V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny."

Transkript

1 Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví značně změnily život i ráz města, psalo jako o tichém a převážně zemědělském městečku, dařilo se zde i řemeslníkům. Podle soupisu z roku 1713 prý bylo v Kladně 25 usedlých a 3 neusedlí řemeslníci. První kladenský cech byl jeden, tzv. společný. V roce 1734 se již osamostatnil cech řezníků a o dva roky později v roce 1736 další cech zedníků, stavebníků a kameníků, tzv. cech trojího řemesla. V roce 1760 byl do Kladna přenesen z Unhoště cech sladovníků, a tak se k tomuto roku mluví již o čtyřech cechovních sdruženích: řezníků, trojího řemesla, sládků a spojených řemesel. V roce 1843 se udává, že bylo na Kladně i s okolními vesnicemi Rozdělovem, Kročehlavy, Oujezdem, Dubím, Cvrčovicemi, Hnidousy, Motyčínem, Saky a Kyšicemi do cechu příslušících 71 mistrů, 89 tovaryšů a 28 učedníků. Mimo cechy stálo 26 osob a 12 obchodníků. Do cechu nepatřili hostinští, vinopalníci, vinárníci, jeden ranhojič, jeden sanytrník z Oujezda a cihláři. Jaroslav Vykouk st. STALO SE V rámci Francouzských dnů vystavovala v Zámecké galerii v Kladně skupina francouzských umělců Arts diaphragme z Bourgogne. Kladenská pobočka Středočeského zdravorního ústavu uspořádala v dubnu Den zdraví. Lidé se tam měli možnost přijít poradit například jak dodržovat správnou životosprávu. ZO Českého svazu chovatelů Kladno 1 si letos připomíná 100 let od založení. Současným členům svazu přišel poblahopřát k tomuto výročí i primátor Dan Jiránek. 3x foto: Josef Seifert C elkový odhad náklad iní 165 milion K. Zdrojem financování pro realizaci celého systému mohou být fondy EU, konkrétn Operaní program životní prostedí. Podpora mže dosáhnout výše 96 % náklad. Zámry mohou být kofinancovány z Fondu životního prostedí Stedoeského kraje. Zpracování Plánu odpadového hospodáství (POH) msta Kladna se aktivn zúastnili i zástupci spolenosti MPS Kladno, spol. s r. o., která na základ smlouvy se Statutárním mstem Kladnem zajišuje provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území msta Kladna. Na základ výstup z POH a vlastní iniciativou získal MPS Kladno, spol. s r. o. od Krajského úadu Stedoeského kraje zakázku na provedení dodávky Pilotní projekt tídní a svoz BRKO. Projekt bude realizován v Kladn- Rozdlov v 450 rodinných domech ve starší i nové zástavb. Pilotní projekt se po dobu svého trvání stane souástí systému nakládání s komunálním odpadem na území msta Kladna. V roce 2006 byl na 18. zasedání ZM Kladna schválen Plán odpadového hospodáství msta Kladna. Jedním z jeho cíl je zavedení sbru biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu. Cíl odráží pijaté závazky R a vychází z POH Stedoeského kraje. Na území Stedoeského kraje se má snížit podíl skládkovaných komunálních bioodpad do roku 2010 o 25 %, o 50 % do roku 2013 a o 65 % do roku 2020 oproti produkovanému množství tohoto odpadu do roku Ve schváleném POH jsou ke splnní cíle definována následující opatení: - zpracovat program optimálního nakládání s BRKO na území msta, - podporovat praxi správného domovního kompostování, - ukládat na zpsobilé skládky pouze nezbytné množství BRKO. Realizace cíl je limitována omezenými finanními prostedky. Již od roku 2002 nedošlo ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Pitom se v tomto období zvedla DPH z 5 % na 19 %, dvakrát se jednorázov zvýšil poplatek za skládkové, nakupované služby ásten zdražily o státem uznanou míru inflace a zvýšil se i objem objed- KVETEN ˇ ZDARMA Pilotní projekt: V Kladn tídíme bioodpady Optimalizace systému nakládání s komunálním odpadem na území msta, integrace všech jeho souástí tak, aby bylo výhodné využít pi nakládání s odpady moderní technologie s ekonomicky únosným provozem a s minimálním vlivem na životní prostedí. To je cílem pilotního projektu tídní a svozu odpadu BRKO. Jeho realizaci schválila kladenská mstská rada. Pro odpadové hospodáství je výhodná integrace vtšiny technologií zpracování odpad do jednoho centra, jehož kapacita bude dostaující pro Kladno, píp. pro celý region. Takové centrum je možné v souladu se strategickým plánem msta situovat do nkteré extenzivn využívané prmyslové zóny, ekl kladenský primátor Dan Jiránek. Jií Horský z Kladna pjde pšky do nmeckých Cách V minulém ísle jsme již psali, že se msto Kladno na pelomu kvtna a ervna letošního roku zúastní s poutníky z dalších mst tradiní pouti do nmeckých Cách s úmyslem obnovit poutní tradici do tohoto msta, a tím se vracet k evropským koenm a ddictví otc k ddictví po našem Otci vlasti Karlu IV. Mezi poutníky bude i Jií Horský z Kladna. Poutníci jedou autobusem, ale vy budete putovat 840 km pšky. Pro drtivou vtšinu lidí je to naprosto nepedstavitelná dálka, kterou chcete ujít pšky. Je to pímo nároný fyzický výkon. Mžete íci, co vás k tomu vede, abyste šel pšky, kdy všichni jezdíme auty, létáme letadly? K tomu, abych šel pšky, m vede nkolik dvod. Jsem rád venku v pírod api pším putování máte nejlepší možnost se spírodou obeznámit. Nejen s ní, ale i s lidmi, historií, památkami. Po-znávat rozdíly mezi zemmi, kraji, vidt, co krásného a užiteného dovedou lidé vytvoit, nebo naopak zniit. To, že pší cesta je V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. foto Josef Seifert náronjší než jízda autem, letadlem, lodí, nebo vlakem, je pravda. Má to ale jednu výhodu: osobní kontakt s místem, kterým procházíte. Pokraování na stran 7 S právným místem pro vyazené svtelné zdroje (trubicové záivky, kompaktní úsporné záivky a výbojky) je sbrný dvr v ulici Smeenská areál MPS, s. r. o., a sbrný dvr v Libušín, který slouží jako místo bezplatného zptného odbru elektrozaízení z domácností. Mimo vysloužilých televizí a ledniek tady mžete bezplatn odevzdat izáivky nebo úsporky. Najednou lze pinést maximáln ticet kus, ale po pedchozí dohod s provozovatelem sbrného dvora jich mžete vrátit i více. Tyto svtelné zdroje však musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému zptnému odbru a msto je likviduje za poplatek jako odpad. Místa zptného odbru mohou bezplatn využívat i právnické a fyzické osoby oprávnné k podnikání, aniž by se musely v pípad odevzdání záivek a výbojek prokazovat speciální kartou nebo jiným dokladem. Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité záivky, jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. V prodejn vám vezmou zpt tolik kus použitých svtelných zdroj, kolik kupujete nových. Pi nákupu musí být zákazník informován o zpsobu a možnostech zptného odbru použitého elektrozaízení. V pípad, že zákazník Policie zabránila stetu demonstrant P olicie 21. dubna pi demonstracích v Kladn zabránila stetu dvou znepátelených skupin. Asi 70 nacionalist se K návaných výkon (separace). Stát se tedy zavázal k extrémn rychlému snížení objemu biologické složky odpad a následn penesl svj závazek na obce, kterým pitom limituje získání finanních zdroj. Jedná se pitom o technologicky i provozn velmi nákladná opatení. Nezbytné je proto hledání finanních zdroj mimo rozpoet msta Kladna. Odbor ŽP pipravuje v souladu s POH doplnní systému nakládání s komunálním odpadem o souást zahrnující integrované nakládání s BRKO na území msta. Na základ dosavadní pípravy navrhuje, aby bylo rozpracováno doplnní souasného systému nakládání s komunálním odpadem o technologie nákladání s bioodpady. Konkrétn navrhuje vybudovat následující kapacity: a) Kompostárnu o kapacit 5000 t biologicky rozložitelného odpadu a poízení strojního vybavení pro nakládání s tímto odpadem (drtie, tídie, pekopávae, naklada- e). Plocha poslouží pedevším pro kompostování odpadu z veejné zelen. b) Bioreaktor s kogeneraní jednotkou k výrob elektrické energie o kapacit 7000 t biodpad. Neházejte záivky do popelnic Nefunkní záivky a výbojky nepatí do kontejneru se smsným komunálním odpadem, protože z nich mohou pi rozbití unikat nebezpené látky. pokusilo napadnout zhruba 60 píznivc hnutí punk. Policie ale oba tábory vas oddlila. Pravicového extremistu, který chtl policejním kordonem proniknout a napadnout punkera, policisté zadrželi. Pi osobní prohlídce unj objevili teleskopický obušek. Akce byla ádn nahlášená pedem, podle zákona msto nemá píliš možností podobné akce zakázat, potvrdil novinám kladenský primátor Dan Jiránek. Do akce bylo nasazeno asi 200 policist mstští strážníci, tžkoodnci, policisté na koních i se služebními psy. Nejdramatitjší situace byla ve chvíli, kdy po jedné stran ulice J. Kociána pochodovali nacionalisté, po druhé punke- i a mezi nimi šel policejní kordon. Ob znesváené skupiny na sebe hlasit pokikovaly. Pokusy o vzájemné napadání však policie udržela pod kontrolou. Pokraování na stran 10 v obchod tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od nj stará elektrozaízení odebrat v neomezeném množství, aniž by jejich odbr vázal na nákup nových výrobk. Poslední prodejci pak mohou tyto odebrané svtelné zdroje odevzdat v nejbližším sbrném dvoe. Systém bezplatného odbru použitých elektroza- ízení, který zajišují spolenosti EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, snižuje poet erných skládek ašetí obcím peníze. Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje sbrné dvory speciáln oznaenými kovovými nádobami a zajišuje jejich výmnu za prázdné. Nepoškozené svtelné zdroje jsou pak na náklady EKOLAMPu pepravovány k recyklaci. Msto Kladno má zájem, aby se množství odevzdaných použitých lineárních a úsporných záivek stále zvyšoval. Proto uzavelo smlouvu o zptném odbru s kolektivním systémem EKOLAMP. Pomoci mžete i vy žádnou záivku ani úsporku neházejte do popelnice nebo do kontejneru. Tam se s nejvtší pravdpodobností rozbijí. Pokud se však v nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude možné z nich více než devadesát procent materiálu (sklo, hliník) využít. Vítání obánk ristinka Repiská, která se narodila 1. ledna 2007 v 2:25 h, byla coby první letošní obánek v dubnu slavnostn pivítána spolu se svými rodii vobadní síni kladenského magistrátu.

