Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7"

Transkript

1 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka Praha 1 TEL.: FAX: I V Praze dne PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/ /D Vc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním ízení zadávaném podle 21 odst. 1 písm. f) zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách (dále jen zákon ) a k prokázání splnní kvalifikace Referent: Ing. Jana Dušánková, l Pílohy: Píloha. 1 Specifikace veejné zakázky Píloha. 2 Tabulka pro stanovení nabídkové ceny Píloha. 3 Obchodní a platební podmínky Píloha. 4 Krycí list nabídky Píloha. 5 estné prohlášení o splnní základních kvalifikaních pedpoklad, o ekonomické a finanní zpsobilosti a dle 68 odst. 3 zákona Píloha. 6 Seznam instalovaných prostedk a zaízení Píloha. 7 Osnova pro zpracování nabídky V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnní kvalifikace v tomto zadávacím ízení: Servisní podpora prostedk Jednotného bezpenostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 I. Identifikaní údaje zadavatele Název: eská republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská 15, Praha 1 PS: I/DI: CZ Bankovní spojení/íslo útu: eská národní banka.ú /0710 II. Informace o druhu a pedmtu veejné zakázky a) Druh veejné zakázky: Veejná zakázka na služby realizovaná formou zjednodušeného podlimitního ízení.

2 b) Pedmt veejné zakázky: Pedmtem veejné zakázky je zajištní servisní podpory provozu a údržby integraní platformy Advanced Building Intelligence, vetn implementovaných technických prostedk Jednotného bezpenostního systému v objektu Ministerstva financí R Janovského 2, Praha 7. Zámrem je sjednotit systém záruní a pozáruní pée s ostatními objekty MF, pedevším pak se servisními službami poskytovanými GSA v objektu Janovského 2. Pestože soubory EZS, ACS a CCTV jsou v obou ástech provozovány oddlen, ást MF je integrální souástí Jednotného bezpenostního systému objekt MFR, ale EZS, ACS a CCTV ásti GSA jsou provozovány autonomn, vše však spojuje jednotná HW platforma, kde by mly být poskytovány služby na stejné úrovni. Navíc k tomuto jsou v obou ástech instalovány systémy EPS a AVS, jejichž servis je pln v kompetenci MF. Podrobné vymezení pedmtu veejné zakázky je uvedeno v Píloze. 1 Specifikace pedmtu veejné zakázky. Klasifikace CPV: služby Dohlížecí a zabezpeovací systémy a zaízení Opravy a údržba bezpenostního zaízení III. Doba a místo plnní veejné zakázky: a) Doba plnní: od podpisu smlouvy na dobu neuritou s výpovdní lhtou 3 msíce b) Místo plnní: Ministerstvo financí, Janovského 2, Praha 7. IV. Zadávací dokumentace Ve smyslu 48 zadavatel pedá i zašle zadávací dokumentaci v listinné i elektronické podob dodavateli, kterému nebyla písemná výzva zaslána, do 2 dn ode dne doruení písemné žádosti dodavatele. Kontaktní osoba pro pedání zadávací dokumentace: Ing. Jana Dušánková, tel , Uchaze je oprávnn požadovat podle 49 zákona po zadavateli dodatené informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doruena nejpozdji 5 pracovních dn ped uplynutím lhty pro podání nabídek. Dodatené informace k zadávacím podmínkám budou prbžn uveejovány na internetové adrese (ministerstvo/veejné zakázky/veejné zakázky 2013) a na profilu zadavatele Prohlídka místa plnní se uskutení dne , v 10:00 hodin, v budov Ministerstva financí, Janovského 2, Praha 7. Sraz úastník u recepce. V. Varianty nabídky Zadavatel nepipouští varianty nabídky. VI. Lhta a místo pro podání nabídek Nabídku a doklady k prokázání splnní kvalifikace zašlete v ádn uzavené obálce, oznaené Veejná zakázka - NEOTEVÍRAT Servisní podpora prostedk Jednotného bezpenostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 - odd. 2302/D doporuen poštou nebo pedejte osobn v podateln na adrese zadavatele Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.BOX 77, Praha 1, v termínu do 14:00 hodin dne Na obálce musí být uvedena adresa uchazee.

3 VII. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskutení dne ve 14:30 hodin v budov Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1. Otevírání obálek se mají právo úastnit uchazei, jejichž nabídky byly zadavateli dorueny ve lht pro podání nabídek a hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. Sraz uchaze, kteí se zúastní otevírání obálek, bude dne ve 14:25 hodin v hale Ministerstva financí, Letenská 15, Praha 1, u recepce. VIII. Zadávací lhta, po kterou je uchaze svou nabídkou vázán Uchaze je vázán svou nabídkou po dobu 2 msíc. IX. Požadavky na pedložení nabídky Nabídka bude pedložena v eském jazyce v jednom originálu a jedné kopii v písemné form, v eském jazyce a bude podepsána osobou oprávnnou jednat jménem i za uchazee. Do originálu nabídky bude vložen 1CD ROM s kompletní elektronickou verzí nabídky ve formátu.pdf, zcela identickou s listinnou podobou nabídky vetn elektronické podoby návrhu smlouvy ve formátu.docx. Nabídka nebude obsahovat pepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Obsah nabídky bude opaten obsahem s oznaením ísel stránek. Zadavatel požaduje, aby nabídka byla strukturovaná dle osnovy uvedené v Píloze. 7 této výzvy. Souástí nabídky bude návrh smlouvy, který musí být podepsaný osobou oprávnnou jednat jménem i za uchazee. Smlouva musí obsahovat povinnost dodavatele pedložit zadavateli MF (osob jednající jménem MF v rámci pedmtné VZ) v souladu s 147a odst. 5 zákona seznam subdodavatel, kteí se podíleli na plnní VZ, a to do 60 dn od splnní smlouvy nebo do 28. února následujícího kalendáního roku v pípad, že plnní smlouvy pesahuje 1 rok. Smlouva dále musí obsahovat podmínky uvedené v Píloze. 3 Obchodní a platební podmínky. Pokud uchaze pedpokládá plnit ást veejné zakázky prostednictvím subdodavatele, bude tato skutenost uvedena v nabídce. Uchaze specifikuje ást veejné zakázky, která bude plnna prostednictvím subdodavatele v Krycím listu nabídky (Píloha. 4). Souástí nabídky dále musí být: a) seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán, kteí v posledních 3 letech od konce lhty pro podání nabídek byli v pracovnprávním, funkním i obdobném pomru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové spolenosti, seznam vlastník akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota pesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lht pro podání nabídek, c) prohlášení uchazee o tom, že neuzavel a neuzave zakázanou dohodu podle zvláštního právního pedpisu v souvislosti se zadávanou veejnou zakázkou. (Píloha. 5 estné prohlášení) X. Zpsob zpracování nabídkové ceny Celková nabídková cena za pedmt plnní veejné zakázky bude stanovena na období plnní 4 let a pro její kalkulaci musí být použita kalkulaní tabulka uvedená v Píloze. 2. ádn vyplnná tabulka pro stanovení nabídkové ceny musí být souástí pedložené nabídky uchazee.

