Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013"

Transkript

1 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013

2 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími ustanveními. Nemhu zde být ppsány veškeré ustanvení. Pr bezpečný výkn pracvních činnstí je prt nutné seznámit se ve stanveném rzsahu znalstí s vlastním předpisem. Při výknu pracvních činnstí je rzhdující ustanvení předpisu SŽDC Bp1. 2

3 Nvý předpis Nvý bezpečnstní předpis nahrazuje převzatý předpis SZDC (ČD) Op16. Předpis SŽDC Bp1 je vydán ve frmátu A5. 3

4 Vydání předpisu 1/2 Nutnst vydání nvéh předpisu bezpečnsti a chraně zdraví při práci vychází z těcht základních aspektů: významné rganizační změny v dvětví železniční dpravy v psledních letech, zvýšení BOZP, nutnst nahrazení převzatéh předpisu, dsažení suladu s nvelizacemi suvisejících předpisů a nrem, technický a technlgický vývj, nvé pznatky v blasti BOZP. 4

5 Vydání předpisu 2/2 Předpis je vydáván na základě ustanvení nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanví způsb a rganizace práce a pracvních pstupů, které je zaměstnavatel pvinen zajistit při prvzvání dpravy dpravními prstředky. 3 Zaměstnavatel při prvzvání dpravy dpravními prstředky rganizuje práci zaměstnanců v suladu s tímt nařízením, se zvláštními právními předpisy, návdem ddaným výrbcem pr prvz a pužívání dpravních prstředků a místním prvzním bezpečnstním předpisem vydaným zaměstnavatelem, kterým se stanví pracvní a technlgické pstupy pr bezpečné prvzvání dpravy, bezpečnst prvádění jedntlivých pracvních perací s hledem na zvláštnsti pracviště a pracvní prstředí, na mžné hržení zaměstnanců pvětrnstní situací a na pravidla drzumívání mezi zaměstnanci při pracvních peracích. 5

6 Obsah a závaznst 1/4 Předpis upravuje základní pravidla bezpečnsti a chrany zdraví při práci, způsby bezpečné rganizace práce, pracvních a technlgických pstupů a pžadavky na bezpečný prvz a pužívání strjů, technických zařízení, dpravních prstředků, přístrjů a nářadí na pracvištích. 6

7 Obsah a závaznst 2/4 Předpis je závazný pr všechny zaměstnance SŽDC, kteří vyknávají neb mají vyknávat činnsti v prstrách SŽDC neb na železniční dráze prvzvané SŽDC. Zaměstnanci SŽDC vyknávající pracvní činnsti mim prstr SŽDC, se musí řídit ustanveními tht předpisu v případě, že nejsu pravidla bezpečné práce řešena jinými právními dkumenty neb ujednáními. 7

8 Obsah a závaznst 3/4 Fyzická sba, pdnikající fyzická sba neb právnická sba (CPS), která není zaměstnancem SŽDC a která vyknává neb má vyknávat činnsti v prstrách SŽDC, na železniční dráze prvzvané SŽDC neb svjí činnstí může vlivnit prvzvání dráhy prvzvané SŽDC, musí být k ddržvání ustanvení tht předpisu zavázána smluvně, pkud pr ni tat závaznst nevyplývá z ustanvení právníh předpisu, technickéh předpisu neb technické nrmy, ppř. nařízení správníh neb jinéh kmpetentníh rgánu. 8

9 Obsah a závaznst 4/4 Struktura předpisu: Základní ustanvení Pvinnsti SŽDC a práva a pvinnsti zaměstnanců SŽDC Bp1 Základní pvinnsti CPS při práci v prstrech SŽDC BOZP při práci v prvzvané železniční dpravní cestě Pdmínky pr bezpečnu práci při dbrných pracích Zmcňvací a závěrečná ustanvení Určen především pr: zaměstnance SŽDC CPS 9

10 Část první 1/6 Část první: Základní ustanvení vymezení základních pjmů pchpení a ddržvání je základním předpkladem bezpečné práce dle tht předpisu Dráha cesta určená k phybu drážních vzidel, včetně pevných zařízení ptřebných pr zajištění bezpečnsti a plynulsti drážní dpravy, Stavba dráhy zařízení pužívané k jízdě drážních vzidel neb takvé, které služí pr ptřebu dráhy, 10

11 Část první 2/6 Železniční dpravní cesta pr účely tht předpisu je t část dráhy, která je určena k phybu drážních vzidel. Je v hrizntálním směru vymezena hranicemi 2,5 m d sy kleje. U klejiště je dpravní cesta vymezena vnější hranicí 2,5 m d s krajních klejí v případě, že mezi klejemi nejsu prstry, které patří jiným subjektům. Pkud tam takvé prstry jsu, je dpravní cesta hraničena vnější hranicí 2,5 m d s klejí susedících s uvedenými prstry. Ve všech případech je t včetně prstr veřejně přístupných, pkud v nich dchází k práci na zařízení neb k práci s mžnstí vzájemnéh hržení bezpečnsti zaměstnanců a železničníh prstru. 11

12 Část první 3/6 Grafické znázrnění dpravní cesty 12

13 Část první 4/6 Grafické znázrnění hranic dpravní cesty v případě klejišť 13

14 Část první 5/6 Klejiště rganizačně a funkčně vymezený suhrn klejí a jeh klejvé vybavení (klejiště stanice, nákladiště, vlečky apd.). Pr účely tht předpisu je vymezen krajními výhybkami, případně krajní výhybku a příslušným návěstidlem, značujícím knec kusé kleje, Zaměstnanec SŽDC fyzická sba, která je se SŽDC v pracvněprávním vztahu dle ustanvení právníh předpisu, Zaměstnanec pr účely tht předpisu splečný název pr CPS a zaměstnance SŽDC, 14

15 Část první 6/6 Osamělý zaměstnanec zaměstnanec, který prvádí práce na zařízení sám v prvzvané dpravní cestě, kde může djít k hržení jeh bezpečnsti, Pracvní skupina dva neb více zaměstnanců, kteří prvádějí splečně práci v prvzvané dpravní cestě, přičemž jeden ze zaměstnanců musí být veducím prací, Práce na zařízení práce zaměstnanců, při které je prváděna prava, úprava, mdernizace, mntáž, demntáž, údržba, kntrla neb měření sučástí staveb dráhy. 15

16 Část druhá: Pvinnsti SŽDC a práva Část druhá 1/7 a pvinnsti (všech) zaměstnanců SŽDC ustanvení tét části vycházejí z becně závazných právních dkumentů (ZP, zákn BOZP), českých a mezinárdních technických nrem a dkumentů vnitrpdnikvé legislativy SŽDC (předpisy, směrnice a TNŽ), zařazeny kapitly II (zdravtní způsbilst), III (kategrizace prací) a IV (prevence rizik) puze stručně s využitím dkazů, zařazen ustanvení věnující se pvinnstem SŽDC a zaměstnanců SŽDC uzavírající smluvy s CPS (čl. 87) a ustanvení s pvinnstmi SŽDC a zaměstnanců SŽDC v blasti jednání, která jsu vyvlána státní správu a samsprávu (čl. 60 a 88). 16

17 Část druhá 2/7 Základní pvinnsti zaměstnavatele SŽDC: zajistit bezpečnst a chranu zdraví zaměstnanců SŽDC, nepřipustit, aby zaměstnanec SŽDC vyknával zakázané práce, infrmvat zaměstnance tm, d jaké kategrie byla jim vyknávaná práce zařazena, zajistit zaměstnancům šklení právních a statních předpisech z blasti BOZP, (pkračvání) 17

