GENETIKA Mendelistická dědičnost Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GENETIKA Mendelistická dědičnost. 2014 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D."

Transkript

1 GENETIKA Mendelistická dědičnost 2014 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

2 Nauka o DĚDIČNOSTI (HEREDITA) a PROMĚNLIVOSTI (VARIABILITA) termín genetika poprvé použil v r W. BATESON název genetika odvozen z latinského genesis - zrození genetika je těsně svázána s evolucí Rok autor Objev J.G.Mendel experimenty s hrachem, Mendelovy zákony 1859 Ch. Darwin On the Origin of Species..., evoluce 1908 G.H.Hardy, W. Weinberg HW zákon 1910 T.H.Morgan Morganovy zákony 1941 G. Beadle, E. Tatum 1 gen - 1 enzym 1953 J. Watson, F. Crick struktura DNA 1977 W. Gilbert, F. Sanger sekvenování DNA 1986 K. Mullis a další PCR kompletní DNA sekvence člověka (Human Genome Project working draft )

3 3 části genetiky - 3 přístupy ke studiu: 1. MOLEKULÁRNÍ GENETIKA (replikace DNA, genová exprese) - struktura a exprese genů na molekulární úrovni - přenos genetické informace z generace na generaci 2. KLASICKÁ GENETIKA - přenos znaků z generace na generaci MENDELISMUS NEMENDELISTICKÁ DĚDIČNOST DĚDIČNOST KVANTITATIVNÍHO ZNAKU 3. POPULAČNÍ GENETIKA - variabilita v genech (znacích) v populacích a mezi populacemi

4 KLASICKÁ (FORMÁLNÍ) GENETIKA MENDELISMUS (Mendelistická dědičnost) - studuje jakoukoliv pravidelnou dědičnost kvalitativního znaku na úrovni jedince 1. Mendelova pravidla (zákony) 2. Genové interakce 3. Vazba vloh 4. Vazba na pohlaví

5 Johan Gregor Mendel ( ) otec moderní genetiky narozen v Hynčicích, (Rakousko, nyní ČR) Fylozofický Institut v Olomouci 1843 Augustiánské opatství Sv. Tomáše v Brně 1851 Univerzita ve Vídni 1853 učitel fyziky, 1868 opat experimenty s hrachem (Pisum sativum), jestřábníkem (Hieracium), včelami Mendelovy zákony dědičnosti zemřel v Brně (chronická nefritída)

6 GENOVÁ EXPRESE exprese genu (část DNA) prostřednictvím transkripce a translace Co je výsledkem genové exprese? PROTEIN plní různé funkce (stavební, regulační, katalytická) a tak vytváří či ovlivňuje různé znaky organizmu. Např: 1) gen pro barvu květu protein vzniklý expresí genu má funkci enzymu, který katalyzuje barvu květu 2) gen pro krevní skupiny kóduje protein (aglutinogen) přítomný na povrchu erytrocytů a tak vytváří krevní skupinu (aglutinační reakce) ZNAK = rys (charakteristika) organizmu Animace genové exprese: mations.html#

7 FENOTYP = běžně používané jako synonymum pro znak = doslova = stav znaku (konkrétní forma znaku) např. znak = barva očí má fenotypy = modrá, hnědá) = komplex znaků daného organizmu KVALITATIVNÍ ZNAK monogenní dědičnost (znak je ovlivněn jedním MAJOR GENEM) dán jen geneticky fenotyp vytváří různé kategorie KVANTITATIVNÍ ZNAK interakce mezi 2 či více MINOR GENY a prostředím fenotyp se liší v intenzitě (měřitelné) Uveď příklady kvalitativních a kvantitativních znaků

8 GEN = jednotka dědičnosti kóduje protein (strukturální gen) nebo trna a rrna Alela = konkrétní forma genu (gen může mít 1, 2 a více alel) dominantní, recesivní Lokus = místo genu na chromozomu Kolik má jedinec alel pro daný gen? GENOTYP - genetická (alelická) konstituce organizmu Homozygot jedinec nese 2 stejné alely téhož genu Heterozygot jedinec nese 2 různé alely téhož genu Autozomální - lokus je na nepohlavních chromozomech Gonozomální - lokus je na pohlavních chromozomech

9 Terminologie: P generace = parentální (rodičovská) generace - vždy se jedná o dva různé homozygoty F1 - generace = první generace potomků (filiální) - vzniká křížením jedinců z P generace za vzniku heterozygotů F2 - generace = druhá generace potomků (filiální) - vzniká křížením dvou jedinců z F 1 generace B1 generace - vzniká zpětným kříţením (back crossing), tj. homozygot s heterozygotem (jedinec z P a F1 generace)

10 1. MENDELOVA PRAVIDLA - Mendel je sám neformuloval, vyplynuly z jeho prioritních prací - sledoval přenos znaků z rodičů na potomky - ( ) hybridizace hrachu (jestřábník, ovocné stromy) + matematický teoretický základ 1. UNIFORMITA HYBRIDŮ F1 jedinci F1 jsou genotypově i fenotypově uniformní, protože jejich rodiče jsou homozygoti 2. IDENTITA RECIPROKÝCH KŘÍŢENÍ pro charakteristiku F 1 hybridů je jedno, jestli má určitou alelu v P generaci samec nebo samice, protože geny leží na autosomech (v autosomech se pohlaví neliší) *Hybrid = heterozygot

