Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole"

Transkript

1 Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/ Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a šklských pradenských zařízeních. Škla musí žáka záknnéh zástupce předem infrmvat všech náležitstech pradenské služby viz 1 dst.3, dále se upravuje účel pradenských služeb, upřesňuje rzsah dkumentace vedené šklským pradenským zařízením a šklu. 1. Základní charakteristika pradenských služeb ve škle Žák, v případě žáka, který má záknnéh zástupce, také jeh záknný zástupce, musí být šklu neb šklským pradenským zařízením předem srzumitelně a jednznačně infrmván : a) všech pdstatných náležitstech pskytvané pradenské služby, zejména pvaze, rzsahu, trvání, cílech a pstupech pskytvané pradenské služby, b) prspěchu, který je mžné čekávat, a všech předvídatelných důsledcích, které mhu vyplynut z pskytvání pradenské služby, i mžných následcích, pkud tat služba nebude pskytnuta, c) právech a pvinnstech spjených s pskytváním pradenských služeb včetně práva žádat kdykli pskytnutí pradenské služby znvu. Pradenská služba se začne pskytvat bez zbytečnéh dkladu, nejpzději však d tří měsíců de dne přijetí žádsti. Lhůt pdle věty první se nemůže dvlávat žadatel, který nepskytuje sučinnst ptřebnu ke

2 splnění účelu pradenské služby. Krizvá pradenská intervence, kteru se pskytuje pmc v naléhavých hržujících situacích, zejména při hržení živta a dalších práv žadatele, se pskytuje bezprstředně p přijetí žádsti. Výsledkem psychlgické neb speciálně pedaggické diagnstiky jsu zpráva z vyšetření a dpručení bsahující návrhy úprav ve vzdělávání žáka. Při vydání zprávy a dpručení je žák, v případě žáka, který má záknnéh zástupce, též jeh záknný zástupce, infrmván bsahu dpručení způsbem srzumitelným pr nejširší mžný kruh sb. Žák neb jeh záknný zástupce ptvrzuje svým pdpisem, že dpručení s ním byl prjednán, že przuměl jeh pvaze a bsahu a případně že k němu uplatňuje výhrady splu s jejich upřesněním. Zpráva a dpručení se vydávají nejpzději d 30 dnů de dne uknčení vyšetření v PPP neb SPC. Dpručení je platné p dbu určitu, dpvídající jeh účelu; v případě dpručení zařazení žáka d škly neb vzdělávacíh prgramu pr žáky se zdravtním pstižením však nejvýše p dbu jednh rku. Před sknčením platnsti dpručení šklské pradenské zařízení vyrzumí žáka neb jeh záknnéh zástupce ptřebě nvé diagnstiky. Účelem pradenských služeb je přispívat zejména k: a) vytváření vhdných pdmínek pr zdravý tělesný a psychický vývj žáků, pr jejich sciální vývj, pr rzvj jejich sbnsti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání, b) naplňvání vzdělávacích ptřeb a rzvíjení schpnstí, dvednstí a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání, c) prevenci a řešení výukvých a výchvných btíží, prjevů různých frem rizikvéh chvání, které předchází vzniku sciálně patlgických jevů a dalších prblémů suvisejících se vzděláváním a s mtivací k překnávání prblémvých situací, d) vytváření vhdných pdmínek pr vzdělávání žáků se zdravtním pstižením, zdravtním znevýhdněním a sciálním znevýhdněním, e) vytváření vhdných pdmínek, frem a způsbů práce pr žáky, kteří jsu příslušníky jiných kultur neb etnických skupin, f) vytváření vhdných pdmínek, frem a způsbů práce pr žáky nadané a mimřádně nadané, g) vhdné vlbě vzdělávací cesty a pzdějšíh prfesníh uplatnění, h) rzvíjení pedaggick-psychlgických a speciálně pedaggických znalstí a prfesních dvednstí pedaggických pracvníků ve šklách a šklských zařízeních,