18 Část druhá 3/7 zabezpečit pr zaměstnance infrmace a pkyny k zajištění bezpečnsti práce pře jejich zahájením, splupracvat v blasti BOZP s rgány státníh dzru, pžárníh dzru, rgány chrany veřejnéh zdraví, příslušnými dbry, zajistit na všechna pracviště pitnu vdu, věnvat pzrnst nvě přijatým zaměstnancům SŽDC, zajistit peridické věřvání znalstí předpisu jednu za tři rky, (pkračvání) 18

19 Část druhá 4/7 v případě vzniku pracvníh úrazu zajistit plnění pvinnstí ulžených zvláštními právními předpisy, zajistit na pracvištích ddržvání zákazu kuření, zajistit zaměstnancům pskytnutí první pmci, kntrlvat ddržvání zákazu pžívání alkhlických nápjů a jiných návykvých látek před a v průběhu směny. 19

20 Část druhá 5/7 Základní pvinnsti zaměstnanců SŽDC: účastnit se šklení a věřvání svých znalstí, ddržvat právní a statní předpisy a pkyny zaměstnavatele SŽDC k zajištění BOZP, pdrbit se dle pkynů zaměstnavatele SŽDC pracvnělékařským prhlídkám a ddržvat případné pdmínky tét zdravtní způsbilsti při práci, ddržvat při práci stanvené pstupy, pužívat předepsaným způsbem OOPP, chranné zařízení a pracvní pmůcky, (pkračvání) 20

21 Část druhá 6/7 nastupvat d zaměstnání dpčatí a nebýt pd vlivem alkhlických nápjů neb jiných návykvých látek, nekuřit na pracvištích a v jiných prstrách, kde by byli účinkům kuření vystaveni také nekuřáci, pdrbit se na pkyn právněnéh veducíh zaměstnance zjištění, zda nejsu pd vlivem alkhlu neb jiné návykvé látky, při zjištění nebezpečí, nedstatků a závad, které by mhly hrzit bezpečnst neb zdraví při práci, hlásit ihned tyt skutečnsti svému nadřízenému veducímu zaměstnanci, (pkračvání) 21

22 Část druhá 7/7 zdržvat se jen na určených pracvištích a nevzdalvat se z nich bez suhlasu svéh veducíh zaměstnance, udržvat přádek a čisttu na svém pracvišti, bezdkladně známit svému nadřízenému veducímu zaměstnanci vznik pracvníh úrazu, pskytnut neb zprstředkvat první pmc každému spluzaměstnanci i jiným sbám. 22

23 Část třetí Část třetí: Základní pvinnsti CPS při práci v prstrech SŽDC stanveny pdmínky phybu v prstrách SŽDC, všebecné pvinnsti CPS při vlastní práci. 23

24 Část čtvrtá 1/41 Část čtvrtá: Bezpečnst a chrana zdraví při práci a práci na zařízení v prvzvané železniční dpravní cestě stěžejní část celéh předpisu, důležité: rzlišvat pjem práce a práce na zařízení a pchpit vztah těcht pjmů (práce na zařízení je pdmnžinu práce tzn. že pdmínky práce jsu platné i pr práci na zařízení, pkud není vyslveně uveden jinak), prt ještě jednu definice práce na zařízení: práce zaměstnanců, při které je prváděna prava, úprava, mdernizace, mntáž, demntáž, údržba, kntrla neb měření sučástí staveb dráhy. 24

25 Část čtvrtá 2/41 Příklady práce a práce na zařízení dpravní služba psun Práce technická prhlídka železničních vzidel ftgrafvání kntrla výknu činnsti zaměstnanců Práce na zařízení údržba zabezpečvacíh zařízení prava trakčníh vedení nátěry hran nástupišť a nakládacích ramp měření sdělvacíh zařízení kntrla traťvéh svršku 25

26 Část čtvrtá 3/41 Kapitla I: Základní pdmínky BOZP při phybu a práci v prvzvané dpravní cestě Všichni zaměstnanci jsu pvinni pdle svých mžnstí dbát svu vlastní bezpečnst, své zdraví i bezpečnst a zdraví fyzických sb, kterých se bezprstředně dtýká jejich jednání. 26

27 Část čtvrtá 4/41 Zásady bezpečné chůze v prvzvané dpravní cestě: chůze smí být knána mim klej (výjimky uvedeny), před čekávaným průjezdem drážních vzidel musí zaměstnanci zaujmut takvé pstavení, při kterém nebude hržena jejich bezpečnst, při zhršených pvětrnstních pdmínkách se musí přizpůsbit chůze těmt pdmínkám, zaměstnanci, kterým je přidělena ruční návěstní svítilna, ji musí mít za snížené viditelnsti rzsvícenu. 27

28 Část čtvrtá 5/41 Při práci v prvzvané dpravní cestě je zakázán: vstupvat d dpravní cesty bez sustředění, stupat a sedat na hlavu klejnic, srdcvku, přídržnici, jazyk neb prnici výhybky, pdlézat vzidla, přecházet kleje za stjícími vzidly ve vzdálensti menší než 5 m, prcházet mezerami mezi vzidly, je-li vzdálenst mezi nimi menší než 10 m, pkud není jistta, že vzidla nebudu uvedena d phybu, (pkračvání) 28

29 Část čtvrtá 6/41 přecházet těsně před neb za jeducími vzidly, přecházet p náraznících, šrubvkách neb samčinných spřáhlech vzidel, pkud nejsu k přecházení přizpůsbeny, sedat na bvdvé stěny nákladních vzů, stupačky a schůdky vzidel, vstupvat d prstru mezi rampu a vzidla, naskakvat na vzidla a seskakvat z vzidel, pkud jsu v phybu (výjimky uvedeny), (pkračvání) 29

30 Část čtvrtá 7/41 stát za jízdy vzidel na bční stupačce mim jednh člena psunvé čety, který z ní nesmí bsluhvat přádací brzdu, vystupvat, sestupvat, stát na brzdvé plšině, schůdcích, bční stupačce vzu za phybu i za klidu, pkud není mžn držet se pevně madla vzu, tlačit neb táhnut vzidla za nárazníky, případně šrubvky, prstředky k zajištění vzidel prti ujetí pužívat v rzpru s předpisem SŽDC D1, (pkračvání) 30

31 Část čtvrtá 8/41 devzdávat a přejímat písemné rzkazy, průvdní listiny neb jiné předměty za jízdy vzidel, čistit vzidla neb upravvat náklady na vzidlech za phybu, kuřit v prstrách, kde jsu umístěny snadn zápalné, hřlavé a výbušné látky, pužívat jiné cesty než veřejně přístupné neb určené ZDD, PŘ neb MPBP, stupat neb sedat na elektrická zařízení, vystupvat na vzidla výše jak 1,5 m d země bez pužití daných zařízení. 31

32 Část čtvrtá 9/41 Všichni zaměstnanci v prvzvané dpravní cestě při výknu práce a při phybu suvisejícím s přímým výknem pracvních pvinnstí jsu pvinni pužívat, a t minimálně na hrní plvině těla, pracvní děv výstražné barvy neb výstražnu vestu. Ty nesmějí být nadměrně znečištěné, prmaštěné či nasáklé hřlavinu. Výstražný děv i výstražná vesta musí být zapnuté. Výjimku mají puze dpravní zaměstnanci ve stejnkrji SŽDC a zaměstnanci SŽDC s pracvištěm v klejištích skladvých areálů a vleček SŽDC. 32

33 Část čtvrtá 10/41 Dpravní zaměstnanci ve stejnkrji nemusí pužívat výstražnu vestu v případě práce (mim práci na zařízení) a phybu ve veřejně přístupných prstrách (nástupiště, přechdy apd.), na služebních přechdech spjující tyt veřejné prstry mezi sebu a dále při pracích, které přím suvisí s jízdu vlaků, při kterých nemůže djít k hržení bezpečnsti dpravníh zaměstnance jeducím vzidlem. Nepužívání výstražných děvů a výstražných vest zaměstnanci SŽDC při práci v klejišti skladvých areálů a vleček SŽDC musí pvlvat místně příslušný MPBP. Ten stanví i pdmínky. 33

