RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL"

Transkript

1 Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění a ust. 269/2 zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bchdní zákník ) I. Smluvní strany 1. Kupující: Pvdí Mravy, s.p. Sídl: Dřevařská 11, Brn Zapsán: v bchdním rejstříku vedeném u Krajskéh sudu v Brně, v ddílu A, vlžce Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s., pbčka Brn venkv Čísl účtu: /0100 Zástupce ve věcech technických: 2. Prdávající: Sídl:. Zapsán: v bchdním rejstříku vedeném u, v ddílu, vlžce Jednající/Zastupený: IČ: DIČ: Bankvní spjení:. Čísl účtu:. Zástupce ve věcech technických: II. Předmět smluvy, nabytí vlastnictví 1. Předmětem tét smluvy je rámcvá úprava pravidel uzavírání dílčích smluv na ddávku a prvz systému správy a mnitrvání vzidel kupujícíh (dále jen jak mnitrvací systém ). 2. Pdkladem pr uzavření tét smluvy je nabídka prdávajícíh ze dne (dále jen nabídka na veřejnu zakázku ) pdaná v rámci zadávacíh řízení pr plnění nadlimitní veřejné zakázky na ddávky s názvem Celpdnikvý satelitní systém sledvání vzidel 3. Smluvní strany tut rámcvu smluvu sjednávají pdmínky vzájemné splupráce při ddávání a prvzvání mnitrvacíh systému, který bude na základě dílčích smluv dle pdmínek stanvených v tét rámcvé smluvě kupujícímu ddávat a prvzvat prdávající. 4. Jedntlivé ddávky mnitrvacíh systému budu prdávajícím prváděny na základě písemně uzavřených dílčích smluv. 5. Prdávající se tut smluvu zavazuje na základě pžadavku kupujícíh v suladu s pdmínkami uvedenými v tét a v dílčí smluvě ddávat kupujícímu mnitrvací systém a

2 prvzvat jej a kupující se zavazuje za řádnu realizaci závazku prdávajícíh zaplatit v tét rámcvé smluvě dhdnutu cenu. 6. Závazek prdávajícíh k ddání a prvzvání mnitrvacíh systému se skládá z následujících plnění: ddání mnitrvacíh systému, které se skládá ze závazku prdávajícíh k: ddání zbží definvanéh jak zařízení pr správu a mnitrvání vzidel prstřednictvím zabudvané satelitní jedntky, jejíž funkční vlastnsti jsu specifikvané v přílze č. 1 tét smluvy dle pdmínek dále stanvených a v pčtu dle pžadavku kupujícíh (dále jen jak mnitrvací zařízení neb zbží ), pskytnutí služby instalace mnitrvacíh zařízení d vzidla, zašklení v užívání mnitrvacíh zařízení a zprvznění celéh mnitrvacíh systému, převedení vlastnickéh práva k tmut zbží na kupujícíh, pskytnutí služby zprvznění mnitrvacíh systému ve vzidlech, ve kterých má kupující již nainstalván mnitrvací zařízení, prvzvání mnitrvacíh systému tj. pskytvání služby mnitringu spčívající v přístupu k infrmacím sledvaných vzidlech, jejichž rzsah a kvalita jsu specifikvané v přílze č. 1 k tét smluvě. Závazek kupujícíh spčívá v pvinnsti zaplatit prdávajícímu dhdnutu cenu za ddání mnitrvacíh systému a pskytvání služeb mnitringu. 7. Systém, jehž ddání je předmětem tét smluvy resp. dílčích smluv a jeh specifikace jsu uvedeny v přílze č. 1 k tét smluvě. Specifikace vzidel a strjních mechanizmů (dále jen vzidla ) a přehled míst ddání je uveden v přílze č. 2 tét smluvy 8. Účelem tét smluvy je snížení finančních nákladů a času vynakládanéh na prvz vzvéh parku kupujícíh, zejména snížením administrativy v důsledku zavedení elektrnické knihy jízd a získáním mžnst nepřetržitéh sledvání vzidel, sptřeby paliva a rychlsti vzidel. 9. Prdávající je pvinen jak sučást závazku k ddání mnitrvacíh systému splu se zbžím pskytnut služby instalace zařízení d jedntlivých vzidel, zašklení kupujícíh v pužívání zařízení a zprvznění ddanéh systému (dále jen jak služby ). 10. Služby mnitringu jsu pskytvány nepřetržitě prstřednictvím webvé aplikace dstupné na z libvlnéh pčítače s připjením k internetu. Prdávající je pvinen zajistit správu a funkčnst výše uvedených webvých stránek a garantuje jejich dstupnst minimálně ve výši 98 % za bdbí jednh měsíce v režimu 5x12 (p-pá 6:00 18:00). Prdávající se zavazuje zajistit, že na výše uvedených webvých stránkách budu kupujícímu dstupné infrmace v rzsahu a kvalitě dle přílhy č. 1 k tét smluvě. Za účelem nline přístupu k pžadvaným infrmacím vzidlech je prdávající pvinen sdělit kupujícímu přístupvé údaje na jedntlivé uživatelské účty ppř. další ptřebné infrmace. Kupující je pvinen sdělit prdávajícímu veškeré ptřebné údaje, za účelem zajištění řádné funkčnsti systému. III. Náležitsti dílčí smluvy a způsb jejíh uzavření 1. Závazek k ddání mnitrvacíh systému a jeh prvzvání vzniká prdávajícímu v kamžiku uzavření dílčí smluvy. Vzr dílčí smluvy, který je p celu dbu trvání tét rámcvé smluvy pr bě smluvní strany závazný, je přílhu č. 3 k tét smluvě. 2. Dílčí smluva musí bsahvat následující údaje: celkvý pčet kusů zbží - mnitrvacích zařízení, které má prdávající ddat, míst či místa ddání s uvedením příslušnéh pčtu kusů zbží, lhůta, která nesmí být delší než patnáct pracvních dní d dručení textu dílčí smluvy na kntaktní adresu prdávajícíh, celkvu cenu plnění s rzdělením ceny zbží a služeb, 3. V suladu s ustanvením 92 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, budu jedntlivé ddávky prbíhat na základě písemné výzvy k uzavření dílčí smluvy. Dílčí smluva bude uzavírána na základě dručení textu dílčí smluvy s vyplněnými údaji dle předchzíh dstavce na kntaktní adresu prdávajícíh, kteru je vá adresa. Prdávající je pvinen takt dručenu dílčí smluvu pdepsat a