3 i) zmírňvání důsledků zdravtníh pstižení, zdravtníh znevýhdnění a sciálníh znevýhdnění a prevenci jeh vzniku. Šklská pradenská zařízení Typy šklských pradenských zařízení jsu: a) pedaggick-psychlgická pradna (dále jen "pradna"), b) speciálně pedaggické centrum (dále jen "centrum"). Pedaggickým pracvníkům vyknávajícím pedaggick-psychlgicku činnst ve šklách a šklských pradenských zařízeních je pskytvána dbrná pdpra za účelem zvýšení kvality pradenských služeb. Šklské pradenské zařízení vede dkumentaci: a) žádstech pskytnutí pradenské služby, dmítnutí neb přerušení pskytvání pradenské služby, b) vyšetření, jeh výsledcích a pskytnuté péči individuální i skupinvé, c) pskytnutí infrmace pdle 1 dst. 3 a ptvrzení pdle 1 dst. 5 věty čtvrté, d) splupráci se šklami a šklskými zařízeními. Škla vede pradenských službách pskytvaných šklním psychlgem neb speciálním pedaggem dkumentaci pdle dstavce a) až d) a pradenských službách pskytvaných šklním metdikem prevence neb výchvným pradcem dkumentaci pdle dstavce b). 1.1 Vymezení pradenských služeb ve škle Pradenské služby ve škle jsu zajišťvány výchvným pradcem, šklním metdikem prevence a jejich knzultačním týmem slženým z vybraných pedaggů škly. Za jejich pskytvání dpvídá ředitel škly, a jím pvěřený výchvný pradce a metdik rizikvéh chvání. Ředitel škly zdpvídá za vytvření preventivníh prgramu škly, dále se pdílí na zajištění výchvnéh pradenství. Je žáducí, aby tyt pradenské a preventivní prgramy drážely specifika naší škly i reginu a aby služby pskytvané šklu byly lépe krdinvány se službami šklských pradenských zařízení v reginu. Realizace tzv. šklníh prgramu pedaggick-psychlgickéh pradenství (strategie) se uskutečňuje vytvřením vnitřníh systému kmunikace ve škle, na kterém se pdílí ředitel škly ve splupráci především s třídními učiteli, a dále zejména s učiteli vlby pvlání na ZŠ, učiteli metdiky pr práci s nadanými žáky, případně dalšími pedaggy. Tit pedaggvé pskytují metdicku a knzultační pdpru žákům a jejich rdičům a vytvářejí knzultační tým pr pracvníky škly. Rzdělení rlí, vytvření časvéh prstru na pskytvané služby, zkvalitnění vzdělávání šklních pradenských dbrníků, týmvá práce a splupráce se

4 specializvanými pradenskými pracvišti ve šklství, tj. pedaggickpsychlgickými pradnami (PPP), speciálně pedaggickými centry (SPC), ale také se středisky výchvné péče (SVP) a dále mim šklství zejména s infrmačněpradenskými středisky úřadů práce, vede k vytváření prstru pr perativní pskytvání kvalitnějších šklních pradenských služeb. Kariérvý pradce Mgr. Marie Hrůzvá a výchvný pradce Mgr. Martina Milnaříkvá se věnují primárně prblematice kariérvéh pradenství (včetně integrace nadaných) ve škle a prblematice žáků s pruchami učení, šklní metdik prevence rizikvéh chvání Mgr. Lubmíra Hrdnkvá na 1. stupni a Ing. Martin Mucha na 2. stupni pracují především v blasti prevence sciálně nežáducích jevů. Sučástí šklníh prgramu pedaggick-psychlgickéh pradenství je také účast na vytváření pdmínek pr vzdělávání žáků s mimřádným nadáním a žáků ze sciálně znevýhdněnéh prstředí, včetně péče žáky z různých etnik a minrit žijících na území ČR. Výhledvě uvažujeme přijetí šklníh psychlga či speciálníh pedagga. Předpkládá se, že rzsah činnsti tht dbrníka by neměl klesnut pd 0,5 úvazku, prtže pak by úlha šklníh psychlga / speciálníh pedagga/ ztratila svji funkčnst pr činnst škly jak systému. Šklní psychlgvé vnášejí d škl některá specifika pradenské práce, která jsu úzce spjena se šklu. Jedná se především vytváření systému včasné identifikace žáků s výukvými btížemi a vytváření strategií pužívaných ve šklách pr prevenci výukvých btíží ve vztahu k reedukaci. Psychlgvé se mhu intenzivně věnvat metdické pdpře učitelů a následné péči žáky, kde je bvykle dbru zpětnu vazbu zkvalitňvání čtenářských dvednstí a matematických schpnstí žáků. 1.2 Pracvníci pskytující pradenské služby Velikst naší škly (kapacita 700 žáků) vlivňuje rzsah pskytvaných služeb. Pdle bsahu činnsti pedaggických pracvníků škly, kteří pskytují pradenské služby a s nimi spjatu infrmační a metdicku pdpru učitelům, žákům a jejich rdičům škla má tyt pracvníky: a) pradenské pracvníky škly 1. Výchvný - kariérvý pradce Mgr. Marie Hrůzvá 2. Výchvný pradce Mgr. Martina Milnaříkvá 3. Šklní metdik prevence pr 1. stupeň Mgr. Lubmír Hrdnkvá 4. Šklní metdik prevence pr 2. stupeň

