Všeobecné obchodní podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ , se sídlem Přišimasy 133, Český Brd, zapsané v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, spisvá značka C , pskytvatelem služby ULOŽENKA (dále také jen ULOŽENKA ) a Zákazníky, které jakkli suvisí se službu ULOŽENKA a jsu nedílnu sučástí smluvy, kteru Pskytvatel v suvislsti s pskytnutím Služby se Zákazníky uzavírá dle čl DEFINICE POJMŮ 2.1. Pskytvatel služby je splečnst Ulženka s.r.., IČ , se sídlem Přišimasy 133, Český Brd, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, spisvá značka C Zákazník je subjekt, který uzavřel s Pskytvatelem Smluvu, nabízející zbží prstřednictvím internetu, bez hledu na t, zda je pdnikatelem či nikliv Příjemce je subjekt, který je na Zásilce značen jak Příjemce Zásilka je věc, kteru převzal Pskytvatel k pskytnutí Služby dle smluvy uzavřené mezi Pskytvatelem a Zákazníkem Zásilka na dbírku je věc, kteru převzal Pskytvatel k pskytnutí Služby dle smluvy, uzavřené mezi Pskytvatelem a Zákazníkem. V případě zásilky na dbírku je Pskytvatel pvinen na základě instrukcí d Zákazníka vybrat d Příjemce zásilky příslušný finanční bns, který je pté v suladu s těmit Pdmínkami pukázán na účet specifikvaný Zákazníkem Smluva je smluva uzavřená mezi Pskytvatelem a Zákazníkem prstřednictvím elektrnických prstředků kmunikace na dálku, jejímž předmětem je závazek Pskytvatele bstarávat pr Zákazníka příjem a výdej zásilek způsbem a v místech dle pkynů Zákazníka, závazek Zákazníka platit Pskytvateli sjednanu dměnu, a suvisející práva a pvinnsti bu smluvních stran Služba je činnst Pskytvatele, spčívající v bstarání příjmu a výdeje zásilek prstřednictvím vybraných výdejních a příjmvých míst, Pskytvatele neb vybraných výdejních a příjmvých míst smluvníh Partnera Pskytvatele, jejíž pskytvání je předmětem Smluvy. Nabídka Služby je dstupná na internetvé adrese Za Službu je pvažvána rvněž služba Zpětné pdání ve smyslu bdu Pdmínek, není-li dále stanven jinak Ceník je aktuální ceník služeb Pskytvatele, dstupný na webu a který tvří nedílnu sučást Smluvy Web jsu stránky s nabídku Služby, dstupné na internetvé adrese Administrační rzhraní je uživatelská platfrma, chráněná přístupvými údaji a dstupná na stránkách Webu, sužící k zadávání bjednávek Služby a ke sledvání Zásilek.

2 2.11. Pdmínky pr pskytvání a prvzvání pštvních služeb, práva a pvinnsti, které při tét činnsti vznikají, se řídí a jsu upraveny především záknem č. 29/2000 Sb., pštvních službách a změně některých záknů (zákn pštvních službách), 3. UZAVŘENÍ, TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 3.1. Za účelem uzavření Smluvy vyplní Zákazník registrační frmulář, dstupný na stránkách s nabídku Služby. Odeslání řádné vyplněnéh registračníh frmuláře je pvažván za nabídku uzavření Smluvy. V rámci registrace je Zákazník pvinen výslvně přistupit na aktuální znění těcht Pdmínek. Prvzuje-li Zákazník více internetvých bchdů, pr něž má zájem využívat Službu, je právněn prvést samstatnu registraci pr každý z těcht internetvých bchdů P přijetí registrace je registrační pžadavek psuzen Pskytvatelem. V případě schválení registrace dešle Pskytvatel Zákazníkvi na vu adresu, uvedenu v registraci, ptvrzení registrace. Přijetí ptvrzení registrace Zákazníkem je pvažván za přijetí návrhu na uzavření Smluvy, a tímt kamžikem je Smluva uzavřena Práva a pvinnsti smluvních stran ze Smluvy se řídí těmit Pdmínkami a aktuálním Ceníkem, není-li sjednán jinak Smluva se uzavírá na dbu neurčitu, přičemž její trvání není pdmíněn aktivním využíváním Služby Smluvní strany mají mžnst Smluvu vypvědět bez udání důvdu, s výpvědní lhůtu v délce 30 dní. Výpvěď musí být písemná a dručena druhé smluvní straně. Výpvědní dba začíná běžet dne následujícíh p dni dručení výpvědi druhé smluvní straně. Cenu Služeb, pskytnutých v průběhu kalendářníh měsíce, v němž sknčila výpvědní dba, vyúčtuje Pskytvatel ve standardním termínu dle čl Smluvní strany jsu právněny d Smluvy dstupit v případě jejíh pdstatnéh prušení druhu smluvní stranu. Za pdstatné prušení Smluvy Zákazníkem se pvažuje zejména prdlení s úhradu ceny Služeb neb její části, neb jinéh peněžitéh závazku vůči Pskytvateli z titulu tét Smluvy, delší než 30 dní, sustavné prdlení s vyzvednutím vrácených Zásilek delší než 60 dní, neb prušení pvinnstí Zákazníka dle čl. 11. Za pdstatné prušení Smluvy Pskytvatelem se pvažuje pakvané prdlení s připravením Zásilky k dběru delší než 7 pracvních dní, pakvané vyplacení přijatých dbírek Zákazníkvi neb prdlení s vyplacením dbírek delší než 30 dní, aneb prušení pvinnstí Pskytvatele dle čl PŘEDMĚT SMLOUVY 4.1. Na základě Smluvy se Pskytvatel zavazuje: pskytnut Zákazníkvi přístup d Administračníh rzhraní; na základě pžadavků Zákazníka, zadaných prstřednictvím Administračníh rzhraní, pskytnut Zákazníkvi úkny, spjené s převzetím a předáním Zásilky Příjemci; přepravit Zásilky mezi jedntlivými výdejními místy Pskytvatele;

