KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku"

Transkript

1 KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

2 Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který od dubna 2006 probíhá v Lipníku nad Beèvou a obcích ve správním obvodu mìsta Lipník nad Beèvou jako obce s rozšíøenou pùsobností, jehož ukonèení je plánováno na èervenec 2007 Zadavatelem projektu je Mìsto Lipník n B a realizátorem je Centrum pro komunitní práci støední Morava Projekt je realizovaný v rámci Spoleèného regionálního operaèního programu (SROP) a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu Projekt probíhá v návaznosti na aktivity Krajského úøadu Olomouckého kraje Jeho cílem je dlouhodobì zvýšit kvalitu a dostupnost poskytovaných sociálních služeb, zjistit efektivnost stávajících poskytovaných sociálních služeb, podpoøit již existující sociální služby a naplánovat zavedení nových, kvalitnìjších a dostupnìjších forem sociálních služeb, zapojit jednotlivé subjekty (zadavatele, poskytovatele, uživatele a veøejnost) do sociální problematiky, potlaèit sociální vylouèení u nejvíce ohrožených skupin obyvatel Spolupracujeme s anglickou spoleèností GLE Greater London Enterprise a seznamujeme se s pøíklady dobré praxe v oblasti sociálního zaèleòování z Anglie Výstupem tohoto projektu bude zpracovaný Støednìdobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipnicku pro léta (komunitní plán) V rámci projektu komunitního plánování sociálních služeb na Lipnicku jsou vytvoøeny ètyøi pracovní skupiny, které jsou stále otevøené pro šikovné lidi Ti mají šanci podílet se na tvorbì budoucí podoby sociálních služeb na Lipnicku Pracovní skupiny se zabývají problematikou a nabídkou sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením, romskou komunitu, rodinu, mládež a dìti Pracovní skupiny se scházely podle potøeby od èervence roku 2006 do kvìtna roku 2007, zpravidla jednou za mìsíc Aktivnì je do projektu zapojeno témìø padesát lidí, kteøí se podílejí na analýzách, dotazníkových šetøeních a poznatky využívají pøi práci na strategické èásti Støednìdobého plánu rozvoje sociálních služeb na Lipnicku pro léta Dále se zúèastòují navazujících aktivit, ke kterým patøí akce: Projedeme mìsto s vozíèkáøem, Cesta za pøíklady dobré praxe v sociálních službách, semináøe Zavádìní standardù kvality sociálních služeb, atd Veøejnost je pravidelnì informována prostøednictvím veøejných setkání, tisku a má možnost úèastnit se jednání pracovních skupin projektu Tímto katalogem, který navazuje na letáèek Sí pomoci na Lipnicku se Vám snažíme podat ucelené informace o dostupných poskytovatelích sociálních služeb S jakýmikoliv dotazy se mùžete obrátit na koordinátorku projektu komunitního plánování sociálních služeb na Lipnicku, která tímto srdeènì dìkuje všem, kteøí se na tvorbì katalogu podíleli Realizátor projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Lipnicku: Centrum pro komunitní práci støední Morava Adresa: Horní námìstí 12, Pøerov Statutární zástupce: Bc Roman Haken, øeditel Kontaktní osoba: Gabriela Mikešková, koordinátorka projektu Telefon: , Webové stránky: wwwcpkpcz Obsah Úvodní slovo 2 Poskytovatelé sociálních služeb Sociální služby Lipník nad Beèv ou, pøíspìvková organizace 4 Oblastní charita Lipník nad Beèvou 7 Další organizace pùsobící v sociální oblasti na Lipnicku Osoby se zdravotním postižením: ALFA HANDICAP Sdružení obèanù se zdravot postižením pøerov regionu, místní organizace Svaz diabetikù Èeské republiky, územní orgaizace Lipník n B Senioøi: Klub senior ù Lipník nad Beèvou 14 Rodina, mládež a dìti: Dìtský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíèko 1 15 Dìtský domov a Školní jídelna, Lipník nad Beèvou, Tyršova Základní šk ola Lipník nad Beèvou, Osecká Støedisko volného èasu Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace 17 Romská komunita: Romské sdružení AMARY FAJTA 19 Obèanské sdružení Moravská brána v Lipníku nad Beèvou 19 Úøady a instituce Mìstský úøad Lipník nad Beèvou, odbor sociálních vìcí a zdravotnictví 22 Úøad práce v Pøerovì, Dislokované pracovištì Lipník 29 1 Odbor zprostøedkování zamìstnání 29 2 Odbor státní sociální podpory, oddìlení dávek 30 Kontakty na mìstské a obecní úøady 34 Turistické informaèní centrum 37 Kontaktní centrum Dobrovolnického centra pøi CpKP støední Morava 38 Organizace pùsobící v sociální oblasti mimo Lipnicko Hospic na Svatém Kopeèku Olomouc 40 Domov pro seniory Hranice 42 Støedisko rané péèe Olomouc KAPPA Help, os, Kontaktní centrum Pøerov, Kontaktní centrum Hranice Dobrovolnické centrum pøi CpKP støední Morava 46 Kontaktní telefonní èísla Dùležitá telefonní èísla 48 Odkazy na související webové stránky

3 Úvodní slovo Vážení spoluobèané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb, mìsto Lipník nad Beèvou chce být mìstem pøíjemným pro život všech obèanù a být vstøícné a vnímavé k jejich potøebám Máme radost že Vám mùžeme pøedložit první Katalog poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Zastupitelstvo našeho mìsta rozhodlo o zpracování komunitního plánu sociálních služeb pro naše mìsto Centrem pro komunitní práci støední Morava Uvedené rozhodnutí vychází z potøeby mìsta zkvalitòovat a rozšiøovat sí sociálních služeb V životì nastávají situace, do kterých se mùže dostat každý z nás, kdy potøebuje využít sám pro sebe èi pro své blízké nìkterou ze sociálních služeb Tento katalog Vám jistì usnadní orientaci v poskytovaných ucelených sociálních službách na Lipnicku a také Vám poskytne potøebné informace k výbìru služby, která pro Vás bude nejvhodnìjší Chtìl bych podìkovat všem, kteøí se spolupodíleli pøi zpracování Katalogu poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku, za jejich práci a popøát jim hodnì síly a úspìchù pøi práci v sociální sféøe Poskytovatelé sociálních služeb Doufám, že tento katalog si najde cestu ke svým uživatelùm a poslouží úèelu, pro který byl vydán Uživatelùm služeb pøeji aby na své nelehké cestì životem vždy našli potøebnou pomoc v podobì vstøícného poskytovatele sociální služby Ing Miloslav Pøikryl starosta mìsta Lipník nad Beèvou 2 3

