Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Animace sestav. Číslo publikace spse01693"

Transkript

1 Animace sestav Číslo publikace spse01693

2

3 Animace sestav Číslo publikace spse01693

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Animace sestav spse01693

5 Obsah Úvod Přehled kurzu Definování pohonů Příkaz Pohon Příkaz Simulovat pohon Dialogové okno Vlastnosti skupiny pohonů Cvičení: Pohon Animace sestavy Příkaz Editor animací Nástroj Editor animací indikátor průběhu události Příkaz Průvodce trajektorií kamery Dialogové okno Vlastnosti animace Dialogové okno Vlastnosti doby trvání Panel příkazu Trajektorie (nástroj Editor animace) Cvičení: Animace sestavy Cvičení: Tvorba pohonu A-1 Krok A-3 Krok A-5 Krok A-6 Krok A-8 Souhrn cvičení A-10 Cvičení: Animace sestavy B-1 Krok B-4 Krok B-11 Krok B-12 Krok B-14 Krok B-14 Souhrn cvičení B-18 spse01693 Animace sestav 3

6

7 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01693 Animace sestav 1-1

8 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Animace sestav spse01693

9 Lekce 2 Přehled kurzu Přehled kurzu Modul Vizualizace a prezentace v prostředí sestavy Solid Edge představuje nástroj ke tvorbě různých typů prezentací sestav Solid Edge. Rozložení a sestava umožňuje ovládat pohyb, pořadí a seskupení součástí a podsestav. Rendrování pohledu umožňuje definovat textury, osvětlení, stíny, pozadí a další vlastnosti a vytvořit tak obrázky ve stylu prezentace. Pohony používají přesun na podkótované součásti v sestavě, které je možné animovat. Pomocí animace je možné kombinovat dříve vytvořené posloupnosti rozložení a vlastní pohyb kamery a vytvořit tak animaci. Pomocí rendrování každého snímku animace je možné vytvořit animace v prezentační kvalitě. Po dokončení cvičení v tomto kurzu budete moci: Přidat k volným součástem sestavy pohon a vytvořit tak pohyb pro animaci. Manipulovat s událostmi animace a rozložení a vytvořit tak animaci sestavy. spse01693 Animace sestav 2-1

10

11 Lekce 3 Definování pohonů V Solid Edge je možné definovat dva typy pohonů: rotační a lineární. Prvky pohonu vám pomáhají seznámit se s tím, jak se sada podkótovaných součástí přesune vzhledem k součásti definované jako pohon. To umožňuje navrhnout a simulovat složité mechanismy, kde musí být simulován pohyb sady souvisejících součástí. Příkaz Pohon Definuje rotační a lineární pohon pomocí objektu ve vybrané součásti. Pomocí příkazu Simulovat pohon lze zobrazit kinematickou simulaci pohybu v sestavě. Prvky pohonu vám pomáhají seznámit se s tím, jak se sada podkótovaných součástí přesune vzhledem k součásti definované jako pohon. To umožňuje navrhnout a simulovat složité mechanismy, kde musí být simulován pohyb sady souvisejících součástí. To je užitečné při práci se sestavami obsahujícími pohyblivé součásti, například ozubené nebo řemenové převody, klikové hřídele, součásti, které se pohybují v drážce, a hydraulické nebo pneumatické pohony. Například lze určit, že se součást klikové hřídele (A) v mechanismu otáčí kolem zadané osy (B). spse01693 Animace sestav 3-1

12 Lekce 3 Definování pohonů Pomocí příkazu Simulace pohonu lze přehrát kinematickou simulaci pohybu podkótovaných součástí v sestavě. Animaci zopakujete stisknutím klávesy F Animace sestav spse01693

13 Definování pohonů Určit můžete vlastnosti pohonu, například typ, rychlost a směr pohonu nebo jakákoliv omezení, která chcete vložit k pohonu. Při definici prvku pohonu pomocí příkazu Pohon se položka přidá k prvku pohonu do stromu modelu. Výběrem položky pohonu ve stromu modelu lze později upravovat prvek pohonu. Typy Definovat lze následující typy pohonů: Otočení Lineární Kroky Základní postup definice pohonu je následující: Určete požadovaný typ pohonu, rotační nebo lineární. Vyberte součást, která se bude chovat jako pohon. Definujte vektor pohybu. Určete rychlost a omezení pohonu. Určení typu pohonu spse01693 Animace sestav 3-3

14 Lekce 3 Definování pohonů Seznam typů pohonů na panelu příkazu umožňuje definovat požadovaný typ pohonu. Lze určit, jestli chcete rotační nebo lineární typ pohonu. Výběr součásti Vybrat můžete pouze součást, která má stupně volnosti nebo má vypnuté vazby. Sestava by také měla mít takové stupně volnosti, aby se mohl mechanizmus pohybovat ve správných směrech. Definice vektoru pohybu Podle zvoleného typu pohonu lze definovat vektor pohonu výběrem ploch, hran nebo válcových os. Například lze výběrem válcových ploch, válcových hran nebo válcových os definovat rotační motor. Určení rychlosti a omezení pohonu Možnosti Hodnota pohonu a Meze pohonu na panelu příkazu umožňují určit požadovanou pracovní rychlost pohonu a požadované omezení pohybu. Například můžete určit, že se rotační pohon otáčí 1750 otáčkami za minutu a provede dvě celé otáčky (720 stupňů). Pracovní jednotky, které chcete použít pro úhlovou a lineární rychlost pohonu, můžete nastavit pomocí tlačítka Pokročilé jednotky na kartě Jednotky dialogového okna Vlastnosti souboru v nabídce Soubor. Pravidla definice pohonu a simulace Je možné definovat libovolné množství pohonů v sestavě. Při definici více pohonů v sestavě lze pomocí dialogového okna Vlastnosti skupiny pohonů dostupného u příkazu Simulovat pohon a editoru animací určit, které pohony chcete použít, jestli chcete během simulace hledat kolize atd. Při práci s více pohony určíte pomocí editoru animací pro každý pohon začátek, konec a dobu pohybu. Díky tomu můžete navrhovat a simulovat složité mechanismy, kde je časování a umístění součástí rozhodující pro porozumění chování mechanismu. Poznámka Na simulaci pohonu se podílí pouze pohony v aktivní sestavě. Jestliže se mají součásti podsestavy přesunovat podle simulace pohonu, je nutné pomocí příkazu Nastavitelná sestava v místní nabídce stromu modelu nastavit podsestavu nastavitelnou. Panel příkazu Pohon Příkaz Simulovat pohon Zobrazí kinematickou simulaci pohybů v sestavě. Pomocí prvků pohonu lze určit, jak se bude posunovat sada souvisejících součástí. To je užitečné při práci se sestavami, které obsahují klikové hřídele, ozubené nebo řemenové převody a hydraulické nebo pneumatické pohony. Animaci zopakujete stisknutím klávesy F Animace sestav spse01693

