Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole"

Transkript

1 Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/ Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a šklských pradenských zařízeních. Škla musí žáka záknnéh zástupce předem infrmvat všech náležitstech pradenské služby viz 1 dst.3, dále se upravuje účel pradenských služeb, upřesňuje rzsah dkumentace vedené šklským pradenským zařízením a šklu. 1. Základní charakteristika pradenských služeb ve škle Žák, v případě žáka, který má záknnéh zástupce, také jeh záknný zástupce, musí být šklu neb šklským pradenským zařízením předem srzumitelně a jednznačně infrmván : a) všech pdstatných náležitstech pskytvané pradenské služby, zejména pvaze, rzsahu, trvání, cílech a pstupech pskytvané pradenské služby, b) prspěchu, který je mžné čekávat, a všech předvídatelných důsledcích, které mhu vyplynut z pskytvání pradenské služby, i mžných následcích, pkud tat služba nebude pskytnuta, c) právech a pvinnstech spjených s pskytváním pradenských služeb včetně práva žádat kdykli pskytnutí pradenské služby znvu. Pradenská služba se začne pskytvat bez zbytečnéh dkladu, nejpzději však d tří měsíců de dne přijetí žádsti. Lhůt pdle věty první se nemůže dvlávat žadatel, který nepskytuje sučinnst ptřebnu ke

2 splnění účelu pradenské služby. Krizvá pradenská intervence, kteru se pskytuje pmc v naléhavých hržujících situacích, zejména při hržení živta a dalších práv žadatele, se pskytuje bezprstředně p přijetí žádsti. Výsledkem psychlgické neb speciálně pedaggické diagnstiky jsu zpráva z vyšetření a dpručení bsahující návrhy úprav ve vzdělávání žáka. Při vydání zprávy a dpručení je žák, v případě žáka, který má záknnéh zástupce, též jeh záknný zástupce, infrmván bsahu dpručení způsbem srzumitelným pr nejširší mžný kruh sb. Žák neb jeh záknný zástupce ptvrzuje svým pdpisem, že dpručení s ním byl prjednán, že przuměl jeh pvaze a bsahu a případně že k němu uplatňuje výhrady splu s jejich upřesněním. Zpráva a dpručení se vydávají nejpzději d 30 dnů de dne uknčení vyšetření v PPP neb SPC. Dpručení je platné p dbu určitu, dpvídající jeh účelu; v případě dpručení zařazení žáka d škly neb vzdělávacíh prgramu pr žáky se zdravtním pstižením však nejvýše p dbu jednh rku. Před sknčením platnsti dpručení šklské pradenské zařízení vyrzumí žáka neb jeh záknnéh zástupce ptřebě nvé diagnstiky. Účelem pradenských služeb je přispívat zejména k: a) vytváření vhdných pdmínek pr zdravý tělesný a psychický vývj žáků, pr jejich sciální vývj, pr rzvj jejich sbnsti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání, b) naplňvání vzdělávacích ptřeb a rzvíjení schpnstí, dvednstí a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání, c) prevenci a řešení výukvých a výchvných btíží, prjevů různých frem rizikvéh chvání, které předchází vzniku sciálně patlgických jevů a dalších prblémů suvisejících se vzděláváním a s mtivací k překnávání prblémvých situací, d) vytváření vhdných pdmínek pr vzdělávání žáků se zdravtním pstižením, zdravtním znevýhdněním a sciálním znevýhdněním, e) vytváření vhdných pdmínek, frem a způsbů práce pr žáky, kteří jsu příslušníky jiných kultur neb etnických skupin, f) vytváření vhdných pdmínek, frem a způsbů práce pr žáky nadané a mimřádně nadané, g) vhdné vlbě vzdělávací cesty a pzdějšíh prfesníh uplatnění, h) rzvíjení pedaggick-psychlgických a speciálně pedaggických znalstí a prfesních dvednstí pedaggických pracvníků ve šklách a šklských zařízeních,

