Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50"

Transkript

1 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková (do bodu 13), JUDr. Jana Zejdová, Zbyněk Cincibus, Karel Škvarenina Omluveni: Neomluveni: Zpracovatelé: Dagmar Švarcová, Adéla Hrubá, Blanka Gürthová Hosté: Ing. Blecha, p. Šimůnek Jednání řídila: Ing. Jitka Volfová Jednání zahájeno v 16:00 hodin, ukončeno v 18:00 hodin. Program: Zahájení jednání 1. Záměry (body 1-3) 2. Prodeje (body 4-13) 3. Ostatní výkup (bod 14) 4. Pronájmy (body 15-21) 5. Prodej energetického zařízení (bod 22) Zahájení jednání Předsedkyně Ing. Jitka Volfová zahájila jednání a seznámila přítomné s jeho programem. Bylo navrženo stažení bodu č. 3 a 21, které budou na příští jednání doplněny. schválili výše uvedený program. Na začátku jednání byl přítomen informační technik, a názorně předvedl přístup k materiálům, které budou od příštího jednání umístěny na webových stránkách. Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp:// Jako první byl projednáván bod č. 22 prodej energetického zařízení, ke kterému podal vysvětlení Ing. Blecha.

2 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 2 / 15 ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4055/9, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m 2 z celkové výměry 389 m 2 v k. ú. Důvod: Důvodem projednávání záměru je žádost pana Černáka ze dne , který má zájem si odkoupit část pozemku za účelem dodržení minimální odstupové vzdálenosti budoucí stavby na pozemku p. č. 4054/59. Popis prodávané/k pronájmu nemovité věci: Dle místního šetření se jedná o pruh travnatého pozemku podél komunikace. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu záměru: V blízkosti předmětu záměru se nacházejí společně s pozemkem p. č. 4055/9 všechny komunikace ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Nabízené pozemky nejsou užívány, jedná se volně přístupné plochy. Ocenění: Jedná se o záměr výkupu. Další skutečnosti: Na pozemku je zřízeno věcné břemeno společnosti ČEZ Distribuce, a.s. doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 4055/9 v k. ú. s dodržením podmínek správce komunikací (zarovnat hranice pozemku až k p. č. 4054/99 = cca 80 m 2 ) a investičního oddělení (ponechat pruh pozemku ve vlastnictví města podél komunikace). 2. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 5292/2 o výměře m 2 a p. č 5292/3 o výměře m 2 vše ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Důvodem projednávání záměru jsou žádosti několika zájemců o různé části výše uvedených pozemků v k. ú.. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v ulici Svatopluka Čecha. Dle místního šetření se jedná o veřejné prostranství kolem bytového domu, části jsou zaplocené a obyvatelé domu je neoprávněně užívají jako zahrádky. V současné době probíhají jednání o změně územního plánu. - žadatelka paní Mátlová má zájem o odkoupení části pozemku p. č. 5292/2 o výměře cca 300 m 2 za účelem zajištění příjezdu ke svému objektu čp a parkování (zelená část) - žadatelé manželé Valjentovi mají zájem o odkoupení částí pozemků p. č. 5292/2 a 3 o výměře cca 730 m 2 za účelem zahrádky (modrá část) - žadatelé manželé Kašparovi a manželé Jelínkovi mají zájem o část pozemku p. č. 5292/2 o výměře cca 200 m 2 za účelem přístupu ke svým zahrádkám (červená část) nedoporučili záměr prodeje částí pozemků p. č. 5292/2 a 5292/3 v k. ú. s ohledem na projednávání změny územního plánu.