34 Část čtvrtá 11/41 Kapitla II: Zajišťvání prací CPS v prvzvané dpravní cestě CPS je při vyknávání prací v dpravní cestě dále pvinen: vždy hlásit svji činnst příslušnému dpravnímu zaměstnanci, ddržvat ustanvení předpisů SŽDC, vždy upslechnut výzvy zaměstnanců SŽDC, phybvat se jen v prstrách, ke kterým má právnění dané průkazem pr CPS, vyknávat puze práce, které přím suvisí s jeh činnstí a na jejichž základě byl vstup d dpravní cesty pvlen. 34

35 Část čtvrtá 12/41 Práce a phyb v prvzvané dpravní cestě (mim práce na zařízení) Zaměstnanec SŽDC CPS Základní pvinnsti Ddržvání pdmínek bezpečné práce a phybu v prvzvané dpravní cestě dle ustanvení čl Ddržvání pdmínek bezpečné práce a phybu v prvzvané dpravní cestě dle ustanvení čl Rzšíření Výjimky X X hlásit svji činnst příslušnému dpravnímu zaměstnanci, vždy upslechnut výzvy zaměstnance SŽDC, phybvat se jen v prstrech, ke kterým má právnění dané průkazem pr CPS, vyknávat puze práce, které přím suvisí s jeh činnstí a na jejichž základě byl vstup d prvzvané dpravní cesty pvlen. základní pvinnsti a rzšíření neplatí pr subjekty uvedené v čl. 132, CPS zajišťující drážní dpravu na základě příslušné licence, nemusí hlašvat svji činnst příslušnému dpravnímu zaměstnanci (pkud t nestanvuje jiný předpis). 35

36 Část čtvrtá 13/41 Kapitla III: Práce na zařízení Prací na zařízení se rzumí pr účely tht předpisu práce zaměstnanců, při které je prváděna prava, úprava, mdernizace, mntáž, demntáž, údržba, kntrla neb měření sučástí staveb dráhy za práci na zařízení se nepvažuje běžná a standardní bsluha železničníh infrastrukturníh zařízení (např. zab. zař.), zásady bezpečné práce uvedené v statních kapitlách jsu v nezměněné pdbě (pkud není výslvně uveden jinak) platné i pr práce na zařízení, v daných případech se při práci na zařízení pužívá jak upamatvávací pmůcka bezpečnstní štítek (varvný štítek). 36

37 Část čtvrtá 14/41 Kapitla IV: Pdmínky zajišťvání bezpečnsti saměléh zaměstnance při práci na zařízení v prvzvané nevylučené dpravní cestě Pstup při zajišťvání bezpečnsti saměléh zaměstnance v dpravní cestě v bvdu dpravny s klejvým rzvětvením bsazené dpravním zaměstnancem: vždy před zahájením práce na zařízení známí samělý zaměstnanec dpravnímu zaměstnanci, v jehž stanveném bvdu pr zjišťvání vlnsti vlakvé cesty (v případě klejí určených pr jízdu vlaků) neb stanveném psunvacím bvdě (na klejích, které nejsu určeny pr jízdu vlaků) bude pracvat, druh, knkrétní míst práce na zařízení a případný vliv na rganizvání dpravy a standardní bsluhu železničníh infrastrukturníh zařízení. Sdělí mu čas ptřebný k bezpečnému vyklizení pracvníh místa, sjedná způsb vzájemnéh drzumívání a předá dpravnímu zaměstnanci bezpečnstní štítek, pkud ZDD nestanví jinak, (pkračvání) 37

38 Část čtvrtá 15/41 v případě suhlasu s prací na zařízení, míst práce, čas ptřebný k bezpečnému vyklizení pracvníh místa, všechny sjednané pdmínky a způsb vzájemné kmunikace (včetně případnéh telefnníh čísla) zapíše dpravní zaměstnanec d telefnníh zápisníku a ba zápis pdepíší, kamžikem převzetí bezpečnstníh štítku je dpravní zaměstnanec zdpvědný za včasné infrmvání OZ dmluveným způsbem phybu vzidel, dpravní zaměstnanec smí převzít bezpečnstní štítek d OZ jen pr bvd ve své půsbnsti. Pkud dpravní zaměstnanec předává bvd ve své půsbnsti jinému dpravnímu zaměstnanci (např. předání pmcnéh stavědla na místní bsluhu), je nutné práci na zařízení uknčit a vrátit bezpečnstní štítek. OZ dhdne další pstup s dpravním zaměstnancem, který bude v tmt bvdu rganizvat jízdu drážních vzidel. OZ bez sjednání nvých pdmínek k zajištění bezpečnsti práce na zařízení nesmí v daném bvdu prvádět práci na zařízení, (pkračvání) 38

39 Část čtvrtá 16/41 dpravní zaměstnanec může dvlit jízdu vzidla přes pracvní míst OZ puze v případě, že bude OZ včas infrmván jízdě vzidla a OZ tut infrmaci ptvrdí. V případě neptvrzení infrmace jízdě vzidla OZ nesmí být jízda přes tt pracvní míst dvlena, v případě, kdy djde během práce na zařízení ke ztrátě spjení, musí být pracvní míst neprdleně vyklizen, pkud OZ prvádějící práci na zařízení nemůže být phybu vzidel infrmván dpravním zaměstnancem telekmunikačním zařízením se zpětným dtazem, případně jiným splehlivým způsbem, nesmí práci na zařízení vyknávat, pkud si nezajistí výluku kleje, (pkračvání) 39

40 Část čtvrtá 17/41 pkud dpravní zaměstnanec dmítne převzít bezpečnstní štítek neb nesuhlasí s prací na zařízení OZ v jím řízeném bvdu, zapíše důvd dmítnutí, případně nesuhlasu d telefnníh zápisníku a ba zápis pdepíší. Následně se ba dmluví na dalším pstupu. Odmítne-li dpravní zaměstnanec tut skutečnst zapsat, jedná se prušení ustanvení tht předpisu, pkud se při sjednání patření pr bezpečnst práce na zařízení OZ bezpečnstní štítek nedevzdává neb se pdmínky sjednávají telekmunikačním zařízením, sdělí OZ dpravní zaměstnanec čísl z telefnníh zápisníku, pd kterým je sjednání zaznamenán, a t i v případě dmítnutí a neudělení suhlasu s prací na zařízení, v případě, že se bezpečnstní štítek nedevzdává, je dpravní zaměstnanec pvinen umístit si p dbu pvlené práce na zařízení upamatvávací pmůcky dle ZDD. 40

41 Část čtvrtá 18/41 Pstup při zajišťvání bezpečnsti saměléh zaměstnance v dpravní cestě na širé trati (ppř. nevylučených klejích v dpravnách s klejvým rzvětvením, které nejsu bsazeny dpravním zaměstnancem): před zahájením práce na zařízení OZ činnst známí výpravčím bu susedních stanic. Čas suhlasu k prvedení práce na zařízení, způsb drzumívání (při dmluvené kmunikaci telefnním spjením i telefnní čísl), všechny pdmínky včetně času ptřebnéh k bezpečnému vyklizení pracvníh místa a uknčení práce na zařízení zapíší výpravčí d telefnních zápisníků. Bezpečnstní štítek se v tmt případě nedevzdává. Dpravní zaměstnanec je pvinen umístit si p dbu pvlené práce na zařízení upamatvávací pmůcky dle ZDD, dpravní zaměstnanci sdělí OZ čísla z telefnníh zápisníku, pd kterým je sjednání zaznamenán, a t včetně případnéh dmítnutí, (pkračvání) 41

