Znalecký posudek. č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. č. 1338-16-2012"

Transkript

1 Znalecký posudek č Předmětem ocenění je : rekreační chata bez č.p., s příslušenstvím a pozemky parc. č. 11, 12 a 69/6 v katastrálním území Nezdín, obec Prosíčka, okres Havlíčkův Brod. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/ Praha 4 Účel posudku: Exekuční příkaz sp. zn. 095 Ex 7/12/ P Zjištění obvyklé ceny nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: J I Ř Í K O P E C K Ý, soudní znalec v oboru EKONOMIKA, CENY a ODHADY nemovitostí. Posudek obsahuje 35 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Zjištění obvyklé ceny výše uvedené nemovitosti v katastrálním území Nezdín. Obvyklou cenou pro účely zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí, na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Z uvedených definic obvyklé ceny je zřejmé, že při zjišťování tržní hodnoty nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob, tedy povinného či oprávněného, ani žádné jiné okolnosti provázející obvyklou cenu. Je otázkou smluvního ujednání mezi svobodně jednajícími subjekty, avšak výše úhrady by s ohledem na dobré mravy měla vycházet ze všech výše uvedených aspektů, které determinují obvyklou cenu. V daném případě pro nemovitost v katastrálním území Nezdín je obvyklá cena zjištěná podle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Metodika ocenění Pro zjištění Administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva financí č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Pro zjištění tržní hodnoty nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové úrovně zjištěné podle reálně nabízených, nebo uskutečněných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje jak administrativní cenu (vyhláška 387/2011 Sb.), věcnou hodnotu dle THU, srovnávací hodnotu, tak i porovnávací metodu a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, které mají vliv na obvyklou cenu. 2

3 Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. Hodnota nemovitosti je zpracována k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rekreační chata, Nezdín Prosíčka Region: Vysočina Okres: Havlíčkův Brod Katastrální území: Nezdín 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne bez přítomnosti majitele. 4. Podklady pro vypracování posudku: Výpis z katastru nemovitostí, katastrální území Nezdín, L.V. č. 107, ze dne Usnesení sp. zn, 095 Ex 7/12/U 01-64, ze dne Exekuční příkaz sp. zn. 095 Ex 7/12/ P 02-20, ze dne Kopie katastrální mapy, kat. území Nezdín, list č. XII-21-6, č. PV 2249/2012, ze dne Smlouva kupní a smlouva o zřízení věcného břemene Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti. Informace sdělené majiteli sousedních nemovitostí 3

4 5. Vlastnické a evidenční údaje: Výpis z katastru nemovitostí, katastrální území Nezdín, L.V. č. 107, ze dne Vlastník: Morx Ivan, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, Krč, Praha Celkový popis nemovitosti: Předmětem ocenění je : rekreační chata bez č.p., s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 11, St. 12 a 69/6 v katastrálním území Nezdín, obec Prosíčka, okres Havlíčkův Brod. Obec Nezdín se nachází na výpadové silnici mezi městy Golčův Jeníkov a Ledeč nad Sázavou. Jedná se o malou obec, která v době ocenění čítala 118 obyvatel. V obci není žádný obchod ani zdravotnické zařízení, pouze jen v určitých hodinách funguje pohostinství. Ostatní služby a kompletní obchodní síť je v k dispozici v nejbližším městě Ledči nad Sázavou. Oceňovaná chata je umístěna v zadní části pozemku spolu s příslušenstvím, které tvoří suché WC, nedokončený zemní sklep a dřevěný přístřešek na palivo. Pozemek, na kterém je chata a příslušenství postaveno, je stavebním pozemkem, na kterém je možné postavit jak objekt k individuální rekreaci, tak i na trvalé bydlení. Chata byla postavena před šesti lety, konstrukčně se jedná o celodřevěnou stavbu, která je dispozičně řešena jako přízemní, nepodsklepený objekt, s malým podkrovím. Chata je krytá sedlovou střechou, s taškovou krytinou, klempířské konstrukce z CU, vytápění lokální, dřevěná okna s okenicemi, vnitřní vybavení ve standardu, provedena pouze přípojka el. energie zemním kabelem. Voda je z blízké vrtané studny, ale není zavedena do objektu. Na pozemku původně stála malá zemědělská usedlost, která dnes již neexistuje, byla odstraněna a na jejím místě je zachovalý sklepní prostor, který majitel zrekonstruoval, je ve fázi rozestavěnosti, objekt je ukončený zároveň s terénem a zakrytý fólií a igelitovou plachtou. V době fyzické prohlídky nemovitosti, která byla provedena bez přítomnosti majitele, to znamená pouze zvenku, neboť nebyl umožněn přístup do objektu, bylo zjištěno, že zemní sklep je zatopený vodou zhruba tak 15 cm a vstupní dveře jsou vylomené. Přístup a příjezd k oceňované nemovitosti je zajištěn přes sousední pozemky, což je ošetřeno věcným břemenem. Věcné břemeno je zřízeno dle smlouvy ve prospěch osoby majitele oceňovaných pozemků k tíži sousedních pozemků. Po rozhovoru s majitelkou užívaných pozemků bylo sděleno, že po případném prodeji tohoto objektu by majitelka souhlasila opět se zřízením věcného břemene, ale s omezením průjezdu pro nákladní vozidla, což vyplývá i z vlastní konstrukce cesty, která není zpevněná a je svou šířkou odpovídající na průjezd pouze pro osobní automobil. 4

