PLÁN PRÁCE SOŠ a SOU Písek Komenského 86, Písek pro školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek pro školní rok 2007/2008"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE SOŠ a SOU Písek Komenského 86, Písek pro školní rok 2007/2008

2 OBSAH : stránky : 1. Charakteristika SOŠ a SOU Písek Organizace školního roku 5 3. Úsek teoretického vyuování 6 4. Úsek praktického vyuování Výchovný proces, stravování a ubytování Ekonomika SOŠ a SOU Písek Porady, kontakty s rodii Pijímání ke studiu, ukonování studia Pílohy 15 1

3 1. CHARAKTERISTIKA SOŠ A SOU PÍSEK 1. Základní identifikaní údaje a) Název a adresa: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Písek, Komenského 86 b) IZO SOU : IZO SOŠ : IZO Domov mládeže IZO Školní jídelna-výdejna IZO Školní jídelna c) OKE d) Bankovní spojení-.ú. KB /0100 e) Identifikaní íslo organizace f) Daové identifikaní íslo CZ g) Kontakty : telefon editel , mobil telefon ústedna , fax škola editel internetové stránky: h) Statutární zástupce SOŠ a SOU: Václav Hanus, editel i) Identifikátor zaízení: Právní subjektivita Stední odborné uilišt bylo zízeno k , je samostatným právním subjektem píspvkovou organizací. Zizovatelem je od Krajský úad Jihoeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, eské Budjovice. Zmna názvu od na SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86. 2

4 Hlavní innost SOŠ a SOU: - teoretická výuka - praktická výuka - doplková innost - ubytování žák 3. Teoretická výuka a) Tíleté uební obory : Zedník, tesa, klempí stavební výroba, instalatér, montér suchých staveb (sádrokartoná), truhlá (výroba nábytku a zaízení, devné konstrukce), automechanik, prodava smíšené zboží, kucha, íšník-servírka, kucha íšník pro pohostinství, cukrá/ka, krejí, zámenické práce a údržba, malíské, lakýrnické a natraské práce, zednické práce, kvtináské a aranžérské práce, kuchaské práce, peovatelské práce ve zdravotnických a sociálních zaízeních b) tyleté studijní obory : Obchodník (dobíhající obor) Obchodn podnikatelská innost Autotronik c) Nástavbové maturitní dvouleté studium denní forma : Devaská a nábytkáská výroba Stavební provoz Podnikání d) Nástavbové maturitní tíleté studium dálková forma : Podnikání Teoretické vyuování navštvuje celkem 1079 žák. Ve škole je 42 ueben (z toho 32 kmenových, 9 odborných, 1 pro stídání skupin). SOŠ má 3 tídy a SOU 48 tíd (u tíletých uebních obor se ob týden stídá teoretická výuka odborný výcvik). 4. Odborný výcvik Odborný výcvik zabezpeuje SOŠ a SOU Písek pro tyto obory : zedník, tesa, klempí, automechanik, instalatér, montér suchých staveb (sádrokartoná), truhlá (ob zamení), prodava-smíšené zboží, kucha, íšník-servírka, kucha-íšník pro pohostinství, obchodník, krejí, cukrá/ka, zámenické práce a údržba, malíské, lakýrnické a natraské práce, zednické práce, kvtináské a aranžérské práce, kuchaské práce. Ostatní 3

5 praxe jsou ešeny na provozních pracovištích a u podnikatel. 5. Ubytování Ubytování žák je zajištno na vlastním domov mládeže a internátu DM, Sovova 1556, Písek. 6. Personální zabezpeení SOŠ a SOU má celkem 153 zamstnanc, z toho: editel a zástupci editele 6 Uitelé 51 Vychovatelé 8 Asistent pedagoga 1 Odborný výcvik poet uitel OV 52 Ostatní pracovníci 37 Materiální, technické a provozní vybavení jak v oblasti teorie i praxe je na standardní úrovni, v nkterých oblastech na nadstandardní úrovni. Inovace výchovného procesu, dovybavení dílen a úseku teoretické výuky probíhá prbžn na základ dostupných finanních prostedk, program a grant. 4

6 2. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU PRÁZDNINY, SVÁTKY Zahájení školního vyuování B (sudý týden) pondlí A (lichý týden) pondlí Školní rok 1. pololetí od pondlí do tvrtka (datum vydání vysvdení ) 2. pololetí od do (datum vydání vysvdení ) Prázdniny, svátky Státní svátek pátek Státní svátek nedle Podzimní prázdniny t pá Státní svátek sobota Vánoní prázdniny so st (výuka od tvrtka ) Pololetní prázdniny pátek Jarní prázdniny po - ne (výuka od pondlí ) Velikononí prázdniny t pá svátek pondlí (Velikononí pondlí) svátek tvrtek (Svátek práce) Státní svátek tvrtek Hlavní prázdniny po - ne (nástup do školy v pondlí ) 5

