PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE"

Transkript

1 Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury a cestvníh ruchu... 8 Odbr šklství a tělvýchvy Odbr sciálních věcí Útvar hlavníh architekta Odbr vnitřních věcí Matriční úřad Správní dbr Odbr územníh plánvání Investiční dbr Stavební úřad Majetkvý dbr Odbr správy veřejných statků Odbr infrmačních a kmunikačních technlgií Obecní živnstenský úřad Odbr kntrly Odbr kancelář primátra Odbr kancelář tajemníka Odbr památkvé péče Odbr rzvje a veřejných zakázek... 45

2 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Čísl dbru: 1010 Písmenná zkratka: OOZP Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr chrany živtníh prstředí kmplexně zajišťuje veškeré správní agendy na úseku chrany živtníh prstředí svěřené magistrátu v rámci přenesené půsbnsti. Odbr tak zajišťuje jménem magistrátu výkn státní správy na úseku chrany přírdy a krajiny, chrany vzduší, dpadů, chrany zemědělskéh půdníh fndu, evidence zemědělských pdnikatelů, chrany lesa, rybářství a myslivsti včetně vydávání lveckých a rybářských lístků, chrany vd a v dalších blastech vyplývajících z právních předpisů na úseku chrany živtníh prstředí a zemědělství. Odbr také vede řízení správních deliktech pdle těcht právních předpisů a vyknává půsbnst speciálníh stavebníh úřadu tam, kde je magistrátu jakžt vdprávnímu úřadu svěřvána. Odbr plní též nezbytnu sučinnst s statními rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti. Vedle výknu státní správy v tét blasti dbr dále v rámci samstatné půsbnsti zabezpečuje eklgicku výchvu statutárníh města České Budějvice. Odbr vede rvněž pradensku agendu a zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům v tázkách právní chrany živtníh prstředí, stejně tak plní i další úkly svěřené mu vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Oddělení chrany přírdy a krajiny zajišťuje agendu chrany přírdy a krajiny dle zákna č. 114/1992 Sb., chraně přírdy a krajiny, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu chrany přírdy, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, a t včetně plnění úklů dtčenéh rgánu při rzhdvání jiných rgánů státní správy, jimiž mhu být dtčeny zájmy chrany přírdy, zabezpečuje pr magistrát agendu účasti bčanů pdle 70 zákna chraně přírdy a krajiny, tj. vede průběžně aktualizvanu evidenci bčanských sdružení či jiných subjektů, které pdaly žádst infrmvání pdle tht ustanvení, přičemž tut evidenci stanveným způsbem zpřístupňuje pr ptřeby jiných dbrů, zajišťuje agendu myslivsti a rybářství, která magistrátu přísluší jakžt rgánu státní správy myslivsti dle zákna č. 449/2001 Sb., myslivsti, v platném znění, a jakžt rgánu státní správy rybářství dle zákna č. 99/2004 Sb., rybářství, v platném znění. Oddělení vdníh hspdářství zajišťuje agendu chrany vd dle zákna č. 254/2001 Sb., vdách a změně některých záknů (vdní zákn), v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst vdprávníh úřadu, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, a t včetně plnění úklů dtčenéh rgánu při rzhdvání jiných rgánů státní správy, jimiž mhu být dtčeny zájmy chrany vd, zabezpečuje pr magistrát výkn půsbnsti speciálníh stavebníh úřadu tam, kde má magistrát jakžt vdprávní úřad tt pstavení. III/ 2

3 Oddělení chrany lesa a ZPF zajišťuje agendu chrany lesa a zemědělskéh půdníh fndu dle zákna č. 289/1995 Sb., lesích a změně a dplnění některých záknů (lesní zákn), v platném znění, zákna č. 334/1992 Sb., chraně zemědělskéh půdníh fndu, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy lesů a půsbnst rgánu chrany zemědělskéh půdníh fndu, které jsu magistrátu těmit právními předpisy svěřvány, a t včetně plnění úklů dtčenéh rgánu při rzhdvání jiných rgánů státní správy, jimiž mhu být dtčeny zájmy chrany lesa či chrany zemědělskéh půdníh fndu, zabezpečuje agendu nakládání s reprdukčním materiálem, která na tmt úseku přísluší magistrátu jakžt rgánu státní správy dle zákna č. 149/2003 Sb., bchdu s reprdukčním materiálem lesních dřevin, v platném znění. Oddělení chrany vzduší a dpadů zajišťuje agendu dpadvéh hspdářství dle zákna 185/2001 Sb., dpadech a změně některých dalších záknů, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu veřejné správy v blasti dpadvéh hspdářství, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, zabezpečuje agendu chrany vzduší dle zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší a změně některých dalších záknů (zákn chraně vzduší), v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu chrany vzduší, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, zabezpečuje agendu rstlinlékařské péče, agendu veterinární péče, agendu chrany zvířat prti týrání a agendu evidence zemědělských pdnikatelů dle zákna č. 326/2004 Sb., rstlinlékařské péči a změně některých suvisejících záknů, v platném znění, zákna č. 166/1999 Sb., veterinární péči a změně některých suvisejících záknů, v platném znění, zákna č. 246/1992 Sb., na chranu zvířat prti týrání, v platném znění, zákna č. 257/1999 Sb., zemědělství, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu rstlinlékařské péče, půsbnst rgánu státní správy ve věcech veterinární péče, půsbnst rgánu chrany zvířat a půsbnst rgánu v zemědělství, které jsu magistrátu těmit právními předpisy svěřvány, zajišťuje dtační prgram v grantvé blasti na pdpru chrany živtníh prstředí a envirnmentální vzdělávání a světu v blasti živtníh prstředí. III/ 3

