V r o ã n í z p r á v a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0"

Transkript

1 V roãní zpráva

2 OBSAH 3 2 Tato v roãní zpráva byla sestavena podle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, podle zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn ch papírech, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, a dle pokynû Komise pro cenné papíry Praha. Ve keré dokumenty a materiály uvádûné ve v roãní zprávû jsou k nahlédnutí v sídle spoleãnosti. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Tabulková ãást informaãní povinnosti emitenta registrovan ch cenn ch papírû6 Základní údaje 6 Rozvaha - Aktiva 7 Rozvaha - Pasiva 8 V kaz ziskû a ztrát 9 Cash - flow 10 Textová ãást v roãní zprávy za rok A. Základní údaje 12 Obchodní firma 12 Datum zaloïení 12 Právní pfiedpis 12 Rejstfiíkov soud 12 Profil spoleãnosti 12 Základní charakteristika 13 Pfiedmût podnikání 13 B. Údaje o základním kapitálu 14 Zmûny základního kapitálu 14 Podíl na základním kapitálu 14 Uplatnûní spoleãného postupu 14 C. Údaje o cenn ch papírech 16 Akcie 16 ZpÛsob pfievodu 16 Vyplácení v nosu z akcií 16 Vefiejné trhy 16 Práva vypl vající z akcie 17 Právo na dividendu 17 Poãet akcií umístûn ch mezi vefiejností 17 Akcionáfii spoleãnosti 18 D. Údaje o ãinnosti 20 Hlavní oblasti ãinnosti 20 Údaje o trïbách 32 Popis nemovitostí 32 Investice 33 Poãet zamûstnancû 35 E. Údaje o majetku a finanãní situaci 37 Oãekávaná situace v roce Zmûny vlastního kapitálu 38 Úãast na podnikání jin ch subjektû 39 Hospodáfisk v sledek na 1 akcii 40 V e dividendy na 1 akcii 40 F. Údaje o orgánech spoleãnosti 42 Valná hromada 42 Pfiedstavenstvo 43 Dozorãí rada 44 G. Údaje o osobách odpovûdn ch za v roãní zprávu 48 a ovûfiení úãetní závûrky âestné prohlá ení 48 Auditorská spoleãnost 48 Finanãní ãást 49 Rozvaha V kaz ziskû a ztrát Finanãnû - ekonomické ukazatele Pfiíloha k úãetní závûrce za rok V rok auditora 68 Zpráva dozorãí rady 70 Grafy 71 Zkratky 74 Dodatek 76

3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 5 4 Vážení přátelé, otvíráte v roãní zprávu PraÏské plynárenské, akciové spoleãnosti, ve které je zhodnocen rok Poslední rok 20. století, ve kterém se, po prvních krocích v pfiede lém století, zaãalo plynárenství v znamnû prosazovat, aby na jeho konci zaïívalo v raznou konjunkturu. Tato v roãní zpráva je obsáhlej í, neï b valy ty pfiedchozí. Vedle nezbytn ch a poïadovan ch údajû, vypovídajících o stavu spoleãnosti, pfiedkládáme ãtenáfiûm informace, které se v takovémto materiálu obvykle neobjevují. Chceme, aby následující text byl dokumentem, jenï v maximální moïné mífie sdûlí v em, ktefií i ve vzdálenûj í budoucnosti budou mít zájem b t informováni, jak byl obchodní, technick, ekonomick a personální stav na í spoleãnosti, kdo byli na i vlastníci a jací byli na i zákazníci na pfielomu 20. a 21. století. Na závûr mi dovolte podûkovat v em, ktefií se zaslouïili o to, Ïe následující slova a údaje svûdãí o velmi dobré úrovni tohoto zpûsobu podnikání v Praze a jejím okolí. Ing. Milan Fafejta P EDSEDA P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍ EDITEL ENERGIE TAM, KDE JI POTŘEBUJETE

4 TABULKOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu - Aktiva (v cel ch tisících Kã) k Název úãetní jednotky: PraÏská plynárenská, a. s. Iâ: Iâ: Obchodní firma: PraÏská plynárenská, a. s. Sídlo: Ulice: U Plynárny 500 Obec: Praha 4 PSâ: Tel.: Fax: Internetová adresa: Rok zaloïení: 1993 Soubor obsahuje: Rozvahu, v kaz ziskû a ztrát v plném rozsahu k: Pfiehled o penûïních tocích (cash - flow) k: Údaje o auditu a auditorovi: PfiedloÏené v kazy byly ovûfieny auditorem: Ano Název auditorské firmy: BDO CS, s.r.o. âíslo licence auditorské firmy: 18 Titul auditora: Ing., CSc. Jméno auditora: Vlastimil Pfiíjmení auditora: Hokr âíslo dekretu: 0071 Zpráva auditora ze dne: V rok auditora: V rok bez v hrad Odesláno dne: Jméno statutárního orgánu: Ing. Milan Fafejta, pfiedseda pfiedstavenstva JUDr. Michal Vavfiík, místopfiedseda pfiedstavenstva Osoba odpovûdná za úãetnictví: Ing. Pavel Fuxa Osoby odpovûdné za úãetní závûrku: Jitka Stfiíbrná, Blanka Hokeová Tel.: BûÏné úãetní období Min. úã. obd. Oznaãení AKTIVA ádek Brutto Korekce Netto Netto a b c Aktiva celkem (fi ) A. Pohledávky za upsané vlastní jmûní B. Stálá aktiva (fi ) B.I. Nehmotn investiãní majetek (fi. 05 aï 11) B.I.1. Zfiizovací v daje B.I.2. Nehmotné v sledky v zkumné a obdobné ãinnosti B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Jin nehmotn investiãní majetek B.I.6. Nedokonãené nehmotné investice B.I.7. Poskytnuté zálohy na nehmotn investiãní majetek B.II. Hmotn investiãní majetek (fi. 13 aï 21) B.II.1. Pozemky B.II.2. Budovy, haly a stavby B.II.3. Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí B.II.4. Pûstitelské celky trval ch porostû B.II.5. Základní stádo a taïná zvífiata B.II.6. Jin hmotn investiãní majetek B.II.7. Nedokonãené hmotné investice B.II.8. Poskytnuté zálohy na hmotn investiãní majetek B.II.9. Opravná poloïka k nabytému majetku B.III. Finanãní investice (fi. 23 aï 27) B.III.1. Podílové CP a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem B.III.2. Podílové CP a vklady v podnicích s podstatn m vlivem B.III.3. Ostatní investiãní cenné papíry a vklady B.III.4. PÛjãky podnikûm ve skupinû B.III.5. Jiné finanãní investice C. ObûÏná aktiva (fi ) C.I. Zásoby (fi. 30 aï 35) C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokonãená v roba a polotovary C.I.3. V robky C.I.4. Zvífiata C.I.5. ZboÏí C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky (fi. 37 aï 41) C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.2. Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem C.II.5. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky (fi. 43 aï 50) C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.2. Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení C.III.3. Sociální zabezpeãení C.III.4. Stát - daàové pohledávky C.III.5. OdloÏená daàová pohledávka C.III.6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.III.7. Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem C.III.8. Jiné pohledávky C.IV. Finanãní majetek (fi. 52 aï 54) C.IV.1. Peníze C.IV.2. Úãty v bankách C.IV.3. Krátkodob finanãní majetek D. Ostatní aktiva - pfiechodné úãty aktiv (fi. 56 a 60) D.I. âasové rozli ení (fi. 57 aï 59) D.I.1. Náklady pfií tích období D.I.2. Pfiíjmy pfií tích období D.I.3. Kursové rozdíly aktivní D.II. Dohadné úãty aktivní Kontrolní ãíslo (fi. 01 aï 60)

5 Rozvaha v plném rozsahu - Pasiva (v cel ch tisících Kã) k Název úãetní jednotky: PraÏská plynárenská, a. s. Iâ: Výkaz zisků a ztrát (v cel ch tisících Kã) k Název úãetní jednotky: PraÏská plynárenská, a. s. Iâ: Skuteãnost v úãetním období Oznaãení PASIVA ádek bûïném minulém a b c 5 6 Pasiva celkem (fi ) A. Vlastní jmûní (fi ) A.I. Základní jmûní (fi ) A.I.1. Základní jmûní A.I.2. Vlastní akcie A.II. Kapitálové fondy (fi. 67 aï 70) A.II.1. Emisní áïio A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku A.III. Fondy ze zisku (fi ) A.III.1. Zákonn rezervní fond A.III.2. Nedûliteln fond A.III.3. Statutární a ostatní fondy A.IV. Hospodáfisk v sledek minul ch let (fi ) A.IV.1. Nerozdûlen zisk minul ch let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minul ch let A.V. Hospodáfisk v sledek bûïného úãetního období (+/-) [fi. 01-( )] B. Cizí zdroje (fi ) B.I. Rezervy (fi ) B.I.1. Rezervy zákonné B.I.2. Rezerva na kursové ztráty B.I.3. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky (fi. 85 aï 90) B.II.1. Závazky k podnikûm s rozhodujícím vlivem B.II.2. Závazky k podnikûm s podstatn m vlivem B.II.3. Dlouhodobé pfiijaté zálohy B.II.4. Emitované dluhopisy B.II.5. Dlouhodobé smûnky k úhradû B.II.6. Jiné dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky (fi. 92 aï 100) B.III.1. Závazky z obchodního styku B.III.2. Závazky ke spoleãníkûm a sdruïení B.III.3. Závazky k zamûstnancûm B.III.4. Závazky ze sociálního zabezpeãení B.III.5. Stát - daàové závazky a dotace B.III.6. OdloÏen daàov závazek B.III.7. Závazky k podnikûm s rozhodujícím vlivem B.III.8. Závazky k podnikûm s podstatn m vlivem B.III.9. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvûry a v pomoci (fi. 102 aï 104) B.IV.1. Bankovní úvûry dlouhodobé B.IV.2. BûÏné bankovní úvûry B.IV.3. Krátkodobé finanãní v pomoci C. Ostatní pasiva - pfiechodné úãty pasiv (fi ) C.I. âasové rozli ení (fi. 107 aï 109) C.I.1. V daje pfií tích období C.I.2. V nosy pfií tích období C.I.3. Kursové rozdíly pasivní C.II. Dohadné úãty pasivní Kontrolní ãíslo (fi. 61 aï 110) Skuteãnost v úãetním období Oznaãení Text ádek bûïném minulém a b c 1 2 I. TrÏby za prodej zboïí A. Náklady vynaloïené na prodej zboïí Obchodní marïe (fi ) II. V kony (fi ) II.1. TrÏby za prodej vlastních v robkû a sluïeb II.2. Zmûna stavu vnitropodnikov ch zásob vlastní v roby II.3. Aktivace B. V konová spotfieba (fi ) B.1. Spotfieba materiálu a energie B.2. SluÏby Pfiidaná hodnota (fi ) C. Osobní náklady (fi. 13 aï 16) C.1. Mzdové náklady C.2. Odmûny ãlenûm orgánû spoleãnosti a druïstva C.3. Náklady na sociální zabezpeãení C.4. Sociální náklady D. Danû a poplatky E. Odpisy nehmotného a hmotného investiãního majetku III. TrÏby z prodeje investiãního majetku a materiálu F. ZÛstatková cena prodaného investiãního majetku a materiálu IV. Zúãtování rezerv a ãasového rozli ení provozních v nosû G. Tvorba rezerv a ãasového rozli ení provozních nákladû V. Zúãtování opravn ch poloïek do provozních v nosû H. Zúãtování opravn ch poloïek do provozních nákladû VI. Ostatní provozní v nosy I. Ostatní provozní náklady VII. Pfievod provozních v nosû J. Pfievod provozních nákladû * Provozní hospodáfisk v sledek [fi (-27)-(-28)] VIII. TrÏby z prodeje cenn ch papírû a vkladû K. Prodané cenné papíry a vklady IX. V nosy z finanãních investic (fi ) IX.1. V nosy z CP a vkladû v podnicích ve skupinû IX.2. V nosy z ostatních investiãních CP a vkladû IX.3. V nosy z ostatních finanãních investic X. V nosy z krátkodobého finanãního majetku XI. Zúãtování rezerv do finanãních v nosû L. Tvorba rezerv na finanãní náklady XII. Zúãtování opravn ch poloïek do finanãních v nosû M. Zúãtování opravn ch poloïek do finanãních nákladû XIII. V nosové úroky N. Nákladové úroky XIV. Ostatní finanãní v nosy O. Ostatní finanãní náklady XV. Pfievod finanãních v nosû P. Pfievod finanãních nákladû * Hospodáfisk v sledek z finanãních operací [fi (-45)-(-46)] R. DaÀ z pfiíjmû za bûïnou ãinnost (fi ) R.1. Splatná R.2. OdloÏená ** Hospodáfisk v sledek za bûïnou ãinnost (fi ) XVI. Mimofiádné v nosy S. Mimofiádné náklady T. DaÀ z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti (fi ) T.1. Splatná T.2. OdloÏená * Mimofiádn hospodáfisk v sledek (fi ) U. Pfievod podílu na hospodáfiském v sledku spoleãníkûm (+/-) *** Hospodáfisk v sledek za úãetní období (+/-) (fi ) Hospodáfisk v sledek pfied zdanûním (+/-) (fi ) Kontrolní ãíslo (fi. 01 aï 61)

