ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne Směrnice nabývá platnsti de dne: A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel škly Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel škly Směrnice nabývá účinnsti de dne: Změny ve směrnici jsu prváděny frmu číslvaných písemných ddatků, které tvří sučást tht předpisu. V suladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., základním vzdělání a některých náležitstech plnění pvinné šklní dcházky a v závaznsti na ustanvení zákna č. 562/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) s přihlédnutím k místním pdmínkám škly vydávám tent Organizační řád

2 I. Všebecná část 101 Vymezení účelu Základní škla a Mateřská škla Nymburk, Letců R.A.F byla zařízena jak samstatný právní subjekt k datu s vymezením hlavníh účelu ve zřizvací listině: -ZŠ pskytuje základní vzdělání a její činnst je vymezena záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělání (šklský zákn) 102 Předmětem činnsti škly 1. Učit a vychvávat žáky 6-ti až 15-ti leté pdle učebních plánů a snv schválených MŠMT ČR, pdpruje rzvj sbnstí dítěte předšklníh věku a vytváří základní předpklady pr pkračvání ve vzdělání. 2. Při rganizvání vyučvacíh prcesu se vychází z vyhlášky MŠMT ČR č.48/2005 Sb., základním vzdělávání a některých náležitstech plnění pvinné šklní dcházky Škla má sustavu pvinných a pvinně vlitelných předmětů. K tmut účelu jsu v prvzu dbrné pracvny fyziky, chemie, přírdpisu, výtvarné výchvy, hudební výchvy, učebny výpčetní techniky, jazykvá labratř, keramická dílna, tělcvičny a šklní hřiště. 3. Škla dispnuje šklní družinu a šklním klubem. Sučástí škly jak právníh subjektu je Mateřská škla a šklní jídelna. 4. Škla rganizuje dplňkvu činnst v suladu se zřizvací listinu. 103 Pracvníci Všebecné pvinnsti pracvníků, dpvědnst a práva pracvníků : plnit příkazy ředitele škly a jeh zástupce, ddržvat pracvní kázeň a plně využívat pracvní dbu, ddržvat předpisy bezpečnsti práce a chrany zdraví při práci, ddržvat pžární předpisy, chránit majetek škly, řádně zacházet s inventářem škly, bdržet za vyknávanu práci mzdu pdle platných předpisů a ujednání, seznámit se s rganizačním, pracvním, vnitřním řádem a řádem strahy bjektů, s vyhlášku MŠMT ZŠ a statními šklskými předpisy a striktně je ddržvat. 104 Ředitel škly jmenuje a dvlává zástupce ředitele, veducí učitelku MŠ, veducí šklní jídelny a třídní učitele, rzděluje úkly mezi sebe a svéh zástupce pdle ppisů práce (viz čl. 109), usměrňuje kncepci výuky a výchvy na škle, přijímá a prpuští zaměstnance škly, rzhduje zásadních tázkách mzdvé plitiky a hspdaření s FKSP, pečuje a zdpvídá za ddržení smluvní, rzpčtvé a evidenční kázně, předsedá a řídí jednání pedaggické rady, splupracuje se Šklsku radu zřízenu pdle ustanvení 167 zákna č.561/2004 Sb., dpvídá za vedení předepsané dkumentace na škle, dále viz čl