2 Aktuality Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA 7. SCHŮZE RADA MĚSTA souhlasila - se založením zájmového sdružení právnických osob konsorcia Středočeské centrum rostlinných biotechnologií - s realizací projektu Pilotní projekt třídění a svoz BRKO na území města Kladna; schválila záměr vybudování Centra na zpracování bioodpadu pro region města Kladna ; - s rozpočtovým opatřením - převedením finančních prostředků ve výši 405 tis. Kč z rezervy kap. 02 rozpočtu města na rok 2007 na kap. 02 na úhradu příspěvku města do společnosti PRaK a.s.; - se zveřejněním prodeje objektu č.p. 219 v Palackého ul.v Kladně - Kročehlavech vč. pozemků p.č a p.č k.ú. Kročehlavy o celkové výměře 470 m 2, dle zák. č. 128/00 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro p. M. Krištovou za cenu ,- Kč - s uzavřením nových nájemních smluv s valorizovaným nájemným s účinností od pro všechny stávající nájemce garážových stání v krytech CO na území města Kladna - s Komunitním plánem sociálních služeb města Kladna na roky dle předloženého návrhu; uložila Mgr. M. Vackovi, náměstkovi primátora, předložit na zasedání ZM návrh Komunitního plánu sociálních služeb města Kladna na rok dle souhlasného stanoviska RM - s podmínkami výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Kladno (Domov pro seniory Kladno) v upraveném znění - s konáním akce města Svatováclavské slavnosti ve dnech na části nám. Svobody (prostor na jih od hlavní komunikace), v ul. T. G. Masaryka (od ul. Kleinerovy po nám. Starosty Pavla), na Floriánském nám. a na nám. Starosty Pavla v Kladně ; b) s konáním akce Města Oslavy dne republiky ve dnech na části nám. Svobody (prostor na jih od hlavní komunikace), v ul. T. G. Masaryka (od ul. Kleinerovy po nám. Starosty Pavla), na Floriánském nám. a na nám. Starosty Pavla v Kladně b) vzala na vědomí - informaci o spolupráci Bytové komise RM a Odboru finančního MMK při zjišťování bezdlužnosti žadatelů o vznik nájmu bytu v majetku města vůči Statutárnímu městu Kladnu; - informaci, týkající se doby trvání nájemních smluv u nových vzniků nájmů bytů v majetku města na základě vracení bytů v objektu č.p ve Velvarské ul. v Kladně- Švermově dle přílohy; trvala na výpovědi z nájmu bytu v majetku města doručené dne a na následném vyklizení bytu v majetku města pro p. M. Hoška dle přílohy c) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci Stavební úpravy budovy B nám. 17. listopadu ; souhlasila s oslovením těchto dodavatelů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci Stavební úpravy budovy B nám. 17. listopadu : společnost ARTEA CZ, a.s.; společnost SAPROS, spol. s r.o.; firma Vladislav Tesárek; uložila p. V. Jahodovi, ved. Odboru IaSM MMK, zahájit zadávací řízení veřejné zakázkymalého rozsahu na stavební práce na akci Stavební úpravy budovy B nám. 17. listopadu dle souhlasného stanoviska RM K omunitní plánování sociálních služeb bylo zahájeno na základ usnesení Zastupitelstva msta Kladna, které stanovilo pro odborné zmapování a analýzu tyi cílové skupiny: 1. dti, mládež a dosplí v psychosociální krizi 2. zdravotn handicapovaní obané, duševn nemocní a mentáln postižení obané 3. senioi 4. obané a skupiny oban ohrožené sociální exkluzí Byla zvolena metoda komunitního plánování, která umožuje NA LINCE 156 MĚSTSKÁ POLICIE KLADNO komunikaci a spolupráci širokého spektra lidí žijících v dané komunit, tedy území, pro které se plánuje. Zvolením této metody jako prostedku plánování sociálních služeb jsme urili cestu, kdy zadavatel (msto) spolen s poskytovateli a uživateli sociálních služeb a širokou veejností plánuje sociální služby na území msta Kladna, ekl kladenský primátor Dan Jiránek. Tento dokument je prvním uceleným materiálem, který zmapoval skutené poteby oban v oblasti sociálních služeb. Zárove také uvádí již první realizátory, kteí se zavázali k uskutenní tchto priorit. Pi hledání optimálního systému jsme vycházeli zejména z porovnávání potebnosti sociálních služeb s jejich reálnou nabídkou. Tento dokument stanovuje priority, kterým je poteba se vnovat, navrhuje opatení, jejichž prostednictvím se tyto priority budou naplovat, dodal Jiránek. V dokumentu jsou mimo jiné zmapovány existující sociální služby a zanalyzovaná souasná situace. Jedním z prvních hmatatelných výstup je Katalog sociálních služeb. V rámci celého procesu vznikl nejen katalog, ale byly naplnny i specifické cíle. Vznikla již zmi- ovaná partnerství a spolupráce jednotlivých stran, nkolik desítek úastník pracovních skupin získalo informace o této metod a díky informaní kampani byla do procesu zapojena široká veejnost, doplnil Jiránek. Vznikly tyi pracovní skupiny zamené na nejdležitjší oblasti. strana 2 Květen Kladno má komunitní plán na roky R Návrh dokumentu Komunitní plán sociálních služeb msta Kladna schválila na svém zasedání Rada msta Kladna Obce musí platit za dojíždjící žáky ada msta na svém dubnovém zasedání projednávala informaci o potu a struktue dtí dojíždjících do kladenských mateských škol z okolních obcí. Souhlasila se stanovením úhrady neinvestiních výdaj za dti dojíždjící do kladenských mateských škol pro rok 2007 dle 179 odst. 2 zákona. 561/2004Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) takto: a) Msto Kladno nebude hradit jiným obcím neinvestiní výdaje za dojíždjící dti s trvalým pobytem na území msta Kladna, nebo je zizovatelem mateských škol, ve kterých jsou zajištny podmínky pro pedškolní vzdlávání v posledním roce ped zahájením povinné školní docházky; b) Msto Kladno bude vyžadovat úhradu neinvestiních výdaj ve výši 3.700,- K/dít/rok za dti, které se vzdlávají v posledním roce ped zahájením povinné školní docházky v kladenských mateských školách a mají místo trvalého pobytu v obci, která nemá zízenu mateskou školu, pípadn píslušný roník mateské školy, ve které by dti mly zajištny podmínky pro pedškolní vzdlávání v posledním roce ped zahájením povinné školní docházky, a ádn hradí úhradu neinvestiních výdaj; Pímo pi inu c) Msto Kladno bude vyžadovat úhradu neinvestiních výdaj ve výši 4.500,- K/dít/rok za dti, které se vzdlávají v posledním roce ped zahájením povinné školní docházky v kladenských mateských školách a mají místo trvalého pobytu v obci, která nemá zízenu mateskou školu, pípadn píslušný roník školy, ve které by dti mly zajištny podmínky pro pedškolní vzdlávání v posledním roce ped zahájením povinné školní docházky, a u které má msto pohledávky v této oblasti; d) Msto Kladno nebude vyžadovat úhradu neinvestiních výdaj za dti, které se vzdlávají v kladenských mateských Nové sídlo Městské policie na dvoře magistrátu už je pod střechou Na základ upozornní obana na pohyb podezelé osoby mezi zaparkovanými vozidly v ul. J. Foglara, zadržela hlídka mstské policie 31letého Vojtcha C. ze Cvr- ovic. Strážníci muže pistihli pímo v násiln oteveném vozidle typu Renault. Poté, co byl podezelý muž omezen na osobní svobod, provedli strážníci kontrolu v okolí a zjistili další tyi násiln otevená vozidla. Utéct nestaili školách a mají místo trvalého pobytu v obci, která má zízenu mateskou školu, pípadn píslušný roník školy, ve kterém mají dti zajištny podmínky pro pedškolní vzdlávání v posledním roce ped zahájením povinné školní docházky; uložila Ing. Z. Slepikovi, tajemníkovi magistrátu, pedložit na zasedání ZM návrh na stanovení úhrady neinvestiních výdaj za dti dojíždjící do kladenských mateských škol pro rok 2007 dle 179 odst. 2 zákona. 561/2004Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) dle souhlasného stanoviska RM. Na linku 156 bylo oznámeno poínání tí osob u budovy Kokosu na nám. Sítná. Dva mladíci se inili na steše budovy a trhali mdné plechy, zatímco tetí muž hlídkovat nedaleko a byl pipraven své kumpány varovat. Díky spolupráci s oznamovatelem a operátory kamerového systému se strážníkm podailo zajistit všechny ti aktéry krádeže a jejich pokus o útk by zcela marný. Jednalo Pínos Komunitního plánu sociálních služeb msta Kladna: komunitní plán sociálních služeb bude zakomponován do strategického plánu msta komunitní plán sociálních služeb je dležitý dokument msta pi podávání žádostí o erpání finanních prostedk z fond EU, kdy jedním z požadavk je doložení souladu s rozvojem strategického plánu msta zpehlednní sociálních služeb v Kladn a tok finanních prostedk do sociálních služeb v Kladn zjištní skutených poteb v oblasti sociálních služeb vytvoení efektivního systému sociálních služeb sdrazem na místní specifika a odlišné poteby jednotlivých skupin oban rozvoj souasné nabídky a její rozšíení o chybjící služby. 3. veejné setkání, 21. kvtna 2007, Závodní klub - Oblastní Nemocnice Kladno, od 16:00 hodin Zajímá vás sociální problematika ve vašem mst? Chcete vdt víc? okud ano, pijte 21. kvtna 2007 v 16:00 hodin do závodního klubu oblastní nemocnice Kladno. U píležitosti 3. Veejného Pprojednání v rámci Komunitního plánování sociálních služeb ve mst Kladn se osobn pedstaví poskytovatelé sociálních služeb, kteí vám poskytnou vyerpávající informace o svých službách. Pi setkání bude pedstaven dokument Komunitní plán sociálních služeb ve mst Kladn za úasti primátora msta Ing. Dana Jiránka. Jedním z host bude i zástupce Krajského úadu Stedo- eského kraje, který pohovoí o komunitním plánování v našem kraji. Souástí bohatého programu bude Den otevených dveí v jednotlivých zaízeních poskytujících sociální služby. Bližší informace získáte na webových stránkách msta Kladna a u místní koordinátorky Petry Kolevové na t nebo na ové adrese Tšíme se na vaši úast pi setkání. Za realizaní tým Petra Kolevová, místní koordinátor KRÁTCE Vítání ptaího zpvu Krasové jeskyn auné stedisko ekologické írodov dnou Nvýchovy zve 6. kvtna na tradiní Pp ednášku vycházku s ornitology. o krasové krajin Budeme spolen poznávat a sledovat a krasových jevech ptactvo. Tentokrát navštíví- pipravilo Nauné me Vinaickou horku a Hostivické stedisko ekologické rybníky. Doprava autobusem výchovy. Pednáší zdarma zajištna. Sraz: v 6.30 na námstí Svobody v Kladn. Pedpokládaný konec v hod. doc. Ing. Ph.D. Karel Roubík od v Kladenském zámku. Vstupné je dobrovolné. se o mladíka ve vku 20 let a dva sourozence ve vku 18 a 20 let. Následn se PR podailo zjistit, že jeden zmuž je v podmínce pro jinou majetkovou trestnou innost. Vdli, kam budou zlodji smovat Pohotov zareagoval oban z Kroehlav, když oznámil na lince 156, že v ul. Holandská dva Romové vlezli do výkopu a po chvíli nakládali do vozidla typu Lada nkolik metr elektrického kabelu. Oznamovatel podezelé vozidlo z místa krádeže následoval až do starých Kroehlav, tam strážníci prohledali nkolik ulic, ale bezvýsledn, vydali se proto do míst, kde se dalo pedpokládat, že se lapkové jist objeví. Vozidlo s osádkou 48ti-letého Pavla M. a 23letého Tomáše G. bylo hlídkou mstské policie zjištno nedaleko sbrny druhotných surovin a ve vozidle byl nalezen odcizený kabel o prmru 5 cm a délce 12 5 m. Strážníci se s podezelými vrátili na místo inu a celá záležitost byla pedána PR k dalšímu šetení. Strážníci pomohli S obavou o zdraví svého otce se telefonicky obrátila na mstskou policii žena, která pi návratu dom zaslechla pes okno, jak její podnapilý pítel vyhrožuje ujmou na zdraví jejímu 68ti-letému otci. Strážníci pijeli na místo práv ve chvíli, kdy z uvedeného domu vybhla dcera oznamovatelky, která uvedla, že Petr J. v dom zbil ddu. Strážníci se souhlasem ženy vstoupili do domu, kde zjistili staršího muže s rozbitým obliejem, který si navíc stžoval na srdení slabost a udával, že je po operaci srdce. K napadenému muži byl strážníky pivolán léka a 41letý útoník i se svdky byl pedán do rukou policie.

