Nastavitelné součásti a sestavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nastavitelné součásti a sestavy"

Transkript

1 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686

2

3 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

5 Obsah Úvod Tvorba nastavitelné součásti Nastavitelné součásti v sestavách Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Tvorba nastavitelné sestavy Nastavitelné a pevné sestavy Cvičení: Tvorba nastavitelné sestavy Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti A-1 Tvorba proměnné definující nastavitelnou vzdálenost A-2 Pomocí skic vytvořte pružinu A-4 Definujte nastavitelnou proměnnou A-7 Umístěte a definujte nastavitelnou součást jako pružinu A-9 Definujte nastavitelnou součást jako pevnou součást A-22 Souhrn A-24 Cvičení: Tvorba nastavitelné sestavy B-1 Umístěte sestavu obsahující nastavitelnou součást na vyšší úroveň sestavy.... B-2 Nastavte sestavu jako nastavitelnou B-8 Souhrn B-11 spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3

6

7 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 1-1

8 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

9 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti Nastavitelné součásti změní hodnoty vazeb tak, aby při umístění do sestavy lícovaly. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-1

10 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti Nastavitelné součásti v sestavách Při konstrukci sestavy je v některých případech potřeba použít součásti, které musí reagovat na změny podmínek v sestavě. Například pružina může být stlačená nebo nestlačená v závislosti na poloze ostatních dílů v sestavě. Funkce nastavitelných součástí v Solid Edge umožňuje určit parametry v modelu součásti, které se nastaví podle příslušných parametrů v sestavě. To umožňuje ovládat velikost a tvar součásti podle parametrů určených v sestavě. Když určíte, že je součást nastavitelná, geometrie tělesa v souboru součásti se při změně parametrů sestavy nezmění. Změní se asociativní kopie tělesa v sestavě. Pokud určíte, že je součást v rámci sestavy nastavitelná, automaticky se do sestavy vloží asociativní kopie tělesa součástí a Solid Edge bude zajišťovat její správu. To umožňuje vložit do sestavy více výskytů nastavitelné součásti tak, že se každý výskyt přizpůsobí hodnotám aktuálních parametrů. Jeden výskyt pružiny může být například zobrazen stlačený a jiný nestlačený. Poznámka Funkčnost nastavitelné součásti je možné použít pouze na objemová tělesa. Plošná tělesa budou v sestavě zkopírována vždy jako pevná. 2-2 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

11 Tvorba nastavitelné součásti Změna součásti na nastavitelnou Chcete-li součást změnit na nastavitelnou v rámci sestavy, musíte nejprve v dokumentu součásti nebo plechové součásti určit parametry, které chcete přizpůsobovat. Potom můžete určit příslušné řídicí parametry v prostředí sestavy. Jako parametry určující nastavitelnou součást lze použít řídící kóty a proměnné, které ovládají prvek, referenční rovinu nebo konstrukční objekt. Pokud určíte, že je součást nastavitelná, nelze součást upravit v kontextu sestavy pomocí příkazu Upravit. K otevření součásti můžete použít příkaz Otevřít. Určení parametrů součásti Příkaz Nastavitelná součást na kartě Nástroje zobrazí v prostředí součásti nebo plechové součásti dialogové okno Nastavitelná součást, ve kterém lze určovat nebo upravovat nastavitelné parametry. Jakmile se zobrazí dialogové okno Nastavitelná součást, lze výběrem prvků zobrazit jejich kóty nebo můžete zobrazit tabulku proměnných kliknutím na tlačítko Tabulka proměnných. Pokud například chcete, aby byla délka pružiny nastavitelná, můžete přidat proměnnou, která ovládá délku pružiny: SprLngPrt do seznamu nastavitelných parametrů tak, že tuto proměnnou vyberete v tabulce proměnných. Když do dialogového okna Nastavitelná součást přidáte proměnnou nebo kótu, přidá se název parametru do sloupce (A) v tabulce proměnných. Rovněž můžete přidat text do poznámek ve sloupci (B) pro snadnější určení, kterou vlastnost součásti tento parametr ovládá. Umístění nastavitelných součástí do sestavy Při přidávání nastavitelné součásti do sestavy byste měli nejprve umístit a vazbami upevnit součásti, které ovlivňují nastavitelnou součást. To umožňuje použití okolních spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-3

