Obsah Základní charakteristika Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Základní jmûní, druhy akcií Pfiedmût podnikání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Základní charakteristika Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Základní jmûní, druhy akcií Pfiedmût podnikání"

Transkript

1 V R O â N Í Z P R Á V A P R A Î S K Á P L Y N Á R E N S K Á, a. s. V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A

2 P R A Î S K Á P L Y N Á R E N S K Á, a. s. V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A

3 2

4 Obsah Základní charakteristika 5 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele 6 Základní jmûní, druhy akcií 8 Pfiedmût podnikání 9 Organizaãní struktura 10 Organizaãní zmûny 11 Orgány spoleãnosti 12 Valná hromada 12 Pfiedstavenstvo - management 12 Dozorãí rada 13 Úãast na podnikání jin ch subjektû 14 Akcionáfii a obchody s akciemi spoleãnosti 15 âinnost spoleãnosti v roce Hospodáfisk v sledek 17 Finanãní situace 21 Obchod plynem 22 Marketing a péãe o zákazníky 25 Provoz a obnova plynárenské soustavy 28 Informatika 31 Îivotní prostfiedí 32 Personální práce a sociální oblast 33 Finanãní ãást 35 Rozvaha V kaz ziskû a ztrát Pomûrové ukazatele Cash flow Úãetní závûrka za rok 1998 vãetnû pfiílohy 40 V sledky I. ãtvrtletí roku Vyhlídky hospodafiení na rok Tabulková a grafická ãást 55 PouÏité zkratky 61 Zpráva dozorãí rady 62 V rok auditora 64 3

5 4 PRAÎSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.: Patfií mezi 50 nejv znamnûj ích firem v âeské republice vyhlá en ch sdruïením CZECH TOP 100 v roce Je tfietí nejvût í plynárenskou distribuãní spoleãností v âeské republice. Na celkovém prodeji zemního plynu se v roce 1998 podílela 14 % a na celkovém poãtu odbûratelû 17,5 %. Je nejvût ím dodavatelem energie v hlavním mûstû âeské republiky Praze. Zásobuje zemním plynem více neï odbûratelû v Praze a pfiímûstsk ch ãástech okresû Praha - v chod a Praha - západ. V roce 1998 obdrïela cenu "ABN AMRO Signum Temporis" a zafiadila se mezi 20 spoleãností v âeské republice, které nejkvalitnûji informují o sv ch aktivitách akcionáfie a sdûlovací prostfiedky.

6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA (v historickém pfiehledu) V nosy spoleãnosti (v tis. Kã) Zisk pfied zdanûním (v tis. Kã) Zisk po zdanûní (v tis. Kã) Vlastní jmûní (v tis. Kã) Základní jmûní (v tis. Kã) Finanãní majetek (v tis. Kã) Poãet zamûstnancû k Prodej zemního plynu (v tis. m 3 ) Poãet odbûratelû k Délka plynovodní sítû (v km) Spoleãnost je zapsána do obchodního rejstfiíku vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl B, vloïka ã a má pfiidûleno IâO Sídlo spoleãnosti je v Praze 4, U plynárny 500, PSâ Vznik spoleãnosti PraÏská plynárenská, a.s., byla zaloïena jednorázovû Fondem národního majetku âeské republiky se sídlem v Praze 2, Ra ínovo nábfieïí 42, jako jedin m zakladatelem na základû zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 172, odst. 2., 3. a 171, odst. 1. zákona ã. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník) ze dne 13. prosince 1993 ve formû notáfiského zápisu. Spoleãnost vznikla dnem 31. prosince 1993 z b val ch PraÏsk ch plynáren od tûpného závodu státního podniku âeské plynárenské podniky. PraÏská plynárenská, a.s., se hlásí k více neï stopadesátileté tradici praïského plynárenství.

7 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO EDITELE VáÏení pfiátelé, 6 na dal ích stránkách budete ãíst o tom, jak si PraÏská plynárenská, a.s., poãínala v roce 1998, v pátém roce své existence. Budete moci posoudit, jak dlouh krok udûlala na pomyslné cestû, vedoucí mezi vyspûlé obchodní spoleãnosti. Soudû podle hospodáfisk ch v sledkû a jejich porovnání s pfiedchozími roky, je moïné hodnotit rok 1998 jako úspû n. A proto bych v em tûm, ktefií se o to zaslouïili, na této první stránce rád podûkoval. A ty, ktefií se po pfieãtení této zprávy zaãnou o na i spoleãnost a o její obchodní artikl zajímat, bych rád ujistil, Ïe neudûlali chybu. Vûfiím, Ïe nám pfií tí léta dají za pravdu. V Praze dne 3. kvûtna 1999 Ing. Milan Fafejta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel

8 P R A Î S K Á P L Y N Á R E N S K Á, a. s. 7

9 ZÁKLADNÍ JMùNÍ, DRUHY AKCIÍ Základní jmûní spoleãnosti k 31. prosinci 1998 bylo Kã a bylo rozdûleno na: kmenov ch akcií znûjících na majitele o jmenovité hodnotû Kã, kmenov ch akcií znûjících na jméno o jmenovité hodnotû Kã, 1 akcii se zvlá tními právy znûjící na jméno o jmenovité hodnotû Kã. Rozdûlení základního jmûní se k datu vydání v roãní zprávy nezmûnilo. Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobû a jsou vefiejnû obchodovatelné. 8 Akcie na jméno jsou vydány v zaknihované podobû a mají omezenou pfievoditelnost. K jejich pfievodu musí majiteli vyslovit souhlas valná hromada. Bez souhlasu majitele akcie se zvlá tními právy, znûjící na jméno Fond národního majetku âeské republiky, nelze zru it spoleãnost, nav it nebo sníïit základní jmûní a zmûnit stanovy spoleãnosti. Podrobnûj í informace o struktufie akcionáfiû a rozdûlení akcií jsou uvedeny v tabulkách v samostatné ãásti této v roãní zprávy.

10 P EDMùT PODNIKÁNÍ 9 Pfiedmût podnikání spoleãnosti tvofií zejména: Rozvod, nákup a prodej topn ch plynû. Investiãní v stavba plynárensk ch zafiízení s pfiíslu enstvím a potrubních systémû. V roba, montáï, opravy, rekonstrukce, revize a zkou ky vyhrazen ch tlakov ch zafiízení, kotlû a tlakov ch nádob, periodické zkou ky nádob na plyny. Poskytování poradensk ch sluïeb pro odbûratele topn ch plynû. MontáÏ a opravy mûfiicí a regulaãní techniky. kolicí ãinnost v oboru plynov ch zafiízení.

11 generální fieditel ORGANIZAâNÍ STRUKTURA PRAÎSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s., k kanceláfi generálního fieditele úsek provoznû-technického fieditele 10 vedoucí kanceláfie generálního fieditele provoznû-technick fieditel odborn asistent kanceláfi provoznû-technického fieditele diplomovaná sekretáfika v poãetní stfiedisko odborn asistent (A) odbor mûfiení a dispeãersk ch sluïeb odbor personální odbor provozu rozvodn ch zafiízení odbor vnitfiního auditu a systémû fiízení odbor pohotovostní a poruchové sluïby stfiedisko vzdûlávání odbor v stavby rozvodn ch zafiízení samostatn referát obrany stfiedisko sluïeb samostatné technické oddûlení samostatn referát bezpeãnosti práce a PO

12 fieditel pro majetkové úãasti odborn asistent kanceláfi pfiedstavenstva úsek obchodního fieditele úsek finanãního fieditele obchodní fieditel finanãní fieditel 11 kanceláfi obchodního fieditele kanceláfi finanãního fieditele odbor obchodní odbor ekonomiky odbor fie ení plynofikace odbor financování odbor informaãních projektû stfiedisko úãtáren odbor marketingu odbor právní Organizaãní zmûny Na základû rozhodnutí pfiedstavenstva spoleãnosti byl k 30. dubnu 1998 zru en úsek rozvoje a systémû fiízení s tím, Ïe k 1. kvûtnu pfie ly jeho ãinnosti do pûsobnosti novû vytvofieného útvaru kanceláfie generálního fieditele, a ve keré ãinnosti související se zastoupením PP, a.s., v dcefiin ch spoleãnostech a ãinnosti související se vztahy k akcionáfiûm byly pfievedeny do novû zfiízeného úseku fieditele pro majetkové úãasti. Ing. Jifií Weinberger, kter do pûsobil ve funkci fieditele úseku rozvoje a systémû fiízení, byl s platností od 1. kvûtna 1998 jmenován fieditelem pro majetkové úãasti. Do funkce vedoucího kanceláfie generálního fieditele byl ke stejnému datu jmenován Mgr. Karel Mach. V zájmu zkvalitnûní prezentace spoleãnosti ve sdûlovacích prostfiedcích vzniklo k 1. kvûtnu 1998 pfii kanceláfii obchodního fieditele tiskové oddûlení. V obchodním odboru byl k témuï datu zfiízen pro zákazníky telefonick dispeãink, kter v souãasné dobû poskytuje informace kaïd pracovní den v dobû od 7 do 19 hodin.

