Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013"

Transkript

1 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013

2 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími ustanveními. Nemhu zde být ppsány veškeré ustanvení. Pr bezpečný výkn pracvních činnstí je prt nutné seznámit se ve stanveném rzsahu znalstí s vlastním předpisem. Při výknu pracvních činnstí je rzhdující ustanvení předpisu SŽDC Bp1. 2

3 Nvý předpis Nvý bezpečnstní předpis nahrazuje převzatý předpis SZDC (ČD) Op16. Předpis SŽDC Bp1 je vydán ve frmátu A5. 3

4 Vydání předpisu 1/2 Nutnst vydání nvéh předpisu bezpečnsti a chraně zdraví při práci vychází z těcht základních aspektů: významné rganizační změny v dvětví železniční dpravy v psledních letech, zvýšení BOZP, nutnst nahrazení převzatéh předpisu, dsažení suladu s nvelizacemi suvisejících předpisů a nrem, technický a technlgický vývj, nvé pznatky v blasti BOZP. 4

5 Vydání předpisu 2/2 Předpis je vydáván na základě ustanvení nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanví způsb a rganizace práce a pracvních pstupů, které je zaměstnavatel pvinen zajistit při prvzvání dpravy dpravními prstředky. 3 Zaměstnavatel při prvzvání dpravy dpravními prstředky rganizuje práci zaměstnanců v suladu s tímt nařízením, se zvláštními právními předpisy, návdem ddaným výrbcem pr prvz a pužívání dpravních prstředků a místním prvzním bezpečnstním předpisem vydaným zaměstnavatelem, kterým se stanví pracvní a technlgické pstupy pr bezpečné prvzvání dpravy, bezpečnst prvádění jedntlivých pracvních perací s hledem na zvláštnsti pracviště a pracvní prstředí, na mžné hržení zaměstnanců pvětrnstní situací a na pravidla drzumívání mezi zaměstnanci při pracvních peracích. 5

6 Obsah a závaznst 1/4 Předpis upravuje základní pravidla bezpečnsti a chrany zdraví při práci, způsby bezpečné rganizace práce, pracvních a technlgických pstupů a pžadavky na bezpečný prvz a pužívání strjů, technických zařízení, dpravních prstředků, přístrjů a nářadí na pracvištích. 6

7 Obsah a závaznst 2/4 Předpis je závazný pr všechny zaměstnance SŽDC, kteří vyknávají neb mají vyknávat činnsti v prstrách SŽDC neb na železniční dráze prvzvané SŽDC. Zaměstnanci SŽDC vyknávající pracvní činnsti mim prstr SŽDC, se musí řídit ustanveními tht předpisu v případě, že nejsu pravidla bezpečné práce řešena jinými právními dkumenty neb ujednáními. 7

8 Obsah a závaznst 3/4 Fyzická sba, pdnikající fyzická sba neb právnická sba (CPS), která není zaměstnancem SŽDC a která vyknává neb má vyknávat činnsti v prstrách SŽDC, na železniční dráze prvzvané SŽDC neb svjí činnstí může vlivnit prvzvání dráhy prvzvané SŽDC, musí být k ddržvání ustanvení tht předpisu zavázána smluvně, pkud pr ni tat závaznst nevyplývá z ustanvení právníh předpisu, technickéh předpisu neb technické nrmy, ppř. nařízení správníh neb jinéh kmpetentníh rgánu. 8

9 Obsah a závaznst 4/4 Struktura předpisu: Základní ustanvení Pvinnsti SŽDC a práva a pvinnsti zaměstnanců SŽDC Bp1 Základní pvinnsti CPS při práci v prstrech SŽDC BOZP při práci v prvzvané železniční dpravní cestě Pdmínky pr bezpečnu práci při dbrných pracích Zmcňvací a závěrečná ustanvení Určen především pr: zaměstnance SŽDC CPS 9

10 Část první 1/6 Část první: Základní ustanvení vymezení základních pjmů pchpení a ddržvání je základním předpkladem bezpečné práce dle tht předpisu Dráha cesta určená k phybu drážních vzidel, včetně pevných zařízení ptřebných pr zajištění bezpečnsti a plynulsti drážní dpravy, Stavba dráhy zařízení pužívané k jízdě drážních vzidel neb takvé, které služí pr ptřebu dráhy, 10

11 Část první 2/6 Železniční dpravní cesta pr účely tht předpisu je t část dráhy, která je určena k phybu drážních vzidel. Je v hrizntálním směru vymezena hranicemi 2,5 m d sy kleje. U klejiště je dpravní cesta vymezena vnější hranicí 2,5 m d s krajních klejí v případě, že mezi klejemi nejsu prstry, které patří jiným subjektům. Pkud tam takvé prstry jsu, je dpravní cesta hraničena vnější hranicí 2,5 m d s klejí susedících s uvedenými prstry. Ve všech případech je t včetně prstr veřejně přístupných, pkud v nich dchází k práci na zařízení neb k práci s mžnstí vzájemnéh hržení bezpečnsti zaměstnanců a železničníh prstru. 11

12 Část první 3/6 Grafické znázrnění dpravní cesty 12

13 Část první 4/6 Grafické znázrnění hranic dpravní cesty v případě klejišť 13

14 Část první 5/6 Klejiště rganizačně a funkčně vymezený suhrn klejí a jeh klejvé vybavení (klejiště stanice, nákladiště, vlečky apd.). Pr účely tht předpisu je vymezen krajními výhybkami, případně krajní výhybku a příslušným návěstidlem, značujícím knec kusé kleje, Zaměstnanec SŽDC fyzická sba, která je se SŽDC v pracvněprávním vztahu dle ustanvení právníh předpisu, Zaměstnanec pr účely tht předpisu splečný název pr CPS a zaměstnance SŽDC, 14

15 Část první 6/6 Osamělý zaměstnanec zaměstnanec, který prvádí práce na zařízení sám v prvzvané dpravní cestě, kde může djít k hržení jeh bezpečnsti, Pracvní skupina dva neb více zaměstnanců, kteří prvádějí splečně práci v prvzvané dpravní cestě, přičemž jeden ze zaměstnanců musí být veducím prací, Práce na zařízení práce zaměstnanců, při které je prváděna prava, úprava, mdernizace, mntáž, demntáž, údržba, kntrla neb měření sučástí staveb dráhy. 15

16 Část druhá: Pvinnsti SŽDC a práva Část druhá 1/7 a pvinnsti (všech) zaměstnanců SŽDC ustanvení tét části vycházejí z becně závazných právních dkumentů (ZP, zákn BOZP), českých a mezinárdních technických nrem a dkumentů vnitrpdnikvé legislativy SŽDC (předpisy, směrnice a TNŽ), zařazeny kapitly II (zdravtní způsbilst), III (kategrizace prací) a IV (prevence rizik) puze stručně s využitím dkazů, zařazen ustanvení věnující se pvinnstem SŽDC a zaměstnanců SŽDC uzavírající smluvy s CPS (čl. 87) a ustanvení s pvinnstmi SŽDC a zaměstnanců SŽDC v blasti jednání, která jsu vyvlána státní správu a samsprávu (čl. 60 a 88). 16

17 Část druhá 2/7 Základní pvinnsti zaměstnavatele SŽDC: zajistit bezpečnst a chranu zdraví zaměstnanců SŽDC, nepřipustit, aby zaměstnanec SŽDC vyknával zakázané práce, infrmvat zaměstnance tm, d jaké kategrie byla jim vyknávaná práce zařazena, zajistit zaměstnancům šklení právních a statních předpisech z blasti BOZP, (pkračvání) 17

18 Část druhá 3/7 zabezpečit pr zaměstnance infrmace a pkyny k zajištění bezpečnsti práce pře jejich zahájením, splupracvat v blasti BOZP s rgány státníh dzru, pžárníh dzru, rgány chrany veřejnéh zdraví, příslušnými dbry, zajistit na všechna pracviště pitnu vdu, věnvat pzrnst nvě přijatým zaměstnancům SŽDC, zajistit peridické věřvání znalstí předpisu jednu za tři rky, (pkračvání) 18