11 3. ČISTOTA VLOH A JEJICH ŠTĚPENÍ (princip segregace vloh) vlohy jsou u jedinců čisté (nemíchají se) vlohy se štěpí, protože jde o 2 různé alely leţící na dvou různých homologních chromozomech a v průběhu gametogeneze se rozcházejí do různých gamet 4. VLOHY JSOU VOLNĚ KOMBINOVATELNÉ (princip kombinace vloh) protože alely leží na různých chromozomových párech PODMÍNKY PLATNOSTI 1. MONOGENNÍ DĚDIČNOST: 1 gen - 1 znak 2. AUTOSOMÁLNÍ DĚDIČNOST: geny jsou na autosomech 3. KAŢDÝ GEN LEŢÍ NA JINÉM CHROMOZOMU

12 Vztahy mezi alelami Úplná dominance - heterozygot je fenotypově stejný jako dominantní homozygot, tj. červený (fenotyp v F2 3:1) Neúplná dominance - jedna alela se uplatňuje silněji (heterozygot má květy tmavě růžové) (fenotyp v F2 1:2:1) Kodominance - společný projev dvou párových dominantních alel (př. krevní skupiny člověka) Př. krevní skupiny kódovány jedním genem (I). U lidí jsou 3 alely (IA, IB, i) a 4 fenotypy (A, B, AB, 0). Alely A a B jsou kodominantí. (u člověka je také MN krevní systém, který je také kodominantní)

13 Kombinační čtverec (Punnett square) navrhl Reginald Punnett používán ke zjištění pravděpodobnosti vzniku potomků s určitým genotypem MONOHYBRIDISMUS P: BB x bb gamety: F1 : gamety: F2 : genotypový štěpný poměr? fenotypový štěpný poměr? Interaktivní animace kombinačního čtverce:

14 DIHYBRIDISMUS P: GGYY x ggyy gamety: F1 : gamety: F2 : genotypový štěpný poměr? fenotypový štěpný poměr? Alternativou je rozvětvovací metoda (viz cvičení)

15 2. GENOVÉ INTERAKCE dva či více genů (major geny) ovlivňují 1 kvalitativní znak pozná se podle změny štěpných poměrů v F 2 generaci porušena podmínka 1 gen 1 znak RECIPROKÁ INTERAKCE - bez změny fenotypového štěpného poměru - znak je ve více formách, každá je determinována jednou z kombinací alel rodičovských genů př.zbarvení paprik (z cvičení zbarvení andulek) F 2 : R-C- R-cc rrc- rrcc červená hnědá žlutá zelená 9 : 3 : 3 : 1 Jak rozliším, ţe 9:3:3:1 je genová interakce nebo dihybridismus?

16 DOMINANTNÍ EPISTÁZE dominantní alela epistatického genu potlačuje fenotypový projev hypostatického genu př1. zbarvení jiřin (z cvičení zbarvení dýní) F 2 : Y-I- Y-ii yyi- yyii žlutá žlutá slonov. bílá 12 : 3 : 1 RECESÍVNÍ EPISTÁZE homozygotně recesívní sestava epistatického genu potlačuje fenotypový projev hypostatického genu př.1: zbarvení květů šalvěje (z cvičení zbarvení myší) F 2 : A-P- : A-pp : aap- : aapp fialová bílá růžová bílá 9 : 4(bílá) : 3

17 INHIBICE dominantní alela genu inhibitoru (supresoru, I) potlačuje funkci jiného genu, ale sama nemá ţádný účinek na fenotyp! př. zbarvení peří slepic F 2 : Č-I- : Č-ii : čči- : ččii bílé : červené : bílé : bílé 13 (bílé) : 3 (červené) KOMPENZACE funkce dominantních alel dvou genů je protisměrná, jejich fenotypové účinky se vzájemně vylučují př.: zakřivení lusku u hrachu (zbarvení peří kanárků) 10 : 3 : 3

18 KOMPLEMENTARITA dominantní alely dvou (či více) genů se vzájemně doplňují při realizaci fenotypového znaku (znak se vytvoří, jsou-li přítomny obě dominantní alely) Př.: zbarvení květů hrachoru F 2 : C-R- : C-rr : ccr- : ccrr červená bílá bílá bílá 9 (červená) : 7 (bílá) MULTIPLICITA (duplicita) duplicitní geny mají stejný fenotypový účinek intezita fenotypového účinku závisí na tom, zda se účinek duplicitních aktivních genů kumuluje a zda je mezi alelami téhož genu vztah dominance jednotlivé dominantní alely jsou identické, značí se stejným písmenem

19 Duplicitní faktory nekumulativní s dominancí účinek se nekumuluje, buď je nebo není dominantní alela př.: tvar tobolek u kokošky pastuší tobolky F 2 : ( ) : ( ) 15 : 1 Duplicitní faktory kumulativní s dominancí intenzita projevu znaku závisí na počtu dominantních alel, jejichž účinek se navzájem zesiluje př.: zbarvení obilek ječmene F 2 : tmavohnědé : hnědočervené : bílé 9 : 6 : 1 Duplicitní faktory kumulativní bez dominance neprojevuje se dominance a recesivita, intenzita projevu znaku závisí na celkovém počtu aktivních alel př.: barva obilek pšenice F2: tmavočervená : červená :světle červená : růžová : bílá 1 : 4 : 6 : 4 : 1

20 Odvození štěpných poměrů v F2 generaci A-B- A-bb aab- aabb Reciproká interakce Dominantní epistáze Recesivní epistáze Komplementarita 9 7 Kompenzace Inhibice 13 3 Duplicita nekumulativní 15 1 Duplicita kumulativní s dominancí Duplicita kumulativní bez dominance AABB AaBB AABb AAbb aabb AaBb Aabb aabb aabb

21 3. VAZBA VLOH (GENŮ) 2 a více genů leží na 1 chromozomu a tvoří vazbovou skupinu projeví se změnou očekávaných štěpných poměrů porušena podmínka 1 gen na jednom chromozomu

22 Thomas Hunt MORGAN ( ) americký genetik, embryolog studoval mutace na octomilce (Drosophila melanogaster) zjistil, že geny leţí na chromosomech získal Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu v roce1933 Drosophila se stala modelovým organizmem v genetice MORGANOVY ZÁKONY!!! 1. geny jsou uloţeny na chromozomech lineárně za sebou 2. počet vazbových skupin je roven počtu párů homologních chromozomů Kolik vazebných skupin můţe mít člověk?

23 Kolik gamet produkuje heterozygot AaBb a v jakém poměru? Kolik gamet produkuje heterozygot AaBb, jestliže mezi geny A a B je genetická vazba? vazbová fáze cis: na 1 chromozomu AB, na druhém ab vazbová fáze trans: na 1 chromozomu Ab, na druhém ab A cis a A trans a B b b B SÍLA VAZBY závisí na vzdálenosti mezi geny, tím je dála síla vazby a pravděpodobnost vzniku crossing-overu mezi 2 geny vazba úplná geny leží blízko sebe, vazba je silná, nedochází ke crossing-overu tj. nevznikají rekombinované genotypy vazba neúplná geny leží daleko od sebe, vazba je slabá, dochází ke crossing-overu tj. vznikají rekombinované genotypy

24 Vyjádření síly vazby: BATESONOVO ČÍSLO (c) = počet gamet s nerekombinovaným genotypem/počet gamet s rekombinovaným genotypem MORGANOVO ČÍSLO (p) = 100 x počet gamet vzniklých rekombinací/celkový počet gamet Vztah mezi c a p: c p p p 100 c 1 1 cm (centimorgan) vyjadřuje 1 % rekombinační frekvenci mezi dvěma geny na 1 chromozomu Stanovení síly vazby: - podle výsledků v F2 generaci - zpětným křížením (křížení homozygota s heterozygotem)

25 TESTOVACÍ KŘÍŢENÍ podobné zpětnému křížení (heterozygot x homozygot), slouží ke zjištění frekvence genotypů na základě fenotypového štěpného poměru u potomků Tří bodový test (viz. cvičení) sleduje se interakce mezi 3 geny slouží k sestavení chromozomové mapy = pořadí genů a jejich vzdálenost v centimorganech (cm) Chromozomová mapa: /posters/chromosome/chooser.shtml

26 4. VAZBA NA POHLAVÍ DĚDIČNOST NA POHLAVÍ VÁZANÁ (sex-linked) geny leží na gonosomech jeden z rodičů je hemizygot (samec) porušena podmínka geny leží na autosomech znaky úplně pohlavně vázané - geny leží v nehomologních částech heterochromozomů (není možný crossing-over) znaky neúplně pohlavně vázané - geny leží v homologních částech heterochromozomů (crossing-over možný, ale často blokován) heterologní homologní heterologní homologní

27 Znaky úplně pohlavně vázané - geny leží v heterologních částech pohlavních chromozomů a) gen leží na gonosomu Y (holandrická dědičnost) - znak se dědí z otce na syna (hypertrichosis auriculae chlupaté uši) b) gen leží na gonosomu X (hemofýlie, daltonismus u lidí, barva očí u octomilky) uniformita F1 generace, jestliže dominantní alela je na chromozomu X u samice (X D X D ), v F 2 3:1 dědičnost kříţem, jestliže dominantní alela je na chromozomu X u samce (X D Y), v F 2 1:1 hemizygot

28 Znaky související s pohlavím - geny leží na autosomech DĚDIČNOST POHLAVÍM PODMÍNĚNÁ (sex-limited) geny leží na autosomech obou pohlaví, ale znak se projeví jen u jednoho pohlaví, které má anatomickou predispozici znak se vyskytuje jen u jednoho pohlaví (př. kryptorchismus jen u samce) DĚDIČNOST POHLAVÍM OVLIVNĚNÁ (sex-influenced) geny leží na autosomech obou pohlaví, heterozygot je ovlivněn pohlavními hormony tj. u samce se projeví jinak než u samice znak se vyskytuje u obou pohlaví (př. zbarvení srsti u ayshirského skotu, plešatost u lidí) DĚDIČNOST POHLAVÍM OVLÁDANÁ (sex-controlled) geny leží na autosomech obou pohlaví, heterozygot a dominantní homozygot je ovlivněn pohlavními hormony, tj. u samce se projeví jinak než u samice znak se vyskytuje jen u jednoho pohlaví (př. sekundární pohlavní znaky vousy mužů, velikost ploutví u ryb) * Umět aplikovat na nějaký příklad z cvičení!!!

29 DETERMINACE POHLAVÍ U ŢIVOČICHŮ 1. vliv prostředí - teplota - želvy, krokodýli (t <28 C) (t C) (t >32 C) 2. vliv pohlavních chromozomů Typ Savci (Drosophila) Y-gen SRY zástupci XY XX savci, hmyz, některé ryby, plaz, obojživelníci Ptakopysk Y-gen DMRT1 X 1 Y 1 X 2 Y 2 X 3 Y 3 X 4 Y 4 X 5 Y 5 X 1 X 1 X 2 X 2 X 3 X 3 X 4 X 4 X 5 X 5 ptakopysk Ptačí (Abraxas, ZW) Y-gen DMRT1 ZZ ZW ptáci, motýli, některé ryby, plazi, obojživelníci, rostliny Protenor XO XX ploštice, rovnokřídlý hmyz sady chromozomů n 2n sociální hmyz

30 NEMENDELISTICKÁ DĚDIČNOST 2014 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

31 NEMENDELISTICKÁ DĚDIČNOST znaky, které se dědí jinak, než podle pravidel mendelismu všechny znaky u hub, virů a bakterií se dědí nemendelisticky termín se používá spíše pro výjimky u eukaryotických buněk 1. maternální dědičnost (extranukleární) 2. dědičnost vázaná na infekční agens 3. maternální efekt 4. trinukleotidové repetice 5. komplexní znaky

