V r o ã n í z p r á v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V r o ã n í z p r á v a"

Transkript

1 V roãní zpráva

2 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie spoleãnosti 11 Zpráva o podnikatelské ãinnosti 1 Organizaãní struktura spoleãnosti 16 Vztah k ovládající osobû 18 Roãní úãetní závûrka Anal za finanãního hospodafiení 5 Zpráva auditora 3 Zpráva dozorãí rady 3 Statutární orgány a vedení spoleãnosti 36 Grafická ãást 38 Kontaktní údaje 3 RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

3 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 3 Profil spoleãnosti RM-SYSTÉM, a. s. je drïitelem licence organizátora mimoburzovního trhu s cenn mi papíry. Licence byla spoleãnosti udûlena rozhodnutím Ministerstva financí âr dne 19. bfiezna V plném rozsahu byla licence potvrzena Komisí pro cenné papíry dne 3. ãervna 1999 v rámci procesu pfielicencování subjektû kapitálového trhu. Ve smyslu uvedené licence organizuje RM-SYSTÉM, a. s. poptávku a nabídku registrovan ch cenn ch papírû, investiãních instrumentû, které nejsou cenn mi papíry, pfiípadnû jin ch instrumentû kapitálového trhu. RM-SYSTÉM, a. s. je souãasnû i drïitelem povolení k vypofiádání obchodû s investiãními instrumenty podle 7b zákona o cenn ch papírech. Licenci obdrïela spoleãnost rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne. záfií. Tato licence doplàuje oprávnûní, vypl vající pro mimoburzovní trh z 5 zákona o cenn ch papírech, v tom smyslu, Ïe mûïe nadále vypofiádávat i neobchodní operace typu custody pfievodû, pûjãek investiãních instrumentû, uskuteãnûn ch mimo vefiejné trhy, repo operací, buy sell (sell buy) transakcí, technick ch pfievodû a prodejû zastaven ch investiãních instrumentû. Úãastníkem vypofiádacího systému mûïe b t kaïd zákazník RM-S, kter je drïitelem povolení KCP k obchodování s cenn mi papíry. Projekt RM-SYSTÉM je zaloïen na zákaznickém principu. UmoÏÀuje tedy vstup na svûj trh bez jakéhokoliv zprostfiedkování. Profesionálním obchodníkûm v ak poskytuje statut zvlá tních zákazníkû, jejichï pûsobení na trhu se vyznaãuje nûkter mi odli nostmi oproti bûïn m zákazníkûm. Statut zvlá tního zákazníka ov em získává i neprofesionál, pokud podává pokyny jin m zpûsobem neï cestou obchodního místa RM-S. RM-SYSTÉM není zaloïen na bázi speciálního zákona, jako je tomu u burzovního trhu. Je provozován podle zákona ã. 591/199 Sb., o cenn ch papírech ve znûní jeho pozdûj ích zmûn a doplàkû. Vztah mezi trhem a jeho zákazníky je upraven TrÏním fiádem, kter je schvalován Komisí pro cenné papíry a je souãástí povolení k organizování mimoburzovního trhu. RM-SYSTÉM má charakter elektronického trhu. Obchodování probíhá on-line v reálném ãase s okamïit m vypofiádáním. Vstup drobn ch zákazníkû na trh umoïàuje síè obchodních míst, RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

4 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. kter ch je v souãasné dobû 6. Dokonalé technické zázemí matefiské firmy PVT, a. s., která je jedním z nejv znamnûj ích systémov ch integrátorû v oboru informaãních a komunikaãních technologií v âeské republice, umoïàuje spoleãnosti kontinuálnû roz ifiovat okruh nabízen ch sluïeb, komfort a bezpeãnost provozu. Trh RM-SYSTÉM je fiízen obchodními pfiíkazy, podávan mi do prûbûïné aukce. Na trhu RM-S lze také provádût obchodní operace na základû neanonymních pokynû, tedy tzv. pfiímé koupû a prodeje. RM-SYSTÉM nabízí nûkteré speciální sluïby, jako je organizování rozsáhl ch odkupû nebo prodejû cenn ch papírû vãetnû realizace nabídek pfievzetí ve smyslu 183 a dal ích Obchodního zákoníku. RM-SYSTÉM umoïàuje na svém trhu obchodování prostfiednictvím internetu pomocí speciální programové aplikace nebo cestou webov ch stránek RM-S s vyuïitím mobilního telefonu. Systém zaruãuje vysokou bezpeãnost transakcí. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

5 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 5 Základní údaje o spoleãnosti Obchodní firma: RM-SYSTÉM, a. s. Identifikaãní ãíslo: Sídlo: Podvinn ml n 178/6, Praha 9 LibeÀ Pfiedmût podnikání: organizování mimoburzovního trhu s cenn mi papíry Den zápisu do obchodního rejstfiíku: 8. ledna 1993 Obchodní firma: je zapsaná v oddíle B, vloïka 1867 v obchodním rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze Den udûlení licence organizátora mimoburzovního trhu s cenn mi papíry: 19. bfiezna 1993 Potvrzení licence Komisí pro cenné papíry: 3. ãervna 1999 Den udûlení licence k vypofiádání obchodû s investiãními instrumenty:. záfií Základní právní normy: Základní kapitál: Akcionáfii: Státní dozor: zákon ã. 591/199 Sb., o cenn ch papírech zákon ã. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, TrÏní fiád RM-S, obecnû platné zákony vztahující se ke spoleãnosti jako k podnikatelskému subjektu 15,- Kã jedin m akcionáfiem a ovládající osobou je PVT, a. s., zakladatel spoleãnosti vykonává Komise pro cenné papíry a dal í orgány státní správy ve vymezen ch oblastech. Spoleãnosti, v nichï má RM-S podíl: Komoditní burza Praha podíl 1,- Kã, tj. 33,33 % základního vkladu KBP RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

6 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 6 Základní ukazatele Ukazatel 1 Celkové v nosy (tis. Kã) Zisk z bûïné ãinnosti (tis. Kã) âist zisk (tis. Kã) PenûÏní prostfi. na úãtû (tis. Kã) Celková aktiva netto (tis. Kã) Základní jmûní (tis. Kã) Nerozdûlen zisk z min. let stav k (tis. Kã) Rezervní fond Rizikov fond Sociální fond Poãet obchodních míst (k ) Objem obchodû celkem (mil. Kã) Z toho: Objem aukãních obchodû (mil. Kã) Objem pfiím ch a blokov ch obchodû a realizovan ch nabídek pfievzetí (mil. Kã) Poãet titulû obchodovan ch na trhu RM-S (k ) RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

7 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 7 Struktura v nosû (v tis. Kã): 1 Poplatky za obchodování TrÏby obchodních míst TrÏby za sluïby SCP TrÏby od zvlá tních zákazníkû Ostatní trïby a v nosy Celkové v nosy RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

