ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA"

Transkript

1 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

2 Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY Statutární rgán Veducí zaměstnanci Zaměstnanci Správce budv Technik pžární chrany Pvinnsti 2. LF UK na úseku pžární chrany Pvinnsti zaměstnanců a sb zdržujících se na pracvištích 2.LF UK ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNÍ OCHRANA V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ HOŘLAVÉ KAPALINY, CHEMICKÉ LÁTKY TLAKOVÉ LAHVE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ A TOPIDLA Zásady při instalaci a pužívání elektrických zařízení a tpidel: Pžární nebezpečí elektrických zařízení: Statická elektřina HOŘENÍ A HAŠENÍ POŽÁRŮ Prces hření KLASIFIKACE POŽÁRŮ VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY Umístění hasicích přístrjů Kntrly a údržba hasicích přístrjů POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ SYSTÉM PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH PROHLÍDEK Preventivní pžární prhlídky

3 Šklicí příručka Pžární chrany 1 Úvd Každý statutární rgán splečnsti má dpvědnst za ddržvání pžadavků vyplývajících z předpisů v blasti pžární chrany: zákna č. 133/1985 Sb., pžární chraně, ve znění pzdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., stanvení pdmínek pžární bezpečnsti a výknu pžárníh dzru (vyhláška pžární prevenci). 2 Odpvědnsti na úseku pžární chrany Každý je pvinen pčínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku pžáru, a aby nehrzil živt a zdraví sb a majetek. Při zdlávání pžárů, živelných phrm a mimřádných událstí je každý pvinen pskytnut sbní a věcnu pmc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí hržení sebe neb statní sby, neb nebrání-li mu v tm důležitá klnst. Zaměstnanci 2.LF UK na všech stupních řízení jsu v rzsahu svých funkcí dpvědní za ddržvání pdmínek pžární bezpečnsti upravených tímt dkumentem. 2.1 Statutární rgán Odpvědnst za zajištění PO v rganizaci, má dle zákna č.133/1985 Sb., pžární chraně ve znění pzdějších předpisů, statutární rgán. V rganizaci je statutárním rgánem děkan 2.LF UK. 2.2 Veducí zaměstnanci Veducí zaměstnanci v rzsahu svých pravmcí a funkcí dpvídají za ddržení pžární bezpečnsti na svých pracvištích. Dbají na ddržvání právních a statních předpisů, nrmvých pžadavků a vnitrpdnikvých směrnic k zabezpečení pžární chrany. Zajišťují dstraňvání nalezených závad veducích k hržení pžární bezpečnsti na svých pracvištích. 2.3 Zaměstnanci Zaměstnanci jsu pvinni k zajištění pžární chrany ddržvat: pkyny a příkazy veducích zaměstnanců, při práci dbát zvýšené pžární bezpečnsti, ustanvení pžární dkumentace, návdy k údržbě a bsluze technických zařízení, pracvní pstupy, pkyny uvedené bezpečnstních listech chemických látek a směsí neb na etiketách, pkyny vydané veducími zaměstnanci v suvislsti se zajištěním pžární bezpečnsti na pracvištích, a znamvat svému nadřízenému závady, které by mhly hrzit pžární bezpečnst a zúčastnit se jejich dstraňvání. 3

4 Šklicí příručka Pžární chrany 2.4 Správce budv Správce budv je dpvědný za zajištění a prvádění revizí, kntrl, prav a údržby vyhrazených technických zařízení, pžárně bezpečnstních zařízení, věcných prstředků pžární chrany. 2.5 Technik pžární chrany Obsah činnsti technika pžární chrany: navrhvat a sledvat rganizaci zajištění pžární chrany na pracvištích 2.LF UK, vytvářet a aktualizvat dkumentaci pžární chrany v suladu se zákna č. 133/1985 Sb., pžární chraně, ve znění pzdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., pžární prevenci, ve znění pzdějších předpisů, pravidelně kntrlvat ddržvání předpisů pžární chraně prstřednictvím pravidelných kntrl (preventivních pžárních prhlídek), vypracvávat zprávy z kntrl bsahující nalezené závady, návrhy na jejich dstranění včetně termínů, prvádět pravidelná šklení zaměstnanců pžární chraně a dbrnu přípravu zaměstnanců zařazených d preventivních pžárních hlídek, účastnit se kntrl prváděných státním pžárním dzrem, na základě pžadavku 2.LF UK splupracvat při psuzení nvých technlgií, technických zařízení a stavebních úprav z hlediska pžární chrany, účastnit se vyšetřvání případných pžárů na pracvištích 2.LF UK. 2.6 Pvinnsti 2. LF UK na úseku pžární chrany Ze zákna č. 133/1985 Sb., pžární chraně, ve znění pzdějších předpisů, vycházejí základní pvinnsti, které splečnst musí plnit. Plnění těcht pvinnstí v rganizaci zajišťuje TPO v sučinnsti s tajemnicí 2. LF UK a jedntlivými veducími zaměstnanci. Pvinnsti 2. LF UK dle 5 a 6 zákna č.133/1985 Sb., jsu: stanvit rganizaci zabezpečení pžární chrany s hledem na pžární nebezpečí prvzvané činnsti, prkazatelným způsbem stanvit a ddržvat pdmínky pžární bezpečnsti prvzvaných činnstí, případně technlgických pstupů a zařízení, nejsu-li pdmínky prvzvání činnstí a zabezpečvání údržby a prav zařízení stanveny zvláštním předpisem, zajišťvat údržbu, kntrly a pravy technických a technlgických zařízení, způsbem a ve lhůtách stanvených pdmínkami pžární bezpečnsti, předpisy v blasti PO neb výrbcem zařízení, stanvit z hlediska pžární bezpečnsti pžadavky na dbrnu kvalifikaci sb pvěřených bsluhu, kntrlu, údržbu a pravami technických a technlgických zařízení, pkud t není 4

