RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL"

Transkript

1 Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění a ust. 269/2 zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bchdní zákník ) I. Smluvní strany 1. Kupující: Pvdí Mravy, s.p. Sídl: Dřevařská 11, Brn Zapsán: v bchdním rejstříku vedeném u Krajskéh sudu v Brně, v ddílu A, vlžce Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s., pbčka Brn venkv Čísl účtu: /0100 Zástupce ve věcech technických: 2. Prdávající: Sídl:. Zapsán: v bchdním rejstříku vedeném u, v ddílu, vlžce Jednající/Zastupený: IČ: DIČ: Bankvní spjení:. Čísl účtu:. Zástupce ve věcech technických: II. Předmět smluvy, nabytí vlastnictví 1. Předmětem tét smluvy je rámcvá úprava pravidel uzavírání dílčích smluv na ddávku a prvz systému správy a mnitrvání vzidel kupujícíh (dále jen jak mnitrvací systém ). 2. Pdkladem pr uzavření tét smluvy je nabídka prdávajícíh ze dne (dále jen nabídka na veřejnu zakázku ) pdaná v rámci zadávacíh řízení pr plnění nadlimitní veřejné zakázky na ddávky s názvem Celpdnikvý satelitní systém sledvání vzidel 3. Smluvní strany tut rámcvu smluvu sjednávají pdmínky vzájemné splupráce při ddávání a prvzvání mnitrvacíh systému, který bude na základě dílčích smluv dle pdmínek stanvených v tét rámcvé smluvě kupujícímu ddávat a prvzvat prdávající. 4. Jedntlivé ddávky mnitrvacíh systému budu prdávajícím prváděny na základě písemně uzavřených dílčích smluv. 5. Prdávající se tut smluvu zavazuje na základě pžadavku kupujícíh v suladu s pdmínkami uvedenými v tét a v dílčí smluvě ddávat kupujícímu mnitrvací systém a

2 prvzvat jej a kupující se zavazuje za řádnu realizaci závazku prdávajícíh zaplatit v tét rámcvé smluvě dhdnutu cenu. 6. Závazek prdávajícíh k ddání a prvzvání mnitrvacíh systému se skládá z následujících plnění: ddání mnitrvacíh systému, které se skládá ze závazku prdávajícíh k: ddání zbží definvanéh jak zařízení pr správu a mnitrvání vzidel prstřednictvím zabudvané satelitní jedntky, jejíž funkční vlastnsti jsu specifikvané v přílze č. 1 tét smluvy dle pdmínek dále stanvených a v pčtu dle pžadavku kupujícíh (dále jen jak mnitrvací zařízení neb zbží ), pskytnutí služby instalace mnitrvacíh zařízení d vzidla, zašklení v užívání mnitrvacíh zařízení a zprvznění celéh mnitrvacíh systému, převedení vlastnickéh práva k tmut zbží na kupujícíh, pskytnutí služby zprvznění mnitrvacíh systému ve vzidlech, ve kterých má kupující již nainstalván mnitrvací zařízení, prvzvání mnitrvacíh systému tj. pskytvání služby mnitringu spčívající v přístupu k infrmacím sledvaných vzidlech, jejichž rzsah a kvalita jsu specifikvané v přílze č. 1 k tét smluvě. Závazek kupujícíh spčívá v pvinnsti zaplatit prdávajícímu dhdnutu cenu za ddání mnitrvacíh systému a pskytvání služeb mnitringu. 7. Systém, jehž ddání je předmětem tét smluvy resp. dílčích smluv a jeh specifikace jsu uvedeny v přílze č. 1 k tét smluvě. Specifikace vzidel a strjních mechanizmů (dále jen vzidla ) a přehled míst ddání je uveden v přílze č. 2 tét smluvy 8. Účelem tét smluvy je snížení finančních nákladů a času vynakládanéh na prvz vzvéh parku kupujícíh, zejména snížením administrativy v důsledku zavedení elektrnické knihy jízd a získáním mžnst nepřetržitéh sledvání vzidel, sptřeby paliva a rychlsti vzidel. 9. Prdávající je pvinen jak sučást závazku k ddání mnitrvacíh systému splu se zbžím pskytnut služby instalace zařízení d jedntlivých vzidel, zašklení kupujícíh v pužívání zařízení a zprvznění ddanéh systému (dále jen jak služby ). 10. Služby mnitringu jsu pskytvány nepřetržitě prstřednictvím webvé aplikace dstupné na z libvlnéh pčítače s připjením k internetu. Prdávající je pvinen zajistit správu a funkčnst výše uvedených webvých stránek a garantuje jejich dstupnst minimálně ve výši 98 % za bdbí jednh měsíce v režimu 5x12 (p-pá 6:00 18:00). Prdávající se zavazuje zajistit, že na výše uvedených webvých stránkách budu kupujícímu dstupné infrmace v rzsahu a kvalitě dle přílhy č. 1 k tét smluvě. Za účelem nline přístupu k pžadvaným infrmacím vzidlech je prdávající pvinen sdělit kupujícímu přístupvé údaje na jedntlivé uživatelské účty ppř. další ptřebné infrmace. Kupující je pvinen sdělit prdávajícímu veškeré ptřebné údaje, za účelem zajištění řádné funkčnsti systému. III. Náležitsti dílčí smluvy a způsb jejíh uzavření 1. Závazek k ddání mnitrvacíh systému a jeh prvzvání vzniká prdávajícímu v kamžiku uzavření dílčí smluvy. Vzr dílčí smluvy, který je p celu dbu trvání tét rámcvé smluvy pr bě smluvní strany závazný, je přílhu č. 3 k tét smluvě. 2. Dílčí smluva musí bsahvat následující údaje: celkvý pčet kusů zbží - mnitrvacích zařízení, které má prdávající ddat, míst či místa ddání s uvedením příslušnéh pčtu kusů zbží, lhůta, která nesmí být delší než patnáct pracvních dní d dručení textu dílčí smluvy na kntaktní adresu prdávajícíh, celkvu cenu plnění s rzdělením ceny zbží a služeb, 3. V suladu s ustanvením 92 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, budu jedntlivé ddávky prbíhat na základě písemné výzvy k uzavření dílčí smluvy. Dílčí smluva bude uzavírána na základě dručení textu dílčí smluvy s vyplněnými údaji dle předchzíh dstavce na kntaktní adresu prdávajícíh, kteru je vá adresa. Prdávající je pvinen takt dručenu dílčí smluvu pdepsat a