3 přepravit a předat k dručení Zásilky na Zákazníkem zadanu adresu Příjemce mim prvzvnu Pskytvatele prstřednictvím smluvníh přepravce (aktuální výčet smluvních přepravců je dstupný na Webu); pskytnut Zákazníkvi úkny, spjené s dručením, předáním a převzetím Zásilky Příjemci na Zákazníkem zadané výdejní míst, které Pskytvatel umžnuje prstřednictvím smluvníh partnera a jeh výdejních míst (aktuální výčet smluvních výdejních míst je dstupný prstřednictvím Administračníh rzhraní); u zásilek na dbírku přijmut dbírkvu částku d Příjemce Zásilky a převést tut částku na účet značený Zákazníkem; připravit nevyzvednuté zásilky k zpětnému dběru Zákazníkvi včetně zásilek, jejichž vyzvednutí byl Příjemcem dmítnut, na pbčce Pskytvatele, kteru Zákazník má v rámci Administračníh rzhraní nastavenu jak výchzí; zprstředkvat dručení Zásilky Příjemci na území České republiky a Slvenské republiky; a t přijmut d Příjemce Zásilku neb jiné zbží vrácené z důvdu dstupení d kupní smluvy ve smyslu 53 dst. 7 bčanskéh zákníku a zajistit jejich předání Zákazníkvi; 4.2. Zákazník se na základě Smluvy zavazuje: pskytnut Pskytvateli všechny infrmace, nezbytné pr splnění závazků Pskytvatele dle čl ddržvat parametry Zásilek dle čl. 5; značvat Zásilky štítky, vygenervanými Webem p zadání dat Zásilkách, pkud se smluvní strany nedhdly jinak. Štítek musí bsahvat: čárvý kód, jmén desílatele a příjemce, pdací a výdejní pbčku, míst pr případné vrácení zásilky, v případě dbírky její částku, adresu příjemce v případě zasílání zásilky na adresu; zaplatit Pskytvateli cenu za pskytnutí Služeb ve výši dle ceníku Pskytvatele; převzít d Pskytvatele zpět nevyzvednuté Zásilky; 5. PARAMETRY ZÁSILEK 5.1. Každá Zásilka musí splňvat parametry maximálních rzměrů, hmtnsti i výše případné dbírky, pr jedntlivé druhy dpravy, specifikvané v Ceníku Maximální parametry zásilky jsu: Maximální hmtnst Zásilky 20 kg, Maximální délka (nejdelší strana) Zásilky 175 cm, Maximální bvdvá délka Zásilky 300 cm. Maximální výše dbírky Kč Zásilka. Vzrec pr výpčet bvdvé délky: 2x šířka + 2x výška + 1x délka. Vzrec pr výpčet bvdvé délky u tyčviny: bvd + délka 5.2. Z bstarání Služby jsu vylučeny Zásilky bsahující zbží zvlášť vyské hdnty, zejména drahé kameny, perly, šperky, drahé kvy, umělecké předměty, staržitnsti, sbírky, bankvky, mince, platební a jiné peněžní karty a ceniny, cenné papíry, nabíjecí kupny d mbilních telefnů, SIM karty, dálniční známky, výherní lsy a telefnní

4 karty perátrů, pukázky a vstupenky v hdntě více než ,- Kč na zásilku; bsahující kžešiny, kberce, hdinky a jiné klenty neb kžené zbží v hdntě více než ,- Kč za kus; bsahující zbží v hdntě vyšší než ,- Kč; jejichž bsah může způsbit škdu na majetku a zdraví (zejména výbušniny, zbraně, mamné a psychtrpní látky, hřlaviny s nízkým bdem vzplanutí a Zásilky, jejichž bsah pdléhá záknu č. 356/2003 Sb., chemických látkách a chemických přípravcích a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů a dále, jedy, radiaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakvých nádbách; překračující maximální parametry Zásilky stanvené v bdě 5.1. těcht Pdmínek pr danu Službu; v knkrétním případě se může Pskytvatel se Zákazníkem dhdnut na bstarání Služby rvněž pr Zásilku přesahující parametry dle bdu 5.1., v takvém případě může Pskytvatel pžadvat uhrazení ceny ve výši, přesahující cenu stanvenu Ceníkem dle čl. 9. těcht Pdmínek; bsahující barvy, lepidla a jiné tekuté látky, které mhu být při Službě pškzeny, neb mhu pškdit či znehdntit statní Zásilky, případně zařízení Pskytvatele; bsahující živá zvířata neb pzůstatky lidí a zvířat, části těl neb rgánů, zdravtnický dpad a bdbné předměty; bsahující lehce se kazící zbží neb zbží lehce pškditelné, křehké a dále zbží, které je nutn zvláštním způsbem chránit neb s nímž je zaptřebí zvláštním způsbem nakládat; bsahující předměty a látky, které pdléhají změnám teplty, jak jsu například: rychle se kazící zbží, zdravtnický materiál (krevní vzrky a deriváty), živé rstliny a bdbné předměty; bsahující předměty a látky lehce pškditelné i za předpkladu ddržvání pkynů pr zvláštní manipulaci se Zásilku, jak jsu například: alkhl a jiné drahé tekutiny či látky ve skleněných lahvích neb bdbných křehkých balech a bdbné předměty bsahující jiné předměty a látky, které s hledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu prstru neb vytvření speciálních pdmínek při Službě pdle platných předpisů neb knkrétních klnstí; jejichž pvaha, bsah, vnější vzhled, vlastnsti, způsb zaslání či jejichž držení je prtiprávní či zakázané, zejména s hledem na bezpečnst, veřejný přádek a práva třetích sb bilgická agens a txiny, xidující, hřlavé a statní chemické látky a přípravky, které jsu klasifikvány jak nebezpečné pdle 5 zákna 350/2011 Sb., chemických látkách a chemických směsích a změně některých záknů (chemický zákn), vyhláška č. 474/2002 Sb., kteru se prvádí zákn č. 281/2002 Sb., některých patřeních suvisejících s se zákazem bakterilgických (bilgických) a txinvých zbraní a změně živnstenskéh zákna, zásilky přepravvané prstřednictvím přepravní služby DPD pdléhají přepravním pdmínkám splečnsti DPD, zejména z hlediska parametrů