8 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 8 Úvodní slovo Stejnû jako v pfiedchozích dvou letech musím konstatovat, Ïe stav ãeského kapitálového trhu nevykázal v roce Ïádné pozitivní zmûny. Lze dokonce fiíci, Ïe do lo k dal ímu, a to pomûrnû v raznému poklesu zájmu investorû o obchodování s akciemi absolutní vût iny ãesk ch spoleãností. Na tom nemûní nic ani skuteãnost, Ïe v minulém roce vzrostl objem obchodû s akciemi omezeného okruhu emitentû, zejména nedávno privatizovan ch bank. Lze pouze opakovat, Ïe dûvody nezájmu investorû o dal í emise spoãívají hlavnû v neutû eném stavu vût iny akciov ch spoleãností. Investory odrazuje také jiï zmínûná mûlkost ãeského trhu, kter je závisl na velmi úzkém okruhu atraktivních emisí. Ani v roce se nepodafiilo vydat novou emisi akcií, jeï by dala nov impuls obchodûm s cenn mi papíry. Neutû en stav ãeského akciového trhu jistû ãásteãnû souvisí s v vojem na rozhodujících burzovních trzích v zahraniãí a navíc je ovlivnûn opakovan mi nezdary pfii privatizaci velk ch podnikû âez, TELECOM, atd., jejichï akcie tvofií v znamnou ãást obchodû na obou vefiejn ch trzích. Kromû jiï uveden ch obecn ch tendencí v voje pûsobily zvlá tû na na em trhu v uplynulém roce dal í vlivy. Pfiedev ím je nutné uvést negativní dopad vyluãování emisí, které nesplàovaly podmínky pro registraci na vefiejném trhu ve smyslu 7 zákona o cenn ch papírech. Ukazuje se, Ïe tento zásah do struktury obchodovan ch emisí ovlivnil mimoburzovní trh daleko v raznûji, neï se pûvodnû oãekávalo. Jako naprosto oprávnûné se ukázaly na e pfiipomínky, které byly uplatàovány ve v ech fázích pfiípravy novely zákona o cenn ch papírech, pokud jde o zhor- ení pozice majitelû akcií vyluãovan ch z trhu. Protiargumenty o iroké kále moïností prodeje tûchto akcií cestou obchodníkû s cenn mi papíry se jednoznaãnû ukázaly jako liché. Navíc se v ak projevil sekundární, ale o to v znamnûj í efekt, kter m je zhor ení hospodáfisk ch v sledkû brokersk ch firem, protoïe minimálnû ãást z nich profitovala na obchodech s tûmito ménû v znamn mi nebo ménû rozpt len mi emisemi. Je zfiejmé, Ïe dopad tohoto procesu se projevuje pfiedev ím na trhu RM-S, kter organizoval nabídku a poptávku pro nûkolikanásobnû ir í kálu akciov ch emisí neï trh burzy. V této souvislosti lze také pfiipomenout 136 odvolání RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

9 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 9 drobn ch akcionáfiû proti vylouãení jejich akcií z vefiejn ch trhû, z nichï nûkterá budou dofie ena aï v soudním fiízení. Je sice nesporné, Ïe emise, které nesplàují urãité podmínky, by nemûly b t obchodovány spoleãnû s tûmi emisemi, které tvofií pátefi akciového trhu, av ak omezení moïností koupû a prodeje tûchto akcií na úroveà osobního kontaktu prodávajícího a kupujícího nelze hodnotit jako opatfiení prospívající celému trhu. RM-S projednával v této souvislosti s Komisí pro cenné papíry nûkolik variant na zfiízení dal í obchodní platformy pro neregistrované cenné papíry, av ak bezv slednû. Z jednání s emitenty je také zfiejmé, Ïe vût ina z nich hodlá vyuïít do krajnosti moïností dan ch zákonem o cenn ch papírech a vynutit si vylouãení sv ch emisí z trhu tak, aby majoritní akcionáfi nemusel plnit své povinnosti vûãi minoritním akcionáfiûm dle Obchodního zákoníku. V fiadách emitentû existují sice také opaãné názory, av ak snahu o zru ení registrace na trhu lze oznaãit za obecn trend. To potvrzuje i fiada rozhodnutí emitentû o pfiechodu na listinné cenné papíry. Jistû není náhodné, Ïe zaãátek masového vyuïívání tohoto nástroje, kter vede ve vût inû pfiípadû také k odchodu z vefiejného trhu, se shoduje s poãátkem vyluãování emisí dle 7 zákona o cenn ch papírech. Pro ná trh to ov em znamená, Ïe proces úbytku emisí je tû neskonãil a bude pravdûpodobnû pokraãovat i v roce 3. Úsilí centrálního pracovi tû RM-S bylo tedy v roce soustfieìováno na realizaci opatfiení, která by zmíràovala pokles v nosû, zpûsoben uveden mi vlivy, i na úspory nákladû. V prûbûhu roku byla ve spolupráci s PVT, a. s. provedena vût ina prací, spojen ch s budováním systému vypofiádání SVYT. Byla realizována fiada opatfiení ke zv ení komfortu obchodování prostfiednictvím internetu, coï se také projevuje v postupném zvy ování poãtu internetov ch zákazníkû a v rûstu jimi uzavíran ch aukãních obchodû. Otevfiená zûstávají zatím jednání s Komisí o otevfiení zvlá tního segmentu trhu, na kterém by bylo moïné prodávat a kupovat neregistrované cenné papíry. V nákladové oblasti byla pozornost zamûfiena na kontrolu v ech druhû nákladû. Oproti minul m letûm se v znamnû sníïily náklady na propagaci a osobní náklady. Jedním z opatfiení, vedoucích ke zv ení efektivnosti práce na centrálním pracovi ti RM-S, je organizaãní zmûna, realizovaná k Tímto opatfiením byly spojeny dosavadní dva úseky, tj. obchodní úsek a úsek strategie do jednoho organizaãního útvaru. To umoïnilo mimo jiné i kumulovat nûkteré funkce a sníïit poãet pracovníkû. Oproti stavu k , kdy centrální pracovi tû RM-S zamûstnávalo 3 pracovníkû, se stav RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

10 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 zamûstnancû k sníïil na 18, tj. o %. Jde o pokraãování tendencí z minul ch dvou let a je nutné zdûraznit, Ïe uvedené sniïování stavu je na druhé stranû doprovázeno stupàováním nárokû na ãinnost centrálního pracovi tû RM-S ze strany Komise pro cenné papíry. V prûbûhu roku byla také po dohodû s PVT, a. s. ukonãena ãinnost 18 obchodních míst, které vykazovaly v posledním roce nízkou frekvenci zákazníkû a tedy i nízkou rentabilitu ãinnosti. Rok nelze z hlediska na í spoleãnosti oznaãit za úspû n. Pfiesto, Ïe byla v prûbûhu roku pfiijata fiada opatfiení k úspofie nákladû, vykázal RM-SYSTÉM poprvé ve své historii ztrátu. Ztráta je samozfiejmû kryta nerozdûlen m ziskem z minul ch let, resp. rizikov m fondem, kter byl vytvofien mimo jiné právû pro krytí v kyvû v hospodafiení spoleãnosti. Problém je v ak nepochybnû ve v voji celého mimoburzovního trhu, nikoliv v ojedinûlé ztrátû, vykázané v jednom roce. Otevfienû fieãeno, nelze pfiedpokládat, Ïe v nejbliï ím roce dojde k v razné zmûnû v celkov ch tendencích v voje. Souãasnû musím konstatovat, Ïe moïnosti úspor nákladû byly do znaãné míry jiï vyãerpány a navíc dochází k logickému rûstu nûkter ch nákladov ch poloïek. Je jistû nutné hledat a vyuïít kaïdou dal í rezervu v nákladech, av ak to pravdûpodobnû nezajistí pfiimûfienou rentabilitu spoleãnosti. Je tedy nutné hledat dílãí moïnosti jak zv it pfiíjmovou stránku hospodafiení, tedy jak zv it objem pfiijat ch transakãních poplatkû, souvisejících s obchodní aktivitou na ich zákazníkû. JiÏ v závûru roku schválilo pfiedstavenstvo spoleãnosti Strategické zámûry RM-S pro rok 3 a dal í léta a souãasnû byly analyzovány a zformulovány moïnosti aktivní obchodní politiky spoleãnosti. Za rozhodující moment lze pokládat úspû nou realizaci projektu SVYT, tedy vypofiádání obchodû i neobchodních operací. Stoupající v znam má také projekt obchodování prostfiednictvím internetu. Vysoká pozornost bude samozfiejmû vûnována i v em ostatním strategick m zámûrûm. Pfiesto, Ïe kapitálov trh prochází pomûrnû obtíïn m obdobím a v sledky roku nelze hodnotit pfiíznivû, jsem pfiesvûdãen, Ïe je v silách na í spoleãnosti obrátit tyto negativní tendence. Dobudování a realizace projektu vypofiádacího systému SVYT, roz ifiování okruhu produktû obchodovan ch na na em trhu, fiada dílãích opatfiení ke zv ení komfortu a bezpeãnosti obchodování spolu s pfiísnou kontrolou nákladovosti jsou jistû nástroje, pomocí kter ch lze vrátit rentabilitu na í ãinnosti na poïadovanou úroveà. Ing. Lubomír tícha pfiedseda pfiedstavenstva a fieditel spoleãnosti RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

