ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne Směrnice nabývá platnsti de dne: A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel škly Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel škly Směrnice nabývá účinnsti de dne: Změny ve směrnici jsu prváděny frmu číslvaných písemných ddatků, které tvří sučást tht předpisu. V suladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., základním vzdělání a některých náležitstech plnění pvinné šklní dcházky a v závaznsti na ustanvení zákna č. 562/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) s přihlédnutím k místním pdmínkám škly vydávám tent Organizační řád

2 I. Všebecná část 101 Vymezení účelu Základní škla a Mateřská škla Nymburk, Letců R.A.F byla zařízena jak samstatný právní subjekt k datu s vymezením hlavníh účelu ve zřizvací listině: -ZŠ pskytuje základní vzdělání a její činnst je vymezena záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělání (šklský zákn) 102 Předmětem činnsti škly 1. Učit a vychvávat žáky 6-ti až 15-ti leté pdle učebních plánů a snv schválených MŠMT ČR, pdpruje rzvj sbnstí dítěte předšklníh věku a vytváří základní předpklady pr pkračvání ve vzdělání. 2. Při rganizvání vyučvacíh prcesu se vychází z vyhlášky MŠMT ČR č.48/2005 Sb., základním vzdělávání a některých náležitstech plnění pvinné šklní dcházky Škla má sustavu pvinných a pvinně vlitelných předmětů. K tmut účelu jsu v prvzu dbrné pracvny fyziky, chemie, přírdpisu, výtvarné výchvy, hudební výchvy, učebny výpčetní techniky, jazykvá labratř, keramická dílna, tělcvičny a šklní hřiště. 3. Škla dispnuje šklní družinu a šklním klubem. Sučástí škly jak právníh subjektu je Mateřská škla a šklní jídelna. 4. Škla rganizuje dplňkvu činnst v suladu se zřizvací listinu. 103 Pracvníci Všebecné pvinnsti pracvníků, dpvědnst a práva pracvníků : plnit příkazy ředitele škly a jeh zástupce, ddržvat pracvní kázeň a plně využívat pracvní dbu, ddržvat předpisy bezpečnsti práce a chrany zdraví při práci, ddržvat pžární předpisy, chránit majetek škly, řádně zacházet s inventářem škly, bdržet za vyknávanu práci mzdu pdle platných předpisů a ujednání, seznámit se s rganizačním, pracvním, vnitřním řádem a řádem strahy bjektů, s vyhlášku MŠMT ZŠ a statními šklskými předpisy a striktně je ddržvat. 104 Ředitel škly jmenuje a dvlává zástupce ředitele, veducí učitelku MŠ, veducí šklní jídelny a třídní učitele, rzděluje úkly mezi sebe a svéh zástupce pdle ppisů práce (viz čl. 109), usměrňuje kncepci výuky a výchvy na škle, přijímá a prpuští zaměstnance škly, rzhduje zásadních tázkách mzdvé plitiky a hspdaření s FKSP, pečuje a zdpvídá za ddržení smluvní, rzpčtvé a evidenční kázně, předsedá a řídí jednání pedaggické rady, splupracuje se Šklsku radu zřízenu pdle ustanvení 167 zákna č.561/2004 Sb., dpvídá za vedení předepsané dkumentace na škle, dále viz čl

