KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku"

Transkript

1 KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

2 Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který od dubna 2006 probíhá v Lipníku nad Beèvou a obcích ve správním obvodu mìsta Lipník nad Beèvou jako obce s rozšíøenou pùsobností, jehož ukonèení je plánováno na èervenec 2007 Zadavatelem projektu je Mìsto Lipník n B a realizátorem je Centrum pro komunitní práci støední Morava Projekt je realizovaný v rámci Spoleèného regionálního operaèního programu (SROP) a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu Projekt probíhá v návaznosti na aktivity Krajského úøadu Olomouckého kraje Jeho cílem je dlouhodobì zvýšit kvalitu a dostupnost poskytovaných sociálních služeb, zjistit efektivnost stávajících poskytovaných sociálních služeb, podpoøit již existující sociální služby a naplánovat zavedení nových, kvalitnìjších a dostupnìjších forem sociálních služeb, zapojit jednotlivé subjekty (zadavatele, poskytovatele, uživatele a veøejnost) do sociální problematiky, potlaèit sociální vylouèení u nejvíce ohrožených skupin obyvatel Spolupracujeme s anglickou spoleèností GLE Greater London Enterprise a seznamujeme se s pøíklady dobré praxe v oblasti sociálního zaèleòování z Anglie Výstupem tohoto projektu bude zpracovaný Støednìdobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipnicku pro léta (komunitní plán) V rámci projektu komunitního plánování sociálních služeb na Lipnicku jsou vytvoøeny ètyøi pracovní skupiny, které jsou stále otevøené pro šikovné lidi Ti mají šanci podílet se na tvorbì budoucí podoby sociálních služeb na Lipnicku Pracovní skupiny se zabývají problematikou a nabídkou sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením, romskou komunitu, rodinu, mládež a dìti Pracovní skupiny se scházely podle potøeby od èervence roku 2006 do kvìtna roku 2007, zpravidla jednou za mìsíc Aktivnì je do projektu zapojeno témìø padesát lidí, kteøí se podílejí na analýzách, dotazníkových šetøeních a poznatky využívají pøi práci na strategické èásti Støednìdobého plánu rozvoje sociálních služeb na Lipnicku pro léta Dále se zúèastòují navazujících aktivit, ke kterým patøí akce: Projedeme mìsto s vozíèkáøem, Cesta za pøíklady dobré praxe v sociálních službách, semináøe Zavádìní standardù kvality sociálních služeb, atd Veøejnost je pravidelnì informována prostøednictvím veøejných setkání, tisku a má možnost úèastnit se jednání pracovních skupin projektu Tímto katalogem, který navazuje na letáèek Sí pomoci na Lipnicku se Vám snažíme podat ucelené informace o dostupných poskytovatelích sociálních služeb S jakýmikoliv dotazy se mùžete obrátit na koordinátorku projektu komunitního plánování sociálních služeb na Lipnicku, která tímto srdeènì dìkuje všem, kteøí se na tvorbì katalogu podíleli Realizátor projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Lipnicku: Centrum pro komunitní práci støední Morava Adresa: Horní námìstí 12, Pøerov Statutární zástupce: Bc Roman Haken, øeditel Kontaktní osoba: Gabriela Mikešková, koordinátorka projektu Telefon: , Webové stránky: wwwcpkpcz Obsah Úvodní slovo 2 Poskytovatelé sociálních služeb Sociální služby Lipník nad Beèv ou, pøíspìvková organizace 4 Oblastní charita Lipník nad Beèvou 7 Další organizace pùsobící v sociální oblasti na Lipnicku Osoby se zdravotním postižením: ALFA HANDICAP Sdružení obèanù se zdravot postižením pøerov regionu, místní organizace Svaz diabetikù Èeské republiky, územní orgaizace Lipník n B Senioøi: Klub senior ù Lipník nad Beèvou 14 Rodina, mládež a dìti: Dìtský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíèko 1 15 Dìtský domov a Školní jídelna, Lipník nad Beèvou, Tyršova Základní šk ola Lipník nad Beèvou, Osecká Støedisko volného èasu Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace 17 Romská komunita: Romské sdružení AMARY FAJTA 19 Obèanské sdružení Moravská brána v Lipníku nad Beèvou 19 Úøady a instituce Mìstský úøad Lipník nad Beèvou, odbor sociálních vìcí a zdravotnictví 22 Úøad práce v Pøerovì, Dislokované pracovištì Lipník 29 1 Odbor zprostøedkování zamìstnání 29 2 Odbor státní sociální podpory, oddìlení dávek 30 Kontakty na mìstské a obecní úøady 34 Turistické informaèní centrum 37 Kontaktní centrum Dobrovolnického centra pøi CpKP støední Morava 38 Organizace pùsobící v sociální oblasti mimo Lipnicko Hospic na Svatém Kopeèku Olomouc 40 Domov pro seniory Hranice 42 Støedisko rané péèe Olomouc KAPPA Help, os, Kontaktní centrum Pøerov, Kontaktní centrum Hranice Dobrovolnické centrum pøi CpKP støední Morava 46 Kontaktní telefonní èísla Dùležitá telefonní èísla 48 Odkazy na související webové stránky

3 Úvodní slovo Vážení spoluobèané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb, mìsto Lipník nad Beèvou chce být mìstem pøíjemným pro život všech obèanù a být vstøícné a vnímavé k jejich potøebám Máme radost že Vám mùžeme pøedložit první Katalog poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Zastupitelstvo našeho mìsta rozhodlo o zpracování komunitního plánu sociálních služeb pro naše mìsto Centrem pro komunitní práci støední Morava Uvedené rozhodnutí vychází z potøeby mìsta zkvalitòovat a rozšiøovat sí sociálních služeb V životì nastávají situace, do kterých se mùže dostat každý z nás, kdy potøebuje využít sám pro sebe èi pro své blízké nìkterou ze sociálních služeb Tento katalog Vám jistì usnadní orientaci v poskytovaných ucelených sociálních službách na Lipnicku a také Vám poskytne potøebné informace k výbìru služby, která pro Vás bude nejvhodnìjší Chtìl bych podìkovat všem, kteøí se spolupodíleli pøi zpracování Katalogu poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku, za jejich práci a popøát jim hodnì síly a úspìchù pøi práci v sociální sféøe Poskytovatelé sociálních služeb Doufám, že tento katalog si najde cestu ke svým uživatelùm a poslouží úèelu, pro který byl vydán Uživatelùm služeb pøeji aby na své nelehké cestì životem vždy našli potøebnou pomoc v podobì vstøícného poskytovatele sociální služby Ing Miloslav Pøikryl starosta mìsta Lipník nad Beèvou 2 3

