ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:"

Transkript

1 Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn , IČO web: ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne Platnst d Mgr. Pavlíček Rudlf ředitel škly

2 Dkumenty Základní škly Kjetín, náměstí Míru 83 Obsah Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y 3 PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ 3 ORGANIZACE ČINNOSTI 3 CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 4 DOKUMENTACE 4 PŘÍLOHA: STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY 5 PŘÍLOHA: ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY A PŘÍMÉ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE Řád šklní družiny - 2

3 Dkumenty Základní škly Kjetín, náměstí Míru 83 Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Přihlašvání a dhlašvání kriteria pr přijetí Předávání infrmací rdičům, přihlašvání a dhlašvání žáků d šklní družiny zajišťuje veducí vychvatelka. O zařazení dětí d šklní družiny rzhduje ředitel škly. Žák je přijat na pravidelnu neb nepravidelnu denní dcházku na základě písemné přihlášky (zápisní lístek), kteru je ptřeba devzdat d 15. září příslušnéh šklníh rku. Při větším zájmu ŠD než je její kapacita (120 žáků), budu přijímáni žáci dle těcht kritérií: - devzdaná přihláška (zápisní lístek) ve stanveném termínu (d 15. září) - věk dítěte Při přihlašvání dítěte jsu rdiče prkazatelně seznámeni s řádem šklní družiny (předán výňatek řádu ŠD). Rdiče sdělí rzsah dcházky žáka a způsb dchdu; tyt údaje jsu zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítmnsti žáka v družině, dchylky d dcházky žáka neb pkud má žák dejít ze ŠD jinak či s jinu sbu, než je bvyklé a než je uveden v zápisním lístku, sdělí rdiče vychvatelce písemně v deníčku ŠD určeném pr vzájemnu kmunikaci. Předem známu nepřítmnst žáka v ŠD známí rdiče rvněž písemně. Každu nepřítmnst v ŠD, která není zdůvdněna nepřítmnstí ve vyučvání, je nutn vychvatelce řádně mluvit. Výše úplaty, úhrada úplaty, snížení neb prminutí úplaty jsu uvedeny v přílze 1. Organizace činnsti Šklní družina je v dbě šklníh vyučvání v prvzu: Ranní prvz hd. Odplední prvz hd. Dílny dle zájmu d (Tv d 16.00) O hlavních prázdninách a vedlejších prázdninách je ŠD mim prvz. Pkud ředitel škly vyhlásí vlné dny pr žáky, bude zajištěn prvz ŠD, přihlásí-li se nejméně 7 žáků. Činnstí družiny se mhu zúčastňvat i žáci nezařazení d družiny, pkud se tét činnsti neúčastní plný pčet žáků zařazených v ŠD. O účasti rzhduje veducí vychvatel. Družina realizuje výchvně vzdělávací činnsti zejména frmu dpčinkvých, rekreačních a zájmvých činnstí. Příprava na vyučvání se uskutečňuje frmu didaktických her. Psaní dmácích úklů se uskutečňuje p hd. p sbní dmluvě s veducí vychvatelku. Šklní družina využívá i dbrné učebny škly, a t zejména pčítačvu učebnu, učebnu Hv, kuchyňku a tělcvičnu. Pr pbyt venku pak sprtvní areál a parky. Na nepvinné předměty, kružky a hdiny v ZUŠ budu děti uvlňvány pdle infrmací rdičů. Za jejich bezpečnst p dchdu ze ŠD již vychvatelky nedpvídají. Nezajišťují ani příchd (převedení) dětí zpět d ŠD. Stravné se platí v kanceláři jídelny. Kartičky na výdej stravy uchvávají děti u sebe. Onemcní-li žák, dhlásí jej rdiče ze stravvání. Pitný režim zabezpečují rdiče. Řád šklní družiny - 3