4 FINANČNÍ ODBOR Čísl dbru: 1020 Písmenná zkratka: FO Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Finanční dbr zabezpečuje kmplexně veškeru finanční agendu statutárníh města České Budějvice. V rámci samstatné půsbnsti města zabezpečuje především rzpčtvu agendu, tj. vypracvává návrh rzpčtu města, předkládá jej ke schválení příslušným rgánům města, kntrluje jeh naplňvání a předkládá jeh změny. Odbr rvněž vypracvává a předkládá příslušným rgánům města závěrečný účet. Odbr dále zabezpečuje účetní agendu, tj. vede účetnictví města v suladu s příslušnými právními předpisy z tét blasti. Odbr se také pdílí na financvání ptřeb města cizími prstředky a vede správu dluhvé služby. Odbr zabezpečuje též pplatkvu agendu jak p stránce samsprávné, tak i s hledem na vedení pplatkvéh řízení a výkn dalších správních úknů svěřvaných magistrátu jakžt rgánu státní správy ve vztahu k správním a místním pplatkům. Odbr rvněž zabezpečuje evidenci a vymáhání phledávek z ulžených sankcí (pkut) a nákladů řízení vzniklých při výknu státní správy statními dbry a při činnsti Městské plicie České Budějvice (pkuty na místě nezaplacené), s výjimku dbru správníh. Odbr zajišťuje též vymáhání phledávek města vzniklých ze sukrmprávních vztahů a zabezpečuje agendu půjček z Fndu pdpry kvality bydlení pr bčany města včetně kntrly jejich řádnéh splácení. Finanční dbr zpracvává na vyžádání příslušné finanční analýzy a rzbry, zpracvává návrhy příslušných vnitřních předpisů města v blasti finanční a plní i další rzpčtvé, účetní a jiné finanční úkly vyplývající pr měst z příslušných právních předpisů, ppř. úkly svěřené dbru vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Finanční dbr zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům a příspěvkvým rganizacím zřizvaným městem v tázkách účetních, tázkách evidence majetku a dalších záležitstech spadajících d náplně jeh činnsti. Odbr úzce splupracuje s rgány města při plnění samsprávných úklů města v blasti finanční a rvněž plní nezbytnu sučinnst s rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Odbr prstřednictvím pvěřených pracvníků dbru zabezpečuje agendu půjček z Fndu pdpry kvality bydlení v suladu s příslušnu becně závaznu vyhlášku města, agendu správy a vymáhání phledávek a agendu zpracvávání finančních analýz a rzbrů pr aktuální ptřeby města a jeh rgánů či funkcinářů. Oddělení rzpčtu pdílí se na prjednávání a sestavvání rzpčtu s jedntlivými dbry magistrátu a rganizacemi města, předkládá návrh sestavenéh rzpčtu příslušným rgánům města ke schválení, dle žádstí dbrů a rganizací města předkládá rgánům města k prjednání návrhy rzpčtvých patření, zdpvídá za ddržvání rzpčtvé skladby v suladu s příslušnými závaznými předpisy, sleduje a kntrluje čerpání finančních prstředků města v suladu se schváleným, resp. upraveným rzpčtem, v plletních intervalech zpracvává přehledy finančníh hspdaření města, sestavuje závěrečný účet města a předkládá jej příslušným rgánům města ke schválení, zajišťuje správu dluhvé služby, sleduje hspdaření příspěvkvých rganizací ve vztahu k rzpčtu města. III/ 4

5 Oddělení účetnictví účtuje veškerých účetních případech města v suladu s becně závaznými právními a metdickými předpisy, sumarizuje účetnictví města a rganizací města a sestavuje účetní závěrku, vede účetnictví pdle pravidel pmcnéh analytickéh přehledu (PAP), v suladu s vnitřními předpisy města prvádí veškeré úhrady závazků města, vede účetní evidenci majetku města a účtuje dpisech dluhdbéh majetku, zabezpečuje archivaci všech prvtních účetních dkladů, zajišťuje předávání eknmických infrmací příslušným subjektům pr statistické vykazvání a řízení veřejných financí, pskytuje metdicku pmc statním dbrům magistrátu města a příspěvkvým rganizacím zřizvaným městem v blasti účetnictví a účetní evidence majetku, zdpvídá za plnění pvinnstí města jak plátce DPH vůči správci daně, pdílí se na přípravě a vydávání vnitřních předpisů z blasti účetnictví a evidence majetku. Oddělení pplatků zabezpečuje kmplexně agendu místních a příslušných správních pplatků, tzn. úplné zjištění pplatníků, vyměření pplatků a jejich případné vymáhání, pdílí se na přípravě becně závazných vyhlášek vztahujících se k místním pplatkům, zajišťuje vydávání becně závazné vyhlášky k dani z nemvitstí s příslušnými úpravami na místní pdmínky v suladu s rzhdnutími rgánů města, zabezpečuje prvz hlavní a vedlejší (v neúřední dny) pkladny magistrátu města. III/ 5

