PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE"

Transkript

1 Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury a cestvníh ruchu... 8 Odbr šklství a tělvýchvy Odbr sciálních věcí Útvar hlavníh architekta Odbr vnitřních věcí Matriční úřad Správní dbr Odbr územníh plánvání Investiční dbr Stavební úřad Majetkvý dbr Odbr správy veřejných statků Odbr infrmačních a kmunikačních technlgií Obecní živnstenský úřad Odbr kntrly Odbr kancelář primátra Odbr kancelář tajemníka Odbr památkvé péče Odbr rzvje a veřejných zakázek... 45

2 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Čísl dbru: 1010 Písmenná zkratka: OOZP Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr chrany živtníh prstředí kmplexně zajišťuje veškeré správní agendy na úseku chrany živtníh prstředí svěřené magistrátu v rámci přenesené půsbnsti. Odbr tak zajišťuje jménem magistrátu výkn státní správy na úseku chrany přírdy a krajiny, chrany vzduší, dpadů, chrany zemědělskéh půdníh fndu, evidence zemědělských pdnikatelů, chrany lesa, rybářství a myslivsti včetně vydávání lveckých a rybářských lístků, chrany vd a v dalších blastech vyplývajících z právních předpisů na úseku chrany živtníh prstředí a zemědělství. Odbr také vede řízení správních deliktech pdle těcht právních předpisů a vyknává půsbnst speciálníh stavebníh úřadu tam, kde je magistrátu jakžt vdprávnímu úřadu svěřvána. Odbr plní též nezbytnu sučinnst s statními rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti. Vedle výknu státní správy v tét blasti dbr dále v rámci samstatné půsbnsti zabezpečuje eklgicku výchvu statutárníh města České Budějvice. Odbr vede rvněž pradensku agendu a zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům v tázkách právní chrany živtníh prstředí, stejně tak plní i další úkly svěřené mu vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Oddělení chrany přírdy a krajiny zajišťuje agendu chrany přírdy a krajiny dle zákna č. 114/1992 Sb., chraně přírdy a krajiny, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu chrany přírdy, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, a t včetně plnění úklů dtčenéh rgánu při rzhdvání jiných rgánů státní správy, jimiž mhu být dtčeny zájmy chrany přírdy, zabezpečuje pr magistrát agendu účasti bčanů pdle 70 zákna chraně přírdy a krajiny, tj. vede průběžně aktualizvanu evidenci bčanských sdružení či jiných subjektů, které pdaly žádst infrmvání pdle tht ustanvení, přičemž tut evidenci stanveným způsbem zpřístupňuje pr ptřeby jiných dbrů, zajišťuje agendu myslivsti a rybářství, která magistrátu přísluší jakžt rgánu státní správy myslivsti dle zákna č. 449/2001 Sb., myslivsti, v platném znění, a jakžt rgánu státní správy rybářství dle zákna č. 99/2004 Sb., rybářství, v platném znění. Oddělení vdníh hspdářství zajišťuje agendu chrany vd dle zákna č. 254/2001 Sb., vdách a změně některých záknů (vdní zákn), v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst vdprávníh úřadu, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, a t včetně plnění úklů dtčenéh rgánu při rzhdvání jiných rgánů státní správy, jimiž mhu být dtčeny zájmy chrany vd, zabezpečuje pr magistrát výkn půsbnsti speciálníh stavebníh úřadu tam, kde má magistrát jakžt vdprávní úřad tt pstavení. III/ 2

3 Oddělení chrany lesa a ZPF zajišťuje agendu chrany lesa a zemědělskéh půdníh fndu dle zákna č. 289/1995 Sb., lesích a změně a dplnění některých záknů (lesní zákn), v platném znění, zákna č. 334/1992 Sb., chraně zemědělskéh půdníh fndu, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy lesů a půsbnst rgánu chrany zemědělskéh půdníh fndu, které jsu magistrátu těmit právními předpisy svěřvány, a t včetně plnění úklů dtčenéh rgánu při rzhdvání jiných rgánů státní správy, jimiž mhu být dtčeny zájmy chrany lesa či chrany zemědělskéh půdníh fndu, zabezpečuje agendu nakládání s reprdukčním materiálem, která na tmt úseku přísluší magistrátu jakžt rgánu státní správy dle zákna č. 149/2003 Sb., bchdu s reprdukčním materiálem lesních dřevin, v platném znění. Oddělení chrany vzduší a dpadů zajišťuje agendu dpadvéh hspdářství dle zákna 185/2001 Sb., dpadech a změně některých dalších záknů, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu veřejné správy v blasti dpadvéh hspdářství, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, zabezpečuje agendu chrany vzduší dle zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší a změně některých dalších záknů (zákn chraně vzduší), v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu chrany vzduší, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, zabezpečuje agendu rstlinlékařské péče, agendu veterinární péče, agendu chrany zvířat prti týrání a agendu evidence zemědělských pdnikatelů dle zákna č. 326/2004 Sb., rstlinlékařské péči a změně některých suvisejících záknů, v platném znění, zákna č. 166/1999 Sb., veterinární péči a změně některých suvisejících záknů, v platném znění, zákna č. 246/1992 Sb., na chranu zvířat prti týrání, v platném znění, zákna č. 257/1999 Sb., zemědělství, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu rstlinlékařské péče, půsbnst rgánu státní správy ve věcech veterinární péče, půsbnst rgánu chrany zvířat a půsbnst rgánu v zemědělství, které jsu magistrátu těmit právními předpisy svěřvány, zajišťuje dtační prgram v grantvé blasti na pdpru chrany živtníh prstředí a envirnmentální vzdělávání a světu v blasti živtníh prstředí. III/ 3

