Správa Chránné krajinné oblasti eský ráj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa Chránné krajinné oblasti eský ráj"

Transkript

1 Agentura ochrany pírody a krajiny R Správa Chránné krajinné oblasti eský ráj.j.: 2006 / 129 / 530 V Turnov Vyizuje : Mgr. Aleš Hoení R O Z H O D N U T Í Správa Chránné krajinné oblasti eský ráj jako píslušný orgán státní správy ochrany pírody a krajiny podle ust. 78 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny ve znní zákonného opatení pedsednictva NR. 347/1992 Sb., zákona. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu R. 3/1997 Sb., zákona. 16/1997 Sb., zákona. 123/1998 Sb., zákona. 161/1999 Sb., zákona. 238/1999 Sb., zákona. 132/2000 Sb., zákona. 76/2002 Sb., zákona. 320/2002 Sb., zákona. 100/2004 Sb., zákona. 168/2004 Sb., a zákona. 218/2004 Sb. (dále jen zákon) rozhodla o žádosti eského horolezeckého svazu (dále jen HS), Zátopkova 100/2 P.S. 40, Praha 6 - Strahov a Union Internationale des Associations d Alpinisme (dále jen UIAA), Monbijoustrasse 61, Postfach, CH-3000 Berne 23, Switzerland, ve správním ízení zastoupená na základ plné moci ze dne HS, ze dne Podle 44 odst. 2 zákona a 5 odst. 1 písm. e) naízení vlády R. 508/2002 Sb. vydává s o u h l a s s provozováním horolezecké innosti na území Chránné krajinné oblasti eský ráj a to za tchto podmínek : 1) Horolezecká innost se bude provozovat v lezeckých oblastech vymezených v mapové píloze tohoto rozhodnutí na lezeckých cestách uvedených na seznamu oblastní vrcholové komise (OVK) jako schválené v uvedeném období a za daných podmínek: a) období od do , prvovýstupy na vže povoleny, prvovýstupy na masivy jen se souhlasem Správy CHKO eský ráj (dále jen SCHKO) Drábské svtniky Frýdštejn Hruboskalsko - souhlas se nevztahuje na lokalitu ertova ruka Lom Pánvika (Betlémské skály) Prachovské skály (centrální) Píhrazské skály b) období od do , prvovýstupy jen se souhlasem SCHKO Betlémské skály Drábovna Hrdoovice Kacanovy Kozlov - okolí hradu Plakánek - horolezectví povoleno jen na vžích Šrámkova, Pilehlá, Pikola, Léka, Janulka, Jablonecká, Prašivka a Husar Pleskotský mlýn - horolezectví povoleno jen na vžích Houpaka, Žehrovská, Starý hrad I a Starý hrad II Poho Prachovské skály (ostatní) - souhlas se nevztahuje na lokality Javorový dl, Starý hrádek, Draí rokle, Fortna a Americká sluj adresa : Antonína Dvoáka 294, Turnov, strana 1

