Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku."

Transkript

1 USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. února 2015 usnesením č. 2015/230 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. usnesením č. 2015/232 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2015/233 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/234 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Využití areálu Javorový vrch - osazení nových prvků - opakované vyhlášení takto: 1. LOMPARK, s. r. o., Konská 524, Třinec IČ Babjarčík, s. r. o., Oldřichovice 199, Třinec IČ Ing. Pavel Adamec, Smetanova 176, Týn nad Bečvou IČ Michal Tuharský, Bystřice 80, Bystřice IČ AK plus Novostav, s. r. o., Jablunkovská 410, Třinec IČ uzavřít smlouvu č. 2015/02/013/Ro na dodávku hracích prvků, dřevěných lavic a stolů v prostoru Javorový vrch mezi městem Třinec a firmou LOMPARK, s. r. o., se sídlem Konská 524, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 1 (celkem 23)

2 3) rozhodla uzavřít dohodu o investici a převzetí dluhu č. 2015/05/047/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu mezi městem Třinec, jako pronajímatelem, a panem PhDr. et Mgr. Jiřím Valentou, místem podnikání Olomouc - Hodolany, tř. Kosmonautů 1028/7, PSČ , IČ , jako nájemcem, za účelem splnění závazku nájemce plynoucího ze smlouvy o nájmu nemovitých a movitých věcí sloužících podnikání č. 2011/05/319/Do ze dne , kterým je konkrétní investice do majetku pronajímatele, a to osazení nových prvků celodřevěných lavic, stolů a hracích prvků pro děti na pozemcích parc. č. 1077/5 a 1077/9 v k. ú. Tyra a pozemcích parc. č. 5/2 a 5/4 v k. ú. Oldřichovice, vše v obci Třinec, dle nabídky zhotovitele 4) pověřila starostku města RNDr. Věru Palkovskou k provedení věcných změn v dohodě o investici a převzetí dluhu č. 2015/05/047/Do, bude-li zapotřebí provést úpravy ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/235 v rámci stavby Rekonstrukce zastávkového zálivu v Neborech u školy, včetně nástupiště a chodníku uzavřít smlouvu č. 2015/02/012/Du o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 952/1 v katastrálním území Nebory se společností ROBOTECH SW, a. s., se sídlem ve městě Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/236 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/036/Li na akci Prodejna zeleniny v Třinci, ul. Nádražní se společností Morcinek, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Poštovní 171, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/237 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/02/006/He na akci Rekonstrukce učebny chemie a fyziky ZŠ Gustawa Przeczka, Třinec se společností Babjarčík, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Oldřichovice 199, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/238 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z technických a provozních důvodů na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem Zpracování optimalizace městské hromadné dopravy ve městě Třinci uzavřít smlouvu č. 2015/10/002/La mezi městem Třinec a společností UDIMO, spol. s r. o., se sídlem Sokolská třída 1204/8, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 23)

3 usnesením č. 2015/239 1) vydala stanovisko k petici občanů ve věci Parkování v okolí ulic Palackého a přilehlých ulic spojovací ulici Jablunkovskou, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/240 prominout poplatek žadateli Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., se sídlem Třinec - Staré Město, Závodní 815, PSČ , IČ , za užívání plochy nám. Svobody k parkování dne v době konání akce Plesové odpoledne pro handicapované ve výši Kč bez DPH. usnesením č. 2015/241 schválit přistoupení města Třince mezi členská města nově vznikajícího zájmového sdružení CIVINET Česká a Slovenská republika. usnesením č. 2015/242 a) neudělit výjimku ze schválených Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince manž. E. H. a B. H., bytem Třinec, týkající se jejich nájemního vztahu k bytu spol. CPI BYTY, a. s., b) nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince manž. E. H. a B. H., bytem Třinec. usnesením č. 2015/243 neudělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince paní L. M., bytem Roztoky, týkající se povinnosti žadatele o městský byt mít trvalé bydliště ve městě Třinec. usnesením č. 2015/244 nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince panu M. H. a paní D. T., bytem Třinec nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince manž. L. D. a J. D., bytem Třinec 3) rozhodla nepřidělit přednostně byt mimo užší pořadí ve vlastnictví města Třince paní G. K., bytem Třinec Strana 3 (celkem 23)