3 v listinné pdbě nejpzději d pěti pracvních dní d dručení textu dílčí smluvy na jeh kntaktní adresu (pčítán včetně dne dručení dílčí smluvy) dručit na adresu sídla kupujícíh. Kupující je pvinen dílčí smluvu patřit pdpisem právněné sby a dručit příslušný pčet vyhtvení dílčí smluvy nejpzději d pěti pracvních dní (pčítán včetně dne dručení dílčí smluvy) prdávajícímu. IV. Míst a dba plnění 1. Místem ddání zbží a pskytnutí služeb budu rganizační jedntky kupujícíh, blíže specifikvané v přílze č. 2 tét smluvy. 2. Ddáním zbží se rzumí instalace mnitrvacích zařízení v místě ddání, pršklení kupujícíh v rzsahu dle jeh pžadavků a zprvznění a v případě první ddávky i vyzkušení celéh mnitrvacíh systému za účasti kupujícíh v jeh sídle dle čl. VI dst. 2. tét smluvy. 3. Prdávající se zavazuje zbží na vlastní náklad ddat d jedntlivých míst ddání a pskytnut všechny služby spjené s ddáním zbží ve lhůtě stanvené v dílčí smluvě. Prdávající je pvinen vyrzumět kupujícíh přesném termínu ddání zbží d jedntlivých míst ddání a v případě první ddávky i termínu vyzkušení celéh systému nejméně tři pracvní dny předem na a 4. Práv na zaplacení ceny za pskytvání služeb mnitringu vzniká prdávajícímu zprvzněním mnitrvacíh systému. 5. Prvz mnitrvacíh systému tj. pskytvání služby mnitringu bude prváděn p dbu čtyř let d nabytí účinnsti tét smluvy V. Cena zbží a platební pdmínky 1. Cena zbží, cena služeb spjených s ddáním zbží v rzsahu instalace, zašklení a zprvznění, cena služeb spjených se zprvzněním mnitrvacíh systému ve vzidlech, ve kterých má kupující již nainstalván mnitrvací zařízení a cena za pskytvání služeb mnitringu je blíže specifikvána v přílze č. 4 tét smluvy, která bsahuje jedntkvé ceny za každé pskytnuté plnění. 2. Celkvá cena dle přílhy č. 4 je knečná a zahrnuje veškeré náklady prdávajícíh suvisející s ddáním zbží dle tét smluvy (např. dprava zbží d místa ddání, pskytnutí služeb instalace a zašklení). Ceny uvedené přílze č. 4 jsu pr prdávajícíh závazné p celu dbu platnsti tét rámcvé smluvy a prdávající není právněn je jakkliv navýšit. 3. Předpkládaná hdnta plnění pskytnutéh na základě tét rámcvé smluvy je stanvena na ,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dhdly, že celkvá maximální a nepřekrčitelná výše plateb, které je kupující pvinen p dbu trvání tét smluvy prdávajícímu zaplatit, činí ,- Kč bez DPH. 4. Úhrada ceny za ddání a instalaci zbží dle čl. VI. dst. 2 (tzv. první ddávka) bude prvedena p kmpletním ddání, instalaci a vyzkušení celéh systému v rzsahu dle přílhy č. 2 tét smluvy a dle dst. 2. tht článku. Prdávající má práv na zaplacení kupní ceny a ceny služeb p splnění pdmínky uvedené v čl. VI. dst. 3 tét smluvy. Úhrada bude prvedena na základě faktury daňvéh dkladu. 5. Smluvní strany se dhdly, že cena za první ddávku bude splatná na základě dvanácti stejně vyských splátek, splatných vždy k pslednímu dni příslušnéh kalendářníh měsíce. První splátka bude splatná k pslednímu dni měsíce následujícíh p měsíci, v němž byl prvedena kmpletní ddávka a instalace zbží. 6. Úhrada ceny za pskytvání služeb mnitringu bude prváděna měsíčně na základě faktury vystavené prdávajícím za měsíc předcházející. Prdávající je pvinen fakturu vystavit nejpzději d 5. dne následujícíh měsíce a dručit kupujícímu nejpzději 8. den měsíce následujícíh. Celkvá měsíční cena, na jejíž zaplacení má prdávající práv, činí sučet měsíčních cen za všechna prvzvaná mnitrvací zařízení ve vzidlech kupujícíh. V případě, že k zahájení pskytvání služeb mnitringu (zprvznění mnitrvacíh systému) djde v průběhu kalendářníh měsíce, cena za pskytnutí služeb mnitringu za tent měsíc se pměrně upraví. Splatnst faktur činí 60 dnů de dne dručení daňvéh dkladu faktury, kupujícímu. 7. Faktura musí mít náležitsti daňvéh dkladu v suladu s ustanvením 29 zákna č. 235/2004 Sb., ve znění pzdějších předpisů, mít náležitsti bchdní listiny dle 13a zákna č. 513/1991

