SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE"

Transkript

1 SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: , DUNS: a Vámi jak buducím Uživatelem mbilní aplikace ilifesaver: tímt prhlašujete, jste-li fyzicku sbu, že dle práva státu, v němž máte bvyklý pbyt, jste způsbilý tut smluvu uzavřít a byla Vám platně vydána platební karta, ppř. pkud t právní řád státu Vašeh bvykléh pbytu vyžaduje k uzavření tét Smluvy, zárveň prhlašujete, že s jejím uzavřením vyslvil suhlas Váš záknný zástupce. tímt prhlašujete, jste-li zástupce právnické sby, že dle práva státu, dle kteréh vznikla právnická sba, kteru zastupujete, jste právněn tut smluvu uzavřít. bude v případě vlby členství Family uzavřena ve prspěch Vámi určené třetí sby/určených třetích sb. Takvé třetí sbě vzniká práv na plnění ze Smluvy vůči Pskytvateli v kamžiku, kdy si třetí sba stáhne Aplikaci d svéh Mbilníh zařízení, tím rvněž vyslvuje suhlas se Smluvu uzavřenu Vámi v její prspěch, jejíž znění je uveřejněn na Webvém prtálu. stanví pdmínky, za nichž jste právněn(a) mbilní aplikaci ilifesaver a Službu jejím prstřednictvím pskytvanu užívat a vzájemná práva a pvinnsti stran Smluvy s tím suvisející. nabývá účinnsti - tzn. stává se pr Vás a Art f All s.r.. závaznu kamžikem, kdy budu splněny všechny dále uvedené pdmínky: 1) stáhnete d svéh Mbilníh zařízení Aplikaci ilifesaver, 2) vyplníte Registrační údaje 3) vyberete druh nabízenéh Členství, 4) vyslvíte suhlas s tímt návrhem Smluvy kliknutím na tlačítk Suhlasím v Aplikaci neb na Webvém prtálu. Lhůta k přijetí tht návrhu Smluvy je mezena na dbu, p kteru bude Aplikace nabízena v App Stre. Smluva je uzavřena s každým, kd splnil pdmínky uvedené výše v tmt bdu Smluvy 1,2,3,4 ve lhůtě pr přijetí návrhu Smluvy. Ptvrzení uzavření Smluvy dručí Pskytvatel Uživateli na jím zadaný při vyplňvání Registračních údajů. Smluva je uzavřena i tehdy, pkud se Ptvrzení uzavření Smluvy nepdaří Uživateli dručit. V případě, že nesuhlasíte s tímt návrhem Smluvy, kliknete v Aplikaci/na Webvém prtálu na tlačítk Nesuhlasím, v takvém případě k uzavření Smluvy nedjde a nebudete mci Aplikaci a Službu užívat.

2 1) Definice některých pjmů "Pskytvatelem se rzumí splečnst Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: , zapsaná v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v Praze ddíl C vlžka , e- mail: Aplikací se rzumí sftware - mbilní aplikace ilifesaver, vyvinutá Pskytvatelem, jejímž prstřednictvím Pskytvatel pskytuje Uživatelům Mbilníh zařízení Službu. Mbilním zařízením se rzumí Aplikací pdprvaná mbilní zařízení - iphne, ipad - se spuštěným datvým připjením, jejichž hardwarvá a sftwarvá specifikace je uvedena na App Stre v zemích, kde lze Aplikaci stáhnut, tj. Česká republika, USA, Velká Británie, Irsk, Austrálie, Nvý Zéland, Kanada. Službu se rzumí pskytvání chrany Uživatele frmu SOS sms na Uživatelem předvlené telefnní čísl/předvlená telefnní čísla v případě, že Aplikace vyhdntí dle Uživatelem v Aplikaci předvlených parametrů stav Nebezpečí na straně Uživatele, a t za pdmínek stanvených tut Smluvu. Uživateli se rzumí uživatelé Mbilních zařízení- fyzické sby neb právnické sby- kteří si stáhli Aplikaci d Mbilníh zařízení za účelem využití Služby a platně uzavřeli Smluvu s Pskytvatelem neb v jejich prspěch byla Smluva uzavřena v rámci členství Family. Registračními údaji se rzumí jmén, příjmení/ název právnické sby, datum narzení/identifikační čísl právnické sby, adresa bydliště/sídla právnické sby, telefnní čísl, vá adresa, uživatelské jmén, přístupvé hesl Uživatele, ppř. třetí sby, v jejíž prspěch Uživatel uzavírá Smluvu v rámci členství Family, a údaje platební kartě Uživatele, za účelem placení Ceny Členství. Zadané registrační údaje lze měnit, pravvat a aktualizvat jak při registraci, tak následně p uzavření Smluvy. Smluvu se rzumí tat smluva mezi Pskytvatelem a Uživatelem pskytnutí licence a pdmínkách užívání Aplikace. Smluvu lze uzavřít v českém neb anglickém jazyce a její text je Uživateli dstupný na Webvém prtálu. Uživatel suhlasí s pužitím kmunikačních prstředků na dálku při uzavírání Smluvy. Náklady vzniklé Uživateli při pužití kmunikačních prstředků na dálku v suvislsti s uzavřením Smluvy (náklady na internetvé připjení, náklady na telefnní hvry) si hradí Uživatel sám. Uživatelský účet - prstřednictvím uživatelskéh účtu je Uživatel právněn přihlásit se k užívání Aplikace pd unikátním uživatelským jménem a heslem, které si zvlil při zadávání Registračních údajů; Uživatelé nejsu právněni vlastnit více než jeden uživatelský účet neb zpřístupnit

3 svůj účet třetí sbě neb užívat uživatelský účet jinéh Uživatele. Cntact centrem se rzumí digitální ústředna, která autmaticky eviduje všechny Uživatelem nastavené parametry Aplikace, vede statistiky aktivity Uživatele v Aplikaci a zabezpečuje v případě Aplikací vyhdncenéh Nebezpečí Uživatele deslání SOS sms na Uživatelem nastavené telefnní čísl/nastavená telefnní čísla. Nebezpečím se rzumí, pkud se Uživatel citne v hržení živta neb zdraví. SOS sms" se rzumí sms neb v případě free členství s GPS suřadnicemi aktuální plhy Uživatele a jeh žádstí pmc deslaná autmaticky Cntact centrem na Uživatelem v Aplikaci předvlené telefnní čísl/předvlená telefnní čísla v případě, že: jsu naplněny parametry nastavené Uživatelem v Aplikaci, z nichž je zřejmé, že se Uživatel nachází neb by se mhl nacházet v Nebezpečí a Uživatel nereaguje na autmatické upzrnění Aplikace, jímž tat věřuje, zda je skutečně Uživatel v Nebezpečí, neb má Uživatel Aplikaci prpjenu se sensrem snímání tepu srdce a tat vyhdntí zdravtní stav Uživatele za kritický. Členstvím se rzumí právnění k užívání Aplikace včetně pdpry Cntact Centra Uživatelem 24 hdin denně, 7 dní v týdnu na základě Smluvy v rzsahu dle druhu zvlenéh Členství. Druhy Členství: Free bezplatná registrace jednh Uživatele při uzavření Smluvy k užívání mezené verze Aplikace, která v případě, že vyhdntí, že se Uživatel nachází ve stavu Nebezpečí, dešle s GPS suřadnicemi aktuální plhy Uživatele a jeh žádstí pmc na jeden Uživatelem v Aplikaci předvlený nuzvý kntakt. Uživatel má mžnst kdykli za trvání Smluvy změnit členství Free na Single neb Family kliknutím na tlačítk Zakupit předplatné v Aplikaci neb na Webvém prtálu, čímž je uzavřen ddatek ke Smluvě a práva a pvinnsti stran se nadále řídí ustanvením tét Smluvy upravujícími Členství Single neb Family dle vlby Uživatele (dále jen Ddatek ke Smluvě ). Single registrace jednh Uživatele při uzavření Smluvy k užívání plné verze Aplikace. Family registrace až 4 Uživatelů při uzavření Smluvy k užívání plné verze Aplikace. Pkud při registraci Uživatel uvede i telefnní čísla a identifikační údaje jiných sb, v jejichž prspěch Smluvu uzavírá při vlbě členství Family, je pvinen zajistit, aby tyt třetí sby ddržvaly pdmínky tét Smluvy.

4 Dbu trvání Členství se rzumí a) u Členství Single a Family dba, na kteru je uzavřena Smluva, zvlená Uživatelem, kdy má mžnst zvlit trvání Členství/Smluvy: v délce 1 měsíce s autmatickým prdlužváním vždy další 1 měsíc, a t pakvaně, dkud nedjde k uknčení Smluvy za pdmínek čl. 4 tét Smluvy Uživatelem neb Pskytvatelem ( měsíční členství ) neb v délce 1 rku s autmatickým prdlužváním vždy další 1 rk, a t pakvaně, dkud nedjde k uknčení Smluvy za pdmínek čl. 4 tét Smluvy Uživatelem neb Pskytvatelem ( rční členství ). V případě, že djde k prdlužení Členství/Smluvy dle předchzí věty, rzumí se Dbu trvání členství i takt prdlužená dba. b) u Členství Free dba neurčitá. Cenu Členství se rzumí pplatek za užívání plné verze Aplikace u Členství Single a Family, který činí: u Členství Single při vlbě Dby trvání Členství 1 měsíc 9,99 USD včetně DPH/měsíc neb při platbě v Kč, 239,-Kč včetně DPH/měsíc neb při platbě v EUR, 7,99 EUR včetně DPH/měsíc neb při vlbě Dby trvání Členství 1 rk 99,90 USD včetně DPH/rk neb při platbě v Kč, 2390,- Kč včetně DPH/rk neb při platbě v EUR, 79,90 EUR včetně DPH/rk. u Členství Family při vlbě Dby trvání členství 1 měsíc 29,90 USD včetně DPH/měsíc neb při platbě v Kč, 699,- Kč včetně DPH/měsíc neb při platbě v EUR, 23,90 EUR včetně DPH/měsíc neb při vlbě Dby trvání Členství 1 rk 299,- USD včetně DPH/rk neb při platbě v Kč, 6990,- Kč včetně DPH/rk neb při platbě v EUR, 239,- EUR včetně DPH/rk. Uživatel je pvinen platit Cenu Členství Family v plné výši i v případě, že některá z třetích sb, v jejichž prspěch Uživatel Smluvu uzavřel, si nestáhla Aplikaci neb ji nevyužívá. Cena Členství za první měsíc d uzavření Smluvy neb d uzavření Ddatku ke Smluvě u měsíčníh členství a první rk d uzavření Smluvy neb d uzavření Ddatku ke Smluvě u rčníh členství je splatná v den uzavření Smluvy/v den uzavření Ddatku ke Smluvě. Cena členství za druhý a následující měsíce trvání Smluvy/ trvání Smluvy ve znění Ddatku ke Smluvě u měsíčníh členství je splatná vždy v 1. den druhéh a následujících měsíců trvání Smluvy/ trvání Smluvy ve znění Ddatku ke Smluvě, za který je placena. Cena členství za druhý a následující rk trvání Smluvy/ trvání Smluvy ve znění Ddatku ke Smluvě u rčníh členství je splatná vždy v 1. den druhéh a následujících rků trvání Smluvy/trvání Smluvy ve znění Ddatku ke Smluvě, za který je placena. Cena Členství je placena platební kartu Uživatele, a t inkasem z účtu Uživatele Pskytvatelem, s čímž Uživatel tímt vyslvuje suhlas. Jiné pplatky, náklady a daně nebudu v suvislsti s pskytváním Služby Uživateli účtvány.

5 Webvým prtálem se rzumí na kterém může Uživatel spravvat své Členství, a kde nalezne přehled svém využívání Aplikace a tut Smluvu. 2) Licence k Aplikaci, práva a pvinnsti Pskytvatele a Uživatelů Pskytvatel tímt pskytuje na Dbu trvání Členství Uživateli nevýhradní, nepřevditelnu licenci právnění - k užívání Aplikace, a t puze za účelem využívání Služby. Pr případ, že Uživatel zvlil při uzavírání Smluvy Členství Family, pskytuje Pskytvatel na Dbu trvání Členství navíc nevýhradní, nepřevditelnu licenci za účelem užívání Služby rvněž třetím sbám, v jejichž prspěch Uživatel Smluvu uzavírá. K jinému účelu než je využívání Služby, nejsu Uživatel ani třetí sby, v jejichž prspěch je Smluva uzavírána, právněni Aplikaci užívat ani s ní jinak nakládat. Licence dle th bdu Smluvy je pskytvána na území celéh světa. Pskytvatel se zavazuje p Dbu trvání Členství zajistit fungvání Aplikace Uživateli a třetím sbám, v jejichž prspěch Uživatel uzavřel Smluvu v rzsahu a za pdmínek stanvených tut Smluvu. Uživatel se zejména zavazuje při pužívání Aplikace, Služby a Webvéh prtálu: ddržvat právní předpisy a Smluvu. nezasahvat d zabezpečení, bsahu či způsbu uspřádání Aplikace a Webvéh prtálu a tyt nevyužívat k jinému účelu než využití Služby. nevyvíjet snahu získání neprávněnéh přístupu k těm částem Aplikace a Webvéh prtálu, které nejsu veřejně přístupné, včetně neprávněnéh přístupu k uživatelským účtům jinéh Uživatele. uvádět při registraci pravdivé a nezkreslené údaje své identitě a identitě sb, v jejichž prspěch Smluvu uzavírá a tyt údaje v případě změny aktualizvat; udržvat svůj uživatelský účet a hesla k němu v tajnsti a nesdělvat je dalším sbám. Pskytvatel nenese žádnu dpvědnst za ztrátu hesel, ledaže by vyšl najev, že byla způsbena na straně Pskytvatele úmyslným zaviněním neb hrubu nedbalstí. reagvat v případě, že se Uživatel nenachází ve stavu Nebezpečí na autmatické upzrnění Aplikace, jímž tat věřuje, zda je Uživatel v Nebezpečí pr zachvání správné funkčnsti Aplikace aktualizvat Aplikaci v případě, že Pskytvatel vydá aktualizaci Aplikace v App Stre neb na Webvém prtálu. Tyt aktualizace zlepšují vlastnsti Aplikace, dstraňují případné chyby neb udržují aktuální definiční databázvé subry. Uživatel je dpvědný za funkční nastavení prcesu aktualizace Aplikace za účelem zachvání maximální mžné míry splehlivsti jejích funkcí.

6 Zákaz zneužití Uživatel je pvinen užívat Aplikaci puze k určenému účelu, tedy chraně Uživatele před Nebezpečím frmu SOS sms způsbem ppsaným v tét Smluvě. V případě zneužití Aplikace neb Cntact centra Uživatelem v případech, kdy se Uživatel nenachází v Nebezpečí, které pvede ke zbytečnému kntaktvání záchranných slžek (Plicie a/neb zdravtnické záchranné služby a/neb hasičů) je Uživatel pvinen zaplatit Pskytvateli smluvní pkutu ,-USD za každé dílčí zneužití Aplikace a pkud se zneužití Aplikace dpustí, suhlasí s tím, že bude pvinen smluvní pkutu v uvedené výši Pskytvateli zaplatit. Zaplacením uvedené smluvní pkuty není dtčen práv Pskytvatele na náhradu vzniklé škdy, jakž i pvinnst Uživatele nahradit náklady na činnst záchranných slžek vzniklé v důsledku zneužití Aplikace Uživatelem. Za zneužití Aplikace, které je sankcinván uvedenu smluvní pkutu se pvažuje i případ, kdy Uživatel není v Nebezpečí a nereaguje na výzvu Aplikace k ptvrzení, že se nenachází v Nebezpečí. Uvedenu Smluvní pkutu USD a náhradu škdy je Uživatel pvinen zaplatit i v případě, že djde k zneužití Aplikace ppsanému výše třetí sbu, v jejíž prspěch Smluvu uzavřel. V případě zneužití Aplikace je Pskytvatel právněn dstupit d Smluvy s Uživatelem s účinky ke dni dručení známení dstupení na Uživatele a Smluvu s takvým Uživatelem již znvu neuzavřít. 3) Práva Uživatele v případě vad Aplikace, dpvědnst pr případ nedstupnsti neb nefunkčnsti Služby, pjištění Pskytvatele Uživatel se v případě stížnstí neb dtazů na fungvání Aplikace neb v případě uplatnění vady Aplikace může brátit na Pskytvatele em Vadu Aplikace je pvinen Uživatel uplatnit u Pskytvatele bezdkladně pté, c ji zjistil, jinak nemůže uplatnit nárk z takvé vady v případě, že mu nebude vyhvěn Pskytvatelem, u Rzhdčíh sudu. Aplikace vyžaduje pr spuštění a plnu funkčnst datvé připjení v Mbilním zařízení, v němž je nainstalvaná. Pskytvatel prt nedpvídá za nefunkčnst, nedstupnst či špatnu dstupnst či funkčnst Aplikace způsbenu absencí datvéh připjení neb nekvalitním datvým připjením (nedstatečným signálem) či nedstatečným datvým připjením (nedstatečným bjemem dat) neb nefunkčnstí telefnu z důvdu pškzení či z důvdu vybité baterie a následném vypnutí přístrje. Práva a pvinnsti smluvních stran hledně práv z vadnéh plnění se řídí příslušnými becně závaznými právními předpisy (zejména ustanveními 1914 až 1925, 2099 až 2112 a 2161 až 2174 Občanskéh zákníku, České republiky, z. 89/2012 Sb.). Pskytvatel dpvídá Uživateli, že Aplikace při instalaci nemá vady, tzn. že Aplikace:

7 má vlastnsti, které si strany ujednaly tut Smluvu, hdí se k účelu, který pr jeh pužití Pskytvatel tut Smluvu stanvil, hdí se k účelu, který pr jeh pužití Pskytvatel tut Smluvu stanvil, vyhvuje pžadavkům právních předpisů. V případě včasnéh a řádnéh uplatnění vady Aplikace u Pskytvatele má Uživatel dle pvahy vady Aplikace práv na její pravu d 30 dnů d jejíh řádnéh uplatnění neb nebude-li vada dstraněna d 30 dnů d jejíh řádnéh známení Pskytvateli, má Uživatel práv na slevu z Ceny Členství neb, pkud se vada ukáže jak nepravitelná a sučasně bránící užívání Aplikace, má Uživatel práv d Smluvy dstupit, způsbem a za pdmínek uvedených v čl.4 tét Smluvy. Pskytvatel nenese dpvědnst vůči Uživateli, který je pdnikatelem za jakékli škdy, včetně ušléh zisku, neb nemajetkvé újmy neb ztrátu dat vzniklé pužitím neb nemžnstí pužití Aplikace či nedstupnstí či nefunkčnstí Služby, k němuž nedšl úmyslně či z hrubé nedbalsti na straně Pskytvatele. Pskytvatel má pr případ vzniku škdy při pskytvání Služby sjednán pjištění dpvědnsti za škdu. Pskytvatel je právněn k prdeji Aplikace na základě živnstenskéh právnění. Živnstensku kntrlu prvádí v rámci své půsbnsti příslušný živnstenský úřad. Dzr nad blastí chrany sbních údajů vyknává Úřad pr chranu sbních údajů. Česká bchdní inspekce vyknává ve vymezeném rzsahu dzr nad chranu sptřebitele. 4) Uknčení Smluvy Pskytvatel má práv uknčit Smluvu s účinky ke dni dručení známení dstupení d Smluvy Uživateli na e- mail/telefn, který Uživatel sdělil Pskytvateli, v případě: zneužití Aplikace neb Služby neb Webvéh Prtálu Uživatelem neb nezaplacení Ceny Členství Uživatelem neb uknčení prdeje Aplikace Pskytvatelem ve státě, v jehž App Stre si Uživatel aplikaci stáhl neb uvedeném v čl.6. tét Smluvy. členství Free bez udání důvdu.

8 Uživatel, jelikž není Aplikace ddávána na hmtném nsiči a Uživatel suhlasí se zapčetím jejíh užívání před uplynutím 14 dnů p jejím stažení, nemá práv dstupit d Smluvy bez udání důvdu ve lhůtě 14 dnů p uzavření Smluvy, avšak má práv dstupit d Smluvy- kliknutím na tlačítk Uknčit Členství v Aplikaci a t bez udání důvdu, za pdmínek uvedených dále v tmt dstavci. Uživatel v případě, že zvlil rční členství Single neb Family, má práv dstupit d Smluvy kliknutím na tlačítk Uknčit Členství kdykli za trvání Smluvy, a uknčit tak Smluvu s účinnstí k pslednímu dni th rku trvání Smluvy, v němž dšl ke kliknutím na tlačítk Uknčit Členství (např. uzavřete smluvu , pak ji můžete uknčit nejdříve s účinnstí k , následně s účinnstí atd.). Uživatel v případě, že zvlil Free členství, má práv kdykli dstupit d Smluvy bez udání důvdu kliknutím na tlačítk Uknčit členství 5) Práva k Aplikaci ilifesaver, Webvému prtálu a chranné známce ilifesaver Autrská práva k Aplikaci a Webvému prtálu Aplikace a Webvý prtál jsu autrskými díly, k nimž vyknává veškerá autrská majetkvá práva Pskytvatel. Výkn autrských práv Pskytvatele je chráněn záknem č. 121/2000 Sb., autrským záknem, ve znění pzdějších předpisů. Jakékli užití Aplikace či Webvéh prtálu k jinému účelu než využití Služby je mžné puze na základě předchzí písemně udělené licence ke knkrétnímu způsbu užití ze strany Pskytvatele. Práva k chranné známce ilifesaver - značení ilifesaver je chranná známka, jejímž majitelem je Pskytvatel. Jakékli užití značení ilifesaver je mžné puze na základě předchzí písemně udělené licence d Pskytvatele. 6) Ochrana sbních údajů Uživatel dává suhlas se shrmažďváním a zpracváním svých sbních údajů Pskytvateli, jakž i suhlas s archivváním vzájemné kmunikace a aktivity Uživatele v Aplikaci p Dbu trvání Členství a následujících 4 let d uknčení Smluvy. Nakládání s sbními údaji Uživatelů pdléhá úpravě zákna č.101/2000 Sb. chraně sbních údajů. Pskytvatel tímt prhlašuje, že známil Úřadu pr chranu sbních údajů zpracvání sbních údajů a je registrván u Úřadu pr chranu sbních údajů jak správce pd evidenčním číslem: Uživatel tímt dává výslvný suhlas s tím, aby Pskytvatel užil jeh sbní údaje (ppř. kntaktní údaje právnické sby) k jeh kntaktvání za účelem zasílání bchdních sdělení. Osbní údaje jsu zpracvávány v rzsahu jmén, příjmení, bydliště, datum narzení, telefn, , údaje z kreditní

