HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití"

Transkript

1 HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 130 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki

2 2

3 3

4 4

5 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák kabelu (4) výstupek mycí pistle (5) držadl (6) šrub (7) napájecí zástrčka (8) přívd vdy (9) víčk přívdu vdy (10) knektr přívdu vdy (11) vývd vdy (12) víčk vývdu vdy (13) -kružek (14) kružek (15) utáhnut (16) spušť pistle (17) knektr (18) tryska (19) výstupek (20) stříkat (21) tryska (22) tryska čistícíh přípravku (23) vdní trubka (24) nádba (25) sací hadice (26) páska na hadici (27) navlhčit vnitřek vdu (28) sítk (29) šrubvák s drážku (30) rychlspjka (31) nasadit sací hadici (32) nejprve prtáhnut kružkem (33) zaknčení hadice (34) zasunut za tent bd (35) nahrmaděná vda (36) vysktlaká hadice (37) vypínač (38) spušť (39) střed spuště (40) zatlačit (41) zarážka spuště (42) zámek (43) uvlnit (44) pvlit (45) čistící klík trysky 5

6 (46) tvr trysky (47) přestavitelná tryska (48) turb tryska (49) tryska nádby s čistícím přípravkem 6

7 OBECNÉ VÝSTRAHY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ VÝSTRAHA Prstudujte si všechny bezpečnstní pkyny a návd. Neddržvání bezpečnstních pkynů a návdu může vést k úrazu elektrickým prudem, pžáru neb závažnému pranění. Veškeré výstrahy a návd si uschvejte pr pzdější ptřebu. 1. Dbejte, aby byl pracvní prstr vždy čistý a uklizený. Neddržení může vést k nehdě. 2. Při pužívání mycí pistle berte v úvahu klí. Dbejte na jasné světlení pracvníh prstru. Mycí pistli nepužívejte v blízksti hřlavých kapalin neb plynů. 3. Pzr na úraz elektrickým prudem. Při pužívání vysktlaké mycí pistle se nedtýkejte ničeh, c je uzemněné (jak jsu trubky, tpná tělesna, mikrvlnné truby, lednice apd.) 4. Mycí pistli nepužívejte, pkud jsu klem děti. Osby, které mycí pistli mmentálně nepužívají, se nesmí dtýkat ani pistle ani napájecíh kabelu. Osby, které mycí pistli mmentálně nepužívají, se nesmí phybvat v klí pracvníh prstru pistle. 5. Pkud pistli nepužíváte, uskladněte ji na bezpečném místě. Skladujte ji na suchém, vyvýšeném místě neb pd zámkem a mim dsah dětí. 6. Mycí pistli nepužívejte nevhdným způsbem. Pistli pužívejte v rámci její kapacity pr zajištění bezpečnéh a účinnéh mytí. Mycí zařízení nepužívejte pr jiné účely, než pr které je určen. 7. Při pužívání mycí pistle pužívejte chranný děv. Pužívejte pracvní buv, chranné rukavice, přílbu s průhledy pr či a chranu sluchu pdle ptřeby. 8. Při pužívání mycí pistle pužívejte chranné brýle a masku prti prachu. Při pužívání mycíh zařízení existuje rizik stříknutí vdy a prachu d čí a úst. 9. S napájecím kabelem zacházejte jemně. Mycí zařízení netahejte za kabel a nevytahujte zástrčku za zásuvky tahem za kabel. Nenechte napájecí kabel přibližvat k hrkým předmětům, mastntám a strým rhům. 10. Dbejte, aby čištěný předmět byl pevně uchycen. Existují případy, kdy tlak vdy dfukl lehké předměty. Nepužívejte mycí zařízení pr lehké předměty, které nelze připevnit. 11. Při pužívání mycí pistle stůjte pevně na zemi. Pstavte se s chdidly pevně na zemi pr udržení rvnváhy. 12. Věnujte pzrnst údržbě vysktlaké mycí pistle. Pravidelně ji čistěte, abyste udržvali její bezpečnst a účinnst mytí. Při výměně sučástí se řiďte návdem. Pravidelně kntrlujte napájecí kabel a v případě pškzení pžádejte vašeh prdejce pravu. Pkud pužíváte prdlužvací šňůru, pravidelně ji kntrlujte a v případě pškzení vyměňte. Dbejte, aby byla rukjeť neustále suchá a čistá a vyhýbejte se jejímu kntaktu s mastntami. 13. Mycí zařízení vypněte a vypjte ze sítě v následujících situacích: Když se nepužívá a když se pravuje. Při výměně ddaných neb zakupených náhradních dílů. V jiných situacích, které by mhly představvat rizik. 14. Zařízení určené k seřízení vždy p prvedeném seřízení dstraňte. Než zapnete napájení mycí pistle, zkntrlujte, zda byl veškeré zařízení určené k seřizvání dstraněn. 15. Zamezte náhdnému zapnutí mycí pistle. Dbejte, abyste pistli náhdně nezapnuti, když je zástrčka zapjena d sítě. Zkntrlujte, zda je mycí pistle vypnutá, než zasunete zástrčku d sítě. 16. Pužívejte prdlužvací šňůry určené k venkvnímu pužití. Pkud pužíváte prdlužvací šňůru venku, musí být izlvaná neb t musí být kabel. 17. Během celéh pužívání mycí pistle dbejte zvýšené patrnsti. Věnujte pzrnst způsbům pužití stanveným v návdu a při práci věnujte také pzrnst svému klí. Mycí pistli nepužívejte, pkud jste unavení. 18. Pužívejte výhradně stanvené příslušenství a nástavce. Pužívání jinéh příslušenství a nástavců, než které jsu uvedeny v návdu neb v katalgu Hitachi, může vést k nehdě neb úrazu a je třeba se mu za každu cenu vyhnut. 19. Opravy vysktlaké mycí pistle mhu prvádět puze dbrníci. Vysktlaká mycí pistle splňuje příslušné bezpečnstní nrmy a nesmí být upravvána. Veškeré pravy je třeba si vyžádat u autrizvanéh servisníh střediska Hitachi. Pkud pravu bez ptřebných znalstí a dvednstí může vést k nehdě neb úrazu. 20. Kntrlujte, zda žádná část mycíh zařízení není pškzená. Před každým pužitím mycí pistle zkntrlujte, zda některá její sučást není pškzena a zda pistle funguje správně. Zkntrlujte správné umístění phyblivých sučástí, jejich utažení a správné připjení, a veškeré abnrmality, které by mhly vlivnit prvz. Při výměně neb pravě pškzených sučástí se řiďte návdem. Pkud pdrbnsti pravy nejsu v návdu uvedeny, pžádejte pravu servisní středisk Hitachi. V případě pškzení vypínače pžádejte pravu servisní středisk Hitachi. Vysktlaké mycí zařízení nepužívejte, pkud je vypínač nefunkční a nebyl by mžn zařízení v případě nuze vypnut. 21. Pužívejte síťvé napájení s napětím dpvídajícím údaji na štítku zařízení. Neddržení tht pžadavku může vést k vyšší rychlsti prvzu zařízení, které způsbí přehřátí, kuření a vzplanutí s rizikem pškzení zařízení neb úrazu sby. 22. Pužívejte samstatnu zásuvku s jmenvitu hdntu prudu 15 A neb více. Pkud zapnete mycí pistli d zásuvky splečně s jiným elektrickým zařízením, může se spálit pjistka. 7