32 MATERNÁLNÍ DĚDIČNOST (cytoplazmatická, extranukleární) objevena v roce Carl Correns u rostliny Mirabilis jalapa nocenka jalapenská znaky potomků se nevyštěpují v poměrech odpovídajících mendelismu všichni potomci mají fenotyp 1 rodiče (obvykle matky - množství cytoplazmy v samičí gametě je větší než v samčí gametě zdrojem mitochondrií (chloroplastů) potomka je matka) neplatí identita reciprokých kříţení

33 samičí gameta samčí gameta Vysvětlení: Samčí mitochondrie jsou obvykle zničeny po oplodnění. V roce 1999 byl tento mechanismus objasněn: mitochondrie spermií jsou označeny ubiquitinem, aby byly následně zničeny v embryu. Některé IVF techniky mohou tento proces narušit.

34 Př.: panašovanost rostlin - geny pro barvu rostlinných chloroplastů leží na cpdna, nezbarvené chloroplasty jsou výsledkem mutace genu cpdna Fenotyp samičí rostliny (vajíčko) Bílý Zelený Panašovaný Fenotyp samčí rostliny (pyl) Bílý Zelený Panašovaný Bílý Zelený Panašovaný Fenotyp potomka Bílý Bílý Bílý Zelený Zelený Zelený Bílý Bílý Zelený Panašovaný Zelený Bílý Zelený Panašovaný Panašovaný Bílý Zelený Panašovaný

35 Mitochondriální dědičnost: mitochondriální onemocnění ovlivněny buňky mozku, nervy, svaly, ledviny, srdce, oko, uši příznaky: snížený růst, svalová slabost, problémy se zrakem a sluchem, mentální retardace, onemocnění jater, ledvin a srdce, cukrovka, neurologické problémy... projev závisí na množství mitochondrií s mutací Příklady: 1) Leber s hereditary optic neuropathy (LHON) mutace v genech mtdna pro elektron transportní řetězec proteinů defect v enzymech oxidativní fosforylace produkce ATP je zastavena degenerace n. opticus ztráta zraku (častější u mužů) 2) Kearns-Sayre syndrom delece v mtdna odstranění genů trna, narušena translace v mitochondriích neuromuskulární defekt, paralyza svalů oka, akumulace abnormálních proteinů v sítnici, chronický zánět a degenerace sítnice oka, srdeční onemocnění

36 DĚDIČNOST VÁZANÁ NA INFEKČNÍ AGENS znaky přenášené symbiotickými viry nebo bakteriemi lokalizace v cytoplazmě, k přenosu dochází při míchání cytoplasmy (při fertilizaci) Př.: symbiotické RNA viry L a M u některých kvasinek - společně vyvolávají produkci toxinu, který zabíjí kvasinky bez M viru nebo obou virů (vůči vlastnímu toxinu je kvasinka odolná) kvasinka produkující toxin citlivé kvasinky L virus M virus jen L virus bez virů

37 MATERNÁLNÍ EFEKT odlišný od maternální dědičnosti extranukleárních genů! fenotyp potomka (bez ohledu na jeho genotyp) závisí na genotypu matky (bez ohledu na její fenotyp)!!!! princip: před fertilizací je v oocytu přítomen protein (produkt genu matky), který ovlivňuje orientaci mitotického vřeténka v první mitóze po fertilizaci a tím ovlivňuje vynutí ulity (doprava nebo doleva) u potomka Př.: pravotočivé nebo levotočivé vinutí ulity u plţe plovatky toulavé (Lymnaea peregra) Směr vinutí odlivňuje pár alel: D - dominantní (pravotočivost) d - recesivní (levotočivost) * Umět vysvětlit na příkladu!!!!

38 Fenotyp potomka vţdy závisí na genotypu matky! P generace levotočivá pravotočivá F1 generace levotočivá F2 generace všichni potomci pravotočivá F3 generace všichni potomci pravotočivá levotočivá F1 - uniformní F2 - uniformní F3-3 : 1

39 TRINUKLEOTIDOVÉ REPETICE onemocnění způsobené zmnožením mikrosatelitů (tandemové opakování trojice nukleotidů) zdravý jedinec má malý počet repetic s každou generací se počet repetic zvyšuje premutace (predispozice, že jedinec bude postižen) postiţení (jedinec bude mít příznaky onemocnění) Huntingtonova choroba (HD)= tanec sv. Víta vzácné autosomálně dominantní neurologické onemocnění způsobené zmnožením trinukleotidových repetic v genu kódující Huntingtin protein 36 repetic (CAG) = práh pro onemocnění Příznaky: abnormální pohyby (tanec sv. Víta), špatná koordinace, změna chování

40 komplexní znaky se dědí kvantitativně (více genů), ale exprimují se kvalitativně neplatí Mendlovy zákony Při. dysplazie kyčelního kloubů KOMPLEXNÍ ZNAKY více genů, více genotypů kontinuální genetická variabilita vliv vnějšího prostředí (mutageneze)

41 Př. dysplazie je determinována 5 aditivními geny (G, H, I, J, K) pouze dominantní alely přispívají k dysplazii rodiče: gghhiijjkk (normální) x GGHHIIJJKK (s dysplazií) potomek: GgHhIiJjKk Bude mít potomek dysplazii? práhem k onemocnění je přítomnost 7 dominantních alel (které z nich to budou je jedno) př. gghhiijjkk nebo GGHHIIJjkk Opatření: zařazovat do chovu jedince bez dysplazie sourozenci těchto jedinců, jejich rodiče a sourozenci rodičů by také měli být bez dysplazie