3 105 Zástupce ředitele 1. Zástupce řídí svěřený úsek škly a přebírá v dbě nepřítmnsti ředitele škly jeh rzhdvací pravmci v rzsahu, který stanví ředitel škly pdle délky své nepřítmnsti. Krmě zastupujících pravmcí plní zástupce ředitele samstatné úkly, které mu stanvuje jeh ppis práce. 2. V případě nepřítmnsti ředitele a zástupce jedná jménem vedení krdinátrka Šklníh vzdělávacíh prgramu Mgr.Gabriela Vejvdvá. 106 Orgány škly a pradní rgány Šklská rada V suladu s ustanvením 167 zákna č. 561/2004 Sb., zřídil zastupitelstv města svým rzhdnutím ze dne , usnesením č. 177 šklsku radu. Šklská rada je rgán škly umžňující záknným zástupcům nezletilých, žáků, zletilým žákům a studentům, pedaggickým pracvníkům škly, zřizvateli a dalším sbám pdílet se na správě škly. Šklsku radu zřizuje zřizvatel, který zárveň stanví jejích pčet členů a vydá její vlební řád. Třetinu členů šklské rady jmenuje zřizvatel, třetinu vlí záknní zástupci nezletilých žáků a třetinu vlí pedaggičtí pracvníci dané škly. Členem šklské rady nemůže být ředitel škly. Týž člen šklské rady nemůže být sučasně jmenván zřizvatelem, zvlen záknnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty neb zvlen pedaggickými pracvníky škly. Funkční bdbí členů šklské rady je tři rky. Šklská rada zasedá nejméně dvakrát rčně; zasedání šklské rady svlává její předseda, první zasedání šklské rady svlává ředitel škly. Ředitel škly neb jím pvěřený zástupce je pvinen zúčastnit se zasedání šklské rady na vyzvání jejíh předsedy. Šklská rada na svém prvním zasedání stanví svůj jednací řád a zvlí svéh předsedu. K přijetí jednacíh řádu se vyžaduje schválení nadplviční většinu všech členů šklské rady. Šklská rada se: vyjadřuje se k návrhům šklních vzdělávacích prgramů a k jejich následnému uskutečňvání, schvaluje výrční zprávu činnsti škly, schvaluje šklní řád, ve středních a vyšší dbrných šklách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, schvaluje pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků, pdílí se na zpracvání kncepčních záměrů rzvje škly, prjednává návrh rzpčtu právnické sby na další rk, vyjadřuje se k rzbru hspdaření a navrhuje patření ke zlepšení hspdaření, prjednává inspekční zprávy České šklní inspekce, pdává pdněty a známení řediteli škly, zřizvateli, rgánům vyknávajícím státní správu ve šklství a dalším rgánům statní správy. Ředitel škly je pvinen umžnit šklské radě přístup k infrmacím škle, zejména k dkumentaci škly. Infrmace chráněné pdle zvláštních právních předpisů pskytne ředitel škly šklské radě puze za pdmínek stanvených těmit zvláštními právními předpisy. Pskytvání infrmací pdle zákna svbdném přístupu k infrmacím tím není dtčen. O schválení dkumentů, k jejichž znění se šklská rada práv se vyjadřuje (ppř. je schvaluje), rzhdne šklská rada d 1 měsíce d jejich přelžení ředitelem škly. Pkud šklská rada tent dkument neschválí, ředitel škly předlží dkument k nvému prjednání d 1 měsíce. Opakvanéh prjednání se účastní zřizvatel. Není-li dkument schválen ani při pakvaném prjednání neb pkud šklská rada neprjedná dkumenty uvedené v 168 dstavci 1 písm. b) až

4 d) zákna č. 561/2004 Sb., d 1 měsíce d jejich předlžení ředitelem škly, rzhdne dalším pstupu bez zbytečnéh dkladu zřizvatele Pedaggická rada V suladu s ustanvením 164, dst. 2) zákna 561/2004 Sb., byla ředitelem škly zřízena pedaggická rada jak pradní rgán ředitele. Ředitel škly zřizuje pedaggicku radu jak svůj pradní rgán, prjednává s ním všechny zásadní pedaggické dkumenty a patření týkající se vzdělávací činnsti škly. Při svém rzhdvání ředitel škly k názrům pedaggické rady přihlédne. Pedaggicku radu tvří všichni pedaggičtí pracvníci škly. Pedaggické radě byly vymezeny následující pravmci: 1. PR se vyjadřuje k rzvjvým prgramům škly, základním dkumentům pedaggickéh charakteru (vyjadřuje se : pdává návrhy na případné úpravy článků dkumentů, ). 