Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví Diplomová práce Autor: Libuše Krátká Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne Libuše Krátká

3 Poděkování: Chtěla bych především poděkovat paní magistře Aleně Klumparové za odborné vedení a osobní přístup při konzultacích dané problematiky. Dále bych ráda poděkovala zaměstnancům oddělení metodiky a oddělení výkaznictví Československé obchodní banky, a. s. za poskytnutí konzultací týkajících se příkladů a kteří mi ochotně pomohli při ověřování teoretických poznatků v praxi.

4 Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku účtování cenných papírů a jejich vykazování jednak u finančních institucí, jednak u podnikatelů z teoretického a praktického hlediska. Cílem je osvětlit základní pojmy a pravidla pro vykazování cenných papírů a shrnout metodiku účtování cenných papírů pomocí zachycení základních operací s cennými papíry. V první části diplomové práce je uveden popis jednotlivých druhů cenných papírů, jejich nejčastější členění a metody oceňování. Následující části práce jsou zaměřeny na praktické případy účtování a vykazování cenných papírů dle jednotlivých podnikatelských subjektů bank, obchodníků s cennými papíry a podnikatelů. Většina příkladů uvedených v této práci vychází z praxe, v ostatních případech jsou použity příklady z odborné literatury, jejíž seznam uvádím v závěru. Abstract: This thesis is focused on the issue of securities book-keeping and their reporting both in financial institution and entrepreneurs. The aim is to explain key concepts and rules for reporting and summarize methodology of book-keeping these instruments by providing a simple overview of the common applied operations concerning securities. The first part of the thesis provides an overview of individual forms of securities, their most usual classifications and methods of valuation. The following parts of the thesis is focused on applied examples of book-keeping and reporting financial instruments including examples according to structure of individual types of entities banks, broker companies trading on behalf of clients and entrepreneurs. Most of the mentioned examples are based on experience, in other cases there are used examples from literature given at the end of work.

5 Obsah Úvod Cenné papíry a jejich třídicí kritéria Třídění cenných papírů Druhy cenných papírů Základní operace s cennými papíry Vydání cenných papírů Převody cenných papírů Půjčky cenných papírů Přesuny mezi kategoriemi cenných papírů Oceňování cenných papírů Naběhlá hodnota Oceňování majetkových účastí Opravné položky k cenným papírům Zobrazení cenných papírů v účetnictví Aktiva Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou Realizovatelné cenné papíry Cenné papíry držené do splatnosti Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem Pasiva Závazky z cenných papírů Emitované dluhové cenné papíry Podrozvahová evidence Volba metodiky v praxi Vykazování finančních instrumentů

6 4. Zobrazení cenných papírů u finančních institucí Nákup akcií Den sjednání obchodu vs. datum vypořádání Prodej akcií Krátká pozice Repo operace Účtování účastí Přijetí dividendy Nákup dluhopisů Účtování opravné položky k dluhopisům Vykazování cenných papírů u bank Položky rozvahy - aktiva Položky rozvahy pasiva Položky podrozvahy Položky výkazu zisku a ztráty Obsahové vymezení přílohy Přehled o změnách vlastního kapitálu Zobrazení cenných papírů u obchodníků s cennými papíry Investiční nástroje Účetní operace obchodníka s cennými papíry Obstarání koupě a prodeje cenných papírů pro klienta Úschova, správa a uložení cenných papírů a jejich obhospodařování Vykazování cenných papírů u obchodníků s CP Zobrazení cenných papírů u podnikatelů Nákup a prodej majetkových cenných papírů k obchodování Ocenění úbytků při prodeji cenných papírů Nákup a prodej majetkových účastí

7 6.3. Nákup a prodej dluhopisů Směnečné operace Eskont směnky Vykazování cenných papírů podnikatelů Položky rozvahy aktiva Položky rozvahy pasiva Obsahové vymezení položek výkazu zisků a ztrát Obsahové vymezení přílohy Závěr Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č