3 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 3 / 15 PRODEJE 3. Prodej pozemku p. č. 2567/3, zastavěná plocha o výměře 9 m 2 (odděleno z pozemku p. č. 2567/1) v k. ú Žadatel: Žadatelem je ČEZ Distribuce, a.s., sídlo Teplická 874/8, Děčín, IČ: Důvod převodu: Důvodem projednávání prodeje pozemku je podaná žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která je vlastníkem transformační stanice a má zájem si odkoupit pozemek pod touto stavbou. Dne obdrželo město žádost o odprodej části pozemku p. č. 2567/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry 316 m 2 v k. ú., za účelem vybudování nové transformační stanice. Původní trafostanice byla umístěna v objektu bývalé kotelny na pozemku p. č Popis prodávané nemovité věci: Jedná se o pozemek p. č. 2567/1, který je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Slovance, ulice Českokamenická nedaleko Euroškoly. Širší vztahy pozemky města v blízkosti předmětu prodeje: Zbývající část pozemku p. č. 2567/1 zůstane ve vlastnictví města. Dosavadní užívání: Předmět prodeje je zastavěn zcela stavbou ve vlastnictví žadatele. Ocenění: Stavba byla provedena, kolaudační souhlas i geometrický plán město obdrželo dne a nyní Odbor rozvoje, majetku a investic předkládá ke schválení prodej pozemku p. č. 2567/3 o výměře 9 m 2 v k. ú. za celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč. Další skutečnosti: Nejsou Projednáno ve VPPN/ZM: Zastupitelstvo města na svém jednání dne schválilo uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji nemovitostí č. A /2011 viz příloha. Kupní cena byla stanovena ve výši 2000,- Kč/m 2 (zastavěný pozemek). Ve smlouvě se uvádí, že po realizaci a kolaudaci stavby trafostanice, zajistí budoucí kupující zaměření skutečného provedení stavby a oddělovací geometrický plán, který stanoví přesnou výměru záboru z pozemku p. č. 2567/1 v k. ú.. doporučili prodej pozemku p. č. 2567/3 o výměře 9 m 2 v k. ú. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za cenu ve výši ,- Kč se splatností při podpisu kupní smlouvy. 4. Prodej pozemku p. č. 1376/37, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m 2 v k. ú. Žadatel: MUDr. Vlasta Konopková (narozena xxx), bytem xxx Důvodem projednávání prodeje pozemku je podaná žádost paní Konopkové ze dne , která má zájem si odkoupit pozemek p. č. 1376/37 za účelem rozšíření přístupové cesty k rodinnému domu. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem v ulici Boženy Němcové. O tento pozemek si požádala majitelka nově postaveného domu na p. č. 1380/17, která má zájem ho využít jako přístupovou cestu. Nachází se zde vzrostlý živý

4 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 4 / 15 plot. Přesné hranice pozemku nelze bez vytyčení zjistit Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. Byli osloveni vlastníci sousedního pozemku p. č. 1376/36 a sdělili, že o pozemek p. č. 1376/37 nemají zájem. doporučili prodej pozemku p. č. 1376/37 o výměře 14 m 2 v k. ú. MUDr. Vlastě Konopkové za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (jedná se o dokup do 100 m 2 ) se zřízením služebnosti inženýrské sítě a se splatností při podpisu kupní smlouvy. 5. Prodej pozemku p. č. 1818/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 v k. ú. Žadatel: Pavel Kadleček (narozen xxx), bytem xxx Důvodem projednávání prodeje pozemku je podaná žádost pana Kadlečka ze dne , který je vlastníkem stavby na pozemku p. č. 1818/11 a má zájem si odkoupit pozemek pod touto stavbou a sloučit tím vlastnictví. Pozemek p. č. 1818/1 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v Havlíčkově ulici v areálu bývalé hasičské zbrojnice. Jedná se o pozemek pod stavbou sušící věže. Dle nového občanského zákoníku má vlastník stavby předkupní právo na pozemek pod stavbou. V případě odkoupení by si žadatel měl zajistit přístup k nemovitostem zřízením služebnosti cesty Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 1818/11 o výměře 17 m 2 v k. ú. za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 (zastavěný pozemek) se splatností při podpisu kupní smlouvy s tím, že si pan Kadleček požádá o zřízení služebnosti cesty. 6. Prodej pozemku p. č. 5972/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m 2 v k. ú. Žadatel: RWE GasNet, s.r.o., sídlo Klíšská 940, Ústí nad Labem IČ: Důvodem projednávání prodeje pozemku je podaná žádost společnosti RWE GasNet ze dne , která je vlastníkem regulační stanice a má zájem si odkoupit pozemek pod touto stavbou a tím sjednotit vlastnictví. Pozemek p. č. 5972/4 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově v ulici U Mlékárny. Na pozemku se nachází stavba regulační stanice. Dle nového občanského zákoníku má vlastník stavby předkupní právo na pozemek pod stavbou.