4 Sociální služby Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace Adresa: Souhradní 1393, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Dana Navrátilová, øeditelka Telefon: , Webové stránky: wwwmesto-lipnikcz (odkaz na organizace mìsta) Komu je služba urèena: obèanùm, kteøí potøebují zajistit sociální péèi a pomoc vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a vìku, obèanùm, kteøí bez pomoci nemohou pøekonat obtížnou sociální situaci Èasová dostupnost: Služba je dostupná v pracovní dny po pá od 630 do 1500 hod Ostatní dny po domluvì pøedem na uvedených telefonních èíslech Historie: V kvìtnu roku 1985 byl uveden do provozu Dùm s peèovatelskou službou, na Zahradní 1335 Po výstavbì Domova penzionu pro dùchodce v listopadu roku 1994, který stavebnì navázal na stávající Dùm s peèovatelskou službou vznikla dnem pøíspìvková organi-zace Sociální služby Lipník nad Beèvou jejímž pøedmìtem èinnosti je zajiš ovat pomoc a podporu osobám za úèelem sociálního zaèlenìní a prevence sociálního vylouèení v dùsledku nepøíznivé sociální situace V souèasné dobì poskytujeme tyto služby: základní sociální poradenství poskytování služby sociální péèe peèovatelské služby provozování domù s peèovatelskou službou poskytování pøechodného ubytování v ubytovnách Venedik provozujeme klub pro seniory Peèovatelská služba Peèovatelská služba je poskytována jako ambulantní a terénní služba a je zajiš- ována nejen v obou Domech s peèovatelskou službou Zahradní 1335 a Souhradní 1393, Lipník nad Beèvou, ale také v domácnostech klientù mìsta a pøilehlých obcích Peèovatelská služba zajiš uje: pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe o vlastní osobu, pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc pøi zajištìní stravování, donášku nebo dovoz obìda, pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti, nákupy a nutné pochùzky, úklid domácnosti, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím, doprovod na lékaøská vyšetøení, pomoc pøi uplatòování práv a oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí, zabezpeèuje výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti, zabezpeèuje pedikúru Peèovatelská služba se poskytuje i ve støedisku osobní hygieny Domu s peèovatelskou službou, kde se provádí celková koupel vèetnì umytí vlasù Žádost o peèovatelskou službu si potenciální klienti mohou podat v sídle organizace Sociálních služeb Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace, Souhradní 1393, Lipník nad Beèvou Dùm s peèovatelskou službou, Souhradní 1393 /bývalý Domov penzion pro dùchodce/ Dùm s peèovatelskou službou je dùm s byty zvláštního urèení Bydlení nabízí v 52 jednolùžkových a 8 dvoulùžkových bytech Každý byt je vybaven kuchyòskou linkou a elektrickým sporákem, ostatní nábytek si klienti pro pocit zachování domova vezmou vlastní Každý byt má sprchový kout a WC V budovì je umístìna ordinace lékaøe, kadeønictví, v pøízemí je jídelna pro ubytované i pro zájemce z øad ostatních obèanù Je zde umístìna prádelna, støedisko osobní hygieny, které je využíváno hlavnì klienty, kteøí nemají možnost vykoupat se doma Návštìvy obyvatel Domu s peèovatelskou službou mají možnost využít pøechodného ubytování ve zvláštním pokoji V Domì s peèovatelskou službou jsou poøádány rùzné pøednášky, vystoupení, ukázky cvièení rehabilitaèní, cvièení pro seniory, které poøádá Støedisko volného èasu Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace, v rámci Akademie III vìku a jsou urèené nejen pro obyvatele, ale i pro širokou veøejnost Žádosti o pøidìlení 4 5

5 Oblastní charita Lipník nad Beèvou bytu v Domì s peèovatelskou službou jsou k dispozici na Mìstském úøadu Lipník nad Beèvou, odboru sociálních vìcí a zdravotnictví a u Sociálních služeb Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace Adresa: Dùm s peèovatelskou službou Souhradní 1393, Lipník nad Beèvou Dùm s peèovatelskou službou, Zahradní 1335, Lipník nad Beèvou Dùm s peèovatelskou službou je dùm s byty zvláštního urèení Bydlení nabízí ve 46 jednolùžkových a 2 dvoulùžkových bytech Každý byt je vybaven kuchyòskou linkou, elektrickým sporákem, má vlastní sociální zaøízení Ostatní nábytek si budoucí obyvatel vezme vlastní Klienti Domu s peèovatelskou službou využívají všech služeb, které nabízí vedlejší Dùm s peèovatelskou službou tzn prádelnu, støedisko osobní hygieny, lékaøskou ordinaci, kadeønictví, jídelnu, pedikúru, veškeré kulturní akce, protože oba domy jsou stavebnì spojeny Stejnì tak obyvatelé Domu s peèovatelskou službou mohou využívat pøechodného ubytování pro své návštìvy ve zvláštním pokoji Žádosti o pøidìlení bytu v Domì s peèovatelskou službou jsou k dispozici na Mìstském úøadu Lipník nad Beèvou, odboru sociálních vìcí a zdravotnictví a u Sociálních služeb Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace Adresa: Dùm s peèovatelskou službou Zahradní 1335, Lipník nad Beèvou Ubytovna Venedik Poskytuje pøechodné ubytování matkám s dìtmi, které se ocitli v nepøiznivé sociální situaci a nemohou ji bez pomoci sami pøekonat Klientùm je poskytnuto ubytování v samostatných pokojích, vždy v každé buòce jsou k dispozici 4 pokoje, spoleèné sociální zaøízení a kuchyò s dvouplotýnkovým vaøièem Pokoje si každý klient vybaví svým nábytkem Žádosti o ubytování je možné podat na Mìstském úøadu Lipník nad Beèvou, odboru sociálních vìcí a zdravotnictví Adresa: Venedik 1426 a Venedik Lipník nad Beèvou Adresa: Novosady 156, Lipník nad Beèvou 28 øíjna 36, Lipník nad Beèvou (od ) Kontaktní osoba: Nadìžda Vrbíková, øeditelka Telefon: , Webové stránky: wwwfarnostlipnikcz Èíslo úètu: /0100 Komu je služba urèena: seniorùm, osobám zdravotnì znevýhodnìným, osobám se sníženou sobìstaèností, sociálnì slabým jednotlivcùm a rodinám, osobám v tísni nebo v krizi Historie: Zøizovatelem Oblastní charity Lipník nad Beèvou je Arcibiskupství olomoucké Oblastní charita Lipník nad Beèvou má od samostatnou právní subjektivitu a je nestátní neziskovou organizací, registrovanou u Ministerstva kultury ÈR Oblast pùsobení: Bohuslávky, Bezuchov, Dolní Nìtèice, Dolní Újezd, Hlinsko, Horní Nìtèice, Jezernice, Kladniky, Lhota, Lipník nad Beèvou vèetnì místních èástí, Oprostovice, Osek nad Beèvou, Radotín, Sobìchleby, Týn nad Beèvou, Veselíèko Poskytujeme tyto služby: Charitní ošetøovatelskou službu Charitní peèovatelskou službu Sociální poradnu Pùjèovnu kompenzaèních pomùcek Nabízíme: Charitní ošacení a vybavení domácnosti Dobrovolnou èinnost 6 7

6 Charitní ošetøovatelská služba nestátní zdravotnické zaøízení Zajiš uje domácí zdravotní péèi všem potøebným pøímo v jejich domácnostech v Lipníku nad Beèvou a spádových obcích na základì doporuèení obvodního lékaøe Zdravotní péèe je hrazena z prostøedkù zdravotního pojištìní a provádí ji registrované zdravotní sestry Peèujeme o klienty v akutních, chronických i terminálních stavech onemocnìní Kontaktní osoba: vrchní sestra Telefon: , Èasová dostupnost: Po Ne: hod; hod Charitní peèovatelská služba Jedná se o terénní peèovatelskou službu v domácnostech uživatelù v Lipníku nad Beèvou a ve všech spádových obcích Služba je placena dle ceníku, který je v souladu s vyhláškou Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR a novì platnými pøedpisy Pøedností charitní ošetøovatelské a peèovatelské služby je poskytování komplexní péèe v domácím prostøedí Podporujeme aktivitu uživatelù našich služeb i jejich rodinných pøíslušníkù Poskytujeme napø: pomoc pøi bìžných úkonech péèe o vlastní osobu pomoc pøi osobní hygienì dovoz a pøíprava stravy nákupy a pochùzky, donášku lékù práce spojené s chodem domácností praní a žehlení prádla doprovod na vyšetøení k lékaøùm zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím další úkony dle pøání uživatelù Kontaktní osoba: vrchní sestra Telefon: , Èasová dostupnost: Po Pá: hod; hod Sociální poradna Sociální poradenství je bezplatné a nabízí pomoc: pøi øešení životních situací pøi vyplòování formuláøù pøi jednání s orgány vykonávajícími státní správu v oblasti dávek, sociálních služeb a služeb zamìstnanosti, radu a podání informací pøi vyøízení dávek sociální péèe, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociálního zabezpeèení, pøi zprostøedkování kontaktù s odborníky Kontaktní osoba: sociální pracovnice Telefon: , Èasová dostupnost: Po Pá: hod Pùjèovna kompenzaèních pomùcek Nabízíme našim klientùm i široké veøejnosti k zapùjèení a k vyzkoušení kompenzaèní a rehabilitaèní pomùcky napø: sedaèku do vany židle do sprchy chodítka WC židle polohovací postele mechanické vozíky elektrické vozíky Úhrada za zapùjèení pomùcek je stanovena ceníkem Kontaktní osoba: vrchní sestra Telefon: , Èasová dostupnost: Po Pá: hod 8 9