5 Součástí ocenění jsou i venkovní úpravy, pozemky a věcné břemeno právo chůze a jízdy na pozemky dle L.V. č Snížení koeficientu Kp ve smyslu 44 vyhl. je z důvodu morálního zastarání stavby, špatnému dopravnímu spojení a že příjezd k nemovitosti je zajištěn přes pozemky sousedních vlastníků. Venkovní úpravy Ve smyslu vyhlášky jsou předmětem ocenění jen položky č. 15, 19, 21, 23 a 34 uvedené v příloze č. 11, přičemž se tyto na pozemku nevyskytují. Cena rekreační chaty zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu venkovních úprav tvořících její příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, popřípadě cenu vedlejších staveb, tvořících její příslušenství, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chata bez č.p. b) Vedlejší stavby b 1 ) Přístřešek na dřevo c) Studny c 1 ) Vrtaná studna d) Venkovní úpravy d 1 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi d 2 ) Plot dřevěný laťkový na ocel. sloupky d 3 ) Pilíř zděný z obyč. cihel e) Ocenění porovnávacím způsobem e 1 ) Rekreační chata bez č.p. f) Pozemky f 1 ) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 5

6 B. Posudek Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) Nákladovým způsobem a 1 ) Rekreační chata bez č.p. - 6 Zatřídění pro potřeby ocenění: Rekreační nebo zahrádkářská chata: typ I Svislá nosná konstrukce: dřevěná jednostranně obíjená Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 111 Zastavěné plochy a výšky podlaží: INP: 6,3*4,3 = 27,09 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška INP: 27,09 m 2 2,10 m Obestavěný prostor: INP: (6,3*4,3)*(2,10) = 56,89 m 3 zastřešení: 6,3*4,3*0,8 = 21,67 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 78,56 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, 6

7 A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Hodnocení Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. Konstrukce, vybavení standardu [%] [%] podíl 1. Základy: S 8,20 100,00 1,00 8,20 2. Podezdívka: S 4,00 100,00 1,00 4,00 3. Obvodové stěny: S 28,00 100,00 1,00 28,00 4. Stropy: S 10,10 100,00 1,00 10,10 5. Zastřešení: S 7,20 100,00 1,00 7,20 6. Krytina: S 5,00 100,00 1,00 5,00 7. Klempířské konstrukce: S 0,80 100,00 1,00 0,80 8. Úprava povrchů: S 10,10 100,00 1,00 10, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3, Okna: S 5,10 100,00 1,00 5, Podlahy: S 4,10 100,00 1,00 4, Vytápění: S 3,20 100,00 1,00 3, Elektroinstalace: S 3,00 100,00 1,00 3, Záchod: C 0,30 100,00 0,00 0, Okenice: S 2,00 100,00 1,00 2, Vnitřní vybavení: C 2,90 100,00 0,00 0, Ostatní: C 2,80 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 94,00 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9400 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: S 8,20 100,0 1,00 8,20 8, ,00 0, Podezdívka: S 4,00 100,0 1,00 4,00 4, ,50 0, Obvodové stěny: S 28,00 100,0 1,00 28,00 29, ,00 3, Stropy: S 10,10 100,0 1,00 10,10 10, ,00 1, Zastřešení: S 7,20 100,0 1,00 7,20 7, ,00 0, Krytina: S 5,00 100,0 1,00 5,00 5, ,00 0, Klempířské konstrukce: S 0,80 100,0 1,00 0,80 0, ,00 0, Úprava povrchů: S 10,10 100,0 1,00 10,10 10, ,00 2, Schodiště: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3, ,00 0, Okna: S 5,10 100,0 1,00 5,10 5, ,00 0, Podlahy: S 4,10 100,0 1,00 4,10 4, ,00 1, Vytápění: S 3,20 100,0 1,00 3,20 3, ,00 1, Elektroinstalace: S 3,00 100,0 1,00 3,00 3, ,00 0, Rozvod vody: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zdroj teplé vody: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvod propan-butanu: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalizace: X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Záchod: C 0,30 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Okenice: S 2,00 100,0 1,00 2,00 2, ,00 0, Vnitřní vybavení: C 2,90 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 7

8 22. Ostatní: C 2,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 94,00 Opotřebení: 14,5869 Úprava koeficientu prodejnosti K p : Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11. Zdůvodnění této odchylky je provedeno v popisu objektu (viz výše). Původní hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,4740 Úprava koeficientu prodejnosti o: -30,00 % Upravená hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,0318 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 7): = 850,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9400 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1550 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Základní cena upravená = 1 510,11 Kč/m 3 Plná cena: 78,56 m 3 * 1 510,11 Kč/m 3 = ,24 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 14,5869 % Úprava ceny za opotřebení ,06 Kč Rekreační chata bez č.p. - zjištěná cena = ,18 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Příístřešek na dřevo - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: Svislá nosná konstrukce: Podsklepení: typ G přístřešky nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží 8

9 Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. nadzemní podlaží: 5,80*3,55 = 20,59 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. nadzemní podlaží: 20,59 m 2 2,60 m Obestavěný prostor: I. nadzemní podlaží: (5,80*3,55)*(2,60) = 53,53 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 53,53 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy S 100,00 2. Obvodové stěny pilířky P 100,00 3. Stropy X 100,00 4. Krov S 100,00 5. Krytina S 100,00 6. Klempířské konstrukce C 100,00 7. Úprava povrchů C 100,00 8. Schodiště X 100,00 9. Dveře X 100, Okna X 100, Podlahy X 100, Elektroinstalace X 100,00 Část [%] Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy S 12,20 100,00 1,00 12,20 2. Obvodové stěny P 31,00 100,00 0,46 14,26 4. Krov S 33,50 100,00 1,00 33,50 5. Krytina S 12,80 100,00 1,00 12,80 9