4 FINANČNÍ ODBOR Čísl dbru: 1020 Písmenná zkratka: FO Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Finanční dbr zabezpečuje kmplexně veškeru finanční agendu statutárníh města České Budějvice. V rámci samstatné půsbnsti města zabezpečuje především rzpčtvu agendu, tj. vypracvává návrh rzpčtu města, předkládá jej ke schválení příslušným rgánům města, kntrluje jeh naplňvání a předkládá jeh změny. Odbr rvněž vypracvává a předkládá příslušným rgánům města závěrečný účet. Odbr dále zabezpečuje účetní agendu, tj. vede účetnictví města v suladu s příslušnými právními předpisy z tét blasti. Odbr se také pdílí na financvání ptřeb města cizími prstředky a vede správu dluhvé služby. Odbr zabezpečuje též pplatkvu agendu jak p stránce samsprávné, tak i s hledem na vedení pplatkvéh řízení a výkn dalších správních úknů svěřvaných magistrátu jakžt rgánu státní správy ve vztahu k správním a místním pplatkům. Odbr rvněž zabezpečuje evidenci a vymáhání phledávek z ulžených sankcí (pkut) a nákladů řízení vzniklých při výknu státní správy statními dbry a při činnsti Městské plicie České Budějvice (pkuty na místě nezaplacené), s výjimku dbru správníh. Odbr zajišťuje též vymáhání phledávek města vzniklých ze sukrmprávních vztahů a zabezpečuje agendu půjček z Fndu pdpry kvality bydlení pr bčany města včetně kntrly jejich řádnéh splácení. Finanční dbr zpracvává na vyžádání příslušné finanční analýzy a rzbry, zpracvává návrhy příslušných vnitřních předpisů města v blasti finanční a plní i další rzpčtvé, účetní a jiné finanční úkly vyplývající pr měst z příslušných právních předpisů, ppř. úkly svěřené dbru vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Finanční dbr zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům a příspěvkvým rganizacím zřizvaným městem v tázkách účetních, tázkách evidence majetku a dalších záležitstech spadajících d náplně jeh činnsti. Odbr úzce splupracuje s rgány města při plnění samsprávných úklů města v blasti finanční a rvněž plní nezbytnu sučinnst s rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Odbr prstřednictvím pvěřených pracvníků dbru zabezpečuje agendu půjček z Fndu pdpry kvality bydlení v suladu s příslušnu becně závaznu vyhlášku města, agendu správy a vymáhání phledávek a agendu zpracvávání finančních analýz a rzbrů pr aktuální ptřeby města a jeh rgánů či funkcinářů. Oddělení rzpčtu pdílí se na prjednávání a sestavvání rzpčtu s jedntlivými dbry magistrátu a rganizacemi města, předkládá návrh sestavenéh rzpčtu příslušným rgánům města ke schválení, dle žádstí dbrů a rganizací města předkládá rgánům města k prjednání návrhy rzpčtvých patření, zdpvídá za ddržvání rzpčtvé skladby v suladu s příslušnými závaznými předpisy, sleduje a kntrluje čerpání finančních prstředků města v suladu se schváleným, resp. upraveným rzpčtem, v plletních intervalech zpracvává přehledy finančníh hspdaření města, sestavuje závěrečný účet města a předkládá jej příslušným rgánům města ke schválení, zajišťuje správu dluhvé služby, sleduje hspdaření příspěvkvých rganizací ve vztahu k rzpčtu města. III/ 4

5 Oddělení účetnictví účtuje veškerých účetních případech města v suladu s becně závaznými právními a metdickými předpisy, sumarizuje účetnictví města a rganizací města a sestavuje účetní závěrku, vede účetnictví pdle pravidel pmcnéh analytickéh přehledu (PAP), v suladu s vnitřními předpisy města prvádí veškeré úhrady závazků města, vede účetní evidenci majetku města a účtuje dpisech dluhdbéh majetku, zabezpečuje archivaci všech prvtních účetních dkladů, zajišťuje předávání eknmických infrmací příslušným subjektům pr statistické vykazvání a řízení veřejných financí, pskytuje metdicku pmc statním dbrům magistrátu města a příspěvkvým rganizacím zřizvaným městem v blasti účetnictví a účetní evidence majetku, zdpvídá za plnění pvinnstí města jak plátce DPH vůči správci daně, pdílí se na přípravě a vydávání vnitřních předpisů z blasti účetnictví a evidence majetku. Oddělení pplatků zabezpečuje kmplexně agendu místních a příslušných správních pplatků, tzn. úplné zjištění pplatníků, vyměření pplatků a jejich případné vymáhání, pdílí se na přípravě becně závazných vyhlášek vztahujících se k místním pplatkům, zajišťuje vydávání becně závazné vyhlášky k dani z nemvitstí s příslušnými úpravami na místní pdmínky v suladu s rzhdnutími rgánů města, zabezpečuje prvz hlavní a vedlejší (v neúřední dny) pkladny magistrátu města. III/ 5