5 Ing. Martin Mucha b) pracvníky, kteří se pdílejí na pradenských službách a vytvářejí knzultační tým pr pskytvání služeb ve škle (viz 7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.) 1. třídní učitelé 2. učitel-metdik pr přípravu šklníh vzdělávacíh prgramu (úprava učiva pr nadané žáky) - Mgr. Jarslava Baumgartnervá pr 1. stupeň - Mgr. Jana Ryglvá pr 2. stupeň - učitel(é) vzdělávací blasti Výchva k vlbě pvlání - případně další pedaggvé, zejména učitelé výchv 1.3 Mdel pradenských služeb ve škle Činnsti zajišťují : výchvný pradce šklní metdik prevence třídní učitelé učitelé výchv (bčanské výchvy, rdinné výchvy, výchvy k vlbě pvlání na ZŠ) učitel-metdik pr přípravu šklních vzdělávacích prgramů (úprava vzdělávání nadaných) 1.4 Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Šklní prgram (strategii) pedaggick-psychlgickéh pradenství zpracvává a každrčně aktualizuje tým pradenských pracvníků škly, knzultuje jej s pracvníky vytvářejícími knzultační tým pr pskytvání pradenských služeb ve škle a pté předkládá ke schválení řediteli škly. Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství naplňuje především následující cíle: pracvat se všemi subjekty škly a vytvřit tak širku základnu primární prevence šklní neúspěšnsti a sciálně nežáducích jevů, sledvat účinnst preventivních prgramů aplikvaných šklu a vytvřit metdické zázemí pr jejich vytváření a realizaci, zavést d šklství nvu kncepci kariérvéh pradenství, připravit pdmínky a rzšířit mžnsti integrace žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami a žáků nadaných,

6 vybudvat příznivé sciální klima pr integraci kulturních dlišnstí a přijímání sciálních dlišnstí na škle, psílit průběžnu a dluhdbu péči žáky s neprspěchem a vytvřit předpklady pr jeh snižvání, prhlubit včasnu intervenci při aktuálních prblémech u jedntlivých žáků a třídních klektivů, pskytvat metdicku pdpru učitelům při aplikaci psychlgických a speciálně pedaggických aspektů vzdělávání d šklních vzdělávacích prgramů, prhlubit a zlepšit splupráci a kmunikaci mezi šklu a rdiči, integrvat pradenské služby pskytvané šklu se službami specializvaných pradenských zařízení, zejm. PPP, SPC, SVP a IPS úřadů práce. 1.5 Schéma pskytvání pradenských služeb ve škle Pzn. Učitel metdik-péče nadané= učitel-metdik pr přípravu ŠVP