10 6. Klempířské konstrukce C 4,20 100,00 0,00 0,00 7. Úprava povrchů C 6,30 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 72,76 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,7276 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. Opotř. z Konstrukce, vybavení [%] [%] [%] [%] části celku 1. Základy S 12,20 100,0 1,00 12,20 16, ,00 2, Obvodové stěny P 31,00 100,0 0,46 14,26 19, ,00 3, Stropy X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krov S 33,50 100,0 1,00 33,50 46, ,00 9, Krytina S 12,80 100,0 1,00 12,80 17, ,00 3, Klempířské konstrukce C 4,20 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Úprava povrchů C 6,30 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Schodiště X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Okna X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podlahy X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Elektroinstalace X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 72,76 Opotřebení: 18,6584 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 750,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,7276 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1030 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Základní cena upravená = 1 006,49 Kč/m 3 Plná cena: 53,53 m 3 * 1 006,49 Kč/m 3 = ,41 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 18,6584 % Úprava ceny za opotřebení ,66 Kč ,75 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 10

11 Přístřešek na dřevo - zjištěná cena = ,75 Kč c) Studny c 1 ) Vrtaná studna - 9 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Vrtaná Hloubka studny: 20,00 m Profil studny: 120 mm Kód CZ - CC: 2222 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: hloubka: 20,00 m * 1 210,- Kč/m ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3230 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Plná cena = ,64 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 5 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 45 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 5 / 50 = 10,000 % ,36 Kč ,28 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Vrtaná studna - zjištěná cena = ,28 Kč d) Venkovní úpravy 11

12 d 1 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi Kód CZ - CC: 2224 Délka: 32,00 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 32,00 m * 140,- Kč/m = 4 480,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2410 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Plná cena: = 8 805,10 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 5 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 45 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 5 / 50 = 10,000 % - 880,51 Kč 7 924,59 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Přípojky elektro 3 fázové Al 16 mm 2 v zemi - zjištěná cena = 7 924,59 Kč d 2 ) Plot dřevěný laťkový na ocel. sloupky - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Plot dřevěný laťkový na dřev. nebo ocel. sloupky Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Plocha: 29*5,0*1,50 = 217,50 m 2 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 217,50 m 2 * 435,- Kč/m 2 = ,50 Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,

13 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Plná cena: = ,59 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 5 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 25 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 5 / 25 = 20,000 % ,52 Kč ,07 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Plot dřevěný laťkový na ocel. sloupky - zjištěná cena = ,07 Kč d 3 ) Pilíř zděný z obyč. cihel - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Pilíř zděný z obyč. cihel Kód CZ - CC: 2224 Výměra: 0,90*0,45*1,40 = 0,57 m 3 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 0,57 m 3 * 2 810,- Kč/m 3 = 1 601,70 Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2410 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Plná cena: = 3 148,02 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 5 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 50 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 55 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 5 / 55 = 9,091 % - 286,19 Kč Pilíř zděný z obyč. cihel - zjištěná cena = 2 861,83 Kč 13

14 e) Pozemkye 1 ) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/ Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zastavěná plocha St ,00 35, ,- Zastavěná plocha St ,00 35, ,- Součet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,52 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 35,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada 69/ ,00 35, ,- Součet ,- Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem ,04 Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 - zjištěná cena = ,56 Kč Rekapitulace cen nemovitosti - nákladem a) Rekreační chata bez č.p. = ,18 Kč b) Přístřešek na dřevo = ,75 Kč c) Vrtaná studna = ,28 Kč d) Venkovní úpravy d 1 ) Přípojky elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm 2 v zemi = 7 924,59 Kč d 2 ) Plot dřevěný laťkový na ocel. sloupky = ,07 Kč d 3 ) Pilíř zděný z obyč. cihel = 2 861,83 Kč Venkovní úpravy - celkem = ,49 Kč e) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 = ,56 Kč 14

15 Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,26 Kč ,- Kč Porovnávací hodnota a 1 ) Rekreační chata bez č.p Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Poloha objektu: Stáří stavby: Chata Vysočina - do obyvatel 6 roků Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20): 3 106,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Nadzemní podlaží: 6,30*4,30 = 27,09 m 2 Podkroví: 6,30*4,30 = 27,09 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Nadzemní podlaží: 27,09 m 2 2,10 m Podkroví: 27,09 m 2 0,80 m Obestavěný prostor: I. Nadzemní podlaží: (6,30*4,30)*(2,10) = 56,89 m 3 Podkroví: (6,30*4,30)*(0,80) = 21,67 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 78,56 m 3 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny zastavěné I typ I plochy 1. NP - bez podkroví nebo do 1/2 zastavěné plochy 1.NP 1. Druh stavby - Rekreační chata II 0,00 2. Svislé konstrukce - Dřevěné jednostranně obíjené I -0,05 15

16 3. Střešní konstrukce - Podkroví více jak z poloviny zastavěné plochy stavby III 0,03 4. Napojení stavby na sítě - Elektr. proud, voda, žumpa (septik) II 0,00 5. Vybavení - Pouze WC suché nebo i mino stavbu II -0,06 6. Vytápění stavby - Lokální vytápění II 0,00 7. Příslušenství stavby (venk. úpravy a vedl. stavby do celk. ZP 25 m2 vč.) - III 0,00 Příslušenství bez výrazného vlivu na cenu chaty 8. Výměra pozemků užívané se stavbou - Nad 400 m2 III 0,03 9. Kriterium jinde neuvedené - Významně snižující cenu I -0, Stavebně - technický stav - Stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad III 0,85 provedení menších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 6 let: 1,00 9 Index vybavení I V = (1 + ĺ V i ) * V10 * 1,00 = 0,680 i = 1 Index polohy: č. P i Název znaku 1. Životní prostředí a atraktivita okolí - vhodná k rekreaci III 0,00 2. Přírodní lokalita - les nebo vodní plocha je ve vzdálenosti do 2000 m II -0,05 včetně 3. Poloha v zástavbě - bez vlivu, samoty II 0,00 4. Dopravní dostupnost - problematický příjezd k hranici pozemku II -0,01 5. Hromadná doprava - špatná dostupnost I -0,02 6. Parkovací možnosti dobré II 0,00 7. Obchod a služby v okolí žádné I -0,05 8. Sportoviště žádné I 0,00 9. Obyvatelstvo v okolí - konfliktní skupiny obyvatel - odlehlé místo, možnost I -0,17 snadného vykradení 10. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy I P = (1 + ĺ P i ) = 0,700 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: č. T i Název znaku 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je výrazně I -0,10 nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost negativní I -0,05 3 Index trhu I T = (1 + ĺ T i ) = 0,850 i = 1 16

