PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE"

Transkript

1 Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury a cestvníh ruchu... 8 Odbr šklství a tělvýchvy Odbr sciálních věcí Útvar hlavníh architekta Odbr vnitřních věcí Matriční úřad Správní dbr Odbr územníh plánvání Investiční dbr Stavební úřad Majetkvý dbr Odbr správy veřejných statků Odbr infrmačních a kmunikačních technlgií Obecní živnstenský úřad Odbr kntrly Odbr kancelář primátra Odbr kancelář tajemníka Odbr památkvé péče Odbr rzvje a veřejných zakázek... 45

2 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Čísl dbru: 1010 Písmenná zkratka: OOZP Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr chrany živtníh prstředí kmplexně zajišťuje veškeré správní agendy na úseku chrany živtníh prstředí svěřené magistrátu v rámci přenesené půsbnsti. Odbr tak zajišťuje jménem magistrátu výkn státní správy na úseku chrany přírdy a krajiny, chrany vzduší, dpadů, chrany zemědělskéh půdníh fndu, evidence zemědělských pdnikatelů, chrany lesa, rybářství a myslivsti včetně vydávání lveckých a rybářských lístků, chrany vd a v dalších blastech vyplývajících z právních předpisů na úseku chrany živtníh prstředí a zemědělství. Odbr také vede řízení správních deliktech pdle těcht právních předpisů a vyknává půsbnst speciálníh stavebníh úřadu tam, kde je magistrátu jakžt vdprávnímu úřadu svěřvána. Odbr plní též nezbytnu sučinnst s statními rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti. Vedle výknu státní správy v tét blasti dbr dále v rámci samstatné půsbnsti zabezpečuje eklgicku výchvu statutárníh města České Budějvice. Odbr vede rvněž pradensku agendu a zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům v tázkách právní chrany živtníh prstředí, stejně tak plní i další úkly svěřené mu vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Oddělení chrany přírdy a krajiny zajišťuje agendu chrany přírdy a krajiny dle zákna č. 114/1992 Sb., chraně přírdy a krajiny, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu chrany přírdy, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, a t včetně plnění úklů dtčenéh rgánu při rzhdvání jiných rgánů státní správy, jimiž mhu být dtčeny zájmy chrany přírdy, zabezpečuje pr magistrát agendu účasti bčanů pdle 70 zákna chraně přírdy a krajiny, tj. vede průběžně aktualizvanu evidenci bčanských sdružení či jiných subjektů, které pdaly žádst infrmvání pdle tht ustanvení, přičemž tut evidenci stanveným způsbem zpřístupňuje pr ptřeby jiných dbrů, zajišťuje agendu myslivsti a rybářství, která magistrátu přísluší jakžt rgánu státní správy myslivsti dle zákna č. 449/2001 Sb., myslivsti, v platném znění, a jakžt rgánu státní správy rybářství dle zákna č. 99/2004 Sb., rybářství, v platném znění. Oddělení vdníh hspdářství zajišťuje agendu chrany vd dle zákna č. 254/2001 Sb., vdách a změně některých záknů (vdní zákn), v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst vdprávníh úřadu, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, a t včetně plnění úklů dtčenéh rgánu při rzhdvání jiných rgánů státní správy, jimiž mhu být dtčeny zájmy chrany vd, zabezpečuje pr magistrát výkn půsbnsti speciálníh stavebníh úřadu tam, kde má magistrát jakžt vdprávní úřad tt pstavení. III/ 2

3 Oddělení chrany lesa a ZPF zajišťuje agendu chrany lesa a zemědělskéh půdníh fndu dle zákna č. 289/1995 Sb., lesích a změně a dplnění některých záknů (lesní zákn), v platném znění, zákna č. 334/1992 Sb., chraně zemědělskéh půdníh fndu, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy lesů a půsbnst rgánu chrany zemědělskéh půdníh fndu, které jsu magistrátu těmit právními předpisy svěřvány, a t včetně plnění úklů dtčenéh rgánu při rzhdvání jiných rgánů státní správy, jimiž mhu být dtčeny zájmy chrany lesa či chrany zemědělskéh půdníh fndu, zabezpečuje agendu nakládání s reprdukčním materiálem, která na tmt úseku přísluší magistrátu jakžt rgánu státní správy dle zákna č. 149/2003 Sb., bchdu s reprdukčním materiálem lesních dřevin, v platném znění. Oddělení chrany vzduší a dpadů zajišťuje agendu dpadvéh hspdářství dle zákna 185/2001 Sb., dpadech a změně některých dalších záknů, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu veřejné správy v blasti dpadvéh hspdářství, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, zabezpečuje agendu chrany vzduší dle zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší a změně některých dalších záknů (zákn chraně vzduší), v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu chrany vzduší, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, zabezpečuje agendu rstlinlékařské péče, agendu veterinární péče, agendu chrany zvířat prti týrání a agendu evidence zemědělských pdnikatelů dle zákna č. 326/2004 Sb., rstlinlékařské péči a změně některých suvisejících záknů, v platném znění, zákna č. 166/1999 Sb., veterinární péči a změně některých suvisejících záknů, v platném znění, zákna č. 246/1992 Sb., na chranu zvířat prti týrání, v platném znění, zákna č. 257/1999 Sb., zemědělství, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu rstlinlékařské péče, půsbnst rgánu státní správy ve věcech veterinární péče, půsbnst rgánu chrany zvířat a půsbnst rgánu v zemědělství, které jsu magistrátu těmit právními předpisy svěřvány, zajišťuje dtační prgram v grantvé blasti na pdpru chrany živtníh prstředí a envirnmentální vzdělávání a světu v blasti živtníh prstředí. III/ 3