13 ORGÁNY SPOLEâNOSTI Valná hromada Valná hromada je nejvy ím orgánem spoleãnosti. Skládá se ze v ech na ní pfiítomn ch akcionáfiû. ádná valná hromada spoleãnosti za rok 1997 se konala dne 12. ãervna Schválila zprávu pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku za rok 1997, roãní úãetní závûrku a návrh pfiedstavenstva na rozdûlení zisku za rok Zisk po zdanûní ve v i tis. Kã byl rozdûlen na pfiídûl do sociálního fondu ve v i tis. Kã, na tantiémy ve v i tis. Kã a zbytek, tis. Kã, tvofiil nerozdûlen zisk. Do lo k rekonstrukci dozorãí rady, o které je podrobnûj í zmínka v dal í ãásti zprávy. Valná hromada dále schválila odmûny ãlenûm pfiedstavenstva a dozorãí rady, které pro rok 1998 ãinily tis. Kã. 12 Pfiedstavenstvo - management Pfiedstavenstvo je statutárním orgánem, jenï fiídí ãinnost spoleãnosti a jedná jejím jménem. Funkãní období pfiedstavenstva je podle stanov spoleãnosti pûtileté. Po cel rok 1998 se sloïení ãlenû pfiedstavenstva nemûnilo. Pfiedstavenstvo se zároveà personálnû krylo s vrcholov m managementem spoleãnosti. Ing. Milan Fafejta pfiedseda pfiedstavenstva, generální fieditel JUDr. Michal Vavfiík místopfiedseda pfiedstavenstva, finanãní fieditel Ludûk Hons ãlen pfiedstavenstva, provoznû-technick fieditel Ing. Jifií Weinberger ãlen pfiedstavenstva, fieditel úseku rozvoje a systémû fiízení, od 1. kvûtna fieditel pro majetkové úãasti Ladislav Pospí il ãlen pfiedstavenstva, obchodní fieditel Dne 26. fiíjna 1998 zvolila dozorãí rada spoleãnosti v souvislosti s ukonãením funkãního období stávajícího pfiedstavenstva nové pfiedstavenstvo, jehoï ãleny se stali Ing. Milan Fafejta, JUDr. Michal Vavfiík, Ludûk Hons, Ing. Jifií Weinberger a Ladislav Pospí il. Volba ãlenû pfiedstavenstva nabyla úãinnosti dnem 1. ledna SloÏení novû zvoleného pfiedstavenstva je personálnû totoïné se sloïením pfiedchozího pfiedstavenstva. Dne 12. ledna 1999 pfiedstavenstvo na svém zasedání zvolilo svého pfiedsedu a místopfiedsedu. Pfiedsedou pfiedstavenstva se stal Ing. Milan Fafejta, místopfiedsedou pfiedstavenstva pak JUDr. Michal Vavfiík. Novû zvolen pfiedseda a místopfiedseda vykonávali tyto své funkce také v pfiedchozím pfiedstavenstvu.

14 Dozorãí rada Dozorãí rada je kontrolním orgánem spoleãnosti. DohlíÏí na v kon pûsobnosti pfiedstavenstva, volí a odvolává ãleny pfiedstavenstva. DohlíÏí také na podnikatelské ãinnosti spoleãnosti. Dozorãí rada PraÏské plynárenské, a.s., je devítiãlenná. Tfii ãlenové zastupují zájmy nejvût ího akcionáfie spoleãnosti - státu. Jedná se o zástupce Fondu národního majetku, Ministerstva prûmyslu a obchodu a Ministerstva financí. Dva ãlenové dozorãí rady zastupují druhého nejvût ího akcionáfie - Hl. m. Prahu, dal í je zástupce tfietího nejvût ího akcionáfie - RWE Energie AG z Essenu ze Spolkové republiky Nûmecko. Tfii ãlenové dozorãí rady byli zvoleni zamûstnanci spoleãnosti. Dozorãí rada od fiádné valné hromady, konané dne , pracovala ve sloïení: 13 Ing. Mirko Brandani Ministerstvo prûmyslu a obchodu âeské republiky Mgr. Jifií Hermann místopfiedseda dozorãí rady ãlen Rady hl. m. Prahy Ing. Ludûk Janou ek Ministerstvo financí âeské republiky Franti ek Mary ka PraÏská plynárenská, a.s. JUDr. Lubomíra Stojkoviãová PraÏská plynárenská, a.s. Tomá Szennai ãlen Rady hl.m. Prahy Miroslav ifner pfiedseda dozorãí rady Fond národního majetku âeské republiky Ing. Marian Veverka PraÏská plynárenská, a.s. Prof. Dr. - Ing. Peter Zenker RWE Energie AG Dne 28. ledna 1998 Ing. Jaroslav Steinbauer, zamûstnanec Ministerstva prûmyslu a obchodu âeské republiky, oznámil na zasedání dozorãí rady rezignaci na funkci jejího pfiedsedy, kterou rada následnû vzala na vûdomí. Na svém zasedání dne 25. února 1998 dozorãí rada zvolila za svého pfiedsedu Miroslava ifnera. Na zasedání dozorãí rady, které se konalo dne 12. ãervna 1998, odstoupil z funkce jejího ãlena Ing. Jaroslav Steinbauer s tím, Ïe valná hromada ve stejn den na uvolnûné místo zvolila Ing. Mirko Brandaniho.

15 ÚâAST PRAÎSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s., NA PODNIKÁNÍ JIN CH SUBJEKTÒ (s majetkovou úãastí vy í neï 10 %) Praha - PafiíÏ Rekonstrukce, a.s. 14 Spoleãnost byla zaloïena 4. ledna 1993 spoleãnû s francouzskou spoleãností Gaz de France pro v stavbu a rekonstrukce plynovodních sítí. Základní jmûní spoleãnosti je Kã, podíl PraÏské plynárenské, a.s., pak ve v i 50 %. Gas, s. r. o. Spoleãnost byla zaloïena 16. ãervna 1994 spoleãnû s ostatními sedmi plynárensk mi distribuãními spoleãnostmi pro zaji Èování ãinnosti v oblasti plynárenské techniky, pfiedpisû a informatiky, obchodní ãinnosti a ubytovacích sluïeb. Základní jmûní spoleãnosti je Kã, podíl PraÏské plynárenské, a.s., pak ve v i 12,5 %. Prometheus, energetické sluïby, s. r. o. Spoleãnost byla zaloïena 8. bfiezna 1995 spoleãnû s nûmeckou spoleãností RWE Energie AG k zaji - Èování kompletních rekonstrukcí a modernizací energetick ch zafiízení, zejména kotelen, vãetnû jejich provozování, k prodeji plynov ch spotfiebiãû vãetnû jejich instalací a poskytování finanãní sluïby formou leasingu a splátkového prodeje. Základní jmûní spoleãnosti je Kã, podíl PraÏské plynárenské, a.s., pak ve v i 50 %.

