ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne Směrnice nabývá platnsti de dne: A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel škly Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel škly Směrnice nabývá účinnsti de dne: Změny ve směrnici jsu prváděny frmu číslvaných písemných ddatků, které tvří sučást tht předpisu. V suladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., základním vzdělání a některých náležitstech plnění pvinné šklní dcházky a v závaznsti na ustanvení zákna č. 562/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) s přihlédnutím k místním pdmínkám škly vydávám tent Organizační řád

2 I. Všebecná část 101 Vymezení účelu Základní škla a Mateřská škla Nymburk, Letců R.A.F byla zařízena jak samstatný právní subjekt k datu s vymezením hlavníh účelu ve zřizvací listině: -ZŠ pskytuje základní vzdělání a její činnst je vymezena záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělání (šklský zákn) 102 Předmětem činnsti škly 1. Učit a vychvávat žáky 6-ti až 15-ti leté pdle učebních plánů a snv schválených MŠMT ČR, pdpruje rzvj sbnstí dítěte předšklníh věku a vytváří základní předpklady pr pkračvání ve vzdělání. 2. Při rganizvání vyučvacíh prcesu se vychází z vyhlášky MŠMT ČR č.48/2005 Sb., základním vzdělávání a některých náležitstech plnění pvinné šklní dcházky Škla má sustavu pvinných a pvinně vlitelných předmětů. K tmut účelu jsu v prvzu dbrné pracvny fyziky, chemie, přírdpisu, výtvarné výchvy, hudební výchvy, učebny výpčetní techniky, jazykvá labratř, keramická dílna, tělcvičny a šklní hřiště. 3. Škla dispnuje šklní družinu a šklním klubem. Sučástí škly jak právníh subjektu je Mateřská škla a šklní jídelna. 4. Škla rganizuje dplňkvu činnst v suladu se zřizvací listinu. 103 Pracvníci Všebecné pvinnsti pracvníků, dpvědnst a práva pracvníků : plnit příkazy ředitele škly a jeh zástupce, ddržvat pracvní kázeň a plně využívat pracvní dbu, ddržvat předpisy bezpečnsti práce a chrany zdraví při práci, ddržvat pžární předpisy, chránit majetek škly, řádně zacházet s inventářem škly, bdržet za vyknávanu práci mzdu pdle platných předpisů a ujednání, seznámit se s rganizačním, pracvním, vnitřním řádem a řádem strahy bjektů, s vyhlášku MŠMT ZŠ a statními šklskými předpisy a striktně je ddržvat. 104 Ředitel škly jmenuje a dvlává zástupce ředitele, veducí učitelku MŠ, veducí šklní jídelny a třídní učitele, rzděluje úkly mezi sebe a svéh zástupce pdle ppisů práce (viz čl. 109), usměrňuje kncepci výuky a výchvy na škle, přijímá a prpuští zaměstnance škly, rzhduje zásadních tázkách mzdvé plitiky a hspdaření s FKSP, pečuje a zdpvídá za ddržení smluvní, rzpčtvé a evidenční kázně, předsedá a řídí jednání pedaggické rady, splupracuje se Šklsku radu zřízenu pdle ustanvení 167 zákna č.561/2004 Sb., dpvídá za vedení předepsané dkumentace na škle, dále viz čl