6 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Čísl dbru: 1030 Písmenná zkratka: ODSH Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr dpravy a silničníh hspdářství kmplexně zabezpečuje v rámci výknu přenesené půsbnsti agendu evidence mtrvých vzidel, agendu silničníh správníh úřadu, agendu dpravníh úřadu, agendu zkušebních kmisařů, agendu drážníh správníh úřadu a další agendy vyplývající z právních předpisů na úseku dpravy a silničníh hspdářství. Odbr dpravy a silničníh hspdářství zajišťuje jménem magistrátu výkn státní správy ve výše uvedených blastech, včetně rzhdvání správních deliktech spáchaných na těcht úsecích, plnění úklů dtčenéh rgánu při rzhdvání jiných rgánů státní správy a výknu půsbnsti speciálníh stavebníh úřadu tam, kde je magistrátu jakžt silničnímu správnímu úřadu svěřvána. Odbr plní i další úkly v suvislsti s prevencí v blasti bezpečnsti silničníh prvzu, včetně splupráce na akcích BESIP a dalších prjektech týkajících se prvzu na pzemních kmunikacích. Odbr vede rvněž pradensku agendu a zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům a bcím ve správním bvdu magistrátu v tázkách spadajících d náplně jeh činnsti. Odbr plní nezbytnu sučinnst s Plicií ČR a statními rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti, stejně jak i další úkly svěřené mu vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Oddělení dpravníh inženýrství státní správy zajišťuje výkn půsbnsti dpravníh úřadu, která je magistrátu svěřvána záknem č. 111/1994 Sb., silniční dpravě, v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti, zajišťuje výkn půsbnsti drážníh správníh úřadu, která je magistrátu svěřvána záknem č. 266/1994 Sb., dráhách, v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti, zajišťuje agendu zkušebních kmisařů, resp. zkušek žadatelů řidičská právnění, a agendu registrace k prvzvání autškly, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy svěřvanu magistrátu záknem č. 247/2000 Sb., získávání a zdknalvání dbrné způsbilsti k řízení mtrvých vzidel a změnách některých záknů, v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti, a t s výjimku úklů spadajících d agendy matričníh úřadu neb správníh dbru. Oddělení silničníh správníh úřadu zajišťuje výkn půsbnsti silničníh správníh úřadu, která je magistrátu svěřvána záknem č. 13/1997 Sb., pzemních kmunikacích, v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti, a t včetně výknu půsbnsti speciálníh stavebníh úřadu tam, kde je magistrátu jakžt silničnímu správnímu úřadu svěřvána, zajišťuje výkn půsbnsti v blasti silničníh prvzu svěřené magistrátu záknem č. 361/2000 Sb., prvzu na pzemních kmunikacích a změnách některých záknů (zákn silničním prvzu), v platném znění, a t pkud jde stanvvání úpravy prvzu na pzemních kmunikacích a další úkly magistrátu z tht zákna vyplývající, nejsu-li sučástí agendy matričníh úřadu, správníh dbru či dbru sciálních věcí. III/ 6

7 Oddělení evidence mtrvých vzidel zajišťuje agendu evidence vzidel dle zákna č. 56/2001 Sb., pdmínkách prvzu vzidel na pzemních kmunikacích, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy svěřenu magistrátu těmit právními předpisy, zajišťuje agendu pvlvání a dzru nad stanicemi měření emisí svěřenu magistrátu dle výše uvedených právních předpisů, zajišťuje agendu registrace histrických a sprtvních vzidel svěřenu magistrátu dle výše uvedených právních předpisů. III/ 7

8 ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU Čísl dbru: 1040 Písmenná zkratka: OKCR Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr kultury a cestvníh ruchu zabezpečuje kmplexně v rámci samstatné půsbnsti města agendu kultury a cestvníh ruchu. Odbr plní i další úkly na výše uvedeném úseku samstatné půsbnsti vyplývající pr měst z příslušných právních předpisů, ppř. úkly svěřené dbru vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Odbr kultury a cestvníh ruchu zajišťuje též metdicku pmc jiným dbrům a rganizacím města v záležitstech spadajících d náplně jeh činnsti, stejně tak s statními dtčenými dbry úzce splupracuje především při zajišťvání přípravy a realizace jedntlivých kulturních a splečenských akcí. Odbr úzce splupracuje též s rgány města při plnění samsprávných úklů města a zajišťuje nezbytnu sučinnst s rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Oddělení kultury zajišťuje agendu kncepcí, strategií a krdinace aktivit v blasti kultury, tj. zejména vyvíjí kncepční činnst - zajištění, vyhdncení a zveřejnění statistických dat, splupráce při tvrbě nvé strategie města v kultuře, naplňvání a aktualizace strategickéh plánu rzvje kultury, prpjení blastí kultury a cestvníh ruchu s cílem vytvření synergickéh efektu, splupráce na strategickém plánu rzvje města, pskytuje infrmace z blasti kultury, zajišťuje splupráci s pdnikatelsku sféru a získávání dalších finančních prstředků na pdpru kultury ve městě, zajišťuje splupráci s jedntlivými subjekty ve městě prvzujícími kulturní či turistická zařízení a pskytujícími služby v blasti kultury a cestvníh ruchu, aktivně se pdílí na krdinaci splečných akcí, zajišťuje agendu dtací a příspěvků (zejména Dtační prgram na pdpru kultury) v suladu s příslušnými právními předpisy, vnitřními předpisy města a usneseními příslušných rgánů města, zajišťuje agendu suvisející s činnstí příspěvkvých rganizací zřizvaných městem v blasti kultury, zajišťuje splupráci s Kulturní kmisí rady města, zabezpečuje vlastní kulturní agendu zahrnující zejména veškeré agendy suvisející s jedntlivými kulturními a splečenskými akcemi přádanými městem neb s účastí či pd záštitu města, zpracvávání dkumentace z těcht akcí, splupráce i na dalších akcích přádaných ve městě neb reginu, zajišťvání agendy krniky města a vydávání jejíh bulletinu, zajištění evidence, prav a údržby památníků, pamětních desek, sch a jiných uměleckých děl v majetku města, ledaže tat činnst přísluší jinému dbru města neb jinému útvaru či subjektu, vytváření a aktualizace databáze kulturních subjektů ve městě, zajišťvání chdu výstavní síně v budvě radnice p stránce smluvní a dramaturgické, III/ 8

