Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů"

Transkript

1 Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh styku. Z tht důvdu si směrnice 2011/83/EU právech sptřebitelů klade za cíl sjedncení sptřebitelskéh práva především v blastech smluv uzavíraných mim prstry bvyklé k pdnikání (dále jen mim bchdní prstry) a smluv uzavřených pmcí prstředků na dálku (dále jen distanční smluvy). V rámci českéh právníh řádu byla směrnice transpnvána d nvéh bčanskéh zákníku (NOZ) - zákna č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnsti dne , rvněž jí reflektuje i nařízení vlády 363/2013 Sb., vzrvém pučení právu na dstupení d smluv uzavřených distančním způsbem neb mim bchdní prstry a vzrvém frmuláři pr dstupení d těcht smluv. Vzhledem k tmu, že jejím účelem je i mj. psílení právní jistty sptřebitelů v rámci uzavírání přeshraničních smluv, je směrnice zalžena na principu maximální harmnizace, kdy se členské státy musí pevně držet patření vyplývajících ze směrnice. Odchýlit se mhu jen tehdy, pkud t směrnice připuští. V tmt hledu dává směrnice státům mžnst neaplikvat jí na smluvy uzavřené mim bchdní prstry, kdy platba učiněná sptřebitelem nepřevyšuje částku 50 EUR. Česká republika tht práva však nevyužila, tudíž nejsu ve vztahu ke směrnici a zaplacené částce žádná mezení. Kterých smluv se směrnice netýká sciálních službách včetně sciálníh bydlení, péče děti a pdpry rdin a sb, které se trvale neb dčasně nacházejí v nuzvé situaci, a t včetně smluv dluhdbé péči zdravtní péči hazardních hrách (dvážné smluvy) finančních službách vzniku, nabývání či převdu nemvitéh majetku neb práv k němu výstavbě nvých budv, pdstatné přestavbě stávajících budv a nájmu bytvých prstr pr bytné účely náležejících d půsbnsti směrnice Rady 90/314/EHS subrných službách pr cesty, pbyty a zájezdy náležejících d půsbnsti směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2008/122/ES chraně sptřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv dčasném užívání ubytvacíh zařízení a dluhdbých rekreačních prduktech, dalším prdeji a výměně jež jsu pdle právních předpisů členských států uzavírány za spluúčasti státníh úředníka týkající se ddávek ptravin, nápjů neb jinéh zbží určenéh pr běžnu sptřebu v dmácnsti a které bchdník fyzicky dručuje sptřebiteli dmů, d místa jeh bydliště neb na jeh pracviště frmu častých a pravidelných ddávek nvý bčanský zákník definuje tyt smluvy v 1840 g), míst dručení stanvuje ale jak míst které sptřebitel určil službách v blasti přepravy cestujících krmě smluv uzavřených v tét blasti na dálku a krmě ustanvení nepřiměřených pplatcích za pužití prstředku pr placení neb před skrytými náklady CEBRE, Czech Huse, 60 Rue du Trne, B-1050 Brussels, Tel: (BE) neb (CZ), Zalžen CZECHTRADE, Svazem průmyslu a dpravy ČR, Hspdářsku kmru ČR a Knfederací zaměstnavatelských a pdnikatelských svazů ČR, Registrace v Evrpském rejstříku transparentnsti č