16 AKCIONÁ I SPOLEâNOSTI A OBCHODY S JEJÍMI AKCIEMI Jak vypl vá z níïe uvedené tabulky, v prûbûhu roku 1998 pokraãovalo vykupování akcií od drobn ch akcionáfiû právnick mi osobami (v pfieváïné mífie bankami a investiãními spoleãnostmi). Nejvût ími akcionáfii spoleãnosti jsou i nadále FNM âr a Hl. m. Praha. Poãty jimi vlastnûn ch akcií se v prûbûhu roku nezmûnily. Tfietí nejvût í akcionáfi - RWE Energie AG, Essen - zv il nákupem na BCPP v mûsíci listopadu poãet jím vlastnûn ch akcií o 328 kusû. U zb vajících akcionáfiû se akciov podíl pohyboval od 2,25 % základního jmûní spoleãnosti níïe. Akcionáfii Stav k * Stav k Akcie (ks) Podíl na ZJ (%) Akcie (ks) podíl na ZJ (%) FNM âr , ,2 Magistrát hl. m. Prahy , ,0 IF a právnické osoby , ,1 z toho: RWE Energie AG , ,7 Fyzické osoby , ,7 15 * Datum v pisu k rozhodnému dni pro úãast na fiádné valné hromadû spoleãnosti za rok 1997

17 Kurz akcií PraÏské plynárenské, a.s., v roce 1998 Nejvy í hodnoty dosáhly akcie PP, a.s., na BCPP v listopadu a v prosinci, a to Kã. V prvních tfiech ãtvrtletích se cena za jednu akcii pohybovala vût inou pod hranicí dvou tisíc korun. Toto zv ení bylo patrnû zpûsobeno nepovinn m vefiejn m návrhem smlouvy o koupi akcií, kter pro s.p. Transgas pfiipravila firma BNP-Dresdner Bank (âr). V roce 1997 dosáhla nejvy í cena za jednu akcii PP, a.s., na BCPP v e Kã. V roce 1998 bylo na BCPP zobchodováno ks akcií (v roce 1997 to bylo ks) a v RM-Systému ks (v roce ks) V voj kurzu akcií PraÏské plynárenské, a.s., na BCPP a v RM - Systému za rok 1998 V voj kurzu akcií PraÏské plynárenské, a.s., na BCPP v porovnání s indexem PX leden únor bfiezen duben kvûten ãerven ãervenec srpen záfií fiíjen listopad prosinec Kã PX50 leden únor bfiezen duben kvûten ãerven ãervenec srpen záfií fiíjen listopad prosinec Kã Kã Index PX50 PP, a.s., BCPP PP, a.s., RMS

18 âinnost SPOLEâNOSTI V ROCE 1998 Hospodáfisk v sledek spoleãnosti Plánovan hospodáfisk v sledek, kter podle podnikatelského zámûru na rok 1998 mûl ãinit 283,7 mil. Kã, byl pfiekroãen o 80,4 mil. Kã (tj. o 28,3 %) a dosáhl v e 364,1 mil. Kã. (mil. Kã) /98 98/97 Plán Skuteãnost Skuteãnost Rozdíl Rozdíl HV provozní 345,5 380,3 146,7 34,8 233,6 HV finanãní -63,5-18,9-41,8 44,6 22,9 HV mimofiádn 1,7 2,7 2,3 1,0 0,4 HV celkem 283,7 364,1 107,2 80,4 256,9 Ke zmûnû hospodáfiského v sledku oproti plánu pfiispûly vy í nákup a prodej plynu v závûru roku (v dûsledku niï ích teplot, neï jsou dlouhodobé prûmûrné teploty), úspory provozních nákladû bez nákladû na nákup plynu, niï í nákladové úroky a vy í v nosy z finanãního majetku. Ve srovnání s rokem 1997 bylo dosaïeno zisku vy ího o 256,9 mil. Kã, v nûmï se projevily vy í v nosy z prodeje plynu, vy í v nosy z finanãního majetku a jednorázov prodej pozemku v areálu Michle. V nosy Celkové v nosy za rok 1998 byly proti plánu vy í o 77,4 mil. Kã, a proti roku 1997 o 439,0 mil. Kã. (mil. Kã) % Plán Skuteãnost Skuteãnost 98/98 98/97 TrÏby z plynu VO 2 602, , ,6 96,9 98,8 SO 589,3 651,4 578,3 110,5 112,6 MO 611,4 635,7 516,2 104,0 123,1 DOM 1 174, , ,3 103,5 112,6 celkem 4 977, , ,4 100,9 106,3 Ostatní provozní trïby a v nosy 324,3 331,4 221,2 102,2 149,8 Provozní v nosy celkem 5 302, , ,6 101,0 108,2 Finanãní v nosy úroky 17,0 17,5 16,0 102,9 109,4 ostatní 7,5 33,0 3,5 440,0 942,9 celkem 24,5 50,5 19,5 206,1 259,0 Mimofiádné v nosy celkem 4,8 2,9 2,8 60,4 103,6 V nosy celkem 5 331, , ,9 101,5 108,8

19 Vy í neï plánované trïby z prodeje plynu byly ovlivnûny niï ími teplotami (ve srovnání s dlouhodob m prûmûrem), a tím i vy ím prodejem plynu v závûru roku TrÏby u kategorie velkoodbûratelé byly negativnû ovlivnûny pokraãující recesí ãeského hospodáfiství. DÛvodem vy ích trïeb z prodeje plynu proti roku 1997 byly, i pfies v raznû niï í prodej v technick ch jednotkách, vy í prodejní ceny. 18 NárÛst ostatních provozních v nosû proti roku 1997 byl zásadnû ovlivnûn prodejem nepotfiebného majetku (ãást pozemkû areálu Michle) ve v i 106,6 mil. Kã, a dále zv ením v nosû pfii zúãtování opravn ch poloïek. Finanãní v nosy vzrostly proti roku 1997 o 31,0 mil. Kã zejména stál m zlep ováním systému vyuïívání pfiechodnû voln ch penûïních prostfiedkû spoleãnosti. V voj nákladû proti plánu Proti plánu do lo k úspofie nákladû ve v i 3,0 mil. Kã. (mil. Kã) 1998 Plán Skuteãnost Rozdíl % Nákup plynu 3 993, ,6 27,4 100,7 Ostatní provozní náklady 963,5 954,6-8,9 99,1 Provozní náklady celkem 4 956, ,2 18,5 100,4 Finanãní náklady 88,0 69,4-18,6 78,9 Mimofiádné náklady 3,1 0,2-2,9 6,5 Náklady celkem 5 047, ,8-3,0 99,9 Vy í náklady na nákup plynu o 27,4 mil. Kã byly zpûsobeny niï ími teplotami (ve srovnání s dlouhodob mi prûmûrn mi), a tím i vy ím nákupem plynu v závûru roku Pokles ostatních provozních nákladû o 8,9 mil. Kã, i pfies zv ení odpisû majetku, odpisû pohledávek a tvorbou opravn ch poloïek, byl ovlivnûn úsporami materiálu, dodavatelsk ch sluïeb, osobních nákladû, daní a poplatkû. SníÏení finanãních nákladû o 18,6 mil. Kã bylo ovlivnûno niï ími neï pfiedpokládan mi úrokov mi sazbami.

20 V voj provozních nákladû (bez nákupu plynu) podle hlavních druhû nákladû a jejich vztahu ke kalkulaci ãinností dokumentuje následující tabulka: (mil. Kã) 1998 Plán Skuteãnost Rozdíl % Porovnatelné náklady vztahující se ke kalkulaci plynu Materiál a energie 63,8 53,4-10,4 83,7 Opravy a udrïování 49,7 50,0 0,3 100,6 Cestovné, reprezentace 4,0 2,9-1,1 72,1 SluÏby ostatní 153,4 139,9-13,5 91,2 Osobní náklady 227,0 221,8-5,1 97,7 Danû a poplatky 7,1 1,7-5,4 24,3 Odpisy majetku 237,9 244,6 6,7 102,8 Jiné provozní náklady 21,4 19,6-1,9 91,4 Celkem 764,3 734,0-30,3 96,0 19 Neporovnatelné náklady ostatních ãinností Prodej materiálu 81,2 76,7-4,4 94,6 Prodej pozemku 15,5 15,8 0,3 102,2 Opravné poloïky 96,6 118,0 21,4 122,1 Ostatní nekalkulovatelné náklady 6,0 10,1 4,1 168,3 Celkem 199,2 220,6 21,4 110,7 Ostatní provozní náklady celkem 963,5 954,6-8,9 99,1 Z údajû uveden ch v tabulce je patrné, Ïe úspora ostatních provozních nákladû ve v i 8,9 mil. Kã se vztahuje zejména k poloïkám zahrnovan m do kalkulace plynu (ãinnosti, na nûï byla udûlena autorizace), zatímco neporovnatelné náklady ostatních ãinností byly pfiekroãeny o 21,4 mil. Kã (opravné poloïky, odpisy pohledávek).