7 3. ÚSEK TEORETICKÉHO VYUOVÁNÍ Uební dokumenty : Tématické plány jsou zpracovány podle platné dokumentace (osnovy). Obsahov jsou konzultovány v pedmtových a metodických komisích, s uiteli odborného výcviku a odsouhlaseny editelem SOŠ a SOU. Poskytované vzdlání : 1. Stední odborné vzdlání v denním studiu v 19 ti uebních tíletých oborech (13 obor s oznaením H a 6 obor s oznaením E). Zahrnuje složku všeobecného vzdlání a odbornou teoretickou a praktickou pípravu v oboru. Je ukoneno vykonáním závrené zkoušky. 2. Úplné stední odborné vzdlání, které se zakonuje vykonáním maturitní zkoušky ve studijním oborech Obchodník (L), Obchodn podnikatelská innost (M) a Autotronik (L). 3. Dvouleté nástavbové maturitní studium v denní form v oborech : Devaská a nábytkáská výroba Stavební provoz Podnikání 4. Tíleté nástavbové maturitní studium v dálkové form v oborech : Podnikání 6

8 4. ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUOVÁNÍ Odborný výcvik ( praktické vyuování ) žák je zajišován na odlouených pracovištích ( OP ) praktické výuky SOŠ a SOU Písek a na Stední odborné škole zdravotnické a SOU eský Krumlov dle jednotlivých obor a na provozních pracovištích u smluvních organizací. Odlouená pracovišt : OP 500, Samoty 2124, Písek vedoucí Ing. Pavel Jíška Tíleté uební obory : zedník, tesa, klempí stavební výroba, instalatér, truhlá, montér suchých staveb, OP 600, Raisova 410, Strakonice vedoucí Josef Zeman Tíleté uební obory : tesa, klempí stavební výroba, instalatér, truhlá OP 700, Samoty 2124, Písek vedoucí Miloslav Mareš Tíletý uební obor : automechanik tyletý studijní obor.:.autotronik OP 800, Komenského 86, Písek vedoucí Hana ervenková Tíleté uební obory : prodava smíšené zboží, kucha, cukrá výroba, íšník servírka, kucha íšník pro pohostinství Studijní obor : obchodník OP 900, Na Spravedlnosti 741, Písek Tíletý uební obor : krejí UOV Kvta Košiárová OP 550, ížová Tíleté uební obory : truhlá vedoucí Ladislav Hanus OP 360, Tída Národní svobody, Písek vedoucí Bc. Radoslav Jonák Tíleté uební obory : zednické práce, zámenické práce, malíské a natraské práce, kuchaské práce, práce ve zdrav. a soc. za., aranžérské práce SOŠZ a SOU eský Krumlov Pod Kamenem 179.K.vedoucí Pavel Dolan Tíleté uební obory : tesa, klempí stavební výroba 7

9 Provozní pracovišt u organizací : obory : prodava smíšené zboží pracovišt : Drogerie Jouja obchodník Potraviny Rychlý, Písek Domácí poteby Probyt, Písek Kaufland, Strakonice - Písek Polari, Písek Domácí poteby Písek, Chelického VOBUKO Písek Pramen CZ Protivín obory : kucha pracovišt : OtavAréna Písek íšník, servírka Restaurace Olympie, Písek Restaurace U Reiner, Písek Penzion u kapliky, Písek Penzion U Kloud, Písek Bistro Appetito, Písek Restaurace Sokolovna, Blatná Restaurace U Rudolfa Písek Písek Café Piazza, Písek Kulturní centrum Družba Froll Milevsko Restaurace Na ostrov Písek obory: kuchaské práce Jídelna DM Budjovická Písek obory: práce ve zdrav. a social. zaízení Domov dchodc Drhovle st. Písek Diakonie CE Jiráskovo náb. Písek obory: aranžérské a kvtináské práce Lesní školka Olešná obory : zedník pracovišt : StavinvestQ Písek Ivan Svatoš a.s. Písek Zednictví Horka, Temelín SALVETE Strakonice tesa Prima a.s., Strakonice truhlá devné konstrukce Protom, Strakonice montér suchých staveb Fila, Písek Š+H Týn nad Vltavou Gajdšek Písek 8