11 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 11 Strategie spoleãnosti Strategické zámûry RM-S pro rok 3 a dal í léta byly projednány a schváleny pfiedstavenstvem RM-S dne 19. listopadu. Tyto zámûry vychází z pfiedpokládané podoby a fungování kapitálového trhu v âr po roce. Základní rysy v voje trhu lze s nejvût í pravdûpodobností formulovat následovnû: bude dále pokraãovat úbytek emisí akcií obchodovan ch na vefiejn ch trzích; trh dluhopisû se bude dále rozvíjet, av ak sv m charakterem zûstane trhem OTC s jedinou institucializovanou ãinností, tj. vypofiádáním obchodû; Strategie spoleãnosti pro rok 3 je zamûfiena na následující oblasti: a) udrïení pozice RM-S na trhu, a to zejména rozvojem internetového obchodování, b) rozvoj vypofiádacího systému SVYT, c) rozvoj komfortu a bezpeãnosti sluïeb pro zákazníky RM-S a úãastníky SVYT, d) roz ifiování kály nabízen ch investiãních instrumentû; e) roz ifiování kály nabízen ch sluïeb. pro potfieby retail zákazníkû se bude rozvíjet trh s podílov mi listy, hypotéãními zástavními listy, resp. s dluhopisy s vysokou mírou garance, napfi. státu; okruh spoleãností, které budou poskytovat sluïby na kapitálovém trhu, se dále zúïí. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

12 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Zpráva o podnikatelské ãinnosti Podnikatelská ãinnost spoleãnosti má silnou vazbu na celkov v voj ãeského kapitálového trhu. Jeho stav v roce lze charakterizovat jako stagnaci, pfiiãemï samotn trh s akciemi se jiï v pfiedchozím roce dostal na velmi nízkou úroveà. Ponûkud odli n je v voj dluhopisového trhu, av ak za souãasné situace jsou na trhu RM-S obchody s dluhopisy málo frekventované a nemohou tedy ovlivnit úroveà hospodafiení spoleãnosti. Celkov objem obchodû uzavfien ch na trhu RM-S sice oproti roku 1 mírnû vzrostl, av ak objem aukãních obchodû poklesl o více neï ãtvrtinu. Vzhledem k tomu, Ïe právû poplatky z aukãních obchodû tvofií podstatnou ãást v nosû spoleãnosti, poznamenal pokles zájmu zákazníkû o prûbûïnou aukci hospodáfiské v sledky spoleãnosti velmi v znamnû. NejdÛleÏitûj ím faktorem, kter silnû omezil moïnosti mimoburzovního trhu v roce ve srovnání s rokem 1, bylo vyfiazení témûfi 7 % emisí z trhu. Novela zákona ã. 591/199 Sb., o cenn ch papírech, uloïila organizátorûm vefiejn ch trhû povinnost provûfiit, do jaké míry splàují jednotlivé emise dosud vefiejnû obchodovateln ch akcií kritéria pro registraci na trhu. Tato kritéria byla dle názoru pfiedstavenstva RM-SYSTÉM, a. s. stanovena velmi pfiísnû vzhledem k reálné situaci na ãeském kapitálovém trhu a ke stavu ãesk ch akciov ch spoleãností. Na základû provedené kontroly bylo jednorázovû vylouãeno z trhu k celkem 5 emisí. V prûbûhu roku bylo v dûsledku ukonãení odvolacího fiízení, pravideln ch provûrek emisí registrovan ch na trhu a dále po zmûnû podoby celé fiady emisí na listinné akcie, vylouãeno z trhu RM-S dal ích emisí. K bylo na trhu RM-S tedy registrováno pouze 31 emisí cenn ch papírû, z toho 36 akcií, 66 dluhopisû a 1 podílov ch listû. Novela zákona o cenn ch papírech tak umoïàuje prakticky odchod z vefiejn ch trhû, aniï by emitent byl nucen splnit podmínky, stanovené v 183 a dal ích Obchodního zákoníku. Vût inoví vlastníci nemusí v tomto pfiípadû uãinit minoritním akcionáfiûm nabídku na pfievzetí jejich akcií. Management spoleãnosti a majoritní akcionáfii ve vût inû pfiípadû usilují o staïení sv ch akcií z vefiejného trhu a uvedená ustanovení RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

13 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 13 zákona dávají této snaze i právní základ v pfiípadech, kdy emise nesplní kritéria pro registraci tfieba jen v krátkém období nebo není plnûní nejdûleïitûj ích podmínek jednoznaãnû prûkazné. Za velmi nebezpeãnou tendenci lze z rûzn ch dûvodû povaïovat snahu emitentû, jejichï emise kritéria pro registraci plní, vyhnout se povinnostem dan m Obchodním zákoníkem zmûnou podoby akcií na listinné cenné papíry. Tato tendence byla v roce zcela zfietelná a s jejími dopady bude nutné poãítat i v roce 3. DÛsledky masového vyfiazování cenn ch papírû z trhu se projevují na mimoburzovním trhu zvlá tû v raznû. DÛvodem je fakt, Ïe na trhu RM-S je registrován mnohem vût í poãet emisí oproti burzovnímu trhu a dennû se také obchoduje s nûkolikanásobn m poãtem emisí ve srovnání s burzou, kde vût ina obchodû probíhá s tzv. blue-chips. Je v ak samozfiejmé, Ïe rozhodnutí o pfiípadném staïení nûkteré z velk ch emisí nutnû po kodí oba vefiejné trhy. Celkov stav kapitálového trhu v âr vede mimo jiné k postupnému sniïování poãtu brokersk ch firem na nûm pûsobících. Odchod zákazníkû, ub vání investiãních pfiíleïitostí a rûst nákladû jsou ve vût inû pfiípadû dûvodem k ukonãení ãinnosti na kapitálovém trhu, resp. k orientaci na jiné podnikatelské aktivity. Obdobná tendence se projevuje i ve skupinû zvlá tních zákazníkû RM-S, ktefií obchodují pomocí vlastních nebo ambulantních on-line terminálû. Na druhé stranû vcelku pravidelnû narûstá poãet internetov ch zákazníkû. Ke konci roku 1 evidoval RM-SYSTÉM 5 on-line zákazníkû, pracujících s vlastním terminálem, zákazníkû, ktefií podávají obchodní pokyny cestou ambulantních terminálû na obchodních místech, a 1 78 zákazníkû vyuïívajících internet, pfiiãemï tûchto zákazníkû podávalo pokyny s vyuïitím software internetové aplikace a 185 zákazníkû vyuïívalo webové stránky RM-S. V prûbûhu roku poklesl poãet on-line terminálû o 1, sníïil se mírnû i poãet ambulantních zákazníkû, av ak pomûrnû v raznû vzrostl poãet internetov ch zákazníkû. K byly uzavfieny smlouvy o vyuïívání internetové aplikace s zákazníky a webové stránky RM-S vyuïívalo k podávání pokynû jiï 695 zákazníkû, tedy celkem 8 zákazníkû obchodovalo na trhu RM-S prostfiednictvím internetu. Po strmém nárûstu poãtu pokynû, podávan ch bûïn mi zákazníky na obchodních místech v listopadu a v prosinci 1, do lo v roce ke sníïení frekvence náv tûv zákazníkû na obchodních místech a k v raznému sníïení jejich aktivity pokud jde o poãty obchodních transakcí. Jak jiï bylo fieãeno, oba tyto v kyvy souvisí s vyfiazením znaãného poãtu emisí z trhu v závûru roku 1. Náklady na ãinnost obchod- RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

