ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII"

Transkript

1 KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O #INNOSTI Zastoupení zaji$%uje konsorcium: EMD spol. s r.o. HAL9000 Limited Seven Partners Srl Brusel Zlín &erven

2 ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EU ZPRÁVA O!INNOSTI Období: 1. b$ezna 31. kv"tna 2008 Shrnutí Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu pravideln" napl&ovalo svou 'innost pro první 'tvrtletí roku V tomto období se hlavní práce t(kala p$íprav kraje na Open Days 2008, networkingu v Evrop" a podpory kraje na mezinárodní scén". D%le#itou sou'ástí tohoto období byla práce na období P$edsednictví )R v Rad" EU. Témata )innosti realizované Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu jsou v souladu s po#adavky v rámci mise: Reprezentace Zlínského kraje ve spolupráci s Evropsk(mi institucemi a partnery Koordinace se Zlínsk(m krajem k podpo$e a orientaci práce v Bruselu Technická podpora specifick(m projekt%m realizovan(m Zlínsk(m krajem Informace o p$íle#itostech poskytovan(ch evropsk(mi programy Povaha zprávy Tato zpráva je souhrnem t$ím"sí'ní 'innosti Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu. Obsahuje popis aktivit od za'átku b$ezna do konce kv"tna Zpráva byla vyhotovena zam"stnanci Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu na základ" krátk(ch zpráv, zápis% ze setkání a notes zasílan(ch v daném období Krajskému ú$adu. Zpráva m%#e v n"kter(ch sekcích obsahovat hodnocení kvality uskute'n"n(ch 'inností, nap$. v souvislosti s organizací )eského plesu v Bruselu. Hlavní záv'ry D%le#itého pokroku bylo dosa#eno v podílu zapojení kraje do p$íprav akcí v rámci 'eského p$edsednictví. Zlínsk( kraj nyní rovn"# 'lenem sít" EUREGHA. Dal!í v(sledky byly dosa#eny v rámci implementace projektu SupPolicy, kdy byly Zlínskému kraji p$edlo#en koncept plánovan(ch plánováním podzimních aktivit a nové projektové návrhy v oblasti zdravotní pé'e p$edlo#ené zástupci Zlínského kraje v Bruselu evropsk(m partner%m. Doporu&ení Kancelá$ doporu'uje nadále se v"novat p$ípravám období P$edsednictví )R v Rad" EU jako unikátní p$íle#itosti pro kraj. D%raz bude rovn"# kladen na organizaci akcí ve Zlínském kraji v rámci projektu SupPolicy, zam"$ené na mezinárodní partnery, Evropskou komisi, partnerské regiony Zlínského kraje a dal!í zainteresované strany. Zp'tná vazba: Tato zpráva je v"nována v!em zú'astn"n(m stranám v kraji, které tímto #ádáme o poskytnutí komentá$e a zp"tné vazby. Krajsk( ú$ad Zlínského kraje a Místní pracovní skupina jsou prvními adresáty této #ádosti. P(íjemce : Peter Hunák Datum : 17. 'ervna 2008 Auto(i : Mattia Crosetto Martina Dlabajová Petra Jano!ková Barbora Szolonyová Dal$í zainteresované strany : Zástupci místní pracovní skupiny (MPS) Odd'lení : Odd"lení vn"j!ích vztah% Zahájení aktivit : 1. b$ezna 2008 Po&et stran (celkem) : 38 Koordináto(i : Region : Zlínsk( kraj (CZ) Ukon&ení aktivit : 31. kv"tna 2008 Jazyky : CZ a EN Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu the Rose House 46, Bd. de la Cambre, B1000 Brussels P(íjemce za Místní pracovní skupinu : Rita Le'bychová 2

3 OBSAH Institucionální zastoupení 4 P(ehled aktivit Události EU Spolupráce na úrovni EU Networking s!esk"mi partnery Networking s evropsk"mi partnery #lenství v EUREGHA Open Days 2008 Den otev(en)ch dve(í (JPOI) 2008 Organizace setkání a misí 18 P(ístup Koordinace a speciální setkání Setkání s p#edstaviteli Zlínského kraje Místní pracovní skupina Setkání s regionálními subjekty Koordina&ní sch*zky a dal$í aktivity Zastoupení Technická podpora opera&ním projekt*m 28 Hlavní úkoly P#edsednictví $R v Rad% EU Projekt SupPolicy Dal&í evropské projekty Informace a publicita 32 P(ístup Nástroje $trnáctidenní Newsletter Webové stránky Zastoupení Dal&í nástroje publicity Záv'ry 35 Sou&asn) stav Pou&ení a získané poznatky Budoucí aktivity Institucionální reprezentace Podpora kraje v Evrop% Technická podpora Informace a komunikace Program p(í$tího období 3

4 1 Institucionální zastoupení P(ehled aktivit B"hem období od za'átku b$ezna roku 2008 do konce kv"tna 2008 byla práce Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu pod hlavi'kou Institucionálního zastoupení zam"$ena na spolupráci s 'esk(mi partnery v Bruselu ('esk(mi regiony a Stál(m zastoupením )R p$i EU) v rámci p$íprav 'eského p$edsednictví v Rad" EU a organizaci spole'n(ch propaga'ních akcí, na p$ípravu Open Days 2008, Evropského t(dne region% a m"st, v'etn" programu oficiálních seminá$%, doprovodn(ch událostí a Kavárny investor% a na podporu Zlínského kraje v Evrop" pomocí institucionálních událostí, jako nap$. Journée Portes Ouvertes Interinstitutionnelle 2008 (JPOI 2008) p$ipravované V(borem region% na m"síc 'erven Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu dále pokra'ovalo v networkingov(ch aktivitách s evropsk(mi partnery v'. institucí EU a evropsk(ch region%, a rovn"# monitorovalo p$íle#itosti nov(ch partnerství. V(!e uvedenou 'innost lze shrnout do následujících hlavních v(sledk%: 1. zapojení kraje do p$íprav 'eského p$edsednictví v Bruselu i v kraji, spolupráce s 'esk(mi kraji a Stál(m zastoupením )R p$i EU 2. ú'ast Zlínského kraje na Open Days 2008 v rámci konglomerátu BIRTH 3. vstup Zlínského kraje v Bruselu jako plnoprávného 'lena do sít" EUREGHA, sdru#ující evropské regiony a instituce EU v partnerství subjekt% zam"$en(ch na oblast zdravotní pé'e 4. podíl Zlínského kraje na p$íprav" prvního 'eského národního plesu v Bruselu ()esk( ples 2008) a partnerství v rámci dal!ího ro'níku )eské Street Party B"hem tohoto 'tvrtletí pokra'ovalo Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu ve vytvá$ení kontakt% s institucemi EU, ú'astnilo se zasedání V(boru region%, hlavních událostí EU a partnersk(ch akcí v Bruselu. Události EU Region% v Evrop" se t(kají dva typy událostí: institucionální události, které mají p$ímé spojení s evropskou regionální politikou a t(den Open Days, hlavní událost EU s regionální dimenzí. Zlínsk( kraj v Bruselu monitoroval aktivity evropsk(ch institucí a ú'astnil se hlavních událostí mající regionální dosah. Informace uvedené ní#e poskytují detaily o následujících aktivitách: 1. ú'ast na hlavních akcích EU, se zvlá!tní 'ástí zam"$ující se na Open Days 2008 a JPOI networking s partnery EU ('esk(mi i evropsk(mi) 3. propagace kraje v Evrop" pomocí mezinárodních událostí, v'etn" 'esk(ch propaga'ních akcí v Bruselu V!echny tyto aktivity z%stávají rovn"# prioritami pro nadcházející 'tvrtletí. 4

