Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví Diplomová práce Autor: Libuše Krátká Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne Libuše Krátká

3 Poděkování: Chtěla bych především poděkovat paní magistře Aleně Klumparové za odborné vedení a osobní přístup při konzultacích dané problematiky. Dále bych ráda poděkovala zaměstnancům oddělení metodiky a oddělení výkaznictví Československé obchodní banky, a. s. za poskytnutí konzultací týkajících se příkladů a kteří mi ochotně pomohli při ověřování teoretických poznatků v praxi.

4 Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku účtování cenných papírů a jejich vykazování jednak u finančních institucí, jednak u podnikatelů z teoretického a praktického hlediska. Cílem je osvětlit základní pojmy a pravidla pro vykazování cenných papírů a shrnout metodiku účtování cenných papírů pomocí zachycení základních operací s cennými papíry. V první části diplomové práce je uveden popis jednotlivých druhů cenných papírů, jejich nejčastější členění a metody oceňování. Následující části práce jsou zaměřeny na praktické případy účtování a vykazování cenných papírů dle jednotlivých podnikatelských subjektů bank, obchodníků s cennými papíry a podnikatelů. Většina příkladů uvedených v této práci vychází z praxe, v ostatních případech jsou použity příklady z odborné literatury, jejíž seznam uvádím v závěru. Abstract: This thesis is focused on the issue of securities book-keeping and their reporting both in financial institution and entrepreneurs. The aim is to explain key concepts and rules for reporting and summarize methodology of book-keeping these instruments by providing a simple overview of the common applied operations concerning securities. The first part of the thesis provides an overview of individual forms of securities, their most usual classifications and methods of valuation. The following parts of the thesis is focused on applied examples of book-keeping and reporting financial instruments including examples according to structure of individual types of entities banks, broker companies trading on behalf of clients and entrepreneurs. Most of the mentioned examples are based on experience, in other cases there are used examples from literature given at the end of work.

5 Obsah Úvod Cenné papíry a jejich třídicí kritéria Třídění cenných papírů Druhy cenných papírů Základní operace s cennými papíry Vydání cenných papírů Převody cenných papírů Půjčky cenných papírů Přesuny mezi kategoriemi cenných papírů Oceňování cenných papírů Naběhlá hodnota Oceňování majetkových účastí Opravné položky k cenným papírům Zobrazení cenných papírů v účetnictví Aktiva Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou Realizovatelné cenné papíry Cenné papíry držené do splatnosti Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem Pasiva Závazky z cenných papírů Emitované dluhové cenné papíry Podrozvahová evidence Volba metodiky v praxi Vykazování finančních instrumentů

6 4. Zobrazení cenných papírů u finančních institucí Nákup akcií Den sjednání obchodu vs. datum vypořádání Prodej akcií Krátká pozice Repo operace Účtování účastí Přijetí dividendy Nákup dluhopisů Účtování opravné položky k dluhopisům Vykazování cenných papírů u bank Položky rozvahy - aktiva Položky rozvahy pasiva Položky podrozvahy Položky výkazu zisku a ztráty Obsahové vymezení přílohy Přehled o změnách vlastního kapitálu Zobrazení cenných papírů u obchodníků s cennými papíry Investiční nástroje Účetní operace obchodníka s cennými papíry Obstarání koupě a prodeje cenných papírů pro klienta Úschova, správa a uložení cenných papírů a jejich obhospodařování Vykazování cenných papírů u obchodníků s CP Zobrazení cenných papírů u podnikatelů Nákup a prodej majetkových cenných papírů k obchodování Ocenění úbytků při prodeji cenných papírů Nákup a prodej majetkových účastí

7 6.3. Nákup a prodej dluhopisů Směnečné operace Eskont směnky Vykazování cenných papírů podnikatelů Položky rozvahy aktiva Položky rozvahy pasiva Obsahové vymezení položek výkazu zisků a ztrát Obsahové vymezení přílohy Závěr Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č

