Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku."

Transkript

1 USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. února 2015 usnesením č. 2015/230 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. usnesením č. 2015/232 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2015/233 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/234 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Využití areálu Javorový vrch - osazení nových prvků - opakované vyhlášení takto: 1. LOMPARK, s. r. o., Konská 524, Třinec IČ Babjarčík, s. r. o., Oldřichovice 199, Třinec IČ Ing. Pavel Adamec, Smetanova 176, Týn nad Bečvou IČ Michal Tuharský, Bystřice 80, Bystřice IČ AK plus Novostav, s. r. o., Jablunkovská 410, Třinec IČ uzavřít smlouvu č. 2015/02/013/Ro na dodávku hracích prvků, dřevěných lavic a stolů v prostoru Javorový vrch mezi městem Třinec a firmou LOMPARK, s. r. o., se sídlem Konská 524, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 1 (celkem 23)

2 3) rozhodla uzavřít dohodu o investici a převzetí dluhu č. 2015/05/047/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu mezi městem Třinec, jako pronajímatelem, a panem PhDr. et Mgr. Jiřím Valentou, místem podnikání Olomouc - Hodolany, tř. Kosmonautů 1028/7, PSČ , IČ , jako nájemcem, za účelem splnění závazku nájemce plynoucího ze smlouvy o nájmu nemovitých a movitých věcí sloužících podnikání č. 2011/05/319/Do ze dne , kterým je konkrétní investice do majetku pronajímatele, a to osazení nových prvků celodřevěných lavic, stolů a hracích prvků pro děti na pozemcích parc. č. 1077/5 a 1077/9 v k. ú. Tyra a pozemcích parc. č. 5/2 a 5/4 v k. ú. Oldřichovice, vše v obci Třinec, dle nabídky zhotovitele 4) pověřila starostku města RNDr. Věru Palkovskou k provedení věcných změn v dohodě o investici a převzetí dluhu č. 2015/05/047/Do, bude-li zapotřebí provést úpravy ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/235 v rámci stavby Rekonstrukce zastávkového zálivu v Neborech u školy, včetně nástupiště a chodníku uzavřít smlouvu č. 2015/02/012/Du o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 952/1 v katastrálním území Nebory se společností ROBOTECH SW, a. s., se sídlem ve městě Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/236 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/036/Li na akci Prodejna zeleniny v Třinci, ul. Nádražní se společností Morcinek, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Poštovní 171, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/237 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/02/006/He na akci Rekonstrukce učebny chemie a fyziky ZŠ Gustawa Przeczka, Třinec se společností Babjarčík, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Oldřichovice 199, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/238 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z technických a provozních důvodů na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem Zpracování optimalizace městské hromadné dopravy ve městě Třinci uzavřít smlouvu č. 2015/10/002/La mezi městem Třinec a společností UDIMO, spol. s r. o., se sídlem Sokolská třída 1204/8, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 23)

3 usnesením č. 2015/239 1) vydala stanovisko k petici občanů ve věci Parkování v okolí ulic Palackého a přilehlých ulic spojovací ulici Jablunkovskou, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/240 prominout poplatek žadateli Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., se sídlem Třinec - Staré Město, Závodní 815, PSČ , IČ , za užívání plochy nám. Svobody k parkování dne v době konání akce Plesové odpoledne pro handicapované ve výši Kč bez DPH. usnesením č. 2015/241 schválit přistoupení města Třince mezi členská města nově vznikajícího zájmového sdružení CIVINET Česká a Slovenská republika. usnesením č. 2015/242 a) neudělit výjimku ze schválených Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince manž. E. H. a B. H., bytem Třinec, týkající se jejich nájemního vztahu k bytu spol. CPI BYTY, a. s., b) nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince manž. E. H. a B. H., bytem Třinec. usnesením č. 2015/243 neudělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince paní L. M., bytem Roztoky, týkající se povinnosti žadatele o městský byt mít trvalé bydliště ve městě Třinec. usnesením č. 2015/244 nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince panu M. H. a paní D. T., bytem Třinec nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince manž. L. D. a J. D., bytem Třinec 3) rozhodla nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince paní G. K., bytem Třinec Strana 3 (celkem 23)

