SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE"

Transkript

1 SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: , DUNS: a Vámi jak buducím Uživatelem mbilní aplikace ilifesaver: tímt prhlašujete, jste-li fyzicku sbu, že dle práva státu, v němž máte bvyklý pbyt, jste způsbilý tut smluvu uzavřít a byla Vám platně vydána platební karta, ppř. pkud t právní řád státu Vašeh bvykléh pbytu vyžaduje k uzavření tét Smluvy, zárveň prhlašujete, že s jejím uzavřením vyslvil suhlas Váš záknný zástupce. tímt prhlašujete, jste-li zástupce právnické sby, že dle práva státu, dle kteréh vznikla právnická sba, kteru zastupujete, jste právněn tut smluvu uzavřít. bude v případě vlby členství Family uzavřena ve prspěch Vámi určené třetí sby/určených třetích sb. Takvé třetí sbě vzniká práv na plnění ze Smluvy vůči Pskytvateli v kamžiku, kdy si třetí sba stáhne Aplikaci d svéh Mbilníh zařízení, tím rvněž vyslvuje suhlas se Smluvu uzavřenu Vámi v její prspěch, jejíž znění je uveřejněn na Webvém prtálu. stanví pdmínky, za nichž jste právněn(a) mbilní aplikaci ilifesaver a Službu jejím prstřednictvím pskytvanu užívat a vzájemná práva a pvinnsti stran Smluvy s tím suvisející. nabývá účinnsti - tzn. stává se pr Vás a Art f All s.r.. závaznu kamžikem, kdy budu splněny všechny dále uvedené pdmínky: 1) stáhnete d svéh Mbilníh zařízení Aplikaci ilifesaver, 2) vyplníte Registrační údaje 3) vyberete druh nabízenéh Členství, 4) vyslvíte suhlas s tímt návrhem Smluvy kliknutím na tlačítk Suhlasím v Aplikaci neb na Webvém prtálu. Lhůta k přijetí tht návrhu Smluvy je mezena na dbu, p kteru bude Aplikace nabízena v App Stre. Smluva je uzavřena s každým, kd splnil pdmínky uvedené výše v tmt bdu Smluvy 1,2,3,4 ve lhůtě pr přijetí návrhu Smluvy. Ptvrzení uzavření Smluvy dručí Pskytvatel Uživateli na jím zadaný při vyplňvání Registračních údajů. Smluva je uzavřena i tehdy, pkud se Ptvrzení uzavření Smluvy nepdaří Uživateli dručit. V případě, že nesuhlasíte s tímt návrhem Smluvy, kliknete v Aplikaci/na Webvém prtálu na tlačítk Nesuhlasím, v takvém případě k uzavření Smluvy nedjde a nebudete mci Aplikaci a Službu užívat.

2 1) Definice některých pjmů "Pskytvatelem se rzumí splečnst Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v Praze ddíl C vlžka , e- mail: Aplikací se rzumí sftware - mbilní aplikace ilifesaver, vyvinutá Pskytvatelem, jejímž prstřednictvím Pskytvatel pskytuje Uživatelům Mbilníh zařízení Službu. Mbilním zařízením se rzumí Aplikací pdprvaná mbilní zařízení - iphne, ipad - se spuštěným datvým připjením, jejichž hardwarvá a sftwarvá specifikace je uvedena na App Stre v zemích, kde lze Aplikaci stáhnut, tj. Česká republika, USA, Velká Británie, Irsk, Austrálie, Nvý Zéland, Kanada. Službu se rzumí pskytvání chrany Uživatele frmu SOS sms na Uživatelem předvlené telefnní čísl/předvlená telefnní čísla v případě, že Aplikace vyhdntí dle Uživatelem v Aplikaci předvlených parametrů stav Nebezpečí na straně Uživatele, a t za pdmínek stanvených tut Smluvu. Uživateli se rzumí uživatelé Mbilních zařízení- fyzické sby neb právnické sby- kteří si stáhli Aplikaci d Mbilníh zařízení za účelem využití Služby a platně uzavřeli Smluvu s Pskytvatelem neb v jejich prspěch byla Smluva uzavřena v rámci členství Family. Registračními údaji se rzumí jmén, příjmení/ název právnické sby, datum narzení/identifikační čísl právnické sby, adresa bydliště/sídla právnické sby, telefnní čísl, vá adresa, uživatelské jmén, přístupvé hesl Uživatele, ppř. třetí sby, v jejíž prspěch Uživatel uzavírá Smluvu v rámci členství Family, a údaje platební kartě Uživatele, za účelem placení Ceny Členství. Zadané registrační údaje lze měnit, pravvat a aktualizvat jak při registraci, tak následně p uzavření Smluvy. Smluvu se rzumí tat smluva mezi Pskytvatelem a Uživatelem pskytnutí licence a pdmínkách užívání Aplikace. Smluvu lze uzavřít v českém neb anglickém jazyce a její text je Uživateli dstupný na Webvém prtálu. Uživatel suhlasí s pužitím kmunikačních prstředků na dálku při uzavírání Smluvy. Náklady vzniklé Uživateli při pužití kmunikačních prstředků na dálku v suvislsti s uzavřením Smluvy (náklady na internetvé připjení, náklady na telefnní hvry) si hradí Uživatel sám. Uživatelský účet - prstřednictvím uživatelskéh účtu je Uživatel právněn přihlásit se k užívání Aplikace pd unikátním uživatelským jménem a heslem, které si zvlil při zadávání Registračních údajů; Uživatelé nejsu právněni vlastnit více než jeden uživatelský účet neb zpřístupnit

