1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )"

Transkript

1 Obchdní pdmínky 1. Úvdní Ustanvení 1.1. Internetvý bchd SPEEMSY (dále jen Internetvý bchd ) Internetvý bchd SPEEMSY, který prdává zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na adrese prvzuje jak prdávající na základě živnstenskéh právnění Tmáš Mejzlík, IČ: , na adrese: Brvá 494/14, Brn Sběšice, zapsán d živnstenskéh rejstříku vedenéh Magistrátem města Brna, (dále také jak prdávající neb Prvzvatel ), bankvní spjení: Fi banka a.s., č. účtu: / Obchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran vzniklé v suvislsti neb na základě kupní smluvy (dále jen "kupní smluva") uzavírané mezi prdávajícím a jinu fyzicku sbu prstřednictvím internetvéh bchdu prdávajícíh Kupující Kupující - sptřebitel - je sba, která při uzavírání a plnění smluvy nejedná v rámci své bchdní neb jiné pdnikatelské činnsti. Je t fyzická či právnická sba, která nakupuje zbží za jiným účelem než pr pdnikání s tímt zbžím. (Dále jen Kupující sptřebitel neb Kupující.) Právní vztahy prdávajícíh s Kupujícím - sptřebitelem výslvně neupravené těmit všebecnými bchdními pdmínkami (dále jen VOP neb Obchdní pdmínky ) se řídí příslušnými ustanveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, zákna č. 634/1992 Sb., chraně sptřebitele, jakž i předpisy suvisejícími, vše ve znění pzdějších nvelizací Kupujícím pdnikatelem se rzumí sba, která není sptřebitelem, která samstatně vyknává na vlastní účet a dpvědnst výdělečnu činnst živnstenským neb jiným způsbem se záměrem činit tak sustavně za účelem dsažení zisku, ppřípadě se za pdnikatele pvažuje také každá sba, která uzavírá smluvy suvisející s vlastní bchdní, výrbní neb bdbnu činnstí či při samstatném výknu svéh pvlání, ppřípadě sba, která jedná jménem neb na účet pdnikatele (Dále jen Kupující pdnikatel.) 1.3. Všebecné bchdní pdmínky Tyt Obchdní pdmínky jsu nedílnu sučástí kupní smluvy uzavřené mezi Prvzvatelem a Kupujícím, upravují vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran vyplývající z kupní smluvy Uzavřením kupní smluvy Kupující prkazuje svůj suhlas s Obchdními pdmínkami v jejich plném a nezkráceném znění Pkud není v kupní smluvě neb v jejích přílhách výslvně uveden dchylné ujednání neb platnst některých ustanvení těcht Obchdních pdmínek není kupní smluvu neb jiným výslvným ujednáním mezi Prvzvatelem a Kupujícím vylučena neb

2 jinak mdifikvána, platí v statním pr vzájemné vztahy smluvních stran tyt Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky se nevztahují na případy, kdy sba, která má v úmyslu nakupit zbží d prdávajícíh, je Kupujícím - pdnikatelem. Na tyt bchdní případy se vztahuje becná záknná úprava pr kupní smluvu Definice a výklad pjmů Kupní smluva - kupní smluva uzavřená v elektrnické pdbě mezi Prvzvatelem jak prdávajícím a Kupujícím prstřednictvím internetvéh bchdu prdávajícíh Obchdní pdmínky tvří nedílnu sučást kupní smluvy Internetvý bchd - n-line systém prvzvaný na internetu, který umžňuje uzavírat kupní smluvy mezi Prvzvatelem a Kupujícím za pužití kmunikace na dálku, tzv. Distančně. Internetvý bchd je prvzván na webvé stránce umístěné na internetvé adrese Zbží - mvité věci ppř. sftware prdávaný prstřednictvím internetvéh bchdu. 2. Nabídka zbží, bjednávka, uzavření kupní smluvy, způsb dpravy a platby 2.1. Nabídka zbží Nabídku zbží se rzumí vybrané zbží nabízené prstřednictvím internetvých stránek na serveru speemsy.cz. Nabídka zbží se nepvažuje za návrh ddat zbží ve smyslu ust dst. 2 bčanskéh zákníku, nabídka zbží je infrmativníh charakteru a prdávající není pvinen uzavřít kupní smluvu hledně tht zbží Objednávka Objednávku může Kupující vytvřit pmcí frmuláře na internetvých stránkách Internetvéh bchdu Při vytvření bjednávky pmcí frmuláře na internetvých stránkách Internetvéh bchdu kupující nejprve vybere zbží, které má zájem. P zvlení pžadvanéh mnžství, způsbu dpravy (viz čl těcht Obchdních pdmínek) a způsbu platby (viz čl tamtéž) kupující ptvrdí svu bjednávku, čímž pdá závazný návrh na uzavření kupní smluvy mezi Kupujícím a Prvzvatelem Uzavření kupní smluvy Prvzvatel se zavazuje přijmut návrh kupní smluvy Kupujícíh, pkud tent návrh není v rzpru s Obchdními pdmínkami. Prvzvatel ptvrdí přijetí návrhu em na vu adresu Kupujícíh.

