Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek"

Transkript

1 Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

2 Důležité pojmy obecné genetiky Homozygotní genotyp kdy je fenotypová vlastnost genotypově podmíněna uplatněním páru funkčně zcela shodných alel. Heterozygotní g. kdy je naopak fenotypová vlastnost genotypově podmíněna uplatněním páru funkčně zcela rozdílných alel. Dominance a recesivita kdy funkce jedné alely převládá (dominuje) a ve fenotypu tak překrývá účinek druhé alely, která je recesivní. Úplná dominance fenotypový projev dominantní alely u org. s homozygotně dominantním genotypem (AA dominantní fenotyp) nebo fenotypový projev recesivní alely u org. s homozygotně recesivním genotypem (aa recesivní fenotyp). Neúplná dominance kdy funkce dominantní alely nestačí u heterozygota (Aa) zajistit fenotyp dané vlastnosti ve stejné míře jako u dominantního homozygota (AA). Kodominance žádná z rozdílných alel svým fenotypovým projevem ani nepřevládá, ani není potlačována a u heterozygota se objevují projevy těchto rozdílných alel společně vedle sebe. Zpětné křížení křížení heterozygotního křížence s homozygotním rodičem (recesivní jedinec).

3 Mendel a jeho hrách G. Mendel dobře zvolil jako pokusný matriál hrách setý (Pisum sativum) květní korunní plátky jsou uzavřeny pyl nemůže ven ani dovnitř (samooplození). Variety hrachu jsou velmi málo variabilní z generace na generaci inbrední (křížení příbuzných jedinců). Mendel se zaměřil na studium dědičnosti 1 znaku (výška r. monohybridní z.) nebo studium protichůdných znaků (vysoké x nízké r.) x jeho předchůdci více znaků složité výsledky. Mendel odhalil, že jsou vlastnosti určeny nedělitelnými jednotkami genetické informace (geny, alely forma g.)

4 Mendelovo monohybridní křížení Mendel křížil vysoké a nízké r. stejně vysoké r. (pouze vysoké, nízký h. zmizel). Dále zkoumal potomstvo vysokých r. vysoké a nízké r. (3:1). Nízký vrůst recesivní alela x vysoký v. dominantní a. Takto zkoumal dědičnost dalších 6 znaků: tvar a barvu semen, tvar a barvu lusků, barvu a postavení květů. Při těchto pokusech ještě odhalil pojmy jako homozygot x heterozygot.

5 Křížení, rodičovská generace a generace potomků, hybrid Při pohlavním rozmnožování dochází ke křížení prostřednictvím gamet (haploidní=1n) rodičů - meióza, tím dochází k přenosu 1 mateřské a 1 otcovské alely na potomka (segregace a.). Jedince vznikající křížením nazýváme hybridy. Rodičovskou generaci označujeme symbolem P (parentální). Generaci potomků značíme F (filiální), kde 1. generace potomků je F1 a 2. F2.

6 Mendelovy zákony Při pohlavním rozmnožování se může z každého rodiče přenést na jeho potomka vždy pouze jediná alela z páru. Vyslovil v roce 1865 J. G. Mendel: 1. Zákon o uniformitě hybridů F 1 generace a identitě reciprokých křížení: Při vzájemném křížení homozygotních rodičů (P) vzniká první filiální generace (F 1 ) potomků, kteří jsou genotypově i fenotypově jednotní. homozygoti B B b Bb Bb b Bb Bb

7 1. Mendelův zákon a lidé Ušní lalůčky některých lidí mají jsou přisedlé (prodloužený krční úpon f) x volné (F). Muž homozygot s volnými lalůčky (FF) x žena h. s přisedlými l. (ff). Všechny jejich děti budou mít volné uši (Ff), protože alela F je dominantní. homozygoti F F f Ff Ff f Ff Ff

8 2. Mendelův zákon (křížení heterozygotů) Alelické páry se u heterozygotů vzájemně nesměšují. Potomstvo F 2 vzniklé křížením heterozygotních jedinců F 1 gen. je nestejnorodé a dochází tak k fenotypovému štěpení. Vzájemným křížením heterozygotů Rr vzniká potomstvo genotypově i fenotypově různorodé. S pravděpodobností 25% mohou vznikat potomci homozygotně dominantní, s pravděpodobností 50% potomci heterozygotní a s pravděpodobností 25% potomci homozygotně recesivní (viz. kombinačníčtverec = Punnettova tabulka). Genotypový štěpný poměr je 1:2:1, fenotypový štěpný poměr je 3:1 při úplné dominanci nebo 1:2:1 při neúplné dominanci. heterozygoti R r R RR Rr r Rr rr