5 maximální rzměry a hmtnst zásilky ( a ve způsbu balení zásilek ( Ostatní a vždy aktuální pdmínky přepravy jsu dstupné na Zákazník je pvinen Pdmínkách a těmit Pdmínkami stanvených parametrech Zásilek infrmvat třetí sby, které budu předávat Pskytvateli zásilky k pskytnutí Služby, a zajistit, aby předávané Zásilky vyhvvaly těmt Pdmínkám. Za splnění těcht pžadavků Zákazník dpvídá stejně, jak by zásilku k přepravě předával sám Práv Zasílatele dmítnut bstarání přepravy Zásilky, které jsu vylučeny z bstarání přepravy, není Zasílatel pvinen přijmut k bstarání přepravy. V případě, že Zákazník předá Pskytvateli Zásilku vylučenu z pskytnutí Služby dle čl. 5.2., a t bez jeh vědmí a jeh výslvnéh suhlasu, je Pskytvatel právněn dmítnut přijetí Zásilky a pskytnutí Služby, pkud je schpen při převzetí zjistit, že Zásilka je vylučena z bstarání Služby. Pkud tut skutečnst není Pskytvatel schpen při převzetí zjistit, a následně vyjde najev, že Zásilka byla vylučena z pskytnutí Služby, nenese Pskytvatel žádnu dpvědnst za jakékliv škdy vzniklé v suvislsti s předáním Zásilky a dalším nakládáním s ní. V takvém případě je Zákazník pvinen uhradit Pskytvateli veškeré náklady s tímt spjené a veškeru jemu vzniklu škdu. V případě, že Pskytvatel splní své pvinnstí ze Smluvy i přes závadnu pvahu Zásilky, má nárk na úhradu ceny za pskytnutí Služeb Balení zásilky Zásilka musí být upravena a zajištěna tak, aby věci tvřící její bsah a) nemhly hrzit lidské zdraví a bezpečnst, b) nevyvlávaly nepříjemné smyslvé vjemy, c) nemhly pškdit jiné Zásilky neb zařízení pužívaná Pskytvatelem Zásilka musí být zajištěna tak, aby nebyl mžn vniknut dvnitř bez zanechání zjevných stp Vnější a vnitřní balení musí být přiměřené a) pvaze a hmtnsti věcí tvřících bsah, b) způsbu a délce přemisťvání Zásilky, c) způsbu, jakým se se Zásilku bude během pskytvání služby manipulvat Vnější a vnitřní balení musí být a) dstatečně pevné k tmu, aby účinně chránil věci tvřící bsah prti mžnému pškzení v důsledku kntaktu s jinými Zásilkami (třením, tlakem a nárazem), b) dstatečné k tmu, aby věci tvřící bsah nebyly pškzeny v důsledku klimatických vlivů Věci tvřící bsah musí být zajištěny tak, aby se nemhly pškdit třením, tlakem a nárazem mezi sebu a balem neb mezi sebu navzájem Zásilka musí být upravena tak, aby umžňvala bezpečnu a snadnu manipulaci. Pkud je hmtnst pštvní zásilky vyšší než 15 kg, Zásilka musí být upravena tak, aby s ní mhly bezpečně a snadn manipulvat dvě sby.