5 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 5 / 15 Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 5972/4 o výměře 174 m 2 v k. ú. za cenu ve výši 2.000,- Kč/m 2 (cena pro podnikání) společnosti RWE GasNet, s.r.o. se splatností při podpisu kupní smlouvy. 7. Prodej pozemků p. č. 86/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m 2 a p. č. 633/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m 2 vše v k. ú. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., sídlo Teplická 874/8, Děčín, IČ: Důvodem projednávání prodeje pozemků je podaná žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne , která je vlastníkem transformačních stanic a má zájem si odkoupit pozemky pod svými stavbami a tím sjednotit vlastnictví. Pozemky p. č. 86/2 a 633/4 jsou ve vlastnictví města a nachází se v centru České Lípy. Na pozemcích se nachází stavby transformačních stanic ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce. Dle nového občanského zákoníku má vlastník stavby předkupní právo na pozemek pod stavbou Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemků p. č. 86/2 o výměře 35 m 2 a p. č. 633/4 o výměře 31 m 2 vše v k. ú. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za cenu ve výši 2.000,- Kč/m 2 (cena pro podnikání) se splatností při podpisu kupní smlouvy. 8. Prodej pozemku p. č. 4682, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m 2 v k. ú. Česká Lípa Žadatelé: Naděžda Polášková (narozena xxx) a Jan Polášek (narozen xxx), oba bytem xxx Důvodem projednávání prodeje pozemku je podaná žádost manželů Poláškových ze dne , kteří mají zájem si odkoupit pozemek pod svou garáží a tím sjednotit vlastnictví. Pozemek p. č je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Na pozemku se nachází stavba garáže ve vlastnictví žadatelů. Dle nového občanského zákoníku má vlastník stavby předkupní právo na pozemek pod stavbou Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č o výměře 24 m 2 v k. ú. manželům

6 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 6 / 15 Poláškovým za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 (zastavěný pozemek) se splatností při podpisu kupní smlouvy. 9. Prodej části pozemku p. č. 1362/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatel: Marie Prokopová (narozena xxx), bytem xxx Důvodem projednávání prodeje pozemku je podaná žádost paní Prokopové ze dne , která má zájem si odkoupit část pozemku p. č. 1362/1 za účelem parkování. Pozemek p. č. 1362/1 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem. Jedná se o travnatý pozemek kolem řadových garáží. Žadatelka vlastní bytový dům čp. 319 v bezprostřední blízkosti a má zájem si část pozemku odkoupit za účelem vytvoření parkoviště pro nájemníky tohoto domu Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej části pozemku p. č. 1362/1 o výměře cca 100 m 2 v k. ú. Marii Prokopové za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 (cena za pozemek k podnikání) s dodržením odstupové vzdálenosti 1 m od garáží + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 10 pro 0 proti 3 zdrželi se 0 nehlasoval 10. Prodej pozemku p. č. 243, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 178 m 2 v k. ú. Žizníkov Žadatel: Ivana Hrdličková, bytem xxx Důvodem projednávání prodeje pozemku je podaná žádost paní Hrdličkové ze dne , která má zájem si odkoupit pozemek za účelem rozšíření zahrady. Pozemek p. č. 243 je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově u příjezdové silnice z České Lípy. Jedná se o travnatý pozemek podél komunikace. Žadatelka má zájem o odkoupení pozemku za účelem rozšíření zahrady a zalesnění Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 243 o výměře 178 m 2 v k. ú. Žizníkov Ivaně Hrdličkové za cenu ve výši 400,- Kč/m 2 (základní cena v k. ú. Žizníkov) se splatností při podpisu kupní smlouvy.

7 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 7 / Prodej pozemků p. č. 315/2, trvalý travní porost o výměře 494 m 2, p. č. 316/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 57 m 2 a část p. č. 334/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 629 m 2 vše v k. ú. Dobranov Žadatelé: manželé Jitka Pažoutová (narozena xxx), bytem xxx a Pavel Pažout (narozen xxx), bytem xxx Důvodem projednávání prodeje pozemku je podaná žádost manželů Pažoutových ze dne , kteří mají zájem si odkoupit pozemky za účelem zajištění přístupu ke svým nemovitostem. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově v bezprostřední blízkosti bývalého fotbalového hřiště. Jedná se o travnatý porost, o který mají zájem vlastníci pozemku p. č. 314 za účelem zajištění přístupu Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN , v ZM schválen a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemků p. č. 315/2, 316/2 a část p. č. 334/2 vše v k. ú. Dobranov manželům Jitce a Pavlovi Pažoutovým za cenu ve výši 250,- Kč/m 2 (jedná se o základní cenu v k. ú. Dobranov) + náklady na zpracování geometrického plánu, se splatností při podpisu kupní smlouvy. 12. Prodej části pozemku p. č. 2790/3, ostatní plocha o výměře m 2 z celkové výměry m 2, p. č. 2790/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m 2 a p. č. 2790/15, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m 2 vše v k. ú. Žadatel: Shell Czech Republic a.s, se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, IČ: Důvodem projednávání prodeje pozemků je podaná žádost společnosti Shell Czech Republic, a.s., ze dne která má zájem si odkoupit pozemky pod stavbami a v okolí čerpací stanice. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě u výjezdu z města podél silnice I/9. Jedná se o pozemky, na kterých se nachází stavby a zpevněné plochy u čerpací stanice Shell. Žadatel má zájem si odkoupit pozemky pod budovami, které vlastní a část pozemku v bezprostřední blízkosti stanice. Do současné doby byl prodej několikrát odložen ze strany žadatele z důvodu nedostatku financí a poslední stanovisko ze dne je takové, že se v roce 2015 na koupi pozemků finance najdou. Záměr prodeje pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. Společnost má pozemky v pronájmu od roku 1994 a níže uvádíme některé údaje z nájemní smlouvy pro informaci: - cena nájemného je ve výši ,- Kč, placeno ve dvou splátkách na účet města ke dni a daného roku.