9 Organizvání, prdukční a dramaturgická činnst kulturních, vzdělávacích a splečenských akcí v KD Vltava a KD Slavie: Zajištění dramaturgických plánů pr jedntlivé prstry, vedení rezervačníh kalendáře na prnájmy, zajišťvání smluvních pdkladů k prnájmům, rganizace a technické zabezpečení akcí, Oddělení cestvníh ruchu zabezpečuje vlastní agendu cestvníh ruchu zahrnující zejména vývj kncepční činnsti, vyhdncení a zveřejnění statistických dat, rzvj dílčíh marketingu města včetně zpracvávání marketingvéh plánu CR pr daný rk, splupráce při tvrbě nvé strategie města v cestvním ruchu, naplňvání a aktualizace strategickéh plánu rzvje kultury a cestvníh ruchu, prpjení bu blastí s cílem vytvření synergickéh efektu, splupráci na strategickém plánu rzvje města, prpagaci města frmu ediční, publikační a inzertní činnsti, prezentaci města na veletrzích a výstavách v České republice i v zahraničí, na knferencích a seminářích, na kulturních a splečenských akcích, aktivní pdílení se na prjektech pdprujících rzvj cestvníh ruchu v Českých Budějvicích, splupráci s ubytvateli, průvdci a dalšími pskytvateli služeb cestvníh ruchu v Českých Budějvicích, zajišťvání příslušné smluvní agendy v rámci činnsti dbru (uzavírání smluv a jiných sukrmprávních úknů), zajišťvání agendy dtací a příspěvků (zejména Dtační prgram na pdpru cestvníh ruchu) v suladu s příslušnými právními předpisy, vnitřními předpisy města a usneseními příslušných rgánů města, zajišťvání splupráce s Kmisí rady města pr cestvní ruch, zajišťvání eknmické agendy suvisející s činnstí dbru včetně přípravy návrhu rzpčtu dbru, kntrlní, účetní a rzbrvé činnsti apd. pskytvání infrmací z cestvníh ruchu, zajišťvání splupráce s pdnikatelsku sféru a získávání dalších finančních prstředků na pdpru cestvníh ruchu ve městě, zajišťvání splupráce s jinými veřejnými institucemi, agenturami a rganizacemi půsbícími v blasti cestvníh ruchu (Czech Turism apd.), s partnerskými městy, zabezpečení funkčnsti TIC, rzvje TIC a zvyšvání jeh úrvně a kvality zajišťvání dílčíh marketingu CR ve splupráci s ddělením marketingu a kmunikace KP pr statutární měst České Budějvice zahrnující zejména (prpagaci, prezentaci města na veletrzích, publikační a inzertní činnsti ), zajišťvání každrční ankety a zpracvání statistik vývje CR pr měst České Budějvice a vedení základní přehledvé statistiky zveřejňvané ČSÚ a dalšími institucemi pr regin JČ a pr celu ČR. Oddělení cestvníh ruchu dále prstřednictvím turistickéh a infrmačníh centra zajišťuje infrmační činnst, tj. zejména III/ 9

10 zajišťuje bezplatný infrmační servis turistické infrmace a hspdářské infrmace městě (infrmace nejdůležitějších institucích ve městě, splečnstech v Českých Budějvicích a v klí) pr návštěvníky města i jiné subjekty, pdílí se na rzvji služeb směrem k turistům a byvatelům města, zabezpečuje sběr infrmací městě, kultuře v Českých Budějvicích i v klí, ubytvacích a stravvacích mžnstech ve městě a klí, zabezpečuje dhled nad fungváním vlnčasvéh webvéh prtálu města, zprstředkvatelsku činnst, tj. zejména zajišťuje zprstředkvání služeb veřejnsti (ubytvání, stravvání, prdeje vstupenek), průvdcvský servis (prhlídky města na bjednávku, exkurze v místním pivvaru Budvar apd.), bchdní činnst, tj. zejména zajišťuje předprdej vstupenek na kulturní akce nejrůznějšíh druhu v Českých Budějvicích (CBsystem včetně správy a prpagace webvých stránek tht systému) a v rámci reginu jižních Čech, zajišťuje prdej vstupenek na kulturní a sprtvní akce v České republice v rámci prdejní sítě TICKETPRO, a.s., ppř. v jiných sítích a na další akce dle smluvních vztahů města, zajišťuje prdej phlednic, map, bržur, DVD, upmínkvých předmětů s tématiku Českých Budějvic a jižních Čech, prdej jízdenek MHD České Budějvice a další dplňkvý prdej, zajišťuje prhlídky radnice s výkladem v českém, německém a anglickém jazyce, zajišťuje činnst výstavníh prstru v Malé slnici další činnsti suvisející s agendu turistickéh a infrmačníh centra, zejména evidenci a kntrlu skladvé a pkladní agendy prvzu centra (evidence prpagačních tiskvin, předmětů a jiných materiálů pr ptřeby prezentace a prpagace města) a další. III/ 10

11 ODBOR ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY Čísl dbru: 1050 Písmenná zkratka: OST Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr šklství a tělvýchvy zajišťuje kmplexně výkn státní správy a samsprávy v blasti šklství. V rámci přenesené půsbnsti dbr zajišťuje výkn státní správy svěřvané magistrátu záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn), v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti, a t pr šklská zařízení na území města a mim něj v rámci správníh bvdu magistrátu. V rámci samstatné půsbnsti města dbr zajišťuje veškeru šklsku agendu města, tj. zabezpečuje plnění úklů a výkn půsbnsti městské samsprávy ve šklství v rzsahu vyplývajícím ze šklskéh zákna, dalších právních předpisů, vnitřních předpisů města, usnesení rgánů města aneb z úklů ulžených tajemníkem magistrátu. Odbr tak v samstatné půsbnsti města zajišťuje především předšklní a základní pvinné vzdělávání na území statutárníh města České Budějvice prstřednictvím příspěvkvých rganizací mateřských, základních škl a základních škl uměleckých, které jsu zapsány v rejstříku škl. Odbr též v rámci města spravuje veřejně přístupná sprtviště města s výjimku těch, které náleží d správy dbru sprtvní zařízení neb jiným útvarům či subjektům. Odbr rvněž zajišťuje agendu šklských dtací, tj. pskytvání neinvestičních dtací d blasti sprtu a tělvýchvy, vlnčasvých aktivit dětí a mládeže a na rzvj služeb péče děti d věku 6 let. Odbr šklství a tělvýchvy vede pradensku agendu a zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům a rganizacím města v tázkách spadajících d náplně jeh činnsti. Odbr úzce splupracuje s rgány města při plnění samsprávných úklů města v blasti šklství a rvněž plní nezbytnu sučinnst s rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Odbr prstřednictvím pracvníka pr sprt a tělvýchvu splupracuje s tělvýchvnými zařízeními a rganizacemi se sídlem v Českých Budějvicích, zajišťuje agendu Sprtvní kmise Rady města České Budějvice, aktivně napmáhá prpagaci tělvýchvy a sprtu ve městě, splupracuje na přípravě a realizaci významných sprtvních a tělvýchvných akcí, sleduje ptřeby finančníh zabezpečení sprtu a tělvýchvy a jejich rzvje včetně finančníh zabezpečení zázemí tét činnsti v rámci rzpčtvých pravidel, činí v tét věci návrhy příslušným rgánům města, splupracuje na vytváření sprtvně rekreačních kncepcí a jejich realizaci, ve splupráci se Sprtvní kmisí Rady města České Budějvice navrhuje finanční dtace na pdpru sprtu v Českých Budějvicích, zajišťuje správu a údržbu veřejně přístupných sprtvišť v majetku města, pkud jejich správa nepřísluší dbru sprtvních zařízení neb jinému útvaru či subjektu, aktualizuje web sprtvních aktiv ve městě a splupracuje s ddavatelem těcht služeb. Eknmické ddělení zajišťuje kmplexně eknmicku a rzpčtvu agendu dbru, III/ 11