9 Dědičnost krevních skupin Vznik krevní skupiny u čl. je dán větším počtem alel: 2 dominantní I A, I B 1 recesivní I 0. Krevní skupiny: Stav, kdy se při vyjádření znaku uplatní obě alely stejně kodominance. Skupina A Skupina B Skupina AB Skupina 0 I A I A I B I B I A I B i 0 i 0 I A i 0 I B i 0

10 3. Zákon o volné kombinovatelnosti vloh Stejné zabarvení značí stejný genotyp. Mezi alelami genů, které leží v různých chromozomech, existuje vzájemná volná a nezávislá kombinovatelnost. V potomstvu F2 pak vznikne tolik zygotických genotypových kombinací, kolik je jich možných mezi na sobě matematicky nezávislými veličinami. Při zkoumání 2 alel současně dochází k téže pravidelné segregaci. Máme-li 2 dihybridy AaBb může každý tvořit 4 různé gamety (AB, Ab, ab, ab). Při vzájemném křížení tedy z těchto 2 gamet vzniká 16 různých zygotických kombinací. Některé kombinace se ovšem opakují, takže nakonec vzniká pouze 9 různých genotypů. V F2 generaci vznikají rozdílné fenotypy. Stejné zabarvení značí stejný fenotyp.

11 3. Mendelův zákon: Máme 2 dihybridy GgYy (rodiče heterozygotní ve 2 různých párech alel). Každý z nich může vytvořit pohlavní buňky - gamety obsahující se stejnou pravděpodobností 1 ze 4 možných kombinací mezi alelami těchto 2 alelových párů: GY, Gy, gy, gy.

12 Alelové série Původní mendelovská představa byla, že pro každý gen existují pouze 2 alelové formy. V současnosti víme, že tato hypotéza není vždy platná, protože existují geny se třemi, čtyřmi a více alelami = alelová série. Např. gen pro barvu srsti králíků c má 4 alely: c (albín), c h (himalájský), c ch (činčila), c + (standardní). V homozygotním stavu má každá z alel svůj charakteristický fenotyp. Může vzniknout 6 různých barevných heterozygotů: c h c, c ch c, c + c, c ch c h, c + c h a c + c ch. Standardní a. je dominantní nad ostatními, ch je neúplně dominantní nad h a c. Alela h je úplně dominantní nad c (c + >c ch >c h >c).

13 Výjimky z Mendelových zákonů Penetrace a expresivita. Genové interakce. Genetická vazba. Na pohlaví vázané vlivy. Polygenní stavy. Mitochondriální dědičnost.

14 Penetrace a expresivita Neúplná penetrace jestliže se u jedinců s odpovídajícím genotypem neprojevuje určitý znak (u člověka polydaktylie). Neúplná penetrace, pak může vést k nesprávnému určení genotypů. Expresivita znak se nemanifestuje stejným způsobem u všech jedinců, kteří ho mají. Neúplná penetrace a expresivita ukazují, že cesta mezi genotypem a příslušným fenotypem může být značně ovlivněna (vnější prostředí, genetické pozadí genové interakce).

15 Genové interakce Mendel a jeho současníci předpokládali, že 1 gen 1 znak. Dnes víme, že jsou to situace vzácné. Znak vzniká spolupůsobením více genů: Pokud na vzniku znaku spolupracují 2 geny (např. barva květu hrachoru musí být přítomna alespoň vždy 1 dominantní alela od každého genu CR, aby byl květ barevný, jinak je bílý.) komplementarita.

16 Epistáze Další genovou interakcí je epistáze, kdy určitá alela jednoho genu potlačuje projev jiného genu. Vyskytuje se případ i recesivní epistáze, kdy recesivní alela jednoho g. potlačuje projev dominantní alely jiného g. Např. krevní skupina dítěte je určována nejen alelami genu I A, I B a i 0 po rodičích, ale navíc dominantní a. H nebo vzácnou recesivní a. h. Pokud se vyskytne ojedinělá homozygotní konstituce hh pak má dítě bez ohledu na konstituci alel AB0 vždy krevní skupinu 0. Avšak dítě má většinou dominantní a. H, pak může mít krevní skupinu AB.

17 Duplicitní interakce V určitých případech může být jeden znak různými g. a k jeho vyjádření pak obvykle stačí jediná dominantní alela jednoho z těchto g. = duplicitní interakce. Geny mají v tomto případě stejnou funkci, ale nejspíše i evoluční původ (duplikace určitého genu). Jindy se účinek těchto genů sčítá, pak mluvíme o kumulativní duplicitní interakci. Projev znaku je pak počtem dominantních alel dvou nebo více genů.

18 Pleiotropie Existují případy, kdy jeden určitý gen může ovlivnit více fenotypových znaků pleiotropní g. Člověk g. pro fenylketonurii (recesivní mutantní a. způsobuje tvorbu toxických sloučenin, které se kumulují v mozku mentální postižení). Dále působí na syntézu barviva melaninu světlejší vlasy.