4 Sociální služby Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace Adresa: Souhradní 1393, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Dana Navrátilová, øeditelka Telefon: , Webové stránky: wwwmesto-lipnikcz (odkaz na organizace mìsta) Komu je služba urèena: obèanùm, kteøí potøebují zajistit sociální péèi a pomoc vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a vìku, obèanùm, kteøí bez pomoci nemohou pøekonat obtížnou sociální situaci Èasová dostupnost: Služba je dostupná v pracovní dny po pá od 630 do 1500 hod Ostatní dny po domluvì pøedem na uvedených telefonních èíslech Historie: V kvìtnu roku 1985 byl uveden do provozu Dùm s peèovatelskou službou, na Zahradní 1335 Po výstavbì Domova penzionu pro dùchodce v listopadu roku 1994, který stavebnì navázal na stávající Dùm s peèovatelskou službou vznikla dnem pøíspìvková organi-zace Sociální služby Lipník nad Beèvou jejímž pøedmìtem èinnosti je zajiš ovat pomoc a podporu osobám za úèelem sociálního zaèlenìní a prevence sociálního vylouèení v dùsledku nepøíznivé sociální situace V souèasné dobì poskytujeme tyto služby: základní sociální poradenství poskytování služby sociální péèe peèovatelské služby provozování domù s peèovatelskou službou poskytování pøechodného ubytování v ubytovnách Venedik provozujeme klub pro seniory Peèovatelská služba Peèovatelská služba je poskytována jako ambulantní a terénní služba a je zajiš- ována nejen v obou Domech s peèovatelskou službou Zahradní 1335 a Souhradní 1393, Lipník nad Beèvou, ale také v domácnostech klientù mìsta a pøilehlých obcích Peèovatelská služba zajiš uje: pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe o vlastní osobu, pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc pøi zajištìní stravování, donášku nebo dovoz obìda, pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti, nákupy a nutné pochùzky, úklid domácnosti, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím, doprovod na lékaøská vyšetøení, pomoc pøi uplatòování práv a oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí, zabezpeèuje výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti, zabezpeèuje pedikúru Peèovatelská služba se poskytuje i ve støedisku osobní hygieny Domu s peèovatelskou službou, kde se provádí celková koupel vèetnì umytí vlasù Žádost o peèovatelskou službu si potenciální klienti mohou podat v sídle organizace Sociálních služeb Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace, Souhradní 1393, Lipník nad Beèvou Dùm s peèovatelskou službou, Souhradní 1393 /bývalý Domov penzion pro dùchodce/ Dùm s peèovatelskou službou je dùm s byty zvláštního urèení Bydlení nabízí v 52 jednolùžkových a 8 dvoulùžkových bytech Každý byt je vybaven kuchyòskou linkou a elektrickým sporákem, ostatní nábytek si klienti pro pocit zachování domova vezmou vlastní Každý byt má sprchový kout a WC V budovì je umístìna ordinace lékaøe, kadeønictví, v pøízemí je jídelna pro ubytované i pro zájemce z øad ostatních obèanù Je zde umístìna prádelna, støedisko osobní hygieny, které je využíváno hlavnì klienty, kteøí nemají možnost vykoupat se doma Návštìvy obyvatel Domu s peèovatelskou službou mají možnost využít pøechodného ubytování ve zvláštním pokoji V Domì s peèovatelskou službou jsou poøádány rùzné pøednášky, vystoupení, ukázky cvièení rehabilitaèní, cvièení pro seniory, které poøádá Støedisko volného èasu Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace, v rámci Akademie III vìku a jsou urèené nejen pro obyvatele, ale i pro širokou veøejnost Žádosti o pøidìlení 4 5

5 Oblastní charita Lipník nad Beèvou bytu v Domì s peèovatelskou službou jsou k dispozici na Mìstském úøadu Lipník nad Beèvou, odboru sociálních vìcí a zdravotnictví a u Sociálních služeb Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace Adresa: Dùm s peèovatelskou službou Souhradní 1393, Lipník nad Beèvou Dùm s peèovatelskou službou, Zahradní 1335, Lipník nad Beèvou Dùm s peèovatelskou službou je dùm s byty zvláštního urèení Bydlení nabízí ve 46 jednolùžkových a 2 dvoulùžkových bytech Každý byt je vybaven kuchyòskou linkou, elektrickým sporákem, má vlastní sociální zaøízení Ostatní nábytek si budoucí obyvatel vezme vlastní Klienti Domu s peèovatelskou službou využívají všech služeb, které nabízí vedlejší Dùm s peèovatelskou službou tzn prádelnu, støedisko osobní hygieny, lékaøskou ordinaci, kadeønictví, jídelnu, pedikúru, veškeré kulturní akce, protože oba domy jsou stavebnì spojeny Stejnì tak obyvatelé Domu s peèovatelskou službou mohou využívat pøechodného ubytování pro své návštìvy ve zvláštním pokoji Žádosti o pøidìlení bytu v Domì s peèovatelskou službou jsou k dispozici na Mìstském úøadu Lipník nad Beèvou, odboru sociálních vìcí a zdravotnictví a u Sociálních služeb Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace Adresa: Dùm s peèovatelskou službou Zahradní 1335, Lipník nad Beèvou Ubytovna Venedik Poskytuje pøechodné ubytování matkám s dìtmi, které se ocitli v nepøiznivé sociální situaci a nemohou ji bez pomoci sami pøekonat Klientùm je poskytnuto ubytování v samostatných pokojích, vždy v každé buòce jsou k dispozici 4 pokoje, spoleèné sociální zaøízení a kuchyò s dvouplotýnkovým vaøièem Pokoje si každý klient vybaví svým nábytkem Žádosti o ubytování je možné podat na Mìstském úøadu Lipník nad Beèvou, odboru sociálních vìcí a zdravotnictví Adresa: Venedik 1426 a Venedik Lipník nad Beèvou Adresa: Novosady 156, Lipník nad Beèvou 28 øíjna 36, Lipník nad Beèvou (od ) Kontaktní osoba: Nadìžda Vrbíková, øeditelka Telefon: , Webové stránky: wwwfarnostlipnikcz Èíslo úètu: /0100 Komu je služba urèena: seniorùm, osobám zdravotnì znevýhodnìným, osobám se sníženou sobìstaèností, sociálnì slabým jednotlivcùm a rodinám, osobám v tísni nebo v krizi Historie: Zøizovatelem Oblastní charity Lipník nad Beèvou je Arcibiskupství olomoucké Oblastní charita Lipník nad Beèvou má od samostatnou právní subjektivitu a je nestátní neziskovou organizací, registrovanou u Ministerstva kultury ÈR Oblast pùsobení: Bohuslávky, Bezuchov, Dolní Nìtèice, Dolní Újezd, Hlinsko, Horní Nìtèice, Jezernice, Kladniky, Lhota, Lipník nad Beèvou vèetnì místních èástí, Oprostovice, Osek nad Beèvou, Radotín, Sobìchleby, Týn nad Beèvou, Veselíèko Poskytujeme tyto služby: Charitní ošetøovatelskou službu Charitní peèovatelskou službu Sociální poradnu Pùjèovnu kompenzaèních pomùcek Nabízíme: Charitní ošacení a vybavení domácnosti Dobrovolnou èinnost 6 7

6 Charitní ošetøovatelská služba nestátní zdravotnické zaøízení Zajiš uje domácí zdravotní péèi všem potøebným pøímo v jejich domácnostech v Lipníku nad Beèvou a spádových obcích na základì doporuèení obvodního lékaøe Zdravotní péèe je hrazena z prostøedkù zdravotního pojištìní a provádí ji registrované zdravotní sestry Peèujeme o klienty v akutních, chronických i terminálních stavech onemocnìní Kontaktní osoba: vrchní sestra Telefon: , Èasová dostupnost: Po Ne: hod; hod Charitní peèovatelská služba Jedná se o terénní peèovatelskou službu v domácnostech uživatelù v Lipníku nad Beèvou a ve všech spádových obcích Služba je placena dle ceníku, který je v souladu s vyhláškou Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR a novì platnými pøedpisy Pøedností charitní ošetøovatelské a peèovatelské služby je poskytování komplexní péèe v domácím prostøedí Podporujeme aktivitu uživatelù našich služeb i jejich rodinných pøíslušníkù Poskytujeme napø: pomoc pøi bìžných úkonech péèe o vlastní osobu pomoc pøi osobní hygienì dovoz a pøíprava stravy nákupy a pochùzky, donášku lékù práce spojené s chodem domácností praní a žehlení prádla doprovod na vyšetøení k lékaøùm zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím další úkony dle pøání uživatelù Kontaktní osoba: vrchní sestra Telefon: , Èasová dostupnost: Po Pá: hod; hod Sociální poradna Sociální poradenství je bezplatné a nabízí pomoc: pøi øešení životních situací pøi vyplòování formuláøù pøi jednání s orgány vykonávajícími státní správu v oblasti dávek, sociálních služeb a služeb zamìstnanosti, radu a podání informací pøi vyøízení dávek sociální péèe, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociálního zabezpeèení, pøi zprostøedkování kontaktù s odborníky Kontaktní osoba: sociální pracovnice Telefon: , Èasová dostupnost: Po Pá: hod Pùjèovna kompenzaèních pomùcek Nabízíme našim klientùm i široké veøejnosti k zapùjèení a k vyzkoušení kompenzaèní a rehabilitaèní pomùcky napø: sedaèku do vany židle do sprchy chodítka WC židle polohovací postele mechanické vozíky elektrické vozíky Úhrada za zapùjèení pomùcek je stanovena ceníkem Kontaktní osoba: vrchní sestra Telefon: , Èasová dostupnost: Po Pá: hod 8 9