3 105 Zástupce ředitele 1. Zástupce řídí svěřený úsek škly a přebírá v dbě nepřítmnsti ředitele škly jeh rzhdvací pravmci v rzsahu, který stanví ředitel škly pdle délky své nepřítmnsti. Krmě zastupujících pravmcí plní zástupce ředitele samstatné úkly, které mu stanvuje jeh ppis práce. 2. V případě nepřítmnsti ředitele a zástupce jedná jménem vedení krdinátrka Šklníh vzdělávacíh prgramu Mgr.Gabriela Vejvdvá. 106 Orgány škly a pradní rgány Šklská rada V suladu s ustanvením 167 zákna č. 561/2004 Sb., zřídil zastupitelstv města svým rzhdnutím ze dne , usnesením č. 177 šklsku radu. Šklská rada je rgán škly umžňující záknným zástupcům nezletilých, žáků, zletilým žákům a studentům, pedaggickým pracvníkům škly, zřizvateli a dalším sbám pdílet se na správě škly. Šklsku radu zřizuje zřizvatel, který zárveň stanví jejích pčet členů a vydá její vlební řád. Třetinu členů šklské rady jmenuje zřizvatel, třetinu vlí záknní zástupci nezletilých žáků a třetinu vlí pedaggičtí pracvníci dané škly. Členem šklské rady nemůže být ředitel škly. Týž člen šklské rady nemůže být sučasně jmenván zřizvatelem, zvlen záknnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty neb zvlen pedaggickými pracvníky škly. Funkční bdbí členů šklské rady je tři rky. Šklská rada zasedá nejméně dvakrát rčně; zasedání šklské rady svlává její předseda, první zasedání šklské rady svlává ředitel škly. Ředitel škly neb jím pvěřený zástupce je pvinen zúčastnit se zasedání šklské rady na vyzvání jejíh předsedy. Šklská rada na svém prvním zasedání stanví svůj jednací řád a zvlí svéh předsedu. K přijetí jednacíh řádu se vyžaduje schválení nadplviční většinu všech členů šklské rady. Šklská rada se: vyjadřuje se k návrhům šklních vzdělávacích prgramů a k jejich následnému uskutečňvání, schvaluje výrční zprávu činnsti škly, schvaluje šklní řád, ve středních a vyšší dbrných šklách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, schvaluje pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků, pdílí se na zpracvání kncepčních záměrů rzvje škly, prjednává návrh rzpčtu právnické sby na další rk, vyjadřuje se k rzbru hspdaření a navrhuje patření ke zlepšení hspdaření, prjednává inspekční zprávy České šklní inspekce, pdává pdněty a známení řediteli škly, zřizvateli, rgánům vyknávajícím státní správu ve šklství a dalším rgánům statní správy. Ředitel škly je pvinen umžnit šklské radě přístup k infrmacím škle, zejména k dkumentaci škly. Infrmace chráněné pdle zvláštních právních předpisů pskytne ředitel škly šklské radě puze za pdmínek stanvených těmit zvláštními právními předpisy. Pskytvání infrmací pdle zákna svbdném přístupu k infrmacím tím není dtčen. O schválení dkumentů, k jejichž znění se šklská rada práv se vyjadřuje (ppř. je schvaluje), rzhdne šklská rada d 1 měsíce d jejich přelžení ředitelem škly. Pkud šklská rada tent dkument neschválí, ředitel škly předlží dkument k nvému prjednání d 1 měsíce. Opakvanéh prjednání se účastní zřizvatel. Není-li dkument schválen ani při pakvaném prjednání neb pkud šklská rada neprjedná dkumenty uvedené v 168 dstavci 1 písm. b) až