4 4) rozhodla a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Těšínské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 1983/2 v k. ú. a obci Třinec, panu J. H., bytem Třinec, a to na dobu 6 měsíců, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/005/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/245 1) vzala na vědomí informaci Českého statistického úřadu o průměrné meziroční míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců roku 2014, která činí 0,4 % nepromítnout průměrnou meziroční míru inflace za rok 2014 ve výši 0,4 % do ceny nájemného za pronájem prostorů, prostorů sloužících podnikání a nemovitostí, ve smyslu uzavřených smluv a příslušných dodatků k nim s účinností ode dne usnesením č. 2015/246 zveřejnit záměr města pronajmout veškeré prostory tvořící předmět nájmu ve smluvním vztahu mezi městem Třinec a panem Zdeňkem Mutinou, místem podnikání Bohumín Nový Bohumín, Janáčkova 1173, PSČ , IČ , založeného smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2012/05/152/Do ze dne na pronájem prostorů v objektu č. p. 63 na ul. Míru v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Konská a obci Třinec, z důvodu rozšíření smluvní strany nájemce o pana Rudolfa Maléře, místem podnikání Ostrava 1, Křižíková 2628/19, PSČ , IČ usnesením č. 2015/247 a) prominout poplatek z prodlení paní Z. G., bytem Třinec, ve výši 100 %, tj Kč, související s užíváním bytu v témže domě, b) uzavřít dohodu o prominutí dluhu č. 2015/05/004/Pa ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/023/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 1+3 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Havlíčkově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 1245/4 v k. ú. Třinec obce Třinec, s paní Z. G., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/248 1) vzala na vědomí přijaté nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání ve výměře 20,13 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 689 na ul. Dukelské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, pana Václava Stachury, místem podnikání Třinec, Beskydská 700, PSČ , IČ , a pana Lukáše Labudy, místem podnikání Třinec, Kpt. Nálepky 521, PSČ , IČ , za účelem zřízení podlahového centra vzorkovny, za nabídnutou cenu ve výši dle Ceníku, tj Kč/m²/rok bez DPH, Strana 4 (celkem 23)

5 pana Luďka Macury, místem podnikání Třinec, ul. Svornosti 1054, PSČ , IČ , za účelem zřízení městského aukčního centra, za nabídnutou cenu ve výši dle Ceníku, tj Kč/m²/rok bez DPH, a) pronajmout prostor sloužící podnikání ve výměře 20,13 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 689 na ul. Dukelské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, na dobu neurčitou ode dne , za cenu dle Ceníku, panu Luďkovi Macurovi, místem podnikání Třinec, ul. Svornosti 1054, PSČ , IČ , za účelem zřízení městského aukčního centra, b) uzavřít smlouvu na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2015/05/021/Do, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2015/249 uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 42/2012 mezi městem Třinec a společností Distribuce tepla Třinec, a. s., se sídlem Třinec-Lyžbice, Máchova 1131, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/250 vyřadit ze seznamu uchazečů žádost o zapsání do seznamu uchazečů pro uzavírání nájemních smluv o užívání obecních bytů podanou panem J. Z., bytem Třinec. usnesením č. 2015/251 přeřadit žádost paní P. M., bytem Třinec, z užšího pořadí na velikost bytů maximálně 1+1 do užšího pořadí na velikost bytů 1+2, příp. větší, a to na poslední místo. usnesením č. 2015/252 poskytnout souhlas k postoupení nájemní smlouvy na dobu neurčitou, kdy v souladu s 2282 občanského zákoníku jsou nájemci bytu o velikosti 1+2 ve 4. nadzemním podlaží domu na ul. Chopinově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, dědicové, a to paní D. L., bytem Třinec, a pan R. K., bytem Třinec, na paní P. L., bytem Třinec; stávající nájemci uhradí před podpisem nájemní smlouvy s paní P. L. nájem, úhrady za plnění s užíváním bytu spojená, úrok a poplatek z prodlení za období, kdy byli nájemci poskytnout souhlas k postoupení nájemní smlouvy na dobu neurčitou, kdy v souladu s 2282 občanského zákoníku je nájemkyní bytu o velikosti 1+1 ve 4. nadzemním podlaží domu na ul. Komenského v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, dědic paní K. J., bytem Třinec, na pana J. J., bytem Třinec; stávající nájemce uhradí před podpisem nájemní smlouvy s panem J. J. nájem, úhrady za plnění s užíváním bytu spojená, úrok a poplatek z prodlení za období, kdy byl nájemcem Strana 5 (celkem 23)

