Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o."

Transkript

1 Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: , se sídlem Technlgická 372/2, Pustkvec, Ostrava, zapsanu v bchdním rejstříku vedeném u Krajskéh bchdníh sudu v Ostravě, ddíl C, vlžka (dále jen KROB sftware ), a jejími zákazníky v blasti prdeje prduktů a pskytvání služeb. Pdmínky a vztahy neuvedené v těcht VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanveními zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku, a dále ustanveními zákna č. 121/2000 Sb., právu autrském. II. VYMEZENÍ POJMŮ Sftwarvý prdukt neb Prdukt subr zahrnující sftware splečnsti KROB sftware, dkumentaci v elektrnické neb tištěné pdbě, včetně příruček a balů, příslušná instalační média, a dále také všechny dsavadní aktualizace a dplňky k půvdnímu Sftwarvému prduktu pskytnuté splečnstí KROB sftware. Sftwarvý prdukt se neprdává, puze se pskytuje práv k jeh pužívání licence. Vlastník licence pdnikatelský subjekt (fyzická neb právnická sba), který pužívá Sftwarvý prdukt pr zajištění prvzních ptřeb v rámci svéh vlastníh pdnikání, nevýdělečná rganizace, která pužívá Sftwarvý prdukt pr zajištění svých prvzních ptřeb, neb fyzická sba-sptřebitel, který nejedná v rámci bchdní neb jiné pdnikatelské činnsti. Vlastníkem licence je mžné se stát zakupením licence, získáním licence d KROB sftware bezúplatně neb jak Nabyvatel v případě převdu licence. Uživatel kncvý uživatel Sftwarvéh prduktu. Internetvé stránky KROB sftware internetvé stránky na adrese prvzvané splečnstí KROB sftware. Zákaznické centrum vymezená část Internetvých stránek KROB sftware určená pr kmunikaci s registrvanými Uživateli. Služby upgrade služby aktualizace Prduktu. III. III.1. SOFTWARE A SLUŽBY Sftwarvý prdukt KROB sftware je prducentem Sftwarvých prduktů AUTOPLAN KNIHA JÍZD, AUTOPLAN CESTOVNÍ PŘÍKAZY a AUTOPLAN AUTOMAPA. Pdmínky pužívání Sftwarvých prduktů jsu vymezeny v Licenční smluvě (tzv. EULA), která je v elektrnické pdbě Vlastníkvi licence předávána splečně se Sftwarvým prduktem. Licenční smluva je uzavřena tevřením balu s médii, instalací Sftwarvéh prduktu, registrací Sftwarvéh prduktu neb převdem licence, a t tím kamžikem, který nastane nejdříve. Sučasně s uzavřením Licenční smluvy vyjadřuje Vlastník licence a Uživatel suhlas s těmit VOP. III.2. III.2.a) Služby Zákaznická pdpra a upgrade Subr služeb zákaznické pdpry zahrnuje: telefnicku pdpru: k dispzici na telefnní lince k tmut účelu vyhrazené v pracvní dny minimálně d 9:00 d 16:00 hdin, v rámci zkvalitňvání služeb Uživatelům mhu být telefnické hvry nahrávány; vu pdpru: pskytvanu prstřednictvím vé schránky k tmut účelu vyhrazené neb zadáním pžadavku v Zákaznickém centru; dpvědi budu zaslány em pkud mžn bratem, nejpzději však d knce následujícíh pracvníh dne; aktualizace Prduktu: k dispzici ke stažení v Zákaznickém centru, příp. na aktualizačních CD. Využívat kmpletníh balíku služeb v rámci zákaznické pdpry může Vlastník licence k aktuálním verzím všech Sftwarvých prduktů. 1 / 6

2 Zákaznická pdpra je sučástí ceny Sftwarvéh prduktu. Pdmínku vzniku nárku na zákaznicku pdpru je přijetí Licenční smluvy (tzv. EULA). V případě, že je Vlastník licence v prdlení s plněním jakýchkliv finančních závazků vůči KROB sftware, má KROB sftware práv p předchzím známení Vlastníkvi licence pzastavit pskytvání služeb zákaznické pdpry. Pkud Vlastník licence nesplní své finanční závazky vůči KROB sftware ani d 15 dnů d pzastavení pskytvání služeb zákaznické pdpry, jedná se pdstatné prušení smluvních pdmínek a KROB sftware je právněn dstupit d Licenční smluvy. V případě dstupení d Licenční smluvy z důvdů uvedených v tmt dstavci není KROB sftware pvinen vracet Vlastníkvi licence už uhrazené pplatky a finanční plnění přijatá v suvislsti