Obchodní a dodací podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní a dodací podmínky"

Transkript

1 Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, IČO: , zapsané v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, pd spisvu značku C (dále jen prdávající") upravují vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran vzniklé v suvislsti neb na základě kupní smluvy (dále jen kupní smluva") uzavírané mezi prdávajícím a jinu fyzicku či právnicku sbu (dále jen kupující") prstřednictvím internetvéh bchdu prdávajícíh. Internetvý bchd je prdávajícím prvzván na internetvé adrese a t prstřednictvím webvéh rzhraní (dále jen webvé rzhraní bchdu"). 2. Obchdní pdmínky dále upravují práva a pvinnsti smluvních stran při využívání internetvéh bchdu (dále jen webvá stránka") a další suvisející právní vztahy. 3. Ustanvení dchylná d bchdních pdmínek je mžné sjednat v kupní smluvě. Odchylná ujednání v kupní smluvě mají přednst před ustanveními bchdních pdmínek. 4. Ustanvení bchdních pdmínek jsu nedílnu sučástí kupní smluvy. Kupní smluva a bchdní pdmínky jsu vyhtveny v českém jazyce. Kupní smluvu lze uzavřít v českém jazyce. 5. Znění bchdních pdmínek může prdávající měnit či dplňvat. Tímt ustanvením nejsu dtčena práva a pvinnsti vzniklá p dbu účinnsti předchzíh znění bchdních pdmínek. UŽIVATELSKÝ ÚČET 1. Na základě přihlášení- registrace kupujícíh prvedené na webvé stránce může kupující přistupvat d svéh uživatelskéh rzhraní. Ze svéh uživatelskéh rzhraní může kupující prvádět bjednávání zbží (dále jen uživatelský účet"). V případě, že t webvé rzhraní bchdu umžňuje, může kupující prvádět bjednávání zbží též bez registrace přím z webvéh rzhraní bchdu. 2. Při registraci na webvé stránce a při bjednávání zbží je kupující pvinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékliv jejich změně pvinen aktualizvat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při bjednávání zbží jsu prdávajícím pvažvány za správné. 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je pvinen zachvávat mlčenlivst hledně infrmací nezbytných k přístupu d jeh uživatelskéh účtu a bere na vědmí, že prdávající nenese dpvědnst za prušení tét pvinnsti ze strany kupujícíh. 4. Kupující není právněn umžnit využívání uživatelskéh účtu třetím sbám. 5. Prdávající může zrušit uživatelský účet, a t zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující pruší své pvinnsti z kupní smluvy (včetně bchdních pdmínek). 6. Kupující bere na vědmí, že uživatelský účet nemusí být dstupný nepřetržitě, a t zejména s hledem na nutnu údržbu hardwarvéh a sftwarvéh vybavení prdávajícíh, ppř. nutnu údržbu hardwarvéh a sftwarvéh vybavení třetích sb. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 1. Webvé rzhraní bchdu bsahuje seznam zbží nabízenéh prdávajícím k prdeji, a t včetně uvedení cen jedntlivéh nabízenéh zbží. Ceny nabízenéh zbží jsu uvedeny Stránka 1

2 Obchdní a ddací pdmínky včetně daně z přidané hdnty a všech suvisejících pplatků. Nabídka prdeje zbží a ceny tht zbží zůstávají v platnsti p dbu, kdy jsu zbrazvány ve webvém rzhraní bchdu. Tímt ustanvením není mezena mžnst prdávajícíh uzavřít kupní smluvu za individuálně sjednaných pdmínek. Veškeré nabídky prdeje zbží umístěné ve webvém rzhraní bchdu jsu nezávazné a prdávající není pvinen uzavřít kupní smluvu hledně tht zbží. 2. Webvé rzhraní bchdu bsahuje také infrmace nákladech spjených s balením a ddáním zbží. Infrmace nákladech spjených s balením a ddáním zbží uvedené ve webvém rzhraní bchdu platí puze v případech, kdy je zbží dručván v rámci území České republiky. 3. Pr bjednání zbží vyplní kupující bjednávkvý frmulář ve webvém rzhraní bchdu. Objednávkvý frmulář bsahuje zejména infrmace : bjednávaném zbží (bjednávané zbží vlží" kupující d elektrnickéh nákupníh kšíku webvéh rzhraní bchdu), způsbu úhrady kupní ceny zbží, údaje pžadvaném způsbu dručení bjednávanéh zbží a infrmace nákladech spjených s ddáním zbží (dále splečně jen jak bjednávka"). 4. Před zasláním bjednávky prdávajícímu je kupujícímu umžněn zkntrlvat a měnit údaje, které d bjednávky kupující vlžil, a t i s hledem na mžnst kupujícíh zjišťvat a pravvat chyby vzniklé při zadávání dat d bjednávky. Objednávku dešle kupující prdávajícímu kliknutím na tlačítk Ptvrdit bjednávku". Údaje uvedené v bjednávce jsu prdávajícím pvažvány za správné. Prdávající neprdleně p bdržení bjednávky tt bdržení kupujícímu ptvrdí elektrnicku pštu, a t na adresu elektrnické pšty kupujícíh uvedenu v uživatelském rzhraní či v bjednávce (dále jen elektrnická adresa kupujícíh"). 5. Prdávající je vždy právněn v závislsti na charakteru bjednávky (mnžství zbží, výše kupní ceny, předpkládané náklady na dpravu) pžádat kupujícíh ddatečné ptvrzení bjednávky (například písemně či telefnicky). 6. Smluvní vztah mezi prdávajícím a kupujícím vzniká ptvrzením přijetí bjednávky (akceptací), jež je prdávajícím zaslán kupujícímu elektrnicku pštu, a t na adresu elektrnické pšty kupujícíh. 7. Kupující bere na vědmí, že prdávající není pvinen uzavřít kupní smluvu, a t zejména s sbami, které dříve pdstatným způsbem prušily kupní smluvu (včetně bchdních pdmínek). 8. Kupující suhlasí s pužitím kmunikačních prstředků na dálku při uzavírání kupní smluvy. Náklady vzniklé kupujícímu při pužití kmunikačních prstředků na dálku v suvislsti s uzavřením kupní smluvy (náklady na internetvé připjení, náklady na telefnní hvry) si hradí kupující sám. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Cenu zbží a případné náklady spjené s ddáním zbží dle kupní smluvy může kupující uhradit prdávajícímu následujícími způsby: v htvsti na dbírku v místě určeném kupujícím v bjednávce bezhtvstně převdem na účet prdávajícíh frmu prfrma faktury bezhtvstně platební kartu Stránka 2

3 Obchdní a ddací pdmínky 2. Splečně s kupní cenu je kupující pvinen zaplatit prdávajícímu také náklady spjené s balením a ddáním zbží. Není-li uveden výslvně jinak, rzumí se dále kupní cenu i náklady spjené s ddáním zbží. 3. V případě platby v htvsti či v případě platby na dbírku je kupní cena splatná při převzetí zbží. V případě bezhtvstní platby je kupní cena splatná d pěti pracvních dnů d vystavení a zaslání zálhvé (prfrma) faktury kupujícímu. 4. V případě bezhtvstní platby je kupující pvinen uhrazvat kupní cenu zbží splečně s uvedením variabilníh symblu platby. V případě bezhtvstní platby je závazek kupujícíh uhradit kupní cenu splněn kamžikem připsání příslušné částky na účet prdávajícíh. 5. Prdávající je právněn, zejména v případě, že ze strany kupujícíh nedjde k ddatečnému ptvrzení bjednávky (Uzavření kupní smluvy čl. 5), pžadvat uhrazení celé kupní ceny ještě před desláním zbží kupujícímu. 6. Případné slevy z ceny zbží pskytnuté prdávajícím kupujícímu nelze vzájemně kmbinvat. 7. Je-li t v bchdním styku bvyklé neb je-li tak stanven becně závaznými právními předpisy, vystaví prdávající hledně plateb prváděných na základě kupní smluvy kupujícímu daňvý dklad fakturu. Prdávající je plátcem daně z přidané hdnty. Daňvý dklad fakturu vystaví prdávající kupujícímu a zašle jej splu se zbžím, případně i elektrnicky na elektrnicku adresu kupujícíh. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 1. Kupující bere na vědmí, že dle ustanvení 1837 bčanskéh zákníku, nelze mim jiné dstupit d kupní smluvy ddávce zbží, které byl upraven pdle přání kupujícíh neb pr jeh sbu, neb které pdléhá rychlé zkáze, jakž i zbží, které byl p ddání nenávratně smísen s jiným zbžím, neb zbží v uzavřeném balu, které sptřebitel z balu vyňal a z hygienických důvdů jej není mžné vrátit. 2. Nejedná-li se případ uvedený v čl. 1 či jiný případ, kdy nelze d kupní smluvy dstupit, má kupující v suladu s ustanvením 1829 dst. 1 bčanskéh zákníku práv d kupní smluvy dstupit, a t d čtrnácti (14) dnů d převzetí zbží, přičemž v případě, že předmětem kupní smluvy je něklik druhů zbží neb ddání něklika částí, běží tat lhůta de dne převzetí pslední ddávky zbží. Odstupení d kupní smluvy musí být prdávajícímu deslán ve lhůtě uvedené v předchzí větě. Odstupení d kupní smluvy může kupující zasílat na adresu elektrnické pšty prdávajícíh 3. V případě dstupení d kupní smluvy dle čl. 1 bchdních pdmínek se kupní smluva d pčátku ruší. Zbží musí být prdávajícímu vrácen d čtrnácti (14) dnů d dstupení d smluvy prdávajícímu. Odstupí-li kupující d kupní smluvy, nese kupující náklady spjené s navrácením zbží prdávajícímu, a t i v tm případě, kdy zbží nemůže být vrácen pr svu pvahu bvyklu pštvní cestu. 4. V případě dstupení d smluvy dle čl. 1 bchdních pdmínek vrátí prdávající peněžní prstředky přijaté d kupujícíh d čtrnácti (14) dnů d dstupení d kupní smluvy kupujícím, a t stejným způsbem, jakým je prdávající d kupujícíh přijal. Prdávající je taktéž právněn vrátit plnění pskytnuté kupujícím již při vrácení zbží kupujícím či jiným způsbem, pkud s tím kupující bude suhlasit a nevzniknu tím kupujícímu další náklady. Odstupí-li kupující d kupní smluvy, prdávající není pvinen vrátit přijaté peněžní prstředky kupujícímu dříve, než mu kupující zbží vrátí neb prkáže, že zbží prdávajícímu deslal. Stránka 3

4 Obchdní a ddací pdmínky 5. Nárk na úhradu škdy vzniklé na zbží je prdávající právněn jednstranně zapčíst prti nárku kupujícíh na vrácení kupní ceny. 6. D dby převzetí zbží kupujícím je prdávající právněn kdykliv d kupní smluvy dstupit. V takvém případě vrátí prdávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečnéh dkladu, a t bezhtvstně na účet určený kupujícím. 7. Je-li splečně se zbžím pskytnut kupujícímu dárek, je darvací smluva mezi prdávajícím a kupujícím uzavřena s rzvazvací pdmínku, že djde-li k dstupení d kupní smluvy kupujícím, pzbývá darvací smluva hledně takvéh dárku účinnsti a kupující je pvinen splu se zbžím prdávajícímu vrátit i pskytnutý dárek. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 1. Způsb dručení zbží určuje prdávající, není-li v kupní smluvě stanven jinak. V případě, že je způsb dpravy smluven na základě pžadavku kupujícíh, nese kupující rizik a případné ddatečné náklady spjené s tímt způsbem dpravy. 2. Je-li prdávající pdle kupní smluvy pvinen ddat zbží na míst určené kupujícím v bjednávce, je kupující pvinen převzít zbží při ddání. 3. V případě, že je z důvdů na straně kupujícíh nutn zbží dručvat pakvaně neb jiným způsbem než byl uveden v bjednávce, je kupující pvinen uhradit náklady spjené s pakvaným dručváním zbží, resp. náklady spjené s jiným způsbem dručení. 4. Při převzetí zbží d přepravce je kupující pvinen zkntrlvat neprušenst balů zbží a v případě jakýchkliv závad tt neprdleně známit přepravci. V případě shledání prušení balu svědčícíh neprávněném vniknutí d zásilky nemusí kupující zásilku d přepravce převzít. Pdpisem faktury, ddacíh či přepravníh listu kupující stvrzuje, že zásilka zbží splňvala všechny pdmínky a náležitsti a na případnu pzdější reklamaci hledně prušení balu zásilky nemůže být brán zřetel. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 1. Práva a pvinnsti smluvních stran hledně dpvědnsti prdávajícíh za vady, včetně záruční dpvědnsti prdávajícíh, se řídí příslušnými becně závaznými předpisy bčanskéh zákníku. 2. Prdávající dpvídá kupujícímu za t, že prdávaná věc je ve shdě s kupní smluvu, zejména, že je bez vad. Shdu s kupní smluvu se rzumí, že prdávaná věc má jakst a užitné vlastnsti smluvu pžadvané, prdávajícím, výrbcem neb jeh zástupcem ppisvané, neb na základě jimi prváděné reklamy čekávané, ppřípadě jakst a užitné vlastnsti pr věc takvéh druhu bvyklé, že dpvídá pžadavkům právních předpisů, je v tmu dpvídajícím mnžství, míře neb hmtnsti a dpvídá účelu, který prdávající pr pužití věci uvádí neb pr který se věc bvykle pužívá. 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shdě s kupní smluvu (dále jen rzpr s kupní smluvu"), má kupující práv na t, aby prdávající bezplatně a bez zbytečnéh dkladu věc uvedl d stavu dpvídajícíh kupní smluvě, a t pdle pžadavku kupujícíh buď výměnu věci, neb její pravu; není-li takvý pstup mžný, může kupující pžadvat přiměřenu slevu z ceny věci neb d smluvy dstupit. T neplatí, pkud kupující před převzetím věci rzpru s kupní smluvu věděl neb rzpr s kupní smluvu sám způsbil. Rzpr s kupní smluvu, který se prjeví během jednh měsíce de dne převzetí Stránka 4

5 Obchdní a ddací pdmínky věci, se pvažuje za rzpr existující již při jejím převzetí, pkud t nedpruje pvaze věci neb pkud se neprkáže pak. 4. Nejde-li věci, které se rychle kazí neb věci pužité, dpvídá prdávající za vady, které se prjeví jak rzpr s kupní smluvu p převzetí věci v záruční dbě (záruka). 5. Práva kupujícíh vyplývající z dpvědnsti prdávajícíh za vady, včetně záruční dpvědnsti prdávajícíh, uplatňuje kupující u prdávajícíh na adrese jeh prvzvny. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zbží zaplacením celé kupní ceny zbží. 2. Kupující bere na vědmí, že prgramvé vybavení a další sučásti tvřící webvé rzhraní bchdu (včetně ftgrafií nabízenéh zbží) jsu chráněny autrským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vyknávat žádnu činnst, která by mhla jemu neb třetím sbám umžnit neprávněně zasahvat či neprávněně užít prgramvé vybavení neb další sučásti tvřící webvé rzhraní bchdu. 3. Kupující není právněn při využívání webvéh rzhraní bchdu pužívat mechanismy, prgramvé vybavení neb jiné pstupy, které by mhly mít negativní vliv na prvz webvéh rzhraní bchdu. Webvé rzhraní bchdu je mžné užívat jen v rzsahu, který není na úkr práv statních zákazníků prdávajícíh a který je v suladu s jeh určením. 4. Kupující bere na vědmí, že prdávající nenese dpvědnst za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích sb d webvé stránky neb v důsledku užití webvé stránky v rzpru s jejich určením. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 1. Ochrana sbních údajů kupujícíh, který je fyzicku sbu, je pskytvána záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů, ve znění pzdějších předpisů. 2. Kupující suhlasí se zpracváním těcht svých sbních údajů: jmén a příjmení, adresa bydliště, identifikační čísl, daňvé identifikační čísl, adresa elektrnické pšty a telefnní čísl (dále splečně vše jen jak sbní údaje"). 3. Kupující suhlasí se zpracváním sbních údajů prdávajícím, a t pr účely realizace práv a pvinnstí z kupní smluvy a pr účely zasílání infrmací a bchdních sdělení prdávajícímu. 4. Kupující bere na vědmí, že je pvinen své sbní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při bjednávce prvedené z webvéh rzhraní bchdu) uvádět správně a pravdivě a že je pvinen bez zbytečnéh dkladu infrmvat prdávajícíh změně ve svých sbních údajích. 5. Zpracváním sbních údajů kupujícíh může prdávající pvěřit třetí sbu, jakžt zpracvatele. Krmě sb dpravujících zbží nebudu sbní údaje prdávajícím bez předchzíh suhlasu kupujícíh předávány třetím sbám. 6. Osbní údaje budu zpracvávány p dbu neurčitu. Osbní údaje budu zpracvávány v elektrnické pdbě autmatizvaným způsbem neb v tištěné pdbě neautmatizvaným způsbem. 7. Kupující ptvrzuje, že pskytnuté sbní údaje jsu přesné a že byl pučen tm, že se jedná dbrvlné pskytnutí sbních údajů. Kupující prhlašuje, že byl pučen tm, že suhlas se zpracváním sbních údajů může ve vztahu k prdávajícímu dvlat písemným známením dručeným na adresu prdávajícíh. 8. V případě, že by se kupující dmníval, že prdávající neb zpracvatel (čl. 9.5) prvádí zpracvání jeh sbních údajů, které je v rzpru s chranu sukrméh a sbníh živta kupujícíh neb v rzpru se záknem, zejména jsu-li sbní údaje nepřesné s hledem na Stránka 5

6 Obchdní a ddací pdmínky účel jejich zpracvání, může: pžádat prdávajícíh neb zpracvatele vysvětlení, pžadvat, aby prdávající neb zpracvatel dstranil takt vzniklý stav. Zejména se může jednat blkvání, prvedení pravy, dplnění neb likvidaci sbních údajů. Je-li žádst kupujícíh pdle předchzí věty shledána právněnu, prdávající neb zpracvatel dstraní neprdleně závadný stav. Nevyhví-li prdávající neb zpracvatel žádsti, má kupující práv brátit se přím na Úřad pr chranu sbních údajů. Tímt ustanvením není dtčen právnění kupujícíh brátit se se svým pdnětem na Úřad pr chranu sbních údajů přím. 9. Pžádá-li kupující infrmaci zpracvání svých sbních údajů, je mu prdávající pvinen tut infrmaci předat. Prdávající má práv za pskytnutí infrmace pdle předchzí věty pžadvat přiměřenu úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na pskytnutí infrmace. 10. Kupující suhlasí se zasíláním infrmací suvisejících se zbžím, službami neb pdnikem prdávajícíh na elektrnicku adresu či mbilní telefn kupujícíh a dále suhlasí se zasíláním bchdních sdělení prdávajícím na elektrnicku adresu či mbilní telefn kupujícíh. DORUČOVÁNÍ 1. Nebude-li dhdnut jinak, veškerá krespndence suvisející s kupní smluvu musí být druhé smluvní straně dručena písemně, a t elektrnicku pštu neb sbně. Kupujícímu je dručván na adresu elektrnické pšty uvedené v jeh uživatelském účtu. 2. Zpráva je dručena:. v případě dručvání elektrnicku pštu kamžikem jejíh přijetí na server příchzí pšty; integrita zpráv zaslaných elektrnicku pštu může být zajištěna certifikátem, v případě dručvání sbně převzetím zásilky adresátem, v případě dručvání sbně též depřením převzetí zásilky, depře-li adresát (ppřípadě sba právněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 1. Pkud vztah suvisející s užitím webvé stránky neb právní vztah zalžený kupní smluvu bsahuje mezinárdní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímt nejsu dtčena práva sptřebitele vyplývající z becně závazných právních předpisů. 2. Prdávající je právněn k prdeji zbží na základě živnstenskéh právnění a činnst prdávajícíh nepdléhá jinému pvlvání. Živnstensku kntrlu prvádí v rámci své půsbnsti příslušný živnstenský úřad. 3. Je-li některé ustanvení bchdních pdmínek neplatné neb neúčinné, neb se takvým stane, namíst neplatných ustanvení nastupí ustanvení, jehž smysl se neplatnému ustanvení c nejvíce přibližuje. Neplatnstí neb neúčinnstí jednh ustanvení není dtknutá platnst statních ustanvení. Změny a dplňky kupní smluvy či bchdních pdmínek vyžadují písemnu frmu. Stránka 6

7 Obchdní a ddací pdmínky 4. Kupní smluva včetně bchdních pdmínek je archivvána prdávajícím v elektrnické pdbě a není přístupná. 5. Prdávající a kupující se zavazují řešit všechny spry vyplývající z kupní smluvy neb v suvislsti s ní vzniklé především cestu vzájemné dhdy. Prdávající a kupující se dhdli, že všechny spry vzniklé z tét smluvy a v suvislsti s ní, budu rzhdvány s knečnu platnstí u Rzhdčíh sudu při Hspdářské kmře České republiky. Kntaktní údaje prdávajícíh: adresa elektrnické pšty telefn : Stránka 7

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Šípek Team s.r.o. se sídlem Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1 Malá Strana identifikační číslo: 27125530 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko;

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Blansko; Obchodní podmínky dle řeči právníka Fyzické osoby podnikatele, Miroslava Sedláka; trvale bytem na adrese Kotvrdovice 259; identifikační číslo: 71784781; fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Více

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOVODRUZSTVO výrobní družstvo v Plzni se sídlem Na Roudné 433/43, 30100 Plzeň IČ: 00028908 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Plzni oddíl DrXXVI vložka 55 pro prodej

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY živnostníka Dominika Škody se sídlem Za Kapličkou 1246, 54701 Náchod identifikační číslo: 74740181 zapsaného v registru živnostenského úřadu města Náchoda pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti K+L NET, s.r.o., se sídlem Eliášova 12, Praha 6, identifikační číslo: 27886867, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o

obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Cukrárna Snídejte šampaňské, s.r.o se sídlem Praha 4, Modřany, Andělova 868/18, PSČ 143 00 identifikační číslo: 290 46 661 společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet Obchodní společnost NaStyl.cz/Martin Švec se sídlem Žitná 314/8, 779 00, Olomouc - Černovír identifikační číslo: 88216977 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce, pro prodej zboží

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka Obchodní podmínky fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Heleny Kalendové, místem podnikání Braunerova 19, Kolín VI, PSČ 280 02, identifikační číslo: 69640092, zapsané v Živnostenském rejstříku

Více

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hütermann Eastern Europe Division a.s. se sídlem Úhlová 796, 14800 Praha 4 identifikační číslo: 25795066 zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o.

Obchodní podmínky. ŠAFY production s.r.o. Obchodní podmínky ŠAFY production s.r.o. se sídlem Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 Identifikační číslo: 24769444 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172829

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ÚDAJE Provozovatel: Mgr. Štěpán Hajžin, Sídlo: Stradov 110, 403 39 Chlumec, Kontaktní adresa: Stradov 110, 403 39 Chlumec, IČ: 72659475, DIČ: neplátce DPH, Kontaktní osoba: Monika

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevenastavebnice.cz ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Oldřich Spáčil Truhlářství, se sídlem Školní 254, Křenovice u Slavkova, 683 52, identifikační číslo: IČO: 18823530, DIČ: 400116423, pro prodej zboží prostřednictvím

Více