7 2. Standardní činnsti pradenských pracvníků škly Standardní činnsti pradenských pracvníků škly zahrnují služby, které jsu pskytvány žákům, jejich záknným zástupcům a pedaggickým pracvníkům. Pdmínku pr pskytnutí šklní pradenské služby nezletilému žákvi je suhlas jeh záknných zástupců. Suhlasu záknnéh zástupce není třeba v případech, kdy je hržen duševní neb tělesné zdraví žáka neb sb v jeh klí a v případech, kdy sud pžádá psychlgické vyšetření žáka. Náplň práce: 2.1 Výchvný - kariérvý pradce Výchvný-kariérvý pradce vyknává činnsti pradenské, činnsti infrmační a činnsti metdické. O těcht činnstech vede písemnu dkumentaci. Pradenské činnsti: Kariérvé pradenství a pradenská pmc při rzhdvání další vzdělávací a prfesní dráze žáků, tj. zejména: krdinace mezi hlavními blastmi kariérvéh pradenství - kariérvým vzděláváním a diagnstick-pradenskými činnstmi zaměřenými k vlbě vzdělávací dráhy žáka, základní skupinvá šetření k vlbě pvlání, administraci, zpracvání a interpretaci zájmvých dtazníků v rámci vlastní dbrné kmpetence a analýzy preferencí v blasti vlby pvlání žáků, individuální šetření k vlbě pvlání a individuální pradenství v tét blasti (ve splupráci s třídním učitelem), pradenství záknným zástupcům s hledem na čekávání a předpklady žáků (ve splupráci s třídním učitelem), splupráce se šklskými pradenskými zařízeními (pedaggickpsychlgická pradna, speciálně pedaggické centrum a středisk výchvné péče) při zajišťvání pradenských služeb přesahujících kmpetence škly, zajišťvání skupinvých návštěv žáků škly v infrmačních pradenských střediscích úřadů práce a pskytvání infrmací žákům a rdičům mžnsti individuálníh využití infrmačních služeb těcht středisek. Vyhledávání a rientační šetření žáků, jejichž vývj a vzdělávání vyžadují zvláštní pzrnst, a příprava návrhů na další péči tyt žáky. Zajišťvání neb zprstředkvání diagnstiky speciálních vzdělávacích ptřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činnstí pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami. Příprava pdmínek pr integraci žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami ve škle, krdinace pskytvání pradenských služeb těmt žákům šklu a

8 šklskými pradenskými zařízeními a krdinace vzdělávacích patření (včetně zvláštníh režimu přijímacích zkušek a maturit) u těcht žáků. Pskytvání služeb kariérvéh pradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním ptřebám. Metdické a infrmační činnsti Zprstředkvání nvých metd pedaggické diagnstiky a intervence. Metdická pmc pedaggickým pracvníkům škly v tázkách kariérvéh rzhdvání žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apd. Předávání dbrných infrmací z blasti kariérvéh pradenství a péče žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami pedaggickým pracvníkům škly. Pskytvání infrmací činnsti pradenských pracvníků škly, specializvaných šklských a dalších pradenských zařízeních v reginu, jejich zaměření, kmpetencích a mžnstech využívání jejich služeb žákům a jejich záknným zástupcům. Shrmažďvání dbrných zpráv a infrmací žácích v pradenské péči specializvaných pradenských zařízení a jejich zajišťvání v suladu s předpisy chraně sbních údajů. Vedení písemných záznamů umžňujících dlžit rzsah a bsah činnsti výchvnéh pradce, navržená a realizvaná patření. 2.2 Šklní metdik prevence rizikvéh chvání Šklní metdik prevence vyknává činnsti metdické, krdinační, infrmační a pradenské. O těcht činnstech vede písemnu dkumentaci. Metdické a krdinační činnsti Krdinace tvrby a kntrla realizace preventivníh prgramu škly. Krdinace a participace na realizaci aktivit škly zaměřených na prevenci záškláctví, závislstí, násilí, vandalizmu, sexuálníh zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálníh a kriminálníh chvání, rizikvých prjevů sebepškzvání a dalších sciálně patlgických jevů. Metdické vedení činnsti učitelů škly v blasti prevence sciálně patlgických jevů (vyhledávání prblémvých prjevů chvání, preventivní práce s třídními klektivy apd.). Krdinace vzdělávání pedaggů škly v blasti prevence sciálně patlgických jevů. Krdinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapjvání multikulturních prvků d vzdělávacíh prcesu a na integraci žáků/cizinců; priritu v rámci tht prcesu je prevence rasizmu, xenfbie a dalších jevů, které suvisejí s tázku přijímání kulturní a etnické dlišnsti.