4 FINANČNÍ ODBOR Čísl dbru: 1020 Písmenná zkratka: FO Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Finanční dbr zabezpečuje kmplexně veškeru finanční agendu statutárníh města České Budějvice. V rámci samstatné půsbnsti města zabezpečuje především rzpčtvu agendu, tj. vypracvává návrh rzpčtu města, předkládá jej ke schválení příslušným rgánům města, kntrluje jeh naplňvání a předkládá jeh změny. Odbr rvněž vypracvává a předkládá příslušným rgánům města závěrečný účet. Odbr dále zabezpečuje účetní agendu, tj. vede účetnictví města v suladu s příslušnými právními předpisy z tét blasti. Odbr se také pdílí na financvání ptřeb města cizími prstředky a vede správu dluhvé služby. Odbr zabezpečuje též pplatkvu agendu jak p stránce samsprávné, tak i s hledem na vedení pplatkvéh řízení a výkn dalších správních úknů svěřvaných magistrátu jakžt rgánu státní správy ve vztahu k správním a místním pplatkům. Odbr rvněž zabezpečuje evidenci a vymáhání phledávek z ulžených sankcí (pkut) a nákladů řízení vzniklých při výknu státní správy statními dbry a při činnsti Městské plicie České Budějvice (pkuty na místě nezaplacené), s výjimku dbru správníh. Odbr zajišťuje též vymáhání phledávek města vzniklých ze sukrmprávních vztahů a zabezpečuje agendu půjček z Fndu pdpry kvality bydlení pr bčany města včetně kntrly jejich řádnéh splácení. Finanční dbr zpracvává na vyžádání příslušné finanční analýzy a rzbry, zpracvává návrhy příslušných vnitřních předpisů města v blasti finanční a plní i další rzpčtvé, účetní a jiné finanční úkly vyplývající pr měst z příslušných právních předpisů, ppř. úkly svěřené dbru vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Finanční dbr zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům a příspěvkvým rganizacím zřizvaným městem v tázkách účetních, tázkách evidence majetku a dalších záležitstech spadajících d náplně jeh činnsti. Odbr úzce splupracuje s rgány města při plnění samsprávných úklů města v blasti finanční a rvněž plní nezbytnu sučinnst s rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Odbr prstřednictvím pvěřených pracvníků dbru zabezpečuje agendu půjček z Fndu pdpry kvality bydlení v suladu s příslušnu becně závaznu vyhlášku města, agendu správy a vymáhání phledávek a agendu zpracvávání finančních analýz a rzbrů pr aktuální ptřeby města a jeh rgánů či funkcinářů. Oddělení rzpčtu pdílí se na prjednávání a sestavvání rzpčtu s jedntlivými dbry magistrátu a rganizacemi města, předkládá návrh sestavenéh rzpčtu příslušným rgánům města ke schválení, dle žádstí dbrů a rganizací města předkládá rgánům města k prjednání návrhy rzpčtvých patření, zdpvídá za ddržvání rzpčtvé skladby v suladu s příslušnými závaznými předpisy, sleduje a kntrluje čerpání finančních prstředků města v suladu se schváleným, resp. upraveným rzpčtem, v plletních intervalech zpracvává přehledy finančníh hspdaření města, sestavuje závěrečný účet města a předkládá jej příslušným rgánům města ke schválení, zajišťuje správu dluhvé služby, sleduje hspdaření příspěvkvých rganizací ve vztahu k rzpčtu města. III/ 4

5 Oddělení účetnictví účtuje veškerých účetních případech města v suladu s becně závaznými právními a metdickými předpisy, sumarizuje účetnictví města a rganizací města a sestavuje účetní závěrku, vede účetnictví pdle pravidel pmcnéh analytickéh přehledu (PAP), v suladu s vnitřními předpisy města prvádí veškeré úhrady závazků města, vede účetní evidenci majetku města a účtuje dpisech dluhdbéh majetku, zabezpečuje archivaci všech prvtních účetních dkladů, zajišťuje předávání eknmických infrmací příslušným subjektům pr statistické vykazvání a řízení veřejných financí, pskytuje metdicku pmc statním dbrům magistrátu města a příspěvkvým rganizacím zřizvaným městem v blasti účetnictví a účetní evidence majetku, zdpvídá za plnění pvinnstí města jak plátce DPH vůči správci daně, pdílí se na přípravě a vydávání vnitřních předpisů z blasti účetnictví a evidence majetku. Oddělení pplatků zabezpečuje kmplexně agendu místních a příslušných správních pplatků, tzn. úplné zjištění pplatníků, vyměření pplatků a jejich případné vymáhání, pdílí se na přípravě becně závazných vyhlášek vztahujících se k místním pplatkům, zajišťuje vydávání becně závazné vyhlášky k dani z nemvitstí s příslušnými úpravami na místní pdmínky v suladu s rzhdnutími rgánů města, zabezpečuje prvz hlavní a vedlejší (v neúřední dny) pkladny magistrátu města. III/ 5