4 4) rozhodla a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Těšínské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 1983/2 v k. ú. a obci Třinec, panu J. H., bytem Třinec, a to na dobu 6 měsíců, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/005/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/245 1) vzala na vědomí informaci Českého statistického úřadu o průměrné meziroční míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců roku 2014, která činí 0,4 % nepromítnout průměrnou meziroční míru inflace za rok 2014 ve výši 0,4 % do ceny nájemného za pronájem prostorů, prostorů sloužících podnikání a nemovitostí, ve smyslu uzavřených smluv a příslušných dodatků k nim s účinností ode dne usnesením č. 2015/246 zveřejnit záměr města pronajmout veškeré prostory tvořící předmět nájmu ve smluvním vztahu mezi městem Třinec a panem Zdeňkem Mutinou, místem podnikání Bohumín Nový Bohumín, Janáčkova 1173, PSČ , IČ , založeného smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2012/05/152/Do ze dne na pronájem prostorů v objektu č. p. 63 na ul. Míru v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Konská a obci Třinec, z důvodu rozšíření smluvní strany nájemce o pana Rudolfa Maléře, místem podnikání Ostrava 1, Křižíková 2628/19, PSČ , IČ usnesením č. 2015/247 a) prominout poplatek z prodlení paní Z. G., bytem Třinec, ve výši 100 %, tj Kč, související s užíváním bytu v témže domě, b) uzavřít dohodu o prominutí dluhu č. 2015/05/004/Pa ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/023/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 1+3 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Havlíčkově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 1245/4 v k. ú. Třinec obce Třinec, s paní Z. G., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/248 1) vzala na vědomí přijaté nabídky na pronájem prostoru sloužícího podnikání ve výměře 20,13 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 689 na ul. Dukelské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, pana Václava Stachury, místem podnikání Třinec, Beskydská 700, PSČ , IČ , a pana Lukáše Labudy, místem podnikání Třinec, Kpt. Nálepky 521, PSČ , IČ , za účelem zřízení podlahového centra vzorkovny, za nabídnutou cenu ve výši dle Ceníku, tj Kč/m²/rok bez DPH, Strana 4 (celkem 23)

5 pana Luďka Macury, místem podnikání Třinec, ul. Svornosti 1054, PSČ , IČ , za účelem zřízení městského aukčního centra, za nabídnutou cenu ve výši dle Ceníku, tj Kč/m²/rok bez DPH, a) pronajmout prostor sloužící podnikání ve výměře 20,13 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 689 na ul. Dukelské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, na dobu neurčitou ode dne , za cenu dle Ceníku, panu Luďkovi Macurovi, místem podnikání Třinec, ul. Svornosti 1054, PSČ , IČ , za účelem zřízení městského aukčního centra, b) uzavřít smlouvu na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 2015/05/021/Do, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2015/249 uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 42/2012 mezi městem Třinec a společností Distribuce tepla Třinec, a. s., se sídlem Třinec-Lyžbice, Máchova 1131, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/250 vyřadit ze seznamu uchazečů žádost o zapsání do seznamu uchazečů pro uzavírání nájemních smluv o užívání obecních bytů podanou panem J. Z., bytem Třinec. usnesením č. 2015/251 přeřadit žádost paní P. M., bytem Třinec, z užšího pořadí na velikost bytů maximálně 1+1 do užšího pořadí na velikost bytů 1+2, příp. větší, a to na poslední místo. usnesením č. 2015/252 poskytnout souhlas k postoupení nájemní smlouvy na dobu neurčitou, kdy v souladu s 2282 občanského zákoníku jsou nájemci bytu o velikosti 1+2 ve 4. nadzemním podlaží domu na ul. Chopinově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, dědicové, a to paní D. L., bytem Třinec, a pan R. K., bytem Třinec, na paní P. L., bytem Třinec; stávající nájemci uhradí před podpisem nájemní smlouvy s paní P. L. nájem, úhrady za plnění s užíváním bytu spojená, úrok a poplatek z prodlení za období, kdy byli nájemci poskytnout souhlas k postoupení nájemní smlouvy na dobu neurčitou, kdy v souladu s 2282 občanského zákoníku je nájemkyní bytu o velikosti 1+1 ve 4. nadzemním podlaží domu na ul. Komenského v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, dědic paní K. J., bytem Třinec, na pana J. J., bytem Třinec; stávající nájemce uhradí před podpisem nájemní smlouvy s panem J. J. nájem, úhrady za plnění s užíváním bytu spojená, úrok a poplatek z prodlení za období, kdy byl nájemcem Strana 5 (celkem 23)

6 usnesením č. 2015/253 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+2 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč, před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníky manž. D. S. a J. S., oba bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení žadatelům v tomto pořadí: 1. K. K. a M. K. 2. L. K., b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/034/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 2) doporučila zastupitelstvu města a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za manž. D. S. a J. S., oba bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném, na bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, za vyúčtování služeb za r. 2011, 2012, 2013, a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2014, který bude znám do dne žadatelům v tomto pořadí: 1. K. K. a M. K. 2. L. K., b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2015/05/035/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/254 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+2 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Palackého v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč, před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem paní E. O., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení žadatelům v tomto pořadí: 1. manž. A. S. a J. S. H. 2. panu J. K. 3. manž. R. K. a L. K., b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/025/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 2) doporučila zastupitelstvu města a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za paní E. O., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném, na bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, za vyúčtování služeb za r. 2013, a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2014, který bude znám do dne žadatelům v tomto pořadí: Strana 6 (celkem 23)