3 i) zmírňvání důsledků zdravtníh pstižení, zdravtníh znevýhdnění a sciálníh znevýhdnění a prevenci jeh vzniku. Šklská pradenská zařízení Typy šklských pradenských zařízení jsu: a) pedaggick-psychlgická pradna (dále jen "pradna"), b) speciálně pedaggické centrum (dále jen "centrum"). Pedaggickým pracvníkům vyknávajícím pedaggick-psychlgicku činnst ve šklách a šklských pradenských zařízeních je pskytvána dbrná pdpra za účelem zvýšení kvality pradenských služeb. Šklské pradenské zařízení vede dkumentaci: a) žádstech pskytnutí pradenské služby, dmítnutí neb přerušení pskytvání pradenské služby, b) vyšetření, jeh výsledcích a pskytnuté péči individuální i skupinvé, c) pskytnutí infrmace pdle 1 dst. 3 a ptvrzení pdle 1 dst. 5 věty čtvrté, d) splupráci se šklami a šklskými zařízeními. Škla vede pradenských službách pskytvaných šklním psychlgem neb speciálním pedaggem dkumentaci pdle dstavce a) až d) a pradenských službách pskytvaných šklním metdikem prevence neb výchvným pradcem dkumentaci pdle dstavce b). 1.1 Vymezení pradenských služeb ve škle Pradenské služby ve škle jsu zajišťvány výchvným pradcem, šklním metdikem prevence a jejich knzultačním týmem slženým z vybraných pedaggů škly. Za jejich pskytvání dpvídá ředitel škly, a jím pvěřený výchvný pradce a metdik rizikvéh chvání. Ředitel škly zdpvídá za vytvření preventivníh prgramu škly, dále se pdílí na zajištění výchvnéh pradenství. Je žáducí, aby tyt pradenské a preventivní prgramy drážely specifika naší škly i reginu a aby služby pskytvané šklu byly lépe krdinvány se službami šklských pradenských zařízení v reginu. Realizace tzv. šklníh prgramu pedaggick-psychlgickéh pradenství (strategie) se uskutečňuje vytvřením vnitřníh systému kmunikace ve škle, na kterém se pdílí ředitel škly ve splupráci především s třídními učiteli, a dále zejména s učiteli vlby pvlání na ZŠ, učiteli metdiky pr práci s nadanými žáky, případně dalšími pedaggy. Tit pedaggvé pskytují metdicku a knzultační pdpru žákům a jejich rdičům a vytvářejí knzultační tým pr pracvníky škly. Rzdělení rlí, vytvření časvéh prstru na pskytvané služby, zkvalitnění vzdělávání šklních pradenských dbrníků, týmvá práce a splupráce se

