SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE"

Transkript

1 SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: , DUNS: a Vámi jak buducím Uživatelem mbilní aplikace ilifesaver: tímt prhlašujete, jste-li fyzicku sbu, že dle práva státu, v němž máte bvyklý pbyt, jste způsbilý tut smluvu uzavřít a byla Vám platně vydána platební karta, ppř. pkud t právní řád státu Vašeh bvykléh pbytu vyžaduje k uzavření tét Smluvy, zárveň prhlašujete, že s jejím uzavřením vyslvil suhlas Váš záknný zástupce. tímt prhlašujete, jste-li zástupce právnické sby, že dle práva státu, dle kteréh vznikla právnická sba, kteru zastupujete, jste právněn tut smluvu uzavřít. bude v případě vlby členství Family uzavřena ve prspěch Vámi určené třetí sby/určených třetích sb. Takvé třetí sbě vzniká práv na plnění ze Smluvy vůči Pskytvateli v kamžiku, kdy si třetí sba stáhne Aplikaci d svéh Mbilníh zařízení, tím rvněž vyslvuje suhlas se Smluvu uzavřenu Vámi v její prspěch, jejíž znění je uveřejněn na Webvém prtálu. stanví pdmínky, za nichž jste právněn(a) mbilní aplikaci ilifesaver a Službu jejím prstřednictvím pskytvanu užívat a vzájemná práva a pvinnsti stran Smluvy s tím suvisející. nabývá účinnsti - tzn. stává se pr Vás a Art f All s.r.. závaznu kamžikem, kdy budu splněny všechny dále uvedené pdmínky: 1) stáhnete d svéh Mbilníh zařízení Aplikaci ilifesaver, 2) vyplníte Registrační údaje 3) vyberete druh nabízenéh Členství, 4) vyslvíte suhlas s tímt návrhem Smluvy kliknutím na tlačítk Suhlasím v Aplikaci neb na Webvém prtálu. Lhůta k přijetí tht návrhu Smluvy je mezena na dbu, p kteru bude Aplikace nabízena v App Stre. Smluva je uzavřena s každým, kd splnil pdmínky uvedené výše v tmt bdu Smluvy 1,2,3,4 ve lhůtě pr přijetí návrhu Smluvy. Ptvrzení uzavření Smluvy dručí Pskytvatel Uživateli na jím zadaný při vyplňvání Registračních údajů. Smluva je uzavřena i tehdy, pkud se Ptvrzení uzavření Smluvy nepdaří Uživateli dručit. V případě, že nesuhlasíte s tímt návrhem Smluvy, kliknete v Aplikaci/na Webvém prtálu na tlačítk Nesuhlasím, v takvém případě k uzavření Smluvy nedjde a nebudete mci Aplikaci a Službu užívat.

