1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )"

Transkript

1 Obchdní pdmínky 1. Úvdní Ustanvení 1.1. Internetvý bchd SPEEMSY (dále jen Internetvý bchd ) Internetvý bchd SPEEMSY, který prdává zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na adrese prvzuje jak prdávající na základě živnstenskéh právnění Tmáš Mejzlík, IČ: , na adrese: Brvá 494/14, Brn Sběšice, zapsán d živnstenskéh rejstříku vedenéh Magistrátem města Brna, (dále také jak prdávající neb Prvzvatel ), bankvní spjení: Fi banka a.s., č. účtu: / Obchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran vzniklé v suvislsti neb na základě kupní smluvy (dále jen "kupní smluva") uzavírané mezi prdávajícím a jinu fyzicku sbu prstřednictvím internetvéh bchdu prdávajícíh Kupující Kupující - sptřebitel - je sba, která při uzavírání a plnění smluvy nejedná v rámci své bchdní neb jiné pdnikatelské činnsti. Je t fyzická či právnická sba, která nakupuje zbží za jiným účelem než pr pdnikání s tímt zbžím. (Dále jen Kupující sptřebitel neb Kupující.) Právní vztahy prdávajícíh s Kupujícím - sptřebitelem výslvně neupravené těmit všebecnými bchdními pdmínkami (dále jen VOP neb Obchdní pdmínky ) se řídí příslušnými ustanveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, zákna č. 634/1992 Sb., chraně sptřebitele, jakž i předpisy suvisejícími, vše ve znění pzdějších nvelizací Kupujícím pdnikatelem se rzumí sba, která není sptřebitelem, která samstatně vyknává na vlastní účet a dpvědnst výdělečnu činnst živnstenským neb jiným způsbem se záměrem činit tak sustavně za účelem dsažení zisku, ppřípadě se za pdnikatele pvažuje také každá sba, která uzavírá smluvy suvisející s vlastní bchdní, výrbní neb bdbnu činnstí či při samstatném výknu svéh pvlání, ppřípadě sba, která jedná jménem neb na účet pdnikatele (Dále jen Kupující pdnikatel.) 1.3. Všebecné bchdní pdmínky Tyt Obchdní pdmínky jsu nedílnu sučástí kupní smluvy uzavřené mezi Prvzvatelem a Kupujícím, upravují vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran vyplývající z kupní smluvy Uzavřením kupní smluvy Kupující prkazuje svůj suhlas s Obchdními pdmínkami v jejich plném a nezkráceném znění Pkud není v kupní smluvě neb v jejích přílhách výslvně uveden dchylné ujednání neb platnst některých ustanvení těcht Obchdních pdmínek není kupní smluvu neb jiným výslvným ujednáním mezi Prvzvatelem a Kupujícím vylučena neb

2 jinak mdifikvána, platí v statním pr vzájemné vztahy smluvních stran tyt Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky se nevztahují na případy, kdy sba, která má v úmyslu nakupit zbží d prdávajícíh, je Kupujícím - pdnikatelem. Na tyt bchdní případy se vztahuje becná záknná úprava pr kupní smluvu Definice a výklad pjmů Kupní smluva - kupní smluva uzavřená v elektrnické pdbě mezi Prvzvatelem jak prdávajícím a Kupujícím prstřednictvím internetvéh bchdu prdávajícíh Obchdní pdmínky tvří nedílnu sučást kupní smluvy Internetvý bchd - n-line systém prvzvaný na internetu, který umžňuje uzavírat kupní smluvy mezi Prvzvatelem a Kupujícím za pužití kmunikace na dálku, tzv. Distančně. Internetvý bchd je prvzván na webvé stránce umístěné na internetvé adrese Zbží - mvité věci ppř. sftware prdávaný prstřednictvím internetvéh bchdu. 2. Nabídka zbží, bjednávka, uzavření kupní smluvy, způsb dpravy a platby 2.1. Nabídka zbží Nabídku zbží se rzumí vybrané zbží nabízené prstřednictvím internetvých stránek na serveru speemsy.cz. Nabídka zbží se nepvažuje za návrh ddat zbží ve smyslu ust dst. 2 bčanskéh zákníku, nabídka zbží je infrmativníh charakteru a prdávající není pvinen uzavřít kupní smluvu hledně tht zbží Objednávka Objednávku může Kupující vytvřit pmcí frmuláře na internetvých stránkách Internetvéh bchdu Při vytvření bjednávky pmcí frmuláře na internetvých stránkách Internetvéh bchdu kupující nejprve vybere zbží, které má zájem. P zvlení pžadvanéh mnžství, způsbu dpravy (viz čl těcht Obchdních pdmínek) a způsbu platby (viz čl tamtéž) kupující ptvrdí svu bjednávku, čímž pdá závazný návrh na uzavření kupní smluvy mezi Kupujícím a Prvzvatelem Uzavření kupní smluvy Prvzvatel se zavazuje přijmut návrh kupní smluvy Kupujícíh, pkud tent návrh není v rzpru s Obchdními pdmínkami. Prvzvatel ptvrdí přijetí návrhu em na vu adresu Kupujícíh.