3 Květen strana 3 Klub volného asu aneb kdo si hraje, nezlobí Nevíte, jak vaše dti mohou trávit pondlní odpoledne? V tom pípad je tento lánek urený práv vám. Touto cestou jsme se rozhodli piblížit další aktivitu Centra drogové prevence a krizové pomoci. Aktuality Msto pjí majitelm na opravy dom K lub volného asu (KV) je aktivita urená dtem, které navštvují bžnou základní školu. Koná se vždy jednou týdn, bhem pondlního odpoledne. Dti se sem tší na nejrznjší innosti, jako jsou sportovní hry s míem na naší pilehlé zahrad nebo rzné výtvarné aktivity. Samozejm nesmí chybt ani stolní a spole- enské hry. Z tch mají dti nejradji pantomimu. Pi nepízni poasí se konají turnaje ve stolním fotbálku a šipkách. Nkteré dti mohou využít poíta s internetem a vyhledat si nkteré informace, které zrovna potebují teba i pro své studijní úely. Lektoi, kteí KV vedou, plánují i obasné krátké výlety po Kladn. Nedávno jsme navštívili kladenské medvdy v zámecké zahrad, kteí se práv probouzeli ze zimního spánku. Rznými aktivitami se snažíme podporovat zdravý zpsob života dtí a vhodný zpsob trávení volného asu. Tento typ nespecifické prevence pomáhá pedcházet nežádoucímu chování dtí a mládeže. Stejn jako všechny služby našeho centra je i tato poskytována bezplatn. Za Centrum drogové prevence a krizové pomoci Jana Blažejovská V souladu s pravidly Statutárního msta Kladna o použití finanních prostedk z Fondu obnovy obytných dom na opravy a modernizaci obytných dom, schválila Rada msta seznam žadatel výbrového kola o poskytnutí pjky, které bylo vyhlášeno od do Výbrová komise dne posoudila celkem 15 podaných žádostí o poskytnutí pjky z FOOD pro r Komise konstatovala, že požadované podmínky spluje 14 žadatel. Pro rok 2007 je požadováno uvolnní finanních prostedk na erpání posouzených žádostí o pjku pro právnické a fyzické osoby celkem ,- K. Z ODBORŮ Kontroly cestovních agentur a cestovních kanceláí A bychom eliminovali možná rizika klient v dob letních dovolených, provádjí pracovníci živnostenského úadu Magistrátu msta Kladna v sou- asné dob kontroly, v rámci kterých je mimo jiné provováno, zda všechny cestovní kanceláe psobící v územním obvodu našeho živnostenského úadu jsou ádn pojištné a zda cestovní kanceláe a cestovní agentury vi zákazníkovi plní všechny zákonem stanovené povinnosti. Od poloviny msíce února do poloviny msíce dubna letošního roku bylo zkontrolováno celkem 17 podnikatelských subjekt spedmtem podnikání Provozování cestovní kanceláe a Provozování cestovní agentury. Pracovníci živnostenského úadu mimo jiné sledovali, zda živnostníci podnikají na základ platné koncese pro innost cestovních kanceláí a živnostenského listu vpípad cestovních agentur a také zda provozovna, propaganí a jiné materiály urené zákazníkovi jsou správn oznaeny. Zjištná porušení živnostenského zákona budou v6 pípadech ešena ve správním ízení a na míst byla uložena jedna bloková pokuta. Ú Kontrolní innost živnostenského úadu je však místn ohraniena. Jsme si vdomi toho, že dnes se ada klient, napíklad díky internetovým objednávkám zájezd, zdaleka neomezuje jen na regionální nabídku. Je proto namíst, aby se sám zákazník pedem seznámil s povinnostmi, které cestovní kanceláe a cestovní agentury vi nmu mají, a zda jsou ádn pojištny. Zjistit, zda cestovní kancelá, u které si hodláte objednat vaši dovolenou, je ádn pojištna, mžete na internetových stránkách na adrese Jana Hejnalová vedoucí Živnostenského odboru Magistrátu msta Kladna ast na projektu nám dala nadji, že je možné uskutenit sanaci rodiny za úasti institucí, které dít na jeho nedobrovolném pobytu mimo domov provázejí. Pivítali jsme možnost, zúastnit se tvorby metodiky, která dá této multidisciplinární spolupráci pravidla a ád. Vdli jsme, že je teba zmnit k lepšímu již zavedenou praxi. Uili jsme se úinn pracovat s rodinami dtí v ústavní péi tak, abychom docílili jejich brzkého návratu dom. Získávali jsme nové zkušenosti a dovednosti, jak v oblasti prevence, tak i stimulaci rodi k plnní rodiovských povinností. Naším spoleným cílem je návrat dítte z ústavní výchovy do rodiny nebo kvalifikované ujištní, že v zájmu dítte bude zamit se na nkterou z forem náhradní rodinné pée. Samozejm i snaha o navrácení dítte do biologické rodiny má mít urité hranice. Po roce a pl spolené práce se nám podailo vytvoit pracovní tým odborník, který dokáže spolupracovat. Všichni jsme se pesvdili o tom, že je to jediná možnost, jak pomoci rodin, a tím i dítti. Bhem projektu jsme mohli naše postupy a praxi konfrontovat se zkušenostmi našich francouzských kolegy. Inspirací pro celý projekt byla praxe Centra pro dtství a rodinu Pouponnisre ve francouzském Limoges. Pouponnisre je paralela kojeneckého ústavu a dtského domova pro dti od narození do šesti let. Obanské sdružení Step eské centrum pro sanaci rodiny poádalo ve dnech bezna 2007 v Konferenním centru hotelu Olšanka v Praze dvoudenní esko-francouzskou konferenci s názvem Dít mezi rodinou a institucemi. Záštitu nad konferencí pevzal MUDr. Marián Hošek, námstek ministra práce a sociálních vcí. Úvodní slovo v jeho zastoupení pednesla Mgr. Kateina Píhodová, zastupující editelka Odboru rodinné politiky a rovnosti žen a muž. Konference se zúastnilo tém 300 odborník z oblasti sociáln-právní ochrany, služeb pro rodiny, výkonu ústavní výchovy pro dti ve vku 0 18 let, soudnictví, advokacie, vzdlavatel atp. z celé R. Vprbhu konference byla vnována pozornost následujícím tématm: prevence odebírání dtí do ústavní výchovy, snižování deprivace dtí v ústavní výchov, prevence sociálního vylouení jejich rodi, multidisciplinární spolupráce, aplikace nových metod do eské praxe dle novely zákona o sociálnprávní ochran dtí, zkušenosti z pilotního multidisciplinárního projektu (pínos, slabiny, rizika), Hliník se odsthoval do Humpolce eští autoi a režiséi vytvoili mnoho skvlých film. Dalo by se bez ostychu íci, že jsme národ filmový, ovšem spíše mezi hranicemi naší zem. Desítky let úspšná komedie u nás v echách asi tžko prorazí na svtové scén. eský humor totiž chápeme jenom my, je to samozejm o mentalit a hlavn o jazyku. Stejn tak my eši kroutíme hlavami nad Nmci zmítajícími se smíchem nad jejich vtipy. Mnohé naše filmy se vrývají do našich pamtí natolik, že nkteré hlášky zapojujeme do bžné konverzace. Studnicí asto používaných frází je napíklad Menzelova komedie Vesniko má, stedisková. Staí, když nkdo ekne, že jede do Pelhimova, hned je jasné, že a už tam jede za jakýmkoli úelem, okamžit mnohým na mysli vytane, že si jede prohlédnout krematorium. Pestože tam prý žádné nemají. To nedláš dobe, Jaromíre je další hojn používaná vta pi pohledu na nkoho, kdo provádí nco, co má katastrofální dsledky. Dalším chytlavým filmem je Na samot u lesa. Legendární vty Chije a chije a To jsou blechy psí, ty na lovka nejdou v podání Josefa Kemra jsou naprosto nezapomenutelné. Stejn tak výet pi stavb domu: To máte tvárnice, peklady, krovy, lat, tašky, hebíky, vruty, dráty, to máte ty dvojlinky, trojlinky, okapy, plechy, zemnící drát, elektromr, pojistky, hromosvod, krabice pod vypínae Svj pvab má také homolkovská trilogie. To ti íkám, Ludvo, jestli si ten fotbal neprosadíš, tak jsi u m mrtvej muž. Též velmi asto používaná vta, a to se situace zdaleka nemusí týkat fotbalu. Vydrž, Prka, vydrž kouzelná vtika z filmu Snženky a machi. Troškova trilogie Slunce, seno... nabízí velkou škálu nepekonatelných hlášek. Jen namátkou: Mi ekni, prosím t, co na tom chlastu máš? Ti to eknu a ty zaneš chlastat taky. Nebo: Tati, bila t taky nkdy tvoje maminka? Ne, jenom tvoje. Snad žádná kontrola funknosti automobilu se neobejde bez pipomínky: Strae stírají z filmu Vrchní, prchni. Oblíbená je i otázka Pepína z nejlepší komedie minulého století S tebou m baví svt: A tati, prdí taky hadi? Novjší filmy nabízí napíklad slavnou pednášku Pavla Lišky v Pupendu: Repráky hier, dráty hier. Popípad vtu Jiího Macháka v Samotáích: Lidi tady málo hulej nebo Máme tady výborný koláky. Fráze z film, vtšinou ty úspšné se nám ukládají do hlav a my je pak aplikujeme do rzných životních situací. Poslední takovou filmovou situací, která m a asi i mnoho dalších žen oslovila, byl rozhovor Zdeka Svráka a Daniely Koláové ve filmu Vratné lahve. Kdy on, pi pohledu na žehlící manželku, která sleduje telenovelu, íká: To na to mžeš koukat pi tvém vzdlání? naež ona odpoví: Žehlil jsi nkdy? Vtšina tchto filmových píbh je ze života a my se s nimi umíme ztotožnit. Jsou nám blízké, proto je máme rádi a proto vty z nich rádi bžn používáme. Peji nám všem hodn dobrých a hlavn vtipných film. Petra Kuerová Tisková mluví MMK esko-francouzská konference Dít mezi rodinou a institucemi V roce 2005 oslovila odbor sociálních vcí a zdravotnictví Magistrátu msta Kladna editelka obanského sdružení Step eského centra pro sanaci rodiny paní Vra Bechyová. Byli jsme vyzváni ke spolupráci na projektu s názvem Píklad dobré praxe v mikroregionu Kladno. Cílem tohoto projektu bylo spolené vzdlávání odborník státní správy sociálních pracovnic, zaízení pro výkon ústavní výchovy a nestátních poskytovatel sociálních služeb, zamené mj. na vytvoení metodiky spolupráce s rodinami, které jsou rznou mrou ohrožené sociálním vylouením. esko-francouzská výmna zkušeností v pracovních sekcích (sociálnprávní ochrana, praxe dtského soudce, výkon ústavní výchovy, možnosti spolupráce s rodinou). Sborník a výstupy z pracovních sekcí konference jsou zájemcm k dispozici na stránkách a esko-francouzská konference byla závrenou aktivitou projektu Píklad dobré praxe v mikroregionu Kladno, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpotem R. V odpoledním bloku byly pedstaveny zkušenosti pilotního projektu multidisciplinární spolupráce v Kladn, inspirovaného francouzskou praxí. Se svými píspvky vystoupily s ostatními odborníky i zástupkyn kladenského sociálního odboru. Vra Bechyová, Dis, editelka o.s. STEP Mgr. Marie Vacková, vedoucí odboru sociálních vcí a zdravotnictví

4 Inzerce strana 4 Květen eské projekty jsou žádané i zahraniními investory Zaátkem roku jsme v našich novinách otiskli lánek o spolenosti RHM, s. r. o. Pro velký tenáský ohlas jsme se rozhodli tento lánek otisknout v pvodní nezkrácené podob. Poklady architektury nás provázejí na každém kroku. Každý dm, obchodní centrum i výrobní hala však potebuje dokonalý a funkní projekt. Jednou z významných firem zajišujících projekty a projektové dokumentace staveb nejen pro tuzemské, ale i zahraniní investory je projektová spolenost RHM, s. r. o., sídlící v Praze 4. Na pár slov jsme se sešli s jednateli této spolenosti panem Ing. Vojtchem Rohlíkem a Ing. Pavlem Molíkem. Kdy byla vaše spolenost založena a co je hlavní náplní vaší innosti? Naše spolenost byla založena v roce 1993 Ing. Vojtchem Rohlíkem, Ing. Milošem Hejtmánkem a Ing. Pavlem Molíkem. Jsme soukromou projektovou spoleností, jejímž hlavním pedmtem innosti jsou projekty stedn velkých výrobn-skladových hal a logistických center pro automobilový a elektrotechnický prmysl, pevážn japonských investor. Výše uvedené akce realizujeme ve spolupráci s japonskou architektonicko-inženýrskou spoleností TAKENAKA EUROPE, GmbH. Dále se zabýváme projekty prodejních center obchodních etzc LIDL, projekty bytových dom, pípadn i individuálních rodinných dom. Samostatnou ást pracovní nápln spolenosti tvoí projekce základnových stanic mobilních operátor pro eskou republiku i Slovensko. Vlastními silami zajišujeme stavebn-architektonické ešení projekt, celkovou koordinaci a rovnž inženýrskou innost. Pi naší innosti trvale spolupracujeme s externími projekními kanceláemi a projektanty. Komu jsou vaše služby ureny amžete nám pedstavit nkterý z vámi realizovaných projekt? Spektrum našich klient je opravdu široké. Naleznete mezi nimi tuzemské i zahraniní soukromé investory, ale i nadnárodní spolenosti a korporace. K zajímavým projektm realizovaným v naší republice patí bezesporu kompletní projektová dokumentace obchodních center LIDL. Finanní objem námi realizovaných zakázek v posledních letech stále stoupá. Nicmén nejvtším ocenním je pro nás dobe odvedená práce a spokojení klienti. Podrobný výet a reference našich významných klient a projekt jsou zájemcm k dispozici na našich webových stránkách Jaké služby vaše spolenost svým klientm nabízí? V naší nabídce je zpracování územních, urbanistických a architektonických studií, ale i studií dopadu na životní prostedí (EIA) i hlukových a rozptylových studií. Naší další, nemén dležitou inností, je vypracování projektové dokumentace pro územní ízení a stavební povolení a projektové dokumentace pro výbr dodavatele a pro realizaci. Pro klienty dále zajišujeme poítaové modely projekt a staveb vetn jejich vizualizace a fotomontáže. Skladovací hala v Krupce. Velmi žádanou službou je i výkon autorského i stavebntechnického dozoru a projednání dokumentace s veejnoprávními orgány pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudaního rozhodnutí nebo zastupování zahraniních klient ped orgány eské státní správy a místní samosprávy. V neposlední ad zajišujeme przkumné práce a zpracování dokumentace stávajícího stavu objekt vetn zajištní pesného geodetického zamení. Dkuji vám za váš as a ochotu. -kmi- SC-71327/1 SC-71244/1 SC-71199/1 SC-71240/1 STK EMISE H O R O M Ě Ř I C E motocykly osobní nákladní autobusy traktory IDV - dovozy, přestavby Suchdolská ul Horoměřice PRAHA - ZÁPAD, na hranici Prahy 6 po - pá so , SC-71044/2 BEZ OBJEDNÁNÍ SLEVY pro držitele ZTP, autoškoly, TAXI, záchrannou službu SC-71017/1 V areálu možnost čerpat PHM (benzin speciál, natural, naftu). Kompletní služby autoservisu. Prodej produktů OMV.

