Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze"

Transkript

1 Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Strana 1 / 5 Stav dkumentu 1 Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Antace: Tent příkaz rektra stanví pravidla prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě VŠE. Jmén: Útvar / funkce Zpracvatel: Přezkumal: Schválil: Ing. Eva RNDr. Karel prf. Ing. Richard Hindls, CSc. Šestákvá Nenadál Cirkvvá veducí ddělení správy unixvých systémů ředitel Výpčetní centrum rektr Datum: Pdpis: Ing. Eva Šestákvá Cirkvvá, v.r. RNDr. Karel Nenadál, v.r. Platnst d: 2. března 2007 Platnst d: Odvlání Účinnst d: 2. března 2007 Účinnst d: Odvlání Účinnst 1. změny d: prf. Ing. Richard Hindls, CSc., v.r.

2 Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Strana 2 / 5 Stav dkumentu 1 Obsah 1. Základní ustanvení definice, půsbnst nařízení Pčítačvu sítí Vyské škly eknmické v Praze (dále jen PS) se rzumí subr kmunikačních technlgií, které prstředkům elektrnických infrmačních technlgií d tét sítě připjených umžňují vyměňvat si mezi sebu elektrnicky infrmace. Jejími sučástmi jsu aktivní síťvé prvky a přensvá média, které Vyská škla eknmická v Praze vlastní, neb které využívá pr své ptřeby. Prstředky výpčetní techniky Vyské škly eknmické v Praze (dále jen PVT) se rzumí subr elektrnických infrmačních technlgií, zejména pčítačů, datvých úlžišť, sftware a dalších technických prstředků, které Vyská škla eknmická v Praze vlastní, neb které jsu připjeny a využívány v PS. Půsbnst tht nařízení se týká budvání, prvzu, správy, údržby a rzvje PVT a PS, jejich pužívání a nabízení služeb, které jsu pmcí těcht technlgií dstupné. 2. Účel PS a PVT Vyská škla eknmická v Praze vlastní, spravuje a rzvíjí svu pčítačvu síť a prstředky výpčetní techniky za účelem zajištění a pdpry výuky, pdpru činnsti útvarů škly, pdpry práce zaměstnanců a studentů při plnění jejich studijních pvinnstí v rzsahu daném skutečnými ptřebami jedntlivých aktivit při respektvání mezení vyplývajících z daných technických a rganizačních mžnstí. Jiné využívání PS a PVT mhu pvlit rektr Vyské škly eknmické v Praze, sba jím pvěřená, děkani fakult, ředitelé celšklských pracvišť, a t na základě písemnéh ujednání. Kmerční využití PS a PVT je mžné puze na základě písemně uzavřenéh smluvníh vztahu p předchzím prjednání se SPRÁVCEM PS a PVT. 3. Oprávnění uživatelé PS a PVT PS a PVT mhu využívat puze právnění uživatelé (dále též uživatelé). Oprávněnými uživateli se rzumí: studenti Vyské škly eknmické v Praze v rzsahu ptřebném k plnění studijních a dalších pvinnstí vyplývajících ze studijníh pměru na Vyské škly eknmické v Praze, zaměstnanci Vyské škly eknmické v Praze v rzsahu ptřebném k plnění pedaggických, vědeckých a dalších pracvních pvinnstí vyplývajících z jejich pracvní náplně na Vyské škly eknmické v Praze, jiné sby, kterým byl na základě smluvníh ujednání vydán pvlení k užívání PS a PVT (zpravidla frmu přidělení uživatelskéh jména). 4. Správa PS a PVT Správu PVT a PS se rzumí péče technické sučásti, perační systém a prgramvé vybavení. Zahrnuje instalaci, testvání, mnitrvání těcht prstředků a jejich udržvání v chdu. Správu PS a PVT jsu pvěřeni v lkalitě Praha Výpčetní centrum VŠE a v lkalitě Jindřichův Hradec Centrum výpčetní techniky FM v Jindřichvě Hradci (dále jen SPRÁVCE). SPRÁVCE má pvinnsti: zdpvídá za takticku a perativní realizaci Dluhdbéh záměru VŠE v blasti infrmačních systémů a pčítačvých sítí vhdnu kmbinací technických a rganizačních prstředků, pskytuje návrh řešení a dbrné knzultace ke strategickým tázkám, zajišťuje celkvu funkčnst a udržuje PS a PVT, dhlíží na jejich správné užití a přijímá patření prti jejich zneužívání, pskytuje uživatelům vymezené služby becnéh charakteru, zajišťuje jejich funkčnst. SPRÁVCE má pravmc realizvat patření a pstupy stanvené tímt předpisem. V rámci tht zmcnění může SPRÁVCE vydávat prváděcí předpisy. Mezi tyt dílčí předpisy patří zejména:

3 Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Strana 3 / 5 Stav dkumentu 1 pravidla pužívání pčítačvých učeben a studven, pravidla pužívání a nakládání s elektrnicku pštu, pravidla pužívání pčítačvé sítě na klejích, pstup pr hlášení narušení pravidel pužívání PS a PVT a pr jejich řešení, a další. Správa speciálních či lkálních služeb v rámci jedntlivých útvarů Vyské škly eknmické v Praze může být SPRÁVCEM těmt útvarům či jedntlivým pracvníkům těcht útvarů za SPRÁVCEM stanvených pdmínek svěřena. Za správu samstatných pčítačů a dalších prstředků výpčetní techniky dpvídá v přiměřené míře pracviště, kterému je výpčetní technika přidělena. Za SPRÁVCEM stanvených pdmínek mhu uživatelé připjit k PS techniku, která není ve vlastnictví Vyské škly eknmické v Praze. Takvý uživatel zdpvídá za správu a aktivitu tét techniky. Okamžikem připjení takvé techniky k PS se tat stává sučástí PS a vztahují se na ni všechna pravidla nakládání s PVT. Všichni, kterým byla SPRÁVCEM svěřena správa některéh prstředku PVT neb některé části PS, jsu pvinni se řídit platnými předpisy a pkyny, splupracvat se SPRÁVCEM a ddržvat ujednání v tázkách týkajících se prvzuschpnsti a funkčnsti PVT a PS. Útvary Vyské škly eknmické v Praze, kterým byla SPRÁVCEM svěřena správa PS a PVT, jsu také v rámci svěření právněny vydávat pravidla pužívání svěřených PS a PVT. 5. Mnitrvání prvzu Prvz, chd služeb PS a využívání PVT je SPRÁVCEM mnitrván a zaznamenáván zejména za účelem: ptimalizace využívání PS a PVT, zjišťvání a předcházení mimřádným situacím v PS a PVT, zamezení neprávněných přístupů a zneužití PS a PVT. Každý uživatel je pvinen respektvat tut skutečnst. Pkud mnitrvání dhalí důkaz nepvlené aktivity, bude záznam pskytnut jak pdklad pr patření prti prušvání pravidel. Všechny tyt záznamy jsu důvěrné a manipulace s nimi pdléhá becným pravidlům nakládání s důvěrnými infrmacemi. 6. Práva a pvinnsti uživatelů Uživatel je při své činnsti pvinen ddržvat mezinárdní úmluvy, kterými je ČR vázána, platné právní nrmy ČR a závazné vnitřní předpisy Vyské škly eknmické v Praze. Stejně tak je pvinen ddržvat pravidla pužívání pčítačvých sítí, jejichž služeb využívá (např. akademických sítí CESNET a PASNET). Uživatel je pvinen pužívat PVT a PS v suladu s účelem, ke kterému byly tyt určeny, svu činnstí nesmí hrzit splehlivst prvzu a bezpečnst PS neb PVT. Uživatel má práv pužívat PS a PVT v rámci svých přístupvých práv a je pvinen chránit svá přístupvá práva (heslem, šifrvacím klíčem apd.). Pskytnutí přístupvých práv jiné sbě je závažným prušením pravidel. V případě, že uživatel získal přístupvá práva nahdile (neúmyslně, v důsledku hardwarvé neb sftwarvé chyby), je pvinen tut skutečnst neprdleně hlásit příslušnému SPRÁVCI. Uživatel je pvinen dbát na t, aby svu činnstí nehržval práci statních uživatelů, nepřetěžval zdrje sítě. Uživatel je pvinen ddržvat základní pravidla hleduplnsti a slušnsti vzhledem k statním uživatelům a správcům systémů. Instalace a prvz serverů (resp. servervých aplikací) je mžný puze s pvlením SPRÁVCE. Serverem se rzumí zařízení nabízející služby mim PS, dále zařízení, které nabízí vybrané služby d PS a zařízení, na kterých běží služba, ke které se autrizují více než 3 uživatelé. Uživatel má dpvědnst za svá data jak z hlediska jejich bsahu, tak z hlediska jejich ulžení a vhdnéh zálhvání. Uživatel dpvídá za škdy jím způsbené, ať již úmyslně, či z nedbalsti.