3 Smluvní vztah mezi Prvzvatelem a Kupujícím vzniká dručením přijetí Objednávky (tzv. akceptací), jež je Prvzvatelem zaslán Kupujícímu na adresu elektrnické pšty, kteru uvedl v Objednávce Náklady vzniklé Kupujícímu při pužití kmunikačních prstředků na dálku v suvislsti s uzavřením kupní smluvy (náklady na internetvé připjení, náklady na telefnní hvry) si hradí Kupující sám Způsb dpravy Není-li v Kupní smluvě sjednán jinak, způsb ddání zbží z Kupní smluvy určuje Prdávající. V případě, že je způsb dpravy smluven na základě pžadavku Kupujícíh, nese Kupující rizik s takvým způsbem dpravy spjené, včetně případných ddatečných nákladů na zvlený způsb dpravy Prvzvatel se zavazuje infrmvat Kupujícíh deslání zbží, a t em na adresu zadanu Kupujícím při vytvření bjednávky Psláním bjednanéh zbží se rzumí jeh deslání na adresu uvedenu Kupujícím při vytvření bjednávky. Prvzvatel si vyhrazuje práv připčíst náklady na pslání zbží k ceně bjednávky pdle aktuálníh ceníku V případě zasílání zbží d zahraničí si Prvzvatel vyhrazuje práv připčíst ke standardní ceně dpravy dle aktuálníh ceníku ddatečné náklady za dpravu d zahraničí Způsb platby Prvzvatel nabízí na výběr ze 3 způsbů platby: dbírku při převzetí, bankvním převdem, platební kartu p internetu Platbu dbírku se rzumí platba bjednávky při jejím převzetí d dručvatele. Prvzvatel si vyhrazuje práv připčíst náklady na vyřízení dbírky k ceně bjednávky pdle aktuálníh ceníku Pkud Kupující zvlí jak způsb platby bankvní převd, uhradí cenu bjednávky před jejím vyřízením na bankvní účet Prvzvatele. Pr c nejrychlejší vyřízení bjednávky dpručuje Prvzvatel uhradit platbu pd variabilním symblem, kterým je čísl bjednávky a který Kupující získá při dknčení bjednávky. V případě platby za zbží frmu bankvníh převdu se pvažuje kupní cena za uhrazenu dnem, kdy dšl k připsání příslušné částky na účet prdávajícíh Při vlbě platby platební kartu p internetu bude Kupující p dknčení bjednávky přesměrván na platební server třetí strany, kde vyplní ptřebné platební údaje. P věření jejich platnsti bude bjednávka ptvrzena a částka ve výši kupní ceny dečtena z účtu Kupujícíh Veškeré změny a změny cen na internetvém bchdě jsu vyhrazeny. Nabídka (včetně akčníh zbží, výprdeje a letákvých akcí) platí d vyprdání zásb, přičemž pčet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně p určenu dbu. Cena je platná v dbě bjednání Prdávající není plátcem DPH, prt veškeré ceny nabízenéh zbží a služeb (např. dprava) jsu uvedeny v knečné výši.