5 Květen strana 5 Blahopejeme obanm Kladna k životnímu jubileu Všem, kteí oslavili významné životní jubileum, gratulujeme a pejeme do dalších let mnoho zdraví, štstí a spokojenosti 70 let Bevá Václav z ulice 5. kvtna, Charvát Ladislav ze Železné ulice, Zviaková Olga z ulice Dr. Foustky, Hanzlová Helena z ulice Wednesbury, Hniliková Marta z ulice Vitry, Leština Zdenk z Havanské ulice, Musilová Kvtoslava z ulice Gen. Píky, Peenka Jií z Budapešské ulice, Podhorec Štefan z ulice Na ržovém poli, Souek Vladimír z Bulharské ulice, Svobodová Emilie zmaarské ulice, Vinšová Eva z Varšavské ulice, Harapát Josef z ulice Gen. Klapálka, Hájek Jií z Finské ulice, Janoušek Karel z ulice Jar. Kociána, Moser Miroslav z ulice U Tržnice, Pavlíková Václava z Francouzské ulice, Procházka Zbynk z Finské ulice, Skuková Eva z ulice U výtopny, Šálová Marie z Vodárenské ulice, Veverka Zdenk z ulice J. Kociána, Tmová Olga z Vašíkovy ulice, Hausnerová Lenka z Ostravské ulice, Janouš Václav z Mostecké Kamenná svatba M FONTÁNA Stedisko komplexní sociální pée, o. p. s. Kladno, ulice 5. kvtna 249, tel.: Program aktivit pro seniory CVIČENÍ PŘI HUDBĚ PRO SENIORY Po: hodin DÁMSKÝ KLUB Po: hodin Chcete si vymnit zkušenosti z vaení, runích prací nebo jenom posedt a popovídat si v píjemném prostedí? Navštivte dámský klub. PORADNA PRO SENIORY Po, St, Pá: hodin Zprostedkuje poradenství v oblasti zdravotní, psychické a sociální seniorm, ale i rodinným píslušníkm, kteíon peují. KLUB TVOŘIVÝCH RUKOU St: hodin Chcete si vymnit zkušenosti v oblasti vaení, runích prací nebo jenom posedt a popovídat si v píjemném prostedí? Navštivte klub tvoivých rukou. REHABILITAČNÍ CVIČENÍ SENIORŮ t: hodin ulice, Prša František zváovy ulice, Nmeek Jaroslav z Vítzné ulice, Zach Stanislav z Jižní ulice, Michalová Emilie z ulice Tolstého, erná Hana z ulice K. Tomana, Tesárková Eva z ulice Míru 75 let Hanousková Marie z Unhošské ulice, Koryntová Zdeka z Litevské ulice, Vondráková Ludmila ze Skalní ulice, ernoch Josef z ulice Na ržovém poli, Hlaváková Jiina z ulice Vitry, Houba Josef a Špilauer Jaroslav z Bulharské ulice, Jíchová Miloslava a Kott Josef z Varšavské ulice, Müllerová Božena z ulice U výtopny, Plochová Olga z ulice R. Novotného, Šedivá Vlasta z Herbenovy ulice, Bekirovová Ržena z Vrchlického ulice, Bílek Josef z Italské ulice, Fišer Antonín z Vodárenské ulice, Formánková Libuše z Lacinovy ulice, Jezdínská Jana z ulice U hvzdy, anželé Irena a Miloslav Pohlovi ze Švermova oslavili dne svoji kamennou svatbu 65 let od uzavení manželství. Vychovali dv dti, mají 7 vnouat, 9 pravnouat. K tomuto obdivuhodnému výroí blahopejeme a pejeme do dalších spolených let hodn štstí a zdraví v kruhu blízkých ve hod. PEDNÁŠKA Zajímáte se o historii našeho msta? Zveme Vás na další pednášku p. J. Vykouka ml., kronikáe msta Kladna, na téma MUDr. J. Hruška starosta msta Kladna ve hod. PEDNÁŠKA Zveme Vás na pednášku p. J. Dudáka na téma Vážná hudba v souasnosti. Pednáška bude spojena s poslechem hudby od do hod. koncert kapely KLADENKA Fontána poádá ve spolupráci se Statutárním mstem Kladnem spoleenské odpoledne. K tanci a poslechu hraje kapela Kladenka. Tšíme se na Vaši návštvu. Kosáková Marie z Anglické ulice, Kubec Miroslav z Francouzské ulice, Lukáš Josef z Finské ulice, Férová Marie z ulice s. armády, Bílková Venuše z Vaníkovy ulice, Fišerová Jaroslava z ulice Cyrila Boudy, Kudjová Alena zváovy ulice, Vála Karel zmotyínské ulice, Kopivová Amálie z Jižní ulice, Krausová Vra, Müllerová Jana a Rybáek Karel z Vítzné ulice, Krupika Miloš z Havlíkovy ulice, Nováková Hana z Petrohradské ulice 80 let Bursová Vlasta z Hebeské ulice, Petík Jaroslav z Unhošské ulice, Skorkovský Ladislav z Polské ulice, Stehlíková Božena z ulice Kosmonaut, Štrachová Marie z ulice Wednesbury, Erbová Emilie z Ukrajinské ulice, Kuerová Libuše z ulice Vitry, Drozenová Ludmila z Italské ulice, Hacinová Helena z Finské ulice, Hamouz Karel Smaragdová svatba M J PROSLAVILI MĚSTO KLADNO PhDr. JAN SLAVÍK K z Otevené ulice, Kajmlová Božena z ulice R. Novotného, Novotná Marie z Vodárenské ulice, Olišarová Marie z Holandské ulice, Škodová Helena z Francouzské ulice, Šíma Josef z Milíovy ulice, Horák Jaroslav z ulice Ke stadionu, Minaíková Nadžda z Amálské ulice, Sklenáová Perluška z Fibichovy ulice, Stará Alenka z Ostravské ulice, Štípková Emma z Mostecké ulice, Baová Anna z Helsinské ulice, Kaftanová Irenazulice Sportovc, Pibylová Marie z Havlíkovy ulice, Šulcová Irma z Vítzné ulice, Hamousová Miroslava z ulice Fr. Zvonae 85 let Sochorová Alžbta a Šimková Emilie z ulice Na ržovém poli, Macejová Marie ze Švýcarské ulice, Fleislébrová Josefa z ulice s. armády, Wenzl Jaromír z Milíovy ulice, Fronk František z Moskevské ulice, Bezdkovská Marie z Vítzné ulice, anželé Schnáblovi z Kladna-Dubí si pipomnli krásné výro- í 55. let spoleného života smaragdovou svatbu. K jejich jubileu jim popál i primátor msta Kladna Ing. Jiránek. v Kladn, kde psobil v letech 1913 až V Kladn se po osvobození v roce 1918 zapojil do kulturního a politického života msta, kdy byl redaktorem Vstníku Národního výboru pro okres kladenský a unhošský a jednatelem Národního výboru v Kladn. Publikoval v asopisech Pehled, Zlatá Praha, eské slovo, Masarykv lid a jiných. Svj zájem nasmroval k ruským djinám, které znamenaly vtnovou vzpomínku vnuji velké postav eské historické vdy a archiváství, PhDr. Janu Slavíkovi, který zemel 9. kvtna Narodil se ve Šlapanicích u Slaného 25. bezna Po gymnazijních studiích v Roudnici nad Labem a absolvování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se stal asistentem Historického semináe profesor Golla a Pekae. V roce 1910 vymnil vdeckou innost za pedagogickou a zaal uit na gymnáziu v Praze a na reálce hlavní nápl jeho vdeckého života. Od roku 1925 pracoval v ruském zahraniním archivu historickém pi ministerstvu zahraniních vcí a v letech 1929 až 1939 byl editelem Slo- Labonková Jarmila z Kordaovy ulice 90 let Krátká Milada z ulice J. apka, Vyskoilová Jarmila z ulice Fr. Kloze, Bezdkovská Marie z Vítzné ulice 91 let Jupová Zdeka z Unhošské ulice, Sluneko Jií z Purkyovy ulice 92 let Krsová Ržena z Litevské ulice, Juppová Marie z ulice Wednesbury, Bílková Karolina z Finské ulice, Kršková Božena z Krátké ulice 93 let Horychová Josefa z ulice Em. Zahrádky 94 let Elgrová AnnazWolkerovy ulice, Švec Otto z Ostravské ulice. Své ANO si v posledních dnech ekli Veronika Lovasová a Roman Láznika z Vinaic lenové turistického oddílu TJ Sokol Kladno jezdí na výlety iž tvrtým rokem poznáváme památky Prahy a tentokrát jsme si udlali výlet do tvrti Královské Vinohrady. Na námstí Jiího z Podbrad jsme si prohlédli kostel Nejsvtjšího Srdce Pán, který byl v roce 1932 postaven podle návrhu architekta Josipa Plenika. Tato stavba má neobvyklou architektonickou podobu, ojedinlou nejen v naší republice, ale i v Evrop. Pi krásném pedjarním poasí jsme prošli ulicemi Vinohrad okolo historické budovy bývalé vodárny, okolo modlitebny Husova sboru, odkud v kvtnovém povstání r vyslal eský rozhlas svá volání o pomoc Praze, došli jsme až k vile a ateliér akad. sochae Lad. Šalouna a po obd pak do Havlíkových sad se známou vilou Gröbovka a vinohradem. Konili jsme procházkou na nám. Míru, kde jsme si prohlédli chrám sv. Ludmily. Zajímavý výklad ke všem památkám a k historii celé tvrti mla jako vždy peliv pipravený naše vedoucí sestra Dáša Havlová a všichni jsme byli s výletem velmi spokojeni. Pestože jsme tém všichni lenové turist. oddílu již v dchodovém Foto: archiv turist. oddílu TJ Sokol Kladno vku, chuti i elánu poznávat krásy naší vlasti máme poád dost a jsme rádi, že si mžeme v dobré part zpíjemovat život. Informace o dalších aktivitách turistického oddílu pak uveejujeme na nástnce v budov Sokola v Kladn. H. Nmcová vanského archivu ministerstva zahranií. Je ironií osudu, že jeho knihy a spisy byly za nacistické okupace zabavovány a nieny jako bolševické. Po druhé svtové válce byl ihned po 25. únoru 1948 zaten a tyi msíce vznn na Pankráci proto, že tehdy nastupující režim tytéž knihy a spisy prohlásil za antikomunistické. Byl vylouen ze všech vdeckých institucí a jeho knihy a vdecké práce byly neúprosn likvidovány. Satisfakce a uznání se za svou objektivní, skutenosti nezkreslující badatelskou a publikaní innost dokal teprve za pražského jara v roce Jaroslav Vykouk st. Společnost MAGISTRÁT MĚSTA KLADNA NÁM. STAROSTY PAVLA 44 ÚŘEDNÍ HODINY PO, ST T hodin telefonní ústedna INFORMAČNÍ STŘEDISKO KANCELÁŘ MAGISTRÁTU PRIMÁTOR , NÁMĚSTEK PRIMÁTORA NÁMĚSTCI PRIMÁTORA , TAJEMNÍK MAGISTRÁTU PROTIDROGOVÉ CENTRUM Kroehlavská ulice, Kladno - Kroehlavy VEDOUCÍ KANCELÁŘE MAGISTRÁTU ODD. ORGANIZAČNÍ ODD. ŠKOLSTVÍ ODD. KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ MANAGER CESTOVNÍHO RUCHU KLADNO A OKOLÍ Eva Šípková ÚŘAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ODBOR SPRÁVNÍ ODD. PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ ODD. MATRIKY CENTRUM SPRÁVNÍCH AGEND nám. Svobody 1960 CESTOVNÍ DOKLADY , OBČANSKÉ PRŮKAZY , EVIDENCE OBYVATEL - OBCE EVIDENCE OBYVATEL ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY , BODOVÝ SYSTÉM EVIDENCE VOZIDEL MÍSTNÍ ÚŘADOVNA KLADNO - ŠVERMOV MÍSTNÍ ÚŘADOVNA KLADNO - DUBÍ ODBOR FINANČNÍ ÚSEK DANÍ A POPLATKŮ ODBOR VÝSTAVBY ODD. ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ ÚSEK STAVEBNĚ SPRÁVNÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ODD. ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A OCHRANY OVZDUŠÍ ODD. VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

6 Sport KLADNO 2004 strana 6 Květen KEB zaváhal, Habešovna postupuje N D a historický úspch mlo Kladno zadláno v hokejbalové extralize. Do playoff totiž vedle druhého KEBu Kladno proklouzla i Habešovna Gladiators, která se v posledním kole základní ásti protlaila až na pátou píku! Pro tým, jenž loni v pozici nováka zachraoval elitní soutž až v baráži, to je skvlý úspch. V úvodních dvou zápasech tvrtfinále vyazovacích boj oba naše celky usply. KEB si doma dvakrát poradil se sedmou Plzní (3:0, 7:3), zatímco Habešovna cestovala na stadion tvrtého ružstvo Badminton Club ESIKO Kladno A zavítalo v sobotu k sehrání finále 2. celostátní ligy na kurty Astry ZM Praha. Ped finálovým turnajem bylo BaC ESIKO Kladno na 1. míst s reálnou šancí na celkové vítzství. V prvním utkaní se Kladno stetlo s USK Plze. Kladenský tým chtl jasn potvrdit své ambice na celkové vítzství a svého soupee porazil vysoko 6:2. Do druhého utkání BaC Kladno nastoupilo proti druhému celku soutže a dalšímu adeptu na vítzství, TJ ASTRA Praha A. Kladenským badmintonistm se bohužel vbec nepovedl vstup a po prvních tyech utkáních prohrávali 4:0. První dva zápasy skonily ve prospch soupee tsn vždy 2:1 na sety. I nadále se naneštstí Kladeákm nedailo, když Skála prohrál v dramatické koncovce 3. setu 21:19. Skóre se tak zmnilo na 5:0, ímž Kladno nemohlo celé utkání obrátit ve Hradce Králové, kde si na favorita, jehož klenoty jsou dva nejproduktivnjší hrái soutže, dvakrát vyšlápla. V prvním utkání vyhrála 3:1 a ve druhém 2:1. V úvodním domácím utkání pak zvítzila zásluhou parádn sehrané první tetiny 4:1 a stala se vbec prvním semifinalistou soutže. Mnohem složitjší cestu ml KEB, který na ní nakonec zabloudil. V Plzni nedokázal promnit ani jeden zmebol (4:5 pp, 2:3), tudíž se jelo zpt do Kladna k pátému rozhodujícímu duelu. Na domácích ležela tžká duchna z nešastných Smutný závr II. celostátní ligy v badmintonu svj prospch, protože jedno utkání se skládá z 8 zápas. Z kaldenského družstva rychle vymizela chu pro další zápasy, a tak utkání skonilo ve prospch Astry 7:1, kdy jediný bod vybojovala juniorská reprezentantka Martina Vacková. Astra tak Kladnu vrátila vysokou porážku, kterou obdržela na kladenských dvorcích v semifinále soutže. Ob družstva tak dosáhla stejného potu 26 bod, rozhodovala tedy bodová bilance, tzn. poet vyhraných zápas v celé sezon. Z tohoto posledního souboje vyšla Astra jako vítz pro 55 vyhraných zápas, zatímco Kladno zaostávalo s 50 vyhranými zápasy. Badminton Club Kladno si i pes smutek, který zavládl v adách hráek a hrá po prohe s Astrou, odváží stíbrné medaile z MR družstev ve II. lize. Konen, je to další krásné umístní a podkování všem partnerm, od kterých se nám dostává dvry i velké podpory. zápas na západech a v domácím prostedí ji ped nádhernou návštvou 400 divák nedokázali odkopat. Podlehli 2:4 a Habešovnu mezi poslední tyi nedoprovodili. Plze má vtší zkušenosti ze zápas v play-off, vidl dvod vyazení kapitán Kladna Tomáš Rejthar. Malou útchou jeho týmu mže být fakt, že do dalších boj nepostoupil ani obhájce trofeje Ústí nad Labem. Gladiátoi se pokusí KEB pomstít, protože o postup do finále budou hrát práv s Plzní. Druhou dvojici tvoí Sudomice a Letohrad. SK prchá z dohledu sestupové propasti F otbalisté Kladna ukázali v duelu s Ostravou, že fotbal opravdu umí hrát. V utkání, v nmž by bylo spravedlivé oba jeho aktéry ocenit temi body, se nakonec zrodila remíza 1:1. Nerozhodný výsledek urily penalty. První promnili domácí Hamouzem, který