2. PR má práv být seznámena se : změnami v persnálním bsazení škly, se zásadami chdu škly, se změnami pracvníh řádu, 3. knzultuje s ředitelem škly: výsledky výchvně vzdělávací práce, šklní řád a klasifikační řád jak jeh sučást, přeřazení žáka v rámci paralelních tříd, plán škly a rzvrh škly na daný šklní rk, kázeňská a výchvná patření. 107 Dkumentace škly pdle 28 zákna č. 561/2004 Sb., Na škle je vedena tat dkumentace (pdle zákna č. 561/2004 Sb.,): rzhdnutí zápisu d šklskéh rejstříku a jeh změnách a dklady uvedené v 147, evidence dětí, žáků neb studentů ke vzdělávání, průběhu vzdělávání a jeh uknčvání, dklady příjímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, průběhu vzdělávání a jeh uknčvání, vzdělávací prgramy pdle 4 až 6, výrční zprávy činnsti škly, zprávy vlastním hdncení škly, třídní kniha, která bsahuje průkazné údaje pskytvaném vzdělávání a jeh průběhu, šklní řád neb vnitřní řád, rzvrh vyučvacích hdin, záznamy z pedaggických rad, kniha úrazů a záznamů úrazech dětí,, žáků a studentů, ppřípadě lékařské psudky, prtkly a záznamy prvedených kntrlách a inspekční zprávy, persnální a mzdvá dkumentace, hspdářská dkumentace, účetní evidence a další dkumentace stanvená zvláštními právními předpisy. 108 Zastupitelnst administrativních a správních zaměstnanců vzájemná zastupitelnst uklízeček pdle rzpisu šklníka (včetně přerzdělení úklidvých plch) a zastupitelnst šklníka správce budv a údržbáře škly. 109 Předávání a přejímání pracvních funkcí při dchdu pracvníka neb při jeh dluhdbé nepřítmnsti pvěří ředitel škly převzetím agendy (kabinetu, dbrné pracvny, třídníh klektivu, ) jinéh pracvníka a stanví, kdy převzetí bude prveden písemně,

5 převzetí majetku, základních prstředků, předmětů pstupné sptřeby, peněžních htvstí se prvádí vždy písemně. 110 Pvinnsti vyplývající z rganizačníh schématu Úsek řízení Ředitel škly v suladu s dikcí 164 zákna č. 561/2004 Sb., Odpvídá za: skutečnst, že škla pskytuje vzdělávání a šklské služby v suladu s tímt záknem a vzdělávacími prgramy uvedenými 3 šklskéh zákna, dbrnu a pedaggicku úrveň vzdělávání a šklských služeb, vytváření pdmínek pr výkn inspekční činnsti České šklní inspekce a přijímání následných patření, vytváření pdmínek pr další vzdělávání pedaggických pracvníků a pr práci šklské rady, pkud se pdle tht zákna zřizuje, t, aby sby uvedené v 21 šklskéh zákna byly včas infrmvány průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, zajišťvání splupráce při uskutečňvání prgramů zjišťvání výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem zajišťvání dhledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škle a šklském zařízení, pužití finančních prstředků státníh rzpčtu přidělených pdle 160 až 163 v suladu s účelem, na který byly přiděleny, zpracvání rzbrů hspdaření pdle závazné snvy a pstupu stanvenéh ministerstvem. Rzhduje : všech záležitstech týkajících se pskytvání vzdělávání a šklských služeb, pkud zákn nestanví jinak, rganizaci a pdmínkách prvzu škly, přeřazení žáka d vyššíh rčníku pdle 17 dst. 3 a pvlení individuálníh vzdělávacíh plánu pdle 18 šklskéh zákna, dkladu pvinné šklní dcházky pdle 37 šklskéh zákna, převedení