Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů"

Transkript

1 Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení přepravvané látky(kyseliny, luhy) v nákladním prstru dtlakvání nákladníh prstru - vyrvnání tlaku uvnitř tlakvé nádby na tlak atmsférický dplynvání nákladníh prstru - dstranění zbytků přepravvanéh plynu z tlakvé nádby nadměrné ptřebení - ptřebení vagnu neb jeh sučástí vlivem nesprávné manipulace, špatným seřízením sučástí neb prvzem se závadu. nákladní list - dklad uzavření přepravní smluvy mezi dpravcem a přepravcem přepravné - tarifní pplatek za přepravu vagnu peridická kntrla - technická kntrla dle Vyhlášky 173/95 Sb.a 174/00 Sb. zkuška UTZ- zkuška určených technických zařízení dle Vyhlášky 100/95 Sb. a 279/00 Sb. RIV - Úmluva vzájemném pužívání nákladních vzů mezi železničními pdniky CIM - Jedntné právní předpisy pr smluvu mezinárdní železniční přepravě zbží RID - Přílha I k CIM Řád pr mezinárdní železniční přepravu nebezpečnéh zbží dílny pr prvedení prav - pdnik mající právnění pr prvádění prav a zkušek příslušnéh typu železničních vzidel železniční pdnik - sukrmý neb veřejně-právní pdnik, jehž hlavní činnst spčívá v železniční přepravě zbží neb sb; v každém případě musí tent pdnik zajišťvat také vzbu (trakci)

2 2 Vznik nájemníh vztahu, jeh trvání a zánik 1. Nájemní vztah mezi prnajímatelem a nájemcem vzniká na základě písemné smluvy nájmu dpravníh prstředku (dále jen "nájemní smluva") 2. Nájemní smluva nabývá účinnsti dnem jejíh pdpisu psledním z právněných účastníků smluvních stran. 3. V případě uzavření nájemní smluvy na dbu určitu knčí tat smluva uplynutím sjednané dby. 4. Před uplynutím sjednané dby může být nájemní smluva uknčena písemnu dhdu smluvních stran neb písemným dstupením d smluvy ze strany nájemce v případě, že předmět nájmu mu byl předán ve stavu nezpůsbilém ke smluvenému účelu užívání, přičemž tt své práv dstupit d smluvy je nájemce pvinen uplatnit při přejímání vagónu, nejpzději však d 10 dnů p pdpisu předávacíh prtklu. Účinky dstupení nastávají kamžikem dručení dstupení d smluvy. Odstupení d smluvy p tét lhůtě je neúčinné. ze strany prnajimatele v případě že, nájemce neplní své závazky ve smyslu těcht VOP přes písemnu výstrahu prnajimatele užívá předmět nájmu způsbem, že prnajímateli vzniká škda neb mu takvá škda hrzí nájemce je déle než 1měsíc v prdlení s placením nájemnéh Účinky dstupení nastávají dnem dručení písemnéh známení dstupení d smluvy nájemci. Odstupením nezaniká nárk prnajimatele na náhradu případné škdy. 5. Není-li předmět nájmu nájemce vrácen prnajimateli ve smyslu 3 VOP a prnajimatel nevyzve nájemcem bez zbytečnéh dkladu k jeh vrácení, bnvuje se nájemní smluva za týchž pdmínek, za jakých byla sjednána půvdně. V případě uzavření nájemní smluvy na dbu neurčitu může být nájemní smluva uknčena písemnu dhdu smluvních stran neb písemnu výpvědí. Výpvědní dba je 1 měsíc a pčíná plynut prvním dnem měsíce následujícíh p měsíci, v němž byla dručena druhé smluvní straně.

3 3 Pdmínky předání a vrácení předmětu nájmu 1. Při vracení předmětu nájmu je nájemce pvinen přistavit jej d železniční stanice určené prnajímatelem Nájemce je pvinen vrátit předmět nájmu vyčištěn a ve stejném stavu v jakém jej přijal. 2. Byl-li předmět nájmu pužíván k transprtu látek, které mhu způsbit pškzení nákladníh prstru neb jeh částí, zejména kyselin a luhů, musí být nákladní prstr před vrácením neutralizván. Je-li předmětem nájmu cisternvý vagón neb vagón na přepravu zkapalněných plynů musí být před vrácením jeh nákladní prstr dtlakván a dplynván. 3. Djde-li k pškzení neb předmětu nájmu, dpvídá nájemce prnajímateli za vzniklu škdu, a t i za škdy způsbené sbami, kterým nájemce umžnil k prnajatému vagónu přístup. Prnajímatel je právněn dmáhat se náhrady škdy ve lhůtě 6 měsíců d vrácení předmětu nájmu. 4. Pkud musí být vagón při vrácení praven neb úředně prhlédnut, knčí pvinnst platit nájemné s uknčením těcht prací, ne všem před uplynutím sjednané dby nájmu. 4 Nájemné a platební pdmínky 1. Cena nájmu je sjednána v nájemní smluvě zpravidla za jeden kalendářní den. 2. Nájemné se platí za dbu nájmu, která začíná dnem pdání vagónu k přepravě d stanice určené nájemcem a knčí uplynutím dby nájmu dnem návratu vagnu d stanice určené prnajimatelem. 3. Při pžděném vrácení vagónu účtuje prnajímatel nájemci nájemné d dne, kdy vagón bude dpraven d železniční stanice určené prnajímatelem. 5 Přepravné 1. Přepravné vzniklé při přistavení předmětu nájmu d nájmu a při vrácení předmětu nájmu z nájmu hradí nájemce.při přepravách d a z peridických prhlídek, předepsaných zkušek UTZ a prav závad vzniklých prvzem hradí prnajímatel. 2. Při pravách závad vzniklých z viny nájemce hradí přepravné i pravu nájemce.

