NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive"

Transkript

1 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci a bsluze tét krbvé vlžky předpisy a pkyny, bsažené v tmt návdu! Při instalaci a bsluze krbvé vlžky je nutn ddržet příslušné nrmy. Uschvejte tent návd! Sučástí tht návdu je technický list. (ke stažení na Dpručujeme svěřit instalaci dbrné firmě! Srdečně blahpřejeme! Stali jste se majiteli kvalitníh výrbku, krbvé vlžky d splečnsti BeF Hme. Přečtěte si prsím pečlivě návd k bsluze. Získáte tak infrmace funkci a bsluze svéh krbu, zvýšíte užitnu hdntu zařízení a prdlužíte jeh živtnst, navíc můžete při správném tpení ušetřit paliv a chránit živtní prstředí. Uschvejte dbře tent návd k bsluze, můžete si tak na začátku každé tpné sezóny svěžit správný pstup při bsluze krbvé vlžky. Krbvé vlžky řady BeF Passive jsu určeny zejména pr prvz v nízkenergetických pasivních dmech. Tmut výrbku byl udělen technické schválení d Německéh institutu pr stavební techniku DIBt. Námi vyvinuté speciální dvubdvé zavírání dveří které pužívají všechny krbvé vlžky řady BeF Passive DE splňují Blver dr test jehž hdnta je uvedena v certifikačním prtklu Vaší vlžky. Aby byly ddrženy předpisy a nrmy pr prvz a certifikaci nízkenergetických pasivních dmů, je nutné ddržet nrmativy a pstupy pr instalaci těcht krbvých vlžek. Uschvejte dbře tent návd k bsluze, můžete si tak na začátku každé tpné sezóny svěžit správný pstup při bsluze krbvé vlžky. Záruku na naše výrbky můžeme pskytnut puze tehdy, když budete ddržvat následující směrnice tht návdu pr instalaci a bsluhu. Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 1 (celkem 9) Platí d: Zásadní pžadavky: Je ptřeba zajistit, aby celá sestava, tedy i spjvací kusy a kmín, byla bezpečná z hlediska prvzu a pžární chrany a aby ji byl mžné bezprblémvě vyčistit. ÚDAJE O BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍCH Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY DLE ČSN Krbvá vlžka musí být instalvána tak, aby byly ddrženy pžadavky ČSN , platné pr tat tpná zařízení. Zvláště upzrňujeme na t, že při instalaci krbvé vlžky musí být ddrženy nrmu stanvené minimální bezpečné vzdálensti d jakýchkliv předmětů, zhtvených z hřlavých hmt. Nrmu stanvená bezpečná vzdálenst d hřlavých hmt se stupněm hřlavsti B, C1 a C2 je min. 200 mm. Pr stupeň hřlavsti C3 a při neprkázání stupně hřlavsti pdle ČSN EN A1 je nutn vzdálenst zdvjnásbit. Sptřebič smí být pužíván v byčejném prstředí dle ČSN ed.2. Při změně tht prstředí, kdy by mhl vzniknut přechdné nebezpečí pžáru neb výbuchu (například při lepení linlea, PVC, při práci s nátěrvými hmtami a pdbně) musí být sptřebič včas před vznikem nebezpečí vyřazen z prvzu. Pznámka: Krbvá vlžka musí být umístěna v bezpečné vzdálensti d statníh zařízení v místnsti. Infrmace stupni hřlavsti některých stavebních hmt: Stupeň hřlavsti stavební hmty zařazené d stupně hřlavsti A nehřlavé - žula, pískvec, betny těžké, pórvité, speciální mítky, cihly, keram. bklady B nesnadn hřlavé - akumín, heraklit, sádrkartn, itaver C1 těžce hřlavé - dřev listnaté, překližka, sirklit, tvrzený papír, umakart C2 středně hřlavé - dřevtřískvé desky, sldur, krkvé desky, pryž, pdlahviny

