Nastavitelné součásti a sestavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nastavitelné součásti a sestavy"

Transkript

1 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686

2

3 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

5 Obsah Úvod Tvorba nastavitelné součásti Nastavitelné součásti v sestavách Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Tvorba nastavitelné sestavy Nastavitelné a pevné sestavy Cvičení: Tvorba nastavitelné sestavy Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti A-1 Tvorba proměnné definující nastavitelnou vzdálenost A-2 Pomocí skic vytvořte pružinu A-4 Definujte nastavitelnou proměnnou A-7 Umístěte a definujte nastavitelnou součást jako pružinu A-9 Definujte nastavitelnou součást jako pevnou součást A-22 Souhrn A-24 Cvičení: Tvorba nastavitelné sestavy B-1 Umístěte sestavu obsahující nastavitelnou součást na vyšší úroveň sestavy.... B-2 Nastavte sestavu jako nastavitelnou B-8 Souhrn B-11 spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3

6

7 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 1-1

8 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

9 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti Nastavitelné součásti změní hodnoty vazeb tak, aby při umístění do sestavy lícovaly. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-1

10 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti Nastavitelné součásti v sestavách Při konstrukci sestavy je v některých případech potřeba použít součásti, které musí reagovat na změny podmínek v sestavě. Například pružina může být stlačená nebo nestlačená v závislosti na poloze ostatních dílů v sestavě. Funkce nastavitelných součástí v Solid Edge umožňuje určit parametry v modelu součásti, které se nastaví podle příslušných parametrů v sestavě. To umožňuje ovládat velikost a tvar součásti podle parametrů určených v sestavě. Když určíte, že je součást nastavitelná, geometrie tělesa v souboru součásti se při změně parametrů sestavy nezmění. Změní se asociativní kopie tělesa v sestavě. Pokud určíte, že je součást v rámci sestavy nastavitelná, automaticky se do sestavy vloží asociativní kopie tělesa součástí a Solid Edge bude zajišťovat její správu. To umožňuje vložit do sestavy více výskytů nastavitelné součásti tak, že se každý výskyt přizpůsobí hodnotám aktuálních parametrů. Jeden výskyt pružiny může být například zobrazen stlačený a jiný nestlačený. Poznámka Funkčnost nastavitelné součásti je možné použít pouze na objemová tělesa. Plošná tělesa budou v sestavě zkopírována vždy jako pevná. 2-2 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

11 Tvorba nastavitelné součásti Změna součásti na nastavitelnou Chcete-li součást změnit na nastavitelnou v rámci sestavy, musíte nejprve v dokumentu součásti nebo plechové součásti určit parametry, které chcete přizpůsobovat. Potom můžete určit příslušné řídicí parametry v prostředí sestavy. Jako parametry určující nastavitelnou součást lze použít řídící kóty a proměnné, které ovládají prvek, referenční rovinu nebo konstrukční objekt. Pokud určíte, že je součást nastavitelná, nelze součást upravit v kontextu sestavy pomocí příkazu Upravit. K otevření součásti můžete použít příkaz Otevřít. Určení parametrů součásti Příkaz Nastavitelná součást na kartě Nástroje zobrazí v prostředí součásti nebo plechové součásti dialogové okno Nastavitelná součást, ve kterém lze určovat nebo upravovat nastavitelné parametry. Jakmile se zobrazí dialogové okno Nastavitelná součást, lze výběrem prvků zobrazit jejich kóty nebo můžete zobrazit tabulku proměnných kliknutím na tlačítko Tabulka proměnných. Pokud například chcete, aby byla délka pružiny nastavitelná, můžete přidat proměnnou, která ovládá délku pružiny: SprLngPrt do seznamu nastavitelných parametrů tak, že tuto proměnnou vyberete v tabulce proměnných. Když do dialogového okna Nastavitelná součást přidáte proměnnou nebo kótu, přidá se název parametru do sloupce (A) v tabulce proměnných. Rovněž můžete přidat text do poznámek ve sloupci (B) pro snadnější určení, kterou vlastnost součásti tento parametr ovládá. Umístění nastavitelných součástí do sestavy Při přidávání nastavitelné součásti do sestavy byste měli nejprve umístit a vazbami upevnit součásti, které ovlivňují nastavitelnou součást. To umožňuje použití okolních spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-3