10 obor : instalatér pracovišt : INTEPS, Písek, Kollárova 511 Firma Václav Profant, Písek KLIMAINTOP Písek Brabenec Písek Šesták Protivín Jikast Písek Jihospol a.s. Strakonice obor : automechanik pracovišt : Ford - Auto Novák, Písek TOYOTA Dolák, Písek Autoopravna Hašek Chrastiny Autoopravna Vank obor : cukrá - výroba pracovišt : Cukráská výroba Gaigher, Písek, Tyršova 644 Pekar s.r.o. Zdenk Karas, Písek Prácheská cukrárna, Stakonice Cukráská výroba Polanský, Protivín Cukrárna U Volf Cukrárna Mirovice obor : klempí stavební výroba pracovišt : Klempíství Vrbka, Písek Protom Strakonice Jihospol a.s. Strakonice Kulhánek Jindichv Hradec 9

11 5. VÝCHOVNÝ PROCES, STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ Výchovný proces : Výchovný proces se ídí zákonem. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT. 13/2005 Sb. o stedním vzdláván a vzdlávání v konzervatoi. Vyuovací den v rámci teoretického vyuování se ídí dle platného rozvrhu. Vyuovací den v rámci odborného výcviku je v rozsahu : I. roník 6 hodin II. roník 6 hodin III. roník 6 hodin Stravování : Stravování žák stedních odborných uiliš se ídí vyhláškou.107/2005 Sb. Stravování žák školy pi teoretickém i praktickém vyuování v Písku je zabezpeeno v Domov mládeže (Budjovická ul.), školní jídeln SOŠ a SOU (Komenského) a ve školní jídeln SZeŠ Písek. Ubytování : Ubytování žák se ídí vyhláškou MŠMT R. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních. Ubytování je zajištno v Domov mládeže a internátu, Sovova 1556, Písek. 10

12 6. EKONOMIKA SOŠ A SOU PÍSEK Hospodáská stediska SOŠ a SOU: 100 Správa SOŠ a SOU. 300 Úsek teorie SOU. 301 Úsek teorie SOŠ. 330 Stedisko ESF 350 Úsek teorie Nádražní ulice. 360 Odlouené pracovišt - Národní svobody. 400 Domov mládeže. 401 Internát. 500 Odlouené pracovišt - stavební obory Písek. 550 Odlouené pracovišt TN ížová. 600 Odlouené pracovišt - stavební obory Strakonice. 700 Odlouené pracovišt automechanici. 800 Stedisko obchodu a služeb. 801 Výdejna stravy. 850 Bufety a školní jídelna SOŠ a SOU. 900 Odlouené pracovišt Na Spravedlnosti. I pro školní rok 2007/2008 musí být, vzhledem k výši píspvku od zizovatele, uplatnna radikální úsporná opatení na všech úsecích innosti a dále pln využity všechny možnosti produktivní práce žák a doplkové innosti ke zlepšení finanní situace. Nadále platí úsporná opatení: - dsledné šetení v oblasti PHM, elektrické energie, vytápní a vody, - vybavení žák pracovními odvy a pracovními nástroji se ídí Smrnicí SOŠ a SOU, - odborné exkurze, zájezdy, výlety a kulturní akce lze uskutenit pouze po schválení píslušným zástupcem editele (v odvodnných pípadech lze na exkurzi poskytnout píspvek z prostedk Nadaního fondu SOŠ a SOU), piemž je preferována pedevším úast na odborných akcích. O píspvek je nutné požádat prostednictvím ZTe, - dsledn bude dbáno na ochranu majetku SOŠ a SOU. Všichni vedoucí a pedagogití pracovníci jsou odpovdni za dsledné uplatování náhrad škod u zavinných ztrát, poškození nebo zniení majetku vi podízeným pracovníkm a žákm. V SOŠ a SOU je zízena náhradová komise, které jsou vedoucí a pedagogití pracovníci povinni oznamovat veškeré škody - viz píkaz editele SOŠ a SOU z , - jsou evidovány telefonní hovory, pracovníci si hradí soukromé hovory a bude požadována úhrada i v pípad, že nadízený pracovník (Z) nepovolí služební hovor. Na úseku stravování dochází prbžn ke zvyšování cen, které bude zejm i nadále pokraovat a SOŠ a SOU nemže výši ceny ovlivnit. Cena jídla se odvíjí od hodnoty poizovací ceny potravin. Produktivní innost žák. Výsledek z "prodeje" produktivní innosti zlepšuje výsledek hlavní innosti, tj. výuky SOŠ a SOU. Vedoucí jednotlivých stedisek SOŠ a SOU jsou odpovdni za dsledné fakturování všech prací odbratelm. Doplková innost. Pro zlepšení finanní situace SOŠ a SOU bude v letošním školním roce provozována tato doplková innost: 11