19 Část druhá 4/7 v případě vzniku pracvníh úrazu zajistit plnění pvinnstí ulžených zvláštními právními předpisy, zajistit na pracvištích ddržvání zákazu kuření, zajistit zaměstnancům pskytnutí první pmci, kntrlvat ddržvání zákazu pžívání alkhlických nápjů a jiných návykvých látek před a v průběhu směny. 19

20 Část druhá 5/7 Základní pvinnsti zaměstnanců SŽDC: účastnit se šklení a věřvání svých znalstí, ddržvat právní a statní předpisy a pkyny zaměstnavatele SŽDC k zajištění BOZP, pdrbit se dle pkynů zaměstnavatele SŽDC pracvnělékařským prhlídkám a ddržvat případné pdmínky tét zdravtní způsbilsti při práci, ddržvat při práci stanvené pstupy, pužívat předepsaným způsbem OOPP, chranné zařízení a pracvní pmůcky, (pkračvání) 20

21 Část druhá 6/7 nastupvat d zaměstnání dpčatí a nebýt pd vlivem alkhlických nápjů neb jiných návykvých látek, nekuřit na pracvištích a v jiných prstrách, kde by byli účinkům kuření vystaveni také nekuřáci, pdrbit se na pkyn právněnéh veducíh zaměstnance zjištění, zda nejsu pd vlivem alkhlu neb jiné návykvé látky, při zjištění nebezpečí, nedstatků a závad, které by mhly hrzit bezpečnst neb zdraví při práci, hlásit ihned tyt skutečnsti svému nadřízenému veducímu zaměstnanci, (pkračvání) 21

22 Část druhá 7/7 zdržvat se jen na určených pracvištích a nevzdalvat se z nich bez suhlasu svéh veducíh zaměstnance, udržvat přádek a čisttu na svém pracvišti, bezdkladně známit svému nadřízenému veducímu zaměstnanci vznik pracvníh úrazu, pskytnut neb zprstředkvat první pmc každému spluzaměstnanci i jiným sbám. 22

23 Část třetí Část třetí: Základní pvinnsti CPS při práci v prstrech SŽDC stanveny pdmínky phybu v prstrách SŽDC, všebecné pvinnsti CPS při vlastní práci. 23

24 Část čtvrtá 1/41 Část čtvrtá: Bezpečnst a chrana zdraví při práci a práci na zařízení v prvzvané železniční dpravní cestě stěžejní část celéh předpisu, důležité: rzlišvat pjem práce a práce na zařízení a pchpit vztah těcht pjmů (práce na zařízení je pdmnžinu práce tzn. že pdmínky práce jsu platné i pr práci na zařízení, pkud není vyslveně uveden jinak), prt ještě jednu definice práce na zařízení: práce zaměstnanců, při které je prváděna prava, úprava, mdernizace, mntáž, demntáž, údržba, kntrla neb měření sučástí staveb dráhy. 24

25 Část čtvrtá 2/41 Příklady práce a práce na zařízení dpravní služba psun Práce technická prhlídka železničních vzidel ftgrafvání kntrla výknu činnsti zaměstnanců Práce na zařízení údržba zabezpečvacíh zařízení prava trakčníh vedení nátěry hran nástupišť a nakládacích ramp měření sdělvacíh zařízení kntrla traťvéh svršku 25

26 Část čtvrtá 3/41 Kapitla I: Základní pdmínky BOZP při phybu a práci v prvzvané dpravní cestě Všichni zaměstnanci jsu pvinni pdle svých mžnstí dbát svu vlastní bezpečnst, své zdraví i bezpečnst a zdraví fyzických sb, kterých se bezprstředně dtýká jejich jednání. 26

27 Část čtvrtá 4/41 Zásady bezpečné chůze v prvzvané dpravní cestě: chůze smí být knána mim klej (výjimky uvedeny), před čekávaným průjezdem drážních vzidel musí zaměstnanci zaujmut takvé pstavení, při kterém nebude hržena jejich bezpečnst, při zhršených pvětrnstních pdmínkách se musí přizpůsbit chůze těmt pdmínkám, zaměstnanci, kterým je přidělena ruční návěstní svítilna, ji musí mít za snížené viditelnsti rzsvícenu. 27

28 Část čtvrtá 5/41 Při práci v prvzvané dpravní cestě je zakázán: vstupvat d dpravní cesty bez sustředění, stupat a sedat na hlavu klejnic, srdcvku, přídržnici, jazyk neb prnici výhybky, pdlézat vzidla, přecházet kleje za stjícími vzidly ve vzdálensti menší než 5 m, prcházet mezerami mezi vzidly, je-li vzdálenst mezi nimi menší než 10 m, pkud není jistta, že vzidla nebudu uvedena d phybu, (pkračvání) 28

29 Část čtvrtá 6/41 přecházet těsně před neb za jeducími vzidly, přecházet p náraznících, šrubvkách neb samčinných spřáhlech vzidel, pkud nejsu k přecházení přizpůsbeny, sedat na bvdvé stěny nákladních vzů, stupačky a schůdky vzidel, vstupvat d prstru mezi rampu a vzidla, naskakvat na vzidla a seskakvat z vzidel, pkud jsu v phybu (výjimky uvedeny), (pkračvání) 29

30 Část čtvrtá 7/41 stát za jízdy vzidel na bční stupačce mim jednh člena psunvé čety, který z ní nesmí bsluhvat přádací brzdu, vystupvat, sestupvat, stát na brzdvé plšině, schůdcích, bční stupačce vzu za phybu i za klidu, pkud není mžn držet se pevně madla vzu, tlačit neb táhnut vzidla za nárazníky, případně šrubvky, prstředky k zajištění vzidel prti ujetí pužívat v rzpru s předpisem SŽDC D1, (pkračvání) 30

31 Část čtvrtá 8/41 devzdávat a přejímat písemné rzkazy, průvdní listiny neb jiné předměty za jízdy vzidel, čistit vzidla neb upravvat náklady na vzidlech za phybu, kuřit v prstrách, kde jsu umístěny snadn zápalné, hřlavé a výbušné látky, pužívat jiné cesty než veřejně přístupné neb určené ZDD, PŘ neb MPBP, stupat neb sedat na elektrická zařízení, vystupvat na vzidla výše jak 1,5 m d země bez pužití daných zařízení. 31

32 Část čtvrtá 9/41 Všichni zaměstnanci v prvzvané dpravní cestě při výknu práce a při phybu suvisejícím s přímým výknem pracvních pvinnstí jsu pvinni pužívat, a t minimálně na hrní plvině těla, pracvní děv výstražné barvy neb výstražnu vestu. Ty nesmějí být nadměrně znečištěné, prmaštěné či nasáklé hřlavinu. Výstražný děv i výstražná vesta musí být zapnuté. Výjimku mají puze dpravní zaměstnanci ve stejnkrji SŽDC a zaměstnanci SŽDC s pracvištěm v klejištích skladvých areálů a vleček SŽDC. 32

33 Část čtvrtá 10/41 Dpravní zaměstnanci ve stejnkrji nemusí pužívat výstražnu vestu v případě práce (mim práci na zařízení) a phybu ve veřejně přístupných prstrách (nástupiště, přechdy apd.), na služebních přechdech spjující tyt veřejné prstry mezi sebu a dále při pracích, které přím suvisí s jízdu vlaků, při kterých nemůže djít k hržení bezpečnsti dpravníh zaměstnance jeducím vzidlem. Nepužívání výstražných děvů a výstražných vest zaměstnanci SŽDC při práci v klejišti skladvých areálů a vleček SŽDC musí pvlvat místně příslušný MPBP. Ten stanví i pdmínky. 33