2 C vše spadá d půsbnsti směrnice pvinné infrmace, které pskytuje bchdník sptřebiteli před uzavřením distančních smluv či smluv uzavíraných mim bchdní prstry práva a závazky z dstupení d smluvy v případě uzavření distanční smluvy a smluv uzavřených mim bchdní prstry frmální pžadavky na distanční smluvy a smluvy uzavřené mim bchdní prstry smluvy týkající se ddávek vdy, plynu neb elektřiny smluvy týkající se tepla z dálkvéh vytápění smluvy týkající se ddání digitálníh bsahu ddání zbží či služeb pplatky za pužívání způsbu platby přechd rizika kmunikace p telefnu ddatečné platby Jak se směrnice dráží v našem právu Dle směrnice jsu smluvními stranami bchdník a sptřebitel, nvý bčanský zákník však namíst pjmu bchdník užívá pjmu pdnikatel. Smluvy mezi těmit dvěma stranami lze suhrnně nazvat sptřebitelské smluvy. Výše je zmíněn, že se směrnice týká mj. i smluv uzavíraných mim bchdní prstry. T v sbě zahrnuje i smluvy, které jsu uzavřeny v prstru bvyklém pr pdnikatelv pdnikání, pkud djde k uzavření smluvy bezprstředně pté, c pdnikatel slvil sptřebitele mim tyt prstry a smluvy uzavřené během zájezdu rganizvanéh pdnikatelem za účelem prpagace a prdeje zbží či pskytvání služeb. Na rzdíl d směrnice samtnu definici bchdních prstr NOZ nereflektuje. Pr uzavření smluvy na dálku stačí, pkud pdnikatel pužije alespň jeden kmunikační prstředek, který umžňuje uzavřít smluvu bez sučasné fyzické přítmnsti stran. Pdnikatel má pvinnst vydat bezprstředně p uzavření smluvy na dálku neb mim bchdní prstry alespň jedn její vyhtvení. Infrmační pvinnst před uzavřením smluvy Před samtným učiněním závazné nabídky sptřebitelem neb v dstatečném předstihu musí pdnikatel předat písemně infrmace, které jsu rzhdné pr uzavření smluvy (viz tabulka níže). Ústně tak lze činit, jen za suhlasu sptřebitele. V případě smluv uzavřených na dálku neb mim bchdní prstry musí smluva bsahvat i údaje, které byly sděleny sptřebiteli, ještě než dšl k jejímu uzavření. Uzavřená smluva s nimi musí být v suladu. Pkud by jedna ze stran, ppř. bě strany chtěly tyt údaje změnit, lze t jen pd pdmínku výslvnéh ujednání. V případě rzpru těcht infrmací platí výklad pr sptřebitele příznivější. Oprti předchzí úpravě bsažené ve starém bčanském zákníku (zákn č. 40/1964 Sb.) směrnice značně rzšířila pžadavky, které musí pdnikatel sdělit sptřebiteli a t jak v becné rvině sptřebitelských smluv, tak i před uzavřením smluvy na dálku neb mim prstry bvyklé k pdnikání. Veškeré tyt infrmace musí být pskytnuty jasně, srzumitelně a v jazyce, ve kterém se uzavírá smluva. Pkud pdnikatel sptřebiteli nesdělil údaje dalších daních, pplatcích či nákladech (viz tabulka níže) - nemá sptřebitel pvinnst je hradit. Jestliže nastanu jakékli pchybnsti sdělení infrmací, pdnikatel musí prkázat, že tyt infrmace sptřebiteli sdělil. 2

3 OBECNÁ INFORMAČNÍ POVINNOST PRO SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY ( 1811 dst. 2) - ttžnst pdnikatele - ppřípadě kntaktní údaje: Pkud pdnikatel nemůže v rámci telefnní čísl uzavírání smluvy na dálku sdělit adresu pr dručvání elektrnické pšty veškeré infrmace, musí sdělit jiný kntaktní údaj minimálně tyt údaje - cenu zbží neb služby, případně způsb jejíh výpčtu včetně všech daní a pplatků - údaj dbě trvání závazku a pdmínky uknčení závazku, má-li být smluva uzavřena na dbu neurčitu - značení zbží neb služby a ppis jejich hlavních vlastnstí - způsb platby a způsb ddání neb plnění - údaje právech vznikajících z vadnéh plnění, jakž i právech ze záruky a další pdmínky pr uplatňvání těcht práv - údaje funkčnsti digitálníh bsahu, včetně technických chranných patření - údaje sučinnsti