Alternativní sestavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alternativní sestavy"

Transkript

1 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685

2

3 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Alternativní sestavy spse01685

5 Obsah Úvod Alternativní sestavy Dopad alternativních sestav na funkcionalitu Solid Edge Příkaz Definice alternativních komponent Cvičení: Tvorba alternativní sestavy Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Cvičení: Tvorba alternativní sestavy A-1 Tvorba alternativní sestavy pro ventil A-1 Úprava členu rodiny Typ 1 Zavřený A-3 Vytvořte člen Typ 2 Otevřený A-7 Prohlédněte si výsledek A-12 Dokončení definice členu Typ 2 Otevřený A-13 Tvorba nového členu rodiny A-17 Prohlédněte si výsledek A-22 Vytvořte člen rodiny s názvem Typ 3 Otevřený Otočená Páka A-23 Výkres rodiny členů sestavy A-26 Souhrn cvičení A-27 spse01685 Alternativní sestavy 3

6

7 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01685 Alternativní sestavy 1-1

8 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Alternativní sestavy spse01685

9 Lekce 2 Alternativní sestavy Některé produkty vyžadují definování více variant jedné sestavy. Existují dva typy těchto variant: Varianty sestavy, kde jsou VŠECHNY součásti stejné, ale některé součásti se mění při fyzických operacích sestavy. Tyto typy sestav obsahují mechanismy, páky, ovladače atd. V Solid Edge jsou tyto typy sestav považovány za sestavy s alternativní pozicí. Varianty sestavy, kde je VĚTŠINA součástí stejná, ale některé součástí a podsestavy se mezi jednotlivými sestavami liší. Tyto typy sestav mohou obsahovat různé komponenty, typy šroubových spojů, ozdobné díly, příslušenství atd. V Solid Edge tyto typy sestav tvoří rodinu sestav. Funkce alternativních sestav v Solid Edge umožňují snazší tvorbu a používání variant sestavy, protože snižují počet souborů sestavy, které musíte spravovat. Alternativní sestavy v Solid Edge obsahují sestavy s alternativními polohami i rodiny sestav. Rodina sestav a sestavy s alternativní pozicí mají výhodu v možnosti použít vzorec názvu dokumentu k vytvoření lehce identifikovatelných názvů. Název je uveden jako vzorec!<název členu> vám pomůže odlišit rodinu sestav nebo sestavy s alternativní pozicí od jiné sestavy. Tvorba nové alternativní sestavy Alternativní polohy sestavy nebo rodiny sestav lze vytvořit pomocí karty Alternativní sestavy. Jakmile poprvé kliknete na tlačítko Nový člen na kartě Alternativní sestavy, zobrazí se dialogové okno Tabulka alternativních sestav. Je nutné zadat, zda má být spse01685 Alternativní sestavy 2-1

10 Lekce 2 Alternativní sestavy sestava převedena na rodinu sestav (A) nebo na sestavu, která obsahuje alternativní polohy (B). Po převodu sestavy ji již nelze změnit z (A) na (B) nebo naopak. Poznámka Zkontrolujte, zda existuje záložní kopie sestavy, kterou převádíte. Před převodem sestavy na alternativní sestavu lze vytvořit novou funkční kopii dokumentu sestavy pomocí příkazu Uložit jako. Po zadání typu alternativní sestavy je nutné definovat názvy prvních dvou členů. Po kliknutí na tlačítko OK se druhý člen stane aktivním členem na kartě Alternativní sestavy. Potom je možné pokračovat definováním vlastností jednotlivých členů. Dialogové okno Upravit tabulku Dialogové okno Upravit tabulku, které lze zobrazit kliknutím na tlačítko Upravit tabulku na kartě Alternativní sestava, provádí mnoho stejných funkcí jako karta Alternativní sestava. Dialogové okno Upravit tabulku také umožňuje zobrazení vlastností všech členů alternativní sestavy současně, což pomocí karty Alternativní sestavy provést nelze. Například můžete současně zobrazit součásti vyjmuté pro všechny členy. Tlačítka v horní části dialogového okna Upravit tabulku umožňují provádět běžné funkce, například vytvářet, odstraňovat a aktivovat členy, ukládat je jako nové dokumenty sestavy atd. Rovněž lze tabulku vytisknout na zadané tiskárně a kopírovat a vkládat data z dialogového okna Upravit tabulku do tabulky. V dialogovém okně Upravit tabulku je také dostupné okno Náhled. Okno Náhled zobrazuje aktuálně vybraný člen. Některé funkce, které jsou dostupné na kartě Alternativní sestava, naopak nejsou dostupné v dialogovém okně Upravit tabulku. Vyjmout vazby je například možné pouze pomocí karty Alternativní sestava. Práce s alternativními sestavami Po definici prvních dvou členů alternativní sestavy je možné pracovat s alternativní sestavou pomocí karty Alternativní sestavy nebo lze kliknutím na tlačítko Upravit tabulku na kartě Alternativní sestavy zobrazit dialogové okno Upravit tabulku, které je tabulkovým uživatelským rozhraním pro práci s alternativními sestavami a pracuje podobně jako tabulkový procesor. Poznámka Přidání členů k existující alternativní sestavě Po převodu sestavy na alternativní sestavu je možné přidat další členy pomocí tlačítka Nový na kartě Alternativní sestavy nebo v dialogovém okně Upravit tabulku. Vlastnosti nového členu jsou kopií aktuálně aktivního členu. Přejmenování členů alternativní sestavy Člen alternativní sestavy nelze přejmenovat. Chcete-li změnit název existujícího členu, je možné jej změnit na aktivní člen a vytvořit nový člen s názvem, který chcete. Druhý člen je potom možné odstranit. 2-2 Alternativní sestavy spse01685

11 Alternativní sestavy Poznámka Výchozí člen, který je prvním vytvořeným členem, nelze odstranit. Je užitečné přiřadit prvnímu členu název Výchozí nebo podobný, abyste později poznali, že tento člen není možné odstranit. Sestavy s alternativními polohami Jak již bylo uvedeno, sestavy s alternativní polohou vyžadují, aby byly všechny součásti v příslušných sestavách stejné. Jediné rozdíly definovatelné mezi jednotlivými členy jsou v proměnných sestavy, například hodnoty odsazení vazeb sestavy a číselné hodnoty kót ze skic. Možnosti dostupné pro sestavy s alternativní polohou jsou podrobněji popsány v následujících částech. Rodina sestav U rodiny sestav je možné definovat následující typy variant mezi jednotlivými členy rodiny: Hodnoty odsazení vazeb sestavy Předefinování výskytů Vyjmuté výskyty Vyjmuté vazby Vyjmuté prvky sestavy Vyjmuté rámy Vyjmuté trasy potrubí Vyjmuté výskyty polí Vyjmuté spojovací součásti Globální a lokální úpravy Při práci s alternativními sestavami je možné zadat, zda budou mít vámi prováděné úpravy vliv pouze na aktivní člen nebo všechny členy. Úpravy, které mají vliv pouze na aktivní člen, se nazývají lokální úpravy; úpravy ovlivňující všechny členy se nazývají globální úpravy. Po zapnutí možnosti Upravit všechny členy na kartě Alternativní sestavy se vámi provedené úpravy použijí globálně pro všechny členy. Po vypnutí možnosti Upravit všechny členy na kartě Alternativní sestavy se vámi provedené úpravy použijí lokálně pouze pro aktivní člen. Pokud je například možnost Upravit všechny členy vypnuta, je možné odstranit součást z jednoho členu rodiny sestav a vložit pro tento člen jinou součást. Poznámka Podle toho, zda pracujete se sestavou s alternativní polohou nebo s rodinou sestav, nemusí být některé operace dostupné jak lokálně, tak globálně. spse01685 Alternativní sestavy 2-3