5 Šklicí příručka Pžární chrany stanven zvláštními právními předpisy a zabezpečit prvádění prací, které by mhly vést ke vzniku pžáru, puze sbami s příslušnu kvalifikací, bstarávat a zabezpečvat v ptřebném mnžství a druzích věcné prstředky pžární chrany a pžárně bezpečnstní zařízení se zřetelem na pžární nebezpečí prvzvané činnsti a udržvat je v prvzuschpném stavu, vytvářet pdmínky pr hašení pžárů a pr záchranné práce, zejména udržvat vlné příjezdvé kmunikace a nástupní plchy pr pžární techniku, únikvé cesty a vlný přístup k nuzvým výchdům, k rzvdným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vdy, plynu, tpení, k věcným prstředkům pžární chrany a k pžárně bezpečnstním zařízením, ddržvat technické pdmínky a návdy vztahující se k pžární bezpečnsti výrbků neb činnstí, značvat pracviště a statní místa příslušnými bezpečnstními značkami, příkazy, zákazy a pkyny ve vztahu k pžární chraně, a t včetně míst, na kterých se nachází věcné prstředky pžární chrany a pžárně bezpečnstní zařízení, pravidelně kntrlvat prstřednictvím technika pžární chrany ddržvání předpisů pžární chraně a neprdleně dstraňvat zjištěné závady, umžnit rgánu státníh pžárníh dzru prvedení kntrly plnění pvinnstí na úseku pžární chrany, pskytvat mu pžadvané dklady, dkumentaci a infrmace vztahující se k zabezpečvání pžární chrany v suladu s tímt záknem a ve stanvených lhůtách splnit jím ulžená patření, pskytvat bezúplatně rgánu státníh pžárníh dzru výrbky neb vzrky nezbytné k prvedení pžárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku pžáru, bezdkladně znamvat územně příslušnému peračnímu středisku hasičskéh záchrannéh sbru každý pžár vzniklý při činnstech, které prvzují neb v prstrách, které vlastní neb užívají, mít k dispzici pžárně technické charakteristiky vyráběných, pužívaných, zpracvávaných neb skladvaných látek a materiálů ptřebné ke stanvení preventivních patření k chraně živta a zdraví sb a majetku. 2.7 Pvinnsti zaměstnanců a sb zdržujících se na pracvištích 2.LF UK Zaměstnanci a sby zdržující se na pracvištích 2.LF UK, jsu pvinni ddržvat a řídit se těmit pkyny: pčínat si tak, aby nedcházel ke vzniku pžáru, zejména při pužívání tepelných, elektrických, plynvých a jiných sptřebičů, při skladvání a pužívání hřlavých neb pžárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi neb s tevřeným hněm či jiným zdrjem zapálení, dbát na zajištění přístupu k rzvdným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vdy, tpení a k pžárně bezpečnstním zařízením a věcným prstředkům pžární chrany za účelem jejich včasnéh užití, 5

6 Šklicí příručka Pžární chrany ddržvat bezpečnstní značení především zákazy týkající se pžární chrany na značených místech, ddržvat pdmínky neb návdy k bsluze technických a technlgických zařízení, ddržvat zákaz kuření a výskytu tevřenéh hně ve všech prstrách, ddržvat pkyny a předpisy pžární chrany platné v rganizaci, s nimiž byl zaměstnanec seznámen v rámci šklení pžární chraně, účastnit se pravidelných i mimřádných šklení pžární chraně, hlásit nedkladně každý zjištěný pžár, při hlašvání pstupvat dle pžární pplachvé směrnice, v suvislsti se zdláváním pžáru zabezpečvat nutná patření na záchranu hržených sb, uhasit pžár neb prvést nutná patření k zamezení jeh šíření, nevstupvat bez pvlení d prstr značených zákazem vstupu a nezdržvat se v nich. Zakázané činnsti zaměstnanců a sb zdržujících se na pracvištích 2.LF UK: vědmé bezdůvdné přivlání jedntky pžární chrany, zneužití linky tísňvéh vlání, prvádění prací, které mhu vést ke vzniku pžárů neb havarijních stavů, pkud nemá pžadvanu dbrnu způsbilst, zejména pravy neb nedbrné zásady na elektrických a tepelných sptřebičích a zařízeních, instalvání a pužívání elektrických a tepelných zařízení a sptřebičů, které nejsu schváleny zaměstnavatelem, mezení neb úplné znemžnění pužití značených nástupních plch pr pžární techniku, pužívání barevnéh značení vzidel, ldí a letadel jedntek pžární chrany, pškzvání, zneužívání neb jiné znemžnění pužití hasicích přístrjů, hydrantů a pžárně bezpečnstních zařízení, a hlavních uzávěrů a vypínačů (elektřina, vda, plyn), např. ukládáním materiálu před těmit zařízeními, zastavěním nábytkem atd. vypalvání prstů. Osbní pmc Každý je pvinen v suvislsti se zdláváním pžáru: prvést nutná patření pr záchranu hržených sb, uhasit pžár, jestliže je t mžné, neb prvést nutná patření k zamezení jeh šíření, hlásit nedkladně na určeném místě zjištěný pžár neb zabezpečit jeh hlášení, pskytnut sbní pmc jedntce pžární chrany na výzvu velitele zásahu, velitele jedntky pžární chrany neb bce. Věcná pmc 6