3 svůj účet třetí sbě neb užívat uživatelský účet jinéh Uživatele. Cntact centrem se rzumí digitální ústředna, která autmaticky eviduje všechny Uživatelem nastavené parametry Aplikace, vede statistiky aktivity Uživatele v Aplikaci a zabezpečuje v případě Aplikací vyhdncenéh Nebezpečí Uživatele deslání SOS sms na Uživatelem nastavené telefnní čísl/nastavená telefnní čísla. Nebezpečím se rzumí, pkud se Uživatel citne v hržení živta neb zdraví. SOS sms" se rzumí sms neb v případě free členství s GPS suřadnicemi aktuální plhy Uživatele a jeh žádstí pmc deslaná autmaticky Cntact centrem na Uživatelem v Aplikaci předvlené telefnní čísl/předvlená telefnní čísla v případě, že: jsu naplněny parametry nastavené Uživatelem v Aplikaci, z nichž je zřejmé, že se Uživatel nachází neb by se mhl nacházet v Nebezpečí a Uživatel nereaguje na autmatické upzrnění Aplikace, jímž tat věřuje, zda je skutečně Uživatel v Nebezpečí, neb má Uživatel Aplikaci prpjenu se sensrem snímání tepu srdce a tat vyhdntí zdravtní stav Uživatele za kritický. Členstvím se rzumí právnění k užívání Aplikace včetně pdpry Cntact Centra Uživatelem 24 hdin denně, 7 dní v týdnu na základě Smluvy v rzsahu dle druhu zvlenéh Členství. Druhy Členství: Free bezplatná registrace jednh Uživatele při uzavření Smluvy k užívání mezené verze Aplikace, která v případě, že vyhdntí, že se Uživatel nachází ve stavu Nebezpečí, dešle s GPS suřadnicemi aktuální plhy Uživatele a jeh žádstí pmc na jeden Uživatelem v Aplikaci předvlený nuzvý kntakt. Uživatel má mžnst kdykli za trvání Smluvy změnit členství Free na Single neb Family kliknutím na tlačítk Zakupit předplatné v Aplikaci neb na Webvém prtálu, čímž je uzavřen ddatek ke Smluvě a práva a pvinnsti stran se nadále řídí ustanvením tét Smluvy upravujícími Členství Single neb Family dle vlby Uživatele (dále jen Ddatek ke Smluvě ). Single registrace jednh Uživatele při uzavření Smluvy k užívání plné verze Aplikace. Family registrace až 4 Uživatelů při uzavření Smluvy k užívání plné verze Aplikace. Pkud při registraci Uživatel uvede i telefnní čísla a identifikační údaje jiných sb, v jejichž prspěch Smluvu uzavírá při vlbě členství Family, je pvinen zajistit, aby tyt třetí sby ddržvaly pdmínky tét Smluvy.