12 Lekce 2 Alternativní sestavy Aktivace členu Pouze jeden člen alternativní sestavy může být aktivní. Aktuálně aktivní člen je zobrazen v seznamu Aktivní člen. Další člen je možné aktivovat jeho výběrem ze seznamu Aktivní člen na kartě Alternativní sestavy nebo vybrat sloupec členu v dialogovém okně Upravit tabulku a kliknout na tlačítko Aktivovat člen. Definice hodnot proměnných členu Definovat jiné hodnoty proměnné sestavy je možné pomocí možnosti Proměnné členu na kartě Alternativní sestavy. Proměnnou lze asociovat s vazbou sestavy nebo s jakoukoli jinou proměnnou sestavy. Například je možné změnit polohu součástí definováním jiných hodnot pro vazbu úhlu pro jednotlivé členy alternativní sestavy. Na kartě Alternativní sestavy zapněte možnost Proměnné členu. V tabulce proměnných potom vyberte proměnnou, kterou chcete přidat do seznamu Proměnné členu. Na kartě Alternativní sestavy klikněte na tlačítko Přidat proměnné. Proměnná se přidá ke všem aktuálním členům. Potom je možné aktivovat člen a upravit hodnotu proměnné. Tato možnost je dostupná pro oba typy alternativních sestav. Název proměnné vazby sestavy je možné určit umístěním kurzoru nad vazbu v dolní části stromu modelu. Název vazby se potom zobrazí v okně se zprávou v pravé dolní části okna Solid Edge. Předefinování výskytů Předefinování výskytu se definuje pomocí příkazu Nahradit součást na kartě Domů ve skupině Upravit. Například může být nutné definovat dva typy pák pro různé členy. Jeden člen má původní páku, druhý má nahrazující páku. 2-4 Alternativní sestavy spse01685

13 Alternativní sestavy Na kartě Alternativní sestavy aktivujte člen, který vyžaduje novou páku a zkontrolujte, že je vypnuta možnost Upravit všechny členy. Pomocí příkazu Nahradit součást je potom možné nahradit původní součást páky novou pouze pro aktivní člen. U sestav s alternativní polohou je tuto možnost možné použít pouze globálně, protože sestavy s alternativní polohou vyžadují, aby byly všechny součásti pro všechny členy stejné. U rodiny sestav je tuto možnost možné použít globálně nebo lokálně. Výskyty je možné předefinovat i u podsestav v aktivní sestavě. Při nahrazování podsestav může být náhradní podsestava také alternativní sestavou. Pokud je náhradní podsestava alternativní sestavou, je možné vybrat požadovaný člen pomocí dialogového okna Člen sestavy. Vyjmutí výskytů Vyjmuté výskyty lze definovat odstraněním součástí pouze u jednoho členu. Na kartě Alternativní sestavy aktivujte člen, u kterého chcete součást odstranit. Ve stromu modelu vyberte součást, kterou chcete odstranit a stiskněte klávesu Delete. Součást se odstraní pouze u aktivního členu a přidá se do seznamu Vyjmuté výskyty. U sestav s alternativní polohou je tuto možnost možné použít pouze globálně, protože sestavy s alternativní polohou vyžadují, aby byly všechny součásti pro všechny členy stejné. U rodiny sestav je tuto možnost možné použít globálně nebo lokálně. Poznámka Pokud pracujete globálně (možnost Upravit všechny členy je zapnuta), jsou odstraněné součásti ze sestavy odstraněny fyzicky a součást NENÍ přidána do seznamu Vyjmuté výskyty. Vyjmutí vazeb Vyjmutí vazeb u členu umožňuje změnu polohy součástí pomocí nových vazeb. Například je možné změnit polohu součásti u jednoho členu pomocí ploch nebo vazeb, které jsou jiné než u původního členu. spse01685 Alternativní sestavy 2-5

14 Lekce 2 Alternativní sestavy Na kartě Alternativní sestavy aktivujte člen, u kterého chcete vazbu odstranit. Ve stromu modelu vyberte součást, v dolní části stromu modelu vyberte vazbu a stiskněte klávesu Delete. Vazby, které odstraníte, jsou přidány do seznamu Vyjmuté výskyty. Polohu součásti je potom možné změnit pomocí nových vazeb. Při vyjmutí vazeb lokálně (s vypnutou možností Upravit všechny členy) musíte nové vazby použít také lokálně. Použitím nových vazeb globálně (se zapnutou možností Upravit všechny členy) může dojít k předefinování součásti v jiných členech. Poznámka Pokud pracujete globálně (možnost Upravit všechny členy je zapnuta), jsou odstraněné vazby ze sestavy odstraněny fyzicky a vazba NENÍ přidána do seznamu Vyjmuté vazby. Vyjmutí prvků vytvořených v sestavě V rodině sestav je možné použít prvek sestavy, ale ne prvek součásti řízený sestavou. Pokud je možnost Upravit všechny členy vypnuta (pracujete lokálně), je například možné vyjmout prvek vyříznutí pro každý člen zvlášť pomocí klávesy Delete. Prvek sestavy se přidá do seznamu členu Vyjmuté prvky sestavy. Další informace naleznete v tématu nápovědy Vliv alternativních sestav na funkci Solid Edge. Vyjmutí šroubových spojů V rodině sestav je možné použít šroubové spoje vytvořené pomocí příkazu Šroubové spoje. Pokud nejprve vypnete možnost Upravit všechny členy, je možné odstraňovat 2-6 Alternativní sestavy spse01685

