Znalecký posudek. č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. č. 1338-16-2012"

Transkript

1 Znalecký posudek č Předmětem ocenění je : rekreační chata bez č.p., s příslušenstvím a pozemky parc. č. 11, 12 a 69/6 v katastrálním území Nezdín, obec Prosíčka, okres Havlíčkův Brod. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/ Praha 4 Účel posudku: Exekuční příkaz sp. zn. 095 Ex 7/12/ P Zjištění obvyklé ceny nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: J I Ř Í K O P E C K Ý, soudní znalec v oboru EKONOMIKA, CENY a ODHADY nemovitostí. Posudek obsahuje 35 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Zjištění obvyklé ceny výše uvedené nemovitosti v katastrálním území Nezdín. Obvyklou cenou pro účely zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí, na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Z uvedených definic obvyklé ceny je zřejmé, že při zjišťování tržní hodnoty nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob, tedy povinného či oprávněného, ani žádné jiné okolnosti provázející obvyklou cenu. Je otázkou smluvního ujednání mezi svobodně jednajícími subjekty, avšak výše úhrady by s ohledem na dobré mravy měla vycházet ze všech výše uvedených aspektů, které determinují obvyklou cenu. V daném případě pro nemovitost v katastrálním území Nezdín je obvyklá cena zjištěná podle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Metodika ocenění Pro zjištění Administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva financí č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Pro zjištění tržní hodnoty nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové úrovně zjištěné podle reálně nabízených, nebo uskutečněných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje jak administrativní cenu (vyhláška 387/2011 Sb.), věcnou hodnotu dle THU, srovnávací hodnotu, tak i porovnávací metodu a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, které mají vliv na obvyklou cenu. 2

3 Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. Hodnota nemovitosti je zpracována k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rekreační chata, Nezdín Prosíčka Region: Vysočina Okres: Havlíčkův Brod Katastrální území: Nezdín 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne bez přítomnosti majitele. 4. Podklady pro vypracování posudku: Výpis z katastru nemovitostí, katastrální území Nezdín, L.V. č. 107, ze dne Usnesení sp. zn, 095 Ex 7/12/U 01-64, ze dne Exekuční příkaz sp. zn. 095 Ex 7/12/ P 02-20, ze dne Kopie katastrální mapy, kat. území Nezdín, list č. XII-21-6, č. PV 2249/2012, ze dne Smlouva kupní a smlouva o zřízení věcného břemene Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti. Informace sdělené majiteli sousedních nemovitostí 3

4 5. Vlastnické a evidenční údaje: Výpis z katastru nemovitostí, katastrální území Nezdín, L.V. č. 107, ze dne Vlastník: Morx Ivan, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, Krč, Praha Celkový popis nemovitosti: Předmětem ocenění je : rekreační chata bez č.p., s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 11, St. 12 a 69/6 v katastrálním území Nezdín, obec Prosíčka, okres Havlíčkův Brod. Obec Nezdín se nachází na výpadové silnici mezi městy Golčův Jeníkov a Ledeč nad Sázavou. Jedná se o malou obec, která v době ocenění čítala 118 obyvatel. V obci není žádný obchod ani zdravotnické zařízení, pouze jen v určitých hodinách funguje pohostinství. Ostatní služby a kompletní obchodní síť je v k dispozici v nejbližším městě Ledči nad Sázavou. Oceňovaná chata je umístěna v zadní části pozemku spolu s příslušenstvím, které tvoří suché WC, nedokončený zemní sklep a dřevěný přístřešek na palivo. Pozemek, na kterém je chata a příslušenství postaveno, je stavebním pozemkem, na kterém je možné postavit jak objekt k individuální rekreaci, tak i na trvalé bydlení. Chata byla postavena před šesti lety, konstrukčně se jedná o celodřevěnou stavbu, která je dispozičně řešena jako přízemní, nepodsklepený objekt, s malým podkrovím. Chata je krytá sedlovou střechou, s taškovou krytinou, klempířské konstrukce z CU, vytápění lokální, dřevěná okna s okenicemi, vnitřní vybavení ve standardu, provedena pouze přípojka el. energie zemním kabelem. Voda je z blízké vrtané studny, ale není zavedena do objektu. Na pozemku původně stála malá zemědělská usedlost, která dnes již neexistuje, byla odstraněna a na jejím místě je zachovalý sklepní prostor, který majitel zrekonstruoval, je ve fázi rozestavěnosti, objekt je ukončený zároveň s terénem a zakrytý fólií a igelitovou plachtou. V době fyzické prohlídky nemovitosti, která byla provedena bez přítomnosti majitele, to znamená pouze zvenku, neboť nebyl umožněn přístup do objektu, bylo zjištěno, že zemní sklep je zatopený vodou zhruba tak 15 cm a vstupní dveře jsou vylomené. Přístup a příjezd k oceňované nemovitosti je zajištěn přes sousední pozemky, což je ošetřeno věcným břemenem. Věcné břemeno je zřízeno dle smlouvy ve prospěch osoby majitele oceňovaných pozemků k tíži sousedních pozemků. Po rozhovoru s majitelkou užívaných pozemků bylo sděleno, že po případném prodeji tohoto objektu by majitelka souhlasila opět se zřízením věcného břemene, ale s omezením průjezdu pro nákladní vozidla, což vyplývá i z vlastní konstrukce cesty, která není zpevněná a je svou šířkou odpovídající na průjezd pouze pro osobní automobil. 4

