Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)"

Transkript

1 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695

2

3 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

5 Obsah Úvod Postup tvorby trubky Tvorba segmentů trajektorie Použití vazeb a kót u segmentů trajektorie Úprava segmentů trajektorie Tvorba potrubí Otevření a úpravy součástí potrubí Správa zobrazení trajektorií Generování informací o potrubí Přenos potrubí do další sestavy Triáda Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí..... A-1 Automatické spojení první trajektorie potrubí použitím funkce Konstrukce potrubí A-2 Vložení potrubí na trajektorii potrubí A-6 Tvorba nové trajektorie a nového potrubí A-7 Tvorba další nové trajektorie a potrubí A-11 Tvorba nové trajektorie a přesunutí segmentu z důvodu dodržení vzdálenosti A-15 Úprava trajektorie potrubí a přidání zakončení A-21 Ruční určení trasy trajektorie potrubí a vložení potrubí pomocí triády A-24 Vložení trajektorie potrubí ručně A-29 Přehled lekce B-1 Odpovědi C-1 Souhrn lekce D-1 spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) 3

6

7 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) 1-1

8 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

9 Lekce 2 Postup tvorby trubky Přehled tvorby trubky Pomocí modulu Konstrukce potrubí můžete vytvářet segmenty trajektorií a trubky v sestavě. Přístup k příkazům pro tvorbu trubek získáte v prostředí sestavy výběrem příkazů Nástroje fi Prostředí fi Konstrukce potrubí. Součásti potrubí jsou konstruovány v rámci sestavy, a proto je můžete modelovat pomocí existující geometrie součásti a sestavy přímo v sestavě a zajistit tak jejich přesnost a funkčnost. Součásti potrubí jsou plně asociativní a aktualizují se spolu se součástmi, se kterými jsou spojeny. Drátové součásti potrubí jsou orientovanými součástmi. Přizpůsobují se segmentu trajektorie a možnostem použitým při konstrukci součásti. Při provedení změn v sestavě, které způsobí změnu trajektorie, se změní i součást. Postup tvorby trubky 1. Tvorba trajektorie Pomocí příkazu PathXpres vytvořte automaticky 3D trajektorii pro trubku. Příslušný postup naleznete v tématu Tvorba trajektorie potrubí pomocí PathXpres. Nakreslete ručně trajektorii pro potrubí pomocí příkazů Segment čáry nebo Obloukový segment. Příslušný postup naleznete v tématu Tvorba trajektorie potrubí. 2. Tvorba potrubí spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) 2-1

10 Lekce 2 Postup tvorby trubky Pomocí příkazu Potrubí přiřadíte atributy a tvarovky potrubí segmentu trajektorie definujícímu dráhu potrubí. Příslušný postup naleznete v tématu Tvorba potrubí. Tvorba segmentů trajektorie Potrubí se vytvářejí podél segmentu trajektorie. Příkaz PathXpres v prostředí konstrukce potrubí lze použít k tvorbě trajektorie bez nutnosti ručně kreslit jednotlivé čáry trajektorie. K ruční tvorbě trajektorie můžete použít příkaz Segment čáry nebo Obloukový segment. Poznámka Kromě kreslení segmentů trajektorie je možné k definici trajektorie použít geometrii skici ze sestavy. Tvorba trajektorie pomocí příkazu PathXpres Pomocí příkazu PathXpres lze vytvořit 3D trajektorii potrubí bez nutnosti ručního kreslení jednotlivých čar trajektorie. Příkaz PathXpres vytváří trajektorii mezi dvěma body, která je ortogonální k výchozím referenčním rovinám. Těmito body mohou být pouze kruhový nebo eliptický objekt, koncový bod segmentu nebo koncový bod objektu skici. V případech, kdy existuje více než jedna možnost pro trajektorii, můžete k zobrazení alternativních trajektorií použít tlačítka Další a Předchozí na panelu příkazu PathXpres. Pořadí trajektorií je od té nejjednodušší s nejmenším počtem segmentů směrem k té nejsložitější. Maximální počet segmentů v trajektorii, kterou vytvoří nástroj PathXpres, je Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

11 Postup tvorby trubky Ruční kreslení trajektorie K ručnímu kreslení trajektorie při konstrukci potrubí můžete použít příkaz Segment čáry, Obloukový segment nebo Trajektorie. Obloukové segmenty můžete spojit s rovnými segmenty nebo s dalšími obloukovými segmenty. Poznámka Před připojením segmentu čáry k součásti je třeba aktivovat součást. Pokud součást není aktivní, můžete ji aktivovat pomocí tlačítka Aktivovat součást na panelu příkazu Segment čáry. Triáda Triáda vám může pomoci při kreslení čar a oblouků ve 3D prostoru při ručním kreslení trajektorie. Triáda umožňuje při kreslení segmentů čáry nebo oblouku uzamknout orientaci objektu tak, aby byl rovnoběžný s osou nebo rovinou. Například po určení počátečního bodu segmentu čáry můžete použít triádu a uzamknout orientaci k ose Y. Pomocí triády můžete při kliknutí myši, kterým určíte druhý bod čáry, uzamknout orientaci k ose Z. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) 2-3