6 usnesením č. 2015/253 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+2 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč, před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníky manž. D. S. a J. S., oba bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení žadatelům v tomto pořadí: 1. K. K. a M. K. 2. L. K., b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/034/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 2) doporučila zastupitelstvu města a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za manž. D. S. a J. S., oba bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném, na bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, za vyúčtování služeb za r. 2011, 2012, 2013, a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2014, který bude znám do dne žadatelům v tomto pořadí: 1. K. K. a M. K. 2. L. K., b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2015/05/035/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/254 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+2 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Palackého v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč, před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem paní E. O., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení žadatelům v tomto pořadí: 1. manž. A. S. a J. S. H. 2. panu J. K. 3. manž. R. K. a L. K., b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/025/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 2) doporučila zastupitelstvu města a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za paní E. O., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném, na bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, za vyúčtování služeb za r. 2013, a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2014, který bude znám do dne žadatelům v tomto pořadí: Strana 6 (celkem 23)

7 1. manž. A. S. a J. S. H. 2. panu J. K. 3. manž. R. K. a L. K., b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2015/05/026/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/255 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+3 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Míru v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. st. 500 v k. ú. Konská a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč, před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem manž. A. D. a M. D., oba bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení žadatelům v tomto pořadí: 1. L. V. a M. B. 2. B. K., b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/036/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za manž. A. D. a M. D., oba bytem Třinec, z titulu dluhu na nájmu, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2014, který bude znám do dne žadatelům v tomto pořadí: 1. L. V. a M. B. 2. B. K., b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2015/05/037/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/256 zveřejnit záměr města upravit ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2013/05/306/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a paní Miriam Nedvídkovou, místem podnikání Třinec, Nerudova 663, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu prostorů v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Beskydské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 3130/2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výši nájemného dle Ceníku za místnost č ve výměře 4,07 m² využívanou jako sklad z původní ceny Kč/m²/rok na novou výši 631 Kč/m²/rok. usnesením č. 2015/257 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+2 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Hraniční v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. st. 826 v k. ú. Konská a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč, před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem paní A. T., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení, v případě dodržení podmínek dotace, žadatelům v tomto pořadí: Strana 7 (celkem 23)

8 1. paní K. T. 2. paní J. P., b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/027/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za paní A. T., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném, na bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2014, který bude znám do dne žadatelům v tomto pořadí: 1. paní K. T. 2. paní J. P., b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2015/05/028/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/258 a) nepřidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Poštovní v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 800 v k.ú. a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč, před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem paní A. B., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení panu R. B., bytem Třinec, b) neuzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/030/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a) nepostoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za paní A. B., bytem Třinec, z titulu dluhu na bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč, panu R. B., bytem Třinec, v případě dodržení podmínek dotace, b) neuzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2015/05/031/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/259 zveřejnit záměr města pronajmout reklamní plochy, tj. 4 x plochu o rozměrech 37,00 cm x 112,00 cm a 2 x plochu o rozměrech 37,00 cm x 188,50 cm, na prosklené stěně oddělující prostor čekárny od prostoru cukrárny v objektu č. p. 403 Třinec Staré Město, který je součástí pozemku parc. č. 819 v k. ú. a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu prodloužit záměr pronájmu dle bodu 1) usnesení o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. Strana 8 (celkem 23)

9 usnesením č. 2015/260 a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy na částech pozemků parc. č. 1374/1 a 1375/1 v k. ú. Nebory a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. 2015/05/017/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NNk na části pozemku parc. č. 561/6 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/043/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu usnesením č. 2015/261 rozhodnout vykoupit dle GP č /2013 ze dne , za cenu 50 Kč/m 2, níže uvedené pozemky v k. ú. Karpentná: a) pozemek parc. č. 32/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 79 m 2, část pozemku parc. č. 37/1, orná půda, označ. jako díl o, slouč. do pozemku parc. č. 32/1 o výměře 26 m 2, část pozemku parc. č. 32/5, ostatní plocha, neplodná půda, označ. jako díl d, o výměře 117 m 2, část pozemku parc. č. 37/5, orná půda, označ. jako díl c, slouč. do pozemku parc. č. 32/5, o výměře 4 m 2 a část pozemku parc. č. 85/14, orná půda, nově označ. parc. č. 85/42, o výměře 106 m 2, od spoluvlastníků: paní I. G., bytem Mosty u Jablunkova paní J. H., bytem Návsí, paní E. N., bytem Písek, pana K. R., bytem Třinec, pana P. R., bytem Třinec, Ing. T. R., bytem Třinec, b) část pozemku parc. č. 34, zahrada, označ. jako díl h, slouč. do pozemku parc. č. 34/2, o výměře 8 m 2, část pozemku parc. č. 36/1, trvalý travní porost, označ. jako díl g, slouč. do pozemku parc. č. 34/2, o výměře 2 m 2, část pozemku parc. č. 37/2, orná půda, nově označ. parc. č. 37/50, o výměře 30 m 2 a pozemek parc. č. 32/2, trvalý travní porost, o výměře 70 m 2, od paní A. M., bytem Třinec, c) část pozemku parc. č. 37/4, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 27 m 2, část pozemku parc. č. 37/7, orná půda, nově označ. parc. č. 37/49, o výměře 17 m 2, část pozemku parc. č. 32/7, ostatní plocha, neplodná půda, nově označ. parc. č. 32/9, o výměře 83 m 2 a část pozemku parc. č. 85/28, trvalý travní porost, nově označ. parc. č. 85/46, o výměře 16 m 2, od paní R. Z., bytem Třinec, Strana 9 (celkem 23)

