+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování"

Transkript

1 Telefony ústedna: Fax (02) Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám Praha 2 Vaše zn.: Naše zn.: 871/07 Vyizuje: JUDr. Tomek tel.: V Praze dne Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Vážení, k výše uvedenému návrhu zákona Vám Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R zasílá své zásadní pipomínky uvedené v píloze tohoto dopisu. S pozdravem RNDr. Jií Schlanger pedseda OS MKOS Právní odd. Nám. W. Churchilla Praha 3 Píloha: 1 1

2 Pipomínky O d b o r o v é h o s v a z u z d r a v o t n i c t v í a s o c i á l n í p ée R k návrhu vcného zámru zákona o zdravotních službách Obecn: OS ZSP oceuje snahu pedkladatele zabývat se nahrazením stávajícího, po obsahové i formální stránce pekonaného, zákona. 20/1966 Sb., o péi o zdraví lidu, ve znní pozdjších pedpis. Pestože v minulosti byly již opakovan uinny snahy o nahrazení klíového zdravotnického zákona novým, moderním, právním pedpisem, tyto snahy byly vesms neúspšné, což svdí o mimoádné složitosti právní materie, kterou by ml nový - stechový - zákon pro oblast zdravotní pée obsahovat. Z dikce vcného zámru je ovšem zejmé, že návrh, který byl pedložen k pipomínkovému ízení zásadním zpsobem mní samu podstatu souasného zdravotnictví. Zmna je jak v chápání pístupu ke zdravotní péi, tak k jeho dostupnosti. Zásadní zmnou je pro jedince zmna úhlu pohledu na zdraví, kdy lze teoreticky srovnat dle souasného systému zdraví jako netržní statek s tím, že do budoucnosti má být zdraví statek tržní. Na druhé stran vítáme iniciativu navrhovatele k zavedení rovného pístupu poskytovatele k licenci vydání oprávnní k poskytování zdravotních služeb, Vítáme, že navrhovatel definoval v zásad správn pojmy zdravotnické zaízení jako podnik a poskytovatele jako odpovdnou fyzickou nebo právnickou osobu. Po seznámení se s návrhem sdlujeme tyto pipomínky k jednotlivým ustanovením návrhu : K ásti B l. II a k celé ásti C: Je zejmé, že smyslem návrhu je zavést zcela nový pojem zdravotní služba(y), a tím nepímo i piblížit poskytování zdravotní pée provozování standardní podnikatelské innosti. Zavedení nového pojmu zdravotní služba není dle našeho názoru na míst, nebo smyslem nového zákona je upravit právní vztahy pi poskytování zdravotní pée, tak jak s tímto pojmem pracuje Listina základních práv a svobod v l. 31 a také drtivá vtšina souvisejících zákon i provádcích právních pedpis. Nap. tžko lze souhlasit s tím, že právní úpravu obsaženou v obanském soudním ádu, je možné ponechat, a pro úely zákona o zdravotních službách jen mechanicky nahradit zažitý termín pevzetí do pée termínem pevzetí do zdravotní služby. Z hlediska legislativn technického zavedení nového pojmu zdravotní služba by si navíc nepochybn vyžádalo - dle našeho názoru zbytenou - novelizaci desítek zákon (namátkov: zákoník práce, zákon o zamstnanosti, stavební zákon, zákon o daních z píjm, o.s.. atd.), stejn jako novelizaci desítek vyhlášek a dalších podzákonných pedpis (namátkov: vyhláška o zdravotnické dokumentaci, naízení vlády k provedení transplantaního zákona, vyhláška k posuzování zdravotní zpsobilosti k vydání zbrojního prkazu atd. atd.). K ásti C odst až 1.9.: Není vysvtleno, pro se vbec definuje pojem zdravotní služba, když z dalšího textu vyplývá, že zákon stejn bude regulovat pouze vztahy pi poskytování zdravotní pée. Z vcného zámru je totiž zejmé, že do rozsahu zdravotní pée nejsou zahrnuty podmínky poskytování té ásti pée o zdraví, která není vázána na poskytování pée zdravotnickými pracovníky. Zstává tedy definice zdravotní služby sama o sob, když veškerá další ustanovení se vztahují práv a pouze na tu ást pée, která je vázána na poskytování pée zdravotnickými pracovníky. 2