12 Lekce 2 Postup tvorby trubky Definování trajektorie si můžete usnadnit pokračováním v uzamykání os nebo rovin (A), (B), (C). Pokud při kreslení segmentu trajektorie uděláte chybu, kliknutím na tlačítko Zpět můžete vrátit zpět nežádoucí akce. Potom můžete pokračovat v kreslení segmentu trajektorie. Pokud nechtěně vrátíte zpět nějakou akci, kliknutím na tlačítko Znovu ji můžete znovu provést. Tvorba trajektorií pomocí skic sestavy Kromě nakreslení trajektorie můžete použít k definici segmentů trajektorie geometrii skici, která existuje ve skice sestavy. 2-4 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

13 Postup tvorby trubky Použití vazeb a kót u segmentů trajektorie Při přidávání segmentů trajektorie potrubí se na segmentech zobrazí značky vazeb (A), které zobrazují vytvářené vazby. Značky vazeb lze zobrazit nebo skrýt pomocí příkazu Zobrazit vazby. Pro součásti potrubí existují čtyři typy geometrických vazeb: Vazba spojení Vazba souose Vazba rovnoběžně Vazba tečně Karta Strom modelu zobrazuje vazby segmentů trajektorie potrubí. Odstraněním značky vazby v grafickém okně nebo odebráním vazby ze stromu modelu můžete odstranit jakoukoliv vazbu. Všimněte si přerušované čáry oddělující soubory cylinder4.par a tube1.par. Tato čára ukazuje, že součásti pod ní jsou přímé součásti. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) 2-5

14 Lekce 2 Postup tvorby trubky Tvorba lineárních kót trajektorií K vytvoření kóty podél hlavní osy mezi segmentem trajektorie a referenčním objektem můžete použít příkaz Kóta osy. Referenčním objektem může být jiný segment trajektorie, základní rovina nebo hrana součásti. Tvorba úhlových kót trajektorií K vložení kóty, která měří úhel mezi dvěma, koncovými body spojenými, segmenty trajektorie potrubí, můžete použít příkaz Úhel. 2-6 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

15 Postup tvorby trubky Kótování segmentů trajektorie Ke kótování délky lineárního segmentu trajektorie nebo poloměru obloukového segmentu trajektorie můžete použít příkaz Chytrá kóta. Úprava segmentů trajektorie Segmenty trajektorie lze upravit pomocí: přesunu segmentu trajektorie, rozdělení segmentu trajektorie, vytvoření 3D křivky ze segmentu trajektorie. Přesun segmentu trajektorie Pomocí příkazu Přesunout segment je možné přesunout segment trajektorie podél roviny, ke které je připojena. Pomocí tohoto příkazu jednoduše kliknete na segment, který chcete přesunout a přetáhnete jej na nové umístění. Tento příkaz zachovává všechny existující vazby segmentu trajektorie a také všechny přilehlé segmenty potrubí. Předpokládejme, že jste okótovali segment a později se rozhodnete změnit hodnotu kóty. Jediné, co je třeba udělat, je kliknout na kótu, kterou chcete změnit a zadat novou hodnotu do pole Hodnota kóty na panelu příkazu Konstrukce potrubí. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) 2-7

16 Lekce 2 Postup tvorby trubky Rozdělení segmentů trajektorie K rozdělení segmentů na dva oddělené segmenty můžete použít příkaz Rozdělit segment. Pomocí příkazu klikněte na segment v bodu, ve kterém chcete segment rozdělit. Vazby a rozdělené segmenty Při použití příkazu Rozdělit segment jsou vazby rozděleného segmentu zachovány i na novém segmentu. Navíc je na bod rozdělení nových segmentů použita vazba spojení. Následující případy popisují, jak příkaz Rozdělit segment pracuje s vazbami. Segment spojený vazbou souose s prostupem Při rozdělení segmentu, který je souose spojen s prostupem, si nový segment připojený k prostupu zachová vazbu souose. Segment, který není přímo propojen s prostupem, nemá žádné další vazby, kromě vazeb spojení. Segment s kótou osy Při rozdělení segmentu obsahujícího vazbu kóty osy je původní kóta osy mezi koncovými body segmentu zachována. Segment s vazbou souhlasně Při rozdělení segmentu obsahujícího vazbu souhlasně si oba nové segmenty zachovají vazbu souhlasně. 2-8 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

17 Postup tvorby trubky Segment s vazbou rovnoběžně Při rozdělení segmentu obsahujícího vazbu rovnoběžně si nový segment zachová vazbu rovnoběžně. Tvorba segmentů křivky K tvorbě 3D křivek založených na množině, koncovými body propojených, segmentů trajektorie můžete použít příkaz Segment křivky. Křivka je vždy tečná k prvnímu a poslednímu segmentu ve výběrové množině a prochází prvními a posledními body trajektorie. Na panelu příkazu Segment křivky existuje možnost, která umožňuje definovat body křivky. Můžete určit, že má křivka procházet přes středovými body segmentů čáry, koncovými body segmentů čáry, spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) 2-9