42 Část čtvrtá 19/41 pkud alespň jeden dpravní zaměstnanec nesuhlasí s prací na zařízení OZ v přilehlém traťvém úseku, zapíše se důvd dmítnutí případně nesuhlasu d telefnníh zápisníku. Následně se všichni dmluví na dalším pstupu, včasnu infrmaci phybu vzidel přes pracvní míst (ppř. p susedních klejích, pkud se OZ při práci na zařízení phybuje přím v kleji neb mezi klejemi víceklejných tratí neb tratí suběžně vedených) předává vždy ten dpravní zaměstnanec (výpravčí), z jehž stanice je phyb vzidel uskutečňván, neb ten, který phyb vzidel pžádal (v případě tratí D3 vždy dirigující dispečer, na tratích RB dispečer radiblku). Dvlit jízdu vzidla přes pracvní míst, kde OZ vyknává práci na zařízení (neb p susedních klejích), lze až p včasném předání infrmace jízdě vzidel OZ a p jeh ptvrzení jejím převzetí, (pkračvání) 42

43 Část čtvrtá 20/41 v případě, kdy djde během práce na zařízení ke ztrátě spjení, musí být pracvní míst neprdleně vyklizen a pkračvání v práci na zařízení je mžné až p pětvném navázání spjení, případně p sjednání nvých pdmínek. Činnst dpravníh zaměstnance p zjištění ztráty spjení musí prbíhat bdbně jak v případě, kdy má pchybnsti vlnsti, průjezdnsti neb sjízdnsti kleje či trati v suladu s ustanvením D1, OZ, který má vyknávat práci na zařízení v prvzvané nevylučené dpravní cestě na širé trati (ppř. nevylučených klejích v dpravnách s klejvým rzvětvením, které nejsu bsazeny dpravním zaměstnancem), pkud nemůže být phybu vzidel infrmván dpravním zaměstnancem telekmunikačním zařízením se zpětným dtazem případně jiným splehlivým způsbem, nesmí vyknávat práci na zařízení, pkud si nezajistí výluku kleje. 43

44 Část čtvrtá 21/41 Uvedené pstupy zajištění bezpečnsti OZ při práci na zařízení se netýkají: zaměstnance vyknávajícíh puze vizuální kntrlu zařízení, dpravníh zaměstnance, který ve směně čistí a maže výhybky neb prvádí prhlídku ve svém bvdu Zásady zajišťvání bezpečnsti zaměstnance vyknávajícíh puze vizuální kntrlu: zaměstnanec musí vždy sbně neb pmcí telekmunikačníh zařízení se zpětným dtazem infrmvat příslušné dpravní zaměstnance zamýšlené činnsti, zaměstnanec musí vždy uvést míst neb úsek, v němž bude vizuální kntrlu zařízení prvádět a předpkládanu dbu tét činnsti, (pkračvání) 44

45 Část čtvrtá 22/41 dpravní zaměstnanec je pvinen seznámit tht zaměstnance s dpravní situací, vizuální kntrla se může prvádět v místech, kde není pvlena rychlst jízdy vzidel 120 km/hd a vyšší, v případě, že djde k ptřebě zaměstnance vyknávajícíh vizuální kntrlu zařízení prvést práci na zařízení, musí pstupvat dle výše uvedených pstupů pr zajištění bezpečnsti OZ, stejně je nutné pstupvat v případě, že při vyknávání vizuální kntrly zařízení může djít k případnému mezení schpnsti sledvání phybujících se vzidel. 45

46 Část čtvrtá 23/41 Pdmínky bezpečné práce v případě dpravníh zaměstnance při čištění a mazání výhybky (včetně dstraňvání sněhu, ledu a zeminy) neb prhlídce ve svém bvdu: suhlas k tét práci na zařízení a stanvení pdmínek určuje výpravčí, čas suhlasu k prvedení pracvních činnstí, pdmínky a pté i uknčení zapíší OZ i výpravčí d telefnních zápisníků, nelze udělit suhlas s tut prací, pkud je v dtčeném bvdu pstavena vlakvá neb psunvá cesta. 46

47 Část čtvrtá 24/41 Kapitla V: Zajišťvání bezpečnsti prací na zařízení pracvními skupinami v prvzvané nevylučené dpravní cestě Pstup při zajišťvání bezpečnsti členů pracvní skupiny v dpravní cestě v klejišti (viz definice, čl. 20) dpravny bsazené dpravním zaměstnancem: veducí prací vždy před zahájením práce na zařízení známí druh a knkrétní míst práce na zařízení, ppř. vliv na řízení a rganizvání dpravy dpravnímu zaměstnanci, v jehž stanveném bvdu pr zjišťvání vlnsti vlakvé cesty (v případě klejí určených pr jízdu vlaků) neb stanveném psunvacím bvdě (na klejích, které nejsu určeny pr jízdu vlaků) bude práce na zařízení prbíhat. Dále je pvinen sdělit ptřebný čas k bezpečnému vyklizení pracvníh místa, sjednat způsb vzájemnéh drzumívání (při dmluvené kmunikaci telefnním spjením vždy včetně telefnníh čísla) a předat bezpečnstní štítek, pkud ZDD nestanví jinak, (pkračvání) 47

48 Část čtvrtá 25/41 suhlas s prací na zařízení, knkrétní míst práce, sjednané pdmínky pr výkn tét činnsti a způsb vzájemné kmunikace (případně včetně telefnníh čísla) zapíše dpravní zaměstnanec d telefnníh zápisníku a ba zápis pdepíší, pkud se při sjednávání patření pr bezpečnst práce na zařízení vyknávané pracvní skupinu bezpečnstní štítek nedevzdává, sdělí veducímu prací dpravní zaměstnanec čísl z telefnníh zápisníku, pd kterým je sjednání zaznamenán, dpravní zaměstnanec umístí bezpečnstní štítek, případně i upamatvávací pmůcku na míst určené ZDD. O pčtu převzatých bezpečnstních štítků v případě pžadavku na více pracvních míst rzhdne dpravní zaměstnanec dle dpravní situace. Okamžikem převzetí bezpečnstníh štítku je dpravní zaměstnanec zdpvědný za včasné infrmvání phybu vzidel. Pkud dpravní zaměstnanec předává bvd ve své půsbnsti jinému dpravnímu zaměstnanci, je nutné práce na zařízení vyknávané pracvní skupinu uknčit a vrátit příslušnému veducímu prací, se kterým pdmínky práce sjednal, bezpečnstní štítek a případně dhdnut další pstup, (pkračvání) 48

49 Část čtvrtá 26/41 dpravní zaměstnanec může dvlit jízdu vzidla přes pracvní míst až p včasném předání infrmace jízdě vzidla a p ptvrzení jejím převzetí, pkud dpravní zaměstnanec dmítne převzít bezpečnstní štítek neb nesuhlasí s prací na zařízení v jím řízeném bvdu, zapíše důvd dmítnutí d telefnníh zápisníku a zápis n i veducí prací pdepíší (pkud se bezpečnstní štítek devzdává). Následně se ba dmluví na dalším pstupu. Odmítne-li dpravní zaměstnanec tut skutečnst zapsat, jedná se prušení ustanvení tht předpisu, v případě nemžnéh drzumění mezi pracvním místem a stanvištěm dpravníh zaměstnance nelze uskutečnit jízdu vzidla d úseku, kde prbíhá práce na zařízení, (pkračvání) 49