2 1) Definice některých pjmů "Pskytvatelem se rzumí splečnst Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v Praze ddíl C vlžka , e- mail: Aplikací se rzumí sftware - mbilní aplikace ilifesaver, vyvinutá Pskytvatelem, jejímž prstřednictvím Pskytvatel pskytuje Uživatelům Mbilníh zařízení Službu. Mbilním zařízením se rzumí Aplikací pdprvaná mbilní zařízení - iphne, ipad - se spuštěným datvým připjením, jejichž hardwarvá a sftwarvá specifikace je uvedena na App Stre v zemích, kde lze Aplikaci stáhnut, tj. Česká republika, USA, Velká Británie, Irsk, Austrálie, Nvý Zéland, Kanada. Službu se rzumí pskytvání chrany Uživatele frmu SOS sms na Uživatelem předvlené telefnní čísl/předvlená telefnní čísla v případě, že Aplikace vyhdntí dle Uživatelem v Aplikaci předvlených parametrů stav Nebezpečí na straně Uživatele, a t za pdmínek stanvených tut Smluvu. Uživateli se rzumí uživatelé Mbilních zařízení- fyzické sby neb právnické sby- kteří si stáhli Aplikaci d Mbilníh zařízení za účelem využití Služby a platně uzavřeli Smluvu s Pskytvatelem neb v jejich prspěch byla Smluva uzavřena v rámci členství Family. Registračními údaji se rzumí jmén, příjmení/ název právnické sby, datum narzení/identifikační čísl právnické sby, adresa bydliště/sídla právnické sby, telefnní čísl, vá adresa, uživatelské jmén, přístupvé hesl Uživatele, ppř. třetí sby, v jejíž prspěch Uživatel uzavírá Smluvu v rámci členství Family, a údaje platební kartě Uživatele, za účelem placení Ceny Členství. Zadané registrační údaje lze měnit, pravvat a aktualizvat jak při registraci, tak následně p uzavření Smluvy. Smluvu se rzumí tat smluva mezi Pskytvatelem a Uživatelem pskytnutí licence a pdmínkách užívání Aplikace. Smluvu lze uzavřít v českém neb anglickém jazyce a její text je Uživateli dstupný na Webvém prtálu. Uživatel suhlasí s pužitím kmunikačních prstředků na dálku při uzavírání Smluvy. Náklady vzniklé Uživateli při pužití kmunikačních prstředků na dálku v suvislsti s uzavřením Smluvy (náklady na internetvé připjení, náklady na telefnní hvry) si hradí Uživatel sám. Uživatelský účet - prstřednictvím uživatelskéh účtu je Uživatel právněn přihlásit se k užívání Aplikace pd unikátním uživatelským jménem a heslem, které si zvlil při zadávání Registračních údajů; Uživatelé nejsu právněni vlastnit více než jeden uživatelský účet neb zpřístupnit

3 svůj účet třetí sbě neb užívat uživatelský účet jinéh Uživatele. Cntact centrem se rzumí digitální ústředna, která autmaticky eviduje všechny Uživatelem nastavené parametry Aplikace, vede statistiky aktivity Uživatele v Aplikaci a zabezpečuje v případě Aplikací vyhdncenéh Nebezpečí Uživatele deslání SOS sms na Uživatelem nastavené telefnní čísl/nastavená telefnní čísla. Nebezpečím se rzumí, pkud se Uživatel citne v hržení živta neb zdraví. SOS sms" se rzumí sms neb v případě free členství s GPS suřadnicemi aktuální plhy Uživatele a jeh žádstí pmc deslaná autmaticky Cntact centrem na Uživatelem v Aplikaci předvlené telefnní čísl/předvlená telefnní čísla v případě, že: jsu naplněny parametry nastavené Uživatelem v Aplikaci, z nichž je zřejmé, že se Uživatel nachází neb by se mhl nacházet v Nebezpečí a Uživatel nereaguje na autmatické upzrnění Aplikace, jímž tat věřuje, zda je skutečně Uživatel v Nebezpečí, neb má Uživatel Aplikaci prpjenu se sensrem snímání tepu srdce a tat vyhdntí zdravtní stav Uživatele za kritický. Členstvím se rzumí právnění k užívání Aplikace včetně pdpry Cntact Centra Uživatelem 24 hdin denně, 7 dní v týdnu na základě Smluvy v rzsahu dle druhu zvlenéh Členství. Druhy Členství: Free bezplatná registrace jednh Uživatele při uzavření Smluvy k užívání mezené verze Aplikace, která v případě, že vyhdntí, že se Uživatel nachází ve stavu Nebezpečí, dešle s GPS suřadnicemi aktuální plhy Uživatele a jeh žádstí pmc na jeden Uživatelem v Aplikaci předvlený nuzvý kntakt. Uživatel má mžnst kdykli za trvání Smluvy změnit členství Free na Single neb Family kliknutím na tlačítk Zakupit předplatné v Aplikaci neb na Webvém prtálu, čímž je uzavřen ddatek ke Smluvě a práva a pvinnsti stran se nadále řídí ustanvením tét Smluvy upravujícími Členství Single neb Family dle vlby Uživatele (dále jen Ddatek ke Smluvě ). Single registrace jednh Uživatele při uzavření Smluvy k užívání plné verze Aplikace. Family registrace až 4 Uživatelů při uzavření Smluvy k užívání plné verze Aplikace. Pkud při registraci Uživatel uvede i telefnní čísla a identifikační údaje jiných sb, v jejichž prspěch Smluvu uzavírá při vlbě členství Family, je pvinen zajistit, aby tyt třetí sby ddržvaly pdmínky tét Smluvy.

