ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne Směrnice nabývá platnsti de dne: A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel škly Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel škly Směrnice nabývá účinnsti de dne: Změny ve směrnici jsu prváděny frmu číslvaných písemných ddatků, které tvří sučást tht předpisu. V suladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., základním vzdělání a některých náležitstech plnění pvinné šklní dcházky a v závaznsti na ustanvení zákna č. 562/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) s přihlédnutím k místním pdmínkám škly vydávám tent Organizační řád

2 I. Všebecná část 101 Vymezení účelu Základní škla a Mateřská škla Nymburk, Letců R.A.F byla zařízena jak samstatný právní subjekt k datu s vymezením hlavníh účelu ve zřizvací listině: -ZŠ pskytuje základní vzdělání a její činnst je vymezena záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělání (šklský zákn) 102 Předmětem činnsti škly 1. Učit a vychvávat žáky 6-ti až 15-ti leté pdle učebních plánů a snv schválených MŠMT ČR, pdpruje rzvj sbnstí dítěte předšklníh věku a vytváří základní předpklady pr pkračvání ve vzdělání. 2. Při rganizvání vyučvacíh prcesu se vychází z vyhlášky MŠMT ČR č.48/2005 Sb., základním vzdělávání a některých náležitstech plnění pvinné šklní dcházky Škla má sustavu pvinných a pvinně vlitelných předmětů. K tmut účelu jsu v prvzu dbrné pracvny fyziky, chemie, přírdpisu, výtvarné výchvy, hudební výchvy, učebny výpčetní techniky, jazykvá labratř, keramická dílna, tělcvičny a šklní hřiště. 3. Škla dispnuje šklní družinu a šklním klubem. Sučástí škly jak právníh subjektu je Mateřská škla a šklní jídelna. 4. Škla rganizuje dplňkvu činnst v suladu se zřizvací listinu. 103 Pracvníci Všebecné pvinnsti pracvníků, dpvědnst a práva pracvníků : plnit příkazy ředitele škly a jeh zástupce, ddržvat pracvní kázeň a plně využívat pracvní dbu, ddržvat předpisy bezpečnsti práce a chrany zdraví při práci, ddržvat pžární předpisy, chránit majetek škly, řádně zacházet s inventářem škly, bdržet za vyknávanu práci mzdu pdle platných předpisů a ujednání, seznámit se s rganizačním, pracvním, vnitřním řádem a řádem strahy bjektů, s vyhlášku MŠMT ZŠ a statními šklskými předpisy a striktně je ddržvat. 104 Ředitel škly jmenuje a dvlává zástupce ředitele, veducí učitelku MŠ, veducí šklní jídelny a třídní učitele, rzděluje úkly mezi sebe a svéh zástupce pdle ppisů práce (viz čl. 109), usměrňuje kncepci výuky a výchvy na škle, přijímá a prpuští zaměstnance škly, rzhduje zásadních tázkách mzdvé plitiky a hspdaření s FKSP, pečuje a zdpvídá za ddržení smluvní, rzpčtvé a evidenční kázně, předsedá a řídí jednání pedaggické rady, splupracuje se Šklsku radu zřízenu pdle ustanvení 167 zákna č.561/2004 Sb., dpvídá za vedení předepsané dkumentace na škle, dále viz čl