8 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 8 / 15 - smlouva uzavřena za účelem výstavby a provozování čerpací stanice a s tím souvisejících dalších činností (včetně prodejny, mycí linky, atd.) na dobu 30 let počítáno ode dne podpisu smlouvy ( ) - čl. 9 ukončení pronájmu odst > nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodnou-li se nájemce s pronajímatelem jinak. - odst > smlouva může být prodloužena za stejných podmínek v případě zájmu nájemce a souhlasu pronajímatele. Zájem na prodloužení je nájemce povinen oznámit pronajímateli nejpozději 6 měsíců před ukončením platnosti smlouvy. - odst > v případě ukončení pronájmu není nájemce povinen uvést pozemek do původního stavu. Je povinen odstranit případné ekologické škody způsobené ke dni ukončení pronájmu v důsledku činnosti nájemce nebo subjektu. - čl. 5 vlastnické právo - odst > ke dni ukončení platnosti nájemního vztahu, nájemce převede na pozemku postavené stavby bezúplatně na pronajímatele pokud o to pronajímatel nejpozději 6 měsíců před ukončení nájemního vztahu požádá s tím, že nájemce odstraní chráněné značky TOTAL (nyní Shell). Pokud pronajímatel o bezúplatný převod ve výše uvedené lhůtě nepožádá, je nájemce oprávněn prodat postavené stavby třetí osobně. K výběru třetích osob má pronajímatel právo se vyjádřit. V tomto případě s pronajímatel zavazuje uzavřít s třetí osobou smlouvu o pronájmu pozemku vymezeném v této smlouvě. - čl. 8 oprávnění nájemce -> pronajímatel se zavazuje, pokud by pozemek prodával, nabídnou tento přednostně nájemci s tím, že rozsah práv a povinností účastníků se smluvně upravuje tak, jako by tomu bylo u předkupního práva dle 603. odst. 1 a 605 obč. zákona. Pronajímatel je povinen nabídnout pozemek při zamýšleném prodeji nejprve nájemci za cenu a za podmínek splatnosti kupní ceny, jaké by eventuelně měl jiným zájemce. Nájemce je oprávněn sdělit své rozhodnutí do dvou měsíců od doručení nabídky. Pronajímatel není oprávněn pozemek prodat jinému zájemci, pokud nájemce nabídku příjme. Při změně podmínek musí dojít k nové nabídce se stejnou lhůtou. - čl. 11 zvláštní ujednání ->nájemce se zavazuje, že ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. 20, dost. 5 poskytne dar v částce ,- Kč na rozvoj města, na obnovu historické stavby města Vodního hradu pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tento dar uhradí nájemce do pěti dní po nabytí právní moci územního rozhodnutí (podmínka byla splněna). nedoporučili prodej pozemků p. č. 2790/3 o výměře m 2, p. č. 2790/14 o výměře 178 m 2 a p. č. 2790/15 o výměře 120 m 2 vše v k. ú., na pozemky je uzavřena nájemní smlouva až do roku 2024.