žáka d dpvídajícíh rčníku základní škly pdle 39 dst. 2, přijetí k základnímu vzdělávání pdle 46, přestupu žáka pdle 49 dst. 1 a převedení žáka d jinéh vzdělávacíh prgramu pdle 49 dst. 2, pvlení pkračvání v základním vzdělávání pdle 55 dst. 2, pakvání rčníku p splnění pvinné šklní dcházky pdle 52 dst. 6, 66 dst. 7 a 97 dst. 8 šklskéh zákna, Pvěřuje pdřízené pracvníky (a spludpvídá): vydáváním šklních ptřeb pr žáky, vydáváním učebních snv, metdik pr učitele, vydáváním kancelářských ptřeb, tiskpisů, evidencí čerpání dvlené, nemcnsti, náhradníh vlna, studijníh vlna,

6 pskytváním údajů pr statistická zjišťvání, vedením knih úrazů, zápisů z pedaggických rad a prvzních prad, pžární knihy, knihy závad, dplňváním lékárniček chybějícím zdravt. materiálem, ddržváním archivace dkumentů škly pdle pravidel skartačníh řádu, vyplácením platu na pracvišti; nemůže-li se zaměstnanec dstavit k výplatě, zasláním na náklady rganizace v den stanvený pr jeh výplatu, nejpzději v nejbližší následující pracvní den, vedením pdkladů pr prměnlivé plžky platu (143/1992 Sb., 5 8, 10 15), kntrlu řádnéh vedení tříd, knih, tříd. Výkazů, katalgvých listů, dkumentace pr vlitelné předměty, zdravtní TV, nepvinné předměty a dučvání, pravidelným vyúčtváním drbných vydání, kntrlu upravensti všech prstr škly, bjednávkami a nákupem nejrůznějších ptřeb pr prvz škly i výchvně vzdělávací práci, sledváním vyřizvání bjednávek nutných pr činnst škly, hlášením změn neb důležitých infrmací nadřízeným rgánům, kntrlu dzrů, sustavnu kntrlu seznamu prací a pracvišť zakázaných ženám, sledváním rzpčtu Zástupce ředitele Odpvídá za: metdické a dbrné řízení svěřenéh úseku škly, šetření stížnstí vedených rdiči prti pracvníkům svěřenéh úseku, kntrlu plnění pracvních pvinnstí přím řízeným pracvníkům, zpracvání sumáře přesčasvé práce všech pracvníků škly a včasné předávání pdkladů řediteli škly, zpravvání statistických výkazů pr MŠMT ČT a KÚ, kntrlu základní žákvské dkumentace všech tříd svěřenéh úseku, kntrlu základní žákvské dkumentace všech tříd svěřenéh úseku, vedení přesné evidence integrvaných žáků a předepsané dkumentace třídními učiteli, sestavení rzvrhu hdin škly (ve splupráci s ředitelem škly) při ddržení hygienických zásad a principů stavby stanvených všemi členy pedaggickéh vedení škly, za sestavení rzvrhu dzrů, rganizaci výjezdů tříd d škl v přírdě, za kntrlu připravensti LVK, zabezpečení zástupů za chybějící pracvníky, hspitační činnst u učitelů svěřenéh úseku samstatně i ve splupráci s ředitelem škly, úplnst předávaných pdkladů pracvníků svěřenéh úseku škly při evidenci pracvní dby, sestavení pdkladů plánu dvlených všech pracvníků škly,

7 krdinaci bjednávek učebnic a UP pr třídy svěřenéh úseku škly, rganizaci akcí k uknčení šklní dcházky žáků (ve splupráci s TU vycházejících žáku) dbrnu péči žáky se specifickými vývjvými pruchami, za zpracvání pdkladů pr stanvení variabilních slžek mzdy pracvníků svěřenéh úseku škly. Zastupuje ředitele škly: v případě jeh nepřítmnsti kntaktu s žáky a rdiči, v případě dluhdbé nepřítmnsti (více jak 10 dnů) též v blasti eknmické, při jednáních výchvné kmise škly (pkud prjednávaný případ nevyžaduje jeh přítmnst), při jednáních v blasti prtidrgvé prevence, šetření stížnstí vedených rdiči prti pracvníkům škly, vedení