4 V tabulce v Píloze. 2 znamená: kpl - kumulovaná položka zahrnující dotená technická zaízení VRN vedlejší rozpotované náklady spojené s vystavením faktury a protokol, dopravné a jiné vedlejší náklady Servisní podpora standard GSA - pípadné náklady spojené s provádním servisních inností ve spolupráci a s postupy a podmínkami GSA. etnost pedpokládaný poet provedení daných inností v 1 kalendáním roce Celková nabídková cena musí být shodná s celkovou nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu (Píloha. 4). XI. Jiné požadavky zadavatele 1. Uchaze pedloží estné prohlášení o své ekonomické a finanní zpsobilosti ( 50 odst. 1 písm. c) zákona). estné prohlášení je pílohou. 5 této výzvy. 2. Zadavatel požaduje struný popis zpsobu zajištní plnní pedmtu veejné zakázky v rozsahu, který umožní posouzení nabídky dle dílího hodnotícího kritéria. 2 - Technická úrove nabízeného plnní. Jedná se o popis poskytování servisních inností, provádní údržby a profylaxí, revizí a drobných oprav na zaízeních uvedených v Píloze. 6 Seznam instalovaných prostedk a zaízení, organizace servisních hlášení a funkcionality Help Desku, zpsob komunikace, základní lhty spojené s nahlášením a odstranním závad, vymezení inností, které nespadají do pedmtu plnní a budou ešeny separátn, zpsob dodávek náhradních díl na zaízení mimo záruku. 3. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude vedena v eském jazyce. XII. Požadavky na prokázání kvalifikace Kvalifikovaným pro plnní veejné zakázky je dodavatel, který splní/pedloží: 1) Základní kvalifikaní pedpoklady ( 62 odst. 2 zákona) Dodavatel pedloží estné prohlášení podepsané osobou oprávnnou jednat jménem i za dodavatele o splnní základních kvalifikaních pedpoklad ve smyslu 53 zákona. estné prohlášení je pílohou. 5 této výzvy. 2) Profesní kvalifikaní pedpoklady ( 54 odst. a), b) a e) zákona) Dodavatel pedloží kopii: 1) Výpisu z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne starší 90 kalendáních dn). 2) Dokladu o oprávnní k podnikání (nap. výpis ze živnostenského rejstíku, živnostenský list, koncesní listina aj.) 3) Doklad prokazujících schopnost dodavatele zabezpeit ochranu utajovaných informací (UI) dle zákona. 412/2005 Sb., o utajovaných informacích a o bezpenostní zpsobilosti, v platném znní: - ovená kopie platného Osvdení podnikatele k pístupu a nakládání s UI min. stupn utajení Dvrné s platností po celou dobu plnní pedmtu zakázky, - nejmén 6 pracovník dodavatele, kteí se budou podílet na realizaci veejné zakázky, kopii držitele Osvdení fyzické osoby min. pro pístup k UI stupn utajení Dvrné,

5 - ovenou kopii certifikátu Informaního systému ureného pro nakládání s UI min. stupn utajení Dvrné. Prokázání výše uvedených kvalifikaních pedpoklad mže být formou estného prohlášení. Dodavatel jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnjší, prokáže zadavateli ve smyslu 62 odst. 3 zákona ped podpisem smlouvy splnní profesních kvalifikaních pedpoklad pedložením originál nebo úedn ovených doklad. 3) Technické kvalifikaní pedpoklady ( 56 odst. 2 písm. a) a b) zákona) Technické kvalifikaní pedpoklady splní dodavatel, který pedloží: a) Seznam obdobných zakázek, realizovaných v posledních 3 letech (2010 až 2012). Uchaze uvede alespo 3 zakázky v minimální hodnot ,- K bez DPH na jednu zakázku. b) Seznam len ešitelského týmu v minimálním potu 6-ti osob. Složení ešitelského týmu musí odpovídat pehledu plnní zakázky. ad a) Dodavatel jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnjší, prokáže zadavateli ve smyslu 62 odst. 3 zákona ped podpisem smlouvy splnní tohoto technického kvalifikaního pedpokladu pedložením následujících doklad o realizaci výše uvedených služeb: 1. osvdení vydané i podepsané veejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veejnému zadavateli, nebo 2. osvdení vydané jinou osobou, pokud bylo služby poskytovány jiné osob než veejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutenní plnní dodavatele, není-li souasn možné osvdení podle bodu 2 od této osoby získat z dvod spoívajících na její stran. ad b) Dodavatel jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnjší, prokáže zadavateli ve smyslu 62 odst. 3 zákona ped podpisem smlouvy splnní tohoto technického kvalifikaního pedpokladu doložením níže uvedených certifikát pro jednotlivé leny ešitelského týmu: certifikát Projektování, programování a servis systému ABI 4.5 AJAX. certifikát Projektování, programování a servis systému Alvis 3.5. certifikát Konfigurace a správa serveru Poseidon v systému Alvis 3.5. certifikát Správa ABI Intellex. certifikát projektování, programování, montáž a servis systému ACCESS Northern+WIN-PAK. certifikát správy rozhraní API k systému WIN-PAK. XIII. Hodnotící kriteria, zpsob hodnocení nabídek podle hodnotících kriterií Základním kritériem pro zadání veejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Dílí hodnotící kritéria: Váhy v % 1) Nabídková cena za plnní pedmtu veejné zakázky 70% 2) Technická úrove nabízeného plnní 30%