10 d) část pozemku parc. č. 81/9, orná půda, nově označ. parc. č. 81/22, o výměře 30 m 2, od manž. V. S. a E. S., bytem Třinec, e) část pozemku parc. č. 81/10, orná půda, nově označ. parc. č. 81/23, o výměře 1 m 2, od manž. L. J. a H. J., bytem Třinec, f) část pozemku parc. č. 85/12, orná půda, označ. jako díl b, slouč do pozemku parc. č. 85/41, o výměře 123 m 2 a část pozemku parc. č. 85/13, trvalý travní porost, označ. jako díl a, slouč. do pozemku parc. č. 85/41, o výměře 48 m 2, od paní V. C., bytem Vendryně, g) část pozemku parc. č. 37/3, orná půda, označ. jako díl j, slouč. do pozemku parc. č. 32/3, o výměře 30 m 2, část pozemku parc. č. 32/3, trvalý travní porost, označ. jako díl l, o výměře 146 m 2, část pozemku parc. č. 35/4, orná půda, nově označ. parc. č. 35/6, o výměře 4 m 2, část pozemku parc. č. 85/15, orná půda, nově označ. parc. č. 85/44, o výměře 56 m 2, část pozemku parc. č. 85/15, orná půda, nově označ. parc. č. 85/45, o výměře 1 m 2, od paní U. K., bytem Třinec, h) část pozemku parc. č. 32/4, trvalý travní porost, o výměře 20 m 2, od spoluvlastníků: pana K. B., bytem Třinec, paní A. B., bytem Třinec, paní I. G., bytem Mosty u Jablunkova paní J. H., bytem Návsí, paní U. K., bytem Třinec, manž. J. M. a A. M., bytem Třinec, pana J. M., bytem Třinec, paní V. M., bytem Třinec, paní E. N., bytem Písek, pana K. R., bytem Třinec, pana P. R., bytem Třinec, Ing. T. R., bytem Třinec, i) pozemek parc. č. 32/6, trvalý travní porost, o výměře 86 m 2, od pana J. M., bytem Třinec, j) část pozemku parc. č. 37/6, orná půda, nově označ. parc. č. 37/48, o výměře 37 m 2, od manž. J. M. a A. M., bytem Třinec, k) uzavřít kupní smlouvy č. 2015/05/018, 019 a 020/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/262 uzavřít dohodu č. 2015/05/046/Bu o odstranění stromoví a ostatních porostů ohrožujících venkovní vedení 110 kv v ochranném pásmu vedení Energetiky Třinec, a. s., na pozemcích parc. č. 1928, 1927/8 a 1954 v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, mezi městem Třinec a společností RUGOVA LES, s. r. o., se sídlem Frýdek-Místek, J. Opletala 174, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 10 (celkem 23)

11 usnesením č. 2015/263 rozhodnout nevykoupit části pozemků, lesní pozemek a zahrada, v délce cca 90 m v k. ú. Horní Líštná od pana J. Z., bytem Třinec. usnesením č. 2015/264 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemní přípojky NN na částech pozemků parc. č. 1338/3, 1287, 1263 a 1359/4 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/044/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/265 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+1 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Komenského v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč, před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem P. M., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení žadatelům v tomto pořadí: 1. manž. A. M. a J. M. 2. R. H. 3. Ch. B. 4. F. B., b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/038/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za P. M., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájmu, z titulu dluhu na bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, za vyúčtování služeb za r. 2013, a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2014, který bude znám do dne žadatelům v tomto pořadí: 1. manž. A. M. a J. M. 2. R. H. 3. Ch. B. 4. F. B., b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2015/05/039/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 11 (celkem 23)