12 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti součástí k určení parametrů nastavitelné součásti. To, zda je součást v sestavě nastavitelná nebo pevná, lze určit buď při vkládání, nebo později po jejím vložení. Ihned po přetažení nastavitelné součásti do sestavy se zobrazí se dialogové okno umožňující určit, zda bude součást pevná nebo nastavitelná. Jestliže vyberete možnost Vložit napevno, proběhne proces umístění součásti, jako by se jednalo o běžnou součást. K umístění součásti v sestavě lze použít vazby sestavy. Nastavitelná součást umístěná v sestavě napevno se chová stejně jako kterákoliv jiná součást v sestavě. Pokud nastavíte možnost Vložit nastavitelně, proces umístění součásti se dočasně pozastaví, abyste mohli pomocí dialogového okna Nastavitelná součást určit nastavitelné parametry v sestavě. Poznámka Při umísťování nastavitelné součásti není možnost pro používání samostatného okna Vložit součást dostupná. Součást se umístí do okna sestavy, abyste mohli určit nastavitelné parametry a vazby sestavy v jednom okně. Určení parametrů sestavy Kromě možností pro výběr řídicích kót a proměnných obsahuje dialogové okno Nastavitelná součást v prostředí sestavy možnosti, které umožňují vytvořit proměnnou měření. Pomocí ní lze k určení proměnných, které ovládají velikost a tvar nastavitelné součásti v sestavě, použít geometrii jiných součástí umístěných v sestavě. Možnosti proměnné měření aktivují jeden z příkazů měření, které jsou dostupné také na kartě Kontrola fi skupině Měření. Chcete-li určit, že minimální vzdálenosti mezi dvěma plochami určuje parametr výšky součásti, lze použít možnost Měřit minimální vzdálenost. Po výběru objektů v sestavě, které určují vzdálenost, kterou chcete měřit, se automaticky vytvoří proměnná sestavy a přidá se do buňky Proměnná sestavy v dialogovém okně Nastavitelná součást. V prostředí sestavy jsou v dialogovém okně Nastavitelná součást tři sloupce: Proměnná součásti (A) Poznámky (B) a Proměnná sestavy (C). V tomto příkladě je proměnná součásti SprLngPrt ovládána proměnnou měření SprLngAsm v sestavě. 2-4 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

13 Tvorba nastavitelné součásti Pro řízení parametrů nastavitelné součásti je možné kromě proměnných měření použít také proměnné vazeb sestavy. Hodnoty odsazení vazeb je možné nastavit jako řídicí parametry nastavitelné součásti jejich výběrem v tabulce proměnných. Možnost Vložit jako pružinu použije proměnnou vytvořenou měřením vzdálenosti k upravení délky související proměnné v dokumentu součásti nebo plechové součásti. Umístění součástí připojených k upravitelné součásti určuje délku proměnné určující vzdálenost. Možnost Přizpůsobit a povolit vazby sestavy použije proměnnou vytvořenou pomocí měření ke změně délky nastavitelné součásti a přemístění součástí v sestavě, které nejsou propojeny vazbami. Délka proměnné určující délku nastavitelné součásti se použije k umístění součástí, které nejsou propojeny vazbami, připojených k nastavitelné proměnné. Po určení všech parametrů v sestavě, které ovládají nastavitelnou součást, klikněte v dialogovém okně Nastavitelná součást na tlačítko OK, čímž se vrátíte k umísťování součásti. V tomto příkladu vazba proti sobě (A) a vazba souose (B) plně umísťují součást v sestavě (C). To, že bude součást nastavitelná, lze určit i po jejím umístění v sestavě. Nejprve je nutné určit nastavitelné parametry součásti v prostředí součásti nebo plechové součásti. Potom lze v sestavě pomocí příkazu Nastavitelná součást v místní nabídce vybrané součásti určit, že bude součást nastavitelná a poté určit nastavitelné parametry. Poznámka Pokud určíte, že je součást nastavitelná, nelze součást upravit v kontextu sestavy pomocí příkazu Upravit. K otevření součásti můžete použít příkaz Otevřít. Aktualizace nastavitelných součástí Jestliže upravíte sestavu tak, že se nastavitelná součást musí změnit, a je zapnutá možnost Automatická aktualizace, aktualizuje se velikost a tvar nastavitelné součásti automaticky. Pokud například v této sestavě upravíte hodnotu odsazení mezi součástmi ventilu a těla, ventil se otevře. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-5

14 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti To způsobí automatickou aktualizaci velikosti a tvaru nastavitelné součásti. Nastavitelné součásti v nastavitelných podsestavách Do sestavy lze umístit podsestavu, která obsahuje nastavitelnou součást, a potom nastavit podsestavu jako nastavitelnou. Můžete například chtít umístit dva výskyty podsestavy válce v různých pozicích. Každá sestava válce obsahuje pružinu, která je nastavitelnou součástí, což umožňuje pružině měnit délku podle změny polohy podsestavy válce. Když podsestavu obsahující nastavitelné součásti převedete na nastavitelnou, proměnné nastavitelné součásti se přenesou do aktuální sestavy. Další informace o tvorbě a používání nastavitelných sestav naleznete v tématu nápovědy Nastavitelné sestavy. 2-6 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

15 Tvorba nastavitelné součásti Používání referenční geometrie k ukotvení nastavitelných součástí Referenční roviny nebo konstrukční geometrii součásti lze použít k určení vazeb umístění nastavitelné součásti v sestavě, ale v některých případech to může zamezit správným reakcím nastavitelné součásti na změny sestavy. Pokud se to stane, můžete upravit vazbu umístění tak, aby používala geometrii tělesa nastavitelné součásti. Nastavitelné součásti a kusovníky Pokud do sestavy vložíte několik výskytů jedné nastavitelné součásti v různých stavech, budou všechny výskyty sečteny pod jednu pozici. Jestliže místo nastavitelných součástí v různých stavech použijete několik členů rozměrové řady součásti, každý člen rozměrové řady bude mít své výskyty sdruženy pod jinou pozicí. Preferovaným výsledkem je většinou jedno číslo součásti. Nastavitelné součásti a alternativní sestavy V rodině sestav lze použít nastavitelné součásti. Proměnnou sestavy použitou k ovládání nastavitelné součásti lze po vypnutí možnosti Upravit všechny členy upravovat pro každý člen zvlášť. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-7

16 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Přehled Cílem tohoto cvičení je ukázat, jak vytvořit nastavitelnou součást k použití v sestavě. Cvičení V tomto cvičení vytvoříte pružinu, která přizpůsobí délku při umístění do sestavy. Cvičení naleznete v dodatku A. 2-8 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

17 Tvorba nastavitelné součásti Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Je následující výrok pravdivý nebo nepravdivý? Když je nastavitelná součást vložena do sestavy a přizpůsobí se, dokument součásti obsahující součást se také přizpůsobí určité velikosti, stejně jako každý výskyt této součásti v sestavě a jiných sestavách, ve kterých se může nalézat. 2. V následující zprávě vyplňte prázdná pole. Při definování součásti jako nastavitelná, nastavitelná hodnota je definována. 3. Je následující výrok pravdivý nebo nepravdivý? Po definování součásti jako nastavitelnou není možné umístit součást jako pevnou součást. 4. Jaký je rozdíl mezi následujícími možnostmi umístění nastavitelné součásti? Nastavit jako pružinu Přizpůsobit a povolit vazby sestavy spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-9