7 Charitní nabídka ošacení a vybavení domácnosti Slouží všem potøebným Oblast pùsobnosti není omezena Pøíjem ošacení: 1 sobota v mìsíci: hod Ve spolupráci s Diakonií Broumov poøádáme v mìsíci kvìtnu a listopadu mimoøádné charitativní sbírky šatstva, hraèek a potøeb pro domácnost Kontaktní osoba: sociální pracovnice Telefon: , Èasová dostupnost: Po Pá: hod DOBROVOLNÁ ÈINNOST Prodej výrobkù chránìných dílen a sociálních ústavù Každoroènì na jarmarcích v mìsíci èerven, èervenec, prosinec prodáváme drobné výrobky na námìstí v Lipníku nad Beèvou Výjezdy na poutní místa osobním autem V mìsíci kvìtnu a záøí poøádáme pro seniory a tìžce pohybující se spoluobèany výjezdy na Svatý Hostýn, zde pøijíždíme pøímo ke svatohostýnské bazilice Další organizace pùsobící v sociální oblasti na Lipnicku Mše svatá pro nemocné se vzpomínkou za zemøelé V listopadu dovezeme všechny zájemce na mši svatou do kostela sv Jakuba v Lipníku nad Beèvou, kde mohou pøijmout i svátost nemocných Tøíkrálová sbírka Každoroènì je vyhlášována sbírka Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahranièí a podpora charitního díla 10 11

8 Osoby se zdravotním postižením ALFA HANDICAP Sdružení obèanù se zdravot postižením pøerov regionu, místní organizace Adresa: Souhradní 1393, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Jaroslav Ocelka, pøedseda Telefon: Komu je služba urèena: osobám se zdravotním postižením Èasová dostupnost: Služba je dostupná vždy první ètvrtek v mìsíci od 1400 do 1600 hod Krátké pøedstavení organizace: ALFA HANDICAP Sdružení obèanù se zdravot postižením pøerov regionu, je regionálním sdružením obèanù se zdravotním postižením v okrese Pøerov Je nástupnickou organizací Sdružení zdravotnì postižených v ÈR, které ukonèilo svou èinnost pøed 4 lety Toto sdružení zastøešovalo jednotlivé specifické svazy jako: Svaz tìlesnì postižených v ÈR, Svaz postižených civilizaèními chorobami, Svaz zrakovì postižených, sluchovì postižených, vozíèkáøù a jiné Zánikem Sdružení zdravotnì postižených v ÈR zapoèal problém pro organizace se èleny s rùznými kombinovanými vadami Bylo tedy nutné založit organizaci, vyhovující všem zdravotnì postiženým To je nynìjší organizace ALFA HANDICAP, která sdružuje obèany se zdravotním postižením všech skupin Èinnost ALFA HANDICAP Sdružení obèanù se zdravot postižením pøerov regionu, místní organizace:: poskytování poradenství ve vìcech sociálnì-právních poøádání kulturnì poznávacích zájezdù podílí se na akci Okresní setkání zdravotnì postižených, která se koná každoroènì v mìsíci záøí poøádá také zájezd na setkání seniorù na Helfštýnì v mìsíci øíjnu ve spolupráci s Okresními svazy tìlesnì postižených a postižených civilizaèními chorobami zajiš uje rekondièní pobyty, které se konají od èervna do záøí v každém roce Okresní výbor ALFA HANDICAP poøádá pro èleny organizace dvakrát v roce spoleèné veèery èlenové ALFA HANDICAP Sdružení obèanù se zdravot postižením pøerov regionu, místní organizace mají možnost zapùjèení rotopedù, které organizace vlastní SVAZ DIABETIKÙ ÈESKÉ REPUBLIKY, územní organizace Lipník nad Beèvou Adresa: Osecká 349, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Táòa Willmannová, pøedsedkynì Telefon: Komu je služba urèena: obèanùm, kteøí potøebují pomoc vzhledem ke svému zdravotnímu stavu Krátké pøedstavení organizace: SVAZ DIABETIKÙ ÈESKÉ REPUBLIKY, územní organizace Lipník nad Beèvou, vznikla v roce 1996 a sdružuje na 70 èlenù z Lipnicka Snahou organizace je ve spolupráci s diabetology rozvíjet znalosti diabetikù, posilovat zvládání této nemoci cestou správné životosprávy, rozvíjením odpovìdnosti ke své nemoci Zde je uplatòováno heslo Kdo více zná, dodržuje rady lékaøe, zdravou výživu a životosprávu, žije déle SVAZ DIABETIKÙ ÈESKÉ REPUBLIKY rozvíjí spolupráci se spoleènostmi pracujícími ve prospìch diabetikù Èinnost SVAZU DIABETIKÙ ÈESKÉ REPUBLIKY, územní organizace Lipník nad Beèvou: Edukaèní oblast formou pøednášek, besed s odbornými lékaøi a pracovníky zdravotních pojiš oven je rozšiøována znalost diabetikù Edukaèní èinnost je urèena nejen pro èleny, ale organizace se snaží oslovit i neèleny, kteøí jsou na akce zváni Velký dùraz je kladen na prevenci, pohybovou aktivitu, dodržování léèebných postupù, pravidelné návštìvy v diabetologické poradnì Rehabilitaèní oblast aktivity zamìøené na pravidelné plavání spojené se cvièením ve vodì pod vedením odborné rehabilitaèní sestry Rekondièní oblast ogranizace edukaènì preventivních rekondièních pobytù, které pøedstavují ucelené zdratovní akce (edukaèní akce, pohybová aktivita, relaxace, zábava, vycházky, tématické výlety za poznáním regionu) Kulturní a zájmová oblast zájezdy za poznáním regionu, ale i kulturní akce Organizace je otevøená pro všechny diabetiky a vítá každého diabetika i rodinného pøíslušníka majícího zájem dozvìdìt se více o nemoci diabetu 12 13

9 Senioøi Rodina, mládež a dìti Klub seniorù Lipník nad Beèvou Adresa: Zahradní 1335, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Libuše Bednarèíková Komu je služba urèena: seniorùm Èasová dostupnost: Služba je dostupná každé úterý a ètvrtek od 1400 hod do 1600 hod Krátké pøedstavení: Klub seniorù Lipník nad Beèvou zajiš uje spoleèenské setkávání seniorù, poøádání spoleèných akcí s pøihlédnutím k zájmùm a možnostem návštìvníkù Klub seniorù Lipník nad Beèvou je umístìn v Domì s peèovatelskou službou, Zahradní 1335, Lipník nad Beèvou, dole v pøízemních prostorách Je vybaven pohodlným nábytkem a je urèen nejen pro obyvatele Domù s peèovatelskou službou, ale i pro širokou veøejnost Dìtský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíèko 1 Adresa: Veselíèko 1, Veselíèko Kontaktní osoba: Mgr Grygarová Vìra, øeditelka Telefon: Webové stránky: wwwddsveselickowzcz Komu je služba urèena: chlapcùm ve vìku plnìní povinné školní docházky ve výkonu ústavní a ochranné výchovy Krátké pøedstavení organizace: Hlavní náplní zaøízení je výkon ústavní a ochranné výchovy chlapcù ve vìku plnìní povinné školní docházky, kteøí jsou do zaøízení umis ováni prostøednictvím Dìtského diagnostického ústavu Svatý Kopeèek u Olomouce Základním dokumentem pro práci v zaøízení je zákon è 109/2002 Sb, o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zaøízeních a o preventivnì výchovné péèi ve školských zaøízeních a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù Dìtský domov a Školní jídelna, Lipník nad Beèvou, Tyršova 772 Adresa: Tyršova 772, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Mgr Marie Slámová, øeditelka Telefon: Komu je služba urèena: dìtem mimo vlastní rodinu ve vìku od 3 do 18 let, pøípadnì do doby než dokonèí pøípravu na budoucí povolání, které mají soudem naøízenou ústavní výchovu, nebo na základì pøedbìžného opatøení, které vydal soud spoleènì s pøíslušným orgánem sociálnì-právní ochrany dìtí 14 15

