Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50"

Transkript

1 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková (do bodu 13), JUDr. Jana Zejdová, Zbyněk Cincibus, Karel Škvarenina Omluveni: Neomluveni: Zpracovatelé: Dagmar Švarcová, Adéla Hrubá, Blanka Gürthová Hosté: Ing. Blecha, p. Šimůnek Jednání řídila: Ing. Jitka Volfová Jednání zahájeno v 16:00 hodin, ukončeno v 18:00 hodin. Program: Zahájení jednání 1. Záměry (body 1-3) 2. Prodeje (body 4-13) 3. Ostatní výkup (bod 14) 4. Pronájmy (body 15-21) 5. Prodej energetického zařízení (bod 22) Zahájení jednání Předsedkyně Ing. Jitka Volfová zahájila jednání a seznámila přítomné s jeho programem. Bylo navrženo stažení bodu č. 3 a 21, které budou na příští jednání doplněny. schválili výše uvedený program. Na začátku jednání byl přítomen informační technik, a názorně předvedl přístup k materiálům, které budou od příštího jednání umístěny na webových stránkách. Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp:// Jako první byl projednáván bod č. 22 prodej energetického zařízení, ke kterému podal vysvětlení Ing. Blecha.

2 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 2 / 15 ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4055/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m 2 z celkové výměry 389 m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání záměru je žádost pana Černáka ze dne , který má zájem si odkoupit část pozemku za účelem dodržení minimální odstupové vzdálenosti budoucí stavby na pozemku p. č. 4054/59. Popis prodávané/k pronájmu nemovité věci: Dle místního šetření se jedná o pruh travnatého pozemku podél komunikace. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: V blízkosti předmětu záměru se nacházejí společně s pozemkem p. č. 4055/9 všechny komunikace ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Nabízené pozemky nejsou užívány, jedná se volně přístupné plochy. Ocenění: Jedná se o záměr výkupu. Další skutečnosti: Na pozemku je zřízeno věcné břemeno společnosti ČEZ Distribuce, a.s. doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 4055/9 v k. ú. s dodržením podmínek správce komunikací (zarovnat hranice pozemku až k p. č. 4054/99 = cca 80 m 2 ) a investičního oddělení (ponechat pruh pozemku ve vlastnictví města podél komunikace). 2. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 5292/2 o výměře m 2 a p. č 5292/3 o výměře m 2 vše ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Důvodem projednávání záměru jsou žádosti několika zájemců o různé části výše uvedených pozemků v k. ú.. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v ulici Svatopluka Čecha. Dle místního šetření se jedná o veřejné prostranství kolem bytového domu, části jsou zaplocené a obyvatelé domu je neoprávněně užívají jako zahrádky. V současné době probíhají jednání o změně územního plánu. - žadatelka paní Mátlová má zájem o odkoupení části pozemku p. č. 5292/2 o výměře cca 300 m 2 za účelem zajištění příjezdu ke svému objektu čp a parkování (zelená část) - žadatelé manželé Valjentovi mají zájem o odkoupení částí pozemků p. č. 5292/2 a 3 o výměře cca 730 m 2 za účelem zahrádky (modrá část) - žadatelé manželé Kašparovi a manželé Jelínkovi mají zájem o část pozemku p. č. 5292/2 o výměře cca 200 m 2 za účelem přístupu ke svým zahrádkám (červená část) nedoporučili záměr prodeje částí pozemků p. č. 5292/2 a 5292/3 v k. ú. s ohledem na projednávání změny územního plánu.