6 Nezabalená věc může být Zásilku jen tehdy, jestliže je dstatečně tuhá a jestliže a) je t v dalším textu výslvně předepsán, neb b) ke splnění pžadavků pdle dstavců až není nutn věc zabalit a nehrzí nebezpečí, že by se při běžném zacházení s Zásilku mhla část přepravvané věci ddělit 5.6. Otevření zásilky Za účelem zjištění, zda se jedná Zásilku, která je vylučena z bstarání přepravy bd. 5.2., je Prvzvatel právněn Zásilku vč. jejíh bsahu zkntrlvat Je-li t mžné a s hledem na klnsti vhdné, Pskytvatel k tevření Zásilky přizve Zákazníka Není-li Zákazník tevření Zásilky přítmen, tevření musí být přítmny dvě fyzické sby, které tím Pskytvatel pvěřil. Jestliže je s hledem na klnsti mžn zajistit puze přítmnst jediné fyzické sby pvěřené Pskytvatelem, tevřít pštvní zásilku lze jen za pdmínky, že jak svědek bude přítmna jiná vhdná fyzická sba O tevření Zásilky se přídí písemný záznam; pkud byl tevření Zásilky přítmen Zákazník, Pskytvatel mu na pžádání vydá kpii záznamu. Kpii záznamu vydá Pskytvatel příjemci při ddání Zásilky, případně Zákazníkvi při jejím vrácení Ustanvení dstavců 2. až 4. se nevztahuje na pravu balu pštvní zásilky, při níž je alespň částečně zachván půvdní bal Prdej Zásilky neb její části Pskytvatel je právněn prdat Zásilku neb její část p uplynutí šesti měsíců d pdání, není-li mžn Zásilku ddat ani vrátit, Pskytvatel může tyt lhůty přiměřeně zkrátit, je-li důvdná bava, že se bsah Zásilky znehdntí Pskytvatel je právněn prdat ihned Zásilku neb její část, jestliže je zřejmé, že se její bsah neb část jejíh bsahu d ddání znehdntí Při prdeji Zásilky neb její části Pskytvatel přihlédne k tmu, aby prdej byl pr Zákazníka c nejvýhdnější Prdeji Zásilky neb její části musí být přítmny dvě fyzické sby, které tím Pskytvatel pvěřil. Jestliže je s hledem na klnsti mžn zajistit puze přítmnst jediné fyzické sby pvěřené Pskytvatelem, prdej lze uskutečnit jen za pdmínky, že jak svědek bude přítmna jiná vhdná fyzická sba O prdeji Zásilky neb její části se přídí písemný záznam, který se uschvá. Pkud byla prdána puze část Zásilky, kpii záznamu vydá Pskytvatel příjemci při ddání Zásilky, případně Zákazníkvi při jejím vrácení Jestliže se Pskytvateli nepdařil vydat Zákazníkvi čistý výtěžek z prdeje, Pskytvatel tak učiní bez průtahů pté, c Zákazník vydání čistéh výtěžku z prdeje písemně u Pskytvatele pžádá Zničení pštvní zásilky neb její části

7 Pskytvatel je právněn zničit Zásilku neb její část p uplynutí šesti měsíců d pdání, není-li mžn Zásilku ddat ani vrátit. Pskytvatel může tyt lhůty přiměřeně zkrátit, je-li t nezbytné pr zajištění chrany zdraví lidí Pskytvatel je právněn zničit ihned Zásilku neb její část, jestliže se její bsah zcela znehdntil neb jestliže je t nezbytné pr zajištění chrany zdraví lidí Zničení Zásilky neb její části musí být přítmny dvě fyzické sby, které tím Pskytvatel pvěřil. Jestliže je s hledem na klnsti mžn zajistit puze přítmnst jediné fyzické sby pvěřené Pskytvatelem, zničit Zásilku neb její část lze jen za pdmínky, že jak svědek bude přítmna jiná vhdná fyzická sba O zničení Zásilky neb její části se přídí písemný záznam, který se uschvá. Pkud byla zničena puze část Zásilky, kpii záznamu vydá Pskytvatel příjemci při ddání Zásilky, případně Zákazníkvi při jejím vrácení. 6. ZÁSILKY NA DOBÍRKU 6.1. V případě, že Zákazník chce využít služby Zásilky na dbírku, je pvinen takvu zásilku při zadávání bjednávky prstřednictvím Administračníh rzhraní značit způsbem, pžadvaným Pskytvatelem. V rámci zadávání pžadavku je Zákazník pvinen vyznačit částku v Kč, která má být při dručení vybrána d Příjemce. V případě, že je předmětem Služby předání Zásilky na dbírku Příjemci na území Slvenské republiky, je Zákazník pvinen vyznačit částku v EUR U Zásilek na dbírku Pskytvatel přijme částku, vyznačenu Zákazníkem v rámci pžadavku, d Příjemce při dručení Zásilky. Pskytvatel je pvinen dmítnut předat Zásilku Příjemci v případě, že tent dmítne při přijetí zaplatit cenu, vyznačenu Zákazníkem Částku, přijatu při dručení Zásilky na dbírku, je Pskytvatel pvinen převést na Zákazníkem určený účet ve lhůtě10 dní d přijetí dbírky za Zásilku. Dbírky Pskytvatel zasílá bvykle jednu týdně vždy za uplynulý kalendářní týden. Pr splnění tét lhůty je rzhdné datum depsání částky z účtu Pskytvatele ve prspěch účtu určenéh Zákazníkem. Strany se dhdly, že pr případ prdlení Zákazníka s úhradu phledávek za bstarání Služeb Pskytvatele, se splatnst vybraných dbírek prdlužuje dbu prdlení Zákazníka, tj. d zaplacení dlužných phledávek ze strany Zákazníka Zákazník je právněn prstřednictvím Administračníh rzhraní zvlit mžnst zaslání jedntlivé platby aneb suhrnnéh zaslání plateb, přijatých v jeh prspěch na dbírkách Pskytvatelem za uplynulé týdenní bdbí Čísl bankvníh účtu, na který má být pukázána vybraná částka, musí být veden subjektem s bankvní licencí se sídlem neb rganizační slžku v České republice. 7. OBJEDNÁVKA SLUŽBY A PŘEVZETÍ ZÁSILKY POSKYTOVATELEM