8 23. Při pužívání pistle ji držte pevně běma rukama. Neddržení může vést k úrazu. 24. Vda pd vyským tlakem může při nesprávném pužívání být nebezpečná. Nemiřte vysktlaku vdní trysku na lidi, zvířata, rzbitné předměty, elektrická zařízení ani na samtné mycí zařízení. 25. Nepužívejte benzín, leje, rganická rzpuštědla ani jiné hřlavé neb txické kapaliny neb jiné nevhdné tekutiny. Neddržení může vést k výbuchu, vzniku pžárku, kuření neb jiné nehdě, která může způsbit škdu neb úraz. 26. Při umývání autmbilvých pneumatik držte špičku trysky v minimální vzdálensti 50cm d umývanéh pvrchu. Neddržení může vést k pškzení pneumatiky neb brzd, které by mhl vést k vážné dpravní nehdě. 27. Elektrické zásuvky ani zástrčky se nedtýkejte vlhkýma rukama. Neddržení by mhl vést k úrazu elektrickým prudem. 28. Pkud by mycí pistli pužívaly děti neb lidé se sníženými fyzickými, smyslvými neb duševními schpnstmi, či nedstatkem znalstí a zkušenstí, musí být přítmen dzr sby, která je schpna zajistit bezpečné zacházení se zařízením. 29. Dbejte, aby při připjení mycí pistle k vdvdnímu khutku byl pužit bezvadný zpětný ventil. Vda, která prteče zpětným ventilem, není již vhdná k pití. 30. Chraňte vysktlaké mycí zařízení, napájecí kabel, prdlužvací šňůru, zástrčku, zásuvku a další sučásti před pstříkáním vdu, nevystavujte je dešti a nepužívejte za deště. Neddržení by mhl vést k úrazu elektrickým prudem. 31. Při upevňvání zařízení nedržte spušť pistle. 32. Pkud mycí pistle nefunguje nrmálně neb vydává nezvyklé zvuky neb vibrace, ihned ji vypněte a kntaktujte autrizvané servisní středisk Hitachi a vyžádejte si prhlídku a případně pravu. Další pužívání by mhl způsbit úraz. 33. Pkud mycí pistle náhdně upadne na tvrdu zem neb narazí d něčeh tvrdéh, zkntrlujte, zda není pškzená, prasklá neb defrmvaná. Neddržení by mhl způsbit úraz. UPOZORNĚNÍ 1. Před dpjením vysktlaké hadice zařízení dtlakujte. 2. Všechn ddané příslušenství správně připjte pdle návdu. Neddržení může vést k dpjení neb úrazu. 3. Zkntrlujte, zda na mytém předmětu neulpívá cizí materiál neb k němu není připevněn předmět, který tam nepatří. Neddržení může způsbit, že tent materiál neb předmět pd tlakem vdy uletí a způsbí nečekaný úraz. 4. Trysku nestříkejte přím na štítky umývanéh zařízení, aby pd tlakem neupadly. Neddržení může způsbit dlupnutí štítku. 5. Při přenášení pistle pevně držte její rukjeť. SPECIFIKACE Mdel Napětí (jedntlivých částí) *1 Příkn *1 Maximální výstupní tlak (1 MPa: 10.2 kgf/cm 2 ) Maximální pvlený tlak Maximální plnící tlak Maximální průtk vdy Pvlená teplta Způsb plnění vdu Rzměry (délka x šířka x hlubka) Hmtnst *2 AW130 Jednfázvé st. 50/60 Hz Napětí 220 V až 240 V 1600 W 9,0 MPa 13,0 MPa 0,7 MPa 6 l/min 40 C neb méně připjením na khutek 325 mm x 260 mm x 790 mm (včetně rukjeti, držáku napájecíh kabelu a knektru přívdu vdy) 8,3 kg *1 Zkntrlujte výrbní štítek na prduktu, prtže je pr každu blast jiný. *2 Hmtnst: nezahrnuje napájecí kabel, zahrnuje pistli, vysktlaku hadici, představitelnu trysku, knektr přívdu vdy a držák nástavců. 8

