NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive"

Transkript

1 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci a bsluze tét krbvé vlžky předpisy a pkyny, bsažené v tmt návdu! Při instalaci a bsluze krbvé vlžky je nutn ddržet příslušné nrmy. Uschvejte tent návd! Sučástí tht návdu je technický list. (ke stažení na Dpručujeme svěřit instalaci dbrné firmě! Srdečně blahpřejeme! Stali jste se majiteli kvalitníh výrbku, krbvé vlžky d splečnsti BeF Hme. Přečtěte si prsím pečlivě návd k bsluze. Získáte tak infrmace funkci a bsluze svéh krbu, zvýšíte užitnu hdntu zařízení a prdlužíte jeh živtnst, navíc můžete při správném tpení ušetřit paliv a chránit živtní prstředí. Uschvejte dbře tent návd k bsluze, můžete si tak na začátku každé tpné sezóny svěžit správný pstup při bsluze krbvé vlžky. Krbvé vlžky řady BeF Passive jsu určeny zejména pr prvz v nízkenergetických pasivních dmech. Tmut výrbku byl udělen technické schválení d Německéh institutu pr stavební techniku DIBt. Námi vyvinuté speciální dvubdvé zavírání dveří které pužívají všechny krbvé vlžky řady BeF Passive DE splňují Blver dr test jehž hdnta je uvedena v certifikačním prtklu Vaší vlžky. Aby byly ddrženy předpisy a nrmy pr prvz a certifikaci nízkenergetických pasivních dmů, je nutné ddržet nrmativy a pstupy pr instalaci těcht krbvých vlžek. Uschvejte dbře tent návd k bsluze, můžete si tak na začátku každé tpné sezóny svěžit správný pstup při bsluze krbvé vlžky. Záruku na naše výrbky můžeme pskytnut puze tehdy, když budete ddržvat následující směrnice tht návdu pr instalaci a bsluhu. Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 1 (celkem 9) Platí d: Zásadní pžadavky: Je ptřeba zajistit, aby celá sestava, tedy i spjvací kusy a kmín, byla bezpečná z hlediska prvzu a pžární chrany a aby ji byl mžné bezprblémvě vyčistit. ÚDAJE O BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍCH Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY DLE ČSN Krbvá vlžka musí být instalvána tak, aby byly ddrženy pžadavky ČSN , platné pr tat tpná zařízení. Zvláště upzrňujeme na t, že při instalaci krbvé vlžky musí být ddrženy nrmu stanvené minimální bezpečné vzdálensti d jakýchkliv předmětů, zhtvených z hřlavých hmt. Nrmu stanvená bezpečná vzdálenst d hřlavých hmt se stupněm hřlavsti B, C1 a C2 je min. 200 mm. Pr stupeň hřlavsti C3 a při neprkázání stupně hřlavsti pdle ČSN EN A1 je nutn vzdálenst zdvjnásbit. Sptřebič smí být pužíván v byčejném prstředí dle ČSN ed.2. Při změně tht prstředí, kdy by mhl vzniknut přechdné nebezpečí pžáru neb výbuchu (například při lepení linlea, PVC, při práci s nátěrvými hmtami a pdbně) musí být sptřebič včas před vznikem nebezpečí vyřazen z prvzu. Pznámka: Krbvá vlžka musí být umístěna v bezpečné vzdálensti d statníh zařízení v místnsti. Infrmace stupni hřlavsti některých stavebních hmt: Stupeň hřlavsti stavební hmty zařazené d stupně hřlavsti A nehřlavé - žula, pískvec, betny těžké, pórvité, speciální mítky, cihly, keram. bklady B nesnadn hřlavé - akumín, heraklit, sádrkartn, itaver C1 těžce hřlavé - dřev listnaté, překližka, sirklit, tvrzený papír, umakart C2 středně hřlavé - dřevtřískvé desky, sldur, krkvé desky, pryž, pdlahviny