přesné evidence integrvaných žáků a předepsané dkumentace třídními učiteli, kntrlu základní žákvské dkumentace, metdy a frmy práce učitelů s integrvanými žáky, krdinaci bjednávek učebnic a UP, prvázanst skladby rzvrhu I. a II. stupně při ddržení hygienických zásad a principů stavby stanvených všemi členy pedaggickéh vedení škly, zabezpečení zástupů za chybějící pracvníky, kntrlu a řízení činnsti ŠD a návazných zájmvých útvarů, hspitační činnst u učitelů (samstatně i ve splupráci s ředitelem škly) Výchvný pradce Výchvný pradce dpvídá za: prfesinální rientaci vycházejících žáků, evidenci prblémvých žáků a vedení výchvné kmise škly, za vedení a krdinaci preventivníh prgramu škly prti zneužívání návykvých látek, a sciálně patlgických jevů, zajišťuje blast krdinace prtidrgvé prevence, splupracuje s OPPP, Úřadem práce a dalšími institucemi, které se pdílejí na dstraňvání sciálně patlgických jevů mezi šklní mládeží, splupráci se SŠ a učilišti reginu (dále viz. Pracvní náplň) Veducí učitelka MŠ řídí prvz úseku MŠ prvádí hspitační činnst učitelek MŠ řídí persnální prvz MŠ, zajišťuje zastupvání za chybějící splupracuje s PPP zpracvává statistické výkazy pr další zpracvání navrhuje úpravy nenárkvých slžek platu zajišťuje bjednávku UP vykvává dhled nad prbíhajícími pracemi v bjektu MŠ dhlíží na ddržvání předpisů BOZP

8 zajišťuje rganizaci výjezdů MŠ Správní úsek Šklník Odpvídá za: řízení klektivu správních zaměstnanců, vedení agendy nepřítmných pracvníků, přesnst a úplnst pracvních výkazů svých pdřízených, sklady: CO, čistících prstředků, údržby, všebecnéh materiálu, nábytku, dílny údržby, krdinaci a zabezpečení údržby škly, jednání s ddavateli stavebních a servisních prací (v případě pvěření ředitelem škly), dečty všech druhů energií a vdy, zajišťvání režimu strahy budv, bsluhu bezpečnstní signalizace, becnu správu budv šklníh areálu. Je pvěřen funkcí: pžárníh preventisty Spludpvídá za: zpracvání plánu revizí a prav a čerpání prstředků na ně, převzetí prací d jedntlivých ddavatelů Uklízečky Odpvídá za: úklid přidělených úklidvých prstr, za plnění svěřených úklů v rámci režimu strahy a zajištění bezpečnsti škly, udržvání stálé květinvé výzdby škly. Eknmický úsek Účetní administrativní pracvnice škly Odpvídá za: inventarizaci škly (včetně perativní evidence na pčítači), správu svěřenéh inventáře, evidenci strjů a zařízení, knihu dšlých a deslaných faktur, čerpání rzpčtu škly, správu bankvních účtů, eknmické rzvahy a vedení fndů, zpracvání pdkladů pr EO MÚ, EO KÚ a Finanční úřad Nymburk, zpracvávání daňvých pdkladů pr daňvé při znání, daňvé přiznání,

9 evidenci pjistných smluv, likvidaci pjistných událstí, krekce smluv, vedení leasingvých smluv, vedení pkladny škly, výplaty mezd pracvníků, správu eknmickéh archivu škly, přejímání, třídění a ukládání písemnstí, telefnní službu, vedení jednacíh prtklu škly, bsluhu kpírvací techniky, zajišťvání kntaktu se servisní rganizací, metdické vedení úseku šklní jídelny v blasti vedení účetnictví, vyřizvání krespndence škly, zpracvání mzdvých pdkladů, platby sciálníh a zdravtníh pjištění, platby daní, kntakty se zdravtními pjišťvnami, výstupní infrmace pr FÚ a další kntrlní úřady. Úsek šklní jídelny Veducí šklní jídelny Odpvídá za: vedení skladů ptravin, bjednávky ptravin, sestavvání