7 Šklicí příručka Pžární chrany Každý je pvinen na výzvu velitele zásahu, velitele jedntky pžární chrany neb bce pskytnut dpravní prstředky, zdrje vdy, spjvá zařízení a jiné věci ptřebné ke zdlání pžáru.členění prvzvaných činnstí pdle pžárníh nebezpečí Začlenění d kategrie činnstí pdle pžárníh nebezpečí se prvádí na základě 15 zákna č. 133/1985 Sb., pžární chraně, ve znění pzdějších předpisů, ve smyslu 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb., stanvení pdmínek pžární bezpečnsti a výknu státníh pžárníh dzru (vyhláška pžární prevenci). Pdle míry pžárníh nebezpečí se prvzvané činnsti člení d tří kategrií: se zvýšeným pžárním nebezpečím, s vyským pžárním nebezpečím, bez zvýšenéh pžárníh nebezpečí. Od tht začlenění se dvíjí rzsah pvinnstí stanvený záknem pžární chraně, včetně pvinnsti zpracvávat příslušnu dkumentaci pžární chrany. Pvinnsti na úseku pžární chrany jsu tedy dlišné pdle th, jaké činnsti jsu knkrétním prvzvatelem vyknávány. Dkumentaci začlenění d kategrie činnstí se zvýšeným pžárním nebezpečím neb s vyským pžárním nebezpečím zpracvává technik pžární chrany. Za prvzvané činnsti se zvýšeným pžárním nebezpečím se pvažují činnsti: a) při nichž se vyskytují v jednm prstru neb pžárním úseku; látky a směsi klasifikvané pdle zvláštníh právníh předpisu upravujícíh blast chemických látek jak xidující, extrémně hřlavé, vysce hřlavé a hřlavé, neb látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategrií nebezpečnsti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F, pkud celkvé mnžství těcht látek a směsí přesahuje 1000 kg v pevném stavu neb 250 litrů v kapalném stavu, b) při nichž se vyskytují hřlavé neb hření pdprující plyny v zásbnících, případně v nádbách (sudech, lahvích neb kartuších), se sučtem vnitřních bjemů těcht nádb převyšujícím 100 litrů umístěných v jednm prstru neb pžárním úseku, a v případě nádb na zkapalněné uhlvdíkvé plyny, s celkvým mnžstvím mžných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednm prstru neb pžárním úseku, c) u kterých se při výrbě neb manipulaci vyskytuje hřlavý prach neb páry hřlavých kapalin v vzduší neb v zařízení v takvé míře, že nelze vylučit vznik výbušné kncentrace neb se hřlavý prach usazuje v suvislé vrstvě nejméně 1 mm, d) ve výrbních prvzech, ve kterých se na pracvištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahdilé pžární zatížení 15 kg/m 2 a vyšší, e) v prstrách, ve kterých se vyskytuje nahdilé pžární zatížení 120 kg/m 2 a vyšší, 7