8 Úvod Téma této diplomové práce jsem si zvolila se záměrem shrnout pravidla vykazování cenných papírů a jejich zobrazení v účetnictví. Cílem je objasnit pravidla zachycování cenných papírů v účetnictví a uvedení jejich účtování z teoretického a praktického hlediska, tzn. ukázat zobrazení cenných papírů v účetnictví podnikatelů i finančních institucí včetně společností zabývajícími se obchody s cennými papíry, osvětlit základní pojmy a pravidla pro vykazování cenných papírů a shrnout metodiku účtování cenných papírů pomocí zachycení základních operací s cennými papíry. Problematika cenných papírů je velice rozsáhlá, proto jsem se rozhodla, že svoji diplomovou práci budu směřovat k případům, se kterými se v praxi nejčastěji setkáváme, i když v některých případech jsem byla nucena použít příklady z odborné literatury, jejichž zdroj vždy uvádím. Z obsahu jsem vyloučila operace s deriváty, protože tato látka může být zpracována jako samostatné téma. Text je rozdělen do šesti kapitol. První kapitola se zabývá kategoriemi a druhy cenných papírů. Jedná se o teoretickou část, obsahuje definice, základní pojmy, třídění cenných papírů a základní operace jako je vydání, převod a přesun cenných papírů. Druhá kapitola se věnuje oceňování. V dalších oddílech již obrátíme pozornost na zobrazení cenných papírů v účetnictví z pohledu finančních institucí, obchodníků s cennými papíry a podnikatelů. Budeme se zabývat účtováním nejběžnějších případů, jako jsou nákupy, prodeje cenných papírů. Ve čtvrté kapitole projdeme základní operace v bance, v páté kapitole se budeme věnovat specifickým případům, se kterými se můžeme setkat u obchodníků s cennými papíry a v poslední kapitole si ukážeme účtování u podnikatelských subjektů, které nejsou finančními institucemi. V každé z těchto kapitol se také dotkneme tématu výkaznictví výše uvedených účetních jednotek. V závěru je tato práce doplněna přílohami s uvedenými směrnými účtovými osnovami a doporučenými vzory výkazů. 8

9 1. Cenné papíry a jejich třídicí kritéria Cenné papíry jsou upraveny zákony č /1992 Sb., o cenných papírech (ZCP), - 563/1991 Sb., o účetnictví, - 513/1991Sb., obchodní zákoník (ObchZ), dále - vyhláškou č. 501/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, - vyhláškou č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, - českými účetními standardy (ČÚS). Zákon o cenných papírech byl s účinností od 1. května 2004 významně novelizován. V 1 je uveden demonstrativní výčet, který se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy. Přesná definice, co je cenný papír, není v zákoně obsažena. 1 Obecně se za cenný papír považuje taková listina nebo ji nahrazující záznam, s níž je spojeno právo, které lze uplatňovat pouze s tímto cenným papírem, jinými slovy toto právo představuje pohledávku vlastníka vůči tomu, kdo cenný papír emitoval. Náležitosti cenných papírů jsou stanoveny zákonem, který upravuje daný druh cenného papíru 2. V zákoně o cenných papírech v 4 odst. 2 je upravena pouze skutečnost, že pro zaknihované cenné papíry není povinnou náležitostí jejich číselné označení, podpisy nebo jejich otisky a údaj o povolení příslušného státního orgánu. U veřejně obchodovaných cenných papírů existují ještě další požadavky stanovené vyhláškou 260/2004 Sb. 1 Jan Dědič, Jan Pauly Cenné papíry, str např. 155 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, upravuje náležitosti akcie, 3 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech upravuje náležitosti dluhopisu, 11 zákona č. 248/1997 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech upravuje náležitosti podílového listu apod. 9

10 1.1. Třídění cenných papírů Cenné papíry lze členit podle různých kritérií. My se budeme věnovat členění podle následujících kritérií: - podoby - typu držení z časového hlediska - typu vlastnických práv Podle podoby Podle podoby členíme cenné papíry na listinné, zaknihované a imobilizované. 1. Listinné cenné papíry, které jsou historicky starší. Vyznačují se tím, že mají fyzickou podstatu. Tyto cenné papíry musí být vyhotoveny v souladu s požadavky vyhlášky č. 260/2004 Sb., která jim předepisuje zejména kvalitu tisku a ochranné prvky. Protože jsou listinné cenné papíry písemným projevem vůle, pro svoji platnost musí obsahovat podpis emitenta 3. Obyčejně je jeden cenný papír reprezentován jednou listinou, ale lze se setkat i např. s listinou složenou, hromadnými listy nebo se sběrnými cennými papíry. 2. Zaknihované cenné papíry, což jsou dle 91 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, tzv. zastupitelné listinné cenné papíry, které mohou být nahrazeny zápisem do centrální evidence cenných papírů. 3. Imobilizované cenné papíry, dle 38 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, se jedná o obdobu zaknihovaných cenných papírů s tím rozdílem, že existuje i jejich listinná podoba a jsou emitentem uložené do hromadné úschovy a při jejich převodu se registruje změna jejich majitele. Podle typu držení z časového hlediska Podle toho, s jakým záměrem účetní jednotka cenný papír drží, členíme cenné papíry na dlouhodobé a krátkodobé. 1. Dlouhodobé, kterými rozumíme cenné papíry pořízené se záměrem držení zpravidla déle než jeden rok buď za účelem dosažení trvalých a pravidelných výnosů z jejich držení (dividendy), anebo za účelem získání rozhodovacího vlivu ve společnosti, v níž máme majetkovou účast, kde záleží na tom, jaký podíl máme v dané společnosti: 3 netýká se to např. cestovních šeků 10

11 - řídící a ovládající osoba má rozhodující vliv, což představuje vlastnění společnosti z více než 50 %, - osoba s podstatným vlivem s podílem na společnosti ve výši 20 až 50 %. Jedná se např. o akcie a dluhopisy do splatnosti s dobou splatnosti delší než jeden rok. 2. Krátkodobé, kterými se rozumí cenné papíry pořízené se záměrem je prodat v období zpravidla kratším než jeden rok od jejich pořízení 4 a cenné papíry se splatností kratší než jeden rok Do této skupiny řadíme např. akcie a dluhopisy k obchodování. U těchto cenných papírů se také setkáváme s termínem cenné papíry oceňované reálnou hodnotou. Podle typu vlastnických práv rozlišujeme 1. Věcněprávní cenné papíry 2. Obligační neboli závazkové cenné papíry 3. Podílnické (korporační) cenné papíry Tímto členěním se budeme podrobněji zabývat v následující podkapitole Druhy cenných papírů V této části se budeme věnovat podrobněji nejobvyklejším typům cenných papírů s členěním podle charakteru práv, které představují. Podle charakteru práv dělíme cenné papíry na: - věcněprávní cenné papíry (např. zemědělský skladní list) - obligační (závazkové) cenné papíry (např. dluhové a zbožové cenné papíry) - podílnické (korporační) cenné papíry (podílové listy, akcie, zatímní listy) Zemědělský skladní list Podle charakteru práv jej řadíme do kategorie věcněprávní cenné papíry. Dle zákona č. 307/2000 Sb. se jedná o listinný cenný papír, který zajišťuje vlastnické právo k uskladněným zemědělským produktům ve veřejném zemědělském skladu. 4 za určitých předpokladů se může důvod držení změnit 11

12 Směnky Směnky řadíme spolu s šeky, dluhopisy, cestovními šeky, kupóny a vkladními listy mezi dluhové cenné papíry. Dle zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový se jedná o bezpodmínečný příkaz (u směnky cizí) či slib (u směnky vlastní) peněžitého plnění. Je to listina, obsahující zákonem předepsané náležitosti, ze které jejímu majiteli vyplývá právo na zaplacení. Funkce směnky Směna může představovat: cenný papír dlužný (dluhový), který může být přijatý jako - investice, v tom případě je zařazen do dlouhodobého finančního majetku - krátkodobý cenný papír zařazený do krátkodobého finančního majetku platební prostředek oceňovaný pořizovací cenou, která se skládá z hodnoty pohledávky a úrokového výnosu zajišťovací prostředek 5 Podle osoby dlužníka rozlišujeme vlastní směnky, které obsahují slib dlužníka zaplatit věřiteli stanovenou částku na stanoveném místě cizí směnky, u nichž výstavce směnky přikazuje třetí osobě, aby místo něj zaplatil svému věřiteli na stanoveném místě stanovenou částku Dále rozlišujeme diskontované směnky, kdy investor získá tyto směnky za cenu nižší než je jejich jmenovitá hodnota. V době splatnosti obdrží sumu rovnající se celé jmenovité hodnotě směnky s úrokovou doložkou, kdy směnečný úrok je vyjádřen procentní sazbou Šeky Dle 1 zákona č. 191/1950 Sb., zákona směnečného a šekového, jsou šeky definovány jako bezpodmínečné příkazy zaplatit určitou peněžitou sumu osobě v šeku uvedené. Obvykle se vystavuje na doručitele, i když může být i na řad nebo na jméno, nesmí být úročen a vystavuje se na peněžní ústav. 6 5 u finančních institucí účtován v podrozvaze 6 Jan Dědič, Jan Pauly Cenné papíry, str

13 Dluhopisy Zákon č. 190/2004 Sb. definuje dluhopisy jako cenné papíry, s nimiž je spojeno právo požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě ke dni splatnosti a vyplacení výnosů (kuponových plateb) z dluhopisu k určenému datu. Výnos u dluhopisů může být stanoven následujícími způsoby: - dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou, kdy emitent vyplácí majitely dluhopisu úrok vyjádřený procentem ze jmenovité hodnoty ve stanovených termínech 7, - dluhopisy s variabilní úrokovou sazbou, kdy se emitent zavazuje vyplácet úrok v závislosti na vývoji úrokových sazeb, - dluhopisy s nulovým kupónem, kde se výnos stanoví jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Podle emitenta rozlišujeme: - státní dluhopisy emitované státem, - komunální dluhopisy, jejichž emitenty jsou obce a města, - bankovní dluhopisy, - podnikové (korporátní) dluhopisy, jejichž emitenty jsou soukromé subjekty. Ke zvláštním druhům dluhových cenných papírů můžeme mj. zařadit: - prioritní dluhopisy, s nimiž je spojeno přednostní právo na jeho splacení a vyplacení výnosu z dluhopisu, jakož i právo na přednostní upisování akcií, které jeho emitent vydá podle 160 a 207 zákona č. 513/1991Sb., obchodního zákoníku, - vyměnitelné neboli konvertibilní dluhopisy, což jsou dluhopisy, s nimiž je spojeno právo jejich výměny za jiné dluhopisy anebo za akcie téhož emitenta; toto právo může být uplatněno namísto práva na splacení dluhopisu, - hypoteční zástavní listy (HZL), což jsou dluhopisy vydávané hypotečními bankami s cílem získat finanční prostředky na poskytování hypotečních úvěrů, - podřízené dluhopisy, které jsou emitentem uspokojeny v případě vstupu do likvidace či při prohlášení konkursu až po splnění ostatních závazků, - opční dluhopisy, s nimiž je spojeno předkupní právo na akcie emitenta. 7 termíny jsou zpravidla roční nebo pololetní 13

14 Cestovní šeky Dle 720 zákona č. 513/1991Sb., obchodního zákoníku, se jedná o cenné papíry, které opravňují osobu na nich uvedenou k přijetí částky při jejich předložení k výplatě podle podmínek stanovených výstavcem šeku. Kupóny Podle 12 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, se jedná o cenné papíry na doručitele, které se vydávají na kupónovém archu. Představují právo na výnos z akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu. Vkladní listy Dle 786 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jsou vkladní listy definovány jako cenné papíry, avšak mohou mít stejně jako vkladní knížky pouze legitimační charakter; jedná se o pevný jednorázový vklad. Skladištní listy Spolu s náložními listy se jedná o zbožové cenné papíry, které dle 528 zákona č. 513/1991Sb., obchodního zákoníku, zaručují právo na vydání věci ze skladu, avšak nikoli vlastnické právo k dané věci, čímž se liší od zemědělského skladního listu. Náloţní listy (konosamenty) Vlastník konosamentu je oprávněn požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s jeho obsahem. Dojde-li ke zničení nebo ztracení konosamentu (nikoli však odcizení), má dopravce dle 615 zákona č. 513/1991Sb., obchodního zákoníku, povinnost vydat náhradní náložní list. Opční listy Dle 160 odst. 4 ObchZ se jedná o cenné papíry, se kterými je spojeno právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo na přednostní upsání akcií. Dle 217a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, lze opční listy vydávat pouze jako cenné papíry na doručitele. Mohou být vydány v listinné nebo zaknihované podobě. Poukázky na cenné papíry dle 540 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, se může, ale nemusí jednat o cenné papíry. Představují právo majitele na plnění ve formě jiného cenného papíru. Jedná se o tzv. globální depozitní certifikáty (doklady o úschově cenných papírů, kdy majitel má právo získat zpět z úschovy cenné papíry, které však nejsou totožné, ale jsou zastupitelné). 14

15 Poukázky na akcie Jsou definovány v 204b zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Tyto cenné papíry může vydat akciová společnost, pokud při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií upisovatel zcela splatil emisní kurs, přičemž platí, že jejich převoditelnost není omezena. Jedná se o cenný papír na doručitele, s nímž jsou spojena práva upisovatele, např. právo na účast v akciové společnosti a právo na akcie poté, co bylo navýšení kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Podílové listy Dle 11 zákona č. 248/1992 Sb. představují podílové listy podíl na majetku v podílovém fondu a právo na vyplacení daného podílu na zisku z hospodaření s tímto majetkem. Akcie Obchodní zákoník, oddíl 3, definuje práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku akciové společnosti. Toto právo vzniká zápisem základního kapitálu do obchodního rejstříku, akcie může být vydaná až po tomto zápisu. Rozlišujeme: kmenové akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, prioritní (přednostní) akcie, jejichž majitelé mají přednostní nárok na výplatu dividend a podílů na likvidačním zůstatku oproti držitelům kmenových akcií. K náležitostem akcie patří: firma a sídlo společnosti, která ji emitovala, jmenovitá hodnota, označení formy, výše základního kapitálu, počet emitovaných akcií, datum emise, číselné označení a podpisy v případě listinných akcií. Zatímní listy Dle 176 obchodního zákoníku vydává zatímní listy akciová společnost povinně upisovateli, který před zápisem společnosti do obchodního rejstříku nesplatil celý emisní kurz upsaných akcií. Společnost mu pak vydá zatímní list nahrazující všechny jím upsané akcie stejného druhu. 15

16 Schéma č. 1 Členění cenných papírů Směnky Listinné Zaknihované Šeky Imobilizované Dluhopisy Dle typu držení z časového hlediska Krátkodobé Dlouhodobé Dluhové CP Cestovní šeky Kupóny Věcněprávní CP Vkladní listy Obligační CP Skladištní listy Zbožové CP Náložní listy Dle typu vlastnických práv Opční listy Ostatní CP Poukázky na CP Podílové listy Poukázky na akcie Podílnické CP Akcie CP s pevným výnosem Zatímní listy Podle formy výnosu CP s proměnlivým výnosem CP neúročené Zdroj: vlastní 16

17 1.3. Základní operace s cennými papíry V této podkapitole se budeme zabývat základními operacemi s cennými papíry. Podíváme se na problematiku vydání cenných papírů, jejich převod, budeme se věnovat takovým transakcím, jako jsou půjčky a přesuny mezi kategoriemi cenných papírů Vydání cenných papírů Dle definice 5 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech platí, že cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje všechny náležitosti a kdy se v souladu se zákonem stane majetkem prvního nabyvatele. Den vydání je třeba odlišovat od data emise, což je den určený emitentem. Tento den může, ale také nemusí být shodný se dnem vydání. Datum emise patří mezi povinné náležitosti cenných papírů. Nicméně den vydání je podstatný pro účetní evidenci Převody cenných papírů Pří změně majitele cenného papíru rozlišujeme převod (na základě smlouvy) a přechod (např. dědictvím). Převody cenných papírů se liší podle toho, zda se jedná o převod úplatný nebo bezúplatný. U listinných cenných papírů jsou podmínky převodu stanoveny na základě jejich formy. Jedná se o cenné papíry: 1. na doručitele, kdy k výkonu práva plynoucího z cenného papíru je oprávněn jeho předkladatel bez ohledu na to, zda je jeho majitelem. Ustanovení zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, 156 odst. 7 umožňuje místo akcií předložit písemné potvrzení o úschově. Na listině musí být výslovně uvedeno, že jde (s výjimkou šeků) o cenný papír na doručitele. Ze zákona musí znít na doručitele kupóny, opční listy, poukázky na akcie. Na doručitele nelze naopak vydat směnky, zatímní listy, zemědělské skladní listy, vkladní listy. 2. na řad (tzv. orderpapíry), v tom případě se cenné papíry převádí pomocí rubopisu, tzv. indosamentem, který je jednostranným právním aktem. Jedná se o směnky, šeky, akcie na jméno, dluhopisy na jméno, podílové listy na jméno, skladištní listy na jméno, zatímní listy a zemědělské skladní listy. 3. na jméno (tzv. rektapapíry), které se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Jsou to cenné papíry, na nichž je uvedena rektadoložka (tzn. nikoli na řad ), 17

18 uvedeno jméno a nejedná se zároveň o zákonný orderpapír 8. Mezi tyto cenné papíry patří náložní listy (konosamenty), cestovní šeky, vkladní listy na jméno, pojistky na jméno, poukázky na cenné papíry na jméno. K převodu zaknihovaných cenných papírů dochází změnou záznamu v zákonem určené evidenci. Tu vede centrální depozitář 9. Příkaz k převodu podávají obě strany Půjčky cenných papírů Obsahem půjčky cenných papírů je dle 16a ZCP závazek věřitele převést na dlužníka určitý počet zastupitelných cenných papírů a závazek dlužníka po sjednané době vrátit stejný počet zastupitelných cenných papírů a zaplatit za půjčení sjednanou cenu. Místo ceny v penězích lze sjednat vrácení většího počtu cenných papírů. Závazkové vztahy z úplatné smlouvy o půjčce cenných papírů se řídí ustanoveními 261 odst. 3 písm. c) obchodního zákoníku, bezúplatná potom 657 občanského zákoníku. Půjčovat lze pouze zastupitelné cenné papíry, dlužník se zavazuje vrátit cenné papíry téhož druhu, nezavazuje se však k vrácení stejných exemplářů, v tomto případě by se jednalo o výpůjčku Přesuny mezi kategoriemi cenných papírů Přesuny mezi jednotlivými skupinami cenných papírů nelze provádět libovolně, i když od října roku 2008 podle novelizovaného ustanovení mezinárodního standardu IAS 39 došlo k určitým změnám a to u finančních nástrojů určených k obchodování. U těchto nástrojů je přesun možný při změně záměru účetní jednotky 10, jak znázorňuje tabulka č. 1 na následující straně. 8 cenný papír na řad 9 92 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 10 Josef Jílek, Jitka Svobodová Účetnictví bank a finančních institucí 2009, str

19 Tabulka č. 1 Přesuny mezi kategoriemi cenných papírů KATEGORIE PŘESUN PODMÍNKA Z Do Cenné papíry do splatnosti Realizovatelné cenné papíry Cenné papíry k obchodování Cenné papíry k obchodování Realizovatelné cenné papíry Cenné papíry do splatnosti CP pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování CP pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování CP pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování Zdroj: vlastní Realizovatelné Při změně záměru nebo schopnosti držet LZE cenné papíry cenné papíry do splatnosti Při změně záměru nebo po uplynutí lhůty, CP držené do v níž nebylo povoleno zařazovat cenné LZE splatnosti papíry do cenných papírů držených do splatnosti Lze v případě, že finanční nástroj není Realizovatelné LZE nadále držen za účelem prodeje či zpětné cenné papíry koupě v blízké budoucnosti Lze v případě, že finanční nástroj není CP držené do LZE nadále držen za účelem prodeje či zpětné splatnosti koupě v blízké budoucnosti Cenné papíry NELZE k obchodování Cenné papíry k obchodování NELZE Realizovatelné cenné papíry NELZE Cenné papíry k obchodování NELZE Cenné papíry do splatnosti NELZE 19