4 2.6. Práva a pvinnsti vyplývající z uzavření kupní smluvy Prvzvatel je pvinen ddat kupujícímu bjednané zbží za sjednanu cenu a kupující je pvinen zbží převzít a kupní cenu uhradit V případě prušení pdmínek kupní smluvy a Obchdních pdmínek Kupujícím si prvzvatel vyhrazuje práv dstupit d kupní smluvy. Dále pak je pvinnstí Kupujícíh v takvém případě uhradit Prvzvateli veškeré náklady spjené s jeh bjednávku, zejména pak náklady na zaslání zbží, pkud jej nepřevezme Kupující je pvinen zejména při bjednávání zbží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pr uzavření kupní smluvy uvedené Kupujícím jsu prdávajícím pvažvány za správné Kupující nabývá vlastnictví ke zbží zaplacením celé kupní ceny zbží Prdávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kdexy chvání ve smyslu ustanvení 1826 dst. 1 písm. e) bčanskéh zákníku Mimsudní vyřizvání stížnstí sptřebitelů zajišťuje prdávající prstřednictvím elektrnické adresy: Infrmaci vyřízení stížnsti kupujícíh zašle prdávající na elektrnicku adresu kupujícíh Prdávající je právněn k prdeji zbží na základě živnstenskéh právnění. Živnstensku kntrlu prvádí v rámci své půsbnsti příslušný živnstenský úřad. Dzr nad blastí chrany sbních údajů vyknává Úřad pr chranu sbních údajů. Česká bchdní inspekce vyknává ve vymezeném rzsahu mim jiné dzr nad ddržváním zákna č. 634/1992 Sb., chraně sptřebitele, ve znění pzdějších předpisů Kupující tímt přebírá na sebe nebezpečí změny klnstí ve smyslu 1765 dst. 2 bčanskéh zákníku Slevvé kupny a vuchery Prvzvatel pskytuje různé druhy slev na nabízené zbží také frmu slevvých kupnů a vucherů, které nejčastěji bsahují slevvé kódy Slevvé kupny a vuchery není mžné uplatňvat na již zlevněné zbží Slevvé kódy není mžné uplatňvat pakvaně, pkud t není na slevvém kupnu neb vucheru výslvně uveden Slevvé kupny a vuchery nelze vzájemně kmbinvat ani pužívat sučasně pkud t není na slevvém kupnu neb vucheru výslvně uveden V případě, že sleva neb slevvý kupón bude uplatněn v rzpru s pravidly dané slevy, slevvéh kupónu neb vucheru, má prvzvatel práv takvé uplatnění slevy neb slevvéh kupónu neb vucheru dmítnut. V takvém případě je uživatel infrmván a bude mu nabídnuta mžnst vyřídit bjednávku bez tét slevy. V případě, že vzniknu při výkladu pravidel slevy či slevvéh kupónu nejasnsti, platí jejich výklad stanvený prvzvatelem. 3. Ddání zbží 3.1. Ddací lhůta

