Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / Školní řád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád"

Transkript

1 Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d Prjednán : Na pedaggické a prvzní pradě dne Závaznst : Šklní řád je závazný pr všechny zaměstnance Mateřské škly V zahradě Liberec, děti a jejich záknné zástupce Infrmace pdána: Zveřejnění : Záknným zástupcům dětí na pravidelné zahajvací schůzce září 2015 Vývěska pr rdiče v přízemí MŠ,

2 O b s a h I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní výchvy a vzdělávání a šklní vzdělávací prgram 2. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škle 3. Základní práva záknných zástupců při vzdělávání dětí 4. Pvinnsti záknných zástupců II. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 5. Změna stanvených pdmínek pbytu dítěte v mateřské škle, neb způsbu a rzsahu jeh stravvání 6. Upřesnění pdmínek pr přebírání dětí d záknných zástupců ke vzdělávání v mateřské škle a pr jejich předání p uknčení vzdělávání 7. Knkretizace způsbu infrmvání záknných zástupců dítěte průběhu jeh vzdělávání a dsažených výsledcích 8. Infrmvání záknných zástupců dětí mimřádných šklních a mimšklních akcích 9. Knkretizace způsbu mluvání dítěte záknnými zástupci z každdenníh vzdělávání a způsbu infrmvání jeh zdravtním stavu 10. Stanvení pdmínek pr úhradu úplaty za předšklní vzdělávání v mateřské škle 11. Základní pravidla chvání záknných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské škly, s jinými dětmi dcházejícími d mateřské škly a s statními záknnými zástupci, pravidla řešení stížnstí III. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 12. Uknčení vzdělávání z důvdu nemluvené absence dítěte na vzdělávání 13. Uknčení vzdělávání dítěte z důvdu narušvání prvzu mateřské škly ze strany záknnéh zástupce dítěte 14. Uknčení vzdělávání dítěte ve zkušební dbě 15. Uknčení vzdělávání z důvdu nehrazení úplaty za vzdělávání neb úplaty za šklní stravvání IV. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 16. Pdmínky prvzu a rganizace vzdělávání v mateřské škle 17. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí V. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 18. Zařízení šklníh stravvání, rganizace jeh prvzu a rzsah služeb šklníh stravvání 19. Stravvací režim dětí v průběhu vzdělávaní 20. Způsb znamvání nepřítmnsti dítěte v mateřské škle záknnými zástupci dětí pr ptřeby šklníh stravvání VI. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 21. Péče zdraví a bezpečnst dětí při vzdělávání 22. Zásady bezpečnsti uplatňvané při práci s dětmi 23. Ochrana před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí

3 VII. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY 24. Chvání dětí při zacházení s majetkem mateřské škly v rámci vzdělávání 25. Pvinnsti záknných zástupců při zacházení s majetkem mateřské škly při jejich pbytu v mateřské škle VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 26. Účinnst a platnst šklníh řádu 27. Změny a ddatky šklníh řádu 28. Seznámení zaměstnanců a záknných zástupců se šklním řádem

4 Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, v suladu s 30 dst.1 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (dále jen Šklský zákn ) v pzdějším znění, vydává tent šklní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich záknnými zástupci a zaměstnanci škly pdle knkrétních pdmínek uplatněných v Mateřské škle V zahradě Liberec. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklníh vzdělávání a šklní vzdělávací prgram Mateřská škla v rámci předšklníh vzdělávání pdpruje rzvj sbnsti dítěte předšklníh věku pdílí se na jeh zdravém citvém, rzumvém a tělesném rzvji pdílí se na svjvání základních pravidel chvání dítětem pdpruje získávání základních živtních hdnt a mezilidských vztahů dítěte vytváří základní předpklady pr pkračvání ve vzdělávání napmáhá vyrvnávat nervnsti vývje dětí před jejich vstupem d základníh vzdělávání pskytuje speciální pedaggicku péči dětem se speciálními vzdělávacími ptřebami vytváří pdmínky pr rzvj nadaných dětí 1.1 Šklní vzdělávací prgram upřesňuje cíle, zaměření, frmy a bsah vzdělávání pdle knkrétních pdmínek uplatněných na mateřské škle. 1.2 Při plnění základních cílů vzdělávání a šklníh vzdělávacíh prgramu mateřská škla pstupuje v suladu se zásadami uvedenými v 2 dst. 1 Šklskéh zákna a řídí se platnu příslušnu šklsku a pracvněprávní legislativu, zejména pak ustanveními Šklskéh zákna a ustanveními vyhlášky č. 14 / 2005 Sb., předšklním vzdělávání ve znění pzdějších předpisů dále jen Vyhláška Mateřských šklách 2. Základní práva děti přijatých k předšklnímu vzdělávání 2.1 Každé přijaté dítě (dále jen dítě ) má práv a) na kvalitní předšklní vzdělávání v rzsahu uvedeném v bdě 1. tht šklníh řádu, zaručující ptimální rzvj jeh schpnstí a rzvj jeh sbnsti b) na zajištění činnstí a služeb pskytvaných šklskými pradenskými zařízeními v rzsahu stanveném ve šklském zákně c) na fyzicky i psychicky bezpečné prstředí při pbytu v mateřské škle 21 dst. 1 Šklskéh zákna 2.2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva právech dítěte. 2.3 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanvení statních článků tht šklníh řádu.

5 3. Základní práva záknných zástupců při vzdělávání dětí 3.1 Rdiče dětí, ppřípadě patrvníci neb svjitelé dětí (dále jen záknní zástupci ) mají práv a) na infrmace průběhu a výsledcích vzdělávání dětí b) vyjadřvat se ke všem rzhdnutím mateřské škly týkajícím se pdstatných záležitstí vzdělávání dětí c) na pradensku pmc mateřské škly neb šklskéh pradenskéh zařízení v záležitstech týkajících se vzdělávání dětí 21 dst. 2 Šklskéh zákna. 3.2 Knkretizace realizace práv záknných zástupců při vzdělávání dětí a pdrbnsti k jejich výknu jsu uvedeny v Čl. II Upřesnění výknu práv a pvinnsti záknných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů záknných zástupců s pedaggickými pracvníky mateřské škly tht šklníh řádu. 4. Pvinnsti záknných zástupců 4.1 Záknní zástupci dětí jsu zejména pvinni a) zajistit, aby dítě řádně dcházel d mateřské škly dle předem stanvené dhdy dcházce dítěte, a případnu změnu předem dmluvili s třídním pedaggem, neb jiným pedaggem škly b) zajistit dále, aby dítě pří příchdu d mateřské škly byl vhdně a čistě upravené, bez výstřednstí v účesu a blečení c) na vyzvání ředitele mateřské škly neb třídníh pedagga se sbně zúčastnit prjednání závažných tázek týkajících se vzdělávání dítěte d) infrmvat písemně mateřsku šklu změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích dítěte neb jiných závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte e) dkládat důvdy nepřítmnsti dítěte v písemné frmě f) znamvat mateřské škle údaje dítěti v rzsahu uvedeném v šklském zákně pr vedení šklní matriky Viz 22 dst. 3 Šklskéh zákna 4.2 Další pvinnsti záknných zástupců při předšklním vzdělávání vyplývají z ustanvení statních článků tht šklníh řádu. 4.3 Knkretizace realizace pvinnstí záknných zástupců při vzdělávání dětí a pdrbnsti k jejich výknu jsu uvedeny v Čl. II Upřesnění výknu práv a pvinnsti záknných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů záknných zástupců s pedaggickými pracvníky mateřské škly tht šklníh řádu. Čl. II UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY 5. Změna stanvených pdmínek pbytu dítěte, způsbu a rzsahu jeh stravvání 5.1 Všechny děti jsu přijímány k celdenní dcházce a celdennímu stravvání. Při nástupu dítěte d mateřské škly je mžné ze strany záknných zástupců dítěte písemně dhdnut s ředitelku škly dny dcházky dítěte d mateřské škly a délku jeh pbytu v těcht dnech v mateřské škle. / Viz dklad Dhda dcházce dítěte d MŠ /