3 105 Zástupce ředitele 1. Zástupce řídí svěřený úsek škly a přebírá v dbě nepřítmnsti ředitele škly jeh rzhdvací pravmci v rzsahu, který stanví ředitel škly pdle délky své nepřítmnsti. Krmě zastupujících pravmcí plní zástupce ředitele samstatné úkly, které mu stanvuje jeh ppis práce. 2. V případě nepřítmnsti ředitele a zástupce jedná jménem vedení krdinátrka Šklníh vzdělávacíh prgramu Mgr.Gabriela Vejvdvá. 106 Orgány škly a pradní rgány Šklská rada V suladu s ustanvením 167 zákna č. 561/2004 Sb., zřídil zastupitelstv města svým rzhdnutím ze dne , usnesením č. 177 šklsku radu. Šklská rada je rgán škly umžňující záknným zástupcům nezletilých, žáků, zletilým žákům a studentům, pedaggickým pracvníkům škly, zřizvateli a dalším sbám pdílet se na správě škly. Šklsku radu zřizuje zřizvatel, který zárveň stanví jejích pčet členů a vydá její vlební řád. Třetinu členů šklské rady jmenuje zřizvatel, třetinu vlí záknní zástupci nezletilých žáků a třetinu vlí pedaggičtí pracvníci dané škly. Členem šklské rady nemůže být ředitel škly. Týž člen šklské rady nemůže být sučasně jmenván zřizvatelem, zvlen záknnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty neb zvlen pedaggickými pracvníky škly. Funkční bdbí členů šklské rady je tři rky. Šklská rada zasedá nejméně dvakrát rčně; zasedání šklské rady svlává její předseda, první zasedání šklské rady svlává ředitel škly. Ředitel škly neb jím pvěřený zástupce je pvinen zúčastnit se zasedání šklské rady na vyzvání jejíh předsedy. Šklská rada na svém prvním zasedání stanví svůj jednací řád a zvlí svéh předsedu. K přijetí jednacíh řádu se vyžaduje schválení nadplviční většinu všech členů šklské rady. Šklská rada se: vyjadřuje se k návrhům šklních vzdělávacích prgramů a k jejich následnému uskutečňvání, schvaluje výrční zprávu činnsti škly, schvaluje šklní řád, ve středních a vyšší dbrných šklách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, schvaluje pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků, pdílí se na zpracvání kncepčních záměrů rzvje škly, prjednává návrh rzpčtu právnické sby na další rk, vyjadřuje se k rzbru hspdaření a navrhuje patření ke zlepšení hspdaření, prjednává inspekční zprávy České šklní inspekce, pdává pdněty a známení řediteli škly, zřizvateli, rgánům vyknávajícím státní správu ve šklství a dalším rgánům statní správy. Ředitel škly je pvinen umžnit šklské radě přístup k infrmacím škle, zejména k dkumentaci škly. Infrmace chráněné pdle zvláštních právních předpisů pskytne ředitel škly šklské radě puze za pdmínek stanvených těmit zvláštními právními předpisy. Pskytvání infrmací pdle zákna svbdném přístupu k infrmacím tím není dtčen. O schválení dkumentů, k jejichž znění se šklská rada práv se vyjadřuje (ppř. je schvaluje), rzhdne šklská rada d 1 měsíce d jejich přelžení ředitelem škly. Pkud šklská rada tent dkument neschválí, ředitel škly předlží dkument k nvému prjednání d 1 měsíce. Opakvanéh prjednání se účastní zřizvatel. Není-li dkument schválen ani při pakvaném prjednání neb pkud šklská rada neprjedná dkumenty uvedené v 168 dstavci 1 písm. b) až

4 d) zákna č. 561/2004 Sb., d 1 měsíce d jejich předlžení ředitelem škly, rzhdne dalším pstupu bez zbytečnéh dkladu zřizvatele Pedaggická rada V suladu s ustanvením 164, dst. 2) zákna 561/2004 Sb., byla ředitelem škly zřízena pedaggická rada jak pradní rgán ředitele. Ředitel škly zřizuje pedaggicku radu jak svůj pradní rgán, prjednává s ním všechny zásadní pedaggické dkumenty a patření týkající se vzdělávací činnsti škly. Při svém rzhdvání ředitel škly k názrům pedaggické rady přihlédne. Pedaggicku radu tvří všichni pedaggičtí pracvníci škly. Pedaggické radě byly vymezeny následující pravmci: 1. PR se vyjadřuje k rzvjvým prgramům škly, základním dkumentům pedaggickéh charakteru (vyjadřuje se : pdává návrhy na případné úpravy článků dkumentů, ). 2. PR má práv být seznámena se : změnami v persnálním bsazení škly, se zásadami chdu škly, se změnami pracvníh řádu, 3. knzultuje s ředitelem škly: výsledky výchvně vzdělávací práce, šklní řád a klasifikační řád jak jeh sučást, přeřazení žáka v rámci paralelních tříd, plán škly a rzvrh škly na daný šklní rk, kázeňská a výchvná patření. 107 Dkumentace škly pdle 28 zákna č. 561/2004 Sb., Na škle je vedena tat dkumentace (pdle zákna č. 561/2004 Sb.,): rzhdnutí zápisu d šklskéh rejstříku a jeh změnách a dklady uvedené v 147, evidence dětí, žáků neb studentů ke vzdělávání, průběhu vzdělávání a jeh uknčvání, dklady příjímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, průběhu vzdělávání a jeh uknčvání, vzdělávací prgramy pdle 4 až 6, výrční zprávy činnsti škly, zprávy vlastním hdncení škly, třídní kniha, která bsahuje průkazné údaje pskytvaném vzdělávání a jeh průběhu, šklní řád neb vnitřní řád, rzvrh vyučvacích hdin, záznamy z pedaggických rad, kniha úrazů a záznamů úrazech dětí,, žáků a studentů, ppřípadě lékařské psudky, prtkly a záznamy prvedených kntrlách a inspekční zprávy, persnální a mzdvá dkumentace, hspdářská dkumentace, účetní evidence a další dkumentace stanvená zvláštními právními předpisy. 108 Zastupitelnst administrativních a správních zaměstnanců vzájemná zastupitelnst uklízeček pdle rzpisu šklníka (včetně přerzdělení úklidvých plch) a zastupitelnst šklníka správce budv a údržbáře škly. 109 Předávání a přejímání pracvních funkcí při dchdu pracvníka neb při jeh dluhdbé nepřítmnsti pvěří ředitel škly převzetím agendy (kabinetu, dbrné pracvny, třídníh klektivu, ) jinéh pracvníka a stanví, kdy převzetí bude prveden písemně,

5 převzetí majetku, základních prstředků, předmětů pstupné sptřeby, peněžních htvstí se prvádí vždy písemně. 110 Pvinnsti vyplývající z rganizačníh schématu Úsek řízení Ředitel škly v suladu s dikcí 164 zákna č. 561/2004 Sb., Odpvídá za: skutečnst, že škla pskytuje vzdělávání a šklské služby v suladu s tímt záknem a vzdělávacími prgramy uvedenými 3 šklskéh zákna, dbrnu a pedaggicku úrveň vzdělávání a šklských služeb, vytváření pdmínek pr výkn inspekční činnsti České šklní inspekce a přijímání následných patření, vytváření pdmínek pr další vzdělávání pedaggických pracvníků a pr práci šklské rady, pkud se pdle tht zákna zřizuje, t, aby sby uvedené v 21 šklskéh zákna byly včas infrmvány průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, zajišťvání splupráce při uskutečňvání prgramů zjišťvání výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem zajišťvání dhledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škle a šklském zařízení, pužití finančních prstředků státníh rzpčtu přidělených pdle 160 až 163 v suladu s účelem, na který byly přiděleny, zpracvání rzbrů hspdaření pdle závazné snvy a pstupu stanvenéh ministerstvem. Rzhduje : všech záležitstech týkajících se pskytvání vzdělávání a šklských služeb, pkud zákn nestanví jinak, rganizaci a pdmínkách prvzu škly, přeřazení žáka d vyššíh rčníku pdle 17 dst. 3 a pvlení individuálníh vzdělávacíh plánu pdle 18 šklskéh zákna, dkladu pvinné šklní dcházky pdle 37 šklskéh zákna, převedení žáka d dpvídajícíh rčníku základní škly pdle 39 dst. 2, přijetí k základnímu vzdělávání pdle 46, přestupu žáka pdle 49 dst. 1 a převedení žáka d jinéh vzdělávacíh prgramu pdle 49 dst. 2, pvlení pkračvání v základním vzdělávání pdle 55 dst. 2, pakvání rčníku p splnění pvinné šklní dcházky pdle 52 dst. 6, 66 dst. 7 a 97 dst. 8 šklskéh zákna, Pvěřuje pdřízené pracvníky (a spludpvídá): vydáváním šklních ptřeb pr žáky, vydáváním učebních snv, metdik pr učitele, vydáváním kancelářských ptřeb, tiskpisů, evidencí čerpání dvlené, nemcnsti, náhradníh vlna, studijníh vlna,

