Rok 1999, kdy uplynulo 720 let od pravdpodobného vypálení Rouzen, jejíž likvidace se podle povstí stala impulsem k založení Vísky, zaal nepíliš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 1999, kdy uplynulo 720 let od pravdpodobného vypálení Rouzen, jejíž likvidace se podle povstí stala impulsem k založení Vísky, zaal nepíliš"

Transkript

1 Rok 1999, kdy uplynulo 720 let od pravdpodobného vypálení Rouzen, jejíž likvidace se podle povstí stala impulsem k založení Vísky, zaal nepíliš studeným lednem s minimálním množstvím snhu. Pravé zimní poasí s mrazy a snhovou pokrývkou se dostavilo až na konci tohoto msíce a trvalo k velké radosti místních dtí a bžka až do pelomu února a bezna. Jarní msíce byly pomrn teplé a zpoátku i relativn suché a již na konci dubna se teplota ve Vísce vyšplhala na tropických 25º C, následkem ehož vše ponkud díve než obvykle rašilo a kvetlo. Po rychlém jaru pišel deštivý a spíše chladný erven a poátek ervence. Jeho nejvýraznjším momentem se stal 6. den tohoto msíce, kdy se nad Vískou pehnalo krupobití, které v podobném rozsahu nezasáhlo obec již nkolik let. Kroupy padaly o velikosti až 5 cm a na zemi ležely ješt dv hodiny po dopadu. Výsledkem pl hodiny trvající hrátky poasí byly znané škody v podob potluených zahrádek, nkolika rozbitých oken a skleník, strženého elektrického vedení a znaného poškození zemdlské produkce. Léto od poloviny ervence probíhalo ve znamení teplého a suchého poasí, které vydrželo i bhem neobvykle teplého záí, kdy se teploty bžn pohybovaly okolo 25º C, tedy nkolik stup nad dlouhodobým prmrem. K výraznjšímu ochlazení došlo až druhý íjnový týden, ale i zbytek podzimu lze oznait za pomrn suchý. První mrazík se objevil v noci na 13. íjna, první sníh pak napadl už ze 14. na 15. listopadu. Stálá i když slabá snhová pokrývka se ve Vísce držela od Mikuláše prakticky až do konce roku, takže Vánoce probhly opt na snhu. Pravdpodobn nejvýraznjší a nejvíce oekávanou událost z oblasti pírodních jev v tomto roce pedstavovalo zatmní Slunce,

2 jeden z nejkrásnjších úkaz, které lze podle odborník spatit na obloze. Zatmní probhlo dne 11. srpna a na našem území bylo pouze ástené. Postupné zakrývání Slunce Msícem zaalo v 11,21 a vrcholilo v 12,54, kdy byl slunení kotou zakryt z 94 %, takže se vytvoilo šero a citeln se ochladilo. Celý pírodní úkaz, pro jehož sledování jsme v obci hlavn v dob vyvrcholení mli naštstí, na rozdíl napíklad od Prahy, jasné poasí, skonil ve 14,04. Za zmínku stojí i skutenost, že poslední zatmní tohoto rozsahu se u nás uskutenilo ped 112 lety a další podobné se podle pedpovdí astronom oekává až v roce Poet obyvatel Vísky dosáhl ke konci roku 1999 ísla 185. Obec zaznamenala úmrtí jednoho spoluobana dne 6. února zemel pan Josef Kalvoda z. p. 33. Nenarodilo se žádné dít, uskutenila se jedna svatba oženil se Ondej apek z. p. 73. Politický a veejný život ve Vísce ovlivovala nejvíce zasedání obecního zastupitelstva, které se v tomto roce sešlo celkem jedenáctkrát. K nejastji projednávaným bodm patily záležitosti týkající se plynofikace obce a jejího financování a prodej akcií spoleností Východoeská plynárenská a. s. a Východoeská energetika a. s.. K dležitým otázkám, které bezprostedn ovlivní budoucí vývoj obce a které se v tomto roce také ocitly na poadu jednání obecního zastupitelstva, patilo také projednávání územního plánu Vísky. Pro obec ho zpracovávala havlíkobrodská firma Drupos projekt v. s. o. Firmou vypracovaná a obci pedaná studie by mla sloužit pedevším jako podklad pro ízení výstavby ve Vísce. Jejím cílem také bylo posoudit její poteby v doplnní technické a obanské vybavenosti, zlepšování místního životního a pírodního prostedí a vytypovat plochy pro pípadné novostavby, vše na minimáln deset let dopedu. Výsledná