3 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 3 / 15 PRODEJE 3. Prodej pozemku p. č. 2567/3, zastavěná plocha o výměře 9 m 2 (odděleno z pozemku p. č. 2567/1) v k. ú Žadatel: Žadatelem je ČEZ Distribuce, a.s., sídlo Teplická 874/8, Děčín, IČ: Důvod převodu: Důvodem projednávání prodeje pozemku je podaná žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která je vlastníkem transformační stanice a má zájem si odkoupit pozemek pod touto stavbou. Dne obdrželo město žádost o odprodej části pozemku p. č. 2567/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 316 m 2 v k. ú., za účelem vybudování nové transformační stanice. Původní trafostanice byla umístěna v objektu bývalé kotelny na pozemku p. č Popis prodávané nemovité věci: Jedná se o pozemek p. č. 2567/1, který je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Slovance, ulice Českokamenická nedaleko Euroškoly. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu prodeje: Zbývající část pozemku p. č. 2567/1 zůstane ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Předmět prodeje je zastavěn zcela stavbou ve vlastnictví žadatele. Ocenění: Stavba byla provedena, kolaudační souhlas i geometrický plán město obdrželo dne a nyní Odbor rozvoje, majetku a investic předkládá ke schválení prodej pozemku p. č. 2567/3 o výměře 9 m 2 v k. ú. za celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč. Další skutečnosti: Nejsou Projednáno ve VPPN/ZM: Zastupitelstvo města na svém jednání dne schválilo uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji nemovitostí č. A /2011 viz příloha. Kupní cena byla stanovena ve výši 2000,- Kč/m 2 (zastavěný pozemek). Ve smlouvě se uvádí, že po realizaci a kolaudaci stavby trafostanice, zajistí budoucí kupující zaměření skutečného provedení stavby a oddělovací geometrický plán, který stanoví přesnou výměru záboru z pozemku p. č. 2567/1 v k. ú.. doporučili prodej pozemku p. č. 2567/3 o výměře 9 m 2 v k. ú. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za cenu ve výši ,- Kč se splatností při podpisu kupní smlouvy. 4. Prodej pozemku p. č. 1376/37, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m 2 v k. ú. Žadatel: MUDr. Vlasta Konopková (narozena xxx), bytem xxx Důvodem projednávání prodeje pozemku je podaná žádost paní Konopkové ze dne , která má zájem si odkoupit pozemek p. č. 1376/37 za účelem rozšíření přístupové cesty k rodinnému domu. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem v ulici Boženy Němcové. O tento pozemek si požádala majitelka nově postaveného domu na p. č. 1380/17, která má zájem ho využít jako přístupovou cestu. Nachází se zde vzrostlý živý

4 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 4 / 15 plot. Přesné hranice pozemku nelze bez vytyčení zjistit Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. Byli osloveni vlastníci sousedního pozemku p. č. 1376/36 a sdělili, že o pozemek p. č. 1376/37 nemají zájem. doporučili prodej pozemku p. č. 1376/37 o výměře 14 m 2 v k. ú. MUDr. Vlastě Konopkové za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (jedná se o dokup do 100 m 2 ) se zřízením služebnosti inženýrské sítě a se splatností při podpisu kupní smlouvy. 5. Prodej pozemku p. č. 1818/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 v k. ú. Žadatel: Pavel Kadleček (narozen xxx), bytem xxx Důvodem projednávání prodeje pozemku je podaná žádost pana Kadlečka ze dne , který je vlastníkem stavby na pozemku p. č. 1818/11 a má zájem si odkoupit pozemek pod touto stavbou a sloučit tím vlastnictví. Pozemek p. č. 1818/1 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v Havlíčkově ulici v areálu bývalé hasičské zbrojnice. Jedná se o pozemek pod stavbou sušící věže. Dle nového občanského zákoníku má vlastník stavby předkupní právo na pozemek pod stavbou. V případě odkoupení by si žadatel měl zajistit přístup k nemovitostem zřízením služebnosti cesty Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 1818/11 o výměře 17 m 2 v k. ú. za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 (zastavěný pozemek) se splatností při podpisu kupní smlouvy s tím, že si pan Kadleček požádá o zřízení služebnosti cesty. 6. Prodej pozemku p. č. 5972/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m 2 v k. ú. Žadatel: RWE GasNet, s.r.o., sídlo Klíšská 940, Ústí nad Labem IČ: Důvodem projednávání prodeje pozemku je podaná žádost společnosti RWE GasNet ze dne , která je vlastníkem regulační stanice a má zájem si odkoupit pozemek pod touto stavbou a tím sjednotit vlastnictví. Pozemek p. č. 5972/4 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově v ulici U Mlékárny. Na pozemku se nachází stavba regulační stanice. Dle nového občanského zákoníku má vlastník stavby předkupní právo na pozemek pod stavbou.