20 2. Oceňování cenných papírů V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví se cenné papíry v aktivech oceňují v okamžiku jejich pořízení pořizovací hodnotou, což je cena pořízení a náklady s pořízením spojené, mezi které patří poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám 11. Při přeceňování jsou účetní jednotky povinny provádět ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka. Zákon zároveň umožňuje oceňovat majetek častěji, čehož využívají pro účely stanovené kapitálové přiměřenosti především finanční instituce. Dle 27 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví jsou cenné papíry oceňovány reálnou hodnotou. Výjimku tvoří: cenné papíry držené do splatnosti, které se oceňují naběhlou hodnotou, cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování, rovněž oceňované naběhlou hodnotou, cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (tzv. majetkové účasti), oceňované pořizovací cenou nebo ekvivalencí, cenné papíry emitované účetní jednotkou v nominální hodnotě 12. Dle zákona o účetnictví 27 odst. 4 se jako reálná hodnota použije tržní hodnota nebo ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce. Cenným papírem oceňovaným reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů rozumíme takový cenný papír, který je účetní jednotkou klasifikován jako finanční aktivum k obchodování, tzn. je pořízen za účelem prodeje v blízké budoucnosti a dosažení zisku v krátkodobém časovém období. Při přeceňování CP reálnou hodnotou vzniká oceňovací rozdíl mezi pořizovací cenou a reálnou hodnotou, který je u cenných papírů určených k obchodování účtován výsledovkově, tj. jako finanční náklad nebo finanční výnos. U ostatních (realizovatelných) cenných papírů je tento rozdíl účtován rozvahově na účet Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 13. Jednotlivé kategorie cenných papírů a jejich oceňování jsou shrnuty v tabulce č. 2 uvedené na konci této kapitoly. 11 mezi náklady související s pořízením nepatří úroky z úvěru a náklady spojené s držbou cenných papírů, což jsou náklady spojené s úschovou, správou, uložením či obhospodařováním cenných papírů 12 Dana Kovanicová ABECEDA účetních znalostí pro každého, str u podnikatelů se jedná o účet v účtové skupině 41, u bank a finančních institucí pak v účtové skupině 56 20

21 Při rozhodování, jakým způsobem zachytíme oceňování, jsem se v praxi setkala s následujícími možnostmi: 1) Ocenění zachytit přírůstkově, což znamená, že bude účtováno o rozdílu mezi aktuální a tržní cenou a cenou z předešlého ocenění každého cenného papíru. Tato varianta bude použita v praktických příkladech. 2) Vždy před provedením ocenění, které bude vypočteno rozdílem mezi aktuální tržní cenou a cenou pořizovací, provést storno předchozího ocenění u každého cenného papíru odděleně. Výhodou této varianty je přehlednost a snadná kontrola. 3) Způsob shodný s předchozím oceněním v bodu 2) s tím rozdílem, že přecenění je prováděno součtově dle jednotlivých druhů cenných papírů Naběhlá hodnota Jedná se o pořizovací cenu upravenou o přijaté/poskytnuté splátky, naběhlý úrok a sníženou o opravné položky u aktiv. Naběhlý úrok je naběhlá částka u úročeného nástroje (pohledávky, závazku či dluhového cenného papíru), která nebyla dosud splacena. 14 Touto hodnotou se přeceňují cenné papíry držené do splatnosti, cenné papíry vykazované společně s pohledávkami a emitované dluhopisy Oceňování majetkových účastí Účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem jsou v okamžiku uskutečnění účetního případu oceněny pořizovací cenou. K rozvahovému dni může účetní jednotka přecenit podíl tzv. ekvivalencí, dle ČÚS pro podnikatele č. 008 odst. 2.3 a ČÚS pro finanční instituce č. 109, odst. 13 definovanou jako protihodnota, kterou se rozumí úprava hodnoty cenných papírů na hodnotu odpovídající míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, v níž má daná účetní jednotka majetkovou účast. Pokud se společnost rozhodne pro tento způsob oceňování, je povinna ho používat u všech dlouhodobých majetkových podílů, které vlastní. Změna v ocenění se účtuje dle ČÚS pro podnikatele na samostatný analytický účet příslušného účtu finančního majetku souvztažně s příslušným kapitálovým účtem, jak je uvedeno ve schématech č. 2a a 2b. 14 Josef Jílek, Jitka Svobodová Účetnictví bank a finančních institucí 2009, str

22 Schéma č. 2a Oceňování majetkových účastí ekvivalencí u podnikatelů zvýšení 06 - Majetkové účasti 41 - Kapitálové účty Schéma č. 2b Oceňování majetkových účastí ekvivalencí u podnikatelů snížení 06 - Majetkové účasti 41 - Kapitálové účty Pro finanční instituce platí, že změna v ocenění majetkových účastí se účtuje výsledovkově proti účtům v účtové skupině 41, jak je znázorněno ve schématech 3a) a 3b) Schéma č. 3a Oceňování majetkových účastí ekvivalencí u finančních institucí zvýšení 41 - Majetkové účasti 76 Podíl na zisku účastí v ekvivalenci Schéma č. 3b Oceňování majetkových účastí ekvivalencí u finančních institucí snížení 41 Majetkové účasti 56 Podíl na ztrátě účastí v ekvivalenci V případě, že účetní jednotka neoceňuje účasti ekvivalencí, zaúčtuje případné snížení hodnoty účasti tvorbou opravné položky. 22