12 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti součástí k určení parametrů nastavitelné součásti. To, zda je součást v sestavě nastavitelná nebo pevná, lze určit buď při vkládání, nebo později po jejím vložení. Ihned po přetažení nastavitelné součásti do sestavy se zobrazí se dialogové okno umožňující určit, zda bude součást pevná nebo nastavitelná. Jestliže vyberete možnost Vložit napevno, proběhne proces umístění součásti, jako by se jednalo o běžnou součást. K umístění součásti v sestavě lze použít vazby sestavy. Nastavitelná součást umístěná v sestavě napevno se chová stejně jako kterákoliv jiná součást v sestavě. Pokud nastavíte možnost Vložit nastavitelně, proces umístění součásti se dočasně pozastaví, abyste mohli pomocí dialogového okna Nastavitelná součást určit nastavitelné parametry v sestavě. Poznámka Při umísťování nastavitelné součásti není možnost pro používání samostatného okna Vložit součást dostupná. Součást se umístí do okna sestavy, abyste mohli určit nastavitelné parametry a vazby sestavy v jednom okně. Určení parametrů sestavy Kromě možností pro výběr řídicích kót a proměnných obsahuje dialogové okno Nastavitelná součást v prostředí sestavy možnosti, které umožňují vytvořit proměnnou měření. Pomocí ní lze k určení proměnných, které ovládají velikost a tvar nastavitelné součásti v sestavě, použít geometrii jiných součástí umístěných v sestavě. Možnosti proměnné měření aktivují jeden z příkazů měření, které jsou dostupné také na kartě Kontrola fi skupině Měření. Chcete-li určit, že minimální vzdálenosti mezi dvěma plochami určuje parametr výšky součásti, lze použít možnost Měřit minimální vzdálenost. Po výběru objektů v sestavě, které určují vzdálenost, kterou chcete měřit, se automaticky vytvoří proměnná sestavy a přidá se do buňky Proměnná sestavy v dialogovém okně Nastavitelná součást. V prostředí sestavy jsou v dialogovém okně Nastavitelná součást tři sloupce: Proměnná součásti (A) Poznámky (B) a Proměnná sestavy (C). V tomto příkladě je proměnná součásti SprLngPrt ovládána proměnnou měření SprLngAsm v sestavě. 2-4 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

13 Tvorba nastavitelné součásti Pro řízení parametrů nastavitelné součásti je možné kromě proměnných měření použít také proměnné vazeb sestavy. Hodnoty odsazení vazeb je možné nastavit jako řídicí parametry nastavitelné součásti jejich výběrem v tabulce proměnných. Možnost Vložit jako pružinu použije proměnnou vytvořenou měřením vzdálenosti k upravení délky související proměnné v dokumentu součásti nebo plechové součásti. Umístění součástí připojených k upravitelné součásti určuje délku proměnné určující vzdálenost. Možnost Přizpůsobit a povolit vazby sestavy použije proměnnou vytvořenou pomocí měření ke změně délky nastavitelné součásti a přemístění součástí v sestavě, které nejsou propojeny vazbami. Délka proměnné určující délku nastavitelné součásti se použije k umístění součástí, které nejsou propojeny vazbami, připojených k nastavitelné proměnné. Po určení všech parametrů v sestavě, které ovládají nastavitelnou součást, klikněte v dialogovém okně Nastavitelná součást na tlačítko OK, čímž se vrátíte k umísťování součásti. V tomto příkladu vazba proti sobě (A) a vazba souose (B) plně umísťují součást v sestavě (C). To, že bude součást nastavitelná, lze určit i po jejím umístění v sestavě. Nejprve je nutné určit nastavitelné parametry součásti v prostředí součásti nebo plechové součásti. Potom lze v sestavě pomocí příkazu Nastavitelná součást v místní nabídce vybrané součásti určit, že bude součást nastavitelná a poté určit nastavitelné parametry. Poznámka Pokud určíte, že je součást nastavitelná, nelze součást upravit v kontextu sestavy pomocí příkazu Upravit. K otevření součásti můžete použít příkaz Otevřít. Aktualizace nastavitelných součástí Jestliže upravíte sestavu tak, že se nastavitelná součást musí změnit, a je zapnutá možnost Automatická aktualizace, aktualizuje se velikost a tvar nastavitelné součásti automaticky. Pokud například v této sestavě upravíte hodnotu odsazení mezi součástmi ventilu a těla, ventil se otevře. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-5