jídelníčků, přípravy smluv na dběr bědů, evidenci zásb a jednání s ddavateli, za řízení klektivu pracvnic šklní jídelny, za vedení evidence nepřítmnsti, pdklady pr mzdy pracvnic, návrhy na přiznání variabilních slžek platu, zpravvání pdkladů na pravy, údržbu a dvybavvání svěřených prstr za vedení fakturace a pkladny ŠJ, ddržvání hygienických, prtipžárních a bezpečnstních nrem, za statistické výstupy svěřenéh úseku Veducí kuchařka Odpvídá za: řízení kuchyně, rganizaci výdeje jídla, přebírání ptravin, skladbu jídelníčku (ve splupráci s veducí ŠJ), řízení persnálu kuchyně Kuchaři a pmcný persnál dle stanvených pracvních náplní.

10 201 Prvz škly II. Činnsti všebecnéh řízení a správy učitelé, třídní učitelé, vychvatelky šklní družiny plní úkly pdle pracvníh řádu, pdle pracvních náplní, pdle měsíčních plánů, rzpisů, dzrů a suplvání, pdle pkynů ředitele a jeh zástupce, zástupce ředitele, výchvná pradkyně, účetní, šklník a vedení šklní jídelny pdle předepsaných ppisů práce (viz přílhy), úkly šklníka a uklízeček jsu stanveny písemně. 202 Činnst administrativníh a správníh charakteru Archivvání písemnstí Za archiv písemnstí, třídních knih a třídních výkazů dpvídá účetní škly. Přejímá, třídí a ukládá, ppř. zapůjčuje archivní materiál se suhlasem ředitele škly. Prvádí vyřazení písemnstí a dhlíží na skartaci pdle skartačníh řádu Telefnní služba Je prváděna administrativní pracvnicí škly. Ta přejímá vzkazy pr učitele, umžňuje spjení d kabinetů Knihvnická činnst Je prváděna pvěřenu pedaggicku pracvnicí, která dpvídá za prvz šklní knihvny. Tat mimřádná práce je prváděna na základě dhdy pracvní činnsti. Knihvnice bjednává a nakupuje dětsku i dbrnu literaturu v rámci stanvenéh rzpčtu. Vede předepsanu dkumentaci pr prvz knihvny, dpvídá za základní statistické výstupy. Zajišťuje výpůjční a pradensku knihvnicku službu Všebecná údržba Je krdinvána šklníkem (knzultvána s ŘŠ), prváděna šklníkem, údržbářem, dbrnými firmami a pracvníky na dhdy vedlejší pracvní činnsti a dhdy prvedení práce. Prváděna je v rámci stanvenéh rzpčtu a pdle stavené specifikace. Pdklady pr všechny pravy a údržbářské činnsti zpracvává pr daný finanční rk šklník. Běžné pravy se prvádějí v c nekratší lhůtě d prvedení záznamu v knize závad. Nelze-li pravu prvést v termínu, sdělí příčiny a termín reálnéh dstranění šklník neprdleně řediteli škly. Stejný pstup platí i při naléhavých pravách většíh rzsahu. Šklník sjednává p dhdě s ředitelem škly s firmami a pracvníky prvedení větších údržbvých prací při ddržení zásad hspdárnsti. Ředitel ukládá a kntrluje prvedení údržbářských prací prvedených šklníkem a údržbářem. Opravy prváděné statními sbami a rganizacemi kntrluje a za kvalitu dpvídá šklník. Kntrlní pravmci ředitele přecházejí v dbě jeh nepřítmnsti na zástupce ředitele Evidence majetku Evidence strjů a zařízení a správa inventáře je v pracvní náplni administrativní pracvnice škly. Eviduje pčet, stav, rzmístění a pužití strjů a zařízení, přiděluje inventární čísla, vede evidenci hasících přístrjů (v sučinnsti se šklníkem). Dává návrhy na nákup nvých přístrjů, učebních pmůcek a didaktické techniky pdle pdkladů učitelů a správců sbírek ke schválení ředitele škly. Přijímá inventář určený k pravám, zapůjčení, vrácení, vyřazení, eviduje skladvý inventář.