4 Příchd d družiny Dkumenty Základní škly Kjetín, náměstí Míru 83 Ranní prvz Děti přicházejí samy, případně v dprvdu rdičů. Odplední prvz Vychvatelky přebírají děti d učitelů ve ŠD d 15 min. d uknčení vyučvání - učitelé zapíší d sešitu pčet žáků, které předávají d ŠD a jmenvitě zapíší chybějící žáky. V případě, že vyučující knčí před zvněním (se suhlasem vedení škly), zabezpečí předání žáků vychvatelce. Děti, které zůstávají s vyučujícími ve škle déle, než stanví rzvrh (učitel si předem dhdne s vychvatelem), přivede a předá učitel vychvatelce ve šklní družině. Účastníci pravidelné denní dcházky d družiny se zařazují d ddělení. Oddělení se naplňují nejvýše d pčtu 30 účastníků. Nejvyšší pčet účastníků na jednh vychvatele je 30 žáků. Tent pčet smí vychvatel překrčit při nenárčné činnsti (např. sledvání videa) a s předchzím suhlasem vedení škly. Pdle nárčnsti na bezpečnst a druh vyknávané činnsti ředitel škly na žádst veducíh vychvatele zabezpečí dalšíh pedaggickéh pracvníka. Pkud pčet žáků v ddělení dpledne klesne pd 15, tak vychvatelka infrmuje veducí vychvatelku (vedení škly), a ta v případě, že pčet žáků ze dvu (tří) ddělení nepřesáhne 25 tat ddělení spjí. Odchd ze ŠD Při vyzvedávání dítěte rdiče zvní na zvnek ŠD, umístěný před vstupem, a čekají venku. Při vyzvedávání dětí ze ŠD není vstup d vestibulu škly, ŠD a prstru šaten z bezpečnstních důvdů dvlen rdičům ani jiným sbám. Děti, které si rdiče d knce prvzu ŠD nevyzvedli, dcházejí samstatně dmů. Vychvatelka dhlédne na dchd žáka ze ŠD a pučí jej bezpečnsti (nejkratší cesta dmů, dpravní kázeň,...) a pdle mžnstí infrmuje telefnicky rdiče žáka. P dchdu žáka za něj škla nedpvídá. Chvání žáků Žák bez vědmí vychvatelky nepuští ddělení ŠD ani jiné míst pbytu. Dba pbytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku. Žák, který byl ve vyučvání a p předání učitelku bez mluvy rdičů pustí svévlně ŠD, se dpustí vážnéh prušení řádu ŠD a bude přiměřeně kázeňsky řešen. Ve ŠD se žák řídí řádem ŠD, pkyny vychvatelek, zaměstnanců škly. Za hračky, knihy a jiné pmůcky dpvídá žák neb skupina žáků, kterým byly přiděleny. Svévlné pškzení hradí viník, pkud se nezjistí, tak celá skupina. Pkud žák sustavně narušuje šklní řád a činnst ŠD, může být rzhdnutím ředitele z družiny vylučen. Ředitel může rzhdnut vylučení žáka, pkud tent sustavně prušuje kázeň a přádek, hržuje zdraví a bezpečnst statních, dluhdbě svévlně nenavštěvuje ŠD neb z jiných závažných důvdů. Dkumentace V družině se vede tat dkumentace: zápisní lístek přehled výchvně vzdělávací práce dcházkvý sešit pr nepravidelnu dcházku celrční plán činnsti Řád šklní družiny - 4

5 Přílha: Dkumenty Základní škly Kjetín, náměstí Míru 83 Stanvení výše úplaty Pdle 123 Zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění stanvuji d měsíční výši úplaty za šklní družinu : dplední prvz a ranní prvz 200 Kč dplední prvz 150 Kč dplední prvz (dchd p bědě) 50 Kč puze ranní prvz 50 Kč Úhrada úplaty Pvinnst hradit úplatu se vztahuje na záknné zástupce (plátce) dítěte, které je přihlášen d šklní družiny (zápisní lístek) v příslušném šklním rce. Úplata se hradí předem a prvádí se dvakrát rčně. Příspěvek na bdbí d září d prsince je ptřeba uhradit d 25. září a na bdbí d ledna d června je ptřeba uhradit příspěvek d 25. ledna. Nejkratší dba, na kteru lze dítě dhlásit, je jeden kalendářní měsíc vrací se úplata. Za dbu krátkdbé nepřítmnsti (d jednh kalendářníh měsíce) dítěte ve ŠD se úplata nevrací. Plátci, který nezaplatí úplatu ve stanveném termínu neb ve správné výši, bude vyměřen penále ve výši 20% dlužné částky. Úplata se hradí základní škle na účet č /0800 u ČS a.s., pbčka Kjetín, neb v htvsti v kanceláři škly. Snížení neb prminutí úplaty O snížení neb prminutí úplaty u žáků se sciálním znevýhdněním neb při suvislé absenci delší než jeden kalendářní měsíc rzhduje ředitel škly na základě žádsti záknnéh zástupce a dlžení ptřebných dkladů. Úplata může být snížena neb prminuta také z důvdu suvislé nepřítmnsti dítěte ve ŠD delší než jeden kalendářní měsíc p předlžení žádsti a na základě zdravtníh ptvrzení. V Kjetíně Mgr. Pavlíček Rudlf ředitel škly Řád šklní družiny - 5