12 sestavuje a kntrluje rzpčet běžných výdajů pr škly a šklská zařízení, prvádí rzbry hspdaření a kntrlu ddržvání rzpčtvé kázně ze strany dbru a těcht institucí, zajišťuje kntrlu a likvidaci faktur daňvých dkladů, prvádí kntrly hspdaření škl a šklských zařízení a účelnst pskytnutých prstředků vynakládaných z rzpčtu města, prvádí hdncení hspdářské činnsti škl, zajišťuje pdklady pr sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů (výkaz náklady/výnsy, rzvaha, výkaz zisku a ztrát, závazné ukazatele, rzpčtvá patření, platební pukazy), zpracvává a vede agendu úhradě neinvestičních nákladů základních škl za žáky jiných bcí plnící pvinnu šklní dcházku v základních šklách v Českých Budějvicích, zpracvává a vede agendu úhradách neinvestičních nákladů za žáky plnící pvinnu šklní dcházku v základních šklách v jiné bci, zpracvává návrh rzpisu rzpčtu pr škly a šklská zařízení v bvdu půsbnsti a dále jej předává krajskému úřadu, prvádí návrh úprav přímých nákladů d šklství a rámci půsbnsti magistrátu pdává návrh na rzdělení státních prstředků, pdle závazné snvy a závaznéh pstupu stanvenéh ministerstvem zpracvává a předkládá krajskému úřadu rzbr hspdaření za škly a šklská zařízení v bvdu půsbnsti, připravuje pdklady pr zúčtvání prstředků státníh rzpčtu pskytvaných krajským úřadem (dle závazných pstupů stanvených příslušnými ústředními rgány státní správy) finanční vypřádání státních prstředků, spravuje archiv mzdvé a persnální agendy p bývalém šklském úřadu a zabezpečuje agendu nástupnické rganizace vůči bývalým zaměstnancům. Organizační ddělení zabezpečuje prvz základních škl, mateřských škl a šklních jídelen vytváří pdmínky pr plnění pvinné šklní dcházky a zajišťuje pdmínky pr předšklní vzdělávání v psledním rce před zahájením pvinné šklní dcházky, uplatňuje zájmy města, zájmy rdičů neb jiných záknných zástupců dětí, žáků a pedaggických zaměstnanců na rzvji výchvy a vzdělávání vůči předšklním zařízením, šklám a šklským zařízením ve městě, řeší kncepční záležitsti základních škl, mateřských škl a šklních jídelen, zpracvává návrh becně závazných vyhlášek v blasti šklství příslušející městu, navrhuje rgánům města zřízení neb zrušení šklských zařízení, připravuje návrhy a ddatky zřizvacích listin příspěvkvých rganizací, zajišťuje agendu spjenu se jmenváním ředitelů škl a šklských zařízení (knkurzní řízení), předkládá radě města návrhy na jmenvání a dvlání ředitelů šklských příspěvkvých rganizací, krdinuje zápisy d mateřských a základních škl, zabezpečuje agendu zápisu a aktualizace údajů v rejstříku škl a šklských zařízení, shrmažďuje výrční zprávy škl a prvádí hdncení, rzhduje přijímaných patřeních na základě výsledků České šklní inspekce ve šklách, které měst zřizuje, u šklských zařízení prjednává a realizuje nápravná patření pžadvaná příslušnu hygienicku stanicí a statními kntrlními rgány, splupracuje se Šklsku kmisí Rady města České Budějvice a zajišťuje též nezbytnu sučinnst Krajským úřadem Jihčeskéh kraje, shrmažďuje a zpracvává data z dkumentace a evidencí za škly a šklská zařízení zřizvané v bvdu půsbnsti v termínech stanvených příslušnými ústředními rgány státní správy a předává je krajskému úřadu či dalším nadřízeným rganizacím a institucím, prvádí kntrlu statistiky, III/ 12