15 Definování pohonů Po kliknutí na tlačítko Simulovat pohon se zobrazí dialogové okno Vlastnosti skupiny pohonů, aby bylo možné určit, které pohony chcete použít, jestli chcete během simulace hledat kolize atd. Po kliknutí na tlačítko OK se zobrazí editor animací, pomocí kterého můžete spustit simulaci. Chcete-li spustit simulaci, klikněte na tlačítko Přehrát. Poznámka Příkaz Simulovat pohon obsahuje některé funkce z editoru animací. Chcete-li využít všechny funkce editoru animací, je nutné použít příkaz Editor animací v Vizualizace a prezentace. Chcete-li použít Vizualizace a prezentace, klikněte na kartě Nástroje na příkaz Vizualizace a prezentace. Dialogové okno Vlastnosti skupiny pohonů Bez analýzy Umožňuje přesouvat podkótované součásti a pozorovat výsledky. Hledat kolize Umožňuje hledat kolize během animace pohonu. Pohyby mechanismu Umožňuje simulovat pohyby mechanismu mezi součástmi. Tato možnost detekuje spoj mezi volnými plochami a používá dočasné vazby mezi dotýkajícími se plochami. To umožňuje analyzovat pohyb mechanismu obsahujícího ozubená kola a další typy kluzných spojů. spse01693 Animace sestav 3-5

16 Lekce 3 Definování pohonů Doba trvání pohonu Určuje způsob definice doby trvání pohonu. Použít meze pohonu pro trvání (je-li možné) Určuje, že meze pohonu určují dobu trvání. Výchozí doba trvání pohonu Určuje dobu trvání pohonu v sekundách. Hodnotu můžete zadat. Dostupné pohony Uvádí dostupné pohony. Pomocí tlačítek Přidat a Odebrat můžete pohony přidat do nebo odebrat z okna Pohony v seznamu animací. Přidat Přidá pohon do okna Pohony v seznamu animací. Odebrat Odebere pohony z okna Pohony v seznamu animací. Pohony v animaci Vytvoří seznam pohonů, které budou v animaci použity. Cvičení: Pohon Cíle cvičení V tomto cvičení přiřadíte k součásti v sestavě pohon. Typ pohonu je rotační a je použit na převod v čase. Rychlost pohonu bude taková, aby se sekundová ručička hodin pohybovala pracovní rychlostí 1 ot/min. Vazby převodu jsou předdefinované a přiřazením pohonu k správnému převodu je možné pomocí simulace pohonu zobrazit pohyb. Tato simulace pohonu se použije v pozdějším cvičení k vytvoření animace hodin. Toto cvičení naleznete v dodatku A: Tvorba pohonu. Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Vyjmenujte dva typy pohonů. 2. Jak lze změnit jednotky otáčení ze stupňů za sekundu na otáčky za minutu? 3. Může být pohon existující v podsestavě použit k rozpohybování volných součástí v sestavě vyšší úrovně? Pokud ano, vysvětlete jak. 4. Jak pohon po definování nastavíte tak, aby řídil volné součásti a byl vidět pohyb? 5. Lze pohyb vytvořený pohonem vidět během animace spolu s událostmi rozbalení? Odpovědi 1. Vyjmenujte dva typy pohonů. 3-6 Animace sestav spse01693

17 Definování pohonů Dva typy pohonů jsou lineární a rotační. 2. Jak lze změnit jednotky otáčení ze stupňů za sekundu na otáčky za minutu? Chcete-li změnit jednotky otáčení ze stupňů za sekundu na otáčky za minutu, klikněte na tlačítko Pokročilé jednotky ve vlastnostech souboru > Jednotky. 3. Může být pohon existující v podsestavě použit k rozpohybování volných součástí v sestavě vyšší úrovně? Pokud ano, vysvětlete jak. Pohon existující v podsestavě lze použít k pohybu volných součástí v soustavě vyšší úrovně, pokud je podsestava definována jako nastavitelná. 4. Jak pohon po definování nastavíte tak, aby řídil volné součásti a byl vidět pohyb? Příkaz Simulovat pohon zobrazí pohyb vytvořený pohonem. 5. Lze pohyb vytvořený pohonem vidět během animace spolu s událostmi rozbalení? Pohyb vytvořený pohonem lze vidět během animace spolu s událostmi rozbalení. Souhrn lekce V tomto cvičení jste se naučili vytvořit a simulovat pohon. Vytvořená animace pohonu se později použije v rámci posloupnosti rozložení. Toto cvičení se týkalo následujících témat: Byla definována rychlost a směr otáčení pohonu. Procesem úpravy se upravily parametry pro definici pohonu. Vytvořila se a spustila simulace pohonu. Byly představeny ovládací prvky animace a časové osy. Vytvořila se časová osa pohonu, kterou lze použít v rozloženích a animacích. spse01693 Animace sestav 3-7

18

19 Lekce 4 Animace sestavy V Solid Edge se animované prezentace sestav vytvářejí jednoduše. Animace sestav můžete použít pro studie kinematiky mechanismů, vizualizace sestavení součástí do hotové sestavy a prezentace určené prodejcům i zákazníkům. Příkaz Editor animací Zobrazí okno Editor animací, kde můžete vytvořit, zobrazit a upravit animace sestavy. spse01693 Animace sestav 4-1