5 Součástí ocenění jsou i venkovní úpravy, pozemky a věcné břemeno právo chůze a jízdy na pozemky dle L.V. č Snížení koeficientu Kp ve smyslu 44 vyhl. je z důvodu morálního zastarání stavby, špatnému dopravnímu spojení a že příjezd k nemovitosti je zajištěn přes pozemky sousedních vlastníků. Venkovní úpravy Ve smyslu vyhlášky jsou předmětem ocenění jen položky č. 15, 19, 21, 23 a 34 uvedené v příloze č. 11, přičemž se tyto na pozemku nevyskytují. Cena rekreační chaty zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu venkovních úprav tvořících její příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, popřípadě cenu vedlejších staveb, tvořících její příslušenství, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chata bez č.p. b) Vedlejší stavby b 1 ) Přístřešek na dřevo c) Studny c 1 ) Vrtaná studna d) Venkovní úpravy d 1 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi d 2 ) Plot dřevěný laťkový na ocel. sloupky d 3 ) Pilíř zděný z obyč. cihel e) Ocenění porovnávacím způsobem e 1 ) Rekreační chata bez č.p. f) Pozemky f 1 ) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 5

6 B. Posudek Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) Nákladovým způsobem a 1 ) Rekreační chata bez č.p. - 6 Zatřídění pro potřeby ocenění: Rekreační nebo zahrádkářská chata: typ I Svislá nosná konstrukce: dřevěná jednostranně obíjená Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 111 Zastavěné plochy a výšky podlaží: INP: 6,3*4,3 = 27,09 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška INP: 27,09 m 2 2,10 m Obestavěný prostor: INP: (6,3*4,3)*(2,10) = 56,89 m 3 zastřešení: 6,3*4,3*0,8 = 21,67 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 78,56 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, 6

7 A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Hodnocení Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. Konstrukce, vybavení standardu [%] [%] podíl 1. Základy: S 8,20 100,00 1,00 8,20 2. Podezdívka: S 4,00 100,00 1,00 4,00 3. Obvodové stěny: S 28,00 100,00 1,00 28,00 4. Stropy: S 10,10 100,00 1,00 10,10 5. Zastřešení: S 7,20 100,00 1,00 7,20 6. Krytina: S 5,00 100,00 1,00 5,00 7. Klempířské konstrukce: S 0,80 100,00 1,00 0,80 8. Úprava povrchů: S 10,10 100,00 1,00 10, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Okna: S 5,10 100,00 1,00 5, Podlahy: S 4,10 100,00 1,00 4, Vytápění: S 3,20 100,00 1,00 3, Elektroinstalace: S 3,00 100,00 1,00 3, Záchod: C 0,30 100,00 0,00 0, Okenice: S 2,00 100,00 1,00 2, Vnitřní vybavení: C 2,90 100,00 0,00 0, Ostatní: C 2,80 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 94,00 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9400 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: S 8,20 100,0 1,00 8,20 8, ,00 0, Podezdívka: S 4,00 100,0 1,00 4,00 4, ,50 0, Obvodové stěny: S 28,00 100,0 1,00 28,00 29, ,00 3, Stropy: S 10,10 100,0 1,00 10,10 10, ,00 1, Zastřešení: S 7,20 100,0 1,00 7,20 7, ,00 0, Krytina: S 5,00 100,0 1,00 5,00 5, ,00 0, Klempířské konstrukce: S 0,80 100,0 1,00 0,80 0, ,00 0, Úprava povrchů: S 10,10 100,0 1,00 10,10 10, ,00 2, Schodiště: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3, ,00 0, Okna: S 5,10 100,0 1,00 5,10 5, ,00 0, Podlahy: S 4,10 100,0 1,00 4,10 4, ,00 1, Vytápění: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3, ,00 1, Elektroinstalace: S 3,00 100,0 1,00 3,00 3, ,00 0, Rozvod vody: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zdroj teplé vody: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvod propan-butanu: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalizace: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Záchod: C 0,30 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Okenice: S 2,00 100,0 1,00 2,00 2, ,00 0, Vnitřní vybavení: C 2,90 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 7