6 Přehled o peněžních tocích (cash - flow) (v cel ch tisících Kã) k Název úãetní jednotky: PraÏská plynárenská, a. s. Iâ: Skuteãnost v úãetním období Oznaãení Text bûïném minulém a b 1 2 P. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na zaãátku úãetního období PenûÏní toky z hlavní v dûleãné ãinnosti (provozní ãinnosti) Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûïné ãinnosti pfied zdanûním A.1. Úpravy o nepenûïní operace A.1.1. Odpisy stál ch aktiv (+) s v jimkou zûstatkové ceny prodan ch stál ch aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umofiování opravné poloïky k nabytému majetku (+/-) A.1.2. Zmûna stavu opravn ch poloïek, rezerv a zmûna zûstatkû pfiechodn ch úãtû aktiv a pasiv (+/-), tj. ãasové rozli ení nákladû a v nosû a kursov ch rozdílû A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál ch aktiv (+/-) A.1.4. V nosy z dividend a podílû na zisku s v jimkou podnikû, jejichï pfiedmûtem ãinnosti je investiãní ãinnost (investiãní spoleãnosti a fondy) (-) -6 0 A.1.5. Vyúãtované nákladové úroky (+) s v jimkou kapitalizovan ch úrokû, a vyúãtované v nosové úroky (-) A.* âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním, zmûnami pracovního kapitálu a mimofiádn mi poloïkami A.2. Zmûna potfieby pracovního kapitálu A.2.1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti (+/-) A.2.2. Zmûna stavu krátkodob ch závazkû z provozní ãinnosti (+/-) A.2.3. Zmûna stavu zásob (+/-) A.2.4. Zmûna stavu krátkodobého finanãního majetku 0 0 A.** âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn mi poloïkami A.3. V daje z plateb úrokû s v jimkou kapitalizovan ch úrokû (-) A.4. Pfiijaté úroky s v jimkou podnikû, jejichï pfiedmûtem ãinnosti je investiãní ãinnost (investiãní spoleãnosti a fondy) (+) A.5. Zaplacená daà z pfiíjmû za bûïnou ãinnost a za domûrky danû za minulá období (-) A.6. Pfiíjmy a v daje spojené s mimofiádn mi úãetními pfiípady, které tvofií mimofiádn hospodáfisk v sledek vãetnû uhrazené splatné danû z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti A.*** âist penûïní tok z provozní ãinnosti PenûÏní toky z investiãní ãinnosti B.1. V daje spojené s pofiízením stál ch aktiv B.2. Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn m osobám 0 0 B.*** âist penûïní tok vztahující se k investiãní ãinnosti PenûÏní toky z finanãních ãinností C.1. Zmûna stavu dlouhodob ch, popfi. krátkodob ch závazkû C.2. Dopady zmûn vlastního jmûní na penûïní prostfiedky C.2.1. Zv ení penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû z titulu zv ení základního jmûní, event. rezervního fondu vãetnû sloïen ch záloh na toto zv ení (+) 0 0 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmûní spoleãníkûm (-) 0 0 C.2.3. PenûÏní dary a dotace do vlastního jmûní a dal í vklady penûïních prostfiedkû spoleãníkû a akcionáfiû (+) C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky (+) 0 0 C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondû (-) C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vãetnû zaplacené sráïkové danû vztahující se k tûmto nárokûm a vãetnû finanãního vypofiádání se spoleãníky vefiejné obchodní spoleãnosti a komplementáfii u komanditních spoleãností (-) C.3. Pfiijaté dividendy a podíly na zisku s v jimkou podnikû, jejichï pfiedmûtem ãinnosti je investiãní ãinnost (investiãní spoleãnosti a fondy) (+) 6 0 C.*** âist penûïní tok vztahující se k finanãní ãinnosti F. âisté zv ení, resp. sníïení penûïních prostfiedkû R. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na konci období ENERGIE TAM, KDE JI POTŘEBUJETE

7 TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2000 A. Základní údaje o společnosti Obchodní firma, sídlo a identifikaãní ãíslo spoleãnosti PraÏská plynárenská, a. s. U Plynárny Praha 4 Iâ: Datum zaloïení spoleãnosti Spoleãnost byla zaloïena 13. prosince Vznikla dnem 31. prosince 1993 z b val ch PraÏsk ch plynáren, od tûpného závodu âesk ch plynárensk ch podnikû, státního podniku. PraÏská plynárenská, a. s., se hlásí k více neï stopadesátileté tradici praïského plynárenství. Základní charakteristika (v historickém pfiehledu) V nosy spoleãnosti (v tis. Kã) Zisk pfied zdanûním (v tis. Kã) Zisk po zdanûní (v tis. Kã) Vlastní kapitál (v tis. Kã) Základní kapitál (v tis. Kã) Finanãní majetek (v tis. Kã) Poãet zamûstnancû k Prodej zemního plynu (v tis. m 3 ) Poãet odbûratelû k Délka plynovodní sítû (v km) Právní fiád a právní pfiedpis, podle kterého byla spoleãnost zaloïena, a právní forma spoleãnosti podle tohoto právního pfiedpisu PraÏská plynárenská, a. s., byla zaloïena jednorázovû Fondem národního majetku âeské republiky se sídlem v Praze 2, Ra ínovo nábfieïí 42, jako jedin m zakladatelem na základû zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 172, odst. 2, 3 a 171, odst. 1 zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) ze dne 13. prosince 1993 ve formû notáfiského zápisu. Rejstfiíkov soud a ãíslo, pod kter m je spoleãnost u tohoto soudu zapsána Spoleãnost je zapsána do obchodního rejstfiíku vedeného Mûstsk m soudem v Praze, oddíl B, vloïka ã Profil spoleãnosti PraÏská plynárenská, a. s.: Je ãtvrtou nejvût í plynárenskou distribuãní spoleãností v âeské republice. Na celkovém prodeji zemního plynu se v roce 2000 podílela 12,3 %. Je nejvût ím dodavatelem energie v hlavním mûstû âeské republiky Praze. Zásobuje zemním plynem více neï odbûratelû v Praze a pfiímûstsk ch ãástech okresû Praha - v chod a Praha - západ. Pfiedmût podnikání spoleãnosti podle urãení ve stanovách s odkazem na pfiíslu né ustanovení stanov Pfiedmût podnikání spoleãnosti je uveden v ãlánku 5 stanov. Pfiedmûtem podnikání je: 1. Rozvod, nákup a prodej topn ch plynû 2. Investiãní v stavba plynárensk ch zafiízení s pfiíslu enstvím a potrubních systémû 3. V roba, montáï, opravy, rekonstrukce, revize a zkou ky vyhrazen ch tlakov ch zafiízení, kotlû a tlakov ch nádob, periodické zkou ky nádob na plyny 4. Revize a zkou ky provozovan ch kotlû a tlakov ch nádob 5. Revizní zkou ky provozní zpûsobilosti zdvihacího zafiízení 6. Provádûní poradensk ch sluïeb pro odbûratele topn ch plynû 7. V roba, opravy a montáï mûfiidel 8. MontáÏ a opravy mûfiicí a regulaãní techniky 9. Poradenství v oblasti mûfiení, regulace a pfienosu dat 10. Projektová ãinnost ve v stavbû 11. InÏen rská ãinnost v investiãní v stavbû 12. Provádûní staveb vãetnû jejich zmûn, udrïovacích prací na nich a jejich odstraàování 13. Koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej (vyjma zboïí v pfiíloze 2 a 3 zákona o Ïivnostenském podnikání) 14. Pronájem prûmyslového zboïí 15. Pronájem motorov ch vozidel a stavebních mechanizmû 16. Automatizované zpracování dat 17. Poskytování software 18. kolicí ãinnost v oboru plynov ch zafiízení 19. Silniãní motorová doprava nákladní 20. Opravy stavebních mechanizmû 21. Opravy motorov ch vozidel 22. Mechanizaãní v kony stavebních strojû 23. Ubytovací sluïby v podnikové ubytovnû 24. Provozování ãerpacích stanic s palivy a mazivy 25. Pronájem nemovitostí, bytov ch a nebytov ch prostor vãetnû poskytování dal ích placen ch sluïeb 26. Provozování plynárenského muzea 27. Kopírovací sluïby

