Znalecký posudek č. 6791/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 6791/140-2013"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 6791/ O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 37, Všejany, ul. V Luhu, včetně příslušenství a pozemků, stp.č. 103, pp.č. 308/3, katastrální území Všejany, obec Všejany, okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský - dle LV č. 367 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Trutnov JUDr. Jan Bohutínský Ječná Trutnov 3 Účel posudku: zjištění obvyklé ceny nemovitosti dle Usnesení ze dne pod č.j. 158 EX 802/13-24 Dle ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, podle stavu ke dni posudek vypracoval: Jiří Danielis Praţská č.p Trutnov znalec z oboru stavebnictví a stavební ekonomiky Posudek obsahuje 13 stran a 6 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Trutnově,

2 strana č. 2 A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o obvyklé ceně rodinného domu, včetně pozemků a příslušenství pro účely exekutorského úřadu. 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti pana Otakara Kysilky, zmocněného zástupce vlastníka nemovitosti. 3. Podklady pro vypracování posudku - výpis z KN Katastrálního úřadu v Mladé Boleslavi - dálkový přístup, ze dne , výpis z listu vlastnictví č. 367, pozemek č zastavěná plocha, rodinný dům čp m 2, pozemek č. 308/3 - zahrada m 2, - snímek mapy katastru nemovitostí předmětných pozemků, zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz, - darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene č.j. NZ 162/97, N 186/97 - usnesení o vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitostí povinného, č.j. 158 EX 802/13-24 ze dne prodeje nemovitostí na internetových realitních serverech, - skutečnosti a výměry zjištěné na místě dne , - fotodokumentace pořízená znalcem, - informace a údaje sdělené účastníky místního šetření, - dále nebyly na mé poţádání předloţeny ţádné další doklady, které by měly vliv na ocenění. 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Středočeský Okres: Mladá Boleslav Obec: Všejany Katastrální území: Všejany (787108) List vlastnictví číslo: 367 Vlastník: Vodseďálková Miluše (565109/0808) Hrubínova 1459/2, Praţské Předměstí, Hradec Králové Věcné břemeno: Dle sdělení účastníka místního šetření, paní Miluše Krejčíková jiţ zemřela věcné břemeno z roku 1997 zaniklo. 5. Dokumentace a skutečnost Dokumentace nemovitosti nebyla předloţena, objekt je ve špatném stavebně technickém stavu, má špatnou údrţbu. Dle mého odhadu byl postaven jako rodinný dům v roce Dne byl vydán Souhlas s provedením ohlášené stavby pod čj. OStRM.13513/ , dále dne vydán Územní souhlas pod čj. OStRM 19233/2008. Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 strana č Celkový popis nemovitosti Rodinný dům je postavený jako samostatně stojící, klasicky zděný s jedním nadzemním podlaţím, bez podkroví, nepodsklepený, na rovinném terénu, volně přístupný ze zpevněné komunikace, v zástavbě obdobných domů, v zastavěném území obce v místní části Vanovice. Objekt je napojen na veřejné rozvody elektřiny a vody, má vlastní ţumpu a studnu s uţitkovou vodou (nefunkční). V obci je zavedena kanalizace - moţnost napojení na veřejnou kanalizaci. 7. Obsah posudku a) Hlavní stavby 1) Rodinný dům čp. 37 2) Garáţ b) Pozemky B. Posudek Obecné předpoklady pro stanovení tržní hodnoty Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. Předpokládá se plný soulad se všemi aplikovatelnými republikovými zákony a obecně závaznými předpisy. Objektivní trţní hodnotu definuji jako hodnotu, kterou lze dosáhnout v konkrétních podmínkách trhu s nemovitostmi mezi dobrovolně jednajícími kupujícími a prodávajícími, bez zřetele na individuální a jiné zájmy. Za skutečnosti nebo podmínky, které se vyskytnou po datu zpracování tohoto ocenění a za změnu v trţních podmínkách nelze převzít zodpovědnost. Výpočet věcné hodnoty Ocenění nemovitosti je provedeno analogicky podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb., vyhlášky č. 387/2011 Sb. a vyhlášky č. 450/2012 Sb. o oceňování majetku. Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres: Mladá Boleslav Počet obyvatel: do obyvatel a) Hlavní stavby a.1) Rodinný dům čp je postavený jako samostatně stojící, klasicky zděný s jedním nadzemním podlaţím, bez podkroví, nepodsklepený, na rovinném terénu, volně přístupný ze zpevněné komunikace, v zástavbě obdobných domů, v zastavěné části obce v místní části Vanovice. Objekt je napojen na veřejné rozvody elektřiny a vody, má vlastní ţumpu a studnu s uţitkovou vodou (nefunkční). V obci je zavedena kanalizace - moţnost napojení na veřejnou kanalizaci.