11 Sklad učebních ptřeb vede pvěřená sba pedaggická pracvnice, která vydává učební ptřeby učitelům pdle nrmy a pkynů ředitele ppř. jeh zástupce Pkladní služba Veškeré finanční perace s htvstí hlavníh účtu i všech pdúčtů jsu prváděny účetní škly. Odebírá a přejímá peníze z banky, připravuje výčetky a prvádí výplaty peněz, pečuje ulžení peněz a cenin v trezru škly, vystavuje (p schválení ředitelem) pvěřeným sbám šeky k výběru htvsti. Ddržuje stanvený pkladní limit. Pkladní služba je prváděna v suladu s vnitřní Směrnicí ředitele škly zabezpečení majetku Účetní evidence Kapitla mezd je řízena a zpracvávána ddavatelsky-firmu Služba škle Nymburk. Tat firma eviduje mzdy a platy, eviduje pracvní příjmy, srážky, výplaty dávek nemcenskéh pjištění, prvádí srážky z hrubé mzdy, sestavuje výplatní listiny, pdklady pr výběr htvsti ze mzdy. Sestavuje účetní výkazy mzdách a platech, prvádí jejich rzbr, zpracvává pdklady pr přiznání důchdů, lázeňské péče, rdinných přídavků, valrizací apd. Kntrluje právněnst a průkaznst předlžených mzdvých dkladů. Pdklady pr mzdy a platy, které ve frmách výkazů a supisek předává škle, kntrlují a finálně zpracvávají ředitel škly a účetní. Účetní škly eviduje a kntrluje finanční perace a prstředky, kntrluje stav financí na jedntlivých bankvních účtech, eviduje stav a phyb fndů, navrhuje a prjednává účtvý rzvrh škly, sestavuje rzpčtvu rzvahu pdle pkynů ředitele škly. Zpracvává a kntrluje statistická hlášení, vyplácí mzdy Vedení předepsané pedaggické dkumentace Předepsaná dkumentace je vyplňvána a zpracvána pdle centrálních pkynů vedení škly. Pdle těcht pkynů vedu pedaggičtí pracvníci třídní knihy a výkazy, vyplňují katalgvé listy. Průběžnu kntrlu tét dkumentace prvádí zástupce ředitele. Základní dkumentace škly je ulžena v ředitelně, v kanceláři zástupce ředitele škly jsu ještě ulženy třídní knihy Škly v přírdě a lyžařské kurzy Škly v přírdě rganizačně zabezpečuje zástupce ředitele, který stanvuje v rámci svých pravmcí veducí jedntlivých výjezdů. Ti jsu plně dpvědni za rganizační a pedaggické zabezpečení. Veducí jedntlivých výjezdů předávají bezprstředně p návratu pdklady pr finanční vypřádání škl v přírdě účetní škly. Lyžařské kurzy zabezpečuje pvěřený učitel tělesné výchvy v úzké sučinnsti s třídními učiteli (spluzabezpečení těcht výjezdů je pvinnstí TU) vyplývající z jeh pvěření třídnictví. III. Platnst 301 Platnst Organizační řád vstupuje v platnst dne prjednání v pedaggické radě t. j Přílhy: Organizační schéma škly Mgr. Jiří Cabrnch, ředitel škly

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více