Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole"

Transkript

1 Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j. 205/2016 Spisvý znak 101/A Vypracval Mgr. Šárka Strzervá Pedaggická rada prjednala dne Směrnice nabývá platnsti dne Směrnice nabývá účinnsti dne Změny ve směrnici jsu prváděny frmu číslvaných písemných ddatků, které tvří sučást tht předpisu.

2 Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle vychází z Vyhlášky ze dne 2. června 2016, kteru se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a šklských pradenských zařízeních, ve znění pzdějších předpisů, a některé další vyhlášky. 1. Vymezení pjmů Šklní pradenské pracviště (ŠPP) spadá d blasti pradenských služeb ve škle. Pradenské služby ve škle jsu bvykle zajišťvány výchvným pradcem, šklním metdikem prevence, případně šklním psychlgem/šklním speciálním pedaggem a jejich knzultačním týmem slženým z vybraných pedaggů škly. (Věstník MŠMT, 2005). Šklská pradenská zařízení (ŠPZ) zajišťují pr děti, žáky a studenty a jejich záknné zástupce, pr škly a šklská zařízení infrmační, diagnsticku, pradensku a metdicku činnst, pskytují dbrné speciálně pedaggické a pedaggick-psychlgické služby, preventivně výchvnu péči a napmáhají při vlbě vhdnéh vzdělávání dětí, žáků neb studentů a přípravě na buducí pvlání. Šklská pradenská zařízení splupracují s rgány sciálně-právní chrany dětí a rgány péče mládež a rdinu, pskytvateli zdravtních služeb, ppřípadě s dalšími rgány a institucemi. 2. Pravidla pradenských služeb Pradenské služby se řídí Vyhlášku ze dne 2. června 2016, kteru se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a šklských pradenských zařízeních, ve znění pzdějších předpisů, a některé další vyhlášky. ŠPZ a škly (ŠPP) pskytují bezplatně standardní pradenské služby ve stanveném rzsahu, a t na žádst žáků, jejich záknných zástupců, škl neb šklských zařízení neb na základě rzhdnutí rgánu veřejné mci. Pdmínku pskytnutí psychlgické neb speciálně pedaggické pradenské služby je předání infrmace a písemný suhlas žáka neb jeh záknnéh zástupce. Suhlasu není třeba v případech stanvených jinými právními předpisy. Škla (ŠPP) neb ŠPZ musí předem srzumitelně infrmvat žáka a v případě žáka, který má záknnéh zástupce, také jeh záknnéh zástupce a) všech pdstatných náležitstech pskytvané pradenské služby, zejména pvaze, rzsahu, trvání, cílech a pstupech pskytvané pradenské služby; b) prspěchu, který je mžné čekávat, a všech předvídatelných důsledcích, které mhu vyplynut z pskytvání pradenské služby, i mžných následcích, pkud tat služba nebude pskytnuta; c) jeh právech a pvinnstech spjených s pskytváním pradenských služeb, včetně práva žádat kdykli pskytnutí pradenské služby znvu, práva pdat návrh na prjednání pdle 16 a dst. 5 šklskéh zákna, práva žádat revizi pdle 16 b šklskéh zákna a práva pdat pdnět České šklní inspekci pdle 174 dst. 5 šklskéh zákna, a t prstřednictvím vzrvéh frmuláře (viz přílha).