6 Zpsob hodnocení nabídek: ad 1) Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou získává bodovou hodnotu 100, další nabídky bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a pomru nabídkové ceny nabídky s nejnižší nabídkovou cenou k nabídkové cen hodnocené nabídky) * vynásobeno váhou v %. ad 2) V rámci tohoto dílího kritéria budou hodnoceny parametry, organizace a rozsah služeb servisní podpory, zejména garantované lhty poskytování jednotlivých služeb servisní podpory, režimy jednotlivých služeb, parametry poskytování servisních služeb (reakní doba, doba zahájení servisního zásahu), vlastnosti a organizace centra služeb servisní podpory, zajištní služeb v denních a noních hodinách, systém hlášení závad, možnosti komunikace s uchazeem (komunikaní kanály). Hodnotící komise sestaví poadí nabídek od nejvhodnjší k nejmén vhodné a piadí nejvhodnjší nabídce 100 bod a každé následující nabídce piadí takové bodové ohodnocení, které vyjaduje míru splnní dílího kritéria ve vztahu k nejvhodnjší nabídce. XIV. Zrušení zadávacího ízení Zadavatel je oprávnn nebo mže zrušit zadávací ízení v souladu s 84 zákona.... Zadavatel Ing. Stanislav Sluka editel odboru - Finanní

7 Píloha.1 Specifikace pedmtu veejné zakázky Pedmt VZ: Pedmtem veejné zakázky je zajištní servisní podpory provozu a údržby integraní platformy Advanced Building Intelligence, vetn implementovaných technických prostedk Jednotného bezpenostního systému v objektu Ministerstva financí R Janovského 2, Praha 7. Zámrem je sjednotit systém záruní a pozáruní pée s ostatními objekty MF, pedevším pak se servisními službami poskytovanými GSA v objektu Janovského 2. Pestože soubory EZS, ACS a CCTV jsou v obou ástech provozovány oddlen, ást MF je integrální souástí Jednotného bezpenostního systému objekt MFR, ale EZS, ACS a CCTV ásti GSA jsou provozovány autonomn, vše však spojuje jednotná HW platforma, kde by mly být poskytovány služby na stejné úrovni. Navíc k tomuto jsou v obou ástech instalovány systémy EPS a AVS, jejichž servis je pln v kompetenci MF. Pedpokládaný rozsah plnní 1/ EPS U elektrické požární signalizace se krom pravidelných jednoroních kontrol provozuschopnosti provádjí zkoušky innosti elektrické požární signalizace pi provozu, a to: a) jednou za msíc u ústeden a doplujících zaízení, b) jednou za pl roku u samoinných hlási požáru a zaízení, které elektrická požární signalizace ovládá, pokud v ovené projektové dokumentaci nebo v podrobnjší dokumentaci, popípad v prvodní dokumentaci výrobce nebo v posouzení požárního nebezpeí není, vzhledem k provozním podmínkám nebo vlivu prostedí, urena lhta kratší. Zkouška innosti elektrické požární signalizace pi provozu se provádí prostednictvím osob povených údržbou tohoto zaízení. Shoduje-li se termín zkoušky innosti elektrické požární signalizace pi provozu s termínem pravidelné jednoroní kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky innosti nahrazuje. Zkouška innosti jednotlivých druh samoinných hlási požáru se provádí za provozu pomocí zkušebních pípravk dodávaných výrobcem. Pedmt kontroly Termím Obecn 1 / rok 1 / 6 msíc 1 / msíc Provedení a úplnost prací je v souladu s platnou dokumentací doplnnou o zmny, X materiály a typy zaízení jsou v souladu s platnou dokumentací X Zaízení je vhodné pro daný prostor a je pístupné X X Oznaení obvod je správné a itelné X X Nejsou viditelné neschválené zmny X X Nejsou žádné neschválené zmny X

8 Šrouby, kabelové vývodky, zaslepovací zátky jsou správného typu, úplné a tsné vizuální kontrola X X fyzická kontrola X Stav tsnní je vyhovující X Ústedny Kontrola skín ústedny X X X Vizuální kontrola vnitku ústedny X X Oistní skín ústedny zevn i zevnit X X Zkouška innosti ústedny a doplujících zaízení (signalizaní zaízení, tabla, ZDP) X X X Zkouška innosti zaízení EPS (hlási) a zaízení, které EPS ovládá X X Kontrola zdroje a akumulátor vizuální kontrola X X kontrola parametr mením X X Kontrola pamti událostí (výpis) X X Kontrola úinnosti signalizace u optické viditelnost za denního i umlého osvtlení X X u akustického slyšitelnost X X Hlásie, vstupní/výstupní moduly Automatické hlásie bodové vizuální kontrola X X funkní test X X kontrola parametr hlási X Manuální hlásie (tlaítka) vizuální kontrola X X funkní test X X Vstupní/výstupní moduly,izolátory vizuální kontrola X X funkní test X X Eex hlásie, bariery, oddlovací moduly vizuální kontrola X X funkní test X X 2/ AVS Pi pravidelné kontrole se ovuje funknost všech reproduktor, zesilova a všech funkních modul AVS. Termín pravidelných prohlídek 1 / 6 msíc vyazení doplkových funkcí AVS pi poplachu (reprodukce hudby, provozní hlášení,...) funknost systému až do úplného zniení (shoí-li reproduktor, linka musí fungovat dál) závada zesilovae nebo vedení nezpsobí ztrátu pokrytí v zón (1 porucha v požárním úseku) - zkratováno vedení u jednoho reproduktoru, vyhovuje poet funkních reproduktor