5 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 5 / 15 Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 5972/4 o výměře 174 m 2 v k. ú. za cenu ve výši 2.000,- Kč/m 2 (cena pro podnikání) společnosti RWE GasNet, s.r.o. se splatností při podpisu kupní smlouvy. 7. Prodej pozemků p. č. 86/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m 2 a p. č. 633/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m 2 vše v k. ú. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., sídlo Teplická 874/8, Děčín, IČ: Důvodem projednávání prodeje pozemků je podaná žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne , která je vlastníkem transformačních stanic a má zájem si odkoupit pozemky pod svými stavbami a tím sjednotit vlastnictví. Pozemky p. č. 86/2 a 633/4 jsou ve vlastnictví města a nachází se v centru České Lípy. Na pozemcích se nachází stavby transformačních stanic ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce. Dle nového občanského zákoníku má vlastník stavby předkupní právo na pozemek pod stavbou Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemků p. č. 86/2 o výměře 35 m 2 a p. č. 633/4 o výměře 31 m 2 vše v k. ú. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za cenu ve výši 2.000,- Kč/m 2 (cena pro podnikání) se splatností při podpisu kupní smlouvy. 8. Prodej pozemku p. č. 4682, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m 2 v k. ú. Česká Lípa Žadatelé: Naděžda Polášková (narozena xxx) a Jan Polášek (narozen xxx), oba bytem xxx Důvodem projednávání prodeje pozemku je podaná žádost manželů Poláškových ze dne , kteří mají zájem si odkoupit pozemek pod svou garáží a tím sjednotit vlastnictví. Pozemek p. č je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Na pozemku se nachází stavba garáže ve vlastnictví žadatelů. Dle nového občanského zákoníku má vlastník stavby předkupní právo na pozemek pod stavbou Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č o výměře 24 m 2 v k. ú. manželům

6 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 6 / 15 Poláškovým za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 (zastavěný pozemek) se splatností při podpisu kupní smlouvy. 9. Prodej části pozemku p. č. 1362/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatel: Marie Prokopová (narozena xxx), bytem xxx Důvodem projednávání prodeje pozemku je podaná žádost paní Prokopové ze dne , která má zájem si odkoupit část pozemku p. č. 1362/1 za účelem parkování. Pozemek p. č. 1362/1 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem. Jedná se o travnatý pozemek kolem řadových garáží. Žadatelka vlastní bytový dům čp. 319 v bezprostřední blízkosti a má zájem si část pozemku odkoupit za účelem vytvoření parkoviště pro nájemníky tohoto domu Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej části pozemku p. č. 1362/1 o výměře cca 100 m 2 v k. ú. Marii Prokopové za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 (cena za pozemek k podnikání) s dodržením odstupové vzdálenosti 1 m od garáží + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 10 pro 0 proti 3 zdrželi se 0 nehlasoval 10. Prodej pozemku p. č. 243, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 178 m 2 v k. ú. Žizníkov Žadatel: Ivana Hrdličková, bytem xxx Důvodem projednávání prodeje pozemku je podaná žádost paní Hrdličkové ze dne , která má zájem si odkoupit pozemek za účelem rozšíření zahrady. Pozemek p. č. 243 je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově u příjezdové silnice z České Lípy. Jedná se o travnatý pozemek podél komunikace. Žadatelka má zájem o odkoupení pozemku za účelem rozšíření zahrady a zalesnění Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 243 o výměře 178 m 2 v k. ú. Žizníkov Ivaně Hrdličkové za cenu ve výši 400,- Kč/m 2 (základní cena v k. ú. Žizníkov) se splatností při podpisu kupní smlouvy.

7 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 7 / Prodej pozemků p. č. 315/2, trvalý travní porost o výměře 494 m 2, p. č. 316/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 57 m 2 a část p. č. 334/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 629 m 2 vše v k. ú. Dobranov Žadatelé: manželé Jitka Pažoutová (narozena xxx), bytem xxx a Pavel Pažout (narozen xxx), bytem xxx Důvodem projednávání prodeje pozemku je podaná žádost manželů Pažoutových ze dne , kteří mají zájem si odkoupit pozemky za účelem zajištění přístupu ke svým nemovitostem. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově v bezprostřední blízkosti bývalého fotbalového hřiště. Jedná se o travnatý porost, o který mají zájem vlastníci pozemku p. č. 314 za účelem zajištění přístupu Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemků p. č. 315/2, 316/2 a část p. č. 334/2 vše v k. ú. Dobranov manželům Jitce a Pavlovi Pažoutovým za cenu ve výši 250,- Kč/m 2 (jedná se o základní cenu v k. ú. Dobranov) + náklady na zpracování geometrického plánu, se splatností při podpisu kupní smlouvy. 12. Prodej části pozemku p. č. 2790/3, ostatní plocha o výměře m 2 z celkové výměry m 2, p. č. 2790/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m 2 a p. č. 2790/15, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m 2 vše v k. ú. Žadatel: Shell Czech Republic a.s, se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, IČ: Důvodem projednávání prodeje pozemků je podaná žádost společnosti Shell Czech Republic, a.s., ze dne která má zájem si odkoupit pozemky pod stavbami a v okolí čerpací stanice. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě u výjezdu z města podél silnice I/9. Jedná se o pozemky, na kterých se nachází stavby a zpevněné plochy u čerpací stanice Shell. Žadatel má zájem si odkoupit pozemky pod budovami, které vlastní a část pozemku v bezprostřední blízkosti stanice. Do současné doby byl prodej několikrát odložen ze strany žadatele z důvodu nedostatku financí a poslední stanovisko ze dne je takové, že se v roce 2015 na koupi pozemků finance najdou. Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. Společnost má pozemky v pronájmu od roku 1994 a níže uvádíme některé údaje z nájemní smlouvy pro informaci: - cena nájemného je ve výši ,- Kč, placeno ve dvou splátkách na účet města ke dni a daného roku.