4 strana č. 4 Příslušenství nemovitosti tvoří garáţ na stp.č. 103, přístřešek, částečné oplocení, skleník, nádrţ na vodu, studna, přípojky, trvalé porosty. První nadzemní podlaţí je přístupné z úrovně terénu bez zřetelné dispozice - vybourané příčky. Nosné zdivo o tl. 0,6 m, isolace proti zemní vlhkosti vodorovná, v části nedokončená, stropy keramické s filigránovými nosníky v části chybí, podlahy betonové, vnitřní omítky chybí v části hladké štukové, schodiště není. Okna dřevěná špaletová, dveře dřevěné prosklené. Rozvod vody pouze studené. Vytápění není. Elektroinstalace nefunkční. Rozvod plynu není. Ostatní vybavenost není. Objekt má sedlový krov s polovalbami, krytý střešními taškami na latě, s úplnými klempířskými konstrukcemi, včetně parapetů, v části měděné. V střeše předpřipravené otvory pro okna, bez osazení oken. Bleskosvod na objektu není. Fasáda hrubá vápenná - poškozená, s obkladem soklu keramickým obkladem - poškozen. Stavebně technický stav objektu špatný, údrţba špatná. Objekt byl postaven a zkolaudován, dle svědectví účastníků místního šetření a dle mého odhadu, v roce stáří stavby 100 let. Pouţité konstrukce a materiály tomuto údaji odpovídají. Před lety ( ) byly realizovány stavební práce k dnešnímu dni jiţ doţilé (betonové podlahy, veškeré rozvody elektřiny, vody a kanalizace, stříkané omítky a fasáda). Před dvěma lety (2011) byly započaty stavební úpravy spočívající v obnově krytiny, klempířských prvků a části hydroizolace, vybourání příček (nyní není zjevná dispozice) a částečné vestavbě stropu. Objekt není uţíván, ani není uţívání schopný. Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům: typ A Konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená Typ střechy: se sklonitou střechou Podkroví: nemá podkroví Podlaží: s jedním nadzemním podlaţím Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 111 Budovy jednobytové Kód standardní klasifikace produkce: domy rodinné jednobytové Koeficient změny ceny stavby: 2,146 Koeficient prodejnosti: 1,749 (Rodinné domy) Podlaží: 1.N.P. Výška: 2,66 m Zastavěná plocha: 22,5 5,2+2,4 4,4 = 127,56 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1.N.P. 2,66 (22,5 5,2+2,4 4,4) = 339,31 m 3 Krov (1,45+4,8) (22,5 5,2+3,4 4,4) + 2 1,2 2,4/4 = 826,19 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 165,50 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl 1. Základy základové pásy 8,20 % Standardní 2. Zdivo zděné tl. 0,6 m 21,20 % Standardní 3. Stropy s rovným podhledem 7,90 % Standardní 4. Střecha sedlový, umoţňující podkroví 7,30 % Standardní