13 - truhláství - výroba pilaská a impregnace deva - oprava silniních vozidel - provozování autoškoly - výroba textilního zboží, výroba odv a odvních doplk (krom kožešinových). - poskytování služeb pro zemdlství a zahradnictví - hostinská innost - pekaství, cukráství - výchova a mimoškolní vzdlávání - poádání odborných kurz, školení a jiných vzdlávacích akcí vetn lektorské innosti - ubytovací služby. Dosažený zisk z doplkové innosti nemže SOŠ a SOU použít pímo, ale dotuje z nj, po schválení zizovatelem, fond odmn a rezervní fond. 12

14 7. PEHLED KONÁNÍ PEDAGOGICKÝCH RAD, PROVOZNÍCH PORAD A KONTAKT S RODII I. Pedagogické rady pátek úvodní pedagogická rada pondlí tvrtletní pedagogická rada - obory H, M, L steda tvrtletní pedagogická rada - obory E pondlí pololetní klasifikaní pedagogická rada - obory H, M, L steda pololetní klasifikaní pedagogická rada - obory E pondlí titvrtiletní pedagogická rada - obory H, M, L steda titvrtiletní pedagogická rada - obory E závrené klasifikaní pedagogické rady pro konící tídy budou stanoveny dodaten dle konkrétního rozpisu konání ústní ásti maturitních zkoušek tvrtek závrená pedagogická rada pro pokraující tídy - obory E pátek závrená pedagogická rada pro pokraující tídy - obory H, M, L pátek úvodní pedagogická rada pro školní rok 2008/2009 II. Provozní porady Budou realizovány cca každý tetí týden v návaznosti na porady vedení s možností využití termín ádných pedagogických rad. Další úkoly a informace provozního a pedagogického charakteru budou zveejovány na nástnkách ve sborovn školy a prostednictvím pedmtových a metodických komisí. Individuální úkoly a informace budou pedávány osobn jednotlivým pedagogickým pracovníkm. III. Spolupráce s rodii Den otevených dveí : tvrtek Schzky s rodii : pátek pouze pro I. roníky pátek pátek Individuální konzultaní hodiny jednotlivých vyuujících budou vypsány po dohod s rodiovskou veejností. 13

15 8. PIJÍMÁNÍ KE STUDIU A UKONOVÁNÍ STUDIA I. Pijímací zkoušky pijímací ízení (uební obory, studijní obor) pondlí pijímací ízení (nástavby) pondlí II. Maturitní zkoušky 2. termín maturitních zkoušek za rok 2006/2007 : praktická a písemná steda ústní pátek písemná ást MZ z JL ( všichni ) steda písemná ást MZ z úetnictví ( O4 ) steda praktická ást MZ út-pá (dle rozpisu) ústní ást MZ po-pá (dle rozpisu) III. Závrené zkoušky 2. termín závrených zkoušek za rok 2006/2007 : písemná steda praktická po - st ústní tvrtek písemná ást pátek , praktická ást (dle rozpisu) ústní ást (dle rozpisu) 14

16 PÍLOHY : stránky : I. Metodické komise II. Pedmtové komise III. Plán innosti komisí 20 IV. Rozpis teoretického vyuování 21 V. Seznam tíd VI. Poty žák 24 VII. Organizaní schéma 25 VIII. Vybrané kontakty 26 IX. Seznam pedagogických pracovník

17 I. METODICKÉ KOMISE 1. STAVO ( zedník, instalatér, klempí, montér suchých staveb, tesa, nástavbové studium Stavební provoz ) vedoucí : P. Lasovský lenové : V. Hanus, Z. Kalinovský, R. Uher, A. Hušek, V. Adámek, V. Horika, J. Komín, J. Husinecký, J. Šlemar, V. Vondryska, J. Rychtaík, J. Horiková, J. Beran, M. Brousil, R. Stahlichová, zástupci odborného výcviku garanti obor : zedník instalatér klempí montér suchých staveb tesa stavební provoz : P. Lasovský, J. Kolafa : A. Hušek, L. Mráz : V. Horika, M.Baloušek : P. Lasovský, B. Grammetbauer : V. Horika, J. Kolafa : P. Lasovský 2. DEVO ( truhlá nábytká, truhlá pro devné konstrukce, truhlá, nástavbové studium Devaská a nábytkáská výroba ) vedoucí : M. Rod lenové : Z. Kalinovský J. Kíženecká, J. Kotlín, P. Lasovský,, R. Stahlichová, J. Husinecký, V. Maierová, L. Karvánková, F. Dušek, zástupci odborného výcviku garanti obor : truhlá nábytká : J. Kíženecká, M. eho truhlá pro DK : Z. Kalinovský, P. Kloud devaská a nábytkáská výroba : Z. Kalinovský 3. KOVO ( autotronik, automechanik ) vedoucí : B. Glaser lenové : L. Doležel, J. Šmidmajer, M. Brousil, Z. Kalinovský, V. Mchura, zástupci odborného výcviku 4. SLUŽBY ( kucha, íšník-servírka, kucha íšník pro pohostinství, cukrá ) vedoucí : H. ervenková lenové : Z. Sýbková, M. Matjková, M. Bryndová, M. Kosinová, L. Karvánková, Š. Mareš, J. Škodová, M. Zájedová, O. Krilová, M. Schránilová, Z. Kuková, I. Kostohryzová, J. Beran, zástupci odborného výcviku garanti obor : kucha : M. Bryndová, R. Cimburová íšník-servírka : M. Matjková, B. Supová cukrá : J. Škodová, M. Hovorková 16