6 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Čísl dbru: 1030 Písmenná zkratka: ODSH Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr dpravy a silničníh hspdářství kmplexně zabezpečuje v rámci výknu přenesené půsbnsti agendu evidence mtrvých vzidel, agendu silničníh správníh úřadu, agendu dpravníh úřadu, agendu zkušebních kmisařů, agendu drážníh správníh úřadu a další agendy vyplývající z právních předpisů na úseku dpravy a silničníh hspdářství. Odbr dpravy a silničníh hspdářství zajišťuje jménem magistrátu výkn státní správy ve výše uvedených blastech, včetně rzhdvání správních deliktech spáchaných na těcht úsecích, plnění úklů dtčenéh rgánu při rzhdvání jiných rgánů státní správy a výknu půsbnsti speciálníh stavebníh úřadu tam, kde je magistrátu jakžt silničnímu správnímu úřadu svěřvána. Odbr plní i další úkly v suvislsti s prevencí v blasti bezpečnsti silničníh prvzu, včetně splupráce na akcích BESIP a dalších prjektech týkajících se prvzu na pzemních kmunikacích. Odbr vede rvněž pradensku agendu a zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům a bcím ve správním bvdu magistrátu v tázkách spadajících d náplně jeh činnsti. Odbr plní nezbytnu sučinnst s Plicií ČR a statními rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti, stejně jak i další úkly svěřené mu vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Oddělení dpravníh inženýrství státní správy zajišťuje výkn půsbnsti dpravníh úřadu, která je magistrátu svěřvána záknem č. 111/1994 Sb., silniční dpravě, v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti, zajišťuje výkn půsbnsti drážníh správníh úřadu, která je magistrátu svěřvána záknem č. 266/1994 Sb., dráhách, v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti, zajišťuje agendu zkušebních kmisařů, resp. zkušek žadatelů řidičská právnění, a agendu registrace k prvzvání autškly, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy svěřvanu magistrátu záknem č. 247/2000 Sb., získávání a zdknalvání dbrné způsbilsti k řízení mtrvých vzidel a změnách některých záknů, v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti, a t s výjimku úklů spadajících d agendy matričníh úřadu neb správníh dbru. Oddělení silničníh správníh úřadu zajišťuje výkn půsbnsti silničníh správníh úřadu, která je magistrátu svěřvána záknem č. 13/1997 Sb., pzemních kmunikacích, v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti, a t včetně výknu půsbnsti speciálníh stavebníh úřadu tam, kde je magistrátu jakžt silničnímu správnímu úřadu svěřvána, zajišťuje výkn půsbnsti v blasti silničníh prvzu svěřené magistrátu záknem č. 361/2000 Sb., prvzu na pzemních kmunikacích a změnách některých záknů (zákn silničním prvzu), v platném znění, a t pkud jde stanvvání úpravy prvzu na pzemních kmunikacích a další úkly magistrátu z tht zákna vyplývající, nejsu-li sučástí agendy matričníh úřadu, správníh dbru či dbru sciálních věcí. III/ 6

7 Oddělení evidence mtrvých vzidel zajišťuje agendu evidence vzidel dle zákna č. 56/2001 Sb., pdmínkách prvzu vzidel na pzemních kmunikacích, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy svěřenu magistrátu těmit právními předpisy, zajišťuje agendu pvlvání a dzru nad stanicemi měření emisí svěřenu magistrátu dle výše uvedených právních předpisů, zajišťuje agendu registrace histrických a sprtvních vzidel svěřenu magistrátu dle výše uvedených právních předpisů. III/ 7

8 ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU Čísl dbru: 1040 Písmenná zkratka: OKCR Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr kultury a cestvníh ruchu zabezpečuje kmplexně v rámci samstatné půsbnsti města agendu kultury a cestvníh ruchu. Odbr plní i další úkly na výše uvedeném úseku samstatné půsbnsti vyplývající pr měst z příslušných právních předpisů, ppř. úkly svěřené dbru vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Odbr kultury a cestvníh ruchu zajišťuje též metdicku pmc jiným dbrům a rganizacím města v záležitstech spadajících d náplně jeh činnsti, stejně tak s statními dtčenými dbry úzce splupracuje především při zajišťvání přípravy a realizace jedntlivých kulturních a splečenských akcí. Odbr úzce splupracuje též s rgány města při plnění samsprávných úklů města a zajišťuje nezbytnu sučinnst s rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Oddělení kultury zajišťuje agendu kncepcí, strategií a krdinace aktivit v blasti kultury, tj. zejména vyvíjí kncepční činnst - zajištění, vyhdncení a zveřejnění statistických dat, splupráce při tvrbě nvé strategie města v kultuře, naplňvání a aktualizace strategickéh plánu rzvje kultury, prpjení blastí kultury a cestvníh ruchu s cílem vytvření synergickéh efektu, splupráce na strategickém plánu rzvje města, pskytuje infrmace z blasti kultury, zajišťuje splupráci s pdnikatelsku sféru a získávání dalších finančních prstředků na pdpru kultury ve městě, zajišťuje splupráci s jedntlivými subjekty ve městě prvzujícími kulturní či turistická zařízení a pskytujícími služby v blasti kultury a cestvníh ruchu, aktivně se pdílí na krdinaci splečných akcí, zajišťuje agendu dtací a příspěvků (zejména Dtační prgram na pdpru kultury) v suladu s příslušnými právními předpisy, vnitřními předpisy města a usneseními příslušných rgánů města, zajišťuje agendu suvisející s činnstí příspěvkvých rganizací zřizvaných městem v blasti kultury, zajišťuje splupráci s Kulturní kmisí rady města, zabezpečuje vlastní kulturní agendu zahrnující zejména veškeré agendy suvisející s jedntlivými kulturními a splečenskými akcemi přádanými městem neb s účastí či pd záštitu města, zpracvávání dkumentace z těcht akcí, splupráce i na dalších akcích přádaných ve městě neb reginu, zajišťvání agendy krniky města a vydávání jejíh bulletinu, zajištění evidence, prav a údržby památníků, pamětních desek, sch a jiných uměleckých děl v majetku města, ledaže tat činnst přísluší jinému dbru města neb jinému útvaru či subjektu, vytváření a aktualizace databáze kulturních subjektů ve městě, zajišťvání chdu výstavní síně v budvě radnice p stránce smluvní a dramaturgické, III/ 8