9 STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (1) Pistle se spuští... 1 (2) Vysktlaká hadice (10 m)... 1 (3) Přestavitelná tryska... 1 (4) Turb tryska... 1 (5) Tryska nádby s čistícím přípravkem... 1 (6) Rychlspjka (černá) (pr pužití s hadicí se sítkem)... 1 (7) Knektr přívdu vdy... 1 (8) Čistící klík trysky... 1 (9) Držák kabelu... 1 (10) Rukjeť (se 4 připjvacími šruby)

10 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (prdává se zvlášť) Plžky v tečkvaných rámečcích ( ) se prdávají zvlášť. Pkud se standardní sučást pškdí neb praskne, pžádejte autrizvané servisní středisk Hitachi pravu neb výměnu. Přestavitelná tryska [standardní příslušenství] Pistle se spuští [standardní příslušenství] Turb tryska [standardní příslušenství] Tryska nádby s čistícím přípravkem [standardní příslušenství] Vysktlaká prdlužvací hadice (10 m) Prdlužuje délku ddané vysktlaké hadice Čistící kartáček Nečistty zachycené kartáčkem se dplavují pryč Vysktlaká hadice [standardní příslušenství] Rtační kartáč Centrálním kartáčem táčí tlak vdy. Pužívá se k čištění ken a jiných velkých pvrchů Knektr přívdu vdy [standardní příslušenství] Zahnutá tryska (přestavitelná) Pužívá se na čištění nepřístupných míst jak jsu prstry pd autem, strpními pdhledy apd. Rychlspjka (černá) [standardní příslušenství] Sada na čištění trubek (7,5 mm hadic) Vysktlaké vdní trysky na začátku hadice se tčí a čistí vnitřek trubky Sada hadic se sítkem Nahrmaděná vda 10

11 POUŽITÍ Čistí výplně dveří, kenní tabule, pdlahy, stěny apd. Čistí autmbily, mtcykly apd. Čistí zahradnické a zemědělské strje. PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU 1. Instalace zemníh jističe Dpručuje se instalace zemníh jističe, který mycí zařízení vypne, pkud hdnta prbíjejícíh elektrickéh prudu překrčí 30 ma na dbu 30 milisekund, na chranu před úrazem elektrickým prudem. 2. Pracvní prstr udržujte v čisttě a přádku Při pužívání mycí pistle klem stříká špinavá vda. Prt je ptřeba zkntrlvat, zda se v pracvním prstru nevyskytují žádné překážky, a udržvat h čistý a průchzí. 3. Umístění mycíh zařízení Zvlte rvný pvrch tak, aby během mytí na mycí zařízení nestříkala vda. 4. Pužívání prdlužvacích šňůr Dbejte, aby byla šňůra dstatečně silná, aby ddávala knstantní příkn, a pužívejte c nejkratší šňůry. Přijatelné tlušťky kabelu (nminální průřez) a jeh délky jsu uvedeny v tabulce níže. Tlušťka kabelu (mm 2 Délka kabelu (m) ) 1 12,5 1,5 20 2, Příprava přívdní hadice na vdu (br. 1) Pkud pužíváte přívdní hadice jak přívd vdy, připravte si: Hadice, které snesu ptřebný tlak vdy (jsu zesíleny síťku) Hadice vnitřním průměru 14 až 15 mm. Hadice vnějším průměru max. 20 mm. 6. Připjení držáku kabelu (br. 2) Zarvnejte drážku držáku s výstupkem na mycím zařízení a zasuňte c nejdále. 7. Připjení rukjeti (br. 3) Šrubvákem Phillips pevně utáhněte všechny čtyři šruby. KONTROLY PŘED SPUŠTĚNÍM VÝSTRAHA Před pužitím mycí pistle prveďte následující kntrly. Před zapjením d zásuvky zkntrlujte plžky 1 a 2 níže. 1. Zkntrlujte, zda je vypínač v plze OFF (vypnut) (br. 4) Pkud připjíte mycí zařízení d zásuvky se zapnutým vypínačem, ihned se spustí a může způsbit nečekaná pranění. 2. Zkntrlujte napájení Pužívejte jen stanvené jmenvité napětí. Nepužívejte mtr na stejnsměrný prud. Mhli byste nejen mycí zařízení pškdit, ale je t i velmi nebezpečné. 3. Zkntrlujte zásuvku Pkud je uvlněná neb z ní zástrčka vypadává, je třeba ji pravit. V tmt stavu je nebezpečné ji pužívat. Praďte se v místní elektrikářské prdejně. PŘIPOJOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Abyste zaručili bezpečné pužívání, zkntrlujte, zda jsu všechny sučásti správně a ve správné přadí připjeny. VÝSTRAHA Splehlivě vypněte mycí zařízení a dpjte d sítě, aby nedšl k nehdě p nečekaném spuštění. 1. Připjte knektr přívdu vdy na přívdní tvr v mycím zařízení (br. 5) Sejměte víčk z přívdu vdy d mycíh zařízení a pevně přišrubujte knektr. Vlné spje mhu vést k netěsnsti a úniku vdy. 2. Připjvání vysktlaké hadince na výstup vdy z mycíh zařízení (br. 6) Oba knce vysktlaké hadice jsu stejné, prt ji můžeme připjit libvlným kncem. Sejměte víčk z výstupníh tvru mycíh zařízení, nasaďte vysktlaku hadici a táčením ji upevněte na místě. O-kružek navlhčete vdu, pkud je btížné hadici nasadit. Pkud není mžné kružek utáhnut, znamená t, že vysktlaká hadice nebyla zasunuta dstatečně dalek. 3. Připjte vysktlaku hadici na pistli (br. 7) Uchpte zesílený knec vysktlaké hadice, zasuňte d knektru pistle a táčením kružku na hadici upevněte na místě. O-kružek navlhčete vdu, pkud je btížné hadici nasadit. Pkud není mžné kružek utáhnut, znamená t, že vysktlaká hadice nebyla zasunuta dstatečně dalek. 4. Na pistli namntujte trysku. <Připjvání (br. 8)> (1) Zarvnejte výstupek na trysce se vstupním tvrem na pistli a zatlačte na míst. Odstraňte veškeré nečistty a další materiál ze vstupníh tvru pistle a výstupku na trysce. O-kružek navlhčete vdu, pkud je btížné trysku nasadit. (2) Zatlačte silně na trysku a táčejte ve směru šipky až na draz (tčení plvinu závitu) (3) Zkntrlujte, zda trysku nelze vytáhnut. <Odpjvání (br. 9)> Pevně zatlačte na trysku a táčejte prti směru hdinvých ručiček až na draz. V tét plze by trysku neměl být mžn vytáhnut. POUŽÍVÁNÍ RŮZNÝCH TRYSEK Přestavitelná tryska (br. 10) Přestavitelnu trysku můžete pužívat pr přepínání mezi "tryskáním" a "pstřikem". Otčením ve směru hdinvých ručiček přepneme na "tryskání" a tčením prti směru hdinvých ručiček přepneme na "pstřik" Tryskvá mycí pistle Tryska je rvná a služí k dstranění přilepenéh bláta a jiných nečistt ze zemědělských strjů apd. 11