3 K ásti C odst : Definice zdravotnického zaízení je v návrhu vázána pouze na prostory, aniž by byl zohlednn fakt, že zdravotnické zaízení není pouze prostorem, ale je pedevším souborem hmotných, nehmotných a osobních složek a jako takové by mlo být umožnno, aby zdravotnické zaízení mohlo být i pedmtem pevodu, nájmu apod. Vymezení definice zdravotnického prostoru pouze ve vztahu k prostoru považujeme za neúplné. Z dikce vcného zámru nepímo vyplývá, že pedkladatel rezignoval na samostatný zákon o zdravotnických zaízeních, když v tomto zákon hodlá vymezit klíový pojem zdravotnické zaízení. Máme za to, že tento zákon by ml upravovat jako zákon stechový pouze zdravotní péi a provozování zdravotnických zaízení ponechat samostatné prostednictvím struného živnostenského zákona pro poskytovatele zdravotní pée. Je zejmé, že podstatnou ást obsahu vcného zámru pedstavuje práv problematika udlování oprávnní. Pokud pedkladatel bude trvat na tom, aby zákon upravoval nejen zdravotní péi, ale též vydávání oprávnní k jejímu poskytování, pak máme za to, že již vzhledem k obsahu vcného zámru by názvu zákona mnohem více odpovídal název : Zákon o zdravotní péi (službách) a o udlování oprávnní k poskytování zdravotní(ch) pée (služeb). Nepovažuje za dvodné, aby jesle byly na rozdíl od souasné právní úpravy vyaty z resortu zdravotnictví a aby jejich provozování bylo pouze vázanou živností. K ásti C odst : Dlení poskytovatel v ásti 2.2. považujeme za zbytné, když jsou možné i kombinace. Dále se s tímto dlením poskytovatel ani v návrhu vcného zámru nepracuje. K ásti C odst až 3.3. : Vymezení bezúhonnosti považujeme za zcela nedostaující pro daný úel. Provozování zdravotnického zaízení, funkce odborného zástupce atd. by mla být vyhrazena pouze osobám se zcela istým trestním rejstíkem a tm, na které se hledí, jako by nebyly odsouzeny. Dvodem je skutenost, že tyto osoby mají zásadní vliv na poskytování pée o zdraví a život jako nejvyšší hodnoty chránné nejen trestním zákonem. Navíc navrhovaným ešením vzniká zcela nelogická nerovnost mezi vymezením bezúhonnosti v oblasti sociálních služeb a mezi zdravotnictvím, když bezpochyby mírnjší kritéria pro oblast zdravotnictví nejsou na míst. Pro ilustrací odkazujeme na 79 odst. 2 zákona. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ze kterého vyplývá, že : Za bezúhonného se pro úely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocn odsouzen pro a) úmyslný trestný in, ani b) trestný in spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním inností pi poskytování sociálních služeb nebo inností s nimi srovnatelných, anebo ten, jehož odsouzení pro tyto trestné iny bylo zahlazeno nebo se na nj z jiných dvod hledí, jako by nebyl odsouzen. K ásti C odst a násl. : Požadujeme, aby odborný zástupce byl jmenován nejen za farmacii, stomatologii, ale za každý hlavní obor, v nmž je pée poskytovatelem poskytována. 3

4 K ásti C odst. 3.4 : Vzniká pochybnost, co se rozumí v pípad odborného zástupce tzv. obdobným vztahem (tj. obdobným jako vztah pracovnprávní). Je zejmé, že pedkladatel má na mysli odborného zástupce tzv. na plný úvazek, když funkci odborného zástupce má plnit fyzická osoba ve stanovené týdenní pracovní dob. Stanovit lze ovšem pracovní dobu pouze zamstnanci v pracovnprávním vztahu nikoli osob vykonávající innost na základ bžné obanskoprávní / obchodnprávní smlouvy. Zejm by bylo na míst upravit formulaci nap. v tomto smyslu : - pokud je innost odborného zástupce zajišována jiným zpsobem, než v rámci pracovnprávního vztahu, pak je povinností poskytovatele zajistit, aby i v tomto pípad odborný zástupce vykonával svou innost minimáln v takovém asovém rozsahu, který odpovídá stanovené týdenní pracovní dob zamstnance v jednosmnném režimu. K ásti C odst : Máme pochybnost o tom, zda estné prohlášení je za daných okolností dostatené a rovnž máme obavu, jakým konkrétním zpsobem budou vymezeny situace, kdy krajský úad mže ješt pipustit estné prohlášení a kdy již nikoli. K ásti C odst. 4.5 : Postaí, aby osoba v tomto pípad doložila vztah k zaízení jiného poskytovatele nap. smlouvou o smlouv budoucí nebo bude nutná smlouva již platná a úinná? Bylo by na míst upesnit strun charakter smlouvy. K ásti C odst. 9. : Mezi vymezením základních povinností pacienta by bylo na míst doplnit klíové základní povinnosti pacienta : - poskytovat souinnost pi zdravotním výkonu a kontrole prbhu léebného procesu, a - povinnost dodržovat lékaem stanovený léebný režim. Mezi dvody propuštní pacienta z lžkového zdravotnického zaízení podle odst by bylo na míst doplnit možnost propuštní v pípad úmyslného nedodržování lékaem stanoveného léebného režimu, opt za pedpokladu, že tím nedojde k ohrožení života nebo zdraví pacienta. K ásti C odst. 9.3 : Komu bude pacient prokazovat svou totožnost, jakémukoli zamstnanci poskytovatele nebo jen ureným osobám nap. ošetujícímu zdravotnickému pracovníkovi? K ásti C odst : V odst chybí povinnost registrujícího lékae poskytovat pohotovostní službu svým registrovaným pojištncm, pípadn, pokud ji není schopen nepetržit zajistit sám i svými zamstnanci, zajistit aby byla poskytována prostednictvím jiných poskytovatel vetn informaní povinnosti. Nkteré povinnosti poskytovatel jsou formulovány až píliš široce, nap. povinnost prbžn se pipravovat na poskytování zdravotní služby za mimoádných událostí a krizových stav. Co se tím rozumí, kdo a jak 4