18 Lekce 2 Tvorba nastavitelné součásti Odpovědi 1. Je následující výrok pravdivý nebo nepravdivý? Když nastavitelná součást vložena do sestavy a přizpůsobí se, dokument součásti obsahující součást se také přizpůsobí, stejně jako každý výskyt této součásti v sestavě a jiných sestavách, ve kterých se může nalézat. Odpověď není správná. Když určíte, že je součást nastavitelná, geometrie tělesa v souboru součásti se při změně parametrů sestavy nezmění. Změní se asociativní kopie tělesa v sestavě. Pokud určíte, že je součást v rámci sestavy nastavitelná, automaticky se do sestavy vloží asociativní kopie tělesa součástí a Solid Edge bude zajišťovat její správu. To umožňuje vložit do sestavy více výskytů nastavitelné součásti tak, že se každý výskyt přizpůsobí hodnotám aktuálních parametrů. Jeden výskyt pružiny může být například zobrazen stlačený a jiný nestlačený. 2. V následující zprávě vyplňte prázdná pole. Při definování součásti jako nastavitelná, nastavitelná hodnota je definována proměnnou. Hodnota kóty má proměnnou s ní spojenou, která se zobrazí v tabulce proměnných. 3. Je následující výrok pravdivý nebo nepravdivý? Po definování součásti jako nastavitelnou není možné umístit součást jako pevnou součást. Odpověď není správná. Uživatel má možnost umístit součást buď jako nastavitelnou, nebo jako pevnou. 4. Jaký je rozdíl mezi následujícími možnostmi umístění nastavitelné součásti? Nastavit jako pružinu Přizpůsobit a povolit vazby sestavy Při použití možnosti Nastavit jako pružinu je délka proměnné kontrolována mezerou mezi komponentami použitými k umístění nastavitelné součásti. Při použití možnosti Přizpůsobit a povolit vazby sestavy je mezera mezi ostatními komponentami řízena velikostí nastavitelné kóty v nastavitelné součásti Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

19 Tvorba nastavitelné součásti Souhrn lekce V této lekci jste se naučili vytvořit a nastavitelnou součást a umístit ji do sestavy jako pružinu nebo nastavit lícování k povolení vazeb sestavy. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 2-11

20

21 Lekce 3 Tvorba nastavitelné sestavy Nastavitelné sestavy změní hodnoty vazeb tak, aby byly správně umístěny vůči sobě při umístění do sestavy vyšší úrovně. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3-1

22 Lekce 3 Tvorba nastavitelné sestavy Nastavitelné a pevné sestavy Při práci se sestavami je občas nutné povolit při práci se sestavou vyšší úrovně pohyb v podsestavě. V jiných případech může být potřeba zobrazit stejné podsestavy v různých pozicích. Například když máte v sestavě dvě identické podsestavy hydraulického válce, ale chcete každou z nich zobrazit v různé pozici. Funkce nastavitelné sestavy umožňuje řešit oba tyto problémy. Porovnání pevných a nastavitelných podsestav Nastavení podsestavy jako nastavitelné umožňuje umísťovat vazby pozice mezi součástmi v podsestavě při práci se sestavou vyšší úrovně. To není u pevných podsestav možné. Pokud určíte, že je podsestava nastavitelná, nemůžete podsestavu upravit v rámci nadřízené sestavy. Pokud se například pokusíte upravit podsestavu v kontextu nadřízené sestavy pomocí příkazu Upravit, zobrazí se dialogové okno, které informuje o tom, že je podsestava nastavitelná a k jejímu otevření je možné použít příkaz Otevřít. Zobrazení stejných podsestav v různých pozicích Tento problém lze řešit více způsoby: Můžete vytvořit podsestavy s jedinečnými názvy pro každou z jinak stejných podsestav. To umožňuje přiřazovat ovlivněným vazbám jedinečné hodnoty odsazení, ale vytvoří se další soubory, což znesnadňuje správu dat. Lze vytvořit jednoúrovňovou sestavu, kde jsou komponenty podsestav umístěné jako samostatné součásti a ne jako podsestavy. Tento postup také umožňuje přiřazovat ovlivněným vazbám jedinečné hodnoty odsazení, ale stěžuje další použití těchto komponent hydraulického válce v další sestavě. Další nevýhodou této metody je to, že jsou součásti uváděny jednotlivě a ne jako podsestavy. Dále lze v Solid Edge použít funkci Nastavitelná sestava. Tento postup eliminuje potřebu vytvářet více kopií sestavy hydraulického válce nebo vytvářet jednoúrovňové sestavy. 3-2 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