8 Šklicí příručka Pžární chrany f) při nichž se pužívá tevřený heň neb jiné zdrje zapálení v bezprstřední přítmnsti hřlavých látek v pevném, kapalném neb plynném stavu, krmě lkálních sptřebičů a zdrjů tepla určených k vytápění, vaření a hřevu vdy, g) v budvách sedmi a více nadzemních pdlažích neb výšce větší než 22,5 m, krmě bytvých dmů, h) ve stavbách pr shrmažďvání většíh pčtu sb, ve stavbách pr bchd, ve stavbách ubytvacích zařízení a ve stavbách, které jsu na základě klaudačníh rzhdnutí určeny pr sby se sníženu schpnstí phybu a rientace, i) v pdzemních prstrách určených pr pskytvání služeb neb bchd s nahdilým pžárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může sučasně vyskytvat sedm a více sb, j) u kterých nejsu běžné pdmínky pr zásah. 3 Šklení pžární chraně Právnické sby a pdnikající fyzické sby, které prvzují činnsti se zvýšeným pžárním nebezpečím neb s vyským pžárním nebezpečím (tzn. činnsti uvedené v 4 dst. 2 a 3 zákna č. 133/1985 Sb., pžární chraně, ve znění pzdějších předpisů), jsu pvinny zabezpečit pravidelně: šklení veducích zaměstnanců v rzsahu min. 1x/3rky, šklení zaměstnanců v rzsahu min. 1x/2rky, dbrnu přípravu zaměstnanců zařazených d preventivních pžárních hlídek (pkud vzniká pvinnst zřídit preventivní pžární hlídku) v rzsahu min. 1x/rk, šklení hlašvny pžáru (pkud ustanvena) v rzsahu min. 1x/rk. Pvinnst šklení zaměstnanců pžární chraně se vztahuje na všechny fyzické sby, které jsu v pracvním neb jiném bdbném pměru k právnické sbě neb pdnikající fyzické sbě. Pr fyzické sby, které se příležitstně zdržují na pracvištích právnických sb neb pdnikajících fyzických sb, se šklení pžární chraně zabezpečuje, jestliže tyt sby vyknávají činnsti se zvýšeným pžárním nebezpečím neb s vyským pžárním nebezpečím neb přicházejí d styku s těmit činnstmi. 4 Dkumentace pžární chrany Na základě začlenění prvzvané činnsti d zvýšenéh pžárníh nebezpečí musí být zpracvána následující dkumentace: stanvení rganizace zabezpečení pžární chrany pžární řády, pžární pplachvé směrnice, pžární evakuační plán, 8

9 Šklicí příručka Pžární chrany další dkumentace uvedená v 27 vyhl. č. 246/2001 Sb. Statutární rgán je pvinen: zajistit zpracvání předepsané dkumentace PO, zajistit, aby zpracvaná dkumentace PO byla vyvěšena na viditelném a trvale přístupném místě (pžární pplachvé směrnice, pžární řád, pžární evakuační plán), seznámit zaměstnance s bsahem dkumentace PO v rámci šklení. Zaměstnanci jsu pvinni: seznámit se s bsahem zpracvané dkumentace PO, plnit pžadavky, příkazy a zákazy stanvené ve zpracvané dkumentaci PO. Pžární kniha Pžární knihu vede technik PO a služí k záznamům všech důležitých skutečnstech týkajících se PO, např.: prvedených kntrlách (preventivních pžárních prhlídkách), šklení zaměstnanců a veducích zaměstnanců PO, vzniklých pžárech, kntrle dkumentace pžární chrany, kntrle, údržbě neb pravách přensných hasicích přístrjů, hydrantů atd. 5 Pžární chrana v mimpracvní dbě Statuární rgán (zaměstnavatel) je pvinen: zabezpečit pracviště (bjekty) splečnsti z hlediska PO v mimpracvní dbě a v dbě sníženéh prvzu, dbát, aby pracviště p uknčení pracvní dby byl v pžárně nezávadném stavu, seznámit zaměstnance se způsbem zajištění PO v mimpracvní dbě (uzamčení prstr). Zaměstnanci jsu pvinni: prvést p sknčení běžné pracvní dby kntrlu běžně přístupných prstr p stránce pžární chrany (zejména svítidla, tepelné sptřebiče), zabezpečit pracviště prti vstupu nepvlaných sb p uknčení pracvní dby, zabezpečit vypnutí všech sptřebičů, které se pdle návdu výrbce nepnechávají v prvzu, zabezpečit dpjení těch sptřebičů d el. sítě, které mají tt patření v návdu k bsluze, 9

10 Šklicí příručka Pžární chrany zabezpečit, aby na pracvišti nezůstaly žádné zjevné příčiny pžáru, např. hřlavý materiál v blízksti zdrjů tepla apd., známit svému nadřízenému zaměstnanci případné nedstatky a závady. 6 Hřlavé kapaliny, chemické látky Dle ČSN Hřlavé kapaliny Prstry pr výrbu, skladvání a manipulaci se hřlavé kapaliny pdle bdu vzplanutí se třídí d 4 tříd nebezpečnsti: Třída nebezpečnsti Bd vzplanutí ve C I. d 21 včetně II. d 21 d 55 včetně III. d 55 d 100 včetně IV. více než 100 Dále: hřlavé kapaliny, u kterých nebyl prkazatelně stanven bd vzplanutí, se ve smyslu tét nrmy pvažují za hřlavé kapaliny I. třídy nebezpečnsti, stanvení bdu vzplanutí a zatřídění d příslušných tříd zajišťuje bvykle výrbce, dvzce, distributr neb uživatel či prvzvatel, manipulace s hřlavými kapalinami je každá činnst, při které je s hřlavu kapalinu nějak nakládán, (např. plnění, přelévání, přečerpávání, stáčení), bd vzplanutí nejnižší teplta hřlavé kapaliny, při které vnější zdrj zapálení vyvlá vzplanutí par nad hladinu kapaliny; stanvují h akreditvané zkušebny, bd hření nejnižší teplta hřlavé kapaliny, při které vnější zápalný zdrj vyvlá hření par nad hladinu kapaliny p dbu nejméně 5 sekund, nízkvrucí hřlavé kapaliny s bdem vzplanutí d 0 C a sučasně s bdem varu d 35 C za nrmálních pdmínek. Zaměstnavatel je pvinen: určit míst a způsb ukládání hřlavých kapalin a chemických látek (pkud tat nutnst nastane), nejvhdnější je skladvání v riginálních balech v nehřlavé (plechvé) skříni, zamezit přístupu a manipulace nepvlanými sbami, např. uzamčením skříně, zajistit bezpečnu manipulaci pdle pkynů v bezpečnstním listě, zajistit, aby bezpečnstní listy pužívaných hřlavých kapalin a chemických látek byly k dispzici na jedntlivých pracvištích, např. ve slžce, značit prstr s výskytem hřlavých kapalin tabulku Zákaz kuření a manipulace s plamenem a Hřlavé kapaliny. 10