8 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 8 / 15 - smlouva uzavřena za účelem výstavby a provozování čerpací stanice a s tím souvisejících dalších činností (včetně prodejny, mycí linky, atd.) na dobu 30 let počítáno ode dne podpisu smlouvy ( ) - čl. 9 ukončení pronájmu odst > nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodnou-li se nájemce s pronajímatelem jinak. - odst > smlouva může být prodloužena za stejných podmínek v případě zájmu nájemce a souhlasu pronajímatele. Zájem na prodloužení je nájemce povinen oznámit pronajímateli nejpozději 6 měsíců před ukončením platnosti smlouvy. - odst > v případě ukončení pronájmu není nájemce povinen uvést pozemek do původního stavu. Je povinen odstranit případné ekologické škody způsobené ke dni ukončení pronájmu v důsledku činnosti nájemce nebo subjektu. - čl. 5 vlastnické právo - odst > ke dni ukončení platnosti nájemního vztahu, nájemce převede na pozemku postavené stavby bezúplatně na pronajímatele pokud o to pronajímatel nejpozději 6 měsíců před ukončení nájemního vztahu požádá s tím, že nájemce odstraní chráněné značky TOTAL (nyní Shell). Pokud pronajímatel o bezúplatný převod ve výše uvedené lhůtě nepožádá, je nájemce oprávněn prodat postavené stavby třetí osobně. K výběru třetích osob má pronajímatel právo se vyjádřit. V tomto případě s pronajímatel zavazuje uzavřít s třetí osobou smlouvu o pronájmu pozemku vymezeném v této smlouvě. - čl. 8 oprávnění nájemce -> pronajímatel se zavazuje, pokud by pozemek prodával, nabídnou tento přednostně nájemci s tím, že rozsah práv a povinností účastníků se smluvně upravuje tak, jako by tomu bylo u předkupního práva dle 603. odst. 1 a 605 obč. zákona. Pronajímatel je povinen nabídnout pozemek při zamýšleném prodeji nejprve nájemci za cenu a za podmínek splatnosti kupní ceny, jaké by eventuelně měl jiným zájemce. Nájemce je oprávněn sdělit své rozhodnutí do dvou měsíců od doručení nabídky. Pronajímatel není oprávněn pozemek prodat jinému zájemci, pokud nájemce nabídku příjme. Při změně podmínek musí dojít k nové nabídce se stejnou lhůtou. - čl. 11 zvláštní ujednání ->nájemce se zavazuje, že ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. 20, dost. 5 poskytne dar v částce ,- Kč na rozvoj města, na obnovu historické stavby města Vodního hradu pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tento dar uhradí nájemce do pěti dní po nabytí právní moci územního rozhodnutí (podmínka byla splněna). nedoporučili prodej pozemků p. č. 2790/3 o výměře m 2, p. č. 2790/14 o výměře 178 m 2 a p. č. 2790/15 o výměře 120 m 2 vše v k. ú., na pozemky je uzavřena nájemní smlouva až do roku 2024.

9 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 9 / 15 VÝKUPY 13. Výkup pozemků p. č. 4762/1, ostatní plocha o výměře m 2, p. č. 4762/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 249 m 2 včetně objektu občanské vybavenosti čp (domek správce a šatny) a p. č. 4762/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m 2 včetně objektu klubovny vše v k. ú. od Tělovýchovné jednoty LOKOMOTIVA, o.s., se sídlem Mánesova 1580, IČ: Důvodem projednání výkupu výše uvedených pozemků a objektů v k. ú. je nabídka Tělovýchovné jednoty Lokomotiva. Protože sdružení nemá dostatečné množství finančních prostředků na úhradu zvýšených nákladů na provoz a údržbu sportoviště, nabídla nemovitosti k odprodeji městu, které tímto výkupem a rozšíří sportoviště provozovaná sportovní příspěvkovou organizací. Výše uvedené nemovitosti se nachází v ulici 5. května v České Lípě, jedná se o sportovní plochy, hřiště a přilehlé objekty. Zastupitelstvo města na svém jednání dne schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva viz příloha. Kupní cena byla stanovena dle znaleckého posudku ze dne ve výši ,- Kč (cena v čase a místě obvyklá). Dle článku III této smlouvy město splácelo kupní cenu v ročních splátkách ( ) a do je nutné uzavřít kupní smlouvu o převodu nemovitostí na město. Město zadalo zpracování aktualizovaného znaleckého posudku k , který stanovil shodnou kupní cenu v čase a místě obvyklou ve výši ,- Kč.. doporučili výkup pozemků p. č. 4762/1 o výměře m 2, p. č. 4762/2 o výměře 249 m 2 a p. č. 4762/3 o výměře 64 m 2 vše v k. ú., od Tělovýchovné jednoty Lokomotiva za cenu ve výši ,- Kč.