14 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 ních míst, které hradí RM-S jako souãást úhrady sluïeb PVT, a. s., jsou pomûrnû vysoké a bylo tedy nutné s ohledem na pokles trïeb RM-S se i v prûbûhu roku zab vat rentabilitou jednotliv ch obchodních míst. V sledkem tûchto anal z byla dohoda s PVT, a. s. o ukonãení ãinnosti 18 obchodních míst poãátkem fiíjna. K tedy RM-SYSTÉM poskytoval své sluïby na 6 obchodních místech, spojen ch pevn mi linkami s centrem a tedy schopn ch poskytovat nejaktuálnûj í informace o nabídce a poptávce po cenn ch papírech. Poskytování aktuálních informací a on-line obchodování v reálném ãase pfiibliïuje úroveà sluïeb obchodních míst RM-S pro bûïné zákazníky úrovni slu- Ïeb, poskytovan ch zvlá tním zákazníkûm. Nepochybnû jde o nejvy í komfort sluïeb pro drobné investory. V souhrnu lze tedy rok charakterizovat jako rok, ve kterém zmizela z trhu pfieváïná ãást emisí akcií, poklesl poãet profesionálních zákazníkû, pracujících s terminály na pevné lince, a souãasnû v znamnû poklesla frekvence náv tûv drobn ch zákazníkû na obchodních místech RM-S. To negativnû ovlivnilo objemy obchodû, uzavíran ch na trhu RM-S zejména v prûbûïné aukci. DÛsledkem byl pokles v nosû spoleãnosti, kter vyústil ve ztrátu v oblasti hospodáfiského v sledku. Pfiedstavenstvo spoleãnosti se pravidelnû a detailnû zab valo v vojem hospodáfisk ch v sledkû. Pfiesto, Ïe v sledkem ãinnosti v roce je ztráta, konstatuje pfiedstavenstvo, Ïe hlavní dûvody negativního v voje hospodafiení spoleãnosti v roce byly velmi obtíïnû ovlivnitelné ze strany spoleãnosti i ze strany PVT, a. s. jako jediného majitele. Vykázaná ztráta ve v i témûfi 11,1 mil. Kã je kryta nerozdûlen m ziskem z minul ch let ve v i 6,7 mil. Kã a ve zb vající ãásti rizikov m fondem, kter byl v minulosti zfiízen mimo jiné pro krytí pfiípadné ztráty v hospodafiení spoleãnosti. Samotn fakt, Ïe poprvé v historii spoleãnosti byla vykázána ztráta, není nutné pfieceàovat. Pro rok 3 je v ak nezbytné pfiijmout opatfiení, která by zvrátila nepfiíznivé tendence ve v voji spoleãnosti, i pfiesto, Ïe pfiíãinou jejich vzniku je zejména celková situace na kapitálovém trhu v âr. Pfiedstavenstvo spoleãnosti schválilo dne strategické zámûry pro rok 3 a následující léta. DÛraz bude kladen zejména na realizaci projektu SVYT pfii dal ím roz ífiení okruhu internetov ch zákazníkû, prosazení nûkter ch návrhû nov ch produktû a nov ch sluïeb na trhu RM-S. Trvalá pozornost je vûnována zvy ování komfortu a bezpeãnosti sluïeb pro zvlá tní i bûïné zákazníky. Nelze opominout ani úãast RM-S na pfiípravû nového zákona o podnikání na kapitálovém trhu. S ohledem na fiadu rozdílû mezi názory zpracovatelû zákona a napfi. Komisí pro cenné papíry lze právû tuto etapu pfiípravy zákona oznaãit za rozhodující pro dal í ãinnost spoleãnosti. V krajním RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

15 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 15 pfiípadû by bylo nutné poãítat v roce s transformací RM-S jako mimoburzovního trhu na brokerskou firmu s oprávnûním k provozování alternativního obchodního systému dle návrhu KCP. Pfiedstavenstvo i management spoleãnosti v ak tuto variantu zatím odmítá mimo jiné proto, Ïe nejsou vyjasnûny principy a podmínky ãinnosti alternativních obchodních systémû. Je nesporné, Ïe rozhodnutí o pfiípadné zmûnû charakteru podnikání spoleãnosti musí b t pfiijato jiï v prvním pololetí 3. Neúnosnû dlouhá pfiíprava nového zákona o podnikání na kapitálovém trhu v ak fakticky znemoïàuje provedení pfiípravn ch anal z pro moïné varianty fie ení a rozporné informace o pfií tím postavení RM-S na kapitálovém trhu po kozují spoleãnost a její vztahy zejména ke zvlá tním zákazníkûm. Rok 3 bude tedy do znaãné míry rozhodujícím pro postavení spoleãnosti na kapitálovém trhu po roce. Je nepochybné, Ïe ãinnost mimoburzovního trhu v roce 3 bude ovliv- Àována fiadou nepfiízniv ch vlivû, které by v ak nemûly znemoïnit dosaïení cílû, obsaïen ch v obchodnû finanãním plánu spoleãnosti pro rok 3 tak, jak byl schválen v závûru roku pfiedstavenstvem spoleãnosti. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

16 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 16 Organizaãní struktura spoleãnosti K vstoupil v platnost nov organizaãní fiád spoleãnosti. Tímto rozhodnutím byl zru en obchodní úsek centrálního pracovi tû RM-S a souãasnû zaãal pracovat úsek strategie a marketingu, kter spojil funkce dfiívûj ího obchodního úseku a úseku strategického fiízení. Cílem zmûny byla racionalizace fiídících procesû na centrálním pracovi ti RM-S a tedy i úspora pracovníkû. V prûbûhu roku se ukázalo, Ïe spojení obou úsekû bylo efektivním krokem. Základní organizaãní vazba, spoãívající v úzkém napojení centrálního pracovi tû RM-S na v hradního dodavatele sluïeb, tj. PVT, a. s., zûstala zachována. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

17 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 17 Organizaãní struktura spoleãnosti platná od 1.1. statutární orgány spoleãnosti, pfiedstavenstvo, dozorãí rada fieditel kontrolnû právní sekce ekonomická sekce provozní úsek úsek strategie a marketingu dodavatel sluïeb PVT, a. s. úsek v voje úsek finanãních institucí úsek provozu v voj a údrïba systému obchodní místa RM-SYSTÉM centrální zpracování servis zákaznick ch terminálû RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

18 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 18 Vztah k ovládající osobû Majitelem 1 % akcií spoleãnosti je PVT, a. s. se sídlem v Praze 9, Kovanecká 3. Ve vztahu k PVT, a. s. je tedy RM-S osobou ovládanou ve smyslu 66a obchodního zákoníku. PVT, a. s. jako osoba ovládající je souãasnû zakladatelem a majitelem 1 % akcií spoleãnosti DOS, s. r. o., 1. CA, a. s., PVT Slovakia, s. r. o. a SW PRO, s. r. o.. PVT, a. s. je dále jedním ze zakladatelû a majitelem 5 % akcií spoleãnosti DTCA, a. s. Uvedené spoleãnosti jsou tedy ve vztahu k RM-S propojen mi osobami. V roce byly v platnosti následující smlouvy mezi PVT, a. s. a RM-SYSTÉM, a. s.: a) Smlouva mezi PVT, a. s. jako dodavatelem a RM-S jako odbûratelem o zabezpeãení sluïeb spojen ch s organizováním mimoburzovního trhu s cenn mi papíry v âeské republice ze dne Smlouva upravuje podmínky outsourcingu, tedy komplexní obsluhy sítû obchodních míst RM-S, komunikací, zpracování dat a souvisejících sluïeb. Centrální pracovi tû RM-S fiídí sv mi silami prûbûïnou aukci a spolupracuje s v konn mi útvary PVT, a. s., av ak v echny kapacitnû nároãné práce v uveden ch oblastech zaji Èuje PVT, a. s. Tato forma úzké spolupráce byla navázána jiï v roce 1993, tedy pfii vzniku RM-S jako organizátora mimoburzovního trhu, a plnû se osvûdãila. V souladu s podmínkami této smlouvy vyfakturoval PVT za poskytnuté sluïby v uplynulém roce celkem 6 5 tis. Kã. Cena za sluïby byla stanovena dle kalkulací zpracovan ch na základû plánovaného v voje nákladû na poskytnuté sluïby. b) Smlouva mezi RM-S jako dodavatelem a PVT, a. s. jako odbûratelem o zaji tûní vybran ch sluïeb pro Stfiedisko cenn ch papírû ze dne Smlouva fie í podmínky poskytování vybran ch sluïeb SCP na obchodních místech RM-S pro PVT, a. s. jako v hradního dodavatele sluïeb pro SCP. Na základû této smlouvy vyfakturoval RM-S za rok odbûrateli celkem tis. Kã. c) Nájemní smlouva o uïívání kanceláfisk ch ploch v budovû PVT, a. s. Podvinn ml n 6, ze dne 9... RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