34 Část čtvrtá 11/41 Kapitla II: Zajišťvání prací CPS v prvzvané dpravní cestě CPS je při vyknávání prací v dpravní cestě dále pvinen: vždy hlásit svji činnst příslušnému dpravnímu zaměstnanci, ddržvat ustanvení předpisů SŽDC, vždy upslechnut výzvy zaměstnanců SŽDC, phybvat se jen v prstrách, ke kterým má právnění dané průkazem pr CPS, vyknávat puze práce, které přím suvisí s jeh činnstí a na jejichž základě byl vstup d dpravní cesty pvlen. 34

35 Část čtvrtá 12/41 Práce a phyb v prvzvané dpravní cestě (mim práce na zařízení) Zaměstnanec SŽDC CPS Základní pvinnsti Ddržvání pdmínek bezpečné práce a phybu v prvzvané dpravní cestě dle ustanvení čl Ddržvání pdmínek bezpečné práce a phybu v prvzvané dpravní cestě dle ustanvení čl Rzšíření Výjimky X X hlásit svji činnst příslušnému dpravnímu zaměstnanci, vždy upslechnut výzvy zaměstnance SŽDC, phybvat se jen v prstrech, ke kterým má právnění dané průkazem pr CPS, vyknávat puze práce, které přím suvisí s jeh činnstí a na jejichž základě byl vstup d prvzvané dpravní cesty pvlen. základní pvinnsti a rzšíření neplatí pr subjekty uvedené v čl. 132, CPS zajišťující drážní dpravu na základě příslušné licence, nemusí hlašvat svji činnst příslušnému dpravnímu zaměstnanci (pkud t nestanvuje jiný předpis). 35

36 Část čtvrtá 13/41 Kapitla III: Práce na zařízení Prací na zařízení se rzumí pr účely tht předpisu práce zaměstnanců, při které je prváděna prava, úprava, mdernizace, mntáž, demntáž, údržba, kntrla neb měření sučástí staveb dráhy za práci na zařízení se nepvažuje běžná a standardní bsluha železničníh infrastrukturníh zařízení (např. zab. zař.), zásady bezpečné práce uvedené v statních kapitlách jsu v nezměněné pdbě (pkud není výslvně uveden jinak) platné i pr práce na zařízení, v daných případech se při práci na zařízení pužívá jak upamatvávací pmůcka bezpečnstní štítek (varvný štítek). 36

37 Část čtvrtá 14/41 Kapitla IV: Pdmínky zajišťvání bezpečnsti saměléh zaměstnance při práci na zařízení v prvzvané nevylučené dpravní cestě Pstup při zajišťvání bezpečnsti saměléh zaměstnance v dpravní cestě v bvdu dpravny s klejvým rzvětvením bsazené dpravním zaměstnancem: vždy před zahájením práce na zařízení známí samělý zaměstnanec dpravnímu zaměstnanci, v jehž stanveném bvdu pr zjišťvání vlnsti vlakvé cesty (v případě klejí určených pr jízdu vlaků) neb stanveném psunvacím bvdě (na klejích, které nejsu určeny pr jízdu vlaků) bude pracvat, druh, knkrétní míst práce na zařízení a případný vliv na rganizvání dpravy a standardní bsluhu železničníh infrastrukturníh zařízení. Sdělí mu čas ptřebný k bezpečnému vyklizení pracvníh místa, sjedná způsb vzájemnéh drzumívání a předá dpravnímu zaměstnanci bezpečnstní štítek, pkud ZDD nestanví jinak, (pkračvání) 37

38 Část čtvrtá 15/41 v případě suhlasu s prací na zařízení, míst práce, čas ptřebný k bezpečnému vyklizení pracvníh místa, všechny sjednané pdmínky a způsb vzájemné kmunikace (včetně případnéh telefnníh čísla) zapíše dpravní zaměstnanec d telefnníh zápisníku a ba zápis pdepíší, kamžikem převzetí bezpečnstníh štítku je dpravní zaměstnanec zdpvědný za včasné infrmvání OZ dmluveným způsbem phybu vzidel, dpravní zaměstnanec smí převzít bezpečnstní štítek d OZ jen pr bvd ve své půsbnsti. Pkud dpravní zaměstnanec předává bvd ve své půsbnsti jinému dpravnímu zaměstnanci (např. předání pmcnéh stavědla na místní bsluhu), je nutné práci na zařízení uknčit a vrátit bezpečnstní štítek. OZ dhdne další pstup s dpravním zaměstnancem, který bude v tmt bvdu rganizvat jízdu drážních vzidel. OZ bez sjednání nvých pdmínek k zajištění bezpečnsti práce na zařízení nesmí v daném bvdu prvádět práci na zařízení, (pkračvání) 38

39 Část čtvrtá 16/41 dpravní zaměstnanec může dvlit jízdu vzidla přes pracvní míst OZ puze v případě, že bude OZ včas infrmván jízdě vzidla a OZ tut infrmaci ptvrdí. V případě neptvrzení infrmace jízdě vzidla OZ nesmí být jízda přes tt pracvní míst dvlena, v případě, kdy djde během práce na zařízení ke ztrátě spjení, musí být pracvní míst neprdleně vyklizen, pkud OZ prvádějící práci na zařízení nemůže být phybu vzidel infrmván dpravním zaměstnancem telekmunikačním zařízením se zpětným dtazem, případně jiným splehlivým způsbem, nesmí práci na zařízení vyknávat, pkud si nezajistí výluku kleje, (pkračvání) 39

40 Část čtvrtá 17/41 pkud dpravní zaměstnanec dmítne převzít bezpečnstní štítek neb nesuhlasí s prací na zařízení OZ v jím řízeném bvdu, zapíše důvd dmítnutí, případně nesuhlasu d telefnníh zápisníku a ba zápis pdepíší. Následně se ba dmluví na dalším pstupu. Odmítne-li dpravní zaměstnanec tut skutečnst zapsat, jedná se prušení ustanvení tht předpisu, pkud se při sjednání patření pr bezpečnst práce na zařízení OZ bezpečnstní štítek nedevzdává neb se pdmínky sjednávají telekmunikačním zařízením, sdělí OZ dpravní zaměstnanec čísl z telefnníh zápisníku, pd kterým je sjednání zaznamenán, a t i v případě dmítnutí a neudělení suhlasu s prací na zařízení, v případě, že se bezpečnstní štítek nedevzdává, je dpravní zaměstnanec pvinen umístit si p dbu pvlené práce na zařízení upamatvávací pmůcky dle ZDD. 40

41 Část čtvrtá 18/41 Pstup při zajišťvání bezpečnsti saměléh zaměstnance v dpravní cestě na širé trati (ppř. nevylučených klejích v dpravnách s klejvým rzvětvením, které nejsu bsazeny dpravním zaměstnancem): před zahájením práce na zařízení OZ činnst známí výpravčím bu susedních stanic. Čas suhlasu k prvedení práce na zařízení, způsb drzumívání (při dmluvené kmunikaci telefnním spjením i telefnní čísl), všechny pdmínky včetně času ptřebnéh k bezpečnému vyklizení pracvníh místa a uknčení práce na zařízení zapíší výpravčí d telefnních zápisníků. Bezpečnstní štítek se v tmt případě nedevzdává. Dpravní zaměstnanec je pvinen umístit si p dbu pvlené práce na zařízení upamatvávací pmůcky dle ZDD, dpravní zaměstnanci sdělí OZ čísla z telefnníh zápisníku, pd kterým je sjednání zaznamenán, a t včetně případnéh dmítnutí, (pkračvání) 41