18 Lekce 2 Postup tvorby trubky nebo všemi body vstupních segmentů. Poznámka Příkazy Skrýt vstup pro trajektorii a Zobrazit vstup pro trajektorii v místní nabídce můžete použít k nastavení zobrazení trajektorie, která byla použita k vytvoření segmentu křivky. Tvorba potrubí Po nakreslení trajektorie potrubí použijte k vytvoření potrubí podél segmentu trajektorie příkaz Potrubí. Příkaz Potrubí umožňuje vybrat jako trajektorii potrubí jediný segment nebo řetězec segmentů. Pro oba konce trajektorie potrubí můžete také definovat přesah potrubí. Při tvorbě součásti potrubí můžete k definování parametrů součásti, například materiál, vnější průměr, poloměr ohybu a tloušťka stěny, použít dialogové okno Možnosti potrubí. Chcete-li zobrazit dialogové okno Možnosti potrubí, klikněte na tlačítko Možnosti potrubí na panelu příkazu Potrubí. Definování materiálu potrubí Zadat materiál pro součást potrubí můžete pomocí možnosti Materiál v dialogovém okně Možnosti potrubí. Seznam materiálů je získán z tabulky materiálů. Poznámka Před verzí ST4 se součást potrubí zadáním materiálu přepsala ve stylu na úrovni sestavy a fyzické vlastnosti, jako například hustota, se nezměnily Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

19 Postup tvorby trubky Pokud je materiál zadán v šabloně, která byla použita pro tvorbu potrubí, je výchozím materiálem pro potrubí. Pokud není v šabloně určen žádný materiál, výchozím materiálem je materiál použitý při tvorbě posledního potrubí. Pokud neexistuje žádný naposledy použitý materiál, je výchozím materiálem měď v případě, že se měď nachází v tabulce materiálů. Pokud měď není v tabulce materiálů, je výchozí materiál nastaven na hodnotu Žádný. Poznámka Pokud kliknete na tlačítko OK v dialogovém okně Možnosti potrubí s materiálem nastaveným na hodnotu Žádný, zobrazí se dialogové okno s upozorněním, že soubor potrubí nemá žádnou hustotu, což způsobí nepřesné výpočty fyzikálních vlastností sestavy. Problém můžete opravit výběrem materiálu s definovanou hustotou nebo ponecháním materiálu bez definované hustoty. Úpravy materiálu potrubí Materiál potrubí můžete upravit následujícími způsoby: Pomocí příkazu Tabulka materiálů v souboru součásti potrubí. Pomocí dialogového okna Možnosti potrubí při úpravě definice potrubí při konstrukci potrubí. Pomocí příkazu Vlastnosti potrubí při úpravě definice potrubí při konstrukci potrubí. Definování zakončení Pomocí dialogového okna Možnosti zakončení můžete použít různé typy zakončení potrubí. Seznam dostupných zakončení zahrnuje: žádný, rozšířený, zeslabený, uzavřený a příruba. Chcete-li zobrazit dialogové okno Možnosti zakončení, klikněte na panelu příkazu Potrubí na tlačítko Možnosti zakončení. Zakončení nelze použít na segment křivky. Otevření a úpravy součástí potrubí Tlačítko Upravit definici na panelu příkazu Výběrový nástroj zobrazí panel příkazu Konstrukce potrubí, ve kterém můžete upravit součást potrubí. Dialogové okno Možnosti potrubí můžete použít k provedení změn parametrů, například materiál, poloměr ohybu a tloušťka stěny. Můžete také provést změny segmentů trajektorie a upravit přesahy zakončení potrubí. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) 2-11

20 Lekce 2 Postup tvorby trubky Příkaz Otevřít v místní nabídce aktivuje součást potrubí v prostředí součásti, takže můžete přidávat prvky do potrubí, uložit změny a pomocí příkazu Zavřít změnit součást a vrátit se do prostředí konstrukce potrubí. Správa zobrazení trajektorií Při práci se součástmi potrubí je často nutné spravovat zobrazení trajektorie. V Solid Edge lze snadno trajektorie součástí skrývat a zobrazovat, abyste mohli pracovat efektivněji. Chcete-li skrýt trajektorii potrubí, klikněte pravým tlačítkem na součást potrubí, která obsahuje trajektorii a v místní nabídce klikněte na příkaz Skrýt trajektorii. Chcete-li zobrazit skrytou trajektorii, klikněte pravým tlačítkem na součást, která obsahuje trajektorii a v místní nabídce klikněte na příkaz Zobrazit trajektorii. Zobrazení os potrubí Při vložení součástí potrubí do dokumentu výkresu můžete ve výkresovém pohledu zobrazit osy potrubí. Chcete-li zobrazit osy, na kartě Poznámky v dialogovém okně Vlastnosti pohledu vyberte příkaz Zobrazit osy. Generování informací o potrubí Pomocí vlastností potrubí můžete extrahovat informace a vytvořit výpisy, například tabulky ohybů, výpisy potrubí a kusovníky Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