6 5.2 Pkud záknní zástupci budu pžadvat změnu těcht sjednaných pdmínek, je nutn tut změnu pět dhdnut s ředitelku mateřské škly a t v písemné frmě. 1 dst. 10 a 4 dst. 1 Vyhlášky mateřských šklách. 5.3 Záknní zástupci jsu si vědmi, že pbyt jejich dítěte v mateřské škle NENAHRAZUJE rdinnu péči, ani výchvně vzdělávací pvinnsti rdičů vůči dětem, prt jsu pvinni mezit dcházku dítěte d mateřské škly na nezbytně nutnu dbu a využít veškeré mžnsti k mezení pbytu dítěte v předšklním zařízení. Zákn rdině a Práva dětí 5.4 Děti matek na MD neb nepracujících rdičů dcházejí d MŠ na dplední neb celdenní vzdělávací činnst, pkud mžn d 15,00 hd. V jedntlivých případech je mžné se s ředitelku škly dhdnu na jiném pstupu, vždy však za předpkladu, že tent pstup hájí zájem dítěte. 6. Upřesnění pdmínek pr přebírání dětí d záknných zástupců ke vzdělávání v mateřské škle a pr jejich předávání záknným zástupcům p uknčení vzdělávání 6.1 Záknní zástupci v dbě určené pr příchd dětí d mateřské škly předávají dítě p jeh převlečení v šatně, pedaggvi mateřské škly a t v příslušné třídě, d které dítě dchází, neb ve třídě, která zahajuje, či uknčuje prvz viz infrmace pr rdiče. V žádném případě není mžné puze dprvdit dítě ke vchdu d mateřské škly, d šatny neb na chdbu s tím, že dítě djde d třídy již sam. V tét situaci mateřská škla přebírá dpvědnst za bezpečí dítěte až p jeh příchdu d třídy. 6.2 Záknní zástupci si přebírají dítě p sknčení jeh vzdělávání d pedagga mateřské škly přím ve třídě, d které dítě dchází, neb ve třídě, která uknčuje prvz, ppřípadě na zahradě mateřské škly a t v dbě určené mateřsku šklu k přebírání dětí záknnými zástupci. Vyzvedávání dětí p bědě nejdéle d 13,00 hd. V případě, že dítě setrvá v mateřské škle ve výjimečném případě p prvzních hdinách, bude rdičům nabídnuta Odplední šklka p prvzu mateřské škly Tat služba je pskytvána jen mimřádně a t za úplatu. Viz infrmace pr rdiče. 6.3 V případě, že je se záknnými zástupci dítěte dhdnuta individuální délka jeh pbytu v mateřské škle, bude s nimi i samstatně dhdnut způsb přebírání dítěte ke vzdělávání a jeh předávání p uknčení vzdělávání. 6.4 Záknní zástupci dítěte mhu pvěřit jinu sbu pr jeh přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škle. Vystavené písemné pvěření pdepsané záknnými zástupci dítěte předají záknní zástupci ředitelce a třídnímu pedaggvi mateřské škly. 5 dst. 1 Vyhlášky mateřských šklách. (Ve šklním řádu je uváděn pjem pedaggický pracvník a nikliv učitelka mateřské škly, prtže pedaggicku činnst při vzdělávání v mateřských šklách mhu vyknávat také jiní pedaggičtí pracvníci, například asistenti pedagga.) 6.5 Rdiče nvě nastupujících dětí d mateřské škly jsu seznámeni s realizací adaptačníh prgramu v prvním týdnu dcházky dítěte d mateřské škly den dchází dítě d mateřské škly na výchvně vzdělávací činnst cca na 2 hdiny, tzn. d 10,00 hd. Dále se dítě den účastní činnstí v mateřské škle d 12,00 hd. Dcházka dítěte v následujících týdnech se řídí ujednáním v Dhdě dcházce dítěte d MŠ. 7. Knkretizace způsbu infrmvání záknných zástupců dětí průběhu jejich vzdělávání a dsažených výsledcích

7 7.1 Záknní zástupci dítěte se mhu infrmvat cílech, zaměření, frmách a bsahu vzdělávání knkretizvaných pdle pdmínek dané mateřské škly ve šklním vzdělávacím prgramu, který je vlně přístupný v přízemí mateřské škly. 5 dst. 3 Šklskéh zákna. (Šklní vzdělávací prgram vydává ředitelka mateřské škly a zveřejňuje jej na přístupném místě ve škle. Šklní vzdělávací prgram je vlně přístupný, je tedy mžné d něj nahlížet a přizvat si pisy neb výpisy.) 7.2 Záknní zástupci dítěte se mhu průběžně během rku v dbě určené pr příchd dětí d mateřské škly a jejich předání ke vzdělávání infrmvat u pedaggickéh pracvníka vyknávajícíh pedaggicku činnst ve třídě, d které dítě dchází, průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, neb v knzultačních hdinách sjednaných s třídními pedaggy. Knzultační hdiny ředitelky škly jsu zpravidla každé pndělí d 15,00 16,30 hd. 7.3 Ředitelka mateřské škly svlává třídní schůzky, na kterých jsu záknní zástupci dětí infrmváni všech rzhdnutích mateřské škly týkajících se pdstatných záležitstí vzdělávání dětí. V případě nezbytné ptřeby může být svlána i mimřádná schůzka rdičů s vedením mateřské škly, a t zejména z prvzních důvdů. 7.4 Záknní zástupci dítěte si mhu dmluvit s ředitelku mateřské škly neb s pedaggickým pracvníkem škly vyknávajícím pedaggicku činnst ve třídě, d které dítě dchází individuální phvr, na kterém budu prjednány pdstatné připmínky neb návrhy záknných zástupců ke vzdělávání dítěte. 22 dst.(3) písm. b) Šklskéh zákna. 7.5 Ředitelka mateřské škly neb pedaggický pracvník vyknávající pedaggicku činnst ve třídě, d které dítě dchází, mhu vyzvat záknné zástupce, aby se sbně dstavili k prjednání závažných tázek týkajících se vzdělávání dítěte. Infrmvání záknných zástupců dětí mimřádných šklních a mimšklních akcích 7.6 Pkud mateřská škla rganizuje a přádá akce, jak jsu výlety, exkurse, divadelní a jiná kulturní představení pr děti, dále besídky a jiné akce, infrmuje tm v dstatečném předstihu záknné zástupce dětí na písemným upzrněním umístěným na infrmační tabuli v chdbě neb v šatnách jedntlivých tříd, neb ústně - pedaggickým pracvníkem při předávání dítěte záknnému zástupci p uknčení denníh vzdělávání. Dále pak písemným sdělením předaným neb zaslaným záknným zástupcům dětí neb sdělením na e- mailvu adresu rdičů. 7.7 V případě, že sučástí akcí uvedených v bdě 8.1 bude i finanční příspěvek rdičů, bude předem na zahajvací schůzce prjednán se záknnými zástupci způsb úhrady platný vždy pr knkrétní šklní rk. 8. Knkretizace způsbu mluvání dětí záknnými zástupci z každdenníh vzdělávání a způsbu infrmvání jejich zdravtním stavu 8.1 Pkud je záknnému zástupci dpředu známá krátkdbá nepřítmnst dítěte při vzdělávání v mateřské škle, známí tut skutečnst včetně uvedení důvdu a dby nepřítmnsti dítěte v dstatečném předstihu písemnu frmu mateřské škle a t buď předáním písemnéh známení pedaggickému pracvníkvi vyknávajícímu pedaggicku činnst ve třídě, d které dítě dchází, zasláním známení na adresu mateřské škly, neb e mailvu pštu. (Jedná se krátkdbu nepřítmnst dítěte v mateřské škle z důvdu např. plánvanéh vyšetření dítěte ve zdravtnickém zařízení, z rdinných důvdů apd..)

8 8.2 Pkud předpkládaná nepřítmnst dítěte při vzdělávání v mateřské škle přesáhne dbu 5 ti dnů, prjedná tut skutečnst záknný zástupce sbně v dstatečném předstihu s ředitelku mateřské škly. K prjednání přinese záknný zástupce písemné známení s uvedením důvdu a předpkládané dby nepřítmnsti dítěte v mateřské škle. (V těcht případech se jedná dluhdbu nepřítmnst např. z důvdu, že dítě p dbu prázdnin zůstává dma se staršími surzenci neb p dbu dvlených záknných zástupců.) 8.3 V případě, že dítě nemcní neb se z důvdu úrazu nemůže účastnit výchvy a vzdělávání, známí tut skutečnst bez zbytečnéh dkladu záknný zástupce mateřské škle a t včetně předpkládané dby nepřítmnsti dítěte v mateřské škle. Oznámení tét nepředvídané nepřítmnsti dítěte je mžné i prstřednictvím telefnu d 8,00 hd. neb u v statním čase. /Časvé mezení je uveden zejména z důvdu účtvání platby stravnéh za knkrétní den./ P uknčení nepřítmnsti dítěte z důvdu nemci neb úrazu ptvrdí dbu nepřítmnsti záknný zástupce při pětvném nástupu dítěte d mateřské škly předáním písemnéh ptvrzení přebírajícímu pedaggickému pracvníkvi mateřské škly sučasně s ptvrzením šetřujícíh lékaře suhlasu s dcházku dítěte d klektivu dětí mateřské škly 22 dst. 3 písm. d) Šklskéh zákna (Nemluvená nepřítmnst dítěte v mateřské škle p dbu delší než 2 týdny může vést až k uknčení jeh vzdělávání v mateřské škle. P záknných zástupcích dítěte je ze strany mateřské škly vyžadvána písemná frma mluvání nepřítmnsti dítěte v mateřské škle. Tím je zcela vylučena mžnst nedrzumění mezi mateřsku šklu a záknnými zástupci dětí, zda nepřítmnst dítěte byla mluvena či ne.) Při předávání dítěte ke každdennímu vzdělávání v mateřské škle infrmuje záknný zástupce dítěte přejímajícíh pedaggickému pracvníka případných menších zdravtních btížích dítěte, které by mhly mít vliv na mezení jeh činnsti při vzdělávání. (Jedná se např. drbné pranění, které může mezvat dítě při phybvých aktivitách, pčínající alergii dítěte na některý z pylů apd.) 8.4 Pdle 29 dst. 2 zákna č. 561 / 2004 Sb. je pvinnstí škly chránit děti před kntaktem s dítětem, které zřejmě trpí přensnu nemcí. Pvinnstí rdičů dle 22 dst.. 3 písm. a) je zajistit řádnu dcházku dítěte d mateřské škly, tzn. i jeh dpvídající zdravtní stav. Na straně mateřské škly je dán nejen práv, ale také pvinnst dmítnut dítě, pkud jeví známky přensné nemci. Sučasně na straně záknnéh zástupce existuje pvinnst dítě v takvém stavu d mateřské škly nedávat. V případě, že dítě již při příchdu d mateřské škly jeví známky přensné nemci a je dsud v dprvdu záknnéh zástupce, nebude mateřská škla takvé dítě v tent den, ani v následující dny, kdy trvá nebezpečí přensu v klektivu přijímat. Přensná nemc se nachází z věcnéh i právníh hlediska již za hranicí péče, kteru mateřská škla pskytuje. (Z ust. 422 Občanskéh zákníku vyplývá, že právnická sba vyknávající činnst mateřské škly nemůže být nucena brát na sebe dpvědnst za pdmínek ztížených nemcí dítěte, zvláště pak tehdy, jestliže by tím narušila plnění dpvědnsti k dalším dětem, které by se nemcí mhly nakazit. Dále pdle 415 Občanskéh zákníku je každý pvinen pčínat si tak, aby nedcházel ke škdám na zdraví. Tut pvinnst mají i záknní zástupci dítěte.) 8.5 V případě hržení vážnu újmu na zdraví je ve výjimečných případech mžné pdání léku pedaggem MŠ. Vždy však za těcht patření: lék bude předán třídnímu pedaggvi, značen jménem dítěte, dávkváním, uknčením dávkvání, pstupem při pdávání léku, písemným suhlasem rdičů a kntrlu expirace léku. (Pdle 9 dst. 4 písm.b) zákna č.20 / 1966 Sb. péči a zdraví lidu ve znění pzdějších předpisů, je každý pvinen pskytnut neb zprstředkvat nezbytnu pmc sbě, která je v nebezpečí smrti neb jeví známky závažné pruchy zdraví ) 8.6 Záknní zástupci dítěte infrmují neprdleně písemnu frmu mateřsku šklu každé změně zdravtní způsbilsti dítě, větších zdravtních ptížích a dalších závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. 22 dst. 3 písm. c) Šklskéh zákna

9 (Písemná infrmace změnách v zdravtním stavu dítěte je zejména nutná, pkud by dšl např. k úrazu dítěte neb k jeh pdstatnému zhršení zdravtníh stavu v průběhu každdenníh vzdělávání v mateřské škle. neb pkud se jedná infekční nemcnění.) 8.7 Pstup mateřské škly a záknných zástupců při výskytu vši dětské V případě výskytu pedikulózy (ale i jiných infekčních nemcnění) ve škle je naprst nezbytná splupráce s rdiči (záknnými zástupci) všech dětí. Škla pdá neprdleně infrmaci rdičům danéh dítěte a sučasně i rdičům statních dětí. Zbavit děti vší je pvinnstí rdičů, nikliv škly a jejích pedaggických pracvníků. Při hrmadném výskytu vší bude šklu neprdleně infrmván místně příslušný rgán chrany veřejnéh zdraví - krajská hygienická stanice. Pkud záknný zástupce žáka nesplupracuje se šklu, může jej ředitel škly vyzvat, aby se sbně zúčastnil prjednání závažných tázek týkajících se vzdělávání žáka ( 22 dst. 3 písm. b) šklskéh zákna) - tét výzvě je záknný zástupce žáka pvinen vyhvět. Škla není právněna stanvit, ke kterému knkrétnímu lékaři má být dítě pslán (záknný zástupce dítěte má práv zvlit lékaře dle svéh výběru). 9. Stanvení pdmínek pr úhradu úplat v mateřské škle (Úhrada úplaty za předšklní vzdělávání v mateřské škle je jednu z pvinnstí záknných zástupců, knkretizace základních pdmínek úhrad úplaty je v suladu s 30 Šklskéh zákna uvedena ve šklním řádu i když statní náležitsti upravující úplaty jak je stanvení výše úplaty, mžnsti snížení úplaty apd. jsu uvedeny v samstatném vnitřním předpisu mateřské škly. ) 9.1 Úhrada úplaty za vzdělávání Záknní zástupci, kteří nejsu svbzeni d úplaty za vzdělávání, ddržují při úhradě úplaty následující pdmínky: a) úplata za kalendářní měsíc je splatná d 15. dne příslušnéh kalendářníh měsíce b) ředitelka mateřské škly může se záknným zástupcem ze závažných důvdů dhdnut jiný termín úhrady úplaty c) záknný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhtvstním převdem na bankvní účet mateřské škly d) ve zcela výjimečných případech a puze jednrázvě lze p dhdě s ředitelku mateřské škly úplatu zaplatit v htvsti v pkladně mateřské škly. 9.2 Úhrada úplaty za šklní stravvání Při úhradě úplaty za šklní stravvání se záknní zástupci dítěte řídí následujícími pdmínkami: a) úplata za kalendářní měsíc je splatná d 15. dne příslušnéh kalendářníh měsíce b) ředitelka mateřské škly může se záknným zástupcem ze závažných důvdů dhdnut jiný termín úhrady úplaty c) záknný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhtvstním převdem na určený bankvní účet mateřské škly / 0800 Variabilní symbl 1. část rdnéh čísla dítěte + d pznámky jmén dítěte d) ve zcela výjimečných případech a puze jednrázvě lze p dhdě s ředitelku mateřské škly úplatu zaplatit v htvsti v pkladně mateřské škly e) vyúčtvání plateb šklnéh a stravnéh je prveden k uknčení šklníh rku, tzn. k danéh rku. Finanční přeplatek je zaslán rdičům na uvedený bankvní účet d 1 měsíce d vyúčtvání platby. Ve výjimečných případech může být ředitelku škly dhdnuta htvstní výplata přeplatku v MŠ d maximální výše 1000,- Kč. f) v případě změny účtu je pvinnstí rdičů tut změnu ihned nahlásit hspdářce škly

10 g) děti se na základě rzhdnutí přijetí k předšklnímu vzdělávání stravují v mateřské škle vždy pr účely státních výkazů předají rdiče hspdářce škly přihlášku ke šklnímu stravvání, v případě dietních mezení ptvrzených lékařem dhdne ředitelka škly se záknnými zástupci náhradní způsb stravvání jejich dítěte 10. Základní pravidla chvání záknných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské škly, s jinými dětmi dcházejícími d mateřské škly a s statními záknnými zástupci včetně řešení stížnstí Při pbytu v mateřské škle záknní zástupci dětí a) ddržují stanvenu rganizaci prvzu mateřské škly a vnitřní režim dne mateřské škly b) řídí se šklním řádem mateřské škly c) ddržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské škly, s jinými dětmi dcházejícími d mateřské škly a s statními záknnými zástupci dětí pravidla slušnsti a vzájemné hleduplnsti. d) mhu pdat pdnět, známení neb stížnst dle Směrnice č. 21 / 2006 v platném znění. Čl. III UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 11. Uknčení vzdělávání z důvdu neúčasti dítěte na vzdělávání Ředitelka mateřské škly může rzhdnut uknčení vzdělávání dítěte, pkud se nepřetržitě neúčastnil vzdělávání p dbu delší než dva týdny a nebyl mluven záknným zástupcem pdle stanvených pravidel uvedených v bdech 9.1 až 9.3 tht šklníh řádu. 35 dst. 1 písm. a) Šklskéh zákna 12. Uknčení vzdělávání dítěte z důvdu narušvání prvzu mateřské škly ze strany záknných zástupců V případě, že záknní zástupci dítěte závažným způsbem neb pakvaně prušují pravidla stanvená v bdě 11. tht šklníh řádu, může ředitelka rzhdnut uknčení vzdělávání dítěte v mateřské škle z důvdu narušvání prvzu mateřské škly. 35 dst. 1 písm. b) Šklskéh zákna 13. Uknčení vzdělávání dítěte ve zkušební dbě Pkud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škle byla stanvena zkušební dba pbytu a lékař neb šklské pradenské zařízení v průběhu tét zkušební dby dpručí nezatěžvat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské škly rzhdnut uknčení vzdělávání takvéh dítěte v mateřské škle. 35 dst. 1 písm. c) Šklskéh zákna 14. Uknčení vzdělávání z důvdu nehrazení úplaty za vzdělání neb úplaty za šklní stravvání. V případě, že záknní zástupci dítěte pakvaně neddržují pdmínky stanvené pr úhradu úplaty za vzdělávání neb úplaty za šklní stravvání uvedené v bdě 10.1 a 10.2 tht šklníh řádu, může ředitelka rzhdnut uknčení vzdělávání dítěte v mateřské škle z důvdu nehrazení stanvených úplat. 35 dst. 1 písm. d) Šklskéh zákna

11 Čl. IV PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 15. Pdmínky prvzu a rganizace vzdělávání v mateřské škle 15.1 Mateřská škla V zahradě Liberec je zřízena jak škla s celdenním prvzem. Děti mhu šklu navštěvvat v dbě d 6:30 d 16:30 hdin. 1 dst. (2) až (6) Vyhlášky mateřských šklách 15.2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské škly p dhdě se zřizvatelem stanvený prvz v bdě 16.1 tht šklníh řádu mezit neb přerušit a t zejména z důvdu stavebních úprav, předpkládanéh nízkéh pčtu dětí v tmt bdbí, nedstatku pedaggickéh persnálu a pd. Během šklníh rku může ředitelka p dhdě se zřizvatelem navrhnut i jiný termín mezení prvzu škly a t zejména z důvdu neeknmickéh prvzu například v dbě svátků neb jiných výjimečných dní v rce. Rzsah mezení neb přerušení známí ředitelka mateřské škly záknným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. 3 Vyhlášky mateřských šklách 15.3 Vzdělávání v mateřské škle prbíhá ve 3 rčnících, přičemž d jedné třídy mateřské škly lze zařadit děti z různých rčníků. 1 dst. (7) a (8) Vyhlášky mateřských šklách 15.4 Mateřská škla V zahradě Liberec má 4 třídy : 1. třída Mdrá pastelka vzdělává děti ve věku d 3 d 4,5 let 2. třída Červená pastelka vzdělává děti ve věku d 4,5 d 5 ti let 3. třída Zelená pastelka vzdělává děti ve věku d 5 ti d 7 let, tzn. i děti s dkladem šklní dcházky 4. třída Žlutá pastelka vzdělává individuálně zaměřeným prgramem děti ve věku d 5 ti d 7 let, tzn. i děti s dkladem šklní dcházky 15.5 Mateřská škla může rganizvat ztavvací pbyty ve zdravtně příznivém prstředí bez přerušení vzdělávání, šklní výlety a další akce suvisející s výchvně vzdělávací činnstí škly. O uskutečnění těcht pbytů, výletů a dalších akcí infrmuje mateřská škla záknné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením Mateřská škla má práv v suvislsti s realizací výchvně vzdělávacíh prgramu škly zveřejňvat výtvarné a jiné práce dětí bez náhrady autrských práv Mateřská škla může zveřejňvat ftgrafie aktivit dětí. V případě, že si záknní rdiče tut činnst škly nepřejí, známí tut skutečnst ředitelce škly písemnu frmu. 16. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 16.1 Předšklní vzdělávání dětí se uskutečňuje pdle šklníh vzdělávacíh prgramu Já ty my a svět klem nás... Č.j. 5 / 2007 a prbíhá v následujícím základním denním režimu:

12 ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE V ZAHRADĚ LIBEREC šklní rk 2015 / 2016 DOPOLEDNÍ BLOK ČINNOSTÍ 6,30-9,30 přivítání dětí i rdičů s respektváním individuální dby příchdu, krátký rzhvr s dítětem i s rdiči kntrla zdravtníh stavu výběr her a činnstí dle vlby dětí, nabídka aktivit s hledem na dané tematické zaměření zkumání, pznávání, kperativní činnsti, individuální práce a cílené činnsti se zaměřením na děti se speciálními vzdělávacími ptřebami, grafmtrika skupinvá i individuální dle plánu, jazykvá chvilka, skupinvá lgpedická péče, relaxace, dramatika, smyslvé hry, tematická phybvá chvilka, neb cílené cvičení, phybvé hry s pravidly, hygiena, svačina - kultura stlvání, sebebsluha, základní stravvací návyky, individualizvaná tematická vzdělávací činnst pr cílené rzšíření pznatků dětí veducí k získání základních kmpetencí v jedntlivých vzdělávacích blastech, nejstarší děti šklní zralst - individuální časvý blk veškeré aktivity jsu pedaggem vybírány a nabízeny dětem s hledem na danu věkvu skupinu a individuální mžnsti jedntlivců 9,30-11,30 příprava na pbyt venku, hygiena, sebebsluha, samstatnst pbyt venku s hledem na klimatické pdmínky a bezpečnst zajímavé činnsti dle rčníh bdbí s eklgickým zaměřením, zkumání, pzrvaní využití šklní zahrady phybvé aktivity a individuální chvilky s výchvně vzdělávacím záměrem, pznávací vycházky d klí MŠ s respektváním základů dpravní výchvy, výlety, exkurze, návštěvy divadla péče puštěná zvířata v městském útulku a další aktivity dle témat dílčích plánů 11,30-12,30 převlékání s pdpru samstatnsti, hygiena běd, upevňvání základních stravvacích návyků, správný úchp lžíce, příbru sebebsluha, pděkvání, vlastní prsba přídavek, pužití ubrusku, úklid nádbí hygiena, příprava na dplední dpčinek ODPOLEDNÍ BLOK ČINNOSTÍ 12,30-14,30 hudební chvilka před usnutím s kytaru neb klávesami výběr písní dle přání dětí, čtenářská gramtnst četba z knihy dle týdenníh tematickéh zaměření, pslech phádky, relaxační hudba dplední dpčinek dle individuálních ptřeb dětí s hledem na věkvu skupinu, individuální práce s předškláky a s dětmi se specifickými vzdělávacími ptřebami, rehabilitace, nabídka terapeutických prgramů a prgramů pr rzvj nadání dětí 14,30 16,30 prtažení p vyspání, hygiena, převlékání s pdpru samstatnsti, svačina, upevňvání správnéh stlvání a splečenských návyků dplední zájmvé činnsti vycházející z vlastní samstatnsti a aktivity dětí, didakticky cílené činnsti, individuální práce dle plánu s dětmi se specifickými vzdělávacími ptřebami, grafmtrika, krdinace phybu ruky, skupinvá lgpedická péče, rzlučení, krátké rzhvry s rdiči Během celéh dne jsu respektvány individuální birytmy dětí s preferencí pitnéh režimu. Organizace dne je p vzájemné dhdě s rdiči i zaměstnanci mateřské škly kncipvána tak, aby mhla být uplatněna vlná frma režimu dne, která imituje pdmínky důvěrnéh a citvě pdnětnéh rdinnéh prstředí. Denní prgram vychází z třídních vzdělávacích plánů s hledem na dluhdbé vzdělávací záměry škly. Snahu pedagga je pdpra individualizvanéh vzdělávání včetně aktivit rganizvaných nad rámec běžnéh prgramu mateřské škly.

13 16.2 Stanvený základní denní režim může být pzměněn v případě mimřádné aktivity v návaznsti na šklní vzdělávací prgram, v případě výletů, exkurzí, divadelních a jiných kulturních představení pr děti, besídek a pdbných akcí rganizvaných mateřsku šklu. Čl. IV ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Základní náležitsti z blasti šklníh stravvání při předšklním vzdělávání 17. Zařízení šklníh stravvání, rganizace jeh prvzu a rzsah služeb šklníh stravvání 17.1 Šklní stravvání v mateřské škle zabezpečuje šklní jídelna v prvzvně umístěné v přízemí mateřské škly. Při přípravě jídel pstupuje šklní jídelna pdle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., šklním stravvání v platném znění (dále jen Vyhláška šklním stravvání) a řídí se platnými výživvými nrmami a zásadami zdravé výživy. 18. Rzsah stravvání dítěte je stanven tak, aby se dítě, je-li v dbě pdávání jídla přítmn v mateřské škle, stravval vždy Šklní jídelna připravuje jídla, která jsu pdávána v prstrách jídelny určené pr stravvání dětí 3 Vyhlášky šklním stravvání 18.2 Krmě jídel připravuje šklní jídelna i nápje, které mají děti během celéh dne v mateřské škle k dispzici dle individuálních ptřeb v rámci pitnéh režimu. Nápje jsu v převážné většině slazeny stévií. 4 dst. (1) až (3) Vyhlášky šklním stravvání 18.3 Pkud je se záknným zástupcem dhdnuta jiná délka pbytu dítěte v mateřské škle (viz bd 5.1) než celdenní, má dítě práv debrat jen jídla připravvaná šklní jídelnu a vydávána dětem v dbě jeh pbytu v mateřské škle. 4 dst. (1) Vyhlášky mateřských šklách. 19. Stravvací režim dětí v průběhu vzdělávání 19.1 V průběhu denníh pbytu v mateřské škle se dětí stravují pdle následujícíh základníh stravvacíh režimu: 8:00-8:30 pdávání dplední přesnídávky, u starších dětí v sambslužném režimu (v případě ptřeby děti stlují individuálně pdle vlastníh pcitu hladu) 11:30-12:30 běd 2 skupiny mladší a starší děti, představení jídla pdávanéh dětem hlavní kuchařku, upevňvání základních stravvacích návyků, sebebsluha, mžnst přídavků 14:30-15:00 pdávání dplední svačiny 19.2 V rámci pitnéh režimu mají děti p dbu svéh denníh pbytu v mateřské škle k dispzici nápje - přírdní čaje, vcné šťávy, vitamínvé nápje a vdu s citrnem neb bylinkami. Děti mají k dispzici nápje v průběhu celéh dne v sambslužném režimu, mladší děti s asistencí pedaggickéh neb jinéh prvzníh pracvníka. Nápje jsu dle ptřeby slazeny stévií.

14 20. Úprava pstupu při dhlašvání dětí ze šklníh stravvání v případě jejich nepřítmnsti v mateřské škle Při mluvání dětí záknnými zástupci z každdenníh vzdělávání z důvdu předem známé nepřítmnsti pdle bdu 9.1 a 9.2 tht šklníh řádu zajistí mateřská škla autmaticky nahlášení tét skutečnsti veducí šklní jídelny V případě náhléh nemcnění dítěte, neb se dítě z jiných důvdů nemůže účastnit výchvy a vzdělávání, známí tut skutečnst bez zbytečnéh dkladu záknný zástupce veducí šklní jídelny neb ředitelce škly. Oznámení tét nepředvídané nepřítmnsti dítěte je mžné prstřednictvím telefnu vždy d 8,00 hd. a em v statním čase. Vzhledem k tmu, že nelze zajistit ddržení hygienických nrem dle Vyhlášky šklním stravvání není mžné vyzvednut běd ani statní jídla ve šklní jídelně pr první den nepřítmnsti, ani ve dnech následujících. 21. Dietní stravvání Vyhláška č. 107/ 2015 Sb. šklním stravvání nvela platná d Mateřská škla V zahradě Liberec nepskytuje běžně dietní stravvání. Stravvání dětí, jejichž zdravtní stav psudil dbrný lékař tak, že jejich stravvání vyžaduje mezení pdle dietníh režimu, se řídí následujícími pravidly např. v případě dpručenéh stravvacíh mezení z důvdu dietníh režimu neb ptravinvé alergie, dhdne záknný zástupce dítěte knkrétní pstup stravvání dítěte v mateřské škle s ředitelku škly p vzájemné knzultaci rdičů s ředitelku škly bude pr knkrétní případ vybrána nejvhdnější varianta způsbu zajištění stravvání dítěte s dietním mezením náhrada vhdnější ptravinu úprava pkrmu mezením nevhdné neb alergenní ptraviny náhrada pkrmu vlastním pkrmem - d MŠ lze přinést vlastní ptraviny puze v riginálním balu se zřetelnu dbu pužitelnsti O aktuální úpravě pkrmu, neb stravvacím mezení rzhduje hlavní kuchařka škly a veducí prvzní jedntky. v kuchyni, v jídelně a ve třídách jsu se suhlasem rdičů na viditelných místech rzmístěny infrmace s mezením z důvdu ptravinvé alergie pstupu v případě zdravtní kmplikace u dětí s ptravinvu alergií jsu infrmváni všichni zaměstnanci škly pkud v akutním případě pvěří záknný zástupce šklu, aby dítěti pdala antihistaminika, budu tyt léky řádně značeny jménem, dbu pužitelnsti, dávkváním, způsbem pdání a způsbem uchvání. Záknný zástupce sdělí třídnímu učiteli a hlavní kuchařce dietní mezení svéh dítěte vždy písemnu frmu s aktuálním datem a pdpisem. Ttéž se týká případných změn.