6 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Čísl dbru: 1030 Písmenná zkratka: ODSH Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr dpravy a silničníh hspdářství kmplexně zabezpečuje v rámci výknu přenesené půsbnsti agendu evidence mtrvých vzidel, agendu silničníh správníh úřadu, agendu dpravníh úřadu, agendu zkušebních kmisařů, agendu drážníh správníh úřadu a další agendy vyplývající z právních předpisů na úseku dpravy a silničníh hspdářství. Odbr dpravy a silničníh hspdářství zajišťuje jménem magistrátu výkn státní správy ve výše uvedených blastech, včetně rzhdvání správních deliktech spáchaných na těcht úsecích, plnění úklů dtčenéh rgánu při rzhdvání jiných rgánů státní správy a výknu půsbnsti speciálníh stavebníh úřadu tam, kde je magistrátu jakžt silničnímu správnímu úřadu svěřvána. Odbr plní i další úkly v suvislsti s prevencí v blasti bezpečnsti silničníh prvzu, včetně splupráce na akcích BESIP a dalších prjektech týkajících se prvzu na pzemních kmunikacích. Odbr vede rvněž pradensku agendu a zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům a bcím ve správním bvdu magistrátu v tázkách spadajících d náplně jeh činnsti. Odbr plní nezbytnu sučinnst s Plicií ČR a statními rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti, stejně jak i další úkly svěřené mu vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Oddělení dpravníh inženýrství státní správy zajišťuje výkn půsbnsti dpravníh úřadu, která je magistrátu svěřvána záknem č. 111/1994 Sb., silniční dpravě, v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti, zajišťuje výkn půsbnsti drážníh správníh úřadu, která je magistrátu svěřvána záknem č. 266/1994 Sb., dráhách, v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti, zajišťuje agendu zkušebních kmisařů, resp. zkušek žadatelů řidičská právnění, a agendu registrace k prvzvání autškly, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy svěřvanu magistrátu záknem č. 247/2000 Sb., získávání a zdknalvání dbrné způsbilsti k řízení mtrvých vzidel a změnách některých záknů, v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti, a t s výjimku úklů spadajících d agendy matričníh úřadu neb správníh dbru. Oddělení silničníh správníh úřadu zajišťuje výkn půsbnsti silničníh správníh úřadu, která je magistrátu svěřvána záknem č. 13/1997 Sb., pzemních kmunikacích, v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti, a t včetně výknu půsbnsti speciálníh stavebníh úřadu tam, kde je magistrátu jakžt silničnímu správnímu úřadu svěřvána, zajišťuje výkn půsbnsti v blasti silničníh prvzu svěřené magistrátu záknem č. 361/2000 Sb., prvzu na pzemních kmunikacích a změnách některých záknů (zákn silničním prvzu), v platném znění, a t pkud jde stanvvání úpravy prvzu na pzemních kmunikacích a další úkly magistrátu z tht zákna vyplývající, nejsu-li sučástí agendy matričníh úřadu, správníh dbru či dbru sciálních věcí. III/ 6

7 Oddělení evidence mtrvých vzidel zajišťuje agendu evidence vzidel dle zákna č. 56/2001 Sb., pdmínkách prvzu vzidel na pzemních kmunikacích, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy svěřenu magistrátu těmit právními předpisy, zajišťuje agendu pvlvání a dzru nad stanicemi měření emisí svěřenu magistrátu dle výše uvedených právních předpisů, zajišťuje agendu registrace histrických a sprtvních vzidel svěřenu magistrátu dle výše uvedených právních předpisů. III/ 7

8 ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU Čísl dbru: 1040 Písmenná zkratka: OKCR Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr kultury a cestvníh ruchu zabezpečuje kmplexně v rámci samstatné půsbnsti města agendu kultury a cestvníh ruchu. Odbr plní i další úkly na výše uvedeném úseku samstatné půsbnsti vyplývající pr měst z příslušných právních předpisů, ppř. úkly svěřené dbru vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Odbr kultury a cestvníh ruchu zajišťuje též metdicku pmc jiným dbrům a rganizacím města v záležitstech spadajících d náplně jeh činnsti, stejně tak s statními dtčenými dbry úzce splupracuje především při zajišťvání přípravy a realizace jedntlivých kulturních a splečenských akcí. Odbr úzce splupracuje též s rgány města při plnění samsprávných úklů města a zajišťuje nezbytnu sučinnst s rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Oddělení kultury zajišťuje agendu kncepcí, strategií a krdinace aktivit v blasti kultury, tj. zejména vyvíjí kncepční činnst - zajištění, vyhdncení a zveřejnění statistických dat, splupráce při tvrbě nvé strategie města v kultuře, naplňvání a aktualizace strategickéh plánu rzvje kultury, prpjení blastí kultury a cestvníh ruchu s cílem vytvření synergickéh efektu, splupráce na strategickém plánu rzvje města, pskytuje infrmace z blasti kultury, zajišťuje splupráci s pdnikatelsku sféru a získávání dalších finančních prstředků na pdpru kultury ve městě, zajišťuje splupráci s jedntlivými subjekty ve městě prvzujícími kulturní či turistická zařízení a pskytujícími služby v blasti kultury a cestvníh ruchu, aktivně se pdílí na krdinaci splečných akcí, zajišťuje agendu dtací a příspěvků (zejména Dtační prgram na pdpru kultury) v suladu s příslušnými právními předpisy, vnitřními předpisy města a usneseními příslušných rgánů města, zajišťuje agendu suvisející s činnstí příspěvkvých rganizací zřizvaných městem v blasti kultury, zajišťuje splupráci s Kulturní kmisí rady města, zabezpečuje vlastní kulturní agendu zahrnující zejména veškeré agendy suvisející s jedntlivými kulturními a splečenskými akcemi přádanými městem neb s účastí či pd záštitu města, zpracvávání dkumentace z těcht akcí, splupráce i na dalších akcích přádaných ve městě neb reginu, zajišťvání agendy krniky města a vydávání jejíh bulletinu, zajištění evidence, prav a údržby památníků, pamětních desek, sch a jiných uměleckých děl v majetku města, ledaže tat činnst přísluší jinému dbru města neb jinému útvaru či subjektu, vytváření a aktualizace databáze kulturních subjektů ve městě, zajišťvání chdu výstavní síně v budvě radnice p stránce smluvní a dramaturgické, III/ 8