8 Úvod Téma této diplomové práce jsem si zvolila se záměrem shrnout pravidla vykazování cenných papírů a jejich zobrazení v účetnictví. Cílem je objasnit pravidla zachycování cenných papírů v účetnictví a uvedení jejich účtování z teoretického a praktického hlediska, tzn. ukázat zobrazení cenných papírů v účetnictví podnikatelů i finančních institucí včetně společností zabývajícími se obchody s cennými papíry, osvětlit základní pojmy a pravidla pro vykazování cenných papírů a shrnout metodiku účtování cenných papírů pomocí zachycení základních operací s cennými papíry. Problematika cenných papírů je velice rozsáhlá, proto jsem se rozhodla, že svoji diplomovou práci budu směřovat k případům, se kterými se v praxi nejčastěji setkáváme, i když v některých případech jsem byla nucena použít příklady z odborné literatury, jejichž zdroj vždy uvádím. Z obsahu jsem vyloučila operace s deriváty, protože tato látka může být zpracována jako samostatné téma. Text je rozdělen do šesti kapitol. První kapitola se zabývá kategoriemi a druhy cenných papírů. Jedná se o teoretickou část, obsahuje definice, základní pojmy, třídění cenných papírů a základní operace jako je vydání, převod a přesun cenných papírů. Druhá kapitola se věnuje oceňování. V dalších oddílech již obrátíme pozornost na zobrazení cenných papírů v účetnictví z pohledu finančních institucí, obchodníků s cennými papíry a podnikatelů. Budeme se zabývat účtováním nejběžnějších případů, jako jsou nákupy, prodeje cenných papírů. Ve čtvrté kapitole projdeme základní operace v bance, v páté kapitole se budeme věnovat specifickým případům, se kterými se můžeme setkat u obchodníků s cennými papíry a v poslední kapitole si ukážeme účtování u podnikatelských subjektů, které nejsou finančními institucemi. V každé z těchto kapitol se také dotkneme tématu výkaznictví výše uvedených účetních jednotek. V závěru je tato práce doplněna přílohami s uvedenými směrnými účtovými osnovami a doporučenými vzory výkazů. 8

9 1. Cenné papíry a jejich třídicí kritéria Cenné papíry jsou upraveny zákony č /1992 Sb., o cenných papírech (ZCP), - 563/1991 Sb., o účetnictví, - 513/1991Sb., obchodní zákoník (ObchZ), dále - vyhláškou č. 501/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, - vyhláškou č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, - českými účetními standardy (ČÚS). Zákon o cenných papírech byl s účinností od 1. května 2004 významně novelizován. V 1 je uveden demonstrativní výčet, který se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy. Přesná definice, co je cenný papír, není v zákoně obsažena. 1 Obecně se za cenný papír považuje taková listina nebo ji nahrazující záznam, s níž je spojeno právo, které lze uplatňovat pouze s tímto cenným papírem, jinými slovy toto právo představuje pohledávku vlastníka vůči tomu, kdo cenný papír emitoval. Náležitosti cenných papírů jsou stanoveny zákonem, který upravuje daný druh cenného papíru 2. V zákoně o cenných papírech v 4 odst. 2 je upravena pouze skutečnost, že pro zaknihované cenné papíry není povinnou náležitostí jejich číselné označení, podpisy nebo jejich otisky a údaj o povolení příslušného státního orgánu. U veřejně obchodovaných cenných papírů existují ještě další požadavky stanovené vyhláškou 260/2004 Sb. 1 Jan Dědič, Jan Pauly Cenné papíry, str např. 155 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, upravuje náležitosti akcie, 3 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech upravuje náležitosti dluhopisu, 11 zákona č. 248/1997 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech upravuje náležitosti podílového listu apod. 9

10 1.1. Třídění cenných papírů Cenné papíry lze členit podle různých kritérií. My se budeme věnovat členění podle následujících kritérií: - podoby - typu držení z časového hlediska - typu vlastnických práv Podle podoby Podle podoby členíme cenné papíry na listinné, zaknihované a imobilizované. 1. Listinné cenné papíry, které jsou historicky starší. Vyznačují se tím, že mají fyzickou podstatu. Tyto cenné papíry musí být vyhotoveny v souladu s požadavky vyhlášky č. 260/2004 Sb., která jim předepisuje zejména kvalitu tisku a ochranné prvky. Protože jsou listinné cenné papíry písemným projevem vůle, pro svoji platnost musí obsahovat podpis emitenta 3. Obyčejně je jeden cenný papír reprezentován jednou listinou, ale lze se setkat i např. s listinou složenou, hromadnými listy nebo se sběrnými cennými papíry. 2. Zaknihované cenné papíry, což jsou dle 91 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, tzv. zastupitelné listinné cenné papíry, které mohou být nahrazeny zápisem do centrální evidence cenných papírů. 3. Imobilizované cenné papíry, dle 38 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, se jedná o obdobu zaknihovaných cenných papírů s tím rozdílem, že existuje i jejich listinná podoba a jsou emitentem uložené do hromadné úschovy a při jejich převodu se registruje změna jejich majitele. Podle typu držení z časového hlediska Podle toho, s jakým záměrem účetní jednotka cenný papír drží, členíme cenné papíry na dlouhodobé a krátkodobé. 1. Dlouhodobé, kterými rozumíme cenné papíry pořízené se záměrem držení zpravidla déle než jeden rok buď za účelem dosažení trvalých a pravidelných výnosů z jejich držení (dividendy), anebo za účelem získání rozhodovacího vlivu ve společnosti, v níž máme majetkovou účast, kde záleží na tom, jaký podíl máme v dané společnosti: 3 netýká se to např. cestovních šeků 10

11 - řídící a ovládající osoba má rozhodující vliv, což představuje vlastnění společnosti z více než 50 %, - osoba s podstatným vlivem s podílem na společnosti ve výši 20 až 50 %. Jedná se např. o akcie a dluhopisy do splatnosti s dobou splatnosti delší než jeden rok. 2. Krátkodobé, kterými se rozumí cenné papíry pořízené se záměrem je prodat v období zpravidla kratším než jeden rok od jejich pořízení 4 a cenné papíry se splatností kratší než jeden rok Do této skupiny řadíme např. akcie a dluhopisy k obchodování. U těchto cenných papírů se také setkáváme s termínem cenné papíry oceňované reálnou hodnotou. Podle typu vlastnických práv rozlišujeme 1. Věcněprávní cenné papíry 2. Obligační neboli závazkové cenné papíry 3. Podílnické (korporační) cenné papíry Tímto členěním se budeme podrobněji zabývat v následující podkapitole Druhy cenných papírů V této části se budeme věnovat podrobněji nejobvyklejším typům cenných papírů s členěním podle charakteru práv, které představují. Podle charakteru práv dělíme cenné papíry na: - věcněprávní cenné papíry (např. zemědělský skladní list) - obligační (závazkové) cenné papíry (např. dluhové a zbožové cenné papíry) - podílnické (korporační) cenné papíry (podílové listy, akcie, zatímní listy) Zemědělský skladní list Podle charakteru práv jej řadíme do kategorie věcněprávní cenné papíry. Dle zákona č. 307/2000 Sb. se jedná o listinný cenný papír, který zajišťuje vlastnické právo k uskladněným zemědělským produktům ve veřejném zemědělském skladu. 4 za určitých předpokladů se může důvod držení změnit 11

12 Směnky Směnky řadíme spolu s šeky, dluhopisy, cestovními šeky, kupóny a vkladními listy mezi dluhové cenné papíry. Dle zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový se jedná o bezpodmínečný příkaz (u směnky cizí) či slib (u směnky vlastní) peněžitého plnění. Je to listina, obsahující zákonem předepsané náležitosti, ze které jejímu majiteli vyplývá právo na zaplacení. Funkce směnky Směna může představovat: cenný papír dlužný (dluhový), který může být přijatý jako - investice, v tom případě je zařazen do dlouhodobého finančního majetku - krátkodobý cenný papír zařazený do krátkodobého finančního majetku platební prostředek oceňovaný pořizovací cenou, která se skládá z hodnoty pohledávky a úrokového výnosu zajišťovací prostředek 5 Podle osoby dlužníka rozlišujeme vlastní směnky, které obsahují slib dlužníka zaplatit věřiteli stanovenou částku na stanoveném místě cizí směnky, u nichž výstavce směnky přikazuje třetí osobě, aby místo něj zaplatil svému věřiteli na stanoveném místě stanovenou částku Dále rozlišujeme diskontované směnky, kdy investor získá tyto směnky za cenu nižší než je jejich jmenovitá hodnota. V době splatnosti obdrží sumu rovnající se celé jmenovité hodnotě směnky s úrokovou doložkou, kdy směnečný úrok je vyjádřen procentní sazbou Šeky Dle 1 zákona č. 191/1950 Sb., zákona směnečného a šekového, jsou šeky definovány jako bezpodmínečné příkazy zaplatit určitou peněžitou sumu osobě v šeku uvedené. Obvykle se vystavuje na doručitele, i když může být i na řad nebo na jméno, nesmí být úročen a vystavuje se na peněžní ústav. 6 5 u finančních institucí účtován v podrozvaze 6 Jan Dědič, Jan Pauly Cenné papíry, str