3 v listinné pdbě nejpzději d pěti pracvních dní d dručení textu dílčí smluvy na jeh kntaktní adresu (pčítán včetně dne dručení dílčí smluvy) dručit na adresu sídla kupujícíh. Kupující je pvinen dílčí smluvu patřit pdpisem právněné sby a dručit příslušný pčet vyhtvení dílčí smluvy nejpzději d pěti pracvních dní (pčítán včetně dne dručení dílčí smluvy) prdávajícímu. IV. Míst a dba plnění 1. Místem ddání zbží a pskytnutí služeb budu rganizační jedntky kupujícíh, blíže specifikvané v přílze č. 2 tét smluvy. 2. Ddáním zbží se rzumí instalace mnitrvacích zařízení v místě ddání, pršklení kupujícíh v rzsahu dle jeh pžadavků a zprvznění a v případě první ddávky i vyzkušení celéh mnitrvacíh systému za účasti kupujícíh v jeh sídle dle čl. VI dst. 2. tét smluvy. 3. Prdávající se zavazuje zbží na vlastní náklad ddat d jedntlivých míst ddání a pskytnut všechny služby spjené s ddáním zbží ve lhůtě stanvené v dílčí smluvě. Prdávající je pvinen vyrzumět kupujícíh přesném termínu ddání zbží d jedntlivých míst ddání a v případě první ddávky i termínu vyzkušení celéh systému nejméně tři pracvní dny předem na a 4. Práv na zaplacení ceny za pskytvání služeb mnitringu vzniká prdávajícímu zprvzněním mnitrvacíh systému. 5. Prvz mnitrvacíh systému tj. pskytvání služby mnitringu bude prváděn p dbu čtyř let d nabytí účinnsti tét smluvy V. Cena zbží a platební pdmínky 1. Cena zbží, cena služeb spjených s ddáním zbží v rzsahu instalace, zašklení a zprvznění, cena služeb spjených se zprvzněním mnitrvacíh systému ve vzidlech, ve kterých má kupující již nainstalván mnitrvací zařízení a cena za pskytvání služeb mnitringu je blíže specifikvána v přílze č. 4 tét smluvy, která bsahuje jedntkvé ceny za každé pskytnuté plnění. 2. Celkvá cena dle přílhy č. 4 je knečná a zahrnuje veškeré náklady prdávajícíh suvisející s ddáním zbží dle tét smluvy (např. dprava zbží d místa ddání, pskytnutí služeb instalace a zašklení). Ceny uvedené přílze č. 4 jsu pr prdávajícíh závazné p celu dbu platnsti tét rámcvé smluvy a prdávající není právněn je jakkliv navýšit. 3. Předpkládaná hdnta plnění pskytnutéh na základě tét rámcvé smluvy je stanvena na ,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dhdly, že celkvá maximální a nepřekrčitelná výše plateb, které je kupující pvinen p dbu trvání tét smluvy prdávajícímu zaplatit, činí ,- Kč bez DPH. 4. Úhrada ceny za ddání a instalaci zbží dle čl. VI. dst. 2 (tzv. první ddávka) bude prvedena p kmpletním ddání, instalaci a vyzkušení celéh systému v rzsahu dle přílhy č. 2 tét smluvy a dle dst. 2. tht článku. Prdávající má práv na zaplacení kupní ceny a ceny služeb p splnění pdmínky uvedené v čl. VI. dst. 3 tét smluvy. Úhrada bude prvedena na základě faktury daňvéh dkladu. 5. Smluvní strany se dhdly, že cena za první ddávku bude splatná na základě dvanácti stejně vyských splátek, splatných vždy k pslednímu dni příslušnéh kalendářníh měsíce. První splátka bude splatná k pslednímu dni měsíce následujícíh p měsíci, v němž byl prvedena kmpletní ddávka a instalace zbží. 6. Úhrada ceny za pskytvání služeb mnitringu bude prváděna měsíčně na základě faktury vystavené prdávajícím za měsíc předcházející. Prdávající je pvinen fakturu vystavit nejpzději d 5. dne následujícíh měsíce a dručit kupujícímu nejpzději 8. den měsíce následujícíh. Celkvá měsíční cena, na jejíž zaplacení má prdávající práv, činí sučet měsíčních cen za všechna prvzvaná mnitrvací zařízení ve vzidlech kupujícíh. V případě, že k zahájení pskytvání služeb mnitringu (zprvznění mnitrvacíh systému) djde v průběhu kalendářníh měsíce, cena za pskytnutí služeb mnitringu za tent měsíc se pměrně upraví. Splatnst faktur činí 60 dnů de dne dručení daňvéh dkladu faktury, kupujícímu. 7. Faktura musí mít náležitsti daňvéh dkladu v suladu s ustanvením 29 zákna č. 235/2004 Sb., ve znění pzdějších předpisů, mít náležitsti bchdní listiny dle 13a zákna č. 513/1991

4 Sb., bchdní zákník, ve znění pzdějších předpisů, a musí být zaslána na adresu kupujícíh uvedenu v záhlaví tét smluvy. 8. Kupující je právněn vrátit prdávajícímu fakturu d data její splatnsti, jestliže bude bsahvat nesprávné či neúplné údaje neb k ní nebudu přilženy dhdnuté přílhy. V takvém případě se přeruší plynutí lhůty splatnsti a lhůta splatnsti začne plynut d pčátku de dne dručení pravené faktury kupujícímu. 9. Smluvní strany se dhdly, že dnem úhrady kupní ceny se rzumí den depsání částky kupní ceny z účtu kupujícíh ve prspěch účtu prdávajícíh. 10. V případě prdlení kupujícíh s úhradu kupní ceny je prdávající právněn pžadvat p kupujícím zaplacení úrků z prdlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prdlení. VI. Předání a převzetí zbží, první ddávka 1. Smluvní strany ptvrdí předání a převzetí zbží a pskytnutí služeb v každém jedntlivém místě ddání pdpisem předávacíh prtklu. Kupující je právněn dmítnut převzetí zbží (či jedntlivéh kusu), které není v suladu s tut smluvu neb v případě, že prdávající splu s ddáním zbží nepskytne služby dle tét smluvy. V takvém případě smluvní strany sepíší prtkl předání v rzsahu, v jakém dšl ke skutečnému převzetí zbží kupujícím a hledně vadnéh zbží uvedu d prtklu skutečnsti, které bránily převzetí, pčet vadných kusů a další důležité klnsti. 2. Nejpzději d 10 dnů d uzavření smluvy ddá prdávající zbží pr 1 sbní autmbil, nákladní autmbil a technlgický strj. Dále prvede zkušební instalaci a následně zprvznění mnitrvacíh systému a tent předvede kupujícímu. P dsuhlasení takt předvedenéh mnitrvacíh systému je prdávající právněn realizvat první ddávku dle dst. 3 tht článku. V případě, že se při zkušební instalaci prkáže, že mnitrvací systém nemá či nedsahuje pžadvaných vlastnstí, je kupující právněn d smluvy dstupit. 3. P ddání mnitrvacích zařízení na základě první dílčí smluvy uzavřené dle tét rámcvé smluvy (tzv. první ddávka) d příslušných míst ddání jsu smluvní strany pvinny splečně prvést v sídle kupujícíh a případně v dalších místech stanvených kupujícím vyzkušení celéh mnitrvacíh systému a věření jeh funkčních vlastnstí, přičemž skutečnst, že systém má určitu funkční vlastnst uvedenu v přílze č. 1 k tét smluvě, je pvinen prkázat prdávající. Smluvní strany jsu pvinny si sdělit všechny ptřebné údaje (např. přihlašvací hesl na webvé stránky, tel. čísl kupujícíh pr alarmvu hlášku) a předat všechny ptřebné dkumenty za účelem zahájení pskytvání služby mnitringu vzidel. 4. První ddávka bude prvedena ve lhůtě d 30 dnů d dsuhlasení dle dst. 2 tht článku, každá další dílčí ddávka bude prvedena vždy d 7 dnů d uzavření dílčí smluvy. 5. Prdávající splní řádně svůj závazek k ddání mnitrvacíh systému až kamžikem ddání veškeréh zbží a služeb dle tét smluvy a v případě první ddávky i vyzkušení a věření, že systém splňuje všechny pžadvané funkční vlastnsti dle předchzíh dstavce. Smluvní strany ptvrdí vyzkušení a věření funkčních vlastnstí mnitrvacíh systému p první ddávce pdpisem předávacíh prtklu, jehž přílhu jsu předávací prtkly z jedntlivých míst ddání. 6. V případě, že k ddání mnitrvacíh systému a zahájení pskytvání služeb mnitringu djde v průběhu kalendářníh měsíce, má prdávající nárk na zaplacení ceny za pskytvání služeb mnitringu puze v pměrné výši (tj. za část měsíce, p kteru byly služby mnitringu skutečně pskytvány). 7. Kupující nabývá vlastnické práv ke zbží jeh převzetím zbží. Nebezpečí škdy na zbží přejde na kupujícíh převzetím zbží bez vad. VII. Jakst zbží a záruka 1. Prdávající prhlašuje, že zbží ddané na základě dílčí smluvy je nvé, nepužívané, bez faktických a právních vad a dpvídá tét smluvě a platným právním předpisům. 2. Prdávající pskytuje na ddaný mnitrvací systém, který zahrnuje zejména jedntlivá mnitrvací zařízení záruku za jakst v délce čtyř let, avšak záruka knčí nejdéle uplynutím sjednané dby trvání tét smluvy. Záruka pčíná běžet kamžikem převzetí zbží kupujícím. Záruku za jakst prdávající přebírá dpvědnst za t, že mnitrvací systém bude p dbu