42 Část čtvrtá 19/41 pkud alespň jeden dpravní zaměstnanec nesuhlasí s prací na zařízení OZ v přilehlém traťvém úseku, zapíše se důvd dmítnutí případně nesuhlasu d telefnníh zápisníku. Následně se všichni dmluví na dalším pstupu, včasnu infrmaci phybu vzidel přes pracvní míst (ppř. p susedních klejích, pkud se OZ při práci na zařízení phybuje přím v kleji neb mezi klejemi víceklejných tratí neb tratí suběžně vedených) předává vždy ten dpravní zaměstnanec (výpravčí), z jehž stanice je phyb vzidel uskutečňván, neb ten, který phyb vzidel pžádal (v případě tratí D3 vždy dirigující dispečer, na tratích RB dispečer radiblku). Dvlit jízdu vzidla přes pracvní míst, kde OZ vyknává práci na zařízení (neb p susedních klejích), lze až p včasném předání infrmace jízdě vzidel OZ a p jeh ptvrzení jejím převzetí, (pkračvání) 42

43 Část čtvrtá 20/41 v případě, kdy djde během práce na zařízení ke ztrátě spjení, musí být pracvní míst neprdleně vyklizen a pkračvání v práci na zařízení je mžné až p pětvném navázání spjení, případně p sjednání nvých pdmínek. Činnst dpravníh zaměstnance p zjištění ztráty spjení musí prbíhat bdbně jak v případě, kdy má pchybnsti vlnsti, průjezdnsti neb sjízdnsti kleje či trati v suladu s ustanvením D1, OZ, který má vyknávat práci na zařízení v prvzvané nevylučené dpravní cestě na širé trati (ppř. nevylučených klejích v dpravnách s klejvým rzvětvením, které nejsu bsazeny dpravním zaměstnancem), pkud nemůže být phybu vzidel infrmván dpravním zaměstnancem telekmunikačním zařízením se zpětným dtazem případně jiným splehlivým způsbem, nesmí vyknávat práci na zařízení, pkud si nezajistí výluku kleje. 43

44 Část čtvrtá 21/41 Uvedené pstupy zajištění bezpečnsti OZ při práci na zařízení se netýkají: zaměstnance vyknávajícíh puze vizuální kntrlu zařízení, dpravníh zaměstnance, který ve směně čistí a maže výhybky neb prvádí prhlídku ve svém bvdu Zásady zajišťvání bezpečnsti zaměstnance vyknávajícíh puze vizuální kntrlu: zaměstnanec musí vždy sbně neb pmcí telekmunikačníh zařízení se zpětným dtazem infrmvat příslušné dpravní zaměstnance zamýšlené činnsti, zaměstnanec musí vždy uvést míst neb úsek, v němž bude vizuální kntrlu zařízení prvádět a předpkládanu dbu tét činnsti, (pkračvání) 44

45 Část čtvrtá 22/41 dpravní zaměstnanec je pvinen seznámit tht zaměstnance s dpravní situací, vizuální kntrla se může prvádět v místech, kde není pvlena rychlst jízdy vzidel 120 km/hd a vyšší, v případě, že djde k ptřebě zaměstnance vyknávajícíh vizuální kntrlu zařízení prvést práci na zařízení, musí pstupvat dle výše uvedených pstupů pr zajištění bezpečnsti OZ, stejně je nutné pstupvat v případě, že při vyknávání vizuální kntrly zařízení může djít k případnému mezení schpnsti sledvání phybujících se vzidel. 45

46 Část čtvrtá 23/41 Pdmínky bezpečné práce v případě dpravníh zaměstnance při čištění a mazání výhybky (včetně dstraňvání sněhu, ledu a zeminy) neb prhlídce ve svém bvdu: suhlas k tét práci na zařízení a stanvení pdmínek určuje výpravčí, čas suhlasu k prvedení pracvních činnstí, pdmínky a pté i uknčení zapíší OZ i výpravčí d telefnních zápisníků, nelze udělit suhlas s tut prací, pkud je v dtčeném bvdu pstavena vlakvá neb psunvá cesta. 46

47 Část čtvrtá 24/41 Kapitla V: Zajišťvání bezpečnsti prací na zařízení pracvními skupinami v prvzvané nevylučené dpravní cestě Pstup při zajišťvání bezpečnsti členů pracvní skupiny v dpravní cestě v klejišti (viz definice, čl. 20) dpravny bsazené dpravním zaměstnancem: veducí prací vždy před zahájením práce na zařízení známí druh a knkrétní míst práce na zařízení, ppř. vliv na řízení a rganizvání dpravy dpravnímu zaměstnanci, v jehž stanveném bvdu pr zjišťvání vlnsti vlakvé cesty (v případě klejí určených pr jízdu vlaků) neb stanveném psunvacím bvdě (na klejích, které nejsu určeny pr jízdu vlaků) bude práce na zařízení prbíhat. Dále je pvinen sdělit ptřebný čas k bezpečnému vyklizení pracvníh místa, sjednat způsb vzájemnéh drzumívání (při dmluvené kmunikaci telefnním spjením vždy včetně telefnníh čísla) a předat bezpečnstní štítek, pkud ZDD nestanví jinak, (pkračvání) 47

48 Část čtvrtá 25/41 suhlas s prací na zařízení, knkrétní míst práce, sjednané pdmínky pr výkn tét činnsti a způsb vzájemné kmunikace (případně včetně telefnníh čísla) zapíše dpravní zaměstnanec d telefnníh zápisníku a ba zápis pdepíší, pkud se při sjednávání patření pr bezpečnst práce na zařízení vyknávané pracvní skupinu bezpečnstní štítek nedevzdává, sdělí veducímu prací dpravní zaměstnanec čísl z telefnníh zápisníku, pd kterým je sjednání zaznamenán, dpravní zaměstnanec umístí bezpečnstní štítek, případně i upamatvávací pmůcku na míst určené ZDD. O pčtu převzatých bezpečnstních štítků v případě pžadavku na více pracvních míst rzhdne dpravní zaměstnanec dle dpravní situace. Okamžikem převzetí bezpečnstníh štítku je dpravní zaměstnanec zdpvědný za včasné infrmvání phybu vzidel. Pkud dpravní zaměstnanec předává bvd ve své půsbnsti jinému dpravnímu zaměstnanci, je nutné práce na zařízení vyknávané pracvní skupinu uknčit a vrátit příslušnému veducímu prací, se kterým pdmínky práce sjednal, bezpečnstní štítek a případně dhdnut další pstup, (pkračvání) 48

49 Část čtvrtá 26/41 dpravní zaměstnanec může dvlit jízdu vzidla přes pracvní míst až p včasném předání infrmace jízdě vzidla a p ptvrzení jejím převzetí, pkud dpravní zaměstnanec dmítne převzít bezpečnstní štítek neb nesuhlasí s prací na zařízení v jím řízeném bvdu, zapíše důvd dmítnutí d telefnníh zápisníku a zápis n i veducí prací pdepíší (pkud se bezpečnstní štítek devzdává). Následně se ba dmluví na dalším pstupu. Odmítne-li dpravní zaměstnanec tut skutečnst zapsat, jedná se prušení ustanvení tht předpisu, v případě nemžnéh drzumění mezi pracvním místem a stanvištěm dpravníh zaměstnance nelze uskutečnit jízdu vzidla d úseku, kde prbíhá práce na zařízení, (pkračvání) 49

50 Část čtvrtá 27/41 pkud pracvní skupina prvádějící práci na zařízení nemůže být phybu vzidel infrmvána dpravním zaměstnancem telekmunikačním zařízením se zpětným dtazem, případně jiným splehlivým způsbem, nesmí práci na zařízení vyknávat, pkud si nezajistí výluku kleje, p sknčení práce na zařízení neb před dchdem na jiné pracviště si veducí prací musí bezpečnstní štítek (pkud byl devzdán) vyzvednut u dpravníh zaměstnance sbně. Dpravní zaměstnanec učiní tm zápis v telefnním zápisníku. Oba zápis pdepíší. V případech, kdy se bezpečnstní štítek nedevzdává, je veducí prací pvinen sbně neb telefnicky nahlásit uknčení práce na zařízení. Dpravní zaměstnanec tm učiní zápis d telefnníh zápisníku a nahlásí veducímu práce čísl z telefnníh zápisníku, pd kterým je uvedený zápis evidván. 50