15 Alternativní sestavy nebo vkládat šroubové spoje pro každý člen. Možnost Vyjmuté spojovací součásti na kartě Alternativní sestava uvádí vyjmuté šroubové spoje členu rodiny sestavy. Vyjmutí součástí použitých v poli Když je možnost Upravit všechny členy vypnuta, je možné vkládat nová pole součástí, odstraňovat ta existující nebo je upravovat pro každý člen. Je například možné vyjmout položku pole v poli součástí sestavy odstraněním položky pole pro jeden člen. Na kartě Alternativní sestavy aktivujte člen, u kterého chcete položku pole odstranit. Ve stromu modelu vyberte položku pole, kterou chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE. Položka pole se odstraní pouze u aktivního členu a přidá se do seznamu Vyjmuté výskyty polí. Do sestavy je možné přetáhnout novou součást a vložit ji do prázdného umístění v poli. To například umožňuje odstranit položku pole (A) v poli šroubů a vložit místo ní jiný šroub (B). Vyjmutí trasy potrubí Pokud vypnete možnost Upravit všechny členy, je možné pro každý člen definovat trasu potrubí (potrubí a tvarovky) pomocí příkazu Trasa potrubí. Zapnutím možnosti Upravit všechny členy je také možné vytvořit trasu potrubí, která se týká všech členů. Další informace naleznete v tématu nápovědy Vliv alternativních sestav na funkci Solid Edge. Vyjmutí konstrukčních rámů V rodině sestav lze použít konstrukční rámy. Pokud je možnost Upravit všechny členy vypnuta, je pro každý člen možné vkládat komponenty konstrukčních rámů. Pokud je vypnutá možnost Upravit všechny členy, je také možné vyjmout z členu rodiny sestavy úplnou komponentu rámu. Není možné vyjmout jednotlivé dokumenty součástí, které tvoří komponentu rámu. Je také možné definovat jedinečné hodnoty proměnných pro každý člen rodiny. spse01685 Alternativní sestavy 2-7

16 Lekce 2 Alternativní sestavy Alternativní sestavy a alternativní komponenty Při definování vlastností členů alternativní sestavy, která je rodinou sestav, ale ne sestavou s alternativními polohami, je také možné použít člen skupiny alternativních komponent. Pomocí příkazu Nahradit součást je například možné nahradit součást ve členu rodiny sestavy alternativní komponentou místo využití funkce vyjmutí výskytu na kartě Alternativní sestava. Přestože tento přístup může být rychlejší než využití funkce vyjmutých výskytů, nebudou při kopírování nebo přesouvání datové sady sestavy do nového umístění pomocí správce revizí v datové sadě zahrnuty členy skupiny alternativních komponent, které nejsou použity ve členu rodiny sestavy. Další informace o alternativních komponentách naleznete v tématu nápovědy Příkaz Definovat alternativní komponenty. Alternativní sestavy a nastavitelné součásti V rodině sestav lze použít nastavitelné součásti. Proměnnou sestavy použitou k ovládání nastavitelné součásti lze po vypnutí možnosti Upravit všechny členy upravovat pro každý člen zvlášť. Vkládání a nahrazování členů alternativní sestavy v další sestavě Při vkládání sestavy obsahující členy alternativní sestavy definované do sestavy vyšší úrovně nebo při nahrazování sestavy, která je alternativní sestavou, se automaticky zobrazí dialogové okno Člen sestavy, kde je možné vybrat požadovaný člen alternativní sestavy. Kliknutím na možnost Dynamická konfigurace je také možné zobrazit dialogové okno Dynamická konfigurace, kde je zobrazena struktura hlavního dokumentu alternativní sestavy v tabulkovém formátu a jsou zde uvedeny existující členy. Pomocí dialogového okna Dynamická konfigurace lze provádět následující úkony: Prohlédnout si konfiguraci existujících členů alternativní sestavy. Definovat kritéria konfigurace a zjistit, zda odpovídají existujícím členům alternativní sestavy. 2-8 Alternativní sestavy spse01685

17 Alternativní sestavy Definovat kritéria konfigurace pro nový člen alternativní sestavy, který vytvoříte dynamicky. Definovat kritéria konfigurace pro nový dokument sestavy, který vytvoříte dynamicky. Například je možné zadat vyjmutí určité součásti ze seznamu hlavního dokumentu alternativní sestavy zapnutím možnosti vyjmout ve sloupci Seznam výběrů. Pokud je tato součást vyjmuta i z existujících členů alternativní sestavy, aktualizuje se seznam Konfigurace odpovídajících členů, aby obsahoval pouze ty členy, ze kterých je součást vyjmuta. Jestliže zadaná součást není vyjmuta ze žádných existujících členů, je možné vytvořit nový dokument sestavy nebo nový člen alternativní sestavy zapnutím možnosti Vytvořit nový člen nebo Vytvořit nový dokument sestavy. Po zapnutí možnosti Vytvořit nový člen lze zadat název nového členu v dialogovém okně Dynamická konfigurace. Po zapnutí možnosti Vytvořit nový dokument sestavy a kliknutí na tlačítko OK můžete zadat název nového dokumentu sestavy v dialogovém okně Uložit jako. Omezení dynamické konfigurace Hledat a konfigurovat nový dokument sestavy nebo nový člen rodiny sestavy je možné pouze u normálních komponent sestavy. Není možné hledat a konfigurovat pomocí funkcí pro rodinu sestavy (prvky sestavy, potrubí, konstrukční rámy, pole a šroubové spoje). Po vytvoření nového dokumentu sestavy nebo nového členu, který obsahuje prvky rodiny sestavy, se zobrazí zpráva oznamující, že jsou zahrnuty prvky rodiny sestavy a že je nutné úpravou nového dokumentu nebo členu zajistit, aby konfigurace odpovídala vašim požadavkům. Tvorba nových sestav Při tvorbě nového dokumentu sestavy budou všechny prvky rodiny sestavy zkopírovány do nové sestavy, kromě těch, které jsou vyjmuty ze všech členů. Prvky rodiny sestavy, které jsou ze všech členů vyjmuty, budou z nové sestavy odstraněny. Je možné sestavu upravit a odstranit nebo vypnout prvky rodiny sestavy, které v nové sestavě nechcete mít. Tvorba nových členů Při tvorbě nového členu rodiny sestavy budou všechny prvky rodiny sestavy zkopírovány do nové sestavy, kromě těch, které jsou vyjmuty ze všech členů. Prvky rodiny sestavy, které jsou ze všech členů vyjmuty, budou z nové sestavy odstraněny. Je možné sestavu upravit a odstranit nebo vypnout prvky rodiny sestavy, které v nové sestavě nechcete mít. Uložení členu jako samostatné sestavy Pomocí tlačítka Uložit člen jako na kartě Alternativní sestavy je možné uložit aktivní člen jako dokument samostatné sestavy. Dialogové okno Uložit člen umožňuje zadat název dokumentu a jeho umístění. Tento nový dokument je normálním dokumentem sestavy. spse01685 Alternativní sestavy 2-9