4 6 Způsbilst a stav vagónů 1. Prnajímatel je pvinen předat prnajatý vagón nájemci ve stavu způsbilém k účelu užívání stanvenému pr příslušný předmět nájmu a sjednanému ve smluvě nájmu neb nebyl-li způsb užívání dhdnut, účelu užívání stanvenému pr přísl. předmět nájmu a v tmt stavu jej svým nákladem udržvat, včetně zajištění peridických, úředně předepsaných kntrl. 2. Pvinnstí nájemce je přesvědčit se za přítmnsti prnajímatele při fyzické přejímce vzu d prnájmu dknalém stavu vagónu, čisttě nákladních prstr a způsbilsti vagónu služit účelu, pr který byl prnajatý.o přejímce se sepíše prtkl. Na případné závady zjištěné při první nakládce musí nájemce prnajímatele upzrnit během jednh týdne d pdpisu předávacíh prtklu. Při prkázání závady může prnajímatel přistavit nájemci náhradní vagón neb závadu v přiměřené dbě dstranit. 3. Nevyužije-li v případě dle dst. 2 tht nájemce svéh práva na dstupení dle 2 snižuje se nájemné alikvótní část dpvídající dbě, p níž je předmět nájmu nezpůsbilý k užívání ve smyslu ujednání dle nájemní smluvy č neb VOP. 4. Prnajímatel dpvídá nájemci za případnu škdu vzniklu skrytu vadu d výše trjnásbku měsíčníh nájemnéh sjednanéh za příslušný vagón. Za ztrátu neb pškzení nákladu prnajímatel neručí. 7 Odpvědnst za škdu, pškzení a ztrátu 1. Nájemce dpvídá p dbu trvání nájmu prnajímateli za ztrátu neb pškzení a znehdncení vagónu neb jeh částí. Tét dpvědnsti se nájemce nemůže zprstit, ledaže by prkázal, že škdu zavinil neddržením své pvinnsti stanvené nájemní smluvu neb těmit pdmínkami prnajímatel. Nájemce zásadně dpvídá i za škdy způsbené zbžím ulženým ve vagónu. 2. Nájemce je pvinen známit prnajímateli bez zbytečnéh dkladu ptřeby prav, které má prvést prnajímatel, veškerá pškzení a ztráty vztahující se k předmětu nájmu. Nájemce je pvinen pskytnut prnajímateli včas všechny pdklady ptřebné pr dlžení nárků prti železničnímu pdniku neb třetí sbě, zejména ppsat skutkvu pdstatu událsti v kmerčním zápisu. Odstranění násilnéh pškzení vagónů a běžné prav se prvádí pdle všebecně platných zásad RIV, RID a CIM. Při prušení tét pvinnsti dpvídá nájemce za škdu tím způsbenu a nemá nárky, které by mu jinak příslušely pr nemžnst neb mezenu mžnst užívat vagóny pr vady, jež nebyly včas prnajímatelem známeny.