50 Část čtvrtá 27/41 pkud pracvní skupina prvádějící práci na zařízení nemůže být phybu vzidel infrmvána dpravním zaměstnancem telekmunikačním zařízením se zpětným dtazem, případně jiným splehlivým způsbem, nesmí práci na zařízení vyknávat, pkud si nezajistí výluku kleje, p sknčení práce na zařízení neb před dchdem na jiné pracviště si veducí prací musí bezpečnstní štítek (pkud byl devzdán) vyzvednut u dpravníh zaměstnance sbně. Dpravní zaměstnanec učiní tm zápis v telefnním zápisníku. Oba zápis pdepíší. V případech, kdy se bezpečnstní štítek nedevzdává, je veducí prací pvinen sbně neb telefnicky nahlásit uknčení práce na zařízení. Dpravní zaměstnanec tm učiní zápis d telefnníh zápisníku a nahlásí veducímu práce čísl z telefnníh zápisníku, pd kterým je uvedený zápis evidván. 50

51 Část čtvrtá 28/41 Pstup při zajišťvání bezpečnsti členů pracvní skupiny v dpravnách s klejvým rzvětvením nebsazených dpravním zaměstnancem, na širé trati neb na záhlaví dpraven bsazených dpravním zaměstnancem: veducí prací vždy před zahájením práce na zařízení známí druh a knkrétní míst práce, ppř. vliv na řízení a rganizvání dpravy příslušnému dpravnímu zaměstnanci, v jehž bvdu budu práce na zařízení prbíhat v případě práce na zařízení na záhlaví dpravny bsazené dpravním zaměstnancem neb výpravčím bu susedních stanic v statních případech, (pkračvání) 51

52 čas suhlasu k prvedení práce na zařízení, míst práce, pdmínky (a t včetně dby ptřebné na vyklizení pracviště a sdělení telefnníh čísla v případě dmluvenéh drzumívání prstřednictvím telefnníh spjení) a uknčení práce na zařízení zapíše (zapíší) dpravní zaměstnanec (výpravčí) d telefnníh zápisníku (telefnních zápisníků). Bezpečnstní štítek se v tmt případě nedevzdává. V případě, že je dmluven drzumívání, dpravní zaměstnanci jsu pvinni umístit si p dbu pvlené práce na zařízení upamatvávací pmůcky dle ZDD, dpravní zaměstnanci jsu pvinni sdělit veducímu prací čísl z telefnníh zápisníku, pd nímž je suhlas s prací na zařízení zaznamenán, a t i v případě dmítnutí práce na zařízení, Část čtvrtá 29/41 pkud kterýkli dpravní zaměstnanec nesuhlasí s prací na zařízení pracvní skupiny, zapíše důvd dmítnutí d telefnníh zápisníku. Následně je mžné se dhdnut na dalším pstupu. Odmítne-li dpravní zaměstnanec tut skutečnst zapsat, jedná se prušení ustanvení tht předpisu, (pkračvání) 52

53 Část čtvrtá 30/41 v případě, že se dpravní zaměstnanec (zaměstnanci) dmluví s veducím prací na drzumívání phybu vzidel, může (mhu) dvlit jízdu vzidla přes pracvní míst (ppř. p susedních klejích, pkud se zaměstnanci pracvní skupiny při práci na zařízení phybují přím v kleji neb mezi klejemi víceklejných tratí neb tratí suběžně vedených) až p včasném předání infrmace jízdě a jejím ptvrzení. Včasnu infrmaci phybu vzidel předává vždy ten dpravní zaměstnanec (výpravčí), z jehž stanice je phyb vzidel uskutečňván, neb ten, který phyb vzidel pžádal. V případě tratí D3 je t vždy dirigující dispečer a na tratích RB vždy dispečer radiblku. V případě práce na zařízení na záhlaví dpravny bsazené dpravním zaměstnancem dpvídá za vyrzumění dpravní zaměstnanec dtčené dpravny, kterému uvedený bvd vlnsti vlakvé cesty (psunvací bvd) přísluší, p zjištění případné ztráty spjení (v případě dmluvenéh drzumívání) je pvinnstí veducíh prací a členů pracvní skupiny neprdlené vyklizení pracvníh místa. Další práce na zařízení je v tmt mmentu mžná až p pětvném navázání spjení, případně p sjednání nvých pdmínek. Činnst dpravníh zaměstnance p zjištění ztráty spjení musí prbíhat bdbně jak v případě, kdy má pchybnsti vlnsti, průjezdnsti neb sjízdnsti kleje či trati v suladu s ustanvením předpisu D1. 53

54 Část čtvrtá 31/41 Kapitla VI: Pdmínky zajišťvání střežení pracvníh místa při pracích na zařízení Pvinnsti veducíh prací při pracích na zařízení: splnit pdmínky dané tímt předpisem, být znalý pměrů na pracvním místě a příslušných ustanvení ZDD, zajišťvat střežení pracvníh místa (prstřednictvím infrmací jízdě vzidel neb ZAV neb bezpečnstní hlídky neb sbně), vydávat samstatně pkyny k zahájení práce, zajistit prvěřvání funkčnsti rádivéh spjení, v případě bezpečnstních hlídek určit jejím členům místa, zakázat předávání infrmací směrem k pracvnímu místu mbilním telefnem a sdělit všem zaměstnancům způsb vyhlášení pkynu k vyklizení pracviště. 54

55 Část čtvrtá 32/41 Veducí prací dále zajistí: určení bezpečnéh místa, kam mají zúčastnění zaměstnanci na širé trati a ve stanici vystupit před blížícími se vzidly, zapisvání důležitých klnstí zajišťujících bezpečnst zúčastněných d služební knížky, příp. jinéh dkumentu (např. pučení zaměstnanců před zapčetím práce mimřádnstech, zabezpečení pracviště, apd.) infrmvání se před začátkem práce i v průběhu prací na zařízení na aktuální dpravní situaci. Sledvání vlaků neb vzidel jeducích z bu stran k pracvnímu místu a včasné přijetí všech patření, bezpečnst zaměstnanců tak, že blíží-li se vzidl, dá veducí prací (bezpečnstní hlídka) včas návěst Vlak se blíží a pté návěst Vykliďte pracvní míst a přesvědčí se, zda je zachván průjezdný průřez. Veducí prací dá pkyn ke vstupu d kleje, až když se přesvědčil, že celé vzidl prjel a že za ním nejede další vzidl. Na víceklejné trati, na suběžně vedených tratích a ve stanici musí veducí prací pzrvat i susední kleje na bě strany. 55

56 Část čtvrtá 33/41 Bezpečnstní hlídka a předsunutá bezpečnstní hlídka střežící zaměstnance při pracích na zařízení v dpravní cestě je pvinna: mít děv výstražné barvy neb výstražnu vestu (i mim dpravní cestu), neustále sledvat phyb vzidel v prvzvané dpravní cestě; při střežení je zakázán se zabývat jinu činnstí, varvat včas a splehlivě střežené zaměstnance, ddržvat další úkly stanvené tímt předpisem. 56

57 Část čtvrtá 34/41 Kapitla VII: Zajišťvání bezpečnsti zaměstnanců vyknávajících práce na zařízení v prvzvané nevylučené dpravní cestě na tratích s DOZ preference zajišťvání bezpečnsti zaměstnanců pracujících na zařízení pmcí infrmací jízdě vzidel (Základní pdmínku při zajišťvání bezpečnsti při pracích na zařízení v prvzvané nevylučené dpravní cestě na tratích s dálkvě vládaným zabezpečvacím zařízením (DOZ) je, že všichni zaměstnanci, kteří prvádějí práci na zařízení, musí být vybaveni telekmunikačním zařízením umžňujícím spjení s traťvým dispečerem pvěřeným řízením dpravy na příslušné trati DOZ. Pracuje-li v prvzvané dpravní cestě pracvní skupina, může být ve spjení s traťvým dispečerem jen veducí prací.), jestliže za již sjednaných pdmínek bude stanice v řízené blasti, v jejímž bvdu prbíhá práce na zařízení, předávána z dálkvéh řízení na místní řízení neb pačně, musí být práce na zařízení uknčeny. Nvé pdmínky musí být sjednány dle příslušnéh ustanvení tht předpisu se zaměstnancem řídicím drážní dpravu v dtčeném úseku (stanici). 57