2 C3 lehce hřlavé - dřevvláknité desky, plystyrén, plyuretan, PVC Umístění: Krbvé vlžky smějí být umístěny puze v místnstech a na místech, u kterých nehrzí z hlediska plhy, stavebních pdmínek a způsbu využití žádná rizika. V místě instalace kmínvé vlžky s pláštěm nesmějí být ve stěnách a ve strpech žádná elektrická vedení. V místnstech, kde je umístěna krbvá vlžka, musí být k dispzici dstatečný přívd vzduchu pr spalvání, pkud není vlžka připjena na centrální přívd vzduchu. Pdkladvá plcha prstru umístění krbvé vlžky musí být knstruvána takvým způsbem a musí být tak velká, aby mhl být tpeniště řádně prvzván. Krbvé vlžky nesmějí být umístěny: na schdištích (krmě bytných dmů, ve kterých jsu max. dva byty), na všebecně přístupných chdbách, v místnstech, ve kterých jsu zpracvávány, skladvány neb vyráběny lehce vznětlivé neb výbušné látky neb směsi v takvém mnžství, že by při jejich vznícení neb explzi nastal nebezpečí, v prstrách neb bytech, které jsu větrány pmcí větracích zařízení neb teplvzdušných tpení pmcí ventilátrů, pkud není zajištěn přívd spalvacíh vzduchu z venku přím d krbu pmcí samstatnéh ptrubí. Prstrvá výhřevnst Respektujte údaje v technickém listě krbvé vlžky. Prstrvá výhřevnst dpvídá za daných pdmínek jmenvitému výknu. Hdnty se vztahují k místnstem, které dpvídají vyhlášce tepelné chraně. U místnstí, které mají větší bjem než 200 m³ je ptřeba prvést výpčet sptřeby tepla. Prstry umístění krbvých vlžek a přívd spalvacíh vzduchu: Prstry musí mít minimálně jedny dveře, které vedu d vlnéh prstru neb kn, které lze tevřít neb musí být prpjeny s jinými takvými místnstmi. Pčítají se puze místnsti téhž bytu neb využívané jedntky. Pkud t nestačí, musí mít místnst, kde je umístěna krbvá vlžka ptrubí: kterým je přiveden venkvní vzduch pr spalvání přím d krbvé vlžky (viz. Obr. 3) a které přivádí k tpeništi minimální bjem spalvacíh vzduchu. Při připjení krbvé vlžky na venkvní vzduch musí být krbvá vlžka umístěna na pdstavci ddávaném výrbcem krbvé vlžky. při dimenzvání ptrubí pr spalvací vzduch je třeba zhlednit dpry, a t platí zejména při instalaci bluků, dbček, ppř. u dluhých ptrubí. alternativně pr spalvací vzduch, které vede d vlnéh prstru a které přivádí k tpeništi minimálně 360 m³/h spalvacíh vzduchu na 1m² tvru tpeniště. Pkud se ve stejném spalvacím sdružení vyskytují ještě jiná tpeniště, musí být k tpným vlžkám přiváděn minimálně 540 m³ spalvacíh vzduchu na 1 m² tvru tpeniště a k statním tpeništím krmě th minimálně 1,6 m³ spalvacíh vzduchu za hdinu a na každý kw celkvéh jmenvitéh tepelnéh výknu při pčetním rzdílu tlaků minimálně 4 Pa prti vlnému prstru (vyjmuta jsu tpeniště, která se nacházejí v prstrách, která jsu nezávislá na vzduchu v místnsti, neptřebují kuřvd, neb která se nacházejí v prstrách, kterými nemůže být hržena prvzní bezpečnst tpných vlžek). dpručujeme přivádět spalvací vzduch ke krbvé vlžce v blasti knvekčníh prstru, pkud není vlžka připjena na centrální přívd vzduchu. v suladu s místním stavebním řádem je třeba uspřádat ptrubí na spalvací vzduch v budvách s více než dvěma plnými pschdími a ptrubí na spalvací vzduch, která přemsťují prtipžární stěny takvým způsbem, aby nemhl být heň a kuř přenášen d dalších pater neb pžárních úseků. Pr stanvení rzměrů přívdníh ptrubí spalvacíh vzduchu můžete vycházet z údajů v technickém listě sptřebiče Pr dbrnu pmc se braťte na svéh kminickéh mistra neb na dbrníka pr stavbu krbů. Vhdný kmín: Krbvá vlžka musí být připjena d kmína pdle ČSN Připjení musí být prveden se suhlasem kminickéh pdniku. Kmín musí být přímčarý, suchý, nejlépe vyvlžkvaný šamtvými tvarvkami. Pkud by měla být krbvá vlžka připjena k již existujícímu kmínu, je třeba jej vyčistit a kminík musí zkntrlvat jeh těsnst a stav. Kminík krmě th zkntrluje, jestli je kmín vhdný pr připjení tpné vlžky. Pkud kmín ještě neexistuje, ppř. existující kmín není vhdný, rzměry nvě zřizvanéh kmína musí dpvídat údajům v technickém listě. Nejmenší dvlená účinná výška průduchu kmína je 5m, pčítán d zděře dvdu spalin. V jedntlivých případech je mžn připjit i k průduchu kmína s menší účinnu výšku než 5m, pkud se prkáže výpčtem spalinvé cesty, že je tat výška pr připjení dstačující. Krbvá vlžka musí mít vlastní samstatný kmín. Údaje pr výpčet kmína: Údaje pr výpčet kmína dle ČSN-EN naleznete v příslušném technickém listě sptřebiče. Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 2 (celkem 9) Platí d:

3 Ochrana strpu (pdlahy) umístění: Obr.1 Strpy bez dstatečnéh příčnéh rzlžení (např. dřevěné strpy) musí být v místě tpné vlžky chráněny ddatečnu, 6 cm silnu, splehlivu betnvu desku a 6 cm silnu tepelně-izlační vrstvu. Dpručujeme Vám, abyste se pradili se statikem. Pkud má pdlaha, na které bude tpná vlžka umístěna dstatečné příčné rzlžení, pstačí 6 cm silná tepelně-izlační vrstva. Pdlaha před krbvu vlžku: Pdlaha z hřlavéh materiálu před krbvu vlžku musí být chráněna neb nahrazena dstatečně silnu vrstvu z nehřlavéh materiálu. Minimální rzměry tét nehřlavé plchy jsu: 800mm ve směru klmém na tevíratelnu stěnu (min. rzm. H na br.1) a 400mm ve směru suběžném s tut stranu( min.rzměry na br. 1) 1 kuřvd 2 krbvá vlžka 3 dn tpeniště 4 bezdívka 5 pdlaha Schéma pstavení krbvé vlžky: Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 3 (celkem 9) Platí d:

4 Krbvá vlžka dle ČSN EN Chráněný strp z hřlavých stavebních materiálů neb jak nsný stavební prvek 2. Náhradní stavební materiál: prvedené tepelné chranné patření 3. Spjvací kusy z celvéh plechu 4. Tepelná izlační vrstva: zadní stěna, bční stěna, strp, kmra knvekčníh vzduchu (viz. str.4) 5. Přizdívka 6. Izlace 7. Ochranná mřížka 8. Tepelná izlační vrstva 9. Nsná deska 10. Chráněná základvá deska z hřlavéh materiálu neb nsný stavební prvek 11. Clnící chrana pdlahy z nehřlavéh materiálu 12. Vstup knvekčníh vzduchu 13. Krbvá vlžka 14. Mříž výstupu vzduchu Kmínvá přípjka: Pkud stávající kmín nemá pr krbvu vlžku vhdný připjvací tvarvý kus, je třeba zřídit ddatečnu přípjku. Výška kmínvé přípjky vyplývá z řádně umístěné krbvé vlžky a nasazenéh klena kuřvdu a spjvacíh kusu měřen d hrní hrany nsné desky d středu spjvací trubky v blasti vstupu připjvacíh místa. Zhledněte přitm nutné vzdálensti pr bezdívku, tepelnu izlaci, dilatační spáru atd. Přizdívka a tepelná izlace zadní a bční stěny: P instalaci vhdné kmínvé přípjky může být prvedena přizdívka a tepelná izlace. Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 4 (celkem 9) Platí d:

5 Ptřebná přizdívka a tepelná izlace: Při zkuškách krbvých vlžek dle ČSN EN byla stanvena minimální tepelná izlace chráněných stavebních dílů. Při zkušce byla pužita tepelná izlace z lehčených kalcium-silikátvých desek ρ = 250kg/m 3. Tent materiál je nutn pužít ve stanvených minimálních tlušťkách. Jiné izlační materiály musí mít stejnu neb nižší tepelnu vdivst a srvnatelnu tepelnu dlnst! Přizdívka: 10 cm silná nerstná přizdívka musí být zřízena přím na chráněné stěně budvy (zadní, ppř. bční stěna). Přizdívka musí přiléhat až k izlační vrstvě a k chráněné stěně budvy, musí však přesahvat spjvací kus (dvd spalin) směrem nahru minimálně 20 cm. Od izlační přizdívky lze upustit v případě, že je stěna budvy minimálně 10 cm silná a není z hřlavéh materiálu a nejedná se nsnu železbetnvu zeď. Strp pkje nad tpnu vlžku (náhrada přizdívky): pkud sahá vlný prstr, ppř. blžení nad krbvu vlžku až ke strpu pkje, je třeba jej chránit v případě, že je z hřlavéh materiálu neb služí jak nsný prvek. Ochrana se skládá z 6 cm (lépe 10 cm) silné tepelné izlační vrstvy (Index izlačníh materiálu: dle AGI Q 132). Dpručuje se prvést tt chranné patření jak nsný mezistrp (např. plechvý) s izlačním materiálem, umístěným nad ním. Pkud se vytvří mezi strpem a izlací mezera, musí být diagnálně dvětrána (2x mřížka min 50cm 2 )! Byla stanvena následující chranná patření: přizdívka zadní stěna 100 mm bční stěna 100 mm náhrada přizdívky, izlace dle AGI Q 132 strp v bezdívce 60 mm tepelně izlační vrstva pdlaha 30 /30 mm* bční stěna přiléhající ke zdi 120 mm zadní stěna 120 mm bční stěna nepřiléhající ke zdi 40 mm strp knvekčníh vzduchu 100 mm minimální dstupy krbvé vlžky d vnitřní zadní stěna 150 mm strany izlace bční stěna 40 mm vzdálenst dna krbu d pdlahy 100 mm vzdálenst kbky krbu d strpu 500 mm *hřlavá pdlaha pd krbvu vlžku Tepelná izlace: knvekční plášť a knvekční kryt (vnější brys zařízení) je třeba ze všech stran blžit tepelnu izlační vrstvu. Tepelná izlace musí být v prvedení bez spár, na draz a na stranách se musí překrývat. Pkud nejsu tyt izlační desky připevněny na stěnách, na blžení neb na přilehlých deskách, je třeba je upevnit ve vzdálensti cca 30 cm. Plášť směrem d místnsti (clna) nemusí být tepelně izlván v případě, že je tpná vlžka knstruvána takvým způsbem, že se vlně přístupný pvrch pláště a pvrch výklenků na skladvání paliva může zahřát nejvýše na 85ºC. U pvrchů z minerálních stavebních hmt, s výjimku plch, na které lze dstavit předměty, platí namíst hdnty 85ºC teplta 120ºC. Tepelně-izlační vrstvy z minerální vlny neb srvnatelnéh materiálu musí být ze strany místnsti a knvekčníh vzduchvéh prstru těsně blženy jak chrana před třepením vláken. Pkud spjvací kus prchází stavebními díly s hřlavými stavebními materiály (např. chrannými stěnami), je třeba přijmut chranná patření dle ČSN Pvlený tepelně-izlační materiál a materiál přizdívek (minimální pžadavky) Tepelné izlace: lehčené kalcium-silikátvé desky ρ = 250kg/m 3, desky z minerální vlny, desky z keramických vláken. Přizdívka a bezdívka: Liapr, cihly, betn, pórbetn, kámen. Alternativní bezdívky a tepelně-izlační materiál: musí být schváleny. Většinu také splňují pžadavek na tepelnu izlaci a bezdívky. Bližší infrmace těcht stavebních materiálech získáte v dbrných prdejnách. Připjení krbvé vlžky: P přípravě izlace lze krbvu vlžku přisunut a připjit pmcí spjvacích kusů na kmín. D kmínvéh průduchu je krbvá vlžka připjena celvým kuřvdem maximální délce 1,5 m. Na dtahvém hrdle kuřvé kmry musí být kuřvd pjištěn klíkem neb závlačku prti samvlnému sesmeknutí. Pkud spjvací kus prchází stavebními díly s hřlavými stavebními materiály (např. chrannými stěnami), je třeba přijmut chranná patření dle ČSN Není přípustné d připjení ke kmínu vkládat žádná přídavná zařízení neschválená výrbcem. Kuřvd je nutn prti tčení a sesmeknutí zajistit šrubem neb nýtem (klíkem)! Vlžky s výsuvnými dvířky musí být bezděny tak, aby byl umžněn přístup pr servisní údržbu a pravu. Obezdívku v hrní části nad dvířky prveďte z lehce rzebíratelnéh materiálu (Calsil apd.), neb musí být v místě lžisek servisní tvry (mřížky, ztenčení pláště apd). Zazdívací rámeček v čelní části KV s výsuvem musí být zazděn dle schématu (br. 4). Umžňuje t jeh pzdější demntáž v případě servisu mechanizmu výsuvu. Větrací tvry v krytu výsuvných dvířek KV musí být průchzí pr prudící vzduch, zajišťující jejich chlazení. Při realizaci bezdívky je ptřeba všechny phyblivé díly a servisní tvry chránit před vniknutím prachu a nečistt. Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 5 (celkem 9) Platí d:

6 Obr.4 PRVEK OBEZDÍVKY RÁMEČEK Knvekční vzduchvé tvry: V nejvyšší části bezdívky jsu ptřebné neuzavíratelné knvekční vzduchvé tvry pr vývd knvekčníh vzduchu, ve spdní části bezdívky je nutný přívd knvekčníh vzduchu. Jejich minimální veliksti (průřezy) vycházejí z výknu KV uvedenéh v technickém listě. Při navrhvání veliksti průřezů vstupu/výstupu knvekčníh vzduchu je třeba zvětšit jej neefektivní plchu mřížky (cca 20-40% plchy mřížky dle designu) a uvažujte též s navýšením dle uvažvanéh způsbu prvzu(v TL je uveden jmenvitý výkn KV a skutečný výkn může být dle pužitéh mnžství paliva krátkdbě až 50% vyšší). Pžadvané min.průřezy vstupu a výstupu knvekčníh vzduchu jsu pr výpčet uvedeny v tabulce. Výkn krbvé vlžky (kw) Průřez vstupu knvekčníh vzduchu (cm2) Průřez výstupu knvekčníh vzduchu (cm2) P instalaci celéh krbu nesmí být mezván vstup ani výstup knvekčníh vzduchu libvlnými stavebními díly neb skladvaným palivem. Dpručujeme prvést bezdění knvekčníh prstru dbrnu firmu! Aby se zamezil hrmadění tepla, musí být krmě th tvry, ppř. mříže pr přívd a výstup knvekčníh vzduchu během tpnéh prvzu vždy tevřeny. D těcht tvrů nesmějí být instalvány žádné uzavíratelné mříže, lamely, žaluzie apd. V hrní části musí být knvekční plášť uknčen přepážku nad tvrem pr výstup tepléh vzduchu, aby nebyla vytvřena tepelná kapsa. (viz schéma bestavby) Průřezy knvekčníh vzduchu mezi tpnu vlžku a pláštěm, jakž i izlací na zadní straně jsu uvedeny v tabulce s chrannými patřeními (viz str.4). Tyt minimální vzdálensti uvedené v technickém listě musí být ddrženy p celé výšce krbvé vlžky v celé šířce, aby mhl knvekční vzduch vlně prudit. Prstr knvekčníh vzduchu: Jestliže není pužit prefabrikvaný prstr na knvekční vzduch (pláštění z pzink. plechu), je třeba zachvat mezi krbvu vlžku a vrstvu tepelné izlace vzadu a na bu stranách vzdálenst dle tabulky na straně č.4 Mntáž krbvé vlžky: P prvedení tepelné izlace pdle instalačníh předpisu lze krbvu vlžku pstavit na připravený pdklad. Krbvá vlžka se pmcí spjvacíh kusu (kuřvdu) připjí na kmín. Dilatační spára: Mezi vlžku a pláštěm je třeba pnechat minimálně 3 mm dilatační spáru. Spáru lze utěsnit těsnícím prvazem neb těsnící pásku. Opláštění (krbvá bezdívka): Plášť krbvé vlžky, brácený d místnsti, musí být z nehřlavéh materiálu prtipžární třídy A1 (např. kachle, mítka na nsiči mítky, kv neb keramické krbvé kachle). Mezi pláštěm a krbvu vlžku nesmí existvat přímý dtyk. Plášť smí spčívat puze na separátním nsném rámu, který je zpravidla připevněn ke zdi. Pr seřízení, údržbu a případné pravy je ptřeba bezdívku, v místě phyblivých dílů (výsuv a vládání klapek), patřit servisními tvry. T umžní tyt úkny prvádět bez nutnsti stavebních úprav a burání bezdívky. Okrasné trámy:okrasné trámy jsu přípustné před pláštěním krbvé vlžky ve vzdálensti minimálně 1 cm, pkud není krasný trám sučástí budvy a meziprstry sáláním d pláště jsu vlné takvým způsbem, aby nemhl dcházet k hrmadění tepla a krasný trám není v blasti vyzařvání krbvé vlžky.(viz br.5) Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 6 (celkem 9) Platí d:

7 br. 5 Prtipžární chrana v blasti sálání: Před tvrem tpeniště musí být směrem dpředu a d stran zachvána vzdálenst minimálně 80 cm (br. 06 pzice 1). V případě bustranně větrané chrany prti sálání pstačuje vzdálenst 40 cm (br. 06 pzice 2). Prtipžární chrana mim blast příméh sálání: Od vnějších plch pláště krbvé vlžky musí být zachvána minimální vzdálenst 5 cm k hřlavým stavebním dílům. Mezera musí být přístupná prudění vzduchu takvým způsbem, aby nedcházel k hrmadění tepla (br. 06 pzice 3). Stavební díly, které zakrývají puze malé plchy pláště krbvé vlžky, jak např. pdlahy, na tup přiléhající blžení stěn a tepelné izlační vrstvy smějí k plášti přiléhat těsně bez mezery (br. 6 pzice 4). Jiné, širší hřlavé stavební díly ve tvaru pásů, jak např. krasné trámy, jsu přípustné ve vzdálensti 1 cm d pláště krbvé vlžky. Přívd venkvníh vzduchu pr spalvání d krbvé vlžky. Krbvé vlžky jsu uzpůsbeny, pr přímé napjení externíh spalvacíh vzduchu. Hrdl, průměru 80mm, pr napjení přívdníh ptrubí vyúsťuje na spdní straně KV. Přívd napjení venkvníh vzduchu pr spalvání v krbvé vlžce musí mít c nejméně hybů. Pr přívd vzduchu d vzdálensti 1,5 m s jedním hybem (maximálně 90 ) lze pužít trubku průměru mm. Pr přívd vzduchu d vzdálensti 3 m s jedním neb dvěma hyby (celkvým sučet úhlů 135 ) lze pužít trubku průměru mm. Při pužití delší vzdálensti a více hybů je třeba brát v úvahu dpr vzduchu, který vzniká třením stěny trubky. Krbvé vlžky jsu vhdné puze pr uzavřený prvz. Prvz tpeniště: Vhdné paliv: Krbvé vlžky mhu být prvzvány puze s následujícími palivy: - suché dřevěné špalky v přírdním stavu JEN SUCHÉ DŘEVO UVOLŇUJE PŘI HOŘENÍ MÁLO ŠKODLIVIN!!! Krbvá vlžka není určená ke spalvání dpadu!!! Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 7 (celkem 9) Platí d: Přívd spalvacíh vzduchu: Při prvzvání zařízení je třeba dbát na t, aby byl d sptřebiče přiváděn zvenku dstatečné mnžství vzduchu. Prvedená patření pr přívd spalvacíh vzduchu se nesmí měnit. Je třeba zajistit, aby byly ptřebné přívdy spalvacíh vzduchu během prvzu tpeniště tevřené. Knvekční vzduch: Aby se zabránil hrmadění tepla, musí být přívdní a výstupní mřížky knvekčníh vzduchu během tpnéh prvzu stále tevřené. Dpručujeme svěřit instalaci teplvzdušných rzvdů dbrné firmě! Prtipžární chrana mim blast vyzařvání: K plášti krbu nesmějí být až d vzdálensti 5 cm umísťvány žádné předměty z hřlavých materiálů (např. regály). Prtipžární chrana v blasti sálání: Před tvrem tpeniště směrem dpředu a d stran se nesmějí až d vzdálensti 80 cm nacházet žádné hřlavé stavební díly (např. nábytek, kberce, květiny, atd.). Ochrana před ppáleninami: Dbejte bezpdmínečně na t, že tpná tělesa, která jsu v prvzu, mají hrké pvrchy, ppř. rukjeti. Při bsluze krbvé vlžky pužívejte přilženu chrannu rukavici. V blasti sálání (80 cm) byste se měli zdržvat puze při přikládání paliva, v případě delšíh pbytu může djít k ppálení pkžky. Ke krbu, který je v prvzu, je třeba zabránit přístupu dětí. Pužívání a uvedení d prvzu: Přípustná paliva a hspdárný, emise snižující prvz: Krbvá vlžka je určena ke spalvání suchých dřevěných plen s bsahem vdy max. 20% suché hmtnsti. Dřevěná plena by měla být skladvána 2 rky na vzdušném a suchém místě. Pužívání mkréh dřeva vede k nadměrnému vytváření kuře s bsahem dehtu a kndenzátu,