17 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,680 * 0,700 * 0,850 = 0,405 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 3 106,- Kč/m 3 * 0,405 = 1 257,93 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 1 257,93 Kč/m 3 * 78,56 m 3 = ,98 Kč Rekreační chata bez č.p. - zjištěná cena = ,98 Kč b) Studny b 1 ) Vrtaná studna - 9 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Vrtaná Hloubka studny: 20,00 m Profil studny: 120 mm Kód CZ - CC: 2222 Úprava koeficientu prodejnosti K p : Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11. Zdůvodnění této odchylky je provedeno v popisu objektu (viz výše). Původní hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,4740 Úprava koeficientu prodejnosti o: -30,00 % Upravená hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,0318 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: hloubka: 20,00 m * 1 210,- Kč/m ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3230 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Plná cena = ,64 Kč 17

18 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 5 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 45 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 5 / 50 = 10,000 % ,36 Kč ,28 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 1 Vrtaná studna - zjištěná cena = ,28 Kč c) Pozemky c 1 ) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/ Úprava koeficientu prodejnosti K p : Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11. Zdůvodnění této odchylky je provedeno v popisu objektu (viz výše). Původní hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,4740 Úprava koeficientu prodejnosti o: -30,00 % Upravená hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,0318 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zastavěná plocha St ,00 35, ,- Zastavěná plocha St ,00 35, ,- Součet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,52 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 35,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada 69/ ,00 35, ,- Součet ,- 18

19 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem ,04 Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 - zjištěná cena = ,56 Kč Rekapitulace cen nemovitosti - porovnáním a) Rekreační chata bez č.p. = ,98 Kč b) Vrtaná studna = ,28 Kč c) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 = ,56 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,82 Kč ,- Kč Věcná hodnota dle THU a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chata bez č.p. Zastavěné plochy a výšky podlaží: INP: 6,3*4,3 = 27,09 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška INP: 27,09 m 2 2,10 m Jednotkové množství: Jednotka: m 3 INP: (6,3*4,3)*(2,10) = 56,89 m 3 zastřešení: 6,3*4,3*0,8 = 21,67 m 3 Jednotkové množství celkem: = 78,56 m 3 19

20 Ocenění: Základní cena: 1 450,- Kč/m 3 78,56 m3 * 1 450,- Kč/m 3 = ,- Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 14,120 % ,37 Kč Rekreační chata bez čp - výsledná cena = ,63 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Přístřešek na dřevo Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. nadzemní podlaží: 5,80*3,55 = 20,59 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. nadzemní podlaží: 20,59 m 2 2,60 m Jednotkové množství: Jednotka: m 3 I. nadzemní podlaží: (5,80*3,55)*(2,60) = 53,53 m 3 Jednotkové množství celkem: = 53,53 m 3 Ocenění: Základní cena: 850,- Kč/m 3 53,53 m3 * 850,- Kč/m 3 = ,50 Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 14,947 % ,01 Kč Přístřešek na dřevo - výsledná cena = ,49 Kč 20

21 Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rekreační chata bez č.p. = ,- Kč b) Přístřešek na dřevo = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Porovnávací metoda a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chata bez č.p. Jednotka: ks Množství jednotek oceňované stavby: 1,00 Prodej, chata, 42 m² Cena: ,- Kč včetně provize Poznámka k ceně: při rychlém jednání sleva Adresa: Ždírec nad Doubravou Datum aktualizace: Včera ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Ve výstavbě Poloha domu: Samostatný Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: 21

22 Okraj obce Podlaží počet: 3 včetně 1 podzemního Plocha zastavěná: 24 m 2 Plocha užitná: 42 m 2 Plocha podlahová: 42 m 2 Plocha zahrady: 388 m 2 Balkón: Ano Sklep: 4 m 2 Parkovací stání: 1x Voda: Dálkový vodovod Elektřina: 230V, 400V Doprava: Silnice Zařízeno: Ne Prodej rozestavěné zděné chaty s vlastním pozemkem 412 m 2 se nachází v okrajové části města Ždírce nad Doubravou. Chata je ve fázi hrubé stavby, dispozičně řešená: hlavní místnost, podkrovní místnost se vstupem na lodžii, terasa, velký zděný sklep. Elektřina u chaty a veřejný vodovod na pozemku, dále se na něm se nachází i kůlna a fóliovník. V blízkosti vlakového nádraží a supermarketu. Prodej, chata, 16 m² Cena: ,- Kč bez poplatků Adresa: Chotěboř Datum aktualizace: ID zakázky: 33/2254 Budova: Smíšená Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Samostatný Umístění objektu: Okraj obce 22