5 Ddací lhůta, pkud je u zbží uvedena, má puze infrmativní charakter a není pr Prvzvatele závazná Prvzvatel se zavazuje Kupujícímu zbží v nejbližším mžném termínu deslat Prvzvatel nenese dpvědnst za škdy způsbené zpžděním deslání neb dručení zbží z jakéhkli důvdu Přeprava, dručení a převzetí zbží V suladu s čl je Kupující pvinen převzít dručené zbží. V případě nepřevzetí zbží je tt pvažván za prušení smluvních Obchdních pdmínek Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické práv ke kupvanému zbží jeh převzetím. Okamžikem převzetí zbží také na Kupujícíh přechází nebezpečí škdy na zbží Sučástí zásilky je záruční list Prdávající je zavázán přilžit fakturu (prdejní dklad) k příslušné ddávce zbží. Pkud tak neučiní, pšle fakturu nejpzději d 3 dnů na Kupujícíh Při převzetí zbží d přepravce je Kupující pvinen zkntrlvat neprušenst balů zbží a v případě jakýchkliv závad tt neprdleně známit přepravci. V případě shledání prušení balu svědčícíh neprávněném vniknutí d zásilky se dpručuje kupujícímu zásilku d přepravce nepřevzít a vyplnit záznam pškzení zásilky. Pdpisem ddacíh listu Kupující stvrzuje, že bal zásilky bsahující zbží byl neprušen Reklamace mechanickéh pškzení výrbku, nedpvídajícíh zbží apd., které nebyl patrné při převzetí zásilky d přepravce, je Kupující pvinen uplatnit neprdleně p jejich dhalení. Prvzvatel neručí za pškzení zbží vzniklé při jeh přepravě, pkud Kupující neprdleně tt pškzení neuplatní v suladu s dst a těcht Obchdních pdmínek V případě, že je způsb dpravy smluven na základě zvláštníh pžadavku kupujícíh, nese kupující rizik a případné ddatečné náklady spjené s tímt způsbem dpravy V případě, že je z důvdů na straně Kupujícíh nutn zbží dručvat pakvaně neb jiným způsbem, než byl uveden v bjednávce, je Kupující pvinen uhradit náklady spjené s pakvaným dručváním zbží, resp. náklady spjené s jiným způsbem dručení Veškerá sdělení prdávajícíh mhu být Kupujícímu dručvána na adresu elektrnické pšty uvedenu v jeh uživatelském účtu či uvedenu Kupujícím v bjednávce. 4. Odstupení d kupní smluvy 4.1. Odstupení d kupní smluvy Kupujícím sptřebitelem Pkud je kupní smluva uzavřena pmcí prstředků kmunikace na dálku (v internetvém bchdě), má Kupující-sptřebitel v suladu s 1829 a n. bčanskéh zákníku práv bez uvedení důvdu a bez jakékliv sankce dstupit d smluvy ve lhůtě 14 dní de dne převzetí zbží. V takvém případě Kupující-sptřebitel kntaktuje prdávajícíh a nejlépe písemně prstřednictvím frmuláře pr dstupení d smluvy uvede, že dstupuje d smluvy s uvedením čísla bjednávky, data nákupu a čísla účtu pr vrácení peněz. Lhůta pr dstupení d kupní smluvy se pvažuje za zachvanu, pkud Kupující v jejím průběhu dešle prdávajícímu známení, že d smluvy dstupuje.