8 B. Údaje o základním kapitálu Souhrnn popis operací, kter mi do lo v prûbûhu pfiedcházejících tfií let ke zmûnám v základním kapitálu nebo v poãtu nebo druhu akcií, do kter ch je rozloïen Na základû usnesení valné hromady, konané dne 20. ãervna 1997, o zmûnû zamûstnaneck ch akcií na akcie kmenové (na majitele), byla k 22. prosinci 1997 v SCP zru ena emise zamûstnaneck ch akcií. Tûmto b val m zamûstnaneck m akciím byl pfiidûlen stejn kód ISIN jako akciím kmenov m, vefiejnû obchodovateln m (CZ ). Jednalo se celkem o pfiemûnu kusû akcií. Touto pfiemûnou se zv il celkov poãet akcií ISIN CZ z pûvodního poãtu na kusû. Osoby, jejichï podíl na základním kapitálu spoleãnosti ãiní alespoà 5 % V tabulce jsou uvedeny osoby dle v pisu z registru emitenta cenn ch papírû vedeného v SCP k Jméno Sídlo Poãet akcií Podíl na základním kapitálu (%) FNM âr Praha ,18 Hl. m. Praha Praha ,60 RWE Energie AG Essen ,55 Ruhrgas Energie Beteiligungs - AG Essen ,05 Osoby, které uzavfiely dohodu, pokud by tato mohla vést k uplatàování spoleãného postupu vûãi spoleãnosti Dne oznámily Stfiedisku cenn ch papírû Praha jednání ve shodû tfii právnické osoby - Hlavní mûsto Praha, Ruhrgas Energie Beteiligungs - Aktiengesellschaft a RWE Energie AG. S platností od dosáhly tyto subjekty ve spoleãnosti PraÏská plynárenská, a. s., souãtu podílû hlasovacích práv 50,19 %. ENERGIE TAM, KDE JI POTŘEBUJETE

9 C. Údaje o cenných papírech Druh, forma, podoba, poãet kusû cenn ch papírû, identifikaãní oznaãení podle mezinárodního systému ãíslování pro identifikaci cenn ch papírû, celkov objem emise a jmenovitá hodnota cenného papíru Práva vypl vající z akcie, zejména rozsah hlasovacích práv, právo na podíl na zisku, na likvidaãním zûstatku a ve kerá prioritní práva Základní kapitál spoleãnosti k 31. prosinci 2000 byl Kã a byl rozdûlen na: kmenov ch akcií znûjících na majitele o jmenovité hodnotû Kã, kmenov ch akcií znûjících na jméno o jmenovité hodnotû Kã, 1 akcii se zvlá tními právy znûjící na jméno o jmenovité hodnotû Kã. Rozdûlení základního kapitálu se k datu vydání v roãní zprávy nezmûnilo. Druhy akcií PraÏské plynárenské, a. s. Identifikaãní ãíslo CP Poãet CP Poznámka CZ kmenové na majitele, vefiejnû obchodovatelné na jméno (hl. m. Praha, RWE Energie AG, Ruhrgas Energie Beteiligungs - AG) na jméno, se zvlá tními právy státu CELKEM Práva vypl vající z akcie upravuje obchodní zákoník a stanovy PraÏské plynárenské, a. s., jejichï platné znûní obsahuje, kromû dal- ích, tato ustanovení: Hlasovací právo akcionáfie se fiídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, pfiiãemï kaïd ch Kã jmenovité hodnoty akcie pfiedstavuje jeden hlas. Akcionáfi má právo na podíl na zisku (dividendu), kter valná hromada podle v sledku hospodafiení urãila k rozdûlení. Akcionáfi není povinen vrátit spoleãnosti dividendu pfiijatou v dobré vífie. Po dobu trvání spoleãnosti, ani v pfiípadû jejího zru ení, není akcionáfi oprávnûn poïadovat vrácení sv ch majetkov ch vkladû. Po zru ení spoleãnosti likvidací má akcionáfi právo na podíl na likvidaãním zûstatku. Vznik práva na dividendu a lhûta pro její vyplacení Vznik práva na dividendu a lhûta pro její vyplacení vypl vají ze v eobecnû závazn ch právních pfiedpisû. Pfiípadnou v platu dividendy ze zisku za rok 2000 schválí fiádná valná hromada PraÏské plynárenské, a. s., dne 15. ãervna ZpÛsob pfievodu cenn ch papírû Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobû a jsou vefiejnû obchodovatelné. Akcie na jméno jsou vydány v zaknihované podobû a mají omezenou pfievoditelnost. K jejich pfievodu musí majiteli vyslovit souhlas valná hromada. Bez souhlasu majitele akcie se zvlá tními právy, znûjící na jméno Fond národního majetku âeské republiky, nelze zru it spoleãnost, nav it nebo sníïit základní kapitál a zmûnit stanovy spoleãnosti. Poãet akcií umístûn ch mezi vefiejností s uvedením základního kapitálu, kter na nû pfiipadá Fyzické osoby vlastní ks akcií spoleãnosti, v celkové jmenovité hodnotû Kã, tj. 0,542 % podílu na základním kapitálu. Vefiejná nabídka pfievzetí akcií emitenta ãinûná tfietími osobami Vefiejná nabídka pfievzetí akcií emitenta nebyla v bûïném ani pfiedcházejícím úãetním roce uãinûna. Název a sídlo firmy, jejímï prostfiednictvím jsou z cenn ch papírû vypláceny v nosy V plata dividend za rok 1999 byla provádûna prostfiednictvím sluïeb spoleãnosti ADMINISTER, spol. s r.o., Vítûzná 425, Kutná Hora. Názvy vefiejn ch trhû, na kter ch je cenn papír pfiijat k obchodování Burza cenn ch papírû Praha, a. s. - vedlej í trh RM Systém Praha

10 Akcionáfii spoleãnosti a obchody s jejími akciemi v roce 2000 Stav k Stav k Akcionáfii Akcie (ks) Podíl na ZK (%) Akcie (ks) Podíl na ZK (%) FNM âr , ,18 Magistrát hl. m. Prahy , ,0 IF a právnické osoby , ,23 z toho: RWE Energie AG , ,73 Ruhrgas Energie Beteiligungs - AG ,05 ménû neï 5 % Fyzické osoby , ,59 Meziroãnû do lo opût ke sníïení poãtu zobchodovan ch akcií na BCPP, a to z 328 ks v roce 1999 na 246 ks v roce 2000 (v roce 1998 to bylo dokonce ks zobchodovan ch akcií). V RMS do lo naopak ke zv ení objemu zobchodovan ch akcií z ks v roce 1999 na ks v roce 2000 (pfiiãemï v roce 1998 tento objem dosáhl ks) Na BCPP se akcie PP, a. s., obchodovaly spí e v jimeãnû. Za cel rok bylo zaznamenáno pouze 13 transakcí. Nejvy í cena Kã byla dosaïena v mûsíci bfieznu. Ke konci roku zaãala cena akcií spoleãnosti klesat, a to aï na Kã v listopadu. V RMS probíhaly obchody s akciemi PP, a. s., ve v ech mûsících roku Nejvy í cena byla dosaïena v kvûtnu Kã, a nejniï í v ãervenci Kã. Grafické zobrazení v voje kurzu akcií PP, a. s., v roce 2000 na BCPP a v RMS Hodnota akcií (v Kã) BCPP RMS ENERGIE TAM, KDE JI POTŘEBUJETE Datum

11 D. Údaje o činnosti Základní organizaãní schéma PraÏské plynárenské, a. s., k generální fieditel Údaje o hlavních oblastech ãinnosti spoleãnosti PraÏská plynárenská, a. s., je v hradním prodejcem zemního plynu na území hl. m. Prahy a nûkter ch obcí za hranicemi hl. m. Prahy. Distribuci plynu provádí v souladu s Rozhodnutím MPO âr o udûlení státní autorizace z 22. listopadu 1995 (platné od do vãetnû). PÛvodní platnost státní autorizace byla do 1. listopadu Zmûna v rozhodnutí o udûlení státní autorizace byla provedena na vlastní Ïádost drïitele státní autorizace ke dni 17. bfiezna Tato zmûna se t kala pouze ãasové pûsobnosti. Na trhu energií je PraÏská plynárenská, a. s., konkurentem dodavatelû zejména tepla, elektfiiny a kapaln ch a pevn ch paliv. kanceláfi generálního fieditele vedoucí kanceláfie generálního fieditele odborn asistent diplomovaná sekretáfika odborn asistent (A) úsek provoznû technického fieditele provoznû technick fieditel kanceláfi provoznû technického fieditele samostatné oddûlení technologick ch investic odbor mûfiení a dispeãersk ch sluïeb úsek obchodního fieditele obchodní fieditel kanceláfi obchodního fieditele odbor obchodní odbor informaãních projektû úsek finanãního fieditele finanãní fieditel odborn asistent diplomovaná sekretáfika odbor ekonomiky úsek fieditele pro majetkové úãasti fieditel pro majetkové úãasti odborn asistent kanceláfi pfiedstavenstva v poãetní stfiedisko odbor personální odbor provozu rozvodn ch zafiízení stfiedisko fakturace a evidence odbor financování odbor vnitfiního auditu a systémû fiízení odbor pohotovostní a poruchové sluïby odbor marketingu stfiedisko úãtáren samostatn referát obrany odbor v stavby rozvodn ch zafiízení odbor právní Plynárenské muzeum odbor Public Relations stfiedisko sluïeb odbor technick V znamné organizaãní zmûny v PP, a. s., v roce 2000 K 1. ãervenci 2000 vzniklo v úseku obchodního fieditele stfiedisko fakturace a evidence, které zaji Èuje ãinnosti potfiebné k údrïbû a obnovû dat, s celkov m poãtem 100 zamûstnancû. Tato organizaãní zmûna si nevyïádala nárûst pracovních míst. K 1. fiíjnu 2000 byl zru en v úseku provoznû technického fieditele provoz cejchovních v mûn plynomûrû s celkem 25 pracovními místy. ZamûstnancÛm byl nabídnut pfiechod do dcefiiné spoleãnosti Prometheus, energetické sluïby, s.r.o., která pro PP, a. s., nadále zaji Èuje uvedenou ãinnost. Ke stejnému datu pfie li do této dcefiiné spoleãnosti 4 zamûstnanci oddûlení marketingov ch prûzkumû. V roce 2000 bylo v odborn ch útvarech PP, a. s., realizováno i nûkolik men ích organizaãních zmûn, jejichï cílem bylo zefektivnûní a zkvalitnûní ãinností tûchto útvarû. V sledkem organizaãních opatfiení je celkové sníïení poãtu pracovních míst k 1. lednu 2001 o 33.