5 dpvídající záruce způsbilý ke svému užití, jeh kvalita bude dpvídat tét smluvě a zachvá si vlastnsti tut smluvu vymíněné ppř. bvyklé. 3. Prdávající dpvídá za t, že si mnitrvací systém p celu dbu platnsti tét smluvy zachvá funkční vlastnsti v tét smluvě uvedené (zejména vlastnsti uvedené v přílze č. 1 k tét smluvě). 4. Prdávající je pvinen p dbu záruční lhůty bezplatně dstranit vadu mnitrvacíh systému neb jeh jedntlivé části ppř. vyměnit část systému za nvu (např. v případě mnitrvacíh zařízení), a t nejpzději d deseti dní d nahlášení vady kupujícím. 5. V případě, že prdávající bude v prdlení s dstraněním uplatněné vady, je kupující právněn dstranění vady prvést sám neb prstřednictvím třetí sby na náklady prdávajícíh. Náklady s tím spjené je prdávající pvinen uhradit kupujícímu d 30 dnů p bdržení písemné výzvy k úhradě. 6. Prdávající dpvídá za t, že infrmace v mnitrvacím systému jsu správné a dpvídají skutečnému stavu. VIII. Vyřazení, instalace a reinstalace mnitrvacíh zařízení 1. Kupující je v průběhu platnsti tét smluvy právněn pžadvat deinstalaci mnitrvacíh zařízení z vzidla. Prdávající je pvinen deinstalaci prvést na základě bjednávky kupujícíh za cenu uvedenu v čl. V. dst. 2 tét smluvy (cena za služby spjené s ddáním mnitrvacíh zařízení v rzsahu instalace). Kupující je pvinen bjednávku deinstalace mnitrvacíh zařízení zaslat písemně prdávajícímu na jeh vu kntaktní adresu uvedenu v čl. III. dst. 3 tét smluvy nejméně pět pracvních dní před pžadvaným datem deinstalace. Deinstalací zaniká práv prdávajícíh na zaplacení ceny za pskytvání služby mnitringu za vzidl, ve kterém je deinstalvané mnitrvací zařízení instalván. Prdávající je pvinen bez zbytečnéh dkladu p zániku jeh práva na zaplacení ceny za pskytvání služby mnitringu tt mnitrvací zařízení dpjit ze systému mnitringu. V případě, že práv prdávajícíh na zaplacení ceny zanikne v průběhu kalendářníh měsíce, cena za pskytnutí služeb mnitringu za tent měsíc se pměrně sníží. V bjednávce je kupující pvinen identifikvat vzidl, ze kteréh bude zařízení deinstalván, jeh umístění a pžadvané datum ppř. lhůtu k prvedení deinstalace. 2. Kupující je v průběhu platnsti tét smluvy právněn pžadvat reinstalaci mnitrvacíh zařízení d jinéh vzidla, kteru se rzumí deinstalace mnitrvacíh zařízení z vzidla a jeh instalace d jinéh vzidla. Prdávající je pvinen reinstalaci prvést na základě bjednávky kupujícíh za cenu ve výši dvjnásbku ceny uvedené v tét smluvě čl. V. dst. 2 tét smluvy (cena za služby spjené s ddáním mnitrvacíh zařízení v rzsahu instalace). Kupující je pvinen bjednávku na reinstalaci zaslat písemně prdávajícímu na jeh vu kntaktní adresu uvedenu v čl. III. dst. 3 tét smluvy nejméně pět pracvních dní před pžadvaným datem reinstalace. V bjednávce je kupující pvinen identifikvat vzidl, ze kteréh bude zařízení deinstalván a vzidl, d kteréh bude zařízení nvě instalván, jejich umístění a pžadvané datum ppř. lhůtu k prvedení reinstalace. 3. Platba ceny za služby deinstalace a reinstalace pskytnuté v příslušném měsíci zařízení bude prdávajícím vyúčtvána v pravidelném měsíčním vyúčtvání za pskytvání služeb mnitringu za tent měsíc. 4. Kupující je v průběhu platnsti tét smluvy právněn mnitrvací zařízení bez náhrady vyřadit z prvzu bez jeh deinstalace, přičemž následujícím dnem p dručení písemnéh známení kupujícíh vyřazení mnitrvacíh zařízení z prvzu, ppř. pzdějším dnem, který je v známení uveden, zaniká práv prdávajícíh na zaplacení ceny za pskytvání služby mnitringu za vzidl, ve kterém je vyřazené mnitrvací zařízení instalván. Prdávající je pvinen bez zbytečnéh dkladu p zániku jeh práva na zaplacení ceny tt mnitrvací zařízení dpjit ze systému mnitringu. V případě, že práv prdávajícíh zanikne v průběhu kalendářníh měsíce, cena za pskytnutí služeb mnitringu za tent měsíc se pměrně sníží. Kupující je pvinen v písemném známení dle tht dstavce identifikvat vzidl, ve kterém je mnitrvací zařízení umístěn. Oznámení kupujícíh dle tht dstavce bude zasílán na kntaktní vu adresu uvedenu v čl. III. dst. 3 tét smluvy.