9 Krdinace splupráce škly s rgány státní správy a samsprávy, které mají v kmpetenci prblematiku prevence sciálně patlgických jevů, s metdikem preventivních aktivit v pedaggick-psychlgické pradně a s dbrnými pracvišti (pradenskými, terapeutickými, preventivními, krizvými a dalšími zařízeními a institucemi), které půsbí v blasti prevence sciálně patlgických jevů. Kntaktvání dpvídajícíh dbrnéh pracviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutníh výskytu sciálně patlgických jevů. Shrmažďvání dbrných zpráv a infrmací žácích v pradenské péči specializvaných pradenských zařízení v rámci prevence sciálně patlgických jevů a zajišťvání těcht zpráv a infrmací v suladu s předpisy chraně sbních údajů. Vedení písemných záznamů umžňujících dlžit rzsah a bsah činnsti šklníh metdika prevence, navržená a realizvaná patření. Infrmační činnsti Zajišťvání a předávání dbrných infrmací prblematice sciálně patlgických jevů, nabídkách prgramů a prjektů, metdách a frmách specifické primární prevence pedaggům škly. Prezentace výsledků preventivní práce škly, získávání nvých dbrných infrmací a zkušenstí. Vedení a průběžné aktualizvání databáze splupracvníků škly pr blast prevence sciálně patlgických jevů (rgány státní správy a samsprávy, střediska výchvné péče, pedaggick-psychlgické pradny, zdravtnická zařízení, plicie, rgány sciální péče, nestátní rganizace půsbící v blasti prevence, centra krizvé intervence a další zařízení, instituce, rganizace i jedntliví dbrníci). Pradenské činnsti Vyhledávání a rientační šetření žáků s rizikem či prjevy sciálně nežáducíh chvání; pskytvání pradenských služeb těmt žákům a jejich záknným zástupcům, případně zajišťvání péče dpvídajícíh dbrnéh pracviště (ve splupráci s třídními učiteli). Splupráce s třídními učiteli při zachycvání varvných signálů spjených s mžnstí rzvje sciálně patlgických jevů u jedntlivých žáků a tříd a participace na sledvání úrvně rizikvých faktrů, které jsu významné pr rzvj sciálně patlgických jevů ve škle. Příprava pdmínek pr integraci žáků s pruchami chvání ve škle a krdinace pskytvání pradenských a preventivních služeb těmt žákům šklu a specializvanými šklskými zařízeními.

10 3. Standardní činnsti pedaggů, kteří se pdílejí na pradenských službách škly 3.1 Třídní učitel Mtivuje vytvření vnitřních pravidel třídy, která jsu v suladu se šklním řádem, a dbá na jejich spravedlivé ddržvání (vytváření tevřené bezpečné atmsféry a pzitivníh sciálníh klimatu ve třídě); pdpruje rzvj pzitivních sciálních interakcí mezi žáky třídy. Zprstředkvává kmunikaci s statními členy pedaggickéh sbru a je garantem splupráce škly s rdiči žáků třídy. Získává a udržuje si přehled sbnstních zvláštnstech žáků třídy a jejich rdinném zázemí. Splupracuje s výchvným kariérvým pradcem při pskytvání pradenských služeb týkajících se rzhdvání další vzdělávací a prfesní dráze žáků třídy. Splupracuje se šklním metdikem prevence na depistáži varvných signálů, pdílí se na realizaci minimálníh preventivníh prgramu, diagnstikuje vztahy ve třídě. Splupracuje se šklním psychlgem / speciálním pedaggem při aktivitách zaměřených na prevenci šklníh neprspěchu žáků třídy (náprava, vedení apd.), při vytváření pdmínek pr integraci žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami ve třídě a pdle pkynů ředitele i v dalších blastech vzdělávací a pradenské práce s žáky třídy. 3.2 Učitel(é) vzdělávací blasti Výchva k vlbě pvlání Mtivuje žáky k dpvědnsti za vlastní živtní dráhu a k uvědmění si významu vzdělání pr živt. Pdpruje sebepznávání a knstruktivní zvažvání prfesních mžnstí žáků. Vede žáky k uvědmvání si dynamiky sučasných eknmických a technlgických změn ve světě a s nimi suvisejícíh významu prfesní mbility, rekvalifikací, celživtníh učení. Pmáhá žákům rientvat se ve světě práce a vzdělávacích příležitstí a vytvářet si představu nabídce prfesních a vzdělávacích mžnstí, učí je nahlížet na slžitst jedntlivých prfesí v prvnání s vlastními mžnstmi a předpklady. Seznamuje žáky s mžnstmi pdpry státu ve sféře zaměstnansti a v pradenských a zprstředkvatelských službách. 3.3 Učitel-metdik pr přípravu šklníh vzdělávacíh prgramu