42 GRAFICKÉ POROVNÁNÍ ZNAKŮ znak kvalitativní znak dědičnost monogenní malý vliv prostředí kvantitativní znak komplexní znak polygenní polygenní velký velký

Cvičení č. 8. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Cvičení č. 8. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Cvičení č. 8 KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Genové interakce Vzájemný vztah mezi geny nebo formami existence genů alelami. Jeden znak je ovládán alelami působícími na více lokusech. Nebo je to uplatnění 2

Více

Genetika na úrovni mnohobuněčného organizmu

Genetika na úrovni mnohobuněčného organizmu Genetika na úrovni mnohobuněčného organizmu Přenos genetické informace při rozmnožování Nepohlavní rozmnožování: - nový jedinec vzniká ze somatické buňky nebo ze souboru somatických buněk jednoho rodičovského

Více

MENDELISMUS GENOVÉ INTERAKCE NEMENDELISMUS

MENDELISMUS GENOVÉ INTERAKCE NEMENDELISMUS MENDELISMUS GENOVÉ INTERAKCE NEMENDELISMUS Biologie a genetika BSP, LS4, 2014/2015, Ivan Literák 4. GENOVÉ INTERAKCE Dva (příp. více) geny ovlivňují 1 znak (kvalitativní!) 2 major-geny se ovlivňují -

Více

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Důležité pojmy obecné genetiky Homozygotní genotyp kdy je fenotypová vlastnost genotypově podmíněna uplatněním páru funkčně zcela

Více

Úvod do obecné genetiky

Úvod do obecné genetiky Úvod do obecné genetiky GENETIKA studuje zákonitosti dědičnosti a proměnlivosti živých organismů GENETIKA dědičnost - schopnost uchovávat soubor dědičných informací a předávat je nezměněný potomkům GENETIKA

Více

Degenerace genetického kódu

Degenerace genetického kódu AJ: degeneracy x degeneration CJ: degenerace x degenerace Degenerace genetického kódu Genetický kód je degenerovaný, resp. redundantní, což znamená, že dva či více kodonů může kódovat jednu a tutéž aminokyselinu.

Více

Genetické určení pohlaví

Genetické určení pohlaví Přehled GMH Seminář z biologie Genetika 2 kvalitativní znaky Genetické určení pohlaví Téma se týká pohlavně se rozmnožujících organismů s odděleným pohlavím (gonochoristů), tedy dvoudomých rostlin, většiny

Více

Genetika pohlaví genetická determinace pohlaví

Genetika pohlaví genetická determinace pohlaví Genetika pohlaví Genetická determinace pohlaví Způsoby rozmnožování U nižších organizmů může docházet i k ovlivnění pohlaví jedince podmínkami prostředí (např. teplotní závislost pohlavní determinace u

Více

Dědičnost a pohlaví. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Dědičnost a pohlaví. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Dědičnost a pohlaví KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Dědičnost pohlavně vázaná Gonozomy se v evoluci vytvořily z autozomů, proto obsahují nejen geny řídící vznik pohlavních rozdílů i další jiné geny. V těchto

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Siřínková Petra březen 2009 Mendelovy zákony JOHANN GREGOR MENDEL Narodil se 20. července 1822 v

Více

Vypracované otázky z genetiky

Vypracované otázky z genetiky Vypracované otázky z genetiky 2015/2016 Dana Hatoňová 1. Základní zákony genetiky 2. Dihybridismus 3. Aditivní model polygenní dědičnosti 4. Interakce nealelních genů 5. Genová vazba 6. Genotyp a jeho

Více

Genetika mnohobuněčných organismů

Genetika mnohobuněčných organismů Genetika mnohobuněčných organismů Metody studia dědičnosti mnohobuněčných organismů 1. Hybridizační metoda představuje systém křížení, který umožňuje v řadě generací vznikajících pohlavní cestou zjišťovat

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Za vše mohou geny Jméno a příjmení: Sandra Diblíčková Třída: 9.A Školní rok: 2009/2010 Garant / konzultant: Mgr. Kamila Sklenářová Datum 31.05.2010

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování Dědičnost pohlaví Vznik pohlaví (pohlavnost), tj. komplexu znaků, vlastností a funkcí, které vymezují exteriérové i funkční diference mezi příslušníky téhož druhu, je výsledkem velmi komplikované série

Více

BIO: Genetika. Mgr. Zbyněk Houdek

BIO: Genetika. Mgr. Zbyněk Houdek BIO: Genetika Mgr. Zbyněk Houdek Nukleové kyseliny Nukleové kyseliny = DNA, RNA - nositelky dědičné informace. Přenos dědičných znaků na potomstvo. Kódují bílkoviny. Nukleotidy - základní stavební jednotky.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

lní Gonozomáln Chromozomové určení pohlaví autozomy x gonozomy gonozomů ení Mgr. Aleš RUDA XY: : pohlaví heterogametické

lní Gonozomáln Chromozomové určení pohlaví autozomy x gonozomy gonozomů ení Mgr. Aleš RUDA XY: : pohlaví heterogametické Gonozomáln lní dědičnost Mgr. Aleš RUDA Chromozomové určení pohlaví autozomy gonozomy člověk má 22 párůp autozomů a 1 pár p gonozomů označen ení pohlavních chromozomů: : X a Y. jsou možné celkem 3 kombinace:

Více

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Obecná genetika Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Ing. Roman LONGAUER, CSc. Doc. RNDr. Ing. Eva PALÁTOVÁ, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je

Více

Mutace, Mendelovy zákony, dědičnost autosomální a gonosomální. Mgr. Hříbková Hana Biologický ústav LF MU Kamenice 5, Brno 625 00 hribkova@med.muni.