tím ukonil 487 minut dlouhé kladenské ekání na mistrovský gól. O vyrovnání se postaral Stihavka (1:1). Postavení v tabulce si Kladenští ješt vylepšili v dalším utkání. Do eských Budjovic cestovali s vdomím, že na domácí fotbalisty umí zahrát. Tím je také trenér Miroslav Koubek motivoval. Tah mu náramn vyšel. Jeho svenci po perfektním výkonu nedali Jihoechm šanci a s pehledem vyhráli 2:0 (Kalina, Radzineviius). Vítzství z cizího trávníku mli potvrdit doma s Mladou Boleslaví. A nemli k tomu daleko. Stailo, U KEB In-Line Kladno roník série 5 závod na in-line bruslích se koná vždy poslední sobotu v msíci. Závodit mže každý, kdo se udrží alespo stát na kolekových bruslích a je vybaven helmou a chránii. Závody probíhají po celý den a jsou doprovázeny zajímavým programem a soutžemi pro nejmenší. Je pipraveno 8 vkových kategorií, hodnotné ceny, diplomy, oberstvení, zázemí, hudba, prezentace sponzor, škola na in-line bruslích a mnoho dalších aktivit a inností spojených s tímto sportem. Pedpokládaný poet úastník na jeden závod je 150. Závod probíhá na in-line dráze pod dohledem kladenských záchraná. asy okruh jsou zaznamenávány profesionální firmou pomocí ip. Více informací vetn fotogalerie a elektronické pihlášky najdete na Termíny závod na rok závod klasický závod kvtna 2. závod klasický závod + školní štafety ervna 3. závod asovka ervence 4. závod klasický závod + rodinné štafety srpna 5. závod klasický závod + firemní štafety záí Organizátoi závod SMS Team Kladno Sportovní areály msta Kladna. Generální sponzor závod Kladno Energy Businesses Kladno. Partnei závod Stedoeský kraj, Statutární msto Kladno. Mediální partner závod rádio Relax. Závodní kategorie 1. Mrata do 6 let, rok narození 2001 a mladší smíšená kategorie 2. Do 9 let 1998 a mladší smíšená kategorie 3. Do 12 let, 1995 a mladší hoši, dívky 4. Do 15 let,1992 a mladší hoši, dívky let, 1987 až 1991 junioi, juniorky let, 1986 až 1973 muži, ženy 7. Veteráni 35+ let, 1972 a starší muži, ženy 8. Speed bruslai, vkov neomezená muži, ženy Poet závodních kol (1 kolo In-line dráhy = 560 metr) Mrata - do 6 let 1 kolo 560 m Do 9 let 1 kolo 560 m Do 12 let 3 kola 1680 m Do 15 let 5 kol m let 10 kol m let 10 kol m Veteráni 35+ let 10 kol m Speed bruslai 15 kol m Pravidla závod - 1. až 7. kategorie nesmí pi závodech používat brusle typu Speed - registrace jednotlivých soutžících koní aby záložník Kalina promnil jednu ze tí vyložených píležitostí. Spokojenost však byla i s bezbrankovou remízou. Je ale nutné pipomenout, že jak Budjovití, tak Boleslavští mli tresty oslabené zadní ady. Píjemný pohled na tabulku to však zmnit nemohlo. Osm kol ped koncem Gambrinus ligy bylo Kladno jedenácté s devítibodovým náskokem na pedposlední, první sestupovou píku. N ejen ekonomicky silné kluby, zahraniní kluby i pražská Sparta, ale už i další, se kterými se mže HC Rabat bez problém mit, zaínají lovit v kladenských hokejových vodách. Svdí o tom odchody útoník Vítzslava Bílka a Milana Hluchého, který hraje dobe za Ústí v play-off I. ligy, do Karlových Var. Do zmínné Sparty má namíeno další for- žvetvrtfinále play-off volejbalové extraligy skonila letošní extraligová pou mladého týmu Kladna. Klub, který pedloni dosáhl na mistrovský titul a v minulé sezon skonil druhý, v první fázi vyazovacích boj nestail na družstvo Opavy. Kladno šlo do souboje se Slezany z páté píky, tudíž k prvním dvma zápasm odjíždlo do Opavy. V prvním zápasu hosté mdlého soupee pekvapili parádní souhrou nahrávae Skladaného s univerzálem Rybníkem, která jim vynesla hladké vítzství 3:0. V odvet Slezané po první prohrané sad excelovali na servisu a vicemistra porazili 3:1. Do Kladna se tedy série sthovala za stavu 1:1. Opava první utkání s pehledem vyhrála 3:1 a v dalším v poadí mohla potvrdit svj postup. Domácí s nožem na krku ale sehráli skvlou partii a vyjma tetí sady soupee doslova deklasovali, když mu povolili maximáln 16 bod. Pátý zápas, jenž rozhodl o postupujícím, se odehrával ve fantastické atmosfée opavské haly. Domácí vyhrávali 1:0, Kladenští ale vyrovnali a ve tetí sad vedli 24:23, Slezané však dvma body vývoj otoili a v posledním setu postup jasn potvrdili. Hrám do velkého mužstva asi chybí víc zkušeností. To se promítlo do chyb, které jsme dlali zejména v koncovkách set, uvedl trenér Kladna Miroslav Nekola, jenž už v píští sezon na lavice Kladna nebude. K týmu se vrací Jan Svoboda, jenž bude mít tžkou úlohu. Protože se zejm bude muset obejít bez dvou opor univerzála Jakuba Rybníka a nahrávae Branislava Skladaného, Hokejisté vyrazí i na Šumavu ward Michal Havel. Trenéi Zdenk Müller a Petr Kasík, kteí o rok prodloužili smlouvu, tudíž objíždli zápasy extraligových a prvoligových vyazovacích boj, kde sledovali pípadné posily. Potebujeme posílit obranu a také útok, když nám ti útoníci odešli, ekl pro klubové internetové stránky trenér Zdenk Müller. Tšit ho mže, že zájem hrát dál v Kladn projevil zkušený forward Radek Blohlav. Hokejisté vedle tradiní pípravy na kladenských sportovištích vyrazí i do hor na Šumavu, kde budou od 17. do 22. ervna. Rabat už zná také termín i jméno prvního soupee v píprav. Druhý srpnový den jím bude Beroun, na led ale zanou trénovat od 23. ervence. Volejbalisté pes Opavu nepešli kteí uvažují o zmn prostedí. Svobodu na trenérskou laviku povolal nový manažer volleyball.cz Kladno - Zdenk Vágner, jenž v této funkci vystídal Jindicha Licka. Ze své pozice Nekolovi, jenž k celku pišel v rozehrané soutži, prodloužení smlouvy nenabídl. Asistentem zstává Milan Hadrava. Družstvo zane s tréninkem 1. kvtna, pak ho eká dvoumsíní tréninkový blok a v ervenci dovolená. Po ní zane ostrá píprava na nový roník extraligy. Při loňských KEB in-line závodech nechyběl ani kladenský primátor Dan Jiránek. Ten sice nezávodil, ale pěknými cenami odměnil závodníky. Radost měli zejména ti nejmenší. 10 minut ped samotným závodem - otevení kategorie je podmínno startem minimáln 5 úastník - každý závodník je povinen vyplnit registraní formulá a závodníci od 3. kategorie zaplatit startovné 50,- K - závodníkovi bez povinných ochranných pomcek nebude umožnn start, každý závodník musí mít pilbu, dti do 15 let i chránie konetin - maximální poet soutžících v jedné rozjížce je 15 osob - jízda soutžících je vpravo, levá strana je urena pro pedjíždní - startovní íslo s ipem se umisuje na záda závodníka. HŘBITOVNÍ AGENDA ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU ODD. SPRÁVY MAJETKU ODD. PRÁVNÍCH AGEND ODD. INVESTIC A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ ODD. SPRÁVY ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM ODD. BYTOVÉ POLITIKY ODBOR DOPRAVY A SLUŽEB ODD. SPRÁVY A ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ištní msta ODBOR VÝPOČETNÍ TECHNIKY A INFORMATIKY ODD. SPRÁVY GIS MĚSTSKÁ POLICIE KLADNO ŘEDITEL SLUŽBA , PRACOVIŠTĚ MAGISTRÁTU námstí 17. listopadu (budovy bývalého OkÚ) živnostenský úad, školství, odbor sociálních vcí a zdravotnictví úední hodiny PO, ST T telefonní ústedna ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ODD. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ ODD. SOCIÁLNÍ PREVENCE A OCHRANY ODD. SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZDRAVOT- NICTVÍ A OPATROVNICTVÍ , ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR DOPRAVY A SLUŽEB ÚSEK SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU ODD. ROZVOJE MĚSTA (628) SEVERNÍ ULICE, ROZDĚLOV SOC. PÉČE A SOCIÁLNÍ POMOC Úední hodiny PO, ST T Telefonní ústedna ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE ODD. SOCIÁLNÍ PÉČE ODD. SOCIÁLNÍ POMOCI KLADNO 2007 měsíčník informací, rad a zajímavostí. Vydává Statutární město Kladno IČO ve vydavatelství PP Group, s. r.o. Registrováno MK ČR pod číslem MK ČR E Distribuce do domácností v Kladně zdarma vždy na začátku měsíce. Adresa: Úsek vnějších vztahů MMK, náměstí Starosty Pavla 15, Kladno, Petra Kučerová , grafická úprava Pavel Huml, distribuce Tempo Team, tisk VLP, a. s. Náklad výtisků, ověřen auditorskou společností ABC.

7 O poádku a istot ve mst Nadpis následujícího lánku jsme si vypjili z názvu vyhlášky statutárního msta Kladna. 11/05 z roku 2005 Úvodní ustanovení Zajišování a udržování poádku a istoty na vnjších prostranstvích je povinností nejen správních orgán msta, kterým tuto povinnost ukládá zákon, ale všech právnických a fyzických osob sídlících, bydlících i z jiného dvodu se zdržujících na území msta Kladna. V naplování smyslu vyhlášky má msto i obané znané rezervy. Odpadky, odpadky, odpadky Je jich ím dál více. Už Jan Neruda ešil ve své povídce Kam s ním otázku odpadu, i když se tenkrát jednalo o jeden jediný slamník. Na území msta je na pedem oznámených místech rozmisováno 45 van k odložení rozmrného odpadu. Z areálu sídliš je od popelnicových stání rozmrný odpad svážen nadstandardn 1x týdn. Sbr nebezpeného odpadu je zajištn na 13 mobilních stanovištích vyškolenou odbornou obsluhou. Nebezpené odpady (nap. chemikálie, oleje, barvy, elektronika) lze také odkládat pímo ve sbrném dvoe v Rozdlov a Libušín. Do sbrného dvora v Libušín mohou obané odvézt i stavební su do 1 m 3 a rozmrný odpad. Informace o aktuálním rozmístní van a o stanovištích mobilního sbru najdete v regionálním tisku a mstském msíníku Kladno 2007, na webových stránkách msta Kladna () a s ochotou vás samozejm budou informovat osobn i telefonicky pracovníci odboru životního prostedí. Třídíte, nebo netřídíte? Samozejm byste tídit mli. A hlavn se nenechat odradit tím, že jsou kontejnery obas plné. Než zanete nadávat na špatný svoz vámi pracn vytídného odpadu, zkuste zpytovat svdomí, zda jste k tomu nepispli nezmáknutými plastovými lahvemi i nesloženou papírovou krabicí i vy. Zdá se vám to píliš? Nesnížením objemu tídného odpadu se stává váš ušlechtilý ekologický in poloviním. Svozové vozy musí jezdit astji, a tak se sbr znan prodražuje a navíc se do ovzduší dostává o to více výfukových plyn. Toto pravidlo platí samozejm i pro bžný komunální odpad. asto vzniká dojem, že objem sbrných nádob je nedostaující, odpad je pak ukládán mimo popelnice a dochází k jeho rozptylu po okolí. Kontejnery na tídný odpad jsou umístny asi na 170 místech ve mst a jsou pravideln vyváženy. Uklízejí, uklízejme! A to už jsme u plošné istoty msta. Msto by se mlo uklízet a vskutku se uklízí dosti asto. Bez aktivního pístupu nás oban je to však marný boj. Obzvlášt, když není veden s plným nasazením a nepoádníci nejsou vystaveni represím. Vedle pravidelného svozu domovního odpadu zajišuje msto ze sídliš nadstandardní svoz kusového odpadu od stanoviš odpadních kontejner. Obyvatelé sídliš to považují za povinnost msta. Tak tomu ale není. Pistavování sbrných van, snad dostatené pro vilové tvrti, není v neadresném komplexu sídliš ešením uspokojivým, ale jiné lepší ešení se zatím nenašlo. Odkládání objemného odpadu u svozových nádob je menším zlem než odpad odhozený v pírod. A že tento obzvlášt zavrženíhodný zpsob zbavení se odpadu je stále hojn užíván, se každý mže pesvdit pi procházkách v okolí msta. Nkteí poádkumilovní obané uklidí ze svého pozemku odpad doslova za barák. Jindy vážená firma vyveze nepotebné odpadky do vzdálenjšího okolí vetn svých vizitek. Velkým problémem je, že mnohdy ivtchto pípadech nejsou odpovdné orgány ochotny neprodlen a nekompromisn konat. S touto situací se lenové komise ŽP setkali nejednou. Vedle úklidových et Mstského podniku služeb pomáhají s úklidem msta i obané, jimž byl uložen alternativní trest. S výsledky jejich práce jste se jist již setkali v podob naplnných modrých pytl. Ale co my ostatní? Pedevším každý sám za sebe by ml kpoádku ve mst pispívat. Napíklad úklid prostor u odpadních nádob by ml být samozejmostí a není nereálné ho vyžadovat a kontrolovat. Každý objekt má pece svého majitele, správce i samosprávu. Venčení psů Je nejkiklavjším píkladem nedodržování mstské vyhlášky o istot apoádku. Majitelé uklízející pi venení svého tynohého pítele jeho exkrementy jsou spíše výjimkou a zrovna tak je výjimkou, že by strážníci mstské policie obany porušující v tomto smru vyhlášku pokutovali. Chovatelé a vlastníci ps jsou povinni zajistit, aby pes nezneiš- oval veejné prostranství, veejné zaízení nebo veejnou zele, popípad zajistit odstranní zneištní. Za neuklizené psí exkrementy pokutu. Název lánku mluví MP paní Forejtové v beznovém ísle Kladno 2007 zní slibn. Obsah lánku je již ale více mén alibistický. Mstská policie ústy své mluví íká ano, ale... Není jiné cesty? Mstská policie musí zejména na exponovaných místech dodržování vyhlášky striktn vyžadovat a prohešky na míst pokutovat. Jinak náš každodenní slalom s pohledem upeným k zemi nikdy neskoní. Odpadkové koše? Ano, ale... Odpadkový koš nenahrazuje popelnici k odkládání naplnných plastových tašek. Slouží na pších trasách k odkládání drobného odpadu. Petékající koš pivádí obana k úvahám To je odpudivé! Jak to, že msto nezajistilo svoz? apod. Pitom staí jediná naplnná taška vhozená do koše tsn po svozu a je to. etnost svozu nemá na tuto situaci žádný vliv. I tady platí pravidlo zmenšování