5 11. b(ezen 2008 Oslavy devadesáti let Estonska V(bor region% 11. b$ezna 2008 hostil inauguraci v(stavy fotografií oslavujících 90 let estonské státnosti. Vybrané fotografie prezentovaly p$íb"h zrození, hájení a obnovy Estonské republiky. Ka#dá z 90 vystaven(ch fotografií zachycovala jeden rok Estonské republiky ( ). V(stava byla dopln"na bookletem, jen# p$ibli#uje historii Estonské republiky. Cílem projektu bylo zmapovat historii zalo#ení Estonska b"hem období nezávislosti a rovn"# v období komunistické a nacistické okupace. Vybrané fotografie pocházejí ze sbírek estonsk(ch filmov(ch archiv%, Estonského národního muzea, Akademické knihovny Univerzity v Talinu, Univerzitní knihovny v Tartu, Estonského ve$ejného rozhlasu, Estonského historického muzea, M"stského muzea Talin, Muzea Viljandi a ze soukrom(ch sbírek. Fotografie vyzdvihovaly události a klí'ové osobnosti, které byly p$ímo spjaty se zalo#ením, udr#ením nebo obnovou Estonské republiky. Prohlá!ení estonského ministra zahrani'ních v"cí, Urmase Paeta, bylo p$e'teno devítiletou estonskou dívkou, p$i neú'asti jak(chkoli politik% b(ezen EU-Brusel den otev(en)ch dve(í Evropské hnutí v Belgii, ve spolupráci se zastoupením Evropské komise v Bruselu, p$ipravilo na b$ezna 2008 dvoudenní cestu za objevením souvislostí mezi Bruselem a Evropskou unií. Na 150 prostor v!ech 'lensk(ch stát% EU bylo b"hem víkendu voln" p$ístupno ve$ejnosti k náv!t"v" a!iroké propagaci. Seznam otev$en(ch kancelá$í zahrnoval ambasády a knihovny, instituce EU a restaurace, ochody regionálních produkt% a gastronomick(ch specialit, um"lecké galerie a historické památky. Zlínsk( kraj v Bruselu se na akci podílel spoluprací s agenturou Czech Tourism, jen# p$ipravovala prezentaci )eské republiky a jejich kraj% ve sv(ch prostorách na Trone 60. Zlínsk( kraj v Bruselu poskytl propaga'ní materiály a dokumenty o kraji, jeho turistick(ch zajímavostech a historickém d"dictví. 04. duben 2008 Informa&ní den Concerto Informa'ní den CONCERTO se uskute'nil 4. dubna 2008 v budov" Charlemagne. Byl zam"$en na poskytnutí informací o této iniciativ" a plánovan(ch v(zvách k p$edkládání návrh% pro rok Cílem iniciativy je zv(!it podíl zelené energie (z obnoviteln(ch zdroj% energie) p$i sou'asném sní#ení poptávky a efektivn"j!ím $ízení energetiky. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu monitorovalo tuto událost a informovalo kraj prost$ednictvím pravidelné komunikace. 09. duben plenární zasedání V)boru region* Zástupci Zlínského kraje: Jano$ková Kancelá$ monitorovala práci V(boru region% p$i 74. plenárním zasedání. P$i této p$íle#itosti se uskute'nilo neformální setkání s zastupitelem Zlínského kraje, Bc. Ond$ejem Bene!íkem, které se zam"$ilo na 'eské p$edsednictví v Rad" EU a aktivní ú'ast Zlínského kraje na této jedine'né události. 10. duben 2008 Fórum Eurocities 2008 Zástupci Zlínského kraje: Crosetto V(bor region%, $editelství Evropské komise pro energetiku a dopravu (TREN), pro podnikání a pr%mysl (ENTR) a EUROCITIES spole'n" zorganizovali první evropské fórum na téma M"sta v budoucnosti. Udr#iteln( rozvoj, energetická efektivnost, respekt k #ivotnímu prost$edí a podpora ekonomického r%stu v m"stsk(ch oblastech byly hlavními tématy programu. Fórum se pokusilo vyzdvihnout, jak je pro m"sta budoucnosti nezbytné b(t udr#iteln(mi m"sty. Proto bylo zam"$eno na v(zvy, kter(m místní ú$ady 'elí v oblastech udr#itelného m"stského rozvoje, t(kajících se nap$íklad energetiky, mobility, dopravy a bydlení. Fórum rovn"# hostilo v(stavu na téma nejlep!í praxe evropsk(ch m"st a um"leckou a kulturní v(stavu na téma vody Aqua o'ima Chimo Serrano (region Valencia). 5

6 21. duben 2008 Oficiální vyhlá$ení v)zvy Eko-inovace Zástupci Zlínského kraje: Crosetto 21. dubna 2008 Evropská komise vyhlásila v(zvu k iniciativ" Eko-inovace pro rok 2008 v rámci programu konkurenceschopnost a inovace (CIP). Hlavní cíle, v(b"rové $ízení a základní administrativní nále#itosti byly vyjasn"ny kompetentním odborem Evropské komise. 24. duben 2008 Oficiální zahájení Open Days 2008 Eurokomisa$ka pro regionální politiku Danuta Hübner a p$edseda V(boru region% Luc Van den Brande p$edstavili 24. dubna 2008!est( ro'ník Evropského t(dne region% a m"st, Open Days, jen# se uskute'ní od 6. do 9. $íjna 2008 v Bruselu. Ve sv(ch oficiálních projevech p$edstavili své vize následujících Open Days a zd%raznili v(znam, kter( si tato událost vydobyla v evropském programu v Bruselu. Prezentace byla sledována evropsk(m tiskem. 08. kv'ten 2008 Cena EU za kulturní d'dictví 8. kv"tna 2008 oznámila Europa Nostra, ve spolupráci s Evropskou komisí, identitu!esti vít"z% pro rok 2008 Ceny Evropské unie pro kulturní d"dictví / Ocen"ní Europa Nostra.Ceny slou#í jako uznání za v(jime'né úsilí v oblasti památkové pé'e, v(zkumu a vzd"lávání a ka#dá z nich má hodnotu *. Vybrané vynikající projekty pocházejí z )eské republiky, +ecka, Nizozemí,,pan"lska a Rumunska. Tato ocen"ní budou oficiáln" p$edána 12. 'ervna 2008 v katedrále britského m"sta Durham b"hem slavnostního vyhlá!ení cen za evropské kulturní d"dictví European Heritage Awards. 08. kv'ten 2008 Vyhlá$ení sout'+e Juvenes Translatores 8. kv"tna 2008 Evropská komise vyhlásila druh( ro'ník sout"#e Juvenes Translatores (mladí p$ekladatelé). Sout"# je v"nována student%m!kol v!ech 'lensk(ch stát% EU a #áci si zde mohou ov"$it své znalosti cizích jazyk% a své p$ekladatelské schopnosti. U této p$íle#itosti EK p$edstavila své cíle, nápl& a podmínky ú'asti v sout"#i. 22. kv'ten 2008 Evropská cena M'sto zelen' Dne 22. kv"tna 2008 zahájila Evropská komise oficiáln" první ro'ník evropské ceny "Green Capital Award" ("M"sto zelen""), iniciativu, je# oslaví evropské m"sto, které je p$íkladem pro ostatní m"sta v p$ístupu k #ivotnímu prost$edí. Ceremonii byli p$ítomni Evropsk( komisa$ pro #ivotní prost$edí Stavros Dimas, Paddy Burke, primátor m"sta Dublinu a p$edseda Unie hlavních m"st EU a Juri Ratas, b(val( primátor m"sta Tallin a nyn"j!í místop$edseda estonského parlamentu, kter( je p%vodcem my!lenky tohoto ocen"ní, spolu s primátory a starosty dal!ích m"st, kte$í tuto iniciativu podporují. 22. kv'ten 2008 Konference p(ím'stsk)ch region* o CAP Sí- PURPLE zahrnující 13 p$ím"stsk(ch region% v Evrop" - Katalánii, Dublin, Flandry, Frankfurt n. Mohanem, Ile-de-France, Mazovia, MHAL (Maastricht, Hasselt, Aachen, a Liège), Nord-Pas de 6

7 Calais, Randstad, Rhône-Alpes, Jihov(chodní Anglii, Stockholm a West Midlands se zam"$ují na poskytování platformy k diskuzi o p$ím"stsk(ch dimenzích CAP v kontextu s kontrolou zdraví. Událost byla p$íle#itostí k prezentaci stanoviska PURPLE k budoucnosti zem"d"lství v EU. Prost$ednictvím této události ve V(boru region% cht"ly regiony PURPLE p$isp"t k diskuzi o evropské zem"d"lské politice. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu monitorovalo tuto událost. 26. kv'ten 2008 Cena European Global Energy Slavnostní gala ve'er pro vyhlá!ení vít"ze roku 2008 pro "Energy Globe Award", mezinárodní sout"#e, která se zam"$uje na ocen"ní nejinovativn"j!ích projekt% v oblasti obnovitelné energie a udr#itelného rozvoje, se uskute'nil v Evropském parlamentu za p$ítomnosti Hans-Gerta Poteringa, p$edsedy Evropského parlamentu, Kofi Anana, b(valého tajemníka Spole'nosti národ% a Michaela Gorba'ova, b(valého prezidenta Sov"tské svazu. Ceny v kategoriích vzduch, voda, ohe&, zem" a mláde# putovaly do zemí Rakousko, Mozambik,,pan"lsko, Peru a Ji#ní Afrika. Celkov(m vít"zem ceny «European Global Energy» se stal rakousk( projekt zam"$en( na produkci hydrogenu prost$ednictvím inovativních solárních bun"k. 7