Mutace, Mendelovy zákony, dědičnost autosomální a gonosomální. Mgr. Hříbková Hana Biologický ústav LF MU Kamenice 5, Brno 625 00 hribkova@med.muni. Mutace, Mendelovy zákony, dědičnost autosomální a gonosomální Mgr. Hříbková Hana Biologický ústav LF MU Kamenice 5, Brno 625 00 hribkova@med.muni.cz Mutace Mutace - náhodná změna v genomu organismu - spontánní

Více

-dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům

-dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům Otázka: Molekulární základy dědičnosti Předmět: Biologie Přidal(a): KatkaS GENETIKA =dědičnost, proměnlivost organismu -dědičnost= schopnost rodičů předat vlastnosti v podobě vloh potomkům -umožní zachovat

Více

Počet chromosomů v buňkách. Genom

Počet chromosomů v buňkách. Genom Počet chromosomů v buňkách V každé buňce těla je stejný počet chromosomů. Výjimkou jsou buňky pohlavní, v nich je počet chromosomů poloviční. Spojením pohlavních buněk vzniká zárodečná buňka s celistvým

Více

Genová vazba. Obr. č. 1: Thomas Hunt Morgan

Genová vazba. Obr. č. 1: Thomas Hunt Morgan Genová vazba Jednou ze základních podmínek platnosti Mendelových zákonů je lokalizace genů, které podmiňují různé vlastnosti na různých chromozómech. Toto pravidlo umožňuje volnou kombinovatelnost genů

Více

REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce?

REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? REPRODUKCE A ONTOGENEZE Od spermie s vajíčkem až po zralého jedince Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Rozmnožování Rozmnožování (reprodukce) může být nepohlavní (vegetativní, asexuální) pohlavní (sexuální;

Více

Genetika - maturitní otázka z biologie (2)

Genetika - maturitní otázka z biologie (2) Genetika - maturitní otázka z biologie (2) by jx.mail@centrum.cz - Ned?le, B?ezen 01, 2015 http://biologie-chemie.cz/genetika-maturitni-otazka-z-biologie-2/ Otázka: Genetika I P?edm?t: Biologie P?idal(a):

Více

ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA

ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA učební texty Univerzity Karlovy v Praze ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA Berta Otová Romana Mihalová KAROLINUM Základy biologie a genetiky člověka doc. RNDr. Berta Otová, CSc. MUDr. Romana Mihalová

Více

GENETIKA A JEJÍ ZÁKLADY

GENETIKA A JEJÍ ZÁKLADY GENETIKA A JEJÍ ZÁKLADY Genetické poznatky byly v historii dlouho výsledkem jen pouhého pozorování. Zkušenosti a poznatky se přenášely z generace na generaci a byly tajeny. Nikdo nevyvíjel snahu poznatky

Více

V F 2. generaci vznikají rozdílné fenotypy. Stejné zabarvení značí stejný fenotyp.

V F 2. generaci vznikají rozdílné fenotypy. Stejné zabarvení značí stejný fenotyp. Cvičení č. 6: Mendelovy zákony KI/GENE Mgr. Zyněk Houdek Mendelovy zákony Při pohlavním rozmnožování se může z každého rodiče přenést na jeho potomka vždy pouze jediná alela z páru. Vyslovil v roce 1865

Více

Mendelistická genetika

Mendelistická genetika Mendelistická genetik Mgr. leš RUD Rozmnožování orgnismů Nepohlvní nový jedinec vzniká z diploidních somtických buněk je geneticky identický s mteřským jedincem Pohlvní nový jedinec vzniká spojením chromozomových

Více

Křížení dvou jedinců, při kterém sledujeme dědičnost pouze jednoho znaku (páru alel) Generace označujeme:

Křížení dvou jedinců, při kterém sledujeme dědičnost pouze jednoho znaku (páru alel) Generace označujeme: Otázka: Genetika II Předmět: Biologie Přidal(a): Paris Genetika mnohobuněčného organismu Dědičnost kvalitativnívh znaků: Podmíněna obvykle 1 genem = monogenní znaky Lze sledovat při křížení = pohlavním

Více

Vrozené vývojové vady, genetika

Vrozené vývojové vady, genetika UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Vrozené vývojové vady, genetika studijní opora pro kombinovanou formu studia Aplikovaná tělesná výchova a sport Doc.MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

GENETIKA V MYSLIVOSTI

GENETIKA V MYSLIVOSTI GENETIKA V MYSLIVOSTI Historie genetiky V r. 1865 publikoval Johann Gregor Mendel výsledky svých pokusů s hrachem v časopisu Brněnského přírodovědeckého spolku, kde formuloval principy přenosu vlastností

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Genetika. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Genetika. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Genetika Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Johann Gregor Mendel * 12.7.1822 Hynčice na Moravě + 9.1.1884 Brno Augustiniánský klášter sv. Tomáše na Starém Brně 1856 zahájil své experimenty s křížením

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Buňky, tkáně, orgány, soustavy

Buňky, tkáně, orgány, soustavy Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma

Více

Genetický polymorfismus

Genetický polymorfismus Genetický polymorfismus Za geneticky polymorfní je považován znak s nejméně dvěma geneticky podmíněnými variantami v jedné populaci, které se nachází v takových frekvencích, že i zřídkavá má frekvenci

Více

Determinace pohlaví a evoluce pohlavních chromosomů

Determinace pohlaví a evoluce pohlavních chromosomů Determinace pohlaví a evoluce pohlavních chromosomů Radka Reifová Katedra zoologie Prezentaci naleznete na: http://web.natur.cuni.cz/~radkas/ v záložce Courses Jak vznikají dvě pohlaví Mechanismy determinace