13 dhlíží na ddržvání výživvých nrem, řeší stížnsti v blasti šklníh stravvání, řeší stížnsti na ředitele šklských zařízení, připravuje pdklady pr pskytnutí investičních prstředků a ve splupráci s řediteli škl a šklských zařízení pr zadání veřejných zakázek při realizaci investic a plní další úkly gesčníh dbru ve vztahu ke šklským příspěvkvým rganizacím, zajišťuje prezentaci škl v radniční výstavní síni, zpracvává a vede agendu práce a mezd ředitelů šklských zařízení, která zřizuje měst, splupracuje s dbrem sciálních věcí v tázce prevence patlgických jevů, především záškláctví, zajišťuje agendu pdpry mládežnických rganizací, tj. zejména splupracuje s mládežnickými rganizacemi se sídlem v Českých Budějvicích, zajišťuje agendu Šklské kmise Rady města České Budějvice, splupracuje na přípravě a realizaci významných akcí vlnéh času dětí a mládeže, sleduje ptřeby finančníh zabezpečení vlnéh času dětí a mládeže a jejich rzvje včetně finančníh zabezpečení zázemí tét činnsti v rámci rzpčtvých pravidel, ve splupráci se Šklsku kmisí Rady města České Budějvice navrhuje finanční dtace na pdpru zajištění vlnéh času dětí a mládeže v Českých Budějvicích, zajišťuje splupráci s mládežnickými rganizacemi se sídlem v Českých Budějvicích. III/ 13

14 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Čísl dbru: 1060 Písmenná zkratka: OSV Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr sciálních věcí zajišťuje kmplexně výkn státní správy a samsprávy v sciální blasti. V rámci státní správy dbr zajišťuje agendu sciálně-právní chrany dětí, tj. vyknává půsbnst rgánu sciálně-právní chrany dětí, která je magistrátu svěřvána záknem č. 359/1999 Sb., sciálně-právní chraně dětí, v platném znění, záknem č. 94/1963 Sb., rdině, v platném znění, záknem č. 218/2003 Sb., dpvědnsti mládeže za prtiprávní činy a sudnictví ve věcech mládeže a změně některých záknů (zákn sudnictví ve věcech mládeže), v platném znění, záknem č. 99/1963 Sb., Občanský sudní řád, v platném znění, a dalšími právními předpisy z tét blasti. V rámci státní správy dbr zajišťuje i další půsbnsti v sciální blasti svěřvané magistrátu příslušnými právními předpisy na tmt úseku. V rámci samstatné půsbnsti města dbr zajišťuje veškeru sciální agendu města svěřenu mu tímt rganizačním řádem (viz níže agenda ddělení sciální pmci), jinými vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města aneb na základě úklů ulžených tajemníkem magistrátu. Odbr sciálních věcí též vede pradensku agendu a zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům v tázkách spadajících d náplně jeh činnsti. Odbr úzce splupracuje s rgány města při plnění samsprávných úklů města v sciální blasti a rvněž plní nezbytnu sučinnst s rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Odbr prstřednictvím eknma dbru zajišťuje eknmicku a rzpčtvu agendu dbru, kntrlu ddržvání rzpčtu a hspdárnsti vynakládaných prstředků, stejně jak činnsti suvisející s financváním příspěvkvých rganizací města v sciální blasti a klubu důchdců, nestátních neziskvých rganizací a prjektů realizvaných v rámci dbru sciálních věcí. Odbr prstřednictvím metdika příspěvkvých rganizací v sciální blasti kmplexně zajišťuje a krdinuje vztahy mezi příspěvkvými rganizacemi v sciální blasti a mezi statutárním městem České Budějvice jakžt zřizvatelem, stejně jak mezi těmit příspěvkvými rganizacemi navzájem, sleduje uplatňvání zájmů a strategických cílů zřizvatele, sustavně sleduje hspdaření jedntlivých příspěvkvých rganizací a vyhdncuje účelnst pskytnutých finančních prstředků vynakládaných z rzpčtu města a dtací Ministerstva práce a sciálních věcí, prvádí dílčí kntrlní akce, věřuje správnst vykazvání skutečnstí, kntrluje ddržvání rzpčtvé kázně a vyvzuje dílčí závěry kntrlních akcí, sleduje zadávání veřejných zakázek a jejich realizaci příspěvkvými rganizacemi. Oddělení sciálně-právní chrany dětí zajišťuje kmplexně výkn státní správy na úseku sciálně-právní chrany dětí v rzsahu, ve kterém je magistrátu výše uvedenými právními předpisy svěřván, tj. zejména: zabezpečuje a zaměřuje se na vyhledávání dětí siřelých, dětí, jejichž rdiče neplní své pvinnsti, dětí svěřených cizí sbě, dětí, které vedu zahálčivý živt, dpuští se útěků, pžívají návykvé látky a dětí, na kterých byl spáchán trestný čin, pskytuje pradenství a rzhduje patřeních na chranu dětí, III/ 14