9 - zkratováno vedení u jednoho reproduktoru, vyhovuje poet funkních reproduktor srozumitelnost hlášení (jednoznané, srozumitelné, v pípad mikrofonu pedepsané záložní napájení min 2-násobek evakuaní doby odpovdná osoba za provoz AVS stanovena srozumitelnost ei hlášení minimáln 0,65 na stupnici CIS v celé obasti pokrytí indikace stavu na velín (zapnuto/vypnuto), napájení, závada, režim zóny) monitoring závad - opticko akustická signalizace poruchy napájení - opticko akustická signalizace poruchy nebo vypnutí záložního zdroje - indikace poruchy mikrofonu, pedzesilovae, nebo kabeláže mikrofonu - indikace poruchy kritické cesty signálu pes zesilovací etz pro každý zesilova - vyazení jednoho kritického modulu neovlivuje ostatní moduly - as indikace závady reproduktorového obvodu (jen pátení obvody, ne odboky) - monitoring komunikaních linek uvnit distribuních obvod kontrola nuceného odposlechu (vyhovuje-nevyhovuje) kontrola rozhraní se EPS opatení proti šíení rušivých vliv pes kabelové trasy 3/ EZS Profylaktické prohlídky a roní revize EZS, souástí tchto kontrol mimo jiné jsou: - vizuální kontrola prvk, - kontrola displeje datum, as, název instalace, prosvtlení u sníma s klávesnicí a displejem, - kontrola automatického pechodu na provoz za záložního zdroje, - kontrola innosti ovládaných zaízení, - kontrola odezvy na tení identifikaní karty, - kontrola umístní prvk systém v daném prostedí, vyhodnocení dopad pípadných zmn na funknost a dostupnost tchto prvk, - kontrola úinnosti signalizací, u optické viditelnost za denního i umlého osvtlení, u akustické slyšitelnost, - kontrola stavu náhradních zdroj, provení kapacity, - kontrola funkních vlastností prvk jednotlivých systém, pi kontrole se pihlíží k píslušným normám, technickým podmínkám výrobc, návodm k obsluze a údržb jednotlivých prvk a zaízení, - kontrola vlivu jiných zaízení na provoz systému, - kontrola interakcí a vazeb mezi systémy, - kontrola stavu a vyhodnocení historie v grafické nadstavb ABI, - kontrola map v ABI - kontrola a nastavení jednotného asu s ostatními systémy 4/ ACS Profylaktické prohlídky a roní revize ACS, souástí tchto kontrol mimo jiné jsou: - innosti jako v odstavci 3 a dále - kontrola biometrických sníma, jejich kalibrace, - kontrola funknosti personálních propustí a seízení, - kontrola funknosti elektromechanických, elektromagnetických a elektromotorických zámk vetn kování a píslušenství, seízení,

10 - kontrola funknosti turniket a jejich seízení, - kontrola provozuschopnosti personálních propustí, kontrola mechanických ástí, pohon a ídící jednotky, - kontrola funknosti elektronického klíového depozitu (KW). 5/ CCTV Profylaktické prohlídky a roní revize CCTV souástí tchto kontrol mimo jiné jsou: - innosti jako v odstavci 3 a dále - kontrola obrazu všech kamer, ištní, - kontrola uchycení kamer, - kontrola vyhívání, telemetrie a videomanagementu, - kontrola celistvosti záznam a jejich dostupnosti, - kontrola live zobrazení, Podmínky servisní podpory - Zajistit innosti dle odst. 3/ až 5/ v termínech roní revize, tedy jednou za 12 msíc, profylaktickou prohlídku jednou za 3 msíce. Roní revize nahrazuje profylaktickou prohlídku. - Pi zajištní servisní podpory spolupracovat s dodavatelem servisní podpory pro GSA. - Zajistit zdarma po dobu záruky opravu i výmnu vadných díl nebo jejich ásti budeli pi profylaktické prohlídce, roní revizi nebo vyžádaném servisním zásahu zjištna jejich porucha, kterou lze charakterizovat jako standardní servisní zásah. - Zajistit uvedení systém do omezeného provozu, bude-li pi profylaktické prohlídce, roní revizi nebo vyžádaném servisním zásahu zjištna jejich porucha stedního rozsahu. - Zjistit základní rozsah poškození, provést všechna dostupná technická opatení pro snížení rizika ohrožení majetku i osob v pípad, že porucha bude charakterizována jako oprava velkého rozsahu. - Zajistit servisní dispeink nepetržit dostupný 7 dn v týdnu 24 hodin denn. - Vyžádaný servisní zásah na systémech EZS, AVS, EPS, ACS a CCTV zahájit v asovém limitu do 4 hodin od nahlášení na dispeink servisního stediska. - Poskytovat okamžitou telefonickou podporu a pomoc pi eventuálních problematických stavech a poruchách, které je schopna odstranit osoba odpovdná za provoz systému. - Zajistit dodávku potebných náhradních díl na zaízení (mimo záruku) za dohodnutých podmínek s objednatelem. - Poskytovat na dodanou technologii a provedené práce záruku po dobu 24 msíc. Pokud výrobce nebo externí dodavatel technologie poskytuje záruní dobu delší, platí tato delší záruní doba.