21 Postup tvorby trubky Export informací o ohybech Příkaz Tabulka ohybů umožňuje vytvořit textový ASCII soubor, který obsahuje informace o způsobu vytvoření potrubí. Potrubí můžete exportovat jako vybranou sadu nebo je exportovat všechny naráz. Informace se skládají ze sloupců dat, například délka pole, úhel otočení, poloměr ohybu a úhel ohybu. Tvorba výpisů potrubí a kusovníku Vlastnosti potrubí definované v dialogovém okně Možnosti potrubí můžete zahrnout do výpisů nebo seznamů součástí. Při tvorbě souboru potrubí jsou tyto vlastnosti potrubí automaticky uloženy do souboru potrubí a exportovány, takže mohou být zahrnuty do výpisů a seznamů součástí. V případě součástí potrubí vytvořených ve verzi 12 a nižší jsou vlastnosti potrubí přidány do souboru potrubí při přepočítání potrubí. K automatickému uložení souborů potrubí pomocí vlastností potrubí můžete použít metodu WriteTubeFilePropertiesForReportsAndPartsList na objekt potrubí v programu Visual Basic. Přenos potrubí do další sestavy Příkaz Přenést můžete použít k přenosu potrubí do nové nebo do existující sestavy. Při přenosu potrubí systém zkopíruje trajektorii potrubí do cílové sestavy a vytvoří asociativní propojení mezi potrubím a zkopírovanou trajektorií. Trajektorie v cílové sestavě není asociativní k trajektorii ve zdrojové sestavě, takže novou trajektorii můžete upravit bez ovlivnění trajektorie ve zdrojové sestavě. Všechny parametry potrubí jsou zkopírovány do nové sestavy. Jakékoliv vazby použité na segmenty trajektorie ve zdrojové sestavě jsou obnoveny i v cílové sestavě. Pokud součást obsahující prostup zůstane pod cílovou sestavou, vazby budou obnoveny. Pokud je součást obsahující prostup přenesena do sestavy, která není pod cílovou sestavou, nezobrazí se žádné chybové hlášení a asociativita prostupu je přerušena. Chcete-li zkontrolovat, zda je součást obsahující prostup pod cílovou sestavou, můžete použít příkaz Skrýt předchozí úroveň. K tomu je třeba provést úpravy v kontextu podsestavy a vybrat příkaz Skrýt předchozí úroveň. Pokud je součást zobrazena v grafické okně, je na aktuální nebo nižší úrovni ve struktuře stromu. Pokud součást není zobrazena při výběru příkazu Skrýt předchozí úroveň, je součást nad úrovní aktivní sestavy. Chcete-li potrubí přesunout na nižší úroveň ve struktuře stromu, zkontrolujte, zda součást prostup zůstane na nebo pod cílovou úrovní. Pokud je cílová sestava pod aktuální úrovní součásti prostup, je třeba přenést součást prostup na úroveň cílové sestavy před přenesením potrubí. Pokud přenášené potrubí odkazuje objekty skici, je v cílové sestavě vytvořena nová skica. Skica bude obsahovat pouze 2D objekty odkazované přenášeným potrubím. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) 2-13

22

23 Lekce 3 Triáda Triáda je interaktivní pomocník pro kreslení čar, oblouků a křivek v 3D prostoru a pro úpravu umístění prvků BlueDot ve 3D prostoru. Triáda se zobrazuje automaticky při tvorbě nebo úpravě objektů, které vyžadují její funkce. Triáda se například zobrazí při kreslení segmentů čar v prostředích konstrukce potrubí a rámu a při úpravě prvků BlueDot v prostředích součásti a plechové součásti. Poznámka Prvky BlueDot jsou dostupné pouze v prostředí sekvenčního modelování. Při práci ve 3D prostoru je často třeba omezit umístění nebo přesun objektů, aby byly rovnoběžné s příslusnou osou nebo rovinou. Triáda tuto možnost nabízí. Pomocí triády můžete provést následující úkony: Chcete-li omezit přesun na pohyb rovnoběžný s osou, vyberte jednu ze tří os (X,Y nebo Z). Mezi osami se můžete přepínat stiskem klávesy Z. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) 3-1

24 Lekce 3 Triáda Chcete-li omezit přesun na pohyb rovnoběžný s rovinou, vyberte jednu ze tří rovin (X,Y nebo Z). Mezi rovinami se můžete přepínat stiskem klávesy X. Chcete-li přesunout triádu do vhodnějšího umístění, vyberte počátek a přetáhněte ji do nového umístění. Stiskem klávesy C lze zrušit uzamknutí rovin nebo os. 3-2 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

25 Lekce 4 Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Toto cvičení vás provede postupem použití Konstrukce potrubí, triády pro tvorbu komponent trasy potrubí v sestavě a tvorbou tabulky ohybů potrubí. Toto cvičení naleznete v dodatku A. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) 4-1