58 Část čtvrtá 35/41 Kapitla VIII: Pdmínky zajišťvání práce na zařízení vyknávaných CPS v prvzvané nevylučené dpravní cestě V případě zajišťvání práce na zařízení v prvzvané dpravní cestě prstřednictvím CPS je z bezpečnstních důvdů nutné uvedené becné pstupy rzšířit další pdmínky, ať již jsu práce na zařízení vyknávány CPS prstřednictvím OZ neb pracvní skupiny: včasné infrmvání příslušných dpravních zaměstnanců prstřednictvím zaměstnance dbrné správy OŘ SŽDC plánvaných pracích, dpvědném zástupci CPS a časvém rzmezí, ve kterém se CPS hlásí dpravnímu zaměstnanci za účelem sjednání pdmínek bezpečné práce v suladu s tímt předpisem, nedvlení práce na zařízení prstřednictvím CPS v případě chybějících údajů neb údajů, které nesuhlasí. 58

59 Část čtvrtá 36/41 Kapitla IX: Práce na zařízení v prvzvané nevylučené dpravní cestě za snížené viditelnsti a na nepřehledných úsecích Pdmínky práce na zařízení za snížené viditelnsti a na nepřehledných úsecích: nutnst ddržení becných pstupů pr zajištění bezpečnsti, práci na zařízení musí veducí prací neb samělý zaměstnanec vždy zpravit ve stanici výpravčíh, v jedntlivých bvdech statních OS příslušnéh veducíh zaměstnance, kde se má pracvat (je-li pracvní míst na trati ba susední výpravčí) a dhdnut způsb, jak bude vždy zpravván jízdě vzidel přes pracvní míst i p nejbližších susedních klejích, za snížené viditelnsti musí samělý zaměstnanec i veducí prací zajistit světlení pracvníh místa. 59

60 Část čtvrtá 37/41 Kapitla X: Práce v úsecích prvzvané nevylučené dpravní cesty, kde není ddržen vlný schůdný a manipulační prstr, v tunelech a na mstech Pdmínky práce: ddržení becných pstupů při zajišťvání bezpečnsti, práce se uskutečňuje z nutných prvzních důvdů, práce se může uskutečnit, není-li čekáván vzidl neb má-li zaměstnanec jisttu, že před příjezdem vzidla dstihne bezpečnéh místa. 60

61 Část čtvrtá 38/41 Kapitla XI: Prvzní výluka Výjimky pr zabezpečení pracvních skupin neb OZ při prvzní výluce: při sjednávání pdmínek pr výkn práce se musí zdůraznit a d telefnníh zápisníku uvést, že pracvní činnst bude prváděna za prvzní výluky, bezpečnstní štítek se ani při práci na zařízení v dpravně s klejvým rzvětvením bsazené dpravním zaměstnancem nedevzdává, střežení pracvníh místa se nezajišťuje, značení pracvníh místa se neprvádí. 61

62 Část čtvrtá 39/41 Kapitla XII: Práce na zařízení v prvzvané vylučené dpravní cestě Úsek kleje mezi srdcvku a námezníkem výhybky se nepvažuje za bezpečné míst z hlediska jízd vzidel p susední kleji, ačkli vylučená klej jak takvá se za bezpečné míst z tht hlediska pvažuje. Neplatí v případě, že: práce prbíhá v blízksti prvzvané nevylučené kleje, jestliže se musí vyknávat práce na zařízení v prstru mezi nevylučenu klejí a pracvním strjem na vylučené kleji. 62

63 Část čtvrtá 40/41 Zjedndušené grafické vyjádření rzdělení pdmínek práce v prvzvané dpravní cestě pdle způsbů zajišťvání bezpečnsti a pvinnstí zaměstnanců CPS dle čl.123 Práce vyknávané CPS CPS zajištění drážní dpravy Práce na zařízení Práce v prvzvané dpravní cestě Zam. SŽDC CPS Osam. zaměstnanec Prac. skupina Prac. skupina Osam. zaměstnanec Vizuální kntrl a Dpr. zaměstn anec statní Vizuální kntrla statní Snížená viditelnst, nepřehledné úseky Tunely, msty, není ddržen VSMP Prvzní výluka 63

64 Zjedndušený klíč k určení příslušnsti jedntlivých kapitl části čtvrté k pracvním činnstem a pdmínkám Zaměstnanec Část čtvrtá 41/41 Práce na zařízení Ostatní práce OZ Prac. skupina Zam. SŽDC CPS Širá trať Dpravna Širá trať Dpravna Zam. SŽDC CPS Zam. SŽDC CPS Zam. SŽDC CPS Zam. SŽDC CPS Kap. I, III, IV, VII, IX - XII Kap. I, III, IV, VII, VIII,IX - XII Kap. I, III, IV, VII, IX - XII Kap. I, III, IV, VII, VIII, IX - XII Kap. I, III, V, VI, VII, IX - XII Kap. I, III, V, - XII Kap. I, III, V, VI, VII, IX - XII Kap. I, III, V, - XII Kap. I, X Kap. I, II, X 64

65 Část pátá 1/15 Část pátá: Pdmínky pr bezpečnu práci při dbrných pracích Rzdělena na: psun, práce v blasti traťvéh hspdářství, práce se strji při údržbě, pravách a stavbě zařízení železniční infrastruktury, práce strjů při pjezdu p klejích a p zemní pláni, práce na zařízení v blasti sdělvací a zabezpečvací techniky, elektrtechniky a energetiky, bsluha zařízení trakčníh vedení, prvzvání drážní dpravy. 65

66 Kapitla I: Zásady bezpečné práce při psunu Část pátá 2/15 Pvinnsti zaměstnanců řídících psun a veducích psunvých čet: seznámit všechny zúčastněné na psunu s plánem a pstupem práce, zajistit sulad jejich činnstí, vyžadvat pužívání předepsaných OOPP u zaměstnanců jim pdřízených. Nepvlit zahájení psunu, pkud tyt nejsu užívány, před zahájením psunu se přesvědčit, zda zaměstnanci pracující v prvzvané dpravní cestě byli zpraveni zamýšleném phybu vzidel. Vyrzumět a vyzvat všechny sby, které jsu zúčastněny při nakládce neb vykládce, k puštění vzidel a vzdálení se d klejí, zajistit urychlené dstranění náhlé překážky, která by mhla hrzit bezpečnst zaměstnanců zúčastněných na psunu. Nelze-li tut náhlu překážku dstranit, kamžitě zastavit psun a vyrzumět všechny zaměstnance a veducíh pracviště. Pvinnsti uvedené v drážkách první a třetí jsu platné pr veducíh psunvé čety, jen v případě, že h jimi zaměstnanec řídící psun pvěřil. 66

67 Část pátá 3/15 Pvinnsti zaměstnanců prvádějících psun: zjišťvat phledem, zda jsu v přádku stupátka a madla vzidel a nejsu-li u vzidel neb jejich nákladů přečnívající a vyčnívající části, phledem se přesvědčit dbrém stavu tahadlvéh a narážejícíh ústrjí vzidel, jakž i tyčí k vyvěšvání a vyzkušet si uptřebitelnst ručních brzd, pužívat zarážky, kvvé pdlžky, schry, případně jiná zařízení určená k výknu práce nepškzená a neptřebvaná, plně funkční a patřená případným bezpečnstním nátěrem, klást zarážky zásadně na klejnici vzdálenější d rampy, dbát zvýšené patrnsti při vyvěšvání tyčí v místech, kde jsu umístěny slupy, stžáry, výhybky a jiné překážky, být zvlášť patrní a stražití při psunu s vzidly, která jsu nalžena nebezpečnými věcmi dle RID. 67