20 Lekce 4 Animace sestavy Definovat lze následující typy událostí animace: Kamera Pohon Rozložení Vzhled Trajektorie pohybu Pomocí nastavení v okně Editor animací lze přehrát, zastavit, pozastavit a posunout zpět animaci v grafickém okně. Pomocí tlačítka Uložit jako video v okně Editor animací také uložíte animaci sestavy ve formátu AVI. Poznámka Soubory AVI jsou při práci v Solid Edge Embedded Client ukládány do nespravovaných umístění. Více podrobných informací o tvorbě animací sestavy naleznete v tématu Tvorba animací sestavy. Nástroj Editor animací Seznam animací Zobrazuje existující animace. Položku animace lze vybrat ze seznamu pro přehrání a úpravu. 4-2 Animace sestav spse01693

21 Animace sestavy Nová animace Zobrazí dialogové okno Vlastnosti animace, kde můžete definovat vlastnosti nové animace. Uložit animaci Uloží aktuální animaci. Odstranit animaci Odstraní aktuální animaci. Vlastnosti animace Zobrazí dialogové okno Vlastnosti animace, kde můžete upravovat vlastnosti existující animace. Uložit jako video Zobrazí dialogové okno Uložit jako video, kde můžete uložit aktuální animaci jako soubor AVI. Trajektorie kamery Zobrazí Průvodce trajektorií kamery, pomocí kterého lze definovat požadovanou trajektorii kamery. Zobrazit trajektorii kamery Zobrazí trajektorii kamery jako křivku v grafickém okně. To může být užitečné při vizualizaci trajektorie, kterou kamera projde během animace. Seznam událostí animací (levý panel) Zobrazí typy událostí dostupné v aktuální animaci. V závislosti na aktuální animaci lze definovat události nebo vybrat existující událostí pro kameru, pohon, rozložení, vzhled a trajektorii, kterou chcete použít pro aktuální animaci. Položky v seznamu lze rozbalit, sbalit a vybrat. Příkazy místní nabídky umožňují definici události, kterou chcete použít pro animaci, odstranění aktuální události atd. Rychlost Určuje rychlost, kterou chcete použít pro přehrávání. Nastavení rychlosti neovlivňuje rychlost nahrávání AVI nebo relativní rychlost položek animace. Přejít na začátek Přesune aktuální indikátor snímku na začátek animace. Předchozí snímek Přesune indikátor na předchozí snímek. Přehrát / Pozastavit Přehraje nebo pozastaví přehrávání aktuální animace. Zastavit Zastaví přehrávání animace. Další snímek Přesune indikátor na další snímek. spse01693 Animace sestav 4-3

22 Lekce 4 Animace sestavy Přejít na konec Přesune aktuální indikátor snímku na konec animace. Čas Zobrazí aktuální čas v animaci. Oddělovač rámečku Zobrazí aktuální snímek v animaci. Přepnout měřítko Přepne měřítko časové osy mezi snímky a sekundami. Oddálit Zmenší měřítko časové osy animace. Přiblížit Zvětší měřítko časové osy animace. Minimalizovat Minimalizuje editor animací. Trajektorie pohybu Zobrazí panel příkazu Trajektorie pohybu, kde můžete vybrat komponenty a nakreslením křivky trajektorie provést pohyb komponenty. Vzhled Zobrazí panel příkazu Vzhled, kde můžete vytvořit událost zobrazení. Například lze součást v animaci zvýraznit nebo utlumit. Časová osa a seznam průběhu událostí (pravý panel) Zobrazí indikátory průběhu události, které znázorňují začátek a konec a uplynulý čas pro každou událost na aktuální časové ose animace. Indikátory průběhu události lze upravit přetažením kurzoru nebo pomocí příkazů v místní nabídce. To umožňuje přizpůsobit animaci. 4-4 Animace sestav spse01693

23 Animace sestavy Základní ovládací prvky v pravém panelu jsou: (A) Měřítko snímku. Pomocí tlačítka Přepnout měřítko lze změnit zobrazení měřítka mezi snímky a sekundami. (B) Indikátor aktuálního snímku. Aktuální snímek je zobrazen v grafickém okně. Pomocí kurzoru lze přetáhnout indikátor aktuálního snímku do jiného umístění, aby byly zobrazeny jednotlivé snímky v animaci. (C) Indikátory průběhu události. Na počátečních a koncových umístěních je použita různá barva. (D) Vybrané indikátory průběhu události. Při výběru indikátoru průběhu se zobrazí měřítko. To usnadňuje přesné přemístění indikátoru průběhu vzhledem k měřítku snímku. (E) Indikátor klíčových snímků v průběhu události. (F) Svislý posuvník. Umožňuje posunovat časovou osu nahoru a dolů. (G) Vodorovný posuvník. Umožňuje posunovat časovou osu doleva a doprava. Příkazy místní nabídky V místní nabídce jsou dostupné následující příkazy. Příkazy místní nabídky jsou závislé na kontextu. Jinými slovy záleží seznam dostupných příkazů na tom, co je vybráno. Příkazy místní nabídky levého panelu Odstranit Odstraní vybranou událost. Přejmenovat Přejmenuje vybranou událost. spse01693 Animace sestav 4-5

24 Lekce 4 Animace sestavy Upravit definici Umožňuje definovat novou událost nebo upravovat existující událost. Kterou akci lze provést, závisí na typu události a na tom, jestli definujete novou událost nebo upravujete existující událost. Kamera Příkaz Upravit definici zobrazí Průvodce trajektorií kamery při kliknutí na položku kategorie Kamera a zobrazí panel příkazu Trajektorie při výběru existující události kamery. Pohon Příkaz Upravit definici zobrazí dialogové okno Vlastnosti skupiny pohonů při výběru položky kategorie Pohon. Rozložení Příkaz Upravit definici zobrazí dialogové okno Vlastnosti rozložení při výběru položky kategorie Rozložení. Vzhled Příkaz Upravit definici zobrazí panel příkazu Vzhled při výběru existující události zobrazení. Trajektorie Příkaz Upravit definici zobrazí panel příkazu Trajektorie při výběru existující události trajektorie. Rozbalit vše Rozbalí všechny skupiny událostí. Příkazy místní nabídky pravého panelu Vyjmout Vyjme vybranou událost z animace a vloží ji do schránky. Kopírovat Zkopíruje vybranou událost z animace a vloží ji do schránky. Vložit Vloží událost do časové osy animace. Odstranit dobu trvání Odstraní vybraný průběh události. Vložit klíčový snímek Vloží klíčový snímek v aktuální poloze kurzoru. Tento příkaz je dostupný při přesunutí kurzoru přes indikátor průběhu události kamery nebo trajektorie pohybu. Odstranit klíčový snímek Odstraní klíčový snímek v aktuální poloze kurzoru. Tento příkaz je dostupný při přesunutí kurzoru přes indikátor průběhu události kamery nebo trajektorie pohybu. 4-6 Animace sestav spse01693