6 pskytváním údajů pr statistická zjišťvání, vedením knih úrazů, zápisů z pedaggických rad a prvzních prad, pžární knihy, knihy závad, dplňváním lékárniček chybějícím zdravt. materiálem, ddržváním archivace dkumentů škly pdle pravidel skartačníh řádu, vyplácením platu na pracvišti; nemůže-li se zaměstnanec dstavit k výplatě, zasláním na náklady rganizace v den stanvený pr jeh výplatu, nejpzději v nejbližší následující pracvní den, vedením pdkladů pr prměnlivé plžky platu (143/1992 Sb., 5 8, 10 15), kntrlu řádnéh vedení tříd, knih, tříd. Výkazů, katalgvých listů, dkumentace pr vlitelné předměty, zdravtní TV, nepvinné předměty a dučvání, pravidelným vyúčtváním drbných vydání, kntrlu upravensti všech prstr škly, bjednávkami a nákupem nejrůznějších ptřeb pr prvz škly i výchvně vzdělávací práci, sledváním vyřizvání bjednávek nutných pr činnst škly, hlášením změn neb důležitých infrmací nadřízeným rgánům, kntrlu dzrů, sustavnu kntrlu seznamu prací a pracvišť zakázaných ženám, sledváním rzpčtu Zástupce ředitele Odpvídá za: metdické a dbrné řízení svěřenéh úseku škly, šetření stížnstí vedených rdiči prti pracvníkům svěřenéh úseku, kntrlu plnění pracvních pvinnstí přím řízeným pracvníkům, zpracvání sumáře přesčasvé práce všech pracvníků škly a včasné předávání pdkladů řediteli škly, zpravvání statistických výkazů pr MŠMT ČT a KÚ, kntrlu základní žákvské dkumentace všech tříd svěřenéh úseku, kntrlu základní žákvské dkumentace všech tříd svěřenéh úseku, vedení přesné evidence integrvaných žáků a předepsané dkumentace třídními učiteli, sestavení rzvrhu hdin škly (ve splupráci s ředitelem škly) při ddržení hygienických zásad a principů stavby stanvených všemi členy pedaggickéh vedení škly, za sestavení rzvrhu dzrů, rganizaci výjezdů tříd d škl v přírdě, za kntrlu připravensti LVK, zabezpečení zástupů za chybějící pracvníky, hspitační činnst u učitelů svěřenéh úseku samstatně i ve splupráci s ředitelem škly, úplnst předávaných pdkladů pracvníků svěřenéh úseku škly při evidenci pracvní dby, sestavení pdkladů plánu dvlených všech pracvníků škly,