6 Dkumenty Základní škly Kjetín, náměstí Míru 83 Přílha: Rzvržení pracvní dby a přímé výchvné činnsti ve šklním rce Alena Burešvá veducí vychvatelka (23 hd.) - I. ddělení 1.a Rzvržení pracvní dby - úvazek 1 = 40 h týdně = 23 h týdně p. v. č h týdně p. suv. - rvnměrně 8,5 h denně (včetně 0,5 h přestávky na běd) - P - Čt (4 x 8,5 h) Pá (1 x 8,5 h) Pá = 1 h 20 min = 1 h 20 min P - Pá = 4 h 20 min x 5 = 21 h 40 min 23 h Krejsvá Lucie - vychvatelka II. ddělení 1.b Rzvržení pracvní dby - úvazek 1 = 40 h týdně = 28 h týdně p. v. č h p. suv. - rvnměrně 8,5 h denně (včetně 0,5 h přestávky na běd) - P - Čt (4 x 8,5 h) Pá (1 x 8,5 h) P - Čt = 1 h 20 min x 4 = 5 h 20 min P - Pá = 4 h 32 min x 5 = 22 h 40 min 28 h Žákvá Martina Rzvržení pracvní dby - vychvatelka III. ddělení 2. ab - úvazek 0,607 = 24,28 h týdně = 17 h týdně p.v.č. + 7,28 h p. suv. - rvnměrně 4,85 h denně - P - Pá (5 x 4,85 h) P - St = 3 h 36 min x 2 = 7 h 32 min Út - Čt = 2 h 51 min x 2 = 5 h 42 min Pá = 3 h 46 min = 3 h 46 min 17 h Pátkvá Alena - vychvatelka IV. ddělení abc Rzvržení pracvní dby - úvazek 0,410 = 16,4 h týdně = 11,5 h týdně p.v.č. + 4,9 h p. suv. - rvnměrně 3,28 h denně (3 h 17 min) - P Pá (5 x 3 h 17 min) P - Čt = 2 h 20 min x 4 = 9 h 20 min Pá = 2 h 10 min = 2 h 10 min 11,5 h V Kjetíně Platnst d Mgr. Pavlíček Rudlf Řád šklní družiny - 6

7 Dkumenty Základní škly Kjetín, náměstí Míru 83 Přílha: Rzvržení pracvní dby a přímé výchvné činnsti ve šklním rce Alena Burešvá veducí vychvatelka (23 hd.) - III. ddělení abc Rzvržení pracvní dby - úvazek 1 = 40 h týdně = 23 h týdně p. v. č h týdně p. suv. - rvnměrně 8,5 h denně (včetně 0,5 h přestávky na běd) - P - St (3 x 8,5 h) Čt, Pá (2 x 8,5 h) Dzr: P Pá = 11 min x 5 = 55 min Přímá: P Pá = 4 h 04 min x 5 = 20 h 20 min Čt, Pá = 1 h 20 min x 2 = 2 h 40 min 23 h Krejsvá Lucie Rzvržení pracvní dby - vychvatelka I. ddělení 1.ab - úvazek 0,929 = 37 h týdně = 26 h týdně p. v. č h p. suv. - P - St = 8 h, Čt, Pá = 6,5 h (včetně 0,5 h přestávky na běd) - P - St (3 x 8 h) Čt, Pá (2 x 6,5 h) Dzr: P Pá = 11 min x 5 = 55 min Přímá: P - St = 1 h 20 min x 3 = 4 h P - Pá = 4 h 24 min x 5 = 22 h 26 h Žákvá Martina Rzvržení pracvní dby - vychvatelka II. ddělení 2. ab - úvazek 0,536 = 21,44 h týdně = 15 h týdně p.v.č. + 6,44 h p. suv. - rvnměrně 4,29 h denně - P Pá (5 x 4,29) Dzr: P Čt = 5 min x 4 = 20 min Pá = 15min = 15 min Přímá: P, St = 3 h 25 min x 2 = 6 h 50 min Út, Čt = 2 h 30 min x 2 = 5 h 00 min Pá = 3 h 10 min = 3 h 10 min 15 h V Kjetíně Platnst d Mgr. Pavlíček Rudlf Řád šklní družiny - 7