12 Stříkací mycí pistle Vda je rzstřikvána dširka a tryska služí k čištění stěn, mtcyklů a autmbilů apd. Celu trysku lze tčit 90 stupňů pr změnu tvaru pstřiku z vdrvnéh na svislý neb napak. Nejprve nastavte pstřik na "tryskvý" a pak pstně táčejte směrem k "pstřiku" při stisku spuště. Pkud trysku tčíme plně d plhy "pstřik", přestříkne pistle ve vdrvném směru širší plchu. Tryska se může pškdit, pkud se budeme snažit ji násilně přetčit za zarážku při přepínání mezi "tryskáním" a "pstřikem". Turb tryska Turb tryska během mytí vysktlakými tryskami táčí pr účinnější mytí. Turb tryska prudce vystřikuje vdu jen p nastavení na režim "tryskání". Turb trysku nepužívejte na předměty, které se mhu snadn rzbít neb lupat. Tryska na čistící přípravek (br. 11 a 12) Stříká vdu smíchanu s čistícím přípravkem. Pužívá neutrální čističe dstupné na vlném trhu. (1) Vlžte přívdní trubku d trysky na čistící přípravek. (2) Nalijte neředěný čistící přípravek d nádby a přišrubujte ji na trysku na čistící přípravek. (3) Připjení a dpjení trysky je stejné jak u statních trysek. Při nasazvání nádby s přípravkem zkntrlujte, zda spušť směřuje směrem pdle brázku vprav. (4) Namiřte trysku na čistící přípravek na předmět, který chcete čistit, a zatáhněte za spušť. Tím začnete vystřikvat pd nízkým tlakem směs vdy a čistícíh přípravku. VÝSTRAHA Nepužívejte kyselé a zásadité čistící přípravky. Pužívejte jen neutrální čističe dstupné na vlném trhu. Jiné než neutrální čističe a chemikálie mhu způsbit nehdu neb pruchu zařízení. Pkud j btížné trysku nasadit, navlhčete -kružek vdu. POUŽÍVÁNÍ SADY HADIC SE SÍTKEM (prdává se zvlášť) Samstatně prdávaná sada hadic se sítkem je vybavena funkcí autmatickéh nasávání vdy z nádrže p připjení na mycí zařízení AW130. Maximální výtlak vdy je asi 0,5 m. Připjení prveďte správně pdle daných pdmínek. Výtlak, pkud je přívd vdy níže než maximální výška sací hadice: d maximální výšky sací hadice p hladinu vdy Méně než 50 cm Výtlak, pkud je přívd vdy ve výšce rvnající se maximální výšce sací hadice: d tvru přívdu vdy p hladinu vdy v nádrži Méně než 50 cm Hladina vdy Hladina vdy Maximální výška sací hadice Přívd vdy Přívd vdy (maximální výška sací hadice) 1. Připjvání sítka na sací hadici (br. 13) (1) Prtáhněte sací hadici ddaným úchytem hadice a mírně navlhčete její vnitřek vdu. (2) Zasuňte sítk c nejhluběji a pak pevně utáhněte úchyt hadice plchým šrubvákem. 2. Připjvání rychlspjky (černé) na sací hadici (br. 14) Připjte rychlspjku (černu) ddávanu jak standardní sučást zařízení na sací hadici. 3. Zahájení nasávání vdy hadicí (br. 15) Pnřte hadici se sítkem d nádby s vdu. Zahajte prces sání (zaveďte vdu d sací hadice) Nepužívejte nic jinéh než čistu vdu (říční neb rybniční vdu, vdu s bahnem neb pískem) Neddržení může vést k pruše zařízení. Nastavte vypínač d plhy "ON" (zapnut) bez připjené trysky. Pkud tak neučiníte, může djít ke spuštění "na such" a k pškzení. 4. Připjte rychlspjku na knektr přívdu vdy (br. 16) Vytáhněte rychlspjku z nahrmaděné vdy a zasuňte d knektru přívdu vdy na mycím zařízení tak, aby vda v hadici neunikla. 12