23 Tvorba nastavitelné sestavy Příprava podsestavy Chcete-li použít funkci nastavitelné sestavy, měli by mít podsestavy stupeň volnosti ve směru pohybu, který chcete přizpůsobit. Potom můžete zadat vazby pro odebrání tohoto stupně volnosti v nadřízené sestavě. Umístění podsestavy do sestavy vyšší úrovně Podsestavu umístíte do sestavy vyšší úrovně stejným způsobem jako kteroukoliv jinou podsestavu. Existuje více způsobů, jak určit, že podsestava bude považovaná za nastavitelnou sestavu. Chcete-li určit, že podsestava bude považovaná za nastavitelnou při umísťování podsestavy, zapněte v dialogovém okně Možnosti panelu příkazu Sestavit možnost Vložit jako nastavitelnou. Pokud chcete určit, že bude podsestava považovaná za nastavitelnou po dokončení umístění podsestavy, vyberte ji ve stromu modelu a v místní nabídce klikněte na příkaz Nastavitelná sestava. Poznámka Jako nastavitelné mohou být určeny jen podsestavy obsahující součásti, které nejsou plně určené. To, že je podsestava nastavitelná, lze určit také zapnutím možnosti Pokud se tato sestava vkládá do jiné, vložit jako nastavitelnou sestavu na kartě Sestava v dialogovém okně Možnosti. Bez ohledu na použitou metodu se ve stromu modelu (A) použije zvláštní značka, která určuje, že je podsestava nastavitelná. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3-3

24 Lekce 3 Tvorba nastavitelné sestavy Práce s nastavitelnými sestavami Pokud nastavíte podsestavu jako nastavitelnou, všechny vazby sestavy existující v podsestavě se vyřeší na úrovni aktivní sestavy. Jinými slovy se vazby podsestavy přenesou kvůli řešení do sestavy vyšší úrovně. Vazby použité k umístění součástí v podsestavě lze po výběru součásti v sestavě zobrazit v dolní panelu stromu modelu. Tyto vazby jsou jen pro čtení a jejich popiska je šedá, což značí, že vazby nelze upravovat. Zobrazení vazeb jen pro čtení usnadňuje vyhodnocení existujících vazeb a použití zbývajících vazeb. Například když vyberete soubor cylinder.par:1 v nastavitelné sestavě s názvem Actuator.asm:1, zobrazí se tři vazby. Vazba souose se součástí base.par (A) byla umístěna v aktuální sestavě. Byla použitá k umístění podsestavy v aktuální sestavě a lze ji upravovat. Vazba proti sobě se součásti piston.par:1 (B) byla umístěna v aktuální sestavě po určení podsestavy jako nastavitelné. Plní funkci přizpůsobení délky podsestavy hydraulického válce a lze ji upravit. Všimněte si, že mezi vazbami (A) a (B) není vizuální rozdíl, i když byla jedna z těchto vazeb použitá k umístění podsestavy v aktuální sestavě (A) a druhá byla použitá k umístění dvou součástí v podsestavě. Zbývající vazba souose se součástí piston.par:1 (C) byla umístěna v podsestavě, je pouze ke čtení a nelze ji upravovat v aktuální sestavě. Všimněte si, že popiska je šedá, což znázorňuje vazbu jen pro čtení. Pokud určíte, že je podsestava nastavitelná, přidáte vazby umístění a potom určíte, že podsestava je pevná, mohou se vyskytnou konfliktní vazby. Tuto situaci lze řešit odstraněním nebo vypnutím vazeb. Nastavitelné sestavy a nastavitelné součásti Součástí nastavitelné podsestavy mohou být také nastavitelné součásti. Můžete například chtít umístit dva výskyty podsestavy válce v různých pozicích. 3-4 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