7 1. manž. A. S. a J. S. H. 2. panu J. K. 3. manž. R. K. a L. K., b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2015/05/026/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/255 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+3 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Míru v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. st. 500 v k. ú. Konská a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč, před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem manž. A. D. a M. D., oba bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení žadatelům v tomto pořadí: 1. L. V. a M. B. 2. B. K., b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/036/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za manž. A. D. a M. D., oba bytem Třinec, z titulu dluhu na nájmu, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2014, který bude znám do dne žadatelům v tomto pořadí: 1. L. V. a M. B. 2. B. K., b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2015/05/037/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/256 zveřejnit záměr města upravit ve smluvním vztahu založeném smlouvou o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2013/05/306/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a paní Miriam Nedvídkovou, místem podnikání Třinec, Nerudova 663, PSČ , IČ , vztahující se k pronájmu prostorů v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Beskydské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 3130/2 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výši nájemného dle Ceníku za místnost č ve výměře 4,07 m² využívanou jako sklad z původní ceny Kč/m²/rok na novou výši 631 Kč/m²/rok. usnesením č. 2015/257 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+2 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Hraniční v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. st. 826 v k. ú. Konská a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč, před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem paní A. T., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení, v případě dodržení podmínek dotace, žadatelům v tomto pořadí: Strana 7 (celkem 23)

8 1. paní K. T. 2. paní J. P., b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/027/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za paní A. T., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném, na bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2014, který bude znám do dne žadatelům v tomto pořadí: 1. paní K. T. 2. paní J. P., b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2015/05/028/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/258 a) nepřidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 0+1 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Poštovní v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 800 v k.ú. a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč, před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem paní A. B., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení panu R. B., bytem Třinec, b) neuzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/030/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a) nepostoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za paní A. B., bytem Třinec, z titulu dluhu na bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč, panu R. B., bytem Třinec, v případě dodržení podmínek dotace, b) neuzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2015/05/031/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/259 zveřejnit záměr města pronajmout reklamní plochy, tj. 4 x plochu o rozměrech 37,00 cm x 112,00 cm a 2 x plochu o rozměrech 37,00 cm x 188,50 cm, na prosklené stěně oddělující prostor čekárny od prostoru cukrárny v objektu č. p. 403 Třinec Staré Město, který je součástí pozemku parc. č. 819 v k. ú. a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu prodloužit záměr pronájmu dle bodu 1) usnesení o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. Strana 8 (celkem 23)

9 usnesením č. 2015/260 a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy na částech pozemků parc. č. 1374/1 a 1375/1 v k. ú. Nebory a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. 2015/05/017/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NNk na části pozemku parc. č. 561/6 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2015/05/043/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu usnesením č. 2015/261 rozhodnout vykoupit dle GP č /2013 ze dne , za cenu 50 Kč/m 2, níže uvedené pozemky v k. ú. Karpentná: a) pozemek parc. č. 32/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 79 m 2, část pozemku parc. č. 37/1, orná půda, označ. jako díl o, slouč. do pozemku parc. č. 32/1 o výměře 26 m 2, část pozemku parc. č. 32/5, ostatní plocha, neplodná půda, označ. jako díl d, o výměře 117 m 2, část pozemku parc. č. 37/5, orná půda, označ. jako díl c, slouč. do pozemku parc. č. 32/5, o výměře 4 m 2 a část pozemku parc. č. 85/14, orná půda, nově označ. parc. č. 85/42, o výměře 106 m 2, od spoluvlastníků: paní I. G., bytem Mosty u Jablunkova paní J. H., bytem Návsí, paní E. N., bytem Písek, pana K. R., bytem Třinec, pana P. R., bytem Třinec, Ing. T. R., bytem Třinec, b) část pozemku parc. č. 34, zahrada, označ. jako díl h, slouč. do pozemku parc. č. 34/2, o výměře 8 m 2, část pozemku parc. č. 36/1, trvalý travní porost, označ. jako díl g, slouč. do pozemku parc. č. 34/2, o výměře 2 m 2, část pozemku parc. č. 37/2, orná půda, nově označ. parc. č. 37/50, o výměře 30 m 2 a pozemek parc. č. 32/2, trvalý travní porost, o výměře 70 m 2, od paní A. M., bytem Třinec, c) část pozemku parc. č. 37/4, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 27 m 2, část pozemku parc. č. 37/7, orná půda, nově označ. parc. č. 37/49, o výměře 17 m 2, část pozemku parc. č. 32/7, ostatní plocha, neplodná půda, nově označ. parc. č. 32/9, o výměře 83 m 2 a část pozemku parc. č. 85/28, trvalý travní porost, nově označ. parc. č. 85/46, o výměře 16 m 2, od paní R. Z., bytem Třinec, Strana 9 (celkem 23)