7 Charitní nabídka ošacení a vybavení domácnosti Slouží všem potøebným Oblast pùsobnosti není omezena Pøíjem ošacení: 1 sobota v mìsíci: hod Ve spolupráci s Diakonií Broumov poøádáme v mìsíci kvìtnu a listopadu mimoøádné charitativní sbírky šatstva, hraèek a potøeb pro domácnost Kontaktní osoba: sociální pracovnice Telefon: , Èasová dostupnost: Po Pá: hod DOBROVOLNÁ ÈINNOST Prodej výrobkù chránìných dílen a sociálních ústavù Každoroènì na jarmarcích v mìsíci èerven, èervenec, prosinec prodáváme drobné výrobky na námìstí v Lipníku nad Beèvou Výjezdy na poutní místa osobním autem V mìsíci kvìtnu a záøí poøádáme pro seniory a tìžce pohybující se spoluobèany výjezdy na Svatý Hostýn, zde pøijíždíme pøímo ke svatohostýnské bazilice Další organizace pùsobící v sociální oblasti na Lipnicku Mše svatá pro nemocné se vzpomínkou za zemøelé V listopadu dovezeme všechny zájemce na mši svatou do kostela sv Jakuba v Lipníku nad Beèvou, kde mohou pøijmout i svátost nemocných Tøíkrálová sbírka Každoroènì je vyhlášována sbírka Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahranièí a podpora charitního díla 10 11

8 Osoby se zdravotním postižením ALFA HANDICAP Sdružení obèanù se zdravot postižením pøerov regionu, místní organizace Adresa: Souhradní 1393, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Jaroslav Ocelka, pøedseda Telefon: Komu je služba urèena: osobám se zdravotním postižením Èasová dostupnost: Služba je dostupná vždy první ètvrtek v mìsíci od 1400 do 1600 hod Krátké pøedstavení organizace: ALFA HANDICAP Sdružení obèanù se zdravot postižením pøerov regionu, je regionálním sdružením obèanù se zdravotním postižením v okrese Pøerov Je nástupnickou organizací Sdružení zdravotnì postižených v ÈR, které ukonèilo svou èinnost pøed 4 lety Toto sdružení zastøešovalo jednotlivé specifické svazy jako: Svaz tìlesnì postižených v ÈR, Svaz postižených civilizaèními chorobami, Svaz zrakovì postižených, sluchovì postižených, vozíèkáøù a jiné Zánikem Sdružení zdravotnì postižených v ÈR zapoèal problém pro organizace se èleny s rùznými kombinovanými vadami Bylo tedy nutné založit organizaci, vyhovující všem zdravotnì postiženým To je nynìjší organizace ALFA HANDICAP, která sdružuje obèany se zdravotním postižením všech skupin Èinnost ALFA HANDICAP Sdružení obèanù se zdravot postižením pøerov regionu, místní organizace:: poskytování poradenství ve vìcech sociálnì-právních poøádání kulturnì poznávacích zájezdù podílí se na akci Okresní setkání zdravotnì postižených, která se koná každoroènì v mìsíci záøí poøádá také zájezd na setkání seniorù na Helfštýnì v mìsíci øíjnu ve spolupráci s Okresními svazy tìlesnì postižených a postižených civilizaèními chorobami zajiš uje rekondièní pobyty, které se konají od èervna do záøí v každém roce Okresní výbor ALFA HANDICAP poøádá pro èleny organizace dvakrát v roce spoleèné veèery èlenové ALFA HANDICAP Sdružení obèanù se zdravot postižením pøerov regionu, místní organizace mají možnost zapùjèení rotopedù, které organizace vlastní SVAZ DIABETIKÙ ÈESKÉ REPUBLIKY, územní organizace Lipník nad Beèvou Adresa: Osecká 349, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Táòa Willmannová, pøedsedkynì Telefon: Komu je služba urèena: obèanùm, kteøí potøebují pomoc vzhledem ke svému zdravotnímu stavu Krátké pøedstavení organizace: SVAZ DIABETIKÙ ÈESKÉ REPUBLIKY, územní organizace Lipník nad Beèvou, vznikla v roce 1996 a sdružuje na 70 èlenù z Lipnicka Snahou organizace je ve spolupráci s diabetology rozvíjet znalosti diabetikù, posilovat zvládání této nemoci cestou správné životosprávy, rozvíjením odpovìdnosti ke své nemoci Zde je uplatòováno heslo Kdo více zná, dodržuje rady lékaøe, zdravou výživu a životosprávu, žije déle SVAZ DIABETIKÙ ÈESKÉ REPUBLIKY rozvíjí spolupráci se spoleènostmi pracujícími ve prospìch diabetikù Èinnost SVAZU DIABETIKÙ ÈESKÉ REPUBLIKY, územní organizace Lipník nad Beèvou: Edukaèní oblast formou pøednášek, besed s odbornými lékaøi a pracovníky zdravotních pojiš oven je rozšiøována znalost diabetikù Edukaèní èinnost je urèena nejen pro èleny, ale organizace se snaží oslovit i neèleny, kteøí jsou na akce zváni Velký dùraz je kladen na prevenci, pohybovou aktivitu, dodržování léèebných postupù, pravidelné návštìvy v diabetologické poradnì Rehabilitaèní oblast aktivity zamìøené na pravidelné plavání spojené se cvièením ve vodì pod vedením odborné rehabilitaèní sestry Rekondièní oblast ogranizace edukaènì preventivních rekondièních pobytù, které pøedstavují ucelené zdratovní akce (edukaèní akce, pohybová aktivita, relaxace, zábava, vycházky, tématické výlety za poznáním regionu) Kulturní a zájmová oblast zájezdy za poznáním regionu, ale i kulturní akce Organizace je otevøená pro všechny diabetiky a vítá každého diabetika i rodinného pøíslušníka majícího zájem dozvìdìt se více o nemoci diabetu 12 13

9 Senioøi Rodina, mládež a dìti Klub seniorù Lipník nad Beèvou Adresa: Zahradní 1335, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Libuše Bednarèíková Komu je služba urèena: seniorùm Èasová dostupnost: Služba je dostupná každé úterý a ètvrtek od 1400 hod do 1600 hod Krátké pøedstavení: Klub seniorù Lipník nad Beèvou zajiš uje spoleèenské setkávání seniorù, poøádání spoleèných akcí s pøihlédnutím k zájmùm a možnostem návštìvníkù Klub seniorù Lipník nad Beèvou je umístìn v Domì s peèovatelskou službou, Zahradní 1335, Lipník nad Beèvou, dole v pøízemních prostorách Je vybaven pohodlným nábytkem a je urèen nejen pro obyvatele Domù s peèovatelskou službou, ale i pro širokou veøejnost Dìtský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíèko 1 Adresa: Veselíèko 1, Veselíèko Kontaktní osoba: Mgr Grygarová Vìra, øeditelka Telefon: Webové stránky: wwwddsveselickowzcz Komu je služba urèena: chlapcùm ve vìku plnìní povinné školní docházky ve výkonu ústavní a ochranné výchovy Krátké pøedstavení organizace: Hlavní náplní zaøízení je výkon ústavní a ochranné výchovy chlapcù ve vìku plnìní povinné školní docházky, kteøí jsou do zaøízení umis ováni prostøednictvím Dìtského diagnostického ústavu Svatý Kopeèek u Olomouce Základním dokumentem pro práci v zaøízení je zákon è 109/2002 Sb, o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zaøízeních a o preventivnì výchovné péèi ve školských zaøízeních a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù Dìtský domov a Školní jídelna, Lipník nad Beèvou, Tyršova 772 Adresa: Tyršova 772, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Mgr Marie Slámová, øeditelka Telefon: Komu je služba urèena: dìtem mimo vlastní rodinu ve vìku od 3 do 18 let, pøípadnì do doby než dokonèí pøípravu na budoucí povolání, které mají soudem naøízenou ústavní výchovu, nebo na základì pøedbìžného opatøení, které vydal soud spoleènì s pøíslušným orgánem sociálnì-právní ochrany dìtí 14 15