s pskytnutím licence před účinnstí dstupení. Subr služeb zákaznické pdpry definvaný v těcht VOP pskytuje výhradně splečnst KROB sftware. Služba upgrade je pskytvána v průběhu kalendářníh rku, a t pr aktuální verze Sftwarvých prduktů. Cena služby upgrade je uvedena na Internetvých stránkách KROB sftware a hradí se jednrázvě na příslušný kalendářní rk. III.2.b) Úprava Sftwarvéh prduktu na míru a šklení Vlastník licence může pžádat úpravu Sftwarvéh prduktu dle vlastních pžadavků. V takvém případě se smluvní strany dhdnu zejména na následujícím: Předmět úpravy Sftwarvéh prduktu, Termín prvedení úpravy, Cena úpravy. Vlastník licence může pžádat realizaci šklení k Sftwarvéh prduktu a v takvém případě se smluvní strany dhdnu zejména na následujícím: Délka a termín šklení, Míst šklení, Pčet šklených sb, Cena šklení. IV. OBJEDNÁVKY A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ Licence k Sftwarvým prduktům a služby je mžné bjednat em telefnicky ( ) neb prstřednictvím bjednávkvéh frmuláře na Internetvých stránkách KROB sftware. Pdáním bjednávky bjednatel suhlasí s těmit VOP, akceptuje nabídku KROB sftware a závazně bjednává předmět bjednávky. Objednávka je návrhem kupní smluvy neb smluvy pskytnutí služeb. Pdstatné náležitsti bjednávky zahrnují: identifikaci předmětu bjednávky: název Prduktu a pčet licencí, typ licence, fakultativně rzšiřující mapvé mduly, fakultativně dárek či slevu, identifikaci bjednatele firma/jmén, IČ/RČ, sídl/adresa, kntaktní sba, telefn, , způsb ddání, resp. míst pskytnutí služby, způsb platby. KROB sftware v c nejkratším termínu, bvykle však d 3 pracvních dnů, bjednávku vyřídí frmu deslání Sftwarvéh prduktu či upgradu, neb bjednávku ptvrdí, případně vyzve bjednavatele k dplnění chybějících údajů. Vyřízením neb ptvrzením bjednávky je uzavřena kupní smluva neb smluva pskytnutí služeb. Ptvrzení bjednávky s ddatkem neb dchylku, která pdstatně nemění pdmínky nabídky, smluvní strany nepvažují za přijetí bjednávky. Objednávka musí být druhu smluvní stranu přijata vždy bez jakýchkliv výhrad. 2 / 6

3 Vyžaduje-li charakter Sftwarvéh prduktu neb služby zpracvání cenvé kalkulace neb nabídky, je smluva uzavřena kamžikem dsuhlasení cenvé kalkulace neb nabídky běma stranami. IV.1. Odstupení sptřebitele d smluvy Je-li Vlastník licence fyzicku sbu-sptřebitelem (dále jen Sptřebitel ), má v suladu s bčanským zákníkem práv dstupit d kupní smluvy uzavřené za pužití prstředků kmunikace na dálku, a t d 14 dnů d převzetí Sftwarvéh prduktu. Za Sptřebitele není pr účely těcht VOP pvažván Uživatel, který při bjednání prduktu za účelem uzavření kupní smluvy uvede své bchdní jmén a platné identifikační čísl. Práv na dstupení d kupní smluvy může Sptřebitel uplatnit za splnění těcht pdmínek: Sptřebitel dručí zakupený Prdukt pštu na vlastní náklady na adresu sídla KROB sftware včetně písemnéh dstupení d kupní smluvy a uvedení čísla svéh účtu, na který mu mají být vráceny peníze, k zásilce připjí riginál dkladu zakupení neb jiné dkumenty, které mhu prkázat zakupení prstřednictvím e-shpu KROB sftware, v případě dstupení d kupě Sftwarvéh prduktu: Prdukt musí být v půvdním neprušeném riginálním balu (zásilka nesmí být vůbec tevřena), Prdukt nesmí být vůbec pužit (mim jiné nesmí djít k jeh aktivaci pdle Licenční smluvy) a musí být kmpletní, V případě, že prjev vůle dstupení d smluvy nebude dručen KROB sftware d 14. dne d převzetí Sftwarvéh prduktu, a v případě, kdy Sptřebitel pruší riginální bal u Sftwarvéh prduktu, je dstupení d smluvy neplatné. V. CENOVÉ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY V.1. Mžné způsby a termíny ddání Sftwarvé prdukty mhu být zaslány pštu či prstřednictvím smluvníh přepravce, a t pdle způsbu ddání zvlenéh v bjednávce. Při vlbě ddání pštu neb prstřednictvím