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBECNÁ USTANOVENÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb. v platném znění. předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění vydávám

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

vnitřní řád školní družiny

vnitřní řád školní družiny vnitřní řád šklní družiny Základní škla Hluk, kres Uherské Hradiště, příspěvkvá rganizace Vnitřní řád šklní družiny (dále ŠD) je vydáván v suladu ustanvením 30 dst. 1 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a mateřská škla Brn, Křídlvická 30b VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Kridl/966/2017 Vypracvala: Vydala: Radmila Mifkvá, veducí vychvatelka ŠD RNDr. Jarmila Bavlnkvá, ředitelka škly Na prvzní

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Úvod - tento školní řád je závazný pro všechny žáky, zákonné zástupce žáků, zaměstnance a návštěvníky školy.

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Úvod - tento školní řád je závazný pro všechny žáky, zákonné zástupce žáků, zaměstnance a návštěvníky školy. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHDOL NAD ODROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Kmenskéh 323, 742 01 Suchdl nad Odru, IČ: 75027712 e-mail: zakladni@sklasuchdl.cz, www.sklasuchdl.cz tel.: +420 556 736 336 ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: V2/12 Spisvý znak: A 10 Obsah: 1. Základní cíle MŠ při zabezpečvání předšklníh vzdělávání 2. Práva a pvinnsti účastníku předšklní výchvy a vzdělávání 2.1.

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

ve školním roce 2017/18

ve školním roce 2017/18 Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2017/18 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Š K O L N Í Ř Á D M AT E Ř S K É Š K O L Y

Š K O L N Í Ř Á D M AT E Ř S K É Š K O L Y Š K O L N Í Ř Á D M AT E Ř S K É Š K O L Y šklní rk 2016/2017 Šklní řád upravuje pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Mateřské škle Ledce, Ledce 81 (dále jen MŠ) a pdrbnsti pravidlech

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Oddíl I. Základní úkl dmva mládeže Dmv mládeže má za úkl zabezpečit ubytvání, stravvání a výchvu, která navazuje na výchvně vzdělávací činnst Střední průmyslvé škly a Obchdní akademie,

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2018 Platnst d 3. 9. 2018 Mgr.

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Didaktický test. Didaktický test

Didaktický test. Didaktický test Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2013/14 Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr šklní

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, Vamberk tel. č

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, Vamberk tel. č Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Úvod. Dítě má právo:

ŠKOLNÍ ŘÁD Úvod. Dítě má právo: Církevní mateřská škla Srdíčk Pdpěrva 1879/2, Praha 5 Lužiny, 155 00 tel.: 251 622 425, e-mail: cms.srdick@seznam.cz, web: www.cms-srdick.cz IČO: 60 43 71 71, č. ú. 127730369/0800 ŠKOLNÍ ŘÁD Úvd Šklní

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava

ŠKOLNÍ ŘÁD. SŠ PTA JIHLAVA tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava ŠKOLNÍ ŘÁD SŠ PTA JIHLAVA tř. Leginářů 3, 586 01 Jihlava Š k l n í ř á d S Š P T A J i h l a v a Obsah: Pužité zkratky... 2 Úvd... 2 1. Pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí dtčených sb... 2 1.1 Práva žáků...