51 Část čtvrtá 28/41 Pstup při zajišťvání bezpečnsti členů pracvní skupiny v dpravnách s klejvým rzvětvením nebsazených dpravním zaměstnancem, na širé trati neb na záhlaví dpraven bsazených dpravním zaměstnancem: veducí prací vždy před zahájením práce na zařízení známí druh a knkrétní míst práce, ppř. vliv na řízení a rganizvání dpravy příslušnému dpravnímu zaměstnanci, v jehž bvdu budu práce na zařízení prbíhat v případě práce na zařízení na záhlaví dpravny bsazené dpravním zaměstnancem neb výpravčím bu susedních stanic v statních případech, (pkračvání) 51

52 čas suhlasu k prvedení práce na zařízení, míst práce, pdmínky (a t včetně dby ptřebné na vyklizení pracviště a sdělení telefnníh čísla v případě dmluvenéh drzumívání prstřednictvím telefnníh spjení) a uknčení práce na zařízení zapíše (zapíší) dpravní zaměstnanec (výpravčí) d telefnníh zápisníku (telefnních zápisníků). Bezpečnstní štítek se v tmt případě nedevzdává. V případě, že je dmluven drzumívání, dpravní zaměstnanci jsu pvinni umístit si p dbu pvlené práce na zařízení upamatvávací pmůcky dle ZDD, dpravní zaměstnanci jsu pvinni sdělit veducímu prací čísl z telefnníh zápisníku, pd nímž je suhlas s prací na zařízení zaznamenán, a t i v případě dmítnutí práce na zařízení, Část čtvrtá 29/41 pkud kterýkli dpravní zaměstnanec nesuhlasí s prací na zařízení pracvní skupiny, zapíše důvd dmítnutí d telefnníh zápisníku. Následně je mžné se dhdnut na dalším pstupu. Odmítne-li dpravní zaměstnanec tut skutečnst zapsat, jedná se prušení ustanvení tht předpisu, (pkračvání) 52

53 Část čtvrtá 30/41 v případě, že se dpravní zaměstnanec (zaměstnanci) dmluví s veducím prací na drzumívání phybu vzidel, může (mhu) dvlit jízdu vzidla přes pracvní míst (ppř. p susedních klejích, pkud se zaměstnanci pracvní skupiny při práci na zařízení phybují přím v kleji neb mezi klejemi víceklejných tratí neb tratí suběžně vedených) až p včasném předání infrmace jízdě a jejím ptvrzení. Včasnu infrmaci phybu vzidel předává vždy ten dpravní zaměstnanec (výpravčí), z jehž stanice je phyb vzidel uskutečňván, neb ten, který phyb vzidel pžádal. V případě tratí D3 je t vždy dirigující dispečer a na tratích RB vždy dispečer radiblku. V případě práce na zařízení na záhlaví dpravny bsazené dpravním zaměstnancem dpvídá za vyrzumění dpravní zaměstnanec dtčené dpravny, kterému uvedený bvd vlnsti vlakvé cesty (psunvací bvd) přísluší, p zjištění případné ztráty spjení (v případě dmluvenéh drzumívání) je pvinnstí veducíh prací a členů pracvní skupiny neprdlené vyklizení pracvníh místa. Další práce na zařízení je v tmt mmentu mžná až p pětvném navázání spjení, případně p sjednání nvých pdmínek. Činnst dpravníh zaměstnance p zjištění ztráty spjení musí prbíhat bdbně jak v případě, kdy má pchybnsti vlnsti, průjezdnsti neb sjízdnsti kleje či trati v suladu s ustanvením předpisu D1. 53

54 Část čtvrtá 31/41 Kapitla VI: Pdmínky zajišťvání střežení pracvníh místa při pracích na zařízení Pvinnsti veducíh prací při pracích na zařízení: splnit pdmínky dané tímt předpisem, být znalý pměrů na pracvním místě a příslušných ustanvení ZDD, zajišťvat střežení pracvníh místa (prstřednictvím infrmací jízdě vzidel neb ZAV neb bezpečnstní hlídky neb sbně), vydávat samstatně pkyny k zahájení práce, zajistit prvěřvání funkčnsti rádivéh spjení, v případě bezpečnstních hlídek určit jejím členům místa, zakázat předávání infrmací směrem k pracvnímu místu mbilním telefnem a sdělit všem zaměstnancům způsb vyhlášení pkynu k vyklizení pracviště. 54

55 Část čtvrtá 32/41 Veducí prací dále zajistí: určení bezpečnéh místa, kam mají zúčastnění zaměstnanci na širé trati a ve stanici vystupit před blížícími se vzidly, zapisvání důležitých klnstí zajišťujících bezpečnst zúčastněných d služební knížky, příp. jinéh dkumentu (např. pučení zaměstnanců před zapčetím práce mimřádnstech, zabezpečení pracviště, apd.) infrmvání se před začátkem práce i v průběhu prací na zařízení na aktuální dpravní situaci. Sledvání vlaků neb vzidel jeducích z bu stran k pracvnímu místu a včasné přijetí všech patření, bezpečnst zaměstnanců tak, že blíží-li se vzidl, dá veducí prací (bezpečnstní hlídka) včas návěst Vlak se blíží a pté návěst Vykliďte pracvní míst a přesvědčí se, zda je zachván průjezdný průřez. Veducí prací dá pkyn ke vstupu d kleje, až když se přesvědčil, že celé vzidl prjel a že za ním nejede další vzidl. Na víceklejné trati, na suběžně vedených tratích a ve stanici musí veducí prací pzrvat i susední kleje na bě strany. 55

56 Část čtvrtá 33/41 Bezpečnstní hlídka a předsunutá bezpečnstní hlídka střežící zaměstnance při pracích na zařízení v dpravní cestě je pvinna: mít děv výstražné barvy neb výstražnu vestu (i mim dpravní cestu), neustále sledvat phyb vzidel v prvzvané dpravní cestě; při střežení je zakázán se zabývat jinu činnstí, varvat včas a splehlivě střežené zaměstnance, ddržvat další úkly stanvené tímt předpisem. 56

57 Část čtvrtá 34/41 Kapitla VII: Zajišťvání bezpečnsti zaměstnanců vyknávajících práce na zařízení v prvzvané nevylučené dpravní cestě na tratích s DOZ preference zajišťvání bezpečnsti zaměstnanců pracujících na zařízení pmcí infrmací jízdě vzidel (Základní pdmínku při zajišťvání bezpečnsti při pracích na zařízení v prvzvané nevylučené dpravní cestě na tratích s dálkvě vládaným zabezpečvacím zařízením (DOZ) je, že všichni zaměstnanci, kteří prvádějí práci na zařízení, musí být vybaveni telekmunikačním zařízením umžňujícím spjení s traťvým dispečerem pvěřeným řízením dpravy na příslušné trati DOZ. Pracuje-li v prvzvané dpravní cestě pracvní skupina, může být ve spjení s traťvým dispečerem jen veducí prací.), jestliže za již sjednaných pdmínek bude stanice v řízené blasti, v jejímž bvdu prbíhá práce na zařízení, předávána z dálkvéh řízení na místní řízení neb pačně, musí být práce na zařízení uknčeny. Nvé pdmínky musí být sjednány dle příslušnéh ustanvení tht předpisu se zaměstnancem řídicím drážní dpravu v dtčeném úseku (stanici). 57