2 Skály na Sokolu Vžák Vidlák, skály pod Troskami - horolezectví povoleno jen na skalních vžích c) období od do , prvovýstupy jen se souhlasem SCHKO Hruboskalská údolíka Hrdka Klokoské skály Kozákov Kozlov nad Vústrou Píhrazská údolíka - horolezectví povoleno pouze v oblasti u vže Bohatýr Rovné skály Skalany Valeov - horolezectví povoleno jen na vžích Kohoutí kámen, Slepice a arodjka Zbirohy Žehrov souhlas se nevztahuje na území Žehrovské obory d) období - celoron, prvovýstupy povoleny Pantheon Suché skály - souhlas se nevztahuje na severní stranu skal, horolezectví povoleno jen na jižní stran skal Votrubcv lom (Kozákov) - horolezectví povoleno jen za vytvoení dostatené vrstvy ledu 2) Oblastní vrcholová komise eského ráje (dále jen OVK) bude prostednictvím svého pedsedy hlavním partnerem SCHKO pi ešení záležitostí týkajících se provozované horolezecké innosti v jednotlivých oblastech. 3) OVK bude vést seznam schválených lezeckých cest. Nové cesty budou do seznamu schválených lezeckých cest zapisovány jen po udlení souhlasu SCHKO s provedením prvovýstupu vyjma pípad, pro které se souhlas SCHKO k provedení prvovýstupu nevyžaduje. 4) Pro každou lezeckou oblast bude HS ustanoven správce oblasti. SCHKO bude pedán soupis ustanovených správc oblastí vetn kontakt na tyto osoby a budou jí oznamovány pípadné zmny. 5) Správci oblastí budou pi výkonu innosti spolupracovat se SCHKO. Budou dohlížet na dodržování podmínek tohoto souhlasu leny HS a UIAA. Budou aktivn shromažovat informace o zjištných poškozeních lezeckých a pístupových cest a o zahnízdní pták a budou o nich bez zbyteného odkladu informovat SCHKO. Podle zjištných informací zajistí uzavení lezeckých cest. Uzavené lezecké cesty budou v terénu oznaeny horolezeckými znakami nebo informaními tabulemi. 6) Pedseda OVK zajistí, aby správci jednotlivých oblastí provádli každoron ve spolupráci se SCHKO terénní šetení, jehož úelem bude dokumentovat stav lezeckých a pístupových cest. 7) HS bude provádt opatení k eliminaci poškození dochovaného pírodního prostedí v rozsahu dle zjištného poškození. Ped jejich realizací budou navržená opatení dohodnuta se SCHKO a majitelem pozemku. 8) Nové jistící prostedky nesmí být ve stávajících cestách osazovány bez souhlasu SCHKO. Údržba stávajících fixních jistících prostedk je povolena. Barva nov osazovaných fixních jistících prostedk bude pizpsobena co nejvíce barv povrchu skal. 9) lenové HS a lenských organizací UIAA jsou pi výkonu horolezecké innosti povinni dodržovat tato pravidla: a) lenové HS se budou pi výkonu horolezecké innosti prokazovat oprávnným kontrolním orgánm platným lenským prkazem HS; lenové organizací UIAA platným prkazem svazu, jehož jsou leny. adresa : Antonína Dvoáka 294, Turnov, strana 2

