C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ"

Transkript

1 C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

2 OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty

3 DOPRAVA Splupracujeme s něklika splečnstmi, které se přím specializují na přepravu sb. Jejich dpravní prstředky tak plně dpvídají všem standardním pžadavkům na kmfrt. V určené dny jsu autbusy přistaveny na předem dhdnutých místech k dvzu dětí na šklu v přírdě a p sknčení pbytu taktéž k djezdu dmů. Přeprava účastníků na šklu v přírdě a zpět k rdinám prběhne tak, aby příjezd d rekreačníh střediska byl nejpzději v 16 hd. a djezd z rekreačníh střediska k rdinám nejpzději v 10:30 hd pkud není dhdnut jinak. Název dpravce, včetně jeh kntaktních infrmací, bude vždy známen zákazníkvi nejpzději 5 dnů před djezdem na šklu v přírdě. Naši smluvní dpravci cestu d aktuálníh střediska znají, zkušební cestu až d areálu střediska abslvvali před vlastní přepravu všech účastníků škly v přírdě. Na základě přání zákazníka zvlí dpravce, při přepravě účastníků na šklu v přírdě a zpět k rdinám, vhdný pčet zastávek, aby se všichni cestující mhli bčerstvit, prtáhnut, navštívit taletu apd. Telefnický kntakt na řidiče a hlavníh veducíh bdrží vždy před zahájením přepravy dpvědný zástupce zákazníka. P příjezdu d místa určení bude ihned infrmace tmt umístěna na webvých stránkách cestvní agentury (www.pastelka-agentura.cz) a zárveň djde k telefnickému kntaktu s představiteli zákazníka, kteří tak mhu ihned infrmvat rdiče dětí průběhu a uknčení přepravy.

4 UBYTOVÁNÍ Škla v přírdě v rce 2014/2015 prběhne v těcht střediscích viz. web Děti budu ubytvány v pkjích ve zděných budvách. Jídelna, velký sál, klubvny, ftbalvé, vlejbalvé a tenisvé hřiště a další jsu nedílnu sučástí středisek. Kvalitní sciální zázemí je samzřejmstí. Pr účely vyučvání je k dispzici učebna, případně místnst k tmu určená. Děti mají k dispzici svu vlastní pstel s matrací, peřinu a plštářem včetně pvlečení, skříňku pr ulžení svých sbních věcí, stlek a židle. Alternativně mhu účastníci využít svůj vlastní spací pytel, přestže všechna lůžka budu již pvlečena. Pkje jsu vybaveny tpným tělesem a přístupem d elektrické sítě (využití zásuvek bude vždy dhdnut s pvěřenu sbu zákazníka). Sciální zázemí ve střediscích je umístěn v hlavní budvě a přístupné 24 hdin denně včetně teplé vdy. Pedaggičtí pracvníci mají k dispzici své vlastní sciální zázemí. Úprava travnatéh prstu je pravidelně v areálu středisek prváděna. K ubytvání djde ihned p příjezdu a abslvvání nezbytnéh zdravtníh filtru. Děti budu ubytvány dle předem připravenéh ubytvacíh přádku na základě vzájemné dhdy mezi agenturu a zákazníkem.

5 STRAVOVÁNÍ Stravvání prbíhá 5x denně. Zajištěna jsu tři hlavní jídla, dvě svačiny a celdenní pitný režim. Při rganizvání výletů je zajištěna strava frmu balíčků včetně nápje. K dispzici je taktéž p celý den tevřený kisek v areálu střediska. Nákupy v kisku prbíhají zpravidla za dprvdu výchvnéh persnálu či pedaggů. Majitel střediska garantuje, že v kisku děti nezakupí alkhlické nápje, cigarety a další zdraví škdlivé výrbky. Zárveň bude dle aktuálníh pčasí splu s pedaggy, výchvným persnálem a zdravtníkem rzhdnut mžnsti nákupu mražených výrbků (nanuk, zmrzlina, ). Orientační časy stravvání (rzhdná dba je upravvána na základě pčtu účastníků vzhledem ke kapacitě jídelny): 08:00 snídaně 10:00 svačina 12:00 běd 16:00 svačina 18:00 večeře