11 Učitelé, kteří pracují pdle ŠVP, se sučasně pdílejí na úpravách učiva pr mimřádně nadané žáky v suladu s 17 šklskéh zákna a s vyhlášku č. 73/2005 Sb., vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami a dětí, žáků a studentů mimřádně nadaných (nvelizace d ). Sučasně se předpkládá participace na úpravách učiva i u žáků s dalšími speciálními vzdělávacími ptřebami, zejména pak při přípravě individuálníh vzdělávacíh plánu v suladu s 16, 18 Zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání. Zejména vyhláška specifikuje úlhu učitelů-metdiků a výchvných pradců v přípravě individuálníh vzdělávacíh plánu a následnéh vedení žáka ve škle. Tent učitel ve splupráci se šklským pradenským zařízením zejména: Prvádí screening a evidenci nadaných dětí ve škle, vede přehled nminací. Krdinuje úpravy vzdělávání nadaných žáků ve škle. Metdicky vede učitele škly při vzdělávání nadaných žáků (metdy bhacvání a prhlubvání učiva, metdy vnitřní diferenciace). Splupracuje se SŠ, VOŠ a VŠ s cílem zajišťvat výuku předmětů, které jsu blastí zájmu nadaných žáků, na úrvni vyššíh stupně. Splupracuje se šklním psychlgem v blasti nadání frmu pravidelných knzultací. Pravidelně sleduje nvé trendy v blasti vzdělávání nadaných a pskytuje infrmace těcht trendech statním pedaggickým pracvníkům. Infrmuje pedaggické pracvníky škly vzdělávacích akcích na téma vzdělávání nadaných žáků, případně tyt akce sám rganizuje; získává a pskytuje infrmace aktivitách různých sdružení zaměřujících se na práci s nadanými, mimšklních akcích pr nadané děti (letní tábry, nejrůznější kružky ) apd. Zajišťuje prezentaci výsledků práce nadaných žáků škly. 4. Kvalifikační standardy pradenských pracvníků škly Kvalifikační standardy pradenských pracvníků škly jsu specifikvány Záknem č. 563/2004 Sb., pedaggických pracvnících a změně některých záknů. 5. Pdmínky pr pskytvání pradenských služeb ve škle 5.1 Prstry a vybavení Škla zajišťuje prstrvé pdmínky pr pskytvání pradenských služeb tak, aby nedcházel ke klizi se Záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů, prtže výchvní pradci, šklní metdici prevence a zejména pak šklní psychlgvé a šklní speciální pedaggvé pracují nejen s daty

12 charakteru důvěrná, ale také s daty citlivými. Pr práci s těmit daty jsu stanvena pravidla výše jmenvaným záknem. Dále je třeba, aby prstry vyhvvaly platným becně závazným hygienickým a pžárním nrmám 1. Tyt prstty jsu vybaveny nástrji ( např. diagnstickými testy) a pmůckami nezbytnými pr pskytvání standardních činnstí vymezených v kapitle 3 tht materiálu a zařízením, které vytváří důstjné prstředí pr knzultace pradenskéh pracvníka s žáky a jejich rdiči a umžňuje vedení dkumentace a evidence žácích v suladu se Záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů. (Matrika škly) 5.2 Časvá dstupnst služeb Každý z pradenských pracvníků škly má pevně stanveny knzultační hdiny pr žáky, knzultační hdiny pr učitele a knzultační hdiny pr rdiče. Ve svých knzultačních hdinách je pradenský pracvník pr uvedenu cílvu skupinu dstupný v prstrách, které jsu vyhrazeny pr pskytvání pradenských služeb. (viz přílha) 5.3 Infrmvanst službách Škla zpracvává subr infrmací pradenských službách, které pskytuje žákům a jejich rdičům. Přehled pskytvaných službách ve škle je veřejně přístupný na nástěnce v budvě škly, na webvých stránkách škly apd. a zahrnuje zejména: jména a funkce pradenských pracvníků škly a kntakt na tyt pracvníky, základní infrmace službách, které pskytují jedntliví pradenští pracvníci škly, knzultační hdiny pradenských pracvníků škly. O pskytvání pradenských služeb infrmuje škla ve svých výrčních zprávách. 5.4 Práce s infrmacemi a s důvěrnými daty Infrmace a důvěrná data žácích a jejich rdičích, která se pradenští pracvníci škly dzvědí v suvislsti s výknem své pradenské činnsti, jsu chraňvána v suladu se Záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů. Způsb realizace pravidel pr chranu infrmací a důvěrných dat v dkumentaci pradenských pracvníků škly vyplývajících z uvedenéh zákna je knkretizván ve šklním prgramu pedaggick-psychlgickéh pradenství. 1 Např. Zák. č. 258/2000 Sb., chraně veřejnéh zdraví a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů, Zák. č. 133/1985, pžární chraně, ve znění pzdějších předpisů a další