15 ve stanvených případech vyknává funkci klizníh patrvníka nezletilých dětí, zabezpečuje agendu sciální kurately pr děti a mládež, zprstředkvává náhradní rdinnu péči (svjení a pěstunsku péči), uzavírá dhdy výknu pěstunské péče a naplňuje závazky z těcht dhd vyplývající, prstřednictvím Systému včasné intervence zajišťuje perativní přístup k registru SPOD vybraným institucím a rgánům. Oddělení sciální pmci zajišťuje plnění samsprávných úklů města v sciální blasti, zejména prvádí umisťvání bčanů d dmů s pečvatelsku službu na území města a umisťvání bčanů d bezbariérvých bytů, pskytuje pmc sbám s předpkladem zbavení či mezení způsbilsti k právním úknům, v případě ptřeby pdává návrhy k sudu na zbavení či mezení způsbilsti k právním úknům a zajišťuje následnu péči tyt bčany, prstřednictvím kurátrů pr dspělé pskytuje pmc sbám splečensky nepřizpůsbeným, hrženým sciálním vylučením a bčanům p prpuštění z výknu trestu dnětí svbdy, navrhuje peněžité a věcné dávky bčanům prpuštěným z výknu trestu, splupracuje s bcemi, úřady práce, azylvými dmy a dalšími institucemi, které se snaží zařazení nepřizpůsbených bčanů d splečnsti a pmáhá zajistit důstjný způsb živta pr tyt bčany, zajišťuje prtidrgvu prevenci, pradenství příslušníkům etnických menšin, pskytuje pmc bčanům závislým na alkhlu a drgách, krdinuje splupráci neziskvých rganizací na území města, pskytuje pradenství v pdávání grantů a prjektů na jejich činnst, realizuje prjekty pdpřené z dtačních titulů týkající se sciální blasti, realizuje plánvání sciálních služeb ve městě, zajišťuje službu tlumčení pr neslyšící, spravuje a řídí prvz klubů důchdců na území města, zajišťuje kulturní a splečenské vyžití senirů v klubu důchdců, plní i další samsprávné úkly, jimiž byl dbr rgány města pvěřen, zajišťuje výkn státní správy v sciální blasti, který je magistrátu svěřván příslušnými právními předpisy, s výjimku agendy sciálně-právní chrany dětí, která je vyknávána ddělením sciálněprávní chrany dětí, tj. ddělení zejména zabezpečuje pskytvání sciálníh pradenství na dbrné úrvni, zprstředkvává kntakt se splečenským prstředím, zajišťuje terapeutické činnsti a pmc při prsazvání práv a zájmů klientů, pmáhá s vyřizváním sbních záležitstí klientů, rzhduje ustanvení zvláštníh příjemce dávky důchdvéh pjištění pdle zákna č. 582/1991 Sb., rganizaci a prvádění sciálníh zabezpečení, v platném znění, rzhduje stanvení úhrady za stravu a za péči v případech, kdy je dítě umístěn d dmva pr sby se zdravtním pstižením na základě rzhdnutí sudu nařízení ústavní výchvy neb předběžnéh patření pdle zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění, zajišťuje pdepisvání smluv pskytvání sciálních služeb pdle zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění, sbám, které pdle lékařskéh psudku nejsu schpny samy jednat a nemají záknnéh zástupce, vydává a vede evidenci parkvacích průkazů pr sby se zdravtním pstižením dle zákna č. 361/2000 Sb., prvzu na pzemních kmunikacích a změnách některých záknů (zákn silničním prvzu), v platném znění, III/ 15

16 rzhduje přiznání jednrázvé náhrady ke zmírnění některých křivd způsbených kmunistickým režimem dle vládníh nařízení č. 165/1997 Sb., v platném znění, zajišťuje splupráci, sučinnst a krdinaci subjektů v rámci pskytvání dávek a následné kntrly využívání dávek (na základě znalsti prstředí) ze všech systémů sciálníh zabezpečení, v rámci jejich prvázání a dsažení účelu dávek, vede Standardizvaný záznam sciálníh pracvníka, který je sučástí Jedntnéh infrmačníh systému práce a sciálních věcí. III/ 16

17 ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Čísl dbru: 1070 Písmenná zkratka: UHA Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Útvar hlavníh architekta kmplexně zabezpečuje psuzvání prjektvé a jiné dkumentace významných a nárčných staveb z hlediska zájmů samsprávy, a t p stránce architektnické, urbanistické, dpravní, památkvé, chrany živtníh prstředí, územní a stavební, přičemž tyt zájmy a stanviska města uplatňuje vůči jedntlivým rgánům státní správy v rámci tvrby dkumentů územníh plánvání či v rámci územníh, stavebníh či jinéh příslušnéh správníh řízení. Odbr se aktivně pdílí na přípravě dkumentů v územním plánvání, dpravní plitiky města a dalších dkumentů majících význam pr urbanistický a dpravní rzvj města. Odbr aktivně sleduje vývj výstavby ve městě a vede knzultace a jednání s prjektanty, investry, ddavateli, zástupci státní správy a příslušných rganizací a s dalšími účastníky výstavby s cílem dsáhnut efektivníh a udržitelnéh rzvje zástavby a veřejnéh prstru na území města. Odbr se též vyjadřuje k jedntlivým prjektům realizvaným městem či jinými subjekty s hledem na výše uvedené samsprávné zájmy. Odbr krdinuje územní rzvj dle schválenéh územníh plánu města a prpaguje urbanismus a architekturu Českých Budějvic. Odbr v rámci své činnsti zpracvává pravidelné zprávy a předkládá je příslušným rgánům města splu s dalšími návrhy a kncepcemi řešení jedntlivých aspektů rzvje a prblémvých lkalit. Odbr též zajišťuje pravidelnu analýzu dpravní situace ve městě a připravuje pravidelné sčítání dpravy. Výstupy z těcht sčítání předkládá rgánům města. Odbr dále navrhuje vypsání urbanistických, architektnických a i výtvarných sutěží na řešení výstavby, přestavby, zpracvává pr ně pdklady a zajištuje jejich průběh. Splupracuje s dbrnými dbry magistrátu při řešení kncepčních a rzvjvých záměrů města ve všech blasti půsbnsti samsprávy města. Odbr navazuje splupráci se středními a vyskými šklami stavebníh a architektnickéh směru, kterým dbr zadává témata pr seminární, bakalářské a diplmvé práce. Odbr plní i další úkly svěřené mu vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. III/ 17