6 ZDRAVOTNICKÝ DOHLED Během celéh pbytu, 24 hdin denně je přítmen kvalifikvaný a způsbilý zdravtník (dle 10 dst. 1 zák. č. 258/00 sb.), který má k dispzici plně vybavenu šetřvnu. Zdravtník v první řadě dhlíží na zdravtní stav dětí, prvádí vstupní a výstupní zdravtní prhlídku, vydává léky, vyhlašuje preventivní patření, pečuje a nese plnu dpvědnst za nemcné, rganizuje výjezd k lékaři, pdílí se na sestavvání jídelníčku a režimu dne, vede zdravtní deník a další stanvenu dkumentaci. Stručný přehled pvinnstí zdravtníka na ŠvP: zajistit základní péči zdraví všech účastníků p celu dbu knání škly v přírdě (d převzetí dětí d rdičů d jejich předání rdičům), dprvázet děti k lékaři ppř. na dbrná vyšetření výskyt přensných nemcí hlásit lékaři i KHS účastnit se denníh prgramu a zajišťvat dhled nad bezpečnstí, není-li vázán péčí nemcné pečvat nemcné na izlaci a prvádět výměnu a manipulaci s infekčním prádlem kntrlvat ddržvání hygienických pžadavků stanvených záknem 258/2000 Sb. a prváděcími předpisy, výdej stravy a pitný režim kntrlvat ddržvání zásad sbní hygieny sbami činnými při stravvání kntrlvat zdravtní stav sb činných při stravvání včetně dětí, které se pdílejí na přípravě a výdeji stravy, kntrlvat, zda všichni účastníci i pracvníci splňují pdmínky stanvené záknem 258/2000 Sb. (Psudek zdravtní způsbilsti dítěte, "prhlášení bezinfekčnsti" dítěte, zdravtní způsbilst pracvníků ŠvP vyknávajících dzr, splnění zvláštních předpisů u sb činných při stravvání), účastnit se sestavvání jídelníčku, účastnit se sestavvání režimu dne prvést výpisy z psudků zdravtní způsbilsti dětí a zdravtní způsbilsti pracvníků ŠvP vyknávajících dzr a zdravtníka s bsahem zdravtní dkumentace účastníků a pracvníků seznámit hlavníh veducíh a upzrnit h na zdravtní dchylky s bsahem zdravtní dkumentace účastníků seznámit veducí dětí a upzrnit je na zdravtní dchylky vedení zdravtnickéh deníku a seznamu všech účastníků převzít a zkntrlvat šetřvnu a lékárničku a dplnit chybějící materiál a medikamenty, infrmvat sby, které mají dítě v péči zdravtních ptížích, které dítě v průběhu ŠvP prdělal a případném kntaktu s infekcí zajistit, aby léky a zdravtnická dkumentace účastníků ŠvP byly umístěny tak, aby k nim neměly vlný přístup děti ani jiné nepvlané sby.

7 VÝCHOVNÝ PERSONÁL a NOČNÍ DOZOR Naše škla v přírdě má svůj vlastní výchvný persnál, který tvří převážně vychvatelé z řad studentů VŠ neb jejich abslventů pkud mžn pedaggických fakult. Každý vychvatel splňuje předem stanvená kritéria a na jejich činnst dhlíží VEDOUCÍ VYCHOVATEL. Všichni vychvatelé před nástupem na šklu v přírdě prchází pravidelným šklením vychvatelů, které krmě záknem stanvených pdmínek bsahuje taktéž šklení bezpečnsti práce a chrany zdraví při práci, pžární chrany, hygieny a záknných nrem vztahujících se k ztavvacím akcím. O těcht škleních je prveden zápis včetně výsledků přezkušení tt je k dispzici na pžádání u hlavníh veducíh škly v přírdě. Vychvatel nese plnu dpvědnst za svěřenu skupinu max. 25-ti dětí a rganizuje určenu část dne. Naši zaměstnanci jsu pečlivě vybíráni a škleni. Plnu zdpvědnst za ně neseme my! Organizační struktura je takvát: 1. hlavní vychvatel 2. veducí vychvatel 3. zdravtník 4. vychvatelé 5. praktikanti 6. nční vychvatelé Od večerky až d budíčku je dhled nad střediskem svěřen nčním vychvatelům, kteří zdpvídají za klid a bezpečnst ve středisku. Časvý harmngram dpvědnsti za svěřenu skupinu pkud není dhdnut smluvně jinak: d 17:00 hd d 24:00 hd první den pbytu d 00:01 hd d 08:00 hd d 12:30 hd d 24:00 hd d 00:01 hd d 08:00 hd pslední den pbytu

8 CELODENNÍ PROGRAM Nedílnu sučástí naší škly v přírdě je celdenní prgram. Dplední výuku vedu zpravidla pedaggičtí pracvníci, dpledne již dpvědnst za děti přebíráme my. P celu dbu pbytu prvází děti tzv. cel-etapvá hra. Děti jsu během pbytu rzděleny d max. 25-ti členných skupin, přičemž každá skupina má svéh vychvatele, který je s nimi p celu dbu pbytu a prvází je různými činnstmi --- sprtvní, splečenské a jiné hry, cel-etapvá hra. Samzřejmstí je taktéž večerní prgram. Orientační rzvrh dne (upravván individuálně na základě pžadavků zákazníka): 07:30 budíček 08:00 snídaně 09:00 činnst pedaggů 10:00 svačina 12:15 běd 13:00 plední klid 14:30 dplední prgram a činnst výchvných skupin 16:00 svačina 18:15 večeře 19:00 večerní prgram 22:00 večerka