4 Sb., bchdní zákník, ve znění pzdějších předpisů, a musí být zaslána na adresu kupujícíh uvedenu v záhlaví tét smluvy. 8. Kupující je právněn vrátit prdávajícímu fakturu d data její splatnsti, jestliže bude bsahvat nesprávné či neúplné údaje neb k ní nebudu přilženy dhdnuté přílhy. V takvém případě se přeruší plynutí lhůty splatnsti a lhůta splatnsti začne plynut d pčátku de dne dručení pravené faktury kupujícímu. 9. Smluvní strany se dhdly, že dnem úhrady kupní ceny se rzumí den depsání částky kupní ceny z účtu kupujícíh ve prspěch účtu prdávajícíh. 10. V případě prdlení kupujícíh s úhradu kupní ceny je prdávající právněn pžadvat p kupujícím zaplacení úrků z prdlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prdlení. VI. Předání a převzetí zbží, první ddávka 1. Smluvní strany ptvrdí předání a převzetí zbží a pskytnutí služeb v každém jedntlivém místě ddání pdpisem předávacíh prtklu. Kupující je právněn dmítnut převzetí zbží (či jedntlivéh kusu), které není v suladu s tut smluvu neb v případě, že prdávající splu s ddáním zbží nepskytne služby dle tét smluvy. V takvém případě smluvní strany sepíší prtkl předání v rzsahu, v jakém dšl ke skutečnému převzetí zbží kupujícím a hledně vadnéh zbží uvedu d prtklu skutečnsti, které bránily převzetí, pčet vadných kusů a další důležité klnsti. 2. Nejpzději d 10 dnů d uzavření smluvy ddá prdávající zbží pr 1 sbní autmbil, nákladní autmbil a technlgický strj. Dále prvede zkušební instalaci a následně zprvznění mnitrvacíh systému a tent předvede kupujícímu. P dsuhlasení takt předvedenéh mnitrvacíh systému je prdávající právněn realizvat první ddávku dle dst. 3 tht článku. V případě, že se při zkušební instalaci prkáže, že mnitrvací systém nemá či nedsahuje pžadvaných vlastnstí, je kupující právněn d smluvy dstupit. 3. P ddání mnitrvacích zařízení na základě první dílčí smluvy uzavřené dle tét rámcvé smluvy (tzv. první ddávka) d příslušných míst ddání jsu smluvní strany pvinny splečně prvést v sídle kupujícíh a případně v dalších místech stanvených kupujícím vyzkušení celéh mnitrvacíh systému a věření jeh funkčních vlastnstí, přičemž skutečnst, že systém má určitu funkční vlastnst uvedenu v přílze č. 1 k tét smluvě, je pvinen prkázat prdávající. Smluvní strany jsu pvinny si sdělit všechny ptřebné údaje (např. přihlašvací hesl na webvé stránky, tel. čísl kupujícíh pr alarmvu hlášku) a předat všechny ptřebné dkumenty za účelem zahájení pskytvání služby mnitringu vzidel. 4. První ddávka bude prvedena ve lhůtě d 30 dnů d dsuhlasení dle dst. 2 tht článku, každá další dílčí ddávka bude prvedena vždy d 7 dnů d uzavření dílčí smluvy. 5. Prdávající splní řádně svůj závazek k ddání mnitrvacíh systému až kamžikem ddání veškeréh zbží a služeb dle tét smluvy a v případě první ddávky i vyzkušení a věření, že systém splňuje všechny pžadvané funkční vlastnsti dle předchzíh dstavce. Smluvní strany ptvrdí vyzkušení a věření funkčních vlastnstí mnitrvacíh systému p první ddávce pdpisem předávacíh prtklu, jehž přílhu jsu předávací prtkly z jedntlivých míst ddání. 6. V případě, že k ddání mnitrvacíh systému a zahájení pskytvání služeb mnitringu djde v průběhu kalendářníh měsíce, má prdávající nárk na zaplacení ceny za pskytvání služeb mnitringu puze v pměrné výši (tj. za část měsíce, p kteru byly služby mnitringu skutečně pskytvány). 7. Kupující nabývá vlastnické práv ke zbží jeh převzetím zbží. Nebezpečí škdy na zbží přejde na kupujícíh převzetím zbží bez vad. VII. Jakst zbží a záruka 1. Prdávající prhlašuje, že zbží ddané na základě dílčí smluvy je nvé, nepužívané, bez faktických a právních vad a dpvídá tét smluvě a platným právním předpisům. 2. Prdávající pskytuje na ddaný mnitrvací systém, který zahrnuje zejména jedntlivá mnitrvací zařízení záruku za jakst v délce čtyř let, avšak záruka knčí nejdéle uplynutím sjednané dby trvání tét smluvy. Záruka pčíná běžet kamžikem převzetí zbží kupujícím. Záruku za jakst prdávající přebírá dpvědnst za t, že mnitrvací systém bude p dbu