6 IX. Smluvní pkuty 1. Bude-li prdávající v prdlení s ddáním první ddávky, je kupující právněn pžadvat zaplacení smluvní pkuty ve výši ,- Kč za každý den prdlení. 2. Bude-li prdávající s prdlením instalace a předvedením mnitrvacíh systému, je kupující právněn pžadvat zaplacení smluvní pkuty ve výši ,- Kč za každý den prdlení. 3. Bude-li prdávající v prdlení s ddáním a/neb instalací mnitrvacíh systému v suladu s dílčí smluvu, kupující právněn pžadvat zaplacení smluvní pkuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prdlení. 4. V případě, že prdávající bude v prdlení s pskytváním služby mnitringu tj. zejména případ, kdy djde k výpadku webvých stránek, na kterých je prvzván mnitrvací systém neb v případě, že z důvdů nikliv na straně kupujícíh nebude kupujícímu umžněn přístup k infrmacím na jeh uživatelském účtu a tent stav bude trvat déle než jednu hdinu, ppř. mnitrvací systém nebude splňvat pžadvané funkční vlastnsti, je kupující právněn pžadvat zaplacení smluvní pkuty ve výši 1.000,- Kč za každu zapčatu hdinu, kdy tent stav trvá. Tt ustanvení se netýká případů, kdy je služba nedstupná z důvdu plánvané dstávky celéh systému, kteru je prdávající pvinen předem písemně známit kupujícímu nejpzději tři dny předem. 5. V případě, že dstupnst webvých stránek (aplikace), na kterých je prvzván mnitrvací systém, klesne pd minimální hranici 98% v průměru za bdbí jednh kalendářníh měsíce, je kupující právněn pžadvat zaplacení smluvní pkuty ve výši 500,- Kč za každu zapčatu desetinu prcenta, kteru dstupnst klesne. 6. V případě prdlení prdávajícíh s dstraněním vady mnitrvacíh systému ve lhůtě stanvené v čl. VII dst. 4. je kupující právněn pžadvat zaplacení smluvní pkuty ve výši 1.000,- Kč za každý zapčatý den prdlení. 7. Každá ze smluvních stran je právněna pžadvat náhradu škdy i v případě, že se jedná prušení pvinnsti, na kteru se vztahuje smluvní pkuta, a t v celém rzsahu. Odstupením d tét smluvy nárk na smluvní pkutu nezaniká. Pvinnst zaplatit smluvní pkutu může vzniknut i pakvaně, její celkvá výše není mezena. 8. Veškeré smluvní pkuty jsu splatné d 30 dnů d dručení výzvy k zaplacení na účet kupujícíh uvedený v záhlaví tét smluvy. X. Dba trvání smluvy, mžnsti jejíh uknčení 1. Smluva se uzavírá na dbu určitu, a t na dbu čtyř let d nabytí účinnsti smluvy. 2. Smluvu je mžné uknčit písemnu dhdu smluvních stran. 3. Smluvu je rvněž mžn vypvědět, a t písemnu frmu. Výpvědní dba činí 6 měsíců a pčíná běžet prvním dnem měsíce následujícíh p dručení výpvědi druhé smluvní straně. 4. Kupující je právněn d tét smluvy dstupit v případě pdstatnéh prušení pvinnstí prdávajícím, za které se pvažuje zejména prdlení prdávajícíh s ddávku první ddávky více jak 10 dní, prdlení prdávajícíh s ddáním mnitrvacíh systému v suladu s dílčí smluvu více jak 15 dní, případ, kdy se u více jak 3% kusů zbží ddanéh na základě dílčí smluvy neb z celkvéh pčtu zbží prjeví jakékliv vady, pakvané (nejméně 3x) prdlení prdávajícíh s dstraněním vady mnitrvacíh systému více než 5 dní, prdlení prdávajícíh s dstraněním vady mnitrvacíh systému více než 15 dní, prdávající i přes písemné upzrnění kupujícíh neplní pvinnsti stanvené v tét smluvě a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanvené kupujícím. 5. Prdávající bere na vědmí, že pr kupujícíh s hledem na skutečnst, že zbží je ddáván a je prvzuschpné výlučně s určitým mnitrvacím systémem, má hspdářský význam puze plnění smluvy jak celku tj. neplněním smluvy v části pskytvání mnitrvacích služeb ztrácí smluva pr kupujícíh hspdářský význam i v části plnění, které již byl kupujícím přijat. Kupující je v takém případě, právněn dstupit i d části plnění, které byl kupujícím již přijat.