6 Prvzvatel rzšiřuje Kupujícímu sptřebiteli nárk na dstupení d kupní smluvy uzavřené pmcí prstředků kmunikace na dálku (v internetvém bchdě na 90 dnů d převzetí zbží, a t bez udání důvdu a bez sankcí, avšak p uplynutí záknné lhůty dle předchzíh dstavce d převzetí zbží puze pkud Kupující splní následující pdmínky: a) Zbží je kmpletní a v nepškzeném půvdním balu b) Zbží je prkazatelně nepužité, pkud je zčásti neb zcela chráněn autrským záknem, či pkud je určen k jednrázvé sptřebě V případě, že Kupující sptřebitel dstupí d kupní smluvy ať už v záknné 14 denní lhůtě či rzšířené 90 denní lhůtě a vrácené zbží není kmpletní, je bez balu neb je prkazatelně pužité či pškzené, má Prvzvatel vůči Kupujícímu nárk na náhradu škdy a je právněn si takt vzniklý nárk na náhradu škdy jednstranně zapčíst na phledávku Kupujícíh vůči Prvzvateli na vrácení kupní ceny. Prvzvatel v takvém případě vrací Kupujícímu jen takt sníženu kupní cenu Kupující bere na vědmí, že dle ustanvení 1837 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, nemůže dstupit d kupní smluvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě ddávky zbží, které byl upraven pdle přání kupujícíh, neb pr jeh sbu, dále v případě ddávky zbží, které pdléhá rychlé zkáze, jakž i zbží, které byl p ddání nenávratně smísen s jiným zbžím, zbží v uzavřeném balu, které kupující z balu vyňal a z hygienických důvdů jej není mžné vrátit, ddávky zvukvé, neb brazvé nahrávky, neb pčítačvéh prgramu, pkud prušil jejich půvdní bal, neb ddávky nvin, peridik, neb časpisů. V statních případech dstupení d kupní smluvy se kupní smluva d pčátku ruší Kupující-sptřebitel v případě využití práva na dstupení d smluvy d 14 dní d převzetí plnění zašle neb předá pdnikateli bez zbytečnéh dkladu, nejpzději d čtrnácti dnů d dstupení d smluvy, zbží, které d něh bdržel, včetně všech jeh sučástí a příslušenství. Zbží musí být prdávajícímu vrácen nepškzené a neptřebené a, je-li t mžné, v půvdním balu Odstupí-li Kupující sptřebitel právněně d kupní smluvy, je Prvzvatel pvinen bez zbytečnéh dkladu, nejpzději d čtrnácti dnů d dstupení d smluvy, vrátit všechny peněžní prstředky včetně nákladů na ddání zbží ve výši dpvídající nejlevnějšímu nabízenému způsbu ddání zbží, a t v zásadě stejným způsbem jak je přijal. Pdnikatel vrátí sptřebiteli přijaté peněžení prstředky jiným způsbem jen tehdy, pkud s tím sptřebitel suhlasil a pkud mu tím nevzniknu další náklady. Kupní cena bude v případě bezhtvstní platby Kupujícímu pukázána na účet uvedený kupujícím v dstupení, jinak na účet, ze kteréh byla platba přijata. V případě platby v htvsti bude kupní cena zaslána pštvní pukázku na adresu Kupujícíh Odstupí-li Kupující d kupní smluvy, Prvzvatel není pvinen vrátit přijaté peněžní prstředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zbží předá neb prkáže, že zbží Prvzvateli deslal. Nárk na úhradu škdy vzniklé na zbží je prdávající právněn jednstranně zapčíst prti nárku kupujícíh na vrácení kupní ceny Odstupí-li Kupující sptřebitel právněně d kupní smluvy, má nárk využít štítek "zpětná zásilka" a neplatit tak pštvné. V případě, že štítek nemá, vrací mu Prvzvatel náklady na pštvné ve výši dpvídající nejlevnějšímu nabízenému způsbu ddání zbží, bvykle částku ve výši 65 Kč. Výše vrácené částky vychází z ceníku České pšty. V případě, že Kupující - sptřebitel dručil zbží sbně, náhrada pštvnéh mu nenáleží. V případě, že Kupující - sptřebitel vrací zbží z jedné bjednávky ve více zásilkách, má nárk na využití jednh štítku, případně je mu vrácen puze jedn pštvné.

7 V případě, kdy zbží nemůže být vrácen pr svu pvahu bvyklu pštvní cestu, má kupující práv na vrácení nákladů puze v hdntě, která dpvídá nákladům na pštvné ve výši dpvídající nejlevnějšímu nabízenému způsbu ddání zbží, bvykle částku ve výši 65 Kč Pr dstupení d smluvy může Kupující využít frmulář pr dstupení d smluvy, který najde na internetvých stránkách Pkud Kupující dstupí d kupní smluvy neprávněně a zašle přest zbží Prvzvateli, nebude zbží přijat, případně bude na náklady Kupujícíh zaslán zpět Je-li splečně se zbžím pskytnut kupujícímu dárek, je darvací smluva mezi prdávajícím a kupujícím uzavřena s rzvazvací pdmínku, že djde-li k dstupení d kupní smluvy kupujícím, pzbývá darvací smluva hledně takvéh dárku účinnsti a kupující je pvinen splu se zbžím prdávajícímu vrátit i pskytnutý dárek Odstupení d kupní smluvy Prvzvatelem Prvzvatel dbá na dbru rientaci v blasti trhu s prdávaným srtimentem, přest může výjimečně djít k situacím, kdy nebude schpen bjednané zbží ddat za pdmínek sjednaných v kupní smluvě. Prvzvatel si prt vyhrazuje práv v takvých případech dstupit d kupní smluvy Prvzvatel i kupující mají práv dstupit d kupní smluvy též tehdy, dšl-li k výrazným změnám cen ddavatele bjednanéh zbží, dšl-li k výrazným změnám cen přepravy zbží a Kupující neakceptval příslušnu změnu kupní smluvy, tj. zvýšení ceny zbží či zvýšení nákladů na přepravu D dby převzetí zbží Kupujícím je prdávající právněn d kupní smluvy dstupit kdykliv. V takvém případě vrátí prdávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečnéh dkladu, a t bezhtvstně na účet určený kupujícím Pkud Prvzvatel dstupí d kupní smluvy, je pvinen tm neprdleně infrmvat Kupujícíh em na adresu uvedenu Kupujícím při vytvření bjednávky. Dále je pvinen vrátit Kupujícímu plnu kupní cenu zbží, pkud již tat byla uhrazena Kupující bere na vědmí, že prdávající je právněn dstupit d kupní smluvy, djde-li mu bjednávka d kupujícíh, který v některém z předchzích závazkvých vztahů s prdávajícím prušil jakukliv svu pvinnst pdstatným způsbem. Prušení předchzíh závazkvéh vztahu pdstatným způsbem se pvažuje pr účely dstupení d smluvy za chvání ve smyslu ust dst. 2 bčanskéh zákníku. 5. Práva z vadnéh plnění 5.1. Práva a pvinnsti smluvních stran hledně práv z vadnéh plnění se řídí příslušnými becně závaznými předpisy (zejména ustanveními 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 bčanskéh zákníku) Kupující je právněn uplatnit práv z vady, která se vyskytne u sptřebníh zbží v záknem stanvené dbě, tj. dvaceti čtyř měsíců d převzetí. Je-li na prdávané věci, na jejím balu, v návdu připjenému k věci neb v suladu s jinými právními předpisy uvedena dba, p kteru lze věc pužít, pužijí se záknná ustanvení záruce za jakst Prdávající dpvídá Kupujícímu, že zbží při převzetí nemá vady. Zejména prdávající dpvídá Kupujícímu, že v dbě, kdy Kupující zbží převzal:

8 má zbží vlastnsti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takvé vlastnsti, které prdávající neb výrbce ppsal neb které kupující čekával s hledem na pvahu zbží a na základě reklamy jimi prváděné, se zbží hdí k účelu, který pr jeh pužití prdávající uvádí neb ke kterému se zbží tht druhu bvykle pužívá, zbží dpvídá jakstí neb prvedením smluvenému vzrku neb předlze, bylali jakst neb prvedení určen pdle smluvenéh vzrku neb předlhy, je zbží v dpvídajícím mnžství, míře neb hmtnsti a zbží vyhvuje pžadavkům právních předpisů Prjeví-li se vada v průběhu šesti měsíců d převzetí, má se za t, že zbží byl vadné již při převzetí Práva z vadnéh plnění uplatňuje Kupující u prdávajícíh na adrese jeh prvzvny, v níž je přijetí reklamace mžné, případně i v sídle neb místě pdnikání. Za kamžik uplatnění reklamace se pvažuje kamžik, kdy prdávající bdržel d Kupujícíh reklamvané zbží Při uplatnění práva z vadnéh plnění je Kupující pvinen prkázat uzavření kupní smluvy, Prvzvatel dpručuje za tímt účelem předlžit zejména dklad nákupu fakturu, neb záruční list. Kupující má pvinnst vytknut prdávajícímu vadu, tedy ddat ppis vady zbží, kvůli které jej reklamuje Práv z vadnéh plnění Kupujícímu nenáleží, pkud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, aneb pkud Kupující vadu sám způsbil Prdávající neb jím pvěřený pracvník rzhdne reklamaci ihned, ve slžitých případech d tří pracvních dnů. D tét lhůty se nezapčítává dba přiměřená pdle druhu výrbku či služby ptřebná k dbrnému psuzení vady. Reklamace včetně dstranění vady bude prdávajícím vyřízena bez zbytečnéh dkladu, nejpzději d 30 dnů de dne uplatnění reklamace, pkud se prdávající s Kupujícím nedhdne na delší lhůtě Jestliže Prvzvatel reklamaci nedmítne, vystaví Kupujícímu ptvrzení přijetí reklamace, která bude bsahvat mim identifikaci Prvzvatele a Kupujícíh, c je bsahem reklamace dle kupujícíh a jaký způsb vyřízení reklamace kupující pžaduje, datum a míst přijetí reklamace, lhůtu, ve které bude přibližně reklamace vyřízena, a pdpis pracvníka Prvzvatele. Kupující ptvrdí Prvzvateli, že ptvrzení přijetí reklamace bdržel Je-li reklamace uznána za právněnu, má Kupující práv na úhradu účelně vynalžených nákladů spjených s uplatněním svéh práva O tm, že byla reklamace vyřízena a jakým způsbem je Prvzvatel pvinen kupujícíh infrmvat, a t na adresu, kteru uvedl při reklamaci neb prstřednictvím jinéh kntaktníh údaje, dle kteréh bude mžn Kupujícíh upzrnit na vyřízení reklamace. Prvzvatel v tmt známení uvede lhůtu pr vyzvednutí reklamvanéh zbží V případě, že si Kupující nevyzvedne ve lhůtě stanvené Prvzvatelem reklamvané zbží, je Prvzvatel právněn účtvat si přiměřené skladné či zbží svépmcně prdat na účet Kupujícíh. O tmt pstupu musí Prvzvatel Kupujícíh předem upzrnit a pskytnut mu přiměřenu ddatečnu lhůtu k převzetí zbží. 6. Ochrana sbních údajů 6.1. Kupující suhlasí se zpracváním svých sbních údajů, jimiž se rzumí jmén a příjmení, adresa bydliště, identifikační čísl, daňvé identifikační čísl, adresa elektrnické pšty, čísl účtu a telefnní čísl a uděluje suhlas se shrmažďváním a zpracváním svých sbních údajů Prvzvatelem.