přepravní služby je v rámci České republiky pštvné, resp. přepravné a balné za pplatek. Sftwarvé prdukty jsu zasílány splečně s licenčním kódem, jehž správné zadání je pdmínku pr instalaci a užívání Sftwarvéh prduktu. Dále je mžné Sftwarvé prdukty stáhnut přím z Internetvých stránek KROB sftware. V takvém případě je licenční kód zaslán na Vlastníkem licence uvedenu vu adresu s tím, že tent kód služí k instalaci Sftwarvéh prduktu a jeh aktivaci. Obvyklá ddací lhůta činí u Sftwarvých prduktů 3 pracvní dny, a začíná běžet kamžikem úhrady bezhtvstní platby na účet KROB sftware neb kamžikem přijetí bjednávky pr platbu dbírku. V.2. Cenvé pdmínky Cenvé pdmínky Sftwarvých prduktů a služeb upgrade jsu v aktuální pdbě uvedeny na Internetvých stránkách KROB sftware. V.3. Mžné způsby platby Sftwarvé prdukty je mžné uhradit nline prstřednictvím platební brány (platební kartu neb expresním bankvním převdem), bezhtvstním převdem předem na zálhvu fakturu neb na dbírku. KROB sftware má práv na náhradu škdy vzniklé nesplněním peněžitéh závazku Vlastníka licence s tím, že se na výši náhrady škdy nezapčítávají úrky z prdlení. V.4. Daňvé dklady Daňvé dklady dručuje KROB sftware výlučně em, a t na adresu uvedenu Vlastníkem licence. Na vyžádání em dručeným KROB sftware lze zaslat daňvý dklad pštu. Všechny daňvé dklady jsu rvněž k dispzici v Zákaznickém centru (p přihlášení), a t ke stažení v PDF. VI. VI.1. ZMĚNA A PŘEVOD LICENCE Změna licence Vlastník základní licence k jedné z variant Sftwarvéh prduktu může přejít na základní licenci jiné varianty, příp. řady stejnéh Sftwarvéh prduktu při zachvání shdnéh pčtu licencí. Okamžikem přechdu půvdní licence zaniká. Cena přechdu je dána rzdílem aktuální ceníkvé ceny nvé a půvdní varianty. V případě, kdy vznikne záprný rzdíl cen nvé a půvdní varianty, se rzdíl cen Vlastníkvi licence nevrací. 3 / 6

4 VI.2. Převd licence Vlastník licence (dále v tét části Převdce ) je právněn Sftwarvý prdukt trvale převést na jinu sbu (dále v tét části Nabyvatel ). Okamžikem převdu licence přechází na Nabyvatele veškerá práva a závazky vyplývající z Licenční smluvy uzavřené mezi Převdcem a KROB sftware. Je-li k základní licenci Sftwarvéh prduktu, který má být převeden, vázán jakýkliv dplněk neb přídavná licence, může být Sftwarvý prdukt převeden jen včetně těcht sučástí. Zárveň není mžné tyt dplňky a přídavné licence převádět samstatně. Zájem převd licence sdělí Převdce splečnsti KROB sftware telefnicky neb em. KROB sftware pté Převdci zašle frmulář žádsti převd licence (dále v tét části jen Žádst ). V Žádsti musí být vyplněny identifikační údaje Převdce a Nabyvatele a přesná specifikace Sftwarvéh prduktu včetně instalačníh čísla, resp. čísel. Pr převd každé jedntlivé licence (více základních licencí jednh Sftwarvéh prduktu, různé Sftwarvé prdukty) je zaptřebí pužít samstatnu Žádst. Pdmínku mžnsti převdu je suhlas Nabyvatele s realizací převdu a s licenční smluvu, a t pdpisem na Žádsti. Převd licence je bezplatný. Licence Sftwarvéh prduktu je převedena kamžikem vyjádření suhlasu s převdem licence ze strany KROB sftware. Předpkladem pr udělení suhlasu je skutečnst, že žádst splňuje veškeré pžadvané náležitsti.v případě schválení Žádsti není Převdce nadále právněn převedený Sftwarvý prdukt pužívat, musí jej zcela dstranit ze svéh/svých pčítače(ů) a převést na Nabyvatele veškeré části převedenéh Sftwarvéh prduktu včetně všech rzšiřujících licencí, dplňků, médií, tištěnéh materiálu a aktualizací. KROB sftware si vyhrazuje práv zamítnut Žádst, pkud je neúplná neb nesplňuje pžadvané náležitsti a Převdce ani na výzvu KROB sftware její vady d 30 dní nedstraní. VII. VII.1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE Záruka a záruční dba Na jedntlivé Sftwarvé prdukty a služby