3 105 Zástupce ředitele 1. Zástupce řídí svěřený úsek škly a přebírá v dbě nepřítmnsti ředitele škly jeh rzhdvací pravmci v rzsahu, který stanví ředitel škly pdle délky své nepřítmnsti. Krmě zastupujících pravmcí plní zástupce ředitele samstatné úkly, které mu stanvuje jeh ppis práce. 2. V případě nepřítmnsti ředitele a zástupce jedná jménem vedení krdinátrka Šklníh vzdělávacíh prgramu Mgr.Gabriela Vejvdvá. 106 Orgány škly a pradní rgány Šklská rada V suladu s ustanvením 167 zákna č. 561/2004 Sb., zřídil zastupitelstv města svým rzhdnutím ze dne , usnesením č. 177 šklsku radu. Šklská rada je rgán škly umžňující záknným zástupcům nezletilých, žáků, zletilým žákům a studentům, pedaggickým pracvníkům škly, zřizvateli a dalším sbám pdílet se na správě škly. Šklsku radu zřizuje zřizvatel, který zárveň stanví jejích pčet členů a vydá její vlební řád. Třetinu členů šklské rady jmenuje zřizvatel, třetinu vlí záknní zástupci nezletilých žáků a třetinu vlí pedaggičtí pracvníci dané škly. Členem šklské rady nemůže být ředitel škly. Týž člen šklské rady nemůže být sučasně jmenván zřizvatelem, zvlen záknnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty neb zvlen pedaggickými pracvníky škly. Funkční bdbí členů šklské rady je tři rky. Šklská rada zasedá nejméně dvakrát rčně; zasedání šklské rady svlává její předseda, první zasedání šklské rady svlává ředitel škly. Ředitel škly neb jím pvěřený zástupce je pvinen zúčastnit se zasedání šklské rady na vyzvání jejíh předsedy. Šklská rada na svém prvním zasedání stanví svůj jednací řád a zvlí svéh předsedu. K přijetí jednacíh řádu se vyžaduje schválení nadplviční většinu všech členů šklské rady. Šklská rada se: vyjadřuje se k návrhům šklních vzdělávacích prgramů a k jejich následnému uskutečňvání, schvaluje výrční zprávu činnsti škly, schvaluje šklní řád, ve středních a vyšší dbrných šklách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, schvaluje pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků, pdílí se na zpracvání kncepčních záměrů rzvje škly, prjednává návrh rzpčtu právnické sby na další rk, vyjadřuje se k rzbru hspdaření a navrhuje patření ke zlepšení hspdaření, prjednává inspekční zprávy České šklní inspekce, pdává pdněty a známení řediteli škly, zřizvateli, rgánům vyknávajícím státní správu ve šklství a dalším rgánům statní správy. Ředitel škly je pvinen umžnit šklské radě přístup k infrmacím škle, zejména k dkumentaci škly. Infrmace chráněné pdle zvláštních právních předpisů pskytne ředitel škly šklské radě puze za pdmínek stanvených těmit zvláštními právními předpisy. Pskytvání infrmací pdle zákna svbdném přístupu k infrmacím tím není dtčen. O schválení dkumentů, k jejichž znění se šklská rada práv se vyjadřuje (ppř. je schvaluje), rzhdne šklská rada d 1 měsíce d jejich přelžení ředitelem škly. Pkud šklská rada tent dkument neschválí, ředitel škly předlží dkument k nvému prjednání d 1 měsíce. Opakvanéh prjednání se účastní zřizvatel. Není-li dkument schválen ani při pakvaném prjednání neb pkud šklská rada neprjedná dkumenty uvedené v 168 dstavci 1 písm. b) až