9 Organizvání, prdukční a dramaturgická činnst kulturních, vzdělávacích a splečenských akcí v KD Vltava a KD Slavie: Zajištění dramaturgických plánů pr jedntlivé prstry, vedení rezervačníh kalendáře na prnájmy, zajišťvání smluvních pdkladů k prnájmům, rganizace a technické zabezpečení akcí, Oddělení cestvníh ruchu zabezpečuje vlastní agendu cestvníh ruchu zahrnující zejména vývj kncepční činnsti, vyhdncení a zveřejnění statistických dat, rzvj dílčíh marketingu města včetně zpracvávání marketingvéh plánu CR pr daný rk, splupráce při tvrbě nvé strategie města v cestvním ruchu, naplňvání a aktualizace strategickéh plánu rzvje kultury a cestvníh ruchu, prpjení bu blastí s cílem vytvření synergickéh efektu, splupráci na strategickém plánu rzvje města, prpagaci města frmu ediční, publikační a inzertní činnsti, prezentaci města na veletrzích a výstavách v České republice i v zahraničí, na knferencích a seminářích, na kulturních a splečenských akcích, aktivní pdílení se na prjektech pdprujících rzvj cestvníh ruchu v Českých Budějvicích, splupráci s ubytvateli, průvdci a dalšími pskytvateli služeb cestvníh ruchu v Českých Budějvicích, zajišťvání příslušné smluvní agendy v rámci činnsti dbru (uzavírání smluv a jiných sukrmprávních úknů), zajišťvání agendy dtací a příspěvků (zejména Dtační prgram na pdpru cestvníh ruchu) v suladu s příslušnými právními předpisy, vnitřními předpisy města a usneseními příslušných rgánů města, zajišťvání splupráce s Kmisí rady města pr cestvní ruch, zajišťvání eknmické agendy suvisející s činnstí dbru včetně přípravy návrhu rzpčtu dbru, kntrlní, účetní a rzbrvé činnsti apd. pskytvání infrmací z cestvníh ruchu, zajišťvání splupráce s pdnikatelsku sféru a získávání dalších finančních prstředků na pdpru cestvníh ruchu ve městě, zajišťvání splupráce s jinými veřejnými institucemi, agenturami a rganizacemi půsbícími v blasti cestvníh ruchu (Czech Turism apd.), s partnerskými městy, zabezpečení funkčnsti TIC, rzvje TIC a zvyšvání jeh úrvně a kvality zajišťvání dílčíh marketingu CR ve splupráci s ddělením marketingu a kmunikace KP pr statutární měst České Budějvice zahrnující zejména (prpagaci, prezentaci města na veletrzích, publikační a inzertní činnsti ), zajišťvání každrční ankety a zpracvání statistik vývje CR pr měst České Budějvice a vedení základní přehledvé statistiky zveřejňvané ČSÚ a dalšími institucemi pr regin JČ a pr celu ČR. Oddělení cestvníh ruchu dále prstřednictvím turistickéh a infrmačníh centra zajišťuje infrmační činnst, tj. zejména III/ 9

10 zajišťuje bezplatný infrmační servis turistické infrmace a hspdářské infrmace městě (infrmace nejdůležitějších institucích ve městě, splečnstech v Českých Budějvicích a v klí) pr návštěvníky města i jiné subjekty, pdílí se na rzvji služeb směrem k turistům a byvatelům města, zabezpečuje sběr infrmací městě, kultuře v Českých Budějvicích i v klí, ubytvacích a stravvacích mžnstech ve městě a klí, zabezpečuje dhled nad fungváním vlnčasvéh webvéh prtálu města, zprstředkvatelsku činnst, tj. zejména zajišťuje zprstředkvání služeb veřejnsti (ubytvání, stravvání, prdeje vstupenek), průvdcvský servis (prhlídky města na bjednávku, exkurze v místním pivvaru Budvar apd.), bchdní činnst, tj. zejména zajišťuje předprdej vstupenek na kulturní akce nejrůznějšíh druhu v Českých Budějvicích (CBsystem včetně správy a prpagace webvých stránek tht systému) a v rámci reginu jižních Čech, zajišťuje prdej vstupenek na kulturní a sprtvní akce v České republice v rámci prdejní sítě TICKETPRO, a.s., ppř. v jiných sítích a na další akce dle smluvních vztahů města, zajišťuje prdej phlednic, map, bržur, DVD, upmínkvých předmětů s tématiku Českých Budějvic a jižních Čech, prdej jízdenek MHD České Budějvice a další dplňkvý prdej, zajišťuje prhlídky radnice s výkladem v českém, německém a anglickém jazyce, zajišťuje činnst výstavníh prstru v Malé slnici další činnsti suvisející s agendu turistickéh a infrmačníh centra, zejména evidenci a kntrlu skladvé a pkladní agendy prvzu centra (evidence prpagačních tiskvin, předmětů a jiných materiálů pr ptřeby prezentace a prpagace města) a další. III/ 10

11 ODBOR ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY Čísl dbru: 1050 Písmenná zkratka: OST Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr šklství a tělvýchvy zajišťuje kmplexně výkn státní správy a samsprávy v blasti šklství. V rámci přenesené půsbnsti dbr zajišťuje výkn státní správy svěřvané magistrátu záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn), v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti, a t pr šklská zařízení na území města a mim něj v rámci správníh bvdu magistrátu. V rámci samstatné půsbnsti města dbr zajišťuje veškeru šklsku agendu města, tj. zabezpečuje plnění úklů a výkn půsbnsti městské samsprávy ve šklství v rzsahu vyplývajícím ze šklskéh zákna, dalších právních předpisů, vnitřních předpisů města, usnesení rgánů města aneb z úklů ulžených tajemníkem magistrátu. Odbr tak v samstatné půsbnsti města zajišťuje především předšklní a základní pvinné vzdělávání na území statutárníh města České Budějvice prstřednictvím příspěvkvých rganizací mateřských, základních škl a základních škl uměleckých, které jsu zapsány v rejstříku škl. Odbr též v rámci města spravuje veřejně přístupná sprtviště města s výjimku těch, které náleží d správy dbru sprtvní zařízení neb jiným útvarům či subjektům. Odbr rvněž zajišťuje agendu šklských dtací, tj. pskytvání neinvestičních dtací d blasti sprtu a tělvýchvy, vlnčasvých aktivit dětí a mládeže a na rzvj služeb péče děti d věku 6 let. Odbr šklství a tělvýchvy vede pradensku agendu a zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům a rganizacím města v tázkách spadajících d náplně jeh činnsti. Odbr úzce splupracuje s rgány města při plnění samsprávných úklů města v blasti šklství a rvněž plní nezbytnu sučinnst s rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Odbr prstřednictvím pracvníka pr sprt a tělvýchvu splupracuje s tělvýchvnými zařízeními a rganizacemi se sídlem v Českých Budějvicích, zajišťuje agendu Sprtvní kmise Rady města České Budějvice, aktivně napmáhá prpagaci tělvýchvy a sprtu ve městě, splupracuje na přípravě a realizaci významných sprtvních a tělvýchvných akcí, sleduje ptřeby finančníh zabezpečení sprtu a tělvýchvy a jejich rzvje včetně finančníh zabezpečení zázemí tét činnsti v rámci rzpčtvých pravidel, činí v tét věci návrhy příslušným rgánům města, splupracuje na vytváření sprtvně rekreačních kncepcí a jejich realizaci, ve splupráci se Sprtvní kmisí Rady města České Budějvice navrhuje finanční dtace na pdpru sprtu v Českých Budějvicích, zajišťuje správu a údržbu veřejně přístupných sprtvišť v majetku města, pkud jejich správa nepřísluší dbru sprtvních zařízení neb jinému útvaru či subjektu, aktualizuje web sprtvních aktiv ve městě a splupracuje s ddavatelem těcht služeb. Eknmické ddělení zajišťuje kmplexně eknmicku a rzpčtvu agendu dbru, III/ 11