4 specializvanými pradenskými pracvišti ve šklství, tj. pedaggickpsychlgickými pradnami (PPP), speciálně pedaggickými centry (SPC), ale také se středisky výchvné péče (SVP) a dále mim šklství zejména s infrmačněpradenskými středisky úřadů práce, vede k vytváření prstru pr perativní pskytvání kvalitnějších šklních pradenských služeb. Kariérvý pradce Mgr. Marie Hrůzvá a výchvný pradce Mgr. Martina Milnaříkvá se věnují primárně prblematice kariérvéh pradenství (včetně integrace nadaných) ve škle a prblematice žáků s pruchami učení, šklní metdik prevence rizikvéh chvání Mgr. Lubmíra Hrdnkvá na 1. stupni a Ing. Martin Mucha na 2. stupni pracují především v blasti prevence sciálně nežáducích jevů. Sučástí šklníh prgramu pedaggick-psychlgickéh pradenství je také účast na vytváření pdmínek pr vzdělávání žáků s mimřádným nadáním a žáků ze sciálně znevýhdněnéh prstředí, včetně péče žáky z různých etnik a minrit žijících na území ČR. Výhledvě uvažujeme přijetí šklníh psychlga či speciálníh pedagga. Předpkládá se, že rzsah činnsti tht dbrníka by neměl klesnut pd 0,5 úvazku, prtže pak by úlha šklníh psychlga / speciálníh pedagga/ ztratila svji funkčnst pr činnst škly jak systému. Šklní psychlgvé vnášejí d škl některá specifika pradenské práce, která jsu úzce spjena se šklu. Jedná se především vytváření systému včasné identifikace žáků s výukvými btížemi a vytváření strategií pužívaných ve šklách pr prevenci výukvých btíží ve vztahu k reedukaci. Psychlgvé se mhu intenzivně věnvat metdické pdpře učitelů a následné péči žáky, kde je bvykle dbru zpětnu vazbu zkvalitňvání čtenářských dvednstí a matematických schpnstí žáků. 1.2 Pracvníci pskytující pradenské služby Velikst naší škly (kapacita 700 žáků) vlivňuje rzsah pskytvaných služeb. Pdle bsahu činnsti pedaggických pracvníků škly, kteří pskytují pradenské služby a s nimi spjatu infrmační a metdicku pdpru učitelům, žákům a jejich rdičům škla má tyt pracvníky: a) pradenské pracvníky škly 1. Výchvný - kariérvý pradce Mgr. Marie Hrůzvá 2. Výchvný pradce Mgr. Martina Milnaříkvá 3. Šklní metdik prevence pr 1. stupeň Mgr. Lubmír Hrdnkvá 4. Šklní metdik prevence pr 2. stupeň

5 Ing. Martin Mucha b) pracvníky, kteří se pdílejí na pradenských službách a vytvářejí knzultační tým pr pskytvání služeb ve škle (viz 7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.) 1. třídní učitelé 2. učitel-metdik pr přípravu šklníh vzdělávacíh prgramu (úprava učiva pr nadané žáky) - Mgr. Jarslava Baumgartnervá pr 1. stupeň - Mgr. Jana Ryglvá pr 2. stupeň - učitel(é) vzdělávací blasti Výchva k vlbě pvlání - případně další pedaggvé, zejména učitelé výchv 1.3 Mdel pradenských služeb ve škle Činnsti zajišťují : výchvný pradce šklní metdik prevence třídní učitelé učitelé výchv (bčanské výchvy, rdinné výchvy, výchvy k vlbě pvlání na ZŠ) učitel-metdik pr přípravu šklních vzdělávacích prgramů (úprava vzdělávání nadaných) 1.4 Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Šklní prgram (strategii) pedaggick-psychlgickéh pradenství zpracvává a každrčně aktualizuje tým pradenských pracvníků škly, knzultuje jej s pracvníky vytvářejícími knzultační tým pr pskytvání pradenských služeb ve škle a pté předkládá ke schválení řediteli škly. Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství naplňuje především následující cíle: pracvat se všemi subjekty škly a vytvřit tak širku základnu primární prevence šklní neúspěšnsti a sciálně nežáducích jevů, sledvat účinnst preventivních prgramů aplikvaných šklu a vytvřit metdické zázemí pr jejich vytváření a realizaci, zavést d šklství nvu kncepci kariérvéh pradenství, připravit pdmínky a rzšířit mžnsti integrace žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami a žáků nadaných,

6 vybudvat příznivé sciální klima pr integraci kulturních dlišnstí a přijímání sciálních dlišnstí na škle, psílit průběžnu a dluhdbu péči žáky s neprspěchem a vytvřit předpklady pr jeh snižvání, prhlubit včasnu intervenci při aktuálních prblémech u jedntlivých žáků a třídních klektivů, pskytvat metdicku pdpru učitelům při aplikaci psychlgických a speciálně pedaggických aspektů vzdělávání d šklních vzdělávacích prgramů, prhlubit a zlepšit splupráci a kmunikaci mezi šklu a rdiči, integrvat pradenské služby pskytvané šklu se službami specializvaných pradenských zařízení, zejm. PPP, SPC, SVP a IPS úřadů práce. 1.5 Schéma pskytvání pradenských služeb ve škle Pzn. Učitel metdik-péče nadané= učitel-metdik pr přípravu ŠVP