10 Krátké pøedstavení organizace: Dìtský domov a Školní jídelna, Lipník nad Beèvou, Tyršova 772, je školské zaøízení pro výkon ústavní výchovy Jeho èinnost se øídí pøedevším zákonem è 109/2002 Sb, o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zaøízeních a o preventivnì výchovné péèi ve školských zaøízeních a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù Zajiš uje výchovu dìtí mimo vlastní rodinu Rozmís ování dìtí zajiš- uje Dìtský diagnostický ústav Svatý Kopeèek u Olomouce Dìti jsou rozdìleny do tøí rodinných skupin, a to s ohledem na sourozenecké vazby Dìtský domov a Školní jídelna, Lipník nad Beèvou, Tyršova 772, prošel v loòském školním roce rekonstrukcí a od plnì splòuje podmínky pro zaøízení rodinného typu Byl navýšen poèet pedagogù a to na 9 pedagogických pracovníkù, vèetnì øeditele V zaøízení ve školním roce pracovali dva muži (pedagogové), jeden muž je provozním pracovníkem Tímto se podaøilo èásteènì vyrovnat mužské a ženské role v zaøízení a nastolit stav kopírující skuteèné pomìry v rodinì Do zaøízení jsou umís ovány i dìti s mentálním postižením, které navštìvují Základní školu se speciálními potøebami, dále dìti s rùznými vývojovými vadami a s poruchami chování Zaøízení je zatím jediné v Olomouckém kraji, které je plnì bezbariérové Základní škola Lipník nad Beèvou, Osecká 301 Adresa: Osecká 301, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Mgr Jarmila Slezáèková, øeditelka Telefon: Webové stránky: Komu je služba urèena: základní škola praktická: žákùm, kterým byly zjištìny speciálnì vzdìlávací potøeby na základì speciálnì pedagogického, popø psychologického vyšetøení školským poradenským zaøízením a jejich rozsah závažnosti je dùvodem k zaøazení do režimu speciálního vzdìlávání základní škola speciální: dìtem s tìžkým mentálním postižením školní družina: Dìti, které pocházejí z rodin neúplných èi dysfunkèních Krátké pøestavení organizace: Vzdìlávání žákù v základní škole praktické se uskuteèòuje pomocí speciálních metod, postupù, forem a prostøedkù vzdìlávání s využitím kompenzaèních, rehabilitaèních a uèebních pomùcek, speciálních uèebnic a didaktických materiálù v návaznosti na poskytování pedagogicko-psychologických služeb Žákùm s ohledem na rozsah speciálních vzdìlávacích potøeb náleží nejvyšší míra podpùrných opatøení Koncepce školy je založena na pøekonávání pøílišného verbalismu, preferuje aktivizující metody,projektové vyuèování, individualizaci výuky a pozitivní motivaci žákù Dále je zamìøena na hodnotový systém dìtí, øeší výchovné problémy a prosazuje týmový princip se zamìøením na dobrou komunikaci Hlavním úkolem v nejbližším období je rozvoj poèítaèového vzdìlávání na úrovni pøístupné tìmto dìtem a pøístup k jazykovému vzdìlávání formou nepovinného pøedmìtu Základní škola speciální je koncipována jako desetiletá organizaènì dìlená do 4 stupòù Dìti s tìžkým mentálním postižením jsou vzdìlávány podle Rehabilitaèního vzdìlávacího programu pomocné školy Školní družina je koncipována jako doplnìk rodinné výchovy, pøedevším u dìtí, které pocházejí z rodin neúplných èi dysfunkèních Úkolem školní družiny je pøedevším zájmová èinnost, rozvoj citových a osobnostních vztahù a návyk na soužití v kolektivu Ve školní družinì pracují s vychovatelky se souhrnným úvazkem 1,00 ve 2 oddìleních s kapacitou 20 dìtí Støedisko volného èasu Lipník nad Beèvou, pøíspìvko- vá organizace Adresa: Novosady 1380, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Vìra Škopová, øeditelka Telefon: Webové stránky: Krátké pøestavení organizace: Støedisko volného èasu Lipník nad Beèvou vzniklo jako pøíspìvková organizace Mìsta Lipník nad Beèvou v roce 1995 Organizace byla zøízena za úèelem zabezpeèování a poskytování veøejných služeb kultury a zabezpeèení èinností pro dìti, mládež a ostatní obèany v jejich volném èase V souèasné dobì je Støedisko volného èasu Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace, zaøízení, které organizuje nebo zprostøedkovává kulturní poøady, spoleèenské akce, filmová pøedstavení, organizuje pravidelnou a pøíležitostnou zájmovou èinnost, prázdninovou èinnost, spontánní aktivity, a to pro všechny vìkové kategorie 16 17

11 Zøizovatelem jsou požadavky na Støedisko volného èasu Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace rámcovì urèeny ve zøizovací listinì a jsou dále operativnì pøizpùsobovány mìnícím se podmínkám Akademie III vìku je program pro seniory, kde mají možnost se vzdìlávat, bavit a poznávat Støedisko volného èasu Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace od záøí roku 2006 volnoèasové aktivity organizuje v prostorách pavilonu na Komenského sadech è 1334 (za gymnáziem), kam jsme tuto èinnost pøestìhovali z budovy sídlištì Zahradní 1325 Jedná se o prostory pro tuto èinnost vhodnìjší, kde je možnost nabídku dále rozšiøovat a zkvalitòovat Èinnost Støediska volného èasu Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace zajiš uje 8 stálých zamìstnancù øeditelka, ekonomka, úèetní, 3 programové pracovnice a 2 úklidové pracovnice Dále spolupracujeme s týmem externích pracovníkù Støedisko volného èasu Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace chce být zaøízením nabízejícím pestré, kvalitní, odborné, cenovì a èasovì dostupné kompletní služby v oblasti volného èasu pro širokou veøejnost Nabízené aktivity se snažíme neustále rozvíjet a pøizpùsobovat potøebám obèanù mìsta Lipník nad Beèvou Èinnost organizace: Hlavní èinnost je rozdìlena na dvì hlavní oblasti kulturní a zájmovou: 1) Kulturní èinnost spoèívá v zajiš ování a organizování kulturních poøadù pro dìti a dospìlé obèany, organizování celomìstských kulturních akcí (Záhorské slavnosti, Lipenské hody, jarmarky), poøádání výstav a zajiš ování filmové produkce 2) Zájmová èinnost poskytuje nabídku: pravidelná zájmová èinnost, která se uskuteèòuje v zájmových kroužcích, v klubech, souborech a kurzech Výbornou úroveò mají kroužky taneèní, sportovní pøíležitostná èinnost zahrnuje nabídku soutìží, turnajù, pøehlídek, výletù, exkurzí, besed prázdninová èinnost nabízí pobytové dìtské rekreace, soustøedìní, zájezdy, pøímìstské tábory rodinné centrum Stonožka nabízí program pro maminky s dìtmi na mateøské a rodièovské dovolené a celou rodinu výtvarná dílna poskytuje možnost seznamování s rùznými výtvarnými technikami a jejich výuku Dislokované pracovištì: Komenského sady 1334, Lipník nad Beèvou Telefon: Romské sdružení AMARY FAJTA (naše rodina) Adresa: Souhradní 116/20, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Božena Barošová, pøedsedkynì Telefon: Krátké pøedstavení organizace: Sdružení je zøízeno za úèelem zlepšení podmínek romských dìtí pøedškolního vìku Dále se zabývá poøádáním kulturních výchovnì vzdìlávacích akcí pro mládež, zejména se zvláštnostmi romského etnika Obèanské sdružení Moravská brána v Lipníku nad Beèvou Adresa: Stará 617, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Mgr Libuše Køenková, pøedsedkynì Telefon: Krátké pøedstavení organizace: Obèanské sdružení Moravská brána bylo založeno v bøeznu 1998 Cílem tohoto obèanského sdružení je pozvednout kulturní a spoleèenský život nejenom v Lipníku nad Beèvou, ale i regionu Lipnicko Nedílnou souèástí èinnosti je vzdìlávání Mgr Libuše Køenková je metodièkou projektového vyuèování k Rámcovému vzdìlávacímu programu Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy, od ledna 2007 se stává externí lektorkou Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ÈR Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy Romská komunita 18 19

12 Èinnost organizace: poøádání letních táborù s historickou tématikou v letech , výstavy v projektu Zmizelí sousedé , kulturní akce na Den evropského dìdictví , Živé betlémy , semináøe pro uèitele po celé ÈR, v souèasnosti multikulturní vzdìlávání, vydávání metodických listù a loutkové divadlo Úøady a instituce 20 21