9 Organizvání, prdukční a dramaturgická činnst kulturních, vzdělávacích a splečenských akcí v KD Vltava a KD Slavie: Zajištění dramaturgických plánů pr jedntlivé prstry, vedení rezervačníh kalendáře na prnájmy, zajišťvání smluvních pdkladů k prnájmům, rganizace a technické zabezpečení akcí, Oddělení cestvníh ruchu zabezpečuje vlastní agendu cestvníh ruchu zahrnující zejména vývj kncepční činnsti, vyhdncení a zveřejnění statistických dat, rzvj dílčíh marketingu města včetně zpracvávání marketingvéh plánu CR pr daný rk, splupráce při tvrbě nvé strategie města v cestvním ruchu, naplňvání a aktualizace strategickéh plánu rzvje kultury a cestvníh ruchu, prpjení bu blastí s cílem vytvření synergickéh efektu, splupráci na strategickém plánu rzvje města, prpagaci města frmu ediční, publikační a inzertní činnsti, prezentaci města na veletrzích a výstavách v České republice i v zahraničí, na knferencích a seminářích, na kulturních a splečenských akcích, aktivní pdílení se na prjektech pdprujících rzvj cestvníh ruchu v Českých Budějvicích, splupráci s ubytvateli, průvdci a dalšími pskytvateli služeb cestvníh ruchu v Českých Budějvicích, zajišťvání příslušné smluvní agendy v rámci činnsti dbru (uzavírání smluv a jiných sukrmprávních úknů), zajišťvání agendy dtací a příspěvků (zejména Dtační prgram na pdpru cestvníh ruchu) v suladu s příslušnými právními předpisy, vnitřními předpisy města a usneseními příslušných rgánů města, zajišťvání splupráce s Kmisí rady města pr cestvní ruch, zajišťvání eknmické agendy suvisející s činnstí dbru včetně přípravy návrhu rzpčtu dbru, kntrlní, účetní a rzbrvé činnsti apd. pskytvání infrmací z cestvníh ruchu, zajišťvání splupráce s pdnikatelsku sféru a získávání dalších finančních prstředků na pdpru cestvníh ruchu ve městě, zajišťvání splupráce s jinými veřejnými institucemi, agenturami a rganizacemi půsbícími v blasti cestvníh ruchu (Czech Turism apd.), s partnerskými městy, zabezpečení funkčnsti TIC, rzvje TIC a zvyšvání jeh úrvně a kvality zajišťvání dílčíh marketingu CR ve splupráci s ddělením marketingu a kmunikace KP pr statutární měst České Budějvice zahrnující zejména (prpagaci, prezentaci města na veletrzích, publikační a inzertní činnsti ), zajišťvání každrční ankety a zpracvání statistik vývje CR pr měst České Budějvice a vedení základní přehledvé statistiky zveřejňvané ČSÚ a dalšími institucemi pr regin JČ a pr celu ČR. Oddělení cestvníh ruchu dále prstřednictvím turistickéh a infrmačníh centra zajišťuje infrmační činnst, tj. zejména III/ 9

10 zajišťuje bezplatný infrmační servis turistické infrmace a hspdářské infrmace městě (infrmace nejdůležitějších institucích ve městě, splečnstech v Českých Budějvicích a v klí) pr návštěvníky města i jiné subjekty, pdílí se na rzvji služeb směrem k turistům a byvatelům města, zabezpečuje sběr infrmací městě, kultuře v Českých Budějvicích i v klí, ubytvacích a stravvacích mžnstech ve městě a klí, zabezpečuje dhled nad fungváním vlnčasvéh webvéh prtálu města, zprstředkvatelsku činnst, tj. zejména zajišťuje zprstředkvání služeb veřejnsti (ubytvání, stravvání, prdeje vstupenek), průvdcvský servis (prhlídky města na bjednávku, exkurze v místním pivvaru Budvar apd.), bchdní činnst, tj. zejména zajišťuje předprdej vstupenek na kulturní akce nejrůznějšíh druhu v Českých Budějvicích (CBsystem včetně správy a prpagace webvých stránek tht systému) a v rámci reginu jižních Čech, zajišťuje prdej vstupenek na kulturní a sprtvní akce v České republice v rámci prdejní sítě TICKETPRO, a.s., ppř. v jiných sítích a na další akce dle smluvních vztahů města, zajišťuje prdej phlednic, map, bržur, DVD, upmínkvých předmětů s tématiku Českých Budějvic a jižních Čech, prdej jízdenek MHD České Budějvice a další dplňkvý prdej, zajišťuje prhlídky radnice s výkladem v českém, německém a anglickém jazyce, zajišťuje činnst výstavníh prstru v Malé slnici další činnsti suvisející s agendu turistickéh a infrmačníh centra, zejména evidenci a kntrlu skladvé a pkladní agendy prvzu centra (evidence prpagačních tiskvin, předmětů a jiných materiálů pr ptřeby prezentace a prpagace města) a další. III/ 10

11 ODBOR ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY Čísl dbru: 1050 Písmenná zkratka: OST Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr šklství a tělvýchvy zajišťuje kmplexně výkn státní správy a samsprávy v blasti šklství. V rámci přenesené půsbnsti dbr zajišťuje výkn státní správy svěřvané magistrátu záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn), v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti, a t pr šklská zařízení na území města a mim něj v rámci správníh bvdu magistrátu. V rámci samstatné půsbnsti města dbr zajišťuje veškeru šklsku agendu města, tj. zabezpečuje plnění úklů a výkn půsbnsti městské samsprávy ve šklství v rzsahu vyplývajícím ze šklskéh zákna, dalších právních předpisů, vnitřních předpisů města, usnesení rgánů města aneb z úklů ulžených tajemníkem magistrátu. Odbr tak v samstatné půsbnsti města zajišťuje především předšklní a základní pvinné vzdělávání na území statutárníh města České Budějvice prstřednictvím příspěvkvých rganizací mateřských, základních škl a základních škl uměleckých, které jsu zapsány v rejstříku škl. Odbr též v rámci města spravuje veřejně přístupná sprtviště města s výjimku těch, které náleží d správy dbru sprtvní zařízení neb jiným útvarům či subjektům. Odbr rvněž zajišťuje agendu šklských dtací, tj. pskytvání neinvestičních dtací d blasti sprtu a tělvýchvy, vlnčasvých aktivit dětí a mládeže a na rzvj služeb péče děti d věku 6 let. Odbr šklství a tělvýchvy vede pradensku agendu a zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům a rganizacím města v tázkách spadajících d náplně jeh činnsti. Odbr úzce splupracuje s rgány města při plnění samsprávných úklů města v blasti šklství a rvněž plní nezbytnu sučinnst s rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Odbr prstřednictvím pracvníka pr sprt a tělvýchvu splupracuje s tělvýchvnými zařízeními a rganizacemi se sídlem v Českých Budějvicích, zajišťuje agendu Sprtvní kmise Rady města České Budějvice, aktivně napmáhá prpagaci tělvýchvy a sprtu ve městě, splupracuje na přípravě a realizaci významných sprtvních a tělvýchvných akcí, sleduje ptřeby finančníh zabezpečení sprtu a tělvýchvy a jejich rzvje včetně finančníh zabezpečení zázemí tét činnsti v rámci rzpčtvých pravidel, činí v tét věci návrhy příslušným rgánům města, splupracuje na vytváření sprtvně rekreačních kncepcí a jejich realizaci, ve splupráci se Sprtvní kmisí Rady města České Budějvice navrhuje finanční dtace na pdpru sprtu v Českých Budějvicích, zajišťuje správu a údržbu veřejně přístupných sprtvišť v majetku města, pkud jejich správa nepřísluší dbru sprtvních zařízení neb jinému útvaru či subjektu, aktualizuje web sprtvních aktiv ve městě a splupracuje s ddavatelem těcht služeb. Eknmické ddělení zajišťuje kmplexně eknmicku a rzpčtvu agendu dbru, III/ 11