8 22. Ostatní: C 2,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 94,00 Opotřebení: 14,5869 Úprava koeficientu prodejnosti K p : Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11. Zdůvodnění této odchylky je provedeno v popisu objektu (viz výše). Původní hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,4740 Úprava koeficientu prodejnosti o: -30,00 % Upravená hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,0318 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 7): = 850,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9400 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Základní cena upravená = 1 510,11 Kč/m 3 Plná cena: 78,56 m 3 * 1 510,11 Kč/m 3 = ,24 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 14,5869 % Úprava ceny za opotřebení ,06 Kč Rekreační chata bez č.p. - zjištěná cena = ,18 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Příístřešek na dřevo - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: Svislá nosná konstrukce: Podsklepení: typ G přístřešky nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží 8

9 Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. nadzemní podlaží: 5,80*3,55 = 20,59 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. nadzemní podlaží: 20,59 m 2 2,60 m Obestavěný prostor: I. nadzemní podlaží: (5,80*3,55)*(2,60) = 53,53 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 53,53 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy S 100,00 2. Obvodové stěny pilířky P 100,00 3. Stropy X 100,00 4. Krov S 100,00 5. Krytina S 100,00 6. Klempířské konstrukce C 100,00 7. Úprava povrchů C 100,00 8. Schodiště X 100,00 9. Dveře X 100, Okna X 100, Podlahy X 100, Elektroinstalace X 100,00 Část [%] Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy S 12,20 100,00 1,00 12,20 2. Obvodové stěny P 31,00 100,00 0,46 14,26 4. Krov S 33,50 100,00 1,00 33,50 5. Krytina S 12,80 100,00 1,00 12,80 9

10 6. Klempířské konstrukce C 4,20 100,00 0,00 0,00 7. Úprava povrchů C 6,30 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 72,76 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,7276 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. Opotř. z Konstrukce, vybavení [%] [%] [%] [%] části celku 1. Základy S 12,20 100,0 1,00 12,20 16, ,00 2, Obvodové stěny P 31,00 100,0 0,46 14,26 19, ,00 3, Stropy X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krov S 33,50 100,0 1,00 33,50 46, ,00 9, Krytina S 12,80 100,0 1,00 12,80 17, ,00 3, Klempířské konstrukce C 4,20 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Úprava povrchů C 6,30 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Schodiště X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Okna X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podlahy X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Elektroinstalace X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 72,76 Opotřebení: 18,6584 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 750,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,7276 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1030 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Základní cena upravená = 1 006,49 Kč/m 3 Plná cena: 53,53 m 3 * 1 006,49 Kč/m 3 = ,41 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 18,6584 % Úprava ceny za opotřebení ,66 Kč ,75 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 10

11 Přístřešek na dřevo - zjištěná cena = ,75 Kč c) Studny c 1 ) Vrtaná studna - 9 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Vrtaná Hloubka studny: 20,00 m Profil studny: 120 mm Kód CZ - CC: 2222 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: hloubka: 20,00 m * 1 210,- Kč/m ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3230 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Plná cena = ,64 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 5 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 45 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 5 / 50 = 10,000 % ,36 Kč ,28 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Vrtaná studna - zjištěná cena = ,28 Kč d) Venkovní úpravy 11

12 d 1 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi Kód CZ - CC: 2224 Délka: 32,00 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 32,00 m * 140,- Kč/m = 4 480,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2410 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Plná cena: = 8 805,10 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 5 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 45 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 5 / 50 = 10,000 % - 880,51 Kč 7 924,59 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Přípojky elektro 3 fázové Al 16 mm 2 v zemi - zjištěná cena = 7 924,59 Kč d 2 ) Plot dřevěný laťkový na ocel. sloupky - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Plot dřevěný laťkový na dřev. nebo ocel. sloupky Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Plocha: 29*5,0*1,50 = 217,50 m 2 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 217,50 m 2 * 435,- Kč/m 2 = ,50 Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,

13 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Plná cena: = ,59 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 5 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 25 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 5 / 25 = 20,000 % ,52 Kč ,07 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Plot dřevěný laťkový na ocel. sloupky - zjištěná cena = ,07 Kč d 3 ) Pilíř zděný z obyč. cihel - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Pilíř zděný z obyč. cihel Kód CZ - CC: 2224 Výměra: 0,90*0,45*1,40 = 0,57 m 3 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 0,57 m 3 * 2 810,- Kč/m 3 = 1 601,70 Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2410 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Plná cena: = 3 148,02 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 5 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 50 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 55 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 5 / 55 = 9,091 % - 286,19 Kč Pilíř zděný z obyč. cihel - zjištěná cena = 2 861,83 Kč 13