4 Dbu trvání Členství se rzumí a) u Členství Single a Family dba, na kteru je uzavřena Smluva, zvlená Uživatelem, kdy má mžnst zvlit trvání Členství/Smluvy: v délce 1 měsíce s autmatickým prdlužváním vždy další 1 měsíc, a t pakvaně, dkud nedjde k uknčení Smluvy za pdmínek čl. 4 tét Smluvy Uživatelem neb Pskytvatelem ( měsíční členství ) neb v délce 1 rku s autmatickým prdlužváním vždy další 1 rk, a t pakvaně, dkud nedjde k uknčení Smluvy za pdmínek čl. 4 tét Smluvy Uživatelem neb Pskytvatelem ( rční členství ). V případě, že djde k prdlužení Členství/Smluvy dle předchzí věty, rzumí se Dbu trvání členství i takt prdlužená dba. b) u Členství Free dba neurčitá. Cenu Členství se rzumí pplatek za užívání plné verze Aplikace u Členství Single a Family, který činí: u Členství Single při vlbě Dby trvání Členství 1 měsíc 9,99 USD včetně DPH/měsíc neb při platbě v Kč, 239,-Kč včetně DPH/měsíc neb při platbě v EUR, 7,99 EUR včetně DPH/měsíc neb při vlbě Dby trvání Členství 1 rk 99,90 USD včetně DPH/rk neb při platbě v Kč, 2390,- Kč včetně DPH/rk neb při platbě v EUR, 79,90 EUR včetně DPH/rk. u Členství Family při vlbě Dby trvání členství 1 měsíc 29,90 USD včetně DPH/měsíc neb při platbě v Kč, 699,- Kč včetně DPH/měsíc neb při platbě v EUR, 23,90 EUR včetně DPH/měsíc neb při vlbě Dby trvání Členství 1 rk 299,- USD včetně DPH/rk neb při platbě v Kč, 6990,- Kč včetně DPH/rk neb při platbě v EUR, 239,- EUR včetně DPH/rk. Uživatel je pvinen platit Cenu Členství Family v plné výši i v případě, že některá z třetích sb, v jejichž prspěch Uživatel Smluvu uzavřel, si nestáhla Aplikaci neb ji nevyužívá. Cena Členství za první měsíc d uzavření Smluvy neb d uzavření Ddatku ke Smluvě u měsíčníh členství a první rk d uzavření Smluvy neb d uzavření Ddatku ke Smluvě u rčníh členství je splatná v den uzavření Smluvy/v den uzavření Ddatku ke Smluvě. Cena členství za druhý a následující měsíce trvání Smluvy/ trvání Smluvy ve znění Ddatku ke Smluvě u měsíčníh členství je splatná vždy v 1. den druhéh a následujících měsíců trvání Smluvy/ trvání Smluvy ve znění Ddatku ke Smluvě, za který je placena. Cena členství za druhý a následující rk trvání Smluvy/ trvání Smluvy ve znění Ddatku ke Smluvě u rčníh členství je splatná vždy v 1. den druhéh a následujících rků trvání Smluvy/trvání Smluvy ve znění Ddatku ke Smluvě, za který je placena. Cena Členství je placena platební kartu Uživatele, a t inkasem z účtu Uživatele Pskytvatelem, s čímž Uživatel tímt vyslvuje suhlas. Jiné pplatky, náklady a daně nebudu v suvislsti s pskytváním Služby Uživateli účtvány.