15 Čl. V PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 22. Péče zdraví a bezpečnst dětí při vzdělávání 22.1 Dhled nad bezpečnstí dětí p celu dbu jejich vzdělávání v mateřské škle vyknávají pedaggičtí pracvníci škly, ppřípadě pvěření prvzní pracvníci škly a t d dby převzetí dítěte d záknnéh zástupce neb jim pvěřené sby až d dby předání dítěte záknnému zástupci neb jim pvěřené sbě. Rán přicházejí děti dle ptřeb a rzhdnutí rdičů v dbě d 6,30 hd. - d 8,30 hd. / nejdéle / - v mimřádných případech p dhdě s třídní učitelku neb ředitelku škly je mžné přivézt dítě d 9,45 hd. Pzdější příchd z bezpečnstních a rganizačních důvdů není mžný. P bědě si rdiče vyzvedávají děti z Mdré a Červené pastelky v dbě d 12,00hd. d 12,30 hd., děti ze Žluté a Zelené pastelky v dbě d 12,30 d 13,00 hd. Vyzvedávání dětí p 13,00 hd. d 14,30 hd. z bezpečnstních a rganizačních důvdů není mžné. Odpledne si rdiče vyzvedávají dětí d 14,30 hd. d 16,30 hd. Příchd rdičů pr dítě je mžný s hledem na prvz škly nejdéle v 16,20 hd. Nevyzvednuté dítě z MŠ je pvažván pdle 15 zákna č. 359 / 1999 Sb., sciálně právní chraně dětí za dítě bez péče přiměřené jeh věku v MŠ takvé dítě zůstává příliš dluh a je tím zanedbávána péče rdiny. V takvém případě pedagg pstupuje následvně : snaží se kntaktvat záknné zástupce telefnicky v dbě d 30 ti minut p sknčení prvzu mateřské škly. rdičům je nabídnuta tzv. Odplední šklka p prvzu mateřské škly za úplatu, nejdéle však d 17,30 hd. V případě, že není mžný kntakt s rdičem, pedagg kntaktuje Plicii ČR pdle 43 zákna č. 283/ 1991 Sb. O Plicii České republiky ve znění pzdějších předpisů. Plicejní útvary jsu v takvém případě pvinni v rzsahu své půsbnsti pskytnut pmc. Pedagg setrvává na území právnické sby, tedy v mateřské škle d dby předání dítěte záknnému zástupci, neb plicistvi. Tat dba p sknčení pracvní dby pedagga je pvažvána za nařízenu práci přesčas a pdle th je náležitě ceněna K zajištění bezpečnsti dětí při běžném pbytu mim území mateřské škly může na jednh pedaggickéh pracvníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 24 dětí z běžných tříd, pkud t charakter pbytu dvluje. 5 dst. (2) a (3) Vyhlášky mateřských šklách 22.3 Při specifických činnstech, například sprtvních činnstech, neb při pbytu dětí v prstru nárčném na bezpečnst bude bezpečnst dětí pečvat navíc další pedaggický pracvník, ve výjimečných případech jiná zletilá sba, která je způsbilá k právním úknům a která je v pracvním vztahu k mateřské škle. 5 dst. (4) Vyhlášky mateřských šklách)

16 22.4 Přítmnst zvířete v mateřské škle v suvislsti s realizací vzdělávacíh prgramu nesmí hrzit bezpečnst s chranu zdraví dětí, rdičů, pedaggů a statníh persnálu. Nesmí se jednat zvíře představující zdrj zdravtníh rizika, neb zvíře, které vyžaduje takvu péči, že by byla mezena péče děti. Pbyt zvířete v mateřské škle je mžný jen se suhlasem ředitelky škly. V případě nesuhlasu rdičů s tímt pstupem je třeba uvědmit ředitelku škly písemnu frmu Zejména vzhledem k chraně zdraví statních dětí může pedaggický pracvník, pkud má při přebírání dítěte d záknnéh zástupce neb jim pvěřené sby pdezření, že dítě není zdravé, pžádat záknnéh zástupce dlžení zdravtní způsbilsti dítěte ke vzdělávání frmu předlžení ptvrzení d šetřujícíh lékaře Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škle p jeh infekčním nemcnění předlží záknný zástupce dítěte písemné ptvrzení d šetřujícíh lékaře VŽDY Při nástupu dítěte k výchvě a vzdělávání v mateřské škle předlží záknný zástupce dítěte písemné ptvrzení čkvání dítěte, kpii pslední záknné lékařské prhlídky a suhlas lékaře, že dítě může být v klektivu statních dětí bez mezení. 23. Zásady bezpečnsti při práci s dětmi Při vzdělávání dětí ddržují pedaggičtí pracvníci pravidla a zásady bezpečnsti a chrany zdraví při práci, které pr tut blast stanví platná šklská a pracvněprávní legislativa Zejména při dále uvedených specifických činnstech, které vyžadují zvýšený dhled na bezpečnst dětí, ddržují pedaggičtí pracvníci následující zásady: přesuny dětí při pbytu mim území mateřské škly p pzemních kmunikacích děti se přesunují ve skupině a t nejvýše ve dvjstupech. / skupina max. 24 dětí / první a pslední dvjice dětí je vždy značena reflexními bezpečnstními vestami skupina je zpravidla dprvázena dvěma pedaggickými pracvníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím knci skupina k přesunu využívá především chdníků a levé krajnice vzvky vzvku přechází skupina především na vyznačených přechdech pr chdce, přecházení vzvky jinde je pvlen puze dvluje-li t dpravní prvz a pedaggický dprvd je přesvědčen bezpečnsti přechdu skupiny při přecházení vzvky pužívá pedaggický dprvd zastavvací terč za snížené viditelnsti pužívá pedaggický dzr předepsané zviditelňující vesty pbyt dětí v přírdě pedaggvé využívají puze známá a bezpečná místa pedaggičtí pracvníci před pbytem dětí dstraní všechny nebezpečné věci a překážky (skl, hřebíky, plechvky, plechy, stré velké kameny apd.) při hrách a phybvých aktivitách pedaggičtí pracvníci dbají, aby děti nepustily vymezené prstranství pbyt dětí na škle v přírdě je upraven místním bezpečnstním předpisem rzdělávání hně puze při mimšklních akcích, které přádá mateřská škla a kterých se účastní i záknní zástupci dětí jen na místech určených pr rzdělávání hně za přítmnsti člena hasičskéh sbru neb pedaggickéh pracvníka zašklenéh v prtipžární chraně při tevřeném hni v blízksti je dstatečný zdrj vdy, dpvídající hasicí přístrj neb jiný materiál k hašení tevřenéh hně pedaggický dhled zajišťuje, aby se děti phybvali v bezpečné vzdálensti d tevřenéh hně, přičemž pčítá i se směrem a sílu větru a dbá, aby v blízksti hně nebyl snadn vznětlivý materiál p uknčení akce pedaggický dhled zajistí úplné uhašení tevřenéh hně