12 23 22 Hospodáfisk v sledek (v mil. Kã) Rok 2000 Rozdíl % Rok 1999 Plán Skuteãnost Skuteãnost HV provozní 236,0 265,5 29,5 112,5 341,0 HV finanãní -31,6-23,0 8, ,7 HV mimofiádn 5,0 0,7-4,3-6,3 HV celkem 209,4 243,2 33,8 116,1 306,6 DosaÏení vy ího hospodáfiského v sledku oproti plánu o 33,8 mil. Kã (16,1 %) bylo ovlivnûno pfiedev ím nárûstem provozního HV o 29,5 mil. Kã, ovlivnûného zejména úsporn mi opatfieními v oblasti nákladû. Hospodáfisk v sledek v porovnání s pfiedchozím rokem byl niï í o 63,4 mil. Kã (20,7 %). V e tohoto v sledku byla negativnû ovlivnûna pfiedev ím niï ím prodejem plynu. Lep í v sledek z finanãní ãinnosti byl dosaïen zejména díky prodeji podílov ch listû. V nosy (v mil. Kã) Rok 2000 Rozdíl % Rok 1999 Plán Skuteãnost Skuteãnost TrÏby za plyn 5 498, ,0-363,3 93, ,4 z toho - VO 2 233, ,1-149,7 93, ,5 - SO 808,1 754,2-53,9 93,3 660,5 - MO 769,6 720,6-49,0 93,6 586,6 - DOM 1 686, ,1-110,7 93, ,8 Ostatní provozní trïby a v nosy 293,7 113,9-179,8 38,8 245,1 Provozní v nosy celkem 5 792, ,9-543,1 90, ,5 Finanãní v nosy 46,4 247,1 200,7 532,5 32,7 Mimofiádné v nosy 7,0 0,8-6,2 11,4 6,8 V nosy celkem 5 845, ,8-348,6 94, ,0 DosaÏení niï ích neï plánovan ch trïeb za plyn (363,3 mil. Kã) bylo zpûsobeno niï ím prodejem plynu (77,7 mil. m 3 ). Oproti minulému roku do lo, i pfies niï í prodej o 92,9 mil. m 3, ke zv ení trïeb o 281,6 mil. Kã (5,8 %) zejména vlivem vy ích prodejních cen. SníÏení trïeb za prodej plynu kategorii VO bylo, pfii zv ení ceny, zpûsobeno v razn m poklesem prodeje. Oproti plánu byly ostatní provozní v nosy niï í o 179,8 mil. Kã pfiedev ím vlivem zmûny metodiky úãtování opravn ch poloïek. Také v razné zv ení finanãních v nosû oproti plánu bylo zpûsobeno zmûnou metodiky úãtování prodeje podílov ch listû Citicorp, jejichï prodej je uveden v poloïce cenné papíry a vklady. V ãervenci 2000 byla pfiesunuta do této poloïky celá ãástka za prodej podílov ch listû, a to na základû pfiipomínek auditorské spoleãnosti BDO CS, s. r. o., coï se projevilo na celkovém rûstu finanãních v nosû ãástkou 200 mil. Kã. Pfii odeãtení nákupní ceny podílov ch listû ve v i 200 mil. Kã byly skuteãné v nosy z prodeje 26,4 mil. Kã a celkové finanãní v nosy 47,1 mil. Kã, coï znamenalo nárûst o 0,7 mil. Kã oproti plánu. Mimofiádné v nosy byly oproti plánu niï í o 6,2 mil. Kã, oproti pfiedchozímu roku niï í o 6,0 mil. Kã zejména vlivem zmûny metodiky zúãtování nevyzvednut ch pfieplatkû plynu (pfiesun do provozních v nosû). Náklady (v mil. Kã) Rok 2000 Rozdíl % Rok 1999 Plán Skuteãnost Skuteãnost Nákup plynu 4 331, ,2-302,5 93, ,2 Ostatní provozní náklady 1 224,2 954,2-270,0 77, ,2 Provozní náklady celkem 5 555, ,4-572,5 89, ,4 Finanãní náklady 78,1 270,1 192,0 345,8 73,4 Mimofiádné náklady 1,9 0,1-1,8 5,3 0,5 Náklady celkem 5 635, ,6-382,3 93, ,3 SníÏení nákladû na nákup plynu oproti plánu o 302,5 mil. Kã (7,0 %) bylo ovlivnûno niï ím neï plánovan m nákupem plynu o 82,7 mil. m 3 a niï ím maximálním denním odbûrem plynu. Zv ení nákladû na nákup plynu o 372,0 mil. Kã (10,2 %) oproti roku 1999 bylo ovlivnûno zejména vy í cenou za odebrané mnoïství pfii zároveà niï ím nakoupeném mnoïství plynu, maximálním denním odbûru a cenû za maximální denní odbûr. âerpání provozních nákladû bez nákupu plynu bylo proti plánu niï í o 270,0 mil. Kã (22,1 %) pfiedev ím vlivem zmûny metodiky úãtování opravn ch poloïek (vytváfiení pouze z rozdílu vliv 183,1 mil. Kã). Po vylouãení prodeje materiálu ãinila úspora porovnateln ch provozních nákladû 87,3 mil. Kã (9,2 %). Do finanãních nákladû byla pfievedena celá hodnota nakoupen ch podílov ch listû (tj. 200 mil. Kã). Celkové finanãní náklady tak vzrostly ve srovnání se skuteãností minulého roku o 200 mil. Kã. Pfii eliminaci vlivu nákupní ceny podílov ch listû byl zfiejm stabilní v voj úrokov ch nákladû, kter je dán fixními úrokov mi sazbami z dlouhodob ch úvûrû. Meziroãní sníïení mimofiádn ch nákladû o 0,4 mil. Kã ovlivnila niï í potfieba likvidace nepotfiebného materiálu. Finanãní situace Finanãní situace spoleãnosti byla v prûbûhu roku 2000 stabilizovaná a korespondovala s plánovan m v vojem. Spoleãnost disponovala dostateãnou fiízenou likviditou a byla vïdy schopna vãas splnit v echny své závazky vûãi dodavatelûm, odbûratelûm, státnímu rozpoãtu a zabezpeãit ve keré provozní a investiãní aktivity. Profinancování potfieb spoleãnosti bylo fie eno zejména pomocí vlastních zdrojû, tzn. vytvofien m ãist m ziskem, odpisy a ãerpáním penûïních prostfiedkû spoleãnosti. V prûbûhu roku 2000 nebyl ãerpán Ïádn úvûr, úvûrové zatíïení tvofiily dva dlouhodobé úvûry vyãerpané v roce 1998 v celkové v i 500 mil. Kã. Pfiechodnû volné penûïní prostfiedky spoleãnosti byly kaïdodennû zhodnocovány na penûïním trhu s cílem dosáhnout co moïná nejvût ího pfiínosu do hospodafiení spoleãnosti, ov em pfii dodrïování pravidla investování do naprosto bezpeãn ch produktû s prakticky zanedbateln m rizikem ztráty vloïen ch prostfiedkû. Ke zhodnocování penûz byly vyuïívány pfieváïnû depozitní smûnky bonitních bank a krátkodobé, pfieváïnû overnightové, úloïky denních zûstatkû na bankovních úãtech spoleãnosti. KaÏdodenním zhodnocováním ve ker ch pfiechodnû voln ch penûïních prostfiedkû byl dosaïen pfiínos do hospodafiení spoleãnosti ve v i 47,1 mil. Kã. V této ãástce je obsaïen i v nos z prodeje podílov ch listû Citicorp, zrealizovan v lednu V nos z této investice v hodnotû 200 mil. Kã ãiní za celou dobu trvání investice (fiíjen 1998 leden 2000) 26,1 mil. Kã, coï pfiedstavuje zhodnocení ve v i 10,03 % p. a. Hlavní bankou spoleãnosti byla i v roce 2000 âsob, spolupráce v ak probíhala i se Citibank, Deutsche Bank, ING Bank, Komerãní bankou a Union bankou.