26

27 A Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Přehled Po dokončení tohoto cvičení budete umět následující: Přidat potrubí do návrhu pomocí Konstrukce potrubí. Přidat potrubí ručně vytvořením trajektorie potrubí. Přidat zakončení potrubí. Upravit trajektorie potrubí a aktualizovat součást potrubí. Upravit součást potrubí po vytvoření potrubí. Vypsat tabulku ohybů součástí potrubí za účelem výroby. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) A-1

28 A Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Automatické spojení první trajektorie potrubí použitím funkce Konstrukce potrubí Otevřete soubor Xpres.asm se všemi aktivními součástmi. Klikněte na kartu Nástroje. Ve skupině Prostředí klikněte na tlačítko Konstrukce potrubí. Klikněte na tlačítko Aplikace. Klikněte na příkaz Možnosti Solid Edge a pak na kartu Vlastnosti potrubí. Nastavte vlastnosti potrubí podle obrázku a klikněte na tlačítko OK. A-2 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

29 Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Klikněte na příkaz Konstrukce potrubí. Kliknutím na přední hranu díry vpravo vzadu na součástí wall.psm vyberete první otvor. Poznámka Potrubí se bude prodlužovat směrem k přední části sestavy, protože byla vybrána přední hrana. Pokud vyberete zadní hranu díry, bude se potrubí snažit promítat směrem k zadní části sestavy spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) A-3

30 A Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Jako druhý prostup vyberte zadní vstupní otvor na modré součásti reg1.par podle obázku. Po kliknutí na zadní otvor by měla být zvýrazněna trajektorie potrubí. A-4 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

31 Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Potvrďte trajektorii potrubí kliknutím na tlačítko Dokončit. Potrubí změní barvu na barvu profilu a zobrazí se vazby použité podél trajektorie. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) A-5

32 A Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Vložení potrubí na trajektorii potrubí Na kartě Domů ve skupině Tvorba potrubí klikněte na tlačítko Potrubí. Pokud se automaticky nezobrazí dialogové okno Možnosti potrubí, klikněte na tlačítko Možnosti potrubí. Poznámka Mělo by se zobrazit dialogové okno Možnosti potrubí jako na obrázku. Zkontrolujte hodnoty podle hodnot na obrázku níže a proveďte potřebné úpravy. Chcete-li vybrat složku, kde bude uložen soubor součásti tohoto potrubí, klikněte na tlačítko Procházet a vyberte umístění složky, kde jsou umístěny soubory cvičení. V dialogovém okně zrušte zatržení možnosti Zobrazit toto okno po spuštění příkazu. Kliknutím na tlačítko Možnosti potrubí na panelu příkazu v budoucnu znovu zobrazíte toto dialogové okno. Jako název nového souboru zadejte tube001 a klikněte na tlačítko OK. Vyberte právě vytvořenou trajektorii potrubí. V poli Název je zobrazena hodnota tube001. Kliknutím na tlačítko Potvrdit potvrdíte trajektorii. A-6 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

33 Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Výsledek by měl vypadat podobně jako na následujícím obrázku. Kliknutím na tlačítko Dokončit potvrdíte tento výsledek. Tvorba nové trajektorie a nového potrubí Kliknutím na tlačítko Konstrukce potrubí vytvoříte druhou trajektorii. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) A-7

34 A Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí První otvor této nové trajektorie vyberte kliknutím na díru nalevo od první vybrané díry součásti wall.psm. A-8 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

35 Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Druhý otvor vyberte kliknutím na spodní prostup těla ventilu valve.par. Kliknutím na tlačítko Dokončit na panelu příkazu potvrdíte tuto trajektorii. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) A-9

36 A Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Kliknutím na příkaz Potrubí vložíte potrubí pomocí této trajektorie. Vyberte právě vytvořenou trajektorii. Do pole Název zadejte tube002. Klikněte na tlačítko Náhled. Poznámka V okně 3D to vypadá, jako by se tato dvě potrubí protínala. Kontrolou v okně s bokorysem sestavy zjistíte, že se tato dvě potrubí nekříží. Kliknutím na tlačítko Dokončit dokončíte vložení součástí potrubí. A-10 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

37 Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Tvorba další nové trajektorie a potrubí Klikněte na tlačítko Konstrukce potrubí. Vyberte otvor vpravo vzadu na součásti pvalve.par podle obrázku. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) A-11

38 A Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Vyberte vrchní prostup na modré součásti reg1par podle obrázku. Výsledná trajektorie by měla vypadat podobně jako na následujícím obrázku. A-12 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

39 Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Chcete-li zobrazit jinou možnost trajektorie, klikněte jednou na modrou šipku vpravo na panelu příkazu. Pokračujte v klikání na modrou šipku, dokud trajektorie nevypadá jako na obrázku níže. Pokud jste kliknuli vícekrát, použitím modré šipky doleva můžete možnostmi procházet zpět. Kliknutím na tlačítko Dokončit dokončíte trajektorii. Kliknutím na příkaz Potrubí vytvoříte potrubí pomocí této trajektorie. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) A-13