10 Krátké pøedstavení organizace: Dìtský domov a Školní jídelna, Lipník nad Beèvou, Tyršova 772, je školské zaøízení pro výkon ústavní výchovy Jeho èinnost se øídí pøedevším zákonem è 109/2002 Sb, o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zaøízeních a o preventivnì výchovné péèi ve školských zaøízeních a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù Zajiš uje výchovu dìtí mimo vlastní rodinu Rozmís ování dìtí zajiš- uje Dìtský diagnostický ústav Svatý Kopeèek u Olomouce Dìti jsou rozdìleny do tøí rodinných skupin, a to s ohledem na sourozenecké vazby Dìtský domov a Školní jídelna, Lipník nad Beèvou, Tyršova 772, prošel v loòském školním roce rekonstrukcí a od plnì splòuje podmínky pro zaøízení rodinného typu Byl navýšen poèet pedagogù a to na 9 pedagogických pracovníkù, vèetnì øeditele V zaøízení ve školním roce pracovali dva muži (pedagogové), jeden muž je provozním pracovníkem Tímto se podaøilo èásteènì vyrovnat mužské a ženské role v zaøízení a nastolit stav kopírující skuteèné pomìry v rodinì Do zaøízení jsou umís ovány i dìti s mentálním postižením, které navštìvují Základní školu se speciálními potøebami, dále dìti s rùznými vývojovými vadami a s poruchami chování Zaøízení je zatím jediné v Olomouckém kraji, které je plnì bezbariérové Základní škola Lipník nad Beèvou, Osecká 301 Adresa: Osecká 301, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Mgr Jarmila Slezáèková, øeditelka Telefon: Webové stránky: Komu je služba urèena: základní škola praktická: žákùm, kterým byly zjištìny speciálnì vzdìlávací potøeby na základì speciálnì pedagogického, popø psychologického vyšetøení školským poradenským zaøízením a jejich rozsah závažnosti je dùvodem k zaøazení do režimu speciálního vzdìlávání základní škola speciální: dìtem s tìžkým mentálním postižením školní družina: Dìti, které pocházejí z rodin neúplných èi dysfunkèních Krátké pøestavení organizace: Vzdìlávání žákù v základní škole praktické se uskuteèòuje pomocí speciálních metod, postupù, forem a prostøedkù vzdìlávání s využitím kompenzaèních, rehabilitaèních a uèebních pomùcek, speciálních uèebnic a didaktických materiálù v návaznosti na poskytování pedagogicko-psychologických služeb Žákùm s ohledem na rozsah speciálních vzdìlávacích potøeb náleží nejvyšší míra podpùrných opatøení Koncepce školy je založena na pøekonávání pøílišného verbalismu, preferuje aktivizující metody,projektové vyuèování, individualizaci výuky a pozitivní motivaci žákù Dále je zamìøena na hodnotový systém dìtí, øeší výchovné problémy a prosazuje týmový princip se zamìøením na dobrou komunikaci Hlavním úkolem v nejbližším období je rozvoj poèítaèového vzdìlávání na úrovni pøístupné tìmto dìtem a pøístup k jazykovému vzdìlávání formou nepovinného pøedmìtu Základní škola speciální je koncipována jako desetiletá organizaènì dìlená do 4 stupòù Dìti s tìžkým mentálním postižením jsou vzdìlávány podle Rehabilitaèního vzdìlávacího programu pomocné školy Školní družina je koncipována jako doplnìk rodinné výchovy, pøedevším u dìtí, které pocházejí z rodin neúplných èi dysfunkèních Úkolem školní družiny je pøedevším zájmová èinnost, rozvoj citových a osobnostních vztahù a návyk na soužití v kolektivu Ve školní družinì pracují s vychovatelky se souhrnným úvazkem 1,00 ve 2 oddìleních s kapacitou 20 dìtí Støedisko volného èasu Lipník nad Beèvou, pøíspìvko- vá organizace Adresa: Novosady 1380, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Vìra Škopová, øeditelka Telefon: Webové stránky: Krátké pøestavení organizace: Støedisko volného èasu Lipník nad Beèvou vzniklo jako pøíspìvková organizace Mìsta Lipník nad Beèvou v roce 1995 Organizace byla zøízena za úèelem zabezpeèování a poskytování veøejných služeb kultury a zabezpeèení èinností pro dìti, mládež a ostatní obèany v jejich volném èase V souèasné dobì je Støedisko volného èasu Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace, zaøízení, které organizuje nebo zprostøedkovává kulturní poøady, spoleèenské akce, filmová pøedstavení, organizuje pravidelnou a pøíležitostnou zájmovou èinnost, prázdninovou èinnost, spontánní aktivity, a to pro všechny vìkové kategorie 16 17

11 Zøizovatelem jsou požadavky na Støedisko volného èasu Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace rámcovì urèeny ve zøizovací listinì a jsou dále operativnì pøizpùsobovány mìnícím se podmínkám Akademie III vìku je program pro seniory, kde mají možnost se vzdìlávat, bavit a poznávat Støedisko volného èasu Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace od záøí roku 2006 volnoèasové aktivity organizuje v prostorách pavilonu na Komenského sadech è 1334 (za gymnáziem), kam jsme tuto èinnost pøestìhovali z budovy sídlištì Zahradní 1325 Jedná se o prostory pro tuto èinnost vhodnìjší, kde je možnost nabídku dále rozšiøovat a zkvalitòovat Èinnost Støediska volného èasu Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace zajiš uje 8 stálých zamìstnancù øeditelka, ekonomka, úèetní, 3 programové pracovnice a 2 úklidové pracovnice Dále spolupracujeme s týmem externích pracovníkù Støedisko volného èasu Lipník nad Beèvou, pøíspìvková organizace chce být zaøízením nabízejícím pestré, kvalitní, odborné, cenovì a èasovì dostupné kompletní služby v oblasti volného èasu pro širokou veøejnost Nabízené aktivity se snažíme neustále rozvíjet a pøizpùsobovat potøebám obèanù mìsta Lipník nad Beèvou Èinnost organizace: Hlavní èinnost je rozdìlena na dvì hlavní oblasti kulturní a zájmovou: 1) Kulturní èinnost spoèívá v zajiš ování a organizování kulturních poøadù pro dìti a dospìlé obèany, organizování celomìstských kulturních akcí (Záhorské slavnosti, Lipenské hody, jarmarky), poøádání výstav a zajiš ování filmové produkce 2) Zájmová èinnost poskytuje nabídku: pravidelná zájmová èinnost, která se uskuteèòuje v zájmových kroužcích, v klubech, souborech a kurzech Výbornou úroveò mají kroužky taneèní, sportovní pøíležitostná èinnost zahrnuje nabídku soutìží, turnajù, pøehlídek, výletù, exkurzí, besed prázdninová èinnost nabízí pobytové dìtské rekreace, soustøedìní, zájezdy, pøímìstské tábory rodinné centrum Stonožka nabízí program pro maminky s dìtmi na mateøské a rodièovské dovolené a celou rodinu výtvarná dílna poskytuje možnost seznamování s rùznými výtvarnými technikami a jejich výuku Dislokované pracovištì: Komenského sady 1334, Lipník nad Beèvou Telefon: Romské sdružení AMARY FAJTA (naše rodina) Adresa: Souhradní 116/20, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Božena Barošová, pøedsedkynì Telefon: Krátké pøedstavení organizace: Sdružení je zøízeno za úèelem zlepšení podmínek romských dìtí pøedškolního vìku Dále se zabývá poøádáním kulturních výchovnì vzdìlávacích akcí pro mládež, zejména se zvláštnostmi romského etnika Obèanské sdružení Moravská brána v Lipníku nad Beèvou Adresa: Stará 617, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: Mgr Libuše Køenková, pøedsedkynì Telefon: Krátké pøedstavení organizace: Obèanské sdružení Moravská brána bylo založeno v bøeznu 1998 Cílem tohoto obèanského sdružení je pozvednout kulturní a spoleèenský život nejenom v Lipníku nad Beèvou, ale i regionu Lipnicko Nedílnou souèástí èinnosti je vzdìlávání Mgr Libuše Køenková je metodièkou projektového vyuèování k Rámcovému vzdìlávacímu programu Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy, od ledna 2007 se stává externí lektorkou Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ÈR Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy Romská komunita 18 19