19 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 19 Na základû této smlouvy uhradil RM-S za rok úhrnem 81 tis. Kã. Kromû toho hradí RM-S odpovídající podíl nákladû na telefonní linky. d) Smlouva o pronájmu movit ch vûcí ze dne Smlouva stanoví podmínky pronájmu kanceláfiské techniky, která je majetkem PVT, a. s. Na základû této smlouvy bylo v roce uhrazeno 13 tis. Kã. e) Smlouva o spolupráci pfii realizaci licenãní smlouvy FTCI. Smlouva stanovila podmínky spolupráce s rakouskou firmou FTCI pfii organizování kolení v oblasti derivátû. V roce nebyl organizován Ïádn kurz. Platnost licenãní smlouvy s FTCI VídeÀ skonãila f) Poãátkem roku byl realizován prodej osobního automobilu koda-octavia v cenû Kã. Odbûratelskou stranou smlouvy uzavfiené byl PVT, a. s. DÛvodem prodeje byl pfiechod pracovníka centrálního pracovi tû RM-S, kter automobil uïíval na základû manaïerské smlouvy, do vedoucí funkce na ústfiedí PVT. g) Smlouva o za kolení pracovníkû PVT pro realizaci projektu Komoditní burzy Praha z Smlouva stanovila podmínky poskytování konzultaãních sluïeb pracovníky RM-S jako dodavatele a za kolení pracovníkû PVT jako odbûratele pro realizaci projektu KBP. Podle této smlouvy, jejíï platnost skonãila , vyfakturoval RM-S odbûrateli celkem 93 tis. Kã. Ve keré smluvní vztahy mezi RM-S a ovládající osobou jsou fie eny standardními postupy na základû obvykl ch cenov ch relací a platn ch právních pfiedpisû. Akciové spoleãnosti RM-SYSTÉM jako ovládané osobû nevznikla plnûním uveden ch smluvních vztahû Ïádná újma. V roce nebyly uzavfieny Ïádné smlouvy mezi a. s. RM-SYSTÉM a tzv. propojen mi osobami, tedy sestersk mi spoleãnostmi v rámci skupiny PVT, a. s. Stejnû tak nebyly provádûny v zájmu tûchto osob Ïádné právní úkony ani nebyla pfiijata jakákoliv opatfiení, která by jakkoliv po kodila a. s. RM-SYSTÉM. RM-SYSTÉM, a. s. je jedním ze tfií zakladatelû Komoditní burzy Praha, která byla zapsána do obchodního rejstfiíku vedeného Mûstsk m soudem v Praze dne 3. záfií. Vzhledem k tomu, Ïe RM-SYSTÉM, a. s. není vût inov m vlastníkem, nedisponuje vût inou hlasovacích práv a má men inové zastoupení v burzovní komofie KBP, není ovládající osobou ve smyslu 66a obchodního zákoníku. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

20 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. Roãní úãetní závûrka ROZVAHA k tis. Kã AKTIVA 1 Aktiva celkem Pohledávky za upsané vlastní jmûní Stálá aktiva celkem dlouhodob nehmotn majetek 7 - dlouhodob hmotn majetek dlouhodob finanãní majetek 1 ObûÏná aktiva celkem zásoby dlouhodobé pohledávky krátkodobé pohledávky finanãní majetek Ostatní aktiva RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

21 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 PASIVA 1 Pasiva celkem Vlastní kapitál celkem základní kapitál kapitálové fondy - fondy tvofiené ze zisku v sledek hospodafiení minul ch let v sledek hospodafiení bûïného úãet. období Cizí zdroje celkem rezervy + odloïen daàov závazek dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvûry a v pomoci Ostatní pasiva RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

22 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. V KAZ ZISKÒ A ZTRÁT Ukazatel v tis. Kã 1 V kony a prodej zboïí V konová spotfieba a náklady na prodané zboïí Pfiidaná hodnota Osobní náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zúãt. rezerv a oprav. pol. provozních v nosû Tvorba rezerv a oprav. pol. provozních nákladû Jiné provozní v nosy Jiné provozní náklady Provozní v sledek hospodafiení Zúãt. rezerv a oprav. pol. finanãních v nosû Tvorba rezerv a oprav. pol. finanãních nákladû Jiné finanãní v nosy Jiné finanãní náklady Finanãní v sledek hospodafiení 1 6 V sledek hospodafiení za bûïnou ãinnost Mimofiádné v nosy 7 13 Mimofiádné náklady Mimofiádn v sledek hospodafiení V sledek hospodafiení za úãetní období RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

23 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 3 P EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH (cash flow) Ukazatel v tis. Kã 1 Stav penûïních prostfiedkû na zaãátku úãtovacího období Zisk nebo ztráta z bûïné ãin. pfied zdanûním Úpravy o nepenûïní operace odpisy stál ch aktiv a odpis pohledávek zmûna stavu oprav.poloïek a rezerv zisk (ztráta) z prodeje stál ch aktiv v nosy z dividend a podílû na zisku - vyúãtované úroky Zmûna stavu nepenûïních sloïek prac. kapitálu zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti a pfiechodn ch úãtû aktivních zmûna stavu krátkodob.závazkû z provozní ãinnosti a pfiechodn ch úãtû pasivních zmûna stavu zásob zmûna stavu krátkodobého finanã.majetku Vyplacené úroky -1 Pfiijaté úroky Zaplacená daà z pfiíjmû za bûïnou ãinnost Pfiíjmy a v daje spojené s mimofiádnou ãin âist penûïní tok z provozní ãinnosti RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

24 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. Investiãní ãinnost V daje spojené s pofiízením stál ch aktiv Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv PÛjãky a úvûry spfiíznûn m osobám âist penûïní tok z investiãní ãinnosti Finanãní ãinnost Zmûna stavu dlouhodob ch závazkû Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûïní prostfiedky zv ení základního kapitálu - vyplacení podílu na vlastním kapitálu - penûïní dary a dotace do vlastního kapit. - pfiímé platby na vrub fondû vyplacené dividendy a podíly na zisku Pfiijaté dividendy a podíly na zisku âist penûïní tok z finanãní ãinnosti âisté zv ení/sníïení penûïních prostfiedkû Stav penûïních prostfiedkû na konci úã. období RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

25 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 5 Anal za finanãního hospodafiení (Pfiíloha roãní úãetní závûrky) Úãetní metody a zásady Úãetnictví RM-SYSTÉM, a. s. bylo vedeno a úãetní závûrka byla sestavena v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní platném pro rok, opatfiením Ministerstva financí âr ãj. 81/89 759/1, kter m se stanoví úãtová osnova a postupy úãtování pro podnikatele, a opatfiením Ministerstva financí âr ãj. 81/97 17/1, kter m se stanoví obsah úãetní závûrky pro podnikatele. Úãetnictví spoleãnosti respektovalo obecné úãetní zásady, pfiedev ím zásadu úãtování ve vûcné a ãasové souvislosti a zásadu vûrného a poctivého zobrazení pfiedmûtu úãetnictví a finanãní situace spoleãnosti. RM-SYSTÉM, a. s. má vypracován úãtov rozvrh pfiizpûsoben podmínkám spoleãnosti a vnitfiní smûrnice upravující obûh úãetních dokladû, úãtování a odepisování majetku, úãtování a oceàování zásob, zásady úãtování ãasového rozli ení nákladû a v nosû, tvorby a ãerpání rezerv a tvorby a pouïívání opravn ch poloïek, inventarizaci majetku a závazkû, zpûsob pouïívání kursû pro pfiepoãet cizích mûn na Kã, poskytování a úãtování cestovních náhrad a evidenci spotfieby pohonn ch hmot. Tyto metodické pfiedpisy byly vydány pfiíkazem fieditele RM-S ã. 3/. Nakupovan dlouhodob majetek i nakupované zásoby se oceàují skuteãnou pofiizovací cenou vã. nákladû s jejich pofiízením souvisejících; pfii oceàování úbytku zásob se pouïívá metoda FIFO. Podle odpisového plánu dlouhodobého majetku se uplatàují pro jednotlivé druhy dlouhodobého majetku tyto odpisové metody pro stanovení úãetních odpisû: a) dlouhodob nehmotn majetek (software) se vstupní cenou vy í neï 6,- Kã - rovnomûrn zpûsob odpisování, doba odpisování roky, odpis provádûn mûsíãnû 1/1 roãního odpisu; b) dlouhodob hmotn majetek se vstupní cenou vy í neï,- Kã - rovnomûrn zpûsob odpisování, úãetní odpis provádûn mûsíãnû 1/1 roãního odpisu pro pfiíslu nou odpisovou skupinu (vzhledem k druhûm RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