13 24 25 Obchod plynem V sledky obchodní ãinnosti byly v roce 2000 ovlivnûny: a) pozitivnû marketingov mi aktivitami spoleãnosti, které na ly odraz v pomûrnû v razném nárûstu poãtu odbûratelû zfiízením dal ího obchodnû informaãního stfiediska v areálu PraÏské plynárenské, a. s. zaji tûním sluïeb ve spolupráci s dcefiinou spoleãností Prometheus, energetické sluïby, s.r.o., souvisejících s plynofikací, úpravou plynov ch instalací, prodejem a instalací plynov ch spotfiebiãû, zaji tûním provozní revize plynov ch instalací, atd. zavedením sluïeb pfiímo u zákazníka vyfiizováním poïadavkû zákazníkû v pravideln ch intervalech na kontaktních místech, která zajistily orgány samosprávy v oblasti jejich pûsobení b) negativnû klimatick mi podmínkami zhor enou ekonomickou situací fiady odbûratelû, zejména u kategorií VO a SO pfievodem nûkter ch kotelen PraÏské teplárenské, a. s., z vytápûní zemním plynem na tepeln napájeã Mûlník Praha opatfieními odbûratelû, která souvisejí s uplatàováním nov ch technologií, sniïujících spotfiebu zemního plynu Nákup plynu Zemní plyn nakupuje PraÏská plynárenská, a. s., od jediného dodavatele, a tím je Transgas, s. p., na základû smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu, uzavfiené dne Tato smlouva má platnost do a lze ji prodlouïit oboustrannû schválen m dodatkem. Objem dodaného zemního plynu byl niï í o 82,7 mil. m 3, neï pfiedpokládal plán (pfiedev ím v dûsledku vy ích teplot ve srovnání s dlouhodob m prûmûrem). (v mil. m 3 ) Plán % % % Skuteãnost Pfiepoãtená Skuteãnost Pfiepoãtená Pfiepoãtené Skuteãnosti Skuteãnost skuteãnost skuteãnost skuteãnosti 2000/ /plán / , , , , ,0 94,9 92,5 93,1 Pfiepoãtená skuteãnost nákup zemního plynu pfiepoãten na dlouhodob teplotní prûmûr v regionu. PraÏská plynárenská, a. s., ukazatel pouïívá pro porovnání objemu odebraného plynu ve víceletém ãasovém období. PrÛbûh nákupu zemního plynu bûhem roku koresponduje s tím, Ïe pfieváïná ãást plynu je vyuïívána pro otop. Z níïe uvedené tabulky je zfiejmá závislost nákupu zemního plynu na venkovní teplotû. âtvrtletí mil. m 3 % z roku teplota C mil. m 3 % z roku teplota C I. 500,1 44,7 2,4 513,3 42,4 2,4 II. 141,9 12,7 15,2 173,7 14,4 13,6 III. 98,1 8,8 16,3 87,1 7,2 18,7 IV. 378,9 33,8 5,9 435,8 36,0 4,6 Rok 1 119,0 100,0 10, ,9 100,0 9,9 Prodej plynu (v mil. m 3 ) Prodej % % Plán Skuteãnost Skuteãnost 2000/1999 Skuteãnost 2000/ plán 2000 VelkoodbûratelÛm 507,6 474,3 552,9 85,8 93,4 Stfiedním odbûratelûm 172,4 161,6 165,4 97,7 93,7 MaloodbûratelÛm 148,7 139,6 141,0 99,0 93,9 Domácnostem 331,3 306,8 315,9 97,1 92,6 Celkem 1 160, , ,2 92,1 93,3 NiÏ í prodej u v ech kategorií oproti skuteãnosti minulého období byl ovlivnûn pfiedev ím klimatick mi podmínkami (vy ími teplotami oproti dlouhodobému prûmûru, a to zejména v prvním pololetí) a pfievedením dal í ãásti kotelen PraÏské teplárenské, a. s., na napájeã Mûlník Praha. Dal í sníïení prodeje plynu zavinily ekonomické problémy velk ch prûmyslov ch podnikû (napfi. âkd Dopravní systémy) a realizace úsporn ch opatfiení ze strany odbûratelû. Odbûratelé Poãet odbûratelû plynu PraÏské plynárenské, a. s., se, jak ukazuje následující tabulka, meziroãnû zv il o (poãet odbûratelû k ) Kategorie Rozdíl Velkoodbûratelé Stfiední odbûratelé Maloodbûratelé Domácnosti Celkem Poãet odbûratelû kategorie velkoodbûr se oproti roku 1999 sníïil o 26. Do lo k zastavení dodávky plynu pro 12 kotelen PraÏské teplárenské, a. s., a 3 odbûratele v dûsledku jejich pfiepojení na tepeln napájeã Mûlník Praha. Z ekonomick ch dûvodû byl ukonãen 1 odbûr a 13 odbûratelû bylo pfievedeno do kategorie stfiední odbûr. Naproti tomu byly uzavfieny 3 nové smlouvy, z nichï nejv znamnûj í je smlouva s Andûl Development (obchodnû - administrativní centrum). U kategorie stfiední odbûr do lo oproti roku 1999 k poklesu o 154 odbûratelû. Do kategorie maloodbûr bylo pfievedeno 270 odbûratelû. Naproti tomu bylo uzavfieno 103 nov ch smluv a 13 odbûratelû bylo pfievedeno z kategorie velkoodbûr. RÛst poãtu odbûratelû v kategorii maloodbûr (o oproti roku 1999) a v kategorii domácnosti (o oproti roku 1999) je dán zejména postupující plynofikací území v oblasti pûsobení PraÏské plynárenské, a. s. Jedná se o pokraãování trendu z minul ch let.

14 26 27 Marketing a péãe o zákazníky Rozvoj plynofikace V stavba nov ch plynárensk ch zafiízení v roce 2000 sledovala pfiedev ím dva základní cíle: efektivnost vynaloïen ch investiãních prostfiedkû zlep ení Ïivotního prostfiedí v dané lokalitû V rámci roz ifiování autorizovaného území a jeho zahu Èování bylo zpracováno dvacet generelních fie ení a studií. V prûbûhu roku 2000 pokraãovala plynofikace dle investiãního plánu. V stavba probíhala pfiedev ím v mûstsk ch ãástech Horní Poãernice, Suchdol, Nebu ice, Zbraslav a Radotín. Souãasnû s tím bylo realizováno zahu Èování sítí v dal ích plynofikovan ch mûstsk ch ãástech hl. m. Prahy. V mimopraïsk ch obcích pokraãovala plo ná plynofikace zejména v Klecanech, Klíãanech, Jesenici, Ofiechu, Hovorãovicích, estajovicích a Mû icích. Novû byla zapoãata plynofikace v obcích Vodochody, Herink, Dobfiejovice, Zbuzany a Zlonín. Investorem uveden ch plynofikací byla jak PraÏská plynárenská, a. s., tak i smluvní subjekty. V roce 2000 bylo s cizími investory plynárensk ch zafiízení uzavfieno 130 smluv o spolupráci a budoucí smlouvû kupní, na základû kter ch PraÏská plynárenská, a. s., tato zafiízení odkoupí. Péãe o zákazníky Od se zmûnila z rozhodnutí âeského telekomunikaãního úfiadu telefonní linka pohotovostní a poruchové sluïby PraÏské plynárenské, a. s. Nové ãíslo pohotovosti je Toto ãíslo je celostátnû platné pro v echny plynárenské distribuãní spoleãnosti. Telefonáty jsou automaticky rozdûlovány podle lokality, ze které zákazník volá. Pohotovostní sluïba PraÏské plynárenské, a. s., pracuje nepfietrïitû 24 hodin dennû a její zásahy jsou bezplatné. Od záfií pfie la spoleãnost na systém prûbûïn ch odeãtû spotfieby zemního plynu. V pfiedchozích letech byly odeãty provádûny u v ech zákazníkû z kategorie domácnosti jednorázovû vïdy na pfielomu bfiezna a dubna, od roku 2000 jsou jednotlivé mûstské ãásti a pfiilehlé obce, do kter ch PraÏská plynárenská, a. s., distribuuje plyn, odeãítány v prûbûhu celého roku (vyjma mûsícû ãervence a srpna). V hodou prûbûïn ch odeãtû je pfiedev ím rovnomûrné rozloïení celkového poãtu odeãtû do jednotliv ch mûsícû, a tím men í nároãnost na zpracování dat a podstatné zkrácení doby potfiebné k vystavení a odeslání faktury zákazníkovi. PraÏská plynárenská, a. s., pfii la s dal ími sluïbami pro zákazníky z kategorie domácnosti a maloodbûratelé. Jedná se o tzv. sluïby v terénu, obchodní sluïby a spolupráci s místními a obecními úfiady. Na telefonní lince pfiijímají operátofii zákaznického dispeãinku objednávky na sluïby v terénu. Ve sjednaném ãase mohou zákazníci u sebe doma nebo ve své firmû uzavfiít smlouvu o dodávce a odbûru zemního plynu, vãetnû osazení plynomûru, uzavfiít novou smlouvu, uskuteãnit pfievod plynomûru pfii pfiestûhování ãi zmûnû uïivatele, ukonãit smlouvu, vãetnû odebrání plynomûru ãi pfieru ení dodávky plynu, vymûnit nefunkãní plynomûr a uplatnit reklamaci, vãetnû pfiezkou ení funkce plynomûru. Dal í novinkou jsou obchodní sluïby technického charakteru. Zákazníci, poïadují-li zaji tûní nûkter ch prací, spojen ch napfi. s vybudováním a úpravami odbûrného plynového zafiízení, mají moïnost zafiídit si dodávku plynu na klíã. Nabízené sluïby jsou realizovány prostfiednictvím dcefiiné spoleãnosti. Pro zákazníky z okrajov ch ãástí Prahy zaji Èuje PraÏská plynárenská, a. s., díky vstfiícnosti pfiedstavitelû nûkter ch obcí sluïby ve vybrané dny také na nûkolika místních a obecních úfiadech. Zákazníci zde mohou, stejnû jako v obchodnû informaãních stfiediscích PP, a. s., v Praze 1 a Praze 4, uzavfiít smlouvu o dodávce a odbûru zemního plynu, sjednat osazení, odebrání, v mûnu ãi plombování plynomûru. Zákazníci mají rovnûï moïnost podat reklamaci na vyúãtování spotfieby plynu. V hodou je rovnûï pfiítomnost technického pracovníka, kter, má-li zákazník podezfiení na drobn únik plynu, provede v místû odbûru kontrolu odbûrného plynového zafiízení, vãetnû likvidace úniku. V stavy PraÏská plynárenská, a. s., se opût spolu s dcefiin mi spoleãnostmi Praha-PafiíÏ Rekonstrukce, a. s., a Prometheus, energetické sluïby, s.r.o., úãastnila dvou v stav: Intergas 2000 a Aqua-therm Prezentace PraÏské plynárenské, a. s., na veletrhu Intergas byla vûnovaná pfieváïnû aktivitám business to business. Na veletrhu Aqua-therm byla vystavena koda Octavia s pfiestavûn m pohonem na zemní plyn, své místo zde mûly i men í exponáty. Sponzorství V rámci sponzorství dárcovství byla podpora urãena pfiedev ím oblasti sociální a zdravotnické. Tradiãnû obdarovány byly napfi. Klinika popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nadace Národ dûtem, peãující o onkologicky nemocné dûti, Nadace Na e dítû ãi SdruÏení Sue Ryder. Novû pak Nadace Dagmar a Václava Havlov ch Vize 97 ãi Svaz paraplegikû Centrum Paraple. V oblasti reklamy a prezentace pokraãovala zejména spolupráce s ÎiÏkovsk m divadlem Járy Cimrmana a agenturou GALLERY, s.r.o. pfiedev ím podpora projektû z v tvarné oblasti, dále pak s Divadlem Bez zábradlí, PraÏskou komorní filharmonií, Národní galerií a se spoleãností Inter*podium pfii pofiádání 3. mezinárodní klavírní soutûïe Carl Czerny pro mladé talenty. Ze sportovní oblasti byly podpofieny napfi. BC Sparta Praha, CU Bohemians Praha, PraÏské primátorky, PraÏská tyãka ãi exhibiãní závod horsk ch kol na Malé Stranû PraÏské schody Z oblasti Ïivotního prostfiedí lze jmenovat pfiedev ím podporu Zoologické zahrady v Praze, konání mezinárodní konference a v stavy EEBW Úspory energie 2000, ãi konání semináfie o vlivu dolní atmosféry na ionosféru a horní atmosféru Ústavu fyziky atmosféry AV âr v Praze. Podnikov ãasopis V roce 2000 zaãal ãasopis U Plynárny 500 vycházet jako mûsíãník. âasopis je urãen souãasn m i budoucím odbûratelûm, zástupcûm státní správy, praïsk ch mûstsk ch ãástí i mimopraïsk ch obecních úfiadû, zástupcûm médií a zamûstnancûm spoleãnosti.