10 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 10 / 15 PRONÁJMY část A: 14. Gabriela Čerbáková, Růžová 951/13, Praha 1, IČ pronájem nebytových prostor čp. 169 nám. T.G.M v České Lípě o celkové výměře 100,36m 2 - Žádost o zápočet provedených stavebních úprav, zhodnocení objektu čp. 169, oproti stanovenému nájemnému Paní Čerbáková, byla na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor s účinností ze dne nájemce prostor nám. T.G.M čp. 169 o výměře 100,36 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu zřízení prodejny oděvů a kosmetiky s poskytováním kosmetických služeb - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby dále byla paní Čerbáková na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor s účinností ze dne a násl. dodatků č. 1 a 2 nájemcem prostor nám. T.G.M čp. 169 o výměře 42,4 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu účely provozování kadeřnictví, kosmetiky a poskytování občerstvení - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace Dne podala paní Čerbáková žádost o ukončení pronájmu nebytových prostor dohodou a doplnění účelu užívání. V žádosti uvedla, že případnou rekolaudaci by si zajistila na svůj náklad se souhlasem města. RM dne pod č.usn. 987/A/2014 schválila dle žádosti žadatelky ukončení smlouvy uzavřené dne včetně dodatků č. 1 a 2 dohodou ke dni a následně byla uzavřena dne nová smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání z důvodu doplnění účelu o kadeřnictví. Dne obdrželo OTSM oznámení od paní Čerbákové o zahájení prací a provedení zhodnocení objektu čp (OTSM pro informaci uvádí - dle předložených faktur a účetních dokladů bylo v té době vše provedeno) Následně dne OTSM obdrželo žádost o zápočet provedených stavebních úprav zhodnocení objektu čp. 169, nám. T.G.M. oproti stanovenému nájemnému v celkové částce ,-Kč a následně dne obdrželo žádost o nové projednání zápočtu. Oddělení technické správy majetku správce SBD SEVER V Nájemní smlouvě uzavřené s paní Čerbákovou dne je v článku IV. bod 5 uvedeno: 5. Změny v předmětu nájmu včetně změn vnitřního vybavení, které patří pronajímateli, je nájemce oprávněn provádět pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Změnu provádí nájemce na svůj náklad. Všechna potřebná správní rozhodnutí a opatření orgánů státní správy a samosprávy, předepsaná obecně závaznými právními předpisy pro provedení změn uvedených v tomto článku smlouvy si je povinen zajistit samostatně na vlastní náklady nájemce a kopie pravomocného kolaudačního rozhodnutí, budou-li stavebním úřadem vydány, předá pronajímateli bez zbytečného odkladu. Provede-li nájemce změnu předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, sjednávají