8 Spolupráce na úrovni EU B"hem tohoto období pracoval Zlínsk( kraj v Bruselu ve t$ech hlavních sm"rech: 1. s 'esk(mi partnery, zejména v perspektiv" p$íprav 'eského p$edsednictví v Rad" EU (leden-'erven 2009); 2. s dal!ími regiony EU za specifick(m ú'elem, jako nap$. kulturní spolupráce nebo projektové iniciativy; 3. s národními a mezinárodními partnersk(mi institucemi v rámci propaga'ních akcí, jen# mohou zv(!it pov"domí!iroké ve$ejnosti o Zlínském kraji. Hmatatelné v(sledky byly získány i v tomto období. Zlínsk( kraj v Bruselu je pln" zapojen do p$íprav )eského p$edsednictví v Rad" EU. N"kolik z jeho návrh% bylo za'len"no do oficiálního programu aktivit na propagaci 'esk(ch kraj% v Bruselu. Kancelá$ je rovn"# koordinátorem 'esk(ch kraj% pro spole'nou kulturní akci, do ní# bude zapojena i Evropská komise a V(bor region%. Zlínsk( kraj byl je op"t pln" zapojen do organizace Open Days 2008 v konglomerátu BIRTH (Inova'ní regiony spole'n" pro zdraví). Díky kancelá$i Zastoupení je Zlínsk( kraj nyní 'lenem sít" EUREGHA, sdru#ující evropské regiony zam"$ené na v(m"nu informací a dobré praxe v oblasti zdravotní pé'e. Nejd%le#it"j!í události a akce, jich# se Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu ú'astnilo, jsou popsány na následujících stranách. Networking s &esk)mi partnery 10. b(ezen 2008 Setkání na Stálém zastoupení #R p(i EU Za ú'elem informování regionálních zastupujících kancelá$í o programu aktivit naplánovan(ch na období P$edsednictví )R v Rad" EU p$ipravilo Stálé zastoupení )R p$i EU briefing za p$ítomnosti zástupc% vlády zapojen(ch do realizace programu. B"hem jednání zástupci vlády p$edstavili hlavní body oficiálního programu, a rovn"# doprovodn(ch kulturních a propaga'ních událostí naplánovan(ch na leden a# 'erven P$edsednictví za'ne v Bruselu 1. ledna 2009 a v Praze 7. ledna 2009 koncertem a recepcí pro národní i evropské hosty. Hlavní program pak bude zahrnovat více ne# 200 setkání a konferencí. Program je inspirován dv"ma hlavními tématy: pádem #elezné opony v roce 1989 a Evropsk(m rokem kreativity a inovací. O záv"rech jednání informovalo Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu zasláním zápisu ze setkání. 12. b(ezen 2008 Setkání se zástupci EESC Zástupci Zlínského kraje v Bruselu se zú'astnili neformálního setkání s 'eskou delegací v Evropském hospodá$ském a sociálním v(boru, po$ádanou CEBRE, 'eskou podnikatelskou reprezentací v Bruselu. Setkání byla p$íle#itostí k networkingu a v(m"n" my!lenek pro budoucí spolupráci. 14. b(ezen 2008 Setkání se zástupcem Ústeckého kraje v Bruselu Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu p$ivítalo ve sv(ch prostorách dne 14. b$ezna 2008 pana Josefa Mudru, nového stálého zástupce Ústeckého kraje p$i Evropské unii. Hlavním cílem náv!t"vy bylo získání informací o organizacích a iniciativách regionálních zastupujících kancelá$í p$i EU. Pan Mudra proto nav!tívil n"které 'eské regiony na Trone 60 a v Rose House. Zástupci Zlínského kraje v Bruselu poskytli p$i této p$íle#itosti náhled do fungování Zastoupení v Bruselu, jeho priorit a b"#ících projekt%. Zvlá!tní pozornost byla v"nována specifick(m iniciativám, jako nap$. podpo$e p$i schvalování strukturálních fond%, asistence p$i projektov(ch návrzích 'i propagace kraje v Evrop". Setkání bylo ukon'eno v(m"nou návrh% a my!lenek ke spolupráci v budoucích spole'n(ch iniciativách Zlínského a Ústeckého kraje p$i EU. 8

9 18. b(ezna náv$t'va z MMR v Rose House Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR), Marie Barví$ová, která byla v té dob" na!kolení v rámci Stálého zastoupení )R p$i EU, projevila zájem setkat se také v rámci programu se zástupci Zlínského kraje v Bruselu k prozkoumání mo#n(ch iniciativ do budoucna. +editel kancelá$e Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Mattia Crosetto a Petra Jano!ková p$edstavili základní balí'ky 'inností Zastoupení v Bruselu a vy'lenili mo#né oblasti bli#!í spolupráce. Paní Barví$ová projevila velk( zájem zejména o informace v oblasti financování místních projekt% z Norského finan'ního mechanismu. Zástupci si vzájemn" vym"nili kontakty a Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu nabídlo pr%b"#né informování MMR v oblastech spole'ného zájmu. 28. b(ezen 2008 Setkání se Stál)m zastoupení #R p(i EU Zástupci Zlínského kraje: Jano$ková K hladkému pr%b"hu spole'né akce 'esk(ch subjekt% v Bruselu plánované na 4. dubna 2008 se zástupce Zlínského kraje v Bruselu se!el se zástupcem Tiskového odd"lení Stálého zastoupení )R p$i EU. Na setkání byly p$edány ve!keré organiza'ní detaily a dohodnuta spolusou'innost p$i organizaci akce v den jejího konání. 04. duben 2008 #esk) ples 2008 Dne 4. dubna 2008 se 'eské kraje v Bruselu zú'astnili prvního ro'níku )eského národního plesu v Bruselu. P$ítomnost kraj% byla obhajovaná jako p$íle#itost ke zviditeln"ní místních produkt% a turistick(ch zajímavostí. Rovn"# byla p$ipravena tombola s dárky kraj%, jen# slou#ila k dal!ímu zviditeln"ní 'esk(ch kraj% mezi ú'astníky. Zástupci Zlínského kraje v Bruselu se podíleli na organizaci této akce ve spolupráci se Stál(m zastoupením )R p$i EU a ostatními 'esk(mi regiony. P$ipravili za Zlínsk( kraj dar do tomboly v podob" me!ního vína z Krom"$í#sk(ch zámeck(ch sklep% s kv"tinovou dekorací, kter( byl na míst" p$edán v(herci $editelem Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, Mattiem Crosettem. 07. duben 2008 setkání Czech Reg )eské kraje v Bruselu se 6. dubna 2008 se!ly k prodiskutování t$í témat: 1. procesu otevírání a akreditace regionálních zastoupení v Bruselu; 2. období 'eského p$edsednictví v Rad" EU a 3. dal!ích propaga'ních akcí. Otázky vztahující se k registraci a akreditaci regionálních kancelá$í v Bruselu, v'etn" procesu získání pracovních povolení pro 'eské zam"stnance, nejsou snadno $e!itelné. Regiony musí jednat s místními ú$ady, belgickou policií a finan'ními ú$ady. Zástupkyn" Konzulátu )R v Belgii proto p$i!la s detailním vysv"tlením ur'en(m 'esk(m kraj%m t(kajícím se registra'ního procesu, jen# musí b(t dodr#en. Ú'astníci jednání zam"$ili svou pozornost i na koordinaci sv(ch aktivit pro )eské p$edsednictví v Rad" EU (spole'n(ch a individuálních akcí). Na záv"r si zú'astn"ní vym"nili informace o své ú'asti na Open Days duben 2008 V)stava Visegrádsk)ch region* ve V)boru region* Zlínsk( kraj v Bruselu spolupracuje s dal!ími 'esk(mi a slovensk(mi regiony na p$íprav" v(stavy V4 ve V(boru region%. V(stava, zapo'atá 17. dubna 2008, obsahuje obrazovou prezentaci v!ech region% zemí Visegrádské skupiny (V4), v'etn" turistick(ch a socio-ekonomick(ch informací o hlavních regionálních m"stech a kulturních zajímavostech. Pod vedením hlavního m"sta Bratislavy byla p$ipravena publikace ve form" katalogu z v(stavy, jen# byla b"hem inaugurace distribuována mezi v!echny ú'astníky. Byla zde po'etn" zastoupena i ve$ejnost, co# sv"d'í o vzr%stajícím zájmu mezinárodní komunity o kulturní d"dictví a ekonomickou dynamiku region% st$ední Evropy. 5. kv'ten 2008 Networking s partnery z &esk)ch kraj* Z iniciativy Jiho'eského kraje zorganizovaly 'eské kraje v Bruselu p$átelské setkání partnersk(ch region% v Bruselu. Setkání se konalo dne 5. kv"tna 2008 v Pra#ském dom" a bylo doprovázeno v(stavou grafik evropsk(ch m"st. Cílem akce bylo vzájemné p$edstavení partner% pro budoucí spole'né iniciativy. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu p$ipravilo prezentaci regionu, která byla 9