18 Lekce 2 Alternativní sestavy Definice vlastností členu Po převodu sestavy na rodinu sestav je možné definovat vlastnosti součástí a podsestav jednotlivých členů rodiny pomocí příkazu Správce vlastností. Je například možné definovat číslo dokumentu, číslo revize a název projektu jednotlivých členů. Tyto vlastnosti jsou použity při tvorbě kusovníku členu rodiny v prostředí výkresu nebo při tvorbě výpisu sestavy. Zobrazování součástí v alternativních sestavách Při změně zobrazení součásti ve členu alternativní sestavy se změna týká pouze aktivního členu bez ohledu na to, zda je nebo není možnost Upravit všechny členy zapnuta. Pokud například skryjete v jednom členu součást, zůstane tato součást v jiných členech zobrazena, dokonce i pokud je zapnuta možnost Upravit všechny členy. Dopad alternativních sestav na funkcionalitu Solid Edge Při tvorbě alternativních sestav v Solid Edge je ovlivněna funkčnost jiných oblastí produktu Solid Edge. Týká se to obvykle omezení dostupnosti určitých funkcí při převodu sestavy na alternativní sestavu. Toto téma shrnuje popis tohoto vlivu. 3D řezy Nové 3D řezy lze pomocí příkazu Řez tvořit pouze v případě, že je zapnuta možnost Upravit všechny členy na kartě Alternativní sestavy. Nastavitelné součásti V rodině sestav lze použít nastavitelné součásti. Proměnnou sestavy použitou k ovládání nastavitelné součásti lze po vypnutí možnosti Upravit všechny členy upravovat pro každý člen zvlášť. Prvky sestavy Protože existují dva odlišné typy prvků sestavy, prvky sestavy a prvky součásti řízené sestavou, jsou popisovány odděleně. Prvky sestavy Prvky sestavy je možné použít v rodině sestav. Pokud je možnost Upravit všechny členy vypnuta (pracujete lokálně), je například možné vyjmout prvek vyříznutí pro každý člen zvlášť pomocí klávesy Delete. Prvek sestavy se přidá do seznamu členu Vyjmuté prvky sestavy. Protože je možné vytvořit propojení mezi součástmi při tvorbě prvku sestavy a alternativní sestavy propojení mezi součástmi neumožňují, jsou propojení mezi součástmi odstraněna při převodu sestavy na alternativní sestavu. Pokud například vložíte kótu nebo geometrickou vazbu mezi profil prvku sestavy a hranu součásti, vytvoří se propojení mezi součástmi. Aby byla propojení mezi součástmi odstraněna, jsou odstraněny všechny kóty a geometrické vazby, které byly vloženy do hran součásti. Chcete-li profil okótovat, je možné ke skici sestavy nebo k referenční rovině sestavy přidat kóty a vazby Alternativní sestavy spse01685

19 Alternativní sestavy Prvek součásti řízený sestavou U prvků součásti řízených sestavou se geometrie profilu (například čáry, oblouky a kružnice) zkopíruje do dokumentů součásti, které byly prvkem upraveny. Prvek součásti řízený sestavou a všechny kóty a vazby jsou potom z dokumentu sestavy odstraněny. Chcete-li profil okótovat, je možné otevřít dokumenty součásti a přidat potřebné kóty a vazby. Další informace naleznete v tématu nápovědy Prvky vytvořené v sestavě. Pole součástí sestavy Pro každý člen zvlášť je možné vkládat nová pole a odstraňovat nebo upravovat existující pole, zatímco je možnost Upravit všechny členy vypnuta (pracujete lokálně). Pokud pracujete lokálně, je například možné vyjmout jeden šroub z pole šroubů pomocí klávesy DELETE. Do tohoto umístění v poli lze potom vložit jiný šroub. Po odstranění celého pole součástí se toto pole přidá do seznamu Vyjmuté výskyty polí na kartě Alternativní sestavy. Pokud odstraníte položku pole, přidá se do seznamu Vyjmuté výskyty. Jestliže je zapnuta možnost Upravit všechny členy (pracujete globálně), je možné pouze upravovat zadání pro pole součástí. Pokud například pole součástí sestavy původně obsahovalo šroub a matici, není možné do něj přidat podložku, mimo případů, kdy pracujete globálně. Jestliže je nastavena možnost Upravit všechny členy (pracujete globálně), je v místní nabídce dostupný příkaz Rozložit pole. Tento příkaz umožňuje rozložit pole sestavy a součásti, které pole obsahovalo, se umístí pomocí vazby ukotvení. Rozložení pole umožňuje při práci lokálně vložit součást, která byla obsažena v poli, do seznamu Vyjmuté výskyty. Kontrola kolizí Jestliže je zapnutá možnost Upravit všechny členy, není v dialogovém okně Možnosti kolizí dostupná možnost Uložit jako součást. Pokud vytvoříte při práci v lokálním režimu (s vypnutou možností Upravit všechny členy) kolizní objem jako součást, přidá se do seznamu neaktivních členů Vyjmuté výskyty. Konstrukční objekty Souřadné systémy, hladiny a referenční roviny, které lze upravit pouze v případě, že je zapnuta možnost Upravit všechny členy. Konfigurace zobrazení Při práci s alternativními sestavami jsou konfigurace zobrazení k dispozici. Konfigurace zobrazení se chová podle toho, jestli určíte alternativní sestavu jako rodinu sestav nebo jako alternativní polohu sestav. Rodina sestav Konfigurace zobrazení je u rodiny sestav specifická pro členy. Jinými slovy řečeno, člen rodiny sestavy, který je aktivní při vytváření konfigurace zobrazení, je jediný člen, ve kterém můžete konfiguraci zobrazení použít později. Seznam Konfigurace sestavy nacházející se na panelu příkazu Výběrový nástroj automaticky filtruje dostupné konfigurace zobrazení. spse01685 Alternativní sestavy 2-11

20 Lekce 2 Alternativní sestavy Sestavy s alternativní polohou Konfigurace zobrazení u sestav s alternativní polohou nejsou specifické pro členy. Jinými slovy, konfiguraci zobrazení můžete použít pro jakéhokoliv aktivního členu. Seznam Konfigurace sestavy nacházející se na panelu příkazu Výběrový nástroj zobrazuje všechny konfigurace zobrazení. příkaz Rozložit Příkaz Rozložit je k dispozici pouze při zapnuté možnosti Upravit všechny členy. Šroubové spoje V rodině sestav lze pro každý člen použít šroubové spoje vytvořené příkazem Šroubové spoje. Pokud nejprve vypnete možnost Upravit všechny členy, je možné odstraňovat nebo vkládat šroubové spoje pouze do aktivního členu. Možnost Vyjmuté spojovací součásti na kartě Alternativní sestavy uvádí vyjmuté šroubové spoje členu alternativní sestavy. Aktivace alternativních sestav na místě Při umístění členu alternativní sestavy do sestavy vyšší úrovně nelze alternativní sestavu aktivovat na místě. Sestavu je možné otevřít například pomocí příkazu Otevřít v místní nabídce ve stromu modelu. Vazby mezi součástmi Protože v alternativní sestavě nejsou povolena propojení mezi součástmi, zobrazí se při tvorbě prvních dvou členů alternativní sestavy obsahující propojení mezi součástmi dialogové okno s upozorněním, že propojení mezi součástmi budou odstraněna. Pomocí dialogového okna Správce asociativity součásti si můžete propojení mezi součástmi prohlédnout. Definice pohonů Při zapnuté možnosti Upravit všechny členy je možné pohony pouze vytvořit nebo upravovat. Pokud je pohon použit na součást a tato součást je odstraněna při vybrané možnosti Upravit všechny členy, pohon bude zobrazen jako chybný ve všech členech. Jestliže je pohon použit na součást a tato součást je odstraněna při vypnuté možnosti Upravit všechny členy, objekt pohonu bude ze zobrazení ve stromu modelu odstraněn. Pokud je vyjmutá součást, která je pohon, znovu zahrnuta do členu, pohon se zobrazí ve stromu sestavy. Vlastnosti výskytu Možnosti ve skupinovém rámečku Reference v dialogovém okně Vlastnosti výskytu jsou dostupné pouze se zapnutou možností Upravit všechny členy. Otevírání souborů Při otevření souboru pomocí Průzkumníku Windows se otevře výchozí člen alternativní sestavy. Při otevření souboru pomocí dialogového okna Otevřít soubor 2-12 Alternativní sestavy spse01685