21 Meziroãní v voj nákladû Proti roku 1997 do lo k nárûstu nákladû o 182,1 mil. Kã. (mil. Kã) Skuteãnost Rozdíl % Nákup plynu 4 020, ,7 79,9 98,0 Ostatní provozní náklady 954,6 860,2 94,4 90,1 Provozní náklady celkem 4 975, ,9 174,3 96,5 Finanãní náklady 69,4 61,2 8,2 88,2 Mimofiádné náklady 0,2 0,6-0,4 - Náklady celkem 5 044, ,7 182,1 96,4 20 NárÛst nákladû na nákup plynu oproti roku 1997 byl ovlivnûn, i pfies v raznû niï í nakoupené mnoïství plynu a niï í maximální denní odbûr, zv ením nákupní ceny. Zv ení ostatních provozních nákladû o 94,4 mil. Kã bylo zpûsobeno nárûstem odpisû majetku, odpisû pohledávek, osobních nákladû a tvorbou opravn ch poloïek. NárÛst finanãních nákladû o 8,2 mil. Kã byl zpûsoben v prûmûru vy í hodnotou stavu úvûrû v prûbûhu roku 1998.

22 Finanãní situace 21 Financování spoleãnosti probíhalo i v roce 1998 plynule a ve keré závazky byly hrazeny vãas podle termínû splatnosti. Na profinancování potfieb spoleãnosti byl vedle vlastních zdrojû nadále vyuïíván v pûjãní kapitál (úvûr). V I. ãtvrtletí pokraãovalo vyuïívání krátkodob ch úvûrû, zapoãaté v roce 1996, a to formou smûneãného programu od âeské spofiitelny, a.s. Poãátkem II. ãtvrtletí byl tento program krátkodobého financování ukonãen a byl nahrazen financováním dlouhodob m. Po zváïení v ech moïností, které nabízel finanãní trh, byl pfiehodnocen pûvodní zámûr vydat obligace a jako forma dlouhodobého v pûjãního kapitálu byla zvolena kombinace dvou dlouhodob ch úvûrû v celkové v i 500 mil. Kã (DEUTSCHE BANK a UNION BANKA). Jako doplàkov v pûjãní kapitál ke krytí provozních v kyvû byl pouïíván revolvingov krátkodob úvûr od âsob, a.s. I v roce 1998 byla vûnována velká pozornost systému zhodnocování pfiechodnû voln ch penûïních prostfiedkû. Ke zhodnocování pfiebytkû likvidity byly kromû termínovan ch vkladû vyuïívány smûnky, depozitní certifikáty a podílové listy. Úãeln m systémem kaïdodenního zhodnocování ve ker ch finanãních prostfiedkû spoleãnosti se podafiilo dosáhnout v znamného pfiínosu do hospodafiení spoleãnosti. V oblasti platebního styku byl zaveden elektronick platební styk s UNION BANKOU a zaãaly práce na pfievedení platebního styku do âsob, a.s., se kterou bude ve II. ãtvrtletí roku 1999 zahájen komplexní elektronick platební styk.

23 Obchod plynem V sledky obchodní ãinnosti byly v roce 1998 ovlivnûny: a) negativnû klimatick mi podmínkami, kdy prûmûrná roãní teplota byla vy í o 1,0 0 C oproti dlouhodobému teplotnímu prûmûru, pfiiãemï k v raznému pfiekroãení teplotního prûmûru do lo zejména v první polovinû roku, patnou ekonomickou situací fiady odbûratelû b) pozitivnû 22 marketingov mi a obchodními aktivitami spoleãnosti, které na ly odraz v pomûrnû v razném nárûstu poãtu odbûratelû V voj prodeje plynu ovlivnila zfiejmû i úsporná opatfiení na stranû odbûratelû, související jak s jejich ekonomickou situací, tak i postupn m rûstem cen, kter se odrazil zejména na spotfiebû zemního plynu v domácnostech. Nákup plynu Jedin m dodavatelem zemního plynu pro PraÏskou plynárenskou, a.s., byl státní podnik Transgas. Objem dodaného plynu byl vy í o 15,2 mil. m 3, neï pfiedpokládal plán (niï í teploty ve srovnání s dlouhodob m teplotním prûmûrem v závûru roku); ve srovnání s minul m obdobím, pfiedev ím vlivem klimatick ch podmínek a hor í hospodáfiské situace nûkter ch odbûratelû, se v ak sníïil o 74,7 mil. m 3. (mil. m 3 ) % Plán Skuteãnost Pfiepoãt. Skuteãnost Pfiepoãt. Pfiep. sk. Skuteãnost Skut. 98/ skuteã. skuteã. 98/97 98/97 plán , , , , ,5 98,9 94,3 101,2 Pfiepoãt. skuteã. - Nákup plynu pfiepoãten na dlouhodob teplotní prûmûr v regionu. PP, a.s., ukazatel pouïívá pro porovnávání objemu plynu ve víceletém ãasovém období.

24 PrÛbûh nákupu bûhem roku koresponduje s tím, Ïe pfieváïná ãást plynu je vyuïívána pro otop. Z níïe uvedené tabulky je zfiejmá zejména závislost nákupu plynu na venkovní teplotû âtvrtletí mil. m 3 % z roku teplota o C mil. m 3 % z roku teplota o C I. 481,2 38,8 3,5 526,1 40,0 1,6 II. 166,2 13,4 14,8 220,4 16,8 12,7 III. 118,2 9,5 16,6 107,0 8,1 17,4 IV. 475,5 38,3 3,7 462,3 35,1 4,1 Rok 1 241,1 100,0 9, ,8 100,0 9,0 Prodej plynu (mil. m 3 ) % plán skuteãnost skuteãnost 98/97 98/98 Prodej - VO 622,8 606,2 670,4 90,4 97,3 - SO 141,4 155,6 151,7 102,6 110,0 - MO 145,0 150,4 134,0 112,2 103,7 - DOM 292,1 301,7 337,0 89,5 103,3 23 Vy í prodej oproti plánu u kategorií SO, MO a DOM byl zpûsoben niï í teplotou v závûru roku, ve srovnání s dlouhodob m prûmûrem. Pokles prodeje u kategorie VO byl ovlivnûn ekonomick mi problémy nûkter ch odbûratelû. NiÏ í prodej u kategorií VO a DOM proti skuteãnosti minulého období byl ovlivnûn mírnûj ími klimatick mi podmínkami, dále i útlumem hospodáfiství âr a rovnûï i úsporn mi opatfieními pfiijat mi zákazníky. Mírn nárûst prodeje SO byl, i pfies mírnûj í klimatické podmínky a útlum hospodáfiství, ovlivnûn pfiipojováním nov ch odbûratelû. U kategorie MO byl vy í prodej oproti skuteãnosti minulého roku ovlivnûn pomûrnû v razn m rûstem poãtu odbûratelû. Odbûratelé Poãet odbûratelû plynu PraÏské plynárenské, a.s., se, jak ukazuje následující tabulka, meziroãnû zv - il o

25 24 Poãet odbûratelû ke konci roku Velkoodbûratelé Stfiední odbûratelé Maloodbûratelé Domácnosti Celkem Z tabulky je zfiejmé, Ïe PP, a.s., i nadále úspû nû pokraãovala v marketingov ch, obchodních a investiãních aktivitách smûfiujících k získávání nov ch odbûratelû. Nejvût í odbûratelé plynu v roce 1998 Odbûratel Roãní odbûr (v mil. m 3 ) PraÏská teplárenská, a.s., teplárna Hole ovice 32,8 PraÏská teplárenská, a.s., teplárna Veleslavín 25,9 PraÏská teplárenská, a.s., kotelna Michle 18,4 PraÏská teplárenská, a.s., v topna Modfiany 17,8 PraÏská teplárenská, a.s., v topna Krã 17,2 Fakultní nemocnice, Motol 14,8 MITAS, a.s. 14,8 PraÏská teplárenská, a.s., v topna Juliska 14,3 Cukrspol a.s., Modfiany 10,5 PraÏská teplárenská, a.s., teplárna Male ice 10,3 Ceny plynu Ke zv ení marïe o 0,24 Kã/m 3 (bez DPH) oproti roku 1997 tak, jak dokumentuje tabulka, do lo vlivem úprav cen vyhlá en ch v mûry Ministerstva financí âr. (Kã/m 3 ) Plán 1998 Skuteãnost 1998 Skuteãnost 1997 Cena bez DPH vã. DPH bez DPH vã. DPH bez DPH vã. DPH* Prodejní 4,14 5,06 4,14 5,05 3,66 3,84 Nákupní 3,26 3,97 3,24 3,95 3,00 3,15 MarÏe 0,88 1,09 0,90 1,10 0,66 0,69 * Pro srovnatelnost v poãtu byla pouïita DPH 22 % platná od