11 Kalkulace náklad a stanovení nabídkové ceny na servisní podporu - Janovského 2 etnost Píloha.2 cena v K bez DPH za 1 rok EPS pravidelná roní prohlídka kpl 1 0,00 plroní kontrola kpl 1 0,00 msíní zkoušky za provozu ks 12 0,00 VRN (vystavení protokol, doprava, vstupy,...) kpl 1 0,00 servisní podpora - standard GSA kpl 0,00 AVS plroní prohlídka kpl 2 0,00 VRN (vystavení protokol, doprava, vstupy,...) kpl 1 0,00 servisní podpora - standard GSA kpl 0,00 EZS pravidelné prohlídky a roní revize kpl 1 0,00 VRN (vystavení protokol, doprava, vstupy,...) kpl 1 0,00 servisní podpora - standard GSA kpl 0,00 ACS pravidelné prohlídky a roní revize kpl 1 0,00 VRN (vystavení protokol, doprava, vstupy,...) kpl 1 0,00 servisní podpora - standard GSA kpl 0,00 CCTV pravidelné prohlídky a roní revize kpl 1 0,00 VRN (vystavení protokol, doprava, vstupy,...) kpl 1 0,00 servisní podpora - standard GSA kpl 0,00 Spolené Kontrola ABI - vždy kpl 0,00 Kontrola vazby do JBS - vždy kpl 0,00 Subdodavatelé (výtahy, MaR, Wanzl) kpl 0,00 Celkem za 1 rok bez DPH: 0,00 Nabídková cena za 4 roky bez DPH 0,00 Nabídková cena za 4 roky vetn DPH 0,00 Cena za 1 hod víceprací v K bez DPH není souástí nabídkové ceny za práce elektromechanika hod 1 0,00 za práce elektrotechnika hod 1 0,00 za práce SW specialisty hod 1 0,00

12 Píloha. 3 PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Ministerstva financí pro oblast ICT platné a úinné od Platební podmínky Cena, platební podmínky a fakturace 1. Celková cena uvedená ve smlouv je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona. 526/1990 Sb., o cenách, ve znní pozdjších pedpis a je cenou nepekroitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací pedmtu smlouvy, vetn náklad souvisejících s pípadnými celními poplatky, dopravou do místa plnní apod. ervený text psaný kurzivou je komentáem pro uchazee a nebude uveden ve smlouv ODST. 2 PRO SMLOUVU NA DOBU URITOU 2. Celková dohodnutá smluvní cena za pedmt plnní za celé období trvání smlouvy iní: bez DPH.,- K, slovy (..), DPH v platné výši vetn DPH.. 0%.,- K, slovy (..),.,- K, slovy (..), Celková dohodnutá smluvní cena za roní plnní iní: bez DPH.,- K, slovy (..), DPH v platné výši vetn DPH.. 0%.,- K, slovy (..),.,- K, slovy (..), ODST. 2 PRO SMLOUVU NA DOBU NEURITOU 2. Celková dohodnutá smluvní cena za roní plnní iní: bez DPH.,- K, slovy (..), DPH v platné výši vetn DPH.. 0%.,- K, slovy (..),.,- K, slovy (..), 1

13 3. Cena díla uvedená v odstavci 2 tohoto lánku zahrnuje následující ásti: Kalkulaní tabulka (1) úhrada za [ ] K bez DPH (2) úhrada za [ ] K bez DPH (3) úhrada za [ ] K bez DPH (4) úhrada za [ ] K bez DPH (5) úhrada za [ ] K bez DPH Pozn.: V pípad velkého množství položek (více jak 10 ádk) bude Kalkulaní tabulka uvedena v píloze návrhu smlouvy, a to vetn dodaného množství každé položky, a jednotkové ceny dodávky (zboží) i služby. 4. Cena díla uvedená v odstavci 2 tohoto lánku bude uhrazena dle následujícího harmonogramu plateb: Pozn.: Harmonogram plateb bude uveden v pípad plateb v nepravidelných intervalech nebo v pípad rzné výše plateb v prbhu období trvání smlouvy Harmonogram plateb (1) [ ] K bez DPH termín (2) [ ] K bez DPH termín (3) [ ] K bez DPH termín (4) [ ] K bez DPH termín (5) [ ] K bez DPH termín Pozn.: V pípad velkého množství položek (více jak 10 ádk) bude Harmonogram plateb uveden v píloze návrhu smlouvy, a to vetn dodaného množství každé položky, a jednotkové ceny dodávky (zboží) i služby. 5. Právo fakturovat pedmt plnní vzniká po jeho pevzetí a potvrzení dodacího listu, pedávacího/pejímacího protokolu nebo akceptaního protokolu aj. dále též jen dodací doklady o dodávce i služb oprávnným zástupcem Objednatele v míst plnní. Pozn.: Vcn píslušný název dokladu bude uveden v návrhu smlouvy. 6. Vystavený daový doklad/ faktura musí obsahovat: a) rozpis položek pedmtu plnní pesn dle smlouvy, b) uvedení jejich jednotkových cen, c) zakázkové íslo smlouvy, d) úplné bankovní spojení dodavatele vetn zejména ísla útu, e) veškeré náležitosti dle 28 odst. 2 zákona. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis, f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení 13a obchodního zákoníku,!!! Pozn.: Následující písmeno g) se uvede pouze v pípad, že pedmtem dodávky jsou plnní poskytovaná v režimu penesení daové povinnosti podle 92a a násl. zákona o dani z pidané hodnoty (stavební a montážní práce íselné kódy klasifikace produkce CZ CPA 41 až 43) g) v pípad, že pedmtem dodávky jsou plnní poskytovaná v režimu penesení daové povinnosti dle 92a a násl. zákona. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis, nebude daový doklad obsahovat výši dan z pidané hodnoty a musí obsahovat sdlení, že výši dan je povinen doplnit a piznat Objednatel, pro kterého je plnní uskutenno. 7. Spolen s fakturou daovým dokladem je Zhotovitel povinen pedložit dodací doklad, který musí obsahovat jednoznané oznaení dodávky i služby, a to vetn pesných názv položek, jejich poet, jednotkové ceny, znaku (výrobce), typ, výrobní ísla a u nehmotného majetku ísla licencí. Originál dodacího dokladu pipojený k faktue musí být s pedepsanými jmény zástupc obou smluvních stran a musí být tmito zástupci vlastnorun iteln podepsán. 2