15 Provoz a obnova plynárenské soustavy Provoznû technická situace I v roce 2000 sledovala spoleãnost v oblasti péãe o plynovodní sítû cestu let pfiedchozích. Znaãná ãást prostfiedkû byla vûnována na v stavbu nov ch a rekonstrukci star ch plynovodû, coï pfiispûlo k lep ímu zabezpeãení dodávek zemního plynu odbûratelûm. Celkovû vzrostla v roce 2000 délka provozovan ch plynovodû oproti pfiedchozímu roku o 131 km. K provozovala PraÏská plynárenská, a. s., km plynovodních sítí, 241 regulaãních stanic a domovních regulátorû v rûzn ch provedeních. Pohotovostní a poruchová sluïba PP, a. s., odstranila celkem poruch na plynárenském rozvodném zafiízení. Poruchovost plynovodû ovlivàuje kromû jejich stáfií také celá fiada dal ích faktorû, mezi nûï patfií napfi. kvalita dfiíve pouïívan ch materiálû, zpûsob spojování jednotliv ch trub (temováním, pfiírubami klasick mi a izolaãními, svafiováním velk ch dimenzí plamenem), dopravní zatíïení komunikací nebo korozní podmínky v dané lokalitû. Z tohoto dûvodu se jeví velmi pfiízniv m fakt, Ïe je v posledních letech témûfi v hradnû vyuïíváno pfii v stavbû a rekonstrukcích plynovodní sítû polyetylénové potrubí. Dal ím pozitivem je zvy ující se podíl preventivních opatfiení, zejména prûbûïnû probíhající kontrola tûsnosti sítû s následnou likvidací zji tûn ch netûsností - únikû plynu a diagnostika plynovodní sítû Délka plynovodû vãetnû pfiípojek (v km) VTL STL NTL Celkem NárÛst délky provozovan ch plynovodû v letech Délka plynovodû vãetnû pfiípojek v km Zhodnocení roku 2000 z hlediska zabezpeãení provozu a zásobování plynem Zásobování zemním plynem bylo v prûbûhu roku 2000 plynulé, bez nutnosti vyhla ování regulaãních opatfiení. Spotfieba zemního plynu v absolutním vyjádfiení (vãetnû ztrát apod.) dosáhla objemu 1,119 mld. m 3. Nedo lo k Ïádn m závaïn m v padkûm v zásobování plynem. Denní maximum 9,2 mil. m 3 ZP pro I. pololetí a 8,5 mil. m 3 ZP pro II. pololetí nebylo pfiekroãeno. Statistick pfiehled likvidace únikû a poruch v roce 2000 A. Úniky a poruchy 1. na VTL plynovodech 25 na STL plynovodech, pfiípojkách, HUP, DR na NTL plynovodech, pfiípojkách, HUP na RS na plynomûrech na odbûrném plynovém zafiízení B. Opravy spojené s likvidací únikû a poruch 1. na plynárenském rozvodném zafiízení VTL - plynovody 25 STL - plynovody pfiípojky hlavní uzávûry plynu 83 - domovní regulátory 757 NTL - plynovody pfiípojky hlavní uzávûry plynu 318 RS mûstské (VVTL, VTL, STL) 58 RS prûmyslové 8 2. na odbûrném plynovém zafiízení (OPZ) potrubní rozvody - zji tûno odstranûno PP, a. s odstranûno jin mi organizacemi vpu tûní plynu do OPZ plynomûry - v mûna pfiedáno provozu plyn. sluïby 23 Komentáfi k tabulce: Celkem bylo pohotovostní a poruchovou sluïbou PP, a. s., provedeno zásahû, ve kter ch je vedle v e uveden ch údajû dále zahrnuto etfiení podezfiení na únik plynu, spalin, otrav a pfiíãin úmrtí, souãinnostní zásahy. PoloÏka Poruchy na plynomûrech vykazuje v tabulce uvádûné v mûny a dále likvidované úniky kolem plynomûru - spoje apod., ãerné odbûry a krádeïe plynomûrû. Jedná se o pfiípadû.

16 Informatika Personální práce a sociální oblast V roce 2000 byla hlavním úkolem v oblasti informatiky implementace podnikového informaãního systému SAP R/3, kter pokr vá oblast financí, úãetnictví, controllingu, logistiky, odbytu a personalistiky. Implementace byla v roce 2000 ukonãena a rutinní provoz tohoto systému byl zahájen dle plánu k 1. lednu V provozní oblasti pokraãovaly práce na informaãním systému Poruchy a odstávky, kter slouïí k podpofie práce pohotovostní a poruchové sluïby. Tento systém byl implementován ve spolupráci s firmou Sitewell. Byla kompletnû dokonãena implementace zákaznického informaãního systému a soubûïnû probíhaly práce na úpravách systému v souvislosti s plánovan m pfiechodem na zúãtování spotfieby plynu v energetick ch jednotkách. Îivotní prostfiedí Sanace staré ekologické zátûïe Horninové prostfiedí a podzemní voda jsou v areálech PP, a. s., tak jako v fiadû lokalit v âeské republice, kontaminovány v dûsledku prûmyslové ãinnosti. Jedná se o ekologické zátûïe, vzniklé v letech , kdy byl v areálu vyrábûn svítiplyn. Odpadní produkty byly vût inou umísèovány v podzemních zásobnících, provozní nádrïe byly po ukonãení provozu zasypávány stavební sutí, zeminou a dal ími odpady. V roce 1995 byl proveden ekologick audit. Byla prokázána v znamná kontaminace horninového prostfiedí a podzemních vod. Hlavním zdrojem kontaminace jsou podzemní Ïelezobetonové nádrïe zãásti zaplnûné tekut mi, polotekut mi a tuh mi odpady. Vzhledem k moïnému ífiení kontaminace a ohroïení zdraví ãlovûka a po kození pfiírodních zdrojû, které by mohly eventuálnû nastat, po- Ïádala PP, a. s., na základû pfiíslu n ch usnesení vlády, Fond národního majetku âr o uhrazení sanace staré zátûïe z prostfiedkû státu. FNM se zavázal, Ïe uhradí spoleãnosti úãelnû vynaloïené náklady na splnûní ekologick ch závazkû. JiÏ v následujících letech probûhla sanace nûkolika podzemních nádrïí v areálu Michle a v roce 1999 byla ukonãena sanace areálu Podvinn ml n (plochy pod b val m plynojemem). V prûbûhu roku 2000 probíhala sanace v dal ích sektorech areálu Michle. Byla zahájena tûïba odpadû z nádrïí objektû ãi tûní plynu. K odstranûní v podzemních jímkách zb vá cca m 3 odpadu, kter bude dotûïen na jafie roku V roce 2000 bylo vyãerpáno na sanaci star ch ekologick ch zátûïí cca Kã. Vozidla s pohonem na CNG PraÏská plynárenská, a. s., patfií v Evropû mezi plynárenské spoleãnosti s nejvût ím poãtem vozidel na plynov pohon i s nejvy ím podílem tûchto automobilû na celkovém poãtu vozidel spoleãnosti. PP, a. s., provozuje 54 vozidel s pohonem na zemní plyn, v roce 2000 byla na zemní plyn pfiestavûna 3 vozidla, pro dal í organizace pak 20 vozidel. Plynofikace se t ká vozidel koda - Forman, Felicia, Pick up a Octavia. Spoleãnost vlastní a provozuje dvû plnicí stanice plynu v Praze, v b valé plynárnû v Horních Mûcholupech, a novou, moderní plnicí stanici stlaãeného zemního plynu, která je souãástí ãerpací stanice Shell ve vehlovû ulici v Praze 10. Tato stanice byla vybudována v prûbûhu roku 1999 a uvedena do provozu v únoru Cílem ve ker ch personálních aktivit byla pfiedev ím snaha o zvy ování kvalifikaãní úrovnû a postupné sniïování vûkového prûmûru zamûstnancû. Byli zejména získáváni absolventi stfiedních a vysok ch kol, jejichï adaptaci a stabilizaci byla vûnována zv ená pozornost. K bylo v PP, a. s., zamûstnáno celkem 867 zamûstnancû, z toho 512 muïû a 355 Ïen. Z tohoto poãtu bylo 14 osob v mimoevidenãním stavu (matefiská a dal í matefiská dovolená, vojenská, civilní sluïba, uvolnûní). V evidenãním stavu bylo 853 zamûstnancû, z toho 595 technickohospodáfisk ch pracovníkû a 258 dûlníkû. Celkov v voj poãtu zamûstnancû v prûbûhu roku 2000 byl ovlivnûn pfiirozen m úbytkem (pfiedpokládané ukonãení pracovního pomûru zamûstnancû, kter m vznikne nárok na starobní dûchod, a skonãení pracovních pomûrû na dobu urãitou u zamûstnancû, ktefií jiï starobní dûchod pobírají) a prûmûrnou fluktuací. Dále probíhaly organizaãní zmûny v úseku obchodního a provoznû technického fieditele, jejichï v sledkem bylo pfiijetí nov ch absolventû stfiedních a vysok ch kol a pfievod 26 zamûstnancû do dcefiiné spoleãnosti Prometheus, energetické sluïby, s.r.o. Srovnání struktury zamûstnanecké základny s rokem 1998 a 1999 znázoràuje následující tabulka: PrÛm. Celkem MuÏi Îeny ES MES THP Dûl. ZPS Absol- DÛch. pfiepoã. kmenov venti stav stav K K K Nejãetnûj í vûkovou skupinou byli zamûstnanci v kategorii 45 aï 54 let, a to celkem 293 osob, coï ãinilo 34,35 % z poãtu evidenãního stavu. PrÛmûrn vûk byl 41,49 roku. V oblasti sociální práce se i v roce 2000 postupovalo dle Sociálního programu PraÏské plynárenské, a. s., jehoï souãástí jsou i Zásady tvorby a ãerpání sociálního fondu. V záfií v rámci oslav Dne praïského plynárenství probûhlo setkání b val ch zamûstnancû spoleãnosti a setkání zamûstnancû spoleãnosti. Pfii této pfiíleïitosti bylo udûleno hodnocení Zvlá È oceàovan zamûstnanec 5 zamûstnancûm. Byly organizovány semináfie, kolení a konference s odbornou tématikou, kter ch se zúãastnilo celkem 338 zamûstnancû. PraÏská plynárenská, a. s., umoïnila rovnûï sv m zamûstnancûm v uku cizích jazykû, prohlubování znalostí v oblasti v poãetní techniky. OdmûÀování zamûstnancû, jejich pracovnûprávní nároky, vztahy mezi zamûstnavatelem a zamûstnanci a práva a povinnosti smluvních stran se fiídily v roce 2000 kolektivní smlouvou, uzavfienou pro období od do Dodatkem ã. l byla upravena tarifní mzda a zpûsob odmûàování zamûstnancû, doplnûno ustanovení o zvy ování a prohlubování kvalifikace, zaãlenûno penzijní pfiipoji tûní zamûstnancû a upraven zpûsob v bûru zvlá È oceàovan ch zamûstnancû PP, a. s.