18 5. OBCHOD ( krejí, prodava SZ, studijní obory Obchodník a Obchodn podnikatelská innost, nástavbové studium Podnikání, Podnikání v oborech obchodu a služeb denní i dálková forma ) vedoucí : L. Kinkorová lenové : I. Marešová, A. Jarešová, D. Kotalová, D. Havlíková, Vl. Suchanová, M. Bílková, I. Dvoáek, Z. Sýbková, M. Masojídková, M. Schránilová, M. Zájedová, M. Brousil, zástupci odborného výcviku garanti obor : krejí : Z. Kuková, K. Košiárová prodava - SZ : A. Jarešová, H. Grunzová obchodník : Z. Sýbková, J. Jaková obchodn podnikatelská innost : Z. Sýbková podnikání : D. Havlíková podnikání v oborech obchodu a služeb : D. Havlíková Stedisko Odlouené pracovišt Národní svobody 28, Písek: 1. Stavební ( zednické práce, malíské a natraské práce ) Vedoucí : lenové : Ing.Alena Sýkorová Stanislav Koliasa, Tomáš Majdl 2. Zámenická ( zámenické práce a údržba ) Vedoucí : lenové : Bc.Radoslav Jonák Vladimír Gotttfried, Miroslav Prokopius 3. Kvtináská ( kvtináské a aranžérské práce ) Vedoucí : lenové : Ivana Heroutová Lenka Hladíková, Jindiška Tumpachová, Libuše Rychtaíková 4. Kuchaská ( kuchaské práce ) Vedoucí : lenové : Lenka Titlová Kateina Charvátová, Eva Klimešová 5. Peovatelská (práce ve zdravotnických soc.zaízeních peovatelské práce ) Vedoucí : lenové : Hana Válová Veronika Bartušková, Zlatuše Koptová 17

19 II. PEDMTOVÉ KOMISE 1. TLESNÁ VÝCHOVA vedoucí lenové J. Šmidmajer O. Krilová, J. Beran, L. Doležel, J. Šácha 2. SPOLEENSKOVDNÍ PEDMTY ( obanská nauka, djepis, psychologie, hospodáský zempis, marketing a management, základy estetiky, propagace ) vedoucí lenové I. Dvoáek A. Jarešová, R. Stahlichová, I. Marešová, V. Maierová, M. Zájedová, Vl. Suchanová, Š. Mareš, M. Kosinová, P. Hemmerová, L. Kinkorová, I. Kostohryzová, V. Mchura, M. Schránilová, J. Salátová, M. Votavová, M. Brousil, J. Husinecký 3. PÍRODOVDNÉ PEDMTY ( matematika, fyzika, chemie, základy ekologie, základy pírodních vd ) vedoucí lenové D. Kotalová L. Karvánková, J. Škodová, L. Doležel, M. Bílková, J. Rychtaík, J. Komín, L. Kinkorová, J. Šmidmajer, M. Masojídková, M. Brousil, B. Glaser, D. Syišová, V. Vondryska, F. Dušek 4. VÝPOETNÍ TECHNIKA vedoucí lenové P. Hoštika M. Bílková, J.Bešák, Z. Kalinovský, Z. Kuková, D. Havlíková, Vl. Suchanová, M. Kosinová, A. Jarešová, M. Rod, F. Dušek, V. Vondryska, H. Musilová 5. ANGLICKÝ JAZYK vedoucí lenové V. Maierová O. Krilová, P. Hemmerová, I. Kostohryzová, L. Staková 6. NMECKÝ JAZYK vedoucí M. Zájedová lenové J. Husinecký, D. Syišová, M. Masojídková, M. Votavová, J. Salátová, R. Brejchová 18