14 8. Splatnost ádn vystavené faktury daového dokladu iní 21 dn ode dne doruení Objednateli. 9. V roce, v nmž je uskuteováno plnní, musí být faktura doruena Objednateli nejpozdji do , nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 10. Objednatel má právo fakturu daový doklad Zhotoviteli ped uplynutím lhty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura nesprávné údaje, chybí-li na faktue daovém dokladu nkterá z náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu nebo obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný druh i množství pedmtu plnní než dohodnuté ve smlouv. Nová lhta splatnosti v délce 21 dn pone plynout ode dne doruení opravené faktury daového dokladu Objednateli. 11. Da z pidané hodnoty bude útována v souladu se zákonem. 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty, ve znní pozdjších pedpis, ke dni uskutenní zdanitelného plnní. 12. Platby budou probíhat výhradn v korunách eských a rovnž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této mn. Obchodní podmínky Dodání pedmtu plnní smlouvy 1. Zhotovitel se zavazuje, že pedmt plnní bude nový, nepoužívaný, vcn a právn bezvadný a odpovídající právním pedpism a závazným i doporuujícím normám platným v eské republice. 2. Pedmt plnní musí vyhovovat bezpenostním standardm, jejichž použití je obvyklé u obdobných produkt, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám Objednatele v oblasti bezpenosti a provozu informaních a komunikaních technologií. 3. Ped uskutenním pedání pedmtu plnní bude Zhotovitel prokazateln informovat oprávnného zástupce Objednatele uvedeného ve smlouv o pipravenosti k pedání. Datum pevzetí musí být stanoveno po projednání se zástupcem Objednatele tak, aby mezi doruením oznámení o dokonení a datem pevzetí uplynulo nejmén pt (5) pracovních dní. 4. Dílí dodávka pedmtu plnní a dílí fakturace se pipouští pouze v pípad uvedení této skutenosti ve smlouv. 5. Pokud to není v rozporu s povahou pedmtu plnní, musí být ke každému funknímu celku piloženy doklady nutné k jeho pevzetí a užívání, návod k použití a pípadná další nezbytná dokumentace (nap. prohlášení o shod, atesty, prohlášení, že byly použity materiály a technologie v souladu s píslušnými zákony a pedpisy, prohlášení o respektování enviromentálních požadavk daných platnými závaznými pedpisy). Veškeré dokumenty uvedené v pedchozí vt musí být v eském jazyce. 6. Pedání pedmtu plnní bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávnným zástupcem Objednatele v míst plnní. 3

15 7. V pípad neposkytnutí nezbytné souinnosti Objednatele lze po vzájemné dohod prodloužit termín plnní smlouvy. Dohoda podle pedchozí vty musí být písemná a musí formu dodatku k této smlouv. Pechod vlastnictví a nebezpeí škody 1. Objednatel se stává vlastníkem hmotných ástí pedmtu plnní dnem pevzetí pedmtu plnní Objednatelem (tuto variantu zadavatel preferuje) nebude-li ve smlouv dohodnuto, že Objednatel se stává vlastníkem hmotných ástí pedmtu plnní od data uhrazení smluvené ceny. 2. Objednatel nabývá práva k užívání pedmtu plnní (napíklad licenci k užití poítaového programu) dnem pevzetí pedmtu plnní Objednatelem. 3. Objednatel je oprávnn užívat pedmt plnní od data jeho protokolárního pevzetí a nebezpeí škody na pedmtu plnní pechází na Objednatele pevzetím tohoto plnní. Za užití pedmtu plnní podle pedchozí vty se však nepovažuje jeho ovování a testování. Sankce smluvní pokuta a úrok z prodlení 1. V pípad prodlení Zhotovitele s plnním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím z této smlouvy i právních pedpis má Objednatel právo uplatnit vi Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pt setin procenta) z celkové ceny pedmtu plnní vetn DPH za každý i zapoatý den prodlení. Pozn.: V pípad smlouvy na dobu neuritou i smlouvy s opakujícím se plnním je nutné formulaci upravit napíklad z celkové roní ceny pedmtu plnní vetn DPH 2. Pi nedodržení termínu splatnosti ádn vystavené faktury daového dokladu Objednatelem je Zhotovitel oprávnn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se ídí naízením vlády. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok z prodlení a poplatku z prodlení podle obanského zákoníku, v platném znní. 3. Jakékoliv omezování výše pípadných sankcí se nepipouští. 4. Žádná ze smluvních stran není odpovdná za prodlení svých závazk v rozsahu, v jakém je prodlení zpsobeno prodlením s plnním závazk druhé smluvní strany, zejména v pípad neposkytnutí požadované souinnosti vymezené ve smlouv. 5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto smlouvou. 6. Okolnosti vyluující odpovdnost podle 374 obchodního zákoníku nemají v souladu s 300 obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu. 7. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouv není doteno právo smluvních stran na náhradu zpsobené škody v plné výši. Náhrada škody 1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody zpsobené Objednateli porušením svých povinností. Zhotovitel odpovídá zejména za škody zpsobené porušením ustanovení této smlouvy, škody zpsobené jiným protiprávním jednáním a škody vzniklé v dsledku vad 4