13 Výkon státní správy rozhoduje o poskytování opakujících se penìžitých dávek pøíspìvku na zvýšené životní náklady, pøíspìvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, pøíspìvku na krmivo pro vodícího psa úplnì nebo prakticky nevidomým obèanùm, rozhoduje o poskytování jednorázové penìžité dávky pøíspìvku na individuální dopravu, rozhoduje o poskytování pøíspìvku na opatøení zvláštních pomùcek k pøekonání, zmírnìní èi odstranìní následkù zdravotního postižení, zrakovì slu- Adresa: námìstí T G Masaryka 89, Lipník nad Beèvou Umístìní odboru: Bratrská 358, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: vedoucí odboru Telefon: Webové stránky: wwwmesto-lipnikcz Úøední dny: pondìlí, støeda: 8:00 11:15, 12:00 17:00 úterý, ètvrtek: 8:00 11: 15, hod Odbor se èlení na tato oddìlení : oddìlení sociální péèe oddìlení sociálnì právní ochrany Pøi odboru vykonává èinnost Komise pro sociálnì-právní ochranu dìtí ODDÌLENÍ SOCIÁLNÍ PÉÈE Mìstský úøad Lipník nad Beèvou Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví 1 Péèe o tìžce zdravotnì postižené obèany vykonává agendu v pøenesené i samostatné pùsobnosti v souvislosti s poskytováním dávek sociální péèe pro tìžce zdravotnì postižené obèany dle zák è 100/1988 Sb, o sociálním zabezpeèení, ve znìní pozdìjších pøedpisù a vyhlášky MPSV ÈR è 182/1991 Sb, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpeèení a zákon ÈNR o pùsobnosti orgánù ÈR v sociálním zabezpeèení, ve znìní pozdìjších pøedpisù chovì postiženým obèanùm na kompenzaèní pomùcky, které jim umožòují styk s okolím, na úhradu výdajù spojených s výcvikem a odevzdáním vodícího psa, rozhoduje o poskytování pøíspìvku na zakoupení, celkovou opravu a na provoz motorového vozidla, o možném poskytnutí bezúroèné pùjèky tìžce zdravotnì postiženým obèanùm, rozhoduje o poskytování pøíspìvku na zvláštní úpravu motorového vozidla na ruèní ovládání obèanùm s tìžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, rozhoduje o poskytování pøíspìvku na úpravu bytu obèanùm s tìžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a nevidomým obèanùm, rozhoduje o pøiznání mimoøádných výhod pro tìžce zdravotnì postižené obèany, vydává prùkazy mimoøádných výhod pro tìžce zdravotnì postižené obèany, vede jejich evidenci a rozhoduje o jejich neplatnosti, vydává speciální oznaèení vozidel osobám, kterým byly pøiznány mimoøádné výhody pro tìžce zdravotnì postižené obèany II nebo III stupnì Výkon samosprávy ve spolupráci se zdravotnickými zaøízeními vyhledává zdravotnì postižené obèany, napomáhá zapojení tìžce zdravotnì postižených obèanù do kulturního a spoleèenského života, podílí se na øešení otázek bydlení tìžce zdravotnì postižených obèanù, poskytuje obèanùm odbornou pomoc pøi poskytování dávek a služeb sociální péèe 2 Agenda pøíspìvku na péèi vykonává v rámci pøenesené pùsobnosti agendu pøíspìvku na péèi dle ust 7 31 zákona è 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znìní pozdìjších pøedpisù a provádìcích právních pøedpisù k tomuto zákonu, zejména vyhlášky MPSV ÈR è 505/2006 Sb, kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona o sociálních službách V rámci takto stanovené pùsobnosti odbor: rozhoduje o nároku, výši a výplatì pøíspìvku na péèi (dále jen (PNP) osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu; PNP je poskytován za úèelem zajištìní potøebné pomoci pøi péèi o vlastní osobu a pøi zajištìní sobìstaènosti ve výši dle stupnì závislosti na péèi jiné osoby v rámci rozhodování o PNP provádí sociální šetøení pro stanovení stupnì závislosti v pøirozeném sociálním prostøedí žadatele, 22 23

14 provádí kontrolní šetøení za úèelem zjištìní využití pøíspìvku k zajištìní potøebné pomoci osobì závislé, rozhoduje o pøeplatcích na PNP, rozhoduje o ustanovení zvláštního pøíjemce PNP, dohlíží, jak zvláštní pøíjemce plní své povinnosti 3 Pomoc osobám v hmotné nouzi jako orgán pomoci v hmotné nouzi vykonává agendu stanovenou zákonem è 111/2006 Sb, o pomoci v hmotné nouzi, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákonem è 110/2006 Sb, o životním a existenèním minimu a provádìcími právními pøedpisy k tìmto zákonùm, zejména vyhláškou MPSV ÈR è 504/2006 Sb, kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znìní pozdìjších pøedpisù, poskytuje prostøednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi pomoc k zajištìní základních životních podmínek osobám, které se nacházejí ve stavu hmotné nouze Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou: Pøíspìvek na živobytí, Doplatek na bydlení, Mimoøádná okamžitá pomoc Výkon státní správy rozhoduje o nároku, výši a formì poskytování dávek, provádí jejich výplatu, samostatnì posuzuje, zda je žadatel osobou v hmotné nouzi, provádí sociální šetøení, posuzuje celkové majetkové a sociální pomìry žadatele, rozhoduje o pøeplatcích na dávkách pomoci v hmotné nouzi (dále jen PHN), posuzuje neodùvodnitelnost zátìže systému pomoci v hmotné nouzi, s dlouhodobým pøíjemcem dávky PHN vypracovává aktivizaèní plán, s osobou, jež je ohrožena sociálním vylouèením a žádá o dávku Mimoøádná okamžitá pomoc vypracovává program individuálního motivaèního postupu, rozhoduje o ustanovení zvláštního pøíjemce dávky, dohlíží, jak zvláštní pøíjemce plní své povinnosti Výkon samosprávy poskytuje informace k pøekonání okamžité nepøíznivé sociální situace, zapojuje obèana do vyhledávání zpùsobù øešení této situace, vede jej k vlastní odpovìdnosti, poskytuje základní sociální poradenství vedoucí k øešení hmotné nouze a jejímu pøedcházení, spolupracuje s obcemi, na jejichž území má trvalý pobyt osoba v hmotné nouzi ODDÌLENÍ SOCIÁLNÌ-PRÁVNÍ OCHRANY plní úkoly orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností dle zákona è 359/1999 Sb, o sociálnì právní ochranì dìtí, ve znìní pozdìjších pøepisù, ve vazbì na zákon è 94/1963 Sb, zákon o rodinì, ve znìní pozdìjších pøedpisù a další právní pøedpisy vztahujících se k sociálnì-právní ochranì dìtí, zajiš uje sociálnì-právní ochranu dìtí v samostatné i pøenesené pùsobnosti Výkon státní správy vyhledává a zamìøuje se zejména na dìti ve smyslu ust 6 odst 1 zákona è 359/1999 Sb, o sociálnì-právní ochranì dìtí, ve znìní pozdìjších pøedpisù, sleduje nepøíznivé vlivy pùsobící na dìti, zjiš uje pøíèiny jejich vzniku a èiní opatøení k omezení jejich pùsobení, pùsobí na rodièe, aby plnili povinnosti vyplývající z rodièovské zodpovìdnosti a spolupracuje s nimi pøi øešení nedostatkù ve výchovì dìtí, projednává s dítìtem nedostatky v chování, poskytuje a zprostøedkovává rodièùm poradenství pøi výchovì a vzdìlávání dítìte, v rámci poradenské èinnosti poøádá pøednášky èi kurzy zamìøené na øešení výchovných, sociálních a jiných problémù souvisejícíh s péèí o dítì a jeho výchovou, sleduje, zda je na základì kontrolních oprávnìní zamezováno v pøístupu dìtí do prostøedí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující, rozhoduje o výchovných opatøeních, podává návrhy soudu na opatøení na ochranu dìtí vèetnì návrhu na pøedbìžné opatøení podle pøíslušných ustanovení Obèanského soudního øádu, podává návrhy na zahájení soudního øízení v souladu s pøíslušnými ustanoveními zákona è 359/1999 Sb, o sociálnì-právní ochranì dìtí, ve znìní pozdìjších pøedpisù, napø ve vìcech ústavní výchovy, omezení èi zbavení rodièovské zodpovìdnosti nebo pozastavení jejího výkonu, dále návrh na rozhodnutí o splnìní podmínky osvojení spoèívající v tom, že rodièe neprojevují zájem o své dítì, atd poskytuje pomoc pøi sepisování návrhù na zahájení øízení na stanovení, zvýšení èi snížení výživného pro nezletilé dìti, návrhy na zmìnu výchovy, zmìnu pøíjmení, úpravu práv a povinností ve výchovì k nezletilým dìtem, úpravu styku s nezl dítìtem èi další návrhy související s výchovou a péèí o nezl dìti, na základì spolupráce se soudy podává zprávy o výchovných pomìrech nezletilých a navrhuje opatøení ve vìcech další výchovy dìtí, rozhoduje o pøíspìvku na úhradu pobytu a péèe poskytované v zaøízení pro dìti vyžadující okamžitou pomoc, 24 25