pskytuje KROB sftware záruku, která se vztahuje: na výrbní vady příruček a instalačních médií k Sftwarvému prduktu, na bezvadnu funkcinalitu Sftwarvéh prduktu v suladu s dkumentací a jejími ddatky, přičemž KROB sftware dpvídá puze za funkčnst aktuálních verzí Sftwarvéh prduktu, nikli za vady starších verzí, KROB sftware pskytuje záruční dbu na Sftwarvý prdukt: v délce 6 měsíců d data uzavření Licenční smluvy, VII.2. Záruční pdmínky Záruka je pskytvána Vlastníkvi licence. Vlastník licence je pvinen při sbním převzetí přebíraný Sftwarvý prdukt řádně zkntrlvat a prhlédnut. U Sftwarvéh prduktu je pvinen prvést kntrlu balení a v případě, že zjistí pškzení balení, musí dmítnut jeh převzetí. Prhlídku je Vlastník licence pvinen prvést tak, aby zjistil veškeré vady, které je mžn zjistit při vynalžení dbrné péče. Pzdější reklamace z těcht uvedených důvdů nebude uznána. Při vlbě způsbu ddání pštu neb prstřednictvím smluvníh přepravce je Vlastník licence pvinen věřit stav zásilky při jejím převzetí d přepravce. V případě ztráty neb pškzení zásilky při přepravě je Vlastník licence pvinen sepsat se zástupcem přepravce zápis pškzení neb ztrátě Sftwarvéh prduktu, aby byl mžné uplatňvat náhradu vzniklé škdy u přepravce. Zástupce přepravce tent zápis ptvrdí. O vzniklých skutečnstech Vlastník licence neprdleně, nejpzději však d 3 pracvních dnů, písemně vyrzumí splečnst KROB sftware a jak přílhu zašle zápis sepsaný s přepravcem. V případě, že Vlastník licence výše uvedený zápis nevyhtví, má se za t, že se vzdává náhrady za pškzené neb chybějící kusy zásilky. Na pzdější reklamace způsbené během přepravy nebude brán zřetel. VII.3. Omezení záruky u Sftwarvých prduktů KROB sftware nezaručuje, že Sftwarvý prdukt splní všechny pžadavky uživatele. Záruka se nevztahuje a za vadu Sftwarvéh prduktu neb za závadu neb škdu Sftwarvým prduktem způsbenu dále nelze pvažvat: případy, kdy je Sftwarvý prdukt pužíván v rzpru s dkumentací, absenci vlastnstí či funkcí, které nejsu uvedeny v dkumentaci, skutečnst, že Sftwarvý prdukt v sbě nebsahuje případné legislativní změny, které nebyly KROB sftware známy v kamžiku jeh vývje, 4 / 6

5 případy, kdy je Sftwarvý prdukt prvzván na nevhdném hardware neb hardware, který je v rzpru s aktuálními dpručenými systémvými pžadavky uvedenými v dkumentaci neb v aktualizvané pdbě na Internetvých stránkách KROB sftware. skutečnst, že Sftwarvý prdukt nepracuje na hardware, který není běžně dstupný v kamžiku jeh vývje, neb na hardware či peračním systému, který není pdprván, případy, kdy je Sftwarvý prdukt prvzván na chybně naknfigurvaném pčítači neb na chybně nastavené pčítačvé síti, případy, kdy je Sftwarvý prdukt prvzván splu s prgramy jiných výrbců, které znemžňují jeh bezvadný chd, případy, kdy prvádí Uživatel zásahy ddatvých, knfiguračních a aplikačních subrů pmcí jiných prstředků než ddaným Sftwarvým prduktem, Uživatel Sftwarvéh prduktu je pvinen pravidelně prvádět zálhy dat a jejich archivvání, včetně kntrly bezchybnsti vytvřené zálhy. KROB sftware nedpvídá za ztrátu či pškzení dat, která nebyla správně zálhvána. KROB sftware není pvinen pskytvat zákaznicku pdpru a prvádět vývj neb údržbu starších verzí Sftwarvéh prduktu. KROB sftware nese dpvědnst za prkázanu škdu, kteru zaviní prušením svých pvinnstí. KROB sftware nenese dpvědnst za ušlý zisk Vlastníka licence. KROB sftware nese dpvědnst za skutečnu škdu maximálně d výše ceny za Sftwarvý prdukt uhrazené při nabytí licence. Tt ujednání se nepužije v případě, že Vlastníkem licence je sptřebitel. VII.4. Uplatnění reklamace Reklamaci Sftwarvéh prduktu je mžné uplatnit písemně na adresu sídla splečnsti KROB sftware. Reklamace musí bsahvat: identifikaci Vlastníka licence, včetně uvedení kntaktní sby a kntaktních údajů, přesné značení