17 sprtvní činnsti a phybvé aktivity před cvičením dětí a dalšími phybvými aktivitami, které prbíhají ve třídách, ppřípadě v jiných vyčleněných prstrách v bjektu budvy mateřské škly, neb prbíhají na venkvních prstrách areálu mateřské škly, kntrlují pedaggičtí pracvníci škly, zda prstry jsu k těmt aktivitám dstatečně připraveny, dstraňují všechny překážky, které by mhly vést ke zranění dítěte a při pužití tělcvičnéh načiní a nářadí kntrlují jeh funkčnst a bezpečnst pedaggičtí pracvníci dále dbají, aby cvičení a phybvé aktivity byly přiměřené věku dětí a pdle th přizpůsbují intenzitu a btížnst těcht aktivit individuálním schpnstem jedntlivých dětí pracvní a výtvarné činnsti při aktivitách rzvíjejících zručnst a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné pužít nástrje, které by mhly děti zranit, jak jsu nže, kladívka, hřebíky apd., vyknávají práci s těmit nástrji výhradně pedaggičtí pracvníci škly. Nůžky pužívá najednu maximálně í děti ve skupině a t puze speciálně upravené s blými hrty. 24. Ochrana před sciálně patlgickými jevy a před prjevy diskriminace, nepřátelství neb násilí 24.1 Důležitým prvkem chrany před sciálně patlgickými jevy je i výchvně vzdělávací půsbení na děti předšklníh věku zaměřené na zdravý způsb živta. V rámci šklníh vzdělávacíh prgramu jsu prt děti nenásilnu frmu přiměřenu jejich věku a schpnstem seznamvány s danu prblematiku drgvé závislsti, alkhlismu, kuření, virtuální závislsti (pčítače, televize, vide) patlgickéh hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných frem násilnéh chvání a jsu jim vysvětlvána pzitiva zdravéh živtníh stylu. Šklní vzdělávací prgram je dplněn prgramem k eliminaci sciálně patlgických jevů V rámci prevence před prjevy diskriminace, nepřátelství a násilí prvádí pedaggičtí pracvníci mateřské škly mnitring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních klektivech s cílem řešit případné defrmující vztahy mezi dětmi již v jejich pčátcích a t ve splupráci se záknnými zástupci, případně za pmci šklských pradenských zařízeních Prvkem prevence v tét blasti je i vytvření příznivéh sciálníh klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedaggickými pracvníky, a zárveň mezi pedaggickými pracvníky a záknnými zástupci dětí. Sučástí důvěry mezi běma stranami je i zveřejňvání ftgrafií dětí při jejich činnstech suvisející s výchvně vzdělávacím prgramem škly / vývěska škly, www stránky škly, výrční zpráva, šklní vzdělávací prgram, reprezentace na veřejnsti, publikační činnst atd./ Pkud si rdiče nepřejí zveřejnění ftgrafií dítěte, uvědmí tét skutečnsti ředitelku škly Děti jsu při činnstech a pbytu v mateřské škle pjištěni základním úrazvým pjištěním a pjištěním na škdu vzniklu ztrátu či pškzením věci sjednaným v pjistné smluvě mateřské škly. Čl. VII ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY Vzhledem ke skutečnsti, že dětem předšklníh věku nelze z důvdu jejich smyslvých schpnstí a rzumvé nezralsti ukládat pkyny, za jejichž plnění by nesly dpvědnst, upravuje tent článek šklníh řádu především základní pdmínky pr zacházení s majetkem mateřské škly ze strany pedaggických a prvzních pracvníků a záknných zástupců dětí.

18 25. Chvání dětí při zacházení s majetkem mateřské škly v rámci vzdělávání P dbu vzdělávání při pbytu dítěte v mateřské škle zajišťují pedaggičtí i prvzní pracvníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pmůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu ptřebami a nepškzvali statní majetek mateřské škly. 26. Pvinnsti záknných zástupců převzetí dětí a při zacházení s majetkem mateřské škly při pbytu dětí s rdiči v mateřské škle 26.1 Záknní zástupci pbývají v mateřské škle jen p dbu nezbytně nutnu pr převlečení dítěte d blečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedaggickému pracvníkvi mateřské škly. Stejně tak i p převzetí dítěte a převlečení d blečení určenému k příchdu a dchdu dítěte z mateřské škly. Dále p nezbytně nutnu dbu jednání s pedaggickými zaměstnanci škly týkajících se vzdělávání dítěte, ppřípadě p dbu jednání s veducí šklní jídelny týkajících se stravvaní dítěte Od kamžiku převzetí dítěte d pedaggickéh pracvníka a rvněž tak před předáním dítěte pedaggickému pracvníkvi zdpvídají za chvání a bezpečnst dítěte záknní zástupci neb jimi pvěřená sba. Dále také p nezbytně nutnu dbu k jednání s pedaggickými zaměstnanci škly týkajícíh se výchvy a vzdělávání dítěte, ppřípadě p dbu jednání s veducí šklní jídelny týkajícíh se stravvaní dítěte P dbu pbytu v prstrách mateřské škly jsu záknní zástupci pvinni chvat se tak, aby ni sami, ani jejich děti nepškzvali majetek mateřské škly a v případě, že zjistí jeh pškzení, nahlásili tut skutečnst neprdleně pedaggickému pracvníkvi škly Všichni záknní zástupci i děti jsu seznámeni s Pučením rdičů a dětí bezpečnsti. Čl. VIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 27. Účinnst a platnst šklníh řádu Tent šklní řád nabývá platnsti dnem pdpisu ředitelku škly a je účinný d 1. září Změny a ddatky šklníh řádu Veškeré ddatky, ppřípadě změny tht šklníh řádu mhu být prvedeny puze písemnu frmu a před nabytím jejich účinnsti s nimi budu seznámeni všichni zaměstnanci mateřské škly a sučasně budu změnách infrmváni záknní zástupci dětí. 29. Seznámení zaměstnanců a záknných zástupců se šklním řádem 29.1 Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s bsahem tht šklníh řádu a t nejpzději d 15 dnů d nabytí jeh platnsti Nvě přijímané zaměstnance seznámí se šklním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu d práce O vydání a bsahu šklníh řádu infrmuje mateřská škla záknné zástupce dětí frmu infrmační schůzky a stálým umístěním šklníh řádu k nahlédnutí na místě bvyklém k pdávání infrmací záknným zástupcům a zveřejněním na Záknní zástupci stvrdí svým pdpisem v jedntlivých třídách dětí přijetí tét infrmace. Bc. Vlasta Tesařvá ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec

19

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prsinec 2015 Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r.. GOOGLE + Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r. Bytvý kmplex EURO (za LIDLem) FACEBOOK Jazykvá šklka Smlíček Břeclav třída 1. máje 3414/11b, 690 02, Břeclav

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu C dělat, když (Krizvý plán)..je dítě pd vlivem alkhlu - Snaţte se zachvat klid. - Je primárně nutné dítěti v další knzumaci zabránit - Odhadněte stupeň pilsti, míru intxikace. - Pdle mţnsti zjistěte, c

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Rčník LIX Sešit 8 Srpen 2003 Část nrmativní O B S A H - Vyhláška č. 160/2003 Sb., kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více