7 XI. Závěrečná ujednání 1. Prdávající prhlašuje, že ke dni pdpisu tét smluvy není vůči němu veden řízení dle zákna č. 182/2006 Sb., úpadku a způsbech jeh řešení (inslvenční zákn), v platném znění, a že není v likvidaci. 2. Prdávající je pvinen bezdkladně, nejpzději však d 10 dnů d nastalé skutečnsti, infrmvat kupujícíh všech skutečnstech, které mhu mít vliv na smluvní vztah sjednaný tut smluvu, zejména převd pdniku či jeh části, hrzící úpadek, ppř. prhlášení úpadku, vstup d likvidace, příp. hrzící likvidace. 3. Prdávající není právněn zapčíst své phledávky prti phledávkám kupujícíh, ani své phledávky a nárky vzniklé ze smluvy neb v suvislsti s jejím plněním pstupit třetím sbám, zastavit neb s nimi jinak dispnvat bez písemnéh suhlasu kupujícíh. 4. Kupující je právněn zapčíst vůči jakékli phledávce prdávajícíh za kupujícím, i nesplatné, jakukli svu phledávku, i nesplatnu, za prdávajícím. Phledávky kupujícíh a prdávajícíh zapčtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 5. Prdávající není právněn převést bez předchzíh písemnéh suhlasu kupujícíh svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z tét smluvy, na třetí sbu. 6. Kupující a prdávající se zavazují, že bchdní a technické infrmace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím sbám bez písemnéh suhlasu druhé strany a ani nepužijí tyt infrmace pr jiné účely, než pr plnění tét smluvy. 7. Tut smluvu lze měnit či dplňvat puze chrnlgicky číslvanými písemnými ddatky, pdepsanými právněnými zástupci smluvních stran. 8. Nastanu-li u některé ze stran klnsti bránící řádnému plnění tét smluvy, je pvinna t bez zbytečnéh dkladu známit druhé straně. 9. Tat smluva nabývá platnsti a účinnsti kamžikem jejíh pdpisu běma smluvními stranami. 10. Prdávající prhlašuje, že si je vědm th, že je na základě 2 písm. e) zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle, v platném znění, sbu pvinnu splupůsbit při výknu finanční kntrly. 11. Je-li neb stane-li se některé ustanvení tét smluvy neplatné či neúčinné, nedtýká se t statních ustanvení tét smluvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tmt případě zavazují dhdu nahradit ustanvení neplatné či neúčinné nvým ustanvením platným a účinným, které nejlépe dpvídá půvdně zamýšlenému účelu ustanvení neplatnéh či neúčinnéh. D té dby platí dpvídající úprava platných becně závazných právních předpisů ČR. 12. Tat smluva je vypracvána v šesti vyhtveních, z nichž p dvu vyhtveních bdrží prdávající a čtyři vyhtvení bdrží kupující. 13. Nedílnu sučástí tét smluvy jsu tyt přílhy: Přílha č. 1: Přílha č. 2: Přílha č. 3: Přílha č. 4: Specifikace mnitrvacíh systému Specifikace vzidel a lkalit Závazný vzr dílčí prváděcí smluvy Specifikace ceny V Brně dne: Za kupujícíh: V dne: Za prdávajícíh: Pvdí Mravy, s.p. Ing. Radim Světlík bchdní firma jmén