15 èiní opatøení na ochranu dìtí, vykonává funkci opatrovníka a poruèníka, rozhoduje o svìøení dítìte do péèe budoucích osvojitelù, je-li dítì v ústavu z rozhodnutí soudu nebo z vùle rodièù, nejde-li o pøípad osvojení dítìte do ciziny nebo z ciziny, rozhoduje o svìøení dítìte do péèe fyzické osoby, která má zájem stát se pìstounem, je-li dítì v ústavu z rozhodnutí soudu nebo se souhlasem rodièù, spolupùsobí pøi zprostøedkovávání osvojení, pìstounské péèe pro dìti na pøechodnou dobu a pìstounské péèe, poskytuje poradenskou pomoc osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pìstouny, poskytuje souèinnost soudu pøi výkonu rozhodnutí o výchovì nezletilých dìtí, provádí výchovná opatøení (dohled, napomenutí, omezení), sjednává umístìní dítìte do pøíslušného zaøízení pro výkon ústavní výchovy, vydává ústavnímu zaøízení písemný souhlas k povolení pobytu dítìte mimo ústav, sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy, pravidelnì navštìvuje nejménì jednou za 3 mìsíce dìti, kterým byla soudem naøízena ústavní výchova èi uložena ochranná výchova, sleduje vývoj dìtí, které byly svìøeny do výchovy jiných fyzických osob než rodièù, poskytuje pomoc pøi zajiš ování péèe o dìti vyžadující zvýšenou pozornost, podává žádost o umístìní dítìte v zaøízení pro dìti vyžadující okamžitou pomoc, plní úkoly v oblasti sociálnì-právní ochrany dìtí ve vztahu k cizinì, vede pøíslušnou spisovou dokumentaci, plní povinnosti pøi sdìlování údajù ze spisové dokumentace Výkon samosprávy organizuje výchovu obèanù k partnerským vztahùm a rodinnému životu, spolupracuje se státními i nestátními subjekty, které poskytují služby pro dìti, tìhotné ženy a rodiny s dìtmi, poskytuje výchovnou, poradenskou èinnost a zprostøedkovává psychoterapeutickou péèi manželùm, rodièùm, dìtem a tìhotným ženám pøi øešení jejich rodinných, osobních a so-ciálních problémù, spolupracuje se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zaøízeními, obèanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi, rozhoduje o ustanovení zvláštního pøíjemce dávky dùchodového pojištìní Koordinátor sociální pomoci pro mládež a pro dospìlé obèany zajiš uje samostatný výkon agendy pøi oddìlení sociálnì-právní ochrany, která vyplývá ze zákona è 108/2006 Sb, o sociálních službách, zák è 359/ 1999 Sb, o sociálnì právní ochranì dìtí, ve znìní pozdìjších pøedpisù V rámci takto stanovené pùsobnosti vykonává: sociální práci s osobami ohroženými sociálním vylouèením osoby vracející se z výkonu trestu odnìtí svobody, osoby ohrožené trestnou èinností, osoby opouštìjící ústavní výchovu a osoby, jejichž zpùsob života mùže vést ke konfliktùm se spoleèností, poskytuje sociální poradenství a koordinuje poskytování dalších sociálních služeb výše uvedeným osobám, spolupracuje s Vìzeòskou službou ÈR, Mediaèní a probaèní službou ÈR, se zaøízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, s orgány èinnými v trestním øízení, vede evidenci o rejstøících trestné èinnosti nezletilých, mladistvých a rejstøíky výchovných problémù dìtí a mladistvých, pravidelnì navštìvuje nejménì jednou za 3 mìsíce mladistvé ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnìtí svobody, vydává ústavnímu zaøízení písemný souhlas k povolení pobytu dítìte mimo ústav, je orgánem sociálnì-právní ochrany pøíslušným podle zákona o soudnictví ve vìcech mládeže Komise pro sociálnì-právní ochranu dìtí je zvláštním orgánem obce pro výkon pøenesené pùsobnosti, jehož statut a pùsobnost jsou zakotveny v zák è 359/1999 Sb, o sociálnì právní ochranì dìtí, ve znìní pozdìjších pøedpisù, rozhoduje v souladu s pøíslušnými ustanoveními zákona è 359/1999 Sb, o sociálnì právní ochranì dìtí o vydání povìøení k výkonu sociálnì-právní ochrany, navrhuje a posuzuje pøedložené sociálnì preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných, doporuèuje provést opatøení, která by mìla být uskuteènìna v oblasti ochrany dìtí pøed sociálnì patologickými jevy, a pøipravuje programy péèe o problémové skupiny dìtí, na žádost tajemníka obecního úøadu posuzuje jednotlivé pøípady provádìní sociálnì-právní ochrany a vydává k nim stanoviska, koordinuje výkon sociálnì-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšíøenou pùsobností 26 27

16 Odbor dále zajiš uje: Výkon státní správy plní úkoly napomáhající výkonu práv pøíslušníkù romské komunity a integraci pøíslušníkù romské komunity do spoleènosti ve smyslu zákona è 273/ 2001 Sb, o právech pøíslušníkù národnostních menšin a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, v oblasti zdravotnictví eviduje a vydává recepty s modrým pruhem, plní dílèí úkoly v souvislosti s protidrogovou koordinací na území obce s rozšíøenou pùsobností, zajiš uje sociální službu èi jinou formu pomoci osobám s trvalým pobytem na území správního obvodu obce s rozšíøenou pùsobností, které se nacházejí v situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by mohlo vážnì ohrozit jejich zdraví nebo život, zjiš uje nezbytnost potøeby poskytnout službu sociální péèe osobì nacházející se ve zdravotnickém zaøízení a zprostøedkovává její poskytnutí, zastupuje osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce, pøi uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby Výkon samosprávy plní funkci zøizovatele pøíspìvkové organizace Sociální služby mìsta Lipníku nad Beèvou, pøíspìvková organizace, koordinuje poskytování sociálních služeb na území obce, zjiš uje potøeby sociálních služeb na území obce, zajiš uje dostupnost informací o poskytovaných sociálních službách na území obce, zajiš uje vypravení pohøbu u zemøelých osamìlých obèanù, spolupracuje s dalšími obcemi a poskytovateli sociálních služeb podílí se na realizaci protidrogové politiky na svém území, za tím úèelem spolupracuje se státními orgány, s orgány kraje a s poskytovateli služeb v oblasti protidrogové politiky, v pøípadì potøeby zpracovává a pøijímá místní plán protidrogové politiky, který schvaluje zastupitelstvo obce, v pøípadì potøeby se podílí na financování programù protidrogové politiky, za úèelem koordinace protidrogové politiky na svém území plní funkci místního protidrogového koordinátora Úøad práce v Pøerovì Dislokované pracovištì Lipník 1 Odbor zprostøedkování zamìstnání, Detašované pracovištì Lipník nad Beèvou Adresa: Bratrská 358/3, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: vedoucí detašovaného pracovištì Telefon: Fax: Úøední hodiny: pondìlí, støeda: 8,00 17,00 hod úterý, ètvrtek, pátek: 8,00 13,00 hod Úøad práce v rámci své pùsobnosti plní zejména tyto úkoly: provádí zprostøedkování zamìstnání uchazeèùm o zamìstnání a zájemcùm o zamìstnání a poskytuje další služby v oblasti zamìstnanosti podle zákona è 435/2004 Sb, o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, poskytuje fyzickým osobám a zamìstnavatelùm poradenské, informaèní a další služby v oblasti zamìstnanosti, pøipravuje podklady k zabezpeèení uplatòování nástrojù aktivní politiky zamìstnanosti podle zákona è 435/2004 Sb, o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a poskytování pøíspìvkù z prostøedkù na aktivní politiku zamìstnanosti a vyplácí podporu v nezamìstnanosti a podporu pøi rekvalifikaci, vede pro úèely zamìstnanosti evidenci volných pracovních míst, evidenci zájemcù o zamìstnání, evidenci uchazeèù o zamìstnání, evidenci osob se zdravotním postižením, poskytuje na žádost orgánu sociálního zabezpeèení údaje o vedení fyzické osoby v evidenci uchazeèù o zamìstnání, o poskytování podpory v nezamìstnanosti a podpory pøi rekvalifikaci a dále informace o souèinnosti uchazeèe o zamìstnání s úøadem práce pøi zprostøedkování zamìstnání, pøijímá žádosti o uznání osobou zdravotnì znevýhodnìnou 28 29