26 Marketing a péãe o zákazníky Hlavními cíli marketingu PP, a.s., v roce 1998 bylo hlavnû vyhledávat a získávat nové zákazníky, organizovat komunikaãní aktivity spoleãnosti, aktivnû podporovat a prosazovat do praxe moderní a racionální zpûsoby pouïití plynu. Získávání informací, potfiebn ch pro dal í rozvoj podnikatelsk ch zámûrû PP, a.s., probíhalo prostfiednictvím prûzkumû ve spolupráci s jednotliv mi mûstsk mi ãástmi Prahy, mimopraïsk mi obcemi a útvary magistrátu hlavního mûsta Prahy. Na základû této ãinnosti byla vypracována generelní fie ení plynofikace obcí a mûstsk ch ãástí âerno ice, Hrnãífie, Jen tejn, Dehtáry, Podolánka, Radonice, Slivenec, Vrané nad Vltavou, Dolní Hluboãepy, a studie plynofikace mûstsk ch ãástí Prahy a mimopraïsk ch obcí Bá È, Doubravice, Chomutovice, Kocanda, Osnice, Kufií, JaÏlovice, Jenerálka, Hájek. 25 Také v roce 1998 byla provedena celá fiada akcí zamûfien ch na zji tûní zájmu o zemní plyn a získání nov ch odbûratelû. Vedle rozsáhl ch prûzkumû realizovan ch v ucelen ch oblastech se pfiitom jednalo i o cílené individuální kontaktování potenciálních zákazníkû. Souãástí prûzkumu bylo i oslovení zákazníkû s doplàující nabídkou dcefiiné spoleãnosti PraÏské plynárenské, a.s. - Prometheus, energetické sluïby, s.r.o. Vût í akce probûhla v lokalitû Karlín, kde je uvaïováno o rozsáhlé bytové a komerãní v stavbû. Dal í plo né prûzkumy probûhly v Praze 1 na Hradãanech, Malé Stranû a Starém Mûstû a rovnûï v okrajov ch ãástech Prahy (napfi. Radotín, eporyje, Sobín). Dále byly provedeny men í marketingové prûzkumy, pfii nichï bylo kontaktováno cca potenciálních odbûratelû. Public relations, sponzorství, propagace Propagace spoleãnosti spadá do velké kategorie komunikaãních aktivit, mezi které dále patfií aktivity v oblasti public relations, podpory prodeje a pfiímého marketingu. Marketingové v daje smûfiovaly v roce 1998 pfiedev ím do prvních dvou skupin. Nejvût í prostfiedky vûnované na propagaci v roce 1998 byly vynaloïeny na úãast PP, a.s., na odborn ch v stavách (Aquatherm, Intergas), mediální kampanû na téma pravideln ch odeãtû kategorie domácnosti a na aktivity spojené s poskytováním informací souãasn m i potenciálním zákazníkûm (letáky, informaãní plakáty, tisková inzerce apod.).

27 Sponzoring Vzhledem k oblasti pûsobnosti jsou aktivity PraÏské plynárenské, a.s., smûfiovány pfieváïnû na vefiejnû prospû né úãely a akce v rámci Prahy. V roce 1998 byla tato podpora zamûfiena zejména na vybavení zdravotnick ch zafiízení (Klinika popálenino- 26 vé medicíny FN Královské Vinohrady), podporu humanitárních a charitativních aktivit (Nadace "Národ dûtem", Nadace "Na e dítû") a aktivity v oblasti Ïivotního prostfiedí. realizace v zkumn ch programû vybavení zdravotnick ch zafiízení podpora humanitárních a charitativních aktivit aktivity v oblasti Ïivotního prostfiedí zlep ení v uky na vybran ch kolách

28 27 Nedílnou souãástí sponzorství a reklamy byla i úãast na praïsk ch sportovních akcích (PraÏské primátorky, PraÏská tyãka...). Ve kolství lo zejména o zlep ování podmínek v uky vybran ch kol, v oblasti vûdy pfiispûla PP, a.s., na realizaci nûkolika v zkumn ch programû V CHT Praha. V oblasti kultury pokraãovala spolupráce z pfiedchozích let s ÎiÏkovsk m divadlem J. Cimrmana, Národní galerií (v stava Jakuba Schikanedera) a PraÏskou komorní filharmonií. V stavy PP, a.s., se vãetnû sv ch dcefiin ch spoleãností Praha-PafiíÏ Rekonstrukce, a.s., a Prometheus, s.r.o., prezentovala na 7. roãníku Mezinárodního veletrhu plynárenské techniky, spotfiebiãû, zafiízení a sluïeb - Intergas a na 5. roãníku Mezinárodního odborného veletrhu vytápûní, klimatizace a sanitární techniky - Aquatherm 98. PP, a.s., se zde pfiedstavila jako spoleãnost navazující na dlouhodobou historii praïského plynárenství, která ve spolupráci se sv mi dcefiin mi spoleãnostmi nabízí komplexní sluïby spojené s plynofikací. Podnikov ãasopis V roce 1998 vy la ãtyfii ãísla podnikového ãasopisu PP, a.s., "U Plynárny 500", kter má informovat o ãinnosti spoleãnosti nejen její zamûstnance, ale i zákazníky, zástupce mûstsk ch ãástí Prahy a mimopraïsk ch obcí, zástupce státní správy, novináfie a také nej ir í vefiejnost.

29 Provoz a obnova plynárenské soustavy Provoznû technická situace ProtoÏe prvofiad m zájmem PraÏské plynárenské, a.s., je zv ení podílu zemního plynu na celkové spotfiebû energií, byla i v roce 1998, stejnû jako v pfiedchozích letech, vûnována znaãná ãást prostfiedkû na v stavbu nov ch a rekonstrukce star ch plynovodû. Novû bylo poloïeno ãi zrekonstruováno pfies 140 km místních sítí, vybudovány 4 km vysokotlak ch plynovodû a dal ích 10 km plynovodû na e spoleãnost získala pfievodem od Stfiedoãeské plynárenské, a.s. 28 Stejnû jako v pfiedchozích letech pokraãovala i v roce 1998 dal ími etapami rekonstrukce plynovodní sítû, spojená s pfievodem z nízkotlaké na stfiedotlakou úroveà, coï umoïnilo plynofikaci dal ích dosud uheln ch kotelen a pfiipojení nov ch klientû zejména v oblasti Nového Mûsta, Malé Strany, Barrandova, Smíchova, Hole ovic a Vr ovic. PraÏská plynárenská, a.s., pokraãovala také v plynofikaci okrajov ch ãástí Prahy (Zliãín, Malá Ohrada, Radotín, Nebu ice, Suchdol, Dolní a Horní Poãernice, Bûchovice, Benice, Komofiany) a obcí s Prahou sousedících (Jesenice, Vestec, âestlice, Klecany, Klíãany, Odolena Voda, Zeleneã, Bofianovice, PrÛhonice, Mû ice a Líbeznice). V kategorii rozvodn ch staveb byly realizovány VTL plynovody Tfieboradice (do lo tak k posílení kapacity severního okruhu) a Zbraslav-Lipence (za úãelem plo né gazifikace pfiilehl ch obcí). Byla provedena rekonstrukce VTL RS LetÀany, realizovány nové VTL RS Lipence a Modletice a postaveno pût stanic katodové ochrany VTL plynovodû. K provozovala spoleãnost celkem km plynovodních sítí a 238 regulaãních stanic. Celkovû vzrostla v roce 1998 délka provozovan ch plynovodû oproti pfiedchozímu roku o 160 km a pfiekroãila hranici km. Porovnání nárûstu délky plynovodû v del ím ãasovém období ukazuje následující tabulka:

30 29 Plynárenská rozvodná zafiízení (km) VTL plynovody STL plynovody vãetnû pfiípojek NTL plynovody vãetnû pfiípojek Plynovody a pfiípojky celkem