5 strana č. 5 Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl 5. Krytina střešní taška 3,40 % Standardní 6. Klempířské konstrukce měděné 0,90 % Nadstandardní 50 % poplastovaný plech Standardní 50 % 7. Vnitřní omítky hladké štukové 5,80 % Standardní 8. Fasádní omítky hrubá vápenná 2,80 % Standardní 9. Vnější obklady keramický obklad 0,50 % Standardní 10. Vnitřní obklady standardní obklad 2,30 % Standardní 11. Schody se standardním povrchem 1,00 % Standardní 12. Dveře dřevěné prosklené 3,20 % Standardní 13. Okna dřevěná špaletová 5,20 % Standardní 14. Podlahy obytných místností standardní povrchy 2,20 % Standardní 15. Podlahy ostatních místností standardní povrchy 1,00 % Standardní 16. Vytápění ústřední 5,20 % Standardní 17. Elektroinstalace třífázová a světelná, poj. automaty 4,30 % Standardní 18. Bleskosvod není 0,60 % Nevyskytuje se 19. Rozvod vody studené i teplé 3,20 % Standardní 20. Zdroj teplé vody bojler 1,90 % Standardní 21. Instalace plynu není 0,50 % Nevyskytuje se 22. Kanalizace vlastní ţumpa 3,10 % Standardní 23. Vybavení kuchyně standardní 0,50 % Standardní 24. Vnitřní vybavení standard 4,10 % Standardní 25. Záchod splachovací 0,30 % Standardní 26. Ostatní standard 3,40 % Standardní Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 6. Klempířské konstrukce 0,54 0,90 % 50 % + 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,60 % 0, Instalace plynu 0,54 1,852 0,50 % 0,0050 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9914 Ocenění: Základní jednotková cena: 2 290, Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,9914 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1460 Základní jednotková cena upravená: = 4 141,27 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 165,50 m ,27 Kč/m 3 = ,56 Kč Určení podílu z ceny pro rozestavěné konstrukce a vybavení: 2. Zdivo 21,20 % / 0,9914 (100 50) % + 10,692 % 3. Stropy 7,90 % / 0,9914 (100 90) % + 0,797 % 7. Vnitřní omítky 5,80 % / 0,9914 (100 20) % + 4,680 % 8. Fasádní omítky 2,80 % / 0,9914 (100 90) % + 0,282 %

6 strana č Vnější obklady 0,50 % / 0,9914 (100 20) % + 0,403 % 10. Vnitřní obklady 2,30 % / 0,9914 (100 0) % + 2,320 % 11. Schody 1,00 % / 0,9914 (100 0) % + 1,009 % 12. Dveře 3,20 % / 0,9914 (100 0) % + 3,228 % 13. Okna 5,20 % / 0,9914 (100 60) % + 2,098 % 14. Podlahy obytných místností 2,20 % / 0,9914 (100 0) % + 2,219 % 15. Podlahy ostatních místností 1,00 % / 0,9914 (100 0) % + 1,009 % 16. Vytápění 5,20 % / 0,9914 (100 0) % + 5,245 % 17. Elektroinstalace 4,30 % / 0,9914 (100 0) % + 4,337 % 19. Rozvod vody 3,20 % / 0,9914 (100 0) % + 3,228 % 20. Zdroj teplé vody 1,90 % / 0,9914 (100 0) % + 1,916 % 22. Kanalizace 3,10 % / 0,9914 (100 60) % + 1,251 % 23. Vybavení kuchyně 0,50 % / 0,9914 (100 0) % + 0,504 % 24. Vnitřní vybavení 4,10 % / 0,9914 (100 0) % + 4,136 % 25. Záchod 0,30 % / 0,9914 (100 0) % + 0,303 % 26. Ostatní 3,40 % / 0,9914 (100 0) % + 3,429 % Podíl rozestavěných konstrukcí na ceně stavby: = 53,086 % Úprava ceny: ,56 Kč 53,086 % ,53 Kč Cena stavby: = ,03 Kč Určení opotřebení odborným odhadem: Stáří: 100 roků Opotřebení: 80,000 % Odpočet opotřebení: ,03 Kč 80,000 % ,62 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,41 Kč Rodinný dům čp. 37 zjištěná cena: ,41 Kč a.2) Garáž 24 je postavená jako zděná přízemní samostatně stojící, v blízkosti rodinného domu čp. 37, v zastavěné části obce, na rovinném terénu, volně přístupná ze zpevněné komunikace přes pozemek č Garáţ není napojena na ţádné veřejné rozvody.