3 Smluvní vztah mezi Prvzvatelem a Kupujícím vzniká dručením přijetí Objednávky (tzv. akceptací), jež je Prvzvatelem zaslán Kupujícímu na adresu elektrnické pšty, kteru uvedl v Objednávce Náklady vzniklé Kupujícímu při pužití kmunikačních prstředků na dálku v suvislsti s uzavřením kupní smluvy (náklady na internetvé připjení, náklady na telefnní hvry) si hradí Kupující sám Způsb dpravy Není-li v Kupní smluvě sjednán jinak, způsb ddání zbží z Kupní smluvy určuje Prdávající. V případě, že je způsb dpravy smluven na základě pžadavku Kupujícíh, nese Kupující rizik s takvým způsbem dpravy spjené, včetně případných ddatečných nákladů na zvlený způsb dpravy Prvzvatel se zavazuje infrmvat Kupujícíh deslání zbží, a t em na adresu zadanu Kupujícím při vytvření bjednávky Psláním bjednanéh zbží se rzumí jeh deslání na adresu uvedenu Kupujícím při vytvření bjednávky. Prvzvatel si vyhrazuje práv připčíst náklady na pslání zbží k ceně bjednávky pdle aktuálníh ceníku V případě zasílání zbží d zahraničí si Prvzvatel vyhrazuje práv připčíst ke standardní ceně dpravy dle aktuálníh ceníku ddatečné náklady za dpravu d zahraničí Způsb platby Prvzvatel nabízí na výběr ze 3 způsbů platby: dbírku při převzetí, bankvním převdem, platební kartu p internetu Platbu dbírku se rzumí platba bjednávky při jejím převzetí d dručvatele. Prvzvatel si vyhrazuje práv připčíst náklady na vyřízení dbírky k ceně bjednávky pdle aktuálníh ceníku Pkud Kupující zvlí jak způsb platby bankvní převd, uhradí cenu bjednávky před jejím vyřízením na bankvní účet Prvzvatele. Pr c nejrychlejší vyřízení bjednávky dpručuje Prvzvatel uhradit platbu pd variabilním symblem, kterým je čísl bjednávky a který Kupující získá při dknčení bjednávky. V případě platby za zbží frmu bankvníh převdu se pvažuje kupní cena za uhrazenu dnem, kdy dšl k připsání příslušné částky na účet prdávajícíh Při vlbě platby platební kartu p internetu bude Kupující p dknčení bjednávky přesměrván na platební server třetí strany, kde vyplní ptřebné platební údaje. P věření jejich platnsti bude bjednávka ptvrzena a částka ve výši kupní ceny dečtena z účtu Kupujícíh Veškeré změny a změny cen na internetvém bchdě jsu vyhrazeny. Nabídka (včetně akčníh zbží, výprdeje a letákvých akcí) platí d vyprdání zásb, přičemž pčet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně p určenu dbu. Cena je platná v dbě bjednání Prdávající není plátcem DPH, prt veškeré ceny nabízenéh zbží a služeb (např. dprava) jsu uvedeny v knečné výši.