4 d) zákna č. 561/2004 Sb., d 1 měsíce d jejich předlžení ředitelem škly, rzhdne dalším pstupu bez zbytečnéh dkladu zřizvatele Pedaggická rada V suladu s ustanvením 164, dst. 2) zákna 561/2004 Sb., byla ředitelem škly zřízena pedaggická rada jak pradní rgán ředitele. Ředitel škly zřizuje pedaggicku radu jak svůj pradní rgán, prjednává s ním všechny zásadní pedaggické dkumenty a patření týkající se vzdělávací činnsti škly. Při svém rzhdvání ředitel škly k názrům pedaggické rady přihlédne. Pedaggicku radu tvří všichni pedaggičtí pracvníci škly. Pedaggické radě byly vymezeny následující pravmci: 1. PR se vyjadřuje k rzvjvým prgramům škly, základním dkumentům pedaggickéh charakteru (vyjadřuje se : pdává návrhy na případné úpravy článků dkumentů, ). 2. PR má práv být seznámena se : změnami v persnálním bsazení škly, se zásadami chdu škly, se změnami pracvníh řádu, 3. knzultuje s ředitelem škly: výsledky výchvně vzdělávací práce, šklní řád a klasifikační řád jak jeh sučást, přeřazení žáka v rámci paralelních tříd, plán škly a rzvrh škly na daný šklní rk, kázeňská a výchvná patření. 107 Dkumentace škly pdle 28 zákna č. 561/2004 Sb., Na škle je vedena tat dkumentace (pdle zákna č. 561/2004 Sb.,): rzhdnutí zápisu d šklskéh rejstříku a jeh změnách a dklady uvedené v 147, evidence dětí, žáků neb studentů ke vzdělávání, průběhu vzdělávání a jeh uknčvání, dklady příjímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, průběhu vzdělávání a jeh uknčvání, vzdělávací prgramy pdle 4 až 6, výrční zprávy činnsti škly, zprávy vlastním hdncení škly, třídní kniha, která bsahuje průkazné údaje pskytvaném vzdělávání a jeh průběhu, šklní řád neb vnitřní řád, rzvrh vyučvacích hdin, záznamy z pedaggických rad, kniha úrazů a záznamů úrazech dětí,, žáků a studentů, ppřípadě lékařské psudky, prtkly a záznamy prvedených kntrlách a inspekční zprávy, persnální a mzdvá dkumentace, hspdářská dkumentace, účetní evidence a další dkumentace stanvená zvláštními právními předpisy. 108 Zastupitelnst administrativních a správních zaměstnanců vzájemná zastupitelnst uklízeček pdle rzpisu šklníka (včetně přerzdělení úklidvých plch) a zastupitelnst šklníka správce budv a údržbáře škly. 109 Předávání a přejímání pracvních funkcí při dchdu pracvníka neb při jeh dluhdbé nepřítmnsti pvěří ředitel škly převzetím agendy (kabinetu, dbrné pracvny, třídníh klektivu, ) jinéh pracvníka a stanví, kdy převzetí bude prveden písemně,

5 převzetí majetku, základních prstředků, předmětů pstupné sptřeby, peněžních htvstí se prvádí vždy písemně. 110 Pvinnsti vyplývající z rganizačníh schématu Úsek řízení Ředitel škly v suladu s dikcí 164 zákna č. 561/2004 Sb., Odpvídá za: skutečnst, že škla pskytuje vzdělávání a šklské služby v suladu s tímt záknem a vzdělávacími prgramy uvedenými 3 šklskéh zákna, dbrnu a pedaggicku úrveň vzdělávání a šklských služeb, vytváření pdmínek pr výkn inspekční činnsti České šklní inspekce a přijímání následných patření, vytváření pdmínek pr další vzdělávání pedaggických pracvníků a pr práci šklské rady, pkud se pdle tht zákna zřizuje, t, aby sby uvedené v 21 šklskéh zákna byly včas infrmvány průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, zajišťvání splupráce při uskutečňvání prgramů zjišťvání výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem zajišťvání dhledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škle a šklském zařízení, pužití finančních prstředků státníh rzpčtu přidělených pdle 160 až 163 v suladu s účelem, na který byly přiděleny, zpracvání rzbrů hspdaření pdle závazné snvy a pstupu stanvenéh ministerstvem. Rzhduje : všech záležitstech týkajících se pskytvání vzdělávání a šklských služeb, pkud zákn nestanví jinak, rganizaci a pdmínkách prvzu škly, přeřazení žáka d vyššíh rčníku pdle 17 dst. 3 a pvlení individuálníh vzdělávacíh plánu pdle 18 šklskéh zákna, dkladu pvinné šklní dcházky pdle 37 šklskéh zákna, převedení žáka d dpvídajícíh rčníku základní škly pdle 39 dst. 2, přijetí k základnímu vzdělávání pdle 46, přestupu žáka pdle 49 dst. 1 a převedení žáka d jinéh vzdělávacíh prgramu pdle 49 dst. 2, pvlení pkračvání v základním vzdělávání pdle 55 dst. 2, pakvání rčníku p splnění pvinné šklní dcházky pdle 52 dst. 6, 66 dst. 7 a 97 dst. 8 šklskéh zákna, Pvěřuje pdřízené pracvníky (a spludpvídá): vydáváním šklních ptřeb pr žáky, vydáváním učebních snv, metdik pr učitele, vydáváním kancelářských ptřeb, tiskpisů, evidencí čerpání dvlené, nemcnsti, náhradníh vlna, studijníh vlna,