12 sestavuje a kntrluje rzpčet běžných výdajů pr škly a šklská zařízení, prvádí rzbry hspdaření a kntrlu ddržvání rzpčtvé kázně ze strany dbru a těcht institucí, zajišťuje kntrlu a likvidaci faktur daňvých dkladů, prvádí kntrly hspdaření škl a šklských zařízení a účelnst pskytnutých prstředků vynakládaných z rzpčtu města, prvádí hdncení hspdářské činnsti škl, zajišťuje pdklady pr sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů (výkaz náklady/výnsy, rzvaha, výkaz zisku a ztrát, závazné ukazatele, rzpčtvá patření, platební pukazy), zpracvává a vede agendu úhradě neinvestičních nákladů základních škl za žáky jiných bcí plnící pvinnu šklní dcházku v základních šklách v Českých Budějvicích, zpracvává a vede agendu úhradách neinvestičních nákladů za žáky plnící pvinnu šklní dcházku v základních šklách v jiné bci, zpracvává návrh rzpisu rzpčtu pr škly a šklská zařízení v bvdu půsbnsti a dále jej předává krajskému úřadu, prvádí návrh úprav přímých nákladů d šklství a rámci půsbnsti magistrátu pdává návrh na rzdělení státních prstředků, pdle závazné snvy a závaznéh pstupu stanvenéh ministerstvem zpracvává a předkládá krajskému úřadu rzbr hspdaření za škly a šklská zařízení v bvdu půsbnsti, připravuje pdklady pr zúčtvání prstředků státníh rzpčtu pskytvaných krajským úřadem (dle závazných pstupů stanvených příslušnými ústředními rgány státní správy) finanční vypřádání státních prstředků, spravuje archiv mzdvé a persnální agendy p bývalém šklském úřadu a zabezpečuje agendu nástupnické rganizace vůči bývalým zaměstnancům. Organizační ddělení zabezpečuje prvz základních škl, mateřských škl a šklních jídelen vytváří pdmínky pr plnění pvinné šklní dcházky a zajišťuje pdmínky pr předšklní vzdělávání v psledním rce před zahájením pvinné šklní dcházky, uplatňuje zájmy města, zájmy rdičů neb jiných záknných zástupců dětí, žáků a pedaggických zaměstnanců na rzvji výchvy a vzdělávání vůči předšklním zařízením, šklám a šklským zařízením ve městě, řeší kncepční záležitsti základních škl, mateřských škl a šklních jídelen, zpracvává návrh becně závazných vyhlášek v blasti šklství příslušející městu, navrhuje rgánům města zřízení neb zrušení šklských zařízení, připravuje návrhy a ddatky zřizvacích listin příspěvkvých rganizací, zajišťuje agendu spjenu se jmenváním ředitelů škl a šklských zařízení (knkurzní řízení), předkládá radě města návrhy na jmenvání a dvlání ředitelů šklských příspěvkvých rganizací, krdinuje zápisy d mateřských a základních škl, zabezpečuje agendu zápisu a aktualizace údajů v rejstříku škl a šklských zařízení, shrmažďuje výrční zprávy škl a prvádí hdncení, rzhduje přijímaných patřeních na základě výsledků České šklní inspekce ve šklách, které měst zřizuje, u šklských zařízení prjednává a realizuje nápravná patření pžadvaná příslušnu hygienicku stanicí a statními kntrlními rgány, splupracuje se Šklsku kmisí Rady města České Budějvice a zajišťuje též nezbytnu sučinnst Krajským úřadem Jihčeskéh kraje, shrmažďuje a zpracvává data z dkumentace a evidencí za škly a šklská zařízení zřizvané v bvdu půsbnsti v termínech stanvených příslušnými ústředními rgány státní správy a předává je krajskému úřadu či dalším nadřízeným rganizacím a institucím, prvádí kntrlu statistiky, III/ 12