20 7. ESKÝ JAZYK A LITERATURA vedoucí lenové I. Marešová I. Dvoáek, J. Bergmannová, R. Stahlichová, Š. Mareš, V. Mchura, J. Salátová 8. EKONOMIKA A ÚETNICTVÍ vedoucí lenové Vl. Suchanová M. Schránilová Z. Sýbková, M. Kosinová, D. Havlíková, J. Komín, A. Jarešová, Stedisko Odlouené pracovišt Národní svobody 28, Písek: VŠEOBECN VZDLÁVACÍCH PEDMT ( matematika, eský jazyk, obanská výchova, tlesná výchova ) Vedoucí : lenové : Bc. Alena Rajtmajerová Mgr.Helena Beznická, Marie Bínová 19

21 III. RÁMCOVÝ PLÁN INNOSTI KOMISÍ editel SOŠ a SOU Písek zizuje jako poradní a iniciativní orgány vedení školy metodické a pedmtové komise. Rámcová nápl práce tchto komisí ve školním roce 2007/08 je následující : VIII IX - projednání tématických plán - plán odborných akcí na školní rok - plán innosti komise na školní rok X XI - návštvy pracoviš odborného výcviku - inovace uebních dokument - modernizace výukových materiál a uebních pomcek XII I - hodnocení za 1. pololetí II III - projednání témat a zadání k pijímacím, maturitním a závreným zkouškám IV V - hodnocení za 2. pololetí VI VII - zhodnocení školního roku - rámcový plán innosti komise na píští školní rok Ve školním roce 2007/2008 bude jedním z hlavních úkol jednotlivých komisí píprava ŠVP na základ schválených RVP. Jednání komisí svolává její pedseda písemn minimáln 10 dní ped jejím konáním. Na pozvánce je uvedeno konkrétní datum, as, místo a program jednání. Na jednání komise je zván též píslušný zástupce vedení školy. V pípad metodických komisí se jednání úastní bu všichni lenové komise, jenom zástupci teoretické výuování, nebo pouze zástupci praktického vyuování (rozhoduje pedseda komise dle programu jednání). Z jednání komise se poizuje písemný záznam, který všem lenm komise je doruen nejpozdji do 10-ti dn po jednání (kopie zápisu je vždy pedávána editeli školy a jeho zástupcm). Pedsedové komisí úzce spolupracují se zástupci editele na úseku teoretického vyuování a ídí se jejich pokyny. Z penášejí podnty z komisí do porady vedení. 20

22 IV. ROZPIS TEORETICKÉHO VYUOVÁNÍ ŠK.ROK 2007/08 Stední odborná škola a Stední odborné uilišt Písek, Komenského 86 Stedisko 300, stedisko 350 Týden A lichý Týden B sudý od od uebna tída t.uitel tída t.uitel Komenského: 1 POD1 Mareš POD1 Mareš 2 POD2 Suchanová POD2 Suchanová 3 O4 Marešová O4 Marešová 4 OP3 Havlíková OP3 Havlíková 5 OP1 Kotalová OP1 Kotalová 6 OP2 Masojídková OP2 Masojídková 7 SD2 Lasovský SD2 Lasovský 8 KU2C Schránilová KU3C Matjková 9 CS3 Mareš KU2 Zájedová 10 IK1 Vondryska ZT1 Horika 13 ZM3 Husinecký TD2 Maierová 14 TM1 Husinecký TN2 Karvánková 15 TR3 Kotlín TN1 Rod 16 KU3 Škodová K2 Kosinová 17 KU1 Kostohryzová KU1C Škodová CU3 Krilová CU2 Kuková Nádražní: 1 PK3 Jarešová 2 A3 Doležel A2 Glaser 4 AT1 Mchura AT1 Mchura 5 TK3 Komín A1 Šmidmajer 6 C1 Beran MK2 Rychtaík 8 ZT2 Horiková 9 SD1 Stahlichová SD1 Stahlichová 10 I3 Beran IP2 Brousil PRAXE: Dálkové studium: O4 sudé PO D1.A Dvoáek AT1 sudý PO, ÚT D1.B Masojídková D2.A Bílková D2.B Zájedová D3.A Havlíková 21