25 Animace sestavy Vložit umístění kamery Vloží umístění kamery v aktuální poloze kurzoru. Tento příkaz je dostupný při přesunutí kurzoru přes indikátor průběhu události kamery. Přidat snímky Zobrazí dialogové okno Přidat snímky, kde můžete přidat snímky nebo čas do události animace. Odebrat snímky Zobrazí dialogové okno Odebrat snímky, kde můžete odstranit snímky nebo čas do události animace. Vlastnosti Zobrazí dialogové okno Vlastnosti doby trvání, kde můžete předefinovat počáteční, koncový nebo uplynulý čas události animace. indikátor průběhu události Objekty uživatelského rozhraní v (pravém) panelu Časová osa nástroje Editor animací. Indikátory průběhu události umožňují zobrazit a nastavit časování události v animaci sestavy. Indikátory průběhu události znázorňují počáteční čas, uplynulý čas a koncový čas události animace. Existují dva základní typy indikátorů průběhu události: Indikátory průběhu pro události rozložení, výskytu a pohonu. Indikátory průběhu pro události trajektorie kamery a pohonu. Indikátory průběhu těchto typů události také podporují klíčové snímky (A). Indikátory průběhu události je možné přesouvat pomocí kurzoru a příkazů místní nabídky. Příkaz Průvodce trajektorií kamery Spustí průvodce trajektorií kamery, který vás provede procesem tvorby trajektorie kamery pro animaci sestavy. Pomocí průvodce trajektorií kamery lze definovat název trajektorie kamery, směr kamery atd. Trajektorie kamery můžete používat jako součást animace sestavy. Dialogové okno Vlastnosti animace spse01693 Animace sestav 4-7

26 Lekce 4 Animace sestavy Název animace Zobrazuje název animace. Snímků za sekundu Určuje, kolik snímků za sekundu se použije k tvorbě animace. Je možné zadat standardní počty snímků za sekundu, například NTSC nebo PAL, nebo vlastní počet snímků. NTSC Určuje, že se k tvorbě animace použije počet snímků standardu NTSC. PAL Určuje, že se k tvorbě animace použije počet snímků standardu PAL. Vlastní Umožňuje definovat vlastní počet snímků. Zadejte požadovaný počet snímků za sekundu. Délka animace Určuje dobu trvání animace v sekundách. Dialogové okno Vlastnosti doby trvání Počáteční snímek Uvádí aktuální počáteční snímek. Zadáním nové hodnoty můžete změnit čas počátku doby trvání události. Koncový snímek Uvádí aktuální koncový snímek. Zadáním nové hodnoty můžete změnit čas konce doby trvání události. Doba trvání položky Zobrazí seznam aktuální doby trvání položky události. Při změně této hodny se také aktualizuje koncový snímek. Panel příkazu Trajektorie (nástroj Editor animace) Panel příkazu je zobrazen při tvorbě nebo úpravě událostí trajektorie pohybu nebo kamery. Vybrat součásti Určuje součásti, které mají následovat trajektorii pohybu. Vybírá součásti, které chcete v grafickém okně. Tento krok je dostupný pouze při tvorbě nebo úpravě trajektorie pohybu. 4-8 Animace sestav spse01693

27 Animace sestavy Kreslit trajektorii Nakreslí trajektorii vedoucí pohyb komponenty nebo kamery. Křivku definující trajektorii lze nakreslit v grafickém okně. Dokončit/Storno Toto tlačítko mění svou funkci v průběhu procesu definice trajektorie pohybu. Tlačítko Dokončit použije definované vlastnosti trajektorie pohybu. Tlačítko Storno zruší veškerá zadání a ukončí příkaz. Popis kroku Vybrat součásti Zrušit výběr (x) Zruší výběr. Potvrdit (zaškrtnutí) Potvrdí výběr. Popis kroku Kreslit trajektorii Aktivovat součást Aktivuje vybranou součást. Klíčové body Nastaví typ klíčových bodů, které můžete vybrat k definici křivky trajektorie pohybu. Dostupné možnosti klíčových bodů mohou být jiné, než jsou zobrazené níže. Umožňuje vybrat libovolný klíčový bod. Umožňuje vybrat koncový bod. Umožňuje vybrat bod poloviny. Umožňuje vybrat střed kružnice nebo oblouku. Umožňuje vybrat bod tečnosti na analyticky zakřivené ploše, například válci, kouli, anuloidu nebo kuželu. Umožňuje vybrat bod na obrysu. Umožňuje vybrat editační bod na křivce. Otevřená trajektorie Nastavuje typ křivky trajektorie na otevřený. Uzavřená Nastavuje typ křivky trajektorie na uzavřený. Počáteční a koncové body uzavřené křivky trajektorie jsou shodné. Pokud nejsou vybrané počáteční a koncové body shodné a nastavíte možnost Uzavřená, ke křivce se automaticky přidá klíčový bod shodný s počátečním bodem. Při výběru této možnosti se možnosti Počátek a Konec automaticky nastaví na Pravidelně. Pravidelné křivky jsou uzavřené, spojené a tečné v prvním a posledním bodě křivky. Počet snímků Určuje celkový počet snímků trajektorie. spse01693 Animace sestav 4-9