10 b"hem setkání promítána ú'astník%m. Setkání bylo ukon'eno v(m"nou kontakt% a potvrzením zájmu spolupracovat na mo#n(ch spole'n(ch iniciativách. 30. kv'ten 2008 Jednání s &esk)mi kraji )eské kraje v Bruselu se zú'astnily dne 30. kv"tna 2008 ve V(boru region% neformálního setkání. Hlavním tématem programu byla p$íprava spole'ného kulturního programu pro období 'eského p$edsednictví v Rad" EU. Ú'astníci diskutovali o základních prvcích sout"#e: tématu, jejího názvu, v(b"ru um"lc%, podmínkách ú'asti a v(b"ru vít"zn(ch mistrovsk(ch d"l. Na základ" iniciativy Zlínského kraje v Bruselu byl navr#en název sout"#e Mysli 20: 20 let po a 20 let p$ed námi (angl. Think 20 : 20 years after 20 years ahead), kter( se vztahuje k 20 let%m uplynul(ch od pádu #elezné opony a podn"cuje p$edstavy o budoucí Evrop". )eské kraje se shodly na my!lence p$ípravy spole'ného dopisu ke vzbuzení zájmu mezi mlad(mi um"lci. Zlínsk( kraj v Bruselu p$ipraví návrh dopisu a p$edlo#í jej partner%m ke schválení. Dal!í setkání bylo naplánováno na pátek Networking s evropsk)mi partnery B"hem daného období zástupci Zlínského kraje v Bruselu navázali úzké kontakty s dal!ími regionálními zastoupeními v Bruselu. Zvlá!tní pozornost byla v"nována kandidatu$e na 'lenství v síti EUREGHA (Evropské regionální a místní zdravotní ú$ady). 6. b(ezen 2008 Kulturní událost propagovaná vládou Walesu Vláda Walesu, ve spolupráci s Mezinárodním domem literatury v Bruselu, p$ipravila originální p$edstavení herce Adriana Mecalfa, známého sv(mi interpretacemi po boku Catheriny Zeta-Jones a Jonathana Price. V Bruselu Adrian Mecalfe p$ednesl monolog prózy a poezie Thomase Dylana, slavného vel!ského autora. Iniciativa, které se zú'astnilo na 50 zástupc% z mnoh(ch region% EU, byla zam"$ena na podporu originální poezie v Evrop", a to práv" v roce 2008, jen# je Evropsk(m rokem mezikulturního dialogu. 17. b(ezen 2008 Kulturní akce regionu Valencia Kancelá$ regionu Valencia p$i EU zorganizovala dne 17. b$ezna 2008 v bruselské Královské konzervato$i, spolu se Charlemagne Orchestra, "Water Concert" /Vodní koncert/. Koncert byl $ízen znám(m dirigentem a zakladatelem Charlemagne orchestra Bartholomeus-Henrim Van de Veldem a byl rovn"# obohacen v(stupem tria Carlo Van Neste, které se skládá ze t$í mezinárodn" vyhlá!en(ch belgick(ch muzikant%: Sébastiena Lienarta (piáno), Noé Inuia (housle) a Alexandra Debruse (cello). P$i této p$íle#itosti prohlásil zakladatel Charlemagne orchestra, #e pro mezinárodního a evropského ducha zm"ní do budoucna název hudebního t"lesa na Charlemagne Orchestra for Europe. 10

11 Charlemagne Orchestra byl zalo#en v roce 1996 a nyní ho tvo$í sbor hudebník% z více ne# 20 zemí celého sv"ta. Orchestr ka#dou sezónu odehraje 6 koncert% v Královské konzervato$i v Bruselu pod vedením svého zakladatele a um"leckého $editele Bartholomeus-Henri Van de Veldeho. 15. duben 2008 Slovenská delegace v Rose House Dne 15. dubna 2008 Zlínsk( kraj v Bruselu p$ivítal náv!t"vu regionální delegace p$icházející z Tren'ianského kraje. Delegace, vedená $editelkou Tren'ianskeho kraje v Bruselu, Beatou Bálkovou, byla slo#ena z 'len% regionální rady a starost% v(znamn(ch m"st kraje. Po náv!t"v" V(boru region% byla tedy delegace uvítána v Rose House, vedlo se jednání zam"$ené na aktivity Zlínského kraje v Bruselu a p$íle#itosti k posílení spolupráce na EU úrovni. +editel Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Mattia Crosetto a Petra Jano!ková p$edstavili model Zastoupení, jeho misi a hlavní aktivity. Prezentace zahrnovala rovn"# shrnutí sou'asn(ch iniciativ v perspektiv" 'eského p$edsednictví v Rad" EU. Mo#ná spolupráce by se mohla t(kat oblasti civilní ochrany, cestovního ruchu, ochrany #ivotního prost$edí a podpory inovací na místní úrovni. Jednalo se rovn"# o aktivitách v oblasti zdravotní pé'e (konglomerát BIRTH, kontakty s EUREGHA, projekty). Náv!t"va byla zakon'ena vyjád$ením zájmu v!ech stran o udr#ení kontaktu pro potenciální budoucí iniciativy. 14. kv'ten 2008 AER seminá( spolupráce s kandidátsk)mi zem'mi Dne 14. kv"tna 2008 se Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu zú'astnilo pracovní snídan" zorganizované Asociací evropsk(ch region% v prostorách kantonu Sarajevo (kancelá$ Friuli Venezia Giulia v Bruselu). Jednání bylo zam"$eno p$edev!ím na prezentaci p$íle#itostí poskytovan(ch programy EU pro spolupráci s kandidátsk(mi a p$istupujícími zem"mi. +e'níky hlavního bloku byli Bernd Wild z Generálního $editelství pro roz!í$ení, kter( má na starosti IPA (nástroj p$edvstupní pomoci), a Helen Lund, dánská politi'ka a 'lenka V(boru region% (RELEX), jen# se zam"$ili na fungování nástroj% p$edvstupní pomoci a jejich ú'innost spojenou s p$eshrani'ní spoluprací s regiony z 'lensk(ch stát% EU. Helen Lund dále zd%raznila p$idanou hodnotu zapojení místních a regionálních orgán% (MRO) do procesu roz!í$ení. Setkání bylo ukon'eno v(m"nou názor% mezi ú'astníky o perspektivách spolupráce mezi 'lensk(mi státy a jejich regiony s kandidátsk(mi a p$istupujícími zem"mi a regiony kv'ten 2008 AER konference Evropa blízko a p(esto tak daleko Zástupci Zlínského kraje: Jano$ková Dvoudenní konference Asociace evropsk(ch region% na téma komunikace Evropy od region% po ob'any byla uvedena $editelem Zastoupení Hessenu v Bruselu Friendrichem von Heusingerem, kde se konference dne 22. kv"tna 2008 uskute'nila. První 'ást konference p$edstavila úsp"!né p$íklady vít"z% 1. ro'níku ceny AER pro komunikaci o Evrop", region% Extramadura, Korintsko, Sisak-Moslavina. Po první 'ásti prezentací prob"hla p$ehlídka úsp"!n(ch projekt%, která zahrnovala regiony Extramadura (ES), Sisak-Moslavina (HR), Vara#din (HR). Druhá 'ást konference dne 22. kv"tna zahrnovala názory regionálních noviná$% na Evropu, s podtitulem Evropa v regionálním 11

12 tisku most nebo blokáda? Debata byla moderována Johannesem Röhrigem, EU korespondentem pro stern. Druh( den, 23. kv"tna 2008, byla konference zahájena klí'ovou $e'í komisa$ky Danuty Hübner k roli region% v Plánu D, v n"m# Evropská komise vyvinula n"kolik strategií ke zlep!ení komunikace mezi ob'any. Plán D je pokusem stimulovat debatu na evropská témata mezi ob'any, aby se také oni za'lenili více do evropského d"ní a získali tak zp"tnou vazbu na to, jak m%#e Evropská unie lépe reagovat ne jejich pot$eby. Po klí'ové $e'i následovala trojice paralelních workshop%. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu se zú'astnilo workshopu s názvem «Zapojení regionálních médií do evropsk(ch témat». Workshop byl moderován Richardem Medicem, vedoucím Tiskového a komunika'ního odd"lení AER, a zam"$il se p$evá#n" na co nejlep!í mo#né zp%soby komunikace evropsk(ch témat ob'an%m a podporu zpravodajství EU v regionálních médiích. Konference byla ukon'ena spole'nou dohodou ú'astník% na tom, #e Evropské instituce mohou úsp"!n" zapojit ob'any do komunikace evropsk(ch témat jen v p$ípad", #e se jich bezprost$edn" dot(ká. 12

13 #lenství v EUREGHA V celé Evrop" je jednou z nejd%le#it"j!ích strategick(ch priorit ve$ejné zdraví, proto#e je to jednak nezbytn( faktor pro kvalitu #ivota ob'an%, jednak d%le#it( prvek k trvale udr#itelnému socioekonomickému rozvoji. Zdravotní systémy a politiky se stávají více propojené, ne# tomu bylo v minulosti. Je to zp%sobeno mnoh(mi faktory, mj. pohybem pacient% a odborník%, o'ekáváním ve$ejnosti,!í$ením nov(ch léka$sk(ch postup% a metod díky informa'ním technologiím a roz!í$ením Unie. Toto roz!í$ené propojení podn"cuje mnoho politick(ch otázek, v'etn" kvality a p$ístupu k p$eshrani'ní zdravotní pé'i; informa'ních po#adavk% pacient%, zdravotník% a politik%;!kály spolupráce ve zdravotních slu#bách a otázky srovnání národních politik s obecn(mi evropsk(mi závazky. Zlínsk( kraj v Bruselu klade na tato témata stále v"t!í d%raz a d%kazem je nap$. vytvo$ené partnerství s tématem zdravotní pé'e pro nadcházející Open Days (BIRTH Inova'ní regiony spole'n" pro zdraví). V kv"tnu 2008 Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu rovn"# podpo$ilo kandidaturu Zlínského kraje na 'lena EUREGHA (Evropské regionální a místní zdravotní ú$ady). Zástupci EUREGHA se rovn"# rozhodli jmenovat Zlínsk( kraj v Bruselu kontaktním místem EUREGHA pro )eskou republiku ve v!ech aktivitách její pracovní skupiny. Tímto p$isp"lo Zastoupení v Bruselu v(znamn" ke zv(!ení presti#e Zlínského kraje na Evropské úrovni. Obecn' o síti Sí- EUREGA byla vytvo$ena 30. ledna 2006 za podpory Evropské komise a V(boru region% a poskytuje ur'itou platformu k v(m"n" informací, názor%, my!lenek a zku!eností v oblasti zdravotní pé'e mezi regionálními orgány a Evropskou komisí. Sí- EUREGHA ji# dosáhla jist(ch zajímav(ch v(sledk%. Spolupracuje nap$. s Evropskou komisí, Generálním $editelstvím pro zdraví a ochranu spot$ebitele, v oblasti konzultací zdravotní pé'e. EUREGHA rovn"# p$ipravila n"kolik vysoce profilovan(ch konferencí, b"hem kter(ch m"li 'lenové sít" mo#nost vysv"tlit zástupc%m institucí EU sv%j postoj k témat%m souvisejících se zdravotní pé'í. Nyní, jako partner této mezinárodní sít", m%#e Zlínsk( kraj profitovat z informací a zku!eností dal!ích region% EU, navrhovat iniciativy a zapojit se do nov(ch projekt% spolufinancovan(ch Evropskou unií. 13