4 d) zákna č. 561/2004 Sb., d 1 měsíce d jejich předlžení ředitelem škly, rzhdne dalším pstupu bez zbytečnéh dkladu zřizvatele Pedaggická rada V suladu s ustanvením 164, dst. 2) zákna 561/2004 Sb., byla ředitelem škly zřízena pedaggická rada jak pradní rgán ředitele. Ředitel škly zřizuje pedaggicku radu jak svůj pradní rgán, prjednává s ním všechny zásadní pedaggické dkumenty a patření týkající se vzdělávací činnsti škly. Při svém rzhdvání ředitel škly k názrům pedaggické rady přihlédne. Pedaggicku radu tvří všichni pedaggičtí pracvníci škly. Pedaggické radě byly vymezeny následující pravmci: 1. PR se vyjadřuje k rzvjvým prgramům škly, základním dkumentům pedaggickéh charakteru (vyjadřuje se : pdává návrhy na případné úpravy článků dkumentů, ). 2. PR má práv být seznámena se : změnami v persnálním bsazení škly, se zásadami chdu škly, se změnami pracvníh řádu, 3. knzultuje s ředitelem škly: výsledky výchvně vzdělávací práce, šklní řád a klasifikační řád jak jeh sučást, přeřazení žáka v rámci paralelních tříd, plán škly a rzvrh škly na daný šklní rk, kázeňská a výchvná patření. 107 Dkumentace škly pdle 28 zákna č. 561/2004 Sb., Na škle je vedena tat dkumentace (pdle zákna č. 561/2004 Sb.,): rzhdnutí zápisu d šklskéh rejstříku a jeh změnách a dklady uvedené v 147, evidence dětí, žáků neb studentů ke vzdělávání, průběhu vzdělávání a jeh uknčvání, dklady příjímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, průběhu vzdělávání a jeh uknčvání, vzdělávací prgramy pdle 4 až 6, výrční zprávy činnsti škly, zprávy vlastním hdncení škly, třídní kniha, která bsahuje průkazné údaje pskytvaném vzdělávání a jeh průběhu, šklní řád neb vnitřní řád, rzvrh vyučvacích hdin, záznamy z pedaggických rad, kniha úrazů a záznamů úrazech dětí,, žáků a studentů, ppřípadě lékařské psudky, prtkly a záznamy prvedených kntrlách a inspekční zprávy, persnální a mzdvá dkumentace, hspdářská dkumentace, účetní evidence a další dkumentace stanvená zvláštními právními předpisy. 108 Zastupitelnst administrativních a správních zaměstnanců vzájemná zastupitelnst uklízeček pdle rzpisu šklníka (včetně přerzdělení úklidvých plch) a zastupitelnst šklníka správce budv a údržbáře škly. 109 Předávání a přejímání pracvních funkcí při dchdu pracvníka neb při jeh dluhdbé nepřítmnsti pvěří ředitel škly převzetím agendy (kabinetu, dbrné pracvny, třídníh klektivu, ) jinéh pracvníka a stanví, kdy převzetí bude prveden písemně,

5 převzetí majetku, základních prstředků, předmětů pstupné sptřeby, peněžních htvstí se prvádí vždy písemně. 110 Pvinnsti vyplývající z rganizačníh schématu Úsek řízení Ředitel škly v suladu s dikcí 164 zákna č. 561/2004 Sb., Odpvídá za: skutečnst, že škla pskytuje vzdělávání a šklské služby v suladu s tímt záknem a vzdělávacími prgramy uvedenými 3 šklskéh zákna, dbrnu a pedaggicku úrveň vzdělávání a šklských služeb, vytváření pdmínek pr výkn inspekční činnsti České šklní inspekce a přijímání následných patření, vytváření pdmínek pr další vzdělávání pedaggických pracvníků a pr práci šklské rady, pkud se pdle tht zákna zřizuje, t, aby sby uvedené v 21 šklskéh zákna byly včas infrmvány průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, zajišťvání splupráce při uskutečňvání prgramů zjišťvání výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem zajišťvání dhledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škle a šklském zařízení, pužití finančních prstředků státníh rzpčtu přidělených pdle 160 až 163 v suladu s účelem, na který byly přiděleny, zpracvání rzbrů hspdaření pdle závazné snvy a pstupu stanvenéh ministerstvem. Rzhduje : všech záležitstech týkajících se pskytvání vzdělávání a šklských služeb, pkud zákn nestanví jinak, rganizaci a pdmínkách prvzu škly, přeřazení žáka d vyššíh rčníku pdle 17 dst. 3 a pvlení individuálníh vzdělávacíh plánu pdle 18 šklskéh zákna, dkladu pvinné šklní dcházky pdle 37 šklskéh zákna, převedení žáka d dpvídajícíh rčníku základní škly pdle 39 dst. 2, přijetí k základnímu vzdělávání pdle 46, přestupu žáka pdle 49 dst. 1 a převedení žáka d jinéh vzdělávacíh prgramu pdle 49 dst. 2, pvlení pkračvání v základním vzdělávání pdle 55 dst. 2, pakvání rčníku p splnění pvinné šklní dcházky pdle 52 dst. 6, 66 dst. 7 a 97 dst. 8 šklskéh zákna, Pvěřuje pdřízené pracvníky (a spludpvídá): vydáváním šklních ptřeb pr žáky, vydáváním učebních snv, metdik pr učitele, vydáváním kancelářských ptřeb, tiskpisů, evidencí čerpání dvlené, nemcnsti, náhradníh vlna, studijníh vlna,