68 Část pátá 4/15 Kapitla II: Práce na zařízení v blasti traťvéh hspdářství Pr přepravu zaměstnanců na pracvní míst (např. širá trať) lze využít mžnsti psunu mezi dpravnami. Při tmt psunu musí zaměstnanci zaujmut na vzidlech míst, které jim veducí prací určí. Pužití lehkých klejvých prstředků na prvzvané (nevylučené) dpravní cestě je mžné za těcht pdmínek: lehké klejvé prstředky musí být vždy dprvázeny alespň dvěma zaměstnanci, pužití těcht prstředků musí být známen dpravnímu zaměstnanci při sjednávání pdmínek pr výkn pracvní skupiny, není snížená viditelnst, dba ptřebná pr dstranění z kleje nesmí být delší než 15 s. 68

69 Část pátá 5/15 Kapitla III: Práce se strji při údržbě a stavbě zařízení železniční infrastruktury Každé speciální vzidl musí dpvídat pžadavkům bezpečnsti a hygieny práce. Všebecné pdmínky prvzu stanví předpis SŽDC S8, Předpis pr prvz, údržbu a pravy speciálních vzidel, pdmínky pr jedntlivé typy, přidružený předpis SŽDC (ČD) S8/3, Předpis pr prvz speciálních vzidel pdle typů a předpis SŽDC (ČD) D2/81, Dprava speciálních vzidel pdle typů. Pr každý strj platí průvdní dkumentace (technické pdmínky, návd k bsluze, mazací plány apd.) a příslušné technické nrmy. 69

70 Práce se strji pr zemní práce je dvlena v těsné blízksti prvzvané nevylučené kleje jen za dzru veducíh pracviště strje. Tent zaměstnanec zajistí, aby byla ddržena všechna ustanvení bezpečnsti práce a aby nebyla hržena plynulst a bezpečnst dpravy na prvzvané kleji. Pracvat s těmit strji v blízksti prvzvané kleje je dvlen za těcht pdmínek: práce se bude prvádět za příméh dzru veducíh pracviště strje, znaléh místních pměrů, pracviště strje musí být zajištěn střežením bezpečnstní hlídku neb ZAV. Při zajištění ZAV rzhdne veducí prací pdle místních pměrů případném pstavení dplňujících bezpečnstních hlídek, ve vzdálensti 2200 mm d sy nejbližší kleje (zvětšené v bluku rzšíření) musí být ve výši 1000 mm nad temenem klejnice umístěna pevná páska výrazné barvy, p dbu jízdy vzidel p susední kleji musí být práce strjů přerušena, pracviště musí mít telefnické neb rádivé spjení s výpravčími bu susedních stanic a musí být světlen tak, aby byl zaručen dstatečný rzhled p celém pracvišti; zaměstnanci nesmějí být slněni, rychlst vzidel jeducích klem pracviště se pdle ptřeby mezí. Část pátá 6/15 70

71 Část pátá 7/15 Kapitla IV: Práce na zařízení v blasti sdělvací a zabezpečvací techniky, elektrtechniky a energetiky Práce na zabezpečvacích zařízeních lze prvádět za těcht pdmínek: při stavbě a snášení návěstidel, návěstních lávek a krakrců musí veducí prací sjednat s příslušným dpravním zaměstnancem pstup prací a vyžádat si jeh suhlas k zapčetí práce. Na stávajících návěstidlech, jejichž vzdálenst d trakčníh vedení je menší, než stanví nrma, se pvlují práce jen za napěťvých výluk. při stavbě stžárvých návěstidel s pužitím mechanizačních prstředků, které budu při práci zasahvat d průjezdnéh průřezu klejí, musí veducí prací předem prjednat výluku kleje, práce na návěstidle se smí začít p předchzím suhlasu dpravníh zaměstnance, který návěstidl bsluhuje, ke stavbě stžárvých návěstidel a pr práci na těcht návěstidlech a stžárech musí být přidělen tlik sb, aby i při pužití mechanizace byla zaručena bezpečnst práce. Nepužije-li se žádný mechanizační prstředek, musí být přidělván takvý pčet sb (nejméně 4), který zajistí, aby nedšl k zvrácení či pádu návěstidla neb stžáru, (pkračvání) 71

72 Část pátá 8/15 před výstupem na stžár je nutn prhlédnut patu stžáru a pklepem zjistit, zda není zrezivělá či jinak narušená. Příčle stžárvéh žebříku nesmí být kluzké, při výstupu na stžár musí zaměstnanec pužít prstředky k zajištění prti pádu a nesmí mít s sebu nářadí neb sučástky, které by mu bránily v bezpečném výstupu., při mazání phyblivých částí a nátěrech návěstidel musí mít zaměstnanci mazací, čisticí a nátěrvé prstředky v hrní části návěstidel zajištěny prti pádu neb vylití, u mechanickéh stžárvéh návěstidla musí být táhla a závaží p dbu mntáže zajištěna tak, aby nedšl k hržení sb a aby uvlněná drátvá táhla nezasáhla d průjezdnéh průřezu, při pracích na návěstních lávkách a krakrcích musí být zaměstnanci zajištěni prti pádu prstředkem sbníh zajištění, tam, kde na návěstních lávkách a krakrcích jsu návěstní svítilny umístěny tak, že hlavice a ptická sustava je přístupná z lávky patřené zábradlím, může čištění ptik, nátěry hlavic, výměnu žárvek a ptřebná měření prvádět zaměstnanec z lávky bez dalšíh zajištění prti pádu, při výměně návěstních žárvek se musí pužívat jen suchých kžených rukavic, (pkračvání) 72

73 Část pátá 9/15 při údržbě drátvdů musí být materiál ulžen tak, aby nezasahval d průjezdnéh průřezu. Při kladení žlabů v prvzvané dpravní cestě pdél stezky a na pracvišti psunu musí být výkp i materiál řádně zajištěn prti sesutí a v dbě snížené viditelnsti řádně světlen, před zahájením prací na drátvdech určí a značí veducí prací míst, kam musí zúčastnění zaměstnanci vystupit při jízdě vlaků neb psunujících dílů. Při rzvíjení a napínání drátů musí být vždy jeden knec zajištěn tak, aby se se při dvíjení drát prudce nerzvinul. Při tét práci musí být pužit chranných kžených rukavic. Odvíjet drát z kla přehzenéh přes ramen je zakázán. pracích, při kterých by phyb drátvých táhel mhl způsbit zranění, musí být vyrzuměn zaměstnanec, který tt zařízení bsluhuje a p dbu práce musí být drátvd zajištěn prti phybu. V žádném případě si nesmí zaměstnanec prvádějící práci na zabezpečvacím zařízení uvázat drát k tělu, při přezkušvání chdu přestavníků, závrníků, výměn, výklejek a při přezkušvání funkce zabezpečvacíh zařízení na výhybce (výměnvý zámek, čelisťvý závěr, snímač plhy jazyků apd.) musí zaměstnanec dbát, aby nebyl zraněn phyblivými částmi. Při přezkušvání elektrmtrických přestavníků a závrníků se zaměstnanec nesmí dtýkat živých částí elektrickéh vedení, aby nebyl zasažen elektrickým prudem. Prvádí-li se tyt práce za prvzu, nesmí být zahájeny bez vědmí zaměstnanců, kteří tt zařízení bsluhují, (pkračvání) 73