9 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 9 / 15 VÝKUPY 13. Výkup pozemků p. č. 4762/1, ostatní plocha o výměře m 2, p. č. 4762/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 249 m 2 včetně objektu občanské vybavenosti čp (domek správce a šatny) a p. č. 4762/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m 2 včetně objektu klubovny vše v k. ú. od Tělovýchovné jednoty LOKOMOTIVA, o.s., se sídlem Mánesova 1580, IČ: Důvodem projednání výkupu výše uvedených pozemků a objektů v k. ú. je nabídka Tělovýchovné jednoty Lokomotiva. Protože sdružení nemá dostatečné množství finančních prostředků na úhradu zvýšených nákladů na provoz a údržbu sportoviště, nabídla nemovitosti k odprodeji městu, které tímto výkupem a rozšíří sportoviště provozovaná sportovní příspěvkovou organizací. Výše uvedené nemovitosti se nachází v ulici 5. května v České Lípě, jedná se o sportovní plochy, hřiště a přilehlé objekty. Zastupitelstvo města na svém jednání dne schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva viz příloha. Kupní cena byla stanovena dle znaleckého posudku ze dne ve výši ,- Kč (cena v čase a místě obvyklá). Dle článku III této smlouvy město splácelo kupní cenu v ročních splátkách ( ) a do je nutné uzavřít kupní smlouvu o převodu nemovitostí na město. Město zadalo zpracování aktualizovaného znaleckého posudku k , který stanovil shodnou kupní cenu v čase a místě obvyklou ve výši ,- Kč.. doporučili výkup pozemků p. č. 4762/1 o výměře m 2, p. č. 4762/2 o výměře 249 m 2 a p. č. 4762/3 o výměře 64 m 2 vše v k. ú., od Tělovýchovné jednoty Lokomotiva za cenu ve výši ,- Kč.

10 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 10 / 15 PRONÁJMY část A: 14. Gabriela Čerbáková, Růžová 951/13, Praha 1, IČ pronájem nebytových prostor čp. 169 nám. T.G.M v České Lípě o celkové výměře 100,36m 2 - Žádost o zápočet provedených stavebních úprav, zhodnocení objektu čp. 169, oproti stanovenému nájemnému Paní Čerbáková, byla na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor s účinností ze dne nájemce prostor nám. T.G.M čp. 169 o výměře 100,36 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu zřízení prodejny oděvů a kosmetiky s poskytováním kosmetických služeb - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby dále byla paní Čerbáková na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor s účinností ze dne a násl. dodatků č. 1 a 2 nájemcem prostor nám. T.G.M čp. 169 o výměře 42,4 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu účely provozování kadeřnictví, kosmetiky a poskytování občerstvení - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace Dne podala paní Čerbáková žádost o ukončení pronájmu nebytových prostor dohodou a doplnění účelu užívání. V žádosti uvedla, že případnou rekolaudaci by si zajistila na svůj náklad se souhlasem města. RM dne pod č.usn. 987/A/2014 schválila dle žádosti žadatelky ukončení smlouvy uzavřené dne včetně dodatků č. 1 a 2 dohodou ke dni a následně byla uzavřena dne nová smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání z důvodu doplnění účelu o kadeřnictví. Dne obdrželo OTSM oznámení od paní Čerbákové o zahájení prací a provedení zhodnocení objektu čp (OTSM pro informaci uvádí - dle předložených faktur a účetních dokladů bylo v té době vše provedeno) Následně dne OTSM obdrželo žádost o zápočet provedených stavebních úprav zhodnocení objektu čp. 169, nám. T.G.M. oproti stanovenému nájemnému v celkové částce ,-Kč a následně dne obdrželo žádost o nové projednání zápočtu. Oddělení technické správy majetku správce SBD SEVER V Nájemní smlouvě uzavřené s paní Čerbákovou dne je v článku IV. bod 5 uvedeno: 5. Změny v předmětu nájmu včetně změn vnitřního vybavení, které patří pronajímateli, je nájemce oprávněn provádět pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Změnu provádí nájemce na svůj náklad. Všechna potřebná správní rozhodnutí a opatření orgánů státní správy a samosprávy, předepsaná obecně závaznými právními předpisy pro provedení změn uvedených v tomto článku smlouvy si je povinen zajistit samostatně na vlastní náklady nájemce a kopie pravomocného kolaudačního rozhodnutí, budou-li stavebním úřadem vydány, předá pronajímateli bez zbytečného odkladu. Provede-li nájemce změnu předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, sjednávají