objemu pokud už nejste schopni donést plastovou láhev do kontejneru na tídný odpad, alespo ji ped odhozením do koše prosím sešlápnte. Odpadkové koše jsou vyváženy dle svozového plánu podle exponovanosti lokality i nkolikrát KULTURA ZAJÍMAVOSTI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ týdn. Samozejm jsou vidt rezervy i v práci svozové firmy. Píkladem špatn odvedené práce jsou neuklizené odpadky vykukující z koš pod vlastní sbrnou nádobou. Nádoba je sice vyvážena, ale pod jejím dnem zstává nepoádek. Problémy s vyvážením koš jsou jen malým píkladem vtšího problému msto dost asto platí za nekvalitn odvedenou práci. innost úklidových firem je vcí veejnou, není ukryta za tovární zdí, ale probíhá pímo pod stálým dohledem veejnosti. Chodíme, chodíme Množství vyšlapaných cest a pšinek po veejné zeleni je samostatnou kapitolou. I když msto adu tchto vyšlapaných stezek legalizovalo vybudováním chodník, problém to zcela vyešit nemže. Kvli nepatrnému zkrácení cesty by se pak mohla veejná zele zmnit v plochy betonu a asfaltu. Nikoho pece nezachrání pár ušetených krok, a to obzvláš když jde teba na procházku. V tomto pípad je zkracování cesty opravdu na pováženou. Tak milí spoluob- ané, napíšt už jen a jen po chodnících... Kuřáci Bez rozdílu dosaženého vzdlání slušn eeno: podivná parta. Zjevn valná ást z nich žije v domnní, že je vysoká da z každé krabiky cigaret oprav- uje k odhazování nedopalk a prázdných obal kdekoli a že stát vše za vybrané dan uklidí. Dovolujeme si pochybovat, zda to na úklid po nich a na nápravu jejich poškozeného zdraví staí. Ale i kdyby... Slušný lovk neodhazuje voln cokoliv vetn nedopalku i žvýkaky. A že by si odplivl na zem? To radši nechme bez komentáe. Místo mstské policie v dodržování vyhlášky o poádku a istot msta je klíové a nezastupitelné. Jist je atraktivnjší zabývat se motoristy, na nichž lze postih uplatnit mnohem snadnji. Domníváme se však, že prioritou mstské policie by motoristé být nemli. Pi udržování poádku nemžeme ekat na zásah njaké vyšší moci. Nemžeme také spoléhat jen na mstské orgány a ty zase pouze na obany. O poádek ve mst se musíme starat všichni spolen. Udržet msto isté je nikdy nekonící proces. Pokud všichni pispjeme svým malým dílem, mže být Kladno istým mstem. Naším istým mstem! K dosažení tohoto cíle chce Komise ŽP pispt i tímto lánkem. Komise ŽP Rady msta Kladna 3 x TIP NA VÝLET V areálu Sletišt bude nový stánek V yšší úrove trávení volného asu budou mít od kvtna návštvníci Sletišt. Každý rok od jara do podzimu jsou dtská hišt v tomto areálu doslova obležená dtmi a jejich rodii. Návštvnost zvedla také loni otevená in line dráha. Proto jsme se rozhodli vybudovat v tchto místech stánek, kde se budou moci návštvníci oberstvit, a strávit tak venku více asu, ekl kladenský primátor Dan Jiránek. V blízkosti dtských hiš se v tchto dnech dokonuje zázemí pro tyto úely. Budeme nabízet rychlé oberstvení pro dti i dosplé a samozejm také zázemí pro maminky s malými dtmi v podob místnosti s pebalovacím pultem. Svj komfort zde najdou také inlinisté, kteí se budou moci oberstvit u pultík pizpsobených práv postoji na bruslích, ekl editel Sportovních areál Kladno Lukáš Kubica. V komplexu nebude chybt ani sociální zaízení a mnozí také ocení možnost využití uzamykatelných skínk po dobu pobytu na Sletišti. Kdo se bude chtít na sportovní areál podívat z výšky, bude moci využít malé terasy v pate. Jií Horský z Kladna pjde pšky do nmeckých Cách Dokonení ze strany 1 V dopravním prostedku kolem vás krajina neúastn probíhá a nenavazuje s vámi kontakt. Pi zájezdu do Itálie jsme projíždli Alpami a k mému pekvapení mi Alpy pipadaly jako krásná kulisa, nic víc. Po nkolika letech jsem se tam dostal s batohem na zádech a Alpy pro mne náhle ožily jako ty nádherné partie z Dolomit. Prost nezapomenutelné! K zážitku je však poteba i únava, žíze, zima nebo naopak úmorné vedro, déš, nejistota, kde seženeme jídlo a vodu, kde budeme spát, jak nás, cizince, místní pijmou. Je pší putování považováno za cennjší, než použití souasných dopravních prostedk k tomu, aby se lidé zúastnili pouti v rzných místech svta? Pouti, až na výjimky, se mže zúastnit každý. Formu pout si zvolí podle svých možností apedpoklad. Dležité je, co lovk na pouti duchovn prožívá. Zdravý lovk by ml jít pšky. Na délce cesty tolik nezáleží a nemžeme si to piítat jako njakou zásluhu. Dopravní prostedky by nám mly posloužit pouze k piblížení k poutnímu místu. Obdivuji pesto poutníky, kteí od nás jedou autobusem, jen s malými zastávkami, teba až do Portugalska. Jaká historie se váže k Cáchám? Co má íci dnešním lidem putovaní na známá poutní místa? Aachen /esky Cáchy/ jsou prastaré lázeské msto postavené nad sirnými prameny využívanými k léb už ímany. Místo si zvolil za své sídlo Karel Veliký a zbudoval zde v 8. století falc a krásnou oktogonální kapli /vzorem byl kostel v Ravenn/. V 10. století se Cáchy staly korunovaním mstem císa Svaté íše ímské. V Cášském dómu je uložen relikviá Karla Velikého v ásti gotické pístavby provedené Karlem IV. Za panování císae Oty II. byl u nj na návštv sv. Vojtch. Císa si Vojtcha velmi vážil a po Vojtchov smrti ve Východním Prusku zde nechal postavit první kostel zasvcený sv. Vojtchovi. Velmi vzácné jsou izde pechovávané svátostiny vzácné textilie z Palestiny. Tyto svátostiny se vystavují vždy po sedmi letech a to je práv i letos. Naše pou je pihlášením k evropským a kesanským základm, z kterých naše dnešní kultura vzešla. Kdy se vydáváte na cestu a jak dlouho vám bude trvat? Naše pou zaíná v Praze u sv. Víta. Já chci naped ješt navštívit Libici, Chotou, Vrbany a Sázavu. Jsou to místa, která se vztahují k sv. Vojtchu a sv. Prokopu, našim národním svtcm. Sv. Prokop je i patronem horník a jeho ostatky povezou naši poutníci v novém relikviái do Cách. Pší pou potrvá práv msíc a 31. kvtna se sejdeme v Cáchách s celou poutní skupinou z eské republiky, která sem pijede autobusy. Další program budeme mít spolený. Putujete s myšlenkou..., budete myslet i na Kladno? Jist i na Kladno, ale hlavn na Kladeáky. Každý den bude cílen zamen k uritému tématu. Za jednotlivce, naše rodiny, pátele, farnosti, za skupiny lidí, za jednotlivé národy, za soužití národ a ras, mír, spolupráci, za úmysly Svatého otce apod.

8 Kultura KULTURNÍ TIPY ZÁMECKÁ GALERIE MĚSTA KLADNA Stedoeské sdružení výtvarník Otevírací doba Zámecké galerie: út-pá 9 12, 13 17, sone DIVADLO LAMPION Poklad baby Mraenice Prolhaný ovák Kvak a Žbluk Kvak a Žbluk Komái se ženili Prolhaný ová O Budulínkovi Ti prasátka Vodnické putování - (hostuje Divadlo rozmanitostí Most ) Sln aneb pro mají sloni dlouhé choboty -veerní premiéra Sln aneb pro mají sloni dlouhé choboty Sln aneb pro mají sloni dlouhé choboty Sln aneb pro mají sloni dlouhé choboty Vyhraje to kašpárek- derniéra Muzejní noc v divadle Tajemný hrad v Karpatech STŘEDOČESKÉ DIVADLO KLADNO Plíse Donaha! Východoeské divadlo Pardubice (náhrada za ) Plíse 2. premiéra Plíse Hamlet Vše o ženách + setkání s autorem Tajný deník Adriana Molea ve vku 13 a 3/ Panochovo kvarteto Koncert Kruhu pátel krásné hudby Píbhy obyejného šílenství Dejvické divadlo Plíse pedstavení pro seniory Charleyova teta Balada pro banditu Charleyova teta Charleyova teta Maryša derniéra Plíse Plíse B hem kvtnových sváteních dn zahraje divadlo Lampion pohádku Poklad baby Mraenice. Tento loutkáský bestseller L. Dvorského píbh prince Jirky, jeho kamaráda draka uti a vypeené baby Mraenice uvidíte v úterý od 10:00. Následující úterý bude ve znamení nejoblíbenjších íkadel, hádanek, písniek a drobných pohádek pro nejmenší dti. Pedstavení Komái se ženili zaíná v 10:00. Píbh Prolhaného ováka, který vznikl na motivy lužickosrbské lidové pohádky, uvidí diváci Lampionu bhem stedeního podveera od 17:00. Atmosféra hry o krásné dcei hamižného hrabte, která se zamiluje do chudého ováka, je píjemn dotváena hraním na fujaru a celou adou písniek na lidové motivy. Vplce kvtna eká divadlo Lampion premiéra pohádkového píbhu pro dti, který nese název Sln aneb Pro mají sloni dlouhé choboty. Na motivy píbh Rudyarda Kiplinga vzniklo dobrodružné putování pralesem, které napsal a režíruje Pavel Polák. Dj se odehrává v dob, kdy sloni ješt nemli choboty, jenže zvdavé sln strkalo svj malý nos tém všude, i do krokodýlí tlamy, a tak se stalo, že se mu nos vytáhl, až byl dlouhý jako hadice. K emu všemu vlastn mže být takový chobot dobrý? Teba k plašení much. strana 8 Květen Kladenské divadlo pivítá vzácného hosta Pijte se seznámit s Mirem Gavranem vtnová repríza komedie Vše o ženách bude výjimená. Pozvání Kdo Kladna totiž pijal sám autor Miro Gavran, pední osobnost souasného evropského dramatu. U nás byl zatím znám jen jako dramatik a jeho prozaická práce nebyla eským tenám dostupná. Vkvtnu pijde na trh peklad jeho románu Judita a sám autor vám ho bhem veera pedstaví. O své názory a charizma se s vámi Miro Gavran podlí bhem besedy, která bude souástí veera. Tlumoení je samozejm zajištno. Souástí veera, na kterém pislíbil úast také chorvatský velvyslanec v R pan Marijan Ramušak, bude i vernisáž výstavy obraz v Kladn žijícího chorvatského malíe Antuna Snovaka. STEDA 9. KVTNA V 19 HODIN Pijede Charleyova teta? aké v kvtnu budete mít píležitost vidt Tslavnou pevlekovou komedii, která mla premiéru v dubnu. Pátelé Jack a Charles pozvou své dívky na setkání s Charlesovou tetou z Brazílie. Ale co dlat, když se teta omluví a dívky již zvoní u dveí? To bude chtít njakou náhradu... V režii Gustava Skály uvidíte v hlavních rolích Marcela Rošetzkého, Radima Kalvodu a Radima Jíru. 17., 22. A 24. KVTNA V 19 HODIN Pátení veer v Koloav oslední pedprázdninová repríza oblíbeného muzi- Balada pro banditu je naplánována na pátek Pkálu 18. kvtna od 20 hodin. Odložte svj odjezd o víkend pozdji a urit pojedete v lepší nálad. Baladicky ladný píbh slavného zbojníka, doplnný adou krásných písniek na motivy zbojnické poezie, je právem už druhou sezonu stálicí našeho repertoáru a pedstavitele hlavních rolí Jaroslava Slánského (Nikola) a Veroniku Pavlasovou (Eržika) zvolili diváci nejoblíbenjšími herci loské sezony. PÁTEK 18. KVTNA VE 20 HODIN Vkvtnu a ervnu mžete opt hlasovat v divácké anket ž 7. roník ankety o nejoblíbenjší hereku, herce a inscenaci této sezony byl slavnostn vyhlášen Uupíležitosti premiéry hry Plíse. Práv tato inscenace je poslední, pro kterou mžete letos hlasovat. Hlasovací lístky s podrobnými informacemi získáte na pokladn divadla nebo na A co hosté? Louení s Maryšou V pondlí 28. kvtna se rozlouíme s nejoblíbenjší inscenací loské sezony (podle výsledk divácké ankety). Maryša zbavená slováckého náeí a obohacená adou známých lidových písní si našla velké množství píznivc. O jejích kvalitách svdí i fakt, že jméno pedstavitelky titulní role Evy Nádaždyové se objevilo v letošních nominacích na Cenu Thálie. PONDLÍ 28. KVTNA V 19 HODIN Nová inscenace Divadla Na Ton ošuntlém hotelovém pokoji v gorbaovské Moskv se setkávají Vdv postarší ženy. A jsou odlišné, jak jen dv ženy mohou být. Norka Maggi psobí velmi konzervativn, ale uvnit si nosí touhu po svobod, úniku ze stereotyp, zažitých povinností, touhu po zmn. Irma je švédsky mluvící Finka, která se nebojí nazývat vci pravými slovy a pro odpov nikdy nechodí daleko, a její osud je od Maggina osudu upjaté vdovy po obchodníkovi nekonen vzdálený. Pro by si jako vdova po dvou alkoholicích nemohla užívat s milencem ve Španlsku? I když tvrdí, že lidé jsou plíse na zemi, i její cyninost se rozplyne, když dojde na lásku. A když se tyto dva osudy stetnou, je to jako stet dvou kamen: jiskry létají, ale hrany se obrušují. Hru souasné norské autorky Marit Tusvikové uvádí SDK v eské premiée v režii Ireny Žantovské. Uvidíte Zuzanu Mixovou a Janu Jiskrovou. 1., 5., 7., 30. A 31. KVTNA V 19 HODIN ni v kvtnu jsme nezapomnli na zajímavé hosty: ve stedu se Amžete tšit na muzikál Donaha! v podání Východoeského divadla Pardubice. Jedná se o pedstavení peložené z 28. února pijede Dejvické divadlo se hrou Petra Zelenky Píbhy oby- ejného šílenství. Hru napsal Petr Zelenka pímo pro soubor Dejvického divadla (premiéra byla na podzim 2001), ale brzy se zaala hrát v mnoha dalších eských i zahraniních divadlech. Premiéra, derniéra a Muzejní noc v divadle A nejen k tomu...! Premiéra pohádky plné zvíecích postav a veselých písniek se uskutení v pátek v 18:00 v divadle Lampion. Vkvtnu zažije Lampion také derniéru, tedy poslední uvedení pohádky, ve které vystupuje Kašpárek jako detektiv, kucha a zachránce hodného draka. Pohádku Vyhraje to Kašpárek uvidíte naposledy v sobotu v 15:00. Pokud se vám ješt nepodailo nahlédnout do zákulisí loutkového divadla, budete mít píležitost v sobotu v rámci Muzejní noci, kterou pipravuje Sládekovo vlastivdné muzeum v Kladn ve spolupráci s divadlem Lampion. Od 18:00 do 23:00 jsou pipraveny veerní a noní prohlídky zámkem a zákulisím divadla, ukázky z loutkových pedstavení a v závru noci koncert skupiny Kelská vinice v zámecké zahrad. Na veerní asy je nachystán speciální program pro dti, které si vyzkouší teba i hraní s loutkou.