10 d) část pozemku parc. č. 81/9, orná půda, nově označ. parc. č. 81/22, o výměře 30 m 2, od manž. V. S. a E. S., bytem Třinec, e) část pozemku parc. č. 81/10, orná půda, nově označ. parc. č. 81/23, o výměře 1 m 2, od manž. L. J. a H. J., bytem Třinec, f) část pozemku parc. č. 85/12, orná půda, označ. jako díl b, slouč do pozemku parc. č. 85/41, o výměře 123 m 2 a část pozemku parc. č. 85/13, trvalý travní porost, označ. jako díl a, slouč. do pozemku parc. č. 85/41, o výměře 48 m 2, od paní V. C., bytem Vendryně, g) část pozemku parc. č. 37/3, orná půda, označ. jako díl j, slouč. do pozemku parc. č. 32/3, o výměře 30 m 2, část pozemku parc. č. 32/3, trvalý travní porost, označ. jako díl l, o výměře 146 m 2, část pozemku parc. č. 35/4, orná půda, nově označ. parc. č. 35/6, o výměře 4 m 2, část pozemku parc. č. 85/15, orná půda, nově označ. parc. č. 85/44, o výměře 56 m 2, část pozemku parc. č. 85/15, orná půda, nově označ. parc. č. 85/45, o výměře 1 m 2, od paní U. K., bytem Třinec, h) část pozemku parc. č. 32/4, trvalý travní porost, o výměře 20 m 2, od spoluvlastníků: pana K. B., bytem Třinec, paní A. B., bytem Třinec, paní I. G., bytem Mosty u Jablunkova paní J. H., bytem Návsí, paní U. K., bytem Třinec, manž. J. M. a A. M., bytem Třinec, pana J. M., bytem Třinec, paní V. M., bytem Třinec, paní E. N., bytem Písek, pana K. R., bytem Třinec, pana P. R., bytem Třinec, Ing. T. R., bytem Třinec, i) pozemek parc. č. 32/6, trvalý travní porost, o výměře 86 m 2, od pana J. M., bytem Třinec, j) část pozemku parc. č. 37/6, orná půda, nově označ. parc. č. 37/48, o výměře 37 m 2, od manž. J. M. a A. M., bytem Třinec, k) uzavřít kupní smlouvy č. 2015/05/018, 019 a 020/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/262 uzavřít dohodu č. 2015/05/046/Bu o odstranění stromoví a ostatních porostů ohrožujících venkovní vedení 110 kv v ochranném pásmu vedení Energetiky Třinec, a. s., na pozemcích parc. č. 1928, 1927/8 a 1954 v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, mezi městem Třinec a společností RUGOVA LES, s. r. o., se sídlem Frýdek-Místek, J. Opletala 174, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 10 (celkem 23)

11 usnesením č. 2015/263 rozhodnout nevykoupit části pozemků, lesní pozemek a zahrada, v délce cca 90 m v k. ú. Horní Líštná od pana J. Z., bytem Třinec. usnesením č. 2015/264 a) zřídit věcné břemeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu vedení zemní přípojky NN na částech pozemků parc. č. 1338/3, 1287, 1263 a 1359/4 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/05/044/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2015/265 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+1 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Komenského v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč, před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem P. M., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení žadatelům v tomto pořadí: 1. manž. A. M. a J. M. 2. R. H. 3. Ch. B. 4. F. B., b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/038/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a) postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za P. M., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájmu, z titulu dluhu na bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, za vyúčtování služeb za r. 2013, a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2014, který bude znám do dne žadatelům v tomto pořadí: 1. manž. A. M. a J. M. 2. R. H. 3. Ch. B. 4. F. B., b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2015/05/039/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 11 (celkem 23)

12 usnesením č. 2015/266 podat výpověď z nájmu bytu dle písm. a), d) odst občanského zákoníku nájemcům městského bytu o velikosti 0+1 v 1. podlaží domu na ul. Komenského v Třinci postaveného na parc. č. 3311/6 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, paní R. B. a panu R. B., oba bytem Třinec, z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu, což spočívá v porušování domovního řádu a nájemní smlouvy, v nadměrném opotřebování společných prostor a bytu, neumožnění nerušeného užívání bytů, společných prostor a zařízení domu ostatním nájemcům a obtěžování nadměrným hlukem. usnesením č. 2015/267 poskytnout slevu z měsíčního nájemného paní M. S. a paní T. S., obě bytem Třinec, k bytu o velikosti 1+4 ve 4. nadzemním podlaží domu, který je součástí pozemku parc. č. 859/3 v k. ú. a obci Třinec, ve výši 30 %, a to od do usnesením č. 2015/268 nepřidělit přednostně mimo užší pořadí byt ve vlastnictví města Třince paní A. W., bytem Třinec, a požadovat vrácení stávajícího bytu. usnesením č. 2015/269 neuzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/040/Ul na dobu určitou 3 měsíců k nájmu bytu o velikosti 1+1 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, s panem M. D., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/270 doplnit užší pořadí pro přidělení městských bytů o velikosti maximálně 1+1 o žadatele ze seznamu uchazečů, kterými jsou: 1. P. M., bytem Třinec 2. A. J., bytem Třinec 3. Z. L., bytem Třinec 4. J. K., bytem Třinec 5. S. O., bytem Třinec 6. L. B., bytem Třinec 7. E. K., bytem Třinec 8. B. T., bytem Třinec 9. D. L., bytem Třinec 10. L. B., bytem Třinec 11. H. M., bytem Třinec 12. L. K., bytem Třinec 13. O. K., bytem Třinec 14. M. M., bytem Třinec 15. B. K., bytem Třinec. Strana 12 (celkem 23)