13 Dluhopisy Zákon č. 190/2004 Sb. definuje dluhopisy jako cenné papíry, s nimiž je spojeno právo požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě ke dni splatnosti a vyplacení výnosů (kuponových plateb) z dluhopisu k určenému datu. Výnos u dluhopisů může být stanoven následujícími způsoby: - dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou, kdy emitent vyplácí majitely dluhopisu úrok vyjádřený procentem ze jmenovité hodnoty ve stanovených termínech 7, - dluhopisy s variabilní úrokovou sazbou, kdy se emitent zavazuje vyplácet úrok v závislosti na vývoji úrokových sazeb, - dluhopisy s nulovým kupónem, kde se výnos stanoví jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Podle emitenta rozlišujeme: - státní dluhopisy emitované státem, - komunální dluhopisy, jejichž emitenty jsou obce a města, - bankovní dluhopisy, - podnikové (korporátní) dluhopisy, jejichž emitenty jsou soukromé subjekty. Ke zvláštním druhům dluhových cenných papírů můžeme mj. zařadit: - prioritní dluhopisy, s nimiž je spojeno přednostní právo na jeho splacení a vyplacení výnosu z dluhopisu, jakož i právo na přednostní upisování akcií, které jeho emitent vydá podle 160 a 207 zákona č. 513/1991Sb., obchodního zákoníku, - vyměnitelné neboli konvertibilní dluhopisy, což jsou dluhopisy, s nimiž je spojeno právo jejich výměny za jiné dluhopisy anebo za akcie téhož emitenta; toto právo může být uplatněno namísto práva na splacení dluhopisu, - hypoteční zástavní listy (HZL), což jsou dluhopisy vydávané hypotečními bankami s cílem získat finanční prostředky na poskytování hypotečních úvěrů, - podřízené dluhopisy, které jsou emitentem uspokojeny v případě vstupu do likvidace či při prohlášení konkursu až po splnění ostatních závazků, - opční dluhopisy, s nimiž je spojeno předkupní právo na akcie emitenta. 7 termíny jsou zpravidla roční nebo pololetní 13

14 Cestovní šeky Dle 720 zákona č. 513/1991Sb., obchodního zákoníku, se jedná o cenné papíry, které opravňují osobu na nich uvedenou k přijetí částky při jejich předložení k výplatě podle podmínek stanovených výstavcem šeku. Kupóny Podle 12 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, se jedná o cenné papíry na doručitele, které se vydávají na kupónovém archu. Představují právo na výnos z akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu. Vkladní listy Dle 786 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jsou vkladní listy definovány jako cenné papíry, avšak mohou mít stejně jako vkladní knížky pouze legitimační charakter; jedná se o pevný jednorázový vklad. Skladištní listy Spolu s náložními listy se jedná o zbožové cenné papíry, které dle 528 zákona č. 513/1991Sb., obchodního zákoníku, zaručují právo na vydání věci ze skladu, avšak nikoli vlastnické právo k dané věci, čímž se liší od zemědělského skladního listu. Náloţní listy (konosamenty) Vlastník konosamentu je oprávněn požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s jeho obsahem. Dojde-li ke zničení nebo ztracení konosamentu (nikoli však odcizení), má dopravce dle 615 zákona č. 513/1991Sb., obchodního zákoníku, povinnost vydat náhradní náložní list. Opční listy Dle 160 odst. 4 ObchZ se jedná o cenné papíry, se kterými je spojeno právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo na přednostní upsání akcií. Dle 217a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, lze opční listy vydávat pouze jako cenné papíry na doručitele. Mohou být vydány v listinné nebo zaknihované podobě. Poukázky na cenné papíry dle 540 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, se může, ale nemusí jednat o cenné papíry. Představují právo majitele na plnění ve formě jiného cenného papíru. Jedná se o tzv. globální depozitní certifikáty (doklady o úschově cenných papírů, kdy majitel má právo získat zpět z úschovy cenné papíry, které však nejsou totožné, ale jsou zastupitelné). 14