3 podoba plánu obsahuje krom pomrn zevrubné charakteristiky souasného stavu obce ti podrobné mapy, na kterých jsou vymezeny plochy pro stavbu celkem trnácti rodinných domk, nejvíce osm z nich na severozápadním okraji Vísky u cesty do Heman a zakresleny jsou zde i plochy dalších investiních akcí. Autor studie navrhl na inkriminované období celkem jedenáct investiních akcí v celkové hodnot zhruba deseti milión korun a to bez již probíhající plynofikace. Finann nejnáronjší akci pedstavuje dobudování kanalizace a s ní spojená výstavba koenové istírny odpadních vod, z dalších návrh lze uvést rekonstrukci vodovodních ad, rekonstrukci cesty do Heman i urit potebnou a populární výstavbu rekreaního rybníka s plochou pro slunní a malým parkovištm, který by ml stát v zatákách u silnice z Vísky k hájovn u Pukšic. Všechny plánované akce by urit výrazn pisply ke zkvalitnní a zatraktivnní života v obci, otázkou v dalších letech ovšem bude, zda si je nebohatý místní rozpoet bude moci dovolit financovat. Obecní rozpoet vykázal v roce 1999 píjmy K a jeho výdaje dosáhly K. Výrazný nárst píjm oproti loskému roku zpsobil pedevším již zmínný prodej akcí spoleností Východoeská plynárenská a Východoeská energetika, které Víska získala od státu na poátku devadesátých let v první fázi jejich privatizace, kdy byla uritá ást akcií tchto spoleností na obce bezplatn pevádna. Prostedky získané tímto prodejem dosáhly K a budou využívány pedevším pro plynofikaci obce. Další vtší mimoádný píjem pedstavovalo vybírání poplatk na veejné pípojky pi plynofikaci. Na stran výdaj tvoilo nejvtší položku financování prací spojených s zmiovanou plynofikací, na jejichž úhradu obec v tomto roce vynaložila zhruba titvrt miliónu korun.

4 Hospodáský život celého státu a do jisté míry i Vísky poznamenala v roce 1999 panující hospodáská krize, která se vedle poklesu rzných ekonomických ukazatel projevovala hlavn rstem nezamstnanosti, ke kterému dochází i v naší obci. Nejdležitjší zamstnavatel ve Vísce Zemdlské družstvo Nová Ves-Víska pedevším v první polovin roku zápolil s problémy vyvolanými poklesem výkupních cen za svoji produkci hlavn u mléka a vepového masa a opoždnými platbami odbratel, které vyústily v druhotnou platební neschopnost ve výši nkolika milión korun. Vedení družstva se snažilo na kritickou situaci reagovat snahou o maximální snížení náklad, což ale nepostaovalo, takže na konci kvtna bylo nuceno pistoupit k plošnému snížení mezd o 20 %. Snížené mzdy se vyplácely dva msíce, poté mírné zlepšení situace umožnilo návrat k pvodní výši plat a nevyplacený rozdíl uhradilo družstvo svým zamstnancm na konci roku. Z konkrétních provozoven zaznamenala jako obvykle nejvtší ztrátu rostlinná výroba, kde výnosy obilovin a epky byly podle slov pedsedy družstva snad nejnižší v jeho historii. Tuto skutenost zpsobilo hlavn již zmínné krupobití z poátku ervence, ale z dalších faktor se na nich podepsalo i šetení na hnojivech a ochranných prostedcích. Problémy se nevyhnuly ani živoišné výrob, napíklad vísecký chov prasat se v první polovin roku potýkal se ztrátou zpsobenou poklesem výkupních cen pod úrove náklad a teprve ve druhém pololetí se dailo tuto ztrátu vyrovnávat. Pes výše uvedené nepíznivé skutenosti skonilo hospodaení družstva s rekordním ziskem pesahujícím dva milióny korun, který byl krom ásteného zlepšení situace v druhé polovin roku z vtší ásti výsledkem rozpouštní finanních rezerv. Významnou roli v život družstva sehrála i pravideln jednou za tyi roky konaná volba jeho pedstavenstva, pedsedy a místopedsedy.