13 dhlíží na ddržvání výživvých nrem, řeší stížnsti v blasti šklníh stravvání, řeší stížnsti na ředitele šklských zařízení, připravuje pdklady pr pskytnutí investičních prstředků a ve splupráci s řediteli škl a šklských zařízení pr zadání veřejných zakázek při realizaci investic a plní další úkly gesčníh dbru ve vztahu ke šklským příspěvkvým rganizacím, zajišťuje prezentaci škl v radniční výstavní síni, zpracvává a vede agendu práce a mezd ředitelů šklských zařízení, která zřizuje měst, splupracuje s dbrem sciálních věcí v tázce prevence patlgických jevů, především záškláctví, zajišťuje agendu pdpry mládežnických rganizací, tj. zejména splupracuje s mládežnickými rganizacemi se sídlem v Českých Budějvicích, zajišťuje agendu Šklské kmise Rady města České Budějvice, splupracuje na přípravě a realizaci významných akcí vlnéh času dětí a mládeže, sleduje ptřeby finančníh zabezpečení vlnéh času dětí a mládeže a jejich rzvje včetně finančníh zabezpečení zázemí tét činnsti v rámci rzpčtvých pravidel, ve splupráci se Šklsku kmisí Rady města České Budějvice navrhuje finanční dtace na pdpru zajištění vlnéh času dětí a mládeže v Českých Budějvicích, zajišťuje splupráci s mládežnickými rganizacemi se sídlem v Českých Budějvicích. III/ 13

14 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Čísl dbru: 1060 Písmenná zkratka: OSV Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr sciálních věcí zajišťuje kmplexně výkn státní správy a samsprávy v sciální blasti. V rámci státní správy dbr zajišťuje agendu sciálně-právní chrany dětí, tj. vyknává půsbnst rgánu sciálně-právní chrany dětí, která je magistrátu svěřvána záknem č. 359/1999 Sb., sciálně-právní chraně dětí, v platném znění, záknem č. 94/1963 Sb., rdině, v platném znění, záknem č. 218/2003 Sb., dpvědnsti mládeže za prtiprávní činy a sudnictví ve věcech mládeže a změně některých záknů (zákn sudnictví ve věcech mládeže), v platném znění, záknem č. 99/1963 Sb., Občanský sudní řád, v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti. V rámci státní správy dbr zajišťuje i další půsbnsti v sciální blasti svěřvané magistrátu příslušnými právními předpisy na tmt úseku. V rámci samstatné půsbnsti města dbr zajišťuje veškeru sciální agendu města svěřenu mu tímt rganizačním řádem (viz níže agenda ddělení sciální pmci), jinými vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města aneb na základě úklů ulžených tajemníkem magistrátu. Odbr sciálních věcí též vede pradensku agendu a zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům v tázkách spadajících d náplně jeh činnsti. Odbr úzce splupracuje s rgány města při plnění samsprávných úklů města v sciální blasti a rvněž plní nezbytnu sučinnst s rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Odbr prstřednictvím eknma dbru zajišťuje eknmicku a rzpčtvu agendu dbru, kntrlu ddržvání rzpčtu a hspdárnsti vynakládaných prstředků, stejně jak činnsti suvisející s financváním příspěvkvých rganizací města v sciální blasti a klubu důchdců, nestátních neziskvých rganizací a prjektů realizvaných v rámci dbru sciálních věcí. Odbr prstřednictvím metdika příspěvkvých rganizací v sciální blasti kmplexně zajišťuje a krdinuje vztahy mezi příspěvkvými rganizacemi v sciální blasti a mezi statutárním městem České Budějvice jakžt zřizvatelem, stejně jak mezi těmit příspěvkvými rganizacemi navzájem, sleduje uplatňvání zájmů a strategických cílů zřizvatele, sustavně sleduje hspdaření jedntlivých příspěvkvých rganizací a vyhdncuje účelnst pskytnutých finančních prstředků vynakládaných z rzpčtu města a dtací Ministerstva práce a sciálních věcí, prvádí dílčí kntrlní akce, věřuje správnst vykazvání skutečnstí, kntrluje ddržvání rzpčtvé kázně a vyvzuje dílčí závěry kntrlních akcí, sleduje zadávání veřejných zakázek a jejich realizaci příspěvkvými rganizacemi. Oddělení sciálně-právní chrany dětí zajišťuje kmplexně výkn státní správy na úseku sciálně-právní chrany dětí v rzsahu, ve kterém je magistrátu výše uvedenými právními předpisy svěřván, tj. zejména: zabezpečuje a zaměřuje se na vyhledávání dětí siřelých, dětí, jejichž rdiče neplní své pvinnsti, dětí svěřených cizí sbě, dětí, které vedu zahálčivý živt, dpuští se útěků, pžívají návykvé látky a dětí, na kterých byl spáchán trestný čin, pskytuje pradenství a rzhduje patřeních na chranu dětí, III/ 14