15 Poukázky na akcie Jsou definovány v 204b zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Tyto cenné papíry může vydat akciová společnost, pokud při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií upisovatel zcela splatil emisní kurs, přičemž platí, že jejich převoditelnost není omezena. Jedná se o cenný papír na doručitele, s nímž jsou spojena práva upisovatele, např. právo na účast v akciové společnosti a právo na akcie poté, co bylo navýšení kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Podílové listy Dle 11 zákona č. 248/1992 Sb. představují podílové listy podíl na majetku v podílovém fondu a právo na vyplacení daného podílu na zisku z hospodaření s tímto majetkem. Akcie Obchodní zákoník, oddíl 3, definuje práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku akciové společnosti. Toto právo vzniká zápisem základního kapitálu do obchodního rejstříku, akcie může být vydaná až po tomto zápisu. Rozlišujeme: kmenové akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, prioritní (přednostní) akcie, jejichž majitelé mají přednostní nárok na výplatu dividend a podílů na likvidačním zůstatku oproti držitelům kmenových akcií. K náležitostem akcie patří: firma a sídlo společnosti, která ji emitovala, jmenovitá hodnota, označení formy, výše základního kapitálu, počet emitovaných akcií, datum emise, číselné označení a podpisy v případě listinných akcií. Zatímní listy Dle 176 obchodního zákoníku vydává zatímní listy akciová společnost povinně upisovateli, který před zápisem společnosti do obchodního rejstříku nesplatil celý emisní kurz upsaných akcií. Společnost mu pak vydá zatímní list nahrazující všechny jím upsané akcie stejného druhu. 15

16 Schéma č. 1 Členění cenných papírů Směnky Listinné Zaknihované Šeky Imobilizované Dluhopisy Dle typu držení z časového hlediska Krátkodobé Dlouhodobé Dluhové CP Cestovní šeky Kupóny Věcněprávní CP Vkladní listy Obligační CP Skladištní listy Zbožové CP Náložní listy Dle typu vlastnických práv Opční listy Ostatní CP Poukázky na CP Podílové listy Poukázky na akcie Podílnické CP Akcie CP s pevným výnosem Zatímní listy Podle formy výnosu CP s proměnlivým výnosem CP neúročené Zdroj: vlastní 16

17 1.3. Základní operace s cennými papíry V této podkapitole se budeme zabývat základními operacemi s cennými papíry. Podíváme se na problematiku vydání cenných papírů, jejich převod, budeme se věnovat takovým transakcím, jako jsou půjčky a přesuny mezi kategoriemi cenných papírů Vydání cenných papírů Dle definice 5 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech platí, že cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje všechny náležitosti a kdy se v souladu se zákonem stane majetkem prvního nabyvatele. Den vydání je třeba odlišovat od data emise, což je den určený emitentem. Tento den může, ale také nemusí být shodný se dnem vydání. Datum emise patří mezi povinné náležitosti cenných papírů. Nicméně den vydání je podstatný pro účetní evidenci Převody cenných papírů Pří změně majitele cenného papíru rozlišujeme převod (na základě smlouvy) a přechod (např. dědictvím). Převody cenných papírů se liší podle toho, zda se jedná o převod úplatný nebo bezúplatný. U listinných cenných papírů jsou podmínky převodu stanoveny na základě jejich formy. Jedná se o cenné papíry: 1. na doručitele, kdy k výkonu práva plynoucího z cenného papíru je oprávněn jeho předkladatel bez ohledu na to, zda je jeho majitelem. Ustanovení zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, 156 odst. 7 umožňuje místo akcií předložit písemné potvrzení o úschově. Na listině musí být výslovně uvedeno, že jde (s výjimkou šeků) o cenný papír na doručitele. Ze zákona musí znít na doručitele kupóny, opční listy, poukázky na akcie. Na doručitele nelze naopak vydat směnky, zatímní listy, zemědělské skladní listy, vkladní listy. 2. na řad (tzv. orderpapíry), v tom případě se cenné papíry převádí pomocí rubopisu, tzv. indosamentem, který je jednostranným právním aktem. Jedná se o směnky, šeky, akcie na jméno, dluhopisy na jméno, podílové listy na jméno, skladištní listy na jméno, zatímní listy a zemědělské skladní listy. 3. na jméno (tzv. rektapapíry), které se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Jsou to cenné papíry, na nichž je uvedena rektadoložka (tzn. nikoli na řad ), 17