reklamvanéh Sftwarvéh prduktu, včetně instalačníh čísla licence, ppis reklamvané vady, kpii dkladu zakupení Sftwarvéh prduktu, pkud nebyl nákup realizván přím u KROB sftware, příručky neb instalační média, jejichž vada je reklamvána, Vlastník licence prvádí zaslání předmětu reklamace na vlastní náklady a dpvědnst. VII.5. Vyřízení reklamace Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v suladu s těmit VOP a bčanským zákníkem. Příručky a instalační média vykazující zjevné pškzení či zjevné vady bsahu budu v rámci záruky bezplatně vyměněny za bezvadná a KROB sftware je zašle Vlastníkvi licence na vlastní náklady. Reklamvané vady funkcinality prgramu budu prvěřeny. O výsledku šetření bude Uživatel infrmván em neb písemně. V případě, že reklamace bude uznána jak právněná, bude Uživateli bezplatně pskytnuta aktualizace Sftwarvéh prduktu řešící reklamvanu vadu. Jestliže nelze prkázat, že vada Sftwarvéh prduktu byla způsbena splečnstí KROB sftware, neb v případě neprávněné reklamace bude Vlastníkvi licence účtvána činnst spjená se zjišťváním příčiny, věřváním neb dstraňváním vady uváděné Vlastníkem licence pdle ceníku individuálních služeb platnéh v dbě prvádění těcht úknů. Tt ujednání se nepužije v případě, že Vlastníkem licence je sptřebitel. VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ KROB sftware je právněn shrmáždit, zpracvat a ulžit sbní údaje Vlastníka licence, resp. Uživatele nezbytné pr realizaci svých bchdních závazků, resp. závazků vyplývajících z Licenční smluvy. Takt získané údaje jsu archivvány p dbu, která je nezbytná k účelu jejich zpracvání, a nejsu pskytvány třetím stranám s výjimku subjektů zajišťujících přepravní služby. Vlastník licence, resp. Uživatel má práv přístupu ke svým sbním údajům a práv na jejich dstranění, pravu včetně dalších záknných práv k těmt údajům. Uzavřením smluvy uděluje Vlastník licence, resp. Uživatel v případě Licenční smluvy sučasně suhlas k zasílání infrmací týkajících se Sftwarvých prduktů, služeb, příp. suvisejících služeb a prduktů, a t jak v písemné, tak i v elektrnické pdbě. Suhlas může být kdykliv dvlán písemnu frmu na adresu sídla splečnsti KROB sftware. 5 / 6

6 Veškeré písemnsti, dklady atd. se dručují smluvním stranám výhradně elektrnicky, a t na Krb sftware uvedený na Internetvých stránkách neb na Vlastníka licence uvedený v bjednávce či v Zákaznickém centru. Vlastník licence suhlasí se zasíláním nabídky Upgrade ve frmě zálhvé faktury s nabídku Upgrade, a t - alespň 1x rčně em či pštu. Příslušná ustanvení autrskéh zákna a dalších právních předpisů upravující užívání pčítačvých prgramů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsu těmit VOP dtčena. Neplatnst neb neúčinnst některéh z ustanvení těcht VOP nemá vliv na neplatnst neb neúčinnst VOP jak celku. KROB sftware je právněn změnit jednstranně tyt VOP. KROB sftware je pvinen bez zbytečnéh dkladu zveřejnit nvu verzi VOP na svých internetvých stránkách, ppř. zašle nvu verzi neb infrmaci ní Vlastníkvi licence na jeh e- mailvu adresu. Vlastník licence je pvinen se s nvelizvanými VOP seznámit. Přijímá-li Vlastník licence nadále služby či jiné plnění pskytvané ze strany KROB sftware, stávají se pr něj nvelizvané VOP závaznými kamžikem a s účinnstí de dne, kdy službu neb plnění přijal. Vlastník licence má mžnst tut změnu bchdních pdmínek dmítnut, a t frmu výpvědi s výpvědní dbu 2 měsíců, která začíná běžet kamžikem dručení výpvědi. Pkud druhá strana neučiní výpvěď ve lhůtě 15 dnů de dne známení změně těcht bchdních pdmínek, pak se má za t, že tat druhá smluvní strana se změnu bchdních pdmínek suhlasí. Tyt VOP nabývají účinnsti dnem zveřejnění, tedy K tmut datu pzbývají platnsti veškeré předchzí verze VOP. 6 / 6

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více