9 Květen strana 9 Kultura Kruh pátel krásné hudby Veery KPKH vrcholí V J e tomu více než ticet let, kdy mimoádn talentovaný ing. Vladimír Klusák založil Swing Quartet a zaal po jazzových klubech a festivalech svoji hudební kariéru. Hlavním zdrojem inspirace pro tuto kapelu se stal kdo jiný než klarinetista a skladatel král swingu - Benny Goodman. Ten byl mimochodem velkým obdivovatelem v zámoí tém neznámého Jaroslava Ježka. Kariéra Swing Quartetu vyvrcholila úspšným turné po Japonsku, avšak byla zásadn narušena tragickou smrtí Vladimíra Klusáka v roce V kapele se vystídala ada skvlých jazzman jako napíklad F. Sojka, L. Švabenský, J. Klempí nebo J. Niederle. V roce 2002 se tato formace rozšíila pibráním kontrabasu na Swing Quintet. Zárove tím jejich hudba získala na rytmické odleh- enosti. Souasné složení kapely pipomíná sestavu all stars eského swingu. Nejstarším lenem a zárove kapelníkem je legendární bubeník a showman Ivan Dominák, který psobí na pražské jazzové scén tém padesát P pondlí 14. kvtna v hodin ve Stedoeském divadle v Kladn se uskutení koncert Panochova kvarteta, který bude znamenat vyvrcholení celé sezony. Tento soubor byla založen v roce 1968 a na Kladn ho pokládáme tém za domácí. Vždy primárius Jií Panocha a sekundista Pavel Zejfart jsou rodilými Kladeáky. Dopluje je violista Miroslav Sehnoutka a violoncellista Josef Kulhan. Za dlouhá léta své aktivity absolvovali na dva tisíce koncert jak doma, tak v zahranií. Krom Austrálie je zná obecenstvo na všech dalších tyech kontinentech. Pravideln vystupuje i na významných festivalech, jako je nap. Edinburg, Salzburg, Tel Aviv atd. Soubor nahrává pro firmu Supraphon, Teldec a Camerata Tokyo. Nahrál tém šedesát CD. Jmenujme nap. dvanáctidílnou kompletní nahrávku Dvoákových kvartet. Za nahrávky smycových kvartet. 4-6 Bohuslava Martin získal Grand Prix du disque a za nahrávku kvartetních vt Cypiše Antonína Dvoáka cenu MIdem - Cannes Clasical Aword. atí mezi ty eské výtvarné umlce, kteí se stali legendou ješt za svého života. V zahranií získal adu ocenní, nap. Grand Prix UNICEF pi OSN, a je zapsán na estné listin IBBY, Mezinárodního sdružení pro dtskou knihu. U nás vstoupil do širšího povdomí veejnosti svými ilustracemi let. Úinkoval i v nkterých eských filmech jako Starci na chmelu, Kdyby tisíc klarinet, Skalpel prosím a Zánik samoty Berhof. Milan Dvoák je zase skvlým skladatelem, pianistou a hudebním pedagogem a jeho dvoudílné Jazzové etudy vycházejí stále v nových vydáních. Radek Krampl jako akademicky vzdlaný virtuos na vibrafon je považován za nejuniverzálnjšího eského jazzmana, který je schopen stejn dobe hrát swing, blues nebo avantgardní moderní jazz. dtských knížek, které jsou lyrické, a humorné. Tebaže námty jsou asto strašidla, erti a jiné pohádkové bytosti, v dtech vzbuzují pevážn pozitivní emoce. Ve volné tvorb je pevažujícím tématem hudba, hrací strojky, hudební nástroje a samozejm i muzikanti. Tyto motivy se objevují i v jeho známkové tvorb, kde Panochovo kvarteto klade velký draz na eskou hudbu, zvlášt na tvorbu A. Dvoáka, B. Smetany, B. Martin a L. Janáka. Jeho repertoár zahrnuje však skladby od vídských klasik až po souasnost. Pro kladenský koncert si pipravili program z dl W. A. Mozarta, F. Schuberta a Z. Fibicha. Toto jejich vystoupení bude významnou událostí nejen pro zajímavý poad, ale i pro jejich velké umní. Ing. Vladimír Náprstek, pedseda KPKH Swing Quintet zahraje v Jazz clubu 19. kvtna (sobota) od 20:00 v kladenském divadélku; Ivan Dominák (bicí); Radek Krampl (vibrafon); Milan Dvoák (piano); Ondej Štajnochr (kontrabas); Jií Kudrman (klarinet, alsaxofon); nezapomenutelné swingové hity (B. Goodman, L. Hampton, G. Gershwin) a balady (R. Charles) * klasický jazzový žánr ve strhujícím podání mistreského jazzu * dstojné pokraování odkazu jazzového pianisty Vladimíra Klusáka * šastné souznní hudebník rzných generací. Kavárna vinárna Atelier vkvtnu uvádí Výstava fotografií Jaroslava Vyšína hod. vernisáž výstavy hod. Jazz v Atelieru Swing Cheek M. Kysiky (spirituály, gospely, retro jazz) hod. V cyklu Setkání P. Veselý pedstaví scenáristu Gustava Oplustila hod. Hudebn poetický veer hod. Vernisáž výstavy kreseb a grafik Zdeky Polívkové Kdo navštívil loského listopadu Slánské jazzové dny, mohl se pesvdit, že Swing Quintet hraje v neobyejné pohod a s obrovským nasazením. Klasická swingová schémata jsou asto nabourávána invenními sóly jednotlivých nástroj a mezi muzikanty to na pódiu zdrav jiskí. Pokud nás navštívíte, slibujeme vám skuten mimoádný zážitek a zábavu! Pedprodej v restauraci kladenského divadélka denn hod. Rezervace: nebo Akademický malí Karel Franta jsou pochopiteln i oblíbeným pedmtem sbratelského zájmu. Karel Franta je laskavý, pozitivní lovk, který má souasn i dar sdlovat. Jeho lidské poselství je hluboká výtvarná poezie, která bez obtíží pekonává hranice jazyk i kultur. Jeho výstavu mžete zhlédnout v Radosti do konce msíce kvtna. V zámecké zahrad zane letní sezóna. Stejn jako v minulých letech budou moci píznivci rzných žánr navštívit nkolik koncert. Foto: Josef Seifert BIKRANOVÉ VANY PRO ÚKLID ÚČASTNÍKŮ KLADENSKÝCH DVORKŮ 2007 PODPRŮHON rámci akce 25. Kladenské Vdvorky konané ve dnech 2. a budou pistaveny bikranové vany v Podprhonu pro úklid dvork následovn: pistavení: sobota v 8.00 hodin umístní: ul. R. Knotka (pod schody) ul. Bukovská (nad schody) ul. Kolmistrova (u hospody) ul. Havíská (rozcestí Kolmistrova/Havíská) odvoz: nedle po hodin Výroní turistické známky KLADENSKÉ DVORKY Z námky vydané k 25. výroí poádání Kladenských dvork 2007 si mžete zakoupit již te od dubna, zakoupit si ji mžete v: Informaním centru Mstské knihovny Kladno-Sítná Informaním stedisku Magistrátu msta Kladna Informaní stedisku LO na námstí Svobody odd. komunikace s veejností KM MMK (budova FORTE). Známky se budou prodávat také na samotné akci 25. Kladenské dvorky letos konané ve dnech 2. a v Kladn-Podprhon. PIHLÁŠKY pro vystavující na 25. KLADENSKÉ DVORKY pihlášky si mžete vytisknout na stránkách msta (: Hlavní nabídka: Úední deska (zelené okno): Úední formuláe: Kancelá magistrátu úsek vnjších vztah: Pihláška na Kladenské dvorky) a spolu s fotodokumentací nebo odkazem na webové stránky vašich exponát poslat poštou na adresu Magistrát msta Kladna, odd. komunikace s veejností KM MMK, nám. St. Pavla 44, Kladno. Pihlásit se mžete i osobn na odd. komunikace s veejností KM MMK (bývalé odd. kultury v budov FORTE). Uzavírka pihlášek je Magistrát msta Kladna spolu s komisí pro výbr výtvarných dl si vyhrazuje právo nezaadit nkterá pihlášená díla, eventuáln jejich autory.

10 Informace strana 10 Květen Lukohrátky 2007 budou v Libušín Obanské sdružení Lukostelec.cz poádá kvtna v Libušín na louce pod Sv. Jiím jedinený lukostelecký turnaj s názvem Lukohrátky V nm se pedstaví 80 tradiních lukostelc z celé eské republiky, kteí budou zápolit celkem ve 24 disciplínách. N ávštvníci, kteí mají mimochodem na celou akci vstup zdarma, zde mohou pihlížet mnoha zajímavým disciplínám. Napíklad pi rychlostelb stelci vystelí tém 20 šíp vase kratším než jedna minuta, pi tradiním anglickém cloutu zase stílí na ter vzdálený 165 metr, nechybí ani stelba na rychle se pohybující kyvadlo nebo lovecká a bojová stezka. Jak název napovídá, objeví se i hravé disciplíny teba lukostelecká obdoba karetní hry oko nebo lukostelecký golf. Klání zaíná v sobotu od 9:00 a soutžní ást koní veer v 18:00. Po této hodin si mohou K S návštvníci sami vyzkoušet lukostelbu a pesvdit se, jak nároné disciplíny musejí soutžící zvládat. Ve veerních hodinách je pro stelce i návštvníky pipraven lákavý doprovodný program v režii skupiny historického a scénického šermu Vespera z Kladna, bišní tance v podání taneního uskupení Aithér nebo teba vystoupení vicemistra R v bojovém házení nožem Františka Olborta. V nedli od 9:00 pokrauje klání soutží družstev a duely jednotlivc, krátce po poledni pijde na adu vyhlášení výsledk a zakonení turnaje. Turnaj poádá neziskové obanské sdružení družení nájemník R - místní organizace Kladno, poádá besedu s obany msta Kladna na téma Co vás zajímá z oblasti bydlení v souvislosti s pijetím zákona. 107/2006 (jednostranné zvýšení nájemného a zmny v obanském zákoníku v oblasti bydlení). Beseda se uskutení v úterý Lukostelec.cz se sídlem v Kladn, které provozuje internetový portál organizuje Lukosteleckou ligu a vyvíjí další aktivity smující k propagaci tohoto krásného sportu mezi veejností, zejména pak mezi mladými lidmi, kterým tak nabízí možnost zajímavého a smysluplného trávení volného asu. Zájemci z ad mládeže i dosplých z Kladna a okolí jsou vítáni i na kterémkoli lukosteleckém tréninku, které sdružení 2x týdn organizuje. Podrobnjší informace o sdružení a jeho innosti jsou k dispozici na uvedeném internetovém portálu. Spolupráce KEB a Domova dchodc v Kladn trvá už deset let Kladenští senioi jsou aktivní i v dchodu také díky spolupráci se sdružením kladenských energetických spoleností Kladno Energy Businesses (KEB), která trvá již deset let. A práv na základ této pravidelné finanní podpory mže kladenský domov dchodc realizovat pro své klienty mnoho nadstandardních program, které by se jinak nemohly uskutenit. Vážit si senior by mla každá spolenost, a proto v rámci našeho rozsáhlého a dlouhodobého sponzorského plánu preferujeme projekty, které se vedle dtí zamují i na n, vysvtluje motivaci spolupráce se seniory Markéta apková z KEB. ladno Energy Businesses je generálním partnerem Domova dchodc Kladno už od roku 1997 a za tu dobu poskytlo této organizaci finanní pomoc ve výši pes 2 miliony korun. Za tuto ástku v domov zakoupili nejen adu pomcek, ale napíklad i osobní automobil, rehabilitaní zaízení i kvalitní lžka s nastavitelnými rošty a zdravotními matracemi. Aby se lidé se sluchovými problémy mohli cítit v domov lépe, byla také pro lepší poslech ozvuena spoleenská místnost a instalovány videorozvody, takže videofilmy se nyní mohou promítat jak ve spoleenské místnosti, tak ipímo v pokojích klient. Protože je práce v domov pro personál velmi nároná, velice oceujeme, že mžeme díky podpoe sponzora využívat odborné konzultace a supervize pod vedením klinického psychologa a úastnit se vzdlávacích seminá. Víme, že práv i díky tomu se naše práce se seniory stále zlepšuje, vypoítává Jitka Beráková z Domova dchodc v Kladn a dodává, že díky získaným financím byla také vybavena sesterna ošetovatelského oddlení a v loském roce splácen i leasing nov zakoupeného vozu Citroën Berlingo. Naše podpora však nesmuje jen na hmotné vybavení kladenského domova dchodc, ale podílíme se na ad akcí, které seniorm zpíjemují život, jako je poádání rzných kulturních vystoupení, výlety autobusem do okolí, tanení terapie, výstavy výrobk klient domova, konstatuje Markéta apková. Nkteré nápady dokonce perostly v tradici. Zahradní slavnosti se napíklad už pravideln staly místem, kde se senioi každoron setkávají se svými vrstevníky, blízkými i zástupci msta, ve kterém mnoho z nich strávilo i celý život. Projekt sportovních her organizovaný pro domovy dchodc z Kladna a okolí spojený se soutživostí a týmovou spoluprací zase dokáže u starých lidí mobilizovat CO VÁS ZAJÍMÁ Zahradní slavnost se stala tradiční a mezi seniory velmi oblíbenou akcí. jejich psychické i fyzické síly a pinést radost spojenou s pimeným naptím. Oblíbenými se staly i fotografické soutže, které jsou souástí dlouhodobého projektu s názvem I starý lovk mže být šastný. Radost totiž vstupuje do našeho života bez rozdílu vku, když máme co dlat, co milovat a v co doufat. Myslím, že