3 Při pskytvání pradenských služeb ŠPP a ŠPZ respektují účel pradenských služeb, ddržují etické zásady pskytvání pradenských služeb, vycházejí z individuálních ptřeb žáka, pdprují jeh samstatnst a přispívají k jeh sciálnímu začleňvání, pskytují zletilému žákvi neb záknnému zástupci žáka zprávu a dpručení, které jsu výsledkem psychlgické neb speciálně pedaggické diagnstiky, splupracují s jinými šklami a šklskými zařízeními, sledují a vyhdncují pskytvání navržených pdpůrných patření žáka, infrmují žáka a záknnéh zástupce žáka pradenských službách pskytvaných šklu neb šklským pradenským zařízením, pskytují žákvi a záknnému zástupci žáka pdrbné a srzumitelné seznámení s průběhem a výsledkem pskytvání pradenských služeb. Pradenská služba se začne pskytvat bez zbytečnéh dkladu, nejpzději však d tří měsíců de dne přijetí žádsti, nestanví-li jiný právní předpis jinak. Pdmínku pskytnutí pradenské služby je, že žadatel pskytl sučinnst ptřebnu k naplnění účelu pradenské služby. Krizvá pradenská intervence, kteru se pskytuje pmc v naléhavých hržujících situacích, se pskytuje bezprstředně p přijetí žádsti. Výsledkem pradenských služeb šklských pradenských zařízení směřujících k zjišťvání speciálních vzdělávacích ptřeb neb mimřádnéh nadání žáka jsu zpráva a dpručení - s předepsanými náležitstmi. 3. Šklní pradenské pracviště (ŠPP) Prgram ŠPP v naší škle naplňuje zejména tyt cíle: pracuje se všemi subjekty škly a vytvří tak širku základnu primární prevence šklní neúspěšnsti a sciálně nežáducích jevů; splupracuje k naplnění vzdělávacích ptřeb žáka při pskytvání pradenských služeb s dalšími dbrníky; sleduje účinnst preventivních prgramů aplikvaných šklu a vytvřit metdické zázemí pr jejich vytváření a realizaci; zavede d šklství nvu kncepci kariérvéh pradenství, připravuje pdmínky a rzšíří mžnsti integrace žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami a žáků nadaných; vybuduje příznivé sciální klima pr integraci kulturních dlišnstí a přijímání sciálních dlišnstí na škle; psiluje průběžnu a dluhdbu péči žáky s neprspěchem a vytváří předpklady pr jeh snižvání; prhlubuje včasnu intervenci při aktuálních prblémech u jedntlivých žáků a třídních klektivů;

4 pskytuje metdicku pdpru učitelům při aplikaci psychlgických a speciálně pedaggických aspektů vzdělávání d šklních vzdělávacích prgramů; prhlubuje a zlepšuje splupráci a kmunikaci mezi šklu a rdiči; integruje pradenské služby pskytvané šklu se službami ŠPZ (zejm. pedaggickpsychlgické pradny, speciálně pedaggická centra, střediska výchvné péče) a s úřady práce. vede pradenských službách pskytvaných etpedem, šklním metdikem prevence a výchvným pradcem dkumentaci. 4. Cíle pradenských služeb ŠPP Škla uskutečňuje prgram pradenských služeb ve škle, který zahrnuje ppis a vymezení rzsahu činnstí pedaggických pracvníků, preventivní prgram škly včetně strategie předcházení šklní neúspěšnsti, šikaně a dalším prjevům rizikvéh chvání. Psílení kvality pskytvaných pradenských služeb prbíhá zejména prstřednictvím sučinnsti ŠPZ a ŠPP. Pedaggičtí pracvníci se pdílejí na zajišťvání pdpůrných patření pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, pskytují sučinnst šklským pradenským zařízením a splupracují s rgány veřejné mci za účelem chrany práv žáků. Škla splupracuje se ŠPZ také v blasti dalších služeb zajišťvaných pr žáky pdle standardních činnstí a služeb zajišťvaných šklu. Škla vede dkumentaci pskytvaných pdpůrných patřeních prvníh stupně. Ve škle jsu zajišťvány pradenské služby v rzsahu dpvídajícím pčtu a vzdělávacím ptřebám žáků škly zaměřené zejména na: pskytvání pdpůrných patření pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami; sledvání a vyhdncvání účinnsti zvlených pdpůrných patření; prevenci šklní neúspěšnsti; kariérvé pradenství spjující vzdělávací, infrmační a pradensku pdpru k vhdné vlbě vzdělávací cesta a pzdějšímu prfesnímu uplatnění, pdpru vzdělávání a sciálníh začleňvání žáků z dlišnéh kulturníh prstředí a dlišnými živtními pdmínkami; pdpru vzdělávání žáků nadaných a mimřádně nadaných; průběžnu a dluhdbu péči žáky s výchvnými btížemi a vytváření příznivéh sciálníh klimatu pr přijímání kulturních a jiných dlišnstí ve škle a šklském zařízení; včasnu intervenci při aktuálních prblémech u jedntlivých žáků a třídních klektivů; předcházení všem frmám rizikvéh chvání včetně různých frem šikany a diskriminace; průběžné vyhdncvání účinnsti preventivních prgramů uskutečňvaných šklu; metdicku pdpru učitelům při pužití psychlgických a speciálně pedaggických pstupů ve vzdělávací činnsti škly; splupráci a kmunikaci mezi šklu a záknnými zástupci; splupráci škly při pskytvání pradenských služeb se šklskými pradenskými zařízeními.