7 krdinaci bjednávek učebnic a UP pr třídy svěřenéh úseku škly, rganizaci akcí k uknčení šklní dcházky žáků (ve splupráci s TU vycházejících žáku) dbrnu péči žáky se specifickými vývjvými pruchami, za zpracvání pdkladů pr stanvení variabilních slžek mzdy pracvníků svěřenéh úseku škly. Zastupuje ředitele škly: v případě jeh nepřítmnsti kntaktu s žáky a rdiči, v případě dluhdbé nepřítmnsti (více jak 10 dnů) též v blasti eknmické, při jednáních výchvné kmise škly (pkud prjednávaný případ nevyžaduje jeh přítmnst), při jednáních v blasti prtidrgvé prevence, šetření stížnstí vedených rdiči prti pracvníkům škly, vedení přesné evidence integrvaných žáků a předepsané dkumentace třídními učiteli, kntrlu základní žákvské dkumentace, metdy a frmy práce učitelů s integrvanými žáky, krdinaci bjednávek učebnic a UP, prvázanst skladby rzvrhu I. a II. stupně při ddržení hygienických zásad a principů stavby stanvených všemi členy pedaggickéh vedení škly, zabezpečení zástupů za chybějící pracvníky, kntrlu a řízení činnsti ŠD a návazných zájmvých útvarů, hspitační činnst u učitelů (samstatně i ve splupráci s ředitelem škly) Výchvný pradce Výchvný pradce dpvídá za: prfesinální rientaci vycházejících žáků, evidenci prblémvých žáků a vedení výchvné kmise škly, za vedení a krdinaci preventivníh prgramu škly prti zneužívání návykvých látek, a sciálně patlgických jevů, zajišťuje blast krdinace prtidrgvé prevence, splupracuje s OPPP, Úřadem práce a dalšími institucemi, které se pdílejí na dstraňvání sciálně patlgických jevů mezi šklní mládeží, splupráci se SŠ a učilišti reginu (dále viz. Pracvní náplň) Veducí učitelka MŠ řídí prvz úseku MŠ prvádí hspitační činnst učitelek MŠ řídí persnální prvz MŠ, zajišťuje zastupvání za chybějící splupracuje s PPP zpracvává statistické výkazy pr další zpracvání navrhuje úpravy nenárkvých slžek platu zajišťuje bjednávku UP vykvává dhled nad prbíhajícími pracemi v bjektu MŠ dhlíží na ddržvání předpisů BOZP

8 zajišťuje rganizaci výjezdů MŠ Správní úsek Šklník Odpvídá za: řízení klektivu správních zaměstnanců, vedení agendy nepřítmných pracvníků, přesnst a úplnst pracvních výkazů svých pdřízených, sklady: CO, čistících prstředků, údržby, všebecnéh materiálu, nábytku, dílny údržby, krdinaci a zabezpečení údržby škly, jednání s ddavateli stavebních a servisních prací (v případě pvěření ředitelem škly), dečty všech druhů energií a vdy, zajišťvání režimu strahy budv, bsluhu bezpečnstní signalizace, becnu správu budv šklníh areálu. Je pvěřen funkcí: pžárníh preventisty Spludpvídá za: zpracvání plánu revizí a prav a čerpání prstředků na ně, převzetí prací d jedntlivých ddavatelů Uklízečky Odpvídá za: úklid přidělených úklidvých prstr, za plnění svěřených úklů v rámci režimu strahy a zajištění bezpečnsti škly, udržvání stálé květinvé výzdby škly. Eknmický úsek Účetní administrativní pracvnice škly Odpvídá za: inventarizaci škly (včetně perativní evidence na pčítači), správu svěřenéh inventáře, evidenci strjů a zařízení, knihu dšlých a deslaných faktur, čerpání rzpčtu škly, správu bankvních účtů, eknmické rzvahy a vedení fndů, zpracvání pdkladů pr EO MÚ, EO KÚ a Finanční úřad Nymburk, zpracvávání daňvých pdkladů pr daňvé při znání, daňvé přiznání,

9 evidenci pjistných smluv, likvidaci pjistných událstí, krekce smluv, vedení leasingvých smluv, vedení pkladny škly, výplaty mezd pracvníků, správu eknmickéh archivu škly, přejímání, třídění a ukládání písemnstí, telefnní službu, vedení jednacíh prtklu škly, bsluhu kpírvací techniky, zajišťvání kntaktu se servisní rganizací, metdické vedení úseku šklní jídelny v blasti vedení účetnictví, vyřizvání krespndence škly, zpracvání mzdvých pdkladů, platby sciálníh a zdravtníh pjištění, platby daní, kntakty se zdravtními pjišťvnami, výstupní infrmace pr FÚ a další kntrlní úřady. Úsek šklní jídelny Veducí šklní jídelny Odpvídá za: vedení skladů ptravin, bjednávky ptravin, sestavvání jídelníčků, přípravy smluv na dběr bědů, evidenci zásb a jednání s ddavateli, za řízení klektivu pracvnic šklní jídelny, za vedení evidence nepřítmnsti, pdklady pr mzdy pracvnic, návrhy na přiznání variabilních slžek platu, zpravvání pdkladů na pravy, údržbu a dvybavvání svěřených prstr za vedení fakturace a pkladny ŠJ, ddržvání hygienických, prtipžárních a bezpečnstních nrem, za statistické výstupy svěřenéh úseku Veducí kuchařka Odpvídá za: řízení kuchyně, rganizaci výdeje jídla, přebírání ptravin, skladbu jídelníčku (ve splupráci s veducí ŠJ), řízení persnálu kuchyně Kuchaři a pmcný persnál dle stanvených pracvních náplní.