19 Geny velkého účinku Kvalitativní znaky jsou ovlivňovány geny velkého účinku (majorgeny). Určují dva nebo více alternativních projevů (barva květů, tvar semen, krevní skupiny atd.). Kvantitativní (metrické) znaky (výška těla, hmotnost, IQ) řízeny velkým počtem genů (polygeny = geny malého účinku).

20 Vazba genů Mendelův zákon o nezávislé kombinovatelnosti alel platí jen pro alely, které jsou uloženy na různých párech homologních chromozomů a mohou se tedy při meiotické segregaci nezávisle kombinovat. Soubor genů 1 chromozomu (neboli soubor parů alel 1 páru homolog. ch.) tvoří tzv. vazbovou skupinu genů. Základní poznatky o vazbě genů zformuloval na základě pokusů s drosofilou T.H. Morgan 2 Morganovy zákony.

21 Morganovy zákony 1. Zákon o uložení genů: Geny v chromozomech jsou uspořádány lineárně v řadě za sebou ve zcela určitých chromozomových místech, genových lokusech. 2. Zákon o vazbě genů: Soubor genů umístěných v určitém chromozomu tvoří vazbovou skupinu. Všechny geny téhož ch. jsou vzájemně vázány. Nezávisle kombinovatelné jsou jen s geny jiných vazbových skupin. Počet vazbových skupin je dán počtem párů homologních ch.

22 Genetická rekombinace Změna v uspořádání alel vzájemně vázaných genů, která je možná jen náhodnou strukturní výměnou částí nesesterských chromatid mezi párovými ch. K těmto výměnám dochází v profázi 1. meiotického dělení (ve stádiu bivalentů). Tento proces se nazývá crossing-over. Rozlišujeme jednoduchý crossing-over (vzniká na základě jednoho překřížení a chromatidy si při něm prohodí konce) a vícenásobný crossing-over (několikanásobném překřížení).

23 Síla vazby genů Pravděpodobnost vzniku crossing overu mezi vzdálenými geny je větší než mezi geny blízkými. O síle vazby mezi geny nás informuje Morganovo číslo. Dá se zjistit pořadí a vzdálenost genů (cm - centimorgan) na chromozomu. Tak můžeme získat i genetickou mapu chromozomu.

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna Příklady z genetiky Řešené příklady ze stránek http://genetika.wz.cz/priklady/. Jakákoli písemná publikace tohoto textu bez uvedení zdroje není povolena. DNA, komplementarita, dopsání komplementárního

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace

Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace Ivana Doležalová Osnova přednášky: Nominalistické a realistické pojetí druhu Definice druhu RIM Inkompatibilita a její typy Speciace pozvolná a saltační

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Speciace neboli vznik druhů KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Co je to druh? Druh skupina org., které mají společné určité znaky. V klasické taxonomii se jedná pouze o fenotypové znaky. V evoluční g. je druh

Více

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti

Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv bilingvismus na vznik narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina

Více

Molekulární základ dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti Molekulární základ dědičnosti Dědičná informace je zakódována v deoxyribonukleové kyselině, která je uložena v jádře buňky v chromozómech. Zlomovým objevem pro další rozvoj molekulární genetiky bylo odhalení

Více

Vznik života na Zemi

Vznik života na Zemi Gymnázium Tachov, seminář 28. června 2002 Vznik života na Zemi Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Vznik života na Zemi bezesporu patří k největším záhadám přírodních věd. Současné teorie vyvolávají

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Determinace způsobu spáchání trestného činu. Radim DOUPOVEC

Determinace způsobu spáchání trestného činu. Radim DOUPOVEC Determinace způsobu spáchání trestného činu Radim DOUPOVEC Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku páchání trestné činnosti. Zejména je věnována pozornost na determinanty,

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Úvod Elektrokardiografy jsou přístroje, které registruji elektrické aktivity srdce prostřednictvím elektrod, připevněných na těle pacienta. Po krátkém anatomickém

Více

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními kolektiv autorů Studio Press, s.r.o. 2012 1 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Využití kriminalistické expertizy ručního písma

Využití kriminalistické expertizy ručního písma Využití kriminalistické expertizy ručního písma The use of criminalistic handwriting expertise Jaroslav Dorňák Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato

Více

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Vznik života na Zemi Zpracoval: Štěpán Hlavička, IV.A Přerov 2005 Obsah: 1 Úvod a cíle... 3 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Vznik života na Zemi...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

ČÁST I - Ú V O D. 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI

ČÁST I - Ú V O D. 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI ČÁST I - Ú V O D 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI 2 1 PŘEDMĚT FYZIKY Každá věda - a fyzika bezpochyby vědou je - musí mít definován

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více