5 5. Pracvníci ŠPP, mdel pskytvání pradenských služeb Pdle bsahu činnsti pedaggických pracvníků škly, kteří pskytují pradenské služby a s nimi spjatu infrmační a metdicku pdpru učitelům, žákům a jejich rdičům je v naší škle rzdělujeme na: I. pradenské pracvníky škly výchvný pradce - náplň práce výchvnéh pradce je stanvena vyhlášku č. 72/2005 Sb. pskytvání pradenských služeb ve šklách a šklských pradenských zařízeních; nvelizace - vyhláška č. 116/2011 Sb.; šklní metdik - standardní činnsti šklníh metdika jsu vymezeny právním předpisem - vyhlášku č. 72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a šklských pradenských zařízeních; etped na škle pracuje externě dle aktuálních ptřeb; II. pracvníky, kteří se pdílejí na pradenských službách, a vytvářejí knzultační tým pr pskytvání služeb ve škle (viz 7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.) třídní učitel; učitel - metdik pr přípravu šklníh vzdělávacíh prgramu; učitel vzdělávací blasti Člvěk a svět práce (vlba pvlání) v rámci předmětu Pracvní činnsti; případně další pedaggvé, zejména učitelé výchv (bčanská výchva, tělesná výchva, výtvarná výchva, hudební výchva). V naší škle uplatňujeme tut základní variantu pskytvání pradenských služeb. 6. Standardní činnsti škly Pradenští pracvníci splupracují s třídními učiteli, učiteli výchv (rdinné výchvy, bčanské výchvy, výchvy k vlbě pvlání) a učiteli-krdinátry pr přípravu šklních vzdělávacích prgramů. Kvalifikační standardy pradenských pracvníků jsu specifikvány záknem č. 563/2004 Sb., pedaggických pracvnících a změně některých záknů, ve znění zákna č. 197/2014 Sb Šklní metdik prevence Svatava Dreslervá Metdické a krdinační činnsti krdinace tvrby a kntrla realizace preventivníh prgramu škly; krdinace a participace na realizaci aktivit škly, zaměřených na prevenci sciálně patlgických jevů (záškláctví, násilí, vandalizmu, sexuálníh zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálníh a kriminálníh chvání) ve splupráci s výchvným pradcem; spluúčast při metdickém vedení činnsti učitelů škly v blasti prevence sciálně patlgických jevů (vyhledávání a rientační šetření žáků s rizikem prblémvých prjevů chvání, preventivní práce s třídními klektivy) ve splupráci s třídními učiteli; krdinace vzdělávání pedaggů škly v blasti prevence; příprava pdmínek pr integraci žáků se specifickými pruchami chvání ve škle a krdinace pskytvání pradenských a preventivních služeb těmt žákům šklu a specializvanými šklskými zařízeními;