Více

Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno, okres Praha-východ

Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno, okres Praha-východ Škla: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO, OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice č. 39 Prvzní řád mateřské škly Č.j.: 96/2017/39 Účinnst d: 01. 09. 2017 Spisvý znak: 1.1.1 Pčet

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škla a Mateřská škla Tvačv Č.j.: Vypracvala: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedaggická rada prjednala dne: 28. 8.2017 Marie Plčákvá, veducí učitelka MŠ Mgr. Pavel Odehnal, ředitel škly Směrnice

Více

Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO, OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice č. 9 Školní řád mateřské školy

Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO, OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice č. 9 Školní řád mateřské školy Škla: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO, OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice č. 9 Šklní řád mateřské škly Č.j.: 96 /2017-9 Účinnst d: 01. 09. 2017 Spisvý znak: 1.1.1 Pčet přílh:

Více

Provozní řád venkovní hrací plochy a bezpečnostní pokyny o zajištění bezpečnosti a opatření při pobytu dětí v mateřské škole

Provozní řád venkovní hrací plochy a bezpečnostní pokyny o zajištění bezpečnosti a opatření při pobytu dětí v mateřské škole Zřizvatel: Obec Štarnv Prvzvatel činnsti: Základní škla a Mateřská škla Štarnv, příspěvkvá rganizace adresa: Štarnv 52, 783 13 Štěpánv IČ: 709 06 482 Prvzní řád venkvní hrací plchy a bezpečnstní pkyny

Více

Školní řád. Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace. Pedagogickou radou schválen dne:

Školní řád. Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace. Pedagogickou radou schválen dne: Základní škla Cheb, Kstelní náměstí 14, příspěvkvá rganizace Šklní řád Pedaggicku radu schválen dne: Prjednán a schválen ve šklské radě dne: Šklní řád nabývá účinnsti dnem: V Chebu, dne: Ředitelka škly:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Ruská 355/7, Mariánské Lázně

VÍTEJTE!!! Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Ruská 355/7, Mariánské Lázně VÍTEJTE!!! Gymnázium a bchdní akademie Mariánské Lázně, příspěvkvá rganizace Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně Vedení škly Ředitel škly Mgr. Milslav Pelc ZŘ Mgr. Klára Tesařvá - rzvrh (suplvání) - dálkvý

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 626/2017 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 30. 9. 2017 Šklská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala ředitelka mateřské školy Madolinka, Bc. Lucie Havlíková Modletická 1402, MČ Praha 11

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala ředitelka mateřské školy Madolinka, Bc. Lucie Havlíková Modletická 1402, MČ Praha 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracvala ředitelka mateřské škly Madlinka, Bc. Lucie Havlíkvá Mdletická 1402, MČ Praha 11 Obsah: 1. Základní ustanvení 2. Práva a pvinnsti všech zúčastněných 3. Pdmínky pr uknčení vzdělávání

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

Školní řád. Školní řád ZUŠ Sušice. Obecná ustanovení ČÁST PRVNÍ. platný od 2. ledna 2018

Školní řád. Školní řád ZUŠ Sušice. Obecná ustanovení ČÁST PRVNÍ. platný od 2. ledna 2018 Šklní řád Šklní řád ZUŠ Sušice platný d 2. ledna 2018 Obecná ustanvení Šklní řád Základní umělecké škly Sušice, příspěvkvé rganizace (dále jen ZUŠ Sušice), vydává ředitel škly na základě zákna č. 561/2004

Více

Vnitřní směrnice Školní řád mateřské školy

Vnitřní směrnice Školní řád mateřské školy Vnitřní směrnice Šklní řád mateřské škly Základní škla a Mateřská škla Rakvice, Hrní 566, 691 03 RAKVICE Vypracval: Mgr. Jarslav Vyslužil Schválil: Mgr. Jarslav Vyslužil ředitel škly ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Dráček v Zámečku Prvzní řád MŠ - Dráček v Zámečku 1 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 Využití zařízení pr jiné aktivity:... 3 REŽIMOVÉ POŽADAVKY... 3 D mateřské škly děti ptřebují...