23 Typ domu: Přízemní Podlaží počet: 1 Plocha zastavěná: 16 m 2 Plocha užitná: 16 m 2 Plocha podlahová: 16 m 2 Plocha pozemku: 266 m 2 Plocha zahrady: 250 m 2 Sklep: Ano Parkovací stání: Ano Ve výhradním zastoupení majitele Vám nabízíme na prodej dřevěnou podsklepenou chatičku v Chotěboři. Chata se nachází v zahrádkářské kolonii v Chotěboři. Chatička je dřevěná, v chatě elektřina, bez vody. V chatě se nachází suché wc, chata je podsklepená - pěkný kamenný sklípek. V přízemí se nachází jedna místnost a podkroví, které je využívané na přespání. K chatě přináleží zahrada. Pozemek je v nájmu za minimální roční poplatek. Chatička je ihned k dispozici. Prodej, chata, 36 m² Cena: ,- Kč včetně provize, včetně poplatků, včetně právního servisu Adresa: Golčův Jeníkov Datum aktualizace: ID: Budova: Dřevěná Stav objektu: Špatný Poloha domu: Samostatný Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Okraj obce Zástavba: Rekreační Typ domu: Přízemní Podlaží počet: 1 včetně 0 podzemních Plocha zastavěná: 36 m 2 Plocha užitná: 36 m 2 23

24 Plocha podlahová: 30 m 2 Plocha pozemku: 416 m 2 Plocha zahrady: 380 m 2 Voda: Místní zdroj Elektřina: 230V, 400V Doprava: Vlak, Silnice, Autobus Komunikace: Betonová Prodej pozemku stavební o výměře 36 m 2 s dřevěnou chatou, a pozemku ostatní plocha o výměře 380 m 2. Pozemek je zatravněný a oplocený. Studna kopaná. Dále studna vrtaná pomocí čerpadla rozvedena do chaty. El. Proud 380 V. Nemovitosti se nachází se v chatové oblasti, okraj obce. Dobrý přístup po zpevněné cestě. Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn.] Množství Jedn. cena [Kč/jedn.] 1 Ždírec n. Doubrav ,- Kč 0,95 0,70 0,75 0,65 1,00 1,00 1, ,38 2 Chotěboř ,- Kč 1,00 0,75 0,95 0,75 1,00 1,00 1, ,75 3 Golčův Jeníkov ,- Kč 1,00 0,80 0,85 0,70 1,00 1,00 1, ,00 Součet: ,13 Kč/jedn. / 3 Průměrná jednotková cena: ,71 Kč/jedn. Minimální jednotková cena: ,75 Kč/jedn. Maximální jednotková cena: ,- Kč/jedn. Základní cena: ,71 Kč 1,00 á ,71 Kč/jedn. = ,71 Kč Rekreační chata bez č.p. - výsledná cena = ,71 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rekreační chata bez č.p. = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč 24

25 Srovnávací hodnota a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chata bez č.p. Jednotka: m 3 Jednotkové množství: INP: (6,3*4,3)*(2,10) = 56,89 jedn. zastřešení: 6,3*4,3*0,8 = 21,67 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 78,56 jedn. Podlaží: INP zp = 27,09 m 2 výška = 2,10 m Ocenění: Základní cena: 1 450,- Kč/jedn. 78,56 m 3 á 1 450,- Kč/m 3 = ,- Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,- Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,746 C B = 0,768 C C = 0,790 C D = 0,812 C E = 0,834 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 3,730 25

26 Orientace ke světovým stranám: C 5 3,950 Konfigurace terénu: C 3 2,370 Poloha vzhledem k centru obce: C 5 3,950 Převládající zástavba: E 5 4,170 Inženýrské sítě: B 5 3,840 Doprava: B 5 3,840 Obchod a služby: B 5 3,840 Školství: A 5 3,730 Zdravotnictví: A 5 3,730 Kultura, sport, ubytování: B 5 3,840 Úřady: A 2 1,492 Pracovní možnosti: B 5 3,840 Životní prostředí: C 5 3,950 Přírodní lokalita: C 5 3,950 Změna v zástavbě: C 5 3,950 Příslušenství nemovitosti: C 1 0,790 Typ stavby: C 5 3,950 Možnost dalšího rozšíření: C 1 0,790 Obyvatelstvo: D 5 4,060 Názor znalce: B 5 3, ,602 Koeficient k = 71,602 / 92 = 0,7783 Korekce ceny * 0,7783 Rekreační chata bez č.p. - výsledná cena = ,71 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Přístřešek na dřevo Jednotka: m 3 Jednotkové množství: I. nadzemní podlaží: (5,80*3,55)*(2,60) = 53,53 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 53,53 jedn. Podlaží: I. nadzemní podlaží zp = 20,59 m 2 výška = 2,60 m 26

27 Ocenění: Základní cena: 850,- Kč/jedn. 53,53 m 3 á 850,- Kč/m 3 = ,50 Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,50 Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Skladový objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,549 C B = 0,577 C C = 0,604 C D = 0,632 C E = 0,659 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 2,745 Orientace ke světovým stranám: A 1 0,549 Konfigurace terénu: A 5 2,745 Poloha vzhledem k centru obce: A 1 0,549 Převládající zástavba: A 1 0,549 Inženýrské sítě: A 3 1,647 Doprava: A 5 2,745 Obchod a služby: A 1 0,549 Školství: A 1 0,549 Zdravotnictví: A 1 0,549 Kultura, sport, ubytování: A 1 0,549 Úřady: A 1 0,549 Pracovní možnosti: A 2 1,098 Životní prostředí: A 1 0,549 Přírodní lokalita: A 3 1,647 Změna v zástavbě: A 3 1,647 Příslušenství nemovitosti: A 5 2,745 Typ stavby: A 3 1,647 Možnost dalšího rozšíření: A 5 2,745 27