5 Webvým prtálem se rzumí na kterém může Uživatel spravvat své Členství, a kde nalezne přehled svém využívání Aplikace a tut Smluvu. 2) Licence k Aplikaci, práva a pvinnsti Pskytvatele a Uživatelů Pskytvatel tímt pskytuje na Dbu trvání Členství Uživateli nevýhradní, nepřevditelnu licenci právnění - k užívání Aplikace, a t puze za účelem využívání Služby. Pr případ, že Uživatel zvlil při uzavírání Smluvy Členství Family, pskytuje Pskytvatel na Dbu trvání Členství navíc nevýhradní, nepřevditelnu licenci za účelem užívání Služby rvněž třetím sbám, v jejichž prspěch Uživatel Smluvu uzavírá. K jinému účelu než je využívání Služby, nejsu Uživatel ani třetí sby, v jejichž prspěch je Smluva uzavírána, právněni Aplikaci užívat ani s ní jinak nakládat. Licence dle th bdu Smluvy je pskytvána na území celéh světa. Pskytvatel se zavazuje p Dbu trvání Členství zajistit fungvání Aplikace Uživateli a třetím sbám, v jejichž prspěch Uživatel uzavřel Smluvu v rzsahu a za pdmínek stanvených tut Smluvu. Uživatel se zejména zavazuje při pužívání Aplikace, Služby a Webvéh prtálu: ddržvat právní předpisy a Smluvu. nezasahvat d zabezpečení, bsahu či způsbu uspřádání Aplikace a Webvéh prtálu a tyt nevyužívat k jinému účelu než využití Služby. nevyvíjet snahu získání neprávněnéh přístupu k těm částem Aplikace a Webvéh prtálu, které nejsu veřejně přístupné, včetně neprávněnéh přístupu k uživatelským účtům jinéh Uživatele. uvádět při registraci pravdivé a nezkreslené údaje své identitě a identitě sb, v jejichž prspěch Smluvu uzavírá a tyt údaje v případě změny aktualizvat; udržvat svůj uživatelský účet a hesla k němu v tajnsti a nesdělvat je dalším sbám. Pskytvatel nenese žádnu dpvědnst za ztrátu hesel, ledaže by vyšl najev, že byla způsbena na straně Pskytvatele úmyslným zaviněním neb hrubu nedbalstí. reagvat v případě, že se Uživatel nenachází ve stavu Nebezpečí na autmatické upzrnění Aplikace, jímž tat věřuje, zda je Uživatel v Nebezpečí pr zachvání správné funkčnsti Aplikace aktualizvat Aplikaci v případě, že Pskytvatel vydá aktualizaci Aplikace v App Stre neb na Webvém prtálu. Tyt aktualizace zlepšují vlastnsti Aplikace, dstraňují případné chyby neb udržují aktuální definiční databázvé subry. Uživatel je dpvědný za funkční nastavení prcesu aktualizace Aplikace za účelem zachvání maximální mžné míry splehlivsti jejích funkcí.