28 Lekce 4 Animace sestavy Přímá trajektorie Vytvoří trajektorii s přímými segmenty. Kombinovaná trajektorie Vytvoří trajektorii se zakřivenými nebo přechodovými segmenty. Zachovat Zachová polohu komponenty do dalšího klíčového snímku. Zrušit výběr (x) Zruší výběr. Potvrdit (zaškrtnutí) Potvrdí výběr. Cvičení: Animace sestavy Cíl cvičení V tomto cvičení budete pomocí koverze animace aplikací Vizualizace a prezentace vytvářet animaci vhodnou k prezentaci. Vytvoříte animaci a pak ji pomocí odlišných efektů upravíte. Časová osa animace, kterou vytvoříte, se bude skládat z pohonu podkótovaných součástí, událostí rozložení, událostí kamery a událostí vzhledu. Výsledkem bude videosoubor.avi. Toto cvičení naleznete v dodatku B: Animace sestavy Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Jak je v animaci znázorněna trajektorie kamery? 2. Jak se v animaci používá událost vzhledu? 3. Ve kterých dvou typech jednotek je možné zobrazit měřítko snímku? 4. Lze zkopírovat nebo zrcadlit ukazatele trvání událostí rozložení nebo vzhledu? 5. Které různé typy ukazatelů trvání událostí se zobrazují na časové ose editoru animace? 6. Který příkaz vytváří videosoubory.avi? Odpovědi 1. Jak je v animaci znázorněna trajektorie kamery? Trajektorie kamery je znázorněna jako křivka. Úpravou klíčových bodů křivky je možné změnit zobrazovací úhel a náhledy kamery pro konkrétní bod na časové ose. 2. Jak se v animaci používá událost vzhledu? 4-10 Animace sestav spse01693

29 Animace sestavy Události vzhledu umožňují změnit barvu a viditelnost součásti v průběhu animace. Můžete například vytvořit efekty zvýraznění nebo ztlumení pro součásti v animaci. 3. Ve kterých dvou typech jednotek je možné zobrazit měřítko snímku? Měřítko snímku lze znázornit ve snímcích nebo sekundách. 4. Lze zkopírovat nebo zrcadlit ukazatele trvání událostí rozložení nebo vzhledu? Ukazatele trvání událostí rozložení nebo vzhledu lze zkopírovat nebo zrcadlit. 5. Které různé typy ukazatelů trvání událostí se zobrazují na časové ose editoru animace? Typy ukazatelů trvání jsou: Rozložení událostí Trajektorie Vzhled Pohony Kamera Který příkaz vytváří videosoubory.avi? Videosoubory.avi vytváří příkaz Uložit jako video. Souhrn lekce V tomto cvičení jste se naučili vytvořit a upravit animaci. Animace se skládala z událostí definovaných pomocí rozložených pohledů, přesunu kamery, událostí vzhledu a renderingu. Užitím příkazů pro úpravy bylo možné upravit každou časovou osu tak, aby vytvořila žádaný efekt. Vytvořili jste soubor.avi ukazující animaci. spse01693 Animace sestav 4-11

30

31 A Cvičení: Tvorba pohonu Krok 1 Otevřete sestavu, poté prozkoumáte a změníte jednotky rotace pro sestavu a k součásti v sestavě přiřadíte pohon. Jakmile je pohon definován, vytvoří se simulace pohonu pro pozdější použití v animaci. Poznámka Pohon je možné přiřadit pouze k podkótované součásti v sestavě. Jestliže podkótovaná součást použitá k definici pohonu v podsestavě existuje, je nutné podsestavu vytvořit v nastavitelné sestavě, nikoli v pevné sestavě. Pokud je podsestava nastavitelná, vazby, pomocí nichž se součásti umístí v podsestavě, se povýší do vyšší úrovně sestavy a vyřeší se na této úrovni. Jednotky pro úhlovou rychlost nastavíte na otáčky za minutu. Otevřete sestavu motor.asm se všemi součástmi aktivními. Klikněte na tlačítko Aplikace a vyberte příkaz Vlastnosti fi Vlastnosti souboru. spse01693 Animace sestav A-1

32 A Cvičení: Tvorba pohonu Na kartě Jednotky klikněte na příkaz Pokročilé jednotky. Nastavte úhlovou rychlost na ot/min a kliknutím na tlačítko OK zrušte dialogové okno Pokročilé jednotky. Kliknutím na tlačítko OK se vraťte do sestavy. A-2 Animace sestav spse01693

33 Cvičení: Tvorba pohonu Krok 2 Vytvořte pohon a definujte jeho parametry. Klikněte pravým tlačítkem na součást G05_62.par ve stromu modelu a klikněte na tlačítko Zobrazit pouze. Kliknutím na tlačítko Vyplnit zobrazte převod. Poznámka Volitelně, pro lepší pochopení vztahů mezi předdefinovanými převody v této sestavě, si můžete prohlédnout tabulku nazvanou clock_gears.xls, která se nachází ve stejné složce jako sestava. Tato tabulka zobrazuje vazby a převodové poměry použité k tvorbě hodinového strojku. Vyberte kartu Domů fi skupinu Sestavit fi Pohon. Nastavte typ pohonu na Rotační. Zadáním hodnoty 1/60 nastavte rychlost otáčení v ot/min. spse01693 Animace sestav A-3

34 A Cvičení: Tvorba pohonu Vyberte převod a podkótovanou součást. Výběrem vnitřní válcové plochy definujte osu otáčení. A-4 Animace sestav spse01693

35 Cvičení: Tvorba pohonu Otáčení je na obrázku definováno proti směru pohybu hodinových ručiček. Směr můžete změnit kliknutím na tlačítko Obrátit směr. Kliknutím na tlačítko Dokončit dokončete definování pohonu. Krok 3 Jakmile je pohon definován, je možné parametr změnit úpravou pohonu. Ačkoliv je pohon definován správně, tento krok vám ukáže, jak jej lze upravovat. Zkontrolujete, že směr otáčení tohoto pohonu je proti směru hodinových ručiček. Jestliže tomu tak není, změňte směr otáčení. Na pásu karet klikněte na příkaz Vybrat a ve stromu modelu vyberte Pohon 1. spse01693 Animace sestav A-5

36 A Cvičení: Tvorba pohonu Zobrazí se otáčení. Jestliže je otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček, přeskočte následující krok. Směr otáčení je možné změnit kliknutím na příkaz Upravit definici. Klikněte na tlačítko Obrátit směr a potom klikněte na tlačítko Dokončit. Krok 4 Zobrazte pohon. Aby bylo možné zobrazit výsledky co nejlépe, zobrazí se všechny součásti sestavy a poté se některé skryjí. Klikněte na příkaz Vybrat a ve stromu modelu pravým tlačítkem klikněte na položku motor.asm. Klikněte na tlačítko Zobrazit vše. A-6 Animace sestav spse01693

37 Cvičení: Tvorba pohonu Pomocí stejného postupu jako v předchozím kroku skryjte položku m_housing.asm a upravte sestavu. spse01693 Animace sestav A-7