14 e) Pozemkye 1 ) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/ Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zastavěná plocha St ,00 35, ,- Zastavěná plocha St ,00 35, ,- Součet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,52 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 35,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada 69/ ,00 35, ,- Součet ,- Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem ,04 Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 - zjištěná cena = ,56 Kč Rekapitulace cen nemovitosti - nákladem a) Rekreační chata bez č.p. = ,18 Kč b) Přístřešek na dřevo = ,75 Kč c) Vrtaná studna = ,28 Kč d) Venkovní úpravy d 1 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi = 7 924,59 Kč d 2 ) Plot dřevěný laťkový na ocel. sloupky = ,07 Kč d 3 ) Pilíř zděný z obyč. cihel = 2 861,83 Kč Venkovní úpravy - celkem = ,49 Kč e) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 = ,56 Kč 14

15 Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,26 Kč ,- Kč Porovnávací hodnota a 1 ) Rekreační chata bez č.p Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Poloha objektu: Stáří stavby: Chata Vysočina - do obyvatel 6 roků Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20): 3 106,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 6,30*4,30 = 27,09 m 2 Podkroví: 6,30*4,30 = 27,09 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 27,09 m 2 2,10 m Podkroví: 27,09 m 2 0,80 m Obestavěný prostor: I. Nadzemní podlaží: (6,30*4,30)*(2,10) = 56,89 m 3 Podkroví: (6,30*4,30)*(0,80) = 21,67 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 78,56 m 3 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny zastavěné I typ I plochy 1. NP - bez podkroví nebo do 1/2 zastavěné plochy 1.NP 1. Druh stavby - Rekreační chata II 0,00 2. Svislé konstrukce - Dřevěné jednostranně obíjené I -0,05 15

16 3. Střešní konstrukce - Podkroví více jak z poloviny zastavěné plochy stavby III 0,03 4. Napojení stavby na sítě - Elektr. proud, voda, žumpa (septik) II 0,00 5. Vybavení - Pouze WC suché nebo i mino stavbu II -0,06 6. Vytápění stavby - Lokální vytápění II 0,00 7. Příslušenství stavby (venk. úpravy a vedl. stavby do celk. ZP 25 m2 vč.) - III 0,00 Příslušenství bez výrazného vlivu na cenu chaty 8. Výměra pozemků užívané se stavbou - Nad 400 m2 III 0,03 9. Kriterium jinde neuvedené - Významně snižující cenu I -0, Stavebně - technický stav - Stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad III 0,85 provedení menších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 6 let: 1,00 9 Index vybavení I V = (1 + ĺ V i ) * V10 * 1,00 = 0,680 i = 1 Index polohy: č. P i Název znaku 1. Životní prostředí a atraktivita okolí - vhodná k rekreaci III 0,00 2. Přírodní lokalita - les nebo vodní plocha je ve vzdálenosti do 2000 m II -0,05 včetně 3. Poloha v zástavbě - bez vlivu, samoty II 0,00 4. Dopravní dostupnost - problematický příjezd k hranici pozemku II -0,01 5. Hromadná doprava - špatná dostupnost I -0,02 6. Parkovací možnosti dobré II 0,00 7. Obchod a služby v okolí žádné I -0,05 8. Sportoviště žádné I 0,00 9. Obyvatelstvo v okolí - konfliktní skupiny obyvatel - odlehlé místo, možnost I -0,17 snadného vykradení 10. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy I P = (1 + ĺ P i ) = 0,700 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: č. T i Název znaku 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je výrazně I -0,10 nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost negativní I -0,05 3 Index trhu I T = (1 + ĺ T i ) = 0,850 i = 1 16

17 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,680 * 0,700 * 0,850 = 0,405 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 3 106,- Kč/m 3 * 0,405 = 1 257,93 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 1 257,93 Kč/m 3 * 78,56 m 3 = ,98 Kč Rekreační chata bez č.p. - zjištěná cena = ,98 Kč b) Studny b 1 ) Vrtaná studna - 9 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Vrtaná Hloubka studny: 20,00 m Profil studny: 120 mm Kód CZ - CC: 2222 Úprava koeficientu prodejnosti K p : Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11. Zdůvodnění této odchylky je provedeno v popisu objektu (viz výše). Původní hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,4740 Úprava koeficientu prodejnosti o: -30,00 % Upravená hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,0318 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: hloubka: 20,00 m * 1 210,- Kč/m ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3230 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Plná cena = ,64 Kč 17

18 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 5 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 45 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 5 / 50 = 10,000 % ,36 Kč ,28 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Vrtaná studna - zjištěná cena = ,28 Kč c) Pozemky c 1 ) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/ Úprava koeficientu prodejnosti K p : Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11. Zdůvodnění této odchylky je provedeno v popisu objektu (viz výše). Původní hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,4740 Úprava koeficientu prodejnosti o: -30,00 % Upravená hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,0318 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zastavěná plocha St ,00 35, ,- Zastavěná plocha St ,00 35, ,- Součet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,52 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 35,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada 69/ ,00 35, ,- Součet ,- 18