4 Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Strana 4 / 5 Stav dkumentu 1 Uživatel, který zaznamená prušení pravidel pužívání PS a PVT či narušení bezpečnsti PS neb PVT, je pvinen h neprdleně hlásit správci. 7. Pskytvané služby Přístupvá práva d PS a k jedntlivým službám přiděluje příslušný SPRÁVCE. Je nepřípustné získávat přístupvá práva jiným způsbem. Pririty zajištění služeb SPRÁVCEM jsu stanveny v tmt přadí: 1. Funkčnst PS a klíčvých kmpnent infrmačních systémů Vyské škly eknmické v Praze. 2. Zajištění a pdpra výuky na Vyské škly eknmické v Praze. 3. Zajištění a pdpra práce zaměstnanců. 4. Zajištění a pdpra studijní práce studentů. 5. Ostatní aktivity. 8. Opatření prti prušvání pravidel pužívání PS a PVT SPRÁVCE může přijmut technická patření, která mezí dstupnst určitých služeb z důvdů zajištění bezpečnsti a splehlivsti těcht služeb neb pčítačvé sítě. Závažnst prušení pravidel je určena rzsahem způsbených následků (škd) a skutečnstí, zda byl pravidl prušen úmyslně neb pakvaně. Opatření SPRÁVCE při prušení pravidel pužívání PS a PVT uživatelem SPRÁVCE má práv na nezbytně nutnu dbu z důvdů technických, bezpečnstních, věcných neb z důvdů vyšší mci (živelná phrma) dčasně mezit rzsah využívání výpčetní techniky, případně zrušit uživatelská práva. Účelem tht patření je zejména zabránit bezprstředně hrzící škdě, snížit následky nevhdné činnsti, identifikvat zdrj prblémů neb zamezit dalším nevhdným aktivitám až d trvaléh vyřešení prblému. Důsledky závažnéh prušení pravidel uživatelem dále řeší : u zaměstnanců VŠE veducí příslušnéh útvaru v rámci mžnstí daných pracvněprávními předpisy, u studentů Disciplinární řád pr studenty Vyské škly eknmické v Praze, případně Disciplinární řád fakulty. Při pdezření na prušení záknů ČR uživatelem SPRÁVCE pstupuje dle becně platných předpisů. SPRÁVCE je pvinen dkumentvat zjištěná závažná prušení pravidel. Pkud byla studentvi neb zaměstnanci mezena neb zrušena uživatelská práva z důvdů prušení pravidel pužívání PS a PVT, SPRÁVCE ani Vyská škla eknmická v Praze nenese v žádném z těcht případů dpvědnst za nemžnst plnit studijní neb pracvní úkly a z th plynucí důsledky. 9. Závěrečná ustanvení: Tímt příkazem se ruší Příkaz rektra č. 7/95 ze dne

5 Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Strana 5 / 5 Stav dkumentu 1 L I S T Z M Ě N: Čísl změny 1. Strany, na kterých se mění předpis Předmět změny název ddatku Změna v evidenčním čísle předpisu půvdní čísl Příkaz rektra 1/2007 se mění na PR 01/07 Schválen, datum: