GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ Zlín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín"

Transkript

1 GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla splečnsti GRASPO CZ, a.s. (viz níže). Odeslání bjednávky (krk 10 ve webvé aplikaci Návrhář diářů a ntesů) je pr bjednatele závazné. Dkument, kterým zhtvitel ptvrzuje přijetí bjednávky, je Ptvrzení bjednávky. Ptvrzení bjednávky zašle zhtvitel bjednateli faxem, em neb pštu. Písemné ptvrzení bjednávky musí bsahvat zejména uvedené parametry: specifikaci bjednatele, název zakázky, mnžství, technické parametry díla, cenvé ujednání, platební pdmínky, kntaktní sbu, telefnní spjení, čísl faxu, , termín předání pdkladů ptřebných k výrbě bjednanéh zbží, termín a míst ddání, expediční míst. Cena zahrnuje náklady na výrbu bjednanéh zbží a základní balení zbží (d fólie p 5 až 10 kusech).cenvá nabídka (kalkulace) je ze strany zhtvitele nezávazná a rientační. Knečná výše ceny je stanvena až v písemném dkumentu nazvaném Revize bjednávky či Ptvrzení bjednávky. V případě, že zhtvitel prvede v bjednávce změny, infrmuje tm bjednatele prstřednictvím Revize bjednávky; za závazné bjednání ze strany bjednatele je v takvém případě pvažván písemné ptvrzení Revize bjednávky ( , fax, dpis), které musí bsahvat specifikaci prduktu neb jak přílhu předmětnu Revizi bjednávky. Dkument, kterým zhtvitel ptvrzuje přijetí bjednávky, resp. Revize bjednávky, je Ptvrzení bjednávky. Ptvrzení bjednávky zašle zhtvitel bjednateli faxem, em neb pštu. Písemné ptvrzení bjednávky musí bsahvat zejména uvedené parametry: specifikaci bjednatele, název zakázky, mnžství, technické parametry díla, cenvé ujednání, platební pdmínky, kntaktní sbu, telefnní spjení, čísl faxu, , termín předání pdkladů ptřebných k výrbě bjednanéh zbží, termín a míst ddání, expediční míst. Cena nezahrnuje výrbu makety neb vzrku diáře/ntesu ani náklady na dpravu. Termín ddání zbží je 4 6 týdnů d schválení krektur a uhrazení faktury v plné výši hdnty bjednávky. Přesný termín ddání zbží bude upřesněn v Ptvrzení bjednávky, stejně jak cena za dpravu na míst určení. Platební pdmínky: Úhrada bjednávky předem na základě zálhvé faktury vystavené v plné výši hdnty bjednávky. Standardní splatnst zálhvé faktury je 10 dní. OBCHODNÍ PODMÍNKY VÝROBY A DODÁNÍ DÍLA GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, Zlín, IČ: , zapsané v OR vedeným Krajským sudem v Brně, ddíl B, vlžka 3174 dále jen OP I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ GRASPO CZ, a.s. (dále jen jak zhtvitel ) vyrábí plygrafické výrbky, peridické a neperidické tiskviny (dále jen díl ) a pskytuje plygrafické služby (příprava pr tisk studi + CTP za pdmínek stanvených v těcht Obchdních pdmínkách výrby a ddání díla (dále jen OP ) pkud nestanví písemná smluva uzavřená mezi zhtvitelem a zájemcem zhtvení díla (dále jen bjednatel ) jinak.

2 GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ Zlín II. UZAVŘENÍ SMLOUVY K uzavření smluvníh vztahu (smluvy díl) mezi zhtvitelem a bjednatelem dchází v těcht případech: a) ptvrzením (akceptací) bjednávky ze strany zhtvitele neb b) zahájením realizace výrby díla zhtvitelem a t na základě bjednávky neb c) pdpisem písemné Smluvy díl. III. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY 1. Ptvrzením bjednávky dle čl. II písm. a) se rzumí ptvrzení bjednávky zhtvitelem ve frmě Písemnéh ptvrzení bjednávky. Ptvrzení bjednávky zašle zhtvitel bjednateli faxem, em neb pštu. Písemné ptvrzení bjednávky musí bsahvat zejména uvedené parametry: specifikaci bjednatele, název zakázky, mnžství, technické parametry díla, cenvé ujednání, platební pdmínky, kntaktní sbu, telefnní spjení, čísl faxu, , termín předání pdkladů k tisku, termín a míst ddání, expediční míst. IV. TISKOVÉ PODKLADY - viz www. grasp.cm zákaznický servis. Jediným platným pdkladem pr tisk je pltrvý výjezd pdepsaný bjednatelem, případně jeh elektrnické dsuhlasení /PUB/. Vzniklé vícenáklady z důvdu prav budu bjednateli fakturvány dle skutečně vynalžených nákladů. V případě, že si bjednatel schválí barevnst díla u tiskvéh strje, nemůže tt být předmětem případné reklamace. Pr dsuhlasení barevnsti služí certifikvaný digitální nátisk zhtvitele. Zhtvitel nedpvídá za nedstatky a chyby, které bjednatel pnechal v ddaných subrech, imprimatur, v maketě neb jiných pdkladech v případě, že zhtvitel byl schpen bjednatele na takvét nedstatky při vynalžení dbrné péče upzrnit neb jestliže zhtvitel bjednatele na nevhdnst těcht pkynů upzrnil a bjednatel na jejich ddržení trval neb jestliže zhtvitel tut nevhdnst nemhl zjistit. Pkud bude mít snížená kvalita výrbních pdkladů vliv na kvalitu výslednéh prduktu, nebude tat skutečnst psuzvána jak nekvalitní plnění ze strany zhtvitele. V. ODCHYLKA V MNOŽSTVÍ Ddání menšíh mnžství zbží, než byl bjednatelem bjednán, není přípustné. Ddání většíh mnžství zbží se pvažuje za řádné splnění díla; pkud dchylka v mnžství ddanéh zbží představuje méně nežli 2% stanvenéh nákladu, je zhtvitel právněn zbží ddané navíc bjednateli vyfakturvat a tent je pvinen uhradit jeh cenu. V případě, že dchylka v mnžství činí více nežli 2% stanvenéh nákladu, jsu strany pvinny uzavřít nvu dhdu ceně zbží, které převyšuje 2% ze stanvenéh nákladu. VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 1. Předáním a převzetím díla, není-li mezi stranami sjednán jinak, je kamžik ddání díla zhtvitelem d expedičníh místa uvedenéh v bjednávce a pdpis ddacíh listu. 2. Přepravní dispzice a expediční specifikaci je bjednatel pvinen uvést v bjednávce, ppř. dplnit písemně nejpzději 5 dnů před plánvanu expedicí, nedhdnu-li se smluvní strany jinak. 3. Pkud bjednatel nesdělí zhtviteli expediční míst tak, jak je uveden v čl. VII bd 2, bude díl uschván v prstrách zhtvitele za úschvné v ceně 4,80 Kč za paletu a den. 4. Pkud není sjednán mezi stranami jinak, a přepravu zhtvenéh díla bude zajišťvat zhtvitel na základě pžadavků bjednatele, bude dpravné bjednateli vyúčtván na základě skutečně vynalžených nákladů. VII. REKLAMACE, REKLAMAČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

3 GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ Zlín 1. Objednatel neb jím pvěřený subjekt je pvinen, si při převzetí zhtvenéh díla neb jeh části, tt díl řádně prhlédnut a zkntrlvat jeh mnžství, jakst, prvedení a bal díla. 2. V případě, že bjednatel p převzetí díla zjistí vady na díle, je pvinen tét skutečnsti kamžitě písemně vyrzumět zhtvitele. Reklamace musí bsahvat následující dkumenty a údaje: specifikace vady, rzsah vady a dlžení její existence zhtviteli, tj. ddat minimálně 0,5% výtisků z celkvéh ddanéh díla, které bsahují stejnu reklamvanu vadu. 3. Objednatel je pvinen reklamvat písemně, a t d 7 dnů de dne expedice. 4. Nebude-li ve smluvě neb v bjednávce určen jinak, je zhtvitel pvinen na písemnu reklamaci dpvědět písemně a t neprdleně p prvěření reklamace. 5. Zhtvitel nedpvídá za vady díla způsbené ddržením pkynů daných mu bjednatelem, jestliže zhtvitel na nevhdnst těcht pkynů upzrnil a bjednatel na jejich ddržení trval, případně se k nim nevyjádřil, aneb jestliže zhtvitel tut nevhdnst nemhl zjistit. 6. Zhtvitel nese v plném rzsahu dpvědnst za vlastní řízení pstupu prací a za sledvání a ddržvání becně závazných předpisů. 7. V plygrafickém dvětví bvyklé klísání barevnsti tisku a vad při následném zpracvání, je při zhtvvání díla zhtvitelem přípustné. 8. Zhtvitel nedpvídá za vady díla a škdy způsbené tím, že pužil na základě pžadavku bjednatele jím ddané neb jím vybrané pdklady pr realizaci díla, např. digitální nátisk, papír, barvu neb jiné kmpnenty pr zhtvení díla. V případě, že pužití takvých věcí a kmpnentů způsbí prdlení zhtvitele se zhtvením díla, není bjednatel právněn pžadvat p zhtviteli úrky z prdlení neb jiné sankce a pkuty, či uplatnit své nárky z vad. Napak zhtvitel je v takvých případech právněn dmáhat se vůči bjednateli náhrady vzniklé škdy a ušléh zisku. 9. Reklamace díla nepravňuje bjednatele k zadržení či zpždění úhrady ceny za díl. VIII. VYŠŠÍ MOC 1. Odpvědnst smluvních stran za částečné neb úplné nesplnění smluvních pvinnstí je vylučena, jestliže se tak stal v důsledku vyšší mci. Lhůty ke splnění pvinnstí se prdlužují dbu půsbení vyšší mci 2. Za vyšší mc se pvažují zejména: válka, hrzba války, pvstání, sabtáž, pžár, terristický útk neb jeh hrzba, buře, pvdeň, výbuch, přírdní phrmy, vládní nařízení neb mezení Evrpské unie, stávka, úplné neb částečné zničení závdu či výrbní linky zhtvitele neb jeh ddavatelů, ddávky ddavatelů, změna celních předpisů, dvzních a vývzních kvót, zákaz exprtu či imprtu a jiné skutečnsti, které smluvní strany nemhly předvídat ani jim zabránit. IX. CENA DÍLA 1. Cena díla je stanvena na základě dhdy smluvních stran ve smluvě neb bjednávce. K ceně díla bude připčtena daň z přidané hdnty platná v dbě fakturace. Změna sjednané ceny je mžná puze písemně a p dhdě bu stran. 2. V případě, že v ceně nejsu zahrnuty náklady spjené s ddáním d expedičníh místa, budu tyt bjednateli účtvány samstatně. 3. Smluvní strany jsu pvinny jednat změně ceny v případě, pkud djde ke změnám v technické specifikaci díla, při pdstatné změně výrbníh harmngramu, při změně cen výrbních vstupů přesahující 5%. 4. Sjednaná cena díla nezahrnuje pjištění ani náklady na případné skladvání, pkud není sjednán jinak. X. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 1. Za den zaplacení se pvažuje den připsání sjednaných částek na účet zhtvitele uvedený na jedntlivých fakturách. 2. Faktura je splatná d 10 dnů de dne vystavení, není-li smluvními stranami sjednán jinak. 3. Objednatel není právněn vůči zhtviteli prvádět zápčty bez předchzíh písemnéh suhlasu zhtvitele. V případě prvedení takvéh zápčtu je bjednatel pvinen zaplatit zhtviteli smluvní pkutu ve výši ,- Kč, a t za každý jedntlivý případ. Zaplacením smluvní pkuty není dtčen nárk zhtvitele na náhradu škdy. 4. Pkud bjednatel díla nemá v tuzemsku sídl, míst pdnikání neb prvzvnu, ppř. míst pbytu neb