6 zjišťvání sciálníh klimatu ve třídách; krdinace splupráce škly s rgány státní správy a samsprávy, které mají v kmpetenci prblematiku prevence a s dbrnými pracvišti (pradenskými, terapeutickými, preventivními, krizvými), které půsbí v blasti prevence; kntaktvání dbrnéh pracviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutníh výskytu sciálně patlgických jevů; vedení písemných záznamů rzsahu a bsahu činnstí, navržených a realizvaných patření. Pradenské činnsti vedení a průběžná aktualizace databáze splupracvníků škly pr blast prevence sciálně patlgických jevů (rgány státní správy, střediska výchvné péče, PPP, zdravtnická zařízení, plicie, rgány sciální péče, nestátní rganizace půsbící v blasti prevence, centra krizvé intervence apd.); zajišťvání nvých dbrných infrmací prblematice sciálně patlgických jevů, nabídkách prgramů, prjektů metdách a frmách specifické primární prevence a předávání těcht infrmací pedaggům škly; prezentace výsledků preventivní práce škly, získávání nvých dbrných infrmací a zkušenstí. Infrmační činnsti vyhledávání a rientační šetření žáků s rizikem či prjevy sciálně nežáducíh chvání, pskytvání pradenských služeb těmt žákům a jejich záknným zástupcům, zajišťvání péče dpvídajícíh dbrnéh pracviště (ve splupráci s třídními učiteli); splupráce s třídními učiteli při zachycvání varvných signálů spjených s mžnstí rzvje nežáducích jevů u jedntlivých žáků a tříd a participace na sledvání úrvně rizikvých faktrů, které jsu významné pr rzvj nežáducích jevů ve škle; příprava pdmínek pr integraci žáků s pruchami chvání ve škle a krdinace pskytvání pradenských a preventivních služeb žákům šklu a specializvanými šklskými zařízeními Výchvný pradce Mgr. Jana Bržvá Pradenské činnsti kariérvé pradenství a pradenská pmc krdinace mezi hlavními blastmi kariérvéh pradenství - kariérvým vzděláváním a diagnstick-pradenskými činnstmi zaměřenými k vlbě vzdělávání u žáků (ve splupráci s třídními učiteli a učiteli výchv); základní rientační šetření u žáků k vlbě pvlání prstřednictvím zájmvých dtazníků, preference v blasti vlby pvlání žáků (ve splupráci s třídními učiteli a učiteli výchv k vlbě pvlání); individuální kariérvé pradenství - infrmační a pradenská pmc pr vhdnu vlbu vzdělávacích cest k pzdějšímu prfesnímu uplatnění žáků v rámci vlastní dbrné kmpetence; zprstředkvání návaznsti na ŠPZ pr blast psuzvání individuálních psychlgických předpkladů vzhledem k vlbě pvlání pr zájemce; splupráce s ŠPZ (PPP, SPC, SVP) při zajišťvání pradenských služeb přesahující kmpetence škly; zajišťvání infrmačních materiálů nabídkách středních škl pr žáky;

7 dle dpravních mžnstí zajišťvání skupinvých návštěv žáků škly v infrmačních pradenských střediscích úřadů práce a pskytvání infrmací žákům a rdičům mžnsti individuálníh využití Infrmačníh a pradenskéh střediska pr vlbu a změnu pvlání (IPS) v Nvém Jičíně, Msgr. Šrámka 1099, Nvý Jičín, tel , pradenství pr žáky a rdiče při dvlacím řízení v případě neúspěšné vlby, infrmace mžnstech další vlby střední škly pr žáky; zjišťvání zájmu žáků a vyhdncvání průběhu přijímacíh řízení; pskytvání služeb kariérvéh pradenství pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami a zejména pr žáky uvedené v 16 dst. 9 šklskéh zákna. vyhledávání a rientační šetření žáků, jejichž vývj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pzrnst splupráce na přípravě návrhů na další péči žáky vyžadující zvláštní pzrnst, včetně splupráce na přípravě, kntrle a evidenci PLPP pr žáky s ptřebu pdpůrnéh patření 1. stupně; zprstředkvání vstupní a průběžné diagnstiky speciálních vzdělávacích ptřeb a mimřádnéh nadání a intervenčních činnstí pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami neb mimřádně nadané žáky v ŠPZ; splupráce se ŠPZ při zajišťvání pdpůrných patření pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami a invenčních činnstí pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami; příprava pdmínek pr integraci a vzdělávání žáků s pdpůrnými patřeními ve škle, krdinace pskytvání pradenských služeb těmt žákům šklu a ŠPZ a krdinace vzdělávacích patření u těcht žáků. Metdické a krdinační činnsti zprstředkvání nvých metd pedaggické diagnstiky a intervence pedaggickým pracvníkům škly; metdická pmc pedaggickým pracvníkům škly v tázkách kariérvéh rzhdvání žáků, integrace, IVP a práce s nadanými žáky; zajišťvání a vyřizvání agendy přijímacíh řízení žáků na střední škly a víceletá gymnázia; vyhledávání žáků, jejichž vývj a vzdělávání vyžadují zvláštní pzrnst, a příprava návrhů na další péči tyt žáky; průběžné sledvání chvání, úspěchů a neúspěchů žáků p dbu šklní dcházky; hledání způsbů řešení neúspěchů u žáků s neprspěchem ve splupráci s statními vyučujícími; krdinace vzdělávacích patření u žáků vyžadujících pdpůrná patření; metdická pmc pedaggickým pracvníkům škly v tázkách kariérvéh rzhdvání žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů (IVP), práce s nadanými žáky apd.; pskytvání infrmací činnsti škly, šklských a dalších pradenských zařízeních v reginu, jejich zaměření, kmpetencích a mžnstech využívání jejich služeb žákům a jejich záknným zástupcům; evidence zpráv z vyšetření žáků ve ŠPZ a krdinace vzniku a plnění individuálních vzdělávacích plánů; shrmažďvání dbrných zpráv a infrmací žácích v pradenské péči a dalších pradenských zařízení a jejich zajištění v suladu s předpisy chraně sbních údajů.