4 2.6. Práva a pvinnsti vyplývající z uzavření kupní smluvy Prvzvatel je pvinen ddat kupujícímu bjednané zbží za sjednanu cenu a kupující je pvinen zbží převzít a kupní cenu uhradit V případě prušení pdmínek kupní smluvy a Obchdních pdmínek Kupujícím si prvzvatel vyhrazuje práv dstupit d kupní smluvy. Dále pak je pvinnstí Kupujícíh v takvém případě uhradit Prvzvateli veškeré náklady spjené s jeh bjednávku, zejména pak náklady na zaslání zbží, pkud jej nepřevezme Kupující je pvinen zejména při bjednávání zbží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pr uzavření kupní smluvy uvedené Kupujícím jsu prdávajícím pvažvány za správné Kupující nabývá vlastnictví ke zbží zaplacením celé kupní ceny zbží Prdávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kdexy chvání ve smyslu ustanvení 1826 dst. 1 písm. e) bčanskéh zákníku Mimsudní vyřizvání stížnstí sptřebitelů zajišťuje prdávající prstřednictvím elektrnické adresy: Infrmaci vyřízení stížnsti kupujícíh zašle prdávající na elektrnicku adresu kupujícíh Prdávající je právněn k prdeji zbží na základě živnstenskéh právnění. Živnstensku kntrlu prvádí v rámci své půsbnsti příslušný živnstenský úřad. Dzr nad blastí chrany sbních údajů vyknává Úřad pr chranu sbních údajů. Česká bchdní inspekce vyknává ve vymezeném rzsahu mim jiné dzr nad ddržváním zákna č. 634/1992 Sb., chraně sptřebitele, ve znění pzdějších předpisů Kupující tímt přebírá na sebe nebezpečí změny klnstí ve smyslu 1765 dst. 2 bčanskéh zákníku Slevvé kupny a vuchery Prvzvatel pskytuje různé druhy slev na nabízené zbží také frmu slevvých kupnů a vucherů, které nejčastěji bsahují slevvé kódy Slevvé kupny a vuchery není mžné uplatňvat na již zlevněné zbží Slevvé kódy není mžné uplatňvat pakvaně, pkud t není na slevvém kupnu neb vucheru výslvně uveden Slevvé kupny a vuchery nelze vzájemně kmbinvat ani pužívat sučasně pkud t není na slevvém kupnu neb vucheru výslvně uveden V případě, že sleva neb slevvý kupón bude uplatněn v rzpru s pravidly dané slevy, slevvéh kupónu neb vucheru, má prvzvatel práv takvé uplatnění slevy neb slevvéh kupónu neb vucheru dmítnut. V takvém případě je uživatel infrmván a bude mu nabídnuta mžnst vyřídit bjednávku bez tét slevy. V případě, že vzniknu při výkladu pravidel slevy či slevvéh kupónu nejasnsti, platí jejich výklad stanvený prvzvatelem. 3. Ddání zbží 3.1. Ddací lhůta