4 GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ Zlín míst, kde se bvykle zdržuje a má je ve státě EU, dále je registrvaným plátcem DPH v tmt státě a zhtvené díl bude předmětem vývzu d členskéh státu EU, je bjednatel díla pvinen dručit zhtviteli své registrační čísl k DPH v daném státě při pdpisu tét smluvy neb nejpzději d dne převzetí zhtvenéh díla d zhtvitele. Objednatel je pvinen dále dručit zhtviteli ptvrzení registraci k DPH v daném členském státě EU a Prhlášení vývzu zbží z tuzemska d území EU s termínem vývzu a t nejpzději d 15dnů de dne převzetí díla d zhtvitele. V případě dručení registračníh čísla DPH a Prhlášení vývzu zbží z tuzemska d členskéh státu EU má bjednatel nárk na svbzení d DPH z kupní ceny díla. Prhlášení vývzu zbží d státu EU musí být písemné s ptvrzením právněné sby bjednatele. 5. Zhtvitel má práv při prjednávání smluvních pdmínek spjených se zhtvením díla určit platební pdmínky úhrady ceny za díl a učinit tat patření: a) nevydat díl neb jeh část pkud není uhrazena faktura za předcházející díl neb zálhvá faktura za aktuálně prváděné díl, b) pžadvat zajištění neuhrazené ceny díla vystavením vlastní směnky. XII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ - SMLUVNÍ POKUTY 1. V případě, že bjednatel zruší smluvu před tím, než zhtvitel zapčne s prváděním díla, je pvinen uhradit zhtviteli dstupné ve výši 50% z ceny díla. 2. Všechny smluvní pkuty jsu splatné ve lhůtě 10 dnů de dne, kdy strana pvinná bdrží písemnu výzvu k zaplacení smluvní pkuty d strany právněné. XIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, VLASTNICTVÍ 1. Vlastnické práv k dílu nabývá bjednatel kamžikem úplnéh zaplacení ceny za díl. 2. Nebezpečí škdy na díle přechází na bjednatele předáním díla bjednateli, či jiné smluvně dhdnuté sbě, přepravci neb p uplynutí desátéh dne pté, c bjednatel bdržel d zhtvitele výzvu k převzetí díla. 3. Objednatel nemá nárk na náhradu škdy, pkud nesplnění pvinnsti na straně zhtvitele byl způsben jednáním bjednatele neb nedstatkem sučinnsti, ke které byl bjednatel ze smluvy pvinen. 4. Objednatel dpvídá za t, že zhtvitel zhtvením díla na základě pžadavků bjednatele, nepruší chráněná práva třetích sb ve vztahu k autrskému, průmyslvému záknu neb k jinému právu duševníh vlastnictví. XIV. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1. Zhtvitel je právněn OP měnit a dplňvat. Pkud bjednatel se změnu nesuhlasí, je právněn d smluvy dstupit. XV. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ 1. Obchdní vztah smluvních stran se řídí zák. č. 513/1991 Sb., bchdní zákník, v platném znění a platným právním řádem České republiky. 2. Smluví strany se dhdly, že při rzhdvání ve věcech uzavřené smluvy je místně příslušným sudem becný sud se sídlem v Brně. XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. S platnými OP se může bjednatel seznámit nahlédnutím v sídle zhtvitele, neb prstudváním na webvé stránce zhtvitele 2. V případě, že jedn neb více ustanvení těcht OP bude pvažván za nezáknné, neplatné neb nevynutitelné, a takvá nezáknnst, neplatnst neb nevynutitelnst se nebude dtýkat statních

5 GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ Zlín ustanvení těcht OP budu nahrazena platnými, vynutitelnými a záknnými ustanveními, která se c nejvíce blíží smyslu a účelu těcht OP. 3. Pr případ vzájemnéh dručvání si smluvní strany sjednaly, že dpručená zásilka deslaná pštu druhé Smluvní straně je, v případě, že není převzata, dručena pátým dnem d prkazatelnéh deslání zásilky druhé smluvní straně. 4. Písemnu kmunikací se rzumí kmunikace prstřednictvím pšty, u či faxu. 5. V suladu s ustanvením zákna č. 101/2000 Sb. bjednatel suhlasí, že zhtvitel, jak správce ve smyslu ustanvení tht zákna, bude v zájmu evidence řádnéh plnění bjednatelvých závazků, jakž i za účelem nezbytné chrany práv zhtvitele vyplývajících mu ze smluvy, v nezbytném rzsahu, zpracvávat sbní údaje bjednatele uvedené v příslušné smluvě neb bjednávce. 6. Obě smluvní strany se zavazují, že v rámci svéh bchdníh styku budu zachvávat mlčenlivst. Prušením mlčenlivsti není uplatnění právněnéh nárku jednu ze smluvních stran sudní cestu. 7. Tyt OP byly schváleny splečnstí GRASPO CZ, a.s. a jsu účinné de dne

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

:;i;1,r' *";*,ffi"*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o.

:;i;1,r' *;*,ffi*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o. -lqilr ry Gil F-F5 i SI evrpr ffijt; irm-,,r*i. :;i;1,r' *";*,ffi"*0 IVSTICF DO ROZVOJ VZDLAVAf esfvnl Raneldi SxtuizaJZDY, s.r.. Srbskd 53 61200 rn e- m ai I : inf@sk In i za-i ezdv.z www- skl n i zaj

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více