28 Obyvatelstvo: A 1 0,549 Názor znalce: A 5 2, ,646 Koeficient k = 29,646 / 54 = 0,5490 Korekce ceny * 0,5490 Přístřešek na dřevo - výsledná cena = ,77 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rekreační chata bez č.p. = ,- Kč b) Přístřešek na dřevo = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/ Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2: Parcelní číslo Výměra Jedn. cena Cena Název [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] Zastavěná plocha St ,00 35, ,- Zastavěná plocha St ,00 35, ,- Součet ,- Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,52 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst

29 Základní cena = 35,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zahrada 69/ ,00 35, ,- Součet ,- Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,0318 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1550 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem ,04 Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 - zjištěná cena = ,56 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemeky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Metoda tříd polohy a) Pozemky a 1 ) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 Pozemky oceněné metodou tříd polohy. Název: zastavěná plocha parcelní číslo: St. 11 výměra: 191 m 2 Název: zastavěná plocha parcelní číslo: St. 12 výměra: 673 m 2 Název: zahrada parcelní číslo: 69/6 výměra: m 2 Výměra pozemků celkem = m 2 Výpočet věcné ceny pozemků metodou tříd polohy: Reprodukční cena stavby: ,50 Kč Zastavěná plocha hlavním objektem: 27 m 2 Tabulka tříd polohy: Název znaku Třída polohy 29

30 Všeobecná situace: Třída 2 Intenzita využití pozemku: Třída 3 Dopravní relace k velkoměstu: Třída 3 Obytný sektor: Třída 3 Řemesla, průmysl, administrativa, obchod: Třída 3 Průměrná třída polohy: 2,80 Povyšující faktory: 0,00 Redukující faktory: 0,00 Výsledná třída polohy: 2,80 Podíl ceny stavebního pozemku: 8,40 % Výpočet ceny: Základní cena pozemku: ( ,50 Kč * 8,40 %) / (100,0-8,40 %) = ,61 Kč Jednotková cena stavebního pozemku: ,61 Kč / (3 * 27 m 2 ) = 180,48 Kč/m 2 Cena stavební části pozemku: 180,48 Kč/m 2 * 81 m 2 = ,61 Kč Jednotková cena ostatních pozemků: 180,48 Kč/m 2 * 0,15 = 27,07 Kč/m 2 Cena ostatních pozemků: 27,07 Kč/m 2 * 2 267,00 m 2 = ,69 Kč Průměrná jednotková cena pozemku: 32,36 Kč/m 2 Výsledná cena pozemku: ,30 Kč Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 - výsledná cena = ,30 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Indexová metoda a) Pozemkya 1 ) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 Výchozí cena: = 35,- Kč/m 2 Korekce výchozí ceny: A - územní struktura: * 1,00 B - typ stavebního pozemku: * 1,10 C - třída velikosti obce: * 1,00 30

31 D - typ polohy: * 1,30 E - územní připravenost, infrastruktura: * 0,95 F - speciální charakteristiky: * 0,90 Výchozí cena upravená = 42,79 Kč/m 2 Jednotková cena stavebního pozemku: 42,79 Kč/m 2 Oceňované stavební pozemky: zastavěná plocha parc.č. St m 2 zastavěná plocha parc.č. St m 2 zahrada parc.č. 69/ m 2 Výměra stavebních pozemků: m ,00 m 2 á 42,79 Kč/m 2 = ,92 Kč Pozemky oceněné indexovou metodou - celkem = ,92 Kč Pozemek parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 - výsledná cena = ,92 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Porovnávací hodnota a) Pozemkya 1 ) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 Seznam porovnávaných pozemků: Realiz. cena Výměra Jedn.cena K p Váha Upravená jedn. Název [Kč] [m 2 ] [Kč/m 2 ] cena [Kč/m 2 ] Real 40,- 1 40,00 1,00 1,00 40,00 40,- / 1,000 Průměrná jednotková cena: 40,00 Kč/m 2 Minimální jednotková cena: 40,00 Kč/m 2 Maximální jednotková cena: 40,00 Kč/m 2 31

32 Oceňované pozemky: zastavěná plocha parc.č. St m 2 zastavěná plocha parc.č. St m 2 zahrada parc.č. 69/ m 2 Výměra oceňovaných pozemků: m ,00 m 2 á 40,- Kč/m 2 = ,- Kč Pozemky oceněné porovnávací metodou - celkem = ,- Kč Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 - výsledná cena = ,- Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky parc.č. St. 11, St. 12, 69/6 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč 32

33 g) Věcná břemena g 1 ) Věcné břemeno Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům dle 18 zákona č. 151/97 Sb.: Druh věcného břemene: Ocenění paušální částkou. Hodnota věcného břemene se stanovuje dle 18 odstavce 5 zákona č. 151/1997 Sb na jednotnou částku ,- Kč. Ocenění věcného břemene činí: ,- Kč Věcné břemeno se neodečítá z hodnoty nemovitosti, neboť je ve prospěch oceňovaných pozemků, avšak k tíži sousedních pozemků dle platné smlouvy. Věcné břemeno: Věcné břemeno = ,- Kč Hodnota věcného břemene slovy - celkem: Desettisíc Kč 33

34 C. Rekapitulace Administrativní cena: Administrativní cena objektů: Administrativní cena pozemků: Administrativní cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: Věcná hodnota podle THU: Porovnávací cena objektů: Srovnávací hodnota: Stanovená věcná hodnota objektů: Věcná hodnota pozemků: Cena metodou tříd polohy: Administrativní cena pozemků: Porovnávací cena pozemků: Cena indexovou metodou: Stanovená věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Porovnávací cena: Porovnávací cena objektů: Porovnávací cena pozemků: Porovnávací cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Obvyklá cena: ,- Kč slovy: dvěstěpěttisíc Kč 34