Více

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika 1/6 3.2.11.18 Cíl chápat pojmy dědičnost, proměnlivost, gen, DNA, dominantní, recesivní, aleoly - vnímat význam vědního oboru - odvodit jeho využití, ale i zneužití Tajemství genů - dědičnost schopnost

Více

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje Genetická kontrola prenatáln lního vývoje Stádia prenatáln lního vývoje Preembryonální stádium do 6. dne po oplození zygota až blastocysta polární organizace cytoplasmatických struktur zygoty Embryonální

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková Těsně před infarktem Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod Jan Kalina, Marie Tomečková Program, osnova sdělení 13,30 Úvod 13,35 Stručně o ateroskleróze 14,15 Měření genových expresí 14,00

Více

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h ZBARVENÍ A DĚDIČNOST BARVY U KINSKÉHO KONĚ Prof. Ing. Václav Jakubec, DrSc., Česká zemědělská univerzita, Praha, Česká republika Dr. Monika Reissmann, Humboldt-Universität zu Berlin, Německo Ing. Josef

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

Molekulární genetika. DNA = deoxyribonukleová kyselina. RNA = ribonukleová kyselina

Molekulární genetika. DNA = deoxyribonukleová kyselina. RNA = ribonukleová kyselina Přehled GMH Seminář z biologie GENETIKA Molekulární genetika Základní dogma molekulární biologie Základním nosičem genetické informace je molekula DNA. Tato molekula se může replikovat (kopírovat). Informace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Tradice šlechtění šlechtění zlepšování pěstitelsky, technologicky a spotřebitelsky významných vlastností

Více

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 02.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: chromatin - stavba, organizace a struktura

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Genetika člověka - reprodukce

Genetika člověka - reprodukce Gymnázium Václava Hraběte Školní rok 2015/2016 Genetika člověka - reprodukce Seminární práce z biologie autor práce: Andrea Jirásková; 8.A vedoucí práce: RNDr. Roman Slušný Prohlášení Prohlašuji tímto,

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Genealogie KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Rodokmenové schéma Shromáždění informací o rodině je 1. důležitým krokem v genetickém poradenství. Rodokmenové schéma musí být srozumitelné a jednoznačné. Poskytuje

Více

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací

Genetika. Genetika. Nauka o dědid. dičnosti a proměnlivosti. molekulárn. rní buněk organismů populací Genetika Nauka o dědid dičnosti a proměnlivosti Genetika molekulárn rní buněk organismů populací Dědičnost na úrovni nukleových kyselin Předávání vloh z buňky na buňku Předávání vlastností mezi jednotlivci

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Genetická determinace zbarvení vlasů u člověka. Genetická determinace zbarvení očí u člověka

Genetická determinace zbarvení vlasů u člověka. Genetická determinace zbarvení očí u člověka Genetická determinace zbarvení vlasů u člověka Genetická determinace zbarvení očí u člověka znaky polygenní, které však při studiu dědičnosti v rodinách vykazují zdánlivě jednoduchou dědičnost výzkumem

Více

1. 21.2.2012 Klinická genetika genetické poradenství MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

1. 21.2.2012 Klinická genetika genetické poradenství MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. Plán výuky jarní semestr 2011/2012 LF ošetřovatelství, porodní asistentka presenční forma Velká posluchárna, Komenského náměstí 2 Úterý 10:20-12:00 sudé týdny (první týden je sudý) 1. 21.2.2012 Klinická

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Genetická diverzita masného skotu v ČR

Genetická diverzita masného skotu v ČR Genetická diverzita masného skotu v ČR Mgr. Jan Říha Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Ing. Irena Vrtková 26. listopadu 2009 Genetická diverzita skotu pojem diverzity Genom skotu 30 chromozomu, genetická

Více

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Mezipředmětové

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

RURGenetika zápočtový program Programování II

RURGenetika zápočtový program Programování II RURGenetika zápočtový program Programování II Rudolf Rosa cvičící: Doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. Obsah Specifikace...1 Původní specifikace...1 Upravená specifikace...2 Program...3 třída Populace...4 Datové

Více

Stavba chromozomů Lidský karyotyp

Stavba chromozomů Lidský karyotyp Přípravný kurz z biologie 5 Stavba chromozomů Lidský karyotyp 3. 12. 2011 Mgr. Kateřina Caltová Stavba chromozomů Lidský karyotyp Chromozom buněčná struktura v jádře eukaryotních buněk řec. chroma = barva,

Více

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny

AUG STOP AAAA S S. eukaryontní gen v genomové DNA. promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4. kódující oblast. introny eukaryontní gen v genomové DNA promotor exon 1 exon 2 exon 3 exon 4 kódující oblast introny primární transkript (hnrna, pre-mrna) postranskripční úpravy (vznik maturované mrna) syntéza čepičky AUG vyštěpení

Více

Semenné sady systém reprodukce a efektivita

Semenné sady systém reprodukce a efektivita Genetika a šlechtění lesních dřevin Semenné sady systém reprodukce a efektivita Doc. Ing. RNDr. Eva Palátová, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Slovníček genetických pojmů

Slovníček genetických pojmů Slovníček genetických pojmů A Adenin 6-aminopurin; purinová báze, přítomná v DNA i RNA AIDS Acquired immunodeficiency syndrome syndrom získané imunodeficience, způsobený virem HIV (Human immunodeficiency

Více

Okruhy otázek ke zkoušce

Okruhy otázek ke zkoušce Okruhy otázek ke zkoušce 1. Úvod do biologie. Vznik života na Zemi. Evoluční vývoj organizmů. Taxonomie organizmů. Původ a vývoj člověka, průběh hominizace a sapientace u předků člověka vyšších primátů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních

Více

21. ČLOVĚK A DĚDIČNOST, GENETICKÁ PROMĚNLIVOST

21. ČLOVĚK A DĚDIČNOST, GENETICKÁ PROMĚNLIVOST 21. ČLOVĚK A DĚDIČNOST, GENETICKÁ PROMĚNLIVOST A. Metody studia dědičnosti člověka, dědičné choroby a dispozice k chorobám, genetické poradenství B. Mutace a její typy, modifikace, příklad z genetiky člověka

Více

1. generace 2. generace 3. generace I J K F I L

1. generace 2. generace 3. generace I J K F I L GENETIKA A CHOV Základem chovatelské činnosti je volba chovného páru, při kterém vybíráme především podle plemenných znaků obou jedinců. Obecná chovatelská praxe či zásada je spojovat podobné s podobným,

Více

Pojem plemeno je používán pro rasy, které vznikly záměrnou činností člověka, např. plemena hospodářských zvířat.