6 pskytváním údajů pr statistická zjišťvání, vedením knih úrazů, zápisů z pedaggických rad a prvzních prad, pžární knihy, knihy závad, dplňváním lékárniček chybějícím zdravt. materiálem, ddržváním archivace dkumentů škly pdle pravidel skartačníh řádu, vyplácením platu na pracvišti; nemůže-li se zaměstnanec dstavit k výplatě, zasláním na náklady rganizace v den stanvený pr jeh výplatu, nejpzději v nejbližší následující pracvní den, vedením pdkladů pr prměnlivé plžky platu (143/1992 Sb., 5 8, 10 15), kntrlu řádnéh vedení tříd, knih, tříd. Výkazů, katalgvých listů, dkumentace pr vlitelné předměty, zdravtní TV, nepvinné předměty a dučvání, pravidelným vyúčtváním drbných vydání, kntrlu upravensti všech prstr škly, bjednávkami a nákupem nejrůznějších ptřeb pr prvz škly i výchvně vzdělávací práci, sledváním vyřizvání bjednávek nutných pr činnst škly, hlášením změn neb důležitých infrmací nadřízeným rgánům, kntrlu dzrů, sustavnu kntrlu seznamu prací a pracvišť zakázaných ženám, sledváním rzpčtu Zástupce ředitele Odpvídá za: metdické a dbrné řízení svěřenéh úseku škly, šetření stížnstí vedených rdiči prti pracvníkům svěřenéh úseku, kntrlu plnění pracvních pvinnstí přím řízeným pracvníkům, zpracvání sumáře přesčasvé práce všech pracvníků škly a včasné předávání pdkladů řediteli škly, zpravvání statistických výkazů pr MŠMT ČT a KÚ, kntrlu základní žákvské dkumentace všech tříd svěřenéh úseku, kntrlu základní žákvské dkumentace všech tříd svěřenéh úseku, vedení přesné evidence integrvaných žáků a předepsané dkumentace třídními učiteli, sestavení rzvrhu hdin škly (ve splupráci s ředitelem škly) při ddržení hygienických zásad a principů stavby stanvených všemi členy pedaggickéh vedení škly, za sestavení rzvrhu dzrů, rganizaci výjezdů tříd d škl v přírdě, za kntrlu připravensti LVK, zabezpečení zástupů za chybějící pracvníky, hspitační činnst u učitelů svěřenéh úseku samstatně i ve splupráci s ředitelem škly, úplnst předávaných pdkladů pracvníků svěřenéh úseku škly při evidenci pracvní dby, sestavení pdkladů plánu dvlených všech pracvníků škly,

7 krdinaci bjednávek učebnic a UP pr třídy svěřenéh úseku škly, rganizaci akcí k uknčení šklní dcházky žáků (ve splupráci s TU vycházejících žáku) dbrnu péči žáky se specifickými vývjvými pruchami, za zpracvání pdkladů pr stanvení variabilních slžek mzdy pracvníků svěřenéh úseku škly. Zastupuje ředitele škly: v případě jeh nepřítmnsti kntaktu s žáky a rdiči, v případě dluhdbé nepřítmnsti (více jak 10 dnů) též v blasti eknmické, při jednáních výchvné kmise škly (pkud prjednávaný případ nevyžaduje jeh přítmnst), při jednáních v blasti prtidrgvé prevence, šetření stížnstí vedených rdiči prti pracvníkům škly, vedení přesné evidence integrvaných žáků a předepsané dkumentace třídními učiteli, kntrlu základní žákvské dkumentace, metdy a frmy práce učitelů s integrvanými žáky, krdinaci bjednávek učebnic a UP, prvázanst skladby rzvrhu I. a II. stupně při ddržení hygienických zásad a principů stavby stanvených všemi členy pedaggickéh vedení škly, zabezpečení zástupů za chybějící pracvníky, kntrlu a řízení činnsti ŠD a návazných zájmvých útvarů, hspitační činnst u učitelů (samstatně i ve splupráci s ředitelem škly) Výchvný pradce Výchvný pradce dpvídá za: prfesinální rientaci vycházejících žáků, evidenci prblémvých žáků a vedení výchvné kmise škly, za vedení a krdinaci preventivníh prgramu škly prti zneužívání návykvých látek, a sciálně patlgických jevů, zajišťuje blast krdinace prtidrgvé prevence, splupracuje s OPPP, Úřadem práce a dalšími institucemi, které se pdílejí na dstraňvání sciálně patlgických jevů mezi šklní mládeží, splupráci se SŠ a učilišti reginu (dále viz. Pracvní náplň) Veducí učitelka MŠ řídí prvz úseku MŠ prvádí hspitační činnst učitelek MŠ řídí persnální prvz MŠ, zajišťuje zastupvání za chybějící splupracuje s PPP zpracvává statistické výkazy pr další zpracvání navrhuje úpravy nenárkvých slžek platu zajišťuje bjednávku UP vykvává dhled nad prbíhajícími pracemi v bjektu MŠ dhlíží na ddržvání předpisů BOZP