31 30 Zhodnocení roku 1998 z hlediska zabezpeãení provozu a zásobování plynem Zásobování plynem od s.p. Transgas probíhalo v roce 1998 plynule. Dodávky plynu v absolutním vyjádfiení dosáhly objemu 1,241 mil. m 3. Sjednané denní maximum pro mûsíc leden ve v i 9,486 mil. m 3 a pro ostatní mûsíce ve v i 9,200 mil. m 3 nebylo v roce 1998 pfiekroãeno. V dodávkách plynu nedo lo v prûbûhu roku k Ïádn m závaïn m v padkûm. Pohotovostní a poruchová sluïba PP, a.s., ve spolupráci s ostatními provozními sloïkami odstranila celkem poruch na plynárenském rozvodném zafiízení. Poruchovost plynovodû ovlivàuje kromû jejich stáfií také celá fiada dal ích faktorû, mezi nûï patfií napfi. kvalita dfiíve pouïívan ch materiálû, dopravní zatíïení komunikací nebo korozní podmínky v dané lokalitû. Z tohoto dûvodu se jeví velmi pfiíznivû fakt, Ïe v souãasnosti je témûfi v hradnû vyuïíváno pfii v stavbû a rekonstrukcích plynovodní sítû polyetylénové potrubí. Dal ím pozitivem je také zvy ující se podíl preventivních opatfiení, zejména prûbûïnû probíhající kontrola tûsnosti sítû. Obnova areálu spoleãnosti Rok 1998 byl z pohledu obnovy areálu Michle jedním z nejnároãnûj ích. Pfiestavbou dvou prûmyslov ch objektû a skladové budovy byla dokonãena rekonstrukce objektû severní ãásti areálu. Do spojovacího modulu prûmyslov ch objektû byla instalována kogeneraãní jednotka, která podstatnou mûrou sníïila odbûry elektrické energie z vefiejné sítû a vyuïitím tepla pfiispûla k úsporám energií v areálu. Dokonãená modernizace skladového hospodáfiství, spoãívající v instalaci moderní zakládací technologie, zpfiehlednila a usnadnila práci ve skladu trubního materiálu a plynomûrû. V prûbûhu roku 1998 byly zahájeny sanaãní práce na odstranûní staré ekologické zátûïe. Sanaãní práce v areálu jsou rozdûleny na pût lokalit. V roce 1998 byly dokonãeny dvû lokality, práce v dal ích bude prûbûïnû pokraãovat s v hledem ukonãení v roce 2002.

32 Informatika Hlavním úkolem v oblasti informaãních systémû byly v roce 1998 práce na zavedení zákaznického informaãního systému. Problémy, které se projevily pfii fie ení uvedeného úkolu pûvodnû vybran m dodavatelem, vyústily v rozhodnutí fie it zavedení tohoto systému ve spolupráci s firmou Plynoprojekt Praha, a.s. Uvedená spoleãnost jako dodavatel stávajícího informaãního systému má v této oblasti velké zku enosti a je pfiedpoklad, Ïe termín zprovoznûní systému pro v echny kategorie zákazníkû do konce roku 1999 bude dodrïen. Pro potfieby ekonomick ch agend je rutinnû provozován informaãní systém Diamac od firmy Diatryma, s.r.o., kter pokr vá v echny ekonomické subsystémy a je vyuïíván ekonomick mi, personálními a provozními útvary PP, a.s. Geografické informace o plynovodních sítích jsou pofiizovány geografick m informaãním systémem (GIS) na bázi Framme od firmy Intergraph, kter byl nasazen v roce V roce 1998 byl uveden do zku ebního provozu systém GeoMediaWebMap, kter zprostfiedkovává pfiístup k geografick m informacím pomocí Intranetu. Pro potfieby plynárenského dispeãinku byl rozvíjen systém radiového pfienosu technologick ch informací pro fiízení distribuãní sítû s cílem zajistit pfienos informací ze v ech regulaãních stanic. Na podzim 1998 byla uvedena do provozu nová verze systému Intranet, která zprostfiedkovává zamûstnancûm spoleãnosti potfiebné informace, a koncem roku 1998 byla PP, a.s., pfiipojena na Internet pomocí pevné linky. Technická platforma informaãních systémû, provozovan ch a pfiipravovan ch v PP, a.s., je orientována na architekturu klient-server. Jako síèové servery jsou, vyjma GIS, pouïívány servery Alpha firmy Digital, které dnes zaji Èují provoz finanãního systému a slouïí pro v voj a posléze provoz zavádûného ZIS a zaji Èují provoz elektronické po ty. 31

33 Problematika roku 2000 V roce 1998 se PraÏská plynárenská, a.s., zaãala téï zab vat celosvûtovû fie en m fenoménem, obecnû naz van m "Problematika roku 2000". Byly zahájeny pfiípravné práce pro zaji tûní úspû ného zvládnutí pfiechodu na rok 2000 v emi systémy, jejichï správná funkce je pro bezchybn chod spoleãnosti nezbytná. V pfiípadû nov ch hardwarov ch i softwarov ch systémû je od dodavatelû poïadována certifikace pro rok 2000, star í a nevyhovující systémy budou v prûbûhu roku 1999 obmûnûny. Vzhledem ke stûïejnímu úkolu spoleãnosti, kter m je dodávka zemního plynu, je prioritou spoleãnosti zaji tûní plynulosti zásobování odbûratelû a bezproblémov chod dispeãerského pracovi tû. PP, a.s., 32 jiï potfiebné kroky uãinila, systémy pouïívané v této oblasti jsou pro pfiechod do roku 2000 certifikovány. Îivotní prostfiedí Strategie PraÏské plynárenské, a.s., v oblasti Ïivotního prostfiedí sledovala hlavní cíl prosazovat zemní plyn jako ekologické palivo s minimálními dopady na Ïivotní prostfiedí a podílet se svojí ãinností na zlep ení Ïivotního prostfiedí v hlavním mûstû Praze. Dûje se tak nejen postupnou náhradou neekologick ch paliv zemním plynem, ale PraÏská plynárenská, a.s., prosazuje do praxe i moderní, efektivní zpûsoby uïití plynu - kogenerace a vozidla pohánûná zemním plynem. S firmou EKOSS CNGS-CR byla podepsána smlouva, která opravàuje PP, a.s., provádût pfiestavby vozû koda na pohon stlaãen m zemním plynem (CNG). Poãet takto pohánûn ch vozidel spoleãnosti dosáhl ke konci roku ãísla 23 ( koda Felicia a Octavia). V této oblasti hodlá spoleãnost pokraãovat i v dal ích letech s cílem postupné plynofikace cca 120 automobilû, t.j. 60 % vozového parku PP, a.s. Spoleãnost vlastní a provozuje jedinou plnicí stanici CNG v âechách, v Praze - Horních Mûcholupech. V roce 1999 je plánována v stavba nové plnicí stanice u vybrané vefiejné ãerpací stanice pohonn ch hmot.

34 Personální práce a sociální oblast Koncepce personální práce vycházela z anal zy stavu pracovních sil s cílem v plném rozsahu zabezpeãovat zvy ující se úkoly spoleãnosti (rûst poãtu odbûratelû, nárûst délky plynovodû, zvy ování poãtu pfiípojek apod.) pfii zachování souãasného stavu zamûstnancû a pfii zvy ování jejich kvalifikace. Pozornost byla rovnûï zamûfiena na získávání mlad ch zamûstnancû s odpovídající kvalifikací. K bylo v PP, a.s., zamûstnáno celkem 865 zamûstnancû, z toho 514 muïû a 351 Ïen. V evidenãním stavu bylo 852 zamûstnancû, z toho 542 technickohospodáfisk ch pracovníkû a 310 dûlníkû. V mimoevidenãním stavu bylo 13 osob (matefiská a dal í matefiská dovolená, vojenská a civilní sluïba, uvolnûní). Srovnání struktury zamûstnanecké základny s rokem 1997 znázoràuje následující tabulka. 33 Celkem MuÏi Îeny ES MES THP D ZPS Absol. DÛch Ve vûkové struktufie zamûstnanecké základny byla nejsilnûji zastoupena vûková kategorie 45 aï 54 let, a to celkem 318 zamûstnanci, coï ãinilo 37,3 % z poãtu zamûstnancû evidenãního stavu. PrÛmûrn vûk byl 41,2 roku. Oproti roku 1997 do lo ke sníïení prûmûrného vûku zamûstnancû o 0,25 roku. Tento trend je pfiíznivû ovlivàován systematick m získáváním a pfiijímáním absolventû stfiedních a vysok ch kol.