40 A Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Vyberte právě vytvořenou trajektorii, zadejte tube003 jako název součásti potrubí a kliknutím na tlačítko Náhled zobrazte náhled součásti. Výsledek by měl vypadat podobně jako na následujícím obrázku. Klikněte na tlačítko Dokončit. A-14 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

41 Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Tvorba nové trajektorie a přesunutí segmentu z důvodu dodržení vzdálenosti Čtvrtá trajektorie bude vytvořena uprostřed sestavy. Nastavte pohled podle obrázku. Klikněte na tlačítko Konstrukce potrubí a vytvořte trajektorii z pravého spodního otvoru součásti tank2.par do zadního otvoru zelené součásti reg1.par. Neklikejte na tlačítko Dokončit. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) A-15

42 A Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Procházejte možnostmi řešení trajektorie potrubí klikáním na modrou šipku vpravo na panelu příkazu dokud nenaleznete trajektorii potrubí jako na obrázku. Klikněte na tlačítko Dokončit. Přibližte oblast vrchní části trajektorie potrubí podle obrázku. Na kartě Domů ve skupině Segmenty klikněte na příkaz Přesunout segment. A-16 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

43 Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Držte stisknuté levé tlačítko myši nad druhým segmentem trajektorie a přetáhněte segment trajektorie doprava. Použitím dalších oken se ujistěte, že jste nezpůsobili kolizi s jinými součástmi sestavy. Pomocí této upravené trajektorie vytvořte součást potrubí s názvem tube004. Klikněte na příkaz Potrubí a vyberte tuto trajektorii. Poznámka V závislosti na novém umístění segmentu může program zobrazit dialogové okno s upozorněním, že jeden ze segmentů porušil minimální délku rozvinu nebo poloměr ohybu podle nastavení možností. Toto není chybové hlášení, ale upozornění, že potrubí nesplňuje požadavky zadané v dialogovém okně Možnosti potrubí. Udělejte si čas na prozkoumání, jestli je nebo není trajektorie potrubí stále platná, a odpovídajícím způsobem upravte trajektorii potrubí. Pokud kliknete na tlačítko OK, součást potrubí nebude vložena do sestavy. Pokud je zobrazeno toto upozornění, zavřete dialogové okno kliknutím na tlačítko OK. Klikněte na tlačítko Přesunout segment. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) A-17

44 A Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Vyberte dlouhý svislý segment a přetáhněte jej směrem k zadní části sestavy. A-18 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

45 Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Kliknutím na kartu Nástroje a poté kliknutím na příkaz Aktualizovat vazby ve skupině Propojení vynutíte použití nové trajektorie potrubí pro součást potrubí. Všimněte si, že potrubí je přepočítáno a nyní se nachází na nově modifikované trajektorii. Kliknutím na tlačítko Konstrukce potrubí vytvořte a upravte další trajektorii potrubí. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) A-19

46 A Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Jako první otvor vyberte zbývající spodní otvor potrubí součásti tank2.par. Jako druhý otvor vyberte spodní otvor součásti cylinder1.par. A-20 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

47 Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Procházejte možnostmi řešení trajektorie potrubí, dokud nenaleznete trajektorii potrubí podobnou obrázku. Klikněte na tlačítko Dokončit. Úprava trajektorie potrubí a přidání zakončení Klikněte na Výběrový nástroj. Podle obrázku vyberte vazbu rovnoběžně na segmentu čáry. Stisknutím klávesy Delete ji odstraňte. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) A-21

48 A Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Klikněte na tlačítko Přesunout segment. Vyberte koncový bod tohoto segmentu čáry, který je nejblíže zadnímu konci součásti, a přetažením vlevo jej prodlužte. Klikněte na příkaz Potrubí a vytvořte součást potrubí s názvem tube005 z této upravené trajektorie. Po vložení potrubí tube005 klikněte na výběrový nástroj a vyberte součást tube005.par. Dvojitým kliknutím na položku tube005.par ve stromu modelu upravte definici a potom upravte potrubí kliknutím na možnost Zakončení. A-22 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

49 Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Zvyšte přesah konce 1 zadáním hodnoty 9,92 mm. Klikněte na tlačítko Možnosti zakončení pro konec 1 a upravte nastavení podle obrázku. Potom klikněte na tlačítko OK v dialogovém okně Možnosti zakončení. Klikněte na tlačítko Náhled a potom klikněte na tlačítko dokončit. Je zobrazen konec potrubí tube005. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) A-23

50 A Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Ruční určení trasy trajektorie potrubí a vložení potrubí pomocí triády. Na kartě Domů ve skupině Segmenty klikněte na příkaz Segment čáry. Měli byste vidět okno Tipy pro segmenty čar. Jako první bod nové trajektorie vyberte střední otvor součásti pvalve.par. Nastavte úhel pohledu pro lepší výhled. A-24 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

51 Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Výběrem svislé osy triády uzamknete tento segment čáry k této ose. Poznámka Kliknutím a přetažením počátku triády ji přesunete na jiné umístění na obrazovce. Protáhněte tuto svislou čáru o 40 mm a poté klikněte myší. Klikněte na zobrazenou osu a prodlužte čáru o 40 mm směrem k zadní části sestavy a klikněte myší. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) A-25