5 Ddací lhůta, pkud je u zbží uvedena, má puze infrmativní charakter a není pr Prvzvatele závazná Prvzvatel se zavazuje Kupujícímu zbží v nejbližším mžném termínu deslat Prvzvatel nenese dpvědnst za škdy způsbené zpžděním deslání neb dručení zbží z jakéhkli důvdu Přeprava, dručení a převzetí zbží V suladu s čl je Kupující pvinen převzít dručené zbží. V případě nepřevzetí zbží je tt pvažván za prušení smluvních Obchdních pdmínek Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické práv ke kupvanému zbží jeh převzetím. Okamžikem převzetí zbží také na Kupujícíh přechází nebezpečí škdy na zbží Sučástí zásilky je záruční list Prdávající je zavázán přilžit fakturu (prdejní dklad) k příslušné ddávce zbží. Pkud tak neučiní, pšle fakturu nejpzději d 3 dnů na Kupujícíh Při převzetí zbží d přepravce je Kupující pvinen zkntrlvat neprušenst balů zbží a v případě jakýchkliv závad tt neprdleně známit přepravci. V případě shledání prušení balu svědčícíh neprávněném vniknutí d zásilky se dpručuje kupujícímu zásilku d přepravce nepřevzít a vyplnit záznam pškzení zásilky. Pdpisem ddacíh listu Kupující stvrzuje, že bal zásilky bsahující zbží byl neprušen Reklamace mechanickéh pškzení výrbku, nedpvídajícíh zbží apd., které nebyl patrné při převzetí zásilky d přepravce, je Kupující pvinen uplatnit neprdleně p jejich dhalení. Prvzvatel neručí za pškzení zbží vzniklé při jeh přepravě, pkud Kupující neprdleně tt pškzení neuplatní v suladu s dst a těcht Obchdních pdmínek V případě, že je způsb dpravy smluven na základě zvláštníh pžadavku kupujícíh, nese kupující rizik a případné ddatečné náklady spjené s tímt způsbem dpravy V případě, že je z důvdů na straně Kupujícíh nutn zbží dručvat pakvaně neb jiným způsbem, než byl uveden v bjednávce, je Kupující pvinen uhradit náklady spjené s pakvaným dručváním zbží, resp. náklady spjené s jiným způsbem dručení Veškerá sdělení prdávajícíh mhu být Kupujícímu dručvána na adresu elektrnické pšty uvedenu v jeh uživatelském účtu či uvedenu Kupujícím v bjednávce. 4. Odstupení d kupní smluvy 4.1. Odstupení d kupní smluvy Kupujícím sptřebitelem Pkud je kupní smluva uzavřena pmcí prstředků kmunikace na dálku (v internetvém bchdě), má Kupující-sptřebitel v suladu s 1829 a n. bčanskéh zákníku práv bez uvedení důvdu a bez jakékliv sankce dstupit d smluvy ve lhůtě 14 dní de dne převzetí zbží. V takvém případě Kupující-sptřebitel kntaktuje prdávajícíh a nejlépe písemně prstřednictvím frmuláře pr dstupení d smluvy uvede, že dstupuje d smluvy s uvedením čísla bjednávky, data nákupu a čísla účtu pr vrácení peněz. Lhůta pr dstupení d kupní smluvy se pvažuje za zachvanu, pkud Kupující v jejím průběhu dešle prdávajícímu známení, že d smluvy dstupuje.