15 ve stanvených případech vyknává funkci klizníh patrvníka nezletilých dětí, zabezpečuje agendu sciální kurately pr děti a mládež, zprstředkvává náhradní rdinnu péči (svjení a pěstunsku péči), uzavírá dhdy výknu pěstunské péče a naplňuje závazky z těcht dhd vyplývající, prstřednictvím Systému včasné intervence zajišťuje perativní přístup k registru SPOD vybraným institucím a rgánům. Oddělení sciální pmci zajišťuje plnění samsprávných úklů města v sciální blasti, zejména prvádí umisťvání bčanů d dmů s pečvatelsku službu na území města a umisťvání bčanů d bezbariérvých bytů, pskytuje pmc sbám s předpkladem zbavení či mezení způsbilsti k právním úknům, v případě ptřeby pdává návrhy k sudu na zbavení či mezení způsbilsti k právním úknům a zajišťuje následnu péči tyt bčany, prstřednictvím kurátrů pr dspělé pskytuje pmc sbám splečensky nepřizpůsbeným, hrženým sciálním vylučením a bčanům p prpuštění z výknu trestu dnětí svbdy, navrhuje peněžité a věcné dávky bčanům prpuštěným z výknu trestu, splupracuje s bcemi, úřady práce, azylvými dmy a dalšími institucemi, které se snaží zařazení nepřizpůsbených bčanů d splečnsti a pmáhá zajistit důstjný způsb živta pr tyt bčany, zajišťuje prtidrgvu prevenci, pradenství příslušníkům etnických menšin, pskytuje pmc bčanům závislým na alkhlu a drgách, krdinuje splupráci neziskvých rganizací na území města, pskytuje pradenství v pdávání grantů a prjektů na jejich činnst, realizuje prjekty pdpřené z dtačních titulů týkající se sciální blasti, realizuje plánvání sciálních služeb ve městě, zajišťuje službu tlumčení pr neslyšící, spravuje a řídí prvz klubů důchdců na území města, zajišťuje kulturní a splečenské vyžití senirů v klubu důchdců, plní i další samsprávné úkly, jimiž byl dbr rgány města pvěřen, zajišťuje výkn státní správy v sciální blasti, který je magistrátu svěřván příslušnými právními předpisy, s výjimku agendy sciálně-právní chrany dětí, která je vyknávána ddělením sciálněprávní chrany dětí, tj. ddělení zejména zabezpečuje pskytvání sciálníh pradenství na dbrné úrvni, zprstředkvává kntakt se splečenským prstředím, zajišťuje terapeutické činnsti a pmc při prsazvání práv a zájmů klientů, pmáhá s vyřizváním sbních záležitstí klientů, rzhduje ustanvení zvláštníh příjemce dávky důchdvéh pjištění pdle zákna č. 582/1991 Sb., rganizaci a prvádění sciálníh zabezpečení, v platném znění, rzhduje stanvení úhrady za stravu a za péči v případech, kdy je dítě umístěn d dmva pr sby se zdravtním pstižením na základě rzhdnutí sudu nařízení ústavní výchvy neb předběžnéh patření pdle zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění, zajišťuje pdepisvání smluv pskytvání sciálních služeb pdle zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění, sbám, které pdle lékařskéh psudku nejsu schpny samy jednat a nemají záknnéh zástupce, vydává a vede evidenci parkvacích průkazů pr sby se zdravtním pstižením dle zákna č. 361/2000 Sb., prvzu na pzemních kmunikacích a změnách některých záknů (zákn silničním prvzu), v platném znění, III/ 15

16 rzhduje přiznání jednrázvé náhrady ke zmírnění některých křivd způsbených kmunistickým režimem dle vládníh nařízení č. 165/1997 Sb., v platném znění, zajišťuje splupráci, sučinnst a krdinaci subjektů v rámci pskytvání dávek a následné kntrly využívání dávek (na základě znalsti prstředí) ze všech systémů sciálníh zabezpečení, v rámci jejich prvázání a dsažení účelu dávek, vede Standardizvaný záznam sciálníh pracvníka, který je sučástí Jedntnéh infrmačníh systému práce a sciálních věcí. III/ 16

17 ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Čísl dbru: 1070 Písmenná zkratka: UHA Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Útvar hlavníh architekta kmplexně zabezpečuje psuzvání prjektvé a jiné dkumentace významných a nárčných staveb z hlediska zájmů samsprávy, a t p stránce architektnické, urbanistické, dpravní, památkvé, chrany živtníh prstředí, územní a stavební, přičemž tyt zájmy a stanviska města uplatňuje vůči jedntlivým rgánům státní správy v rámci tvrby dkumentů územníh plánvání či v rámci územníh, stavebníh či jinéh příslušnéh správníh řízení. Odbr se aktivně pdílí na přípravě dkumentů v územním plánvání, dpravní plitiky města a dalších dkumentů majících význam pr urbanistický a dpravní rzvj města. Odbr aktivně sleduje vývj výstavby ve městě a vede knzultace a jednání s prjektanty, investry, ddavateli, zástupci státní správy a příslušných rganizací a s dalšími účastníky výstavby s cílem dsáhnut efektivníh a udržitelnéh rzvje zástavby a veřejnéh prstru na území města. Odbr se též vyjadřuje k jedntlivým prjektům realizvaným městem či jinými subjekty s hledem na výše uvedené samsprávné zájmy. Odbr krdinuje územní rzvj dle schválenéh územníh plánu města a prpaguje urbanismus a architekturu Českých Budějvic. Odbr v rámci své činnsti zpracvává pravidelné zprávy a předkládá je příslušným rgánům města splu s dalšími návrhy a kncepcemi řešení jedntlivých aspektů rzvje a prblémvých lkalit. Odbr též zajišťuje pravidelnu analýzu dpravní situace ve městě a připravuje pravidelné sčítání dpravy. Výstupy z těcht sčítání předkládá rgánům města. Odbr dále navrhuje vypsání urbanistických, architektnických a i výtvarných sutěží na řešení výstavby, přestavby, zpracvává pr ně pdklady a zajištuje jejich průběh. Splupracuje s dbrnými dbry magistrátu při řešení kncepčních a rzvjvých záměrů města ve všech blasti půsbnsti samsprávy města. Odbr navazuje splupráci se středními a vyskými šklami stavebníh a architektnickéh směru, kterým dbr zadává témata pr seminární, bakalářské a diplmvé práce. Odbr plní i další úkly svěřené mu vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. III/ 17