19 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem ,04 Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 - zjištěná cena = ,56 Kč Rekapitulace cen nemovitosti - porovnáním a) Rekreační chata bez č.p. = ,98 Kč b) Vrtaná studna = ,28 Kč c) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 = ,56 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,82 Kč ,- Kč Věcná hodnota dle THU a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chata bez č.p. Zastavěné plochy a výšky podlaží: INP: 6,3*4,3 = 27,09 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška INP: 27,09 m 2 2,10 m Jednotkové množství: Jednotka: m 3 INP: (6,3*4,3)*(2,10) = 56,89 m 3 zastřešení: 6,3*4,3*0,8 = 21,67 m 3 Jednotkové množství celkem: = 78,56 m 3 19

20 Ocenění: Základní cena: 1 450,- Kč/m 3 78,56 m3 * 1 450,- Kč/m 3 = ,- Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 14,120 % ,37 Kč Rekreační chata bez čp - výsledná cena = ,63 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Přístřešek na dřevo Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. nadzemní podlaží: 5,80*3,55 = 20,59 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. nadzemní podlaží: 20,59 m 2 2,60 m Jednotkové množství: Jednotka: m 3 I. nadzemní podlaží: (5,80*3,55)*(2,60) = 53,53 m 3 Jednotkové množství celkem: = 53,53 m 3 Ocenění: Základní cena: 850,- Kč/m 3 53,53 m3 * 850,- Kč/m 3 = ,50 Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 14,947 % ,01 Kč Přístřešek na dřevo - výsledná cena = ,49 Kč 20

21 Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rekreační chata bez č.p. = ,- Kč b) Přístřešek na dřevo = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Porovnávací metoda a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chata bez č.p. Jednotka: ks Množství jednotek oceňované stavby: 1,00 Prodej, chata, 42 m² Cena: ,- Kč včetně provize Poznámka k ceně: při rychlém jednání sleva Adresa: Ždírec nad Doubravou Datum aktualizace: Včera ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Ve výstavbě Poloha domu: Samostatný Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: 21

22 Okraj obce Podlaží počet: 3 včetně 1 podzemního Plocha zastavěná: 24 m 2 Plocha užitná: 42 m 2 Plocha podlahová: 42 m 2 Plocha zahrady: 388 m 2 Balkón: Ano Sklep: 4 m 2 Parkovací stání: 1x Voda: Dálkový vodovod Elektřina: 230V, 400V Doprava: Silnice Zařízeno: Ne Prodej rozestavěné zděné chaty s vlastním pozemkem 412 m 2 se nachází v okrajové části města Ždírce nad Doubravou. Chata je ve fázi hrubé stavby, dispozičně řešená: hlavní místnost, podkrovní místnost se vstupem na lodžii, terasa, velký zděný sklep. Elektřina u chaty a veřejný vodovod na pozemku, dále se na něm se nachází i kůlna a fóliovník. V blízkosti vlakového nádraží a supermarketu. Prodej, chata, 16 m² Cena: ,- Kč bez poplatků Adresa: Chotěboř Datum aktualizace: ID zakázky: 33/2254 Budova: Smíšená Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Samostatný Umístění objektu: Okraj obce 22

23 Typ domu: Přízemní Podlaží počet: 1 Plocha zastavěná: 16 m 2 Plocha užitná: 16 m 2 Plocha podlahová: 16 m 2 Plocha pozemku: 266 m 2 Plocha zahrady: 250 m 2 Sklep: Ano Parkovací stání: Ano Ve výhradním zastoupení majitele Vám nabízíme na prodej dřevěnou podsklepenou chatičku v Chotěboři. Chata se nachází v zahrádkářské kolonii v Chotěboři. Chatička je dřevěná, v chatě elektřina, bez vody. V chatě se nachází suché wc, chata je podsklepená - pěkný kamenný sklípek. V přízemí se nachází jedna místnost a podkroví, které je využívané na přespání. K chatě přináleží zahrada. Pozemek je v nájmu za minimální roční poplatek. Chatička je ihned k dispozici. Prodej, chata, 36 m² Cena: ,- Kč včetně provize, včetně poplatků, včetně právního servisu Adresa: Golčův Jeníkov Datum aktualizace: ID: Budova: Dřevěná Stav objektu: Špatný Poloha domu: Samostatný Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Okraj obce Zástavba: Rekreační Typ domu: Přízemní Podlaží počet: 1 včetně 0 podzemních Plocha zastavěná: 36 m 2 Plocha užitná: 36 m 2 23