38 A Cvičení: Tvorba pohonu Krok 5 Vytvořte simulaci pohonu. Vyberte kartu Domů fi skupinu Sestavit fi Simulace pohonu. V dialogovém okně Vlastnosti skupiny pohonů nastavte dobu trvání na 180 sekund (3 minuty), ostatní hodnoty podle obrázku a klikněte na tlačítko OK. Poznámka Jestliže bude nutné později některou z těchto hodnot změnit, na časové ose klikněte pravým tlačítkem na položku Pohony a poté klikněte na příkaz Upravit definici. V simulaci je možné definovat více pohonů, ale v tomto cvičení definujete pouze jeden pohon. A-8 Animace sestav spse01693

39 Cvičení: Tvorba pohonu Ovládací prvky k přehrávání a animaci jsou na dolním obrázku. Kliknutím na tlačítko Přehrát spusťte animaci. V průběhu přehrávání animace zvyšte rychlost na 4x. Poznámka Změna rychlosti na 4x je pouze pro účely zobrazení animace. Pohon se stále otáčí podle nastavené rychlosti otáčení v ot/min. Kliknutím na tlačítko Zastavit zastavte simulaci pohonu. Kliknutím na tlačítko Přejít na začátek obnovte zobrazení animace do počátečního snímku. Nastavte rychlost zpět na 1x. Klikněte na tlačítko Aplikace. Klikněte na tlačítko Uložit. Jakmile budete dotázáni na uložení změn v Editoru animace, klikněte na tlačítko Ano. Ve stromu modelu klikněte pravým tlačítkem na motor.asm a klikněte na tlačítko Zobrazit vše. Uložte a zavřete sestavu. Tím toto cvičení končí. spse01693 Animace sestav A-9

40 A Cvičení: Tvorba pohonu Souhrn cvičení V tomto cvičení jste se naučili vytvořit a simulovat pohon. Vytvořená animace pohonu se později použije v rámci posloupnosti rozložení. Toto cvičení se týkalo následujících témat: Byla definována rychlost a směr otáčení pohonu. Procesem úpravy se upravily parametry pro definici pohonu. Vytvořila se a spustila simulace pohonu. Byly představeny ovládací prvky animace a časové osy. Vytvořila se časová osa pohonu, kterou lze použít v rozloženích a animacích. A-10 Animace sestav spse01693

41 B Cvičení: Animace sestavy Krok 1 V tomto cvičení si otevřete soustavu obsahující pohon a konfiguraci rozkládání. Pomocí nástroje Editor animace upravujete události v průběhu animace. Budete vytvářet animaci skládající se z přesunu kamery, změny vzhledu součásti, trajektorií pohybu součástí, rozložených pohledů a pohybu od pohonu. Definujete trajektorii kamery pro předdefinovanou animaci. Poznámka O ovládacích prvcích animace naleznete více informací také v tématu rozložení sestavy. Otevřete sestavu animate.asm se všemi aktivními součástmi. Vyberte kartu Nástroje fi skupinu Prostředí fi VP. Vyberte kartu Domů fi skupinu Animace fi Editor animací. Přehled editoru animací. Pravý panel je časovou osou pro každou událost animace. V této sestavě již byl dříve vytvořen motor. Zobrazí se ovládání pro přehrávání animace. Levý panel zobrazuje události animace a pravý zobrazuje panely jejich trvání. Takto můžete definovat a seřadit události animace. spse01693 Animace sestav B-1

42 B Cvičení: Animace sestavy Klikněte na příkaz Vlastnosti animace. Zadejte hodnoty podle obrázku a klikněte na tlačítko OK. Klikněte pravým tlačítkem na událost Rozložení a poté klikněte na tlačítko Upravit definici. Prohlédněte si předem definované parametry pro toto rozložení. Po dokončení klikněte na tlačítko OK. Kliknutím na příkaz Trajektorie kamery otevřete Průvodce trajektorií kamery. B-2 Animace sestav spse01693

43 Cvičení: Animace sestavy Zadejte hodnoty podle obrázku a klikněte na tlačítko Další. Klikněte na tlačítko Náhled. Prohlédněte si náhled animace a poté klikněte na tlačítko Dokončit. Byla vytvořena trajektorie kamery. spse01693 Animace sestav B-3

44 B Cvičení: Animace sestavy Krok 2 Prohlédnete si trajektorii kamery a poté ji budete upravovat. Klikněte na příkaz Zobrazit trajektorii kamery. Zobrazí se trajektorie. Klikněte pravým tlačítkem na trajektorii kamery v časové ose události a poté klikněte na tlačítko Upravit definici. B-4 Animace sestav spse01693

45 Cvičení: Animace sestavy Na panelu příkazů klikněte na tlačítko skupiny Kreslit trajektorii. Trajektorie může být otevřená nebo uzavřená. Zavřete tuto trajektorii kliknutím na tlačítko Zavřít. Klíčové body trajektorie kamery jsou graficky znázorněny jako body na křivce. Na míste klíčového bodu, který je právě upravován, se zobrazí osa X-Y-Z a také náhled toho, co kamera vidí ve zobrazeném snímku. Zobrazí se počet snímků ukazující dobu trvání přesunu kamery. spse01693 Animace sestav B-5

46 B Cvičení: Animace sestavy Přesun a směr kamery lze upravovat ve všech klíčových bodech. Pomocí modrých navigačních šipek lze vybrat k úpravám další nebo předchozí bod. Klikněte na tlačítko Další bod znázorněné modrou šipkou doprava. Všimněte si, že náhled kamery a osy X-Y-Z se přesunou k dalšímu bodu. B-6 Animace sestav spse01693

47 Cvičení: Animace sestavy Klikněte na tlačítko Přímá trajektorie. Tím změníte zakřivení předchozího bodu z křivky na přímou trajektorii. spse01693 Animace sestav B-7

48 B Cvičení: Animace sestavy Dvojím kliknutím na tlačítko Další bod přesuňte kameru. Klikněte na tlačítko Zachovat. Tím zastavíte animaci až do dosažení dalšího klíčového snímku na časové ose. B-8 Animace sestav spse01693

49 Cvičení: Animace sestavy Jednou klikněte na tlačítko Další bod. Přetáhněte myší úchopové body nastavení tečnosti klíčového bodu. Přetáhněte úchopový bod podle obrázku. spse01693 Animace sestav B-9

50 B Cvičení: Animace sestavy Klikněte na tlačítko Další bod. Vyberte osu X triády a zadejte rotační úhel 5 o. Vyberte počátek triády. V klíčovém bodě se zpřístupní úchopové body nastavení tečnosti zakřivení. B-10 Animace sestav spse01693

51 Cvičení: Animace sestavy Upravte křivku přetažením úchopových bodů podle obrázku. Klikněte na tlačítko Dokončit. Přehrajte animaci a pozorujte, jak ji změny trajektorie kamery změnily. Po přehrání animace ji resetujte jejím zastavením a poté kliknutím na tlačítko Přejít na začátek. Na ukazateli události trajektorie kamery si všimněte klíčových bodů, které se zobrazují jako zelené přechodové značky. Klikněte na libovolný klíčový bod a přetáhněte ho do jiné pozice. Tím změníte čas, za který se klíčový bod objeví, zvýšíte také rychlost přechodu od tohoto klíčového bodu k bodu ve směru, kterým jste klíčový bod přesunuli. Podobně se prodlouží doba přechodu trajektorie kamery od přesunutého klíčového bodu k bodu, od kterého jste jej přesunuli. Přehrajte animaci a pozorujte, jak ji změny trajektorie kamery změnily. Po přehrání animace ji resetujte jejím zastavením a poté kliknutím na příkaz Přejít na začátek. Krok 3 Na časovou osu přidejte novou událost zobrazení. Klikněte na příkaz Vzhled. spse01693 Animace sestav B-11

52 B Cvičení: Animace sestavy Vyberte a_case.par a a_backplate.par jako součásti pro změnu vzhledu a poté klikněte na tlačítko Potvrdit. Nastavte Počáteční styl na Použít styl součásti a Konečný styl na Chrom. Nastavte dobu trvání snímků na 50 a klikněte na tlačítko Potvrdit. Klikněte na tlačítko Dokončit. Najděte vzhled a přehrajte prvních 50 snímků animace. Na vybraných součástech pozorujte změny na chrom. Přehrajte animaci a pozorujte přechod vybraných součástí na chrom. Po přehrání animace ji resetujte jejím zastavením a poté kliknutím na příkaz Přejít na začátek. Krok 4 Upravte panel události na časové ose. Poznámka Skupina událostí se skládá z událostí objevujících se za sebou nebo souběžne. Doba trvání skupiny událostí je definována rozsahem všech událostí ve skupině. Akce jako zrcadlení nebo kopírování událostí musí obsáhnout všechny událostí z dané skupiny. Klikněte pravým tlačítkem na ukazatel události Vzhled_1 a poté klikněte na Vlastnosti. Prohlédněte si hodnoty a klikněte na tlačítko OK. Poznámka Hodnoty lze případně upravovat v dialogovém okně Vlastnosti doby trvání. Klikněte a přetáhněte pravou stranu ukazatele události Vzhled_1 na snímek 100. B-12 Animace sestav spse01693

53 Cvičení: Animace sestavy Pravým tlačítkem klikněte na ukazatel události Vzhled_1 a poté klikněte na příkaz Vlastnosti jako v předchozím kroku. Všimněte si změněných hodnot. Klikněte pravým tlačítkem na ukazatel události Vzhled_1 a klikněte na příkaz Kopírovat. Klikněte pravým tlačítkem na časovou osu za událost Vzhled_1 a poté klikněte na příkaz Zrcadlit. spse01693 Animace sestav B-13

54 B Cvičení: Animace sestavy Prohlédněte si nový ukazatel události na události Vzhled_1. Poznámka Kopírování a zrcadlení události obrací efekty dané události. Kopírováním a zrcadlením událostí vzhledu se v průběhu animace vybrané součásti mění na chrom a poté se vrací na původní styl součástí. Zrcadlení lze použít i pro událost rozkládání. Ukazatele zrcadlených událostí lze přesouvat nebo zkrátit, aby došlo k rychlejšímu přechodu, nebo prodloužit, aby se událost zpomalila. Přehrajte animaci a pozorujte své změny. Po zastavení animace ji resetujte kliknutím na příkaz Přejít na začátek. Kliknutím na tlačítko Uložit animaci uložíte úpravy. Krok 5 V následujících krocích použijete znalosti z předchozích korků při úpravách animace. Nebudete upravovat zadané události, budete upravovat vámi zvolené události na základě obecných pokynů. Přetáhnutím konce ukazatele události prodlužte událost rozložení. Zkopírujte a zrcadlete událost rozložení. Přemístěte událost rozložení, která se skládá z překrývajících se událostí. Některé událost zkraťte, jiné prodlužte. Vytvořte novou trajektorii kamery založenou na uložených pohledech. Krok 6 Uložte animaci. Poznámka Animace se ukládají jako videosoubory ve formátu.avi. K dispozici je řada různých přehrávačů z mnoha různých zdrojů. Video kodek je zařízení nebo software, který umožňuje kompresi a dekompresi digitálního videa. Seznam dostupných kodeků ke tvorbě animace se může lišit v závislosti na počítači. Správný kodek pro vytvářenou animaci bude nutné nalézt experimentováním. B-14 Animace sestav spse01693

55 Cvičení: Animace sestavy Pohledy animace lze generovat z přechozích generovaných stylů 3D pohledu. Kliknutím na kartu Pohled fi skupina Styl fi Styly lze zobrazit dostupné styly 3D pohledu. Nastavte Typ stylu na Styly 3D pohledu. Poznámka Existující styly 3D pohledu lze modifikovat. Lze také vytvářet nové styly 3D pohledu dle potřeby. Kliknutím na tlačítko Potvrdit zavřete dialogové okno Styl. Znovu otevřete Editor animace v Vizualizace a prezentace. Spusťte animaci od začátku. Klikněte na příkaz Uložit jako video. spse01693 Animace sestav B-15

56 B Cvičení: Animace sestavy V dialogovém okně Uložit jako video klikněte na příkaz Možnosti. B-16 Animace sestav spse01693