8 6.3. Etped Mgr. Jarmír Navrátil V rámci pskytvání pradenských služeb škla využívá externíh pracvníka - etpeda Mgr. Jarmíra Navrátila dle aktuálních ptřeb k řešení výchvných prblémů jedntlivých žáků, řešení vztahů v rdině a nežáducích vztahů v třídních klektivech. 7. Časvá dstupnst služeb Každý z pradenských pracvníků má stanveny knzultační hdiny pr žáky, rdiče i statní Knzultační hdiny šklníh metdika prevence úterý 13:00-14:30 středa 7:30 8:20 případně individuálně p předchzí dmluvě 7.2. Knzultační hdiny výchvnéh pradce pndělí 9:40 10:10 úterý 13:30 14:30 středa 7:45 8:15 případně individuálně p předchzí dmluvě 7.3. Knzultační hdiny etpeda dle individuální předchzí dmluvy. 8. Infrmvanst službách Přehled pskytvaných pradenských službách, které škla nabízí žákům a jejich záknným zástupcům je veřejně přístupný na webvých stránkách škly.

9 9. Práce s infrmacemi a důvěrnými daty Infrmace a důvěrná data žácích a jejich rdičích, která se pracvníci ŠPP dzvědí v suvislsti s výknem své pradenské činnsti, jsu chraňvána v suvislsti se záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů ve znění účinném d 1. ledna Způsb realizace pravidel pr chranu infrmací a důvěrných dat v dkumentaci pradenských pracvníků škly vyplývajících z uvedenéh zákna je zaměřen na: zachvání mlčenlivsti skutečnstech týkajících se sbních údajů žáka záknných zástupců žáků; ddržvání zásady, aby prgramy, se kterými pracují při pskytvání pradenských služeb, byly instalvány puze na určených pčítacích a byly přístupné puze p přihlášení pvěřenéh uživatele ke šklní pčítačvé síti. V případě, že škla uknčí pracvní smluvu s pracvníkem pskytujícím pradensku službu, ředitelka škly zajistí předání dkumentace nvému pracvníku, případně zajistí předání dkumentace d archivu škly. Za pskytvání pradenských služeb dpvídá ředitelka škly Mgr. Šárka Strzervá, případně jí pvěřený pracvník.