6 pskytváním údajů pr statistická zjišťvání, vedením knih úrazů, zápisů z pedaggických rad a prvzních prad, pžární knihy, knihy závad, dplňváním lékárniček chybějícím zdravt. materiálem, ddržváním archivace dkumentů škly pdle pravidel skartačníh řádu, vyplácením platu na pracvišti; nemůže-li se zaměstnanec dstavit k výplatě, zasláním na náklady rganizace v den stanvený pr jeh výplatu, nejpzději v nejbližší následující pracvní den, vedením pdkladů pr prměnlivé plžky platu (143/1992 Sb., 5 8, 10 15), kntrlu řádnéh vedení tříd, knih, tříd. Výkazů, katalgvých listů, dkumentace pr vlitelné předměty, zdravtní TV, nepvinné předměty a dučvání, pravidelným vyúčtváním drbných vydání, kntrlu upravensti všech prstr škly, bjednávkami a nákupem nejrůznějších ptřeb pr prvz škly i výchvně vzdělávací práci, sledváním vyřizvání bjednávek nutných pr činnst škly, hlášením změn neb důležitých infrmací nadřízeným rgánům, kntrlu dzrů, sustavnu kntrlu seznamu prací a pracvišť zakázaných ženám, sledváním rzpčtu Zástupce ředitele Odpvídá za: metdické a dbrné řízení svěřenéh úseku škly, šetření stížnstí vedených rdiči prti pracvníkům svěřenéh úseku, kntrlu plnění pracvních pvinnstí přím řízeným pracvníkům, zpracvání sumáře přesčasvé práce všech pracvníků škly a včasné předávání pdkladů řediteli škly, zpravvání statistických výkazů pr MŠMT ČT a KÚ, kntrlu základní žákvské dkumentace všech tříd svěřenéh úseku, kntrlu základní žákvské dkumentace všech tříd svěřenéh úseku, vedení přesné evidence integrvaných žáků a předepsané dkumentace třídními učiteli, sestavení rzvrhu hdin škly (ve splupráci s ředitelem škly) při ddržení hygienických zásad a principů stavby stanvených všemi členy pedaggickéh vedení škly, za sestavení rzvrhu dzrů, rganizaci výjezdů tříd d škl v přírdě, za kntrlu připravensti LVK, zabezpečení zástupů za chybějící pracvníky, hspitační činnst u učitelů svěřenéh úseku samstatně i ve splupráci s ředitelem škly, úplnst předávaných pdkladů pracvníků svěřenéh úseku škly při evidenci pracvní dby, sestavení pdkladů plánu dvlených všech pracvníků škly,

7 krdinaci bjednávek učebnic a UP pr třídy svěřenéh úseku škly, rganizaci akcí k uknčení šklní dcházky žáků (ve splupráci s TU vycházejících žáku) dbrnu péči žáky se specifickými vývjvými pruchami, za zpracvání pdkladů pr stanvení variabilních slžek mzdy pracvníků svěřenéh úseku škly. Zastupuje ředitele škly: v případě jeh nepřítmnsti kntaktu s žáky a rdiči, v případě dluhdbé nepřítmnsti (více jak 10 dnů) též v blasti eknmické, při jednáních výchvné kmise škly (pkud prjednávaný případ nevyžaduje jeh přítmnst), při jednáních v blasti prtidrgvé prevence, šetření stížnstí vedených rdiči prti pracvníkům škly, vedení přesné evidence integrvaných žáků a předepsané dkumentace třídními učiteli, kntrlu základní žákvské dkumentace, metdy a frmy práce učitelů s integrvanými žáky, krdinaci bjednávek učebnic a UP, prvázanst skladby rzvrhu I. a II. stupně při ddržení hygienických zásad a principů stavby stanvených všemi členy pedaggickéh vedení škly, zabezpečení zástupů za chybějící pracvníky, kntrlu a řízení činnsti ŠD a návazných zájmvých útvarů, hspitační činnst u učitelů (samstatně i ve splupráci s ředitelem škly) Výchvný pradce Výchvný pradce dpvídá za: prfesinální rientaci vycházejících žáků, evidenci prblémvých žáků a vedení výchvné kmise škly, za vedení a krdinaci preventivníh prgramu škly prti zneužívání návykvých látek, a sciálně patlgických jevů, zajišťuje blast krdinace prtidrgvé prevence, splupracuje s OPPP, Úřadem práce a dalšími institucemi, které se pdílejí na dstraňvání sciálně patlgických jevů mezi šklní mládeží, splupráci se SŠ a učilišti reginu (dále viz. Pracvní náplň) Veducí učitelka MŠ řídí prvz úseku MŠ prvádí hspitační činnst učitelek MŠ řídí persnální prvz MŠ, zajišťuje zastupvání za chybějící splupracuje s PPP zpracvává statistické výkazy pr další zpracvání navrhuje úpravy nenárkvých slžek platu zajišťuje bjednávku UP vykvává dhled nad prbíhajícími pracemi v bjektu MŠ dhlíží na ddržvání předpisů BOZP