6 Prvzvatel rzšiřuje Kupujícímu sptřebiteli nárk na dstupení d kupní smluvy uzavřené pmcí prstředků kmunikace na dálku (v internetvém bchdě na 90 dnů d převzetí zbží, a t bez udání důvdu a bez sankcí, avšak p uplynutí záknné lhůty dle předchzíh dstavce d převzetí zbží puze pkud Kupující splní následující pdmínky: a) Zbží je kmpletní a v nepškzeném půvdním balu b) Zbží je prkazatelně nepužité, pkud je zčásti neb zcela chráněn autrským záknem, či pkud je určen k jednrázvé sptřebě V případě, že Kupující sptřebitel dstupí d kupní smluvy ať už v záknné 14 denní lhůtě či rzšířené 90 denní lhůtě a vrácené zbží není kmpletní, je bez balu neb je prkazatelně pužité či pškzené, má Prvzvatel vůči Kupujícímu nárk na náhradu škdy a je právněn si takt vzniklý nárk na náhradu škdy jednstranně zapčíst na phledávku Kupujícíh vůči Prvzvateli na vrácení kupní ceny. Prvzvatel v takvém případě vrací Kupujícímu jen takt sníženu kupní cenu Kupující bere na vědmí, že dle ustanvení 1837 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, nemůže dstupit d kupní smluvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě ddávky zbží, které byl upraven pdle přání kupujícíh, neb pr jeh sbu, dále v případě ddávky zbží, které pdléhá rychlé zkáze, jakž i zbží, které byl p ddání nenávratně smísen s jiným zbžím, zbží v uzavřeném balu, které kupující z balu vyňal a z hygienických důvdů jej není mžné vrátit, ddávky zvukvé, neb brazvé nahrávky, neb pčítačvéh prgramu, pkud prušil jejich půvdní bal, neb ddávky nvin, peridik, neb časpisů. V statních případech dstupení d kupní smluvy se kupní smluva d pčátku ruší Kupující-sptřebitel v případě využití práva na dstupení d smluvy d 14 dní d převzetí plnění zašle neb předá pdnikateli bez zbytečnéh dkladu, nejpzději d čtrnácti dnů d dstupení d smluvy, zbží, které d něh bdržel, včetně všech jeh sučástí a příslušenství. Zbží musí být prdávajícímu vrácen nepškzené a neptřebené a, je-li t mžné, v půvdním balu Odstupí-li Kupující sptřebitel právněně d kupní smluvy, je Prvzvatel pvinen bez zbytečnéh dkladu, nejpzději d čtrnácti dnů d dstupení d smluvy, vrátit všechny peněžní prstředky včetně nákladů na ddání zbží ve výši dpvídající nejlevnějšímu nabízenému způsbu ddání zbží, a t v zásadě stejným způsbem jak je přijal. Pdnikatel vrátí sptřebiteli přijaté peněžení prstředky jiným způsbem jen tehdy, pkud s tím sptřebitel suhlasil a pkud mu tím nevzniknu další náklady. Kupní cena bude v případě bezhtvstní platby Kupujícímu pukázána na účet uvedený kupujícím v dstupení, jinak na účet, ze kteréh byla platba přijata. V případě platby v htvsti bude kupní cena zaslána pštvní pukázku na adresu Kupujícíh Odstupí-li Kupující d kupní smluvy, Prvzvatel není pvinen vrátit přijaté peněžní prstředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zbží předá neb prkáže, že zbží Prvzvateli deslal. Nárk na úhradu škdy vzniklé na zbží je prdávající právněn jednstranně zapčíst prti nárku kupujícíh na vrácení kupní ceny Odstupí-li Kupující sptřebitel právněně d kupní smluvy, má nárk využít štítek "zpětná zásilka" a neplatit tak pštvné. V případě, že štítek nemá, vrací mu Prvzvatel náklady na pštvné ve výši dpvídající nejlevnějšímu nabízenému způsbu ddání zbží, bvykle částku ve výši 65 Kč. Výše vrácené částky vychází z ceníku České pšty. V případě, že Kupující - sptřebitel dručil zbží sbně, náhrada pštvnéh mu nenáleží. V případě, že Kupující - sptřebitel vrací zbží z jedné bjednávky ve více zásilkách, má nárk na využití jednh štítku, případně je mu vrácen puze jedn pštvné.