12 usnesením č. 2015/266 podat výpověď z nájmu bytu dle písm. a), d) odst občanského zákoníku nájemcům městského bytu o velikosti 0+1 v 1. podlaží domu na ul. Komenského v Třinci postaveného na parc. č. 3311/6 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, paní R. B. a panu R. B., oba bytem Třinec, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu, což spočívá v porušování domovního řádu a nájemní smlouvy, v nadměrném opotřebování společných prostor a bytu, neumožnění nerušeného užívání bytů, společných prostor a zařízení domu ostatním nájemcům a obtěžování nadměrným hlukem. usnesením č. 2015/267 poskytnout slevu z měsíčního nájemného paní M. S. a paní T. S., obě bytem Třinec, k bytu o velikosti 1+4 ve 4. nadzemním podlaží domu, který je součástí pozemku parc. č. 859/3 v k. ú. a obci Třinec, ve výši 30 %, a to od do usnesením č. 2015/268 nepřidělit přednostně mimo užší pořadí byt ve vlastnictví města Třince paní A. W., bytem Třinec, a požadovat vrácení stávajícího bytu. usnesením č. 2015/269 neuzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/040/Ul na dobu určitou 3 měsíců k nájmu bytu o velikosti 1+1 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, s panem M. D., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/270 doplnit užší pořadí pro přidělení městských bytů o velikosti maximálně 1+1 o žadatele ze seznamu uchazečů, kterými jsou: 1. P. M., bytem Třinec 2. A. J., bytem Třinec 3. Z. L., bytem Třinec 4. J. K., bytem Třinec 5. S. O., bytem Třinec 6. L. B., bytem Třinec 7. E. K., bytem Třinec 8. B. T., bytem Třinec 9. D. L., bytem Třinec 10. L. B., bytem Třinec 11. H. M., bytem Třinec 12. L. K., bytem Třinec 13. O. K., bytem Třinec 14. M. M., bytem Třinec 15. B. K., bytem Třinec. Strana 12 (celkem 23)

13 usnesením č. 2015/271 a) zřídit ve prospěch nemovitosti - pozemku parc. č. st. 160 v k. ú. Tyra, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 58 ve vlastnictví města Třince ke služebným pozemkům parc. č. 1040/1, 1040/2, 1071, 1072/1, 1077/2, 1077/7, 1091/2 a st. 519 v k. ú. Tyra a pozemkům parc. č. 4/4 a 3329/2 v k. ú. Oldřichovice u Třince ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ , IČ , věcné břemeno služebnost inženýrské sítě spočívající v oprávnění zřídit a provozovat vodovodní přípojku na částech pozemků v rozsahu stanoveném GP č /2014 ze dne a GP č /2014, jakož i vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním vodovodní přípojky za jednorázovou úplatu ve výši Kč bez DPH dle znaleckého posudku č /2014 ze dne , b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnost inženýrské sítě) č. 2015/05/048/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 2) doporučila zastupitelstvu města provést rozpočtové opatření č. 1 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2015/272 a) neposkytnout souhlas k vzájemnému postoupení nájemních smluv, a to nájemní smlouvy č. 2012/05/528/Ul ze dne s účinností na dobu neurčitou, v souladu s níž jsou nájemci bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+2 v 3. nadzemním podlaží v domě na ul. Komenského v Třinci, postaveného s finanční spoluúčastí nájemců, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, manž. L. Š. a M. Š., bytem Třinec, a nájemní smlouvy č. 2012/05/587/Ul ze dne s účinností na dobu neurčitou, v souladu s níž je nájemkyní bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+1 ve 3. nadzemním podlaží v domě na ul. Komenského v Třinci, postaveného s finanční spoluúčastí nájemců, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, paní T. Š., bytem Třinec, b) neuzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/006 a 007/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/273 a) poskytnout souhlas k vzájemnému postoupení nájemních smluv, a to nájemní smlouvy č. 2014/05/300/Ul ze dne s účinností na dobu určitou do , v souladu s níž je nájemce bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 0+1 ve 2. nadzemním podlaží v domě na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, pan D. B., bytem Třinec, a nájemní smlouvy, v souladu s níž je nájemkyní bytu ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Třinec se sídlem Třinec, 1. máje 129, PSČ , IČ , o velikosti 1+3 v domě na ul. Dukelské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č a 2462 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní D. B., bytem Třinec, a to za podmínky předložení smlouvy o převodu členského podílu mezi uvedenými nájemci, Strana 13 (celkem 23)