6 Zákaz zneužití Uživatel je pvinen užívat Aplikaci puze k určenému účelu, tedy chraně Uživatele před Nebezpečím frmu SOS sms způsbem ppsaným v tét Smluvě. V případě zneužití Aplikace neb Cntact centra Uživatelem v případech, kdy se Uživatel nenachází v Nebezpečí, které pvede ke zbytečnému kntaktvání záchranných slžek (Plicie a/neb zdravtnické záchranné služby a/neb hasičů) je Uživatel pvinen zaplatit Pskytvateli smluvní pkutu ,-USD za každé dílčí zneužití Aplikace a pkud se zneužití Aplikace dpustí, suhlasí s tím, že bude pvinen smluvní pkutu v uvedené výši Pskytvateli zaplatit. Zaplacením uvedené smluvní pkuty není dtčen práv Pskytvatele na náhradu vzniklé škdy, jakž i pvinnst Uživatele nahradit náklady na činnst záchranných slžek vzniklé v důsledku zneužití Aplikace Uživatelem. Za zneužití Aplikace, které je sankcinván uvedenu smluvní pkutu se pvažuje i případ, kdy Uživatel není v Nebezpečí a nereaguje na výzvu Aplikace k ptvrzení, že se nenachází v Nebezpečí. Uvedenu Smluvní pkutu USD a náhradu škdy je Uživatel pvinen zaplatit i v případě, že djde k zneužití Aplikace ppsanému výše třetí sbu, v jejíž prspěch Smluvu uzavřel. V případě zneužití Aplikace je Pskytvatel právněn dstupit d Smluvy s Uživatelem s účinky ke dni dručení známení dstupení na Uživatele a Smluvu s takvým Uživatelem již znvu neuzavřít. 3) Práva Uživatele v případě vad Aplikace, dpvědnst pr případ nedstupnsti neb nefunkčnsti Služby, pjištění Pskytvatele Uživatel se v případě stížnstí neb dtazů na fungvání Aplikace neb v případě uplatnění vady Aplikace může brátit na Pskytvatele em Vadu Aplikace je pvinen Uživatel uplatnit u Pskytvatele bezdkladně pté, c ji zjistil, jinak nemůže uplatnit nárk z takvé vady v případě, že mu nebude vyhvěn Pskytvatelem, u Rzhdčíh sudu. Aplikace vyžaduje pr spuštění a plnu funkčnst datvé připjení v Mbilním zařízení, v němž je nainstalvaná. Pskytvatel prt nedpvídá za nefunkčnst, nedstupnst či špatnu dstupnst či funkčnst Aplikace způsbenu absencí datvéh připjení neb nekvalitním datvým připjením (nedstatečným signálem) či nedstatečným datvým připjením (nedstatečným bjemem dat) neb nefunkčnstí telefnu z důvdu pškzení či z důvdu vybité baterie a následném vypnutí přístrje. Práva a pvinnsti smluvních stran hledně práv z vadnéh plnění se řídí příslušnými becně závaznými právními předpisy (zejména ustanveními 1914 až 1925, 2099 až 2112 a 2161 až 2174 Občanskéh zákníku, České republiky, z. 89/2012 Sb.). Pskytvatel dpvídá Uživateli, že Aplikace při instalaci nemá vady, tzn. že Aplikace:

7 má vlastnsti, které si strany ujednaly tut Smluvu, hdí se k účelu, který pr jeh pužití Pskytvatel tut Smluvu stanvil, hdí se k účelu, který pr jeh pužití Pskytvatel tut Smluvu stanvil, vyhvuje pžadavkům právních předpisů. V případě včasnéh a řádnéh uplatnění vady Aplikace u Pskytvatele má Uživatel dle pvahy vady Aplikace práv na její pravu d 30 dnů d jejíh řádnéh uplatnění neb nebude-li vada dstraněna d 30 dnů d jejíh řádnéh známení Pskytvateli, má Uživatel práv na slevu z Ceny Členství neb, pkud se vada ukáže jak nepravitelná a sučasně bránící užívání Aplikace, má Uživatel práv d Smluvy dstupit, způsbem a za pdmínek uvedených v čl.4 tét Smluvy. Pskytvatel nenese dpvědnst vůči Uživateli, který je pdnikatelem za jakékli škdy, včetně ušléh zisku, neb nemajetkvé újmy neb ztrátu dat vzniklé pužitím neb nemžnstí pužití Aplikace či nedstupnstí či nefunkčnstí Služby, k němuž nedšl úmyslně či z hrubé nedbalsti na straně Pskytvatele. Pskytvatel má pr případ vzniku škdy při pskytvání Služby sjednán pjištění dpvědnsti za škdu. Pskytvatel je právněn k prdeji Aplikace na základě živnstenskéh právnění. Živnstensku kntrlu prvádí v rámci své půsbnsti příslušný živnstenský úřad. Dzr nad blastí chrany sbních údajů vyknává Úřad pr chranu sbních údajů. Česká bchdní inspekce vyknává ve vymezeném rzsahu dzr nad chranu sptřebitele. 4) Uknčení Smluvy Pskytvatel má práv uknčit Smluvu s účinky ke dni dručení známení dstupení d Smluvy Uživateli na e- mail/telefn, který Uživatel sdělil Pskytvateli, v případě: zneužití Aplikace neb Služby neb Webvéh Prtálu Uživatelem neb nezaplacení Ceny Členství Uživatelem neb uknčení prdeje Aplikace Pskytvatelem ve státě, v jehž App Stre si Uživatel aplikaci stáhl neb uvedeném v čl.6. tét Smluvy. členství Free bez udání důvdu.