23 V. SEZNAM TÍD ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Stední odborná škola a Stední odborné uilišt Písek, Komenského 86 Stedisko 300, Stedisko 350 Týden A(lichý týden) Týden B(sudý týden) A3(automechanik)- Doležel A1(automechanik)-Šmidmajer A2(automechanik)- Glaser AT1(autotronik) - Mchura AT1(autotronik) - Mchura OP1(OP)- Kotalová OP1(OP)- Kotalová OP2(OP)- Masojídková OP2(OP)- Masojídková OP3(OP)- Havlíková OP3(OP)- Havlíková O4(obchodník)- Marešová O4(obchodník)- Marešová KU2C(kucha-íšník pro pohostinství) KU1C(kucha-íšník pro pohostinství) - Schránilová - Škodová KU3C(kucha-íšník pro pohostinství) - Matjková KU3(kucha) - Škodová K2(kucha, íšník)- Kosinová KU2(kucha) - Zájedová KU1(kucha) - Kostohryzová CS3(íšník/servírka) - Mareš C1(cukrá,íšník) Beran CU2(cukrá/ka) Kuková CU3(cukrá/ka)- Krilová PK3(prodava,krejí)-Jarešová IP2(instalatér prodava) - Brousil ZM3(zedník, montér)-husinecký TK3(tesa,klempí)-Komín I3(instalatér) - Beran IK1(instalatér, klempí)- Vondryska TM1(truhláDK,montér)- Husinecký TR3(truhlá-nábytká+DK)- Kotlín POD1(nástavba)-Mareš POD2(nástavba)- Suchanová SD1(nástavba)-Stahlichová SD2(nástavba)-Lasovský Dálkové studium- nástavby : D1.A Podnikání Dvoáek D1.B Podnikání - Masojídková D2.A Podnikání Bílková D2.B Podnikání - Zájedová D3.A Podnikání Havlíková ZT2(zedník,tesa) - Horiková MK2(montér,klempí)-Rychtaík ZT1(zedník,tesa) - Horika TN1(truhlá-nábytká)- Rod TN2(truhlá-nábytká)- Karvánková TD2(truhlá-DK)- Maierová POD1(nástavba)- Mareš POD2(nástavba)- Suchanová SD1(nástavba)- Stahlichová SD2(nástavba)- Lasovský 22

24 SEZNAM TÍD ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Odlouené pracovišt Národní svobody 28, Písek Stedisko 360 Znaka tídy Tídy Tídní uitel K1 K1 Lenka Titlová Kuchaské práce A1P A1 P1 Hana Válová Kvtináské a aranžérské práce Peovatelské práce ve zdravotnických a sociálních zaízeních M1Z M1 Z1 Ing.Alena Sýkorová Malíské, lakýrnické a natraské práce Zámenické práce a údržba A2P A2 P2 Veronika Bartušková Kvtináské a aranžérské práce Peovatelské práce ve zdravotnických a sociálních zaízeních M2Z M2 Ze2 Ing.Alena Sýkorová Malíské, lakýrnické a natraské práce Zednické práce K2Z K2 Z2 Bc.Alena Rajtmajerová Kuchaské práce Zámenické práce a údržba A3Z A3 Z3 Ivana Heroutová Kvtináské a aranžérské práce Zámenické práce a údržba M3P M3 P3 Zlatuše Koptová Malíské, lakýrnické a natraské práce Peovatelské práce ve zdravotnických a sociálních zaízeních K3 K3 Kateina Charvátová Kuchaské práce 23

25 VI. POTY ŽÁK Kód Název oboru roník studia KKOV E004 Zámenické práce a údržba xxx 3657E005 Malíské a natraské práce xxx 3667E001 Zednické práce xxx 4152E008 Kvtináské práce - kvtináské a aranžérské práce xxx 6552E001 Kuchaské práce xxx 6955E005 Práce ve zdrav. a soc. zaízeních - peovatelské práce xxx CELKEM UEBNÍ OBORY "E" H001 Automechanik xxx 3655H001 Klempí - stavební výroba xxx 2954H002 Cukrá - výroba xxx 3158H001 Krejí xxx 3356H001 Truhlá - výroba nábytku a zaízení xxx 3356H001 Truhlá - devné konstrukce xxx 3667H001 Zedník xxx 3664H001 Tesa xxx 3652H001 Instalatér xxx 3666H001 Montér suchých staveb xxx 6553H001 íšník, servírka xxx 6552H001 Kucha xxx 6551H002 Kucha - íšník pro pohostinství xxx 6651H004 Prodava - smíšené zboží xxx CELKEM UEBNÍ OBORY "H" L008 Obchodník M006 Obchodn podnikatelská innost L001 Autotronik CELKEM STUDIJNÍ OBORY L503 Devaská a nábytkáská výroba xxx xxx 3644L502 Stavební provoz xxx xxx 6441L524 Podnikání xxx xxx 6441L524 Podnikání - DS xxx CELKEM NÁSTAVBY CELKEM SOŠ A SOU PÍSEK