7 strana č. 7 Nosné zdivo o tl. 0,3 m, strop s rovným podhledem, podlaha z betonové mazaniny, vnitřní omítky jednovrstvé vápenné hladké. Okna nejsou, dveře nejsou, vrata ocelová sklopná s dřevěnou výplní. Elektroinstalace ani jiné instalace nejsou. Garáţ má pultovou střechu, krytou střešními taškami na latích, klempířské konstrukce nejsou. Fasáda hrubá vápenná, s obkladem soklu keramickým obkladem. Objekt je v průměrném stavebně technickém stavu - údrţba špatná. Na prvcích dlouhodobé ţivotnosti se neprojevují znaky statického narušení. Dle mého odhadu byla garáţ postavena v roce stáří stavby 40 let. Podlaží: 1.N.P Výška: 2,20 m Zastavěná plocha: 5,65 3,6 = 20,34 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1.N.P 2,20 5,65 3,6 = 44,75 m 3 Určení základní ceny za m 3 dle přílohy č. 18, tabulky č. 1: Kraj: Středočeský Obec: Všejany Počet obyvatel: 620 Indexovaná prům. cena (IPC): 3 173, Kč/m 3 Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1 Poptávka obdobných nemovitostí v daném stavu a místě je výrazně niţší neţ nabídka, garáţ je na vlastním pozemku. Exekuce sráţka v bodě 3. Popis znaku Hodnocení znaku T i 1 Situace na dílčím (segmentu) trhu s I. Poptávka výrazně niţší neţ nabídka 0,10 nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 0,00 spoluvlastnictví) 3 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) II. Negativní 0,00 3 Index trhu (I T = 1 + T i): 0,850 i=1 Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 4 Obec Všejany má evidováno 620 obyvatel. Předmětná nemovitost se nachází v okrajové, obytné části obce Vanovice. Jedná se o příslušenství RD - garáţ, v lokalitě, která je vhodná pro klidné rodinné bydlení s velkou vzdáleností k infrastruktuře (8,7 km Milovice, 11 km Benátky nad Jizerou) a do správního centra - města Mladá Boleslav - cca 22 km. Dostupnost - prodejna potravin 350 m, zastávka autobusu 400 m, vlaková zastávka 1 km. Obec Všejany má schválený územní plán obce, stavba není v rozporu s územním plánem (bydlení v rodinných domech - venkovské) ani okolní zástavbou. Přístup k nemovitosti je bez závad - přímo z veřejné komunikace p.č. 1007/2 - vlastník obec Všejany. Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Význam obce I. Bez většího významu 0,00 2 Poloha nemovitosti II. Na okraji zastavěného území obce 0,00 3 Okolní zástavba a ţiv. prostředí II. Objekty pro bydlení 0,00 4 Obchod, sluţby, kultura v obci II. Pouze obchod se základním sortimentem 0,00 5 Školství a sport I. Ţádná základní škola 0,03 6 Zdravotní zařízení I. Ţádné zdravotnické zařízení 0,03