9 karty, gps suřadnice plhy telefnu Uživatele, a t údaje, které pskytnu Pskytvateli dbrvlně sami Uživatelé. Zpracvání takvých údajů se děje za účelem pskytvání Služby Uživatelům Aplikace. Uvedené sbní údaje zpracvává Pskytvatel autmatizvaně. Osbní údaje jsu chráněny zakryptváním. Zpracvávané sbní údaje budu zpřístupněny puze slžkám záchrannéh sytému (Plicie, hasiči, zdravtnická záchranná služba) za účelem pmci Uživateli v Nebezpečí, v jiných případech puze, pkud Pskytvateli vznikne záknná pvinnst k jejich pskytnutí. Každý Uživatel má práv a pvinnst kdykli své sbní údaje aktualizvat tak, aby dpvídaly skutečnsti. Dle 21 z.101/2000 Sb. má každý Uživatel, který zjistí neb se dmnívá, že Pskytvatel prvádí zpracvání jeh sbních údajů, které je v rzpru s chranu sukrméh a sbníh živta subjektu údajů neb v rzpru se záknem, zejména jsuli sbní údaje nepřesné s hledem na účel jejich zpracvání, práv a) pžádat Pskytvatele vysvětlení, b) pžadvat, aby Pskytvatel dstranil takt vzniklý stav. Zejména se může jednat blkvání, prvedení pravy, dplnění neb likvidaci sbních údajů. Je-li žádst Uživatele shledána právněnu, Pskytvatel dstraní neprdleně závadný stav. Nevyhví-li Pskytvatel žádsti Uživatele, má Uživatel práv brátit se přím na Úřad pr chranu sbních údajů. Pskytvatel je pvinen bez zbytečnéh dkladu infrmvat příjemce sbních údajů žádsti Uživatele uvedené výše a blkvání, pravě, dplnění neb likvidaci sbních údajů. T neplatí, pkud je infrmvání příjemce nemžné neb by vyžadval neúměrné úsilí. Pskytvatel je právněn vyzvat Uživatele v případě pchybnstí správnsti údajů zadaných při registraci k prkázání jejich správnsti a pravdivsti. Nebude-li tét výzvě v dbě stanvené Pskytvatelem vyhvěn, je Pskytvatel právněn dstupit d Smluvy s Uživatelem za pdmínek čl. 4. 7) Rzhdné práv, řešení sprů Smluva a veškeré vztahy z ní vzniklé, jakž i další vztahy mezi Uživatelem a Pskytvatelem v suvislsti s užíváním Aplikace a Webvéh prtálu se řídí právním řádem České zejména Občanským zákníkem, záknem č. 89/2012 Sb., autrským záknem č. 121/2000 Sb., záknem chraně sbních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré majetkvé spry mezi Pskytvatelem a Uživatelem vyplývající ze Smluvy neb s ní suvisející neb vzniklé v suvislsti s užíváním Služby, Aplikace neb Webvéh prtálu

10 budu řešeny dle práva České republiky před Rzhdčím sudem při Hspdářské a Agrární kmře České republiky, se sídlem v Dluhé ulici 13, Praha 1, Česká republika dle jeh pravidel třemi rzhdci, rzhdčí nález bude knečným rzhdnutím spru. V Praze dne Art f All s.r.. Marcel Sítník, jednatel

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více