26 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 6 majetku pouïity skupiny 1 a ) dle odpisové sazby podle zákona o daních z pfiíjmû; c) dlouhodob hmotn majetek se vstupní cenou 3,- Kã aï,- Kã rovnomûrné odpisování po dobu mûsícû (v r. nebylo pouïito). Odpisování se zahajuje v mûsíci následujícím po mûsíci pofiízení. Spoleãnost pofiídila v roce dlouhodob finanãní majetek tím, Ïe vloïila 1 mil. Kã jako tfietinov podíl na základním vkladu Komoditní burzy Praha. Tento vklad je úãtován jako majetkov podíl v podnicích s podstatn m vlivem a je ocenûn pofiizovací cenou. Opravné poloïky byly v roce vytvofieny k pohledávkám za odbûrateli i k nûkter m ostatním pohledávkám, evidovan m k , v celkové v i 196 tis. Kã. Z této ãástky ãinily pfies 66 tis. Kã daàovû uznávané opravné poloïky ve v i odpovídající zákonu o daních z pfiíjmû a zákonu o rezervách v platném znûní, dal ích 13 tis. Kã ãinily opravné poloïky do 1 % v e u tûch pohledávek, u nichï je oprávnûná pochybnost o moïnosti jejich úhrady a daàovû úãinné opravné poloïky nebylo moïno tvofiit. Z provedené inventarizace nevyplynula nutnost tvorby jin ch opravn ch poloïek. Pfii provádûní inventarizace rezerv bylo konstatováno, Ïe jedna rezerva byla v roce ãerpána a dûvod pro existenci dvou dal ích rezerv na základû pravomocného ukonãení soudních sporû pominul, takïe tyto rezervy v celkové v i 861 tis. Kã byly zúãtovány do v nosû. Po zhodnocení probíhajících soudních sporû a dal ích problémov ch oblastí, které by mohly mít negativní dopad do v sledkû hospodafiení spoleãnosti v dal ích obdobích, nebyla zji tûna nutnost tvorby dal ích rezerv. V roce byly realizovány proti pfiedchozímu úãetnímu období pouze ty zmûny ve zpûsobu oceàování, postupech odpisování a postupech úãtování, které vypl valy ze zmûn zákona o úãetnictví, postupû úãtování pro podnikatele a vykazování poloïek úãetní závûrky (pfiedev ím zmûna v úãtování drobného dlouhodobého hmotného majetku a zmûna v úãtování ãasovû rozli en ch úrokû ze smûnek). K Ïádn m jin m zmûnám v uspofiádání a obsahovém vymezení poloïek úãetní závûrky nedo lo. Spoleãnost neeviduje Ïádné sloïky majetku a závazkû, které se dle 7 zákona o úãetnictví oceàují ke konci rozvahového dne reálnou hodnotou. Îádná z realizovan ch zmûn nemûla dopad na v i majetku, závazkû ani v sledku hospodafiení s v jimkou zmûny úãtování úrokû ze smûnek (sníïení aktiv i pasiv o 6 tis. Kã). RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

27 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 7 V voj majetku a závazkû âistá aktiva spoleãnosti se sníïila proti stavu na konci roku 1 témûfi o 5 %. ZÛstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku se sníïila o více neï 65 %. Ve struktufie dlouhodobého hmotného majetku pfiedstavuje rozhodující ãást stále v poãetní technika. Poprvé za dobu existence spoleãnosti je evidován dlouhodob finanãní majetek (podíl na základním vkladu Komoditní burzy Praha). Struktura dlouhodobého majetku (v tis. Kã) Pofiizovací cena Oprávky ZÛstatková hodnota Druh Software Budovy a stavby Samost. mov. vûci stroje + zafiízení doprav. prostfiedky inventáfi drobn HDM Dlouhodob finanãní majetek 1 1 Celkem Stav zásob se v návaznosti na zmûny ve zpûsobu obchodování dlouhodobû sniïuje uï od roku 1995, pokles pokraãoval i v roce. K se zásoby na celkovém stavu ãist ch aktiv podílely pouze,3 %. V závûru roku 1 do lo k mimofiádnému zv - ení zájmu o obchodování s cenn mi papíry na trhu RM-S v souvislosti s jednorázov m vyfiazováním témûfi dvou tfietin emisí z trhu RM-S v dûsledku podmínek zákona o cenn ch papírech. To zpûsobilo krátkodobé v razné zv ení stavu penûïních prostfiedkû na tzv. JUMBOúãtu, kde jsou soustfieìovány penûïní prostfiedky klientû RM-S na nákup a za prodej cenn ch papírû. Tyto penûïní prostfiedky byly klienty jiï poãátkem roku z JUMBO-úãtu staïeny, coï spolu s poklesem trïeb proti roku 1 ovlivnilo v rozhodující mífie celkov pokles finanãního majetku RM-S témûfi o 5 % proti stavu na konci roku 1. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

28 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 8 Struktura finanãního majetku v tis. Kã Druh majetku Pokladna Kã Valutové pokladny Peníze na cestû 1 Ceniny BûÏné úãty Kã BûÏné úãty USD Celkem Krátkodobé pohledávky z obchodního styku brutto proti stavu na poãátku roku poklesly na tfietinu. V razn pokles proti stavu na konci roku 1 u provozních záloh, které byly v rozhodující mífie tvofieny trïbami na obchodních místech za mûsíc prosinec, odvádûn mi jako zálohy pro PVT, a.s. a zúãtovan mi vïdy v následujícím období, byl zpûsoben zmûnou ve zpûsobu úãtování tûchto trïeb v roce. Od jsou tyto trïby inkasované na obchodních místech odvádûny pfiímo na bankovní úãet RM-S a nejsou jiï úãtovány jako zálohy na úhradu závazkû vûãi PVT. Pohledávky za odbûrateli poklesly v prûbûhu roku o 7, %. Pohledávky více neï 18 dní po termínu splatnosti se sice také sníïily, ov em jejich podíl na celkové v i pohledávek za odbûrateli se zv il ze 73,7 % k na 88, % k Ke v em pohledávkám za odbûrateli po lhûtû splatnosti jsou vytvofieny opravné poloïky do v e 1 % jejich hodnoty, takïe netto v e tûchto pohledávek je nulová. NárÛst u smûnek k inkasu neznamená vznik nové pohledávky, ale pouze pfiesun smûneãné pohledávky, existující od roku, z dlouhodob ch do krátkodob ch pohledávek vzhledem k termínu splatnosti, kter m je Tato pohledávka je ji tûna zástavním právem k akciím spoleãnosti AliaWeb.cz, a.s. v celkové nominální hodnotû 65 tis. Kã. RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