4 Dbu trvání Členství se rzumí a) u Členství Single a Family dba, na kteru je uzavřena Smluva, zvlená Uživatelem, kdy má mžnst zvlit trvání Členství/Smluvy: v délce 1 měsíce s autmatickým prdlužváním vždy další 1 měsíc, a t pakvaně, dkud nedjde k uknčení Smluvy za pdmínek čl. 4 tét Smluvy Uživatelem neb Pskytvatelem ( měsíční členství ) neb v délce 1 rku s autmatickým prdlužváním vždy další 1 rk, a t pakvaně, dkud nedjde k uknčení Smluvy za pdmínek čl. 4 tét Smluvy Uživatelem neb Pskytvatelem ( rční členství ). V případě, že djde k prdlužení Členství/Smluvy dle předchzí věty, rzumí se Dbu trvání členství i takt prdlužená dba. b) u Členství Free dba neurčitá. Cenu Členství se rzumí pplatek za užívání plné verze Aplikace u Členství Single a Family, který činí: u Členství Single při vlbě Dby trvání Členství 1 měsíc 9,99 USD včetně DPH/měsíc neb při platbě v Kč, 239,-Kč včetně DPH/měsíc neb při platbě v EUR, 7,99 EUR včetně DPH/měsíc neb při vlbě Dby trvání Členství 1 rk 99,90 USD včetně DPH/rk neb při platbě v Kč, 2390,- Kč včetně DPH/rk neb při platbě v EUR, 79,90 EUR včetně DPH/rk. u Členství Family při vlbě Dby trvání členství 1 měsíc 29,90 USD včetně DPH/měsíc neb při platbě v Kč, 699,- Kč včetně DPH/měsíc neb při platbě v EUR, 23,90 EUR včetně DPH/měsíc neb při vlbě Dby trvání Členství 1 rk 299,- USD včetně DPH/rk neb při platbě v Kč, 6990,- Kč včetně DPH/rk neb při platbě v EUR, 239,- EUR včetně DPH/rk. Uživatel je pvinen platit Cenu Členství Family v plné výši i v případě, že některá z třetích sb, v jejichž prspěch Uživatel Smluvu uzavřel, si nestáhla Aplikaci neb ji nevyužívá. Cena Členství za první měsíc d uzavření Smluvy neb d uzavření Ddatku ke Smluvě u měsíčníh členství a první rk d uzavření Smluvy neb d uzavření Ddatku ke Smluvě u rčníh členství je splatná v den uzavření Smluvy/v den uzavření Ddatku ke Smluvě. Cena členství za druhý a následující měsíce trvání Smluvy/ trvání Smluvy ve znění Ddatku ke Smluvě u měsíčníh členství je splatná vždy v 1. den druhéh a následujících měsíců trvání Smluvy/ trvání Smluvy ve znění Ddatku ke Smluvě, za který je placena. Cena členství za druhý a následující rk trvání Smluvy/ trvání Smluvy ve znění Ddatku ke Smluvě u rčníh členství je splatná vždy v 1. den druhéh a následujících rků trvání Smluvy/trvání Smluvy ve znění Ddatku ke Smluvě, za který je placena. Cena Členství je placena platební kartu Uživatele, a t inkasem z účtu Uživatele Pskytvatelem, s čímž Uživatel tímt vyslvuje suhlas. Jiné pplatky, náklady a daně nebudu v suvislsti s pskytváním Služby Uživateli účtvány.

5 Webvým prtálem se rzumí na kterém může Uživatel spravvat své Členství, a kde nalezne přehled svém využívání Aplikace a tut Smluvu. 2) Licence k Aplikaci, práva a pvinnsti Pskytvatele a Uživatelů Pskytvatel tímt pskytuje na Dbu trvání Členství Uživateli nevýhradní, nepřevditelnu licenci právnění - k užívání Aplikace, a t puze za účelem využívání Služby. Pr případ, že Uživatel zvlil při uzavírání Smluvy Členství Family, pskytuje Pskytvatel na Dbu trvání Členství navíc nevýhradní, nepřevditelnu licenci za účelem užívání Služby rvněž třetím sbám, v jejichž prspěch Uživatel Smluvu uzavírá. K jinému účelu než je využívání Služby, nejsu Uživatel ani třetí sby, v jejichž prspěch je Smluva uzavírána, právněni Aplikaci užívat ani s ní jinak nakládat. Licence dle th bdu Smluvy je pskytvána na území celéh světa. Pskytvatel se zavazuje p Dbu trvání Členství zajistit fungvání Aplikace Uživateli a třetím sbám, v jejichž prspěch Uživatel uzavřel Smluvu v rzsahu a za pdmínek stanvených tut Smluvu. Uživatel se zejména zavazuje při pužívání Aplikace, Služby a Webvéh prtálu: ddržvat právní předpisy a Smluvu. nezasahvat d zabezpečení, bsahu či způsbu uspřádání Aplikace a Webvéh prtálu a tyt nevyužívat k jinému účelu než využití Služby. nevyvíjet snahu získání neprávněnéh přístupu k těm částem Aplikace a Webvéh prtálu, které nejsu veřejně přístupné, včetně neprávněnéh přístupu k uživatelským účtům jinéh Uživatele. uvádět při registraci pravdivé a nezkreslené údaje své identitě a identitě sb, v jejichž prspěch Smluvu uzavírá a tyt údaje v případě změny aktualizvat; udržvat svůj uživatelský účet a hesla k němu v tajnsti a nesdělvat je dalším sbám. Pskytvatel nenese žádnu dpvědnst za ztrátu hesel, ledaže by vyšl najev, že byla způsbena na straně Pskytvatele úmyslným zaviněním neb hrubu nedbalstí. reagvat v případě, že se Uživatel nenachází ve stavu Nebezpečí na autmatické upzrnění Aplikace, jímž tat věřuje, zda je Uživatel v Nebezpečí pr zachvání správné funkčnsti Aplikace aktualizvat Aplikaci v případě, že Pskytvatel vydá aktualizaci Aplikace v App Stre neb na Webvém prtálu. Tyt aktualizace zlepšují vlastnsti Aplikace, dstraňují případné chyby neb udržují aktuální definiční databázvé subry. Uživatel je dpvědný za funkční nastavení prcesu aktualizace Aplikace za účelem zachvání maximální mžné míry splehlivsti jejích funkcí.