35 V rámci rozvoje zamûstnancû organizovala PraÏská plynárenská, a.s., kurzy a kolení. KurzÛ, semináfiû, kolení a konferencí s odbornou tématikou se zúãastnilo celkem 284 zamûstnancû. Periodick ch kolení pfiedepsan ch obecnû platn mi právními pfiedpisy a kolení k získání nebo roz ífiení kvalifikace se zúãastnilo 78 zamûstnancû. Dále PP, a.s., umoïnila sv m zamûstnancûm dal í vzdûlávání formou kolení organizovan ch tématicky pro urãené skupiny pracovníkû, studia pfii zamûstnání, pofiádáním jazykov ch kurzû a kurzû pro uïivatelskou znalost PC-software. V roce 1998 platila kolektivní smlouva, uzavfiená na období od do V jejím rámci byly upraveny nûkteré nároky zamûstnancû v oblasti pracovnûprávní, které jdou nad rámec 34 zákoníku práce. Zamûstnanci vyuïívali napfi. moïnosti ãerpat jeden t den dovolené na zotavenou nad rámec právní úpravy nebo pracovní volno s náhradou mzdy. Oblast odmûàování pro rok 1998 byla upravena dodatkem ke kolektivní smlouvû s platností od Mzdové prostfiedky (vãetnû ostatních osobních nákladû - OON) byly za PP, a.s., ãerpány v úhrnné v i 162,2 mil. Kã, mzdové prostfiedky (bez OON) ve v i 160,5 mil. Kã. âerpání mzdov ch prostfiedkû ve srovnání s rokem 1997 znázoràuje následující tabulka. (mil. Kã) Rok 1998 Rok 1997 Meziroãní nárûst v % Mzdové prostfiedky vãetnû OON 162,2 150,7 107,6 Mzdové prostfiedky bez OON 160,5 147,8 108,6

36 F I N A N â N Í â Á S T FINANâNÍ âást 35

37 Rozvaha (v tis. Kã) Oznaãení Text Aktiva celkem A Pohledávky za upsané vlastní jmûní B Stálá aktiva B.I. nehmotn investiãní majetek B.II. hmotn investiãní majetek B.III. finanãní investice B.III.1. z toho: podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem C ObûÏná aktiva C.I. zásoby C.II. dlouhodobé pohledávky C.III. krátkodobé pohledávky C.IV. finanãní majetek D Ostatní aktiva Pasiva celkem A Vlastní jmûní A.I. základní jmûní A.II. kapitálové fondy A.III. fondy tvofiené ze zisku A.IV. hospodáfisk v sledek minul ch let A.V. hospodáfisk v sledek bûïného úãetního období B Cizí zdroje B.I. rezervy B.II. dlouhodobé závazky B.III. krátkodobé závazky B.IV. bankovní úvûry a v pomoci B.IV.1. z toho: dlouhodobé bankovní úvûry C Ostatní pasiva

38 F I N A N â N Í â Á S T V kaz ziskû a ztrát (v tis. Kã) Oznaãení Text I+II V kony a prodej zboïí I+II.1. z toho: trïby za prodej vlastních v robkû, sluïeb a zboïí II.2. Zmûna stavu vnitropodnikov ch zásob vlastní v roby II.3. Aktivace A+B V konová spotfieba a náklady na prodej zboïí Pfiidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy nehmotného a hmotného investiãního majetku IV+V Zúãtování rezerv, opravn ch poloïek a ãasového rozli ení provozních v nosû G+H Tvorba rezerv, opravn ch poloïek a ãasového rozli ení provozních nákladû III+VI+VII Jiné provozní v nosy D+F+I+J Jiné provozní náklady * Provozní hospodáfisk v sledek XI+XII Zúãtování rezerv a opravn ch poloïek do finanãních v nosû L+M Tvorba rezerv a opravn ch poloïek na finanãní náklady VIII+IX+X Jiné finanãní v nosy XII+XIV +XV K+N+O Jiné finanãní náklady P+R * Hospodáfisk v sledek z finanãních operací vãetnû danû z pfiíjmû z bûïné ãinnosti ** Hospodáfisk v sledek za bûïnou ãinnost XVI Mimofiádné v nosy S+T Mimofiádné náklady vãetnû danû z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti * Mimofiádn hospodáfisk v sledek *** Hospodáfisk v sledek za úãetní období

39 Pomûrové ukazatele Ukazatelé rentability k k k Rentabilita aktiv (zisk po zdanûní / aktiva) 0,022 0,015 0,032 Rentabilita vl. jmûní (zisk po zdanûní / vl. jmûní) 0,040 0,031 0,075 Rentabilita trïeb (zisk po zdanûní / (trïby + v kony)) 0,019 0,015 0,038 Nákladovost (náklady / (trïby + v kony)) 0,981 0,985 0,962 Ukazatelé likvidity 38 k k k BûÏná likvidita ((obûïná aktiva + ostatní aktiva - zásoby - pohledávky po 180 dnech po lhûtû 0,801 0,713 0,962 splatnosti) / krátkodobé závazky) OkamÏitá likvidita (finanãní majetek / krátkodobé závazky) 0,169 0,219 0,384 CF-provozní likvidita (CF provozní ãinnosti / prûmûrné celkové závazky) 0,133 0,147 0,327 Ukazatelé struktury kapitálu k k k Míra zadluïenosti (cizí zdroje / celková aktiva) 0,446 0,499 0,567 Úrokové krytí (zisk pfied úroky a danûmi / nákladové úroky) 15,634 2,854 5,281 Doba návratnosti úvûru (bankovní úvûry / (zisk po zdanûní + odpisy)) 0,268 1,806 1,162 Míra krytí neobûïného majetku ((vl. jmûní + rezervy + dlouhodobé závazky 0,902 0,820 1,014 + dlouhodobé bankovní úvûry) / stálá aktiva) Ukazatelé vnitfiní aktivity k k k Obrat celkov ch aktiv ((trïby + v kony) / aktiva) 1,175 1,059 0,861 Doba inkasa pohledávek ((krátkodobé pohledávky + nesplacené zálohy) 23 dní 20 dní 44 dní / (trïby + v kony)) * 360 Doba splatnosti krátkodob ch závazkû 67 dní 94 dní 74 dní ((krátkodobé závazky - splacené zálohy) / (v konová spotfieba + osobní náklady + danû a poplatky)) * 360 Ukazatelé kapitálového trhu k k k ãist zisk na 1 akcii (Kã) (zisk po zdanûní / poãet akcií) 59,71 47,92 128,98 P/E (prûmûrná roãní trïní cena / zisk po zdanûní na 1 akcii) 27,80 46,34 16,52 E/P- v nosnost akcie (zisk po zdanûní na 1 akcii / prûmûrná roãní trïní cena) 0,036 0,021 0,061 Pozn. Údaje (zisk, trïby a v kony, náklady) pouïité pro v poãet ukazatelû byly oãi tûné o vliv z prodeje pozemkû v letech 1997 a 1998.