8 následkem čehž může djít k pškzení kmína. V každém případě však dchází k nadměrnému znečištění zařízení a živtníh prstředí. Délka plen by měla být kl 30 cm. Dřev je silně dplyňující paliv a ptřebuje prt mnh vrchníh (sekundárníh) vzduchu. Regulace pmcí pmaléh neb trvaléh hření není s tímt druhem paliva mžná. Tpný výkn při spalvání dřeva je určván zásadně přikládaným mnžstvím. Spalvání správně vysušenéh dřeva je nejhspdárnější a nejeklgičtější, prtže výhřevná hdnta čerstvéh dřeva je pdstatně nižší než dřeva vysušenéh. C se týče spalvání dpadů, zejména umělých hmt, balů, natřenéh a šetřenéh dřeva, je t pr vaši krbvu vlžku škdlivé a krmě th je t zakázán na základě zákna emisích. Rští, papír a drbné dřev se smí pužívat puze k zatápění. Nepužívejte nikdy k zatápění lehce hřlavé tekutiny jak benzín, líh a neskladujte pdbné tekutiny v blízksti vaší krbvé vlžky. První uvedení d prvzu: Při prvním uvedení d prvzu má být krbvá vlžka prvzvána puze při mírném výknu, aby se zabránil mžnému pškzení následkem příliš rychléh nárůstu teplty. Při prvním zatpení dchází následkem vytvrzvání pvrchvé úpravy ke vzniku zápachu a kuře. Místnst by měla být při prvním uvedení d prvzu dbře větrána. Před prvním zatpením zkntrlujte, zda jsu všechny vyjímatelné části krbu (deflektr a carcn) usazeny ve správné plze dle technickéh listu. Návd pr tpení v teplvzdušných krbvých vlžkách a kamnech vybavených zapalvačem s autmatickým hlídáním prcesu hření. Přečtěte si pečlivě návd autmatické regulace hření. Nastavte tepltu hření a dbu pr zapálení pdpalvače v krbvé vlžce, kamnech. Pr zatpení pužijte dpručený zapalvač. Nepužívejte kapalné pdpalvače ani pdpalvače na bázi pevnéh lihu. Dpručené jsu svitky z dřevěné vlny s parafínem. Pstup zatpení: pdpalvač plžte na žhavící trn. Nenapichujte jej, zajistěte, aby k pdpalvači byl dstatečný přístup vzduchu. Oblžte pdpalvač dpručeným mnžstvím paliva tak, jak je uveden v technickém listu příslušnéh výrbku. Pamatujte na dstatečný přístup vzduchu. Nechejte paliv vyhřet až d dby, kdy si autmatická regulace pžádá přilžení. Pr další přilžení pužijte puze takvé mnžství dpručenéh paliva /hd, jak je uveden v technickém listu příslušné krbvé vlžky/kamen. Tímt způsbem tpte dle ptřeby. Pr nachystání dalšíh tpení za pužití zapalvače s pdpalvačem musí být krbvá vlžka zcela vychladlá tzn. že na displeji musí být pžadavek zapálit. Při tpení musí být dveře krbvé vlžky uzavřené - v pačném případě nemůže autmatická regulace správně regulvat a může djít k přetpení krbvé vlžky. Krbvu vlžku nepřetěžujte větším mnžstvím paliva než je pvlené. Přetížení bude mít za následek hrší spalvání, černé skl a v krajním případě djde k pškzení krbvé vlžky. Optimální mnžství paliva je uveden v technickém listě. V důsledku přetěžvání krbu djde k nezvratným změnám na krbvé vlžce! K přetížení KV dchází přidáváním příliš velkéh mnžství paliva. Dpručený hdinvý palivvý tk je uveden v technickém listě pr daný typ. Při přetěžvání sptřebiče zaniká nárk na záruku sptřebiče! Krbvá vlžka s carcnem: carcnvé díly je nutn zahřívat velmi pzvlna. Prudké změny teplt mají za následek ppraskání dílů. Trhliny v carcnu však nemají vliv na jeh funkčnst. V případě rzlmení kamenů lze bjednat u ddavatele pastu na jejich slepení, dpručenu výrbcem. Je velmi důležité ddržet dpručený palivvý tk a pužívat puze suché dřev (max. 20% vlhksti), jinak dchází k nesprávnému hření, carcnvé kameny jsu přetěžvány, mnžství ppela je příliš velké a není dknale spálen. Před vybíráním ppela se vždy přesvědčte, jestli v ppelu nejsu zbytky uhlíků. I ve studeném ppelu se mhu nacházet zbytky žhavých uhlíků, cž může mít za následek pžár v dpadvé nádbě. Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 8 (celkem 9) Platí d:

9 Čištění a šetřvání: Minimálně 2x za sezónu, v případě ptřeby i častěji, byste měli váš krb ve studeném stavu vyčistit a šetřit. Přitm byste měli dstranit usazeniny ppela v kuřvdu a na deflektrech. Je mžné při čištění deflektry vyjmut. P vyčištění je pět pečlivě vraťte na stejné míst. Nečistty ze skla dstraníte nejlépe pmcí k tmu určenému speciálnímu čistícímu prstředku (nepužívejte žádné čisticí prstředky s brusnými účinky, prtže by dšl k pškzení skla škrábanci). Pzr! Čisticí prstředky bsahují agresivní látky zabraňte styku čističe s dveřmi, těsněním a i klrvaným rámečkem sklkeramiky. BeF Hme, s.r.. Ktvrdvice Ktvrdvice Tel. 516/ Fax. 516/ IČO: Firma: BeF Hme, s.r.. Strana 9 (celkem 9) Platí d:

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVODNÍCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVODNÍCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVODNÍCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 130 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki 2 3 4 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák kabelu (4)

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVODNÍCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVODNÍCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVODNÍCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upozornění: Informujte svého okresního kominíka, popř. kominického mistra! Přečtěte si prosím celý návod k instalaci a obsluze! Respektujte

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Dležitá upzrnní: Infrmujte svéh kresníh kminíka, pp. kminickéh mistra! Pečtte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte pi instalaci

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem Mikrvlnná truba s hrkým a vzduchem grilem 610.835 V3/0711 CZ Návd k bsluze by měl být vždy p ruce! 1. Obecné infrmace 62 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 62 1.2 Vysvětlivky symblů 62 1.3 Zdpvědnst

Více

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk.

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk. GuttaCre POPIS PRODUKTU GuttaCre bturátry se pužívají pr plnění křenvých kanálků. I. INDIKACE Tyt prdukty je mžn pužít puze v klinickém neb dentálním zařízení, kvalifikvaným stmatlgem. Aplikační ple: GuttaCre

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU!

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! 1. Správné pužívání 2. Bezpečnstní pkyny 3. Ppis výrbků a vládacích prvků 4. Obsluha 5. Pkyny k

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Kompresorové čištění hořáku

Kompresorové čištění hořáku Kmpresrvé čištění hřáku 10-200 Instalační manuál Kmpresr služí pr ddatečné čištění hřáků a výměníku ktlů, které lze připjit d řídící jedntky všech Bipel ktlů. Tent manuál je pr čištění hřáku pr ktle 10

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI pr Invace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkvskéh 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 699/PJ/OVZ/2013 dne: 07. listpadu 2013 Věc : Ddatečné infrmace

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

lehká, otevřená ocelová konstrukce s provizorními dřevěnými stupnicemi pro stavební účely, zábradlí ocelové, natřeno pouze základovou barvou

lehká, otevřená ocelová konstrukce s provizorními dřevěnými stupnicemi pro stavební účely, zábradlí ocelové, natřeno pouze základovou barvou Svislé nsné knstrukce Obvdvé knstrukce Dknčení dmu základní zděné zděné, cihelné blky 240 mm fasádní zateplvaní systém tl. 140 mm, na některých místech 120 mm (tepelně izlační vlastnsti celku max. U =

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Masážní křeslo DF1688F3-N

Masážní křeslo DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Masážní křesl DF1688F3-N Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

Návd k pužití Vibrační desky ZI-RPE60 / Zi-RPE90 EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8 Přečtěte a ddržujte návd k pužití a bezpečnstní pkyny! Technické změny jakž i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav:

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Broušení a ostření nástrojů na speciálních bruskách

Broušení a ostření nástrojů na speciálních bruskách Prjekt: Téma: Brušení a stření nástrjů na speciálních bruskách Obr: Nástrjař, Obráběč kvů Rčník: 1. Zpracval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslvá škla Uherský Brd, 2010 Obsah Obsah...1 1. Brušení nástrjů...2

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více