58 Část čtvrtá 35/41 Kapitla VIII: Pdmínky zajišťvání práce na zařízení vyknávaných CPS v prvzvané nevylučené dpravní cestě V případě zajišťvání práce na zařízení v prvzvané dpravní cestě prstřednictvím CPS je z bezpečnstních důvdů nutné uvedené becné pstupy rzšířit další pdmínky, ať již jsu práce na zařízení vyknávány CPS prstřednictvím OZ neb pracvní skupiny: včasné infrmvání příslušných dpravních zaměstnanců prstřednictvím zaměstnance dbrné správy OŘ SŽDC plánvaných pracích, dpvědném zástupci CPS a časvém rzmezí, ve kterém se CPS hlásí dpravnímu zaměstnanci za účelem sjednání pdmínek bezpečné práce v suladu s tímt předpisem, nedvlení práce na zařízení prstřednictvím CPS v případě chybějících údajů neb údajů, které nesuhlasí. 58

59 Část čtvrtá 36/41 Kapitla IX: Práce na zařízení v prvzvané nevylučené dpravní cestě za snížené viditelnsti a na nepřehledných úsecích Pdmínky práce na zařízení za snížené viditelnsti a na nepřehledných úsecích: nutnst ddržení becných pstupů pr zajištění bezpečnsti, práci na zařízení musí veducí prací neb samělý zaměstnanec vždy zpravit ve stanici výpravčíh, v jedntlivých bvdech statních OS příslušnéh veducíh zaměstnance, kde se má pracvat (je-li pracvní míst na trati ba susední výpravčí) a dhdnut způsb, jak bude vždy zpravván jízdě vzidel přes pracvní míst i p nejbližších susedních klejích, za snížené viditelnsti musí samělý zaměstnanec i veducí prací zajistit světlení pracvníh místa. 59

60 Část čtvrtá 37/41 Kapitla X: Práce v úsecích prvzvané nevylučené dpravní cesty, kde není ddržen vlný schůdný a manipulační prstr, v tunelech a na mstech Pdmínky práce: ddržení becných pstupů při zajišťvání bezpečnsti, práce se uskutečňuje z nutných prvzních důvdů, práce se může uskutečnit, není-li čekáván vzidl neb má-li zaměstnanec jisttu, že před příjezdem vzidla dstihne bezpečnéh místa. 60

61 Část čtvrtá 38/41 Kapitla XI: Prvzní výluka Výjimky pr zabezpečení pracvních skupin neb OZ při prvzní výluce: při sjednávání pdmínek pr výkn práce se musí zdůraznit a d telefnníh zápisníku uvést, že pracvní činnst bude prváděna za prvzní výluky, bezpečnstní štítek se ani při práci na zařízení v dpravně s klejvým rzvětvením bsazené dpravním zaměstnancem nedevzdává, střežení pracvníh místa se nezajišťuje, značení pracvníh místa se neprvádí. 61

62 Část čtvrtá 39/41 Kapitla XII: Práce na zařízení v prvzvané vylučené dpravní cestě Úsek kleje mezi srdcvku a námezníkem výhybky se nepvažuje za bezpečné míst z hlediska jízd vzidel p susední kleji, ačkli vylučená klej jak takvá se za bezpečné míst z tht hlediska pvažuje. Neplatí v případě, že: práce prbíhá v blízksti prvzvané nevylučené kleje, jestliže se musí vyknávat práce na zařízení v prstru mezi nevylučenu klejí a pracvním strjem na vylučené kleji. 62

63 Část čtvrtá 40/41 Zjedndušené grafické vyjádření rzdělení pdmínek práce v prvzvané dpravní cestě pdle způsbů zajišťvání bezpečnsti a pvinnstí zaměstnanců CPS dle čl.123 Práce vyknávané CPS CPS zajištění drážní dpravy Práce na zařízení Práce v prvzvané dpravní cestě Zam. SŽDC CPS Osam. zaměstnanec Prac. skupina Prac. skupina Osam. zaměstnanec Vizuální kntrl a Dpr. zaměstn anec statní Vizuální kntrla statní Snížená viditelnst, nepřehledné úseky Tunely, msty, není ddržen VSMP Prvzní výluka 63

64 Zjedndušený klíč k určení příslušnsti jedntlivých kapitl části čtvrté k pracvním činnstem a pdmínkám Zaměstnanec Část čtvrtá 41/41 Práce na zařízení Ostatní práce OZ Prac. skupina Zam. SŽDC CPS Širá trať Dpravna Širá trať Dpravna Zam. SŽDC CPS Zam. SŽDC CPS Zam. SŽDC CPS Zam. SŽDC CPS Kap. I, III, IV, VII, IX - XII Kap. I, III, IV, VII, VIII,IX - XII Kap. I, III, IV, VII, IX - XII Kap. I, III, IV, VII, VIII, IX - XII Kap. I, III, V, VI, VII, IX - XII Kap. I, III, V, - XII Kap. I, III, V, VI, VII, IX - XII Kap. I, III, V, - XII Kap. I, X Kap. I, II, X 64

65 Část pátá 1/15 Část pátá: Pdmínky pr bezpečnu práci při dbrných pracích Rzdělena na: psun, práce v blasti traťvéh hspdářství, práce se strji při údržbě, pravách a stavbě zařízení železniční infrastruktury, práce strjů při pjezdu p klejích a p zemní pláni, práce na zařízení v blasti sdělvací a zabezpečvací techniky, elektrtechniky a energetiky, bsluha zařízení trakčníh vedení, prvzvání drážní dpravy. 65

66 Kapitla I: Zásady bezpečné práce při psunu Část pátá 2/15 Pvinnsti zaměstnanců řídících psun a veducích psunvých čet: seznámit všechny zúčastněné na psunu s plánem a pstupem práce, zajistit sulad jejich činnstí, vyžadvat pužívání předepsaných OOPP u zaměstnanců jim pdřízených. Nepvlit zahájení psunu, pkud tyt nejsu užívány, před zahájením psunu se přesvědčit, zda zaměstnanci pracující v prvzvané dpravní cestě byli zpraveni zamýšleném phybu vzidel. Vyrzumět a vyzvat všechny sby, které jsu zúčastněny při nakládce neb vykládce, k puštění vzidel a vzdálení se d klejí, zajistit urychlené dstranění náhlé překážky, která by mhla hrzit bezpečnst zaměstnanců zúčastněných na psunu. Nelze-li tut náhlu překážku dstranit, kamžitě zastavit psun a vyrzumět všechny zaměstnance a veducíh pracviště. Pvinnsti uvedené v drážkách první a třetí jsu platné pr veducíh psunvé čety, jen v případě, že h jimi zaměstnanec řídící psun pvěřil. 66

67 Část pátá 3/15 Pvinnsti zaměstnanců prvádějících psun: zjišťvat phledem, zda jsu v přádku stupátka a madla vzidel a nejsu-li u vzidel neb jejich nákladů přečnívající a vyčnívající části, phledem se přesvědčit dbrém stavu tahadlvéh a narážejícíh ústrjí vzidel, jakž i tyčí k vyvěšvání a vyzkušet si uptřebitelnst ručních brzd, pužívat zarážky, kvvé pdlžky, schry, případně jiná zařízení určená k výknu práce nepškzená a neptřebvaná, plně funkční a patřená případným bezpečnstním nátěrem, klást zarážky zásadně na klejnici vzdálenější d rampy, dbát zvýšené patrnsti při vyvěšvání tyčí v místech, kde jsu umístěny slupy, stžáry, výhybky a jiné překážky, být zvlášť patrní a stražití při psunu s vzidly, která jsu nalžena nebezpečnými věcmi dle RID. 67