18 uvedeno jméno a nejedná se zároveň o zákonný orderpapír 8. Mezi tyto cenné papíry patří náložní listy (konosamenty), cestovní šeky, vkladní listy na jméno, pojistky na jméno, poukázky na cenné papíry na jméno. K převodu zaknihovaných cenných papírů dochází změnou záznamu v zákonem určené evidenci. Tu vede centrální depozitář 9. Příkaz k převodu podávají obě strany Půjčky cenných papírů Obsahem půjčky cenných papírů je dle 16a ZCP závazek věřitele převést na dlužníka určitý počet zastupitelných cenných papírů a závazek dlužníka po sjednané době vrátit stejný počet zastupitelných cenných papírů a zaplatit za půjčení sjednanou cenu. Místo ceny v penězích lze sjednat vrácení většího počtu cenných papírů. Závazkové vztahy z úplatné smlouvy o půjčce cenných papírů se řídí ustanoveními 261 odst. 3 písm. c) obchodního zákoníku, bezúplatná potom 657 občanského zákoníku. Půjčovat lze pouze zastupitelné cenné papíry, dlužník se zavazuje vrátit cenné papíry téhož druhu, nezavazuje se však k vrácení stejných exemplářů, v tomto případě by se jednalo o výpůjčku Přesuny mezi kategoriemi cenných papírů Přesuny mezi jednotlivými skupinami cenných papírů nelze provádět libovolně, i když od října roku 2008 podle novelizovaného ustanovení mezinárodního standardu IAS 39 došlo k určitým změnám a to u finančních nástrojů určených k obchodování. U těchto nástrojů je přesun možný při změně záměru účetní jednotky 10, jak znázorňuje tabulka č. 1 na následující straně. 8 cenný papír na řad 9 92 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 10 Josef Jílek, Jitka Svobodová Účetnictví bank a finančních institucí 2009, str

19 Tabulka č. 1 Přesuny mezi kategoriemi cenných papírů KATEGORIE PŘESUN PODMÍNKA Z Do Cenné papíry do splatnosti Realizovatelné cenné papíry Cenné papíry k obchodování Cenné papíry k obchodování Realizovatelné cenné papíry Cenné papíry do splatnosti CP pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování CP pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování CP pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování Zdroj: vlastní Realizovatelné Při změně záměru nebo schopnosti držet LZE cenné papíry cenné papíry do splatnosti Při změně záměru nebo po uplynutí lhůty, CP držené do v níž nebylo povoleno zařazovat cenné LZE splatnosti papíry do cenných papírů držených do splatnosti Lze v případě, že finanční nástroj není Realizovatelné LZE nadále držen za účelem prodeje či zpětné cenné papíry koupě v blízké budoucnosti Lze v případě, že finanční nástroj není CP držené do LZE nadále držen za účelem prodeje či zpětné splatnosti koupě v blízké budoucnosti Cenné papíry NELZE k obchodování Cenné papíry k obchodování NELZE Realizovatelné cenné papíry NELZE Cenné papíry k obchodování NELZE Cenné papíry do splatnosti NELZE 19