5 bude plnní této povinnosti hradit a kdo a jakým zpsobem bude její plnní kontrolovat, píp. její neplnní sankcionovat? Obdobn, co se rozumí povinností poskytovat krajskému úadu, popípad kraji a Ministerstvu zdravotnictví informace potebné pro pípravu a ešení mimoádných událostí a krizových stav? O jaké informace a do jaké míry podrobnosti zpracované informace by se mlo jednat? Povinnost v dob nepítomnosti nebo doasného perušení provozu zajistit zástup pro všechny zdravotní služby, které nesnesou odkladu a uveejnit tuto informaci na míst pístupném pacientm navrhujeme opravit na veejn pístupném míst. K ásti C odst : Z eho plyne, o co se opírá právo poskytovatele odmítnout pacienta tehdy, bylo-li by poskytnutí zdravotních služeb v rozporu s jeho etickým pesvdením a svdomím? Jedná se zejm o zcela nov formulované právo poskytovatel, jehož nekonkrétní vymezení považujeme za zneužitelné a navrhujeme jej v této podob vypustit. K ásti C odst : Stejná pipomínka jako k ásti C odst. 11.3, tj. nekonkrétní vymezení považujeme v daném pípad za zneužitelné a navrhujeme jej v této podob vypustit. Pipomínáme v této souvislosti, že nap. Etický kodex pro zdravotní sestry ukládá, aby setra respektovala víru jednotlivce, jeho životní hodnoty a obyeje a má poskytovat péi bez ohledu na národnost, rasu, barvu kže, politické pesvdení atd. K ásti C odst : Máme za to, že by nemlo být možností, ale zákonnou povinností krajského úadu ustanovit k šetení stížnosti nezávislého odborníka nebo nezávislou odbornou komisi. Pedejde se tak dle našeho názoru dalším opravným prostedkm. K ásti C odst. 19 : Pokud je certifikace všech poskytovatel dobrovolná, k emu ji upravovat ve stechovém zákon, když jde de facto o nadstandard zviditelující pouze ást poskytovatel. Doporuujeme ze zákona vypustit. K ásti C odst a : Jsme toho názoru, že již ve fázi vcného zámru by mlo být vyjasnno, zda výet povinných údaj zveejovaných v registru je taxativní nebo demonstrativní. V odst a se uvádí, že má jít zejména o údaje. Jaké jsou tedy další údaje, o které by se mlo jednat. Jednoznan podporujeme, aby výet byl taxativní. K ásti C odst : Rozumí se jinou fyzickou osobou odpovdnou za správní delikt pacient? Pokud ano, za jaké správní delikty by ml odpovídat? 5

6 V závru uvádíme, že návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování má, podle našeho názoru, tak závažné nedostatky, že vcný zámr je nutno zásadn pepracovat. 6

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová Veejný ochránce práv Hana Jamborová Bakaláská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakaláská práce pojednává o veejném ochránci práv. V úvodní ásti se práce zmiuje o historii a obecném zakotvení ombudsmana a zaazuje

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Novelou zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), jejíž úinnost nastala

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚETNÍ ZNALCE OBSAH Strana PEDMLUVA 3 ÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU 5 100 Úvod a základní principy 5 110 Integrita 10 120 Objektivita 10 130 Odborná zpsobilost a ádná pée 11

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více