25 Tvorba nastavitelné sestavy Každá sestava válce obsahuje pružinu, která je nastavitelnou součástí, což umožňuje pružině měnit délku podle změny polohy podsestavy válce. Když podsestavu obsahující nastavitelné součásti převedete na nastavitelnou, proměnné nastavitelné součásti se přenesou do aktuální sestavy. Pokud v tabulce proměnných definujete proměnnou sestavy, která řídí proměnnou součásti, přenese se proměnná podsestavy do aktuální sestavy. Přenesená proměnná je propojenou proměnnou. Další informace o tvorbě a používání nastavitelných součástí v sestavách naleznete v tématu nápovědy Nastavitelné součásti v sestavách. Nastavitelné sestavy a příkaz Přetáhnout součást Pokud určíte, že je podsestava nastavitelná, a kombinace vazeb aktivní úrovně a vazeb přenesených z nižší úrovně umožňuje pohyb, můžete přesouvat součásti pomocí příkazu Přetáhnout součást. Nastavitelné sestavy pracují se všemi režimy příkazu Přetáhnout součást. Protože se nastavitelné podsestavy používají většinou k řízení pohybu v sestavě, může být k umožnění pohybu nutné vypnout nebo odstranit některé vazby v součástech a podsestavách, které se k tomuto pohybu vztahují. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3-5

26 Lekce 3 Tvorba nastavitelné sestavy Cvičení: Tvorba nastavitelné sestavy Přehled Cílem tohoto cvičení je ukázat, jak vytvořit nastavitelnou sestavu k použití v sestavě vyšší úrovně. Cvičení V tomto cvičení vytvoříte a umístíte nastavitelnou sestavu. Toto cvičení naleznete v dodatku B. 3-6 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

27 Tvorba nastavitelné sestavy Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Jaké jsou vlastnosti nastavitelné sestavy? 2. Jak lze připravit sestavu, aby byla nastavitelná? 3. Pokud existuje pohon v podsestavě a vy byste chtěli, aby tento pohon ovládal umístění podkótovaných součástí, jak je to možné provést? 4. Pokud sestava obsahuje podkótovanou součást a podsestava je nastavitelná, omezení podkótované součásti lze provést v sestavě vyšší úrovně. Kde lze zobrazit a upravit vazby použité k umístění součásti? spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3-7

28 Lekce 3 Tvorba nastavitelné sestavy Odpovědi 1. Jaké jsou vlastnosti nastavitelné sestavy? Nastavení podsestavy jako nastavitelné umožňuje umísťovat vazby pozice mezi součástmi v podsestavě při práci se sestavou vyšší úrovně. To není u pevných podsestav možné. 2. Jak lze připravit sestavu, aby byla nastavitelná? Chcete-li použít funkci nastavitelné sestavy, měli by mít podsestavy stupeň volnosti ve směru pohybu, který chcete přizpůsobit. Potom můžete zadat vazby pro odebrání tohoto stupně volnosti v nadřízené sestavě. 3. Pokud existuje pohon v podsestavě a vy byste chtěli, aby tento pohon ovládal umístění podkótovaných součástí, jak je to možné provést? Nastavte podsestavu s motorem jako nastavitelnou. 4. Pokud sestava obsahuje podkótovanou součást a podsestava je nastavitelná, omezení podkótované součásti lze provést v sestavě vyšší úrovně. Kde lze zobrazit a upravit vazby použité k umístění součásti? Vazby podkótované součásti lze zobrazit a upravit v nastavitelné podsestavě v nižším panelu stromu modelu. 3-8 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

29 Tvorba nastavitelné sestavy Souhrn lekce V této lekci jste umístili sestavu s nastavitelnou součástí a definovali sestavu jako nastavitelnou. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy 3-9

30

31 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Přehled Toto cvičení předvádí tvorbu nastavitelné součásti a její umístění do sestavy. Cíl Vytvoříte pružinu a použijete ji jako nastavitelnou součást a pevnou součást v sestavě. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy A-1