74 Část pátá 10/15 prvádí-li dpvědný zaměstnanec vnitřní prhlídku neb pravu přestavníku, závrníku neb výklejky, musí prvést jejich bezpečné zapevnění neb zajištění prti nežáducí bsluze, práci na PZZ, které je v prvzu, je mžné zapčít jen p prjednání s výpravčím u přejezdu ve stanici neb s výpravčími bu susedních stanic v případě přejezdu na trati, ppř. s dalším bsluhujícím zaměstnancem. U výstražnéh světelnéh zařízení se závrami se musí dbát zvýšené patrnsti při práci na phyblivých částech, které by mhly způsbit zranění při uvedení d činnsti, práce na klejvých brzdách během rzpuštění vzů je zakázána, je zakázán prvádět jakékli pravy na tlakvé nádbě a tlakvých rzvdech pd tlakem., na elektrizvané trati musí být při výměně stykvých transfrmátrů (tlumivek) neb přípjných a středvých lanvých prpjení na klejvých bvdech ddrženy pracvní pstupy předepsané především předpisem SŽDC (ČD) T120, Předpis pr prvzvání a údržbu zařízení pr kntrlu vlnsti neb bsazensti klejvých úseků; při demntáži a mntáži lanvých prpjení musí být učiněna patření ve smyslu platných předpisů a nrem. 74

75 Část pátá 11/15 Práce na nadzemních spjvacích vedeních: při pracích na sdělvacích a zabezpečvacích vedeních hržených vlivy vedení vn, vvn a zvn a elektrické trakce je třeba ddržvat též všechny bezpečnstní předpisy platné pr daný druh sdělvacíh a zabezpečvacíh vedení a příslušnu práci, manipulace se slupy se musí prvádět na pvel veducíh prací, před stavbu slupů v blízksti prvzvané dpravní cesty musí být učiněna patření k zamezení hržení železničníh prvzu i zaměstnanců, při stavbě slupů se musí pstupvat s největší patrnstí a pdle pkynů veducíh prací, při křížení vedení s železniční tratí musí být práce prváděny ve vlakvé přestávce sjednané s výpravčími susedních stanic a sučasně musí být prveden krytí pracvníh místa dle předpisu D1, dříve, než zaměstnanec vystupí na dřevěný slup, musí se přesvědčit, zda je slup dstatečně pevný, při tažení a pravách vdičů, křižujících veřejnu kmunikaci, je nutn pstupvat tak, aby nemhl djít k průvěsu vdiče pd úrveň stanvenu pr příslušnu kmunikaci, (pkračvání) 75

76 Část pátá 12/15 při tažení a pravách vdičů, křižujících veřejnu kmunikaci, je nutn pstupvat tak, aby nemhl djít k průvěsu vdiče pd úrveň stanvenu pr příslušnu kmunikaci, při práci s vdiči je nutn pužívat předepsané OOPP. Je zakázán dvíjené vdiče přehazvat přes ramen, uvazvat k prstředkům prti pádu neb k tělu. Knec dvíjenéh vdiče na dvíjecím zařízení musí být řádně zajištěn prti vysmeknutí, při napínání vdiče v blucích trati neb na nervném terénu se musí dbát zvýšené patrnsti, aby při náhdném vysmeknutí vdiče neb vytržení izlátru nedšl ke zranění zaměstnanců. Zakazuje se pužívat železničníh svršku pr zachycení (zaktvení) lan, vdičů a kladkstrje, bdbné pdmínky platí i při demntáži. Uvlněné vdiče při snášení nesmějí hržvat sby, které jsu v úseku prváděné práce. Odvazvaný vdič musí být zajištěn prti vysmeknutí. 76

77 Část pátá 13/15 Pr zajištění bezpečnsti práce na úseku elektrtechniky a energetiky platí zvláštní předpisy, vyhlášky a nrmy, se kterými musí být prkazatelně seznámeni všichni zaměstnanci vyknávající činnst na elektrických zařízeních neb v jejich blízksti. 77

78 Část pátá 14/15 Kapitla V: Bezpečná bsluha zařízení trakčníh vedení Obsluhu zařízení trakčníh vedení se rzumí zapínání a vypínání spínacích prvků trakčníh vedení místně (včetně uzamknutí), dálkvě neb ústředně včetně zajištění pžadvanéh stavu. Úsekvé dpjvače smí bsluhvat jen k tmu pvěření zaměstnanci. Při ruční bsluze dpjvače musí zaměstnanec pužít chranné izlační rukavice a chrannu přilbu (příp. izlační galše). Přístupvé cesty ke stanvišti a stanviště pr bsluhu dpjvače musí umžňvat bezpečný přístup a bezpečnu bsluhu. 78

79 Část pátá 15/15 Kapitla VI: Zajištění BOZP zaměstnanců SŽDC vyknávajících činnsti při prvzvání drážní dpravy Bezpečná práce řidičů drážních vzidel je pdmíněna ddržváním těcht hlavních zásad: za jízdy je zakázán pnechávat u hnacích vzidel tevřené dveře d kabiny neb d strjvny, je nutn stále udržvat v čisttě stupátka a madla na hnacích vzidlech, je zakázán pnechávat čisticí bavlnu a jiné textilie na hnacích vzidlech v jiných než stanvených prstrách, při vstupu d strjvny mtrvých hnacích vzidel pužívat sluchvé chrániče, d uzavřených částí strjven (elektrických prvzven) hnacích vzidel pd napětím je vstup zakázán, při čištění hnacích vzidel se musí pužívat pmůcky a prstředky v dbrém technickém stavu, na elektrizvaných klejích je zakázán vstup na kapty a střechy hnacích vzidel. 79

80 Část šestá Část šestá: Zmcňvací a závěrečná ustanvení standardní ustanvení: změny a dplňky tht předpisu musí být prjednány s gestrským útvarem, dbrvými rgány a schváleny generálním ředitelem SŽDC, v případě, že některá pravidla BOZP nejsu upravena, stanví je ddatečně gestrský útvar ve smyslu předchzíh ustanvení, změny, dplnění neb zrušení přílh tht předpisu, případně změnu bsahu předpisu s těmit změnami suvisející, je právněn schvalvat veducí gestrskéh útvaru, všichni zaměstnanci SŽDC jsu pvinni seznámit se s tímt předpisem. Za seznámení dpvídá veducí zaměstnanec pracviště. 80

81 Přílhy 1/3 Přílha 1: Vymezení základních údajů z blasti BOZP, které je nutn zapracvat d smluv díl uzavíraných mezi SŽDC jak dběratelem a CPS jak ddavatelem/zhtvitelem Uvedeny knkrétní příklady týkající se např.: dbrné způsbilsti CPS, zdravtní způsbilsti CPS, dpvědnsti CPS, ddržvání becně závazných právních předpisů a předpisů SŽDC apd. 81

82 Přílhy 2/3 Přílha 2: Vzr tabulky Plán práce na zařízení vyknávaných CPS Předpkládaný datum a čas práce na zařízení Název CPS Jmén a příjmení dpvědnéh zástupce CPS Plánvané pracvní míst Datum a čas hlášení plánu práce na zařízení vyknávaných CPS Jmén a funkce dpvědnéh zaměstnance OŘ SŽDC, který práci na zařízení nahlásil Úprava tht vzru tabulky je mžná za předpkladu, že upravená verze bude bsahvat všechny uvedené údaje. 82

83 Přílha 3/3 Přílha 3: Vzr bezpečnstníh štítku 83

84 Děkuji za pzrnst Zpracval: Ing. Tmáš FUCHSA Správa železniční dpravní cesty, státní rganizace

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více