8 7.1. V případě zájmu pskytnutí Služby dešle Zákazník Pskytvateli bjednávku prstřednictvím Administračníh rzhraní. Objednávka Služby musí bsahvat zejména následující údaje a parametry: typ pžadvané Služby; identifikace Příjemce v rzsahu, pžadvaném Pskytvatelem, nezbytně nutném pr řádné pskytnutí Služby; identifikaci pbčky Pskytvatele, na níž Zákazník Zásilku předá Pskytvateli, v případě Zásilky na dbírku výši dbírky, která má být d Příjemce přijata; pčet Zásilek sučasně pdaných a adresvaných témuž Příjemci Zásilku určenu k dručení Příjemci je Zákazník pvinný devzdat na k tmu vybrané prvzvně Pskytvatele Pkud Zákazník nepdává zásilky sbně, tzn. předání prbíhá prstřednictvím jiné sby/služby (Česká pšta, přepravní splečnsti apd.) je pvinen takvé zásilky pdat puze přes centrální pdatelnu Při převzetí Zásilky Pskytvatel psudí, zda Zásilka splňuje parametry dle čl. 5. těcht Pdmínek. Zásilky, nesplňující uvedené parametry, je Pskytvatel právněn dmítnut dle čl těcht Pdmínek. Náklady na vrácení Zásilek nesplňující parametry pr pskytnutí Služby nese Zákazník. 8. VYZVEDNUTÍ ZÁSILKY PŘÍJEMCEM 8.1. Pskytvatel připraví Zásilku k vyzvednutí Příjemci na prvzvně, značené Zákazníkem, zpravidla d druhéh pracvníh dne d jejíh přijetí, nejpzději však d 2 pracvních dní d tht kamžiku. V případě, že Zákazník předá Zásilku Pskytvateli na prvzvně, na níž má být Zásilka připravena k vyzvednutí Příjemcem, připraví Pskytvatel tut Zásilku k vyzvednutí ještě téhž dne. Pskytvatel je pvinen uvědmit Příjemce mžnsti vyzvednutí zásilky frmu e- mailu, případně frmu SMS, dle bjednávky Pskytvatel zajistí, aby Zásilka byla připravena k vyzvednutí Příjemci na pbčce, uvedené v bjednávce, nejméně p dbu 7 kalendářních dní Zásilka je dručena předáním sbě, která vystupuje jak Příjemce neb sba jednající za Příjemce. Pskytvatel je právněn si d Příjemce vyžádat k identifikaci čísl bjednávky, případně jmén a příjmení (resp. název či bchdní firmu v případě Příjemce právnické sby) Příjemce, na kteréh Zákazník Zásilku zadal. V případě, že se nejedná dbírku neb v případě pchybnstí je Pskytvatel právněn vyžádat si d takvé sby prkázání její ttžnsti a právnění jednat za Příjemce. Ten, kd dklad Pskytvateli předkládá, musí umžnit, aby si Pskytvatel mhl všechny ptřebné údaje zaznamenat. Pskytvatel nenese žádnu dpvědnst za prdlení a škdu vzniklu dmítnutím splnění pžadavku prkázání ttžnsti dle OP, ŘP neb cestvníh pasu a právnění jednat za Příjemce ze strany takvé sby. Pkud u Pskytvatele nevzniknu důvdné pchybnsti právnění takvé sby jednat za Příjemce, je právněn bez dalšíh prdlení takvé sbě Zásilku předat Zásilka bude předána Příjemci při splnění následujících pdmínek: sba vystupující za Příjemce ptvrdí převzetí Zásilky svým pdpisem na dkumentu k tmut účelu určeném;