17 32 Údaje o trïbách v posledních tfiech úãetních obdobích TrÏby za prodej vlastních v robkû, sluïeb a zboïí (v tis. Kã) Rok V e trïby Sídlo organizaãní sloïky spoleãnosti a souhrnn popis nemovitostí vlastnûn ch spoleãností Sídlo: U Plynárny 500, Praha 4 Souhrnn popis nemovitostí âíselné údaje o hlavních investicích uskuteãnûn ch v bûïném úãetním období a tfiech pfiedcházejících úãetních obdobích vãetnû finanãních investic, zejména investic do akcií a dluhopisû jin ch spoleãností (v mil. Kã) Místní sítû 158,7 275,9 296,0 242,8 216,3 148,8 Rozvodné stavby 48,9 100,7 114,6 49,3 54,3 48,1 Technologické stavby 41,2 31,9 23,4 94,4 29,6 219,1 Ostatní investice 79,2 114,0 103,0 66,2 147,1 187,7 Celkem 328,0 522,5 537,0 452,7 447,3 603,7 Finanãní investice V roce 1997 byly v reakci na katastrofální záplavy na Moravû a ve V chodních âechách zakoupeny povodàové dluhopisy v celkové hodnotû 500 tis. Kã. V roce 2000 byl proveden vklad do dvou dcefiin ch spoleãností formou splacení základního kapitálu ve v i 100 tis. Kã do kaïdé z nich. 33 Dlouhodob majetek (dfiíve investiãní majetek) je v základním pfiehledu majetku PraÏské plynárenské, a. s., evidován v úãetní evidenci v pofiizovací cenû Kã, oprávky ãiní Kã a zûstatková hodnota majetku je Kã. Souãástí majetku jsou stavby a pozemky. Dlouhodob majetek PP, a. s., je moïné rozdûlit do více skupin. Jednu skupinu tvofií objekty v areálu Michle, budova na Národní tfiídû, objekty v areálu Podvinn ml n a areálu Mûcholupy. Dal í skupinou jsou budovy regulaãních plynov ch stanic a ostatní nemovitosti související s provozem regulaãních stanic (napfi. komunikace, oplocení, povrchové úpravy). DÛleÏitou souãástí majetku jsou pozemky. Základ dlouhodobého majetku byl vytvofien privatizaãním projektem a jeho dodatky, doplàovan m o novû vznikající stavby. PraÏská plynárenská, a. s., pronajímá nebytové prostory objektû jin m právnick m subjektûm, vyuïívá i moïnosti pronájmu ãástí pozemkû. PP, a. s., vlastní pozemky na území hlavního mûsta Prahy v k. ú. Hradãany, Malá Strana, Staré Mûsto, Nové Mûsto, ÎiÏkov, Braník, Chodov, Krã, Lhotka, Libu, Michle, Nusle, Modfiany, Podolí, Kam k, eberov, Hodkoviãky, Hluboãepy, Jinonice, Ko ífie, Motol, Smíchov, StodÛlky, Velká Chuchle, Radotín, Bfievnov, Dejvice, Liboc, Ruzynû, Stfie ovice, Suchdol, Veleslavín, Bubeneã, Hole ovice, Bohnice, âimice, Karlín, Kobylisy, LibeÀ, StfiíÏkov, ëáblice, Hloubûtín, Horní Poãernice, Kbely, Prosek, Satalice, Vysoãany, âakovice, Kyje, Male ice, Zábûhlice, Dolní Mûcholupy a Stra nice v celkové hodnotû Kã, na území Praha v chod v k. ú. Mû ice, Klíãany, Modletice, Dolínek, Zeleneã, Nupaky, Herink o celkové hodnotû Kã, na území Praha západ v k. ú. Dolní BfieÏany, Dolní Jirãany, Hostivice, Jesenice, KnûÏeves o celkové hodnotû Kã, a dále v Jihoãeském kraji v k. ú. Jaronín - Kuklov pozemky o celkové hodnotû Kã. Údaje o soudních, správních nebo rozhodãích fiízeních zahájen ch bûhem posledních dvou úãetních období, která mûla nebo mohou mít v znamn vliv na finanãní situaci spoleãnosti Îádná taková fiízení nejsou vedena. Údaje o hlavních provádûn ch investicích s v jimkou finanãních investic s geografick m rozli ením jejich umísèování (tuzemsko, zahraniãí) a s uvedením zpûsobu jejich financování (vlastní zdroje, vnûj í zdroje) Finanãní plnûní Z celkového roãního plánu investic na rok 2000 ve v i 714,0 mil. Kã bylo ãerpáno 603,7 mil. Kã, tj. 84,6 %. V i investic ovlivnily zejména rekonstrukce objektu na Národní tfiídû a objektu ã. 17 v areálu Michle. V jednotliv ch druzích staveb byly profinancovány tyto prostfiedky: (v mil. Kã) Plán Skuteãnost % z plánu na rok 2000 rok 2000 investic Místní sítû celkem 184,5 148,8 80,1 z toho: pfiípojky 20,0 8,7 43,5 nové plynovody v plynofikovan ch lokalitách 21,6 24,1 111,6 plynofikace nov ch lokalit 45,9 46,6 101,5 rekonstrukce a modernizace 97,0 69,4 71,5 Rozvodné stavby celkem 89,1 48,1 54,0 z toho: nové stavby 19,7 8,7 44,2 rekonstrukce 69,4 39,4 56,8 Technologické stavby 208,5 219,1 105,1 Stroje, zafiízení a vybavení HIM a NIM 80,0 77,6 97,0 Stroje, zafiízení a vybavení DHIM a DNIM 41,0 29,4 71,7 Splátky a nákupy PRZ 45,9 47,7 103,9 InÏen rská ãinnost 65,0 33,0 50,8 Investice celkem 714,0 603,7 84,6

18 34 35 Vûcné plnûní Místní sítû Stavby místních sítí byly realizovány v souladu s plánem investic a v návaznosti na stav investorské pfiípravy. Bylo pokraãováno v technicky nároãn ch plo n ch pfievodech plynovodû na vy í - stfiedotlakou hladinu v oblasti Prahy 10 (36,3 mil. Kã), Prahy 6 (11,5 mil. Kã), Prahy 8 (9,8 mil. Kã), Prahy 7 (7,8 mil. Kã) a Prahy 3 (2,5 mil. Kã). Z dûvodu havarijního stavu byly provedeny rekonstrukce STL plynovodû Praha 4, Michelská (5,9 mil. Kã), Praha 3, Jeseniova (1,8 mil. Kã) a Praha 5, Mozartova (1,6 mil. Kã). Rozvodné stavby Byly vybudovány nové VTL plynovody a VTL RS pro potfieby plynofikace obcí Herink, Vodochody, Ho tice a Máslovice. Byly rekonstruovány STL RS Libu, NádraÏní, Petrovice a Bertramka a VTL RS Hellichova a Podbaba. Dále byly dokonãeny rekonstrukce sítí pro dálkov pfienos dat ze stávajících regulaãních stanic. Délka novû vystavûn ch a zrekonstruovan ch stávajících plynovodû je uvedena v následující tabulce: (v km) Druh staveb Nové Rekonstrukce Celkem Místní sítû 51,3 13,5 64,8 Pfiípojky 2,5 0,1 2,6 VTL plynovody 0 0,1 0,1 Celkem 53,8 13,7 67,5 Technologické stavby V rámci technologick ch staveb byla zahájena rekonstrukce objektu PP, a. s., na Národní tfiídû, kde se pfiedpokládá dokonãení v záfií 2001, a rekonstrukce jednoho z objektû v areálu Michle s pfiedpokládan m dokonãením v ãervenci Rozpracovaná rekonstrukce dal ího objektu v areálu Michle, kde budou umístûny ordinace lékafiû, zubní laboratofi a dcefiiná firma Prometheus, energetické sluïby, s.r.o., byla dokonãena v únoru Údaje o hlavních budoucích investicích s v jimkou finanãních investic Rozvodné stavby VTL RS Letenské sady rekonstrukce jedné z nejzatíïenûj ích stávajících RS, která zabezpeãuje dodávku plynu do STL systému v centru mûsta. Stávající strojní zafiízení o v konu m 3 /hod. bude nahrazeno zafiízením o v konu m 3 /hod. Celkové investiãní náklady 17,6 mil. Kã. VVTL RS Mûcholupy rekonstrukce RS, která pracuje jako hlavní zásobovací zdroj VTL pfiepravního systému a v znamn zdroj STL distribuãního systému. Po rekonstrukci se v kon RS zv í na m 3 /hod. Celkové investiãní náklady 94 mil. Kã. VTL RS Male ice rekonstrukce stávající RS, která zásobuje STL systém ve v chodní ãásti mûsta. V kon RS stoupne po rekonstrukci na m 3 /hod. Celkové investiãní náklady 16 mil. Kã. Místní sítû Rekonstrukce stávajících plynovodû a pfiípojek s pfievodem na STL systém v tûchto oblastech: Praha 1 - Újezd, Karmelitská (celk. inv. náklady 12 mil. Kã), Praha 8 - Pernerova, Kollárova (celk. inv. náklady 12,5 mil. Kã), Praha 10 - Za drahou (celk. inv. náklady 10 mil. Kã), Praha 6 - PilotÛ, Na Marnû, Mylnerovka (celk. inv. náklady 8 mil. Kã), Praha 6 - Na Okraji, V Ti inû, Teronská (celk. inv. náklady 8 mil. Kã). Plo né gazifikace nov ch lokalit: Praha 5 - Radotín (celk. inv. náklady 11 mil. Kã), Jinoãany (celk. inv. náklady 6 mil. Kã), Praha 9 - Kyje, Na Hutích (celk. inv. náklady 16,9 mil. Kã), Praha 10 - Uhfiínûves, Hájek (celk. inv. náklady 10,6 mil. Kã), Jen tejn (celk. inv. náklady 10 mil. Kã), VeleÀ 1. etapa (celk. inv. náklady 9,2 mil. Kã), Zdiby 2. etapa (celk. inv. náklady 5,2 mil. Kã), Sluhy - Mratín 1. ãást (celk. inv. náklady 6,6 mil. Kã), Sibfiina - Stupice (celk. inv. náklady 6,3 mil. Kã). Technologické stavby Rekonstrukce níïe uveden ch objektû v areálu Michle, kter mi dojde ke zhodnocení stavu stávajících budov: rekonstrukce hlavní budovy objektu ã. 36 a 37 (celk. inv. náklady 12 mil. Kã), rekonstrukce objektu ã. 66 (celk. inv. náklady 60 mil. Kã), rekonstrukce parkovi tû B (celk. inv. náklady 6 mil. Kã), rekonstrukce objektu ã. 29 (celk. inv. náklady 15 mil. Kã), rekonstrukce komunikací (celk. inv. náklady 15,5 mil. Kã). Údaje o prûmûrném poãtu zamûstnancû v pfiedcházejících tfiech úãetních obdobích PrÛmûrn pfiepoãten stav Rok Poãet zamûstnancû