5 dpvídající záruce způsbilý ke svému užití, jeh kvalita bude dpvídat tét smluvě a zachvá si vlastnsti tut smluvu vymíněné ppř. bvyklé. 3. Prdávající dpvídá za t, že si mnitrvací systém p celu dbu platnsti tét smluvy zachvá funkční vlastnsti v tét smluvě uvedené (zejména vlastnsti uvedené v přílze č. 1 k tét smluvě). 4. Prdávající je pvinen p dbu záruční lhůty bezplatně dstranit vadu mnitrvacíh systému neb jeh jedntlivé části ppř. vyměnit část systému za nvu (např. v případě mnitrvacíh zařízení), a t nejpzději d deseti dní d nahlášení vady kupujícím. 5. V případě, že prdávající bude v prdlení s dstraněním uplatněné vady, je kupující právněn dstranění vady prvést sám neb prstřednictvím třetí sby na náklady prdávajícíh. Náklady s tím spjené je prdávající pvinen uhradit kupujícímu d 30 dnů p bdržení písemné výzvy k úhradě. 6. Prdávající dpvídá za t, že infrmace v mnitrvacím systému jsu správné a dpvídají skutečnému stavu. VIII. Vyřazení, instalace a reinstalace mnitrvacíh zařízení 1. Kupující je v průběhu platnsti tét smluvy právněn pžadvat deinstalaci mnitrvacíh zařízení z vzidla. Prdávající je pvinen deinstalaci prvést na základě bjednávky kupujícíh za cenu uvedenu v čl. V. dst. 2 tét smluvy (cena za služby spjené s ddáním mnitrvacíh zařízení v rzsahu instalace). Kupující je pvinen bjednávku deinstalace mnitrvacíh zařízení zaslat písemně prdávajícímu na jeh vu kntaktní adresu uvedenu v čl. III. dst. 3 tét smluvy nejméně pět pracvních dní před pžadvaným datem deinstalace. Deinstalací zaniká práv prdávajícíh na zaplacení ceny za pskytvání služby mnitringu za vzidl, ve kterém je deinstalvané mnitrvací zařízení instalván. Prdávající je pvinen bez zbytečnéh dkladu p zániku jeh práva na zaplacení ceny za pskytvání služby mnitringu tt mnitrvací zařízení dpjit ze systému mnitringu. V případě, že práv prdávajícíh na zaplacení ceny zanikne v průběhu kalendářníh měsíce, cena za pskytnutí služeb mnitringu za tent měsíc se pměrně sníží. V bjednávce je kupující pvinen identifikvat vzidl, ze kteréh bude zařízení deinstalván, jeh umístění a pžadvané datum ppř. lhůtu k prvedení deinstalace. 2. Kupující je v průběhu platnsti tét smluvy právněn pžadvat reinstalaci mnitrvacíh zařízení d jinéh vzidla, kteru se rzumí deinstalace mnitrvacíh zařízení z vzidla a jeh instalace d jinéh vzidla. Prdávající je pvinen reinstalaci prvést na základě bjednávky kupujícíh za cenu ve výši dvjnásbku ceny uvedené v tét smluvě čl. V. dst. 2 tét smluvy (cena za služby spjené s ddáním mnitrvacíh zařízení v rzsahu instalace). Kupující je pvinen bjednávku na reinstalaci zaslat písemně prdávajícímu na jeh vu kntaktní adresu uvedenu v čl. III. dst. 3 tét smluvy nejméně pět pracvních dní před pžadvaným datem reinstalace. V bjednávce je kupující pvinen identifikvat vzidl, ze kteréh bude zařízení deinstalván a vzidl, d kteréh bude zařízení nvě instalván, jejich umístění a pžadvané datum ppř. lhůtu k prvedení reinstalace. 3. Platba ceny za služby deinstalace a reinstalace pskytnuté v příslušném měsíci zařízení bude prdávajícím vyúčtvána v pravidelném měsíčním vyúčtvání za pskytvání služeb mnitringu za tent měsíc. 4. Kupující je v průběhu platnsti tét smluvy právněn mnitrvací zařízení bez náhrady vyřadit z prvzu bez jeh deinstalace, přičemž následujícím dnem p dručení písemnéh známení kupujícíh vyřazení mnitrvacíh zařízení z prvzu, ppř. pzdějším dnem, který je v známení uveden, zaniká práv prdávajícíh na zaplacení ceny za pskytvání služby mnitringu za vzidl, ve kterém je vyřazené mnitrvací zařízení instalván. Prdávající je pvinen bez zbytečnéh dkladu p zániku jeh práva na zaplacení ceny tt mnitrvací zařízení dpjit ze systému mnitringu. V případě, že práv prdávajícíh zanikne v průběhu kalendářníh měsíce, cena za pskytnutí služeb mnitringu za tent měsíc se pměrně sníží. Kupující je pvinen v písemném známení dle tht dstavce identifikvat vzidl, ve kterém je mnitrvací zařízení umístěn. Oznámení kupujícíh dle tht dstavce bude zasílán na kntaktní vu adresu uvedenu v čl. III. dst. 3 tét smluvy.