5 Pedsedou družstva zvolili úastníci lenské schze na další tyleté funkní období ing. Karla Hromicu z Chotboe, místopedsedou Romana Sadílka z Vísky. p. 67. Další podnik na území obce firma Lacman nevyvíjela v tomto roce žádné výraznjší aktivity alespo na poli stavební innosti. Výjimku pedstavovala rekonstrukce stechy hlavního objektu firmy. Rok 1999 také pinesl nárst potu živnostník psobících v obci o pana Jaroslava Kalvodu z. p. 41, který podniká v oboru stavebních prací. Také psobení místní prodejny potravin probíhalo bez vtších zmn, oblíbené pohostinství U Fajman v tomto roce rozšíilo otevírací dobu i o stedy, takže oteveno zde mají celkem pt dní v týdnu. Co se týe investiních akcí, probhl ve Vísce rok 1999 pedevším ve znamení již delší dobu pipravované plynofikace obce. Hlavním dvodem této nejvýraznjší a také finann nejnáronjší stavby posledního pinejmenším desetiletí byl ekologický a pitom prakticky bezpracný a velmi komfortní zpsob vytápní, což bude výhodné zejména pro starší obany Vísky, kterých zde rok od roku pibývá. Uritou nevýhodou vytápní zemním plynem, které se již nkolik let praktikuje napíklad v Chotboi, ale i dalších sídlech regionu, je pomrn vysoká poizovací cena pro jednotlivé domácnosti, ale i vyšší náklady na vytápní ve srovnání s uhlím, které zde až do letošního roku pevládalo. Realizace celé rozsáhlé akce zapoala v kvtnu a provádla ji v konkursu vybraná firma M.E.P. s. r. o. Praha. Pro její uskutenní vzniklo speciáln vytvoené Sdružení obcí pro plynofikaci podhí Železných hor", ve kterém se spojilo 7 obcí regionu Podoubraví. Plynovod, jehož provozovatelem je spolenost Východoeská plynárenská, vede z Chotboe ve dvou vtvích, piemž první smuje na Libici, Bezdkov a Sloupno, druhá pak pes Novou Ves, Vísku, Male

6 na ekovice a Jeišno. Délka hlavního rozvade na území naší obce iní 1170 m, délka rozvod v obci pak 2280 m. Celkové náklady plynofikace pro Vísku jsou pedbžn odhadovány na zhruba K. Celá akce zaala být uskuteována i díky slíbené pomrn velkorysé podpoe státu, konkrétn ministerstva životního prostedí. To slíbilo pidlit na projekt dotaci z Fondu životního prostedí ve výši 37,8 % náklad a zárove obci umožnilo vzít si od pjku na 30 % náklad s pouze típrocentním úrokem a dobou splatnosti 5 let, kde je úrokový rozdíl hrazen ze státních prostedk. Jako nezbytná zástava pro pjku posloužil obecní les, jehož 30,81 ha bylo ocenno na tém šest a pl miliónu korun. Obecní zastupitelstvo se za úelem financování celé akce rozhodlo vybírat od domácností, které požádaly o vybudování plynové pípojky, píspvek na plynofikaci ve výši K pro trvale bydlící v obci a K pro chalupáe. Jednotlivé plynofikované domácnosti si také musely zajistit vykopání pípojky od rozvod podél komunikací ke svým domm a instalování plynomr nejastji v pístešcích na uzávr plynu, které se hromadn objednávaly pes obecní úad. Výkopové práce ve Vísce byly zahájeny na poátku záí a provádla je firma Dvoák z Havlíkova Brodu. Stavebníci postupovali od Nové Vsi a pedevším zpoátku nasadili pomrn rychlé tempo, takže vlastní výkopové práce a s nimi spojené úpravy mohly být ukoneny bhem prvního listopadového týdne. Ve stejný týden zaalo tlakování potrubí vzduchem. Z dalších investic realizovaných obcí stojí za zmínku oprava silniního mostu pes Novoveský potok, kde bylo omítnuto zábradlí a pod mostem vybudovány betonové chodníky pro zpevnní. Stavební innost v obci provádli tak jako v minulém roce Zdenk Bezina z. p. 7, Roman Grund z. p. 13, Ludmila Paclíková z. p. 57