13 usnesením č. 2015/271 a) zřídit ve prospěch nemovitosti - pozemku parc. č. st. 160 v k. ú. Tyra, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 58 ve vlastnictví města Třince ke služebným pozemkům parc. č. 1040/1, 1040/2, 1071, 1072/1, 1077/2, 1077/7, 1091/2 a st. 519 v k. ú. Tyra a pozemkům parc. č. 4/4 a 3329/2 v k. ú. Oldřichovice u Třince ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ , IČ , věcné břemeno služebnost inženýrské sítě spočívající v oprávnění zřídit a provozovat vodovodní přípojku na částech pozemků v rozsahu stanoveném GP č /2014 ze dne a GP č /2014, jakož i vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním vodovodní přípojky za jednorázovou úplatu ve výši Kč bez DPH dle znaleckého posudku č /2014 ze dne , b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnost inženýrské sítě) č. 2015/05/048/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 2) doporučila zastupitelstvu města provést rozpočtové opatření č. 1 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2015/272 a) neposkytnout souhlas k vzájemnému postoupení nájemních smluv, a to nájemní smlouvy č. 2012/05/528/Ul ze dne s účinností na dobu neurčitou, v souladu s níž jsou nájemci bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+2 v 3. nadzemním podlaží v domě na ul. Komenského v Třinci, postaveného s finanční spoluúčastí nájemců, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, manž. L. Š. a M. Š., bytem Třinec, a nájemní smlouvy č. 2012/05/587/Ul ze dne s účinností na dobu neurčitou, v souladu s níž je nájemkyní bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+1 ve 3. nadzemním podlaží v domě na ul. Komenského v Třinci, postaveného s finanční spoluúčastí nájemců, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, paní T. Š., bytem Třinec, b) neuzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/006 a 007/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/273 a) poskytnout souhlas k vzájemnému postoupení nájemních smluv, a to nájemní smlouvy č. 2014/05/300/Ul ze dne s účinností na dobu určitou do , v souladu s níž je nájemce bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 0+1 ve 2. nadzemním podlaží v domě na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, pan D. B., bytem Třinec, a nájemní smlouvy, v souladu s níž je nájemkyní bytu ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Třinec se sídlem Třinec, 1. máje 129, PSČ , IČ , o velikosti 1+3 v domě na ul. Dukelské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č a 2462 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní D. B., bytem Třinec, a to za podmínky předložení smlouvy o převodu členského podílu mezi uvedenými nájemci, Strana 13 (celkem 23)

14 b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/008/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/274 a) neposkytnout souhlas k vzájemnému postoupení nájemních smluv, a to nájemní smlouvy č. 2005/05/147/Ul ze dne s účinností na dobu určitou do , v souladu s níž je nájemce bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+2 ve 4. nadzemním podlaží v domě na ul. Chopinově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní R. S., bytem Třinec, a nájemní smlouvy, v souladu s níž je nájemcem bytu ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Třinec se sídlem Třinec, 1. máje 129, PSČ , IČ , o velikosti 1+3 v domě na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 2628/2 a 2628/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, pan J. S., bytem Třinec, b) neuzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/022/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu usnesením č. 2015/275 a) nepřidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+2 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Komenského v Třinci, postaveného s finanční spoluúčastí nájemců, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, Mgr. P. P., bytem Třinec, b) neuzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/024/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/276 a) zúžit k datu předmět nájmu o místnosti č ve výměře 25,70 m², č ve výměře 5,00 m² a č ve výměře 7,50 m² v objektu č. p na ul. Přátelství, který je součástí pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, ve smluvním vztahu založeném smlouvou č. 2011/05/607/Do ze dne na pronájem prostorů sloužících podnikání, uzavřenou mezi městem Třinec a společností ALERGO servis, s. r. o., se sídlem Třinec, Jeřabinová 344, PSČ , IČ , b) uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících podnikání č. 2011/05/607/Do ze dne ve znění přílohy č. 2 přednesu, zveřejnit záměr města pronajmout prostory sloužící podnikání v souhrnné výměře 38,20 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Přátelství, který je součástí pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla prodloužit záměr pronájmu dle bodu 2) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. Strana 14 (celkem 23)

15 usnesením č. 2015/277 uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/049/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 0+1 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Komenského v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 3311/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s paní R. S. a paní J. S., obě bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/050/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 0+2 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Hraniční v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. st. 826 v k. ú. Konská a obci Třinec, s paní L. D., MgA., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace 3) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/051/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 0+1 ve 3. nadzemním podlaží domu na v Třinci-Dolní Líštné, který je součástí pozemku parc. č. 257 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, s Ing. P. H., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace 4) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/052/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 1+2 ve 2. nadzemním podlaží domu na v Třinci-Oldřichovicích, který je součástí pozemku parc. č. st. 551/1 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, s paní D. P., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 5) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/053/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+1 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. B. Němcové v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s panem R. P., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 6) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/054/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 0+1 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Těšínské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 1983/2 v k. ú. a obci Třinec, s panem J. T., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 7) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/055/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 1+2 v 1. nadzemním podlaží domu na v Třinci-Dolní Líštné, který je součástí pozemku parc. č. 257 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, s manž. V. K. a K. K., oba bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace 8) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/056/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 0+1 v 6. nadzemním podlaží domu na ul. Jablunkovské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s panem B. M., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 15 (celkem 23)