7 2. Standardní činnsti pradenských pracvníků škly Standardní činnsti pradenských pracvníků škly zahrnují služby, které jsu pskytvány žákům, jejich záknným zástupcům a pedaggickým pracvníkům. Pdmínku pr pskytnutí šklní pradenské služby nezletilému žákvi je suhlas jeh záknných zástupců. Suhlasu záknnéh zástupce není třeba v případech, kdy je hržen duševní neb tělesné zdraví žáka neb sb v jeh klí a v případech, kdy sud pžádá psychlgické vyšetření žáka. Náplň práce: 2.1 Výchvný - kariérvý pradce Výchvný-kariérvý pradce vyknává činnsti pradenské, činnsti infrmační a činnsti metdické. O těcht činnstech vede písemnu dkumentaci. Pradenské činnsti: Kariérvé pradenství a pradenská pmc při rzhdvání další vzdělávací a prfesní dráze žáků, tj. zejména: krdinace mezi hlavními blastmi kariérvéh pradenství - kariérvým vzděláváním a diagnstick-pradenskými činnstmi zaměřenými k vlbě vzdělávací dráhy žáka, základní skupinvá šetření k vlbě pvlání, administraci, zpracvání a interpretaci zájmvých dtazníků v rámci vlastní dbrné kmpetence a analýzy preferencí v blasti vlby pvlání žáků, individuální šetření k vlbě pvlání a individuální pradenství v tét blasti (ve splupráci s třídním učitelem), pradenství záknným zástupcům s hledem na čekávání a předpklady žáků (ve splupráci s třídním učitelem), splupráce se šklskými pradenskými zařízeními (pedaggickpsychlgická pradna, speciálně pedaggické centrum a středisk výchvné péče) při zajišťvání pradenských služeb přesahujících kmpetence škly, zajišťvání skupinvých návštěv žáků škly v infrmačních pradenských střediscích úřadů práce a pskytvání infrmací žákům a rdičům mžnsti individuálníh využití infrmačních služeb těcht středisek. Vyhledávání a rientační šetření žáků, jejichž vývj a vzdělávání vyžadují zvláštní pzrnst, a příprava návrhů na další péči tyt žáky. Zajišťvání neb zprstředkvání diagnstiky speciálních vzdělávacích ptřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činnstí pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami. Příprava pdmínek pr integraci žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami ve škle, krdinace pskytvání pradenských služeb těmt žákům šklu a

8 šklskými pradenskými zařízeními a krdinace vzdělávacích patření (včetně zvláštníh režimu přijímacích zkušek a maturit) u těcht žáků. Pskytvání služeb kariérvéh pradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním ptřebám. Metdické a infrmační činnsti Zprstředkvání nvých metd pedaggické diagnstiky a intervence. Metdická pmc pedaggickým pracvníkům škly v tázkách kariérvéh rzhdvání žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apd. Předávání dbrných infrmací z blasti kariérvéh pradenství a péče žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami pedaggickým pracvníkům škly. Pskytvání infrmací činnsti pradenských pracvníků škly, specializvaných šklských a dalších pradenských zařízeních v reginu, jejich zaměření, kmpetencích a mžnstech využívání jejich služeb žákům a jejich záknným zástupcům. Shrmažďvání dbrných zpráv a infrmací žácích v pradenské péči specializvaných pradenských zařízení a jejich zajišťvání v suladu s předpisy chraně sbních údajů. Vedení písemných záznamů umžňujících dlžit rzsah a bsah činnsti výchvnéh pradce, navržená a realizvaná patření. 2.2 Šklní metdik prevence rizikvéh chvání Šklní metdik prevence vyknává činnsti metdické, krdinační, infrmační a pradenské. O těcht činnstech vede písemnu dkumentaci. Metdické a krdinační činnsti Krdinace tvrby a kntrla realizace preventivníh prgramu škly. Krdinace a participace na realizaci aktivit škly zaměřených na prevenci záškláctví, závislstí, násilí, vandalizmu, sexuálníh zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálníh a kriminálníh chvání, rizikvých prjevů sebepškzvání a dalších sciálně patlgických jevů. Metdické vedení činnsti učitelů škly v blasti prevence sciálně patlgických jevů (vyhledávání prblémvých prjevů chvání, preventivní práce s třídními klektivy apd.). Krdinace vzdělávání pedaggů škly v blasti prevence sciálně patlgických jevů. Krdinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapjvání multikulturních prvků d vzdělávacíh prcesu a na integraci žáků/cizinců; priritu v rámci tht prcesu je prevence rasizmu, xenfbie a dalších jevů, které suvisejí s tázku přijímání kulturní a etnické dlišnsti.