8 zajišťuje rganizaci výjezdů MŠ Správní úsek Šklník Odpvídá za: řízení klektivu správních zaměstnanců, vedení agendy nepřítmných pracvníků, přesnst a úplnst pracvních výkazů svých pdřízených, sklady: CO, čistících prstředků, údržby, všebecnéh materiálu, nábytku, dílny údržby, krdinaci a zabezpečení údržby škly, jednání s ddavateli stavebních a servisních prací (v případě pvěření ředitelem škly), dečty všech druhů energií a vdy, zajišťvání režimu strahy budv, bsluhu bezpečnstní signalizace, becnu správu budv šklníh areálu. Je pvěřen funkcí: pžárníh preventisty Spludpvídá za: zpracvání plánu revizí a prav a čerpání prstředků na ně, převzetí prací d jedntlivých ddavatelů Uklízečky Odpvídá za: úklid přidělených úklidvých prstr, za plnění svěřených úklů v rámci režimu strahy a zajištění bezpečnsti škly, udržvání stálé květinvé výzdby škly. Eknmický úsek Účetní administrativní pracvnice škly Odpvídá za: inventarizaci škly (včetně perativní evidence na pčítači), správu svěřenéh inventáře, evidenci strjů a zařízení, knihu dšlých a deslaných faktur, čerpání rzpčtu škly, správu bankvních účtů, eknmické rzvahy a vedení fndů, zpracvání pdkladů pr EO MÚ, EO KÚ a Finanční úřad Nymburk, zpracvávání daňvých pdkladů pr daňvé při znání, daňvé přiznání,

9 evidenci pjistných smluv, likvidaci pjistných událstí, krekce smluv, vedení leasingvých smluv, vedení pkladny škly, výplaty mezd pracvníků, správu eknmickéh archivu škly, přejímání, třídění a ukládání písemnstí, telefnní službu, vedení jednacíh prtklu škly, bsluhu kpírvací techniky, zajišťvání kntaktu se servisní rganizací, metdické vedení úseku šklní jídelny v blasti vedení účetnictví, vyřizvání krespndence škly, zpracvání mzdvých pdkladů, platby sciálníh a zdravtníh pjištění, platby daní, kntakty se zdravtními pjišťvnami, výstupní infrmace pr FÚ a další kntrlní úřady. Úsek šklní jídelny Veducí šklní jídelny Odpvídá za: vedení skladů ptravin, bjednávky ptravin, sestavvání jídelníčků, přípravy smluv na dběr bědů, evidenci zásb a jednání s ddavateli, za řízení klektivu pracvnic šklní jídelny, za vedení evidence nepřítmnsti, pdklady pr mzdy pracvnic, návrhy na přiznání variabilních slžek platu, zpravvání pdkladů na pravy, údržbu a dvybavvání svěřených prstr za vedení fakturace a pkladny ŠJ, ddržvání hygienických, prtipžárních a bezpečnstních nrem, za statistické výstupy svěřenéh úseku Veducí kuchařka Odpvídá za: řízení kuchyně, rganizaci výdeje jídla, přebírání ptravin, skladbu jídelníčku (ve splupráci s veducí ŠJ), řízení persnálu kuchyně Kuchaři a pmcný persnál dle stanvených pracvních náplní.