8 zajišťuje rganizaci výjezdů MŠ Správní úsek Šklník Odpvídá za: řízení klektivu správních zaměstnanců, vedení agendy nepřítmných pracvníků, přesnst a úplnst pracvních výkazů svých pdřízených, sklady: CO, čistících prstředků, údržby, všebecnéh materiálu, nábytku, dílny údržby, krdinaci a zabezpečení údržby škly, jednání s ddavateli stavebních a servisních prací (v případě pvěření ředitelem škly), dečty všech druhů energií a vdy, zajišťvání režimu strahy budv, bsluhu bezpečnstní signalizace, becnu správu budv šklníh areálu. Je pvěřen funkcí: pžárníh preventisty Spludpvídá za: zpracvání plánu revizí a prav a čerpání prstředků na ně, převzetí prací d jedntlivých ddavatelů Uklízečky Odpvídá za: úklid přidělených úklidvých prstr, za plnění svěřených úklů v rámci režimu strahy a zajištění bezpečnsti škly, udržvání stálé květinvé výzdby škly. Eknmický úsek Účetní administrativní pracvnice škly Odpvídá za: inventarizaci škly (včetně perativní evidence na pčítači), správu svěřenéh inventáře, evidenci strjů a zařízení, knihu dšlých a deslaných faktur, čerpání rzpčtu škly, správu bankvních účtů, eknmické rzvahy a vedení fndů, zpracvání pdkladů pr EO MÚ, EO KÚ a Finanční úřad Nymburk, zpracvávání daňvých pdkladů pr daňvé při znání, daňvé přiznání,

9 evidenci pjistných smluv, likvidaci pjistných událstí, krekce smluv, vedení leasingvých smluv, vedení pkladny škly, výplaty mezd pracvníků, správu eknmickéh archivu škly, přejímání, třídění a ukládání písemnstí, telefnní službu, vedení jednacíh prtklu škly, bsluhu kpírvací techniky, zajišťvání kntaktu se servisní rganizací, metdické vedení úseku šklní jídelny v blasti vedení účetnictví, vyřizvání krespndence škly, zpracvání mzdvých pdkladů, platby sciálníh a zdravtníh pjištění, platby daní, kntakty se zdravtními pjišťvnami, výstupní infrmace pr FÚ a další kntrlní úřady. Úsek šklní jídelny Veducí šklní jídelny Odpvídá za: vedení skladů ptravin, bjednávky ptravin, sestavvání jídelníčků, přípravy smluv na dběr bědů, evidenci zásb a jednání s ddavateli, za řízení klektivu pracvnic šklní jídelny, za vedení evidence nepřítmnsti, pdklady pr mzdy pracvnic, návrhy na přiznání variabilních slžek platu, zpravvání pdkladů na pravy, údržbu a dvybavvání svěřených prstr za vedení fakturace a pkladny ŠJ, ddržvání hygienických, prtipžárních a bezpečnstních nrem, za statistické výstupy svěřenéh úseku Veducí kuchařka Odpvídá za: řízení kuchyně, rganizaci výdeje jídla, přebírání ptravin, skladbu jídelníčku (ve splupráci s veducí ŠJ), řízení persnálu kuchyně Kuchaři a pmcný persnál dle stanvených pracvních náplní.