14 Open Days 2008 T(den Open Days se uskute'ní od 6. do 9. $íjna 2008 v Bruselu. O'ekává se ú'ast cca expert% k obsáhlé debat" o sou'asnosti a budoucnosti spole'né regionální politiky. Akce se ú'astní 217 region% ze 32 zemí seskupen(ch do 22 konglomerat%. Ú'astníci pocházejí ze v!ech 'lensk(ch stát% EU (mimo Lucemburska), Turecka, Chorvatska, Bosny a Herzegoviny, Islandu, Norska a,v(carska. Ú'astníci budou za'átkem $íjna 2008 organizovat celkem 270 událostí, z nich# 230 v rámci Evropsk(ch institucí a 40 seminá$% v prostorách regionálních kancelá$í v Bruselu. Dal!ích seminá$% bude organizováno V(borem region% ve spolupráci s Evropskou komisí v rámci Kavárny investor%. Zlínsk( kraj byl vybrán v rámci konglomerátu BIRTH Bringing Innovative Regions Together for Health ( Inova'ní regiony spole'n" pro zdraví ), tvo$ené regiony West Midlands (VB), hlavním m"stem Bruselem (BE), Eszak-Alfold (HU), Opolsk(m vojvodstvím (PL), Picardie (FR), Tren'ianskym krajem (SK), regionem Valencia (ES), Veneto (IT) a Olomouck(m krajem ()R). BIRTH byl pozitivn" hodnocen V(borem region% i Evropskou komisí a dostal se na seznam konglomerát% pro Open Days 2008, jen# byl zve$ejn"n 4. dubna b(ezen 2008 setkání s koordinátorem BIRTH Zástupci Olomouckého kraje: Jano$ková Setkání bylo sjednáno individuáln" pro Zlínsk( kraj za ú'elem kompletizace kandidatury konglomerátu BIRTH k Open Days Koordinátorovi BIRTH, West Midlands in Europe, byly p$edány ve!keré informace a podkladové materiály pot$ebné ke kandidatu$e a byla poskytnuta pomoc p$i p$íprav" uceleného dokumentu, kter( byl p$edán V(boru region% k ohodnocení. 04. duben 2008 první organiza&ní setkání s V)borem region* Zástupci Olomouckého kraje: Crosetto, Jano$ková V(bor region% p$edstavil na prvním organiza'ním setkání v(sledky selektivní procedury kandidatur k Open Days Olomouck( kraj byl vybrán v rámci konglomerátu BIRTH Bringing Innovative Regions Together for Health ( Inova'ní regiony spole'n" pro zdraví ), tvo$ené regiony West Midlands (VB), hlavním m"stem Bruselem (BE), Eszak-Alfold (HU), Opolsk(m vojvodství (PL), Picardie (FR), Tren'ianskym krajem (SK) Valencia (ES), Veneto (IT) a Zlínsk(m krajem ()R). Dále se probíraly formy propaga'ních materiál% V(boru region%, mezi nich# bude pat$it: bro#ura s oficiálním programem Open Days 2008 online prezentace zasedání bro#ura Kavárny investor% katalog regionálních kancelá$í 3 newslettery 3 plakáty (fotografie partnersk(ch region%, mapa ú'astník%, mapa událostí v regionech) Leto!ního ro'níku Evropského t(dne region% a m"st, zacíleného na regionální politiku EU, se zú'astní 217 region% a m"st z 32 zemí Evropy. Open Days budou v Bruselu oficiáln" zahájeny 6. $íjna 2008 v 16:00 a ukon'eny 9. $íjna 2008 v 15:00. 14

15 21. kv'ten setkání s partnersk)mi regiony Partne$i konglomerátu BIRTH, zapojení do programování workshopu '. 2 zam"$eného na v(zkum a inovace v sektoru zdravotní pé'e, se setkali 21. kv"tna 2008 v prostorách koordinátora West Midlands in Europe. Jednání bylo v"nováno dokon'ení programu seminá$e. Partne$i se dohodli na hlavní struktu$e seminá$e, obsahu intervencí z jednotliv(ch kraj% a propaga'ních materiálech, které budou distribuovány ú'astník%m seminá$e. +e'níci z region% p$edstaví sérii inovativních návrh% projekt%, je# by mohly b(t realizovány za podpory evropsk(ch fond%. Partne$i dále potvrdili zájem na spole'ném stánku v rámci Kavárny investor% pod ozna'ením BIRTH, kter( bude poskytovat informace a materiály v!ech 'len% konglomerátu na bázi rotujících osob z jednotliv(ch region%. Tím byla vy$e!ena otázka 'asového zatí#ení osoby z regionu. Jako koordinátor pro Kavárnu investor% v rámci konglomerátu BIRTH zaslalo Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu spole'nou p$ihlá!ku V(boru region%. Partne$i se také dohodli na definování spolupráce s evropskou sítí ERRIN (regiony pro v(zkum a inovace) k propagaci aktivit a v(sledk% konglomerátu. ERRIN tedy bude v rámci této spolupráce publikovat informace o seminá$ích a v(sledcích jimi dosa#en(ch na sv(ch oficiálních webov(ch stránkách a ti!t"n(ch materiálech, co# ur'it" posílí viditelnost konglomerátu a jeho partner%. 30. kv'ten 2008 P(ípravné setkání ve V)boru region* Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu se dne 30. kv"tna 2008 zú'astnilo ve V(boru region% dal!ího setkání partner% Evropského t(dne region% m"st - Open Days Setkání se zam"$ilo p$evá#n" na p$edstavení materiál%, které V(bor region% p$ipravil v rámci propaga'ní kampan" k události. Série komunika'ních nástroj% bude poskytnuta ú'astnícím se region%m a dal!ím zainteresovan(m stranám k dispozici. Hlavními propaga'ními materiály jsou oficiální bro#ury s celkov(m programem akce, webové stránky v"nované Open Days a katalog v!ech participujících region%. Plakáty a speciáln" vyrobené panely znázor&ující jednotlivé konglomeráty v rámci Open Days se stanou dekorací pro prostory vyhrazené k seminá$%m v jednotliv(ch kancelá$ích Zastoupení region% v Bruselu. )ást jednání byla v"nována p$ípravám Kavárny investor%, místa setkávání spole'ností a finan'ních operátor% zajímajících se o regionální rozvoj a místním událostem. Dal!í setkání je plánováno na polovinu 'ervna Open Days 2008 Konglomerát BIRTH Inova&ní regiony spole&n' pro zdraví P"edb#$n% program Úter( , 19:00 Tradi'ní recepce v Rose House St$eda , 09:00-12:30 Seminá$ 1 Maximalizace zdravotních v(hod: nové finan'ní modely a vyu#ívání strukturálních fond% Místo: kancelá$ regionu West Midlands v Evrop" St$eda , 14:30-16:15 Seminá$ 2 Regionální inovace pro zdrav"j!í Evropu: hodnocení projektov(ch návrh% Místo: kancelá$ regionu West Midlands v Evrop" St$eda , 16:45-18:30 EUREGHA seminá$ 2 Re-engineering nemocnic Místo: kancelá$ regionu Veneto v Evrop" St$eda , 18:30 EUREGHA recepce Místo: kancelá$ regionu Veneto v Evrop" 15