9 v případě dručení Zásilky na dbírku bude Zásilka předána až p uhrazení příslušné dbírkvé částky vztahující se k dané Zásilce, případně k subru Zásilek, Pskytvateli Není-li Zásilka vyzvednuta ve lhůtě určené ve Smluvě, včetně případů dmítnutí prkázání právnění ze strany sby vystupující za Příjemce, bude Zásilka vrácena zpět Zákazníkvi. Tím však není dtčen nárk Pskytvatele na úhradu ceny služeb Nevyzvednutu zásilku je mžn vyzvednut na prvzvně Pskytvatele (kteru Zákazník při registraci zvlil jaku svu výchzí pdací pbčku) v prvzní dbě. Aktuální prvzní dba jedntlivých pbček je dstupná na Webu, přičemž v případě změn je Pskytvatel pvinen tut změnu nahlásit Zákazníkvi nejpzději 14 dní předem frmu u, sdělenéh v rámci registrace Každu nevyzvednutu zásilku Příjemcem, která se vrátila zpět z pbček jak vratka, si je Zákazník pvinen vyzvednut na pdací pbčce jím určené, a t nejpzději d 14 dnů de dne jejíh vrácení. Pkud se tak nestane, zásilka bude pslána na centrální pdatelnu. Takvá zásilka může být následně deslána na náklady Zákazníka, na adresu uvedenu v registračním rzhraní Zákazníka Při převzetí zásilky Příjemcem pskytne Pskytvatel Příjemci mžnst prhlédnut Zásilku zvenčí za účelem zjištění zjevnéh a viditelnéh pškzení balu neb jejíh bsahu, případně i bsah Zásilky, je-li tak sjednán mezi Pskytvatelem a Zákazníkem. Nebezpečí škdy na Zásilce přechází na Příjemce jejím fyzickým předáním Pskytvatelem. Příjemce dpvídá za škdu, kteru způsbí při prhlédnutí Zásilky. Odpvědnst Pskytvatele za škdu na Zásilce se řídí čl těcht Pdmínek a Reklamačními pdmínkami. 9. CENA SLUŽEB A JEJÍ SPLATNOST 9.1. Zákazník se zavazuje zaplatit Pskytvateli dměnu za bstarání Služby dle Smluvy (dále jen cena ). Výše cen je stanvena aktuálním Ceníkem, dstupným na Webu, případně ceníkem dstupným prstřednictvím Administračníh rzhraní, který má před Ceníkem přednst Nárk Pskytvatele na uhrazení ceny za pskytnutí Služby vzniká předáním Zásilky Pskytvateli Pskytvatel je právněn k jednstranné změně cen v Ceníku. V případě změny cen v Ceníku je Pskytvatel pvinen tut změnu známit Zákazníkvi minimálně alespň 10 kalendářních dnů před vstupením tét změny v platnst. Změny cen je Pskytvatel pvinen známit zveřejněním příslušné změny na Webu neb prstřednictvím Administračníh rzhraní, a em zaslaným Zákazníkvi na adresu, uvedenu v rámci registrace V případě nesuhlasu se změnu cen v Ceníku může Zákazník Smluvu písemně vypvědět. Pkud tak neučiní, je vázán nvým Ceníkem d prvníh dne jeh účinnsti, přičemž se jím řídí veškeré bjednávky, zadané p dni nabytí účinnsti nvéh ceníku. Výpvědní dba činí jeden měsíc a pčíná běžet prvním dnem kalendářníh měsíce následujícíh p dručení výpvědi druhé smluvní straně. P dbu trvání výpvědní dby se vztah mezi smluvními stranami řídí dsavadním Ceníkem Pr účely účtvání ceny za Služby, pskytnuté Pskytvatelem Zákazníkvi dle tét Smluvy, je stanven zúčtvací bdbí v délce kalendářníh měsíce. Nejpzději

10 d 16. dne následujícíh kalendářníh měsíce vystaví Pskytvatel Zákazníkvi fakturu na částku, rvnající se sučtu veškerých cena za Služby, pskytnuté Zákazníkvi, za uplynulé zúčtvací bdbí, se splatnstí 14 dní. Zákazník je právněn zaplatit Pskytvateli v htvsti při předání Zásilky k přepravě v takvém případě není tat Služba zahrnuta d Služeb, jejichž cena je Zákazníkvi vyúčtvána p sknčení zúčtvacíh bdbí V případě, že se Zákazník dstane d prdlení s úhradu ceny za Služby, je Pskytvatel právněn vyúčtvat Zákazníkvi také rzdíl mezi jakukliv zvýhdněnu cenu a cenu pdle Ceníku Pskytvatele, a t i zpětně za vystavené a neuhrazené faktury. Zákazník se dále zavazuje zaplatit Pskytvateli smluvní pkutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prdlení. V případě, že se Zákazník dstane d prdlení s úhradu ceny za jakékliv Služby, je Pskytvatel právněn pžadvat d Zákazníka úhradu služeb v htvsti při předání Zásilek. Pskytvatel má k zajištění svých nárků vůči Zákazníkvi zástavní práv k Zásilce a v případě nezaplacení ceny za Služby má Pskytvatel práv na uspkjení své phledávky z výtěžku zpeněžené zástavy pdle ustanvení 165 a násl. bčanskéh zákníku. Pskytvatel je právněn jednstranně zapčíst na své splatné phledávky za Zákazníkem, s jejichž placením se Zákazník dstal d prdlení delšíh než 7 dní, veškeré dbírkvé částky vybrané při dručení dbírkvých Zásilek d Příjemců, které je jinak jak svůj závazek pvinen dvést Zákazníkvi. O prvedení zápčtu je Pskytvatel pvinen Zákazníka písemně vyrzumět. 10. DORUČENÍ ZÁSILKY DO ZAHRANIČÍ Nestanví-li tent článek 10 jinak, vztahují se na dručvání Zásilek mim území České republiky veškerá další ustanvení těcht Pdmínek Pskytvatel nabízí Službu zprstředkvání dručení Zásilky d zahraničí. Zákazník je právněn zvlit z následujících způsbů dručení Zásilky Příjemci: dručení na prvzvnu Pskytvatele (aktuální výčet prvzven je dstupný na Webu); dručení na prvzvnu výdejní míst smluvníh partnera Pskytvatele (aktuální výčet prvzven je dstupný na Webu); dručení na Pskytvatelem zadanu adresu Příjemce mim prvzvnu Pskytvatele prstřednictvím smluvníh přepravce (aktuální výčet smluvních přepravců je dstupný na Webu); Při dručení Zásilky na prvzvnu dle bdu a je zbží pr Příjemce připraven k vyzvednutí bvykle d druhéh pracvníh dne p jeh převzetí Pskytvatelem dle čl. 7, nejdéle však d 2 pracvních dní. Při zprstředkvání dručení Zásilky Příjemci na zadanu adresu mim prvzvnu Pskytvatele je Zásilka v těcht lhůtách předána smluvnímu přepravci, který prvede dručení Zásilky ve lhůtě dle svých přepravních pdmínek Cena dručení Zásilky prstřednictvím prvzvny Pskytvatele v zahraničí je shdná s cenu dručení prstřednictvím prvzvny v České republice. Cena dručení Zásilky mim prvzvnu Pskytvatele d zahraničí je stanvena zvláštním ceníkem, dstupným na Webu pd neb na další aktualizvané stránce Webu, každá Zásilka mim prvzvnu Pskytvatele