9 Krdinace splupráce škly s rgány státní správy a samsprávy, které mají v kmpetenci prblematiku prevence sciálně patlgických jevů, s metdikem preventivních aktivit v pedaggick-psychlgické pradně a s dbrnými pracvišti (pradenskými, terapeutickými, preventivními, krizvými a dalšími zařízeními a institucemi), které půsbí v blasti prevence sciálně patlgických jevů. Kntaktvání dpvídajícíh dbrnéh pracviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutníh výskytu sciálně patlgických jevů. Shrmažďvání dbrných zpráv a infrmací žácích v pradenské péči specializvaných pradenských zařízení v rámci prevence sciálně patlgických jevů a zajišťvání těcht zpráv a infrmací v suladu s předpisy chraně sbních údajů. Vedení písemných záznamů umžňujících dlžit rzsah a bsah činnsti šklníh metdika prevence, navržená a realizvaná patření. Infrmační činnsti Zajišťvání a předávání dbrných infrmací prblematice sciálně patlgických jevů, nabídkách prgramů a prjektů, metdách a frmách specifické primární prevence pedaggům škly. Prezentace výsledků preventivní práce škly, získávání nvých dbrných infrmací a zkušenstí. Vedení a průběžné aktualizvání databáze splupracvníků škly pr blast prevence sciálně patlgických jevů (rgány státní správy a samsprávy, střediska výchvné péče, pedaggick-psychlgické pradny, zdravtnická zařízení, plicie, rgány sciální péče, nestátní rganizace půsbící v blasti prevence, centra krizvé intervence a další zařízení, instituce, rganizace i jedntliví dbrníci). Pradenské činnsti Vyhledávání a rientační šetření žáků s rizikem či prjevy sciálně nežáducíh chvání; pskytvání pradenských služeb těmt žákům a jejich záknným zástupcům, případně zajišťvání péče dpvídajícíh dbrnéh pracviště (ve splupráci s třídními učiteli). Splupráce s třídními učiteli při zachycvání varvných signálů spjených s mžnstí rzvje sciálně patlgických jevů u jedntlivých žáků a tříd a participace na sledvání úrvně rizikvých faktrů, které jsu významné pr rzvj sciálně patlgických jevů ve škle. Příprava pdmínek pr integraci žáků s pruchami chvání ve škle a krdinace pskytvání pradenských a preventivních služeb těmt žákům šklu a specializvanými šklskými zařízeními.