11 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 11 / 15 smluvní strany toto: Dojde-li změnou předmětu nájmu k jejímu zhodnocení, toto zhodnocení při skončení nájmu přechází bez dalšího do vlastnictví pronajímatele jako smluvní pokuta za porušení povinnosti předchozího písemného souhlasu pronajímatele se změnou předmětu nájmu; nájemce v tomto případě nemá právo na vyrovnání podle míry zhodnocení od pronajímatele. Město obdrželo žádost o změnu užívání ze dne s tím, že úpravy budou provedeny na vlastní náklady. Město odsouhlasilo změnu užívání dopisem ze dne a konstatovalo, že úpravy budou provedeny na vlastní náklady. Město Česká Lípa neobdrželo žádnou žádost s podklady (návrhy cen, způsob úpravy atd..) o schválení stavebních úprav. doporučili schválit paní Čerbákové předloženou žádost o zápočet provedených stavebních úprav zhodnocení objektu čp. 169, nám. T.G.M. oproti stanovenému nájemnému v celkové výši Kč ,- (jedná se o fakturu č firmy SPORT GAMES WIN, a.s. opravy elektro v celkové výši ,- Kč a fakturu č. 11 firmy Jenšovský Jiří oprava vodovodních a kanalizačních rozvodů v celkové výši ,- Kč) z celkové předložené částky Kč ,-. Jedná se o stavební úpravy, které zůstanou nedílnou součástí výše uvedeného domu a ve vlastnictví města. HLASOVÁNÍ: 7 pro 3 proti 2 zdrželi se 0 nehlasoval 15. Osadní výbor obcí Vlčí důl, Vítkov a Dobranov, nebytové prostory o celkové výměře 263 m 2, Dobranov čp. 14 zapůjčení nebytových prostor Oddělení technické správy majetku předkládá žádost Osadního výboru obcí Vlčí důl, Vítkov a Dobranov v zastoupení předsedy Osadního výboru pana Vítězslava Neumanna ze dne , ve které uvádí: V současné době tyto prostory využívá Osadní výbor obcí Vlčí důl, Vítkov a Dobranov (pouze v zastoupení panem Neumannem) bezplatně pro své schůze s občany a kulturní akce. Smlouva o výpůjčce mezi Městem a Osadním výborem Vlčí důl, Vítkov a Dobranov byla uzavřena na dobu určitou jednoho roku s účinností od dne A dále tyto prostory město ČL užívá pro potřeby volební místnosti. doporučili zapůjčení nebytových prostor v objektu čp. 14 v Dobranově o celkové výměře 263 m 2 Osadnímu výboru obcí Vlčí důl, Vítkov, Dobranov, za účelem pořádání tanečních zábav, plesů, akcí pro děti, besed osadního výboru s občany a jiných kulturních akcí na dobu určitou s účinností ode dne podpisu smlouvy do a dále za uvedených podmínek: - vypůjčitel si na své náklady zajistí úklid, přípravu sálu a veškeré služby a energie a umožní využití uvedených prostor pro potřeby města ČL(volby atd..) HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

12 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 12 / 15 PRONÁJMY část B Úsek prodejů a pronájmů ORMI 16. Pavel Černý, Skalice u České Lípy, IČ: nájem části pozemků v k. ú. za účelem umístění stánku - žádost o úpravu nájemného Pan Černý má s městem uzavřeno 7 níže uvedených nájemních smluv na části pozemků v k. ú. na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem umístění stánku s prodejem novin, losů, časopisů a tabákových výrobků. Rada města na svém jednání dne pod číslem usn. 1047/C/2014 vyhověla žádosti pana Černého ze dne o úpravu nájemného a schválila snížení nájemného o 50 % u všech 7 smluv. Toto bylo řešeno uzavřením dodatků k nájemním smlouvám s tím, že roční částka nájemné byla snížena od Jedná se o níže uvedené smlouvy: 1) ze dne na pozemek p. č. 5825/503 (původně 5825/5) o výměře 9,40 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč 7.936,- bez DPH + valorizace 2) ze dne na pozemek p. č. 5825/147 o výměře 7,80 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč 6.810,- bez DPH + valorizace 3) ze dne na pozemek p. č. 5750/85 o výměře 7,30 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč 6.364,- bez DPH + valorizace 4) č. A /2005 ze dne na pozemek p. č. 5276/2 o výměře 7,60 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč 6.636,- bez DPH + valorizace 5) č. A /2005 ze dne na pozemek p. č. 1338/131 (původně 1338/146) o výměře 8,00 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč 6.984,- bez DPH + valorizace 6) č. A /2011 ze dne na pozemek p. č o výměře 8,00 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč 7.300,- bez DPH + valorizace 7) č. A /2011 ze dne na pozemek p. č. 5825/576 o výměře 8,00 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč 7.300,- bez DPH + valorizace hlasovali o snížení ceny nájemného za umístění stánku na částku 384,- Kč/m 2 /rok a nedoporučili snížení, neboť jsou v přípravě nová pravidla pro oceňování. HLASOVÁNÍ: 1 pro 7 proti 4 zdrželi se 0 nehlasoval