68 Část pátá 4/15 Kapitla II: Práce na zařízení v blasti traťvéh hspdářství Pr přepravu zaměstnanců na pracvní míst (např. širá trať) lze využít mžnsti psunu mezi dpravnami. Při tmt psunu musí zaměstnanci zaujmut na vzidlech míst, které jim veducí prací určí. Pužití lehkých klejvých prstředků na prvzvané (nevylučené) dpravní cestě je mžné za těcht pdmínek: lehké klejvé prstředky musí být vždy dprvázeny alespň dvěma zaměstnanci, pužití těcht prstředků musí být známen dpravnímu zaměstnanci při sjednávání pdmínek pr výkn pracvní skupiny, není snížená viditelnst, dba ptřebná pr dstranění z kleje nesmí být delší než 15 s. 68

69 Část pátá 5/15 Kapitla III: Práce se strji při údržbě a stavbě zařízení železniční infrastruktury Každé speciální vzidl musí dpvídat pžadavkům bezpečnsti a hygieny práce. Všebecné pdmínky prvzu stanví předpis SŽDC S8, Předpis pr prvz, údržbu a pravy speciálních vzidel, pdmínky pr jedntlivé typy, přidružený předpis SŽDC (ČD) S8/3, Předpis pr prvz speciálních vzidel pdle typů a předpis SŽDC (ČD) D2/81, Dprava speciálních vzidel pdle typů. Pr každý strj platí průvdní dkumentace (technické pdmínky, návd k bsluze, mazací plány apd.) a příslušné technické nrmy. 69

70 Práce se strji pr zemní práce je dvlena v těsné blízksti prvzvané nevylučené kleje jen za dzru veducíh pracviště strje. Tent zaměstnanec zajistí, aby byla ddržena všechna ustanvení bezpečnsti práce a aby nebyla hržena plynulst a bezpečnst dpravy na prvzvané kleji. Pracvat s těmit strji v blízksti prvzvané kleje je dvlen za těcht pdmínek: práce se bude prvádět za příméh dzru veducíh pracviště strje, znaléh místních pměrů, pracviště strje musí být zajištěn střežením bezpečnstní hlídku neb ZAV. Při zajištění ZAV rzhdne veducí prací pdle místních pměrů případném pstavení dplňujících bezpečnstních hlídek, ve vzdálensti 2200 mm d sy nejbližší kleje (zvětšené v bluku rzšíření) musí být ve výši 1000 mm nad temenem klejnice umístěna pevná páska výrazné barvy, p dbu jízdy vzidel p susední kleji musí být práce strjů přerušena, pracviště musí mít telefnické neb rádivé spjení s výpravčími bu susedních stanic a musí být světlen tak, aby byl zaručen dstatečný rzhled p celém pracvišti; zaměstnanci nesmějí být slněni, rychlst vzidel jeducích klem pracviště se pdle ptřeby mezí. Část pátá 6/15 70

71 Část pátá 7/15 Kapitla IV: Práce na zařízení v blasti sdělvací a zabezpečvací techniky, elektrtechniky a energetiky Práce na zabezpečvacích zařízeních lze prvádět za těcht pdmínek: při stavbě a snášení návěstidel, návěstních lávek a krakrců musí veducí prací sjednat s příslušným dpravním zaměstnancem pstup prací a vyžádat si jeh suhlas k zapčetí práce. Na stávajících návěstidlech, jejichž vzdálenst d trakčníh vedení je menší, než stanví nrma, se pvlují práce jen za napěťvých výluk. při stavbě stžárvých návěstidel s pužitím mechanizačních prstředků, které budu při práci zasahvat d průjezdnéh průřezu klejí, musí veducí prací předem prjednat výluku kleje, práce na návěstidle se smí začít p předchzím suhlasu dpravníh zaměstnance, který návěstidl bsluhuje, ke stavbě stžárvých návěstidel a pr práci na těcht návěstidlech a stžárech musí být přidělen tlik sb, aby i při pužití mechanizace byla zaručena bezpečnst práce. Nepužije-li se žádný mechanizační prstředek, musí být přidělván takvý pčet sb (nejméně 4), který zajistí, aby nedšl k zvrácení či pádu návěstidla neb stžáru, (pkračvání) 71

72 Část pátá 8/15 před výstupem na stžár je nutn prhlédnut patu stžáru a pklepem zjistit, zda není zrezivělá či jinak narušená. Příčle stžárvéh žebříku nesmí být kluzké, při výstupu na stžár musí zaměstnanec pužít prstředky k zajištění prti pádu a nesmí mít s sebu nářadí neb sučástky, které by mu bránily v bezpečném výstupu., při mazání phyblivých částí a nátěrech návěstidel musí mít zaměstnanci mazací, čisticí a nátěrvé prstředky v hrní části návěstidel zajištěny prti pádu neb vylití, u mechanickéh stžárvéh návěstidla musí být táhla a závaží p dbu mntáže zajištěna tak, aby nedšl k hržení sb a aby uvlněná drátvá táhla nezasáhla d průjezdnéh průřezu, při pracích na návěstních lávkách a krakrcích musí být zaměstnanci zajištěni prti pádu prstředkem sbníh zajištění, tam, kde na návěstních lávkách a krakrcích jsu návěstní svítilny umístěny tak, že hlavice a ptická sustava je přístupná z lávky patřené zábradlím, může čištění ptik, nátěry hlavic, výměnu žárvek a ptřebná měření prvádět zaměstnanec z lávky bez dalšíh zajištění prti pádu, při výměně návěstních žárvek se musí pužívat jen suchých kžených rukavic, (pkračvání) 72

73 Část pátá 9/15 při údržbě drátvdů musí být materiál ulžen tak, aby nezasahval d průjezdnéh průřezu. Při kladení žlabů v prvzvané dpravní cestě pdél stezky a na pracvišti psunu musí být výkp i materiál řádně zajištěn prti sesutí a v dbě snížené viditelnsti řádně světlen, před zahájením prací na drátvdech určí a značí veducí prací míst, kam musí zúčastnění zaměstnanci vystupit při jízdě vlaků neb psunujících dílů. Při rzvíjení a napínání drátů musí být vždy jeden knec zajištěn tak, aby se se při dvíjení drát prudce nerzvinul. Při tét práci musí být pužit chranných kžených rukavic. Odvíjet drát z kla přehzenéh přes ramen je zakázán. pracích, při kterých by phyb drátvých táhel mhl způsbit zranění, musí být vyrzuměn zaměstnanec, který tt zařízení bsluhuje a p dbu práce musí být drátvd zajištěn prti phybu. V žádném případě si nesmí zaměstnanec prvádějící práci na zabezpečvacím zařízení uvázat drát k tělu, při přezkušvání chdu přestavníků, závrníků, výměn, výklejek a při přezkušvání funkce zabezpečvacíh zařízení na výhybce (výměnvý zámek, čelisťvý závěr, snímač plhy jazyků apd.) musí zaměstnanec dbát, aby nebyl zraněn phyblivými částmi. Při přezkušvání elektrmtrických přestavníků a závrníků se zaměstnanec nesmí dtýkat živých částí elektrickéh vedení, aby nebyl zasažen elektrickým prudem. Prvádí-li se tyt práce za prvzu, nesmí být zahájeny bez vědmí zaměstnanců, kteří tt zařízení bsluhují, (pkračvání) 73

74 Část pátá 10/15 prvádí-li dpvědný zaměstnanec vnitřní prhlídku neb pravu přestavníku, závrníku neb výklejky, musí prvést jejich bezpečné zapevnění neb zajištění prti nežáducí bsluze, práci na PZZ, které je v prvzu, je mžné zapčít jen p prjednání s výpravčím u přejezdu ve stanici neb s výpravčími bu susedních stanic v případě přejezdu na trati, ppř. s dalším bsluhujícím zaměstnancem. U výstražnéh světelnéh zařízení se závrami se musí dbát zvýšené patrnsti při práci na phyblivých částech, které by mhly způsbit zranění při uvedení d činnsti, práce na klejvých brzdách během rzpuštění vzů je zakázána, je zakázán prvádět jakékli pravy na tlakvé nádbě a tlakvých rzvdech pd tlakem., na elektrizvané trati musí být při výměně stykvých transfrmátrů (tlumivek) neb přípjných a středvých lanvých prpjení na klejvých bvdech ddrženy pracvní pstupy předepsané především předpisem SŽDC (ČD) T120, Předpis pr prvzvání a údržbu zařízení pr kntrlu vlnsti neb bsazensti klejvých úseků; při demntáži a mntáži lanvých prpjení musí být učiněna patření ve smyslu platných předpisů a nrem. 74