19 E. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta Informace o oãekávané hospodáfiské a finanãní situaci v roce 2001 Hospodáfiská situace Plánovan hospodáfisk v sledek na rok 2001 vychází z následujících pfiedpokladû: standardní teplotní podmínky, nákup zemního plynu ve v i 1 186,0 mil. m 3, prodej zemního plynu ve v i 1 145,0 mil. m 3, investice v rozsahu maximálnû 670,0 mil. Kã, pokles krátkodob ch pohledávek, pokles krátkodob ch závazkû. Na základû tûchto pfiedpokladû jsou oãekávány následující hospodáfiské v sledky: (v závorkách je pro porovnání uvedena skuteãnost 2000) zisk z provozní ãinnosti ve v i 153,797 mil. Kã (236,036 mil. Kã), ztráta z finanãní ãinnosti ve v i -80,056 mil. Kã (-31,650 mil. Kã), zisk z mimofiádné ãinnosti ve v i 4,450 mil. Kã (5,050 mil. Kã), celkovû oãekávan zisk spoleãnosti ve v i 78,191 mil. Kã (209,436 mil. Kã). V roce 2001 se i nadále oãekává pokles zisku oproti pfiedcházejícím obdobím, coï je ovlivnûno, pfii stagnaci marïe z prodeje plynu (tj. rozdílu mezi prûmûrnou nákupní a prûmûrnou prodejní cenou), objektivním nárûstem nákladû (odpisy majetku) a niï ím v nosem z finanãní ãinnosti (v roce 2000 byl realizován prodej podílov ch listû). ENERGIE TAM, KDE JI POTŘEBUJETE Otázka v voje hospodafiení spoleãnosti v dal ích letech je znaãnû sloïitá a bezprostfiednû souvisí s problematikou cen jak s celosvûtov m v vojem cen plynu, tak i dal ím postupem pfii deregulaci cen a jejich narovnávání mezi jednotliv mi odbûratelsk mi kategoriemi v âr. Dnes jiï lze tento proces, resp. jeho dokonãení, termínovat aï na konec roku 2004, a proto musí PP, a. s., zvolit do dal- ích let úspornou nákladovou a investiãní strategii, a to i vzhledem k tomu, Ïe je v tûchto letech pfiedpokládána stagnace prodeje plynu. Finanãní situace V roce 2001 spoleãnost jiï od konce ledna trvale ãerpá krátkodobé úvûry, a to aï do v e cca 700 mil. Kã. V cash - flow firmy se zejména v I. ãtvrtletí negativnû projevila zmûna platebních podmínek vûãi Transgasu, s. p., a nárûst nákupní ceny plynu od 1. ledna 2001 s tím, Ïe nebylo z technicko-administrativních dûvodû moïné promítnout v tomto období také nárûst prodejních cen do zálohov ch plateb od maloodbûratelû a domácností. NárÛst cen se v platbách od tûchto odbûratelû projeví postupnû od II. ãtvrtletí roku 2001 tak, jak budou postupnû probíhat odeãty a fakturace tûchto odbûrû. V roce 2001 bude zahájen v Citibank Cash - pooling pro dcefiiné spoleãnosti, ãímï se budou moci efektivnûji vyuïívat krátkodobé pfiebytky likvidity jednotliv ch dcefiin ch spoleãností a PP, a. s.

20 38 39 Obchodní politika Pokraãující ekonomické problémy fiady odbûratelû se odráïejí v poklesu prodeje zemního plynu v kategorii velkoodbûr. Velké prûmyslové podniky se dostávají do finanãních problémû a sniïují svoji v robu. Tím se zároveà znaãnû sniïuje odbûr zemního plynu (napfi. DAEWOO AVIA). Na základû této skuteãnosti je v roce 2001 oãekáván pokles prodeje zemního plynu pfii zhruba stejném poãtu odbûratelû. Pokraãováním nahrazování plynov ch kotelen PraÏské teplárenské, a. s., pfiedávacími stanicemi, napojen mi na teplárenskou soustavu Mûlník Praha, dojde k dal ímu poklesu prodeje zemního plynu. V kategorii stfiedního odbûru je oãekáván stagnující prodej plynu pfii stejném mnoïství odbûratelû. V kategoriích maloodbûr a domácnosti se oãekává jen nepatrné zv ení odbûru plynu i pfii nárûstu poãtu odbûratelû, protoïe rostoucí cena plynu nutí odbûratele k úsporn m opatfiením. Lidské zdroje Rok 2001 bude z hlediska personální práce i nadále rokem, kdy dûraz bude kladen na zvy ování poãtu zamûstnancû mlad ích vûkov ch kategorií a na zvy ování kvalifikace v ech zamûstnancû. Cílem spoleãnosti je ke konci roku 2001 poãet zamûstnancû v evidenãním stavu, tedy cca o 200 ménû neï k Pfiíãinou tohoto v voje bude kromû pfiirozeného úbytku zamûstnancû a prûmûrné fluktuace pfiedev ím podnikatelská ãinnost novû vznikl ch dcefiin ch spoleãností: Informaãní sluïby - energetika, s.r.o., a Provoz a plynofikace dopravy, s.r.o., a dále pfiipravovan pfievod vybran ch ãinností z úseku provoznû technického fieditele do dal ích, novû vznikajících dcefiin ch spoleãností (podnikajících vob- lasti regulace a mûfiení plynu, resp. údrïby a oprav plynárensk ch zafiízení). Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu ve formû srovnávací tabulky za poslední tfii úãetní období (v tis. Kã) PoloÏka Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodáfisk v sledek minul ch let Hospodáfisk v sledek bûïného úãetního období Údaje o kaïdé osobû, ve které má spoleãnost pfiímou nebo nepfiímou úãast, jeï ãiní nejménû 10 % vlastního kapitálu emitenta nebo 10 % ãistého roãního zisku PraÏská plynárenská, a. s., nemá takovéto majetkové úãasti. Úãast PraÏské plynárenské, a. s., na podnikání jin ch subjektû (s majetkovou úãastí vy í neï 10 %) Praha-PafiíÏ Rekonstrukce, a. s. Iâ: Sídlo: U Hostivafiského nádraïí 276, Praha 10 - Hostivafi Pfiedmût podnikání: - montáï, opravy, revize a zkou ky vyhrazen ch plynov ch zafiízení - projektová ãinnost ve v stavbû V e upsaného základního kapitálu: Kã V e podílu PP, a. s., na základním kapitálu: 50 % Vznik spoleãnosti: 4. ledna 1993 Prometheus, energetické sluïby, s.r.o. Iâ: Sídlo: U Plynárny 500, Praha 4 - Michle Pfiedmût podnikání: - pronájem a leasing zafiízení na v robu tepla, chladu a elektrické energie - poradenská ãinnost v oboru vytápûní, regulace a klimatizace objektû V e upsaného základního kapitálu: Kã V e podílu PP, a. s., na základním kapitálu: 50 % Vznik spoleãnosti: 8. bfiezna 1995 GAS, s.r.o. Iâ: Sídlo: Sokolská 4, Praha 2 Pfiedmût podnikání: - zpracování pfiedpisû a dokumentace na technické zafiízení a související ãinnost, odborné posuzování a vyhodnocování materiálû a v robkû pro technická zafiízení a zafiízení s nimi související, vãetnû technického dozoru, a odborné znalecké posudky - kolící ãinnost v oblasti technick ch pfiedpisû, bezpeãnosti práce a technick ch zafiízení V e upsaného základního kapitálu: Kã V e podílu PP, a. s., na základním kapitálu: 12,5 %, tj Kã Vznik spoleãnosti: 16. ãervna 1994 Provoz a plynofikace dopravy, s.r.o. Iâ: Sídlo: U Plynárny 500, Praha 4 - Michle Pfiedmût podnikání: - silniãní motorová doprava osobní a nákladní - montáï, oprava, servis, zkou ky a revize plynového zafiízení k pohonu motorov ch vozidel - provozování ãerpacích stanic s palivy a mazivy V e upsaného základního kapitálu: Kã V e podílu PP, a. s., na základním kapitálu: 100 % Vznik spoleãnosti: 30. listopadu 2000 Informaãní sluïby - energetika, s.r.o. Iâ: Sídlo: U Plynárny 500, Praha 4 - Michle Pfiedmût podnikání: - pronájem hardware a software - automatizované zpracování dat - poskytování software (prodej hotov ch programû na základû smlouvy s autory nebo vyhotovování programû na zakázku) V e upsaného základního kapitálu: Kã V e podílu PP, a. s., na základním kapitálu: 100 % Vznik spoleãnosti: 20. prosince 2000

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh

153 názorných přehledů, 31 tabulek a 9 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU I. PREAMBULE Zpráva je zpracována pfiedstavenstvem spoleãnosti v souladu s ust. odst. 9 66a zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

-!+ 7"";"& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6

-!+ 7;& :1 &!(!* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6 !"!"#%&'%()!!"!"!"!" #*+('%()%&!"!!"!" '%()(!"!" -!+ '#.!/ 0 &!(! 1!"!"/ 2 0!(!"*/ 4*(!(!"*/ 5!"-+/62 *5&!(!"*/ 6 7(!58 5"**"1)!9*:/ 6 :*9&!"5"!(!"*/ 6 7"""& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více