11 Šklicí příručka Pžární chrany Zaměstnanci jsu pvinni: ukládat hřlavé kapaliny a chemické látky jen na určených a značených místech, infrmvat se vlastnstech jedntlivých hřlavých kapalin a chemických látek, včetně čisticích prstředků a ptřebných bezpečnstních patřeních (viz bezpečnstní listy), pužívat stanvené čisticí prstředky a způsb čištění dpručený výrbcem, ddržvat zákaz kuření a manipulace s plamenem při práci a ukládání hřlavých kapalin, nevystavvat nádby s hřlavými kapalinami přímému sálavému teplu, zamezit přítmnsti zdrjů vznícení, styku s tevřeným hněm a přehřátí, pužívat jen riginální a nepškzené baly, ukládat baly s hřlavými kapalinami vždy tvrem nahru, náležitě je utěsnit a zajistit prti úniku, dstraňvat neprdleně veškeré rzlité hřlavé kapaliny (viz bezpečnstní list). Pzr! Nejvíce nebezpečné jsu hřlavé kapaliny I. třídy nebezpečnsti, které mají tepltu vzplanutí d 21 C! 7 Tlakvé lahve Základní bezpečnstní pžadavky pr manipulaci s tlakvými lahvemi: tlakvé lahve musí být účinně zajištěny prti pádu, např. řetízkem, umístěním d klece apd., tlakvé lahve musí být chráněny prti nárazu a tepelným účinkům slunečníh záření, nesmí být překrčena teplta sálavé plchy nad 50 C, je nutné vylučit zdrje zápalu, včetně statické elektřiny, tlakvé nádby s kyslíkem chránit před lejem a tuky, manipulaci s tlakvými lahvemi smí prvádět jen pršklení a písemně pvěření pracvníci, seznámení s bezpečnstními listy a pkyny, dle návdu na bsluhu danéh zařízení, ve vzdálensti nejméně 5 m d lahví je zakázán ukládat jakékliv hřlavé látky a prvádět práce s tevřeným hněm bez pvlení a bez stanvení zajištění pracviště, prstr s výskytem tlakvých lahví musí být značen příslušnými bezpečnstními tabulkami, zejména tabulka s názvem plynu, zákaz kuření a manipulace s plamenem, další pdmínky pr manipulaci s tlakvými lahvemi jsu uvedeny v příslušných bezpečnstních listech, dle jedntlivých plynů. 8 Elektrická zařízení a tpidla 8.1 Zásady při instalaci a pužívání elektrických zařízení a tpidel: instalvat a prvzvat se smí puze elektrické a tepelné zařízení, které byl schválen zaměstnavatelem z hlediska pžární bezpečnsti, 11

12 Šklicí příručka Pžární chrany při instalaci a prvzvání elektrickéh a tepelnéh zařízení je nutné řídit se návdem výrbce, zejména ddržvat bezpečné vzdálensti d hřlavých hmt, pužívat izlační pdlžky, na tepelné zařízení a rvněž i d nebezpečné vzdálensti d něh se nesmějí dkládat předměty a materiály z hřlavých hmt, je zakázán prvádět nedbrné zásahy neb pravy na elektrických zařízeních, všechny závady musí být nahlášeny veducímu zaměstnanci, každé elektrické zařízení či sptřebič musí být pravidelně kntrlván revizním technikem. 8.2 Pžární nebezpečí elektrických zařízení: prucha v elektrické části zařízení může mít za následek shření neb rztavení vdičů (tent jev se dehrává ve velmi krátké dbě něklika vteřin), vadná, nesprávně udržvaná a pužívaná neb nevhdně zvlená el. zařízení mhu být rvněž příčinu vzniku pžáru zařízení samých neb klních prstrů s výskytem hřlavých látek pevných, kapalných neb plynných, ve kterých jsu tat zařízení umístěna, příčinami vzniku pžárů d elektrických zařízení jsu především zkraty, přetížení, nedbrná instalace, zásahy neprávněných sb d elektrických zařízení, pškzení izlace kabelu (způsbení zkratu) atd., příčinám vzniku pžárů lze předcházet dstatečnu údržbu, pravami, dbrnu instalací těcht zařízení a ddržváním termínů revizí a kntrl. 8.3 Statická elektřina Výbje elektrstatické elektřiny jsu jedním z mžných zápalných zdrjů snadn zápalných látek. Elektrstatické nábje vznikají vzájemným třením různých druhů materiálů, akumulují se náhlým svedením elektrstatické energie d země. Vzniká výbj určitém mnžství tepelné energie schpný za určitých klnstí zapálit hřlavý subr. Preventivní patření: zákaz nšení pracvních děvů z hedvábí a umělých hmt (zejména v prstředí labratří s pužíváním hřlavých kapalin), nšení buvi z vdivé pryže, uzemnění všech kvvých částí. 9 Hření a hašení pžárů 9.1 Prces hření Hření je fyzikálně chemická xidační reakce, při které hřlavá látka reaguje s xidačním prstředkem. Tat reakce je prvázena uvlňváním tepla, vyzařváním světla a vývinem zpldin hření. 12