13 5. Zkntrlujte, zda vda vytéká (br. 17) (1) Připjte pistli, ze které jste dmntvali trysku, na vysktlaku hadici. (2) Zasuňte zástrčku d zásuvky a zapněte vypínač. (3) Zatáhněte za spušť a zkntrlujte, zda vytéká dst vdy. Pak vypněte vypínač. 6. Připjte trysku. Pkud vda nezačne téct d dvu minut, vypněte vypínač. Neddržení by mhl způsbit chd na such a pškzení zařízení. 7. Umývání Zapněte vypínač, stiskněte spušť a začněte umývat. 8. Čištění Odstraňte nečistty ze sítka, umyjte h vdu a p usušení ukliďte. UMÝVÁNÍ VÝSTRAHA Nezapínejte mycí pistli, pkud je zatažená spušť. Neddržení může vést k prudkému vystříknutí tlakvé vdy, které může způsbit nečekané nehdy. Trysku nemiřte na lidi ani zvířata. Mhli byste způsbit jejich pranění. UPOZORNĚNÍ Pkud se hadice dpjí d khutku s vdu neb mycíh zařízení a d mycíh zařízení přestane téci vda, ihned vypněte vypínač. Neddržení by mhl způsbit chd na such a rychlé pškzení zařízení. Při dčasném přerušení práce vypněte vypínač a zajistěte h. Neddržení by mhl vést k nečekanému autmatickému spuštění mtru. Během prvzu mějte prst uprstřed spuště (br. 18). Neddržení by mhl způsbit pranění přiskřípnutím prstů. Pistli a trysky držte pevně běma rukama. Pistle může způsbit při zahájení stříkání vdy zpětný náraz. Hadici na vdu nepužívejte, pkud je namtaná na cívce. Neddržení může vést k nedstatečnému přívdu vdy. Mytí zahajte ve vzdálensti asi 2 až 3 m d umývanéh předmětu a pak se pstupně přibližujte, a přitm kntrlujte úrveň čištění, až dsáhnete vzdálensti, při které se bude znečištění účinně dstraňvat. Tlak vdy z pistle je asi dvacetinásbně vyšší než tlak vdy z vdvdu. Prt může vysktlaká vdní tryska pškdit neb dlupnut lak mytéh předmětu. Jsu případy, kdy se bude vdní tryska chvat nestabilně. Je t díky vzduchu, který se nashrmáždil v čerpadle a hadici, se p zahájení pužívání čistí ven splečně s prtékající vdu. V takvém případě nechte vdu vlně vytékat, až se stav stabilizuje. Mezi zatažením a stisknutím spuště nechte interval asi dvě neb více sekund. Neddržení může způsbit pruchu talkvéh spínače. Nepužívejte mycí pistli bez přestávky déle než třicet minut. 1. Otevřete khutek napln. Namiřte hadici na bezpečné míst a pak plně tevřete khute, zkntrlujte, zda vda neuniká spji. Uvlněte zarážku spuště při vypnutém mycím zařízení, zatáhněte za spušť a uvlněte malé mnžství vdy z trysky tlakem puze vdvdníh khutku. Zkntrlujte únik vdy. Nezapínejte mycí zařízení se zavřeným khutkem. Mhl by t způsbit pruchu zařízení. 2. Zapněte vypínač (br. 19) Mtr začne běžet, jakmile se zapne mycí zařízení. Jakmile se v mycím zařízení vytvří dstatečný tlak vdy, mtr se autmaticky vypne. 3. Zatáhněte za spušť (br. 20) Pistli držte pevně běma rukama, namiřte na umývaný předmět, a pak stiskněte spušť. Pd tlakem začne stříkat vda. Pdle ptřeby nastavte trysku na "tryskání" neb "pstřik". Zarážka spuště (br. 21) Pistle je vybavena zarážku zamezující zatažení spuště. Spušť je tak aretvána a pvluje se stiskem zarážky ve směru šipek. P dknčení mytí a v pauzách aretujte spušť zarážku. PO POUŽITÍ Jakmile dknčíte mytí předmětu, vypusťte zbytek vdy z mycíh zařízení a uskladněte je v dbře větraném prstru, aby vyschl. Vda pnechaná v hadici může v zimě zamrznut, prt vypusťte c nejvíce vdy a mycí zařízení skladujte uvnitř. VÝSTRAHA Dbejte na vypuštění veškeré zbytkvé vdy z mycíh zařízení, pistle a hadice p jejich pužití. Neddržení může způsbit zamrznutí vdy v zařízení a jeh pruchu. 1. Vypuštění vdy z mycíh zařízení (1) Zastavte přívd vdy. (2) Zapněte vypínač a zatáhněte spušť, abyste vypustili vdu zevnitř mycíh zařízení. Pkračujte tak dluh, až vda přestane vytékat (asi 30 až 60 sekund). (3) Aretujte spušť pistle zarážku. 2. Vypněte vypínač. (1) Vypněte mycí zařízení. (2) Odpjte napájecí kabel ze sítě. Pkud necháte mycí zařízení zapnuté, může se spustit na such a pškdit se. 3. Odmntvání vysktlaké hadice (br. 22) (1) Pvlte kružek. (2) Vytáhněte vysktlaku hadici z vývdu vdy mycíh strje. (3) Z hadice vypusťte zbytky vdy. 13