6 Zákaz zneužití Uživatel je pvinen užívat Aplikaci puze k určenému účelu, tedy chraně Uživatele před Nebezpečím frmu SOS sms způsbem ppsaným v tét Smluvě. V případě zneužití Aplikace neb Cntact centra Uživatelem v případech, kdy se Uživatel nenachází v Nebezpečí, které pvede ke zbytečnému kntaktvání záchranných slžek (Plicie a/neb zdravtnické záchranné služby a/neb hasičů) je Uživatel pvinen zaplatit Pskytvateli smluvní pkutu ,-USD za každé dílčí zneužití Aplikace a pkud se zneužití Aplikace dpustí, suhlasí s tím, že bude pvinen smluvní pkutu v uvedené výši Pskytvateli zaplatit. Zaplacením uvedené smluvní pkuty není dtčen práv Pskytvatele na náhradu vzniklé škdy, jakž i pvinnst Uživatele nahradit náklady na činnst záchranných slžek vzniklé v důsledku zneužití Aplikace Uživatelem. Za zneužití Aplikace, které je sankcinván uvedenu smluvní pkutu se pvažuje i případ, kdy Uživatel není v Nebezpečí a nereaguje na výzvu Aplikace k ptvrzení, že se nenachází v Nebezpečí. Uvedenu Smluvní pkutu USD a náhradu škdy je Uživatel pvinen zaplatit i v případě, že djde k zneužití Aplikace ppsanému výše třetí sbu, v jejíž prspěch Smluvu uzavřel. V případě zneužití Aplikace je Pskytvatel právněn dstupit d Smluvy s Uživatelem s účinky ke dni dručení známení dstupení na Uživatele a Smluvu s takvým Uživatelem již znvu neuzavřít. 3) Práva Uživatele v případě vad Aplikace, dpvědnst pr případ nedstupnsti neb nefunkčnsti Služby, pjištění Pskytvatele Uživatel se v případě stížnstí neb dtazů na fungvání Aplikace neb v případě uplatnění vady Aplikace může brátit na Pskytvatele em Vadu Aplikace je pvinen Uživatel uplatnit u Pskytvatele bezdkladně pté, c ji zjistil, jinak nemůže uplatnit nárk z takvé vady v případě, že mu nebude vyhvěn Pskytvatelem, u Rzhdčíh sudu. Aplikace vyžaduje pr spuštění a plnu funkčnst datvé připjení v Mbilním zařízení, v němž je nainstalvaná. Pskytvatel prt nedpvídá za nefunkčnst, nedstupnst či špatnu dstupnst či funkčnst Aplikace způsbenu absencí datvéh připjení neb nekvalitním datvým připjením (nedstatečným signálem) či nedstatečným datvým připjením (nedstatečným bjemem dat) neb nefunkčnstí telefnu z důvdu pškzení či z důvdu vybité baterie a následném vypnutí přístrje. Práva a pvinnsti smluvních stran hledně práv z vadnéh plnění se řídí příslušnými becně závaznými právními předpisy (zejména ustanveními 1914 až 1925, 2099 až 2112 a 2161 až 2174 Občanskéh zákníku, České republiky, z. 89/2012 Sb.). Pskytvatel dpvídá Uživateli, že Aplikace při instalaci nemá vady, tzn. že Aplikace:

7 má vlastnsti, které si strany ujednaly tut Smluvu, hdí se k účelu, který pr jeh pužití Pskytvatel tut Smluvu stanvil, hdí se k účelu, který pr jeh pužití Pskytvatel tut Smluvu stanvil, vyhvuje pžadavkům právních předpisů. V případě včasnéh a řádnéh uplatnění vady Aplikace u Pskytvatele má Uživatel dle pvahy vady Aplikace práv na její pravu d 30 dnů d jejíh řádnéh uplatnění neb nebude-li vada dstraněna d 30 dnů d jejíh řádnéh známení Pskytvateli, má Uživatel práv na slevu z Ceny Členství neb, pkud se vada ukáže jak nepravitelná a sučasně bránící užívání Aplikace, má Uživatel práv d Smluvy dstupit, způsbem a za pdmínek uvedených v čl.4 tét Smluvy. Pskytvatel nenese dpvědnst vůči Uživateli, který je pdnikatelem za jakékli škdy, včetně ušléh zisku, neb nemajetkvé újmy neb ztrátu dat vzniklé pužitím neb nemžnstí pužití Aplikace či nedstupnstí či nefunkčnstí Služby, k němuž nedšl úmyslně či z hrubé nedbalsti na straně Pskytvatele. Pskytvatel má pr případ vzniku škdy při pskytvání Služby sjednán pjištění dpvědnsti za škdu. Pskytvatel je právněn k prdeji Aplikace na základě živnstenskéh právnění. Živnstensku kntrlu prvádí v rámci své půsbnsti příslušný živnstenský úřad. Dzr nad blastí chrany sbních údajů vyknává Úřad pr chranu sbních údajů. Česká bchdní inspekce vyknává ve vymezeném rzsahu dzr nad chranu sptřebitele. 4) Uknčení Smluvy Pskytvatel má práv uknčit Smluvu s účinky ke dni dručení známení dstupení d Smluvy Uživateli na e- mail/telefn, který Uživatel sdělil Pskytvateli, v případě: zneužití Aplikace neb Služby neb Webvéh Prtálu Uživatelem neb nezaplacení Ceny Členství Uživatelem neb uknčení prdeje Aplikace Pskytvatelem ve státě, v jehž App Stre si Uživatel aplikaci stáhl neb uvedeném v čl.6. tét Smluvy. členství Free bez udání důvdu.

8 Uživatel, jelikž není Aplikace ddávána na hmtném nsiči a Uživatel suhlasí se zapčetím jejíh užívání před uplynutím 14 dnů p jejím stažení, nemá práv dstupit d Smluvy bez udání důvdu ve lhůtě 14 dnů p uzavření Smluvy, avšak má práv dstupit d Smluvy- kliknutím na tlačítk Uknčit Členství v Aplikaci a t bez udání důvdu, za pdmínek uvedených dále v tmt dstavci. Uživatel v případě, že zvlil rční členství Single neb Family, má práv dstupit d Smluvy kliknutím na tlačítk Uknčit Členství kdykli za trvání Smluvy, a uknčit tak Smluvu s účinnstí k pslednímu dni th rku trvání Smluvy, v němž dšl ke kliknutím na tlačítk Uknčit Členství (např. uzavřete smluvu , pak ji můžete uknčit nejdříve s účinnstí k , následně s účinnstí atd.). Uživatel v případě, že zvlil Free členství, má práv kdykli dstupit d Smluvy bez udání důvdu kliknutím na tlačítk Uknčit členství 5) Práva k Aplikaci ilifesaver, Webvému prtálu a chranné známce ilifesaver Autrská práva k Aplikaci a Webvému prtálu Aplikace a Webvý prtál jsu autrskými díly, k nimž vyknává veškerá autrská majetkvá práva Pskytvatel. Výkn autrských práv Pskytvatele je chráněn záknem č. 121/2000 Sb., autrským záknem, ve znění pzdějších předpisů. Jakékli užití Aplikace či Webvéh prtálu k jinému účelu než využití Služby je mžné puze na základě předchzí písemně udělené licence ke knkrétnímu způsbu užití ze strany Pskytvatele. Práva k chranné známce ilifesaver - značení ilifesaver je chranná známka, jejímž majitelem je Pskytvatel. Jakékli užití značení ilifesaver je mžné puze na základě předchzí písemně udělené licence d Pskytvatele. 6) Ochrana sbních údajů Uživatel dává suhlas se shrmažďváním a zpracváním svých sbních údajů Pskytvateli, jakž i suhlas s archivváním vzájemné kmunikace a aktivity Uživatele v Aplikaci p Dbu trvání Členství a následujících 4 let d uknčení Smluvy. Nakládání s sbními údaji Uživatelů pdléhá úpravě zákna č.101/2000 Sb. chraně sbních údajů. Pskytvatel tímt prhlašuje, že známil Úřadu pr chranu sbních údajů zpracvání sbních údajů a je registrván u Úřadu pr chranu sbních údajů jak správce pd evidenčním číslem: Uživatel tímt dává výslvný suhlas s tím, aby Pskytvatel užil jeh sbní údaje (ppř. kntaktní údaje právnické sby) k jeh kntaktvání za účelem zasílání bchdních sdělení. Osbní údaje jsu zpracvávány v rzsahu jmén, příjmení, bydliště, datum narzení, telefn, , údaje z kreditní