21 Alternativní sestavy v Solid Edge se zobrazí dialogové okno Člen sestavy, kde je možné vybrat požadovaný člen sestavy. Kopie součásti Při tvorbě kopie součásti pomocí dokumentu alternativní sestavy se zobrazí dialogové okno Člen sestavy, kde lze vybrat požadovaný člen sestavy. Pokud existující sestavu, která byla použita jako podklad pro dokument kopie součásti, převedete na alternativní sestavu, bude použit výchozí člen. Příkazy pro práci se segmenty trajektorie Příkazy, pomocí nichž lze vytvářet 3D segmenty trajektorie pro potrubí, dráty a trasy potrubí, jsou dostupné pouze v případě, že je zapnuta možnost Upravit všechny členy. Tato podmínka platí například pro příkazy Potrubí, Segment čáry, Rozdělit segment a Přesunout segment. Omezení se týká i příkazů, pomocí nichž lze kótovat 3D segmenty trajektorie, například příkazu Chytrá kóta. Po vytvoření a okótování 3D trajektorií je možné možnost Upravit všechny členy vypnout a definovat potrubí, dráty a trasy potrubí pro každý člen v případě, že se řídíte pokyny pro potrubí, dráty a trasy potrubí popsanými v jiné části tohoto dokumentu. Trasy potrubí Pokud vypnete možnost Upravit všechny členy, je možné pro každý člen definovat trasu potrubí (potrubí a tvarovky) pomocí příkazu Trasa potrubí. Zapnutím možnosti Upravit všechny členy je také možné vytvořit trasu potrubí, která se týká všech členů. Po tvorbě trasy potrubí se použité 3D segmenty automaticky skryjí, což zabraňuje novému použití vybraných segmentů pro jinou trasu potrubí. Opakované použití segmentů trajektorie pro tvorbu jedinečných tras potrubí pro jednotlivé členy alternativní sestavy se nedoporučuje. Přestože je možné segmenty znovu zobrazit pomocí příkazu Zobrazit všechny trajektorie a znovu je použít, může jako důsledek vzniknout trasa potrubí s neočekávaným zdvojeným zobrazením potrubí. Pokud například spojíte jeden segment čáry s polovinou druhého segmentu, dojde k automatickému rozdělení druhého segmentu v polovině. Při definování trasy potrubí jsou komponenty potrubí spojovány dohromady pomocí zdvojeného zobrazení potrubí. Pokud se pokusíte vytvořit novou trasu potrubí pro jiný člen alternativní sestavy, který neobsahuje první segment, budou segmenty rozdělené čáry spojeny přidáním zdvojeného zobrazení potrubí. V takovém případě je většinou zdvojené zobrazení nežádoucí. Chcete-li se tomu vyhnout, nakreslete v takových případech samostatný segment čáry. Vkládání součástí do sestav Vkládání součástí se řídí aktuálním nastavením možnosti Upravit všechny členy. Jestliže je tato možnost zapnuta, přidá se součást ke všem členům sestavy. Pokud je možnost vypnuta, přidá se součást k aktivnímu členu a do seznamu vyjmutých výskytů pro ostatní členy. spse01685 Alternativní sestavy 2-13

22 Lekce 2 Alternativní sestavy Při vložení podsestavy, která obsahuje členy alternativní sestavy definované do sestavy vyšší úrovně, se zobrazí dialogové okno Člen sestavy, kde lze vybrat požadovaný člen. Příkaz Změnit pořadí Tento příkaz je dostupný pouze při zapnuté možnosti Upravit všechny členy. Výpisy Při tvorbě výpisu sestavy pomocí příkazu Výpisy se výpis vytvoří pro aktivní člen. Při tvorbě výpisu sestavy pomocí příkazu Výpisy v Průzkumníku Windows se zobrazí dialogové okno Rodina sestav - Názvy členů, kde je možné vybrat člen, pro který má být výpis vytvořen. Správce revizí Při otevření alternativní sestavy ve správci revizí se seznam souborů skládá ze všech členů v sestavě. Pokud otevřete sestavu obsahující podsestavu, která je alternativní sestavou, ve správci revizí, zobrazuje podsestava sadu souborů obsaženou ve členu, který byl vložen do sestavy vyšší úrovně. Prostředí kinematiky Příkaz Kinematika není pro alternativní sestavu k dispozici. Pomocí příkazu Uložit člen jako na kartě Alternativní sestavy je možné uložit člen alternativní sestavy jako dokument normální sestavy. Tím získáte přístup k prostředí kinematiky. Zjednodušené sestavy Zjednodušenou reprezentaci alternativní sestavy nelze vytvořit. Pokud jste již sestavu zjednodušili a pokusíte se ji převést na alternativní sestavu, zobrazí se upozornění, že pokud budete pokračovat, bude zjednodušená reprezentace sestavy odstraněna. konstrukční rámy V rodině sestav lze použít konstrukční rámy. Jestliže je možnost Upravit všechny členy vypnuta (pracujete lokálně), je pro každý člen možné vkládat komponenty konstrukčních rámů. Pokud je vypnutá možnost Upravit všechny členy, je také možné vyjmout z členu rodiny sestavy úplnou komponentu rámu. Není možné vyjmout jednotlivé dokumenty součástí, které tvoří komponentu rámu. Příkaz Přenést Příkaz Přenést je k dispozici pouze při zapnuté možnosti Upravit všechny členy. Příkaz Zpět Při práci s alternativní sestavou není příkaz Zpět aktivní Alternativní sestavy spse01685