10 3. Standardní činnsti pedaggů, kteří se pdílejí na pradenských službách škly 3.1 Třídní učitel Mtivuje vytvření vnitřních pravidel třídy, která jsu v suladu se šklním řádem, a dbá na jejich spravedlivé ddržvání (vytváření tevřené bezpečné atmsféry a pzitivníh sciálníh klimatu ve třídě); pdpruje rzvj pzitivních sciálních interakcí mezi žáky třídy. Zprstředkvává kmunikaci s statními členy pedaggickéh sbru a je garantem splupráce škly s rdiči žáků třídy. Získává a udržuje si přehled sbnstních zvláštnstech žáků třídy a jejich rdinném zázemí. Splupracuje s výchvným kariérvým pradcem při pskytvání pradenských služeb týkajících se rzhdvání další vzdělávací a prfesní dráze žáků třídy. Splupracuje se šklním metdikem prevence na depistáži varvných signálů, pdílí se na realizaci minimálníh preventivníh prgramu, diagnstikuje vztahy ve třídě. Splupracuje se šklním psychlgem / speciálním pedaggem při aktivitách zaměřených na prevenci šklníh neprspěchu žáků třídy (náprava, vedení apd.), při vytváření pdmínek pr integraci žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami ve třídě a pdle pkynů ředitele i v dalších blastech vzdělávací a pradenské práce s žáky třídy. 3.2 Učitel(é) vzdělávací blasti Výchva k vlbě pvlání Mtivuje žáky k dpvědnsti za vlastní živtní dráhu a k uvědmění si významu vzdělání pr živt. Pdpruje sebepznávání a knstruktivní zvažvání prfesních mžnstí žáků. Vede žáky k uvědmvání si dynamiky sučasných eknmických a technlgických změn ve světě a s nimi suvisejícíh významu prfesní mbility, rekvalifikací, celživtníh učení. Pmáhá žákům rientvat se ve světě práce a vzdělávacích příležitstí a vytvářet si představu nabídce prfesních a vzdělávacích mžnstí, učí je nahlížet na slžitst jedntlivých prfesí v prvnání s vlastními mžnstmi a předpklady. Seznamuje žáky s mžnstmi pdpry státu ve sféře zaměstnansti a v pradenských a zprstředkvatelských službách. 3.3 Učitel-metdik pr přípravu šklníh vzdělávacíh prgramu

11 Učitelé, kteří pracují pdle ŠVP, se sučasně pdílejí na úpravách učiva pr mimřádně nadané žáky v suladu s 17 šklskéh zákna a s vyhlášku č. 73/2005 Sb., vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami a dětí, žáků a studentů mimřádně nadaných (nvelizace d ). Sučasně se předpkládá participace na úpravách učiva i u žáků s dalšími speciálními vzdělávacími ptřebami, zejména pak při přípravě individuálníh vzdělávacíh plánu v suladu s 16, 18 Zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání. Zejména vyhláška specifikuje úlhu učitelů-metdiků a výchvných pradců v přípravě individuálníh vzdělávacíh plánu a následnéh vedení žáka ve škle. Tent učitel ve splupráci se šklským pradenským zařízením zejména: Prvádí screening a evidenci nadaných dětí ve škle, vede přehled nminací. Krdinuje úpravy vzdělávání nadaných žáků ve škle. Metdicky vede učitele škly při vzdělávání nadaných žáků (metdy bhacvání a prhlubvání učiva, metdy vnitřní diferenciace). Splupracuje se SŠ, VOŠ a VŠ s cílem zajišťvat výuku předmětů, které jsu blastí zájmu nadaných žáků, na úrvni vyššíh stupně. Splupracuje se šklním psychlgem v blasti nadání frmu pravidelných knzultací. Pravidelně sleduje nvé trendy v blasti vzdělávání nadaných a pskytuje infrmace těcht trendech statním pedaggickým pracvníkům. Infrmuje pedaggické pracvníky škly vzdělávacích akcích na téma vzdělávání nadaných žáků, případně tyt akce sám rganizuje; získává a pskytuje infrmace aktivitách různých sdružení zaměřujících se na práci s nadanými, mimšklních akcích pr nadané děti (letní tábry, nejrůznější kružky ) apd. Zajišťuje prezentaci výsledků práce nadaných žáků škly. 4. Kvalifikační standardy pradenských pracvníků škly Kvalifikační standardy pradenských pracvníků škly jsu specifikvány Záknem č. 563/2004 Sb., pedaggických pracvnících a změně některých záknů. 5. Pdmínky pr pskytvání pradenských služeb ve škle 5.1 Prstry a vybavení Škla zajišťuje prstrvé pdmínky pr pskytvání pradenských služeb tak, aby nedcházel ke klizi se Záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů, prtže výchvní pradci, šklní metdici prevence a zejména pak šklní psychlgvé a šklní speciální pedaggvé pracují nejen s daty