2 C3 lehce hřlavé - dřevvláknité desky, plystyrén, plyuretan, PVC Umístění: Krbvé vlžky smějí být umístěny puze v místnstech a na místech, u kterých nehrzí z hlediska plhy, stavebních pdmínek a způsbu využití žádná rizika. V místě instalace kmínvé vlžky s pláštěm nesmějí být ve stěnách a ve strpech žádná elektrická vedení. V místnstech, kde je umístěna krbvá vlžka, musí být k dispzici dstatečný přívd vzduchu pr spalvání, pkud není vlžka připjena na centrální přívd vzduchu. Pdkladvá plcha prstru umístění krbvé vlžky musí být knstruvána takvým způsbem a musí být tak velká, aby mhl být tpeniště řádně prvzván. Krbvé vlžky nesmějí být umístěny: na schdištích (krmě bytných dmů, ve kterých jsu max. dva byty), na všebecně přístupných chdbách, v místnstech, ve kterých jsu zpracvávány, skladvány neb vyráběny lehce vznětlivé neb výbušné látky neb směsi v takvém mnžství, že by při jejich vznícení neb explzi nastal nebezpečí, v prstrách neb bytech, které jsu větrány pmcí větracích zařízení neb teplvzdušných tpení pmcí ventilátrů, pkud není zajištěn přívd spalvacíh vzduchu z venku přím d krbu pmcí samstatnéh ptrubí. Prstrvá výhřevnst Respektujte údaje v technickém listě krbvé vlžky. Prstrvá výhřevnst dpvídá za daných pdmínek jmenvitému výknu. Hdnty se vztahují k místnstem, které dpvídají vyhlášce tepelné chraně. U místnstí, které mají větší bjem než 200 m³ je ptřeba prvést výpčet sptřeby tepla. Prstry umístění krbvých vlžek a přívd spalvacíh vzduchu: Prstry musí mít minimálně jedny dveře, které vedu d vlnéh prstru neb kn, které lze tevřít neb musí být prpjeny s jinými takvými místnstmi. Pčítají se puze místnsti téhž bytu neb využívané jedntky. Pkud t nestačí, musí mít místnst, kde je umístěna krbvá vlžka ptrubí: kterým je přiveden venkvní vzduch pr spalvání přím d krbvé vlžky (viz. Obr. 3) a které přivádí k tpeništi minimální bjem spalvacíh vzduchu. Při připjení krbvé vlžky na venkvní vzduch musí být krbvá vlžka umístěna na pdstavci ddávaném výrbcem krbvé vlžky. při dimenzvání ptrubí pr spalvací vzduch je třeba zhlednit dpry, a t platí zejména při instalaci bluků, dbček, ppř. u dluhých ptrubí. alternativně pr spalvací vzduch, které vede d vlnéh prstru a které přivádí k tpeništi minimálně 360 m³/h spalvacíh vzduchu na 1m² tvru tpeniště. Pkud se ve stejném spalvacím sdružení vyskytují ještě jiná tpeniště, musí být k tpným vlžkám přiváděn minimálně 540 m³ spalvacíh vzduchu na 1 m² tvru tpeniště a k statním tpeništím krmě th minimálně 1,6 m³ spalvacíh vzduchu za hdinu a na každý kw celkvéh jmenvitéh tepelnéh výknu při pčetním rzdílu tlaků minimálně 4 Pa prti vlnému prstru (vyjmuta jsu tpeniště, která se nacházejí v prstrách, která jsu nezávislá na vzduchu v místnsti, neptřebují kuřvd, neb která se nacházejí v prstrách, kterými nemůže být hržena prvzní bezpečnst tpných vlžek). dpručujeme přivádět spalvací vzduch ke krbvé vlžce v blasti knvekčníh prstru, pkud není vlžka připjena na centrální přívd vzduchu. v suladu s místním stavebním řádem je třeba uspřádat ptrubí na spalvací vzduch v budvách s více než dvěma plnými pschdími a ptrubí na spalvací vzduch, která přemsťují prtipžární stěny takvým způsbem, aby nemhl být heň a kuř přenášen d dalších pater neb pžárních úseků. Pr stanvení rzměrů přívdníh ptrubí spalvacíh vzduchu můžete vycházet z údajů v technickém listě sptřebiče Pr dbrnu pmc se braťte na svéh kminickéh mistra neb na dbrníka pr stavbu krbů. Vhdný kmín: Krbvá vlžka musí být připjena d kmína pdle ČSN Připjení musí být prveden se suhlasem kminickéh pdniku. Kmín musí být přímčarý, suchý, nejlépe vyvlžkvaný šamtvými tvarvkami. Pkud by měla být krbvá vlžka připjena k již existujícímu kmínu, je třeba jej vyčistit a kminík musí zkntrlvat jeh těsnst a stav. Kminík krmě th zkntrluje, jestli je kmín vhdný pr připjení tpné vlžky. Pkud kmín ještě neexistuje, ppř. existující kmín není vhdný, rzměry nvě zřizvanéh kmína musí dpvídat údajům v technickém listě. Nejmenší dvlená účinná výška průduchu kmína je 5m, pčítán d zděře dvdu spalin. V jedntlivých případech je mžn připjit i k průduchu kmína s menší účinnu výšku než 5m, pkud se prkáže výpčtem spalinvé cesty, že je tat výška pr připjení dstačující. Krbvá vlžka musí mít vlastní samstatný kmín. Údaje pr výpčet kmína: Údaje pr výpčet kmína dle ČSN-EN naleznete v příslušném technickém listě sptřebiče. Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 2 (celkem 9) Platí d:

3 Ochrana strpu (pdlahy) umístění: Obr.1 Strpy bez dstatečnéh příčnéh rzlžení (např. dřevěné strpy) musí být v místě tpné vlžky chráněny ddatečnu, 6 cm silnu, splehlivu betnvu desku a 6 cm silnu tepelně-izlační vrstvu. Dpručujeme Vám, abyste se pradili se statikem. Pkud má pdlaha, na které bude tpná vlžka umístěna dstatečné příčné rzlžení, pstačí 6 cm silná tepelně-izlační vrstva. Pdlaha před krbvu vlžku: Pdlaha z hřlavéh materiálu před krbvu vlžku musí být chráněna neb nahrazena dstatečně silnu vrstvu z nehřlavéh materiálu. Minimální rzměry tét nehřlavé plchy jsu: 800mm ve směru klmém na tevíratelnu stěnu (min. rzm. H na br.1) a 400mm ve směru suběžném s tut stranu( min.rzměry na br. 1) 1 kuřvd 2 krbvá vlžka 3 dn tpeniště 4 bezdívka 5 pdlaha Schéma pstavení krbvé vlžky: Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 3 (celkem 9) Platí d:

4 Krbvá vlžka dle ČSN EN Chráněný strp z hřlavých stavebních materiálů neb jak nsný stavební prvek 2. Náhradní stavební materiál: prvedené tepelné chranné patření 3. Spjvací kusy z celvéh plechu 4. Tepelná izlační vrstva: zadní stěna, bční stěna, strp, kmra knvekčníh vzduchu (viz. str.4) 5. Přizdívka 6. Izlace 7. Ochranná mřížka 8. Tepelná izlační vrstva 9. Nsná deska 10. Chráněná základvá deska z hřlavéh materiálu neb nsný stavební prvek 11. Clnící chrana pdlahy z nehřlavéh materiálu 12. Vstup knvekčníh vzduchu 13. Krbvá vlžka 14. Mříž výstupu vzduchu Kmínvá přípjka: Pkud stávající kmín nemá pr krbvu vlžku vhdný připjvací tvarvý kus, je třeba zřídit ddatečnu přípjku. Výška kmínvé přípjky vyplývá z řádně umístěné krbvé vlžky a nasazenéh klena kuřvdu a spjvacíh kusu měřen d hrní hrany nsné desky d středu spjvací trubky v blasti vstupu připjvacíh místa. Zhledněte přitm nutné vzdálensti pr bezdívku, tepelnu izlaci, dilatační spáru atd. Přizdívka a tepelná izlace zadní a bční stěny: P instalaci vhdné kmínvé přípjky může být prvedena přizdívka a tepelná izlace. Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 4 (celkem 9) Platí d:

5 Ptřebná přizdívka a tepelná izlace: Při zkuškách krbvých vlžek dle ČSN EN byla stanvena minimální tepelná izlace chráněných stavebních dílů. Při zkušce byla pužita tepelná izlace z lehčených kalcium-silikátvých desek ρ = 250kg/m 3. Tent materiál je nutn pužít ve stanvených minimálních tlušťkách. Jiné izlační materiály musí mít stejnu neb nižší tepelnu vdivst a srvnatelnu tepelnu dlnst! Přizdívka: 10 cm silná nerstná přizdívka musí být zřízena přím na chráněné stěně budvy (zadní, ppř. bční stěna). Přizdívka musí přiléhat až k izlační vrstvě a k chráněné stěně budvy, musí však přesahvat spjvací kus (dvd spalin) směrem nahru minimálně 20 cm. Od izlační přizdívky lze upustit v případě, že je stěna budvy minimálně 10 cm silná a není z hřlavéh materiálu a nejedná se nsnu železbetnvu zeď. Strp pkje nad tpnu vlžku (náhrada přizdívky): pkud sahá vlný prstr, ppř. blžení nad krbvu vlžku až ke strpu pkje, je třeba jej chránit v případě, že je z hřlavéh materiálu neb služí jak nsný prvek. Ochrana se skládá z 6 cm (lépe 10 cm) silné tepelné izlační vrstvy (Index izlačníh materiálu: dle AGI Q 132). Dpručuje se prvést tt chranné patření jak nsný mezistrp (např. plechvý) s izlačním materiálem, umístěným nad ním. Pkud se vytvří mezi strpem a izlací mezera, musí být diagnálně dvětrána (2x mřížka min 50cm 2 )! Byla stanvena následující chranná patření: přizdívka zadní stěna 100 mm bční stěna 100 mm náhrada přizdívky, izlace dle AGI Q 132 strp v bezdívce 60 mm tepelně izlační vrstva pdlaha 30 /30 mm* bční stěna přiléhající ke zdi 120 mm zadní stěna 120 mm bční stěna nepřiléhající ke zdi 40 mm strp knvekčníh vzduchu 100 mm minimální dstupy krbvé vlžky d vnitřní zadní stěna 150 mm strany izlace bční stěna 40 mm vzdálenst dna krbu d pdlahy 100 mm vzdálenst kbky krbu d strpu 500 mm *hřlavá pdlaha pd krbvu vlžku Tepelná izlace: knvekční plášť a knvekční kryt (vnější brys zařízení) je třeba ze všech stran blžit tepelnu izlační vrstvu. Tepelná izlace musí být v prvedení bez spár, na draz a na stranách se musí překrývat. Pkud nejsu tyt izlační desky připevněny na stěnách, na blžení neb na přilehlých deskách, je třeba je upevnit ve vzdálensti cca 30 cm. Plášť směrem d místnsti (clna) nemusí být tepelně izlván v případě, že je tpná vlžka knstruvána takvým způsbem, že se vlně přístupný pvrch pláště a pvrch výklenků na skladvání paliva může zahřát nejvýše na 85ºC. U pvrchů z minerálních stavebních hmt, s výjimku plch, na které lze dstavit předměty, platí namíst hdnty 85ºC teplta 120ºC. Tepelně-izlační vrstvy z minerální vlny neb srvnatelnéh materiálu musí být ze strany místnsti a knvekčníh vzduchvéh prstru těsně blženy jak chrana před třepením vláken. Pkud spjvací kus prchází stavebními díly s hřlavými stavebními materiály (např. chrannými stěnami), je třeba přijmut chranná patření dle ČSN Pvlený tepelně-izlační materiál a materiál přizdívek (minimální pžadavky) Tepelné izlace: lehčené kalcium-silikátvé desky ρ = 250kg/m 3, desky z minerální vlny, desky z keramických vláken. Přizdívka a bezdívka: Liapr, cihly, betn, pórbetn, kámen. Alternativní bezdívky a tepelně-izlační materiál: musí být schváleny. Většinu také splňují pžadavek na tepelnu izlaci a bezdívky. Bližší infrmace těcht stavebních materiálech získáte v dbrných prdejnách. Připjení krbvé vlžky: P přípravě izlace lze krbvu vlžku přisunut a připjit pmcí spjvacích kusů na kmín. D kmínvéh průduchu je krbvá vlžka připjena celvým kuřvdem maximální délce 1,5 m. Na dtahvém hrdle kuřvé kmry musí být kuřvd pjištěn klíkem neb závlačku prti samvlnému sesmeknutí. Pkud spjvací kus prchází stavebními díly s hřlavými stavebními materiály (např. chrannými stěnami), je třeba přijmut chranná patření dle ČSN Není přípustné d připjení ke kmínu vkládat žádná přídavná zařízení neschválená výrbcem. Kuřvd je nutn prti tčení a sesmeknutí zajistit šrubem neb nýtem (klíkem)! Vlžky s výsuvnými dvířky musí být bezděny tak, aby byl umžněn přístup pr servisní údržbu a pravu. Obezdívku v hrní části nad dvířky prveďte z lehce rzebíratelnéh materiálu (Calsil apd.), neb musí být v místě lžisek servisní tvry (mřížky, ztenčení pláště apd). Zazdívací rámeček v čelní části KV s výsuvem musí být zazděn dle schématu (br. 4). Umžňuje t jeh pzdější demntáž v případě servisu mechanizmu výsuvu. Větrací tvry v krytu výsuvných dvířek KV musí být průchzí pr prudící vzduch, zajišťující jejich chlazení. Při realizaci bezdívky je ptřeba všechny phyblivé díly a servisní tvry chránit před vniknutím prachu a nečistt. Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 5 (celkem 9) Platí d:

6 Obr.4 PRVEK OBEZDÍVKY RÁMEČEK Knvekční vzduchvé tvry: V nejvyšší části bezdívky jsu ptřebné neuzavíratelné knvekční vzduchvé tvry pr vývd knvekčníh vzduchu, ve spdní části bezdívky je nutný přívd knvekčníh vzduchu. Jejich minimální veliksti (průřezy) vycházejí z výknu KV uvedenéh v technickém listě. Při navrhvání veliksti průřezů vstupu/výstupu knvekčníh vzduchu je třeba zvětšit jej neefektivní plchu mřížky (cca 20-40% plchy mřížky dle designu) a uvažujte též s navýšením dle uvažvanéh způsbu prvzu(v TL je uveden jmenvitý výkn KV a skutečný výkn může být dle pužitéh mnžství paliva krátkdbě až 50% vyšší). Pžadvané min.průřezy vstupu a výstupu knvekčníh vzduchu jsu pr výpčet uvedeny v tabulce. Výkn krbvé vlžky (kw) Průřez vstupu knvekčníh vzduchu (cm2) Průřez výstupu knvekčníh vzduchu (cm2) P instalaci celéh krbu nesmí být mezván vstup ani výstup knvekčníh vzduchu libvlnými stavebními díly neb skladvaným palivem. Dpručujeme prvést bezdění knvekčníh prstru dbrnu firmu! Aby se zamezil hrmadění tepla, musí být krmě th tvry, ppř. mříže pr přívd a výstup knvekčníh vzduchu během tpnéh prvzu vždy tevřeny. D těcht tvrů nesmějí být instalvány žádné uzavíratelné mříže, lamely, žaluzie apd. V hrní části musí být knvekční plášť uknčen přepážku nad tvrem pr výstup tepléh vzduchu, aby nebyla vytvřena tepelná kapsa. (viz schéma bestavby) Průřezy knvekčníh vzduchu mezi tpnu vlžku a pláštěm, jakž i izlací na zadní straně jsu uvedeny v tabulce s chrannými patřeními (viz str.4). Tyt minimální vzdálensti uvedené v technickém listě musí být ddrženy p celé výšce krbvé vlžky v celé šířce, aby mhl knvekční vzduch vlně prudit. Prstr knvekčníh vzduchu: Jestliže není pužit prefabrikvaný prstr na knvekční vzduch (pláštění z pzink. plechu), je třeba zachvat mezi krbvu vlžku a vrstvu tepelné izlace vzadu a na bu stranách vzdálenst dle tabulky na straně č.4 Mntáž krbvé vlžky: P prvedení tepelné izlace pdle instalačníh předpisu lze krbvu vlžku pstavit na připravený pdklad. Krbvá vlžka se pmcí spjvacíh kusu (kuřvdu) připjí na kmín. Dilatační spára: Mezi vlžku a pláštěm je třeba pnechat minimálně 3 mm dilatační spáru. Spáru lze utěsnit těsnícím prvazem neb těsnící pásku. Opláštění (krbvá bezdívka): Plášť krbvé vlžky, brácený d místnsti, musí být z nehřlavéh materiálu prtipžární třídy A1 (např. kachle, mítka na nsiči mítky, kv neb keramické krbvé kachle). Mezi pláštěm a krbvu vlžku nesmí existvat přímý dtyk. Plášť smí spčívat puze na separátním nsném rámu, který je zpravidla připevněn ke zdi. Pr seřízení, údržbu a případné pravy je ptřeba bezdívku, v místě phyblivých dílů (výsuv a vládání klapek), patřit servisními tvry. T umžní tyt úkny prvádět bez nutnsti stavebních úprav a burání bezdívky. Okrasné trámy:okrasné trámy jsu přípustné před pláštěním krbvé vlžky ve vzdálensti minimálně 1 cm, pkud není krasný trám sučástí budvy a meziprstry sáláním d pláště jsu vlné takvým způsbem, aby nemhl dcházet k hrmadění tepla a krasný trám není v blasti vyzařvání krbvé vlžky.(viz br.5) Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 6 (celkem 9) Platí d:

7 br. 5 Prtipžární chrana v blasti sálání: Před tvrem tpeniště musí být směrem dpředu a d stran zachvána vzdálenst minimálně 80 cm (br. 06 pzice 1). V případě bustranně větrané chrany prti sálání pstačuje vzdálenst 40 cm (br. 06 pzice 2). Prtipžární chrana mim blast příméh sálání: Od vnějších plch pláště krbvé vlžky musí být zachvána minimální vzdálenst 5 cm k hřlavým stavebním dílům. Mezera musí být přístupná prudění vzduchu takvým způsbem, aby nedcházel k hrmadění tepla (br. 06 pzice 3). Stavební díly, které zakrývají puze malé plchy pláště krbvé vlžky, jak např. pdlahy, na tup přiléhající blžení stěn a tepelné izlační vrstvy smějí k plášti přiléhat těsně bez mezery (br. 6 pzice 4). Jiné, širší hřlavé stavební díly ve tvaru pásů, jak např. krasné trámy, jsu přípustné ve vzdálensti 1 cm d pláště krbvé vlžky. Přívd venkvníh vzduchu pr spalvání d krbvé vlžky. Krbvé vlžky jsu uzpůsbeny, pr přímé napjení externíh spalvacíh vzduchu. Hrdl, průměru 80mm, pr napjení přívdníh ptrubí vyúsťuje na spdní straně KV. Přívd napjení venkvníh vzduchu pr spalvání v krbvé vlžce musí mít c nejméně hybů. Pr přívd vzduchu d vzdálensti 1,5 m s jedním hybem (maximálně 90 ) lze pužít trubku průměru mm. Pr přívd vzduchu d vzdálensti 3 m s jedním neb dvěma hyby (celkvým sučet úhlů 135 ) lze pužít trubku průměru mm. Při pužití delší vzdálensti a více hybů je třeba brát v úvahu dpr vzduchu, který vzniká třením stěny trubky. Krbvé vlžky jsu vhdné puze pr uzavřený prvz. Prvz tpeniště: Vhdné paliv: Krbvé vlžky mhu být prvzvány puze s následujícími palivy: - suché dřevěné špalky v přírdním stavu JEN SUCHÉ DŘEVO UVOLŇUJE PŘI HOŘENÍ MÁLO ŠKODLIVIN!!! Krbvá vlžka není určená ke spalvání dpadu!!! Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 7 (celkem 9) Platí d: Přívd spalvacíh vzduchu: Při prvzvání zařízení je třeba dbát na t, aby byl d sptřebiče přiváděn zvenku dstatečné mnžství vzduchu. Prvedená patření pr přívd spalvacíh vzduchu se nesmí měnit. Je třeba zajistit, aby byly ptřebné přívdy spalvacíh vzduchu během prvzu tpeniště tevřené. Knvekční vzduch: Aby se zabránil hrmadění tepla, musí být přívdní a výstupní mřížky knvekčníh vzduchu během tpnéh prvzu stále tevřené. Dpručujeme svěřit instalaci teplvzdušných rzvdů dbrné firmě! Prtipžární chrana mim blast vyzařvání: K plášti krbu nesmějí být až d vzdálensti 5 cm umísťvány žádné předměty z hřlavých materiálů (např. regály). Prtipžární chrana v blasti sálání: Před tvrem tpeniště směrem dpředu a d stran se nesmějí až d vzdálensti 80 cm nacházet žádné hřlavé stavební díly (např. nábytek, kberce, květiny, atd.). Ochrana před ppáleninami: Dbejte bezpdmínečně na t, že tpná tělesa, která jsu v prvzu, mají hrké pvrchy, ppř. rukjeti. Při bsluze krbvé vlžky pužívejte přilženu chrannu rukavici. V blasti sálání (80 cm) byste se měli zdržvat puze při přikládání paliva, v případě delšíh pbytu může djít k ppálení pkžky. Ke krbu, který je v prvzu, je třeba zabránit přístupu dětí. Pužívání a uvedení d prvzu: Přípustná paliva a hspdárný, emise snižující prvz: Krbvá vlžka je určena ke spalvání suchých dřevěných plen s bsahem vdy max. 20% suché hmtnsti. Dřevěná plena by měla být skladvána 2 rky na vzdušném a suchém místě. Pužívání mkréh dřeva vede k nadměrnému vytváření kuře s bsahem dehtu a kndenzátu,