digitálníh bsahu s hardwarem a sftwarem, které jsu pdnikateli známy neb u nichž lze rzumně čekávat, že by mu mhly být známy - TATO INFORMAČNÍ POVINNOST SE NEVZTAHUJE NA: BĚŽNÉ TRANSAKCE SMLOUVY O DODÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU POKUD BYL DODÁN NA HMOTNÉM NOSIČI NAVAZUJÍCÍ INFORMAČNÍ POVINNOST V PŘÍPADĚ UZAVÍRÁNÍ SMLUV NA DÁLKU Pkud pdnikatel nemůže v rámci uzavírání smluvy na dálku sdělit veškeré infrmace, musí sdělit minimálně tyt údaje NEBO MIMO PROSTORY OBVYKLÉ K PODNIKÁNÍ ( 1820 dst. 2) - údaj případné pvinnsti zaplatit zálhu neb bdbnu platbu, je-li vyžadvána - v případě smluvy uzavírané na dbu neurčitu neb jejímž předmětem je pakvané plnění, údaj ceně neb způsbu jejíh určení za jedn zúčtvací bdbí, kterým je vždy jeden měsíc, pkud je tat cena neměnná - v případě dstupení d smluvy, údaj pvinnsti uhradit pměrnu část ceny, jejímž předmětem je pskytvání služeb a jejichž plnění již začal - náklady na prstředky kmunikace na dálku, pkud se liší d základní sazby - náklady na ddání, a pkud tyt náklady nelze stanvit předem, údaj, že mhu být ddatečně účtvány - v případě, že se jedná smluvu, jejímž předmětem je pakvané plnění, nejkratší dbu, p kteru bude smluva strany zavazvat - v případě smluv uzavíraných na dbu neurčitu neb jejímž předmětem je pakvané plnění, údaje veškerých daních, pplatcích a nákladech na ddání zbží neb služby - pkud lze využít práva na dstupení d smluvy: pdmínky, lhůtu a pstupy pr uplatnění tht práva, jakž i frmulář pr dstupení d Jestliže pdnikatel pskytne sptřebiteli smluvy vyplněné vzrvé pučení mžnsti údaj, že v případě dstupení d smluvy pnese sptřebitel náklady spjené s dstupení d smluvy, má se za t, že navrácením zbží tyt údaje byly sptřebiteli sděleny jde-li smluvu uzavřenu prstřednictvím prstředku kmunikace na dálku, údaj tm, že sptřebitel pnese náklady za navrácení zbží, jestliže tt zbží nemůže být vrácen pr svu pvahu bvyklu pštvní cestu údaj pvinnsti uhradit pměrnu část ceny v případě dstupení d smluvy, jejímž předmětem je pskytvání služeb a jejichž plnění již začal, jde-li smluvu ddávce nvin, peridik, časpisů - údaj, že sptřebitel nemůže dstupit d smluvy, ppřípadě za jakých pdmínek mu práv na dstupení d smluvy zanikne údaj dbě trvání závazku a pdmínky uknčení závazku, má-li být smluva uzavřena na dbu neurčitu - údaj existenci, způsbu a pdmínkách mimsudníh vyřizvání stížnstí sptřebitelů včetně údaje, zda se lze brátit se stížnstí na rgán dhledu neb státníh dzru - pdnikatel je pvinen neprdleně ptvrdit bdržení bjednávky a t prstřednictvím některéh prstředku kmunikace na dálku - t se netýká: smluvy uzavírané výlučně výměnu elektrnické pšty smluvy uzavírané bdbnu individuální kmunikací jak je elektrnická pšta 3

4 SMLOUVY UZAVŘENÉ MIMO PROSTORY OBVYKLÉ K PODNIKÁNÍ ( 1828) - veškeré výše uvedené infrmace musí při uzavírání těcht smluv pdnikatel sdělit sptřebitele písemně, jinu textvu pdbu (např. elektrnicky) puze za suhlasu sptřebitele SMLOUVA SJEDNANÁ ZA POUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ - pdnikatel musí uvést i údaje: Tyt pžadavky se nevztahují na smluvy uzavřené jen za pužití elektrnické pšty ppř. bdbným způsbem umžňující samstatné spjení a ulžení dat ( 1826) zda uvedená smluva bude u něh ulžena a zda k ní umžní