16 plnní. O náhrad škody platí obecná ustanovení obchodního zákoníku. 2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše i druhu náhrady škody se nepipouští. Ochrana informací 1. Ob smluvní strany berou na vdomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podob zveejnn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o veejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez asového omezení. 2. Ob smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpístupnit tetím osobám dvrné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve znní pozdjších pedpis, není tímto ustanovením dotena. 3. Za dvrné informace se považují veškeré následující informace: a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou; b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlenlivosti Objednatele; c) veškeré další informace, které budou Objednatelem oznaeny jako dvrné ve smyslu ustanovení 152 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis. 4. Povinnost zachovávat mlenlivost uvedená v tomto lánku se nevztahuje na informace: a) které je Objednatel povinen poskytnout tetím osobám podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím, ve znní pozdjších pedpis b) které jsou nebo se stanou všeobecn a veejn pístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany Zhotovitele; c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ješt ped pijetím tchto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlenlivosti z jiných dvod; d) které budou Zhotoviteli po uzavení této smlouvy sdleny bez závazku mlenlivosti tetí stranou, jež rovnž není ve vztahu k nim nijak vázána; e) jejichž sdlení se vyžaduje ze zákona. 5. Dvrné informace zahrnují rovnž veškeré informace získané náhodn nebo bez vdomí Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv tetí strany, které se týkají Objednatele i plnní této smlouvy. 6. Smluvní strany se zavazují, že nezpístupní jakékoliv tetí osob dvrné informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpeení tchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpeit veškeré dvrné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití. 7. Zhotovitel se zavazuje, že dvrné informace užije pouze za úelem plnní této smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele pípustná. 8. Zhotovitel je povinen svého pípadného subdodavatele zavázat povinností mlenlivosti a respektováním práv Objednatele nejmén ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám. 9. Trvání povinnosti mlenlivosti podle tohoto lánku je stanoveno následovn: 5

17 a) v pípad smluv, jejichž pedmtem je opakované plnní, po dobu 5 let od ukonení smluvního vztahu; b) v pípad smluv s jednorázovým plnním po dobu 5 let od skonení záruní doby. 10. Závazky vyplývající z tohoto lánku vetn závaz vyplývajících z odst. 1 není Zhotovitel oprávnn vypovdt ani jiným zpsobem jednostrann ukonit. 11. V pípad, že nkterá ze smluvních stran poruší nkterou z povinností vyplývajících z tohoto lánku, je druhá smluvní strana oprávnna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši K (slovy: jedno sto tisíc korun eských) za každý pípad porušení. Ukonení smluvního vztahu PRO SMLOUVY NA DOBU URITOU 1. Smlouva se uzavírá na dobu uritou a to: od do od data podpisu smlouvy do Smluvní vztah vzniklý na základ této smlouvy skoní uplynutím doby uvedené v odst. 1 tohoto lánku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dotena práva z poskytnutí licencí na dobu neuritou, práva z odpovdnosti za vady, povinnost mlenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu. 3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukonit ped uplynutím doby uvedené v odstavci 1 tohoto lánku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zpsoby stanovenými právními pedpisy. PRO SMLOUVY NA DOBU NEURITOU 1. Smlouva se uzavírá na dobu neuritou a to: od od data podpisu smlouvy 2. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukonit výpovdí, písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zpsoby stanovenými právními pedpisy. 3. Každá ze smluvních stran je oprávnna tuto smlouvu vypovdt písemnou výpovdí i bez udání dvodu. V pípad výpovdi zaniká smluvní vztah založený touto smlouvou uplynutím 3., 4., 6. apod. (konkrétní lhta bude stanovena dle požadavku objednatele) msíce následujícího po msíci, ve kterém byla písemná výpov doruena druhé smluvní stran.!!!.pozn.: Následující odstavce (4. a násl.) se použijí v pípad smlouvy na dobu uritou i neuritou.!!! 4. Smluvní strany jsou oprávnny odstoupit od smlouvy z dvod uvedených v této smlouv a dále z dvod uvedených v zákon, zejména v pípad podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které je dvodem pro odstoupení od smlouvy, nebylo zpsobeno okolnostmi vyluujícími odpovdnost dle ustanovení 374 obchodního zákoníku. 6

18 5. Objednatel je oprávnn od smlouvy odstoupit v následujících pípadech: a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele; b) Zhotovitel podá insolvenní návrh jako dlužník, insolvenní návrh podaný proti Zhotoviteli bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými úinky; c) zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný in. 6. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, které je dvodem pro odstoupení smlouvy ze strany Objednatele, se považuje zejména: a) prodlení Zhotovitele s dodáním pedmtu plnní o více jak 30 kalendáních dní po termínu plnní; b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady pedmtu plnní ve lht 30 kalendáních dní od jejich oznámení Objednatelem; c) realizace pedmtu smlouvy v rozporu se smlouvou i právními pedpisy; d) nedodržování jiných závazných dokument i pedpis Zhotovitelem (zejména pedpis upravujících bezpenost a ochranu zdraví pi práci, požární bezpenost apod.); e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstranno ani do 30 kalendáních dní od doruení výzvy Objednatele. 7. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je dvodem pro odstoupení smlouvy ze strany Zhotovitele, se považuje: a) prodlení Objednatele s úhradou faktury daového dokladu o více jak 30 kalendáních dní, piemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením doten; b) prodlení Objednatele s poskytnutím souinnosti o více než 30 kalendáních dní od prokazatelného doruení písemné výzvy Zhotovitele. 8. V pípad odstoupení podle lánku odst. 6 písm. a), b), d) i e) je po marném uplynutí píslušné 30denní lhty Objednatel oprávnn od smlouvy jednostrann odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele. 9. Objednatel je v pípad odstoupení od této smlouvy oprávnn podle své volby bu odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od ásti smlouvy, která bude v dob odstoupení nesplnna. V pípad ásteného odstoupení od smlouvy se cena díla snižuje o ástky pipadající na plnní, která v dsledku odstoupení Zhotovitel není povinen provést i poskytnout. V pípad úplného i ásteného odstoupení do smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu plnní, která nejsou dotena odstoupením. 10. Objednatel má v pípad odstoupení od smlouvy (krom jiného) nárok na náhradu škody spoívající v náhrad prokazatelných náklad, které mu vzniknou v souvislosti se zajištním náhradního plnní. 11. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v nm být uveden odkaz na ustanovení této smlouvy i právních pedpis, které zakládá oprávnní od smlouvy odstoupit. 12. Práva smluvních stran vzniklá ped platným odstoupením od smlouvy nejsou odstoupením dotena. 7