23 Alternativní sestavy Potrubí Potrubí vytvářené v alternativní sestavě musí být řízeno jedním členem. Je to z toho důvodu, že součásti obsahující otvory, které řídí trajektorii potrubí (která řídí samotné potrubí), je možné v různých členech různě umístit pomocí postupů vyžadujících vyjmutí vazeb a předefinování proměnných, a proto může být každá ze součástí potrubí tvořena různou geometrií podle aktivního členu. Chování prostředí konstrukce potrubí se řídí následujícími pravidly: Součást potrubí je vytvářena v rámci jednoho členu. Součást potrubí se automaticky vloží do seznamu vyjmutých u všech dalších členů, ale je v něm skryta, aby ji nebylo možné odstranit ze seznamu vyjmutých u neřídicích členů. První výskyt potrubí vytvořeného pomocí prostředí konstrukce potrubí je vždy řízeným výskytem a může existovat pouze v řídicím členu. Všechny příkazy pro tvorbu a úpravu objektů trajektorie potrubí jsou dostupné při práci globálně (se zapnutou možností Upravit všechny členy). Příkaz Potrubí je dostupný pouze s vypnutou možností Upravit všechny členy (při práci lokálně). Všechny trajektorie potrubí jsou viditelné ve všech členech. Jestliže sestava obsahuje součást potrubí řízenou trajektorií existující v souboru a převedete ji na alternativní sestavu, stane se výchozí člen řídicím členem potrubí. Potrubí se automaticky vloží do seznamu vyjmutých a ve druhém členu se skryje. Pokud chcete tuto součást potrubí zahrnout v jiných členech, je možné ji vložit pomocí karty Knihovna součástí. Tím se vloží výskyt, který není podřízený, a proto se při spuštění příkazu Aktualizovat vše sám neaktualizuje. Tím je zajištěno, že se součást potrubí aktualizuje pouze v případě, že je člen, ve kterém byla vytvořena, aktuálně aktivní a následkem toho je každá součást potrubí řízena pouze v rámci jednoho členu. Pokud vytvoříte nový člen, zatímco aktivní člen obsahuje potrubí, které je tímto členem řízeno, vloží se řízené potrubí do seznamu vyjmutých pro nový člen a skryje se v něm, aby jej odtud nebylo možné odstranit. Výsledkem bude to, že se součást potrubí v novém členu nebude zobrazovat. Pokud ve verzi 17 převedete sestavu na alternativní sestavu po vytvoření potrubí a trajektorií potrubí pomocí prostředí pro tvorbu potrubí, budou propojení s potrubím zrušena. Jestliže sestavu převedete na alternativní sestavu před tvorbou potrubí a trajektorií potrubí, budou později vytvořená propojení s potrubím fungovat správně. spse01685 Alternativní sestavy 2-15

24

25 Lekce 3 Příkaz Definice alternativních komponent Definuje seznam dokumentů, které souvisejí s vybranou součástí nebo podsestavou. Alternativní komponenty jsou si většinou podobné. Definování seznamu alternativních komponent zjednodušuje nalezení a výběr platných komponent při nahrazení součástí v sestavě. Jednoduchým příkladem použití skupiny alternativních komponent je situace, kdy potřebujete několik verzí součásti s rozdílnými detaily zakončení. Tyto součásti mohou být vytvořeny nezávisle nebo jako členy rozměrové řady součásti. V sestavě, ve které je použita jedna ze součástí, je možné pomocí příkazu Definice alternativních komponent zadat, že všechny tři součásti jsou členy stejné skupiny alternativních komponent. Poznámka Poznámka: Ve stromu sestavy se zobrazuje speciální značka, která ukazuje, že komponenta sestavy je součást skupiny alternativních komponent. Potom je možné pomocí příkazu Nahradit součást nahradit jedním z členů alternativních komponent. Při výběru součásti, kterou chcete nahradit a která je členem skupiny alternativních komponent, se zobrazí dialogové okno Alternativní člen, pomocí kterého můžete vybrat další člen alternativních komponent jako nahrazující součást. spse01685 Alternativní sestavy 3-1

26 Lekce 3 Příkaz Definice alternativních komponent Definování skupiny alternativních komponent Chcete-li definovat skupinu alternativních komponent, je možné vybrat libovolnou součást nebo podsestavu v aktivní sestavě. Při práci s vnořenou sestavou nemůžete vybrat samostatné komponenty, které jsou obsažené v podsestavě. Přestože skupina alternativních komponent většinou obsahuje podobné součásti, je možné definovat skupinu alternativních komponent, která obsahuje jiné typy dokumentů než je původní komponenta. Například můžete definovat skupinu alternativních komponent, která se skládá z dokumentu součásti, dokumentu plechové součásti a dokumentu sestavy. Po výběru komponenty v sestavě klikněte na příkaz Definice alternativních komponent a v zobrazeném dialogovém okně Definice alternativních komponent můžete procházet nebo hledat dokumenty, které chcete definovat jako alternativy vybrané komponenty. Proces definování dokumentů jako alternativních komponent se skládá ze dvou kroků. Nejdříve vyhledáte dokumenty, které chcete přidat do seznamu Alternativní kandidáti v levé části dialogového okna Definice alternativních komponent. Potom je možné v v seznamu Alternativní kandidáti vybrat dokumenty a kliknutí na tlačítko Přidat je přidat do seznamu alternativ v pravé části dialogového okna. V případě, že je komponenta, pomocí které byla definována skupina alternativních komponent, člen rozměrové řady součásti nebo rodiny sestav, všechny související členy se stejným hlavním dokumentem se automaticky přidají do seznamu Alternativní kandidáti. Dokument sestavy, ve kterém definujete skupinu alternativních komponent, ukládá data členů skupiny. Použití skupin alternativních komponent Jak již bylo řečeno, skupiny alternativních komponent zjednodušují nalezení a výběr platných komponent při nahrazení součástí v sestavě. Při výběru komponenty, kterou chcete v sestavě nahradit a která je členem skupiny alternativních komponent, se zobrazí dialogové okno Alternativní člen, pomocí kterého můžete vybrat další člen skupiny jako nahrazující součást. Poznámka Při nahrazení komponenty sestavy alternativní komponentou, která je jiným typem dokumentu než původní dokument, mohou při přepočítání selhat vazby sestavy. 3-2 Alternativní sestavy spse01685

27 Příkaz Definice alternativních komponent Pokud chcete nahradit komponentu komponentou, která není člen alternativních komponent, můžete kliknutím na tlačítko Procházet zobrazit dialogové okno Nahrazující součást a v něm vybrat jinou komponentu. V případě, že vytvoříte skupiny alternativních komponent, které se často používají v mnoha sestavách, můžete zvážit vytvoření sestavy, která obsahuje pouze hlavní alternativní komponentu a definovat do tohoto dokumentu skupinu alternativních komponent. Tento dokument sestavy se stane hlavním dokumentem definování skupin alternativních komponent. Chcete-li jeden člen skupiny vložit do sestavy později, můžete místo něj vložit dokument sestavy. Pokud také pro tuto sestavu nastavíte možnost Při vkládání rozložit tuto sestavu na kartě Sestava dialogového okna Možnosti, vloží se tato sestava při vložení do jiné sestavy jako součást obsahující data skupiny alternativních komponent. Tento pracovní postup může být užitečný v případě, že víte, že součást bude později nahrazena jinou součástí. Například je možné vytvořit zkušební verzi součásti o které víte, že bude později nahrazena výrobní verzí součásti, která bude vytvořena nezávisle v odděleném dokumentu. Alternativní komponenty a alternativní sestavy Alternativní komponentou můžete nahradit komponentu v alternativní sestavě, která je rodinou sestav. Pomocí příkazu Nahradit je například možné nahradit součást ve členu rodiny sestavy alternativní komponentou místo využití funkce vyjmutí výskytu na kartě Alternativní sestava. Přestože tento přístup může být rychlejší než využití funkce vyjmutých výskytů, nebudou při kopírování nebo přesouvání datasetu sestavy do nového umístění pomocí správce revizí v datasetu zahrnuty členy skupiny alternativních komponent, které nejsou použity ve členu rodiny sestavy. Další informace o práci s alternativními sestavami naleznete v tématu Alternativní sestavy. Porovnání alternativních komponent a rozměrové řady součásti Skupiny alternativních komponent jsou podobné rozměrové řady součásti, ale nabízí větší pružnost, protože skupinu alternativních komponent můžete definovat pomocí nezávisle vytvořených dokumentů a rozdílných typů dokumentu. spse01685 Alternativní sestavy 3-3