35 Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Městským soudem v Praze, Praha 2 - Spálená č. 2, ze dne pod pořadovým číslem 1465 pro základní obor EKONOMIKA - odvětví CENY a ODHADY se zvláštní specializací odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem znaleckého deníku. Znalečné účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu. V Praze dne Jiří K o p e c k ý Meinlinova P r a h a 9 Koloděje Tel./ Fax: Mobil:

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012 Znalecký posudek č. 1326-4-2012 Předmětem ocenění je : rodinný dům č.p. 466, s příslušenstvím a pozemky č. 854/1 a 854/3, v katastrálním území Hostavice, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013 Znalecký posudek č. 1389-24-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 254, s příslušenstvím a pozemky č. 2469 zastavěná plocha a 2518 zahrada, v katastrálním území Michle, obec Praha, Hlavní město Praha.

Více

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3073/85/2013 Odhad tržní hodnoty nemovitostí - rozestavěný rodinný dům bz čp. postavený na pozemku č. 2386/85 zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemky č. 2386/24 a 2386/83 v katastru

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1305-29-2011

Znalecký posudek. č. 1305-29-2011 Znalecký posudek č. 1305-29-2011 Předmětem ocenění je: pozemek č. 709/52 zahrada dle LV č. 2186, v katastrálním území Hradové Střimelice, obec Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012 Znalecký posudek č. 1335-13-2012 Předmětem ocenění je: obytný dům č.p. 207, s příslušenstvím a pozemky č. 233, 170/1 v katastrálním území Blatná, obec Blatná, okres Strakonice. Objednatel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad, Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1261-23-2010 Předmětem ocenění jsou: zemědělské pozemky parc.č. 776, 783, 931, 1291, 1437, které jsou ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP), v

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-5725-2013 O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/17 160 00 Praha 6 Účel znaleckého

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 964-48-2006 Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1436-13-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1436-13-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1436-13-2014 NEMOVITOST: Pozemky dle L.V. č. 223 Katastrální údaje : Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Velký Rybník, k.ú. Velký Rybník u Humpolce Adresa nemovitosti:

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 32/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 32/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 32/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rozestavěné rekreační chaty na pozemku parc.č. St. 1122 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 1122, 893/11, 893/14

Více

Znalecký posudek č. 2011/105

Znalecký posudek č. 2011/105 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2995. o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2995. o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2995 o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Teplice Husitská 692/3 415 01

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1682/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1682/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1682/2011 O ceně obvyklé na rekreační chatě E 58 v osadě Dědek s příslušenstvím a pozemky č.par. 113 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 206/20 zahrada v obci Neratov - Dědek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 220/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 220/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 220/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rozestavěné rekreační chaty na p. č. st. 215 a pozemku p.č. st. 215 s příslušenstvím, LV číslo 217 katastrální území Sedlice u Želivi, obec Sedlice,

Více

Znalecký posudek č. ZP-3042

Znalecký posudek č. ZP-3042 Znalecký posudek č. ZP-3042 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 28, způsob využití: rod.dům s příslušenstvím ( travní porosty, stromy, IS, kůlny,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 13/04/96

Znalecký posudek č. 13/04/96 Znalecký posudek č. 13/04/96 O ceně nemovitosti - objektu č.e. 792 - rod. rekr, příslušející k části obce Kníničky, na pozemcích p.č. 1551/1 a p.č. 1551/2, vše v k.ú. Kníničky, obec Brno, okres Brno-město.

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4336/2013 NEMOVITOST: budova pro rodinou rekreaci č.ev. 1043 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Přerov, k.ú. Přerov Adresa nemovitosti: zahrádkářská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

Znalecký posudek č. 3642/2012

Znalecký posudek č. 3642/2012 Znalecký posudek č. 3642/2012 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 23 umístěného na pozemku č. parc. St. 1/3 a pozemku tvořeného parcelami č. St. 1/3, St. 67, St. 84 a č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3120/33/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3120/33/2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3120/33/2014 NEMOVITOST: Pozemek č. 180/2 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Lány, k.ú. Lány Adresa nemovitosti: 270 61 Lány Vlastník pozemku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny jednopodlažního podsklepeného rekreačního objektu

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1081/12 v bytovém domě č.p. 1081 na pozemku parc.č. 420/2, vč. podílu o velikosti 3331/44596 na společných

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 1804/10

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 1804/10 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé bytové jednotky č. 498/20 s příslušenstvím v budově č.p. 498 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 9544/162280 v kat. území Sokolnice, obec Sokolnice,

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-65/2008 o tržní ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví číslo 1918, katastrální území a obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 88/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 88/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 88/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 111 na pozemku parc.č. St. 1118 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 1118, 1918 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 5711-093/15

Znalecký posudek č. 5711-093/15 Znalecký posudek č. 5711-093/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 28, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 a pozemku parc. č. 5, v obci Lašovice, katastrální území Lašovice,

Více

Znalecký posudek č. 4571-026/10

Znalecký posudek č. 4571-026/10 Znalecký posudek č. 4571-026/10 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo 1200/2 - zahrada, katastrální území Dolany u Olomouce, obec Dolany, okres Olomouc. List vlastnictví 247. Č.j.: 56 Ex 3172/07-57

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č.3844 293/2011 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY. Studentská 1261 431 11 Jirkov

Znalecký posudek č.3844 293/2011 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY. Studentská 1261 431 11 Jirkov Obec: Jirkov Nemovitost: Znalecký posudek č.3844 293/2011 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Byt č.1261/23 Studentská 1261 431 11 Jirkov Katastrální území: Vlastník: Objednavatel: Vypracoval : Jirkov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 51/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 51/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 51/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 568, součástí pozemku je stavba: Kaliště č.e. 146, rodinná rekreace, pozemku p.č. 201/18 s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo

Více

Znalecký posudek č. 374/66/2012

Znalecký posudek č. 374/66/2012 Znalecký posudek č. 374/66/2012 Nemovitosti - bytové jednotky č. 545/4 včetně příslušenství a podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 682/4615 v bytovém domě č.p. 545 na parc.st.č. 785 v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 12/577/2014 o ceně obvyklé nemovitosti Rekreační chalupa č.p. 145 včetně příslušenství, pozemky parc. č. st. 71, 129/1, 129/2, 131/1, 131/3, 134/3, 141, vše zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 1940-11/2012...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad, Paní Mgr. Marcela Petrošová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3343/2012 O ceně nemovitosti - 1/4 rodinného domu č.p. 31 na pozemku parc. č. St. 11, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 10, St. 11 a 102, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Vrbice u Valče, obec Vrbice - pozemku parc.č. st.29/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m 2 ) s budovou bývalé zájezdní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 2011/362

Znalecký posudek č. 2011/362 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1813/2012 O ceně obvyklé ( tržní) rodinného domu ( bývalého zemědělského statku) č.p. 18 s příslušenstvím a pozemky č.par. 4 a 122 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 76/2 zahrady

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2763-02/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2763-02/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2763-02/13 o ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 293/2 (zahrada výměry 1177 m 2 ) v katastrálním území Zdemyslice, obci Zdemyslice - zapsaného v Katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 901/2014-D ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1438-43/2015 o ceně pozemku parc. č. st. 502 vč. stavby rekreační chaty č.e. 123 stojícího na pozemku parc. č. st. 502 a pozemku parc. č. 2109/3,

Více

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. /2010 o ceně obvyklé rozestav. budova s příslušenstvím ( oplocení, travní porost, stromy,is, hosp. budova ) pozemek parc. č. 895/171 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č.895/174 ( ovocný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 158/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1021/7 v domě č.p. 1021, 10,22, 1023, 1024 na pozemku p.č. st. 5170 st. 5171, st. 5172, st. 5173 s příslušenstvím, LV 13658 katastrální

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 4914-29/14 NEMOVITOST: rodinný domek čp.81, pozemky parc.č.st.89 a parc.č.170/10 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec Hořátev, k.ú. Hořátev Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 226/7 v domě č.p. 225, 226 na pozemku p.č. st. 1393, st. 1394 a pozemku p. č. st. 1393, st. 1394 s příslušenstvím, zapsaných na

Více

STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2. Objekt bydlení, příslušenství a pozemky.

STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2. Objekt bydlení, příslušenství a pozemky. Z N A L E C K Ý č. 2311/057/2011 P O S U D E K STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2 NEMOVITOST Objekt bydlení, příslušenství a pozemky. Adresa nemovitosti: U Řeky čp. 185, Karviná - Staré

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 8873-3513/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 8873-3513/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 8873-3513/2015 O ceně nemovitosti chaty č.e. 65 zapsané na listu vlastnictví číslo 432 se stavební parcelou č. St. 230 a pozemkem č. 854/26 v obci Dolní Lukavice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 NEMOVITÁ VĚC: Nemovitost rekreační chaty, LV 1728 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Kunčice pod Ondřejníkem, k.ú. Kunčice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13716-156/13 o ceně rodinného domu č.p.371 na parc.č.538, katastrální území Louky nad Olší, obec a okres Karviná, včetně pozemků parc.č.538 a 539, příslušenství a ceny obvyklé.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010 o ceně obvyklé truhlárny čp. 325 se stp.č.137/2 a s p.p.č.347/1 ostatní plocha v katastrálním území Doudleby nad Orlicí, obec Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou.

Více

Znalecký posudek č. 3865/12

Znalecký posudek č. 3865/12 Znalecký posudek č. 3865/12 O ceně nemovitosti: Byt č.144/3 v čp.144 Seletice s podílem 9911/39519 na společných částech domu a jeho vybavení, a s podílem 9911/39519 na pozemcích parc.č. st.212 a 194/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 177113915 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vl. podílu 1/2 na RD č.p.88 stavba stojí na pozemku st.80 vč.pozemků st.80, p.č.1344/1, 1344/2 a příslušenství v obci Hradec nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3617-440/2013 O ceně rodinného domu v Písku, Budějovické Předměstí, Lázeňská č.p.638, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.1264, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 228 m 2 a p.č.1824/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. 3435/33 jehož součástí je objekt rodinné rekreace, pozemek p.č. 3435/32, Objekt rekreace č.e. 608, pozemky a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail: ZNALECKÝ POSUDEK č. 824-77/2012 O ceně nemovitostí a jejich příslušenství - budova č.p. 17 na pozemku p.č. st. 154, pozemek p.č. st. 154, a pozemek p.č. 140, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č.. 3582/132/08

Znalecký posudek č.. 3582/132/08 Znalecký posudek č.. 3582/132/08 o obvyklé ceně ě nemovitosti - rodinného domu čp. 356 v k.ú. a obci Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

Znalecký posudek číslo 4503-43/14

Znalecký posudek číslo 4503-43/14 Znalecký posudek číslo 4503-43/14 O ceně nemovitých věcí Garáž na pozemku parc.č. 404/16 vč. spoluvlastnického podílu na pozemcích zapsaných na LV č. 38 Ostrava Katastrální území: Vítkovice Okres: Ostrava-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.1 v ul. Čenkovská č.p. 266 s podílem na společných prostorech a na pozemcích č.par. 617 a 618 zastavěná plocha a nádvoří v obci Jince,

Více