32 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Tvorba proměnné definující nastavitelnou vzdálenost Skici vytvořené v dokumentu součásti se použijí k definici nastavitelné proměnné. Na úvodní obrazovce Solid Edge klikněte na příkaz Otevřít existující dokument. Ve složce se soubory cvičení vyhledejte soubor spring.par. Ve stromě modelu vyberte Skicu1 a poté vyberte Upravit profil k upravení skici. Poznámka Tato skica se použije k tvorbě šroubovice definující pružinu. Definicí kóty kontrolující délku se stane délka nastavitelnou. Okótujte vodorovnou čáru ve skice. Délka je 2000 mm. Zobrazte tabulku proměnných kliknutím na kartu Nástroje a pak na příkaz Proměnné. Najděte proměnnou s délkou rovnou 2000 a změňte její název na delka_pruziny. Zavřete tabulku proměnných. Klikněte na kartu Domů a poté klikněte na Zavřít skicu. Klikněte na tlačítko Dokončit. Ve stromě modelu vyberte položku Skica 2 a upravte ji pomocí příkazu Upravit profil. A-2 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

33 Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Umístěte vodorovnou kótu mezi dva obdélníky. Poznámka Pomocí obdélníků se vytvoří vyříznutí a seříznutí na koncích pružiny a vytvoří se tak rovinná plocha na každém jejím konci. Mezery budou řízeny vzorcem v tabulce proměnných počítajícím mezery mezi obdélníky a dříve definovanou proměnnou delka_pruziny. Zobrazte tabulku proměnných kliknutím na kartu Nástroje a pak na příkaz Proměnné. Najděte proměnnou s délkou rovnou právě vytvořené vodorovné kótě. V poli vzorce nastavte hodnotu rovnou proměnné delka_pruziny. Zavřete tabulku proměnných. Klikněte na kartu Domů a poté klikněte na Zavřít skicu. Klikněte na tlačítko Dokončit. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy A-3

34 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Pomocí skic vytvořte pružinu. Pomocí skici 1 vytvořte šroubovici. Skryjte skicu 2. Na kartě Domů ve skupině Tělesa klikněte na po šroubovici. Nastavte možnost Vytvořit z na: Vybrat ze skici Vyberte kruh jako řetězec skici a poté klikněte na tlačítko Potvrdit. Jako osu vyberte vodorovnou čáru. Jako počátek osy vyberte levou stranu čáry. Nastavte metodu na Délka osy a otáčky a počet otáček na 15. A-4 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

35 Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Klikněte na tlačítko Další. Klikněte na tlačítko Náhled. Klikněte na tlačítko Dokončit. Skryjte skicu 1 a zobrazte skicu 2. Na kartě Domů ve skupině Tělesa klikněte na příkaz Řez. Nastavte možnost Vytvořit z na: Vybrat ze skici Vyberte každý obdélník ve skice a poté klikněte na tlačítko Potvrdit. Jako rozsah řezu vyberte možnost Skrz vše. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy A-5

36 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Při definování přesahu řezu vyberte oba směry. Kliknutím na tlačítko Dokončit dokončete řez. A-6 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

37 Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Definujte nastavitelnou proměnnou Proměnná určující délku osy pružiny bude definována jako nastavitelná proměnná. Klikněte na kartu Nástroje. Ve skupině Pomocníci klikněte na Nastavitelná součást. Klikněte na tlačítko Tabulka proměnných. Jako nastavitelnou proměnnou vyberte proměnnou delka_pruziny. Zavřete tabulku proměnných. Jako nastavitelná proměnná bude definována proměnná delka_pruziny. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy A-7

38 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Klikněte na tlačítko OK. Pružina je hotova. Uložte a uzavřete dokument. A-8 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