11 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 11 / 15 smluvní strany toto: Dojde-li změnou předmětu nájmu k jejímu zhodnocení, toto zhodnocení při skončení nájmu přechází bez dalšího do vlastnictví pronajímatele jako smluvní pokuta za porušení povinnosti předchozího písemného souhlasu pronajímatele se změnou předmětu nájmu; nájemce v tomto případě nemá právo na vyrovnání podle míry zhodnocení od pronajímatele. Město obdrželo žádost o změnu užívání ze dne s tím, že úpravy budou provedeny na vlastní náklady. Město odsouhlasilo změnu užívání dopisem ze dne a konstatovalo, že úpravy budou provedeny na vlastní náklady. Město Česká Lípa neobdrželo žádnou žádost s podklady (návrhy cen, způsob úpravy atd..) o schválení stavebních úprav. doporučili schválit paní Čerbákové předloženou žádost o zápočet provedených stavebních úprav zhodnocení objektu čp. 169, nám. T.G.M. oproti stanovenému nájemnému v celkové výši Kč ,- (jedná se o fakturu č firmy SPORT GAMES WIN, a.s. opravy elektro v celkové výši ,- Kč a fakturu č. 11 firmy Jenšovský Jiří oprava vodovodních a kanalizačních rozvodů v celkové výši ,- Kč) z celkové předložené částky Kč ,-. Jedná se o stavební úpravy, které zůstanou nedílnou součástí výše uvedeného domu a ve vlastnictví města. HLASOVÁNÍ: 7 pro 3 proti 2 zdrželi se 0 nehlasoval 15. Osadní výbor obcí Vlčí důl, Vítkov a Dobranov, nebytové prostory o celkové výměře 263 m 2, Dobranov čp. 14 zapůjčení nebytových prostor Oddělení technické správy majetku předkládá žádost Osadního výboru obcí Vlčí důl, Vítkov a Dobranov v zastoupení předsedy Osadního výboru pana Vítězslava Neumanna ze dne , ve které uvádí: V současné době tyto prostory využívá Osadní výbor obcí Vlčí důl, Vítkov a Dobranov (pouze v zastoupení panem Neumannem) bezplatně pro své schůze s občany a kulturní akce. Smlouva o výpůjčce mezi Městem a Osadním výborem Vlčí důl, Vítkov a Dobranov byla uzavřena na dobu určitou jednoho roku s účinností od dne A dále tyto prostory město ČL užívá pro potřeby volební místnosti. doporučili zapůjčení nebytových prostor v objektu čp. 14 v Dobranově o celkové výměře 263 m 2 Osadnímu výboru obcí Vlčí důl, Vítkov, Dobranov, za účelem pořádání tanečních zábav, plesů, akcí pro děti, besed osadního výboru s občany a jiných kulturních akcí na dobu určitou s účinností ode dne podpisu smlouvy do a dále za uvedených podmínek: - vypůjčitel si na své náklady zajistí úklid, přípravu sálu a veškeré služby a energie a umožní využití uvedených prostor pro potřeby města ČL(volby atd..) HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

12 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 12 / 15 PRONÁJMY část B Úsek prodejů a pronájmů ORMI 16. Pavel Černý, Skalice u České Lípy, IČ: nájem části pozemků v k. ú. za účelem umístění stánku - žádost o úpravu nájemného Pan Černý má s městem uzavřeno 7 níže uvedených nájemních smluv na části pozemků v k. ú. na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem umístění stánku s prodejem novin, losů, časopisů a tabákových výrobků. Rada města na svém jednání dne pod číslem usn. 1047/C/2014 vyhověla žádosti pana Černého ze dne o úpravu nájemného a schválila snížení nájemného o 50 % u všech 7 smluv. Toto bylo řešeno uzavřením dodatků k nájemním smlouvám s tím, že roční částka nájemné byla snížena od Jedná se o níže uvedené smlouvy: 1) ze dne na pozemek p. č. 5825/503 (původně 5825/5) o výměře 9,40 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč 7.936,- bez DPH + valorizace 2) ze dne na pozemek p. č. 5825/147 o výměře 7,80 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč 6.810,- bez DPH + valorizace 3) ze dne na pozemek p. č. 5750/85 o výměře 7,30 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč 6.364,- bez DPH + valorizace 4) č. A /2005 ze dne na pozemek p. č. 5276/2 o výměře 7,60 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč 6.636,- bez DPH + valorizace 5) č. A /2005 ze dne na pozemek p. č. 1338/131 (původně 1338/146) o výměře 8,00 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč 6.984,- bez DPH + valorizace 6) č. A /2011 ze dne na pozemek p. č o výměře 8,00 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč 7.300,- bez DPH + valorizace 7) č. A /2011 ze dne na pozemek p. č. 5825/576 o výměře 8,00 m 2, s účinností od za roční cenu nájemného ve výši Kč 7.300,- bez DPH + valorizace hlasovali o snížení ceny nájemného za umístění stánku na částku 384,- Kč/m 2 /rok a nedoporučili snížení, neboť jsou v přípravě nová pravidla pro oceňování. HLASOVÁNÍ: 1 pro 7 proti 4 zdrželi se 0 nehlasoval