13 Mgr. František Kurka, ředitel škly

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, 742 82 Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP): Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: 25.5.2011 Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg,

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709,

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709, Minimální preventivní prgram sciálně patlgických jevů Šklní rk 2018 2019 SŠ Trhvé Sviny, Šklní 709, 374 19 1. Práce pedaggickéh sbru a vedení škly Sučasné slžení pedaggickéh klektivu funguje bez větších

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Základní škla Mladá Bleslav, Kmenskéh náměstí 91 příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr.Rman Král, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne: 12. května 2015 Šklská rada prjednala dne: 22. června

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Nachytej h, až udělá něc dbréh, a pchval h! Naše škla realizuje Minimální preventivní prgram, který je nedílnu sučástí strategie škly v blasti pstupu prti nežáducím rizikvým prjevům chvání a jejich prevenci.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Mgr. Libr Truneček, výchvný pradce a metdik prevence Schválil: Ing. Bc. Vladimír Janus, ředitel Realizátři:

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole. Školní program (strategie) pedagogickopsychologického

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole. Školní program (strategie) pedagogickopsychologického Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Školní program (strategie) pedagogickopsychologického poradenství 1. Základní charakteristika poradenských služeb ve škole 1.1 Vymezení poradenských

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBSAH P-CENTRUM 3 VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY 3 SPECIALIZAČNÍ KURZ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 4 SETKÁNÍ

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Přadvé čísl: 23/11 Zastupitelstv města Přerva Přerv 17.4.2014 Předlha pr 23. jednání Zastupitelstva města Přerva, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracvatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

"Jdeme správně?", č. CZ /0.0/0.0/15_023/

Jdeme správně?, č. CZ /0.0/0.0/15_023/ "Jdeme správně?", č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076. Dtazník pr rdiče a rdinné příslušníky uživatelů našich služeb, Cílem dtazníků je zjistit vaši spkjenst s pskytvanými službami, pjmenvat ptřeby a

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Zprávu předkládá: Semily 30. 10. 2012 Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 OBSAH VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY 3 SPECIALIZAČNÍ KURZ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 4 SUPERVIZE PRO PEDAGOGY

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Preventivní prgram k prevenci rizikvéh chvání č. 482/PR/2015 ze dne 30. 8. 2015 nabývá

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16 Zápis z diskusníh fóra pracvní skupiny č. 16 (Průřezvá skupina) Termín knání: 25. 5. 2017 Míst knání: Ostrava Mariánské Hry, budva DTO Facilitátři: Mgr. Jarslava Krömervá, PhDr. Jarslava Sýkrvá Téma: Kvalita

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět blast Druh učebníh materiálu Cílvá skupina Antace VY_32_INOVACE_02_ZP_12 ZÁKLADY PEČOVATELSTVÍ práva pacientů Pracvní list Žáci s mentálním pstižením, 15 18 let

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

ZŠ U Stadionu 1028, Most

ZŠ U Stadionu 1028, Most Preventivní prgram ZŠ U Stadinu 1028, Mst Šklní rk 2016/2017 Zpracvala: Mgr. Dita Pruškvá, ŠMP 1. Ppis sučasnéh stavu Ve šklním rce 2016/2017 je zapsán 560 žáků, z th 365 žáků je na prvním stupni v 16

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Šklní prgram prti šikanvání v ZŠ Blatnice Šklní prgram prti šikanvání je nejúčinnějším způsbem, jak chránit žáky před šikanu. Předpkladem jeh fungvání je dbrá všebecná prevence rizikvéh chvání ve škle.

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více