16 9) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/057/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+2 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. B. Němcové v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s manž. V. B. a Š. B., oba bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 10) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/058/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+3 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Havlíčkově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 1248/1 a 1248/5 v k. ú. a obci Třinec, s manž. M. J. a M. J., oba bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 1 uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/059/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+2 v 5. nadzemním podlaží domu na ul. Tyršově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s panem M. K., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 1 uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/060/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 0+2 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Hraniční v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. st. 827 v k. ú. Konská a obci Třinec, s panem B. O., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace 13) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/061/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 0+2 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Hraniční v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. st. 827 v k. ú. Konská a obci Třinec, s paní B. M., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace 14) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/062/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 0+2 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Komenského v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 3311/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s manž. J. Š. a R. Š., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace 15) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/065/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+2 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Alešově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 2423/1 v k. ú. a obci Třinec, s panem V. C. a paní K. S., oba Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 16) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/066/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+2 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Alešově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, s manž. P. N. a V. N., oba bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 17) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/067/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 0+3 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Hraniční v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. st. 826 v k. ú. Konská a obci Třinec, s paní I. B., oba bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, a to v případě splnění podmínek dotace Strana 16 (celkem 23)

17 18) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/068/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+1 ve 3. nadzemním podlaží domu na ul. Tyršově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s paní A. H., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 19) rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 2015/05/070/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 1+2 v 7. nadzemním podlaží domu na ul. Tyršově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s paní M. H., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/278 rozhodnout poskytnout neinvestiční finanční dotaci ve výši Kč církevní organizaci Farní sbor Slezské církve evangelické, a. v., v Gutech, se sídlem v Třinci, Guty č. p. 91, PSČ , IČ , na renovaci Pomníku padlých v 1. světové válce - Guty 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít smlouvu č. 2015/06/107/Še o poskytnutí neinvestiční finanční dotace církevní organizaci Farní sbor Slezské církve evangelické, a. v., v Gutech, se sídlem v Třinci, Guty č. p. 91, PSČ , IČ , na renovaci Pomníku padlých v 1. světové válce - Guty, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/279 prominout poplatky za pronájem kinosálu v budově Městského kina Kosmos Třinec, příspěvkové organizace, ve dnech a , občanskému sdružení Ubot Gallery, se sídlem v obci Bystřice nad Olší č. p. 1039, PSČ , IČ , z důvodu konání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Třinci 2015, ve výši Kč včetně DPH 2) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2015/280 neudělit souhlas s umístěním pamětní desky firmy REVOLT, s. r. o., se sídlem v Třinci, Oldřichovice č. p. 738, PSČ , IČ , na fasády objektů mateřských škol, na ul. Sosnová č. p. 367 a Nebory č. p usnesením č. 2015/281 rozhodnout poskytnout neinvestiční finanční příspěvky - granty pro kulturu a sport pro rok 2015 v celkové výši Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1 a 2 přednesu, které jsou jejich nedílnou součástí a jsou doporučené komisí pro poskytování účelových prostředků pro kulturu a sport pro rok 2015 Strana 17 (celkem 23)

18 2) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít smlouvy č. 2015/06/1/Še až 2015/06/106/Še a 2015/06/110/Še až 2015/06/113/Še o poskytnutí neinvestičních finančních příspěvků grantů pro kulturu a sport pro rok 2015 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2015/282 schválit organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová č. p. 412, PSČ , IČ , předložení žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší pro školní rok 2015/2016 na projekt Moje cesta pro zdraví pro mateřskou školu, pro školní rok 2016/2017 na projekt Moje cesta pro zdraví pro mateřskou školu II a pro školní rok 2016/2017 na projekt Moje cesta pro zdraví pro základní školu II. usnesením č. 2015/283 1) souhlasila s přerušením provozu mateřské školy se sídlem v Třinci, Oldřichovice - Ves č. p. 208, v Gutech č. p. 131 a v Tyře č. p. 80, které jsou součástí organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Tyrská č. p. 670, PSČ , IČ , z organizačních důvodů, a to ve dnech od do usnesením č. 2015/284 zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory za účelem uskutečňování základního vzdělávání v 2. nadzemním podlaží pavilonu D nemovitosti v Třinci, ulice Kaštanová č. p. 412, PSČ , která je součástí pozemku parc. č. 602/2 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, o výměře 23,4 m 2, které jsou svěřeny do užívání organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová č. p. 412, PSČ , IČ , výběrem zájemce obálkovou metodou nebo dohodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu zveřejnit záměr změny v osobě nájemce ve smluvním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 01/2004 vč. dodatků 1 4, uzavřeném mezi organizací Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová č. p. 412, PSČ , IČ , a organizací Slezská církev evangelická, a. v., se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, IČ , na pronájem nebytových prostorů v objektu č. p. 412 na ulici Kaštanové v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 602/2 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec. usnesením č. 2015/285 1) souhlasila s přerušením provozu mateřských škol se sídlem v Třinci, Borek č. p. 439 a na ulici U Splavu č. p. 547, které jsou součástí Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy, Třinec, příspěvkové organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu č. p. 550, PSČ , IČ , z organizačních důvodů, a to od do Strana 18 (celkem 23)