13 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 13 / Zdeněk Rudinský, bytem xxx - žádost o pronájem části pozemku p. č. 45 o výměře cca 353 m 2 v k. ú. Lada za účelem sekání trávy Jedná se o část pozemku p. č. 45 v k. ú. Lada o výměře cca 353 m 2 z celkové výměry 637 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace. Tento pozemek se nachází mezi pozemky ve vlastnictví žadatele. Záměr zveřejněn: doporučili po uplynutí vývěsní doby záměru pronájmu, uzavření nájmu (pachtu) na část pozemku p. č. 45 o celkové výměře 353 m 2 v k. ú. Lada se Zdeňkem Rudinským za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 6 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu za účelem sekání trávy (pozemek nebude oplocen) - cena nájmu 3,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace - další podmínky dodržení podmínky stanovené OTSM - správcem zeleně, tj. tráva bude sekána minimálně 2x ročně, nebo na základě výzvy pronajímatele. HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 18. Václava Dvořáková a Jiří Dvořák, oba bytem xxx - žádost o pronájem části pozemku p. č o celkové výměře 261 m 2 v k. ú. za účelem rozšíření zahrady u RD a příjezdu ke garáži Jedná se o část pozemku p. č v k. ú. o celkové výměře 261 m 2 z celkové výměry 492 m 2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: ZPF. Tento pozemek se nachází vedle pozemku žadatele na Svárově v ulici Českých bratří. Záměr zveřejněn: doporučili po uplynutí vývěsní doby záměru pronájmu, uzavření nájmu (pachtu) na část pozemku p. č o celkové výměře 261 m 2 v k. ú. s Václavou Dvořákovou a Jiřím Dvořákem za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 6 měsíční výpovědní lhůtou s tím, že nájemce současně uhradí stanovenou cenu nájemného za dobu užívání pozemku od do doby uzavření smlouvy, tj. ke dni účinnosti smlouvy. - účel nájmu část pozemku o výměře 112 m 2 za účelem rozšíření zahrady u RD čp (pozemek bude oplocen) a část pozemku o výměře 149 m 2 za účelem příjezdu ke garáží nacházející se na p. č. 3946/2 (tato část nebude zaplocena) - cena nájmu 30,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

14 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 14 / Roman Málek, bytem xxx - žádost o pronájem části pozemků p. č. 4067/1 a p. č. 4068/50 vše o celkové výměře 158 m 2 v k. ú. za účelem údržby a sekání trávy Jedná se o níže uvedené pozemky v k. ú., které se nacházejí v lokalitě pozemků U Kola na Kopečku: - část pozemku p. č. 4067/1 o výměře 1 m 2 z celkové výměry 757 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; - část pozemku p. č. 4068/50 o výměře 157 m 2 z celkové výměry m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF Záměr zveřejněn: doporučili po uplynutí vývěsní doby záměru pronájmu, uzavření nájmu (pachtu) na část pozemku p. č. 4067/1 o výměře 1 m 2 a část pozemku p. č. 4068/50 o výměře 157 m 2 vše v k. ú. s Romanem Málkem za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 6 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu za účelem údržby a sekání trávy (pozemek nebude oplocen) - cena nájmu 3,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace - další podmínky dodržení všech podmínek stanovených OTSM - správcem zeleně, správcem komunikací a správcem veřejného osvětlení. Dále dodržení podmínky stanovené oddělení investic a dotací. HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 20. Prodej energetického zařízení TS ev.č.:cl_0116 Č. Lípa Zimní stadion a CL_0126 Č. Lípa Kulturní dům, obojí v k. ú. a zřízení služebnosti Dopisem ze dne požádala společnost ČEZ Distribuce, a.s. Děčín o odprodej části energetického zařízení elektrických stanic v objektech města, které jsou využívány pro distribuci elektrické energie. Jedná se o 2 kobky č.01 a 02 (2x odpínač vč. propojovacích sběrnic a příček), umístěné v elektrické stanici č. CL_0126, Zimní stadion a 2 kobky č.03 a 04 (2x vypínač, 2x odpojovač vč. propojovacích sběrnic a příček), umístěné v elektrické stanici č. CL_0126 Kulturní dům. Důvodem žádosti je ustanovení 7 zákona 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění, podle kterého musí mít ČEZ Distribuce, a.s. k energetickému zařízení, které používá pro výkon licencované činnosti, vlastnické, nebo jiné užívací právo. Na základě našeho požadavku byly na předmětná zařízení společností ČEZ Distribuce, a.s. doručeny znalecké posudky, na kterých je vyčíslena cena poptávaného zařízení. Zařízení v Kulturním domě Crystal je v posudku ohodnoceno částkou ,- Kč, zařízení umístěné v objektu Zimního stadionu je ohodnoceno částkou ,- Kč, celkem za oba objekty ,- Kč. Po projednání s místostarostou dne bylo rozhodnuto o zadání vypracovat vlastní znalecký posudek. Ten vypracoval liberecký znalec Doc. Ing. Jiří Vacek, který ohodnotil el. zařízení k Kulturním domě Crystal částkou ,- Kč a zařízení umístěné v objektu