28

29 Lekce 4 Cvičení: Tvorba alternativní sestavy Toto cvičení vás provede postupem tvorby alternativních verzí sestavy. Cvičení naleznete v dodatku A. spse01685 Alternativní sestavy 4-1

30

31 Lekce 5 Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Které dva typy sestav lze vytvořit na kartě Alternativní sestavy ve stromu modelu? 2. Které náhrady, úpravy nebo vyjmutí jsou povoleny v rodině sestav? 3. Lze uložit člena rodiny sestavy jako jedinečnou sestavu? 4. Jak umístíte člena rodiny sestavy na výkresový list? spse01685 Alternativní sestavy 5-1

32

33 Odpovědi 1. Které dva typy sestav lze vytvořit na kartě Alternativní sestavy ve stromu modelu? Na kartě Alternativní sestavy ve stromu modelu lze vytvořit rodinu sestavy nebo alternativní sestavu. 2. Které náhrady, úpravy nebo vyjmutí jsou povoleny v rodině sestav? Seznam náhrad, úprav a vyjmutí je: Hodnoty odsazení vazeb sestavy Předefinování výskytů Vyjmuté výskyty Vyjmuté vazby Vyjmuté prvky sestavy Vyjmuté rámy Vyjmuté trasy potrubí Vyjmuté výskyty polí Vyjmuté spojovací součásti 3. Lze uložit člena rodiny sestavy jako jedinečnou sestavu? Člena rodiny sestavy lze uložit jako jedinečnou sestavu. 4. Jak umístíte člena rodiny sestavy na výkresový list? Když běží průvodce výkresového modelu na alternativní sestavě, zobrazuje se seznam členů rodiny pro výběr správných členů. spse01685 Alternativní sestavy 0-1

34

35 Lekce 6 Souhrn lekce V této lekci jste se naučili vytvářet alternativní sestavu. V alternativní sestavě jste se naučili přidat nové členy, definovat unikátní proměnné pro jednotlivé členy, vyloučit výskyty členu a znovu použít vazby sestavy pro člen. spse01685 Alternativní sestavy 6-1

36

37 A Cvičení: Tvorba alternativní sestavy Cíl Po dokončení tohoto cvičení budete umět následující: Převést normální sestavu na alternativní sestavu. Přidat členy do alternativní sestavy. Definovat unikátní hodnoty proměnných pro jednotlivé členy. Nahradit výskyty pro člen. Vyjmout výskyty pro člen. Vyjmout a znovu použít vazby sestavy pro člen. Tvorba alternativní sestavy pro ventil Vytvořte alternativní sestavu pro ventil. Ventil v existující sestavě je otevřen. Vytvořte alternativní sestavu s uzavřeným ventilem. Otevřete soubor Alternate.asm umístěný ve složce, kde se nachází soubory součástí potřebné pro toto cvičení. Otevřete sestavu se všemi součástmi aktivními. Na kartě Zobrazení klikněte na možnost Správce barev a ujistěte se, že jsou nastaveny následující možnosti. Zapněte volbu Použít styly u jednotlivých součástí. Zapněte volbu Zobrazit a povolit předefinování stylů sestavy. spse01685 Alternativní sestavy A-1

38 A Cvičení: Tvorba alternativní sestavy Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit barvy ploch součásti. Klikněte na tlačítko OK. Poznámka Rodinu sestav vytvoříte převedením dokumentu běžné sestavy na dokument alternativních sestav. Dokument sestavy lze převést jen jednou a je nutné určit, zda se má převést na rodinu sestav nebo sestavu s alternativní polohou. V tomto cvičení převedete sestavu na rodinu sestav. Ve stromu modelu klikněte na kartu Alternativní sestavy. Na kartě Alternativní sestavy klepněte na tlačítko Nový. V dialogovém okně Alternativní sestavy postupujte následovně: Ujistěte se, že je vybrána volba Vytvořit rodinu sestav. Do pole Název aktuálního členu zadejte Výchozí Typ 1 Otevřený a stiskněte klávesu Tab. Do pole Nový člen zadejte Typ 1 Zavřený. A-2 Alternativní sestavy spse01685

39 Cvičení: Tvorba alternativní sestavy Klikněte na tlačítko OK. Poznámka Všimněte si, že na kartě Alternativní sestavy je aktivním členem Typ 1 Zavřený. Při tvorbě nové rodiny sestav se název zadaný do pole Nový člen stane aktivním členem. Úprava členu rodiny Typ 1 Zavřený. Upravte člen rodiny Typ 1 Zavřený předefinováním hodnoty úhlové vazby, která řídí umístění podsestavy ventilu a páky. Nejdříve přidejte proměnnou do seznamu Proměnné členu. Na kartě Alternativní sestavy vyberte volbu Proměnné členu. spse01685 Alternativní sestavy A-3

40 A Cvičení: Tvorba alternativní sestavy Zobrazte tabulku proměnných kliknutím na příkaz Proměnné na kartě Nástroje. Klikněte na tlačítko Filtr, nastavte hodnoty podle obrázku a poté klikněte na tlačítko OK. Klikněte na proměnnou ValveAngle podle obrázku. Na kartě Alternativní sestavy klikněte na tlačítko Přidat proměnné. Poznámka Do seznamu Proměnné členu se přidá proměnná. Po přidání proměnných do seznamu Proměnné členu je již nelze v tabulce proměnných upravovat. Je nutné je upravit v seznamu Proměnné členu na kartě Alternativní sestavy. Zavřete tabulku proměnných. A-4 Alternativní sestavy spse01685

41 Cvičení: Tvorba alternativní sestavy V seznamu Proměnné členu umístěte kurzor na proměnnou podle obrázku, ale ještě neklikejte. Všimněte si, že v grafickém okně se plochy použité k určení úhlové vazby zvýrazní podle následujícího obrázku. Umístěte kurzor nad hodnotu proměnné podle obrázku a potom dvakrát klikněte levým tlačítkem myši. Zadejte hodnotu 90 a potom stiskněte klávesu Enter. spse01685 Alternativní sestavy A-5

42 A Cvičení: Tvorba alternativní sestavy Všimněte si, že v grafickém okně je páka otočená o 90 ve směru hodinových ručiček. Kromě páky je otočena také podsestava ventilu. A-6 Alternativní sestavy spse01685