10 201 Prvz škly II. Činnsti všebecnéh řízení a správy učitelé, třídní učitelé, vychvatelky šklní družiny plní úkly pdle pracvníh řádu, pdle pracvních náplní, pdle měsíčních plánů, rzpisů, dzrů a suplvání, pdle pkynů ředitele a jeh zástupce, zástupce ředitele, výchvná pradkyně, účetní, šklník a vedení šklní jídelny pdle předepsaných ppisů práce (viz přílhy), úkly šklníka a uklízeček jsu stanveny písemně. 202 Činnst administrativníh a správníh charakteru Archivvání písemnstí Za archiv písemnstí, třídních knih a třídních výkazů dpvídá účetní škly. Přejímá, třídí a ukládá, ppř. zapůjčuje archivní materiál se suhlasem ředitele škly. Prvádí vyřazení písemnstí a dhlíží na skartaci pdle skartačníh řádu Telefnní služba Je prváděna administrativní pracvnicí škly. Ta přejímá vzkazy pr učitele, umžňuje spjení d kabinetů Knihvnická činnst Je prváděna pvěřenu pedaggicku pracvnicí, která dpvídá za prvz šklní knihvny. Tat mimřádná práce je prváděna na základě dhdy pracvní činnsti. Knihvnice bjednává a nakupuje dětsku i dbrnu literaturu v rámci stanvenéh rzpčtu. Vede předepsanu dkumentaci pr prvz knihvny, dpvídá za základní statistické výstupy. Zajišťuje výpůjční a pradensku knihvnicku službu Všebecná údržba Je krdinvána šklníkem (knzultvána s ŘŠ), prváděna šklníkem, údržbářem, dbrnými firmami a pracvníky na dhdy vedlejší pracvní činnsti a dhdy prvedení práce. Prváděna je v rámci stanvenéh rzpčtu a pdle stavené specifikace. Pdklady pr všechny pravy a údržbářské činnsti zpracvává pr daný finanční rk šklník. Běžné pravy se prvádějí v c nekratší lhůtě d prvedení záznamu v knize závad. Nelze-li pravu prvést v termínu, sdělí příčiny a termín reálnéh dstranění šklník neprdleně řediteli škly. Stejný pstup platí i při naléhavých pravách většíh rzsahu. Šklník sjednává p dhdě s ředitelem škly s firmami a pracvníky prvedení větších údržbvých prací při ddržení zásad hspdárnsti. Ředitel ukládá a kntrluje prvedení údržbářských prací prvedených šklníkem a údržbářem. Opravy prváděné statními sbami a rganizacemi kntrluje a za kvalitu dpvídá šklník. Kntrlní pravmci ředitele přecházejí v dbě jeh nepřítmnsti na zástupce ředitele Evidence majetku Evidence strjů a zařízení a správa inventáře je v pracvní náplni administrativní pracvnice škly. Eviduje pčet, stav, rzmístění a pužití strjů a zařízení, přiděluje inventární čísla, vede evidenci hasících přístrjů (v sučinnsti se šklníkem). Dává návrhy na nákup nvých přístrjů, učebních pmůcek a didaktické techniky pdle pdkladů učitelů a správců sbírek ke schválení ředitele škly. Přijímá inventář určený k pravám, zapůjčení, vrácení, vyřazení, eviduje skladvý inventář.