3 b) K pístupu ke skalám budou používat veejné cesty nebo cesty vyznaené se souhlasem SCHKO. Nejsou-li v dané lokalit pístupové cesty vyznaeny, budou volit pístup ke skalám tak, aby nedocházelo k poškození povrchu pdy a její erozi. c) Budou se chovat šetrn ke všem složkám pírodního prostedí a zachovávat klid. d) Nebudou rušit hnízdící ptáky. Zjištná zahnízdní pták nahlásí neprodlen správci dané oblasti nebo SCHKO. e) Nebudou lézt na vlhkém a mokrém pískovci. f) Budou dbát zákazu lezení na vybrané vže a masívy. g) Pi lezení budou používat pouze boty s hladkou podrážkou nebo budou lézt naboso. Tato podmínka neplatí pi lezení na ledové vrstv v lezecké oblasti Votrubcv lom. h) Jako jistící pomcky budou používat pouze stávající fixní jistící prostedky, smyky a karabiny tak, aby nedocházelo k poškození skály. i) Nebudou jakkoli poškozovat a úmysln mnit povrch skal (dít skálu pi manipulaci s lanem, rýt i vysekávat chyty, prorážet hodiny, poškozovat voštiny apod.). j) Nebudou odstraovat rostliny, porosty mech, lišejník a zeminu z povrchu skal, spár, terásek apod. k) Cesty budou prostupovat vždy zdola. Horní jištní slouží jen pro zajištní dalších len lanového družstva. Jejich poet je omezen maximáln na 3 osoby v lanovém družstvu, s výjimkou prvovýstup. Tato podmínka neplatí pro lezeckou oblast Lom Pánvika. l) Slaování je možné jen pomocí trvalého vrcholového zaízení mimo nouzové pípady, kdy chybí nebo je poškozeno. m) Pi lezení nebude používáno magnézium ani jiné chemické prostedky. 10) Text tohoto rozhodnutí bude eský horolezecký svaz publikovat v médiích, která se zabývají horolezeckou tematikou. 11) Tento souhlas platí do O dvodnní : eský horolezecký svaz, Zátopkova 100/2 P.S. 40, Praha 6 - Strahov a Union Internationale des Associations d Alpinisme, Monbijoustrasse 61, Postfach, CH-3000 Berne 23, Switzerland, ve správním ízení zastoupená na základ plné moci ze dne eským horolezeckým svazem, požádaly dne o udlení souhlasu s provozováním horolezecké innosti na území Chránné krajinné oblasti eský ráj. Skalní msta eského ráje jsou jedinenými geologickými a geomorfologickými útvary s nadnárodním významem. Vtšina skalních mst na území CHKO eský ráj (dále jen CHKO) je v souasnosti chránna jako zvlášt chránná území v kategoriích národní pírodní památka, pírodní památka a pírodní rezervace. Hlavním pedmtem ochrany je ochrana geologických a geomorfologických fenomén. Území skalních mst leží pevážn v I. a II.,okrajov ve III. zón odstupované ochrany pírody a krajiny CHKO a zárove se jedná o území, která jsou souástí územního systému ekologické stability krajiny (nadregionální, regionální i místní úrove). Nkterá skalní msta jsou souástí evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 a jsou biotopem zvlášt chránných druh rostlin a živoich. Horolezectví se v uvedeném území provozuje již 100 let a patí k tradiním sportovním innostem. Z uvedeného je patrné, že zde dochází ke stetu jasn deklarovaného veejného zájmu ochrany pírody se zájmy na využívání lokalit ke sportovní a rekreaní innosti. SCHKO pi rozhodování o souhlasu s provozováním horolezectví zohlednila všechny oprávnné zájmy ochrany pírody a úastník správního ízení a stanovila podmínky, za jejichž dodržení bude minimalizován negativní vliv na dochovaný stav pírodního prostedí. Z dvodu kontroly dodržování podmínek tohoto rozhodnutí, monitoringu vlivu lezecké innosti, ochrany reliéfu skal, ochrany pdního krytu ped erozí a ochrany zvlášt chránných druh živoich a rostlin byla horolezecká innost umožnna ve výše uvedených a na map jasn vymezených lezeckých oblastech na území CHKO. Horolezecká innost je povolena jen na stávajících schválených lezeckých cestách uvedených v seznamu OVK v definovaných obdobích a za definovaných podmínek. Ze stejných dvod bylo provádní adresa : Antonína Dvoáka 294, Turnov, strana 3