12 sestavuje a kntrluje rzpčet běžných výdajů pr škly a šklská zařízení, prvádí rzbry hspdaření a kntrlu ddržvání rzpčtvé kázně ze strany dbru a těcht institucí, zajišťuje kntrlu a likvidaci faktur daňvých dkladů, prvádí kntrly hspdaření škl a šklských zařízení a účelnst pskytnutých prstředků vynakládaných z rzpčtu města, prvádí hdncení hspdářské činnsti škl, zajišťuje pdklady pr sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů (výkaz náklady/výnsy, rzvaha, výkaz zisku a ztrát, závazné ukazatele, rzpčtvá patření, platební pukazy), zpracvává a vede agendu úhradě neinvestičních nákladů základních škl za žáky jiných bcí plnící pvinnu šklní dcházku v základních šklách v Českých Budějvicích, zpracvává a vede agendu úhradách neinvestičních nákladů za žáky plnící pvinnu šklní dcházku v základních šklách v jiné bci, zpracvává návrh rzpisu rzpčtu pr škly a šklská zařízení v bvdu půsbnsti a dále jej předává krajskému úřadu, prvádí návrh úprav přímých nákladů d šklství a rámci půsbnsti magistrátu pdává návrh na rzdělení státních prstředků, pdle závazné snvy a závaznéh pstupu stanvenéh ministerstvem zpracvává a předkládá krajskému úřadu rzbr hspdaření za škly a šklská zařízení v bvdu půsbnsti, připravuje pdklady pr zúčtvání prstředků státníh rzpčtu pskytvaných krajským úřadem (dle závazných pstupů stanvených příslušnými ústředními rgány státní správy) finanční vypřádání státních prstředků, spravuje archiv mzdvé a persnální agendy p bývalém šklském úřadu a zabezpečuje agendu nástupnické rganizace vůči bývalým zaměstnancům. Organizační ddělení zabezpečuje prvz základních škl, mateřských škl a šklních jídelen vytváří pdmínky pr plnění pvinné šklní dcházky a zajišťuje pdmínky pr předšklní vzdělávání v psledním rce před zahájením pvinné šklní dcházky, uplatňuje zájmy města, zájmy rdičů neb jiných záknných zástupců dětí, žáků a pedaggických zaměstnanců na rzvji výchvy a vzdělávání vůči předšklním zařízením, šklám a šklským zařízením ve městě, řeší kncepční záležitsti základních škl, mateřských škl a šklních jídelen, zpracvává návrh becně závazných vyhlášek v blasti šklství příslušející městu, navrhuje rgánům města zřízení neb zrušení šklských zařízení, připravuje návrhy a ddatky zřizvacích listin příspěvkvých rganizací, zajišťuje agendu spjenu se jmenváním ředitelů škl a šklských zařízení (knkurzní řízení), předkládá radě města návrhy na jmenvání a dvlání ředitelů šklských příspěvkvých rganizací, krdinuje zápisy d mateřských a základních škl, zabezpečuje agendu zápisu a aktualizace údajů v rejstříku škl a šklských zařízení, shrmažďuje výrční zprávy škl a prvádí hdncení, rzhduje přijímaných patřeních na základě výsledků České šklní inspekce ve šklách, které měst zřizuje, u šklských zařízení prjednává a realizuje nápravná patření pžadvaná příslušnu hygienicku stanicí a statními kntrlními rgány, splupracuje se Šklsku kmisí Rady města České Budějvice a zajišťuje též nezbytnu sučinnst Krajským úřadem Jihčeskéh kraje, shrmažďuje a zpracvává data z dkumentace a evidencí za škly a šklská zařízení zřizvané v bvdu půsbnsti v termínech stanvených příslušnými ústředními rgány státní správy a předává je krajskému úřadu či dalším nadřízeným rganizacím a institucím, prvádí kntrlu statistiky, III/ 12

13 dhlíží na ddržvání výživvých nrem, řeší stížnsti v blasti šklníh stravvání, řeší stížnsti na ředitele šklských zařízení, připravuje pdklady pr pskytnutí investičních prstředků a ve splupráci s řediteli škl a šklských zařízení pr zadání veřejných zakázek při realizaci investic a plní další úkly gesčníh dbru ve vztahu ke šklským příspěvkvým rganizacím, zajišťuje prezentaci škl v radniční výstavní síni, zpracvává a vede agendu práce a mezd ředitelů šklských zařízení, která zřizuje měst, splupracuje s dbrem sciálních věcí v tázce prevence patlgických jevů, především záškláctví, zajišťuje agendu pdpry mládežnických rganizací, tj. zejména splupracuje s mládežnickými rganizacemi se sídlem v Českých Budějvicích, zajišťuje agendu Šklské kmise Rady města České Budějvice, splupracuje na přípravě a realizaci významných akcí vlnéh času dětí a mládeže, sleduje ptřeby finančníh zabezpečení vlnéh času dětí a mládeže a jejich rzvje včetně finančníh zabezpečení zázemí tét činnsti v rámci rzpčtvých pravidel, ve splupráci se Šklsku kmisí Rady města České Budějvice navrhuje finanční dtace na pdpru zajištění vlnéh času dětí a mládeže v Českých Budějvicích, zajišťuje splupráci s mládežnickými rganizacemi se sídlem v Českých Budějvicích. III/ 13