sptřebiteli přístup jazycích, ve kterých lze smluvu uzavřít jedntlivých technických krcích veducích k uzavření smluvy mžnstech zjištění a pravvání chyb vzniklých při zadávání kdexech chvání, které jsu pr pdnikatele závazné, neb které dbrvlně ddržuje přístupnsti kdexů chvání s využitím elektrnických prstředků - před pdáním bjednávky musí mít sptřebitel mžnst kntrly a změny jím zadaných údajů - pdnikatel musí při uzavírání smluvy sptřebiteli pskytnut v textvé pdbě: znění smluvy znění všebecných bchdních pdmínek SMLOUVA SJEDNANÁ PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONU ( 1825) - pdnikatel musí na začátku hvru sdělit: základní údaje sbě účel hvru Odstupení d smluv uzavřených prstřednictvím kmunikačních prstředků na dálku a smluv uzavřených mim bchdní prstry Aby sptřebiteli vznikl práv na dstupení d smluvy, pstačuje, aby smluva splňvala pdmínky uzavření buď skrze kmunikační prstředky na dálku či smluvy uzavřené mim bchdní prstry. Sptřebitel má práv dstupit d smluvy ve lhůtě 14 dnů, která běží de dne uzavření smluvy. V rámci kupní smluvy pčíná běžet kamžikem převzetí zbží. Jestliže je předmětem smluvy něklik druhů zbží či ddání něklika částí, pčíná lhůta běžet de dne převzetí pslední ddávky zbží. Pkud se ale ddávky pravidelně pakují, jedná se den převzetí první ddávky zbží. Jestliže nebyl sptřebitel právu dstupení d smluvy pučen, může d smluvy dstupit d 1 rku a 14 dnů. Pkud jej však pdnikatel během tét lhůty tét mžnsti vyrzumí, pčíná běžet pět 14tidenní lhůta de dne dručení vyrzumění. P dstupení d smluvy má pdnikatel sptřebiteli bez zbytečnéh dkladu nejpzději d 14 dnů d dstupení d smluvy vrátit veškeré peněžní prstředky a t včetně nákladů na ddání, musí je však vrátit stejným způsbem, jakým je přijal, jindy lze tak učinit jen za suhlasu sptřebitele a bez rizika vzniku dalších nákladů. K dstupení d smluvy může sptřebitel využít výše zmíněný frmulář neb jinu vhdnu alternativu, která dstatečně určitě vyjadřuje vůli sptřebitele d smluvy dstupit. Pkud zvlí první variantu, musí pdnikatel ptvrdit sptřebiteli bez zbytečnéh dkladu a v textvé pdbě přijetí frmuláře. Oprti tmu sptřebitel p dstupení d smluvy musí nejpzději d 14 dnů d dstupení d smluvy zaslat neb předat zbží, jež bdržel, a t bez zbytečnéh dkladu. 4

5 Jestliže je předmětem smluvy služba, v rámci lhůty pr dstupení může pdnikatel pskytnut službu jen na základě výslvné žádsti sptřebitele, kde je bligatrně zavedena textvá pdba. Když pdnikatel i přes nesuhlas sptřebitele začne pskytvat tut službu během lhůty pr dstupení, nemá v případě dstupení d smluvy nárk na vrácení nákladů. Pkud se sptřebitel rzhdne pr dřívější plnění během lhůty pr dstupení a následně se rzhdne d smluvy dstupit, musí uhradit pdnikateli pměrnu část sjednané ceny za plnění pskytnuté d kamžiku dstupení d smluvy. V případě služby, která se pskytne až p uplynutí lhůty pr dstupení, nemá sptřebitel pvinnst platit žádnu peněžní částku. I služby mhu být uzavírány za pmcí smluv s pakvaným plněním či na dbu neurčitu, neuvede-li ale pdnikatel: cenu, v případě, že je neměnný způsb jejíh určení za jedn zúčtvací bdbí (vždy jeden měsíc) a neuvede pdmínky, lhůtu a pstup pr uplatnění práva na dstupení ppř. nevyužije frmuláře - nenese v rámci dstupení d smluvy sptřebitel žádné