14 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti To způsobí automatickou aktualizaci velikosti a tvaru nastavitelné součásti. Nastavitelné součásti v nastavitelných podsestavách Do sestavy lze umístit podsestavu, která obsahuje nastavitelnou součást, a potom nastavit podsestavu jako nastavitelnou. Můžete například chtít umístit dva výskyty podsestavy válce v různých pozicích. Každá sestava válce obsahuje pružinu, která je nastavitelnou součástí, což umožňuje pružině měnit délku podle změny polohy podsestavy válce. Když podsestavu obsahující nastavitelné součásti převedete na nastavitelnou, proměnné nastavitelné součásti se přenesou do aktuální sestavy. Další informace o tvorbě a používání nastavitelných sestav naleznete v tématu nápovědy Nastavitelné sestavy. 2-6 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

15 Tvorba nastavitelné součásti Používání referenční geometrie k ukotvení nastavitelných součástí Referenční roviny nebo konstrukční geometrii součásti lze použít k určení vazeb umístění nastavitelné součásti v sestavě, ale v některých případech to může zamezit správným reakcím nastavitelné součásti na změny sestavy. Pokud se to stane, můžete upravit vazbu umístění tak, aby používala geometrii tělesa nastavitelné součásti. Nastavitelné součásti a kusovníky Pokud do sestavy vložíte několik výskytů jedné nastavitelné součásti v různých stavech, budou všechny výskyty sečteny pod jednu pozici. Jestliže místo nastavitelných součástí v různých stavech použijete několik členů rozměrové řady součásti, každý člen rozměrové řady bude mít své výskyty sdruženy pod jinou pozicí. Preferovaným výsledkem je většinou jedno číslo součásti. Nastavitelné součásti a alternativní sestavy V rodině sestav lze použít nastavitelné součásti. Proměnnou sestavy použitou k ovládání nastavitelné součásti lze po vypnutí možnosti Upravit všechny členy upravovat pro každý člen zvlášť. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-7

16 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Přehled Cílem tohoto cvičení je ukázat, jak vytvořit nastavitelnou součást k použití v sestavě. Cvičení V tomto cvičení vytvoříte pružinu, která přizpůsobí délku při umístění do sestavy. Cvičení naleznete v dodatku A. 2-8 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

17 Tvorba nastavitelné součásti Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Je následující výrok pravdivý nebo nepravdivý? Když je nastavitelná součást vložena do sestavy a přizpůsobí se, dokument součásti obsahující součást se také přizpůsobí určité velikosti, stejně jako každý výskyt této součásti v sestavě a jiných sestavách, ve kterých se může nalézat. 2. V následující zprávě vyplňte prázdná pole. Při definování součásti jako nastavitelná, nastavitelná hodnota je definována. 3. Je následující výrok pravdivý nebo nepravdivý? Po definování součásti jako nastavitelnou není možné umístit součást jako pevnou součást. 4. Jaký je rozdíl mezi následujícími možnostmi umístění nastavitelné součásti? Nastavit jako pružinu Přizpůsobit a povolit vazby sestavy spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-9