14 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Čísl dbru: 1060 Písmenná zkratka: OSV Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr sciálních věcí zajišťuje kmplexně výkn státní správy a samsprávy v sciální blasti. V rámci státní správy dbr zajišťuje agendu sciálně-právní chrany dětí, tj. vyknává půsbnst rgánu sciálně-právní chrany dětí, která je magistrátu svěřvána záknem č. 359/1999 Sb., sciálně-právní chraně dětí, v platném znění, záknem č. 94/1963 Sb., rdině, v platném znění, záknem č. 218/2003 Sb., dpvědnsti mládeže za prtiprávní činy a sudnictví ve věcech mládeže a změně některých záknů (zákn sudnictví ve věcech mládeže), v platném znění, záknem č. 99/1963 Sb., Občanský sudní řád, v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti. V rámci státní správy dbr zajišťuje i další půsbnsti v sciální blasti svěřvané magistrátu příslušnými právními předpisy na tmt úseku. V rámci samstatné půsbnsti města dbr zajišťuje veškeru sciální agendu města svěřenu mu tímt rganizačním řádem (viz níže agenda ddělení sciální pmci), jinými vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města aneb na základě úklů ulžených tajemníkem magistrátu. Odbr sciálních věcí též vede pradensku agendu a zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům v tázkách spadajících d náplně jeh činnsti. Odbr úzce splupracuje s rgány města při plnění samsprávných úklů města v sciální blasti a rvněž plní nezbytnu sučinnst s rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Odbr prstřednictvím eknma dbru zajišťuje eknmicku a rzpčtvu agendu dbru, kntrlu ddržvání rzpčtu a hspdárnsti vynakládaných prstředků, stejně jak činnsti suvisející s financváním příspěvkvých rganizací města v sciální blasti a klubu důchdců, nestátních neziskvých rganizací a prjektů realizvaných v rámci dbru sciálních věcí. Odbr prstřednictvím metdika příspěvkvých rganizací v sciální blasti kmplexně zajišťuje a krdinuje vztahy mezi příspěvkvými rganizacemi v sciální blasti a mezi statutárním městem České Budějvice jakžt zřizvatelem, stejně jak mezi těmit příspěvkvými rganizacemi navzájem, sleduje uplatňvání zájmů a strategických cílů zřizvatele, sustavně sleduje hspdaření jedntlivých příspěvkvých rganizací a vyhdncuje účelnst pskytnutých finančních prstředků vynakládaných z rzpčtu města a dtací Ministerstva práce a sciálních věcí, prvádí dílčí kntrlní akce, věřuje správnst vykazvání skutečnstí, kntrluje ddržvání rzpčtvé kázně a vyvzuje dílčí závěry kntrlních akcí, sleduje zadávání veřejných zakázek a jejich realizaci příspěvkvými rganizacemi. Oddělení sciálně-právní chrany dětí zajišťuje kmplexně výkn státní správy na úseku sciálně-právní chrany dětí v rzsahu, ve kterém je magistrátu výše uvedenými právními předpisy svěřván, tj. zejména: zabezpečuje a zaměřuje se na vyhledávání dětí siřelých, dětí, jejichž rdiče neplní své pvinnsti, dětí svěřených cizí sbě, dětí, které vedu zahálčivý živt, dpuští se útěků, pžívají návykvé látky a dětí, na kterých byl spáchán trestný čin, pskytuje pradenství a rzhduje patřeních na chranu dětí, III/ 14

15 ve stanvených případech vyknává funkci klizníh patrvníka nezletilých dětí, zabezpečuje agendu sciální kurately pr děti a mládež, zprstředkvává náhradní rdinnu péči (svjení a pěstunsku péči), uzavírá dhdy výknu pěstunské péče a naplňuje závazky z těcht dhd vyplývající, prstřednictvím Systému včasné intervence zajišťuje perativní přístup k registru SPOD vybraným institucím a rgánům. Oddělení sciální pmci zajišťuje plnění samsprávných úklů města v sciální blasti, zejména prvádí umisťvání bčanů d dmů s pečvatelsku službu na území města a umisťvání bčanů d bezbariérvých bytů, pskytuje pmc sbám s předpkladem zbavení či mezení způsbilsti k právním úknům, v případě ptřeby pdává návrhy k sudu na zbavení či mezení způsbilsti k právním úknům a zajišťuje následnu péči tyt bčany, prstřednictvím kurátrů pr dspělé pskytuje pmc sbám splečensky nepřizpůsbeným, hrženým sciálním vylučením a bčanům p prpuštění z výknu trestu dnětí svbdy, navrhuje peněžité a věcné dávky bčanům prpuštěným z výknu trestu, splupracuje s bcemi, úřady práce, azylvými dmy a dalšími institucemi, které se snaží zařazení nepřizpůsbených bčanů d splečnsti a pmáhá zajistit důstjný způsb živta pr tyt bčany, zajišťuje prtidrgvu prevenci, pradenství příslušníkům etnických menšin, pskytuje pmc bčanům závislým na alkhlu a drgách, krdinuje splupráci neziskvých rganizací na území města, pskytuje pradenství v pdávání grantů a prjektů na jejich činnst, realizuje prjekty pdpřené z dtačních titulů týkající se sciální blasti, realizuje plánvání sciálních služeb ve městě, zajišťuje službu tlumčení pr neslyšící, spravuje a řídí prvz klubů důchdců na území města, zajišťuje kulturní a splečenské vyžití senirů v klubu důchdců, plní i další samsprávné úkly, jimiž byl dbr rgány města pvěřen, zajišťuje výkn státní správy v sciální blasti, který je magistrátu svěřván příslušnými právními předpisy, s výjimku agendy sciálně-právní chrany dětí, která je vyknávána ddělením sciálněprávní chrany dětí, tj. ddělení zejména zabezpečuje pskytvání sciálníh pradenství na dbrné úrvni, zprstředkvává kntakt se splečenským prstředím, zajišťuje terapeutické činnsti a pmc při prsazvání práv a zájmů klientů, pmáhá s vyřizváním sbních záležitstí klientů, rzhduje ustanvení zvláštníh příjemce dávky důchdvéh pjištění pdle zákna č. 582/1991 Sb., rganizaci a prvádění sciálníh zabezpečení, v platném znění, rzhduje stanvení úhrady za stravu a za péči v případech, kdy je dítě umístěn d dmva pr sby se zdravtním pstižením na základě rzhdnutí sudu nařízení ústavní výchvy neb předběžnéh patření pdle zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění, zajišťuje pdepisvání smluv pskytvání sciálních služeb pdle zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění, sbám, které pdle lékařskéh psudku nejsu schpny samy jednat a nemají záknnéh zástupce, vydává a vede evidenci parkvacích průkazů pr sby se zdravtním pstižením dle zákna č. 361/2000 Sb., prvzu na pzemních kmunikacích a změnách některých záknů (zákn silničním prvzu), v platném znění, III/ 15