10 201 Prvz škly II. Činnsti všebecnéh řízení a správy učitelé, třídní učitelé, vychvatelky šklní družiny plní úkly pdle pracvníh řádu, pdle pracvních náplní, pdle měsíčních plánů, rzpisů, dzrů a suplvání, pdle pkynů ředitele a jeh zástupce, zástupce ředitele, výchvná pradkyně, účetní, šklník a vedení šklní jídelny pdle předepsaných ppisů práce (viz přílhy), úkly šklníka a uklízeček jsu stanveny písemně. 202 Činnst administrativníh a správníh charakteru Archivvání písemnstí Za archiv písemnstí, třídních knih a třídních výkazů dpvídá účetní škly. Přejímá, třídí a ukládá, ppř. zapůjčuje archivní materiál se suhlasem ředitele škly. Prvádí vyřazení písemnstí a dhlíží na skartaci pdle skartačníh řádu Telefnní služba Je prváděna administrativní pracvnicí škly. Ta přejímá vzkazy pr učitele, umžňuje spjení d kabinetů Knihvnická činnst Je prváděna pvěřenu pedaggicku pracvnicí, která dpvídá za prvz šklní knihvny. Tat mimřádná práce je prváděna na základě dhdy pracvní činnsti. Knihvnice bjednává a nakupuje dětsku i dbrnu literaturu v rámci stanvenéh rzpčtu. Vede předepsanu dkumentaci pr prvz knihvny, dpvídá za základní statistické výstupy. Zajišťuje výpůjční a pradensku knihvnicku službu Všebecná údržba Je krdinvána šklníkem (knzultvána s ŘŠ), prváděna šklníkem, údržbářem, dbrnými firmami a pracvníky na dhdy vedlejší pracvní činnsti a dhdy prvedení práce. Prváděna je v rámci stanvenéh rzpčtu a pdle stavené specifikace. Pdklady pr všechny pravy a údržbářské činnsti zpracvává pr daný finanční rk šklník. Běžné pravy se prvádějí v c nekratší lhůtě d prvedení záznamu v knize závad. Nelze-li pravu prvést v termínu, sdělí příčiny a termín reálnéh dstranění šklník neprdleně řediteli škly. Stejný pstup platí i při naléhavých pravách většíh rzsahu. Šklník sjednává p dhdě s ředitelem škly s firmami a pracvníky prvedení větších údržbvých prací při ddržení zásad hspdárnsti. Ředitel ukládá a kntrluje prvedení údržbářských prací prvedených šklníkem a údržbářem. Opravy prváděné statními sbami a rganizacemi kntrluje a za kvalitu dpvídá šklník. Kntrlní pravmci ředitele přecházejí v dbě jeh nepřítmnsti na zástupce ředitele Evidence majetku Evidence strjů a zařízení a správa inventáře je v pracvní náplni administrativní pracvnice škly. Eviduje pčet, stav, rzmístění a pužití strjů a zařízení, přiděluje inventární čísla, vede evidenci hasících přístrjů (v sučinnsti se šklníkem). Dává návrhy na nákup nvých přístrjů, učebních pmůcek a didaktické techniky pdle pdkladů učitelů a správců sbírek ke schválení ředitele škly. Přijímá inventář určený k pravám, zapůjčení, vrácení, vyřazení, eviduje skladvý inventář.