16 Den otev(en)ch dve(í v institucích EU (JPOI) 2008 Zlínsk( kraj v Bruselu se zú'astní 'tvrtého ro'níku Journée Portes Ouvertes, naplánovaného na 7. 'ervna V tento den Evropsk( parlament, Evropská rada, Evropská komise, V(bor region% a rovn"# Hospodá$sk( a sociální v(bor otev$ou dve$e v!em náv!t"vník%m z Bruselu a Evropy, kte$í zde získají informace o tom, jak pracují instituce EU, kdo co má na starosti a jak(ch cíl%m a prioritám se EU v"nuje. U této p$íle#itosti V(bor region% nabízí omezenému po'tu region% z celé Evropy!anci prezentovat sv%j kraj, jeho turistické zajímavosti a tradi'ní produkty. Zú'astn"né regiony budou mít k dispozici své stánky, kde budou vystavovat materiály, bro#ury, plakáty, fotografie a gastronomické produkty. Stánky jednotliv(ch region% se od sebe budou odli!ovat originální v(zdobou a ukázkami kroj%. Zastoupení v Bruselu zde bude prezentovat Zlínsk( kraj!irokému publiku a mezinárodní bruselské komunit". Zlínsk( kraj se akce zú'astní ji# pot$etí (byl p$ítomen ji# v roce 2006 a 2007). Zástupci Zlínského kraje v Bruselu aktivn" spolupracovali s V(borem region% p$i organizaci této události, p$ipravili ur'ité návrhy v(zdoby stánk%, zábavného programu a prezentací region%. Návrh zalo#en( na my!lence seskupení ú'astnících se region% do vesni'ek nebo tematicky a barevn" rozli!en(ch skupin byl p$edlo#en V(boru region%, kter( tento návrh uvítal a propojil je s dal!ími deseti návrhy jin(ch zainteresovan(ch kraj%. Regiony participující na JPOI m"ly v leto!ním roce mo#nost volby mezi individuální prezentací (jak to bylo b"#né pro minulé ro'níky Dn% otev$en(ch dve$í v Evropsk(ch institucích) a hlub!í spoluprací s ostatními tematicky zainteresovan(mi regiony. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu navrhlo V(boru region% v pr%b"hu p$ípravy programu akce téma jedné vesni'ky s názvem Regiony folklóru. Tematick(ch vesni'ek bylo nakonec V(borem region% uznáno 5, i p$esto, #e v rámci jedné vesni'ky budou spolupracovat pouze dva regiony. Vesni'ky jsou následující (v závorce po'et participujících region%): Regiony romské kultury (7) Keltské regiony (2) Regiony folklóru (7) Civilizace d$eva (2) Mezikulturní dialog (2) Spolu s vesni'kou romské kultury tvo$í Regiony folklóru nejpo'etn"j!í skupinu. Regiony, které jsou sou'ástí vesni'ky, budou mít k dispozici velikostn" toto#n( stánek jako regiony s individuální prezentací, ale mohou si navíc vytvo$it prostory pro prezentaci vlastních hudebních t"les a jin(ch vystoupení. Zlínsk( kraj bude mít sv%j stánek v rámci vesni'ky Regiony folklóru, spole'n" s Olomouck(m, Ústeck(m, Bratislavsk(m, Nitranskym, Tren'ianskym a.ilinskym krajem. Zastoupení spolupracuje se v!emi partnery z vesni'ky pro koordinaci vzhledu stánk%, spole'ného 16

17 programu aktivit a prezentace regionální tradic. Rovn"# bylo dosa#eno dohody s Asociací evropsk(ch region% pro pomoc p$i tvorb" spole'né mapy, je# identifikovala ú'astnící se regiony. Hlavní setkání k realizaci této akce ve spolupráci s V(borem region% v daném období jsou shrnuta ní#e. 21. kv'ten 2008 Jednání mezi partnery vesni&ky «Regiony folklóru» Zástupci Zlínského kraje v Bruselu, Mattia Crosetto a Petra Jano!ková, zorganizovali je!t" p$ed setkáním s V(borem region% sch%zku se zástupci region% Bratislavského, Nitranskeho, Olomouckého, Tren'ianskeho, Ústeckého a.ilinskeho ke vzájemnému sjednocení prvk% spole'né prezentace v rámci vesni'ky Regiony folklóru. Partne$i se shodli na pozici stánk% v koridoru budovy V(boru region%, na p$íprav" a vyti!t"ní spole'n(ch map a organizaci spole'n(ch aktivit (hudební p$edstavení, prezentace typick(ch produkt% a vysílání audia 'i videa zam"$eného na regionální folklór). Jednání bylo ukon'eno náv!t"vou prostor pro vesni'ku folklóru s osobou zodpov"dnou za JPOI ve V(boru region%, Borisem Essenderem. 21. kv'ten 2008 P(ípravné setkání k Dn*m otev(en)ch dve(ích (JPOI) ve V)boru region* Po setkání partner% se uskute'nilo p$ípravné setkání s V(borem region%, kter( ú'astníky informoval o p$ítomnosti p$edsedy V(boru region% Luca van den Brandeho po v"t!inu akce JPOI Setkání se zú'astnili zástupci Zlínského kraje v Bruselu, Mattia Crosetto a Petra Jano!ková. B"hem jednání se $e!ily tyto otázky: 1. Základní p$ehled události V(bor region% potvrdil datum a 'as události (7. 'erven 2008, od 10:00 do 18:00), rovn"# základní program, v'etn" ú'asti cca 60 region% z celé Evropy. 2. Rozmíst"ní stánk% Stánky budou rozmíst"ny ve dvou patrech hlavní budovy V(boru region%. )ást 5. patra bude rezervovaná p"ti vesni'kám region%m seskupen(m okolo spole'n(ch témat: folklór, interkulturní dialog, keltská kultura, rómská kultura a civilizace d$eva. 3. Ob'erstvení ve V(boru region% Letos z%stane bufet V(boru region% otev$en( pro náv!t"vníky po cel( den. Krom" toho budou mít regiony mo#nost nabízet náv!t"vník%m své tradi'ní produkty. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu zajistí pro hladk( pr%b"h akce ve!kerá povolení pro v!echny osoby podílející se na organizaci, p$ípravu a tisk pot$ebn(ch materiál% a jinou v(zdobu stánku, v'etn" jejich dopravy do V(boru region%. 17

18 2 Organizace setkání a misí P(ístup Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu udr#ovalo v prvním 'tvrletí roku 2008 úzké kontakty s Krajsk(m ú$adem i se subjekty v kraji, organizovalo n"kolik akcí, jak v Bruselu, tak v )eské republice. Koordinátorka a pracovníci Zastoupení byli ve stálém kontaktu s politickou reprezentací Zlínského kraje, s ú$edníky Krajského ú$adu a s dal!ími místními subjekty (m"sta, obce, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, hospodá$ské komory atd.) V tomto období se Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu ú'astnilo nejr%zn"j!ích klí'ov(ch konferencí a utu#ovalo networking se stávajícími i nov(mi partnery. Klí'ov(m úsp"chem v druhém 'tvrtletí roku 2008 byla organizace oficiální náv!t"vy nám"stka hejtmana Zlínského kraje Josefa Slováka a po'etné delegace $editel% st$edních!kol v partnerském regionu Piemonte v Itálii, dále ú'ast Zastoupení v oficiální delegaci hejtmana Zlínského kraje p$i náv!t"v" v partnerské #up" Vas v Ma/arsku a také organizace mise pro Radního Zlínského kraje pro zdravotnictví Bronislava Fuksy do severní Itálie. Vzhledem k pozornosti, kterou Zastoupení v"nuje místním subjekt%m v kraji, je velmi v(znamn(m úsp"chem podpis Protokolu o spolupráci mezi m"stem Byst$ice pod Host(nem a m"stem San Giovanni al Natisone. Velká pozornost byla v"nována rovn"# podn"t%m, pot$ebám a po#adavk%m krajsk(ch subjekt%, které se na Zastoupení pravideln" obracejí. Kontakty s t"mito subjekty jsou udr#ovány p$edev!ím p$es vytvo$enou Místní pracovní skupinu a p$es p$ímé osobní, mailové a telefonické kontakty. Koordinace a speciální setkání Program r%zn(ch sch%zek, je# se uskute'nily v daném období, je shrnut v následujícím textu. Sch%zky jsou rozd"leny na setkání se zástupci Krajského ú$adu, na pravidelná setkání se 'leny Místní pracovní skupiny a jako poslední p$ehled sch%zek s ostatními regionálními subjekty k $e!ení jejich po#adavk%. Setkání s p(edstaviteli Zlínského kraje Koordinátorka v kraji Martina Dlabajová a Barbora Szolonyová se pravideln" setkávaly se zástupci Krajského ú$adu ve Zlín". Termíny a ú&astníci 12. b$ezna 2008 Zastupitel ZK Ond$ej Bene!ík Téma: vzd"lávací a!kolící aktivity Zastoupení ZK v Bruselu na UTB 13. b$ezna 2008 Odbor vn"j!ích vztah% Bohdana Kone'ná Téma: Revize databáze k rozesílání Newsletter% a informací ze Zastoupení ZK v Bruselu subjekt%m ve Zlínském kraji 18

19 25. b$ezna 2008 Odbor vn"j!ích vztah% Bohdana Kone'ná Témata: Aktivity Zastoupení do V(ro'ní zprávy Zlínského kraje SWOT studie Zastoupení 1. dubna 2008 Místní koordinátorka Zastoupení ZK v Bruselu Martina Dlabajová Odd"lení vn"j!ích vztah% Peter Hunák, Bohdana Kone'ná Témata: Spolupráce Zlínského kraje a regionu Piemonte Místní pracovní skupina )esk( ples v Bruselu Open days 2008 a Decentralizované události pozvání prezidentky regionu Piemonte do ZK Street Party Journée Portes Ouvertes Institucionelle Mise hejtmana do Ma/arska 1. dubna 2008 Místní koordinátorka Zastoupení ZK v Bruselu Martina Dlabajová Odbor!kolství, mláde#e a sportu Petr Pavl%sek, Filip Pastuszek Témata: P$íprava mise odboru!kolství a $editel% st$edních!kol do Itálie 3. dubna 2008 Odd"lení #ivotního prost$edí p. Chvalkovsk( Odd"lení projektového $ízení Martin Prusenovsk(, Jana Pl!ková Téma: Mo#nosti financování a realizace projektu Zlínského kraje na prevenci úraz% d"tí a mláde#e ve Zlínském kraji 10. dubna 2008 Odd"lení vn"j!ích vztah% Bohdana Kone'ná Téma: Street Party, Journée Portes Ouvertes Institucionelle, materiály, catering, logistika 29. dubna 2008 Místní koordinátorka Zastoupení ZK v Bruselu Martina Dlabajová Odd"lení vn"j!ích vztah% Peter Hunák, Bohdana Kone'ná Téma: P$edsednictví )R v Rad" EU Vytvá$ení koncepcí pro ZK Open Days 2008, $e'níci, delegace Mise delegace UTB do Turína, Itálie - v(sledky Mise odboru!kolství a $editel% st$edních!kol do Piemonte v(sledky P$íprava mise odboru zdravotnictví do Piemonte 19