57 Cvičení: Animace sestavy Prohlédněte si možnosti pro vytváření animace. Poznámka Vytvoření animace může v závislosti na zvolených možnostech vyžadovat velké množství systémových zdrojů. Je dobrým zvykem nějdříve převést malý počet snímků pro náhled, ne celou animaci. Pokud jste s nastavením spokojeni, spusťte celou animaci. Všimněte si, že výběrová sada stylu pohledu je stejná jako styly 3D pohledu v předchozím kroku. Nastavte kvalitu na 100 a klikněte na tlačítko OK. Vyberte místo uložení animace a její název. Poznámka Chcete-li vytvořit rendrovanou animaci, rendrujte pohled před uložením animace. Animace použije nastavení rendrování. Rendrované animace se obvykle vytvářejí déle. spse01693 Animace sestav B-17

58 B Cvičení: Animace sestavy Chcete-li Editor animací ukončit, klikněte na příkaz Editor animací. Tím je cvičení dokončeno. Kliknutím na příkaz Zavřít prostředí VP zavřete modul Vizualizace a prezentace. Uložte sestavu. Poznámka Chcete-li vytvořit rendrovanou animaci, rendrujte pohled před uložením animace. Animace použije nastavení rendrování. Rendrované animace se obvykle vytvářejí déle. Tím toto cvičení končí. Uložte a zavřete soubor sestavy. Souhrn cvičení V tomto cvičení jste se naučili, jak vytvářet a upravovat animaci. Animace se skládala z událostí definovaných pomocí rozložených pohledů, přesunu kamery, událostí vzhledu a renderingu. Užitím příkazů pro úpravy bylo možné upravit každou časovou osu tak, aby vytvořila žádaný efekt. Vytvořili jste soubor.avi ukazující animaci. B-18 Animace sestav spse01693

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Náhrada součástí v sestavě

Náhrada součástí v sestavě Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Modelování synchronních a

Modelování synchronních a Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

Tvorba prvků zakončení

Tvorba prvků zakončení Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestavy přepínače Příprava modelování sestavy Z určeného adresáře překopírujte soubory sestavy 1-4 do vašeho pracovního adresáře.

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Návrh v rámci sestavy

Návrh v rámci sestavy Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Rendrování sestav. Číslo publikace spse01692

Rendrování sestav. Číslo publikace spse01692 Rendrování sestav Číslo publikace spse01692 Rendrování sestav Číslo publikace spse01692 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY ANIMACE PRUŽINY Vypracoval Ing. Josef Honsa 2009 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Výkresová dokumentace... 5 2.1 Výkres sestavení... 5 2.2 Výkres misky... 5 2.3 Výkres část hlavy... 6 2.4 Výkres ventilu... 6 2.5

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Animace

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Kapitola 6 - Akce a animace

Kapitola 6 - Akce a animace Kapitola 6 - Akce a animace Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly budete schopni v aplikaci MS Office PowerPoint: Animovat objekty (obrázek, klipart, text). Přidávat objektům akce. Zadávat objektům

Více

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem mapová aplikace Odpadové hospodářství Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

PowerPoint 2010 Kurz 4

PowerPoint 2010 Kurz 4 PowerPoint 2010 Kurz 4 Animace... 1 Texty vkládání, formátování... 3 Grafy vkládání, formátování... 5 Grafické objekty... 6 Přechody mezi snímky... 7 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Animace Animace jsou umístěny

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

JAK VYTVOŘIT NOVÝ PLÁN? Tento manuál by Vám měl pomoci pochopit jak vytvářet a upravovat Plány.

JAK VYTVOŘIT NOVÝ PLÁN? Tento manuál by Vám měl pomoci pochopit jak vytvářet a upravovat Plány. JAK VYTVOŘIT NOVÝ PLÁN? Tento manuál by Vám měl pomoci pochopit jak vytvářet a upravovat Plány. 1) Klikněte na nabídku Vytvořit v Hlavním menu TimeMakeru a vyberte volbu Vytvořit nový miniplán (obr.č.

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty

Osnova, hlavní a vnořené dokumenty Osnova, hlavní a vnořené dokumenty 912 K čemu slouží osnova dokumentu Osnovu lze použít pro zobrazení struktury dokumentu, ale také například pro přesouvání bloků textu nebo změnu úrovně nadpisů. Strukturu

Více

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku.

Sestavy. Téma 3.3. Řešený příklad č Zadání: V databázi zkevidence.accdb vytvořte sestavu, odpovídající níže uvedenému obrázku. Téma 3.3 Sestavy Sestavy slouží k výstupu informací na tiskárnu. Tisknout lze také formuláře, ale v sestavách má uživatel více možností pro vytváření sumárních údajů. Pokud všechna pole, která mají být

Více

verze Grafický editor PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ 1 Obsah

verze Grafický editor PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Nový... 3 3.1.2 Menu Soubor / Otevřít... 3 3.1.3 Menu Soubor / Otevřít podle

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Kanboard Documentation. The Kanboard Authors

Kanboard Documentation. The Kanboard Authors The Kanboard Authors 21.11.2018 Obsah 1 Úvod 3 2 Uživatelé 5 3 Desky 7 4 Projekty 13 5 Úkoly 19 6 Nastavení 25 i ii Kanboard je bezplatný a otevřený zdroj pro správu projektů společnosti Kanban. Oficiální

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Dell UltraSharp U2917W Dell Display Manager Uživatelská příručka

Dell UltraSharp U2917W Dell Display Manager Uživatelská příručka Dell UltraSharp U2917W Dell Display Manager Uživatelská příručka Model: U2917W Regulatorní model: U2917Wt POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lépe využít počítač. Copyright 2016

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

PowerPoint. Animace objektů a textu Tlačítka akcí. Alexandra Severová

PowerPoint. Animace objektů a textu Tlačítka akcí. Alexandra Severová PowerPoint Animace objektů a textu Tlačítka akcí Alexandra Severová V aplikaci PowerPoint existují čtyři různé druhy animací: Úvodní efekty: Objekt může být například postupně vykreslován, může na snímek

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku:

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Příčky nepřipojené Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Lze využít dva způsoby kreslení. Nejjednodušší je příčky nakreslit

Více

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová

ZADÁNÍ: Informatika B Příklad 10 MS Access. TÉMA: Formuláře. OPF v Karviné, Slezská univerzita v Opavě. Ing. Kateřina Slaninová TÉMA: Formuláře Sekretářka společnosti Naše zahrada, a.s. předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. ZADÁNÍ:

Více

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010 TÉMA: Řazení a filtrace dat Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Zadání: Otevřete

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více