9 6.2. Nakládání s sbními údaji kupujících pdléhá úpravě zákna 101/2000 Sb. chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění pzdějších nvelizací Kupující suhlasí se zpracváním sbních údajů prdávajícím, a t pr účely realizace práv a pvinnstí z kupní smluvy a pr účely vedení uživatelskéh účtu. Nezvlí-li kupující jinu mžnst, suhlasí se zpracváním sbních údajů prdávajícím také pr účely zasílání infrmací a bchdních sdělení kupujícímu. Suhlas se zpracváním sbních údajů Kupující uděluje dbrvlně a může jej kdykli bezplatně pmcí dkazu uvedenéh na knci bchdníh sdělení dvlat. Suhlas se zpracváním sbních údajů v celém rzsahu dle tht článku není pdmínku, která by sama sbě znemžňvala uzavření kupní smluvy Kupující bere na vědmí, že je pvinen své sbní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při bjednávce prvedené z webvéh rzhraní bchdu) uvádět správně a pravdivě a že je pvinen bez zbytečnéh dkladu infrmvat prdávajícíh změně ve svých sbních údajích Osbní údaje budu zpracvávány p dbu neurčitu. Osbní údaje budu zpracvávány v elektrnické pdbě autmatizvaným způsbem neb v tištěné pdbě neautmatizvaným způsbem Kupující ptvrzuje, že pskytnuté sbní údaje jsu přesné a že byl pučen tm, že se jedná dbrvlné pskytnutí sbních údajů V případě, že by se kupující dmníval, že prdávající neb zpracvatel prvádí zpracvání jeh sbních údajů, které je v rzpru s chranu sukrméh a sbníh živta Kupujícíh neb v rzpru se záknem, zejména jsu-li sbní údaje nepřesné s hledem na účel jejich zpracvání, může: pžádat prdávajícíh neb zpracvatele vysvětlení, pžadvat, aby prdávající neb zpracvatel dstranil takt vzniklý stav Pžádá-li kupující infrmaci zpracvání svých sbních údajů, je mu prdávající pvinen tut infrmaci předat. Prdávající má práv za pskytnutí infrmace pdle předchzí věty pžadvat přiměřenu úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na pskytnutí infrmace Kupující suhlasí se zasíláním infrmací suvisejících se zbžím, službami neb pdnikem prdávajícíh na elektrnicku adresu Kupujícíh a dále suhlasí se zasíláním bchdních sdělení prdávajícím na elektrnicku adresu Kupujícíh Kupující suhlasí s ukládáním tzv. ckies na jeh pčítač. V případě, že je nákup na webvé stránce mžné prvést a závazky prdávajícíh z kupní smluvy plnit, aniž by dcházel k ukládání tzv. ckies na pčítač Kupujícíh, může Kupující suhlas pdle předchzí věty kdykliv dvlat. Žádná z ckie pužitá na nesbírá a nebsahuje infrmace, jež mají pvahu sbních údajů Kupujícíh a neumžňuje tedy jakkliv identifikvat knkrétní sbu. V rámci nastavení prhlížečů Kupující může jedntlivé ckie ručně mazat, blkvat či zcela zakázat jejich pužití, lze je také blkvat neb pvlit jen pr jedntlivé internetvé stránky. Kupující má kdykli mžnst jednduše a bezplatně zakázat zpracvávání ckies na stránkách a t prstřednictvím nastavení webvéh prhlížeče Kupujícíh. 7. Závěrečná ustanvení 7.1. Prvzvatel je právněn k činnstem suvisejícím s prvzem internetvéh bchdu na základě živnstenských právnění Uzavřené kupní smluvy jsu archivvány Prvzvatelem v elektrnické pdbě a nejsu přístupné. Jazykem kmunikace mezi Prvzvatelem a kupujícím a jazykem kupní smluvy je český jazyk.