8 následkem čehž může djít k pškzení kmína. V každém případě však dchází k nadměrnému znečištění zařízení a živtníh prstředí. Délka plen by měla být kl 30 cm. Dřev je silně dplyňující paliv a ptřebuje prt mnh vrchníh (sekundárníh) vzduchu. Regulace pmcí pmaléh neb trvaléh hření není s tímt druhem paliva mžná. Tpný výkn při spalvání dřeva je určván zásadně přikládaným mnžstvím. Spalvání správně vysušenéh dřeva je nejhspdárnější a nejeklgičtější, prtže výhřevná hdnta čerstvéh dřeva je pdstatně nižší než dřeva vysušenéh. C se týče spalvání dpadů, zejména umělých hmt, balů, natřenéh a šetřenéh dřeva, je t pr vaši krbvu vlžku škdlivé a krmě th je t zakázán na základě zákna emisích. Rští, papír a drbné dřev se smí pužívat puze k zatápění. Nepužívejte nikdy k zatápění lehce hřlavé tekutiny jak benzín, líh a neskladujte pdbné tekutiny v blízksti vaší krbvé vlžky. První uvedení d prvzu: Při prvním uvedení d prvzu má být krbvá vlžka prvzvána puze při mírném výknu, aby se zabránil mžnému pškzení následkem příliš rychléh nárůstu teplty. Při prvním zatpení dchází následkem vytvrzvání pvrchvé úpravy ke vzniku zápachu a kuře. Místnst by měla být při prvním uvedení d prvzu dbře větrána. Před prvním zatpením zkntrlujte, zda jsu všechny vyjímatelné části krbu (deflektr a carcn) usazeny ve správné plze dle technickéh listu. Návd pr tpení v teplvzdušných krbvých vlžkách a kamnech vybavených zapalvačem s autmatickým hlídáním prcesu hření. Přečtěte si pečlivě návd autmatické regulace hření. Nastavte tepltu hření a dbu pr zapálení pdpalvače v krbvé vlžce, kamnech. Pr zatpení pužijte dpručený zapalvač. Nepužívejte kapalné pdpalvače ani pdpalvače na bázi pevnéh lihu. Dpručené jsu svitky z dřevěné vlny s parafínem. Pstup zatpení: pdpalvač plžte na žhavící trn. Nenapichujte jej, zajistěte, aby k pdpalvači byl dstatečný přístup vzduchu. Oblžte pdpalvač dpručeným mnžstvím paliva tak, jak je uveden v technickém listu příslušnéh výrbku. Pamatujte na dstatečný přístup vzduchu. Nechejte paliv vyhřet až d dby, kdy si autmatická regulace pžádá přilžení. Pr další přilžení pužijte puze takvé mnžství dpručenéh paliva /hd, jak je uveden v technickém listu příslušné krbvé vlžky/kamen. Tímt způsbem tpte dle ptřeby. Pr nachystání dalšíh tpení za pužití zapalvače s pdpalvačem musí být krbvá vlžka zcela vychladlá tzn. že na displeji musí být pžadavek zapálit. Při tpení musí být dveře krbvé vlžky uzavřené - v pačném případě nemůže autmatická regulace správně regulvat a může djít k přetpení krbvé vlžky. Krbvu vlžku nepřetěžujte větším mnžstvím paliva než je pvlené. Přetížení bude mít za následek hrší spalvání, černé skl a v krajním případě djde k pškzení krbvé vlžky. Optimální mnžství paliva je uveden v technickém listě. V důsledku přetěžvání krbu djde k nezvratným změnám na krbvé vlžce! K přetížení KV dchází přidáváním příliš velkéh mnžství paliva. Dpručený hdinvý palivvý tk je uveden v technickém listě pr daný typ. Při přetěžvání sptřebiče zaniká nárk na záruku sptřebiče! Krbvá vlžka s carcnem: carcnvé díly je nutn zahřívat velmi pzvlna. Prudké změny teplt mají za následek ppraskání dílů. Trhliny v carcnu však nemají vliv na jeh funkčnst. V případě rzlmení kamenů lze bjednat u ddavatele pastu na jejich slepení, dpručenu výrbcem. Je velmi důležité ddržet dpručený palivvý tk a pužívat puze suché dřev (max. 20% vlhksti), jinak dchází k nesprávnému hření, carcnvé kameny jsu přetěžvány, mnžství ppela je příliš velké a není dknale spálen. Před vybíráním ppela se vždy přesvědčte, jestli v ppelu nejsu zbytky uhlíků. I ve studeném ppelu se mhu nacházet zbytky žhavých uhlíků, cž může mít za následek pžár v dpadvé nádbě. Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 8 (celkem 9) Platí d:

9 Čištění a šetřvání: Minimálně 2x za sezónu, v případě ptřeby i častěji, byste měli váš krb ve studeném stavu vyčistit a šetřit. Přitm byste měli dstranit usazeniny ppela v kuřvdu a na deflektrech. Je mžné při čištění deflektry vyjmut. P vyčištění je pět pečlivě vraťte na stejné míst. Nečistty ze skla dstraníte nejlépe pmcí k tmu určenému speciálnímu čistícímu prstředku (nepužívejte žádné čisticí prstředky s brusnými účinky, prtže by dšl k pškzení skla škrábanci). Pzr! Čisticí prstředky bsahují agresivní látky zabraňte styku čističe s dveřmi, těsněním a i klrvaným rámečkem sklkeramiky. BeF Hme, s.r.. Ktvrdvice Ktvrdvice Tel. 516/ Fax. 516/ IČO: Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 9 (celkem 9) Platí d:

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody Nvé nátěrvé systémy pr blast infrastruktury HEMADUR MASTIC 4588W/HEMADUR 47960 HEMATHANE HS 55610 Osvědčená technlgie Nvé výhdy 1 Testvání Špičkvá kvalita a splehlivst nátěrvých systémů HEMEL je garantvána

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 Výrbník kávy Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0707-1 - CZ 1. Obecné infrmace 123 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 123 1.2 Vysvětlivky symblů 123 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 123-124 1.4

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

REZIDENCE SKALKA - POPIS STANDARDNÍHO VYBAVENÍ

REZIDENCE SKALKA - POPIS STANDARDNÍHO VYBAVENÍ Přílha č. 4 REZIDENCE SKALKA - POPIS STANDARDNÍHO VYBAVENÍ 1. VNITŘNÍ VYBAVENÍ BYTŮ POVRCHY STĚN V BYTECH: Omítka dvuvrstvá štukvá, malba bílá. POVRCHY STROPŮ V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH: Stěrkvá mítka dvuvrstvá,

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Glóbus z balonku. Potřeby a pomucky

Glóbus z balonku. Potřeby a pomucky Glóbus z balnku Ptřeby a pmucky kulatý nafukvací balnek kusek prvázku či nitě spusta starých nvin hladká muka vda na lepidl hrnek na dměření survin miska na výrbu lepidla kastrůlek vařič lžíce na zamíchání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

( K.ú.- p.č.: Valteřice v Krkonoších, Kunčice nad Labem, Horní Kalná, Podhůří-Harta, Dolní Branná, Horní Branná. obce Horní Branná

( K.ú.- p.č.: Valteřice v Krkonoších, Kunčice nad Labem, Horní Kalná, Podhůří-Harta, Dolní Branná, Horní Branná. obce Horní Branná RWE ~,1!!"~~ ~M The energyt lead Medium prjekt v s Pernerva 168 53254 Pardubice naše značka 5000656526 vyřizuje Iveta Benákvá datum 17072012 Věc: Odkanalizvání bce Hrní Branná Kú- pč: Valteřice v Krknších,

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ EPELNA ERPADLA

ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ EPELNA ERPADLA ˇ ESKA ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ ˇ EPELNA ERPADLA Česká splečnst se světvu kvalitu Prvnán s statnmi zdrji vytápěn ACOND a. s., Praha sdl, ACOND a. s., Milevsk výrba Čtyři desetilet zkušenst v

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návod pro uživatele městského kola

Návod pro uživatele městského kola Návd pr uživatele městskéh kla Tent manuál bsahuje důležité bezpečnstní a mntážní infrmace a infrmace udržvání. Před pužitím si tent návd pečlivě nastudujte. Uchvejte tent návd k dalšímu pužití. Obsah

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Ultrabond P990 1K 279.02.2003

Ultrabond P990 1K 279.02.2003 Ultrabnd Jednslžkvé pružné bezrzpuštědlvé plyuretanvé lepidl k přímému pužití pr lepení všech typů parket a laminátvých pdlah 279.02.2003 OBLAST POUŽITÍ Lepení dřevěných parket, vlysů a laminátvých pdlahvých

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Stavební spoření pomáhá peněženkám i životnímu prostředí. Energie nejsou zadarmo

Stavební spoření pomáhá peněženkám i životnímu prostředí. Energie nejsou zadarmo Stavební spření pmáhá peněženkám i živtnímu prstředí Energie nejsu zadarm Nejnadějnějším zdrjem energie jsu úspry Prakticky každá lednička prdaná v České republice má na sbě visačku Energetická třída A.

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více