11 Sklad učebních ptřeb vede pvěřená sba pedaggická pracvnice, která vydává učební ptřeby učitelům pdle nrmy a pkynů ředitele ppř. jeh zástupce Pkladní služba Veškeré finanční perace s htvstí hlavníh účtu i všech pdúčtů jsu prváděny účetní škly. Odebírá a přejímá peníze z banky, připravuje výčetky a prvádí výplaty peněz, pečuje ulžení peněz a cenin v trezru škly, vystavuje (p schválení ředitelem) pvěřeným sbám šeky k výběru htvsti. Ddržuje stanvený pkladní limit. Pkladní služba je prváděna v suladu s vnitřní Směrnicí ředitele škly zabezpečení majetku Účetní evidence Kapitla mezd je řízena a zpracvávána ddavatelsky-firmu Služba škle Nymburk. Tat firma eviduje mzdy a platy, eviduje pracvní příjmy, srážky, výplaty dávek nemcenskéh pjištění, prvádí srážky z hrubé mzdy, sestavuje výplatní listiny, pdklady pr výběr htvsti ze mzdy. Sestavuje účetní výkazy mzdách a platech, prvádí jejich rzbr, zpracvává pdklady pr přiznání důchdů, lázeňské péče, rdinných přídavků, valrizací apd. Kntrluje právněnst a průkaznst předlžených mzdvých dkladů. Pdklady pr mzdy a platy, které ve frmách výkazů a supisek předává škle, kntrlují a finálně zpracvávají ředitel škly a účetní. Účetní škly eviduje a kntrluje finanční perace a prstředky, kntrluje stav financí na jedntlivých bankvních účtech, eviduje stav a phyb fndů, navrhuje a prjednává účtvý rzvrh škly, sestavuje rzpčtvu rzvahu pdle pkynů ředitele škly. Zpracvává a kntrluje statistická hlášení, vyplácí mzdy Vedení předepsané pedaggické dkumentace Předepsaná dkumentace je vyplňvána a zpracvána pdle centrálních pkynů vedení škly. Pdle těcht pkynů vedu pedaggičtí pracvníci třídní knihy a výkazy, vyplňují katalgvé listy. Průběžnu kntrlu tét dkumentace prvádí zástupce ředitele. Základní dkumentace škly je ulžena v ředitelně, v kanceláři zástupce ředitele škly jsu ještě ulženy třídní knihy Škly v přírdě a lyžařské kurzy Škly v přírdě rganizačně zabezpečuje zástupce ředitele, který stanvuje v rámci svých pravmcí veducí jedntlivých výjezdů. Ti jsu plně dpvědni za rganizační a pedaggické zabezpečení. Veducí jedntlivých výjezdů předávají bezprstředně p návratu pdklady pr finanční vypřádání škl v přírdě účetní škly. Lyžařské kurzy zabezpečuje pvěřený učitel tělesné výchvy v úzké sučinnsti s třídními učiteli (spluzabezpečení těcht výjezdů je pvinnstí TU) vyplývající z jeh pvěření třídnictví. III. Platnst 301 Platnst Organizační řád vstupuje v platnst dne prjednání v pedaggické radě t. j Přílhy: Organizační schéma škly Mgr. Jiří Cabrnch, ředitel škly

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Organizační řád. Mateřská škola a Základní škola Duhový svět, s.r.o. Projednáno a schváleno na pedagogické poradě dne Účinnost: 1.9.

Organizační řád. Mateřská škola a Základní škola Duhový svět, s.r.o. Projednáno a schváleno na pedagogické poradě dne Účinnost: 1.9. Mateřská škla a Základní škla Duhvý svět, s.r.. Organizační řád Zpracvatelé: Lenka Kubvá Prjednán a schválen na pedaggické pradě dne 22.8.2016. Účinnst: 1.9.2016 Pdpis ředitele a razítk škly: Č.j.: 4/2016_ZŠ_MŠ

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO Základní umělecká škla, Krnv, Hlavní náměstí 9, příspěvkvá rganizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: inf@zuskrnv.cz, www.zuskrnv.cz Ochrana sbních údajů infrmace zpracvání sbních

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018 Měst Vrchlabí Městský úřad Vrchlabí, kancelář starsty Zámek 1, 543 01 Vrchlabí Obecné infrmace pdle 26 zákna č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), uskutečněných kntrlách za rk 2018 Obsah: 1. Kntrly prvedené

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb. v platném znění. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění vydávám

Více

Organizační řád Valná hromada Výkonný výbor Revizní komise

Organizační řád Valná hromada Výkonný výbor Revizní komise Organizační řád Valná hrmada (dále také jen VH) je nejvyšším rgánem sdružení a tvří ji členvé sdružení (FO) neb statutární zástupci členů - právnických sb. Valnu hrmadu svlává nejméně jednu rčně předseda