24 Plocha podlahová: 30 m 2 Plocha pozemku: 416 m 2 Plocha zahrady: 380 m 2 Voda: Místní zdroj Elektřina: 230V, 400V Doprava: Vlak, Silnice, Autobus Komunikace: Betonová Prodej pozemku stavební o výměře 36 m 2 s dřevěnou chatou, a pozemku ostatní plocha o výměře 380 m 2. Pozemek je zatravněný a oplocený. Studna kopaná. Dále studna vrtaná pomocí čerpadla rozvedena do chaty. El. Proud 380 V. Nemovitosti se nachází se v chatové oblasti, okraj obce. Dobrý přístup po zpevněné cestě. Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn.] Množství Jedn. cena [Kč/jedn.] 1 Ždírec n. Doubrav ,- Kč 0,95 0,70 0,75 0,65 1,00 1,00 1, ,38 2 Chotěboř ,- Kč 1,00 0,75 0,95 0,75 1,00 1,00 1, ,75 3 Golčův Jeníkov ,- Kč 1,00 0,80 0,85 0,70 1,00 1,00 1, ,00 Součet: ,13 Kč/jedn. / 3 Průměrná jednotková cena: ,71 Kč/jedn. Minimální jednotková cena: ,75 Kč/jedn. Maximální jednotková cena: ,- Kč/jedn. Základní cena: ,71 Kč 1,00 á ,71 Kč/jedn. = ,71 Kč Rekreační chata bez č.p. - výsledná cena = ,71 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rekreační chata bez č.p. = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč 24

25 Srovnávací hodnota a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chata bez č.p. Jednotka: m 3 Jednotkové množství: INP: (6,3*4,3)*(2,10) = 56,89 jedn. zastřešení: 6,3*4,3*0,8 = 21,67 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 78,56 jedn. Podlaží: INP zp = 27,09 m 2 výška = 2,10 m Ocenění: Základní cena: 1 450,- Kč/jedn. 78,56 m 3 á 1 450,- Kč/m 3 = ,- Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,- Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,746 C B = 0,768 C C = 0,790 C D = 0,812 C E = 0,834 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 3,730 25

26 Orientace ke světovým stranám: C 5 3,950 Konfigurace terénu: C 3 2,370 Poloha vzhledem k centru obce: C 5 3,950 Převládající zástavba: E 5 4,170 Inženýrské sítě: B 5 3,840 Doprava: B 5 3,840 Obchod a služby: B 5 3,840 Školství: A 5 3,730 Zdravotnictví: A 5 3,730 Kultura, sport, ubytování: B 5 3,840 Úřady: A 2 1,492 Pracovní možnosti: B 5 3,840 Životní prostředí: C 5 3,950 Přírodní lokalita: C 5 3,950 Změna v zástavbě: C 5 3,950 Příslušenství nemovitosti: C 1 0,790 Typ stavby: C 5 3,950 Možnost dalšího rozšíření: C 1 0,790 Obyvatelstvo: D 5 4,060 Názor znalce: B 5 3, ,602 Koeficient k = 71,602 / 92 = 0,7783 Korekce ceny * 0,7783 Rekreační chata bez č.p. - výsledná cena = ,71 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Přístřešek na dřevo Jednotka: m 3 Jednotkové množství: I. nadzemní podlaží: (5,80*3,55)*(2,60) = 53,53 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 53,53 jedn. Podlaží: I. nadzemní podlaží zp = 20,59 m 2 výška = 2,60 m 26

27 Ocenění: Základní cena: 850,- Kč/jedn. 53,53 m 3 á 850,- Kč/m 3 = ,50 Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,50 Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Skladový objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,549 C B = 0,577 C C = 0,604 C D = 0,632 C E = 0,659 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 2,745 Orientace ke světovým stranám: A 1 0,549 Konfigurace terénu: A 5 2,745 Poloha vzhledem k centru obce: A 1 0,549 Převládající zástavba: A 1 0,549 Inženýrské sítě: A 3 1,647 Doprava: A 5 2,745 Obchod a služby: A 1 0,549 Školství: A 1 0,549 Zdravotnictví: A 1 0,549 Kultura, sport, ubytování: A 1 0,549 Úřady: A 1 0,549 Pracovní možnosti: A 2 1,098 Životní prostředí: A 1 0,549 Přírodní lokalita: A 3 1,647 Změna v zástavbě: A 3 1,647 Příslušenství nemovitosti: A 5 2,745 Typ stavby: A 3 1,647 Možnost dalšího rozšíření: A 5 2,745 27

28 Obyvatelstvo: A 1 0,549 Názor znalce: A 5 2, ,646 Koeficient k = 29,646 / 54 = 0,5490 Korekce ceny * 0,5490 Přístřešek na dřevo - výsledná cena = ,77 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rekreační chata bez č.p. = ,- Kč b) Přístřešek na dřevo = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/ Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2: Parcelní číslo Výměra Jedn. cena Cena Název [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] Zastavěná plocha St ,00 35, ,- Zastavěná plocha St ,00 35, ,- Součet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,52 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst

29 Základní cena = 35,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada 69/ ,00 35, ,- Součet ,- Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem ,04 Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 - zjištěná cena = ,56 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemeky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Metoda tříd polohy a) Pozemky a 1 ) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 Pozemky oceněné metodou tříd polohy. Název: zastavěná plocha parcelní číslo: St. 11 výměra: 191 m 2 Název: zastavěná plocha parcelní číslo: St. 12 výměra: 673 m 2 Název: zahrada parcelní číslo: 69/6 výměra: m 2 Výměra pozemků celkem = m 2 Výpočet věcné ceny pozemků metodou tříd polohy: Reprodukční cena stavby: ,50 Kč Zastavěná plocha hlavním objektem: 27 m 2 Tabulka tříd polohy: Název znaku Třída polohy 29

30 Všeobecná situace: Třída 2 Intenzita využití pozemku: Třída 3 Dopravní relace k velkoměstu: Třída 3 Obytný sektor: Třída 3 Řemesla, průmysl, administrativa, obchod: Třída 3 Průměrná třída polohy: 2,80 Povyšující faktory: 0,00 Redukující faktory: 0,00 Výsledná třída polohy: 2,80 Podíl ceny stavebního pozemku: 8,40 % Výpočet ceny: Základní cena pozemku: ( ,50 Kč * 8,40 %) / (100,0-8,40 %) = ,61 Kč Jednotková cena stavebního pozemku: ,61 Kč / (3 * 27 m 2 ) = 180,48 Kč/m 2 Cena stavební části pozemku: 180,48 Kč/m 2 * 81 m 2 = ,61 Kč Jednotková cena ostatních pozemků: 180,48 Kč/m 2 * 0,15 = 27,07 Kč/m 2 Cena ostatních pozemků: 27,07 Kč/m 2 * 2 267,00 m 2 = ,69 Kč Průměrná jednotková cena pozemku: 32,36 Kč/m 2 Výsledná cena pozemku: ,30 Kč Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 - výsledná cena = ,30 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Indexová metoda a) Pozemkya 1 ) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 Výchozí cena: = 35,- Kč/m 2 Korekce výchozí ceny: A - územní struktura: * 1,00 B - typ stavebního pozemku: * 1,10 C - třída velikosti obce: * 1,00 30

31 D - typ polohy: * 1,30 E - územní připravenost, infrastruktura: * 0,95 F - speciální charakteristiky: * 0,90 Výchozí cena upravená = 42,79 Kč/m 2 Jednotková cena stavebního pozemku: 42,79 Kč/m 2 Oceňované stavební pozemky: zastavěná plocha parc.č. St m 2 zastavěná plocha parc.č. St m 2 zahrada parc.č. 69/ m 2 Výměra stavebních pozemků: m ,00 m 2 á 42,79 Kč/m 2 = ,92 Kč Pozemky oceněné indexovou metodou - celkem = ,92 Kč Pozemek parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 - výsledná cena = ,92 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Porovnávací hodnota a) Pozemkya 1 ) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 Seznam porovnávaných pozemků: Realiz. cena Výměra Jedn.cena K p Váha Upravená jedn. Název [Kč] [m 2 ] [Kč/m 2 ] cena [Kč/m 2 ] Real 40,- 1 40,00 1,00 1,00 40,00 40,- / 1,000 Průměrná jednotková cena: 40,00 Kč/m 2 Minimální jednotková cena: 40,00 Kč/m 2 Maximální jednotková cena: 40,00 Kč/m 2 31

32 Oceňované pozemky: zastavěná plocha parc.č. St m 2 zastavěná plocha parc.č. St m 2 zahrada parc.č. 69/ m 2 Výměra oceňovaných pozemků: m ,00 m 2 á 40,- Kč/m 2 = ,- Kč Pozemky oceněné porovnávací metodou - celkem = ,- Kč Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 - výsledná cena = ,- Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč 32

33 g) Věcná břemena g 1 ) Věcné břemeno Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům dle 18 zákona č. 151/97 Sb.: Druh věcného břemene: Ocenění paušální částkou. Hodnota věcného břemene se stanovuje dle 18 odstavce 5 zákona č. 151/1997 Sb na jednotnou částku ,- Kč. Ocenění věcného břemene činí: ,- Kč Věcné břemeno se neodečítá z hodnoty nemovitosti, neboť je ve prospěch oceňovaných pozemků, avšak k tíži sousedních pozemků dle platné smlouvy. Věcné břemeno: Věcné břemeno = ,- Kč Hodnota věcného břemene slovy - celkem: Desettisíc Kč 33