8 strana č. 8 7 Veřejná doprava II. Omezené dopravní spojení 0,00 8 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 9 Nezaměstnanost v obci a okolí II. Průměrná nezaměstnanost 0,00 10 Změny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu 0,00 Nemovitosti 11 Vlivy neuvedené 11 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index polohy (I P = 1 + P i): 0,940 i=1 Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 18, tabulka č. 2 viz. popis výše Popis znaku Hodnocení znaku V i 0 Typ stavby II. Svislé konstrukce zděné nebo B ţelezobetonové s plochou střechou nebo krovem neumoţňující zřízení podkroví 1 Druh stavby II. Samostatně stojící 0,00 2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stěny tl cm 0,00 3 Technické vybavení I. Bez vybavení 0,05 4 Příslušenství - venk. úpravy II. Bez příslušenství 0,01 5 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 6 Stavebně-technický stav IV. Stavba ve špatném stavu - (předpoklad 0,65 * * Kategorie stavby: C - stáří od 30 do 50 let včetně Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 7 : 0,8 5 provedení rozsáhlejších stavebních úprav) Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 6): i=1 0,489 Index cenového porovnání (I = I T I P I V ): 0,850 0,940 0,489 = 0,391 Cena upravená (CU = IPC I): 3 173, 0,391 = 1 240,64 Kč/m 3 Určení porovnávací hodnoty (OP CU): 44, ,64 = ,64 Kč Garáž zjištěná cena: ,64 Kč b) Pozemky 28 jsou na rovinném terénu, volně přístupné ze zpevněné komunikace - ulice V Luhu, v zástavbě obdobných domů v zastavěné části obce. Je moţné napojení na veřejné rozvody elektriky, kanalizace a vody. Pozemek č. 308/3 - zahrada tvoří jeden funkční celek se stavebním pozemkem stejného vlastníka. Středem těchto pozemků vede vzduchem elektrické vedení vysokého napětí (ochranné pásmo) - pozemek je znehodnocen. Obec Všejany se nachází 11 km od Benátek nad Jizerou, 22 km od Mladé Boleslavy a 40 km od Černého Mostu v Praze. Obec má evidováno 620 obyvatel. Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 35, Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + (a 1 000) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde a = pro 620 obyvatel v obci.

9 strana č odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Významnost obce z hlediska zeměpisného, kulturního či hospodářského + 80 % Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu uţití stavby % Zvýšená úroveň sjednaných cen stavebních pozemků % Úprava celkem: % 4,050 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Ochranné pásmo 5 % 0,950 Koeficient změny cen staveb K i : 2,093 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinný dům) 1,749 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří st , 492, ,34 28 odst. 5 Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Významnost obce z hlediska zeměpisného, kulturního či hospodářského + 80 % Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu uţití stavby % Zvýšená úroveň sjednaných cen stavebních pozemků % Úprava celkem: % 4,050 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Ochranné pásmo 5 % 0,950 Koeficient změny cen staveb K i : 2,093 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinný dům) 1,749 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: 0,400 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] zahrada 308/ , 197, ,63 Součet cen všech typů pozemků: = ,97 Kč Pozemky zjištěná cena: ,97 Kč

10 strana č. 10 Věcná hodnota rekapitulace Výsledné ceny (bez koeficientu K p ): a) Hlavní stavby 1)Rodinný dům čp ,41 Kč 2)Garáţ ,64 Kč b) Pozemky ,13 Kč Výsledná cena (bez K p ) činí celkem: ,19 Kč Cena po zaokrouhlení podle -- 46: , Kč Zjištěná cena: Cena slovy: sedmsettisícdvěstědvacet Kč , Kč