Více

ORGANIZACČNIÁ RČ AÁ D ZAÁ KLADNIÁ SČ KOLY

ORGANIZACČNIÁ RČ AÁ D ZAÁ KLADNIÁ SČ KOLY Základní škola, Žacléř, okres Trutnov ORGANIZACČNIÁ RČ AÁ D ZAÁ KLADNIÁ SČ KOLY Organizační řád je zpracováván souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Informace k žádostem ve věcech rejstříku škol a školských zařízení

Informace k žádostem ve věcech rejstříku škol a školských zařízení Infrmace k žádstem ve věcech rejstříku škl a šklských zařízení Kntaktní infrmace: Rejstřík škl a šklských zařízení becní, sukrmé a církevní škly a šklská zařízení (vyjma středních škl, škl a šklských zařízení

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ 2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SVJ Ležáků 352 354 Pardubice dne 11.11.2013 v Pardubicích PROGRAM : Zahájení, prezence, vlba rgánů schůze shrmáždění Zpráva výbru činnsti d 11.9.2013 d termínu knání 2.schůze shrmáždění

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Příspěvková organizace : Základní škola Místo: Otvovice 52, 273 27 IČ : 75034751 Redizo školy 600044238 Organizační číslo školy: 50951 IZO škola: 102 086 842 Součásti školy IZO školní družina: 113 200

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Speciální základní škola a praktická škola Skuteč Rubešova 531, Skuteč IČO: tel: web:

Speciální základní škola a praktická škola Skuteč Rubešova 531, Skuteč IČO: tel: web: Speciální základní škola a praktická škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/146/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Mravské zemské knihvny v Brně vydaný na základě článku III. dst. 2b statutu Mravské zemské knihvny v Brně (dále jen MZK ) vydanéh Ministerstvem kultury ČR 25. 2. 2002. A. Všebecná část

Více

Organizační řád. I. Všeobecná část

Organizační řád. I. Všeobecná část 1 Organizační řád Tento organizační řád je zpracováván na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s 57-86 školského

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

tel.: IČO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

tel.: IČO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, OBLAČNÁ 101/15, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBLAČNÁ 101/15, 460 01 LIBEREC 5 tel.: 486 112 233 e-mail: skola@oblacna.cz IČO. 46744908 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační řád je zpracován na

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze

Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Strana 1 / 5 Stav dkumentu 1 Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Antace:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Statut České televize

Statut České televize Statut České televize ČLÁNEK I POSTAVENÍ ČESKÉ TELEVIZE 1. Česká televize je právnicku sbu zřízenu s účinnstí d 1. ledna 1992 záknem č. 483/1991 Sb., České televizi, ve znění pzdějších předpisů. 2. Česká

Více

ve školním roce 2017/18

ve školním roce 2017/18 Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2017/18 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Řád: 15/2018 Účinnost od: Číslo jednací: ZS_Curie 435/2018 Datum zpracování: Vypracoval:

Řád: 15/2018 Účinnost od: Číslo jednací: ZS_Curie 435/2018 Datum zpracování: Vypracoval: Základní škla nám. Curievých POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Řád: 15/2018 Účinnst d: 25.5.2018 Čísl jednací: ZS_Curie 435/2018 Datum zpracvání: 26.4.2018 Vypracval: Ing. Tmáš Kubínek, I3 Cnsultants s.r..,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne 31. 8. 2015 Mgr. Monika Gelnarová, zást. statut. org. Směrnice nabývá účinnosti

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Seznam maturitních témat

Seznam maturitních témat Seznam maturitních témat Studijní br 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Šklní rk 2016/2017 EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ 1. Tržní eknmika pjem eknmie, mikreknmie a makreknmie základní eknmické pjmy-ptřeby,statky, služby, živtní

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, 742 82 Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Střední škla, Dětský dmv a Šklní jídelna, Velké Heraltice, příspěvkvá rganizace, se sídlem Opavská 1, 747 75 Velké Heraltice, IČ: 47813571, zpracvává sbní údaje při

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více