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 13904/P/2019-HSPH Čj.: UZSVM/P/9669/2019-HSPH Smluva díl ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 uzavřená dle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bčanský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI

O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI KiUi UZAVŘENI BUDUCÍ SMLUVY ZŘÍZENI VĚCNÉH BŘEMENE -SLUŽEBNSTI pdle ust. 1785 a násl. a ust. 1257 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, a ustanvení 25 dst. 4 zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod ) Obchdní pdmínky 1. Úvdní Ustanvení 1.1. Internetvý bchd SPEEMSY (dále jen Internetvý bchd ) 1.1.1. Internetvý bchd SPEEMSY, který prdává zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na adrese http://www.speemsy.cz,

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Kupní smlouva na dodávky zdravotnických prostředků pro odběr krve

Kupní smlouva na dodávky zdravotnických prostředků pro odběr krve Kupní smluva na ddávky zdravtnických prstředků pr dběr krve I. SMLVí STRAY 1. Jmén: sídl: zastupený: IČ: DiČ: bankvní spjení (čísl účtu): e-mail: emcnice TGM Hdnín, příspěvkvá rganizace Purkyňva ll, 695

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

\ ííp \ ~N^ zkr. oáh.

\ ííp \ ~N^ zkr. oáh. KUMSP00Rř15XY RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka č. 272/2015 I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj Se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastupen: lne MOkAVSH_t*>SL.-./ íkv KRA.! ČISU) SMLOUVY.!

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na grafické služby. Článek I. Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA na grafické služby. Článek I. Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA na grafické služby Psázaví.p.s. se sídlem Jemniště 1, 257 01 Pstupice IC: 27129772, DIC: CZ27129772 zapsána d rejstříku becně prspěšných splečnstí, vedenéh Městským sudem v Praze d ddílu

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ve ve STATUTÁRNÍ MĚST PAVA MMPP00GGM6U Smluva výknu autrskéh dzru Zakázka: Zlatníky a Milstvice kanalizace Článek I. Smluvní strany Stavebník: se sídlem: zastupen: IČ: DIČ: datvá schránka: bankvní spjení:

Více

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele :

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele : SMLOUVA O DILO čísl smluvy bjednatele : \OÁA / 2>^ čísl smluvy zhtvitele : uzavřená pdle 536 a následujících zákna č. 513/1991 Sb. bchdníh zákníku ve znění nvel Objednatel: se sídlem: zastupený: IČ: DIČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany Čísl smluvy bjednatele: PM /2016-504 Čísl smluvy zhtvitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 2586 a následujícími ustanveními zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník,

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II S M L O U V A zajištění realizace akreditvanéh prfesníh vzdělávání pracvníků OSS v rámci prjektu Centrum pmci rdinám II uzavřena pdle 1746 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku ve znění pzdějších

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

1. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

1. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Všebecná ustanvení 1. Práva a pvinnsti mezi prdávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a těmit Všebecnými bchdními pdmínkami. 2. Prdávající: K.A.L.T. Pneu

Více

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat Stránka 1 z 5 Pravidla sutěže Každý bankmat je Equamat I. Přadatel a rganizátr sutěže 1. Sutěž Každý bankmat je Equamat (dále jen sutěž) bude prbíhat prstřednictvím prfilu Equa bank v aplikaci serveru

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA v. r 111 KUF1SP00RÍ15W3 RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka č. 272/2015 a i MOK>_VSK.;!SL /.;ÍKY K\datku) 1. Mravskslezský kraj! Se sídlem: 28. října

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI SPRÁVY A EVIDENCE SOFTWAROVÝCH AKTIV

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI SPRÁVY A EVIDENCE SOFTWAROVÝCH AKTIV evidenční čísl smluvy pskytvatele: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI SPRÁVY A EVIDENCE SOFTWAROVÝCH AKTIV uzavřená pdle 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, (dále jen bčanský zákník )

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Platba online. Výklad pojmů. Platné ke dni Twisto je platba ve vybraných e-shopech jedním kliknutím.