13 Šklicí příručka Pžární chrany Hření vzniká a prbíhá za určitých pdmínek. K tmu, aby dšl k hření, je třeba tří předpkladů: hřlavá látka (paliv), xidační prstředek (vzduch, kyslík), zdrj zapálení (tepl). Mezi zápalné zdrje patří např.: tevřený plamen jak zápalný zdrj se vyskytuje v různé frmě, d jednduchéh plamene zápalky až p vysku tepltu plamene plynvéh hřáku v tavící peci; je důležité znát teplty plamenů, tyt teplty jsu rzdílné pdle druhu plynu, pdle pměru směsi plynu s kyslíkem atd., žhnutí vyskytuje se převážně při hření tuhých látek (např. dřev, uhlí); žhnutí jak zápalný zdrj si zasluhuje zvýšenu pzrnst, nebť za určitých klnstí může hřlavá látka dluh žhnut.; v důsledku th může nastat zapálení na neznámém místě a v nečekávaný kamžik, jiskry takvé, které jsu částicemi určitých látek; jde žhnucí částečky kvů neb jiných materiálů, charakteristická je pr ně malá hmtnst a phyblivst; vyskytují se např. při brušení, nárazu, svařvání, řezání apd., elektrické jiskry ty nejsu částicemi žádné látky, nýbrž je t energetická jiskra, která vznikne při vyrvnávání elektrických nábjů libvlnéh druhu; vznikají např. při spínání elektrických bvdů, u špatných kntaktů apd.; zvláštní frmu elektrických jisker je blesk, který je pr svji velku energii schpen zapálit pevné hřlavé látky, hrké pvrchy všechny plchy libvlnéh tvaru, které mhu hřlavý subr zahřát na takvu tepltu, která pstačí k jeh zapálení; mhu t být plchy vytápěcích zařízení a elektrických vařičů, pvrchy světlvacích těles a přehřátých mtrů atd. 10 Klasifikace pžárů Pr účely pžární chrany se za pžár pvažuje každé nežáducí hření, při kterém dšl k usmrcení či zranění sb neb zvířat aneb ke škdám na materiálních hdntách. Za pžár se pvažuje i nežáducí hření, při kterém byly sby, zvířata neb materiální hdnty neb živtní prstředí bezprstředně hrženy. 13

14 Šklicí příručka Pžární chrany Třídy pžáru pdle druhu hřlavé látky A B C D Pžáry pevných látek hřících plamenem, jejichž hření je prvázen žhnutím. Pžáry kapalných látek a látek přecházejících d kapalnéh stavu. Pžáry plynných látek hřících plamen. Pžáry lehkých a alkalických kvů. Např. dřev, papír, sláma, uhlí, plasty, textil, látky rganickéh půvdu. Např. benzín, nafta, lej, mazadla, barvy, laky, ředidla, alkhl, acetn, vsky, tuky, asfalt, pryskyřice. Např. prpan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vdík. Např. hřčík a jeh slitiny s hliníkem. Vhdné hasicí přístrje: vdní, pěnvé a práškvé. Vhdné hasicí přístrje: pěnvé, práškvé Vhdné hasicí přístrje: práškvé, přístrje s náplní CO2 pužití speciálních suchých hasiv neb speciálně upravených prášků. 11 Věcné prstředky pžární chrany Hasicí přístrje rzdělujeme pdle typu náplně: práškvé, sněhvé (plynvé - CO 2 ), pěnvé, vdní, plynvé. Jak hasicí přístrj pužívat? Správné pužití je graficky znázrněn na každém hasicím přístrji a je dplněn krátkým ppiskem. Hasební zásah prvádějte vždy p směru větru a hřící plchu haste d kraje. Hasicí přístrj lze pužít pakvaně. P každém pužití hasicíh přístrje zajistěte jeh pětvné naplnění u dbrné servisní firmy. Naplnění a kntrlu hasicíh přístrje je nutné zajistit i p krátkém pužití, vyhnete se tak kmplikacím suvisejícím s nedstatkem hasiva při dalším pužití hasicíh přístrje. Mnžství a druhy hasicích přístrjů pr daný prstr stanví: pžárně bezpečnstní řešení stavby (dříve technická zpráva pžární chrany), neb 14