11 strana č. 11 Výpočet porovnávací hodnoty Porovnávací hodnota Lokalita Užitná plocha Pozemek Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu K c Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 K C Kč/m 2 Všejany 180, , Dům 4 plus 1 po rekonstrukci se zahradou cca 470 m2. Nemovitost disponuje 3 ložnicemi, prostorným obývacím pokojem spojeným s kuchyní o rozloze 80m2 a příslušenstvím. Celková obytná plocha je cca 180 m2. Podlahy dlažba a dřevo. Jedná se o rekonstruovaný dům v obci Všejany. Nachází se blízko Benátek na Jizerou 8km a Milovic 4km, kde je kompletní občanská vybavenost. Součástí prodeje je kuchyně se spotřebiči /myčka, lednice, trouba, deska/. K domu náleží zahrada a přilehlá budova, která je určená k rekonstrukci - dá se o ni rozšířit obytná plocha domu,popř sloužit na garáž či vytvořit terasu atd. dle fantazie nového majitele. V obci Všejany je vlaková i autobusová zastávka, potraviny, restaurace, MŠ, koupaliště, obecní úřad. Jedná se o příjemné místo pro bydlení i rekreaci obklopené zelení a lesy. Blízko mnoho výletních míst zámek Loučeň, ZOO Chleby,muzeum v Benátkách a další. Po R10 dojezd do Prahy 19 minut. K1 Zdroj ceny - realitní server - stredo.ceskereality.cz 0,90 K2 Velikosti objektu - většího rozsahu 1,10 K3 Poloha - stejná lokalita 1,00 K4 Provedení a vybavení - lepšího vybavení 0,80 K5 Celkový stav - lepšího stavu 0,80 K6 Vliv pozemku - menšího rozsahu 1,10 K7 Úvaha zpracovatele ocenění - 0,90 Čachovice 171, , Rodinný dům v obci Čachovice část Struhy. Dům je dvougenerační. Horní patro se samostatným vchodem s bytovou jednotkou 5+1 je po rekonstrukci. V přízemí je započatá rekonstrukce bytové jednotky 3+1. Nová střecha, plastová okna, rozvody vody a odpadů, elektřina v patře. K domu náleží garáž, kotelna a hospodářská budova. K1 Zdroj ceny - realitní server - hyperreality.cz 0,90 K2 Velikosti objektu - většího rozsahu 1,10 K3 Poloha - mírně horší lokalita 1,05 K4 Provedení a vybavení - lepšího vybavení 0,80 K5 Celkový stav - lepšího stavu 0,90 K6 Vliv pozemku - většího rozsahu 0,90 K7 Úvaha zpracovatele ocenění - 1,15 Vlkava 132, , Rodinný dům 3+1 k trvalému bydlení či rekreaci v obci Vlkava, okr. Mladá Boleslav. Objekt je napojen na veškeré sítě. Topení na tuhá paliva. Voda obecní + studna. Objekt je nutno rekonstruovat, možno využít půdní vestavbu a rozšíření o další čtyři místnosti. Dům je z 1/3 podsklepen. Součástí této nemovitosti je zahrada s atriem a udírnou, hospodářskými přístavky vhodnými k chovu domácích zvířat. V obci se nachází školka,obchod,motorest, benzínová pumpa. Škola,pošta a zdravotní středisko v obci Čachovice vzdálené 1,5km. Výborná dostupnost do Prahy 35km, Mladé Boleslavi 20km a Nymburka 13km. Obec se nachází v krásném prostředí, lesy,rybník v blízkosti nemovitosti. Nedaleko se nachází zámek Loučeň. K1 Zdroj ceny - realitní server - hyperreality.cz 0,90 K2 Velikosti objektu - obdobného rozsahu 1,00 K3 Poloha - obdobná lokalita 1,00 K4 Provedení a vybavení - lepšího vybavení 0,90 K5 Celkový stav - lepšího stavu 0,90 K6 Vliv pozemku - menšího rozsahu 1,10 K7 Úvaha zpracovatele ocenění - 1,00

12 strana č. 12 Jizbice 147, , RD 3+1 s možností vybudování dalších třech obytných místností, které se nacházejí v druhé části domu a mají samstatný vchod. Dům je napojen na kanalizaci, vodovod + studnu. Dům vhodný k rekreaci i trvalému bydlení. V bezprostředním okolí lesy. K1 Zdroj ceny - realitní server - hyperreality.cz 0,90 K2 Velikosti objektu - většího rozsahu 1,10 K3 Poloha - obdobná lokalita 1,00 K4 Provedení a vybavení - lepšího vybavení 0,90 K5 Celkový stav - lepšího stavu 0,90 K6 Vliv pozemku - menšího rozsahu 1,10 K7 Úvaha zpracovatele ocenění - 0,90 Variační koeficient před úpravami: 11,69 % Variační koeficient po úpravách: 3,29 % Průměrná cena Kč/m 2 Stanovená jednotková cena Kč/m 2 Celková užitná plocha oceňované nemovitosti 102 m 2 Porovnávací hodnota Kč Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty Porovnávací hodnotou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými nemovitostmi. Jehož specifická kritéria nelze aplikovat na jiné subjekty, zjistí se obvyklá cena přiměřenými koeficienty prodejnosti na inzerované, nabízené obdobné nemovitosti v oblasti, včetně přiměřených pozemků. Tyto ceny obsahují i pozemky, součásti a příslušenství.