16 rzhduje přiznání jednrázvé náhrady ke zmírnění některých křivd způsbených kmunistickým režimem dle vládníh nařízení č. 165/1997 Sb., v platném znění, zajišťuje splupráci, sučinnst a krdinaci subjektů v rámci pskytvání dávek a následné kntrly využívání dávek (na základě znalsti prstředí) ze všech systémů sciálníh zabezpečení, v rámci jejich prvázání a dsažení účelu dávek, vede Standardizvaný záznam sciálníh pracvníka, který je sučástí Jedntnéh infrmačníh systému práce a sciálních věcí. III/ 16

17 ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Čísl dbru: 1070 Písmenná zkratka: UHA Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Útvar hlavníh architekta kmplexně zabezpečuje psuzvání prjektvé a jiné dkumentace významných a nárčných staveb z hlediska zájmů samsprávy, a t p stránce architektnické, urbanistické, dpravní, památkvé, chrany živtníh prstředí, územní a stavební, přičemž tyt zájmy a stanviska města uplatňuje vůči jedntlivým rgánům státní správy v rámci tvrby dkumentů územníh plánvání či v rámci územníh, stavebníh či jinéh příslušnéh správníh řízení. Odbr se aktivně pdílí na přípravě dkumentů v územním plánvání, dpravní plitiky města a dalších dkumentů majících význam pr urbanistický a dpravní rzvj města. Odbr aktivně sleduje vývj výstavby ve městě a vede knzultace a jednání s prjektanty, investry, ddavateli, zástupci státní správy a příslušných rganizací a s dalšími účastníky výstavby s cílem dsáhnut efektivníh a udržitelnéh rzvje zástavby a veřejnéh prstru na území města. Odbr se též vyjadřuje k jedntlivým prjektům realizvaným městem či jinými subjekty s hledem na výše uvedené samsprávné zájmy. Odbr krdinuje územní rzvj dle schválenéh územníh plánu města a prpaguje urbanismus a architekturu Českých Budějvic. Odbr v rámci své činnsti zpracvává pravidelné zprávy a předkládá je příslušným rgánům města splu s dalšími návrhy a kncepcemi řešení jedntlivých aspektů rzvje a prblémvých lkalit. Odbr též zajišťuje pravidelnu analýzu dpravní situace ve městě a připravuje pravidelné sčítání dpravy. Výstupy z těcht sčítání předkládá rgánům města. Odbr dále navrhuje vypsání urbanistických, architektnických a i výtvarných sutěží na řešení výstavby, přestavby, zpracvává pr ně pdklady a zajištuje jejich průběh. Splupracuje s dbrnými dbry magistrátu při řešení kncepčních a rzvjvých záměrů města ve všech blasti půsbnsti samsprávy města. Odbr navazuje splupráci se středními a vyskými šklami stavebníh a architektnickéh směru, kterým dbr zadává témata pr seminární, bakalářské a diplmvé práce. Odbr plní i další úkly svěřené mu vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. III/ 17

18 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ Čísl dbru: 1080 Písmenná zkratka: OVV Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr zajišťuje rganizační a technické zázemí chdu úřadu, včetně správy budv užívaných úřadem a majetku s tím suvisejícím. Odbr plní i další úkly svěřené mu vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Oddělení správy radnice kmplexně zajišťuje chd úřadu p stránce technické, zejména pak zajišťuje správu budv užívaných magistrátem včetně zajištění činnsti vrátnic a případné strahy těcht budv, a rvněž včetně zajištění ddávek energií, ptřebnéh materiálu, vybavení a zajištění úklidu, údržby, prav a reknstrukcí těcht nemvitstí, stejně jak eknmicku agendu s tím suvisející, rganizuje sbní přepravu a dispečink služebních jízd, vede agendu ztrát a nálezů, spravuje p stránce technické a persnální výstavní síň radnice, splupracuje při zajišťvání výstav, kulturních a splečenských akcí i v dalších prstrách úřadu, zajišťuje agendu prnájmů nádvří radnice, břadní síně, zasedací místnsti zastupitelstva města a dalších prstr úřadu, zajišťuje telefnní služby a vede seznam telefnních čísel a ústředen, který pravidelně aktualizuje, zajišťuje kpírvací služby pr ptřebu úřadu, zajišťuje ddržvání pravidel prtipžární chrany v bjektech užívaných úřadem, zajišťuje správu rekreačníh bjektu Nvá Pec, zajišťuje nákup mvitéh majetku pr ptřeby chdu úřadu, včetně kancelářských ptřeb a dbrných publikací, a dále vede evidenci tht majetku, kteru pravidelně aktualizuje na základě řádných inventur, zajišťuje agendu vyřazvání mvitéh majetku stejně jak případné zápůjčky mvitéh majetku, vede evidenci jízd a zajišťuje prvz vzvéh parku úřadu p stránce technické a eknmické, zabezpečuje závdní stravvání, zajišťuje chd pdatelny magistrátu a dručvací služby, zajišťuje případnu účast města, ppř. magistrátu, na úknech prváděných v rámci výknu rzhdnutí, resp. exekuce, zajišťuje ve splupráci s dbrem kanceláře tajemníka vlastní skartaci písemnstí vzniklých z činnsti města či úřadu (evidenci, dvz, eknmiku) pté, c dbr kanceláře tajemníka pstupem dle příslušnéh vnitřníh předpisu zaměstnavatele zabezpečil pdání skartačníh návrhu a jeh schválení příslušnými rgány, zajišťuje agendu bezpečnsti práce, evidence a vyřizvání pracvních úrazů a pršklvání pracvníků v tét blasti. III/ 18