39 Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Umístěte a definujte nastavitelnou součást jako pružinu. Pružina bude umístěna v sestavě jako nastavitelná součást. Otevřete sestavu shock_absorber.asm. Ve stromu modelu klikněte pravým tlačítkem na shock_absorber.asm a poté kliknutím na tlačítko Aktivovat aktivujete všechny součásti. Podsestava shock_top.asm prozkoumá vazby použité k umístění podsestavy vzhledem k shock_bottom.asm. Ve stromu modelu klikněte na shock_top.asm. Všimněte si, že ve spodním panelu je souosá vazba a plovoucí rovinná souhlasně. Poznámka Tyto vazby udržují válcovité součásti zarovnané a díry obsahující pouzdro a objímku rovnoběžné. Stále je volnost pohybu podél os válců. spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy A-9

40 A Cvičení: Tvorba nastavitelné součásti Přetáhněte součást spring.par z Knihovny součástí do sestavy. Nastavte možnost umístění na Vložit nastavitelně a klikněte na tlačítko OK. Poznámka Nastavitelná proměnná v pružině bude řízena měřenou vzdáleností mezi dvěma plochami definovanou v dalším kroku. A-10 Nastavitelné součásti a sestavy spse01686

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Náhrada součástí v sestavě

Náhrada součástí v sestavě Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Návrh v rámci sestavy

Návrh v rámci sestavy Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Modelování synchronních a

Modelování synchronních a Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Tvorba prvků zakončení

Tvorba prvků zakončení Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je v první části dokumentu poskytnout uživateli

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na sestavení/složení sestavy rozebíratelným způsobem. Tedy

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Cvičení 7 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA SESTAVY

Cvičení 7 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA SESTAVY Cvičení 7 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA SESTAVY Cílem cvičení je osvojit si na vytvoření jednoduché sestavy skládající se z několika jednoduchých dílů. Prvním po spuštění Inventoru

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 104 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010 TÉMA: Řazení a filtrace dat Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Zadání: Otevřete

Více

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cílem druhého cvičení je osvojení postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především používání

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2010 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 26.9.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy Vytváření

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestavy přepínače Příprava modelování sestavy Z určeného adresáře překopírujte soubory sestavy 1-4 do vašeho pracovního adresáře.

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: Výukový materiál Solid Edge ST Jméno autora: Mgr. František Pekař Škola: Střední škola řezbářská, Tovačov,

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 105 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se efektivní práci ve 3D modelování, s použitím

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_18 Sada: Digitální fotografie Téma: Vkládání obrázků a textů do obrázku Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 4. ročník osmiletého gymnázia, třída 4.A Využití: Prezentace

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010 TÉMA: Výpočty ve formulářích, rozhraní pro uživatele Formuláře neslouží pouze pro přístup běžného uživatele k datům uloženým v databázi. Ve formulářích se rovněž setkáme s dalšími prvky, jako jsou např.

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY ANIMACE PRUŽINY Vypracoval Ing. Josef Honsa 2009 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Výkresová dokumentace... 5 2.1 Výkres sestavení... 5 2.2 Výkres misky... 5 2.3 Výkres část hlavy... 6 2.4 Výkres ventilu... 6 2.5

Více

Hlavní panel nástrojů

Hlavní panel nástrojů Zobrazit Domů > Panely nástrojů > Panely nástrojů Tato kapitola obsahuje přehled nástrojů a funkcí, které jsou dostupné z panelů nástrojů aplikace ActivInspire: Hlavní panel nástrojů (ActivInspire Primary)

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Aplikované úlohy Solid Edge

Aplikované úlohy Solid Edge Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 36 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ SESTAVA A SVAŘENEC] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je co nejrychlejší zorientování se v novém modulu

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Rendrování sestav. Číslo publikace spse01692

Rendrování sestav. Číslo publikace spse01692 Rendrování sestav Číslo publikace spse01692 Rendrování sestav Číslo publikace spse01692 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na kótování výkresů. Naším cílem bude naučit se používat správné příkazy

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky Publikační platforma apilot První kroky Přihlášení https://domena.apilot.cz Po přihlášení Po přihlášení Nástěnka - aktualizace platformy novinky - tipy, triky (nastavení poštovních klientů) - aktivita

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více