6 IX. Smluvní pkuty 1. Bude-li prdávající v prdlení s ddáním první ddávky, je kupující právněn pžadvat zaplacení smluvní pkuty ve výši ,- Kč za každý den prdlení. 2. Bude-li prdávající s prdlením instalace a předvedením mnitrvacíh systému, je kupující právněn pžadvat zaplacení smluvní pkuty ve výši ,- Kč za každý den prdlení. 3. Bude-li prdávající v prdlení s ddáním a/neb instalací mnitrvacíh systému v suladu s dílčí smluvu, kupující právněn pžadvat zaplacení smluvní pkuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prdlení. 4. V případě, že prdávající bude v prdlení s pskytváním služby mnitringu tj. zejména případ, kdy djde k výpadku webvých stránek, na kterých je prvzván mnitrvací systém neb v případě, že z důvdů nikliv na straně kupujícíh nebude kupujícímu umžněn přístup k infrmacím na jeh uživatelském účtu a tent stav bude trvat déle než jednu hdinu, ppř. mnitrvací systém nebude splňvat pžadvané funkční vlastnsti, je kupující právněn pžadvat zaplacení smluvní pkuty ve výši 1.000,- Kč za každu zapčatu hdinu, kdy tent stav trvá. Tt ustanvení se netýká případů, kdy je služba nedstupná z důvdu plánvané dstávky celéh systému, kteru je prdávající pvinen předem písemně známit kupujícímu nejpzději tři dny předem. 5. V případě, že dstupnst webvých stránek (aplikace), na kterých je prvzván mnitrvací systém, klesne pd minimální hranici 98% v průměru za bdbí jednh kalendářníh měsíce, je kupující právněn pžadvat zaplacení smluvní pkuty ve výši 500,- Kč za každu zapčatu desetinu prcenta, kteru dstupnst klesne. 6. V případě prdlení prdávajícíh s dstraněním vady mnitrvacíh systému ve lhůtě stanvené v čl. VII dst. 4. je kupující právněn pžadvat zaplacení smluvní pkuty ve výši 1.000,- Kč za každý zapčatý den prdlení. 7. Každá ze smluvních stran je právněna pžadvat náhradu škdy i v případě, že se jedná prušení pvinnsti, na kteru se vztahuje smluvní pkuta, a t v celém rzsahu. Odstupením d tét smluvy nárk na smluvní pkutu nezaniká. Pvinnst zaplatit smluvní pkutu může vzniknut i pakvaně, její celkvá výše není mezena. 8. Veškeré smluvní pkuty jsu splatné d 30 dnů d dručení výzvy k zaplacení na účet kupujícíh uvedený v záhlaví tét smluvy. X. Dba trvání smluvy, mžnsti jejíh uknčení 1. Smluva se uzavírá na dbu určitu, a t na dbu čtyř let d nabytí účinnsti smluvy. 2. Smluvu je mžné uknčit písemnu dhdu smluvních stran. 3. Smluvu je rvněž mžn vypvědět, a t písemnu frmu. Výpvědní dba činí 6 měsíců a pčíná běžet prvním dnem měsíce následujícíh p dručení výpvědi druhé smluvní straně. 4. Kupující je právněn d tét smluvy dstupit v případě pdstatnéh prušení pvinnstí prdávajícím, za které se pvažuje zejména prdlení prdávajícíh s ddávku první ddávky více jak 10 dní, prdlení prdávajícíh s ddáním mnitrvacíh systému v suladu s dílčí smluvu více jak 15 dní, případ, kdy se u více jak 3% kusů zbží ddanéh na základě dílčí smluvy neb z celkvéh pčtu zbží prjeví jakékliv vady, pakvané (nejméně 3x) prdlení prdávajícíh s dstraněním vady mnitrvacíh systému více než 5 dní, prdlení prdávajícíh s dstraněním vady mnitrvacíh systému více než 15 dní, prdávající i přes písemné upzrnění kupujícíh neplní pvinnsti stanvené v tét smluvě a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanvené kupujícím. 5. Prdávající bere na vědmí, že pr kupujícíh s hledem na skutečnst, že zbží je ddáván a je prvzuschpné výlučně s určitým mnitrvacím systémem, má hspdářský význam puze plnění smluvy jak celku tj. neplněním smluvy v části pskytvání mnitrvacích služeb ztrácí smluva pr kupujícíh hspdářský význam i v části plnění, které již byl kupujícím přijat. Kupující je v takém případě, právněn dstupit i d části plnění, které byl kupujícím již přijat.