18 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti Odpovědi 1. Je následující výrok pravdivý nebo nepravdivý? Když nastavitelná součást vložena do sestavy a přizpůsobí se, dokument součásti obsahující součást se také přizpůsobí, stejně jako každý výskyt této součásti v sestavě a jiných sestavách, ve kterých se může nalézat. Odpověď není správná. Když určíte, že je součást nastavitelná, geometrie tělesa v souboru součásti se při změně parametrů sestavy nezmění. Změní se asociativní kopie tělesa v sestavě. Pokud určíte, že je součást v rámci sestavy nastavitelná, automaticky se do sestavy vloží asociativní kopie tělesa součástí a Solid Edge bude zajišťovat její správu. To umožňuje vložit do sestavy více výskytů nastavitelné součásti tak, že se každý výskyt přizpůsobí hodnotám aktuálních parametrů. Jeden výskyt pružiny může být například zobrazen stlačený a jiný nestlačený. 2. V následující zprávě vyplňte prázdná pole. Při definování součásti jako nastavitelná, nastavitelná hodnota je definována proměnnou. Hodnota kóty má proměnnou s ní spojenou, která se zobrazí v tabulce proměnných. 3. Je následující výrok pravdivý nebo nepravdivý? Po definování součásti jako nastavitelnou není možné umístit součást jako pevnou součást. Odpověď není správná. Uživatel má možnost umístit součást buď jako nastavitelnou, nebo jako pevnou. 4. Jaký je rozdíl mezi následujícími možnostmi umístění nastavitelné součásti? Nastavit jako pružinu Přizpůsobit a povolit vazby sestavy Při použití možnosti Nastavit jako pružinu je délka proměnné kontrolována mezerou mezi komponentami použitými k umístění nastavitelné součásti. Při použití možnosti Přizpůsobit a povolit vazby sestavy je mezera mezi ostatními komponentami řízena velikostí nastavitelné kóty v nastavitelné součásti Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

19 Tvorba nastavitelné součásti Souhrn lekce V této lekci jste se naučili vytvořit a nastavitelnou součást a umístit ji do sestavy jako pružinu nebo nastavit lícování k povolení vazeb sestavy. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-11

20

21 Lekce 3 Tvorba nastavitelné sestavy Nastavitelné sestavy změní hodnoty vazeb tak, aby byly správně umístěny vůči sobě při umístění do sestavy vyšší úrovně. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3-1

22 Lekce 3 Tvorba nastavitelné sestavy Nastavitelné a pevné sestavy Při práci se sestavami je občas nutné povolit při práci se sestavou vyšší úrovně pohyb v podsestavě. V jiných případech může být potřeba zobrazit stejné podsestavy v různých pozicích. Například když máte v sestavě dvě identické podsestavy hydraulického válce, ale chcete každou z nich zobrazit v různé pozici. Funkce nastavitelné sestavy umožňuje řešit oba tyto problémy. Porovnání pevných a nastavitelných podsestav Nastavení podsestavy jako nastavitelné umožňuje umísťovat vazby pozice mezi součástmi v podsestavě při práci se sestavou vyšší úrovně. To není u pevných podsestav možné. Pokud určíte, že je podsestava nastavitelná, nemůžete podsestavu upravit v rámci nadřízené sestavy. Pokud se například pokusíte upravit podsestavu v kontextu nadřízené sestavy pomocí příkazu Upravit, zobrazí se dialogové okno, které informuje o tom, že je podsestava nastavitelná a k jejímu otevření je možné použít příkaz Otevřít. Zobrazení stejných podsestav v různých pozicích Tento problém lze řešit více způsoby: Můžete vytvořit podsestavy s jedinečnými názvy pro každou z jinak stejných podsestav. To umožňuje přiřazovat ovlivněným vazbám jedinečné hodnoty odsazení, ale vytvoří se další soubory, což znesnadňuje správu dat. Lze vytvořit jednoúrovňovou sestavu, kde jsou komponenty podsestav umístěné jako samostatné součásti a ne jako podsestavy. Tento postup také umožňuje přiřazovat ovlivněným vazbám jedinečné hodnoty odsazení, ale stěžuje další použití těchto komponent hydraulického válce v další sestavě. Další nevýhodou této metody je to, že jsou součásti uváděny jednotlivě a ne jako podsestavy. Dále lze v Solid Edge použít funkci Nastavitelná sestava. Tento postup eliminuje potřebu vytvářet více kopií sestavy hydraulického válce nebo vytvářet jednoúrovňové sestavy. 3-2 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