26 VII. ORGANIZANÍ SCHÉMA 25

27 VIII. VYBRANÉ KONTAKTY OP, SPV, PP vedoucí / UOV adresa telefon OP 500 Písek Ing. Pavel Jíška Samoty ( sekretáka ) Písek , (ved.) Bohumil Grammetbauer Na Spravedlonosti 741, Písek , ( montér suchých staveb ) OP 600 Strakonice Josef Zeman Raisova , Strakonice OP 700 Písek Miloslav Mareš Samoty , Písek OP 800 Písek Hana ervenková Komenského , Písek OP 900 Písek Kvta Košiárová Na Spravedlnosti 741 OP 550 ížová Písek Ladislav Hanus , ížová OP 360 Písek Bc. R. Jonák T. Národní svobody Písek SOŠ a SOU eský Krumlov Pavel Dolan Pod Kamenem Krumlov PP Cukráská výroba M. Hovorková, L. Píchová Na Spravedlnosti Písek PP Potraviny Milan Rychlý Dr. Milady Horákové Písek PP Olympie Harantova Písek PP Reiner R. Cimburová, B. Supová Heydukova Písek DM Písek Ing. Stanislav Šubrt Sovova Písek DM Písek Budjovická Písek 26

28 IX. PEDAGOGITÍ PRACOVNÍCI píjmení jméno titul zkratka poznámka Adámek Václav Ing. AD Bartušková Veronika BAR Bayernheimerová Jitka Ing. BA Beran Jan Mgr. BER Bergmannová Jana Mgr. BG Bešák Jan Mgr. BŠ ZPV Bílková Marie Mgr. BK Bínová Marie BÍN ZTV Blažek Václav Ing. BLA Brejchová Radka Mgr. BRE Brousil Miloslav Ing. BR Bryndová Marie BRY Doležel Lubomír Mgr. DO Dušek Filip DiS. DUŠ Dvoáek Ivo Mgr. DVO Glaser Bohumil Ing. GL Gottfried Vladimír GOT uitel OV Grillová Gabriela Mgr. mateská dovolená Hanus Václav HAN editel školy Havlíková Dagmar Ing. HA Hemmerová Petra HE Heroutová Ivana HER Hladíková Lenka HLA uitelka OV Holba Pavel HOL Holeek Josef Mgr. HOL externista Horika Václav Ing. HR Horiková Jana H externista Hoštika Petr Ing. HOŠ Husinecký Jií JH Hušek Antonín HUŠ dchodce ástený úvazek Charvátová Kateina CHA uitelka OV Jarešová Alena JAR Kalinovský Zdenk Ing. KAL Z Karvánková Ludmila Mgr. KAR Kinkorová Libuše Ing. KIN Klimešová Eva KLI uitelka OV Kocmanová Iva Mgr. KOC 27

29 Koliasa Stanislav KOL uitel OV Komín Jan Ing. KO Koptová Zlatuše KOP uitelka OV Kosinová Milada Ing. KOS Kostohryzová Iva Mgr. KYZ Košiárová Kvta KŠ Kotalová Daniela Mgr. KT Kotlín Jií KOT Krilová Otomara Mgr. KR Kíženecká Jana KÁ Kuková Zdena Ing. KK Kvaltýn Vladimír KV Lasovská Lucie LL Lasovský Petr Ing. LAS Maierová Vra Ing. MAJ Majdl Tomáš MAJ uitel OV Mareš Štpán Mgr. MA Marešová Ilona Mgr. MAR Masojídková Marie Mgr. MAS Matjková Milena MAT Mchura Vratislav Mgr. MCH Prokopius Miroslav PRO uitel OV Rajtmajerová Alena Bc. RAJ Rod Martin Ing. RO Rychtaík Josef Ing. RY Rychtaíková Libuše RYCH uitelka OV Salátová Jiina Mgr. SAL Schránilová Miloslava Bc. SCH Stahlichová Radka Mgr. STA Staková Lenka Ing. ST Suchanová Vladislava Mgr. SUC Sýbková Zuzana Ing. SYB ZTV Sýkorová Alena Ing. SÝK Syišová Dagmar Mgr. SY Šácha Josef Mgr. ŠCH Škodová Jaroslava Ing. ŠKO Šlemar Josef Ing. ŠLE dchodce ástený úvazek Šmidmajer Jií Mgr. JŠ Titlová Lenka TIT Tumpachová Jindiška TUM uitelka OV Uher Richard Mgr. UH dchodce ástený úvazek 28

30 Válová Hana VÁL uitelka OV Vondryska Viktor Mgr. VON Votavová Magdaléna Mgr. VOT Zájedová Marcela Mgr. ZÁJ 29

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu str. 3 4. Pravidla str. 3-5 1- ze strany

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013 Vyšší odborná škola zdravotnická a Stední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 33 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 212/213 Zpracoval: Roman Hásek editel školy j.: VOŠZ a SZŠ TU OBSAH Základní

Více