11 d zahraničí musí také splňvat parametry maximálních rzměrů, hmtnsti i výše případné dbírky, specifikvané v tmt zvláštním ceníku Zásilky na dbírku mim území České republiky V případě dručení Zásilky na dbírku je Pskytvatel pvinen převést Zákazníkvi přijatu částku nejpzději d 10 dní d přijetí dbírky d Příjemce, v případě dručení Zásilky mim prvzvnu Pskytvatele pak nejpzději d 10 dní d přijetí dbírky d smluvníh přepravce. Dbírky Pskytvatel zasílá bvykle jednu týdně vždy za uplynulý kalendářní týden. Pr splnění tét lhůty je rzhdné datum depsání částky z účtu Pskytvatele ve prspěch účtu určenéh Zákazníkem Částku, přijatu d Příjemce v měně EUR, je Pskytvatel pvinen převést na účet Zákazníka, vedený peněžním ústavem na území České republiky (z převáděné částky bude stržen pplatek banky za mezinárdní převd) neb na území státu ve kterém k přijetí dbírky dšl v měně EUR (bez pplatku), v případě že Zákazník uvedl EUR účet při registraci. V případě, že takvý účet nebyl Zákazníkem uveden, je Pskytvatel pvinen převést získanu částku na účet Zákazníka, uvedený v rámci registrace, vedený v měně Kč, dle aktuálníh kurzu vypsanéh pskytvatelem v Administračním rzhraní. 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zákazník suhlasí s tím, aby Pskytvatel ve smyslu zákna č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn chraně sbních údajů ) zpracvával, shrmažďval a uchvával sbní údaje Zákazníka uvedené v rámci registrace, případně získané z jiných zdrjů suvisejících se vzájemnu spluprací Zákazníka a Pskytvatele, a sbní údaje Příjemců v rzsahu, v němž mu jsu Zákazníkem předány a který je nezbytný pr pskytnutí Služby. Tyt sbní údaje budu Pskytvatelem zpracvávány a uchvávány v zákaznické databázi Pskytvatele pr účely plnění jeh závazků vyplývajících ze Smluvy a evidenční účely Pskytnutí sbních údajů sb, které s Pskytvatelem hdlají uzavřít Smluvu je dbrvlné, nicméně ze strany Pskytvatele je jejich pskytnutí pdmínku uzavření smluvníh vztahu a plnění závazků Pskytvatele z tht smluvníh vztahu Pžádá-li Zákazník Pskytvatele infrmaci zpracvání svých sbních údajů, je Pskytvatel pvinen v suladu s 12 zák. chraně sbních údajů mu infrmaci bez zbytečnéh dkladu předat. Pskytvatel je právněn pžadvat na Zákazníkvi přiměřenu úhradu nákladů vynalžených na pskytnutí tét infrmace Pkud Zákazník zjistí, neb má důvdné pdezření, že Pskytvatel zpracvává jeh sbní údaje nepřesně, aneb je zpracvává v rzpru se záknem, je ve smyslu 21 zák. chraně sbních údajů právněn: a) pžádat Pskytvatele vysvětlení; b) pžadvat, aby Pskytvatel dstranil takt vzniklý stav. Zejména se může jednat blkvání, prvedení pravy, dplnění neb likvidaci sbních údajů. Nevyhví-li Pskytvatel žádsti Zákazníka, má Zákazník práv brátit se přím na Úřad pr chranu sbních údajů. Výše uvedený pstup nevylučuje,