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP): Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: 25.5.2011 Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg,

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Č. j. : 125/16 Skartační

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Základní škla Mladá Bleslav, Kmenskéh náměstí 91 příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr.Rman Král, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne: 12. května 2015 Šklská rada prjednala dne: 22. června

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Nachytej h, až udělá něc dbréh, a pchval h! Naše škla realizuje Minimální preventivní prgram, který je nedílnu sučástí strategie škly v blasti pstupu prti nežáducím rizikvým prjevům chvání a jejich prevenci.

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709,

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709, Minimální preventivní prgram sciálně patlgických jevů Šklní rk 2018 2019 SŠ Trhvé Sviny, Šklní 709, 374 19 1. Práce pedaggickéh sbru a vedení škly Sučasné slžení pedaggickéh klektivu funguje bez větších

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014

Základní škola Tlučná, okres Plzeň sever, Školní 838, Tlučná Minimální preventivní program základní školy školní rok 2013/2014 Základní škla Tlučná, kres Plzeň sever, Šklní 838, Tlučná 330 26 Minimální preventivní prgram základní škly šklní rk 2013/2014 Tlučná 10. 9. 2013 Úvdní charakteristika Základní škla v Tlučné je menší venkvská

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Přadvé čísl: 23/11 Zastupitelstv města Přerva Přerv 17.4.2014 Předlha pr 23. jednání Zastupitelstva města Přerva, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracvatel: Mgr. DUŠAN HLUZÍN, náměstek

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Zprávu předkládá: Semily 30. 10. 2012 Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ

Více

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany

Dotazník spokojenosti rodičů dětí navštěvujících ZŠ Stolany Dbrý den, vážení rdiče! Předkládáme vyhdncení Dtazníku spkjensti. Máme z výsledku dbrý pcit. Odpvědi, které nesplňvaly naše představy, jsme splečně knzultvali na lednvém setkání rdičů. A když byla vyská

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole Školní poradenské pracoviště Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole Školní poradenské pracoviště Ředitelka základní školy, Kaplice, Omlenická 436 zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Vnitřní směrnice Školní řád mateřské školy

Vnitřní směrnice Školní řád mateřské školy Vnitřní směrnice Šklní řád mateřské škly Základní škla a Mateřská škla Rakvice, Hrní 566, 691 03 RAKVICE Vypracval: Mgr. Jarslav Vyslužil Schválil: Mgr. Jarslav Vyslužil ředitel škly ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

"Jdeme správně?", č. CZ /0.0/0.0/15_023/

Jdeme správně?, č. CZ /0.0/0.0/15_023/ "Jdeme správně?", č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076. Dtazník pr rdiče a rdinné příslušníky uživatelů našich služeb, Cílem dtazníků je zjistit vaši spkjenst s pskytvanými službami, pjmenvat ptřeby a

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOROMĚŘICE Velvarská 310, Horoměřice, 252 62, tel. 220 971 331 zs.horomerice@centrum.cz Program poradenských služeb ve škole Č. j.: 84/2018 Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Šklní prgram prti šikanvání v ZŠ Blatnice Šklní prgram prti šikanvání je nejúčinnějším způsbem, jak chránit žáky před šikanu. Předpkladem jeh fungvání je dbrá všebecná prevence rizikvéh chvání ve škle.

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBSAH P-CENTRUM 3 VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY 3 SPECIALIZAČNÍ KURZ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 4 SETKÁNÍ

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Mgr. Libr Truneček, výchvný pradce a metdik prevence Schválil: Ing. Bc. Vladimír Janus, ředitel Realizátři:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů. Zásady chrany sbních údajů Ochrana sbních údajů Zásady chrany sbních údajů jsu vytvřeny na základě přijetí Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 OBSAH VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY 3 SPECIALIZAČNÍ KURZ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 4 SUPERVIZE PRO PEDAGOGY

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16 Zápis z diskusníh fóra pracvní skupiny č. 16 (Průřezvá skupina) Termín knání: 25. 5. 2017 Míst knání: Ostrava Mariánské Hry, budva DTO Facilitátři: Mgr. Jarslava Krömervá, PhDr. Jarslava Sýkrvá Téma: Kvalita

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Preventivní prgram k prevenci rizikvéh chvání č. 482/PR/2015 ze dne 30. 8. 2015 nabývá

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více