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, RAKOVNÍK, PRAŽSKÁ Školní řád

MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, RAKOVNÍK, PRAŽSKÁ Školní řád MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, RAKOVNÍK, PRAŽSKÁ 1222 Šklní řád Rakvník 2018 Obsah: I. Zásady a cíle vzdělání 4 II. Práva žáků a záknných zástupců nezletilých žáků 4 III. Pvinnsti žáků a záknných zástupců

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Školní řád. Gymnázium Valašské Klobouky. Úvodní ustanovení

Školní řád. Gymnázium Valašské Klobouky. Úvodní ustanovení Gymnázium Valašské Klbuky Šklní řád Č. j.: ŠŘ 1/2013 Účinnst d: 2. 9. 2013 Spisvý znak: Skartační znak: Adresa: Gymnázium Valašské Klbuky, Kmenskéh 60, 766 26 Val. Klbuky Telefn: 577 320 572, 577 320 573

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Školní řád Základní škola Hněvotín

Školní řád Základní škola Hněvotín Obecná ustanvení Šklní řád Základní škla Hněvtín 1. Šklní řád upravuje pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí žáků, jejich záknných zástupců a zaměstnanců škly a pdrbnsti pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci

Více

Provozní řád mateřské školy ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb.

Provozní řád mateřské školy ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. Zřizvatel: Obec Laškv Prvzvatel činnsti: Základní škla a mateřská škla Laškv, příspěvkvá rganizace adresa: Laškv 21, 798 57 IČ: 70981612 pracviště: ddělení mateřské škly Prvzní řád mateřské škly ve smyslu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ŽULOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ŽULOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ŽULOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řád škly vychází z těcht právních nrem: - Zákn 104/1991 Sb. - Vyhláška č. 14/2005 Sb. - Vyhláška 114/2002 Sb. - Zákn č. 500/2004 Sb. Prvz škly: 6:30-16:15 Telefn:

Více

Školní řád. Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, příspěvková organizace

Školní řád. Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, příspěvková organizace Šklní řád Základní škly Marie Curie-Skldwské a mateřské škly Jáchymv, příspěvkvá rganizace Základní škla Marie Curie-Skldwské a mateřská škla Jáchymv, příspěvkvá rganizace Šklní řád Č. j.: Účinnst d: 1.

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun Vysoký Újezd 58, IČ , tel.:

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun Vysoký Újezd 58, IČ , tel.: Základní škla a Mateřská škla Vyský Újezd, kres Berun Vyský Újezd 58, IČ71004513, tel.:311 675 335 Základní škla a Mateřská škla Vyský Újezd, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ ŘÁD část A Účinnst d: 1. 9. 2018

Více

Organizační řád. Mateřská škola a Základní škola Duhový svět, s.r.o. Projednáno a schváleno na pedagogické poradě dne Účinnost: 1.9.

Organizační řád. Mateřská škola a Základní škola Duhový svět, s.r.o. Projednáno a schváleno na pedagogické poradě dne Účinnost: 1.9. Mateřská škla a Základní škla Duhvý svět, s.r.. Organizační řád Zpracvatelé: Lenka Kubvá Prjednán a schválen na pedaggické pradě dne 22.8.2016. Účinnst: 1.9.2016 Pdpis ředitele a razítk škly: Č.j.: 4/2016_ZŠ_MŠ

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Charakteristika šklní družiny Šklní družina může mít až 5 ddělení s celkvu kapacitu 142 žáků. K prvzu

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, U LÍPY SVOBODY 3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD. Údaje o organizaci

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, U LÍPY SVOBODY 3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD. Údaje o organizaci MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, U LÍPY SVOBODY 3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracvala: Bc. Andrea Maštalířvá, ředitelka MŠ Směrnice nabývá platnsti dne: 1.9. 2016 Směrnice nabývá účinnsti dne: 1.9. 2016

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1 Č.j.: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2 Šklní řád ZŠ a ZUŠ Karlvy Vary Vypracval: Schválil: Mgr. B. Svbda Mgr. Břetislav Svbda, ředitel škly

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Páteční waldorfský list

Páteční waldorfský list Páteční waldrfský list Rčník 11. 14. 4. 2017, Brn 32. čísl KALENDÁŘ AKCÍ datum Akce Čas míst DUBEN čt 20. 4. Vystupení dětí z 15h tělcvična škly LeGrand pá 21. 4. Měsíční slavnst pá ne 21.-23. 4. Přednáška

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní Dpručeně/DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/2625/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-08-16 Vypraven

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více