7 V případě, kdy zbží nemůže být vrácen pr svu pvahu bvyklu pštvní cestu, má kupující práv na vrácení nákladů puze v hdntě, která dpvídá nákladům na pštvné ve výši dpvídající nejlevnějšímu nabízenému způsbu ddání zbží, bvykle částku ve výši 65 Kč Pr dstupení d smluvy může Kupující využít frmulář pr dstupení d smluvy, který najde na internetvých stránkách Pkud Kupující dstupí d kupní smluvy neprávněně a zašle přest zbží Prvzvateli, nebude zbží přijat, případně bude na náklady Kupujícíh zaslán zpět Je-li splečně se zbžím pskytnut kupujícímu dárek, je darvací smluva mezi prdávajícím a kupujícím uzavřena s rzvazvací pdmínku, že djde-li k dstupení d kupní smluvy kupujícím, pzbývá darvací smluva hledně takvéh dárku účinnsti a kupující je pvinen splu se zbžím prdávajícímu vrátit i pskytnutý dárek Odstupení d kupní smluvy Prvzvatelem Prvzvatel dbá na dbru rientaci v blasti trhu s prdávaným srtimentem, přest může výjimečně djít k situacím, kdy nebude schpen bjednané zbží ddat za pdmínek sjednaných v kupní smluvě. Prvzvatel si prt vyhrazuje práv v takvých případech dstupit d kupní smluvy Prvzvatel i kupující mají práv dstupit d kupní smluvy též tehdy, dšl-li k výrazným změnám cen ddavatele bjednanéh zbží, dšl-li k výrazným změnám cen přepravy zbží a Kupující neakceptval příslušnu změnu kupní smluvy, tj. zvýšení ceny zbží či zvýšení nákladů na přepravu D dby převzetí zbží Kupujícím je prdávající právněn d kupní smluvy dstupit kdykliv. V takvém případě vrátí prdávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečnéh dkladu, a t bezhtvstně na účet určený kupujícím Pkud Prvzvatel dstupí d kupní smluvy, je pvinen tm neprdleně infrmvat Kupujícíh em na adresu uvedenu Kupujícím při vytvření bjednávky. Dále je pvinen vrátit Kupujícímu plnu kupní cenu zbží, pkud již tat byla uhrazena Kupující bere na vědmí, že prdávající je právněn dstupit d kupní smluvy, djde-li mu bjednávka d kupujícíh, který v některém z předchzích závazkvých vztahů s prdávajícím prušil jakukliv svu pvinnst pdstatným způsbem. Prušení předchzíh závazkvéh vztahu pdstatným způsbem se pvažuje pr účely dstupení d smluvy za chvání ve smyslu ust dst. 2 bčanskéh zákníku. 5. Práva z vadnéh plnění 5.1. Práva a pvinnsti smluvních stran hledně práv z vadnéh plnění se řídí příslušnými becně závaznými předpisy (zejména ustanveními 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 bčanskéh zákníku) Kupující je právněn uplatnit práv z vady, která se vyskytne u sptřebníh zbží v záknem stanvené dbě, tj. dvaceti čtyř měsíců d převzetí. Je-li na prdávané věci, na jejím balu, v návdu připjenému k věci neb v suladu s jinými právními předpisy uvedena dba, p kteru lze věc pužít, pužijí se záknná ustanvení záruce za jakst Prdávající dpvídá Kupujícímu, že zbží při převzetí nemá vady. Zejména prdávající dpvídá Kupujícímu, že v dbě, kdy Kupující zbží převzal:

8 má zbží vlastnsti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takvé vlastnsti, které prdávající neb výrbce ppsal neb které kupující čekával s hledem na pvahu zbží a na základě reklamy jimi prváděné, se zbží hdí k účelu, který pr jeh pužití prdávající uvádí neb ke kterému se zbží tht druhu bvykle pužívá, zbží dpvídá jakstí neb prvedením smluvenému vzrku neb předlze, bylali jakst neb prvedení určen pdle smluvenéh vzrku neb předlhy, je zbží v dpvídajícím mnžství, míře neb hmtnsti a zbží vyhvuje pžadavkům právních předpisů Prjeví-li se vada v průběhu šesti měsíců d převzetí, má se za t, že zbží byl vadné již při převzetí Práva z vadnéh plnění uplatňuje Kupující u prdávajícíh na adrese jeh prvzvny, v níž je přijetí reklamace mžné, případně i v sídle neb místě pdnikání. Za kamžik uplatnění reklamace se pvažuje kamžik, kdy prdávající bdržel d Kupujícíh reklamvané zbží Při uplatnění práva z vadnéh plnění je Kupující pvinen prkázat uzavření kupní smluvy, Prvzvatel dpručuje za tímt účelem předlžit zejména dklad nákupu fakturu, neb záruční list. Kupující má pvinnst vytknut prdávajícímu vadu, tedy ddat ppis vady zbží, kvůli které jej reklamuje Práv z vadnéh plnění Kupujícímu nenáleží, pkud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, aneb pkud Kupující vadu sám způsbil Prdávající neb jím pvěřený pracvník rzhdne reklamaci ihned, ve slžitých případech d tří pracvních dnů. D tét lhůty se nezapčítává dba přiměřená pdle druhu výrbku či služby ptřebná k dbrnému psuzení vady. Reklamace včetně dstranění vady bude prdávajícím vyřízena bez zbytečnéh dkladu, nejpzději d 30 dnů de dne uplatnění reklamace, pkud se prdávající s Kupujícím nedhdne na delší lhůtě Jestliže Prvzvatel reklamaci nedmítne, vystaví Kupujícímu ptvrzení přijetí reklamace, která bude bsahvat mim identifikaci Prvzvatele a Kupujícíh, c je bsahem reklamace dle kupujícíh a jaký způsb vyřízení reklamace kupující pžaduje, datum a míst přijetí reklamace, lhůtu, ve které bude přibližně reklamace vyřízena, a pdpis pracvníka Prvzvatele. Kupující ptvrdí Prvzvateli, že ptvrzení přijetí reklamace bdržel Je-li reklamace uznána za právněnu, má Kupující práv na úhradu účelně vynalžených nákladů spjených s uplatněním svéh práva O tm, že byla reklamace vyřízena a jakým způsbem je Prvzvatel pvinen kupujícíh infrmvat, a t na adresu, kteru uvedl při reklamaci neb prstřednictvím jinéh kntaktníh údaje, dle kteréh bude mžn Kupujícíh upzrnit na vyřízení reklamace. Prvzvatel v tmt známení uvede lhůtu pr vyzvednutí reklamvanéh zbží V případě, že si Kupující nevyzvedne ve lhůtě stanvené Prvzvatelem reklamvané zbží, je Prvzvatel právněn účtvat si přiměřené skladné či zbží svépmcně prdat na účet Kupujícíh. O tmt pstupu musí Prvzvatel Kupujícíh předem upzrnit a pskytnut mu přiměřenu ddatečnu lhůtu k převzetí zbží. 6. Ochrana sbních údajů 6.1. Kupující suhlasí se zpracváním svých sbních údajů, jimiž se rzumí jmén a příjmení, adresa bydliště, identifikační čísl, daňvé identifikační čísl, adresa elektrnické pšty, čísl účtu a telefnní čísl a uděluje suhlas se shrmažďváním a zpracváním svých sbních údajů Prvzvatelem.