10 201 Prvz škly II. Činnsti všebecnéh řízení a správy učitelé, třídní učitelé, vychvatelky šklní družiny plní úkly pdle pracvníh řádu, pdle pracvních náplní, pdle měsíčních plánů, rzpisů, dzrů a suplvání, pdle pkynů ředitele a jeh zástupce, zástupce ředitele, výchvná pradkyně, účetní, šklník a vedení šklní jídelny pdle předepsaných ppisů práce (viz přílhy), úkly šklníka a uklízeček jsu stanveny písemně. 202 Činnst administrativníh a správníh charakteru Archivvání písemnstí Za archiv písemnstí, třídních knih a třídních výkazů dpvídá účetní škly. Přejímá, třídí a ukládá, ppř. zapůjčuje archivní materiál se suhlasem ředitele škly. Prvádí vyřazení písemnstí a dhlíží na skartaci pdle skartačníh řádu Telefnní služba Je prváděna administrativní pracvnicí škly. Ta přejímá vzkazy pr učitele, umžňuje spjení d kabinetů Knihvnická činnst Je prváděna pvěřenu pedaggicku pracvnicí, která dpvídá za prvz šklní knihvny. Tat mimřádná práce je prváděna na základě dhdy pracvní činnsti. Knihvnice bjednává a nakupuje dětsku i dbrnu literaturu v rámci stanvenéh rzpčtu. Vede předepsanu dkumentaci pr prvz knihvny, dpvídá za základní statistické výstupy. Zajišťuje výpůjční a pradensku knihvnicku službu Všebecná údržba Je krdinvána šklníkem (knzultvána s ŘŠ), prváděna šklníkem, údržbářem, dbrnými firmami a pracvníky na dhdy vedlejší pracvní činnsti a dhdy prvedení práce. Prváděna je v rámci stanvenéh rzpčtu a pdle stavené specifikace. Pdklady pr všechny pravy a údržbářské činnsti zpracvává pr daný finanční rk šklník. Běžné pravy se prvádějí v c nekratší lhůtě d prvedení záznamu v knize závad. Nelze-li pravu prvést v termínu, sdělí příčiny a termín reálnéh dstranění šklník neprdleně řediteli škly. Stejný pstup platí i při naléhavých pravách většíh rzsahu. Šklník sjednává p dhdě s ředitelem škly s firmami a pracvníky prvedení větších údržbvých prací při ddržení zásad hspdárnsti. Ředitel ukládá a kntrluje prvedení údržbářských prací prvedených šklníkem a údržbářem. Opravy prváděné statními sbami a rganizacemi kntrluje a za kvalitu dpvídá šklník. Kntrlní pravmci ředitele přecházejí v dbě jeh nepřítmnsti na zástupce ředitele Evidence majetku Evidence strjů a zařízení a správa inventáře je v pracvní náplni administrativní pracvnice škly. Eviduje pčet, stav, rzmístění a pužití strjů a zařízení, přiděluje inventární čísla, vede evidenci hasících přístrjů (v sučinnsti se šklníkem). Dává návrhy na nákup nvých přístrjů, učebních pmůcek a didaktické techniky pdle pdkladů učitelů a správců sbírek ke schválení ředitele škly. Přijímá inventář určený k pravám, zapůjčení, vrácení, vyřazení, eviduje skladvý inventář.