52 A Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Prodlužte další segment čáry o vzdálenost do středu díry součásti wall.par. To provedete výběrem zobrazené osy a umístěním kurzoru nad prvek díry. Jakmile se zvýrazní střed díry, klikněte levým tlačítkem myši. Čára se vodorovně prodlouží o tuto vzdálenost. Vyberte osu a prodlužte čáru dolů do středu díry jako v předchozím kroku. Zvýrazněte střed a potvrďte tuto vzdálenost. A-26 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

53 Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Vyberte osu podle obrázku a prodlužte čáru do středu vrchního prostupu zelené součásti reg1.par. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) A-27

54 A Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Vyberte osu podle obrázku a prodlužte čáru do středu prostupu. Vyberte osu podle obrázku a prodlužte čáru do středu prostupu. Kliknutím pravým tlačítkem myší ukončíte příkaz Segment čáry. Trajektorie je nyní kompletní. A-28 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

55 Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Z této trajektorie vytvořte součást potrubí s názvem tube006. Vložení trajektorie potrubí ručně Kliknutím na tlačítko Segment čáry na panelu nástrojů triády ručně vytvoříte druhou trajektorii. Jako počáteční prostup vyberte zbývající otvor součásti pvalve.par. Uzamkněte triádu do svislé osy podle obrázku. Protáhněte tento segment čáry o 50 mm a klikněte myší. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) A-29

56 A Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Uzamkněte další segment čáry do roviny podle obrázku (kliknutím myší na rovinu po jejím zvýraznění) a prodlužte čáru o 100 mm směrem k součásti tank2.par. Pomocí dalších pohledů určete přiměřenou výšku segmentu čáry. Kliknutím pravým tlačítkem myši restartujte příkaz Čára. Poznámka Uzamknutí k rovině umožňuje konstrukci segmentu potrubí pod úhlem. Začněte další segment čáry na konci předchozího segmentu čáry. Uzamkněte další segment podle obrázku a prodlužte jej do jednoho ze středů prostupů součásti tank2.par. A-30 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

57 Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Prodlužte poslední segment čáry do středu prostupu uzamknutím čáry do svislé osy. Kliknutím pravým tlačítkem myši ukončíte příkaz Segment čáry. Z této trajektorie vytvořte součást potrubí s názvem tube007. Na kartě nástroje ve skupině Pomocníci klikněte na příkaz Tabulka ohybů. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) A-31

58 A Cvičení: Vložení potrubí do sestavy pomocí Konstrukce potrubí Klikněte na tlačítko Vybrat všechna potrubí a potvrďte. Všechna potrubí v sestavě by se měla zvýraznit. Informace ohybů pro zvýrazněnou součást potrubí se zobrazují v pravé části dialogového okna. Další informace o součásti potrubí zobrazíte zvýrazněním souboru součásti potrubí v levé části dialogového okna. Klikněte na tlačítko Uložit. Solid Edge vytvoří textové soubory pro každou součást potrubí ve složce určené v dialogovém okně Tabulka ohybů. Uložte a zavřete tento soubor. Tím je cvičení dokončeno. Pokud to čas dovolí, procvičte si konstrukci dalších potrubí v sestavě s využitím zbývajících otvorů. A-32 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) spse01695

59 Dodatek B Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Jaký je rozdíl mezi PathXpres a triádou? 2. Jak lze definovat potrubí? 3. Pokud přemístíte segment trajektorie, změní se potrubí, aby reflektovalo nové umístění segmentu trajektorie? 4. Lze znovu použít název potrubí po odstranění součásti potrubí? 5. Jaké informace jsou uloženy v tabulce ohybů? spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) B-1

60

61 C Odpovědi 1. Jaký je rozdíl mezi PathXpres a triádou? PathXpres nalezne platná řešení pro nalezení trasy mezi dvěma body. Zobrazit lze každé řešení a vybrat si to nejlepší. Triáda umožňuje nalezení trasy cestu ručně. PathXpres obsahuje nástroje k uzamknutí směru segmentů trajektorie vůči rovinám či osám. 2. Jak lze definovat potrubí? Potrubí je definováno trajektorií, která nalezne trasu potrubí, a souborem součásti, který obsahuje geometrii potrubí. Soubor součásti se zobrazí jako součást ve stromu modelu sestavy. 3. Pokud přemístíte segment trajektorie, změní se potrubí, aby reflektovalo nové umístění segmentu trajektorie? Trajektorie jsou asociativně spojeny se součástí potrubí. Změny v trajektorii způsobí změnu potrubí. Příkaz Nástroje > Aktualizovat všechny vazby obnoví geometrii potrubí. 4. Lze znovu použít název potrubí po odstranění součásti potrubí? Název potrubí lze přiřadit jiné trajektorii, pokud je součást potrubí nejprve odstraněna. Pokud není, při tvorbě nového potrubí se zobrazí zpráva o její existenci. 5. Jaké informace jsou uloženy v tabulce ohybů? Tabulka ohybů obsahuje informace potřebné k výrobě potrubí. V tabulce ohybů jsou vlastnosti segmentu jako délka, otočení, poloměr a úhel ohybu. Tabulky ohybů mohou být formátovány také pro poloměr ohybu X, Y a Z. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) C-1