Platba online. Výklad pojmů. Platné ke dni Twisto je platba ve vybraných e-shopech jedním kliknutím. Platba nline (platné ke dni 1. 6. 2017) Twist je platba ve vybraných e-shpech jedním kliknutím. Výklad pjmů Platba nline je jednrázvé dlžení platby za nákupy u Obchdníka prstřednictvím splečnsti Twist.

Více

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření Všebecné bchdní pdmínky - platné d 1.3.2006 Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Smlouva o nájmu nebytového prostoru

Smlouva o nájmu nebytového prostoru Smluva nájmu nebytvéh prstru 0. SMLUVNÍ STRANY Jmén (dplňte) datum narzení: (dplňte) trvale bytem v(dplňte) Upzrnění: Tat smluva bude brzy aktualizvána na základě nvely Občanskéh zákníku. Děkujeme za pchpení.

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET Obchdní pdmínky bchdní splečnsti EUROMEDIA GROUP, a.s. se sídlem Nádražní 896/30, 150 00 Praha 5 identifikační čísl: 49709895 zapsané v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl B, vlžka 21754

Více

kterou uzavřely tyto smluvní strany:

kterou uzavřely tyto smluvní strany: ru A v *.; -- %--. kteru uzavřely tyt smluvní strany: Se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná IČ:00297534 DIČ: CZ00297534 Zastupené: Tmášem Hanzlem, primátrem města k pdpisu zmněn na základě plné mi

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Oprava GPK v obvodu OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Oprava GPK v obvodu OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanvení 269 dst. 2 zákna č. 513/1991 Sb., bchdníh zákníku, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bchdní zákník) č. smluvy bjednatele: S 640 085 300 13 č. smluvy zhtvitele:

Více

PODPOROVÁNO I EVROPSKÉHO fondu PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Příloha č. 1 Obchodní podmínky - závazný návrh kupní smlouvy

PODPOROVÁNO I EVROPSKÉHO fondu PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Příloha č. 1 Obchodní podmínky - závazný návrh kupní smlouvy m \VSKL0S_._H7SK_YICRAJ - KKAK^\ I. _ KUMSP80HSQQE Investice d vaši buducnsti PDPRVÁN I EVRPSKÉH DU PR REGINÁLNÍ RZVJ Přílha č. 1 bchdní pdmínky - závazný návrh kupní smluvy Smluvní strany Mravskslezský

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

I. Smluvní strany. Mgr. Věro- Pálkovou 70890692 náměstkyní hejtmana krsye CZ70890692 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

I. Smluvní strany. Mgr. Věro- Pálkovou 70890692 náměstkyní hejtmana krsye CZ70890692 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. KUMSP00QK8E7 KUPNÍ SMLUVA.MÍÍK^VSK.SI.FZSK.VK.RA.' * KRAJSKY CKAD I._. ', CISL SMLUVY (DDATKU) -T 4.0 ď\.jví zkr. -jh'i I. Sluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídle: 28. října 117, 702 18 strava zastupen:

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

objednatele:s 7886/2013-OI zhotovitele: SMLOUVA Čl. 1 Smluvní strany

objednatele:s 7886/2013-OI zhotovitele: SMLOUVA Čl. 1 Smluvní strany Zakázkvé čísl Zakázkvé čísl bjednatele:s 7886/2013-OI zhtvitele: 13-0011-002 SMLOUVA Čl. 1 Smluvní strany (1) Objednatel: Správa železniční dpravní cesty, státní rganizace, se sídlem Praha 1, Nvé Měst,

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6

LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 Obsah 1 Kncvá zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb lgistika KZ Ddání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další pdmínky pskytnutí služby lgistika kncvých zařízení...

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY RG rules Jiří Herian rules.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky Jiří Herian prodávající občanský zákoník

OBCHODNÍ PODMÍNKY RG rules Jiří Herian   rules.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky Jiří Herian prodávající občanský zákoník OBCHODNÍ PODMÍNKY RG rules název fyzické sby: Jiří Herian se sídlem: Na Stezce 219/12, Karlvy Vary 360 04 identifikační čísl: 65563565 zapsané v živnstenském rejstříku Magistrátu města Karlvy Vary pr prdej

Více

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele PilsCom s.r.o. SMLOUVA

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele PilsCom s.r.o. SMLOUVA Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická pdpra a rzvj aplikací ddavatele PilsCm s.r.. SMLOUVA pskytvání technické pdpry, servisní pdpry a rzvje aplikací ddavatele PilsCm s.r.. uzavřená níže uvedenéh

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcvá kupní smluva 1. Smluvní strany Ddavatel: ASTRA kancelářské ptřeby s.r.. Adresa: Zastupen: Bankvní spjení: Ksmnautů 670/68, 734 01 Karviná-Ráj Vladimíru Hladku, jednatelku splečnsti česká spřitelna,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více