13 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 13 / Zdeněk Rudinský, bytem xxx - žádost o pronájem části pozemku p. č. 45 o výměře cca 353 m 2 v k. ú. Lada za účelem sekání trávy Jedná se o část pozemku p. č. 45 v k. ú. Lada o výměře cca 353 m 2 z celkové výměry 637 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace. Tento pozemek se nachází mezi pozemky ve vlastnictví žadatele. Záměr zveřejněn: doporučili po uplynutí vývěsní doby záměru pronájmu, uzavření nájmu (pachtu) na část pozemku p. č. 45 o celkové výměře 353 m 2 v k. ú. Lada se Zdeňkem Rudinským za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 6 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu za účelem sekání trávy (pozemek nebude oplocen) - cena nájmu 3,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace - další podmínky dodržení podmínky stanovené OTSM - správcem zeleně, tj. tráva bude sekána minimálně 2x ročně, nebo na základě výzvy pronajímatele. HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 18. Václava Dvořáková a Jiří Dvořák, oba bytem xxx - žádost o pronájem části pozemku p. č o celkové výměře 261 m 2 v k. ú. za účelem rozšíření zahrady u RD a příjezdu ke garáži Jedná se o část pozemku p. č v k. ú. o celkové výměře 261 m 2 z celkové výměry 492 m 2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: ZPF. Tento pozemek se nachází vedle pozemku žadatele na Svárově v ulici Českých bratří. Záměr zveřejněn: doporučili po uplynutí vývěsní doby záměru pronájmu, uzavření nájmu (pachtu) na část pozemku p. č o celkové výměře 261 m 2 v k. ú. s Václavou Dvořákovou a Jiřím Dvořákem za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 6 měsíční výpovědní lhůtou s tím, že nájemce současně uhradí stanovenou cenu nájemného za dobu užívání pozemku od do doby uzavření smlouvy, tj. ke dni účinnosti smlouvy. - účel nájmu část pozemku o výměře 112 m 2 za účelem rozšíření zahrady u RD čp (pozemek bude oplocen) a část pozemku o výměře 149 m 2 za účelem příjezdu ke garáží nacházející se na p. č. 3946/2 (tato část nebude zaplocena) - cena nájmu 30,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

14 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 14 / Roman Málek, bytem xxx - žádost o pronájem části pozemků p. č. 4067/1 a p. č. 4068/50 vše o celkové výměře 158 m 2 v k. ú. za účelem údržby a sekání trávy Jedná se o níže uvedené pozemky v k. ú., které se nacházejí v lokalitě pozemků U Kola na Kopečku: - část pozemku p. č. 4067/1 o výměře 1 m 2 z celkové výměry 757 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha; - část pozemku p. č. 4068/50 o výměře 157 m 2 z celkové výměry m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF Záměr zveřejněn: doporučili po uplynutí vývěsní doby záměru pronájmu, uzavření nájmu (pachtu) na část pozemku p. č. 4067/1 o výměře 1 m 2 a část pozemku p. č. 4068/50 o výměře 157 m 2 vše v k. ú. s Romanem Málkem za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 6 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu za účelem údržby a sekání trávy (pozemek nebude oplocen) - cena nájmu 3,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace - další podmínky dodržení všech podmínek stanovených OTSM - správcem zeleně, správcem komunikací a správcem veřejného osvětlení. Dále dodržení podmínky stanovené oddělení investic a dotací. HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval 20. Prodej energetického zařízení TS ev.č.:cl_0116 Č. Lípa Zimní stadion a CL_0126 Č. Lípa Kulturní dům, obojí v k. ú. a zřízení služebnosti Dopisem ze dne požádala společnost ČEZ Distribuce, a.s. Děčín o odprodej části energetického zařízení elektrických stanic v objektech města, které jsou využívány pro distribuci elektrické energie. Jedná se o 2 kobky č.01 a 02 (2x odpínač vč. propojovacích sběrnic a příček), umístěné v elektrické stanici č. CL_0126, Zimní stadion a 2 kobky č.03 a 04 (2x vypínač, 2x odpojovač vč. propojovacích sběrnic a příček), umístěné v elektrické stanici č. CL_0126 Kulturní dům. Důvodem žádosti je ustanovení 7 zákona 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění, podle kterého musí mít ČEZ Distribuce, a.s. k energetickému zařízení, které používá pro výkon licencované činnosti, vlastnické, nebo jiné užívací právo. Na základě našeho požadavku byly na předmětná zařízení společností ČEZ Distribuce, a.s. doručeny znalecké posudky, na kterých je vyčíslena cena poptávaného zařízení. Zařízení v Kulturním domě Crystal je v posudku ohodnoceno částkou ,- Kč, zařízení umístěné v objektu Zimního stadionu je ohodnoceno částkou ,- Kč, celkem za oba objekty ,- Kč. Po projednání s místostarostou dne bylo rozhodnuto o zadání vypracovat vlastní znalecký posudek. Ten vypracoval liberecký znalec Doc. Ing. Jiří Vacek, který ohodnotil el. zařízení k Kulturním domě Crystal částkou ,- Kč a zařízení umístěné v objektu