12 charakteru důvěrná, ale také s daty citlivými. Pr práci s těmit daty jsu stanvena pravidla výše jmenvaným záknem. Dále je třeba, aby prstry vyhvvaly platným becně závazným hygienickým a pžárním nrmám 1. Tyt prstty jsu vybaveny nástrji ( např. diagnstickými testy) a pmůckami nezbytnými pr pskytvání standardních činnstí vymezených v kapitle 3 tht materiálu a zařízením, které vytváří důstjné prstředí pr knzultace pradenskéh pracvníka s žáky a jejich rdiči a umžňuje vedení dkumentace a evidence žácích v suladu se Záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů. (Matrika škly) 5.2 Časvá dstupnst služeb Každý z pradenských pracvníků škly má pevně stanveny knzultační hdiny pr žáky, knzultační hdiny pr učitele a knzultační hdiny pr rdiče. Ve svých knzultačních hdinách je pradenský pracvník pr uvedenu cílvu skupinu dstupný v prstrách, které jsu vyhrazeny pr pskytvání pradenských služeb. (viz přílha) 5.3 Infrmvanst službách Škla zpracvává subr infrmací pradenských službách, které pskytuje žákům a jejich rdičům. Přehled pskytvaných službách ve škle je veřejně přístupný na nástěnce v budvě škly, na webvých stránkách škly apd. a zahrnuje zejména: jména a funkce pradenských pracvníků škly a kntakt na tyt pracvníky, základní infrmace službách, které pskytují jedntliví pradenští pracvníci škly, knzultační hdiny pradenských pracvníků škly. O pskytvání pradenských služeb infrmuje škla ve svých výrčních zprávách. 5.4 Práce s infrmacemi a s důvěrnými daty Infrmace a důvěrná data žácích a jejich rdičích, která se pradenští pracvníci škly dzvědí v suvislsti s výknem své pradenské činnsti, jsu chraňvána v suladu se Záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů. Způsb realizace pravidel pr chranu infrmací a důvěrných dat v dkumentaci pradenských pracvníků škly vyplývajících z uvedenéh zákna je knkretizván ve šklním prgramu pedaggick-psychlgickéh pradenství. 1 Např. Zák. č. 258/2000 Sb., chraně veřejnéh zdraví a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů, Zák. č. 133/1985, pžární chraně, ve znění pzdějších předpisů a další

13 Mgr. František Kurka, ředitel škly

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP): Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: 25.5.2011 Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg,

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Zprávu předkládá: Semily 30. 10. 2012 Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Preventivní prgram k prevenci rizikvéh chvání č. 482/PR/2015 ze dne 30. 8. 2015 nabývá

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škla a Mateřská škla Hrní Mštěnice, příspěvkvá rganizace, Pd Vinhrady 30, Hrní Mštěnice Prgram prti šikanvání Zpracvala Mgr. Jiřina Ostrčilvá, 14 stran Charakteristika šikanvání Šikanvání je mimřádně

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 Integrvaná střední škla Cheb Obrněné brigády 2258/6 350 11 Cheb tel. / fax: 354 408 011, 734 522 684 e-mail: inf@iss-cheb.cz IČ: 00077461 Zřizvatel: KÚ Karlvy Vary,

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více