12 aby se Zákazník brátil se svým pdnětem na Úřad pr chranu sbních údajů přím Zákazník uděluje suhlas dle bdu těcht pdmínek na dbu trvání smluvníh vztahu vznikléh na základě Smluvy mezi Zákazníkem a Pskytvatelem, a na dbu dalších pěti (5) let d splnění veškerých práv a pvinnstí Zákazníka i Pskytvatele ze Smluvy Zákazník se zavazuje zajistit suhlas Příjemce Zásilky se zpracváním sbních údajů ve smyslu zákna chraně sbních údajů a splnění infrmační pvinnsti dle ustanvení 11 zákna chraně sbních údajů v takvém rzsahu, aby Pskytvatel mhl řádně splnit pvinnsti vyplývající ze Smluvy. Ve vztahu k sbním údajům Příjemce Zásilky je Pskytvatel zpracvatelem sbních údajů ve smyslu 4 písm. k) zákna chraně sbních údajů. Pr tent případ se Zákazník dále zavazuje uhradit Pskytvateli jakukliv škdu, která mu v suvislsti se zpracváním sbních údajů Příjemců vznikne Pskytvatel je právněn předat sbní údaje Příjemců výhradně sbám, které využije k pskytnutí Služby (zaměstnanci a pracvníci výdeje zásilek na vlastních pbčkách, smluvní partneři Prvzvatele, zajišťující výdej zásilek ve svých prvzvnách - výdejních místech, smluvnímu přepravci, zajišťujícímu dručení Zásilky na území České a Slvenské Republiky mim prvzvnu Pskytvatele). Pskytvatel není právněn sbní údaje Příjemců neb Zákazníka pskytnut jakýmkli dalším sbám s výjimku případů, kdy tak pžaduje právní předpis neb kdy s takvým pskytnutím vyslvily příslušné sby suhlas Pvinnsti Pskytvatele dle tht čl. 11 se vztahují rvněž na vé adresy, a t i v případě, že tyt nelze pvažvat za sbní údaj ve smyslu zákna chraně sbních údajů. Pskytvatel není právněn zasílat na jakukli vu adresu, kteru v suvislsti s plněním Smluvy získá, bchdní sdělení, bez předchzíh výslvnéh suhlasu příjemce. 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Pskytvatel dpvídá Zákazníkvi za škdu, vzniklu na Zásilce v suvislsti s plněním tét smluvy Pskytvatelem. V případě, že Pskytvatel pužije k dručení Zásilky Příjemci třetí sbu (dle čl a ), dpvídá rvněž za škdu, vzniklu při přepravě Zásilky třetí sbu. Odpvědnst Pskytvatele za škdu se řídí Reklamačními pdmínkami, dstupnými na Webu Právní vztahy mezi Pskytvatelem a Zákazníkem neupravené Smluvu neb těmit Pdmínkami se řídí právním řádem České republiky Smluva, uzavíraná mezi Zákazníkem a Pskytvatelem dle těcht Pdmínek, se uzavírá na dbu neurčitu. Kterákliv ze smluvních stran je právněna smluvu vypvědět bez uvedení důvdu. Výpvědní dba činí jeden měsíc a pčíná běžet prvním dnem kalendářníh měsíce následujícíh p dručení výpvědi druhé smluvní straně Kterákliv ze smluvních stran je právněna kamžitě dstupit d smluvy v případě pdstatnéh prušení pvinnstí druhé strany. Pr vylučení pchybnstí se za pdstatné prušení pvinnstí Zákazníka pr účely tét smluvy pvažuje zejména prdlení Zákazníka s plněním úhrady kterékliv peněžité částky a prušení pvinnstí sjednaných těmit Pdmínkami.

13 12.5. Výzvy, dstupení a další jednstranné úkny prvedené jednu ze stran vůči straně druhé se pvažují za dručené nejpzději pátým dnem pté, c strana úkn činící jej pdala ve frmě dpručené listvní zásilky k pštvní přepravě prvzvateli pštvních služeb Práva a pvinnsti smluvních stran Pskytvatel nedpvídá za nesplnění pvinnstí pdle uzavřené smluvy a) z příčin na straně Zákazníka, b) v důsledku nedvratitelné událsti, c) v důsledku patření prvedenéh v zahraničí pdle předpisu platnéh v zahraničí neb na jeh základě, d) v důsledku vnějších klnstí, které Pskytvatel ani zahraniční prvzvatel nevyvlal, a které nemhl při své činnsti běžným způsbem zjistit ani jim při řádné péči zabránit. e) nemhl Zásilku ddat/předat, z důvdu že Česká Pšta neb Jiný smluvní přepravce dmítne Zásilku převzít, zejména pr nesplnění svých pštvních a/neb bchdních pdmínek z důvdů na straně Zákazníka. f) sba vystupující za Příjemce dmítla prkázat své právnění převzít Zásilku v případech, kdy byl takvé Ddání sjednán. g) v případě, kdy se k tmu Pskytvatel zavázal, nedšl k Ddání ani při pakvaném pkusu neb h) Příjemce zemřel Práva a pvinnsti Zákazníka a Pskytvatele při pskytnutí služby se řídí tu částí smluvních pdmínek, kteru Zákazník zvlil, případně i těmi dchylkami a dplňky pdmínek, na nichž se Zákazník s Pskytvatelem dhdl Pskytvatel nezkumá ttžnst ani právní způsbilst fyzické sby, která pskytnutí služby pskytvatele žádá Situace uvedené v dst těcht Všebecných bchdních pdmínek jsu dále značvány jak Nemžnst Ddání Při výše uvedené Nemžnsti Ddání, pvinnst Pskytvatele ddat Zásilku zaniká a Zásilka se vrací zpět Zákazníkvi Vrácením Zásilky v suladu s Všebecnými a Pštvními pdmínkami není dtčen nárk Pskytvatele na úhradu ceny za sjednané služby, ledaže Smluva stanví jinak Žádat pskytnutí služeb Pskytvatele lze v dbě k tmu Pskytvatelem určené ( v rámci administrativních úknů a jedntlivých pbček Pskytvatele dle pracvních a tevíracích db uvedených na webu Ustanvení, d nichž se nelze dchýlit dhdu Smluvních Stran Dhdu Smluvních Stran se nelze dchýlit d čl těcht Pdmínek Tyt Pdmínky a další dkumenty, uvedené v těcht Pdmínkách, jsu zpřístupněny Zákazníkvi na Webu ( Pskytvatel je právněn prvést změnu Pdmínek neb Ceníku, přičemž je pvinen takvé změně Zákazníka infrmvat prstřednictvím Webu neb Administračníh rzhraní a em,

14 zaslaným na adresu uvedenu Zákazníkem v rámci registrace, a t s dstatečným časvým předstihem před datem účinnsti takvé změny. Pstup v případě nesuhlasu Zákazníka se změnu Pdmínek se řídí ustanveními čl. 9, týkajícími se změn Ceníku Tyt Všebecné bchdní pdmínky nabývají účinnsti dnem

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Podrobná pravidla Tipligy

Podrobná pravidla Tipligy Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž. 1.2. TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více