18 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ Čísl dbru: 1080 Písmenná zkratka: OVV Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr zajišťuje rganizační a technické zázemí chdu úřadu, včetně správy budv užívaných úřadem a majetku s tím suvisejícím. Odbr plní i další úkly svěřené mu vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Oddělení správy radnice kmplexně zajišťuje chd úřadu p stránce technické, zejména pak zajišťuje správu budv užívaných magistrátem včetně zajištění činnsti vrátnic a případné strahy těcht budv, a rvněž včetně zajištění ddávek energií, ptřebnéh materiálu, vybavení a zajištění úklidu, údržby, prav a reknstrukcí těcht nemvitstí, stejně jak eknmicku agendu s tím suvisející, rganizuje sbní přepravu a dispečink služebních jízd, vede agendu ztrát a nálezů, spravuje p stránce technické a persnální výstavní síň radnice, splupracuje při zajišťvání výstav, kulturních a splečenských akcí i v dalších prstrách úřadu, zajišťuje agendu prnájmů nádvří radnice, břadní síně, zasedací místnsti zastupitelstva města a dalších prstr úřadu, zajišťuje telefnní služby a vede seznam telefnních čísel a ústředen, který pravidelně aktualizuje, zajišťuje kpírvací služby pr ptřebu úřadu, zajišťuje ddržvání pravidel prtipžární chrany v bjektech užívaných úřadem, zajišťuje správu rekreačníh bjektu Nvá Pec, zajišťuje nákup mvitéh majetku pr ptřeby chdu úřadu, včetně kancelářských ptřeb a dbrných publikací, a dále vede evidenci tht majetku, kteru pravidelně aktualizuje na základě řádných inventur, zajišťuje agendu vyřazvání mvitéh majetku stejně jak případné zápůjčky mvitéh majetku, vede evidenci jízd a zajišťuje prvz vzvéh parku úřadu p stránce technické a eknmické, zabezpečuje závdní stravvání, zajišťuje chd pdatelny magistrátu a dručvací služby, zajišťuje případnu účast města, ppř. magistrátu, na úknech prváděných v rámci výknu rzhdnutí, resp. exekuce, zajišťuje ve splupráci s dbrem kanceláře tajemníka vlastní skartaci písemnstí vzniklých z činnsti města či úřadu (evidenci, dvz, eknmiku) pté, c dbr kanceláře tajemníka pstupem dle příslušnéh vnitřníh předpisu zaměstnavatele zabezpečil pdání skartačníh návrhu a jeh schválení příslušnými rgány, zajišťuje agendu bezpečnsti práce, evidence a vyřizvání pracvních úrazů a pršklvání pracvníků v tét blasti. III/ 18

19 MATRIČNÍ ÚŘAD Čísl dbru: 1090 Písmenná zkratka: MAU Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Matriční úřad kmplexně zajišťuje v přenesené půsbnsti veškeré matriční agendy, agendu věřvání listin a pravsti pdpisu, agendu výpisů z Rejstříku trestů, agendu evidence byvatel, agendu bčanských průkazů, agendu cestvních dkladů, agendu řidičských průkazů, agendu paměťvých karet řidiče a servisních paměťvých karet a agendu dbrné způsbilsti k řízení mtrvých vzidel, přičemž v rámci těcht agend vede příslušná správní řízení včetně řízení správních deliktech spáchaných na výše uvedených úsecích, stejně jak vydává příslušná věření, svědčení a sdělení. Matriční úřad vedle výknu státní správy na výše uvedených úsecích zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům v tázkách matričních a dalších, pkud spadají d náplně jeh činnsti. Odbr úzce splupracuje s primátrem města, náměstky primátra a dbrem kancelář primátra, pkud jde zajištění pvinnstí města při uzavírání manželství a registrvanéh partnerství. Odbr též plní nezbytnu sučinnst s statními rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti, a další úkly svěřené mu vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Oddělení matrik zajišťuje matriční agendy dle zákna 301/2000 Sb., matrikách, jménu a příjmení, v platném znění, zákna č. 94/1963 Sb., rdině, v platném znění, zákna č. 97/1963 Sb., mezinárdním právu sukrmém a prcesním, v platném znění, zákna č. 115/2006 Sb., registrvaném partnerství, v platném znění, zákna č. 40/1993 Sb. nabývání a pzbývání státníh bčanství České republiky, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst matričníh úřadu, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, zajišťuje agendu věřvání listin a pravsti pdpisu dle zákna č. 21/2006 Sb., věřvání shdy pisu neb kpie s listinu a věřvání pravsti pdpisu a změně některých záknů (zákn věřvání), v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst k vidimaci a legalizaci, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, zajišťuje agendu přijímání a věřvání žádstí výpisů z Rejstříku trestů dle zákna č. 269/1994 Sb., Rejstříku trestů, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst k přijímání žádstí a jejich věřvání, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána. Oddělení evidence byvatel, bčanských průkazů, cestvních dkladů a řidičských průkazů zajišťuje agendu evidence byvatel dle zákna č. 133/2000 Sb., evidenci byvatel a rdných číslech a změně některých záknů (zákn evidenci byvatel), v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy, která je těmit právními předpisy magistrátu svěřvána, zajišťuje agendu bčanských průkazů dle zákna č. 328/1999 Sb., bčanských průkazech, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy, která je těmit právními předpisy magistrátu svěřvána, zajišťuje agendu cestvních dkladů dle zákna č. 329/1999 Sb., cestvních dkladech a změně zákna č. 283/1991 Sb., Plicii České republiky, ve znění pzdějších předpisů, (zákn cestvních dkladech), v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy, která je těmit právními předpisy magistrátu svěřvána, III/ 19

20 zajišťuje agendu řidičských průkazů, agendu paměťvých karet řidiče a servisních paměťvých karet a agendu dbrné způsbilsti k řízení mtrvých vzidel dle zákna č. 361/2000 Sb., prvzu na pzemních kmunikacích a změnách některých záknů (zákn silničním prvzu), v platném znění, zákna č. 56/2001 Sb., pdmínkách prvzu vzidel na pzemních kmunikacích, v platném znění, zákna č. 247/2000 Sb., získávání a zdknalvání dbrné způsbilsti k řízení mtrvých vzidel a změnách některých záknů, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy, která je těmit právními předpisy magistrátu svěřvána, s výjimku agendy vyknávané dbrem dpravy a silničníh hspdářství, správním dbrem neb dbrem sciálních věcí. III/ 20

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 list 1/2 QS 55-01 Přílha č. 1 Přílha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma dbrů a zvláštních rganizačních slžek ÚMČ Praha 10 list 2/2 QS 55-01 Přílha č. 1 starsta tajemník 1. zástupce

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Rčník LIX Sešit 8 Srpen 2003 Část nrmativní O B S A H - Vyhláška č. 160/2003 Sb., kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více