23 2.3. Opravné poloţky k cenným papírům Opravné položky se vytvářejí v případě, kdy dojde k přechodnému snížení ocenění. Důvodem je ocenění aktiv ve výši, která odpovídá jejich skutečnému stavu., tj. odpovídá očekávanému ekonomickému prospěchu, který z nich poplyne, čímž je zachována zásada opatrnosti. Opravné položky se tvoří k cenným papírům zachyceným na straně aktiv, a to k cenným papírům drženým do splatnosti a dluhovým cenným papírům vykázaným společně s pohledávkami, označených jako cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčených k obchodování 15. V případě, že nepřeceňuje podíly ekvivalencí, posuzuje účetní jednotka u oceňování účastí, zda nedošlo k jejich snížení hodnoty. Oprávněnost a dostatečnost opravných položek se zjišťuje vždy ke dni sestavení účetní závěrky či výkazů podle zvláštních předpisů. Tab. č. 2 Kategorie cenných papírů a jejich oceňování Kategorie CP Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou Realizovatelné cenné papíry Druhy CP Dluhové CP Akcie Podílové listy Dluhové CP Akcie Podílové listy Přecenění po prvotním zachycení Reálná hodnota Reálná hodnota CP držené do splatnosti Dluhové CP Naběhlá hodnota Účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem Akcie Pořizovací cena Ekvivalence Závazky z CP oceňované reálnou hodnotou Dluhové CP Akcie Podílové listy Reálná hodnota Emitované cenné papíry Emitované dluhopisy Naběhlá hodnota Emitované akcie Nominální hodnota Zdrojová data: Josef Jílek, Jitka Svobodová Účetnictví bank a finančních institucí 2009, str. 225, zpracování vlastní 15 Josef Jílek, Jitka Svobodová Účetnictví bank a finančních institucí 2009, str

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 2) Audit finanční majetek Detailní část provádění auditu A. dlouhodobý FM = finanční investice (realizovatelné CP, majetkové účasti = CP a podíly s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, dluhopisy, půjčky

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky 12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky ad a) Základní kapitál se může zvyšovat několika způsoby: 1. upsáním (emisí) nových akcií, pokud

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Ztráta a její vypořádání

Ztráta a její vypořádání Ztráta a její vypořádání Ztráta a) nebude uhrazována v běžném účetním období - může být převedena neuhrazena do dalších let - účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let, na kterém je ztráta evidována- strana

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník VY_32_INOVACE_Úč24.02 První a druhý Tematická oblast a předmět Název učebního

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Definice kontraktu: Kontrakt je kombinací spotového (měnového) obchodu a měnového forwardu. Jedná se o dohodu o spotovém prodeji dohodnutého

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES Článek 1, odst.1 (42a odst. 1) Článek 1 Směrnice 78/660/EHS se mění takto: 1. Vkládá se nový oddíl, který zní: ODDÍL 7a Oceňování reálnou hodnotou (,DT,NT) Článek 42a 1. Odchylně od článku 32 členské státy

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Účtování cenných papírů

Účtování cenných papírů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů Diplomová práce Autor: Bc. Alena Lásková, DiS. Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010 Prohlášení:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Finanční zpravodaj 10/2007

Finanční zpravodaj 10/2007 Strana 234 Finanční zpravodaj 10/2007 31 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Cenné papíry a jejich obraz v účetnictví bank

Cenné papíry a jejich obraz v účetnictví bank Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Cenné papíry a jejich obraz v účetnictví bank Bakalářská práce Autor: Yuliya Andreeva Bankovní management Bankovní manaţer specialista

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění

Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění Vymezení Finanční umístění aktiva (majetek) pojišťovny, jejichž zdrojem krytí jsou zejména technické rezervy (případně vlastní zdroje) a jež slouží především

Více

12/2. 31. 12. 2004 Ročník XXXVIII Cena 76 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

12/2. 31. 12. 2004 Ročník XXXVIII Cena 76 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2004 Ročník XXXVIII Cena 76 Kč ISSN-0322-9653 12/2 MINISTERSTVO FINANCÍ 63. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více