29 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 9 Krátkodobé pohledávky z obchodního styku v tis. Kã (brutto) Druh pohledávek Pohledávky za odbûrateli v tuzemsku Provozní zálohy Smûnky k inkasu 61 Ostatní krátkodobé pohledávky 7 Celkem Dlouhodobé pohledávky z obchodního styku se vzhledem k v e uvedenému pfiefiazení smûneãné pohledávky sníïily na 1 tis. Kã k (dlouhodobá záloha). Základní kapitál se v prûbûhu roku nemûnil. âiní 15 tis. Kã, je pfiedstavován 1 5 ks kmenov ch akcií s nominální hodnotou 1 akcie 1 Kã. Vlastní kapitál se v dûsledku nepfiíznivého v sledku hospodafiení roku sníïil z 3 33 tis. Kã k na 3 tis. Kã k , poklesl tedy o 33 %. Pfiedpokládá se, Ïe ztráta roku bude vyrovnána z nerozdûleného zisku pfiedchozích let (6 67 tis. Kã) a z rizikového fondu, jehoï v e k ãinila 8 88 tis. Kã. Dlouhodobé závazky pfiedstavují pfiedev ím kauce zvlá tních zákazníkû. Proti stavu na konci roku 1 tyto závazky o 36 % poklesly. Krátkodobé závazky se proti stavu k sníïily o 7 %, obdobnû poklesly i krátkodobé závazky z obchodního styku. Struktura závazkû z obchodního styku v tis. Kã Druh krátkodob ch závazkû Dodavatelé Pfiijaté zálohy 6 Ostatní závazky Závazky vûãi klientûm Celkem RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

30 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 3 Îádn ze závazkû vûãi dodavatelûm nemûl pfiekroãenu lhûtu splatnosti. Zvlá tní postavení v závazcích spoleãnosti pfiedstavují stále závazky vûãi klientûm RM-S, které jsou tvofieny penûïními vklady klientû na nákup cenn ch papírû, pfiíp. nepfieveden mi penûïními prostfiedky získan mi prodejem cenn ch papírû. Tyto penûïní prostfiedky jsou soustfieìovány na zvlá tním bankovním úãtu zfiizovaném RM-S. K ãinil stav tûchto záloh klientû tis. Kã, coï pfiedstavuje pfies 98 % celkov ch krátkodob ch závazkû RM-S z obchodního styku. DÛvody v razného poklesu proti závûru roku 1 (témûfi o 5 %) byly komentovány v ãásti hodnotící v voj finanãního majetku. Doba, po kterou zûstávají penûïní prostfiedky klientû na bankovních úãtech RM-S, je ovlivàována v hradnû samotn mi klienty. Spoleãnost v roce ãerpala, pfiíp. zúãtovala do v nosû ostatní rezervy v celkové v i 861 tis. Kã. Nové rezervy nebyly z dûvodû jiï uveden ch tvofieny, takïe stav ostatních rezerv se sníïil z 3 57 tis. Kã na poãátku úãetního období na 79 tis. Kã na konci úãetního období. V sledky hospodafiení za rok V echny v nosy z bûïné ãinnosti za rok v celkové v i tis.kã pocházely z hlavní ãinnosti spoleãnosti, tj. z organizování mimoburzovního trhu s cenn mi papíry a ãinností souvisejících, pfiíp. z finanãních v nosû (úroky) z penûïních prostfiedkû uloïen ch v penûïních ústavech a ze smûnky. Rozhodující ãást v nosû byla realizována v tuzemsku. V razn pokles trïeb za zboïí a sluïby (o 5,5 % proti roku 1) byl ovlivnûn pfiedev ím poklesem poplatkû za realizované obchody v dûsledku poklesu objemu realizovan ch aukãních obchodû proti pfiedchozímu roku o více neï ãtvrtinu a propadem trïeb za sluïby na obchodních místech vlivem v znamného poklesu frekvence náv tûv drobn ch zákazníkû na obchodních místech. NejdÛleÏitûj ím faktorem, kter v raznû omezil moïnosti trhu RM-S, bylo kromû celkové deprese ãeského kapitálového trhu vyfiazení témûfi 7 % emisí z trhu v návaznosti na novelu zákona o cenn ch papírech. SníÏení trïeb za ostatní sluïby, v nichï rozhodující podíl mají stálé platby od zvlá tních zákazníkû za obchodování prostfiednictvím technick ch prostfiedkû, souviselo hlavnû s dal ím v razn m poklesem poãtu zvlá tních zákazníkû profesionálních obchodníkû s vlastním on-line terminálem, jenï je rovnûï ovlivnûn celkov m stavem kapitálového trhu v âr. Na poklesu celkov ch v nosû z bûïné ãinnosti se podílelo i sníïení pfiijat ch úrokû proti roku 1 o více neï 3 %; pokles finanãních v nosû souvisel pfiedev ím s v znamn m poklesem úroãení JUMBO-úãtu i bûïného úãtu, protoïe prûmûrn stav finanãních prostfiedkû na RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

31 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 31 bankovních úãtech byl jen mírnû pod prûmûrem roku 1. V voj celkov ch v nosû v prûbûhu roku témûfi pfiesnû odpovídal v voji objemu aukãních obchodû. Nejvy í podíl z celoroãního objemu aukãních obchodû byl realizován ve. ãtvrtletí a nejniï í v posledním ãtvrtletí, obdobné proporce byly i u v nosû. Zatímco v nosy dosaïené v prvním pololetí se na celoroãních v nosech z bûïné ãinnosti (i v nosech celkov ch) podílely 59,9 % (1. ãtvrtletí 7,9 % a. ãtvrtletí 3, %), podíl druhého pololetí ãinil jen,1 %, pfiiãemï v raznû nejniï í byl podíl. ãtvrtletí 17,5 % z v nosû celoroãních. skonãilo poprvé za dobu existence spoleãnosti - se ztrátou, která ãinila tis. Kã. RovnûÏ daàov v sledek za rok je daàová ztráta ve v i tis. Kã, takïe spoleãnosti nevznikla za rok Ïádná daàová povinnost k dani z pfiíjmû právnick ch osob. âistá ztráta po zapoãtení danû z pfiíjmû odloïené ãiní 11 9 tis. Kã. K pokrytí této ztráty jsou zatím dostateãné zdroje v nerozdûleném zisku a fondech tvofien ch ze zisku v minul ch letech (nerozdûlen zisk minul ch let 6 67 tis. Kã, rizikov fond 8 88 tis. Kã, rezervní fond 3 tis. Kã). SníÏení v nosû vyvolalo nutnost dal ího zv ení úspornosti ve v ech nákladov ch oblastech, takïe celkové náklady z bûïné ãinnosti za rok ve v i tis. Kã byly o 3, % niï í neï v roce 1. Spotfieba materiálu, energie a sluïeb poklesla o 36,6 %. Nejv znamnûj í sloïkou nákladû zûstaly náklady na sluïby PVT a SCP, pfiitom v ak právû u tûchto nákladov ch poloïek do lo k nejvy ímu absolutnímu poklesu proti roku 1. Celkové osobní náklady se sníïily proti roku 1 o 11,3 %, ostatní provozní náklady poklesly na ménû neï tfietinu a finanãní náklady se sníïily témûfi o 6 %. Pfies snahu o maximální hospodárnost nemohla úspora nákladû vyrovnat v razné sníïení celkov ch v nosû, takïe hospodafiení RM-S v roce RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