13 strana č. 13 C. Rekapitulace Stanovení tržní hodnoty Obvyklé ceny Vzhledem k současné situaci na trhu s nemovitostmi, negativně ovlivněnou současnou realitní a ekonomickou krizí, jak vyplívá z informací místních realitních kanceláří a mých zkušenosti jako majitele První Krkonošské realitní kanceláře v Trutnově, stanovuji obvyklou cenu ve výši porovnávací hodnoty. Tomuto závěru odpovídá i situace na trhu, kdy nabídka vysoce překračuje poptávku a dále i odpovídající zjištěná hodnota. Obvyklá cena nemovitosti zapsané na LV č. 367 v k.ú. Všejany činí ,- Kč pozn.: Nebyly mnou zjištěny ţádná práva a závazky váznoucí na nemovitosti mimo Omezení vlastnického práva ve Výpisu z katastru nemovitostí. Předpoklad výmazu věcného břemene bytu z důvodu úmrtí paní Miluše Krejčíkové. D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu Hradec Králové dne , č.j. 248/76 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 6791/ znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace na základě dokladu. E. Seznam příloh Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 367 ze dne Snímek katastrální mapy ze dne Mapa oblasti Fotodokumentace nemovitosti

14 strana č. 14

15 strana č. 15

16 strana č. 16 Snímek katastrální mapy -

17 strana č. 17 Poloha nemovitosti na mapě -

18 strana č. 18 šipka označuje polohu nemovitosti Fotodokumentace

19 strana č. 19

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6863/29-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 298/4 v bytovém domě čp. 298 v k.ú. Letňany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, včetně podílu na společných částech budov a

Více

Znalecký posudek č. 3849/2011

Znalecký posudek č. 3849/2011 Znalecký posudek č. 3849/2011 O ceně nemovitosti - rodinný dům č.p. 528 v Litoměřicích stanovení obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02 Děčín ze dne:

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 83/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 83/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 83/2012 O ceně rodinného domu čp.13 na pozemku p.č. St. 132 + pozemků p.č. St. 132 a p.č. 1441 v obci Kozmice, část obce Rousínov, k.ú. Kozmice u Benešova, okres Benešov. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

Pořadové číslo 1182-08/2012

Pořadové číslo 1182-08/2012 Pořadové číslo 1182-08/2012 Z N A L E C K Ý P O S U D E K Ocenění nemovitostí rodinného domu čp. 10 v Olešnici, k. ú. Olešnice u Trhových Svinů, obec Olešnice, okres České Budějovice. Vyhotovení : 1 Objednavatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2060-17/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1286/2 (LV 3338), a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 1286/1 a 1299/2 (LV č. 3314), vše v katastrálním

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 59/2014

Znalecký posudek č. 59/2014 Znalecký posudek č. 59/2014 O ceně bytové jednotky č. 354/9 v domě č.p. 354 na st.p. č. 1195/3, v obci a k.ú. Kynšperk nad Ohří. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová soudní exekutor Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 557/2013

Znalecký posudek č. 557/2013 Znalecký posudek č. 557/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky 210/2, včetně podílu na společných částech domu a pozemku 320, to vše na LV 1064, k.ú. Březová u Sokolova, obec Březová. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/17775/2010 O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor Objednatel posudku: JUDr. Petr Kocián soudní exekutor Exekutorský

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6464/124-2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6464/124-2011 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6464/124-2011 nemovitosti bytové jednotky č. 116/23 v bytovém domě čp. 116 v k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budov a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Horky nad Jizerou, k.ú. Horky nad Jizerou Adresa nemovité Horky nad Jizerou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2880/89/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2103/12 Adresa nemovitosti: Malá Trávnická 2103, Přerov - Přerov I-Město Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6742/91-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6742/91-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6742/91-2013 o ceně nemovitosti rodinného domu čp. 144 v k.ú. Chotětov, obec Chotětov, okres Mladá Boleslav, včetně součástí a pozemků Objednavatel posudku: Exekutorský úřad Trutnov

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2000-586/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. 6197/22 jehož součástí je rodinný dům č.p. 2378, pozemku parc.č. 6197/54 jehož součástí je stavba bez čp/če,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více