15 Šklicí příručka Pžární chrany bdbná dkumentace věřená stavebním úřadem neb jiný právní předpis (např. vyhláška pžární prevenci) Umístění hasicích přístrjů Umístění hasicíh přístrje musí umžňvat jeh snadné a rychlé pužití. Hasicí přístrj se umísťuje tak, aby byl snadn viditelný a vlně přístupný. Je-li t nezbytné (např. z prvzních důvdů), lze hasicí přístrj umístit i d skrytých prstr. V případech, kdy je mezena neb ztížena rientace z hlediska jejich rzmístění (např. v nepřehledných, rzlehlých neb skrytých prstrách) se k značení umístění pužije příslušná pžární značka umístěná na viditelném místě. Hasicí přístrje se umísťují v místech s nejvyšší pravděpdbnstí vzniku pžáru neb v jejich dsahu Kntrly a údržba hasicích přístrjů Kntrla hasicíh přístrje se prvádí: nejméně jednu za rk (pkud např. dkumentace výrbce nestanví jinak) neb p každém pužití neb vznikne-li pchybnst jeh prvzuschpnsti, např. při mechanickém pškzení, při nesprávném tlaku (hdntu prvzníh tlaku lze dečítat z manmetru). První kntrla prvzuschpnsti hasicíh přístrje musí být prvedena nejdéle 1 rk před jeh instalací. Peridická zkuška (pvrchvá prhlídka, kntrla značení, prhlídka vnitřku nádby, zkuška pevnsti a těsnsti nádby, zkuška těsnsti spuštěcí armatury neb ventilu a zkuška pjistnéh ventilu), tedy pdrbnější kntrla, se prvádí: jednu za 3 rky u hasicích přístrjů vdních a pěnvých, jednu za 5 let u statních hasicích přístrjů. Kntrly, údržbu, pravy a plnění hasicích přístrjů mhu prvádět jen sby s dbrnu kvalifikací, v suladu s vyhlášku č. 246/2001 Sb. PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ Ideální pužití: Vhdné pužití: Nevhdné pužití: Průmysl, bchd, energetika, důlní hrnictví, lejvé a plynvé ktelny, kanceláře, knihvny, rdinné dmy, rekreační bjekty, garáže. Třída pžáru: A, B, C. Úřady, sklady, archívy, bchdní dmy, škly, htely, nemcnice, chaty, sklepy, dílny, železniční přeprava, autmbily. Tam, kde nesmí djít k pškzení vdu neb pěnu. K hašení zařízení pd napětím max. d 1000 V z min. vzdálensti 1 m. Jemná mechanika a elektrnika, telefnní ústředny, elektrické rzvdny, místnsti, kde jsu přístrje citlivé na prach. 15

16 Šklicí příručka Pžární chrany Nesmí se pužít: Lehké hřlavé a alkalické kvy, vlně lžené sypké materiály, prach (nebezpečí výbuchu a rzšíření pžáru). SNĚHOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ Ideální pužití: Vhdné pužití: Nevhdné pužití: Nesmí se pužít: Elektrická zařízení pd napětím (výpčetní střediska, telefnní ústředny, energetická centra), hřlavé plyny. Třída pžáru: B, C. Labratře, ptravinářství, energetika, prstry s jemnu mechaniku, elektrnickými zařízeními neb hřlavými kapalinami. Tam, kde by neměly zůstat zbytky hasební látky. Pevné látky typu dřeva, textilií, uhlí (mžnst pětvnéh vznícení d zahřátých knstrukcí). Na tevřených prstranstvích s velku výměnu vzduchu. V uzavřených prstrách s výskytem sb (mžnst vzniku nebezpečné kncentrace CO 2 nebezpečí udušení). Hřlavé prachy, sypké látky (nebezpečí výbuchu a rzšíření pžáru), hřlavé a alkalické kvy. PĚNOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ Ideální pužití: Vhdné pužití: Nevhdné pužití: Nesmí se pužít: Hřlavé kapaliny nemísící se s vdu (benzín, mtrvá nafta, minerální leje, tuky apd.). Třída pžáru: A, B. Sklady, kmerční bjekty, dmácnsti, pevné látky (dřev, papír, uhlí, textilie, pryž). Hřlavé kapaliny nízkvrucí a mísící se s vdu (alkhly), hřlavé plyny a kvy. Elektrická zařízení pd napětím a v jejich blízksti (rizik úrazu el. prudem), hřlavé kvy (např. hřčík a jeh slitiny s hliníkem). 16