23 Tvorba nastavitelné sestavy Příprava podsestavy Chcete-li použít funkci nastavitelné sestavy, měli by mít podsestavy stupeň volnosti ve směru pohybu, který chcete přizpůsobit. Potom můžete zadat vazby pro odebrání tohoto stupně volnosti v nadřízené sestavě. Umístění podsestavy do sestavy vyšší úrovně Podsestavu umístíte do sestavy vyšší úrovně stejným způsobem jako kteroukoliv jinou podsestavu. Existuje více způsobů, jak určit, že podsestava bude považovaná za nastavitelnou sestavu. Chcete-li určit, že podsestava bude považovaná za nastavitelnou při umísťování podsestavy, zapněte v dialogovém okně Možnosti panelu příkazu Sestavit možnost Vložit jako nastavitelnou. Pokud chcete určit, že bude podsestava považovaná za nastavitelnou po dokončení umístění podsestavy, vyberte ji ve stromu modelu a v místní nabídce klikněte na příkaz Nastavitelná sestava. Poznámka Jako nastavitelné mohou být určeny jen podsestavy obsahující součásti, které nejsou plně určené. To, že je podsestava nastavitelná, lze určit také zapnutím možnosti Pokud se tato sestava vkládá do jiné, vložit jako nastavitelnou sestavu na kartě Sestava v dialogovém okně Možnosti. Bez ohledu na použitou metodu se ve stromu modelu (A) použije zvláštní značka, která určuje, že je podsestava nastavitelná. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3-3

24 Lekce 3 Tvorba nastavitelné sestavy Práce s nastavitelnými sestavami Pokud nastavíte podsestavu jako nastavitelnou, všechny vazby sestavy existující v podsestavě se vyřeší na úrovni aktivní sestavy. Jinými slovy se vazby podsestavy přenesou kvůli řešení do sestavy vyšší úrovně. Vazby použité k umístění součástí v podsestavě lze po výběru součásti v sestavě zobrazit v dolní panelu stromu modelu. Tyto vazby jsou jen pro čtení a jejich popiska je šedá, což značí, že vazby nelze upravovat. Zobrazení vazeb jen pro čtení usnadňuje vyhodnocení existujících vazeb a použití zbývajících vazeb. Například když vyberete soubor cylinder.par:1 v nastavitelné sestavě s názvem Actuator.asm:1, zobrazí se tři vazby. Vazba souose se součástí base.par (A) byla umístěna v aktuální sestavě. Byla použitá k umístění podsestavy v aktuální sestavě a lze ji upravovat. Vazba proti sobě se součásti piston.par:1 (B) byla umístěna v aktuální sestavě po určení podsestavy jako nastavitelné. Plní funkci přizpůsobení délky podsestavy hydraulického válce a lze ji upravit. Všimněte si, že mezi vazbami (A) a (B) není vizuální rozdíl, i když byla jedna z těchto vazeb použitá k umístění podsestavy v aktuální sestavě (A) a druhá byla použitá k umístění dvou součástí v podsestavě. Zbývající vazba souose se součástí piston.par:1 (C) byla umístěna v podsestavě, je pouze ke čtení a nelze ji upravovat v aktuální sestavě. Všimněte si, že popiska je šedá, což znázorňuje vazbu jen pro čtení. Pokud určíte, že je podsestava nastavitelná, přidáte vazby umístění a potom určíte, že podsestava je pevná, mohou se vyskytnou konfliktní vazby. Tuto situaci lze řešit odstraněním nebo vypnutím vazeb. Nastavitelné sestavy a nastavitelné součásti Součástí nastavitelné podsestavy mohou být také nastavitelné součásti. Můžete například chtít umístit dva výskyty podsestavy válce v různých pozicích. 3-4 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