75 Část pátá 11/15 Práce na nadzemních spjvacích vedeních: při pracích na sdělvacích a zabezpečvacích vedeních hržených vlivy vedení vn, vvn a zvn a elektrické trakce je třeba ddržvat též všechny bezpečnstní předpisy platné pr daný druh sdělvacíh a zabezpečvacíh vedení a příslušnu práci, manipulace se slupy se musí prvádět na pvel veducíh prací, před stavbu slupů v blízksti prvzvané dpravní cesty musí být učiněna patření k zamezení hržení železničníh prvzu i zaměstnanců, při stavbě slupů se musí pstupvat s největší patrnstí a pdle pkynů veducíh prací, při křížení vedení s železniční tratí musí být práce prváděny ve vlakvé přestávce sjednané s výpravčími susedních stanic a sučasně musí být prveden krytí pracvníh místa dle předpisu D1, dříve, než zaměstnanec vystupí na dřevěný slup, musí se přesvědčit, zda je slup dstatečně pevný, při tažení a pravách vdičů, křižujících veřejnu kmunikaci, je nutn pstupvat tak, aby nemhl djít k průvěsu vdiče pd úrveň stanvenu pr příslušnu kmunikaci, (pkračvání) 75

76 Část pátá 12/15 při tažení a pravách vdičů, křižujících veřejnu kmunikaci, je nutn pstupvat tak, aby nemhl djít k průvěsu vdiče pd úrveň stanvenu pr příslušnu kmunikaci, při práci s vdiči je nutn pužívat předepsané OOPP. Je zakázán dvíjené vdiče přehazvat přes ramen, uvazvat k prstředkům prti pádu neb k tělu. Knec dvíjenéh vdiče na dvíjecím zařízení musí být řádně zajištěn prti vysmeknutí, při napínání vdiče v blucích trati neb na nervném terénu se musí dbát zvýšené patrnsti, aby při náhdném vysmeknutí vdiče neb vytržení izlátru nedšl ke zranění zaměstnanců. Zakazuje se pužívat železničníh svršku pr zachycení (zaktvení) lan, vdičů a kladkstrje, bdbné pdmínky platí i při demntáži. Uvlněné vdiče při snášení nesmějí hržvat sby, které jsu v úseku prváděné práce. Odvazvaný vdič musí být zajištěn prti vysmeknutí. 76

77 Část pátá 13/15 Pr zajištění bezpečnsti práce na úseku elektrtechniky a energetiky platí zvláštní předpisy, vyhlášky a nrmy, se kterými musí být prkazatelně seznámeni všichni zaměstnanci vyknávající činnst na elektrických zařízeních neb v jejich blízksti. 77

78 Část pátá 14/15 Kapitla V: Bezpečná bsluha zařízení trakčníh vedení Obsluhu zařízení trakčníh vedení se rzumí zapínání a vypínání spínacích prvků trakčníh vedení místně (včetně uzamknutí), dálkvě neb ústředně včetně zajištění pžadvanéh stavu. Úsekvé dpjvače smí bsluhvat jen k tmu pvěření zaměstnanci. Při ruční bsluze dpjvače musí zaměstnanec pužít chranné izlační rukavice a chrannu přilbu (příp. izlační galše). Přístupvé cesty ke stanvišti a stanviště pr bsluhu dpjvače musí umžňvat bezpečný přístup a bezpečnu bsluhu. 78

79 Část pátá 15/15 Kapitla VI: Zajištění BOZP zaměstnanců SŽDC vyknávajících činnsti při prvzvání drážní dpravy Bezpečná práce řidičů drážních vzidel je pdmíněna ddržváním těcht hlavních zásad: za jízdy je zakázán pnechávat u hnacích vzidel tevřené dveře d kabiny neb d strjvny, je nutn stále udržvat v čisttě stupátka a madla na hnacích vzidlech, je zakázán pnechávat čisticí bavlnu a jiné textilie na hnacích vzidlech v jiných než stanvených prstrách, při vstupu d strjvny mtrvých hnacích vzidel pužívat sluchvé chrániče, d uzavřených částí strjven (elektrických prvzven) hnacích vzidel pd napětím je vstup zakázán, při čištění hnacích vzidel se musí pužívat pmůcky a prstředky v dbrém technickém stavu, na elektrizvaných klejích je zakázán vstup na kapty a střechy hnacích vzidel. 79

80 Část šestá Část šestá: Zmcňvací a závěrečná ustanvení standardní ustanvení: změny a dplňky tht předpisu musí být prjednány s gestrským útvarem, dbrvými rgány a schváleny generálním ředitelem SŽDC, v případě, že některá pravidla BOZP nejsu upravena, stanví je ddatečně gestrský útvar ve smyslu předchzíh ustanvení, změny, dplnění neb zrušení přílh tht předpisu, případně změnu bsahu předpisu s těmit změnami suvisející, je právněn schvalvat veducí gestrskéh útvaru, všichni zaměstnanci SŽDC jsu pvinni seznámit se s tímt předpisem. Za seznámení dpvídá veducí zaměstnanec pracviště. 80

81 Přílhy 1/3 Přílha 1: Vymezení základních údajů z blasti BOZP, které je nutn zapracvat d smluv díl uzavíraných mezi SŽDC jak dběratelem a CPS jak ddavatelem/zhtvitelem Uvedeny knkrétní příklady týkající se např.: dbrné způsbilsti CPS, zdravtní způsbilsti CPS, dpvědnsti CPS, ddržvání becně závazných právních předpisů a předpisů SŽDC apd. 81

82 Přílhy 2/3 Přílha 2: Vzr tabulky Plán práce na zařízení vyknávaných CPS Předpkládaný datum a čas práce na zařízení Název CPS Jmén a příjmení dpvědnéh zástupce CPS Plánvané pracvní míst Datum a čas hlášení plánu práce na zařízení vyknávaných CPS Jmén a funkce dpvědnéh zaměstnance OŘ SŽDC, který práci na zařízení nahlásil Úprava tht vzru tabulky je mžná za předpkladu, že upravená verze bude bsahvat všechny uvedené údaje. 82

83 Přílha 3/3 Přílha 3: Vzr bezpečnstníh štítku 83

84 Děkuji za pzrnst Zpracval: Ing. Tmáš FUCHSA Správa železniční dpravní cesty, státní rganizace

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem Mikrvlnná truba s hrkým a vzduchem grilem 610.835 V3/0711 CZ Návd k bsluze by měl být vždy p ruce! 1. Obecné infrmace 62 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 62 1.2 Vysvětlivky symblů 62 1.3 Zdpvědnst

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

AVV&CRV na jednotkách řady 471

AVV&CRV na jednotkách řady 471 AVV&CRV na jedntkách řady 471 Inicializace: Přestavením režimvéh přepínače d plhy CB. Puze pkud jedntka stjí! Při přestavení režimvéh přepínače d plhy CB za jízdy bez předchzíh zadání údajů, zadá systém

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1, 293 06 Ksmnsy Obsah 1. Práva a pvinnsti žáka a záknných zástupců... 3 1.1. Žáci mají práv:... 3 1.2. Záknní zástupci mají práv ( 21 zákna č. 561/2004Sb.):... 3 2. Pvinnsti

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 293 06 Kosmonosy ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Ksmnsy, Pdzámecká 1 293 06 Ksmnsy Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám p prjednání v pedaggické

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní Dpručeně/DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/2625/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-08-16 Vypraven

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více