11 Sklad učebních ptřeb vede pvěřená sba pedaggická pracvnice, která vydává učební ptřeby učitelům pdle nrmy a pkynů ředitele ppř. jeh zástupce Pkladní služba Veškeré finanční perace s htvstí hlavníh účtu i všech pdúčtů jsu prváděny účetní škly. Odebírá a přejímá peníze z banky, připravuje výčetky a prvádí výplaty peněz, pečuje ulžení peněz a cenin v trezru škly, vystavuje (p schválení ředitelem) pvěřeným sbám šeky k výběru htvsti. Ddržuje stanvený pkladní limit. Pkladní služba je prváděna v suladu s vnitřní Směrnicí ředitele škly zabezpečení majetku Účetní evidence Kapitla mezd je řízena a zpracvávána ddavatelsky-firmu Služba škle Nymburk. Tat firma eviduje mzdy a platy, eviduje pracvní příjmy, srážky, výplaty dávek nemcenskéh pjištění, prvádí srážky z hrubé mzdy, sestavuje výplatní listiny, pdklady pr výběr htvsti ze mzdy. Sestavuje účetní výkazy mzdách a platech, prvádí jejich rzbr, zpracvává pdklady pr přiznání důchdů, lázeňské péče, rdinných přídavků, valrizací apd. Kntrluje právněnst a průkaznst předlžených mzdvých dkladů. Pdklady pr mzdy a platy, které ve frmách výkazů a supisek předává škle, kntrlují a finálně zpracvávají ředitel škly a účetní. Účetní škly eviduje a kntrluje finanční perace a prstředky, kntrluje stav financí na jedntlivých bankvních účtech, eviduje stav a phyb fndů, navrhuje a prjednává účtvý rzvrh škly, sestavuje rzpčtvu rzvahu pdle pkynů ředitele škly. Zpracvává a kntrluje statistická hlášení, vyplácí mzdy Vedení předepsané pedaggické dkumentace Předepsaná dkumentace je vyplňvána a zpracvána pdle centrálních pkynů vedení škly. Pdle těcht pkynů vedu pedaggičtí pracvníci třídní knihy a výkazy, vyplňují katalgvé listy. Průběžnu kntrlu tét dkumentace prvádí zástupce ředitele. Základní dkumentace škly je ulžena v ředitelně, v kanceláři zástupce ředitele škly jsu ještě ulženy třídní knihy Škly v přírdě a lyžařské kurzy Škly v přírdě rganizačně zabezpečuje zástupce ředitele, který stanvuje v rámci svých pravmcí veducí jedntlivých výjezdů. Ti jsu plně dpvědni za rganizační a pedaggické zabezpečení. Veducí jedntlivých výjezdů předávají bezprstředně p návratu pdklady pr finanční vypřádání škl v přírdě účetní škly. Lyžařské kurzy zabezpečuje pvěřený učitel tělesné výchvy v úzké sučinnsti s třídními učiteli (spluzabezpečení těcht výjezdů je pvinnstí TU) vyplývající z jeh pvěření třídnictví. III. Platnst 301 Platnst Organizační řád vstupuje v platnst dne prjednání v pedaggické radě t. j Přílhy: Organizační schéma škly Mgr. Jiří Cabrnch, ředitel škly

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ 2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SVJ Ležáků 352 354 Pardubice dne 11.11.2013 v Pardubicích PROGRAM : Zahájení, prezence, vlba rgánů schůze shrmáždění Zpráva výbru činnsti d 11.9.2013 d termínu knání 2.schůze shrmáždění

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Mravské zemské knihvny v Brně vydaný na základě článku III. dst. 2b statutu Mravské zemské knihvny v Brně (dále jen MZK ) vydanéh Ministerstvem kultury ČR 25. 2. 2002. A. Všebecná část

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

á Ž í É úč é í š Ú á á Č čí ě č í á ž í é úč í á ě Á Í á í Á Ě Í é í á í é á Ú ů á ě í á úč íá ě ž éúč í áš í ú ý ě á í á úč í ě í á ě ě Í Úč í á ě ý ří úč í ý ů á Zpráva auditra Sdruženítaistickéh tai

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 list 1/2 QS 55-01 Přílha č. 1 Přílha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma dbrů a zvláštních rganizačních slžek ÚMČ Praha 10 list 2/2 QS 55-01 Přílha č. 1 starsta tajemník 1. zástupce

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Přílha č.6 Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 1 z

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více