20 13. kv"tna kv"tna kv"tna 2008 Odd"lení vn"j!ích vztah% Peter Hunák, Bohdana Kone'ná Téma: Do$e!ení podrobností k prezentaci ZK na Street Party a Journée Portes Ouvertes Institucionelle, objednávky apod. Místní koordinátorka Zastoupení ZK v Bruselu Martina Dlabajová Filip Pastuzsek Odbor!kolství, mláde#e a t"lov(chovy Zlínského kraje Téma: p$íprava dalsí mise $editel% st$edních!kol Zlínského kraje do partnerského regionu Piemonte Zastupitel ZK Ond$ej Bene!ík Téma: P$edsednictví )R v Rad" EU a plán aktivit Hlavní záv"ry z pravideln(ch sch%zek jsou následující: monitorování p$ípravné fáze )eského p$edsednictví EU a p$íprava priorit Zlínského kraje na období P$edsednictví a aktivit spolupráce s ostatními evropsk(mi regiony mise odboru!kolství a $editel% st$edních!kol v Piemonte cíle a v(sledky mise odboru zdravotnictví v Piemonte cíle a v(sledky mise hejtmana ZK v Ma/arsku cíle a v(sledky )eská Street Party prezentace ZK Journée Portes Ouvertes Institucionelle prezentace ZK OPEN DAYS - ú'ast delegace ze Zlínského kraje, zapojení zástupc% ZK do seminá$% Decentralizované události Open Days v kraji technická podpora pro speciální projekty krajsk(ch subjekt%, p$evá#n" partnerství s ostatními evropsk(mi zem"mi Místní pracovní skupina Místní pracovní skupina se schází pravideln" jednou m"sí'n", a to v#dy v poslední pracovní úter( v m"síci, v prostorách Krajského ú$adu ve Zlín". Místní pracovní skupina má ji# své stálé 'leny, ale je neustále otev$ena nov(m 'len%m a v!em, kte$í se zajímají o evropská témata. Aktuální slo#ení této pracovní skupiny tedy reflektuje po#adavky 'i podn"ty zástupc%!iroké spektra subjekt% ve Zlínském kraji. B"hem sledovaného období prob"hla t$i setkání koordinátorky Zastoupení s Místní pracovní skupinou. 20

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

kv$ten 2009 Vá!ení tená#i, Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského pedsednictví 2 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém

Více

Kancelá" Kancelá" s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje

Kancelá Kancelá s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Olomouck! kraj Kancelá". Kancelá" s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje v okruhu institucí EU, mezi ne# pat"í p"edev$ím

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

únor 2009 Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU: konference TEN-T 2

únor 2009 Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU: konference TEN-T 2 04 únor 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: konference TEN-T 2!eské p"edsednictví: kalendá" dal#ích událostí Dn$ kraj$!r v u 3!eské p"edsednictví: Dvacítky mají p"esv%d&iv' plakát 4! Obsah:

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region" 2

Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region 2 10 kv$ten 2007 10 Zvlá" zajímavé #lánky: Olomouck kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy Vboru region" 2 Mise Olomouckého kraje do Bruselu a #trasburku: studijní pobyt v EU 3 Stá$ Mgr. Klímové

Více

18 zá$í. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré p"íklady z 20 #lensk$ch stát% 2

18 zá$í. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré píklady z 20 #lensk$ch stát% 2 18 zá$í 2008 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré p"íklady z 20 #lensk$ch stát% 2 Partnerství v EUREGHA: Olomouck$ kraj pokra#uje ve sv$ch aktivitách 3 &eské p"edsednictví

Více

11 #erven. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úsp"ch ve V!boru region# 2-3. OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4

11 #erven. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úspch ve V!boru region# 2-3. OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4 11 #erven 2008 11 Zvlá!" zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úsp"ch ve V!boru region# 2-3 OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4 EUREGHA ratifikovala %lenství Olomouckého kraje 5 Obsah: Témata &

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

Olomouck! kraj v Bruselu V!ro"ní zpráva 2006-07

Olomouck! kraj v Bruselu V!roní zpráva 2006-07 Olomouck! kraj v Bruselu V!ro"ní zpráva 2006-07 B!ezen 2006 únor 2007 Pracovní verze Vydáno v Bruselu 1. b!ezen 2007 Rada Olomouckého kraje 15. 3. 2007 Strana 1 (celkem 44) D!vodová zpráva: P"ÍLOHY: -

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT ZLÍNSKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3-4 ZAM"!ENO NA OPEN DAYS

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3-4 ZAM!ENO NA OPEN DAYS ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Open Days 2008 $est' ro!ník v!íslech STRANA 3-4 ZAM"!ENO NA OPEN DAYS Program delegace Zlínského kraje v obraze STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Evropa v na$em kraji projekt

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Olomouck" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N

Více

02 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2. p"edsednictví: p"edstavení akce Dvacítky 3

02 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2. pedsednictví: pedstavení akce Dvacítky 3 02 leden 2009 02 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2!eské p"edsednictví: p"edstavení akce Dvacítky 3!eské p"edsednictví: spole$né internetové stránky $esk#ch kraj%

Více

zá!í 2009 Vá"ení #tená!i, U p!íle"itosti #védského p!edsednictví v Rad$ 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

zá!í 2009 Váení #tená!i, U p!íleitosti #védského p!edsednictví v Rad$ 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu pracuje na Baltskojaderském koridoru 2 Zve"ejn#ní v!zev pro program EPSON 2013 4 Shrnutí networkingov!ch aktivit realizovan!ch zastoupením 5 Obsah: EU témata

Více

leden 01 leden 2009 Vá$ení #tená%i, vlá!" zajímavé ánky: !eské p"edsednictví EU: originální vizuální identita !eské p"edsednictví:

leden 01 leden 2009 Vá$ení #tená%i, vlá! zajímavé ánky: !eské pedsednictví EU: originální vizuální identita !eské pedsednictví: 01 leden 2009 01 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: originální vizuální identita 2!eské p"edsednictví: role #esk$ch kraj% v Bruselu 3!eské p"edsednictví: Olomouck$ kraj v Bruselu se stal velvyslancem

Více

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení operaního programu #ivotní prost$edí 2 01 leden 2008 01 Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2 P$íru"ka pro dotace z EU 3-4 Networking v Bruselu: Slovinsko a VR, EP a nové

Více

22 listopad. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3. Zam!"eno na granty EU: dotace REC 4

22 listopad. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3. Zam!eno na granty EU: dotace REC 4 22 listopad 2008 22 Zvlá!" zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3 Zam!"eno na granty EU: dotace REC 4 Krátce z Bruselu: Czech Reg má nové logo! 5! Obsah: Témata & události z EU 2

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 11 JUNE 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU !!!!!!

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 11 JUNE 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU !!!!!! SPECIÁL ZAM%&EN' NA ZLÍNSK' FILMOV' FESTIVAL V BRUSELU 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU Propagace Zlínského kraje v Evrop: speciální akce pro Film Festival Zlín Nedle 28. 6. 2009 Flagey

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tená"i, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tenái, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Speciální %íslo EVROPSK! PROJEKT SUPPOLICY Milí!tená"i, jak jist! víte, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln! zapojeno do realizace evropského projektu SupPolicy zam!"eného na inovace, jeho# se

Více

24 prosinec. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU p"edstavilo sv#j oficiální kalendá" ministersk$ch setkání 2

24 prosinec. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU pedstavilo sv#j oficiální kalendá ministersk$ch setkání 2 24 prosinec 2008 24 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU p"edstavilo sv#j oficiální kalendá" ministersk$ch setkání 2!eské p"edsednictví: Olomouck$ kraj v Bruselu pracuje na p"ípravách ICT veletrhu

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 6 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM"!ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 6 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Zlínsk& kraj v Bruselu dovr$il na konci února 2008 dal$í rok své innosti. P"et#te si o p"ípravách v&roní zprávy Zastoupení STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Novinky o

Více

19!íjen. Vá"ení #tená!i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropsk"m institucím 2

19!íjen. Váení #tená!i, Zvlá!t zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropskm institucím 2 19!íjen 2009 19 Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského koridoru evropsk"m institucím 2 Seminá!e partnerství BIRTH b#hem Open Days 2009 3 Obsah: EU témata & události 2 Krátce z u 5 V"zvy