7 XI. Závěrečná ujednání 1. Prdávající prhlašuje, že ke dni pdpisu tét smluvy není vůči němu veden řízení dle zákna č. 182/2006 Sb., úpadku a způsbech jeh řešení (inslvenční zákn), v platném znění, a že není v likvidaci. 2. Prdávající je pvinen bezdkladně, nejpzději však d 10 dnů d nastalé skutečnsti, infrmvat kupujícíh všech skutečnstech, které mhu mít vliv na smluvní vztah sjednaný tut smluvu, zejména převd pdniku či jeh části, hrzící úpadek, ppř. prhlášení úpadku, vstup d likvidace, příp. hrzící likvidace. 3. Prdávající není právněn zapčíst své phledávky prti phledávkám kupujícíh, ani své phledávky a nárky vzniklé ze smluvy neb v suvislsti s jejím plněním pstupit třetím sbám, zastavit neb s nimi jinak dispnvat bez písemnéh suhlasu kupujícíh. 4. Kupující je právněn zapčíst vůči jakékli phledávce prdávajícíh za kupujícím, i nesplatné, jakukli svu phledávku, i nesplatnu, za prdávajícím. Phledávky kupujícíh a prdávajícíh zapčtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 5. Prdávající není právněn převést bez předchzíh písemnéh suhlasu kupujícíh svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z tét smluvy, na třetí sbu. 6. Kupující a prdávající se zavazují, že bchdní a technické infrmace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím sbám bez písemnéh suhlasu druhé strany a ani nepužijí tyt infrmace pr jiné účely, než pr plnění tét smluvy. 7. Tut smluvu lze měnit či dplňvat puze chrnlgicky číslvanými písemnými ddatky, pdepsanými právněnými zástupci smluvních stran. 8. Nastanu-li u některé ze stran klnsti bránící řádnému plnění tét smluvy, je pvinna t bez zbytečnéh dkladu známit druhé straně. 9. Tat smluva nabývá platnsti a účinnsti kamžikem jejíh pdpisu běma smluvními stranami. 10. Prdávající prhlašuje, že si je vědm th, že je na základě 2 písm. e) zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle, v platném znění, sbu pvinnu splupůsbit při výknu finanční kntrly. 11. Je-li neb stane-li se některé ustanvení tét smluvy neplatné či neúčinné, nedtýká se t statních ustanvení tét smluvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tmt případě zavazují dhdu nahradit ustanvení neplatné či neúčinné nvým ustanvením platným a účinným, které nejlépe dpvídá půvdně zamýšlenému účelu ustanvení neplatnéh či neúčinnéh. D té dby platí dpvídající úprava platných becně závazných právních předpisů ČR. 12. Tat smluva je vypracvána v šesti vyhtveních, z nichž p dvu vyhtveních bdrží prdávající a čtyři vyhtvení bdrží kupující. 13. Nedílnu sučástí tét smluvy jsu tyt přílhy: Přílha č. 1: Přílha č. 2: Přílha č. 3: Přílha č. 4: Specifikace mnitrvacíh systému Specifikace vzidel a lkalit Závazný vzr dílčí prváděcí smluvy Specifikace ceny V Brně dne: Za kupujícíh: V dne: Za prdávajícíh: Pvdí Mravy, s.p. Ing. Radim Světlík bchdní firma jmén