19 MATRIČNÍ ÚŘAD Čísl dbru: 1090 Písmenná zkratka: MAU Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Matriční úřad kmplexně zajišťuje v přenesené půsbnsti veškeré matriční agendy, agendu věřvání listin a pravsti pdpisu, agendu výpisů z Rejstříku trestů, agendu evidence byvatel, agendu bčanských průkazů, agendu cestvních dkladů, agendu řidičských průkazů, agendu paměťvých karet řidiče a servisních paměťvých karet a agendu dbrné způsbilsti k řízení mtrvých vzidel, přičemž v rámci těcht agend vede příslušná správní řízení včetně řízení správních deliktech spáchaných na výše uvedených úsecích, stejně jak vydává příslušná věření, svědčení a sdělení. Matriční úřad vedle výknu státní správy na výše uvedených úsecích zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům v tázkách matričních a dalších, pkud spadají d náplně jeh činnsti. Odbr úzce splupracuje s primátrem města, náměstky primátra a dbrem kancelář primátra, pkud jde zajištění pvinnstí města při uzavírání manželství a registrvanéh partnerství. Odbr též plní nezbytnu sučinnst s statními rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti, a další úkly svěřené mu vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Oddělení matrik zajišťuje matriční agendy dle zákna 301/2000 Sb., matrikách, jménu a příjmení, v platném znění, zákna č. 94/1963 Sb., rdině, v platném znění, zákna č. 97/1963 Sb., mezinárdním právu sukrmém a prcesním, v platném znění, zákna č. 115/2006 Sb., registrvaném partnerství, v platném znění, zákna č. 40/1993 Sb. nabývání a pzbývání státníh bčanství České republiky, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst matričníh úřadu, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, zajišťuje agendu věřvání listin a pravsti pdpisu dle zákna č. 21/2006 Sb., věřvání shdy pisu neb kpie s listinu a věřvání pravsti pdpisu a změně některých záknů (zákn věřvání), v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst k vidimaci a legalizaci, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, zajišťuje agendu přijímání a věřvání žádstí výpisů z Rejstříku trestů dle zákna č. 269/1994 Sb., Rejstříku trestů, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst k přijímání žádstí a jejich věřvání, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána. Oddělení evidence byvatel, bčanských průkazů, cestvních dkladů a řidičských průkazů zajišťuje agendu evidence byvatel dle zákna č. 133/2000 Sb., evidenci byvatel a rdných číslech a změně některých záknů (zákn evidenci byvatel), v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy, která je těmit právními předpisy magistrátu svěřvána, zajišťuje agendu bčanských průkazů dle zákna č. 328/1999 Sb., bčanských průkazech, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy, která je těmit právními předpisy magistrátu svěřvána, zajišťuje agendu cestvních dkladů dle zákna č. 329/1999 Sb., cestvních dkladech a změně zákna č. 283/1991 Sb., Plicii České republiky, ve znění pzdějších předpisů, (zákn cestvních dkladech), v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy, která je těmit právními předpisy magistrátu svěřvána, III/ 19

20 zajišťuje agendu řidičských průkazů, agendu paměťvých karet řidiče a servisních paměťvých karet a agendu dbrné způsbilsti k řízení mtrvých vzidel dle zákna č. 361/2000 Sb., prvzu na pzemních kmunikacích a změnách některých záknů (zákn silničním prvzu), v platném znění, zákna č. 56/2001 Sb., pdmínkách prvzu vzidel na pzemních kmunikacích, v platném znění, zákna č. 247/2000 Sb., získávání a zdknalvání dbrné způsbilsti k řízení mtrvých vzidel a změnách některých záknů, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy, která je těmit právními předpisy magistrátu svěřvána, s výjimku agendy vyknávané dbrem dpravy a silničníh hspdářství, správním dbrem neb dbrem sciálních věcí. III/ 20

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru Č.j.: KRPM-6834-5/ČJ-2011-1409UO Hanušvice 20. ledna 2011 Výtisk č. Pčet listů: 3 Bezpečnstní zpráva nápadu trestné činnsti a stavu veřejnéh přádku ve služebním bvdě OOP Hanušvice za bdbí d 1. 1. 2010

Více

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 list 1/2 QS 55-01 Přílha č. 1 Přílha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma dbrů a zvláštních rganizačních slžek ÚMČ Praha 10 list 2/2 QS 55-01 Přílha č. 1 starsta tajemník 1. zástupce

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9004/2015 Př. čísl Odbr: Oddělení: Vyřizuje: Odbr rganizační ddělení právní a kntrlní Gdálvá Jana Mgr. (Veducí ddělení) Materiál pr 8. zasedání

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Stanovy České asociace ergoterapeutů- návrh revize

Stanovy České asociace ergoterapeutů- návrh revize Vážení členvé, dvlujeme se na Vás brátit s důležitým sdělením týkajícím se revize stanv ČAE. S účinnstí d 1. 1. 2014 dšl ke zrušení zákna sdružvání bčanů (83/1990 Sb. ZSO ) a k přesunu právní úpravy bčanských

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ 2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SVJ Ležáků 352 354 Pardubice dne 11.11.2013 v Pardubicích PROGRAM : Zahájení, prezence, vlba rgánů schůze shrmáždění Zpráva výbru činnsti d 11.9.2013 d termínu knání 2.schůze shrmáždění

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Mravské zemské knihvny v Brně vydaný na základě článku III. dst. 2b statutu Mravské zemské knihvny v Brně (dále jen MZK ) vydanéh Ministerstvem kultury ČR 25. 2. 2002. A. Všebecná část

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 1 Obsah 1. Úvd...3 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd...4 2.1. Závazná pravidla

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více