4 prvovýstup podmínno souhlasem SCHKO. V pti oblastech byl na návrh HS režim provádní prvovýstup na skalní vže ponechán na rozhodnutí OVK. Poškození dochovaného stavu pírodního prostedí vlivem provedení nové lezecké cesty se v tchto oblastech nepedpokládá. Na návrh HS byla z dvodu nezbytné vzájemné komunikace HS a SCHKO, která vyplývá z dalších podmínek tohoto rozhodnutí, stanovena OVK a její pedseda jako hlavní partner pi ešení záležitostí týkajících se provozované horolezecké innosti v jednotlivých oblastech. Na návrh HS byla stanovena podmínka, která OVK zavazuje vést seznam schválených lezeckých cest. Tento seznam je základním dokumentem, na jehož základ bylo vymezeno provozování horolezecké innosti v CHKO. Z tohoto dvodu byla stanovena podmínka zápisu nových cest do tohoto seznamu jen po udlení souhlasu SCHKO s provedením prvovýstupu vyjma pípad, pro které se souhlas SCHKO k provedení prvovýstupu nevyžaduje. Z dvodu kontroly dodržování podmínek tohoto rozhodnutí, monitoringu vlivu lezecké innosti, ochrany reliéfu skal, ochrany pdního krytu ped erozí, ochrany zvlášt chránných druh a koordinace inností zamených na ochranu pírodního prostedí a druh byla stanovena podmínka zajistit pro každou lezeckou oblast správce oblasti a byla definována innost tchto osob. Správce oblasti bude osobou, která bude shromažovat informace o zjištných poškozeních lezeckých a pístupových cest a o zahnízdní pták a bude o nich bez zbyteného odkladu informovat SCHKO. Podle zjištných informací zajistí uzavení lezeckých cest. Uzavené lezecké cesty budou v terénu oznaeny horolezeckými znakami nebo informaními tabulemi. Z dvodu monitoringu vlivu provozování horolezectví na dochovaný stav pírodního prostedí a z dvodu provádní praktických zásah k eliminaci zjištných poškození byla na návrh HS stanovena podmínka, která zavazuje provádt každoron ve spolupráci se SCHKO terénní šetení, jehož úelem bude dokumentovat stav lezeckých a pístupových cest. Provedení tohoto terénního šetení bude koordinovat pedseda OVK ve spolupráci se správci oblastí. Z dvodu kontroly dodržování podmínek tohoto rozhodnutí, monitoringu vlivu lezecké innosti, ochrany reliéfu skal, ochrany pdního krytu ped erozí a ochrany zvlášt chránných druh byly stanoveny podmínky k lezení a pohybu v území a ke kompenzaci pípadného poškození pírodního prostedí daného horolezeckou inností. Jedná se o podmínku provádní opatení k eliminaci poškození dochovaného pírodního prostedí v rozsahu dle zjištného poškození, o zákaz osazovat nové jistící prostedky ve stávajících cestách bez souhlasu SCHKO s výjimkou údržby stávajících fixních jistících prostedk. Ze stejných dvod byly stanoveny povinnosti horolezc uvedené jako podmínka 9 ve výroku rozhodnutí. Z dvodu nutnosti zajištní distribuce stanovených podmínek k provozování horolezectví široké lenské základn HS a UIAA byla stanovena podmínka, která zavazuje HS publikovat text tohoto rozhodnutí v médiích, která se zabývají horolezeckou tematikou. Platnost souhlasu byla asov omezena na období do z dvodu zjištní porušování podmínek pedchozího souhlasu jednotlivými leny HS stráží pírody a nutnosti zachování adaptivního managementu jednotlivých území ve vztahu k provádnému monitoringu vlivu provozování horolezectví za nov definovaných podmínek. Z úastník ízení využili svého práva vyjádit se Obec Bose s požadavkem zákazu lezení na objektu skalního hradu Valeov. Skalní vže, na kterých bylo v lezecké oblasti Valeov povoleno lezení se nachází mimo objekt hradu. V kompetenci SCHKO je posouzení vlivu provozování horolezectví z hlediska ochrany pírody a krajiny. SCHKO nemže vc posuzovat z hlediska pée o kulturní památky. Úastník ízení, Lesy eské republiky, s. p., Lesní správa Nymburk souhlasí s provozováním horolezectví s výjimkou prostoru obory Žehrov. SCHKO konstatuje, že toto rozhodnutí se prostoru obory Žehrov nedotýká, není souástí vymezených lezeckých oblastí. Úastník ízení, Lesy eské republiky, s. p., Lesní správa Hoice souhlasí s provozováním horolezectví za podmínky oznamování provádní všech prvovýstup Lesní správ Hoice. SCHKO konstatuje, že podmínka oznamování provádní prvovýstup se nachází v rovin majetkoprávní, kterou by se ml vážn zabývat HS, ale její ešení nepísluší orgánu ochrany pírody. adresa : Antonína Dvoáka 294, Turnov, strana 4