17 2 Odbor státní sociální podpory, oddìlení dávek, Kontaktní místo Lipník nad Beèvou Adresa: Bratrská 358/3, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: vedoucí kontaktního místa Telefon: Úøední hodiny: pondìlí, støeda: 8,00 17,00 hod úterý, ètvrtek, pátek: 8,00 13,00 hod Charakteristika èinnosti: Posláním odboru je poskytovat odborné poradenství a zajiš ovat nebo zprostøedkovat dávky státní sociální podpory Na jednotlivých oddìleních odboru mùže obèan získat základní informace o dávkách státní sociální podpory K dispozici jsou formuláøe nutné k podání žádosti o dávky státní sociální podpory, k nahlédnutí jsou právní pøedpisy týkající se sociálního zabezpeèení a nejrùznìjší informaèní materiály z této oblasti Samotné podání žádosti však automaticky neznamená, že na dávku státní sociální podpory existuje nárok Zamìstnanci odboru odpoví na dotazy osobnì, telefonicky, písemnì, pøípadnì doporuèí kontakty na pøíslušná pracovištì, státní i nestátní instituce Dávky státní sociální podpory Pøídavek na dítì Nárok má nezaopatøené dítì do 26 let, které žije v rodinì s pøíjmem nižším, než je ètyønásobek životního minima rodiny Pro výpoèet dávky se posuzuje pøíjem za pøedchozí kalendáøní rok Pøídavek je vyplácen ve tøech úrovních v závislosti na pøíjmu rodiny Výše dávky je stanovena jako násobek èástky životního minima dítìte a pøíslušného koeficientu Sociální pøíplatek Nárok má rodiè, který se stará o alespoò jedno nezaopatøené dítì, pokud rozhodný pøíjem v rodinì nedosahuje 2,20 násobek životního minima rodiny Pro výpoèet dávky se posuzuje pøíjem za pøedchozí kalendáøní ètvrtletí Výše sociálního pøíplatku je odstupòována podle vìku dítìte a pøíjmu rodiny Jako pøíklad lze uvést situaci úplných rodin s jedním dítìtem bez dalších sociálních událostí Sociální pøíplatek se zvyšuje v pøípadech, kdy dítì je dlouhodobì tìžce zdravotnì postižené, dlouhodobì zdravotnì postižené nebo dlouhodobì nemocné, zohlednìny jsou také zdravotní postižení nebo osamìlost rodièe Vyšší sociální pøíplatek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dìtí souèasnì, a to v dobì do tøí let jejich vìku Sociální pøíplatek se také zvyšuje rodinám, kde dítì studuje na støední škole v denní formì studia, nebo na vysoké škole v prezenèní formì studia Pøíspìvek na bydlení Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytì pøíhlášen k trvalému pobytu, jestliže 30% (v Praze 35%) pøíjmù rodiny nestaèí k pokrytí nákladù na bydlení a zároveò tìchto 30% (v Praze 35%) pøíjmù rodiny je nižší než pøíslušné normativní náklady stanovené zákonem Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako prùmìrné náklady na bydlení podle velikosti obce a poètu èlenù v domácnosti Zahrnují pro nájemní byty èástky nájemého v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníkù obdobné náklady Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií Normativní náklady na bydlení jsou propoèítány na pøimìøené velikosti bytù pro daný poèet osob v nich trvale bydlících Výše pøíspìvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného pøíjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35) Rodièovský pøíspìvek Nárok má rodiè, jestliže po celý kalendáøní mìsíc osobnì, celodennì a øádnì peèuje o alespoò jedno dítì mladší 4 let Je-li dítì dloudobì zdravotnì postižené, nárok na rodièovský pøíspìvek je prodloužen do 7 let vìku dítìte Rodièovský pøíspìvek náleží, pokud dítì mladší 3 let navštìvuje jesle nebo obdobnou instituci pro pøedškolní dìti nejvýše 5 kalendáøních dnù v mìsíci Dítì, které dovršilo 3 roky vìku, mùže pravidelnì navštìvovat mateøskou školu nebo jiné obdobné zaøízení v rozsahu nepøevyšujícím 4 hodiny dennì Pøíjem rodièe není zkoumán, rodiè mùže být výdìleènì èinný, aniž ztratí právo na pobírání rodièovského pøíspìvku Po dobu své výdìleèné èinnosti však musí zajistit péèi o dítì jinou zletilou osobou Výše rodièovského pøíspìvku je stanovena ve výši èástky odpovídající 40% prùmìrné mìsíèní mzdy v nepodnikatelské sféøe za kalendáøní rok, který o 2 roky pøedchází kalendáønímu roku, v nìmž se rodièovský pøíspìvek poskytuje Pro rok 2007 se tedy vychází z prùmìrné mzdy roku 2005 a rodièovský pøíspìvek od 1 ledna do 31 prosince 2007 èiní 7582 Kè mìsíènì 30 31

18 Pøíspìvek na školní pomùcky Nárok má dítì, které bylo pøihlášeno k zápisu k povinné školní docházce a má nárok na pøídavek na dítì Pøíspìvek na školní pomùcky náleží dítìti jen jednou a vyplatí se v roce, kdy dítì nastupuje do 1 tøídy Výše pøíspìvku na školní pomùcky èiní 1000 Kè Dávky pìstounské péèe Pøíspìvek na úhradu potøeb dítìte Nárok má nezaopatøené dítì svìøené do pìstounské péèe nejdéle do 26 let, pokud žije ve spoleèné domácnosti s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pìstounem Výše pøíspìvku na úhradu potøeb nezaopatøeného dítìte èíní 2,30násobek životního minima dítìte V pøípadì zdravotnì postiženého dítìte se koeficient, kterým se násobí životní minimum dítìte, zvyšuje úmìrnì stupni postižení a èiní 2,35 u dlouhodobì nemocného dítìte, 2,90 u dlouhodobì zdravotnì postiženého dítìte a 3,10 u dlouhodobì tìžce zdravotnì postiženého dítìte Výše pøíspìvku pro nezaopatøené nezletilé dítì se stanoví jako souèin èástky životního minima dítìte a koeficientu 1,40 Odmìna pìstouna Nárok má pìstoun, kterému bylo svìøeno dítì do pìstounské péèe Výše odmìny pìstouna je stanovena jako souèin životního minima jednotlivce a koeficientu 1,00 za každé dítì svìøené do pìstounské péèe K 1 lednu 2007 èiní odmìna pìstouna za jedno dítì Kè mìsíènì Pøíspìvek na nákup motorového vozidla Nárok má pìstoun, který se v pìstounské péèi stará minimálnì o ètyøi dìti Další podmíkou je, že toto vozidlo pìstoun nepoužívá k výdìleèné èinnosti Výše dávky závisí na cenì motorového vozidla a mùže èinit až 70% ceny, maximálnì však Kè Tento pøíspìvek mùže být poskytnut též na opravu vozidla Porodné Nárok na tuto jednorázovou dávku má žena, která porodila dítì Jestliže žena, která porodila dítì, zemøela a nebylo jí porodné vyplaceno, má na dávku nárok otec dítìte Na porodné má rovnìž nárok osoba, která pøevzala dítì do jednoho roku do trvalé péèe nahrazující péèi rodièù Výše závisí na poètu souèasnì narozených dìtí Je stanovena jako souèin èástky životního minima dítìte a koeficientu, jehož hodnota èiní pøi narození 1 dítìte 11,10 a pøi narození dvou a více dìtí souèasnì 16,60 Pohøebné Pohøebné náleží jednorázovì osobì, která vypravila pohøeb, a to za podmínky, že zemøelá osoba mìla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ÈR nebo že se pohøeb konal na území ÈR Výše pohøebného je stanoveno pevnou èástkou ve výši 5000 Kè Odmìna pìstouna ve zvláštních pøípadech Nárok má pìstoun, který se stará alespoò o tøi dìti v pìstounské péèi, nebo je-li pìstounovi svìøeno alespoò jedno dlouhodobì tìžce zdravotnì postižené dítì vyžadující mimoøádnou péèi, není-li pìstoun výdìleènì èinný Výše odmìny pìstouna ve zvláštních pøípadech èiní za kalendáøní mìsíc souèin èástky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,50 Za každé další dítì v pìstounské péèi se odmìna pìstouna zvyšuje o 0,5 životního minima jednotlivce za každé svìøe-né dítì a o 0,75 životního minima jednotlivce, jde-li o další dlouhodobì tìžce zdravot-nì postižené dítì vyžadující mimoøádnou péèi Pøíspìvek pøi pøevzetí dítìte Nárok na tuto jednorázovou dávku má pìstoun, který pøevzal dítì do pìstounské péèe Výše pøíspìvku pøi pøevzetí dítìte èíní 4,45násobek životního minima dítìte 32 33