10 7.3. V případě, že by některé ustanvení těcht Obchdních pdmínek byl z jakýchkliv důvdů neplatné neb neúčinné, nezpůsbuje tat skutečnst neplatnst neb neúčinnst statních částí Obchdních pdmínek neb kupní smluvy Znění Obchdních pdmínek může Prvzvatel měnit či dplňvat, změněné Obchdní pdmínky jsu účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a pvinnsti Prvzvatele a Kupujícíh vzniklá přede dnem nabytí účinnsti nvéh znění Obchdních pdmínek nejsu změnu VOP dtčena Pkud vztah zalžený kupní smluvu bsahuje mezinárdní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pkud by byly Obchdní pdmínky v rzpru se záknem, řídí se vztah mezi Kupujícím a Prvzvatelem záknem Prvzvatel nenese dpvědnst za jakékli ztráty, zranění neb pškzení majetku, ať už přímé neb nepřímé, způsbené vadu ddanéh zbží, pkud tat ztráta, zranění neb pškzení majetku nevznikl nedbalstí, pmenutím neb úmyslem na straně Prvzvatele.

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat Stránka 1 z 5 Pravidla sutěže Každý bankmat je Equamat I. Přadatel a rganizátr sutěže 1. Sutěž Každý bankmat je Equamat (dále jen sutěž) bude prbíhat prstřednictvím prfilu Equa bank v aplikaci serveru

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

PODPOROVÁNO I EVROPSKÉHO fondu PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Příloha č. 1 Obchodní podmínky - závazný návrh kupní smlouvy

PODPOROVÁNO I EVROPSKÉHO fondu PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Příloha č. 1 Obchodní podmínky - závazný návrh kupní smlouvy m \VSKL0S_._H7SK_YICRAJ - KKAK^\ I. _ KUMSP80HSQQE Investice d vaši buducnsti PDPRVÁN I EVRPSKÉH DU PR REGINÁLNÍ RZVJ Přílha č. 1 bchdní pdmínky - závazný návrh kupní smluvy Smluvní strany Mravskslezský

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

I. Vymezení základních pojmů. II. Uzavření spotřebitelské (kupní) smlouvy. III. Cena

I. Vymezení základních pojmů. II. Uzavření spotřebitelské (kupní) smlouvy. III. Cena Obchdní pdmínky platné pr prdej splečnsti UNISORT s.r.. Libušská 313 142 00 Praha 4 Česká republika IČO : 62959948 DIČ : CZ62959948 Kntaktní e-mail: inf@belis.cz Prvzní dba kanceláře a zákaznická pdpra:

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků

MasterCard Obchodník roku 2015 pravidla hodnocení obchodníků MasterCard Obchdník rku 2015 pravidla hdncení bchdníků 1. POŘADATEL A GENERÁLNÍ PARTNER Generálním partnerem sutěže MasterCard Obchdník rku 2015 (dále jen sutěž) je splečnst MasterCard Eurpe sprl, rganizační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření Všebecné bchdní pdmínky - platné d 1.3.2006 Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více