15 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 15 / 15 Zimního stadionu částkou ,- Kč, celkem tedy za oba objekty ,- Kč. Dopisem dne byla tato skutečnost oznámena společnosti ČEZ Distribuce, která následně dopisem ze dne potvrdila zájem o odkoupení i za tyto ceny a současně požádala v případě prodeje o zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. k předmětu koupě. Předmětné objekty a jejich elektrické schema je znázorněno na přiložených snímcích. Stanovisko investičního oddělení p. Ezr: souhlasím s prodejem výše uvedeného zařízení. Zařízení je dle mého názoru součástí distribuční soustavy elektrické energie a společnost ČEZ Distribuce jej využívá ke své licencované činnosti. Společnost ČEZ se touto žádostí snaží narovnat majetkoprávní vztah k zařízení, které využívá pro svoji činnost. V případě odprodeje tohoto zařízení je nutné uzavřít zároveň s kupní smlouvou i smlouvu o služebnosti (věcném břemeni), kde budou stanoveny přesné podmínky pro umístění zařízení ČEZ v našich budovách. V případě, že by zařízení zůstalo v majetku města a bylo ČEZ pouze pronajato (jak doporučuje p. o. Sport), bude problematické řešit při budoucí modernizaci, příp. nevratném poškození tohoto zařízení odpovědnost, povinnosti a práva k uvedenému zařízení vyplývající z nájemního vztahu. vzali na vědomí prodej energetického zařízení v zařízeních města (jedná se movitou věc) a doporučili zřídit služebnost přístupu pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. Příští jednání výboru se koná od 16:00 hod. v zasedací místnosti rady města. dne Zapsala: Ing. Dagmar Švarcová tajemnice výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Jitka Volfová předsedkyně výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 25. 2. 2015 v 17 hodin v

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 10.7.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,30 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

9. jednání Rady města Úvaly, konané dne 26.6.2013 v 16:30 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

9. jednání Rady města Úvaly, konané dne 26.6.2013 v 16:30 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 9. jednání Rady města Úvaly, konané dne 26.6.2013 v 16:30 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: Hosté: Omluveni: Ověřovatelé: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda Zapsal:

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý dne 23. 4. 2013 v 13,00 hodin

Více

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 3/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Viktor Dobrev, Žofia Vorlová, Josef

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015

Zápis. 7. Žádost o povolení konání krojového plesu 8. Knihovna dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2015 Zápis Z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 26.1.2015 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjánošová Eva Gréeová

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2009 ze dne 16.09.2009 konaného v Restauraci u Neužilů Zahájení v 18,10 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Jiří Pešek, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik,

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 29.04.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 29.04.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 29.04.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 5/2015 Č.j. 807/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

1. Zahájení jednání a schválení programu Předseda Mgr. Tomáš Vlček zahájil jednání a seznámil přítomné s jeho programem.

1. Zahájení jednání a schválení programu Předseda Mgr. Tomáš Vlček zahájil jednání a seznámil přítomné s jeho programem. výboru Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 / 5 Přítomni: Mgr. Tomáš Vlček, Hana Joličová, Ing. Jaromír Štrumfa (od bodu 2.1), Anna Koštová, František Kaše, Josef Adamčík (od bodu 2.2), Mgr. Michal

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 8/2014 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2.6.2014 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více