14 b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/008/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/274 a) neposkytnout souhlas k vzájemnému postoupení nájemních smluv, a to nájemní smlouvy č. 2005/05/147/Ul ze dne s účinností na dobu určitou do , v souladu s níž je nájemce bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+2 ve 4. nadzemním podlaží v domě na ul. Chopinově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní R. S., bytem Třinec, a nájemní smlouvy, v souladu s níž je nájemcem bytu ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Třinec se sídlem Třinec, 1. máje 129, PSČ , IČ , o velikosti 1+3 v domě na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 2628/2 a 2628/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, pan J. S., bytem Třinec, b) neuzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/022/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu usnesením č. 2015/275 a) nepřidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+2 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Komenského v Třinci, postaveného s finanční spoluúčastí nájemců, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, Mgr. P. P., bytem Třinec, b) neuzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/024/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/276 a) zúžit k datu předmět nájmu o místnosti č ve výměře 25,70 m², č ve výměře 5,00 m² a č ve výměře 7,50 m² v objektu č. p na ul. Přátelství, který je součástí pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve smluvním vztahu založeném smlouvou č. 2011/05/607/Do ze dne na pronájem prostorů sloužících podnikání, uzavřenou mezi městem Třinec a společností ALERGO servis, s. r. o., se sídlem Třinec, Jeřabinová 344, PSČ , IČ , b) uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2011/05/607/Do ze dne ve znění přílohy č. 2 přednesu, zveřejnit záměr města pronajmout prostory sloužící podnikání v souhrnné výměře 38,20 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Přátelství, který je součástí pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla prodloužit záměr pronájmu dle bodu 2) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. Strana 14 (celkem 23)

15 usnesením č. 2015/277 uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/049/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 0+1 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Komenského v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 3311/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s paní R. S. a paní J. S., obě bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/050/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 0+2 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Hraniční v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. st. 826 v k. ú. Konská a obci Třinec, s paní L. D., MgA., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace 3) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/051/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 0+1 ve 3. nadzemním podlaží domu na v Třinci-Dolní Líštné, který je součástí pozemku parc. č. 257 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, s Ing. P. H., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace 4) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/052/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 1+2 ve 2. nadzemním podlaží domu na v Třinci-Oldřichovicích, který je součástí pozemku parc. č. st. 551/1 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, s paní D. P., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 5) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/053/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+1 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. B. Němcové v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s panem R. P., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 6) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/054/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 0+1 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Těšínské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 1983/2 v k. ú. a obci Třinec, s panem J. T., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 7) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/055/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 1+2 v 1. nadzemním podlaží domu na v Třinci-Dolní Líštné, který je součástí pozemku parc. č. 257 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, s manž. V. K. a K. K., oba bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace 8) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/056/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 0+1 v 6. nadzemním podlaží domu na ul. Jablunkovské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s panem B. M., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 15 (celkem 23)

16 9) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/057/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+2 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. B. Němcové v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s manž. V. B. a Š. B., oba bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 10) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/058/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+3 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Havlíčkově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 1248/1 a 1248/5 v k. ú. a obci Třinec, s manž. M. J. a M. J., oba bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 1 uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/059/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+2 v 5. nadzemním podlaží domu na ul. Tyršově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s panem M. K., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 1 uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/060/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 0+2 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Hraniční v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. st. 827 v k. ú. Konská a obci Třinec, s panem B. O., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace 13) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/061/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 0+2 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Hraniční v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. st. 827 v k. ú. Konská a obci Třinec, s paní B. M., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace 14) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/062/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 0+2 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Komenského v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 3311/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s manž. J. Š. a R. Š., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace 15) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/065/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+2 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Alešově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 2423/1 v k. ú. a obci Třinec, s panem V. C. a paní K. S., oba Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 16) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/066/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+2 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Alešově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, s manž. P. N. a V. N., oba bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 17) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/067/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 0+3 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Hraniční v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. st. 826 v k. ú. Konská a obci Třinec, s paní I. B., oba bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace Strana 16 (celkem 23)