20 2. Oceňování cenných papírů V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví se cenné papíry v aktivech oceňují v okamžiku jejich pořízení pořizovací hodnotou, což je cena pořízení a náklady s pořízením spojené, mezi které patří poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám 11. Při přeceňování jsou účetní jednotky povinny provádět ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka. Zákon zároveň umožňuje oceňovat majetek častěji, čehož využívají pro účely stanovené kapitálové přiměřenosti především finanční instituce. Dle 27 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví jsou cenné papíry oceňovány reálnou hodnotou. Výjimku tvoří: cenné papíry držené do splatnosti, které se oceňují naběhlou hodnotou, cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování, rovněž oceňované naběhlou hodnotou, cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (tzv. majetkové účasti), oceňované pořizovací cenou nebo ekvivalencí, cenné papíry emitované účetní jednotkou v nominální hodnotě 12. Dle zákona o účetnictví 27 odst. 4 se jako reálná hodnota použije tržní hodnota nebo ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce. Cenným papírem oceňovaným reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů rozumíme takový cenný papír, který je účetní jednotkou klasifikován jako finanční aktivum k obchodování, tzn. je pořízen za účelem prodeje v blízké budoucnosti a dosažení zisku v krátkodobém časovém období. Při přeceňování CP reálnou hodnotou vzniká oceňovací rozdíl mezi pořizovací cenou a reálnou hodnotou, který je u cenných papírů určených k obchodování účtován výsledovkově, tj. jako finanční náklad nebo finanční výnos. U ostatních (realizovatelných) cenných papírů je tento rozdíl účtován rozvahově na účet Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 13. Jednotlivé kategorie cenných papírů a jejich oceňování jsou shrnuty v tabulce č. 2 uvedené na konci této kapitoly. 11 mezi náklady související s pořízením nepatří úroky z úvěru a náklady spojené s držbou cenných papírů, což jsou náklady spojené s úschovou, správou, uložením či obhospodařováním cenných papírů 12 Dana Kovanicová ABECEDA účetních znalostí pro každého, str u podnikatelů se jedná o účet v účtové skupině 41, u bank a finančních institucí pak v účtové skupině 56 20

21 Při rozhodování, jakým způsobem zachytíme oceňování, jsem se v praxi setkala s následujícími možnostmi: 1) Ocenění zachytit přírůstkově, což znamená, že bude účtováno o rozdílu mezi aktuální a tržní cenou a cenou z předešlého ocenění každého cenného papíru. Tato varianta bude použita v praktických příkladech. 2) Vždy před provedením ocenění, které bude vypočteno rozdílem mezi aktuální tržní cenou a cenou pořizovací, provést storno předchozího ocenění u každého cenného papíru odděleně. Výhodou této varianty je přehlednost a snadná kontrola. 3) Způsob shodný s předchozím oceněním v bodu 2) s tím rozdílem, že přecenění je prováděno součtově dle jednotlivých druhů cenných papírů Naběhlá hodnota Jedná se o pořizovací cenu upravenou o přijaté/poskytnuté splátky, naběhlý úrok a sníženou o opravné položky u aktiv. Naběhlý úrok je naběhlá částka u úročeného nástroje (pohledávky, závazku či dluhového cenného papíru), která nebyla dosud splacena. 14 Touto hodnotou se přeceňují cenné papíry držené do splatnosti, cenné papíry vykazované společně s pohledávkami a emitované dluhopisy Oceňování majetkových účastí Účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem jsou v okamžiku uskutečnění účetního případu oceněny pořizovací cenou. K rozvahovému dni může účetní jednotka přecenit podíl tzv. ekvivalencí, dle ČÚS pro podnikatele č. 008 odst. 2.3 a ČÚS pro finanční instituce č. 109, odst. 13 definovanou jako protihodnota, kterou se rozumí úprava hodnoty cenných papírů na hodnotu odpovídající míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, v níž má daná účetní jednotka majetkovou účast. Pokud se společnost rozhodne pro tento způsob oceňování, je povinna ho používat u všech dlouhodobých majetkových podílů, které vlastní. Změna v ocenění se účtuje dle ČÚS pro podnikatele na samostatný analytický účet příslušného účtu finančního majetku souvztažně s příslušným kapitálovým účtem, jak je uvedeno ve schématech č. 2a a 2b. 14 Josef Jílek, Jitka Svobodová Účetnictví bank a finančních institucí 2009, str