25 Tvorba nastavitelné sestavy Každá sestava válce obsahuje pružinu, která je nastavitelnou součástí, což umožňuje pružině měnit délku podle změny polohy podsestavy válce. Když podsestavu obsahující nastavitelné součásti převedete na nastavitelnou, proměnné nastavitelné součásti se přenesou do aktuální sestavy. Pokud v tabulce proměnných definujete proměnnou sestavy, která řídí proměnnou součásti, přenese se proměnná podsestavy do aktuální sestavy. Přenesená proměnná je propojenou proměnnou. Další informace o tvorbě a používání nastavitelných součástí v sestavách naleznete v tématu nápovědy Nastavitelné součásti v sestavách. Nastavitelné sestavy a příkaz Přetáhnout součást Pokud určíte, že je podsestava nastavitelná, a kombinace vazeb aktivní úrovně a vazeb přenesených z nižší úrovně umožňuje pohyb, můžete přesouvat součásti pomocí příkazu Přetáhnout součást. Nastavitelné sestavy pracují se všemi režimy příkazu Přetáhnout součást. Protože se nastavitelné podsestavy používají většinou k řízení pohybu v sestavě, může být k umožnění pohybu nutné vypnout nebo odstranit některé vazby v součástech a podsestavách, které se k tomuto pohybu vztahují. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3-5

26 Lekce 3 Tvorba nastavitelné sestavy Cvičení: Tvorba nastavitelné sestavy Přehled Cílem tohoto cvičení je ukázat, jak vytvořit nastavitelnou sestavu k použití v sestavě vyšší úrovně. Cvičení V tomto cvičení vytvoříte a umístíte nastavitelnou sestavu. Toto cvičení naleznete v dodatku B. 3-6 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

27 Tvorba nastavitelné sestavy Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Jaké jsou vlastnosti nastavitelné sestavy? 2. Jak lze připravit sestavu, aby byla nastavitelná? 3. Pokud existuje pohon v podsestavě a vy byste chtěli, aby tento pohon ovládal umístění podkótovaných součástí, jak je to možné provést? 4. Pokud sestava obsahuje podkótovanou součást a podsestava je nastavitelná, omezení podkótované součásti lze provést v sestavě vyšší úrovně. Kde lze zobrazit a upravit vazby použité k umístění součásti? spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3-7

28 Lekce 3 Tvorba nastavitelné sestavy Odpovědi 1. Jaké jsou vlastnosti nastavitelné sestavy? Nastavení podsestavy jako nastavitelné umožňuje umísťovat vazby pozice mezi součástmi v podsestavě při práci se sestavou vyšší úrovně. To není u pevných podsestav možné. 2. Jak lze připravit sestavu, aby byla nastavitelná? Chcete-li použít funkci nastavitelné sestavy, měli by mít podsestavy stupeň volnosti ve směru pohybu, který chcete přizpůsobit. Potom můžete zadat vazby pro odebrání tohoto stupně volnosti v nadřízené sestavě. 3. Pokud existuje pohon v podsestavě a vy byste chtěli, aby tento pohon ovládal umístění podkótovaných součástí, jak je to možné provést? Nastavte podsestavu s motorem jako nastavitelnou. 4. Pokud sestava obsahuje podkótovanou součást a podsestava je nastavitelná, omezení podkótované součásti lze provést v sestavě vyšší úrovně. Kde lze zobrazit a upravit vazby použité k umístění součásti? Vazby podkótované součásti lze zobrazit a upravit v nastavitelné podsestavě v nižším panelu stromu modelu. 3-8 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

29 Tvorba nastavitelné sestavy Souhrn lekce V této lekci jste umístili sestavu s nastavitelnou součástí a definovali sestavu jako nastavitelnou. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3-9

30

31 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Přehled Toto cvičení předvádí tvorbu nastavitelné součásti a její umístění do sestavy. Cíl Vytvoříte pružinu a použijete ji jako nastavitelnou součást a pevnou součást v sestavě. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy A-1

32 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Tvorba proměnné definující nastavitelnou vzdálenost Skici vytvořené v dokumentu součásti se použijí k definici nastavitelné proměnné. Na úvodní obrazovce Solid Edge klikněte na příkaz Otevřít existující dokument. Ve složce se soubory cvičení vyhledejte soubor spring.par. Ve stromě modelu vyberte Skicu1 a poté vyberte Upravit profil k upravení skici. Poznámka Tato skica se použije k tvorbě šroubovice definující pružinu. Definicí kóty kontrolující délku se stane délka nastavitelnou. Okótujte vodorovnou čáru ve skice. Délka je 2000 mm. Zobrazte tabulku proměnných kliknutím na kartu Nástroje a pak na příkaz Proměnné. Najděte proměnnou s délkou rovnou 2000 a změňte její název na delka_pruziny. Zavřete tabulku proměnných. Klikněte na kartu Domů a poté klikněte na Zavřít skicu. Klikněte na tlačítko Dokončit. Ve stromě modelu vyberte položku Skica 2 a upravte ji pomocí příkazu Upravit profil. A-2 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