17 Šklicí příručka Pžární chrany Ideální pužití: Vhdné pužití: Nevhdné pužití: Nesmí se pužít: VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJ Pevné hřlavé látky rganickéh půvdu, které žhnu (dřev, papír, sláma, uhlí, textil apd.). Třída pžáru: A Papírenský a dřevařský průmysl, sklady pevných hřlavých látek, škly, archívy. Hřlavé kapaliny rzpustné ve vdě (alkhly, ketny). Hřlavé kapaliny nemísící se s vdu (benzín, mtrvá nafta, minerální leje), hřlavé plyny. Cenné materiály a zařízení, kde je nebezpečí škd prmáčením. Elektrická zařízení pd napětím a v jejich blízksti (rizik úrazu el. prudem), lehké a alkalické kvy, látky, které prudce reagují s vdu. 12 Pžárně bezpečnstní zařízení Mezi pžárně bezpečnstní zařízení patří: vnější dběrní místa pžární vdy pžární hydranty (nadzemní, pdzemní), plnící místa, pžární výtkvé stjany, vnitřní dběrní místa pžární vdy nástěnné hydranty, hadicvé systémy, nezavdněné ptrubí, pžární a kuřtěsné dveře a pžární uzávěry tvrů (rletvé pžární uzávěry) včetně funkčníh vybavení (panikvé kvání, samzavírač), zařízení přetlakvé ventilace chráněné únikvé cesty, pžární neb evakuační výtah, systémy a prvky zajišťující zvýšení pžární dlnsti stavebních knstrukcí neb snížení hřlavsti stavebních hmt (prtipžární chranné bklady, nástřiky, nátěry), pžární ucpávky a těsnění prstupů rzvdů a kabeláže, nuzvé světlení, nuzvé sdělvací zařízení akustické signalizační zařízení (evakuační rzhlas s autmaticku funkcí přehrávání pkynů pr evakuaci), náhradní zdrje a prstředky určené k zajištění prvzuschpnsti pžárně bezpečnstních zařízení. Mezi vyhrazené druhy pžárně bezpečnstních zařízení patří zejména: elektrická pžární signalizace, zařízení dálkvéh přensu, zařízení pr detekci hřlavých plynů a par, stabilní a plstabilní hasicí zařízení, 17

18 Šklicí příručka Pžární chrany autmatické prtivýbuchvé zařízení, zařízení pr dvd kuře a tepla, pžární klapky. Revize, kntrly a zkušky pžárně bezpečnstních zařízení se prvádí dle vyhlášky pžární prevenci a návdu d výrbce. 13 Systém prvádění preventivních pžárních prhlídek 13.1 Preventivní pžární prhlídky Pravidelné kntrly ddržvání předpisů pžární chraně pdle 5 dst. 1 písm. e) zákna PO se zabezpečují frmu preventivních pžárních prhlídek a prvěřváním dkladů plnění pvinnstí stanvených předpisy pžární chraně. Preventivní pžární prhlídky jsu zaměřeny na: 1/ Prhlídku bjektů kntrlu průchdnsti únikvých cest, výchdů a kmunikačních prstr (chdby, schdiště atd.), bezpečnstní značení: únikvých cest a únikvých výchdů, rzvdných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrickéh prudu, hlavních uzávěrů vdy, plynu, kntrlu přístupnsti věcných prstředků PO (hasicích přístrjů), pžárně bezpečnstních zařízení (hydranty, hlásiče EPS, atd.), rzvdných zařízení elektrické energie, hlavních uzávěr elektrickéh prudu, vdy, plynu. 2/ Kntrlu dkumentace aktuálnst dkumentace PO, kntrlu ddržvání termínů předepsaných revizí a kntrl. Preventivní pžární prhlídky jsu prváděny TPO v intervalu min. 1x/6 měsíců. O prvedených kntrlách se vyhtví záznam, který bsahuje závady, navrhvaná patření a termín náprav. Záznam se zapíše d pžární knihy, příp. se vyhtví další záznam. Zpracvala: Ing. Kateřina Patzeltvá - OZO v prevenci rizik V Praze dne: prf. MUDr. Vladimír Kmárek, CSc. děkan 2. LF UK 18

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy Pravidla pr MethanCity: Bd bnvy 1. Obecná pravidla pr všechny účastníky LARPu 2. Herní předměty 3. Idezlčiny 4. Zbraně a munice 5. Zásahvé bdy, zranění a bj 6. Agónie a léčení 7. Smrt a respawn 8. Ozáření

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR Sérlgická a mlekulárně bilgická IVD diagnstika firmy Rche první zkušensti v zařízení transfuzní služby v ČR Transfuzní a tkáňvé ddělení FN Brn RNDr. Eva Křížvá, Ph.D., MUDr. Eva Tesařvá, RNDr. Rita Pacasvá,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 231/2004 Sb. Strana 1/8 Bezpečnstní list pdle vyhlášky Ministerstva průmyslu a bchdu č. 231/2004 Sb. Datum vydání:03.05. 2004 Datum revize: I. vydání Vydal: VYDO-CZ, s.r.. Brn Pčet stran: 8 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 Výrbník kávy Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0707-1 - CZ 1. Obecné infrmace 123 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 123 1.2 Vysvětlivky symblů 123 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 123-124 1.4

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více