14 4. Vypuštění vdy z mycíh strje (br. 23) (1) Zařízení naklňte, aby vytekla zbylá vda. (2) Vlhkst setřete suchým hadříkem. UPOZORNĚNÍ Vda pnechaná v mycím strji může v zimě zamrznut a pškdit čerpadl. BEZPEČNOSTNÍ MECHANISMY Mycí strj je vybaven následujícími bezpečnstními mechanismy pr zajištění bezpečnéh prvzu. Vypínač napájení Zamezuje nechtěnému spuštění zařízení. Spušť pistle s aretací Zamezuje zatažení za spušť a nechtěnému spuštění mycí pistle. Tlakvý vypínač Zamezuje překrčení tlaku uvnitř mycíh zařízení. Pvlení páky pistle způsbí, že ventil vládaný tlakem vdy zastaví čerpadl, cž umžní uvlnění tlaku přívdem vdy. P zatažení páky se činnst čerpadla bnví. Tepltní chrana Chrání mtr zastavením prvzu při přehřátí mtru. Jakmile se mtr chladí, prvz se bnví. Neuchvávejte zařízení na dešti, jak na příklad před dmem, neb v prstrách s vysku vlhkstí. Neuchvávejte zařízení v prstrách vystaveným přímému slunci neb prudkým změnám teplty. Neuchvávejte zařízení v prstrách bsahujících těkavé látky, které by se mhly vznítit neb vybuchnut. 6. Výměna napájecíh kabelu Pkud je nutná výměna napájecíh kabelu, musí ji pr zamezení bezpečnstníh rizika prvést autrizvané servisní středisk Hitachi. 7. Seznam sptřebních sučástí a náhradních dílů UPOZORNĚNÍ Opravy, úpravy a kntrly elektrických zařízení Hitachi může prvádět jen autrizvané servisní středisk Hitachi. Tent seznam sučástí bude užitečný při předkládání zařízení autrizvanému servisnímu středisku Hitachi s žádstí pravu neb jinu údržbu. Při prvzvání a údržbě elektrických zařízení je nutn ddržvat bezpečnstní předpisy příslušné země. ÚPRAVY Elektrická zařízení Hitachi jsu neustále vylepšvána a upravvána pdle nejnvějších technlgických pznatků. Prt mhu být na některých sučástech bez předchzíh upzrnění prvedeny změny. ÚDRŽBA A KONTROLY VÝSTRAHA Před kntrlu a čištěním vypněte mycí zařízení a dpjte ze sítě. 1. Kntrla mycíh strje a hadic (br. 24) Zkntrlujte strj a hadice, zda nejsu pškzené, prasklé neb defrmvané. Pravidelně čistěte tvr trysky ddaným čistícím klíkem. Odpjte pistli a vyčistěte tvr trysky. 2. Kntrla sítka (br. 25) Pravidelně sítk vymývejte vdu pr dstranění usazenin. Sítk se vytahuje z přívdu vdy plchými kleštěmi. 3. Čištění mycíh strje Namčte hadřík d mýdlvé vdy, vyždímejte a třete mycí strj. Nepužívejte benzín, ředidl, benzen, petrlej apd. Neddržení může způsbit defrmace. 4. Kntrla utažení šrubů. Pravidelně kntrlujte utažení šrubů a pvlené šruby utahujte. Neddržení tht úknu by mhl být nebezpečné. 5. P pužití mycí zařízení čistěte a uskladněte (br. 26) Příslušenství lze pr skladvání a převzy uskladnit v mycím zařízení, jak ukazuje br. 26. Vyhýbejte se následujícím skladvacím pdmínkám a ukládejte nepužívané zařízení na bezpečném, suchém místě. Neuchvávejte zařízení na dsah dětí neb na místech, kde by je děti mhly pužít. 14

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 100. Hitachi Koki. Návod k použití

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 100. Hitachi Koki. Návod k použití HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 100 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki 2 3 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák pistle (4)

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Masážní křeslo DF1688F3-N

Masážní křeslo DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

Masážní křeslo JETT 618

Masážní křeslo JETT 618 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte z elektrické zásuvky. Přístrj dpjte z elektrické

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Návd k pužití Vibrační desky ZI-RPE60 / Zi-RPE90 EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8 Přečtěte a ddržujte návd k pužití a bezpečnstní pkyny! Technické změny jakž i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav:

Více

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B 1 Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Vážený zákazníku, sestavili jsme pr Vás

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor

PROPER PIXI. PROPER PIXI apex lokátor PROPER PIXI apex lkátr 1 ÚVOD Gratulujeme k zakupení prper pixi apex lkátru. prper pixi je zařízení určené pr detekci menšíh apikálníh framenu zalžené na analýze elektrických vlastnstí různých tkání uvnitř

Více

Postup práce a) Připravte si 50 ml roztoku NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3 a) Určení měrné a molární otáčivosti sacharózy ve vodném roztoku

Postup práce a) Připravte si 50 ml roztoku NaOH o koncentraci 1 mol.dm-3 a) Určení měrné a molární otáčivosti sacharózy ve vodném roztoku 1 ÚLOHA 7: Plarimetrická analýza sacharidů Příprava Prstudujte základy plarimetrie - neplarizvané a plarizvané světl, plarizace světla lmem a drazem, ptická aktivita látek a jejich interakce s plarizvaným

Více

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk.