9 karty, gps suřadnice plhy telefnu Uživatele, a t údaje, které pskytnu Pskytvateli dbrvlně sami Uživatelé. Zpracvání takvých údajů se děje za účelem pskytvání Služby Uživatelům Aplikace. Uvedené sbní údaje zpracvává Pskytvatel autmatizvaně. Osbní údaje jsu chráněny zakryptváním. Zpracvávané sbní údaje budu zpřístupněny puze slžkám záchrannéh sytému (Plicie, hasiči, zdravtnická záchranná služba) za účelem pmci Uživateli v Nebezpečí, v jiných případech puze, pkud Pskytvateli vznikne záknná pvinnst k jejich pskytnutí. Každý Uživatel má práv a pvinnst kdykli své sbní údaje aktualizvat tak, aby dpvídaly skutečnsti. Dle 21 z.101/2000 Sb. má každý Uživatel, který zjistí neb se dmnívá, že Pskytvatel prvádí zpracvání jeh sbních údajů, které je v rzpru s chranu sukrméh a sbníh živta subjektu údajů neb v rzpru se záknem, zejména jsuli sbní údaje nepřesné s hledem na účel jejich zpracvání, práv a) pžádat Pskytvatele vysvětlení, b) pžadvat, aby Pskytvatel dstranil takt vzniklý stav. Zejména se může jednat blkvání, prvedení pravy, dplnění neb likvidaci sbních údajů. Je-li žádst Uživatele shledána právněnu, Pskytvatel dstraní neprdleně závadný stav. Nevyhví-li Pskytvatel žádsti Uživatele, má Uživatel práv brátit se přím na Úřad pr chranu sbních údajů. Pskytvatel je pvinen bez zbytečnéh dkladu infrmvat příjemce sbních údajů žádsti Uživatele uvedené výše a blkvání, pravě, dplnění neb likvidaci sbních údajů. T neplatí, pkud je infrmvání příjemce nemžné neb by vyžadval neúměrné úsilí. Pskytvatel je právněn vyzvat Uživatele v případě pchybnstí správnsti údajů zadaných při registraci k prkázání jejich správnsti a pravdivsti. Nebude-li tét výzvě v dbě stanvené Pskytvatelem vyhvěn, je Pskytvatel právněn dstupit d Smluvy s Uživatelem za pdmínek čl. 4. 7) Rzhdné práv, řešení sprů Smluva a veškeré vztahy z ní vzniklé, jakž i další vztahy mezi Uživatelem a Pskytvatelem v suvislsti s užíváním Aplikace a Webvéh prtálu se řídí právním řádem České zejména Občanským zákníkem, záknem č. 89/2012 Sb., autrským záknem č. 121/2000 Sb., záknem chraně sbních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré majetkvé spry mezi Pskytvatelem a Uživatelem vyplývající ze Smluvy neb s ní suvisející neb vzniklé v suvislsti s užíváním Služby, Aplikace neb Webvéh prtálu

10 budu řešeny dle práva České republiky před Rzhdčím sudem při Hspdářské a Agrární kmře České republiky, se sídlem v Dluhé ulici 13, Praha 1, Česká republika dle jeh pravidel třemi rzhdci, rzhdčí nález bude knečným rzhdnutím spru. V Praze dne Art f All s.r.. Marcel Sítník, jednatel

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více