8 Uživatel, jelikž není Aplikace ddávána na hmtném nsiči a Uživatel suhlasí se zapčetím jejíh užívání před uplynutím 14 dnů p jejím stažení, nemá práv dstupit d Smluvy bez udání důvdu ve lhůtě 14 dnů p uzavření Smluvy, avšak má práv dstupit d Smluvy- kliknutím na tlačítk Uknčit Členství v Aplikaci a t bez udání důvdu, za pdmínek uvedených dále v tmt dstavci. Uživatel v případě, že zvlil rční členství Single neb Family, má práv dstupit d Smluvy kliknutím na tlačítk Uknčit Členství kdykli za trvání Smluvy, a uknčit tak Smluvu s účinnstí k pslednímu dni th rku trvání Smluvy, v němž dšl ke kliknutím na tlačítk Uknčit Členství (např. uzavřete smluvu , pak ji můžete uknčit nejdříve s účinnstí k , následně s účinnstí atd.). Uživatel v případě, že zvlil Free členství, má práv kdykli dstupit d Smluvy bez udání důvdu kliknutím na tlačítk Uknčit členství 5) Práva k Aplikaci ilifesaver, Webvému prtálu a chranné známce ilifesaver Autrská práva k Aplikaci a Webvému prtálu Aplikace a Webvý prtál jsu autrskými díly, k nimž vyknává veškerá autrská majetkvá práva Pskytvatel. Výkn autrských práv Pskytvatele je chráněn záknem č. 121/2000 Sb., autrským záknem, ve znění pzdějších předpisů. Jakékli užití Aplikace či Webvéh prtálu k jinému účelu než využití Služby je mžné puze na základě předchzí písemně udělené licence ke knkrétnímu způsbu užití ze strany Pskytvatele. Práva k chranné známce ilifesaver - značení ilifesaver je chranná známka, jejímž majitelem je Pskytvatel. Jakékli užití značení ilifesaver je mžné puze na základě předchzí písemně udělené licence d Pskytvatele. 6) Ochrana sbních údajů Uživatel dává suhlas se shrmažďváním a zpracváním svých sbních údajů Pskytvateli, jakž i suhlas s archivváním vzájemné kmunikace a aktivity Uživatele v Aplikaci p Dbu trvání Členství a následujících 4 let d uknčení Smluvy. Nakládání s sbními údaji Uživatelů pdléhá úpravě zákna č.101/2000 Sb. chraně sbních údajů. Pskytvatel tímt prhlašuje, že známil Úřadu pr chranu sbních údajů zpracvání sbních údajů a je registrván u Úřadu pr chranu sbních údajů jak správce pd evidenčním číslem: Uživatel tímt dává výslvný suhlas s tím, aby Pskytvatel užil jeh sbní údaje (ppř. kntaktní údaje právnické sby) k jeh kntaktvání za účelem zasílání bchdních sdělení. Osbní údaje jsu zpracvávány v rzsahu jmén, příjmení, bydliště, datum narzení, telefn, , údaje z kreditní