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk. GuttaCre POPIS PRODUKTU GuttaCre bturátry se pužívají pr plnění křenvých kanálků. I. INDIKACE Tyt prdukty je mžn pužít puze v klinickém neb dentálním zařízení, kvalifikvaným stmatlgem. Aplikační ple: GuttaCre

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Agrclean Čísl prduktu: 30004860(30) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 23.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1:

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

BWD1206SL-W. 60 cm pračka se sušičkou s kapacitou 6 kg

BWD1206SL-W. 60 cm pračka se sušičkou s kapacitou 6 kg BWD1206SL-W 60 cm pračka se sušičku s kapacitu 6 kg Návd k bsluze pr Váš přístrj Baumatic BWD1206SL BWD1206W 60 cm 6 kg pračka se sušičku POZNÁMKA: Tat Uživatelská příručka bsahuje důležité infrmace, včetně

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem Mikrvlnná truba s hrkým a vzduchem grilem 610.835 V3/0711 CZ Návd k bsluze by měl být vždy p ruce! 1. Obecné infrmace 62 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 62 1.2 Vysvětlivky symblů 62 1.3 Zdpvědnst

Více

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci.

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci. SIMU tímt prhlašuje, že mtr Axialis je ve shdě se základními pžadavky a dalšími příslušnými ustanveními směrnice 1999/5/ES. Pužívání pvlen v EU, CH. Úplné prhlášení shdě vydané výrbcem je dstupné na www.simu.cm

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

brugermanual wearable digital audio player

brugermanual wearable digital audio player brugermanual käyttöppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje bsługi pužívateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË kullanıcı elkitabı wearable digital audi player

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

Sp.zn.sukls189553/2014 a sp.zn.sukls94689/2014, sukls125395/2014

Sp.zn.sukls189553/2014 a sp.zn.sukls94689/2014, sukls125395/2014 Sp.zn.sukls189553/2014 a sp.zn.sukls94689/2014, sukls125395/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU - MEDICINÁLNÍ KYSLÍK 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CONOXIA medicinální plyn, stlačený 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU!

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! 1. Správné pužívání 2. Bezpečnstní pkyny 3. Ppis výrbků a vládacích prvků 4. Obsluha 5. Pkyny k

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

Elektrický bezolejový pístový kompresor. Návod k obsluze

Elektrický bezolejový pístový kompresor. Návod k obsluze Elektrický bezolejový pístový kompresor Návod k obsluze VAROVÁNÍ Než začnete s kompresorem pracovat, musíte si tento návod přečíst a porozumět mu. PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ Dříve, než kompresor nainstalujte,

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Register and win! www.karcher.com K 2.100 K 2.199

Register and win! www.karcher.com K 2.100 K 2.199 K 2.100 K 2.199 Deutsch 3 English 10 Français 16 Italiano 23 Nederlands 30 Español 37 Português 44 Dansk 51 Norsk 57 Svenska 63 Suomi 69 Ελληνικά 75 Türkçe 82 Русский 89 Magyar 96 Čeština 103 Slovenščina

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

CYKLO FILTRY - AUTOMATICKÝ FILTR TYPU CYCLOMOD

CYKLO FILTRY - AUTOMATICKÝ FILTR TYPU CYCLOMOD - AUTOMATICKÝ FILTR TYPU CYCLOMOD POPIS Cyklfiltry typu CyclMd se pužívají pr extrakci vzduchu zneèištìnéh jemným i hrubým prachem. Filtry se instalují d prstøedí s vysku prdukci prachu a dkáží zabránit

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2 Změkčvače vdy Změkčvače vdy Jednkhutvé Dvukhutvé Autmatické......... 2,3 Testry... 2 Náplně (pryskyřice, sůl)... 2 Změkčvače vdy Pkud Vám leží na srdci dluhá živtnst a bezprblémvé užívání jedntlivých zařízení,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pdmínky živta abitické pdmínky - tj. slžky neživé přírdy: sluneční záření, vda, vzduší, půda... bitické pdmínky -

Více

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W POPIS Přijímač RSA Hz umžňuje vládat jeden jednfázvý mtr v rádivém systému řízení SIMU Hz Přijímač je mžné vládat spínačem a je kmpatibilní s vysílači Hz K přijímači je mžné připjit různé bezpečnstní prvky

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

Studenovodní tlaková myčka Red Power 15/190;17/250 uživatelská příručka. Studenovodní tlaková myčka Red Power 15/190 a 17/250