5 3. Odpvídá-li nájemce za pškzení neb ztrátu, nese náklady na úplné uvedení vagónu d půvdníh stavu. 4. V případě ztráty předmětu nájmu je nájemce pvinen bstarat prnajímateli náhradní předmět nájmu stejné hdntě neb mu uhradit finanční náhradu ve výši ceny nvéh předmětu nájmu. 5. V případě ztráty předmětu nájmu je nájemce pvinen uhradit prnajimateli smluvní pkutu ve výši Kč.., přičemž tt ujednání nezbavuje prnajimatele nárku na náhradu škdy dle předchzích dstavců. 6. Nájemce je pvinen pečvat t, aby na vagónu nevznikla škda. 8 Údržba a pravy 1. Změny na předmětu nájmu je nájemce právněn prvádět jen s předchzím písemným suhlasem prnajímatele. Úhradu nákladů s tím spjených může nájemce pžadvat na prnajímateli jen v případě, že se k tmu prnajímatel zavázal a t až p uknčení nájmu a p dečtení znehdncení změn, ke kterému v mezidbí dšl v důsledku užívání vagónu. Dal-li prnajímatel suhlas se změnu, ale nezavázal se k úhradě nákladů, může prnajímatel pžadvat, aby nájemce uvedl vagón d půvdníh stavu. Jestliže prnajímatel dstupí d tht pžadavku, může nájemce pžadvat p uknčení nájmu částku, kteru byl úpravu, resp. změnu prvedenu nájemcem předmět nájmu zhdncen. Prvedl-li nájemce změny na vagónu bez suhlasu prnajímatele, je pvinen uvést vagón na své náklady d půvdníh stavu. Hrzí-li v důsledku prváděných změn na vagónu prnajímateli značná škda, je prnajímatel právněn dstupit d smluvy.nájemce je pvinen snášet mezení v užívání prnajatéh vagónu v rzsahu nutném pr prvedení prav a udržvání vagónu prnajimatelem. Jestliže nájemce vynalžil na vagón náklady při pravě, ke které je pvinen prnajímatel, má nárk na náhradu těcht nákladů, jestliže prava byla prvedena se suhlasem prnajímatele neb jestliže prnajímatel v přiměřené dbě pravu nebstaral, ačkliv mu byla známena její ptřeba. Tt práv může uplatnit nejdéle d 3 měsíců p jejich vynalžení. 2. Dílny pr prvedení prav, peridických prhlídek a zkušek UTZ vagónu určuje vždy prnajímatel. 3. Bude-li předmět nájmu z jakéhkliv důvdu pravván, prhlížen neb vyřazen z prvzu ve smyslu předpisů a nařízení příslušnéh železničníh pdniku má nájemce nárk na prminutí alikvtní části nájemnéh, a t jen v případě, že prnajímatel nepužitelnst

6 vagónu zavinil neb schválně prdlužval. Při vlastním zavinění je nájemce pvinen platit nájemné. 4. Je-li pr pravu neb zkušku UTZ nutná neutralizace, případně dtlakvání neb dplynvání neb je-li pr druh neb mnžství zbytku nákladu nutné vyčištění nákladvéh prstru, hradí nájemce všechny náklady s tím spjené. 9 Předpisy 1. Nájemce je pvinen ddržvat při využívání předmětu nájmu všechny becně závazné právní předpisy, předpisy vlastníka příslušnéh železničníh pdniku. 2. Změny, knstrukce neb nápisů nemhu být přijaty bez předchzíh písemnéh suhlasu prnajímatele, s výjimku případu, že tyt změny byly vyžádány ze strany železničníh pdniku.příkaz ze strany železničníh pdniku je třeba prnajímateli neprdleně známit. 3. Neznámí-li nájemce závadu na značení a nápisech na předmětu nájmu ptm dpvídá prnajímateli a třetí sbě za všechny z th vyplývající následky a náklady. 4. Štítky s údaji vlastnictví a výrbě umístěné na předmětu nájmu nesmí být dstraňvány. 5. Žádá-li si nájemce umístit na štítek vlastní značení, hradí všechny náklady spjené s jeh umístěním, pzdějším dstraněním a umístěním půvdníh značení. 6. Jsu-li předmětem nájmu cisternvé vagóny musí být stále dstatečně vytápěny, dpadvá zařízení a tpení musí být především v zimě chráněna před vnikem tekutin. 10 Dispziční práv nájemce 1. Předmět nájmu je p dbu nájmu k výhradní dispzici nájemci, smí být všem využíván puze k účelu vyplývajícímu z nájemní smluvy.pdnájem, resp. přenechání předmětu nájmu třetí sbě je mžné puze s výslvným předchzím písemným suhlasem prnajímatele. 11 Pstupení 1. Prnajímatel je právněn své nárky prti nájemci pstupit třetí sbě. 12 Úprava nájemnéh

7 1. Pkud se v dbě trvání nájmu sníží neb zvýší náklady, na jejichž základě je vypčten nájemné, může prnajímatel i nájemce žádat přizpůsbení nájemnéh změněným cenám nákladů. 13 Právní vztahy 1. Pr nájemní vztah platí Práv České republiky. 14 Závěrečná ustanvení 1. Tyt VOP tvří nedílnu sučást nájemní smluvy. 2. V případě rzpru mezi pdmínkami VOP a nájemní smluvu má přednst ujednání nájemní smluvy. 3. Nájemce prhlašuje, že je s VOP seznámen, jsu mu jasné a je s nimi srzuměn. 4. Vztahy těmit VOP neb nájemní smluvu neupravené se řídí zák. 513/1991 Sb., bchdní zákník, v platném znění.

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

:;i;1,r' *";*,ffi"*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o.

:;i;1,r' *;*,ffi*0. irm-,,r*i. ffijt; ESI. ,,b,lt$l!1t[1t :. &:,..Q{.#, INVESTICF DO ROZVOJE VZDELAVANf. SxotuizaJEZDY, s.r.o. -lqilr ry Gil F-F5 i SI evrpr ffijt; irm-,,r*i. :;i;1,r' *";*,ffi"*0 IVSTICF DO ROZVOJ VZDLAVAf esfvnl Raneldi SxtuizaJZDY, s.r.. Srbskd 53 61200 rn e- m ai I : inf@sk In i za-i ezdv.z www- skl n i zaj

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více