9 6.2. Nakládání s sbními údaji kupujících pdléhá úpravě zákna 101/2000 Sb. chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění pzdějších nvelizací Kupující suhlasí se zpracváním sbních údajů prdávajícím, a t pr účely realizace práv a pvinnstí z kupní smluvy a pr účely vedení uživatelskéh účtu. Nezvlí-li kupující jinu mžnst, suhlasí se zpracváním sbních údajů prdávajícím také pr účely zasílání infrmací a bchdních sdělení kupujícímu. Suhlas se zpracváním sbních údajů Kupující uděluje dbrvlně a může jej kdykli bezplatně pmcí dkazu uvedenéh na knci bchdníh sdělení dvlat. Suhlas se zpracváním sbních údajů v celém rzsahu dle tht článku není pdmínku, která by sama sbě znemžňvala uzavření kupní smluvy Kupující bere na vědmí, že je pvinen své sbní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při bjednávce prvedené z webvéh rzhraní bchdu) uvádět správně a pravdivě a že je pvinen bez zbytečnéh dkladu infrmvat prdávajícíh změně ve svých sbních údajích Osbní údaje budu zpracvávány p dbu neurčitu. Osbní údaje budu zpracvávány v elektrnické pdbě autmatizvaným způsbem neb v tištěné pdbě neautmatizvaným způsbem Kupující ptvrzuje, že pskytnuté sbní údaje jsu přesné a že byl pučen tm, že se jedná dbrvlné pskytnutí sbních údajů V případě, že by se kupující dmníval, že prdávající neb zpracvatel prvádí zpracvání jeh sbních údajů, které je v rzpru s chranu sukrméh a sbníh živta Kupujícíh neb v rzpru se záknem, zejména jsu-li sbní údaje nepřesné s hledem na účel jejich zpracvání, může: pžádat prdávajícíh neb zpracvatele vysvětlení, pžadvat, aby prdávající neb zpracvatel dstranil takt vzniklý stav Pžádá-li kupující infrmaci zpracvání svých sbních údajů, je mu prdávající pvinen tut infrmaci předat. Prdávající má práv za pskytnutí infrmace pdle předchzí věty pžadvat přiměřenu úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na pskytnutí infrmace Kupující suhlasí se zasíláním infrmací suvisejících se zbžím, službami neb pdnikem prdávajícíh na elektrnicku adresu Kupujícíh a dále suhlasí se zasíláním bchdních sdělení prdávajícím na elektrnicku adresu Kupujícíh Kupující suhlasí s ukládáním tzv. ckies na jeh pčítač. V případě, že je nákup na webvé stránce mžné prvést a závazky prdávajícíh z kupní smluvy plnit, aniž by dcházel k ukládání tzv. ckies na pčítač Kupujícíh, může Kupující suhlas pdle předchzí věty kdykliv dvlat. Žádná z ckie pužitá na nesbírá a nebsahuje infrmace, jež mají pvahu sbních údajů Kupujícíh a neumžňuje tedy jakkliv identifikvat knkrétní sbu. V rámci nastavení prhlížečů Kupující může jedntlivé ckie ručně mazat, blkvat či zcela zakázat jejich pužití, lze je také blkvat neb pvlit jen pr jedntlivé internetvé stránky. Kupující má kdykli mžnst jednduše a bezplatně zakázat zpracvávání ckies na stránkách a t prstřednictvím nastavení webvéh prhlížeče Kupujícíh. 7. Závěrečná ustanvení 7.1. Prvzvatel je právněn k činnstem suvisejícím s prvzem internetvéh bchdu na základě živnstenských právnění Uzavřené kupní smluvy jsu archivvány Prvzvatelem v elektrnické pdbě a nejsu přístupné. Jazykem kmunikace mezi Prvzvatelem a kupujícím a jazykem kupní smluvy je český jazyk.

10 7.3. V případě, že by některé ustanvení těcht Obchdních pdmínek byl z jakýchkliv důvdů neplatné neb neúčinné, nezpůsbuje tat skutečnst neplatnst neb neúčinnst statních částí Obchdních pdmínek neb kupní smluvy Znění Obchdních pdmínek může Prvzvatel měnit či dplňvat, změněné Obchdní pdmínky jsu účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a pvinnsti Prvzvatele a Kupujícíh vzniklá přede dnem nabytí účinnsti nvéh znění Obchdních pdmínek nejsu změnu VOP dtčena Pkud vztah zalžený kupní smluvu bsahuje mezinárdní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pkud by byly Obchdní pdmínky v rzpru se záknem, řídí se vztah mezi Kupujícím a Prvzvatelem záknem Prvzvatel nenese dpvědnst za jakékli ztráty, zranění neb pškzení majetku, ať už přímé neb nepřímé, způsbené vadu ddanéh zbží, pkud tat ztráta, zranění neb pškzení majetku nevznikl nedbalstí, pmenutím neb úmyslem na straně Prvzvatele.

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Tilab Invest s.r.o. se sídlem Vnitřní 439/4, 602 00, Brno identifikační číslo: 027 97 526 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod LUIZ (dále jen Internetový obchod ) 1.1.1. Internetový obchod LUIZ, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Obchodní podmínky a Reklamační řád

Obchodní podmínky a Reklamační řád Obchodní podmínky a Reklamační řád Společnost 1) Identifikace provozovatele prodejního místa: 4stones, s.r.o. provozovatel webu Poradci-sobě.cz Ke Školce 1319F 252 19 Rudná IČ:29002303 DIČ: CZ-29002303

Více

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více