Studenovodní tlaková myčka Red Power 15/190;17/250 uživatelská příručka. Studenovodní tlaková myčka Red Power 15/190 a 17/250 Studenvdní tlakvá myčka Red Pwer 15/190;17/250 uživatelská příručka Studenvdní tlakvá myčka Red Pwer 15/190 a 17/250 1 Studenvdní tlakvá myčka Red Pwer 15/190;17/250 uživatelská příručka 1. Příprava přístrje

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Register and win! www.kaercher.com. K 2.800 eco!ogic

Register and win! www.kaercher.com. K 2.800 eco!ogic K 2.800 eco!ogic Deutsch 4 English 11 Français 18 Italiano 25 Nederlands 32 Español 39 Português 46 Dansk 53 Norsk 60 Svenska 67 Suomi 74 Ελληνικά 81 Türkçe 88 Русский 95 Magyar 103 Čeština 110 Slovenščina

Více

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití Elektrnické digitální váhy Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150 Návd k pužití Bartscher GmbH Telefn: 05258/971-0 Strana 1 D-33154 Salzktten htttp://www.bartscher.de Obsah Strana Před uvedením d prvzu 2 Základní

Více

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508 0-07.1 07.03.CZ Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508-1- SiZ 1508 Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením DN5x40a 350x600 PN 160, 50, 400 Pu ítí Pjistný ventil plnzdvi

Více

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití PARNÍ ČISTIČ CS 2000 Návod k použití Blahopřejeme Vám k nákupu parního čističe CS - 2000! VLASTNOSTI: výkon 1350 W, velmi nízká úroveň hluku při provozu, Dodávané příslušenství: prodlužovací trubice podlahový

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3 Obsah Obsah 1 Důležité bezpečnstní instrukce 2 Bezpečnstní patření 3 Označení vladačů 4-6 Nastavení nabídky SETUP 7-8 Nastavení nabídky Úvd 9 Parametry a specifikace 10 Parametry baterie 10 1 Důležité

Více

Víceúčelový vysavač Vax

Víceúčelový vysavač Vax Víceúčelový vysavač Vax 1700 Více informací, kontakty, servis a další na www.vax-cr.cz český návod Obsah Důležité bezpečnostní informace... 1 Výbava vysavače... 2 Vysávání... 4 Čištění koberců, čalounění

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI pr Invace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkvskéh 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 699/PJ/OVZ/2013 dne: 07. listpadu 2013 Věc : Ddatečné infrmace

Více

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADD 12 ADD 20 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Symbol 8/05 02308/07-ECZ uvedený v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické

Více

Masážní vibrační přístroj s infračerveným zářením KW-108 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Masážní vibrační přístroj s infračerveným zářením KW-108 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Masážní vibrační přístrj s infračerveným zářením KW-108 Návd k pužití Před prvním pužitím si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Vibrační masážní přístrj s infračerveným zářením KW-108 Úvd Vyskfrekvenční

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ČISTIČ WJ528 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu k použití 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE A JEHO FUNKCE 3 2. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE 4 4. INSTALACE

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

Frekvence provádění. Poznámka: V případě extrémní tvrdosti vody doporučujeme odvápnit každý 2-3 měsíce a sanitaci každý 2týden.

Frekvence provádění. Poznámka: V případě extrémní tvrdosti vody doporučujeme odvápnit každý 2-3 měsíce a sanitaci každý 2týden. SERVISNÍ BULETIN Dne:29.6.2007 Zpracoval:Marek Stádník Určeno pro : Technické oddělení SERVISNÍ BULETIN ČÍSLO: 05 VÝROBCE: Scotsman PRODUKTOVÁ ŘADA: AF výrobníky ledové tříště. PLATNOST OD DO: ZPRÁVA:

Více

MV 4 MV 4 Premium. www.kaercher.com/register-and-win 59653160 03/14

MV 4 MV 4 Premium. www.kaercher.com/register-and-win 59653160 03/14 MV 4 MV 4 Premium Deutsch 5 English 11 Français 17 Italiano 24 Nederlands 30 Español 36 Português 42 Dansk 48 Norsk 54 Svenska 60 Suomi 66 Ελληνικά 72 Türkçe 79 Русский 85 Magyar 93 Čeština 99 Slovenščina

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC

NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC 1. Vážený zákazníku, Děkujeme za zakupení našeh výrbku. Před uvedení d prvzu si prsím přečtěte tent návd k pužití a bsluze, jinak může djít k úrazu či pškzení.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

610.836 V1/0909 V2/1111

610.836 V1/0909 V2/1111 610.836 V1/0909 V2/1111 CZ 1. Obecné infrmace 200 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 200 1.2 Vysvětlivky symblů 200 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 201 1.4 Ochrana autrských práv 201 1.5 Prhlášení shdě

Více

K 2 Compact 59651370 (12/13) www.kaercher.com/register-and-win

K 2 Compact 59651370 (12/13) www.kaercher.com/register-and-win K 2 Compact Deutsch 3 English 11 Français 19 Italiano 28 Nederlands 37 Español 46 Português 55 Dansk 64 Norsk 72 Svenska 80 Suomi 88 Ελληνικά 96 Türkçe 106 Русский 114 Magyar 125 Čeština 133 Slovenščina

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1 BEEM Parní čistič Miracle Mop 10 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozené

Více

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití Platnst d 10.2.2013 N. 550-B Plautmatický bazénvý vysavač Kntiki 2 Návd k pužití Blahpřejeme! Stal jste se vlastníkem plautmatickéh vysavače KONTIKI 2, speciálně knstruvanéh pr nadzemní bazény a zapuštěné

Více