9 karty, gps suřadnice plhy telefnu Uživatele, a t údaje, které pskytnu Pskytvateli dbrvlně sami Uživatelé. Zpracvání takvých údajů se děje za účelem pskytvání Služby Uživatelům Aplikace. Uvedené sbní údaje zpracvává Pskytvatel autmatizvaně. Osbní údaje jsu chráněny zakryptváním. Zpracvávané sbní údaje budu zpřístupněny puze slžkám záchrannéh sytému (Plicie, hasiči, zdravtnická záchranná služba) za účelem pmci Uživateli v Nebezpečí, v jiných případech puze, pkud Pskytvateli vznikne záknná pvinnst k jejich pskytnutí. Každý Uživatel má práv a pvinnst kdykli své sbní údaje aktualizvat tak, aby dpvídaly skutečnsti. Dle 21 z.101/2000 Sb. má každý Uživatel, který zjistí neb se dmnívá, že Pskytvatel prvádí zpracvání jeh sbních údajů, které je v rzpru s chranu sukrméh a sbníh živta subjektu údajů neb v rzpru se záknem, zejména jsuli sbní údaje nepřesné s hledem na účel jejich zpracvání, práv a) pžádat Pskytvatele vysvětlení, b) pžadvat, aby Pskytvatel dstranil takt vzniklý stav. Zejména se může jednat blkvání, prvedení pravy, dplnění neb likvidaci sbních údajů. Je-li žádst Uživatele shledána právněnu, Pskytvatel dstraní neprdleně závadný stav. Nevyhví-li Pskytvatel žádsti Uživatele, má Uživatel práv brátit se přím na Úřad pr chranu sbních údajů. Pskytvatel je pvinen bez zbytečnéh dkladu infrmvat příjemce sbních údajů žádsti Uživatele uvedené výše a blkvání, pravě, dplnění neb likvidaci sbních údajů. T neplatí, pkud je infrmvání příjemce nemžné neb by vyžadval neúměrné úsilí. Pskytvatel je právněn vyzvat Uživatele v případě pchybnstí správnsti údajů zadaných při registraci k prkázání jejich správnsti a pravdivsti. Nebude-li tét výzvě v dbě stanvené Pskytvatelem vyhvěn, je Pskytvatel právněn dstupit d Smluvy s Uživatelem za pdmínek čl. 4. 7) Rzhdné práv, řešení sprů Smluva a veškeré vztahy z ní vzniklé, jakž i další vztahy mezi Uživatelem a Pskytvatelem v suvislsti s užíváním Aplikace a Webvéh prtálu se řídí právním řádem České zejména Občanským zákníkem, záknem č. 89/2012 Sb., autrským záknem č. 121/2000 Sb., záknem chraně sbních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré majetkvé spry mezi Pskytvatelem a Uživatelem vyplývající ze Smluvy neb s ní suvisející neb vzniklé v suvislsti s užíváním Služby, Aplikace neb Webvéh prtálu

10 budu řešeny dle práva České republiky před Rzhdčím sudem při Hspdářské a Agrární kmře České republiky, se sídlem v Dluhé ulici 13, Praha 1, Česká republika dle jeh pravidel třemi rzhdci, rzhdčí nález bude knečným rzhdnutím spru. V Praze dne Art f All s.r.. Marcel Sítník, jednatel

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod ) Obchdní pdmínky 1. Úvdní Ustanvení 1.1. Internetvý bchd SPEEMSY (dále jen Internetvý bchd ) 1.1.1. Internetvý bchd SPEEMSY, který prdává zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na adrese http://www.speemsy.cz,

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat Stránka 1 z 5 Pravidla sutěže Každý bankmat je Equamat I. Přadatel a rganizátr sutěže 1. Sutěž Každý bankmat je Equamat (dále jen sutěž) bude prbíhat prstřednictvím prfilu Equa bank v aplikaci serveru

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků MasterCard Obchdník rku 2015 pravidla hdncení bchdníků 1. POŘADATEL A GENERÁLNÍ PARTNER Generálním partnerem sutěže MasterCard Obchdník rku 2015 (dále jen sutěž) je splečnst MasterCard Eurpe sprl, rganizační

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření Všebecné bchdní pdmínky - platné d 1.3.2006 Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 9. 2012.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 9. 2012. Ppis služby Platnst d 10. 9. 2012. 1 Služba... 2 2 Lhůta pr zřízení služby... 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 4 Prdej a instalace kncvých zařízení... 4 5 Zřízení a pskytvání služby... 7 6 Dplňkvé

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více