33 Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Umístěte vodorovnou kótu mezi dva obdélníky. Poznámka Pomocí obdélníků se vytvoří vyříznutí a seříznutí na koncích pružiny a vytvoří se tak rovinná plocha na každém jejím konci. Mezery budou řízeny vzorcem v tabulce proměnných počítajícím mezery mezi obdélníky a dříve definovanou proměnnou delka_pruziny. Zobrazte tabulku proměnných kliknutím na kartu Nástroje a pak na příkaz Proměnné. Najděte proměnnou s délkou rovnou právě vytvořené vodorovné kótě. V poli vzorce nastavte hodnotu rovnou proměnné delka_pruziny. Zavřete tabulku proměnných. Klikněte na kartu Domů a poté klikněte na Zavřít skicu. Klikněte na tlačítko Dokončit. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy A-3

34 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Pomocí skic vytvořte pružinu. Pomocí skici 1 vytvořte šroubovici. Skryjte skicu 2. Na kartě Domů ve skupině Tělesa klikněte na po šroubovici. Nastavte možnost Vytvořit z na: Vybrat ze skici Vyberte kruh jako řetězec skici a poté klikněte na tlačítko Potvrdit. Jako osu vyberte vodorovnou čáru. Jako počátek osy vyberte levou stranu čáry. Nastavte metodu na Délka osy a otáčky a počet otáček na 15. A-4 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

35 Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Klikněte na tlačítko Další. Klikněte na tlačítko Náhled. Klikněte na tlačítko Dokončit. Skryjte skicu 1 a zobrazte skicu 2. Na kartě Domů ve skupině Tělesa klikněte na příkaz Řez. Nastavte možnost Vytvořit z na: Vybrat ze skici Vyberte každý obdélník ve skice a poté klikněte na tlačítko Potvrdit. Jako rozsah řezu vyberte možnost Skrz vše. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy A-5

36 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Při definování přesahu řezu vyberte oba směry. Kliknutím na tlačítko Dokončit dokončete řez. A-6 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

37 Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Definujte nastavitelnou proměnnou Proměnná určující délku osy pružiny bude definována jako nastavitelná proměnná. Klikněte na kartu Nástroje. Ve skupině Pomocníci klikněte na Nastavitelná součást. Klikněte na tlačítko Tabulka proměnných. Jako nastavitelnou proměnnou vyberte proměnnou delka_pruziny. Zavřete tabulku proměnných. Jako nastavitelná proměnná bude definována proměnná delka_pruziny. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy A-7

38 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Klikněte na tlačítko OK. Pružina je hotova. Uložte a uzavřete dokument. A-8 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

39 Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Umístěte a definujte nastavitelnou součást jako pružinu. Pružina bude umístěna v sestavě jako nastavitelná součást. Otevřete sestavu shock_absorber.asm. Ve stromu modelu klikněte pravým tlačítkem na shock_absorber.asm a poté kliknutím na tlačítko Aktivovat aktivujete všechny součásti. Podsestava shock_top.asm prozkoumá vazby použité k umístění podsestavy vzhledem k shock_bottom.asm. Ve stromu modelu klikněte na shock_top.asm. Všimněte si, že ve spodním panelu je souosá vazba a plovoucí rovinná souhlasně. Poznámka Tyto vazby udržují válcovité součásti zarovnané a díry obsahující pouzdro a objímku rovnoběžné. Stále je volnost pohybu podél os válců. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy A-9

40 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Přetáhněte součást spring.par z Knihovny součástí do sestavy. Nastavte možnost umístění na Vložit nastavitelně a klikněte na tlačítko OK. Poznámka Nastavitelná proměnná v pružině bude řízena měřenou vzdáleností mezi dvěma plochami definovanou v dalším kroku. A-10 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686