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva)

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva) SVS/2013/082483-G Dnešníh dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 00 Praha 2 IČ: 018562 DIČ: není plátcem DPH bankvní spjení: ČNB Č. účtu: 4221011/0710 Zastupená:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Podrobná pravidla Tipligy

Podrobná pravidla Tipligy Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž. 1.2. TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smluva Smluvní strany: 1. DLNKs.r.. se sídlem: statutární rgán: IČ: DIČ: E. Beneše 470, Česká Skalice 552 03 Bc. David Línek, jednatel 260 12 162 CZ26012162 bankvní spjení: FlO Banka č. účtu: 280010561

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalova 423, Hradec Králové, PSČ: 500 03

Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalova 423, Hradec Králové, PSČ: 500 03 Okresní sud v Hradci Králvé Ignáta Hermanna 227 Hradec Králvé 502 00 Žalbce: Ing. Dr. Vítězslav Hálek se sídlem: Nezvalva 423, Hradec Králvé, PSČ: 500 03 správce knkursní pdstaty úpadce TREND - všebecný

Více

./v. komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro Město. Sumperk

./v. komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro Město. Sumperk MU 7*/Z,L l l l l lł l vn, ní v i právu ipćlu H V žx^\ ;7j?i fi fn!\ aisi m ui v,? aa nng, ntervaný systém říení Pčet stran 9, Výtisk čísl 1 ně /v mluva ajištění sběru, dvu a dstranění (využití) směsnéh,

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více