19 usnesením č. 2015/286 schválit organizaci Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu č. p. 550, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy Evropské unie k předkládání návrhů 2015 EAC/A04/2014, program Erasmus+ 2014/C 344/10, Klíčová akce 1 (KA1), mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy; podporovaná aktivita - kombinace výukového pobytu a dalšího vzdělávání schválit organizaci Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice U Splavu č. p. 550, PSČ , IČ , účast ve výzvě Evropské unie k předkládání návrhů 2015 EAC/A04/2014, program Erasmus+ 2014/C 344/10, Klíčová akce 2 (KA2), spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů, a to jako partnera projektu. usnesením č. 2015/287 rozhodnout o udělení výjimky u žádosti o dotaci organizace KARAVANA, z. s., Nový Borek č. p. 100, Třinec, IČ , týkající se pozdějšího podání žádosti o dotaci v sociální oblasti z rozpočtu města Třince pro rok ) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na projekty v sociální oblasti z rozpočtu města Třince pro rok 2015 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 a č. 3 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření smluv č. 2015/08/002/Ks až 2015/08/050/Ks o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na projekty v sociální oblasti z rozpočtu města Třince pro rok 2015 mezi městem Třinec a subjekty uvedenými v návrhu dle bodu 2) předložených prostřednictvím přílohy č. 4 přednesu. usnesením č. 2015/288 schválit Plán rozvoje rodinné politiky města Třince , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/289 zcela prominout podle 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, celkovou výši odvodu Kč za méně závažné porušení povinnosti pro organizaci Filadelfie Přístav Oldřichovice, se sídlem Oldřichovice 249, Třinec, IČ , za porušení ustanovení smlouvy č. 2014/08/046/Sz o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu města Třince. Strana 19 (celkem 23)

20 usnesením č. 2015/290 zveřejnit záměr města pronajmout ½ místnosti nebytových prostor sloužící podnikání v 1. podzemním podlaží - hospodářská část, místnost o velikosti 24,84 m 2 v objektu Domova Sosna, Habrova 302, Třinec. Přitom případné zájemce upozorňuje na skutečnost, že ½ místnosti nebytových prostor je již pronajata a tento nájemce má zájem o pronájem této druhé poloviny místnosti nebytových prostor. Výše měsíční úhrady pronájmu bude dle Ceníku vnitřní směrnice č. 17/2013, tj Kč. usnesením č. 2015/291 uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 11/2012 ze dne mezi městem Třinec a společností Distribuce tepla Třinec, a. s., se sídlem v Třinci, Máchova 1131, PSČ , IČ , zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl. 1168, zastoupenou Ing. Milanem Sikorou, ředitelem společnosti, jehož předmětem je stanovení ceny tepla pro kalendářní rok usnesením č. 2015/292 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru z Fondu rozvoje bydlení č. 2014/13/005/Po ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru z Fondu rozvoje bydlení č. 2014/13/008/Po ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) doporučila zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru z Fondu rozvoje bydlení č. 2014/13/015/Po ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2015/293 1) schválila vnitřní předpis č. S/XX/2015 Jednací řád komisí Rady města Třince, a to dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 tohoto přednesu. usnesením č. 2015/294 1) vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2015/295 udělit Cenu města Třince za dlouholetou činnost a reprezentaci města v oblasti sborového zpěvu Pěveckému sdružení Martinů, za podmínek stanovených Zásadami pro udělování Ceny města Třince a ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 20 (celkem 23)

21 usnesením č. 2015/296 schválit směrnici č. S/XX/2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky pro osadní výbory zastupitelstva města, a to dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 tohoto přednesu. usnesením č. 2015/297 převzít záštitu města Třince při pořádání charitativně kulturní akce Třinec se baví, která se uskuteční dne v Třinci 2) schválila sdružení Klub stolního tenisu a plavání Karviná, ČSA 2955/37, Karviná, IČ , použití znaku města Třince na propagačních materiálech v souvislosti s pořádáním charitativně kulturní akce Třinec se baví, a to za podmínek stanovených Směrnicí č. 5/ Zásady pro vydávání souhlasu k užívání znaku města Třince pro jiné subjekty. usnesením č. 2015/298 vyloučit uchazeče Arit, s. r. o., se sídlem Dobronická 1257, Praha 4, IČ , z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka ICT techniky Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, v rámci projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka ICT techniky Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, v rámci projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ , takto: 1. Z+M Partner, s. r. o., Valchařská 3261/17, Ostrava IČ C SYSTEM CZ, a. s., Otakara Ševčíka 840/10, Brno - Židenice IČ ExaSoft Czech, a. s., Dlouhá třída 1226/44a, Havířov IČ ORKA systems, s. r. o., Pesvice 18, Pesvice IČ ) rozhodla uzavřít kupní smlouvu na dodávku IC techniky mezi organizací Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Nádražní č. p. 10, PSČ , IČ , a uchazečem Z+M Partner, s. r. o., se sídlem v Ostravě, Valchařská 3261/17, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) uložila viz ÚKOLY. usnesením č. 2015/299 1) vzala na vědomí s platností od změnu tarifní složky platu Bc. Martě Ševčíkové, ředitelce Mateřské školy, Třinec, Nerudova 313, příspěvkové organizace, IČ , z důvodu postupu do vyššího platového stupně Strana 21 (celkem 23)