17 18) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/068/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+1 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Tyršově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s paní A. H., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 19) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/070/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 1+2 v 7. nadzemním podlaží domu na ul. Tyršově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s paní M. H., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/278 rozhodnout poskytnout neinvestiční finanční dotaci ve výši Kč církevní organizaci Farní sbor Slezské církve evangelické, a. v., v Gutech, se sídlem v Třinci, Guty č. p. 91, PSČ , IČ , na renovaci Pomníku padlých v 1. světové válce - Guty 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2015/06/107/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace církevní organizaci Farní sbor Slezské církve evangelické, a. v., v Gutech, se sídlem v Třinci, Guty č. p. 91, PSČ , IČ , na renovaci Pomníku padlých v 1. světové válce - Guty, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/279 prominout poplatky za pronájem kinosálu v budově Městského kina Kosmos Třinec, příspěvkové organizace, ve dnech a , občanskému sdružení Ubot Gallery, se sídlem v obci Bystřice nad Olší č. p. 1039, PSČ , IČ , z důvodu konání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Třinci 2015, ve výši Kč včetně DPH 2) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2015/280 neudělit souhlas s umístěním pamětní desky firmy REVOLT, s. r. o., se sídlem v Třinci, Oldřichovice č. p. 738, PSČ , IČ , na fasády objektů mateřských škol, na ul. Sosnová č. p. 367 a Nebory č. p usnesením č. 2015/281 rozhodnout poskytnout neinvestiční finanční příspěvky - granty pro kulturu a sport pro rok 2015 v celkové výši Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1 a 2 přednesu, které jsou jejich nedílnou součástí a jsou doporučené komisí pro poskytování účelových prostředků pro kulturu a sport pro rok 2015 Strana 17 (celkem 23)

18 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít smlouvy č. 2015/06/1/Še až 2015/06/106/Še a 2015/06/110/Še až 2015/06/113/Še o poskytnutí neinvestičních finančních příspěvků grantů pro kulturu a sport pro rok 2015 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2015/282 schválit organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová č. p. 412, PSČ , IČ , předložení žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší pro školní rok 2015/2016 na projekt Moje cesta pro zdraví pro mateřskou školu, pro školní rok 2016/2017 na projekt Moje cesta pro zdraví pro mateřskou školu II a pro školní rok 2016/2017 na projekt Moje cesta pro zdraví pro základní školu II. usnesením č. 2015/283 1) souhlasila s přerušením provozu mateřské školy se sídlem v Třinci, Oldřichovice - Ves č. p. 208, v Gutech č. p. 131 a v Tyře č. p. 80, které jsou součástí organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Tyrská č. p. 670, PSČ , IČ , z organizačních důvodů, a to ve dnech od do usnesením č. 2015/284 zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory za účelem uskutečňování základního vzdělávání v 2. nadzemním podlaží pavilonu D nemovitosti v Třinci, ulice Kaštanová č. p. 412, PSČ , která je součástí pozemku parc. č. 602/2 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, o výměře 23,4 m 2, které jsou svěřeny do užívání organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová č. p. 412, PSČ , IČ , výběrem zájemce obálkovou metodou nebo dohodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu zveřejnit záměr změny v osobě nájemce ve smluvním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 01/2004 vč. dodatků 1 4, uzavřeném mezi organizací Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová č. p. 412, PSČ , IČ , a organizací Slezská církev evangelická, a. v., se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, IČ , na pronájem nebytových prostorů v objektu č. p. 412 na ulici Kaštanové v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 602/2 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec. usnesením č. 2015/285 1) souhlasila s přerušením provozu mateřských škol se sídlem v Třinci, Borek č. p. 439 a na ulici U Splavu č. p. 547, které jsou součástí Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy, Třinec, příspěvkové organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu č. p. 550, PSČ , IČ , z organizačních důvodů, a to od do Strana 18 (celkem 23)