18 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ Čísl dbru: 1080 Písmenná zkratka: OVV Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Odbr zajišťuje rganizační a technické zázemí chdu úřadu, včetně správy budv užívaných úřadem a majetku s tím suvisejícím. Odbr plní i další úkly svěřené mu vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Oddělení správy radnice kmplexně zajišťuje chd úřadu p stránce technické, zejména pak zajišťuje správu budv užívaných magistrátem včetně zajištění činnsti vrátnic a případné strahy těcht budv, a rvněž včetně zajištění ddávek energií, ptřebnéh materiálu, vybavení a zajištění úklidu, údržby, prav a reknstrukcí těcht nemvitstí, stejně jak eknmicku agendu s tím suvisející, rganizuje sbní přepravu a dispečink služebních jízd, vede agendu ztrát a nálezů, spravuje p stránce technické a persnální výstavní síň radnice, splupracuje při zajišťvání výstav, kulturních a splečenských akcí i v dalších prstrách úřadu, zajišťuje agendu prnájmů nádvří radnice, břadní síně, zasedací místnsti zastupitelstva města a dalších prstr úřadu, zajišťuje telefnní služby a vede seznam telefnních čísel a ústředen, který pravidelně aktualizuje, zajišťuje kpírvací služby pr ptřebu úřadu, zajišťuje ddržvání pravidel prtipžární chrany v bjektech užívaných úřadem, zajišťuje správu rekreačníh bjektu Nvá Pec, zajišťuje nákup mvitéh majetku pr ptřeby chdu úřadu, včetně kancelářských ptřeb a dbrných publikací, a dále vede evidenci tht majetku, kteru pravidelně aktualizuje na základě řádných inventur, zajišťuje agendu vyřazvání mvitéh majetku stejně jak případné zápůjčky mvitéh majetku, vede evidenci jízd a zajišťuje prvz vzvéh parku úřadu p stránce technické a eknmické, zabezpečuje závdní stravvání, zajišťuje chd pdatelny magistrátu a dručvací služby, zajišťuje případnu účast města, ppř. magistrátu, na úknech prváděných v rámci výknu rzhdnutí, resp. exekuce, zajišťuje ve splupráci s dbrem kanceláře tajemníka vlastní skartaci písemnstí vzniklých z činnsti města či úřadu (evidenci, dvz, eknmiku) pté, c dbr kanceláře tajemníka pstupem dle příslušnéh vnitřníh předpisu zaměstnavatele zabezpečil pdání skartačníh návrhu a jeh schválení příslušnými rgány, zajišťuje agendu bezpečnsti práce, evidence a vyřizvání pracvních úrazů a pršklvání pracvníků v tét blasti. III/ 18

19 MATRIČNÍ ÚŘAD Čísl dbru: 1090 Písmenná zkratka: MAU Obecný ppis činnsti dbru a výčet agend, které dbr zajišťuje Matriční úřad kmplexně zajišťuje v přenesené půsbnsti veškeré matriční agendy, agendu věřvání listin a pravsti pdpisu, agendu výpisů z Rejstříku trestů, agendu evidence byvatel, agendu bčanských průkazů, agendu cestvních dkladů, agendu řidičských průkazů, agendu paměťvých karet řidiče a servisních paměťvých karet a agendu dbrné způsbilsti k řízení mtrvých vzidel, přičemž v rámci těcht agend vede příslušná správní řízení včetně řízení správních deliktech spáchaných na výše uvedených úsecích, stejně jak vydává příslušná věření, svědčení a sdělení. Matriční úřad vedle výknu státní správy na výše uvedených úsecích zajišťuje metdicku pmc jiným dbrům v tázkách matričních a dalších, pkud spadají d náplně jeh činnsti. Odbr úzce splupracuje s primátrem města, náměstky primátra a dbrem kancelář primátra, pkud jde zajištění pvinnstí města při uzavírání manželství a registrvanéh partnerství. Odbr též plní nezbytnu sučinnst s statními rgány veřejné mci v blastech, které přísluší d náplně jeh činnsti, a další úkly svěřené mu vnitřními předpisy města, usneseními rgánů města či ulžené tajemníkem magistrátu. Výčet agend zajišťvaných jedntlivými dděleními, útvary či pracvníky Oddělení matrik zajišťuje matriční agendy dle zákna 301/2000 Sb., matrikách, jménu a příjmení, v platném znění, zákna č. 94/1963 Sb., rdině, v platném znění, zákna č. 97/1963 Sb., mezinárdním právu sukrmém a prcesním, v platném znění, zákna č. 115/2006 Sb., registrvaném partnerství, v platném znění, zákna č. 40/1993 Sb. nabývání a pzbývání státníh bčanství České republiky, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst matričníh úřadu, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, zajišťuje agendu věřvání listin a pravsti pdpisu dle zákna č. 21/2006 Sb., věřvání shdy pisu neb kpie s listinu a věřvání pravsti pdpisu a změně některých záknů (zákn věřvání), v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst k vidimaci a legalizaci, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána, zajišťuje agendu přijímání a věřvání žádstí výpisů z Rejstříku trestů dle zákna č. 269/1994 Sb., Rejstříku trestů, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst k přijímání žádstí a jejich věřvání, která je magistrátu těmit právními předpisy svěřvána. Oddělení evidence byvatel, bčanských průkazů, cestvních dkladů a řidičských průkazů zajišťuje agendu evidence byvatel dle zákna č. 133/2000 Sb., evidenci byvatel a rdných číslech a změně některých záknů (zákn evidenci byvatel), v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy, která je těmit právními předpisy magistrátu svěřvána, zajišťuje agendu bčanských průkazů dle zákna č. 328/1999 Sb., bčanských průkazech, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy, která je těmit právními předpisy magistrátu svěřvána, zajišťuje agendu cestvních dkladů dle zákna č. 329/1999 Sb., cestvních dkladech a změně zákna č. 283/1991 Sb., Plicii České republiky, ve znění pzdějších předpisů, (zákn cestvních dkladech), v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy, která je těmit právními předpisy magistrátu svěřvána, III/ 19

20 zajišťuje agendu řidičských průkazů, agendu paměťvých karet řidiče a servisních paměťvých karet a agendu dbrné způsbilsti k řízení mtrvých vzidel dle zákna č. 361/2000 Sb., prvzu na pzemních kmunikacích a změnách některých záknů (zákn silničním prvzu), v platném znění, zákna č. 56/2001 Sb., pdmínkách prvzu vzidel na pzemních kmunikacích, v platném znění, zákna č. 247/2000 Sb., získávání a zdknalvání dbrné způsbilsti k řízení mtrvých vzidel a změnách některých záknů, v platném znění, a dalších právních předpisů z tét blasti, tj. vyknává půsbnst rgánu státní správy, která je těmit právními předpisy magistrátu svěřvána, s výjimku agendy vyknávané dbrem dpravy a silničníh hspdářství, správním dbrem neb dbrem sciálních věcí. III/ 20

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více