7 a Jií Janatka z. p. 53. Autobusové spojení obce s okolím zstalo na stejné úrovni jako v loském roce. Mateská škola ve Vísce ve školním roce 1998/99 po roce opt obmnila své personální obsazení. S poátkem školního roku zde nastoupila nová uitelka paní Ivana Vampolová z Chotboe, v lednu se pak poet uitelek rozrostl na ti o paní Milenu Tirmantingerovou z Leškovic. Všechny ti uitelky s paní editelkou a dalším personálem peovaly o celkem 34 dtí. K úspchm mateské školky v tomto školním roce patilo pedevším otevení logopedické tídy, kde se dti pod vedením paní uitelky Heleny Moravcové uí správné výslovnosti. Z aktivit poádaných školkou pro dti a rodie lze uvést napíklad výlet do loutkáského muzea v Chrudimi i návštvu divadelních pedstavení. Prohlubuje se také spolupráce mateské školky s dtským domovem v Nové Vsi, jehož zástupci se na akcích školky pravideln úastní a naopak. Významnou událost v oblasti školství pro nejmladší školáky a jejich rodie ve Vísce by mohlo do budoucna pedstavovat vypsání konkursu na místo editele základní školy v Nové Vsi, kterou vtšina nejmladších školák z obce navštvuje od první do páté tídy. Novou editelkou se zde stala Mgr. Ilona Marková, která vystídala dosavadního editele Mgr. Jaroslava Vítka. Nutno podotknout, že za éry jeho editelování, která trvala od roku 1992, úrove a povst novoveské školy dosti upadly, což je všeobecn pipisováno práv osobnosti bývalého editele, který vyuoval nejstarší roníky školy. Projevem této skutenosti bylo zaostávání úrovn znalostí žák pátých tíd z novoveské základní školy za znalostmi jejich vrstevník a pedevším následné problémy pi pechodu na druhý stupe školy a už v Mali i v Chotboi. Situace vyvolávala nesouhlas a kritiku rodi a na špatnou pipravenost dtí z novoveské školy poukazovali i uitelé druhého stupn zmínných

8 základních škol. Doufejme, že s odchodem zmínného editele a nástupem nové paní editelky se situace na novoveské základní škole, která se i díky výše uvedenému potýká s nedostatkem dtí a z toho plynoucí hrozbou zrušení, zmní k lepšímu. V oblasti zdravotnictví došlo v letošním roce k rekonstrukci prostor zdravotního dtského stediska v Mali, na kterou symbolicky pispla i naše obec. Významného úspchu dosáhla v roce 1999 místní veejná knihovna. V rámci Týdne knihoven v Havlíkov Brod byla spolu s dalšími patnácti knihovnami okresu vyhodnocena nov vzniklým ocenním Knihovna roku". Pi udlování ocenní rozhodovala podle slov editelky Okresní knihovny pedevším osobnost knihovníka, aktivity knihovny a její zalenní do života v obci. Zmínná ocenní se pedávala pi slavnostní ceremonii 19. íjna ve Staré radnici v Havlíkov Brod za úasti senátora JUDr. Petra Pitharta a námstka editele Národní knihovny v Praze. Za Vísku se jí krom ocenné knihovnice paní ing. Marie apkové zúastnil i starosta obce pan Pavel Bezina. Ve své každoroní innosti pokraovaly v naší obci i místní spolky a sdružení. Tón psobení TJ Sokol Víska udávali samozejm fotbalisté. Jejich družstvo po loském sestupu do III. tídy nabralo znovu na výkonnosti, podailo se mu zvítzit ve vtšin zápas a sezónu 1998/99 tak zakonilo na pkném druhém míst své skupiny. Obrození víseckého fotbalu je z velké ásti zásluhou nového trenéra, kterým se stal pan Pavel Musílek z Chotboe, který pochází z naší obce. Jeho nástup tak ukonil zdejším fotbalistm ti roky trvající období bez hlavního trenéra. Za zmínku stojí i skutenost, že jeho kvality ocenil i aktiv fotbalových funkcioná okresního fotbalového svazu, který mu na poátku roku udlil estný titul Fotbalová osobnost roku 1998". Nadále se scházelo i družstvo žák, které v peboru skupiny C skonilo na 9. míst z deseti.