19 usnesením č. 2015/286 schválit organizaci Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu č. p. 550, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy Evropské unie k předkládání návrhů 2015 EAC/A04/2014, program Erasmus+ 2014/C 344/10, Klíčová akce 1 (KA1), mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy; podporovaná aktivita - kombinace výukového pobytu a dalšího vzdělávání schválit organizaci Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu č. p. 550, PSČ , IČ , účast ve výzvě Evropské unie k předkládání návrhů 2015 EAC/A04/2014, program Erasmus+ 2014/C 344/10, Klíčová akce 2 (KA2), spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů, a to jako partnera projektu. usnesením č. 2015/287 rozhodnout o udělení výjimky u žádosti o dotaci organizace KARAVANA, z. s., Nový Borek č. p. 100, Třinec, IČ , týkající se pozdějšího podání žádosti o dotaci v sociální oblasti z rozpočtu města Třince pro rok ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na projekty v sociální oblasti z rozpočtu města Třince pro rok 2015 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 a č. 3 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv č. 2015/08/002/Ks až 2015/08/050/Ks o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na projekty v sociální oblasti z rozpočtu města Třince pro rok 2015 mezi městem Třinec a subjekty uvedenými v návrhu dle bodu 2) předložených prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2015/288 schválit Plán rozvoje rodinné politiky města Třince , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/289 zcela prominout podle 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, celkovou výši odvodu Kč za méně závažné porušení povinnosti pro organizaci Filadelfie Přístav Oldřichovice, se sídlem Oldřichovice 249, Třinec, IČ , za porušení ustanovení smlouvy č. 2014/08/046/Sz o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu města Třince. Strana 19 (celkem 23)

20 usnesením č. 2015/290 zveřejnit záměr města pronajmout ½ místnosti nebytových prostor sloužící podnikání v 1. podzemním podlaží - hospodářská část, místnost o velikosti 24,84 m 2 v objektu Domova Sosna, Habrova 302, Třinec. Přitom případné zájemce upozorňuje na skutečnost, že ½ místnosti nebytových prostor je již pronajata a tento nájemce má zájem o pronájem této druhé poloviny místnosti nebytových prostor. Výše měsíční úhrady pronájmu bude dle Ceníku vnitřní směrnice č. 17/2013, tj Kč. usnesením č. 2015/291 uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 11/2012 ze dne mezi městem Třinec a společností Distribuce tepla Třinec, a. s., se sídlem v Třinci, Máchova 1131, PSČ , IČ , zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl. 1168, zastoupenou Ing. Milanem Sikorou, ředitelem společnosti, jehož předmětem je stanovení ceny tepla pro kalendářní rok usnesením č. 2015/292 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru z Fondu rozvoje bydlení č. 2014/13/005/Po ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru z Fondu rozvoje bydlení č. 2014/13/008/Po ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru z Fondu rozvoje bydlení č. 2014/13/015/Po ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2015/293 1) schválila vnitřní předpis č. S/XX/2015 Jednací řád komisí Rady města Třince, a to dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 tohoto přednesu. usnesením č. 2015/294 1) vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/295 udělit Cenu města Třince za dlouholetou činnost a reprezentaci města v oblasti sborového zpěvu Pěveckému sdružení Martinů, za podmínek stanovených Zásadami pro udělování Ceny města Třince a ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 20 (celkem 23)

21 usnesením č. 2015/296 schválit směrnici č. S/XX/2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky pro osadní výbory zastupitelstva města, a to dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 tohoto přednesu. usnesením č. 2015/297 převzít záštitu města Třince při pořádání charitativně kulturní akce Třinec se baví, která se uskuteční dne v Třinci 2) schválila sdružení Klub stolního tenisu a plavání Karviná, ČSA 2955/37, Karviná, IČ , použití znaku města Třince na propagačních materiálech v souvislosti s pořádáním charitativně kulturní akce Třinec se baví, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. usnesením č. 2015/298 vyloučit uchazeče Arit, s. r. o., se sídlem Dobronická 1257, Praha 4, IČ , z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka ICT techniky Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, v rámci projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka ICT techniky Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, v rámci projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ , takto: 1. Z+M Partner, s. r. o., Valchařská 3261/17, Ostrava IČ C SYSTEM CZ, a. s., Otakara Ševčíka 840/10, Brno - Židenice IČ ExaSoft Czech, a. s., Dlouhá třída 1226/44a, Havířov IČ ORKA systems, s. r. o., Pesvice 18, Pesvice IČ ) rozhodla uzavřít kupní smlouvu na dodávku IC techniky mezi organizací Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Nádražní č. p. 10, PSČ , IČ , a uchazečem Z+M Partner, s. r. o., se sídlem v Ostravě, Valchařská 3261/17, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2015/299 1) vzala na vědomí s platností od změnu tarifní složky platu Bc. Martě Ševčíkové, ředitelce Mateřské školy, Třinec, Nerudova 313, příspěvkové organizace, IČ , z důvodu postupu do vyššího platového stupně Strana 21 (celkem 23)

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více