5 Úastník ízení, Obanské sdružení pro ochranu pírodní rezervace Klokoské skály a záchranu hradu Rotštejn souhlasí s udlením souhlasu s provozováním horolezectví za podmínek dodržování obecných pokyn pro lezení na pískovcích vetn nepoužívání magnesia a respektování zákazu lezení z dvodu zahnízdní pták, neumisování nových fixních jistících prostedk, respektování zákazu rozdlávání oh, informování obanského sdružení o termínech naplánovaných akcí v Klokoských skalách a zákazu horolezectví v areálu hradu Rotštejn vetn vží Junák a Orlí hnízdo. Obanské sdružení zárove upozornilo na problémy, které vznikaly v souvislosti se vstupem na soukromé pozemky nad obcí Klokoí. SCHKO do podmínek rozhodnutí zapracovala požadavky na dodržování obecných pokyn pro lezení na pískovcích vetn nepoužívání magnézia a stanovila systém, kterým bude zabránno rušení hnízdících pták. SCHKO konstatuje, že problematika rozdlávání oh je ešena ust. 26 odst. 1 písm b) zákona. Na celém území CHKO je zakázáno rozdlávat ohn mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany pírody. SCHKO konstatuje, že k pípadným hromadným akcím konaným žadatelem v Klokoských skalách je nutný souhlas SCHKO podle ust. 5 odst. 1 písm. e) naízení vlády R. 508/2002 Sb. Obanské sdružení se ve správním ízení mže stát úastníkem daného ízení. SCHKO konstatuje, že požadavek na zákaz horolezectví v areálu hradu Rotštejn je naplnn vyškrtnutím dotených cest ze seznamu schválených cest OVK. SCHKO pi rozhodování pihlédla ke skutenosti, že se žadatel v minulosti podílel na eliminaci poškození zpsobených v jednotlivých územích. Na základ výše uvedených dvod a po vypoádání pipomínek úastník ízení Správa CHKO eský ráj udlila souhlas s provozováním a to do P o uení o opravném prostedku Proti tomuto rozhodnutí je možné dle 53 a 54 zákona.71/1967 Sb., o správním ízení podat odvolání do 15-ti dn od jeho doruení k Ministerstvu životního prostedí a to podáním uinným na Správ CHKO eský ráj, Antonína Dvoáka 294, Turnov. RNDr. Lenka Šoltysová vedoucí Správy CHKO eský ráj adresa : Antonína Dvoáka 294, Turnov, strana 5

6 Obdrží úastníci ízení: eský horolezecký svaz, Zátopkova 100/2 P.S. 40, Praha 6 Strahov, Msto Mnichovo Hradišt, Mstský úad, Masarykovo nám. 1, Mnichovo Hradišt, Msto Turnov, Mstský úad, A.Dvoáka 335, Turnov, Obec Bose, Obecní úad, Bose 86, Mnichovo Hradišt, Obec Brada-Rybníek, Obecní úad, Brada 30, Jiín, Obec Branžež, Obecní úad, Branžež 33, Knžmost, Obec Bezina, Obecní úad, Loukov u Mnichova Hradišt, Obec Dobšín, Obecní úad, Dolní Bousov, Obec Frýdštejn, Obecní úad, Frýdštejn 80, Hodkovice nad Mohelkou, Obec Holín, Obecní úad, Holín 10, Jiín, Obec Hrubá Skála, Obecní úad, Turnov, Obec Kacanovy, Obecní úad, Kacanovy 56, Turnov, Obec Karlovice, Obecní úad, Karlovice 12, Turnov, Obec Klokoí, Obecní úad, Turnov, Obec Knžmost, Obecní úad, Na Rynku 51, Knžmost, Obec Koberovy, Obecní úad, Koberovy 102, Železný Brod, Obec Libošovice, Obecní úad, Libošovice, Obec Malá Skála, Obecní úad, Vranové I/122, Malá Skála, Obec Mírová pod Kozákovem, Obecní úad, Chutnovka 36, Turnov, Obec Mladjov, Obecní úad, Mladjov 45, Mladjov, Obec Olešnice, Obecní úad, Turnov, Obec Radostná pod Kozákovem, Obecní úad, Rovensko pod Troskami, Obec Troskovice, Obecní úad, Rovensko pod Troskami, Obec Újezd pod Troskami, Obecní úad, Rovensko pod Troskami, Obec Vyske, Obecní úad, Vyske, Obec Zámostí Blata, Obecní úad, Blata 16, Jiín, Obec Žár, Obecní úad, Behy 20, Loukov u Mnichova Hradišt, Lesy R s.p., LS Dvr Králové nad Labem, 28.íjna 787, Dvr Králové nad Labem, Lesy R s.p., LS Hoice v Podkrkonoší, Riegrova 1, Hoice v Podkrkonoší, Lesy R s.p., LS Nymburk, Pobežní 1953, Nymburk, Lesy Dr. Kinského, Komenského 5/IV, Chlumec nad Cidlinou, J.M. Schlik Kontinuum, Vokšice 1, Jiín, Ochrana Klokoských skal, Hana Hlubuková, Zelená cesta 1565, Turnov, O.S. Maloskalsko, c/o Jana Šustrová, GEMINI Travel, Ostrovského 36 B, Praha 5 - Smíchov, O.S. Volše Jiín, Kollárova 116, Jiín, Na vdomí: Lesy R s.p., Revír Stele, Stele 35, Mladjov, Lesy R s.p., Revír Žehrov, Žehrov Bellevue, Žár, Lesy Malá Skála, Zdenk Brožek, Radvánovice 17, Turnov, Lesy Mírová pod Kozákovem, Karel Kolá, Blá 17, Turnov, Lesy R s.p., Revír Hrubá Skála, Radvánovice, Turnov, adresa : Antonína Dvoáka 294, Turnov, strana 6