32 V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 3 Zpráva auditora Auditorská firma BDO CS s. r. o. provedla v souladu se zákonem ã. 5/ Sb., o auditorech a s auditorsk mi smûrnicemi Komory auditorû âeské republiky, ovûfiení pfiiloïené úãetní závûrky spoleãnosti RM-SYSTÉM, a. s. sestavené k Za sestavení úãetní závûrky je odpovûdn statutární orgán spoleãnosti. Na í úlohou je vydat na základû auditu v rok k této úãetní závûrce. Auditorské smûrnice poïadují, aby byl audit naplánován tak, aby auditor získal pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v bûrov m zpûsobem provedené ovûfiení úplnosti a prûkaznosti ãástek a informací uveden ch v úãetní závûrce. Audit rovnûï zahrnuje posouzení pouïit ch úãetních postupû a v znamn ch odhadû uãinûn ch spoleãností a zhodnocení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden audit poskytuje pfiimûfien podklad pro vydání na eho v roku bez v hrad. Podle na eho názoru úãetní závûrka podává ve v ech v znamn ch ohledech vûrn a poctiv obraz aktiv, závazkû, vlastního kapitálu a finanãní situace spoleãnosti RM-SYSTÉM, a. s. k a jejího v sledku hospodafiení za úãetní období roku v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu n mi pfiedpisy âeské republiky. UpozorÀujeme v ak, Ïe nadále dochází k poklesu objemu trïeb z hlavní ãinnosti a k v raznému sníïení objemu pfiidané hodnoty, coï se projevilo i v prohloubení ztráty z provozní ãinnosti i z celkové podnikatelské ãinnosti spoleãnosti (v ovûfiovaném roce vykazuje spoleãnost zhor ení v sledku hospodafiení po zdanûní proti pfiedchozímu úãetnímu období o 1 77 tis. Kã). Z celkového stavu aktiv pfiedstavují 91,9 % penûïní prostfiedky klientû sloïené k na JUMBO-úãtu, 83,9 % celkového stavu pasiv pfiedstavují závazky k vûãi tûmto klientûm. Pfies snahu spoleãnosti o rozvoj dal- ích aktivit (napfi. svojí úãastí v novû vzniklé spoleãnosti Komoditní burza Praha, pfiedpokládan m rozvojem trhu s podílov mi, hypotéãními a zástavními listy a s dluhopisy s vysokou mírou RM-SYSTÉM, a.s., Podvinn ml n 178/6, Praha 9, tel.: ,

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9 w w w. r m s y s t e m. c z V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Obsah Na e vize 3 Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Slovo úvodem 6 Základní ukazatele 8 Strategie spoleãnosti 9 2 Zpráva

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice.

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2003 Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Obsah Profil spoleãnosti

Více

V roãní zpráva za rok 1999

V roãní zpráva za rok 1999 V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. V roãní zpráva za rok 1999 âeská exportní banka, a.s. OBSAH Úvodní slovo prvního místopfiedsedy pfiedstavenstva 4 Základní údaje o âeské exportní

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0 V roãní zpráva 2000 2 0 0 0 OBSAH 3 2 Tato v roãní zpráva byla sestavena podle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, podle zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn ch papírech, ve

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

obsah Böhm & partner v roãní zpráva 2003 úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9

obsah Böhm & partner v roãní zpráva 2003 úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9 2003 Böhm & partner v roãní zpráva 2003 obsah úvodní slovo 4 zpráva pfiedstavenstva 6 zpráva dozorãí rady 8 základní údaje 9 údaje o statutárních a dozorãích orgánech 11 údaje o odpovûdn ch osobách 15

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora

Spofiitelní penzijní fond, a.s. Zpráva auditora Finanãní ãást Zdrojem pro níïe uvedené souhrnné finanãní informace k 31. prosinci 2000 je úãetní závûrka spoleãnosti dle ãesk ch úãetních standardû. Pro lep í porozumûní finanãní pozici spoleãnosti a v

Více

Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69. Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70

Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69. Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70 ÚČETNICTVÍ A DANĚ Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69 Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70 Prezentace účetních informací v kontextu pravidel IFRS... str.

Více

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s.

Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s. 02 Pololetní zpráva 2002 Západoãeská energetika, a.s. Úvodní slovo VáÏení ãtenáfii, pololetní zpráva, kterou máte pfied sebou, je v razem snahy prûbûïnû seznamovat relevantní vefiejnost s v vojem v Západoãeské

Více

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009 DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. prosinec 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 25 26/2009 Zdanûní prodeje akcií u fyzické osoby v r. 2009 Ing.

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Úvod 5. O Spoleãnosti 6. Produkty a sluïby 8. Wholesale 16. Strategie pro hospodáfisk rok 2005 17. Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka 18

Úvod 5. O Spoleãnosti 6. Produkty a sluïby 8. Wholesale 16. Strategie pro hospodáfisk rok 2005 17. Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka 18 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Kapitola Úvod 5 O Spoleãnosti 6 Vznik Spoleãnosti a její historie 6 Produkty a sluïby

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 9, díl 3, kapitola 4, str. 1 9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups

Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups V R O â N Í Z P R Á V A 2 0 0 0 Pioneer ãeská investiãní spoleãnost, a. s., a member of UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Sídlo: Husova ul. 5, Betlémsk palác 110 00 Praha 1

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP),

Více

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû

7:00. Bankovní sluïby 24 hodin dennû V roãní zpráva 2000 0 7:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Své vedoucí postavení jsme vybudovali na schopnosti dostát v em závazkûm. 1 2 08:00 Bankovní sluïby 24 hodin dennû Obsah v roãní zprávy 2000 4

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Obsah Základní charakteristika Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Základní jmûní, druhy akcií Pfiedmût podnikání

Obsah Základní charakteristika Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Základní jmûní, druhy akcií Pfiedmût podnikání V R O â N Í Z P R Á V A P R A Î S K Á P L Y N Á R E N S K Á, a. s. V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A P R A Î S K Á

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené odpisy můžeme provádět pomocí již zmíněných degresivních metod, dále zvyšováním odpisových sazeb při zachování lineárního způsobu

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

V roãní zpráva za rok 2001. Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní

V roãní zpráva za rok 2001. Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní MINISTERSTVO FINANCÍ Úfiad státního dozoru v poji Èovnictví a penzijním pfiipoji tûní 001 Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní V ROâNÍ ZPRÁVA 2001 V roãní zpráva za rok 2001 Státní dozor v penzijním

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

V CHODOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s., HRADEC KRÁLOVÉ

V CHODOâESKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s., HRADEC KRÁLOVÉ 1999 V R O â N Í Z P R Á V A 1999 V R O â N Í Z P R Á V A O RGÁNY SPOLEâNOSTI Pfiedstavenstvo Pfiedseda: Místopfiedseda: âlenové: Bohdan Pásek Franti ek Pekáã Ing. Jindfiich Broukal Karel BrÛna Ing. Zbynûk

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

V roãní zpráva V eobecné zdravotní poji Èovny âr za rok

V roãní zpráva V eobecné zdravotní poji Èovny âr za rok V roãní zpráva V eobecné zdravotní poji Èovny âr za rok 2007 Obsah 1. Vstupní údaje 2 2. Charakteristika v voje v roce 2007 4 3. Orgány Poji Èovny 6 3.1 Správní rada Poji Èovny 7 3.2 Dozorãí rada Poji

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla

ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla V roãní zpráva 2000 Rating âeské spofiitelny k 31. 12. 2000 ratingová spoleãnost dlouhodob krátkodob individuální podpora finanãní v hled rating rating rating síla Fitch BBB F2 D/E 2 stable Moody s Baa1

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva... 5. Orgány spoleãnosti a fondû... 7. Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti... 9

Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva... 5. Orgány spoleãnosti a fondû... 7. Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti... 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva.......................................... 5 Orgány spoleãnosti a fondû................................................... 7 Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti..............................................

Více

V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s.

V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s. 71-103E 13. 12. 2007 V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s. z 1. listopadu 1999 ÚPLNÉ ZNùNÍ SE ZAPRACOVAN MI ZMùNAMI A DOPL KY ze dne 23. fiíjna 2000, 1. záfií 2001, 22. fiíjna 2001, 1. ledna

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

OBSAH. Finanãní pfiíloha 37 Rozvaha 38 V kaz zisku a ztrát 42 Pfiíloha k úãetní závûrce 44 V kaz Cash Flow 51. výroční zpráva 2000

OBSAH. Finanãní pfiíloha 37 Rozvaha 38 V kaz zisku a ztrát 42 Pfiíloha k úãetní závûrce 44 V kaz Cash Flow 51. výroční zpráva 2000 OBSAH Základní údaje spoleãnosti 3 Úvodní slovo generálního fieditele 4 Pfiehled vybran ch ukazatelû 6 Organizaãní struktura spoleãnosti 7 Organizaãní struktura 7 Orgány spoleãnosti 8 Majetková struktura

Více