12 Èinnost organizace: poøádání letních táborù s historickou tématikou v letech , výstavy v projektu Zmizelí sousedé , kulturní akce na Den evropského dìdictví , Živé betlémy , semináøe pro uèitele po celé ÈR, v souèasnosti multikulturní vzdìlávání, vydávání metodických listù a loutkové divadlo Úøady a instituce 20 21

13 Výkon státní správy rozhoduje o poskytování opakujících se penìžitých dávek pøíspìvku na zvýšené životní náklady, pøíspìvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, pøíspìvku na krmivo pro vodícího psa úplnì nebo prakticky nevidomým obèanùm, rozhoduje o poskytování jednorázové penìžité dávky pøíspìvku na individuální dopravu, rozhoduje o poskytování pøíspìvku na opatøení zvláštních pomùcek k pøekonání, zmírnìní èi odstranìní následkù zdravotního postižení, zrakovì slu- Adresa: námìstí T G Masaryka 89, Lipník nad Beèvou Umístìní odboru: Bratrská 358, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: vedoucí odboru Telefon: Webové stránky: wwwmesto-lipnikcz Úøední dny: pondìlí, støeda: 8:00 11:15, 12:00 17:00 úterý, ètvrtek: 8:00 11: 15, hod Odbor se èlení na tato oddìlení : oddìlení sociální péèe oddìlení sociálnì právní ochrany Pøi odboru vykonává èinnost Komise pro sociálnì-právní ochranu dìtí ODDÌLENÍ SOCIÁLNÍ PÉÈE Mìstský úøad Lipník nad Beèvou Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví 1 Péèe o tìžce zdravotnì postižené obèany vykonává agendu v pøenesené i samostatné pùsobnosti v souvislosti s poskytováním dávek sociální péèe pro tìžce zdravotnì postižené obèany dle zák è 100/1988 Sb, o sociálním zabezpeèení, ve znìní pozdìjších pøedpisù a vyhlášky MPSV ÈR è 182/1991 Sb, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpeèení a zákon ÈNR o pùsobnosti orgánù ÈR v sociálním zabezpeèení, ve znìní pozdìjších pøedpisù chovì postiženým obèanùm na kompenzaèní pomùcky, které jim umožòují styk s okolím, na úhradu výdajù spojených s výcvikem a odevzdáním vodícího psa, rozhoduje o poskytování pøíspìvku na zakoupení, celkovou opravu a na provoz motorového vozidla, o možném poskytnutí bezúroèné pùjèky tìžce zdravotnì postiženým obèanùm, rozhoduje o poskytování pøíspìvku na zvláštní úpravu motorového vozidla na ruèní ovládání obèanùm s tìžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, rozhoduje o poskytování pøíspìvku na úpravu bytu obèanùm s tìžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a nevidomým obèanùm, rozhoduje o pøiznání mimoøádných výhod pro tìžce zdravotnì postižené obèany, vydává prùkazy mimoøádných výhod pro tìžce zdravotnì postižené obèany, vede jejich evidenci a rozhoduje o jejich neplatnosti, vydává speciální oznaèení vozidel osobám, kterým byly pøiznány mimoøádné výhody pro tìžce zdravotnì postižené obèany II nebo III stupnì Výkon samosprávy ve spolupráci se zdravotnickými zaøízeními vyhledává zdravotnì postižené obèany, napomáhá zapojení tìžce zdravotnì postižených obèanù do kulturního a spoleèenského života, podílí se na øešení otázek bydlení tìžce zdravotnì postižených obèanù, poskytuje obèanùm odbornou pomoc pøi poskytování dávek a služeb sociální péèe 2 Agenda pøíspìvku na péèi vykonává v rámci pøenesené pùsobnosti agendu pøíspìvku na péèi dle ust 7 31 zákona è 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znìní pozdìjších pøedpisù a provádìcích právních pøedpisù k tomuto zákonu, zejména vyhlášky MPSV ÈR è 505/2006 Sb, kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona o sociálních službách V rámci takto stanovené pùsobnosti odbor: rozhoduje o nároku, výši a výplatì pøíspìvku na péèi (dále jen (PNP) osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu; PNP je poskytován za úèelem zajištìní potøebné pomoci pøi péèi o vlastní osobu a pøi zajištìní sobìstaènosti ve výši dle stupnì závislosti na péèi jiné osoby v rámci rozhodování o PNP provádí sociální šetøení pro stanovení stupnì závislosti v pøirozeném sociálním prostøedí žadatele, 22 23

14 provádí kontrolní šetøení za úèelem zjištìní využití pøíspìvku k zajištìní potøebné pomoci osobì závislé, rozhoduje o pøeplatcích na PNP, rozhoduje o ustanovení zvláštního pøíjemce PNP, dohlíží, jak zvláštní pøíjemce plní své povinnosti 3 Pomoc osobám v hmotné nouzi jako orgán pomoci v hmotné nouzi vykonává agendu stanovenou zákonem è 111/2006 Sb, o pomoci v hmotné nouzi, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákonem è 110/2006 Sb, o životním a existenèním minimu a provádìcími právními pøedpisy k tìmto zákonùm, zejména vyhláškou MPSV ÈR è 504/2006 Sb, kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znìní pozdìjších pøedpisù, poskytuje prostøednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi pomoc k zajištìní základních životních podmínek osobám, které se nacházejí ve stavu hmotné nouze Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou: Pøíspìvek na živobytí, Doplatek na bydlení, Mimoøádná okamžitá pomoc Výkon státní správy rozhoduje o nároku, výši a formì poskytování dávek, provádí jejich výplatu, samostatnì posuzuje, zda je žadatel osobou v hmotné nouzi, provádí sociální šetøení, posuzuje celkové majetkové a sociální pomìry žadatele, rozhoduje o pøeplatcích na dávkách pomoci v hmotné nouzi (dále jen PHN), posuzuje neodùvodnitelnost zátìže systému pomoci v hmotné nouzi, s dlouhodobým pøíjemcem dávky PHN vypracovává aktivizaèní plán, s osobou, jež je ohrožena sociálním vylouèením a žádá o dávku Mimoøádná okamžitá pomoc vypracovává program individuálního motivaèního postupu, rozhoduje o ustanovení zvláštního pøíjemce dávky, dohlíží, jak zvláštní pøíjemce plní své povinnosti Výkon samosprávy poskytuje informace k pøekonání okamžité nepøíznivé sociální situace, zapojuje obèana do vyhledávání zpùsobù øešení této situace, vede jej k vlastní odpovìdnosti, poskytuje základní sociální poradenství vedoucí k øešení hmotné nouze a jejímu pøedcházení, spolupracuje s obcemi, na jejichž území má trvalý pobyt osoba v hmotné nouzi ODDÌLENÍ SOCIÁLNÌ-PRÁVNÍ OCHRANY plní úkoly orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností dle zákona è 359/1999 Sb, o sociálnì právní ochranì dìtí, ve znìní pozdìjších pøepisù, ve vazbì na zákon è 94/1963 Sb, zákon o rodinì, ve znìní pozdìjších pøedpisù a další právní pøedpisy vztahujících se k sociálnì-právní ochranì dìtí, zajiš uje sociálnì-právní ochranu dìtí v samostatné i pøenesené pùsobnosti Výkon státní správy vyhledává a zamìøuje se zejména na dìti ve smyslu ust 6 odst 1 zákona è 359/1999 Sb, o sociálnì-právní ochranì dìtí, ve znìní pozdìjších pøedpisù, sleduje nepøíznivé vlivy pùsobící na dìti, zjiš uje pøíèiny jejich vzniku a èiní opatøení k omezení jejich pùsobení, pùsobí na rodièe, aby plnili povinnosti vyplývající z rodièovské zodpovìdnosti a spolupracuje s nimi pøi øešení nedostatkù ve výchovì dìtí, projednává s dítìtem nedostatky v chování, poskytuje a zprostøedkovává rodièùm poradenství pøi výchovì a vzdìlávání dítìte, v rámci poradenské èinnosti poøádá pøednášky èi kurzy zamìøené na øešení výchovných, sociálních a jiných problémù souvisejícíh s péèí o dítì a jeho výchovou, sleduje, zda je na základì kontrolních oprávnìní zamezováno v pøístupu dìtí do prostøedí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující, rozhoduje o výchovných opatøeních, podává návrhy soudu na opatøení na ochranu dìtí vèetnì návrhu na pøedbìžné opatøení podle pøíslušných ustanovení Obèanského soudního øádu, podává návrhy na zahájení soudního øízení v souladu s pøíslušnými ustanoveními zákona è 359/1999 Sb, o sociálnì-právní ochranì dìtí, ve znìní pozdìjších pøedpisù, napø ve vìcech ústavní výchovy, omezení èi zbavení rodièovské zodpovìdnosti nebo pozastavení jejího výkonu, dále návrh na rozhodnutí o splnìní podmínky osvojení spoèívající v tom, že rodièe neprojevují zájem o své dítì, atd poskytuje pomoc pøi sepisování návrhù na zahájení øízení na stanovení, zvýšení èi snížení výživného pro nezletilé dìti, návrhy na zmìnu výchovy, zmìnu pøíjmení, úpravu práv a povinností ve výchovì k nezletilým dìtem, úpravu styku s nezl dítìtem èi další návrhy související s výchovou a péèí o nezl dìti, na základì spolupráce se soudy podává zprávy o výchovných pomìrech nezletilých a navrhuje opatøení ve vìcech další výchovy dìtí, rozhoduje o pøíspìvku na úhradu pobytu a péèe poskytované v zaøízení pro dìti vyžadující okamžitou pomoc, 24 25

15 èiní opatøení na ochranu dìtí, vykonává funkci opatrovníka a poruèníka, rozhoduje o svìøení dítìte do péèe budoucích osvojitelù, je-li dítì v ústavu z rozhodnutí soudu nebo z vùle rodièù, nejde-li o pøípad osvojení dítìte do ciziny nebo z ciziny, rozhoduje o svìøení dítìte do péèe fyzické osoby, která má zájem stát se pìstounem, je-li dítì v ústavu z rozhodnutí soudu nebo se souhlasem rodièù, spolupùsobí pøi zprostøedkovávání osvojení, pìstounské péèe pro dìti na pøechodnou dobu a pìstounské péèe, poskytuje poradenskou pomoc osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pìstouny, poskytuje souèinnost soudu pøi výkonu rozhodnutí o výchovì nezletilých dìtí, provádí výchovná opatøení (dohled, napomenutí, omezení), sjednává umístìní dítìte do pøíslušného zaøízení pro výkon ústavní výchovy, vydává ústavnímu zaøízení písemný souhlas k povolení pobytu dítìte mimo ústav, sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy, pravidelnì navštìvuje nejménì jednou za 3 mìsíce dìti, kterým byla soudem naøízena ústavní výchova èi uložena ochranná výchova, sleduje vývoj dìtí, které byly svìøeny do výchovy jiných fyzických osob než rodièù, poskytuje pomoc pøi zajiš ování péèe o dìti vyžadující zvýšenou pozornost, podává žádost o umístìní dítìte v zaøízení pro dìti vyžadující okamžitou pomoc, plní úkoly v oblasti sociálnì-právní ochrany dìtí ve vztahu k cizinì, vede pøíslušnou spisovou dokumentaci, plní povinnosti pøi sdìlování údajù ze spisové dokumentace Výkon samosprávy organizuje výchovu obèanù k partnerským vztahùm a rodinnému životu, spolupracuje se státními i nestátními subjekty, které poskytují služby pro dìti, tìhotné ženy a rodiny s dìtmi, poskytuje výchovnou, poradenskou èinnost a zprostøedkovává psychoterapeutickou péèi manželùm, rodièùm, dìtem a tìhotným ženám pøi øešení jejich rodinných, osobních a so-ciálních problémù, spolupracuje se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zaøízeními, obèanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi, rozhoduje o ustanovení zvláštního pøíjemce dávky dùchodového pojištìní Koordinátor sociální pomoci pro mládež a pro dospìlé obèany zajiš uje samostatný výkon agendy pøi oddìlení sociálnì-právní ochrany, která vyplývá ze zákona è 108/2006 Sb, o sociálních službách, zák è 359/ 1999 Sb, o sociálnì právní ochranì dìtí, ve znìní pozdìjších pøedpisù V rámci takto stanovené pùsobnosti vykonává: sociální práci s osobami ohroženými sociálním vylouèením osoby vracející se z výkonu trestu odnìtí svobody, osoby ohrožené trestnou èinností, osoby opouštìjící ústavní výchovu a osoby, jejichž zpùsob života mùže vést ke konfliktùm se spoleèností, poskytuje sociální poradenství a koordinuje poskytování dalších sociálních služeb výše uvedeným osobám, spolupracuje s Vìzeòskou službou ÈR, Mediaèní a probaèní službou ÈR, se zaøízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, s orgány èinnými v trestním øízení, vede evidenci o rejstøících trestné èinnosti nezletilých, mladistvých a rejstøíky výchovných problémù dìtí a mladistvých, pravidelnì navštìvuje nejménì jednou za 3 mìsíce mladistvé ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnìtí svobody, vydává ústavnímu zaøízení písemný souhlas k povolení pobytu dítìte mimo ústav, je orgánem sociálnì-právní ochrany pøíslušným podle zákona o soudnictví ve vìcech mládeže Komise pro sociálnì-právní ochranu dìtí je zvláštním orgánem obce pro výkon pøenesené pùsobnosti, jehož statut a pùsobnost jsou zakotveny v zák è 359/1999 Sb, o sociálnì právní ochranì dìtí, ve znìní pozdìjších pøedpisù, rozhoduje v souladu s pøíslušnými ustanoveními zákona è 359/1999 Sb, o sociálnì právní ochranì dìtí o vydání povìøení k výkonu sociálnì-právní ochrany, navrhuje a posuzuje pøedložené sociálnì preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných, doporuèuje provést opatøení, která by mìla být uskuteènìna v oblasti ochrany dìtí pøed sociálnì patologickými jevy, a pøipravuje programy péèe o problémové skupiny dìtí, na žádost tajemníka obecního úøadu posuzuje jednotlivé pøípady provádìní sociálnì-právní ochrany a vydává k nim stanoviska, koordinuje výkon sociálnì-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšíøenou pùsobností 26 27

16 Odbor dále zajiš uje: Výkon státní správy plní úkoly napomáhající výkonu práv pøíslušníkù romské komunity a integraci pøíslušníkù romské komunity do spoleènosti ve smyslu zákona è 273/ 2001 Sb, o právech pøíslušníkù národnostních menšin a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, v oblasti zdravotnictví eviduje a vydává recepty s modrým pruhem, plní dílèí úkoly v souvislosti s protidrogovou koordinací na území obce s rozšíøenou pùsobností, zajiš uje sociální službu èi jinou formu pomoci osobám s trvalým pobytem na území správního obvodu obce s rozšíøenou pùsobností, které se nacházejí v situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by mohlo vážnì ohrozit jejich zdraví nebo život, zjiš uje nezbytnost potøeby poskytnout službu sociální péèe osobì nacházející se ve zdravotnickém zaøízení a zprostøedkovává její poskytnutí, zastupuje osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce, pøi uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby Výkon samosprávy plní funkci zøizovatele pøíspìvkové organizace Sociální služby mìsta Lipníku nad Beèvou, pøíspìvková organizace, koordinuje poskytování sociálních služeb na území obce, zjiš uje potøeby sociálních služeb na území obce, zajiš uje dostupnost informací o poskytovaných sociálních službách na území obce, zajiš uje vypravení pohøbu u zemøelých osamìlých obèanù, spolupracuje s dalšími obcemi a poskytovateli sociálních služeb podílí se na realizaci protidrogové politiky na svém území, za tím úèelem spolupracuje se státními orgány, s orgány kraje a s poskytovateli služeb v oblasti protidrogové politiky, v pøípadì potøeby zpracovává a pøijímá místní plán protidrogové politiky, který schvaluje zastupitelstvo obce, v pøípadì potøeby se podílí na financování programù protidrogové politiky, za úèelem koordinace protidrogové politiky na svém území plní funkci místního protidrogového koordinátora Úøad práce v Pøerovì Dislokované pracovištì Lipník 1 Odbor zprostøedkování zamìstnání, Detašované pracovištì Lipník nad Beèvou Adresa: Bratrská 358/3, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: vedoucí detašovaného pracovištì Telefon: Fax: Úøední hodiny: pondìlí, støeda: 8,00 17,00 hod úterý, ètvrtek, pátek: 8,00 13,00 hod Úøad práce v rámci své pùsobnosti plní zejména tyto úkoly: provádí zprostøedkování zamìstnání uchazeèùm o zamìstnání a zájemcùm o zamìstnání a poskytuje další služby v oblasti zamìstnanosti podle zákona è 435/2004 Sb, o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, poskytuje fyzickým osobám a zamìstnavatelùm poradenské, informaèní a další služby v oblasti zamìstnanosti, pøipravuje podklady k zabezpeèení uplatòování nástrojù aktivní politiky zamìstnanosti podle zákona è 435/2004 Sb, o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a poskytování pøíspìvkù z prostøedkù na aktivní politiku zamìstnanosti a vyplácí podporu v nezamìstnanosti a podporu pøi rekvalifikaci, vede pro úèely zamìstnanosti evidenci volných pracovních míst, evidenci zájemcù o zamìstnání, evidenci uchazeèù o zamìstnání, evidenci osob se zdravotním postižením, poskytuje na žádost orgánu sociálního zabezpeèení údaje o vedení fyzické osoby v evidenci uchazeèù o zamìstnání, o poskytování podpory v nezamìstnanosti a podpory pøi rekvalifikaci a dále informace o souèinnosti uchazeèe o zamìstnání s úøadem práce pøi zprostøedkování zamìstnání, pøijímá žádosti o uznání osobou zdravotnì znevýhodnìnou 28 29

17 2 Odbor státní sociální podpory, oddìlení dávek, Kontaktní místo Lipník nad Beèvou Adresa: Bratrská 358/3, Lipník nad Beèvou Kontaktní osoba: vedoucí kontaktního místa Telefon: Úøední hodiny: pondìlí, støeda: 8,00 17,00 hod úterý, ètvrtek, pátek: 8,00 13,00 hod Charakteristika èinnosti: Posláním odboru je poskytovat odborné poradenství a zajiš ovat nebo zprostøedkovat dávky státní sociální podpory Na jednotlivých oddìleních odboru mùže obèan získat základní informace o dávkách státní sociální podpory K dispozici jsou formuláøe nutné k podání žádosti o dávky státní sociální podpory, k nahlédnutí jsou právní pøedpisy týkající se sociálního zabezpeèení a nejrùznìjší informaèní materiály z této oblasti Samotné podání žádosti však automaticky neznamená, že na dávku státní sociální podpory existuje nárok Zamìstnanci odboru odpoví na dotazy osobnì, telefonicky, písemnì, pøípadnì doporuèí kontakty na pøíslušná pracovištì, státní i nestátní instituce Dávky státní sociální podpory Pøídavek na dítì Nárok má nezaopatøené dítì do 26 let, které žije v rodinì s pøíjmem nižším, než je ètyønásobek životního minima rodiny Pro výpoèet dávky se posuzuje pøíjem za pøedchozí kalendáøní rok Pøídavek je vyplácen ve tøech úrovních v závislosti na pøíjmu rodiny Výše dávky je stanovena jako násobek èástky životního minima dítìte a pøíslušného koeficientu Sociální pøíplatek Nárok má rodiè, který se stará o alespoò jedno nezaopatøené dítì, pokud rozhodný pøíjem v rodinì nedosahuje 2,20 násobek životního minima rodiny Pro výpoèet dávky se posuzuje pøíjem za pøedchozí kalendáøní ètvrtletí Výše sociálního pøíplatku je odstupòována podle vìku dítìte a pøíjmu rodiny Jako pøíklad lze uvést situaci úplných rodin s jedním dítìtem bez dalších sociálních událostí Sociální pøíplatek se zvyšuje v pøípadech, kdy dítì je dlouhodobì tìžce zdravotnì postižené, dlouhodobì zdravotnì postižené nebo dlouhodobì nemocné, zohlednìny jsou také zdravotní postižení nebo osamìlost rodièe Vyšší sociální pøíplatek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dìtí souèasnì, a to v dobì do tøí let jejich vìku Sociální pøíplatek se také zvyšuje rodinám, kde dítì studuje na støední škole v denní formì studia, nebo na vysoké škole v prezenèní formì studia Pøíspìvek na bydlení Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytì pøíhlášen k trvalému pobytu, jestliže 30% (v Praze 35%) pøíjmù rodiny nestaèí k pokrytí nákladù na bydlení a zároveò tìchto 30% (v Praze 35%) pøíjmù rodiny je nižší než pøíslušné normativní náklady stanovené zákonem Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako prùmìrné náklady na bydlení podle velikosti obce a poètu èlenù v domácnosti Zahrnují pro nájemní byty èástky nájemého v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníkù obdobné náklady Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií Normativní náklady na bydlení jsou propoèítány na pøimìøené velikosti bytù pro daný poèet osob v nich trvale bydlících Výše pøíspìvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného pøíjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35) Rodièovský pøíspìvek Nárok má rodiè, jestliže po celý kalendáøní mìsíc osobnì, celodennì a øádnì peèuje o alespoò jedno dítì mladší 4 let Je-li dítì dloudobì zdravotnì postižené, nárok na rodièovský pøíspìvek je prodloužen do 7 let vìku dítìte Rodièovský pøíspìvek náleží, pokud dítì mladší 3 let navštìvuje jesle nebo obdobnou instituci pro pøedškolní dìti nejvýše 5 kalendáøních dnù v mìsíci Dítì, které dovršilo 3 roky vìku, mùže pravidelnì navštìvovat mateøskou školu nebo jiné obdobné zaøízení v rozsahu nepøevyšujícím 4 hodiny dennì Pøíjem rodièe není zkoumán, rodiè mùže být výdìleènì èinný, aniž ztratí právo na pobírání rodièovského pøíspìvku Po dobu své výdìleèné èinnosti však musí zajistit péèi o dítì jinou zletilou osobou Výše rodièovského pøíspìvku je stanovena ve výši èástky odpovídající 40% prùmìrné mìsíèní mzdy v nepodnikatelské sféøe za kalendáøní rok, který o 2 roky pøedchází kalendáønímu roku, v nìmž se rodièovský pøíspìvek poskytuje Pro rok 2007 se tedy vychází z prùmìrné mzdy roku 2005 a rodièovský pøíspìvek od 1 ledna do 31 prosince 2007 èiní 7582 Kè mìsíènì 30 31

18 Pøíspìvek na školní pomùcky Nárok má dítì, které bylo pøihlášeno k zápisu k povinné školní docházce a má nárok na pøídavek na dítì Pøíspìvek na školní pomùcky náleží dítìti jen jednou a vyplatí se v roce, kdy dítì nastupuje do 1 tøídy Výše pøíspìvku na školní pomùcky èiní 1000 Kè Dávky pìstounské péèe Pøíspìvek na úhradu potøeb dítìte Nárok má nezaopatøené dítì svìøené do pìstounské péèe nejdéle do 26 let, pokud žije ve spoleèné domácnosti s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pìstounem Výše pøíspìvku na úhradu potøeb nezaopatøeného dítìte èíní 2,30násobek životního minima dítìte V pøípadì zdravotnì postiženého dítìte se koeficient, kterým se násobí životní minimum dítìte, zvyšuje úmìrnì stupni postižení a èiní 2,35 u dlouhodobì nemocného dítìte, 2,90 u dlouhodobì zdravotnì postiženého dítìte a 3,10 u dlouhodobì tìžce zdravotnì postiženého dítìte Výše pøíspìvku pro nezaopatøené nezletilé dítì se stanoví jako souèin èástky životního minima dítìte a koeficientu 1,40 Odmìna pìstouna Nárok má pìstoun, kterému bylo svìøeno dítì do pìstounské péèe Výše odmìny pìstouna je stanovena jako souèin životního minima jednotlivce a koeficientu 1,00 za každé dítì svìøené do pìstounské péèe K 1 lednu 2007 èiní odmìna pìstouna za jedno dítì Kè mìsíènì Pøíspìvek na nákup motorového vozidla Nárok má pìstoun, který se v pìstounské péèi stará minimálnì o ètyøi dìti Další podmíkou je, že toto vozidlo pìstoun nepoužívá k výdìleèné èinnosti Výše dávky závisí na cenì motorového vozidla a mùže èinit až 70% ceny, maximálnì však Kè Tento pøíspìvek mùže být poskytnut též na opravu vozidla Porodné Nárok na tuto jednorázovou dávku má žena, která porodila dítì Jestliže žena, která porodila dítì, zemøela a nebylo jí porodné vyplaceno, má na dávku nárok otec dítìte Na porodné má rovnìž nárok osoba, která pøevzala dítì do jednoho roku do trvalé péèe nahrazující péèi rodièù Výše závisí na poètu souèasnì narozených dìtí Je stanovena jako souèin èástky životního minima dítìte a koeficientu, jehož hodnota èiní pøi narození 1 dítìte 11,10 a pøi narození dvou a více dìtí souèasnì 16,60 Pohøebné Pohøebné náleží jednorázovì osobì, která vypravila pohøeb, a to za podmínky, že zemøelá osoba mìla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ÈR nebo že se pohøeb konal na území ÈR Výše pohøebného je stanoveno pevnou èástkou ve výši 5000 Kè Odmìna pìstouna ve zvláštních pøípadech Nárok má pìstoun, který se stará alespoò o tøi dìti v pìstounské péèi, nebo je-li pìstounovi svìøeno alespoò jedno dlouhodobì tìžce zdravotnì postižené dítì vyžadující mimoøádnou péèi, není-li pìstoun výdìleènì èinný Výše odmìny pìstouna ve zvláštních pøípadech èiní za kalendáøní mìsíc souèin èástky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,50 Za každé další dítì v pìstounské péèi se odmìna pìstouna zvyšuje o 0,5 životního minima jednotlivce za každé svìøe-né dítì a o 0,75 životního minima jednotlivce, jde-li o další dlouhodobì tìžce zdravot-nì postižené dítì vyžadující mimoøádnou péèi Pøíspìvek pøi pøevzetí dítìte Nárok na tuto jednorázovou dávku má pìstoun, který pøevzal dítì do pìstounské péèe Výše pøíspìvku pøi pøevzetí dítìte èíní 4,45násobek životního minima dítìte 32 33

19 Kontakty na mìstské a obecní úøady Obec Lipník nad Beèvou Mìstský úøadnám T G Masaryka 89/ Lipník nad Beèvou Bohuslávky Obecní úøad Bohuslávky Lipník nad Beèvou Dolní Nìtèice Obecní úøad Dolní Nìtèice Sobìchleby Dolní Újezd Obecní úøad Dolní Újezd Dolní Újezd Starosta Místostarosta Ing MiloslavPøikryl uvolnìný Pavel Šoltys uvolnìný Maria Stratilová neuvolnìná Stanislav Ocelka Sociální komise NE František Lacina Miroslav Dohnálek Sociální komise NE Ing Eduard Rýèek uvolnìný Zdislava Házová neuvolnìná Sociální komise ANO Kontaktní osoba Zdislava Házová Telefon krizový krizový ústøedna krizový úøad zamìstnání krizový krizový Obec Hlinsko Obecní úøad Hlinsko Lipník nad Beèvou Horní Nìtèice Obecní úøad Horní Nìtèice Sobìchleby Jezernice Obecní úøad Jezernice Lipník nad Beèvou Kladníky Obecní úøad Kladníky Lipník nad Beèvou Lhota Obecní úøad Lhota Lipník nad Beèvou Starosta Místostarosta Jan Skopalík Josef Šromota Sociální komise ANO Kontaktní osoba Mgr Radostová Jiøí Hanák Roman Koláø Sociální komise NE Ing Dušan Poøízka uvolnìný RSDr Antonín Jemelka Sociální komise NE Antonín Ulman Božena Strnadlová neuvolnìná Sociální komise NE Bc Kateøina Øiháková neuvolnìná Ing Jana Skopalová neuvolnìná Sociální komise NE Telefon úøad zamìstnání krizový krizový krizový zamìstnání krizový 34 35

20 Turistické informaèní centrum Obec Osek nad Beèvou Obecní úøad Osek nad Beèvou Osek nad Beèvou Radotín Obecní úøad Radotín Sobìchleby Sobìchleby Obecní úøad Sobìchleby Sobìchleby Týn nad Beèvou Obecní úøad náves B Smetany 68 Týn nad Beèvou Lipník nad Beèvou Starosta Místostarosta Ing Anna Caletková uvolnìná Ing Ladislav Suchánek Sociální komise NE Ing Antonín Dolák Ing Rùžena Caletková neuvolnìná Sociální komise NE Jaromír Dohnal uvolnìný MgrBøetislav Kratochvíl Sociální komise ANO Kontaktní osoba Jana Volfová Josef Vaculin uvolnìný Mgr Jiøí Øehula Sociální komise ANO Kontaktní osoba Pí Mizerová Telefon krizový zamìstnání krizový krizový práce Adresa: Lipník nad Beèvou, nám T G Masaryka 41 Telefon: Internetový odkaz: Provozní doba: pondìlí støeda, pátek: hod ètvrtek: hod V turistické sezonì (od 1 kvìtna do 30 záøí): pondìlí pátek: hod sobota -nedìle: hod INFORMACE: ubytovací a stravovací možnosti okresu Pøerov, aktuální adresy a telefonní èísla úøadù a firem, kulturní a sportovní akce, vlakové a autobusové spojení, historie mìsta, pøírodní zajímavosti Olomouckého kraje, zajímavosti okolí, k nahlédnutí aktuální program jednání zastupitelstva mìsta Lipník nad Beèvou SLUŽBY: prodej propagaèních materiálù (brožury, pohlednice, suvenýry), prodej turistických map a cyklomap, prodej turistických známek, pøíjem inzerce a pøíspìvkù do Lipenských listù, internet pro veøejnost, pøíjem inzerce do vývìsky v podloubí ul 28 øíjna Veselíèko Obecní úøad Veselíèko Veselíèko Jiøí Gogela uvolnìný Petr Suchánek Sociální komise NE krizový

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 2013 Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba

OBSAH. Slovo úvodem. Diakonie ÈCE - poslání. Základní informace a údaje. Organizaèní struktura. Ošetøovatelská služba. Peèovatelská služba OBSAH 3 4 6 7 8 10 11 12 13 17 18 20 22 24 26 Slovo úvodem Diakonie ÈCE poslání Základní informace a údaje Organizaèní struktura Ošetøovatelská služba Peèovatelská služba Osobní asistence Denní stacionáø

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice MĚSTSKÁ CHARITA České Budějovice Výroèní zpráva 2013 MĚSTSKÁ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Adresa: Žižkova 12/309, 370 01 Èeské Budìjovice IÈ: 600 727 09 Èíslo úètu: 7000029251/8040 (Oberbank AG, poboèka Èeské

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì ský zpravodaj 1 Nová tváø Mìstské knihovny v ì ský zpravodaj Obsah Slavnostním otevøením nových prostor pøízemí a mezipatra v budovì mìstské knihovny 17. 10. 2003 byla dovršena první etapa probíhajících

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Katalog poskytovatelù sociálních služeb Katalog poskytovatelù sociálních služeb ØÍJEN 2010 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha 1 2010 NEPRODEJNÉ Úvodní slovo Vážení

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Tvrdá souèasnost legendy z Hlinska Kovák navštívil bývalou spoleènost ETA

Tvrdá souèasnost legendy z Hlinska Kovák navštívil bývalou spoleènost ETA 40 4 Hyundai/Kia 8 9 Hmotná 10 v Praze Výmìna zkušeností i spoleèné akce Zdraví Poskytování pracovnì-lékaøských služeb nouze Kdy vzniká nárok na pomoc TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 2. prosince

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Kdo je kdo - díl tøetí

Kdo je kdo - díl tøetí Králický zpravodaj 02/2005-1 Únor 2005/èíslo 2 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Zdravotní záchranná služba v Èervené Vodì funguje Èinnost rychlé zdravotní služby se sídlem v Èervené Vodì byla po podání

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více