Pojem plemeno je používán pro rasy, které vznikly záměrnou činností člověka, např. plemena hospodářských zvířat. POPULAČNÍ GENETIKA Populační genetika se zabývá genetickými zákonitostmi v definovaných souborech jedinců téhož druhu. Genetické vztahy uvnitř populace jsou komplikované, a proto se v populační genetice

Více

Genetická kartografie

Genetická kartografie Genetická kartografie Vazba U klasického dihybridismu podle Johanna Gregora Mendela segregují různé alely dvou genů nezávisle. Rekapitulace dihybridismu je na obrázku 8.1. Toto schéma platí jen pro lokusy

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

Centrální dogma molekulární biologie

Centrální dogma molekulární biologie řípravný kurz LF MU 2011/12 Centrální dogma molekulární biologie Nukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Mendel) 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 genetická informace v nukleových

Více

Spermatogeneze saranče stěhovavé (Locusta migratoria)

Spermatogeneze saranče stěhovavé (Locusta migratoria) Spermatogeneze saranče stěhovavé (Locusta migratoria) Vývoj pohlavních buněk u živočichů zahrnuje několik dějů, které zajistí, že dojde k redukci a promíchání genetického materiálu a vzniklé buňky jsou

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Dědičnost kvantitativních znaků. Proměnlivost a dědivost. Mutace

Dědičnost kvantitativních znaků. Proměnlivost a dědivost. Mutace Přehled GMH Seminář z biologie Genetika 3 Dědičnost kvantitativních znaků Kvantitativní znaky mají kontinuální proměnlivost a jsou polygenní. Za velikost znaku je většinou zodpovědný systém několika genů

Více

Genové terapie po 20 letech = více otázek než odpovědí

Genové terapie po 20 letech = více otázek než odpovědí Genové terapie po 20 letech = více otázek než odpovědí Jiří Heřmánek Genzyme 25.11.2008 Disclosure statement Ač vzděláním biochemik, nejsem odborník na genové terapie, tzn. považujte mne prosím za poučeného

Více

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie Centrální dogma molekulární biologie ukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Transkripce D R Translace rotein Mendel) Replikace 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 nukleové kyseliny

Více

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života?

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života? 6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života? Pamatujete na to, co se objevilo v pracích Charlese Darwina a Alfreda Wallace ohledně vývoje druhů? Aby mohl mechanismus přírodního

Více

9.12.2012 Brno - Lužánky Základy chovatelství a genetiky potkanů

9.12.2012 Brno - Lužánky Základy chovatelství a genetiky potkanů 9.12.2012 Brno - Lužánky Základy chovatelství a genetiky potkanů Obrázky použité v prezentaci byly postahovány z různých zdrojů na internetu z důvodů ilustračních a nejedná se o má díla. Prezentace nejsou

Více

Velká rodina života. mlha se zvedá

Velká rodina života. mlha se zvedá Úvod Jen málo národů a lidských pospolitostí na Zemi nemá svůj mýtus o stvoření. Američtí Irokézové věřili, že svět a všechno v něm stvořili nebeští lidé, podle starověkých Japonců byl svět výtvorem bohů,

Více

NEUROGENETICKÁ DIAGNOSTIKA NERVOSVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ

NEUROGENETICKÁ DIAGNOSTIKA NERVOSVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ NEUROGENETICKÁ DIAGNOSTIKA NERVOSVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ Doc. MUDr. A. Šantavá, CSc. Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF a UP Olomouc Význam genetiky v diagnostice neuromuskulárních onemocnění Podílí

Více

GENETIKA ÚVOD DO PROBLEMATIKY A CYTOGENETIKA. Biologie, 12, 2015/2016, Ivan Literák

GENETIKA ÚVOD DO PROBLEMATIKY A CYTOGENETIKA. Biologie, 12, 2015/2016, Ivan Literák GENETIKA ÚVOD DO PROBLEMATIKY A CYTOGENETIKA Biologie, 12, 2015/2016, Ivan Literák GENETIKA je nauka o a Plně porozumět životu znamená porozumět dědičnosti termín genetika poprvé použil v r. 1905 W. BATESON

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny 12 Databáze pracovišť poskytujících molekulárně genetická vyšetření velmi častých genetických onemocnění v České republice (CZDDNAL) www.uhkt.cz/nrl/db Chromosomové změny Unique - Britská svépomocná skupina

Více

Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Genetický základ

Genetická oblast nejasnosti u HCH: co to znamená? Genetický základ Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Přechodní alely a alely s redukovanou

Více

DĚDIČNOST Monogenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost Expresivita Penetrance Gen (strukturní gen

DĚDIČNOST Monogenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost Expresivita Penetrance Gen (strukturní gen DĚDIČNOST Předtím než se začneme věnovat jednotlivým typům genetické determinace a přenosu genetické informace z rodičovské generace na potomky, objasníme si některé termíny. Monogenní dědičnost znamená

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více