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. února 2015 usnesením č. 03/51/2015 program 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 03/52/2015 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne 26.10.2015. usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 132. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. září 2014 usnesením č. 2014/4835 1) schválila program 132. schůze rady města, konané dne 15.09.2014. usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 139. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 18. listopadu 2014 usnesením č. 2014/5056 1) schválila program 139. schůze rady města, konané dne 18.11.2014. usnesením č. 2014/5057 1) určila

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 55. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. července 2012 usnesením č. 2012/1956 1) schválila program 55. schůze rady města, konané dne 16.07.2012. usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 86. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 4. října 2010 usnesením č. 2010/4241 1) schválila program 86. schůze rady města, konané dne 04.10.2010. usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. prosince 2013 usnesením č. 20/607/2013 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/608/2013 1) schválilo

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 108. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. února 2014 usnesením č. 2014/4010 program 108. schůze rady města, konané dne 10.02.2014. usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 113. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 113. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 113. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. března 2014 usnesením č. 2014/4123 1) schválila program 113. schůze rady města, konané dne 17.03.2014. usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/319 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/319 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. března 2015 usnesením č. 2015/318 program 8. schůze rady města, konané dne 09.03.2015. usnesením č. 2015/319 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. března 2010 usnesením č. 2010/3654 1) schválila program 72. schůze rady města, konané dne 15.03.2010. usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem

Více

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena.

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena. USNESENÍ 21. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. července 2015 usnesením č. 2015/786 1) schválila program 21. schůze rady města, konané dne 13.07.2015. usnesením č. 2015/787 1) určila ověřovatelem

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 77. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. května 2010 usnesením č. 2010/3842 program 77. schůze rady města, konané dne 19.05.2010. usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. dubna 2013 usnesením č. 2013/2917 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 22.04.2013. usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 35. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1275 1) schválila program 35. schůze rady města, konané dne 30.11.2015. usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 10. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 10. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. března 2011 usnesením č. 2011/369 1) schválila program 10. schůze rady města, konané dne 28.03.2011. usnesením č. 2011/370 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 130. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 01. září 2014 usnesením č. 2014/4745 1) schválila program 130. schůze rady města, konané dne 01.09.2014. usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 31. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. října 2015 usnesením č. 2015/1117 program 31. schůze rady města, konané dne 12.10.2015. usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. března 2011 usnesením č. 2011/336 program 9. schůze rady města, konané dne 14.03.2011. usnesením č. 2011/337 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 87. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 87. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 14. října 2010 usnesením č. 2010/4281 program 87. schůze rady města, konané mimořádně dne 14.10.2010. usnesením č. 2010/4282 1) určila ověřovatelem

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 21. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 21. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. srpna 2011 usnesením č. 2011/747 1) schválila program 21. schůze rady města, konané dne 08.08.2011. usnesením č. 2011/748 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

vlastní rozpočtová opatření č. 307 339 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. prosince 2010 usnesením č. 02/18/2010 program 2. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 02/19/2010 návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 84. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. června 2013 usnesením č. 2013/3099 1) schválila program 84. schůze rady města, konané dne 10.06.2013. usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Rada města usnesením č. 2015/682 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/682 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 17. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 17. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. června 2015 usnesením č. 2015/681 1) schválila program 17. schůze rady města, konané dne 08.06.2015. usnesením č. 2015/682 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. února 2013 usnesením č. 2013/2646 program 72. schůze rady města, konané dne 11.02.2013. usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 82. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 82. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. května 2013 usnesením č. 2013/3038 1) schválila program 82. schůze rady města, konané dne 27.05.2013. usnesením č. 2013/3039 1) určila ověřovatelem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 7. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 7. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. února 2011 usnesením č. 2011/236 1) schválila program 7. schůze rady města, konané dne 14.02.2011. usnesením č. 2011/237 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. května 2011 usnesením č. 2011/517 program 15. schůze rady města, konané dne 16.05.2011. usnesením č. 2011/518 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města usnesením č. 2013/3840 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 104. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3840 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 104. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 104. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. prosince 2013 usnesením č. 2013/3839 program 104. schůze rady města, konané dne 12.12.2013. usnesením č. 2013/3840 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém:

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: USNESENÍ 1. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. listopadu 2010 vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 09.11.2010, při kterém: usnesením č. 2010/1 1) jmenovala následující členy hodnotící

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více