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, 468 41 Tanvald, 483 369 511, fax: 483 369 512, email: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012

Více

erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R

erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany p írody a krajiny R Postup p i poskytování informací a dat AOPK R erven 2009 íslo 4.4 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.4 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko

Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko Agentura ochrany pírody a krajiny eské republiky Správa chránné krajinné oblasti Kivoklátsko 270 24, Zbeno. 5 Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko na období 2007-2016 2 Obsah strana 1. Úvod

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚAD PÍŠOVICE Píšovice.p. 60, PS 463 46 STAVEBNÍ ÚAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz.ú. 0984859319/0800 IO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-452/2009/Ma V Píšovicích

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Tebosko

Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Tebosko Agentura ochrany pírody a krajiny R Správa Chránné krajinné oblasti Tebosko Valy 121, 379 01 Tebo Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Tebosko na období 2008-2017 2 Obsah strana 1. Úvod 5 1.1.Základní

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

č.j.: MŽP/16584/04-620/2827/04 Praha, dne 28. července 2005 R O Z H O D N U T Í

č.j.: MŽP/16584/04-620/2827/04 Praha, dne 28. července 2005 R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ odbor zvláště chráněných částí přírody Vršovická 65, 100 10 Praha 10, Telefon: 267 121 111 č.j.: MŽP/16584/04-620/2827/04 Praha, dne 28. července 2005 R O Z H O D N U T

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Oznámení podle Zákona. 100/2001

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí

Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta managementu a ekonomiky Ústav veejné správy a regionálního rozvoje akademický rok: 2006/2007 Správní exekuce penžitých sankcí ukládaných orgány obcí Roman Janoušek

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3

Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3 Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3 Vedoucí ešitelského týmu: Ing. Vladimír Plachý. odborné zpsobilosti 182/OPV/93

Více

POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV

POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstík vedený Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV Obec s rozšíenou psobností: Rumburk Správce vodního toku: Povodí Ohe,

Více

Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva msta Nové Msto pod Smrkem konaného dne 7. února 2007

Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva msta Nové Msto pod Smrkem konaného dne 7. února 2007 Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva msta Nové Msto pod Smrkem konaného dne 7. února 2007 Pítomni: p. Ing. Pavel Smutný, pí Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, pí Mgr. Šárka Koleková, p. Jan Selnekovi,

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více