15 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 15 / 15 Zimního stadionu částkou ,- Kč, celkem tedy za oba objekty ,- Kč. Dopisem dne byla tato skutečnost oznámena společnosti ČEZ Distribuce, která následně dopisem ze dne potvrdila zájem o odkoupení i za tyto ceny a současně požádala v případě prodeje o zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. k předmětu koupě. Předmětné objekty a jejich elektrické schema je znázorněno na přiložených snímcích. Stanovisko investičního oddělení p. Ezr: souhlasím s prodejem výše uvedeného zařízení. Zařízení je dle mého názoru součástí distribuční soustavy elektrické energie a společnost ČEZ Distribuce jej využívá ke své licencované činnosti. Společnost ČEZ se touto žádostí snaží narovnat majetkoprávní vztah k zařízení, které využívá pro svoji činnost. V případě odprodeje tohoto zařízení je nutné uzavřít zároveň s kupní smlouvou i smlouvu o služebnosti (věcném břemeni), kde budou stanoveny přesné podmínky pro umístění zařízení ČEZ v našich budovách. V případě, že by zařízení zůstalo v majetku města a bylo ČEZ pouze pronajato (jak doporučuje p. o. Sport), bude problematické řešit při budoucí modernizaci, příp. nevratném poškození tohoto zařízení odpovědnost, povinnosti a práva k uvedenému zařízení vyplývající z nájemního vztahu. vzali na vědomí prodej energetického zařízení v zařízeních města (jedná se movitou věc) a doporučili zřídit služebnost přístupu pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. Příští jednání výboru se koná od 16:00 hod. v zasedací místnosti rady města. dne Zapsala: Ing. Dagmar Švarcová tajemnice výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Jitka Volfová předsedkyně výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA.

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA. Z á p i s z 3. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 2.6.2011

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 8 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová, Pavel Chochola, Libuše Horáková

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 36328/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 2. listopadu 2015

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin.

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v 19.44 hodin. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 14/2014 konané dne 12. května 2014 Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Mgr. František Bodlák, p. Tomáš Janák, PaedDr. Luboš Rýdlo, Ing. Jaroslav Ryneš

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek z 62. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 13. října 2008 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich (do bodu 5), Petr Pirunčík, Roman Málek, Otomar Němeček,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 5. 9. 2013 v 13,00 hodin

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim

Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Datum a místo konání: 12. května 2014 ve 14.00 hod., zasedací místnost tajemníka, budova ul. Pardubická 67 Přítomní: viz prezenční listina,

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova 2.

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

RO 92. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 92. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Pavel Lokaj, p. Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský,

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015)

USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.1.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.12.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 1. 9. 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 1. 9. 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 1. 9. 2008 Datum konání: 1. 9. 2008 2008/06/I ověřovatele zápisu: paní Jitku Ramírezovou a Ing. Petra Rachlického 2008/06/II program zasedání: 1. Informace, diskuse s občany

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014 Zápis č. 26 Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014 Schůze začala v 19 hodin Přítomni: p. Mašek, p. Šimková, p. Hudecová, p. Pilous, p. Routa, p. Říha Omluveni: p. Rendlová, p. Poslušný,

Více

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Příloha č. 1 usnesení z zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č.3409 o výměře 12m 2 kat.území Stříbro není

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Město Abertamy, Antonín Březina, Vilém Schuler,Jana Rojovská, Ingrid Cejpková, Ing. Jiří Štěch,Mgr. Halaburt

Město Abertamy, Antonín Březina, Vilém Schuler,Jana Rojovská, Ingrid Cejpková, Ing. Jiří Štěch,Mgr. Halaburt Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 50. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 02.06.2010 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2016 konaného dne 18.01. 2016 od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, místostarostka Radek Pelc, člen rady

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 7. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 7. 2. 2011

Město Horažďovice. Usnesení ze 7. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 7. 2. 2011 Město Horažďovice Usnesení ze 7. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 7. 2. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednávání jednotlivých bodů programu 31. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 25.07.2011 číslo 31/711/2011 31/727/2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu

Více

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 38 Přítomni: Stanislav Svatoš, Luboš Špindler, Zbyněk Cincibus, Bc. Iveta Janatová, Ing. Alexandra Píšková, Milan Lopušan, Ing. Jitka Volfová, Lucie Trnečková, Omluveni: JUDr. Jana Zejdová,

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2014 ze dne 15. 9. 2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30.08.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 2965/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 31. ledna 2014 Zápis

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Prodávající: město Šluknov Sídlo: nám. Míru

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 34/2014 konaného dne 27. 11. 2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 32. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 29. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více