40 F I N A N â N Í â Á S T Cash flow 1998 (v tis. Kã) P. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na poãátku úãetního období Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûïné ãinnosti pfied zdanûním A.1. Úpravy o nepenûïní operace A.1.1. Odpisy stál ch aktiv A.1.2. Zmûna stavu opravn ch poloïek, rezerv, ãasového rozli ení A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál ch aktiv A.1.4. V nosy z dividend 0 A.1.5. Vyúãtované nákladové (+) v nosové (-) úroky A* âist penûïní tok z provozní ãinnosti A.2. Zmûna potfieby pracovního kapitálu A.2.1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti A.2.2. Zmûna stavu krátkodob ch závazkû z provozní ãinnosti A.2.3. Zmûna stavu zásob A** âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofi. pol A.3. V daje z plateb úrokû A.4. Pfiijaté úroky (+) A.5. Zaplacená daà A.6. Mimofiádná ãinnost 0 A*** âist penûïní tok z provozní ãinnosti B.1. V daje spojené s pofiízením stál ch aktiv B.2. Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn m osobám 0 B*** âist penûïní tok z investiãní ãinnosti C.1. Zmûna stavu dlouhodob ch pfiíp. krátkodob ch závazkû C.2. Dopady zmûn vl. jmûní na penûïní prostfiedky C.2.1. Zv ení penûïních prostfiedkû z titulu zv ení základního jmûní 0 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmûní spoleãníkûm 0 C.2.3. PenûÏní dary dotace do vlastního jmûní C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky 0 C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondû C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C.3. Pfiijaté dividendy a podíly na zisku 0 C*** âist penûïní tok vztahující se k finanãní ãinnosti F. âisté zv ení, resp. sníïení penûïních prostfiedkû R. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na konci úãetního období

41 Úãetní závûrka za rok 1998 (v plném rozsahu vãetnû pfiílohy) 40 Rozvaha (v tis. Kã) AKTIVA Brutto Korekce Netto Aktiva celkem A. Pohledávky za upsané vlastní jmûní B. Stálá aktiva B.I. Nehmotn investiãní majetek B.I.1. Zfiizovací v daje B.I.2. Nehmotné v sledky v zkumné a obdobné ãinnosti B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5. Jin nehmotn investiãní majetek B.I.6. Nedokonãené nehmotné investice B.I.7. Poskytnuté zálohy na nehmotn investiãní majetek B.II. Hmotn investiãní majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Budovy, haly a stavby B.II.3. Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí B.II.4. Pûstitelské celky trval ch porostû B.II.5. Základní stádo a taïná zvífiata B.II.6. Jin hmotn investiãní majetek B.II.7. Nedokonãené hmotné investice B.II.8. Poskytnuté zálohy na hmotn investiãní majetek B.II.9. Opravná poloïka k nabytému majetku B.III. Finanãní investice B.III.1. Podílové CP a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem B.III.2. Podílové CP a vklady v podnicích s podstatn m vlivem B.III.3. Ostatní investiãní cenné papíry a vklady B.III.4. PÛjãky podnikûm ve skupinû B.III.5. Jiné finanãní investice C. ObûÏná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokonãená v roba a polotovary C.I.3. V robky C.I.4. Zvífiata C.I.5. ZboÏí C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.2. Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem C.II.5. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.2. Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení C.III.3. Sociální zabezpeãení C.III.4. Stát - daàové pohledávky C.III.5. OdloÏená daàová pohledávka C.III.6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem C.III.7. Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem C.III.8. Jiné pohledávky C.IV. Finanãní majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Úãty v bankách C.IV.3. Krátkodob finanãní majetek D. Ostatní aktiva - pfiechodné úãty aktiv D.I. âasové rozli ení D.I.1. Náklady pfií tích období D.I.2. Pfiíjmy pfií tích období D.I.3. Kurzové rozdíly aktivní D.II. Dohadné úãty aktivní

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0 V roãní zpráva 2000 2 0 0 0 OBSAH 3 2 Tato v roãní zpráva byla sestavena podle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, podle zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn ch papírech, ve

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

V CHODOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s., HRADEC KRÁLOVÉ

V CHODOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s., HRADEC KRÁLOVÉ 1999 V R O â N Í Z P R Á V A 1999 V R O â N Í Z P R Á V A O RGÁNY SPOLEâNOSTI Pfiedstavenstvo Pfiedseda: Místopfiedseda: âlenové: Bohdan Pásek Franti ek Pekáã Ing. Jindfiich Broukal Karel BrÛna Ing. Zbynûk

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y

Z P R ÁVA D O Z O R â Í R A D Y ZPRÁVA DOZORâÍ RADY Dozorãí rada akciové spoleãnosti Metrostav, jako nejvy í kontrolní orgán spoleãnosti ze zákona, touto zprávou pfiedkládá akcionáfiûm v sledky své kontrolní ãinnosti za období od fiádné

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

OBSAH. Finanãní pfiíloha 37 Rozvaha 38 V kaz zisku a ztrát 42 Pfiíloha k úãetní závûrce 44 V kaz Cash Flow 51. výroční zpráva 2000

OBSAH. Finanãní pfiíloha 37 Rozvaha 38 V kaz zisku a ztrát 42 Pfiíloha k úãetní závûrce 44 V kaz Cash Flow 51. výroční zpráva 2000 OBSAH Základní údaje spoleãnosti 3 Úvodní slovo generálního fieditele 4 Pfiehled vybran ch ukazatelû 6 Organizaãní struktura spoleãnosti 7 Organizaãní struktura 7 Orgány spoleãnosti 8 Majetková struktura

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9 w w w. r m s y s t e m. c z V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Obsah Na e vize 3 Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Slovo úvodem 6 Základní ukazatele 8 Strategie spoleãnosti 9 2 Zpráva

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

V r o ã n í z p r á v a

V r o ã n í z p r á v a V roãní zpráva V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie spoleãnosti 11 Zpráva o podnikatelské

Více

V roãní zpráva

V roãní zpráva V roãní zpráva 2008 1909-2009 Obsah Úvodní slovo fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti..................................... 1 Základní údaje o spoleãnosti.......................................................................

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice.

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2003 Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Obsah Profil spoleãnosti

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství:

Profil spoleãnosti. Základní ekonomické údaje. Název: Rok vzniku: Auditor: âlenství: âp INVEST investiãní spoleãnost, a.s. zpráva o hospodafiení 2003 Obsah Profil spoleãnosti 2 Základní ekonomické údaje 2 Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti 3 Statutární orgány a vedení spoleãnosti 3 Úvodní

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

âeské dráhy, a.s Statistická roãenka

âeské dráhy, a.s Statistická roãenka âeské dráhy, a.s. 2005 Statistická roãenka Schéma sítû smluvnû udrïovan ch a smluvnû provozovan ch tratí se zv raznûním koridorov ch tratí a polohou krajsk ch mûst 1 Karlovy Vary 2 PlzeÀ 3 Ústí nad Labem

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

V roãní zpráva za rok 2001

V roãní zpráva za rok 2001 Fio, druïstevní záloïna SenováÏné námûstí 24, Praha 1 www. fio.cz fio@fio.cz V roãní zpráva za rok 2001 Úvod VÁÎENÍ âlenové, VÁÎENÉ âlenky, v roce 2001 do lo ke zlep ení situace v sektoru druïstevních

Více

V roãní zpráva za rok 1999

V roãní zpráva za rok 1999 V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. OBSAH Úvodní slovo prvního místopfiedsedy pfiedstavenstva 4 Základní údaje o âeské exportní

Více

V roãní zpráva za rok 2001. Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní

V roãní zpráva za rok 2001. Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní MINISTERSTVO FINANCÍ Úfiad státního dozoru v poji Èovnictví a penzijním pfiipoji tûní 001 Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní V ROâNÍ ZPRÁVA 2001 V roãní zpráva za rok 2001 Státní dozor v penzijním

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s.

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s. 02 Pololetní zpráva 2002 Západoãeská energetika, a.s. Úvodní slovo VáÏení ãtenáfii, pololetní zpráva, kterou máte pfied sebou, je v razem snahy prûbûïnû seznamovat relevantní vefiejnost s v vojem v Západoãeské

Více

zpráva za tfii ãtvrtletí

zpráva za tfii ãtvrtletí zpráva za tfii ãtvrtletí ZPRÁVA âeské SPO ITELNY O V VOJI HOSPODA ENÍ ZA T I âtvrtletí 2002 Mezinárodní úãetní standardy, konsolidováno, neauditováno âeské úãetní standardy, nekonsolidováno, neauditováno

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. Sídlo: Litevská 1174/8, Praha 10

âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. Sídlo: Litevská 1174/8, Praha 10 âeská poji Èovna ZDRAVÍ a.s. v roãní zpráva 2003 Obsah Profil spoleãnosti Základní finanãní ukazatele Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva Statutární orgány a vedení spoleãnosti Organizaãní struktura

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

V roãní zpráva za rok 2006

V roãní zpráva za rok 2006 V roãní zpráva za rok 2006 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva VáÏení akcionáfii, pfiedkládáme Vám V roãní zprávu o ãinnosti spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. za rok 2006. Tento rok probíhal

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

pfiedkládám Vám v roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2011.

pfiedkládám Vám v roãní zprávu akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a. s. za rok 2011. V ROâNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah V roãní zpráva 2011 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti.................................................. 1 Základní údaje o spoleãnosti..................................................................

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více