náklady. Specificku blastí jsu také smluvy ddání digitálníh bsahu. V rámci dstupení d smluvy a za splnění určitých pdmínek nemá sptřebitel pvinnst platit tyt náklady. Jedná se případy, kdy digitální bsah není ddaný na hmtném nsiči a t když jej pdnikatel sptřebiteli ddá před uplynutím lhůty pr dstupení d smluvy a t i přest, že sptřebitel: výslvně nežádal neb nevzal výslvně na vědmí, že mu práv na dstupení zanikne; neb když pdnikatel nepředal sptřebiteli vyhtvení smluvy. V případě, že sptřebitel zvlil dražší variantu ddání zbží než je nejlevnější, pdnikatel má pvinnst zaplatit vždy jen za nejlevnější způsb ddání zbží. Pvaha zbží ale ne vždy musí dpvídat pžadavkům pštvní přepravy. Pkud v těcht případech pdnikatel v rámci své infrmační pvinnsti vynechá údaj pvinnsti uhradit náklady spjené s navrácením zbží, má právě pdnikatel pvinnst tyt náklady uhradit. U smluv mim bchdní prstry, kdy zbží byl ddán d dmácnsti sptřebitele v kamžiku uzavření smluvy a nelze jej pr jeh pvahu deslat bvyklu pštvní cestu, pdnikatel tt zbží d sptřebitele přebere v jeh dmácnsti a rvněž na své náklady. Pkud se rzhdne sptřebitel dstupit d kupní smluvy, pdnikatel nemá pvinnst sptřebiteli vracet přijaté peněžní prstředky d té dby, než je mu sptřebitelem zbží předán neb dkud sptřebitel neprkáže, že je deslán. C se hdnty zbží týče, dpvídá sptřebitel puze za snížení hdnty zbží, které vznikl jinak, než je běžné nakládání a t s hledem na jeh pvahu a vlastnsti. T neplatí, pkud pdnikatel nesdělil sptřebiteli pdmínky, lhůtu a pstupy pr uplatnění práva na dstupení ppř. frmulář na dstupení. KDY NEMŮŽE SPOTŘEBITEL ODSTOUPIT OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU NEBO MIMO OBCHODNÍ PROSTORY? pskytvání služeb, jestliže byly splněny s výslvným suhlasem sptřebitele před uplynutím lhůty pr dstupení d smluvy a pdnikatel před uzavřením smluvy sdělil sptřebiteli, že v takvém případě nemá práv na dstupení d smluvy ddávce zbží neb služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančníh trhu nezávisle na vůli pdnikatele a k němuž může djít během lhůty pr dstupení d smluvy ddání alkhlických nápjů, jež mhu být ddány až p uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančníh trhu nezávislých na vůli pdnikatele ddávce zbží, které byl upraven pdle přání sptřebitele neb pr jeh sbu ddávce zbží, které pdléhá rychlé zkáze, jakž i zbží, které byl p ddání nenávratně smísen s jiným zbžím pravě neb údržbě prvedené v místě určeném sptřebitelem na jeh žádst t však neplatí v případě následnéh prvedení jiných než vyžádaných prav či ddání jiných než vyžádaných náhradních dílů ddávce zbží v uzavřeném balu, které sptřebitel z balu vyňal a z hygienických důvdů jej není mžné vrátit ddávce zvukvé neb brazvé nahrávky neb pčítačvéh prgramu, pkud prušil jejich půvdní bal ddávce nvin, peridik neb časpisů ubytvání, dpravě, stravvání neb využití vlnéh času, pkud pdnikatel tat plnění pskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby pdle zákna upravujícíh veřejné dražby 5

6 ddání digitálníh bsahu, pkud nebyl ddán na hmtném nsiči a byl ddán s předchzím výslvným suhlasem sptřebitele před uplynutím lhůty pr dstupení d smluvy a pdnikatel před uzavřením smluvy sdělil sptřebiteli, že v takvém případě nemá práv na dstupení d smluvy 6