9 V úzké vazb na fotbalisty Sokola vyvíjel svoji innost i Bago klub Víska. U píležitosti tradiní nyní již každoroní návštvy fotbalist z nmeckého Löhmenu uspoádal 25. ervna turnaj v bagu, kterého se zúastnilo celkem šest družstev krom dvou víseckých a nmeckého to bylo napíklad družstvo z Jihlavy i Pardubic. Osazenstvo vítzného družstva Víska A pak své vítzství oslavilo exhibiní jízdou král", která spoívala v tom, že se vítzové shromáždili na valníku a ten potom ve veerních hodinách projíždl tažený traktorem za jásotu veselících se fotbalist Vískou. Sdružení dobrovolných hasi pinesl rok 1999 pedevším volbu nového starosty, za zemelého Jaroslava Sedláka. Stal se jím na lednové valné hromad jednohlasn zvolený dosavadní velitel sboru a len obecního zastupitelstva pan Antonín Kubát. Místní hasii samozejm také pokraovali ve své každoroní práci na údržb veejných prostranství okolo potoka a prodejny potravin. Jejich dv družstva mužské a ženské se zúastnila okrskové soutže v Jeišn a úast víseckých nechybla ani na srpnovém VII. letním setkání hasi v Chotboi. Také lenové rybáského svazu bilancovali a plánovali na výroní schzi konané na konci ledna. Jejich aktivity se týkaly samozejm pedevším údržby jimi spravovaných rybník, ale nechyblo ani organizování taneních zábav, urených samozejm nejen pro leny spolku. Spoleenský život ve Vísce se ani v tomto roce neobešel bez taneních zábav. Ty se uskutenily celkem ti velikononí, pouová a tanení zábava uspoádaná u píležitosti zmínného turnaje v bagu, která se tšila nejvtší návštv a slavila asi nevtší úspch. Tanilo se také pi poádání vepových hod, které zde probhly v prosinci v režii místních hasi. Krom dalších událostí jako tradiního pálení

10 arodjnic, stavní a kácení májky nechybly ani recesistické akce mezi nž lze zaadit krom již uvedené jízdy král" napíklad i lampiónový prvod uspoádaný místní mládeží 8. kvtna veer na trase kižovatka silnic na Novou Ves a na Pukšice pohostinství U Fajman, kde vtšina jeho úastník akci symbolicky zakonila.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Výroní zpráva za rok 2009

Výroní zpráva za rok 2009 Výroní zpráva za rok 2009 V souladu s plánem práce, s koncepcí rozvoje JVK byly v roce 2010 zajištny a provedeny následující úkoly: I. Hlavní úkoly: Rozšíili jsme výpjní dobu ve všech pjovnách Jihoeské

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Vypracoval: Jan Kordík OSNOVA ÚVOD....2 1. VARIACE FINANCOVÁNÍ DCHODOVÉHO SYSTÉMU...

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 ŠKODA PRAHA a.s. Výroèní zpráva za rok 2004 Výroèní zpráva za rok 2004 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY - Základní údaje o akciové spoleènosti I. Textová èást Výroèní zprávy obsahuje následující

Více