19 Kontakty na mìstské a obecní úøady Obec Lipník nad Beèvou Mìstský úøadnám T G Masaryka 89/ Lipník nad Beèvou Bohuslávky Obecní úøad Bohuslávky Lipník nad Beèvou Dolní Nìtèice Obecní úøad Dolní Nìtèice Sobìchleby Dolní Újezd Obecní úøad Dolní Újezd Dolní Újezd Starosta Místostarosta Ing MiloslavPøikryl uvolnìný Pavel Šoltys uvolnìný Maria Stratilová neuvolnìná Stanislav Ocelka Sociální komise NE František Lacina Miroslav Dohnálek Sociální komise NE Ing Eduard Rýèek uvolnìný Zdislava Házová neuvolnìná Sociální komise ANO Kontaktní osoba Zdislava Házová Telefon krizový krizový ústøedna krizový úøad zamìstnání krizový krizový Obec Hlinsko Obecní úøad Hlinsko Lipník nad Beèvou Horní Nìtèice Obecní úøad Horní Nìtèice Sobìchleby Jezernice Obecní úøad Jezernice Lipník nad Beèvou Kladníky Obecní úøad Kladníky Lipník nad Beèvou Lhota Obecní úøad Lhota Lipník nad Beèvou Starosta Místostarosta Jan Skopalík Josef Šromota Sociální komise ANO Kontaktní osoba Mgr Radostová Jiøí Hanák Roman Koláø Sociální komise NE Ing Dušan Poøízka uvolnìný RSDr Antonín Jemelka Sociální komise NE Antonín Ulman Božena Strnadlová neuvolnìná Sociální komise NE Bc Kateøina Øiháková neuvolnìná Ing Jana Skopalová neuvolnìná Sociální komise NE Telefon úøad zamìstnání krizový krizový krizový zamìstnání krizový 34 35

20 Turistické informaèní centrum Obec Osek nad Beèvou Obecní úøad Osek nad Beèvou Osek nad Beèvou Radotín Obecní úøad Radotín Sobìchleby Sobìchleby Obecní úøad Sobìchleby Sobìchleby Týn nad Beèvou Obecní úøad náves B Smetany 68 Týn nad Beèvou Lipník nad Beèvou Starosta Místostarosta Ing Anna Caletková uvolnìná Ing Ladislav Suchánek Sociální komise NE Ing Antonín Dolák Ing Rùžena Caletková neuvolnìná Sociální komise NE Jaromír Dohnal uvolnìný MgrBøetislav Kratochvíl Sociální komise ANO Kontaktní osoba Jana Volfová Josef Vaculin uvolnìný Mgr Jiøí Øehula Sociální komise ANO Kontaktní osoba Pí Mizerová Telefon krizový zamìstnání krizový krizový práce Adresa: Lipník nad Beèvou, nám T G Masaryka 41 Telefon: Internetový odkaz: Provozní doba: pondìlí støeda, pátek: hod ètvrtek: hod V turistické sezonì (od 1 kvìtna do 30 záøí): pondìlí pátek: hod sobota -nedìle: hod INFORMACE: ubytovací a stravovací možnosti okresu Pøerov, aktuální adresy a telefonní èísla úøadù a firem, kulturní a sportovní akce, vlakové a autobusové spojení, historie mìsta, pøírodní zajímavosti Olomouckého kraje, zajímavosti okolí, k nahlédnutí aktuální program jednání zastupitelstva mìsta Lipník nad Beèvou SLUŽBY: prodej propagaèních materiálù (brožury, pohlednice, suvenýry), prodej turistických map a cyklomap, prodej turistických známek, pøíjem inzerce a pøíspìvkù do Lipenských listù, internet pro veøejnost, pøíjem inzerce do vývìsky v podloubí ul 28 øíjna Veselíèko Obecní úøad Veselíèko Veselíèko Jiøí Gogela uvolnìný Petr Suchánek Sociální komise NE krizový

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek úvodní slovo Vážení spoluobèané, je mi ctí pøipojit pár úvodních slov k pøedkládanému

Více

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu

Pøedsedou Mezinárodní konference práce bude Èech. Informace pøedsedkynì. Dotazy a odpovìdi k plnìní poskytovaných z fondu 12 Roèník 51 Praha 2. èervna 2006 10,20 Kè http://statorg.cmkos.cz Pøípadným autorùm pøíspìvkù do našeho èasopisu sdìlujeme, že honoráø za zveøejnìní mùže být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva

Pøedstavenstvo sdružení MUDr. Ondøej Pìè, pøedseda pøedstavenstva Iva Èervenková, DiS., èlen pøedstavenstva Bc. Regína Babická, èlen pøedstavenstva VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 1 ESET - HELP, obèanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 4 IÈO: 6293726 Tel.: 2/ 72 94 8 79 Tel./fax: 2/ 72 94 8 8 e-mail: esethelp@volny.cz, eset@mbox.vol.cz internet: www.esethelp.cz

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Pečovatelská služba Bánov

Pečovatelská služba Bánov Pečovatelská služba Bánov Kontaktní údaje: Pečovatelská služba Bánov Bánov 721, 687 54 Bánov Vedoucí služby: Mgr. Gabriela Hamadová T: 572 631 269 M: 724 651 283 gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz Provozní

Více

Zeman nebo Schwarzenberg? O prezidentovi rozhodne 2. kolo voleb 25. a 26. 1. 2013

Zeman nebo Schwarzenberg? O prezidentovi rozhodne 2. kolo voleb 25. a 26. 1. 2013 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 14. LEDNA 2013 CENA: 6 KÈ 2 EVROPA 2Zaèíná Evropský rok Obèanù 4 CESTOVÁNÍ Maroko, magická zemì PØÍLOHA Uvnitø tohoto èísla návrhy zmìn Stanov OS KOVO Zeman

Více

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice MĚSTSKÁ CHARITA České Budějovice Výroèní zpráva 2013 MĚSTSKÁ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Adresa: Žižkova 12/309, 370 01 Èeské Budìjovice IÈ: 600 727 09 Èíslo úètu: 7000029251/8040 (Oberbank AG, poboèka Èeské

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální)

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální) A. Text zákona. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991 ve znìní zákonù è. 231/1992 Sb., è. 591/1992 Sb., è. 600/1992 Sb., è. 273/1993 Sb., è. 303/ 1993

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více