11 Sklad učebních ptřeb vede pvěřená sba pedaggická pracvnice, která vydává učební ptřeby učitelům pdle nrmy a pkynů ředitele ppř. jeh zástupce Pkladní služba Veškeré finanční perace s htvstí hlavníh účtu i všech pdúčtů jsu prváděny účetní škly. Odebírá a přejímá peníze z banky, připravuje výčetky a prvádí výplaty peněz, pečuje ulžení peněz a cenin v trezru škly, vystavuje (p schválení ředitelem) pvěřeným sbám šeky k výběru htvsti. Ddržuje stanvený pkladní limit. Pkladní služba je prváděna v suladu s vnitřní Směrnicí ředitele škly zabezpečení majetku Účetní evidence Kapitla mezd je řízena a zpracvávána ddavatelsky-firmu Služba škle Nymburk. Tat firma eviduje mzdy a platy, eviduje pracvní příjmy, srážky, výplaty dávek nemcenskéh pjištění, prvádí srážky z hrubé mzdy, sestavuje výplatní listiny, pdklady pr výběr htvsti ze mzdy. Sestavuje účetní výkazy mzdách a platech, prvádí jejich rzbr, zpracvává pdklady pr přiznání důchdů, lázeňské péče, rdinných přídavků, valrizací apd. Kntrluje právněnst a průkaznst předlžených mzdvých dkladů. Pdklady pr mzdy a platy, které ve frmách výkazů a supisek předává škle, kntrlují a finálně zpracvávají ředitel škly a účetní. Účetní škly eviduje a kntrluje finanční perace a prstředky, kntrluje stav financí na jedntlivých bankvních účtech, eviduje stav a phyb fndů, navrhuje a prjednává účtvý rzvrh škly, sestavuje rzpčtvu rzvahu pdle pkynů ředitele škly. Zpracvává a kntrluje statistická hlášení, vyplácí mzdy Vedení předepsané pedaggické dkumentace Předepsaná dkumentace je vyplňvána a zpracvána pdle centrálních pkynů vedení škly. Pdle těcht pkynů vedu pedaggičtí pracvníci třídní knihy a výkazy, vyplňují katalgvé listy. Průběžnu kntrlu tét dkumentace prvádí zástupce ředitele. Základní dkumentace škly je ulžena v ředitelně, v kanceláři zástupce ředitele škly jsu ještě ulženy třídní knihy Škly v přírdě a lyžařské kurzy Škly v přírdě rganizačně zabezpečuje zástupce ředitele, který stanvuje v rámci svých pravmcí veducí jedntlivých výjezdů. Ti jsu plně dpvědni za rganizační a pedaggické zabezpečení. Veducí jedntlivých výjezdů předávají bezprstředně p návratu pdklady pr finanční vypřádání škl v přírdě účetní škly. Lyžařské kurzy zabezpečuje pvěřený učitel tělesné výchvy v úzké sučinnsti s třídními učiteli (spluzabezpečení těcht výjezdů je pvinnstí TU) vyplývající z jeh pvěření třídnictví. III. Platnst 301 Platnst Organizační řád vstupuje v platnst dne prjednání v pedaggické radě t. j Přílhy: Organizační schéma škly Mgr. Jiří Cabrnch, ředitel škly

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 list 1/2 QS 55-01 Přílha č. 1 Přílha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma dbrů a zvláštních rganizačních slžek ÚMČ Praha 10 list 2/2 QS 55-01 Přílha č. 1 starsta tajemník 1. zástupce

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu Škola : ZŠ V Zahrádkách Organizační řád základní školy V Zahrádkách Č.j.:4/2012 Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 1.1. Skartační znak: A 10 Změny: platí po projednání na PR 24. 1. 2012 V souladu s vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Rčník LIX Sešit 8 Srpen 2003 Část nrmativní O B S A H - Vyhláška č. 160/2003 Sb., kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Mgr. Silvie Häuserová, ředitelka školy Mgr. Silvie Häuserová, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

2 Předmět činnosti školy 2.1 Učit a vychovávat žáky 6-ti až 15-ti leté podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR.

2 Předmět činnosti školy 2.1 Učit a vychovávat žáky 6-ti až 15-ti leté podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR. Organizační řád školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, RUDOLFA FRIMLA 816 Organizační řád školy Účinnost od: Spisový znak: 1.2. Skartační znak: A5 Změny: V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Organizační řád Č.j.: 1884/2012/ZŠ a MŠ Účinnost od: 20.11.2012 Platnost od: 20.11.2012

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461, 417 42 Krupka Organizační řád základní školy

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461, 417 42 Krupka Organizační řád základní školy Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461, 417 42 Krupka Organizační řád základní školy Č.j.: 662/2006 Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: 2 1 A 5 Počet příloh: 1 Změny: V souladu

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu Škola Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál Organizační řád základní školy Č.j.: 424/255/2012/ZS/ST Účinnost od: 10. 11. 2012 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: provedena

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9.

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA VODŇANY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA VODŇANY ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA VODŇANY 1 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372 Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372 Organizační řád č.j.:1/2007 Účinnost od: 1.9.2007 V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné

Více