22 Schéma č. 2a Oceňování majetkových účastí ekvivalencí u podnikatelů zvýšení 06 - Majetkové účasti 41 - Kapitálové účty Schéma č. 2b Oceňování majetkových účastí ekvivalencí u podnikatelů snížení 06 - Majetkové účasti 41 - Kapitálové účty Pro finanční instituce platí, že změna v ocenění majetkových účastí se účtuje výsledovkově proti účtům v účtové skupině 41, jak je znázorněno ve schématech 3a) a 3b) Schéma č. 3a Oceňování majetkových účastí ekvivalencí u finančních institucí zvýšení 41 - Majetkové účasti 76 Podíl na zisku účastí v ekvivalenci Schéma č. 3b Oceňování majetkových účastí ekvivalencí u finančních institucí snížení 41 Majetkové účasti 56 Podíl na ztrátě účastí v ekvivalenci V případě, že účetní jednotka neoceňuje účasti ekvivalencí, zaúčtuje případné snížení hodnoty účasti tvorbou opravné položky. 22

23 2.3. Opravné poloţky k cenným papírům Opravné položky se vytvářejí v případě, kdy dojde k přechodnému snížení ocenění. Důvodem je ocenění aktiv ve výši, která odpovídá jejich skutečnému stavu., tj. odpovídá očekávanému ekonomickému prospěchu, který z nich poplyne, čímž je zachována zásada opatrnosti. Opravné položky se tvoří k cenným papírům zachyceným na straně aktiv, a to k cenným papírům drženým do splatnosti a dluhovým cenným papírům vykázaným společně s pohledávkami, označených jako cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčených k obchodování 15. V případě, že nepřeceňuje podíly ekvivalencí, posuzuje účetní jednotka u oceňování účastí, zda nedošlo k jejich snížení hodnoty. Oprávněnost a dostatečnost opravných položek se zjišťuje vždy ke dni sestavení účetní závěrky či výkazů podle zvláštních předpisů. Tab. č. 2 Kategorie cenných papírů a jejich oceňování Kategorie CP Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou Realizovatelné cenné papíry Druhy CP Dluhové CP Akcie Podílové listy Dluhové CP Akcie Podílové listy Přecenění po prvotním zachycení Reálná hodnota Reálná hodnota CP držené do splatnosti Dluhové CP Naběhlá hodnota Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem Akcie Pořizovací cena Ekvivalence Závazky z CP oceňované reálnou hodnotou Dluhové CP Akcie Podílové listy Reálná hodnota Emitované cenné papíry Emitované dluhopisy Naběhlá hodnota Emitované akcie Nominální hodnota Zdrojová data: Josef Jílek, Jitka Svobodová Účetnictví bank a finančních institucí 2009, str. 225, zpracování vlastní 15 Josef Jílek, Jitka Svobodová Účetnictví bank a finančních institucí 2009, str

Účtování cenných papírů

Účtování cenných papírů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů Diplomová práce Autor: Bc. Alena Lásková, DiS. Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010 Prohlášení:

Více

Finanční majetek podniku

Finanční majetek podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Finanční majetek podniku Diplomová práce Autor: Eva Doležalová Finance, Finance a hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce:

Více

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů 2015 OBSAH: 1. PRODUKTY ČSOB AM... 2 2. ÚČETNÍ SOUVISLOSTI... 3 2.1. ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ ČLENĚNÍ

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Recognition of Equity According to Czech and International Rules

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Jaroslav Dzyurak Bankovní managment Vedoucí

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ Viola Šebestíková ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ daňové a právní souvislosti úpis a úhrada vkladů vznik kapitálové společnosti operace s vlastním kapitálem - zvyšování základního kapitálu - snižování

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 Tato Pololetní zpráva oproti verzi zveřejněné dne 31. 8. 2012: - byla doplněna ve vztahu k výkazu zisku a ztráty za účelem

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32 Finanční nástroje: vykazování [Novelizace standardu - v odstavci 18 se "v rozvaze účetní jednotky" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci účetní jednotky", v odstavci

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed

Více

Analýza rozdílů účtování a vykazování ve vlastním kapitálu z pohledů různých typů účetních jednotek. Tomáš Michalík

Analýza rozdílů účtování a vykazování ve vlastním kapitálu z pohledů různých typů účetních jednotek. Tomáš Michalík Analýza rozdílů účtování a vykazování ve vlastním kapitálu z pohledů různých typů účetních jednotek Tomáš Michalík Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat rozdíly při účtování

Více

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS Bc. Alena Konečná Diplomová práce 213 s ABSTRAKT Cílem diplomové práce je převod českých účetních výkazů společnosti

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více