9 SERVIS PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM a INFORMACE PRO RODIČE A ŠKOLU Pedaggičtí pracvníci mají pbyt na škle v přírdě zcela zdarma na každých 10 až 15 dětí (dle střediska) pedagg zdarma. Dplední výuku vedu zpravidla učitelé, kteří p dučeném dpledni předávají děti našim vychvatelům. Prgram pr zbývající část dne si učitelé rganizují dle svých představ. Velice rádi všem pedaggům pmůžeme zrganizvat jejich výlety d klí a dpručíme zajímavá místa a lkality. Ve středisku je k dispzici pedaggům bezplatný přístup k internetu, TV, DVD, atp. Uvítáme zárveň i zapjení pedaggů d etapvé hry či dalších aktivit, např. sprtvních her apd. Předdjezdvá rganizace škl v přírdě je pr nás samzřejmstí, a prt Vám velice rádi pmůžeme s přípravu přihlášek, ptřebných frmulářů pr přijetí dítěte na šklu v přírdě (lékařský psudek, bezinfekčnst, zdravtní dtazník dítěte, infrmace c s sebu na šklu v přírdě, řád škly v přírdě apd.) Zrganizujeme schůzky s učiteli a rdiči, kde získají všechny ptřebné infrmace průběhu a rganizaci škly v přírdě. P celý pbyt jsu k dispzici tel. čísla, y a webvé stránky, kde rdiče a škl získá nejnvější infrmace průběhu škly v přírdě. Ohlášení ŠvP KHS prvádí škla, v případě Ztavvací akce my. Termíny škl v přírdě naleznete na těcht našich stránkách:

10 POJIŠTĚNÍ Jsu situace, kdy i přes velký zájem dítěte není mžné, aby se škly v přírdě zúčastnil. Převážně se tak stává v dbě, kdy dítě nemcní chvíli před začátkem škly v přírdě a pplatek za pbyt je již zaplacen. Nevadí, Vaše finance Vám budu vráceny. Na škle v přírdě se bčas přihdí nějaká nahdilá událst, kdy děti něc rzbijí, pškdí, apd. I díky tmut splupracujeme s Allianz pjišťvnu, a.s. a jsme schpni nabídnut cestvní pjištění pr děti, které v sbě zahrnuje: POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH, ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU, DOPLŇOVÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY, POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ T vše za cenu cca 25 Kč na den (ceny se mhu lišit dle zvlené kmbinace).

11 KONTAKTY C.A.P. Pd Rušičku Liberec 30 web: tel.: Tent PRŮVODCE ŠvP je platný d

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

ŠKOLY V PŘÍRODĚ LYŽAŘSKÉ KURZY. školní rok 2013/2014 nabídka ubytování informace o skiareálech. možné i pro ŠVP a školní výlety

ŠKOLY V PŘÍRODĚ LYŽAŘSKÉ KURZY. školní rok 2013/2014 nabídka ubytování informace o skiareálech. možné i pro ŠVP a školní výlety ŠKOLY V PŘÍRODĚ LYŽAŘSKÉ KURZY mžné i pr ŠVP a šklní výlety šklní rk 2013/2014 nabídka ubytvání infrmace skiareálech inf@sprt-servis.eu +420 603 552 628 LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA Rakusk: NASSFELD MÖLLTALSKÝ LEDOVEC

Více

ŠKOLY V PŘÍRODĚ ADAPTAČNÍ POBYTY ŠKOLNÍ VÝLETY

ŠKOLY V PŘÍRODĚ ADAPTAČNÍ POBYTY ŠKOLNÍ VÝLETY ŠKOLY V PŘÍRODĚ ADAPTAČNÍ POBYTY ŠKOLNÍ VÝLETY šklní rk 2014/2015 inf@sprt-servis.eu +420 603 552 628 htel Knpiště, Benešvská pahrkatina penzin Lench, Jizerské hry apartmány Cihlářka, Krknše htel Panrama,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

:;i;1,r' *";*,ffi"*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o.

:;i;1,r' *;*,ffi*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o. -lqilr ry Gil F-F5 i SI evrpr ffijt; irm-,,r*i. :;i;1,r' *";*,ffi"*0 IVSTICF DO ROZVOJ VZDLAVAf esfvnl Raneldi SxtuizaJZDY, s.r.. Srbskd 53 61200 rn e- m ai I : inf@sk In i za-i ezdv.z www- skl n i zaj

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více