19 13. V pípad ásteného odstoupení od této smlouvy zstává tato smlouva v platnosti ohledn tch ástí díla, které nejsou doteny odstoupením. 14. V pípad ásteného odstoupení od této smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dn od prokazatelného doruení oznámení o odstoupení pedat Objednateli ty ásti díla, které nebyly doteny odstoupením, vetn pípadných zdrojových kód a dalších podklad nezbytných k dokonení díla Objednatelem i tetími osobami. 15. V pípad ásteného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokonit dílo sám nebo prostednictvím jím urené osoby a je oprávnn použít za tímto úelem veškeré ásti díla, které nebyly doteny odstoupením. 16. Smluvní vztah skoní dnem doruení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní stran, nebo dnem uvedeným v oznámení. 17. Odstoupení od této smlouvy i jiné ukonení smluvního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany dvrných informací, zajištní pohledávky kterékoliv ze stran, ešení spor a ustanovení týkající se tch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá. Práva duševního vlastnictví 1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pedmt plnní dle této smlouvy byl bez právních vad, zejména aby nebyl zatížen žádnými právy tetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finanní nebo jiný závazek ve prospch tetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užití pedmtu plnní. V pípad porušení tohoto závazku je Zhotovitel v plném rozsahu odpovdný za pípadné následky takového porušení, piemž právo Objednatele na pípadnou náhradu škody a smluvní pokutu zstává nedoteno. 2. Jsou-li souástí pedmtu plnní podle této smlouvy poítaové programy i jiné výsledky innosti chránné právem z prmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen Licencované materiály ), platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto lánku. 3. V pípad, že souástí Licencovaných materiál jsou standardní produkty Zhotovitele nebo tetích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových produkt nevýhradní licenci. 4. K ástem Licencovaných materiál, které byly Zhotovitelem vytvoeny i upraveny na objednávku Objednatele, poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní licenci. Objednatel je oprávnn tyto ásti Licencovaných materiál upravovat, a to pípadn i prostednictvím tetích osob. 5. V pípad, že pedmt plnní podle této smlouvy nebude Zhotovitelem dokonen nebo pedán Objednateli vas nebo dojde k ástenému odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávnn pedmt plnní dokonit, a to i prostednictvím tetích osob. 6. Licence podle výše uvedených ustanovení se udluje pro všechny zpsoby užití, Objednatel však není povinen licenci využít. 7. Územní ani asový rozsah licence není omezen. Ukonení podpory i jiných služeb poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv. 8

20 8. Objednatel je oprávnn umožnit užívání pedmtu plnní podle této smlouvy vetn Licencovaných materiál organizaním složkám státu a píspvkovým organizacím v psobnosti Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením nejsou dotena omezení rozsahu licence na základ potu oprávnných uživatel i souasných pístup stanovená v této smlouv. 9. Cena pedmtu plnní podle této smlouvy zahrnuje i odmnu za poskytnutí licence k užití Licencovaných materiál, které budou jeho souástí. 10. Je-li k užití pedmtu plnní dle této smlouvy nezbytná instalace voln šiitelného software (tzv. freeware), platí následující ujednání: a) Zhotovitel je povinen nejpozdji pi pedání pedmtu plnní Objednateli zpracovat a pedložit Objednateli pehled voln šiitelného software s uvedením autora (poskytovatele), licenního modelu a pípadných omezení, která se na užívání takového software vztahují. Pehled podle pedchozí vty musí být piložen k pedávacímu protokolu. b) Zhotovitel odpovídá za vady pedmtu plnní vetn voln šiitelného software stejn, jako by voln šiitelný software dodával Zhotovitel. Zhotovitel zejména odpovídá za funknost pedmtu plnní jako celku a použitelnost pedmtu plnní jako celku pro úely vyplývající z této smlouvy a jejích píloh. c) Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu trvání licence k Licencovaným materiálm bude Objednatel oprávnn bezplatn užívat voln šiitelný software v rozsahu nezbytném k plnému využití pedmtu plnní dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody a náklady, které by mohly vzniknout v dsledku uplatnní práv tetích osob souvisejících s voln šiitelným software, který je nezbytný k užití pedmtu plnní dle této smlouvy. 11. Pokud je souástí pedmtu plnní dle této smlouvy dodávka software který je dodáván spolen s hardware, napíklad firmware nebo tzv. OEM software, platí následující ujednání: a) Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití software dodávaného spolu s hardware ve stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel poskytuje licenci k vlastním standardním produktm nebo samostatn dodávaným produktm tetích stran. Odmna za poskytnutí licence je v takovém pípad souástí ceny hardware, se kterým je software dodáván. b) Zhotovitel odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve stejném rozsahu, v jakém odpovídá za vady pedmtu plnní jako celku. c) Zhotovitel odpovídá za to, že je oprávnn poskytnout Objednateli licenci k software dodávanému spolu s hardware. V pípad, že bude dodávaný SW již nainstalován na kupovaném HW, pedloží uchaze v nabídce (písemn i elektronicky) ujištní, že je oprávnn SW instalovat, a že instalací nebyla porušena práva k SW a že dodávaný SW je pln kompatibilní s HW Objednatele uvedeným a specifikovaným v Zadávací dokumentaci. Pozn. jedná se o povinnost pi zadávacím ízení nebude jako ustanovení ve smlouv. 9

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Ministerstva financí

OBCHODNÍ PODMÍNKY Ministerstva financí Příloha č. 2 - Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Ministerstva financí pro oblast ICT platné a účinné od 1.1.2014 Zelený text = komentář pro uchazeče, * text který do smlouvy nepatří! *Obchodní podmínky

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Identifikace zadavatele: Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Nákup multifunkčních zařízení pro resort MF Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany Číslo smlouvy MF 3302/013/2013 Toto číslo uvádějte při fakturaci SMLOUVA O DÍLO Dodávka montáž a integrace zabezpečovacího systému v objektu AO Politických vězňů uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více