34 C. Rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena objektů: Administrativní cena pozemků: Administrativní cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: Věcná hodnota podle THU: Porovnávací cena objektů: Srovnávací hodnota: Stanovená věcná hodnota objektů: Věcná hodnota pozemků: Cena metodou tříd polohy: Administrativní cena pozemků: Porovnávací cena pozemků: Cena indexovou metodou: Stanovená věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Porovnávací cena: Porovnávací cena objektů: Porovnávací cena pozemků: Porovnávací cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Obvyklá cena: ,- Kč slovy: dvěstěpěttisíc Kč 34

35 Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Městským soudem v Praze, Praha 2 - Spálená č. 2, ze dne pod pořadovým číslem 1465 pro základní obor EKONOMIKA - odvětví CENY a ODHADY se zvláštní specializací odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem znaleckého deníku. Znalečné účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu. V Praze dne Jiří K o p e c k ý Meinlinova P r a h a 9 Koloděje Tel./ Fax: Mobil:

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011 Znalecký posudek č. 1292-16-2011 Předmětem ocenění jsou: stavební pozemky č. 615 a 3090/3 v katastrálním území Staré Křečany, obec Staré Křečany, okres Děčín. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1429-6-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1429-6-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1429-6-2014 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12-851.2014 o obvyklé ceně nemovitosti - rekreační chaty č.e. 656 na pozemku parc.č. 949 se všemi součástmi a příslušenstvím, k.ú. Káraný, obec Káraný, okres Praha východ Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

Dodatek znaleckého posudku

Dodatek znaleckého posudku 1 Dodatek znaleckého posudku č. 2997/26/2013 aktualizace ceny stejné nemovitosti - bývalá zemědělská usedlost čp. 142 včetně příslušenství postavená na pozemku st. 2/4 v katastru nemovitostí evidován jako

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek. č. 1344-22-2012

Znalecký posudek. č. 1344-22-2012 Znalecký posudek č. 1344-22-2012 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 438/626, která se nachází v bytovém domě č.p. 438, s příslušenstvím a pozemkem č. 676/170, v katastrálním území Zličín, obec Praha,

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 o obvyklé ceně podílu ve výši id 1/2 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 54 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 94 katastrální území : Staré Město u Bruntálu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č. 467/17267/2009 O ceně nemovitosti - jiné stavby čp. 83 spolu s příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 69, p.p.č. 38/4 a p.p.č. 349/4, k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice,

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 44-23.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č.1091/1 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Hostivař Adresa nemovitosti: Přeštická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8667-231/2012 o ceně nemovitostí - domu Rybniště č.p. 193 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 317, 318, 319 v k.ú. a obci Rybniště, okres Děčín, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

Pořadové číslo 1182-08/2012

Pořadové číslo 1182-08/2012 Pořadové číslo 1182-08/2012 Z N A L E C K Ý P O S U D E K Ocenění nemovitostí rodinného domu čp. 10 v Olešnici, k. ú. Olešnice u Trhových Svinů, obec Olešnice, okres České Budějovice. Vyhotovení : 1 Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 2925/3, která se nachází v bytovém domě č. 2925, v katastrálním území Záběhlice, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. ZP-2143

Znalecký posudek č. ZP-2143 Znalecký posudek č. ZP-2143 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 943/11 s příslušenstvím v budově č.p. 943 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 201/10000 v kat. území Milevsko, obec

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Ocenění nemovitostí č. 958882011

Ocenění nemovitostí č. 958882011 Ocenění nemovitostí č. 958882011 o ceně byt.jedn.č.15/1 vč.podílu 5163/26844 na společných částech domu č.p.15 a na pozemku st.210, byt.jedn.č.15/4 včetně podílu 8240/26844 na společných částech domu č.p.15

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

Znalecký posudek č. 711-18/2006

Znalecký posudek č. 711-18/2006 Znalecký posudek č. 711-18/2006 stanovení obvyklé ceny zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. St. 28 a pozemků parc.č. St. 28, 68/1 v obci Hostouň, k.ú. Slatina u Hostouně, okres Domažlice

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

Znalecký posudek č. 3509/59/08

Znalecký posudek č. 3509/59/08 Znalecký posudek č. 3509/59/08 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 396/28 v k.ú. a obci Liberec Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 193/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - pozemku p. č. 1524 - orná půda, zapsané na LV číslo 405, katastrální území Čeperka, obec Čeperka, okres Pardubice a ocenění jednotlivých

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 941-25/2013 o odhadu ceny obvyklé rekreační chaty č.e. 29 na pozemku parc.č. 4573, pozemku parc.č. 4573, parc.č. 4574/1 a parc.č. 4575/3 včetně příslušenství, v k.ú. Rychvald,

Více