Více

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpoil Univerzitu Palackého v Olomouci 2 20 $íjen 2007 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2 Nová sekce na#eho newsletteru: P"íru$ka pro za$áte$níky: jak získat finan$ní pomoc z EU 3-4

Více

20 $íjen. Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2. Konference o územní. shrnutí a fotoreportá! 3-4

20 $íjen. Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2. Konference o územní. shrnutí a fotoreportá! 3-4 20 $íjen 2008 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2 Konference o územní soudr!nosti: shrnutí a fotoreportá! 3-4 Networking s partnery a institucemi EU 5! Obsah: Zam"#eno

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

17 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3

17 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spolen!ch iniciativ 2-3 17 zá$í 2007 17 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3 Nová verze internetov!ch stránek Olomouckého kraje v Bruselu je spu#t$na 5 Obsah:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Zlínsk% kraj v Brusel p"ekroil hranice: tentokrát hovo"íme o spolupráci s Treniansk%m krajem STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Spolené aktivity Zlína a Trenína STRANA

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU V%bor region$ zvolil nového p#edsedu, Luca Van den Brandeho STRANA 3 ZAM"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Evropská komise zve#ejnila nové v%zvy programu Marco Polo STRANA 4

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010

Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010 Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Strategie EU pro Dunajsk$ region oficiáln' zahájena STRANA 4 Vá!ení "tená#i, Po dlouhém období konzultací mezi "lensk$mi státy, zkou%kách v Evropském

Více

!!"#$%&'(!)*$+,-!.//012/! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asisten!ní kancelá" p"i EU www.zlinregioninbrussels.eu

!!#$%&'(!)*$+,-!.//012/! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asisten!ní kancelá pi EU www.zlinregioninbrussels.eu #$%&'()*$+,-.//012/ Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asistenní kancelá pi EU www.zlinregioninbrussels.eu 345%678,-$9987-:-;>87 Pracujeme na základ princip profesionality, otev#enosti,

Více

Newsletter ISSUE N 8 DUBEN 2010

Newsletter ISSUE N 8 DUBEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Komise vyhodnotila úsp$chy politiky soudr!nosti STRANA 3 Vá!ení "tená#i, regiony v Bruselu za"aly jednat o pen$zích. V nadcházející reform$ o regionální politice EU je v sázce 50

Více

Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropsk"ch zemích a regionech 3

Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropskch zemích a regionech 3 16 srpen 2007 16 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropsk"ch zemích a regionech 3 EU p#íle$itosti pro m%stské oblasti: p#íru&ka k získání finan&ní

Více

Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2009. Milí!tená"i, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009

Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2009. Milí!tenái, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 AKTIVITY ZASTOUPENÍ V BRUSELU B"HEM OPEN DAYS 2009 Milí!tená"i, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009 inkoustem zpe!etil Spole!né usnesení

Více

listopad 2009 2 Vá!ení "tená#i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 V"zvy spolupráce Komise a V"boru region# EU 3

listopad 2009 2 Vá!ení tená#i, Zvlá!t zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 Vzvy spolupráce Komise a Vboru region# EU 3 Zvlá!t" zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 2 V"zvy spolupráce Komise a V"boru region# EU 3 Stá$istou na Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Obsah: 4 EU témata & události 2 Krátce

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 5 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM"!ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 5 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Návrhy Zlínského kraje pro spolené aktivity esk'ch kraj( v rámci P"edsednictví #R v Rad$ EU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Propagace Zlínského kraje b$hem P"edsednictví

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

16 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporu"uje více spolupráce s partnery 2

16 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporuuje více spolupráce s partnery 2 16 srpen 2008 16 Zvlá!" zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporu"uje více spolupráce s partnery 2 EU sout#$ pro d#ti a mláde$ o jejich právech na ochranu 3 Nové projekty a programy EU: Digitální

Více

!ervenec 2009. Vá"ení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá!" zajímavé #lánky:

!ervenec 2009. Váení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropsk! parlament si zvolil svého nového p"edsedu: minulého polského p"edsedu vlády Buzka, jen# získal 555 hlas$ 2 %lenové EP hodnotili &eské p"edsednictví a se'li se s nov!m EU

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 24 PROSINEC 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 EVROPSKÉ POLITIKY A PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 24 PROSINEC 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 EVROPSKÉ POLITIKY A PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Organizace Open Days 2008 ji za"ala Zlínsk% kraj v Bruselu pracuje na kandidatu#e STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU 21. prosinec 2007: bourání hranic po celé Evrop$, také

Více

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spolenosti Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti P!edstavení Internet Projekt, a. s. Akciová spole"nost, zalo#ena 2001, "esk$ kapitál Orientace na náro"né implementace ecms/wcms Advanced Partner Open Text

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH#

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Projekt Enspire EU schválen STRANA 3 Klimatick% summit OSN v Kodani Vá!ení "tená#i, Diskuze o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie jsou

Více

Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010

Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010 Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Spolupráce velkom$st k evropsko-st#edomo#skému partnerství STRANA 3-4 Erasmus Mundus Info Day Vá!ení "tená#i, Na následujících stránkách, v rubrice

Více

Newsletter ISSUE N 14!ERVENEC 2009

Newsletter ISSUE N 14!ERVENEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU Zam"#eno na zahrani$ní mise Zlínského kraje organizované v úzké spolupráci se Zastoupením v Bruselu Vá!ení "tená#i, V tomto "ísle se dozvíte více o sou"asn$ch

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise a EIB schválily nov$ nástroj pro TEN projekty. STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Spolupráce Evropa Asie: nová finan"ní iniciativa. STRANA 4 ZAM!"ENO

Více

Newsletter ISSUE N 9 KV!TEN 2010

Newsletter ISSUE N 9 KV!TEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Konference Strategie EU pro Dunajsk$ region v Bulharsku STRANA 3 Johannes Hahn, eurokomisa# pro regionální politiku ke strategii EU k Podunají Vá!ení "tená#i, po Fóru o makro-regionální

Více

Special Edition. Newsletter SPECIAL N 3 PROSINEC 2007 STRANA 2 PARTNERSKÁ P#ÁNÍ STRANA 3 ZPRÁVY Z INSTITUCÍ EU

Special Edition. Newsletter SPECIAL N 3 PROSINEC 2007 STRANA 2 PARTNERSKÁ P#ÁNÍ STRANA 3 ZPRÁVY Z INSTITUCÍ EU Special Edition Milí tená"i, Ani si asto neuv"domujeme, jak#mi mnoha zp$soby nám EU pomáhá zlep%ovat na%e &ivotní podmínky. Internetové stránky Evropa a vy v roce 2007 p'edstavují deset nejd$le&it"j%ích

Více

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Pítomni: Hosté: Omluveni: Jan Pecina, Martin Musil, Ing. Petr Stank, Ing. Miloš Šabata, Antonín Pešek, Jaroslava Hanzalová,

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $eskch Bud#jovicích P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích zpracováno v rámci projektu Bud#jovice kulturní kontaktní osoba: Ond!ej Ka%párek kasparek@artsmanagement.cz

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Název projektu: INNOREF Název sub- projektu (postaí zkratka): Stra.S.S.E. Název organizace (projektového partnera): UP Olomouc Název vedoucího partnera projektu: Communita Montana

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Nejlepší metody v logistice

Nejlepší metody v logistice Nejlepší metody v logistice Nejlepsze praktyki w logistyce P o l s k ý l o g i s t i c k ý k o n g r e s Pozna / 10.-12. kvtna / 2006 LOGISTICS 2006 Pozna, 10. 12. kvtna 2006 Nejlepší metody v logistice

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

Skupinová v!uka nadan!ch na Z" Úvoz v Brn#

Skupinová v!uka nadan!ch na Z Úvoz v Brn# Skupinová v!uka nadan!ch na Z" Úvoz v Brn#!! Co vedlo k vytvo$ení modelu skupin!! Skupinová v!uka specifikace, organizace, projevy nadan!ch!! Post$ehy z praxe!! Projekt Skupinovka II.!! MiniIQá%ek!! V!hledy

Více

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4 21 listopad 2007 21 Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2 Příručka pro dotace z EU 3-4 Období českého předsednictví: v Bruselu byl představen oficiální program 5

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Název projektu: Vzdlávací modul pro eské a slovenské zástupce zamstnanc v Evropských radách zamstnanc

Název projektu: Vzdlávací modul pro eské a slovenské zástupce zamstnanc v Evropských radách zamstnanc Název projektu: Vzdlávací modul pro eské a slovenské zástupce zamstnanc v Evropských radách zamstnanc íslo projektu: Píjemce: VS/2006/0658 MKOS eská republika Manažer projektu: Dušan Martinek - vedoucí

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU

ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU Datum: 29. ledna 2007 14:00 15:00 hodin Místo: Kongresový sál, Krajský úřad Olomouckého kraje (Jeremenkova 40a) Přítomno:

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Zápis ze 3. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 9. 2. 2012

Zápis ze 3. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 9. 2. 2012 Technická 2 616 69 Brno Zápis ze 3. ádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brn dne 9. 2. 2012 Místo konání: zasedací místnost dkana FSI VUT v Brn, Technická 2 as konání: 13:00 15:15 Pítomni: dle

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více