práv takovéto akce obyvatele kladenského domova dchodc nesmírn tší a pináší jim potebné rozptýlení, a to je dvod, pro je podporujeme, dodává Markéta apková. Sponzorský program KEB je zamen do pti základních oblastí: charity, vzdlání, zdravotnictví, kultury a sportu. Od roku 1997, kdy sdružení KEB (díve prostednictvím ECK Generating) pišlo do Kladna, vnovalo na rzné projekty v kladenském regionu již ticet milion korun od hod. v Dom techniky Kladno - Sítná. Na dotazy pítomných budou odpovídat odborníci SON R a zástupci MÚ Kladno. Policie zabránila stetu demonstrant Dokonení ze strany 1 Byl zadržen tyiadvacetiletý mladík, který neuposlechl výzvy policist a dopustil se tak pestupku. Pozdji byl propuštn, ekla mluví kladenské policie Jana Šteinerová. Dodala, že bhem demonstrací nebyl nikdo zrann ani nedošlo ke škodám na majetku. Policie byla ale až do veera v pohotovosti. Blokové ištní kvten IV/11 parkovišt na Kovárn, zpevnné plochy ped garážemi a DI Kladno IV/12 Vodárenská, U Hvzdy a všechny vnitroblokové cesty IV/13 Svobody, Herbenova, Slovenská, Svépomoc, sídl. ped Telecomem IV/14 Lacinova, Vodárenská, Otevená, Opuková, Novotného, Vrchlického spodní ást VI/1 Ostravská, Plzeská, C. Boudy (hranice), J. apka (hranice) + všechny vnitrobloky VI/1 Brnnská, nám. Sítná, parkovišt Hutník, Ústecká V/5 Mostecká + všechny vnitrobloky V/5 Dínská, Benešovská, Dr. Fousky (hranice) + všechny vnitrobloky VII/3 SA (hranice), Prchova, Štechova, Vanurova + všechny vnitrobloky VII/5 V. Kratochvíla, V. Lanny, K Lesíku, Železárenská VII/6 sídlišt Na Vyhaslém + všechny vnitrobloky VII/7 Ant. Škváry, (1 ást), J. Ježka, J. Voskovce, J. Wericha, Mahenova, VII/7 Braunova,, Havlasova, Závišova, Ludvíka Kuby VIII/1 Sportovc, Strouhalova, Sochorova, Barrandova, U Vodojemu, Erbenova, U Zastávky, Žerotínova VIII/2 chodníky podél ul. Vítzné, nám. J. Masaryka, Petrohradská, VIII/2 Helsinská, Moskevská, vetn vnitroblokových cest, Havlíkova, Kardinála Berana, Talinská, J. Pecky, Jižní VIII/3 chodníky podél ul. Vítzné vetn vnitroblokových cest, Kordaova, Studentská, Míru Kladenské dvorky- zahájení Na Stráni, Kolmistrova + všechny schody, Havíská, Burgerova schody dolní, Hluboká, Bukovská, Pod Strání A. Suchého, Ostrovecká, R. Knotka, Jind. Soukupa, J. Klímy, Ostruhová, Dr. Topky, A. Kymliky, Kam s komunálním odpadem SEPARAČNÍ DVŮR Do sbrného dvora v Kladn-Rozdlov ve Smeenské ulici (v areálu MPS Kladno, s. r. o.) mohou obané bezplatn odkládat nebezpené složky komunálního odpadu. Jedná se napíklad o automobilové baterie, televize, rádia, záivky, výbojky, barvy, kyseliny, ledniky, oleje, opotebované pneumatiky, suché baterie, plastové a kovové obaly, zbytky znehodnocených prostedk na ochranu rostlin a podobn. Oteveno má v pondlí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 13 hodin. MOBILNÍ SBĚR Stanovišt speciálního pevozného kontejneru, zajišujícího mobilní sbr nebezpených složek komunálního odpadu Wolkerova - Smetanova (Výh.); Dínská (Sítná); Štechova - Prchova (Kl.); nám. K. Kindla (Bresson); Lacinova - Šulcova (Kro.); nám. J. Masaryka (Roz.j.); nám. M. Alše (Hnid.); Vitry - Wednesbury (okr.); V. Doubnera (Dubí); V. Kratochvíla (Ostrovec); R. Svobodové (Kl.); nám. 9. kvtna (Korea); Anglická - Dánská (okr.); Budeská - Kralupská (Na šestém); Na stráni (Podpr.). POZOR: Obsluha mobilních sbrných dvor odebírá nebezpený odpad od oban msta Kladna od 14 do17 hodin. MĚSTSKÉ VANY (velkoobjemové bikranové kontejnery pro odkládání objemného odpadu z domácností, Píznivci znepátelených skupin se v nejvtším stedoeském mst sešli po poledni, jejich akce byly nahlášeny na dvou odlišných místech v Kladn. Sympatizanti Autonomních nacionalist Stední echy mli sraz na vlakovém nádraží, odkud se jejich pochod vydal do Vodárenské ulice, anarchisté se scházeli na námstí Starosty Pavla. Poprvé zde zasahoval antikonfliktní tým Správy stedoeského kraje, jehož lenové mli mimo jiné za úkol upozorovat demonstranty na jejich pípadné protiprávní chování. Nad Kladnem pelétal od dopoledne policejní vrtulník. (podle zprávy TK) napíklad starého nábytku, kamen, praek, sporák, beden, matrací, koberc ) V. Sembnera V. Doubnera (Dubí), A. Fouska Štefánikova (Roz.j.); Tylova J. ernohorského (Bresson), Vrchlického - Hviezdoslavova (Kro.); Americká 2439 (okr.), L. Kuby (Ostr.); Tebízského - Dobrovského (Mot.), Štechova (Kl.); J. Lébra J. Dražila (Výh.), Hebeská (okr.); K. Tomana 829 (Roz.s.), Vinšova - Sokolská (Štpánka); Maršnera (Dí), gen. Píky (okr.); Herbenova (Kro.), Malá strana (Hnid.); Wednesbury 2173 (okr.), E. Zahrádky Tolstého (Roz.j.); Hrníská (Kl.), I. Olbrachta K. apka (Korea); Norská (okr.), A. Rendla F. Zvonae (Roz.s.); Mostecká (Sítná), M. Majerové (Kro.); Estonská 2567 (okr.); Pavlisova R. Svobodové (Kl.), Vrapická 34 (Vrapice); Erbenova (Mot.), Dánská - Anglická (okr.); M. Švabinského (Kl.), Moskevská J. Pecky (Roz.j.); Polská (okr.), Mošnova - Trojanova (Kro.); Zd. Petíka (Kl.), S. echa (Hnid.); R. Knotka (Podpr.), Bukovská (Podpr.), Kolmistrova (Podpr.), Havíská (Podpr.); Brjanská Studentská (Roz.s.), Vrchlického U výtopny (okr.); Budeská Kralupská (Na šestém), Havanská (okr.); Svátkova (Kro.); V. Lanny (Ostr.) POZOR! Návozy mstských van jsou provádny mezi 14. a 15. hod. a odvozy vždy následující pracovní den v odpoledních hodinách. Návozy bikr. van v ervnu 2007:1. 6. Kaftanova - Alešova (Výh.), L. Ševíka (Bresson); Štpánská 2661 (Štp.), Saskova (Kl.)

11 Květen strana 11 Inzerce Nový komplex moderních rodinných dom Na Musilech Každý zájemce o nové bydlení eší mnoho otázek spojených s výbrem toho nejlepšího, co trh s realitami nabízí. Kritérií, která jsou pi správné volb rozhodující, je mnoho, napíklad je to lokalita, kde se uvedená nemovitost nachází, obanská vybavenost, dostupnost, architektonické ešení dom a byti komplexnost celého areálu. Opravdovou lahdkou na trhu s novým bydlením je rezidenní soubor 19 luxusních rodinných dom Na Musilech, který vyrstá v klidné ásti Prahy 4-Libuše. Výhradním prodejcem je spolenost Fora reality, s. r. o., spolu s Realitní spoleností eské spoitelny, a. s. Že se jedná o opravdu pozoruhodný projekt, jsme mli možnost pesvdit se na vlastní oi. A tak jsme za vás položili pár otázek pedstaviteli spolenosti Fora reality, s. r. o. Odpovídá jednatel této spolenosti pan Radovan Hájek. Mžete našim tenám v krátkosti pedstavit váš projekt? Projekt Na Musilech nabízí 6 typ nadstandardn ešených rodinných dom a dvojdom s maximálním využitím ekologických a pírodních materiál. Svým provedením je tento zajímavý rezidenní projekt pojat jako urbanisticky a esteticky ucelený areál v nadasovém designu, který bude pirozen vsazen do okolní zástavby. Zárove však zstává zachována jedinená designová svébytnost tohoto bydlení. Velký draz je kladen na tradiní zdnou konstrukci doplnnou zesílenou tepelnou izolací a odvtrávanou fasádou, ve které se kombinují fasádní desky s psobivým exotickým devem, což adí tento projekt v kategorii moderních dom s velkými prosklenými plochami mezi projekty s nízkou energetickou nároností. Kde se rezidenní komplex Na Musilech nachází a jaká je jeho dostupnost mstskou hromadnou dopravou? Pozemek rezidenního komplexu Na Musilech se nachází v mírném svahu obráceném k jihu a je zalenn do stávající zástavby rodinných dom v klidné ásti Prahy 4-Libuše. Komplex leží v blízkosti stanice metra C Kaerov (autobusem zhruba 15 minut). V blízkém sousedství najdeme základní a mateské školy, mezinárodní školu, gymnázium a stední odborné školy, polikliniku, nemocnici a další. Pro relaxaci a odpoinek je ideální malebné údolí Libušského potoka i Modanská rokle chránné pírodní památky. Mžete našim tenám popsat, jak tento komplex vypadá? Stylový design dom využívá kombinaci velkých prosklených okenních ploch s fasádními deskami a exotickým devem. Dispozice dom (4+1 nebo 5+1) jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potebám moderní rodiny. Vnímání prostoru je podpoeno vyšší svtlou výškou pokoj a dvemi vysokými 230 cm. Do 1. NP je soustedna ást urená pro celodenní užívání a technické zázemí, kde obytná SC-71339/2 ást plynule navazuje na venkovní prostory. Ve 2. NP najdeme obytnou klidovou ást se sociálním zázemím. Domy jsou navrženy v jednotném principu moderních, hmotov a materiálov výrazných staveb. Cílem je vytvoit moderní ucelený prostor, který poskytuje vtší intimitu a bezpeí než vtšina mstských aglomerací. Jak jsou tyto domy vybaveny a jaké mají standardy? U jednotlivých dom je kladen draz na dsledné propojení interiéru se zahradou. Souástí interiérového ešení je také píprava na vestavbu skíní, šaten a koupelny s denním osvtlením. Standardn jsou tyto domy vybaveny napíklad devnými eurookny, vstupními bezpenostními dvemi pipravenými pro instalaci zabezpeovacího zaízení a devnými plovoucími podlahami ve všech obytných místnostech. Vnitní dvee jsou bezfalcové, designové devné dvee osazené do obložkových zárubní. Vytápní je zajištno podlahovými konvektory v kombinaci s deskovými radiátory. Samozejmostí je vybavení sociálního zaízení závsným WC, umyvadly DELTA KOLO a bateriemi HANSGROHE TALIS. Každý zákazník od nás obdrží poukaz na kuchyskou linku v hodnot ,- K. Kdy byla zahájena výstavba tohoto obytného komplexu a jaký je termín jejího dokonení? Výstavba byla zahájena v záí roku 2006 a termín jejího dokonení je stanoven na listopad letošního roku. Kde si mohou pípadní zájemci projekt Na Musilech prohlédnout nebo o nm získat více informací? Zájemci si mohou prohlédnout projekt na našich webových stránkách nebo se o nm víc dozvdt na telefonním ísle prodejce Fora reality, s. r. o., pana Petra Davida i na u -kmi- Sto tyi stran kvalitního tení nejen pro Kladeáky Druhé íslo kulturní revue Kladno Záporno vychází 2. dubna! Hlavním tématem je Kladno a živly spojení msta s vodou, ohnm, zemí a vzduchem, dále se dotete o jedné z nejstarších kladenských tvrtích Podprhonu a výstav Kladenské dvorky, která letos slaví tvrt století. Téma Paralelní svty se zabývá souvistostmi mezi místy i lidmi. asopis si mžete zakoupit za 50 korun v knihkupectvích Kladenka a Frank, v klubu Dundee Jam, Caffé U Hada, v obchod s výtvarnými potebami pana Huji a v trafice Na Amálce.

12 Aktuality Duben v Kladn strana 12 Květen V Kladně se uskutečnilo vyhodnocení soutěže Masky kolem světa, příběhy o vztazích mezi člověkem a přírodou česká část. Vyhodnecní se zůčastnil i primátor Ing Dan Jiránek a náměstek primátora Antonín Kajgr. Velikonoční jarmark se letos poprvé přestěhoval na náměstí u kaple sv. Floriána. Stánky nabízely především typické velikonoční zboží pomlázky a kraslice. Soutěž pro školy s přírodovědnou tématikou pořádalo v motyčínské škole Naučné středisko ekologické výchovy. Soutěžící děti přišel podpořit první náměstek primátora Miroslav Bernášek. Do Kladna poprvé zavítala mezinárodní přehlídka filmů Febiofest. Radost z toho měl jak ředitel festivalu Fero Fenič (s nezbytným logem - motýlem - na krku), tak i režisérka Helena Třeštíková, která v Kladně uvedla premiéru svého sběrného dokumentu Marcela. Nový český film Ro(c)k podvraťáků se z části natáčel v Kladně. Jeho hlavní představitelé v čele s Janem Hrušínským a Jiřím Mádlem se zúčastnili slavnostní premiéry v kině Hutník. O jejich podpisy byl mezi diváky (a zejména divačkami) velký zájem. Primátor Dan Jiránek si při té příležitosti vyměnil zkušenosti s filmovým starostou Janem Hrušínským. Výtvarná skupina Femina vystavuje v Zámecké galerii města Kladna. Foto na stran 12 Josef Seifert

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více