62

63 Dodatek D Souhrn lekce V této lekci jste se naučili, jak vytvářet trajektorie potrubí automaticky i ručně pomocí triády. Po vytvoření byly trajektorie potrubí upraveny a potrubí umístěna na jiné trajektorie. Pro vytvořené trajektorie byla vytvořena tabulka ohybů. Funkce Konstrukce potrubí nabízí základní nástroje pro tvorbu potrubí pro přenos tekutin a vzduchu. Další prvky součástí potrubí lze modelovat aktivací na místě v prostředí součásti. Konstrukce potrubí nabízí nástroje pro úpravy, změny a výstup pro tvorbu a výrobu těchto typů součástí potrubí. Triáda je automatizovaná metoda generování 3D trajektorie potrubí mezi dvěma otvory. Solid Edge vypočítá co nejvíce možností propojení dvou prostupů, kde řešení se skládá maximálně z pěti (5) segmentů. Triáda se aktivuje automaticky, po kliknutí na příkaz Segment čáry. Tento nástroj umožňuje při konstrukci potrubí uzamknout směr nebo rovinnou orientaci segmentu čáry podél daného vektoru, nezávisle na umístění myši na obrazovce. Triáda je ve výchozím nastavení aktivována, ale její možnosti nejsou aktivní. Příkaz Potrubí se používá pro konstrukci souboru součásti potrubí z trajektorie potrubí. Před vytvořením součásti potrubí musí existovat trajektorie potrubí. Po kliknutí na příkaz Potrubí se aktualizuje panel příkazu a zobrazí možnosti a kroky potřebné pro vytvoření součásti potrubí. Příkaz Tabulka ohybů je dostupný na kartě Nástroje. Tabulka ohybů umožňuje exportovat informace o potrubí do textového souboru ASCII pro použití v dílně nebo obchodě. spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) D-1

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Náhrada součástí v sestavě

Náhrada součástí v sestavě Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Návrh v rámci sestavy

Návrh v rámci sestavy Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba prvků zakončení

Tvorba prvků zakončení Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Modelování synchronních a

Modelování synchronních a Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: Výukový materiál Solid Edge ST Jméno autora: Mgr. František Pekař Škola: Střední škola řezbářská, Tovačov,

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cílem druhého cvičení je osvojení postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především používání

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved.

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování. 1995-2009 SolidCAM WWW.INVENTORCAM.CZ. All Rights Reserved. Obsah Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování WWW.INVENTORCAM.CZ 1995-2009 SolidCAM All Rights Reserved. 1 2 2 Obsah Obsah 1. Přehled modulů InvnetorCAMu... 11 1.1 2.5D Frézování... 12 1.2 Obrábění

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Spona modelování plechových dílů v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze

Více

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku:

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Příčky nepřipojené Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Lze využít dva způsoby kreslení. Nejjednodušší je příčky nakreslit

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestavy přepínače Příprava modelování sestavy Z určeného adresáře překopírujte soubory sestavy 1-4 do vašeho pracovního adresáře.

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na kótování výkresů. Naším cílem bude naučit se používat správné příkazy

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na sestavení/složení sestavy rozebíratelným způsobem. Tedy

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ

Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ Cílem druhého cvičení je si na jednoduchém modelu hřídele (viz následující obr.) osvojit základní postupy při tvorbě rotační součástky. Především používání pracovních,

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Konstrukce součástky

Konstrukce součástky Konstrukce součástky 1. Sestrojení dvou válců, které od sebe odečteme. Vnější válec má střed podstavy v bodě [0,0], poloměr podstavy 100 mm, výška válce je 100 mm. Vnitřní válec má střed podstavy v bodě

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Skicovací nástroje

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop Stav k 1.2.2007 Vzhledem k tomu, že se náš software průběžně vyvíjí, nemůžeme zaručit, že všechny uvedené údaje v příručce odpovídají aktuálnímu

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

Více

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010 TÉMA: Řazení a filtrace dat Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Zadání: Otevřete

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY ANIMACE PRUŽINY Vypracoval Ing. Josef Honsa 2009 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Výkresová dokumentace... 5 2.1 Výkres sestavení... 5 2.2 Výkres misky... 5 2.3 Výkres část hlavy... 6 2.4 Výkres ventilu... 6 2.5

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7 Obsah VÍTEJTE U GRAITEC ADVANCE POWERPACK 2015... 5 PÁS KARET POWERPACK GRAITEC... 6 Příkazy... 6 PŘÍKAZY UŽITEČNÉ PRO RYCHLEJŠÍ MODELOVÁNÍ PRODUKTIVITA... 7 Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně...

Více

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU...

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... První kroky OBSAH ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6 INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... 7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ APLIKACE ADVANCE STEEL...

Více