43 Cvičení: Tvorba alternativní sestavy Na kartě Alternativní sestavy vyberte člen Výchozí Typ 1 Otevřený jako na obrázku. Poznámka Pro člen Výchozí Typ 1 Otevřený byla do seznamu Proměnné členu přidána také proměnná ValveAngle, ale páka ventilu je stále v otevřené pozici. Hodnota proměnné, kterou jste změnili, ovlivnila jen člen rodiny Typ 1 Zavřený. Když do seznamu Proměnné členu přidáte proměnnou pro jeden člen, přidá se tato proměnná do seznamu Proměnné členu pro všechny členy obsahující tuto proměnnou, ale každý člen může mít k této proměnné přiřazenou jinou hodnotu. Vytvořte člen Typ 2 Otevřený. Vytvořte další člen rodiny podle obrázku. U tohoto členu rodiny odstraňte původní páku a umístěte novou. Pomocí příkazu Nahradit nahraďte podsestavu TopFlange01.asm jinou podsestavou. Na kartě Alternativní sestavy klepněte na tlačítko Nový. spse01685 Alternativní sestavy A-7

44 A Cvičení: Tvorba alternativní sestavy V dialogovém okně Nový člen zadejte Typ 2 Otevřený a klikněte na tlačítko OK. Poznámka Nový člen rodiny má stejné charakteristiky jako Výchozí Typ 1 Otevřený. Pokud vytvoříte nový člen rodiny, má stejné charakteristiky jako člen rodiny, který je aktivní při tvorbě nového členu. V tomto případě byl aktivní člen Výchozí Typ 1 Otevřený. Na kartě Alternativní sestavy postupujte následovně. Vyberte volbu Vyjmuté výskyty. Zkontrolujte, že políčko Upravit všechny členy není zaškrtnuto. A-8 Alternativní sestavy spse01685

45 Cvičení: Tvorba alternativní sestavy Poznámka Výskyty lze vyjmout pro všechny členy rodiny nebo jen pro aktivní člen. V tomto případě chceme vyjmout páku jen z aktivního členu. Pokud vyjmete výskyt ze všech členů rodin, odstraní se výskyt fyzicky ze souboru sestavy a nepřidá se do seznamu Vyjmuté výskyty. Klikněte na kartu Strom sestavy. Ve stromu sestavy vyberte podsestavu Handle01.par a odstraňte ji. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém lze potvrdit vyjmutí součásti aktivního členu rodiny. V dialogovém okně Potvrdit odstranění klepněte na tlačítko Ano. Abyste si usnadnili umístění nové páky, skryjte součást matice. Ve stromu modelu klikněte na kartu Knihovna součástí. Na kartě Knihovna součástí klikněte na šipku na pravé straně seznamu Kde hledat. Procházením přejděte do složky, kde se nacházejí soubory cvičení. spse01685 Alternativní sestavy A-9

46 A Cvičení: Tvorba alternativní sestavy Přetáhněte součást Handle02.par do okna sestavy. Umístěte páku pomocí rychlého uložení podle následujících kroků. Spojte dvě rovinné plochy na obrázku vazbou proti sobě. A-10 Alternativní sestavy spse01685

47 Cvičení: Tvorba alternativní sestavy Zakřivené plochy na obrázku spojte vazbou souose. Spojte dvě rovinné plochy na obrázku vazbou proti sobě. spse01685 Alternativní sestavy A-11

48 A Cvičení: Tvorba alternativní sestavy Páka je plně umístěna v sestavě. Uložte sestavu. Prohlédněte si výsledek. Prohlédněte si dosud vytvořené alternativní sestavy. Ve stromu modelu klikněte na kartu Alternativní sestavy. A-12 Alternativní sestavy spse01685

49 Cvičení: Tvorba alternativní sestavy Všimněte si, že do seznamu Vyjmuté výskyty u členu rodiny Typ 2 Otevřený byla přidána součást Handle01.par. Na kartě Alternativní sestavy aktivujte člen nazvaný Výchozí Typ 1 Otevřený. Poznámka Pro tento člen rodiny je součást Handle02.par v seznamu Vyjmuté výskyty. Všimněte si také, že po aktivaci tohoto členu rodiny se aktualizuje zobrazení sestavy. Dokončení definice členu Typ 2 Otevřený Dokončete definici charakteristik členu Typ 2 Otevřený nahrazením podsestavy. Na kartě Alternativní sestavy aktivujte člen nazvaný Typ 2 Otevřený. Klikněte na kartu Strom sestavy. spse01685 Alternativní sestavy A-13

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Náhrada součástí v sestavě

Náhrada součástí v sestavě Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Návrh v rámci sestavy

Návrh v rámci sestavy Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Tvorba prvků zakončení

Tvorba prvků zakončení Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Modelování synchronních a

Modelování synchronních a Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

verze Grafický editor PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ 1 Obsah

verze Grafický editor PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Nový... 3 3.1.2 Menu Soubor / Otevřít... 3 3.1.3 Menu Soubor / Otevřít podle

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Kanboard Documentation. The Kanboard Authors

Kanboard Documentation. The Kanboard Authors The Kanboard Authors 21.11.2018 Obsah 1 Úvod 3 2 Uživatelé 5 3 Desky 7 4 Projekty 13 5 Úkoly 19 6 Nastavení 25 i ii Kanboard je bezplatný a otevřený zdroj pro správu projektů společnosti Kanban. Oficiální

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010 TÉMA: Řazení a filtrace dat Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Zadání: Otevřete

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Aplikované úlohy Solid Edge

Aplikované úlohy Solid Edge Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 36 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ SESTAVA A SVAŘENEC] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je co nejrychlejší zorientování se v novém modulu

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Nápověda CADKON Express

Nápověda CADKON Express Nápověda CADKON Express Úvod CADKON Express je nadstavba pro AutoCAD LT 2004 až AutoCAD LT 2014. Má stejné nároky na operační systém počítače jako verze AutoCADu LT, na které je používán. Podporované operační

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Co je nového 2018 R2

Co je nového 2018 R2 Co je nového 2018 R2 Obsah NOVINKY... 5 1: Vyhledat prvek... 5 2: Čáry modelu podle... 6 3: Duplikovat výkresy... 7 4: Délka kabelů... 8 5: Výškové kóty... 9 VYLEPŠENÍ... 10 1: Excel Link... 10 2: Uspořádání

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, modul Zakázka Vám přináší moderní vzhled a nové možnosti. A jaké nové vlastnosti a funkce jsou vám k dispozici: začlenění seznamů do hlavního menu rozšíření údajů, na které lze vyhledávat

Více

Uživatelské rozhraní grafického zadávání

Uživatelské rozhraní grafického zadávání 24.02.2014 Seznam změn Truss 4.6 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.6 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Grafické zadávání Rovinné (2D) pracovní plochy nyní umožňují přímé

Více

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 25. listopadu 2017 Obsah 3 Obsah Přehled aplikace Fiery Command WorkStation...5

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 104 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: Výukový materiál Solid Edge ST Jméno autora: Mgr. František Pekař Škola: Střední škola řezbářská, Tovačov,

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více