ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII"

Transkript

1 KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O #INNOSTI Zastoupení zaji$%uje konsorcium: EMD spol. s r.o. HAL9000 Limited Seven Partners Srl Brusel Zlín &erven

2 ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EU ZPRÁVA O!INNOSTI Období: 1. b$ezna 31. kv"tna 2008 Shrnutí Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu pravideln" napl&ovalo svou 'innost pro první 'tvrtletí roku V tomto období se hlavní práce t(kala p$íprav kraje na Open Days 2008, networkingu v Evrop" a podpory kraje na mezinárodní scén". D%le#itou sou'ástí tohoto období byla práce na období P$edsednictví )R v Rad" EU. Témata )innosti realizované Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu jsou v souladu s po#adavky v rámci mise: Reprezentace Zlínského kraje ve spolupráci s Evropsk(mi institucemi a partnery Koordinace se Zlínsk(m krajem k podpo$e a orientaci práce v Bruselu Technická podpora specifick(m projekt%m realizovan(m Zlínsk(m krajem Informace o p$íle#itostech poskytovan(ch evropsk(mi programy Povaha zprávy Tato zpráva je souhrnem t$ím"sí'ní 'innosti Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu. Obsahuje popis aktivit od za'átku b$ezna do konce kv"tna Zpráva byla vyhotovena zam"stnanci Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu na základ" krátk(ch zpráv, zápis% ze setkání a notes zasílan(ch v daném období Krajskému ú$adu. Zpráva m%#e v n"kter(ch sekcích obsahovat hodnocení kvality uskute'n"n(ch 'inností, nap$. v souvislosti s organizací )eského plesu v Bruselu. Hlavní záv'ry D%le#itého pokroku bylo dosa#eno v podílu zapojení kraje do p$íprav akcí v rámci 'eského p$edsednictví. Zlínsk( kraj nyní rovn"# 'lenem sít" EUREGHA. Dal!í v(sledky byly dosa#eny v rámci implementace projektu SupPolicy, kdy byly Zlínskému kraji p$edlo#en koncept plánovan(ch plánováním podzimních aktivit a nové projektové návrhy v oblasti zdravotní pé'e p$edlo#ené zástupci Zlínského kraje v Bruselu evropsk(m partner%m. Doporu&ení Kancelá$ doporu'uje nadále se v"novat p$ípravám období P$edsednictví )R v Rad" EU jako unikátní p$íle#itosti pro kraj. D%raz bude rovn"# kladen na organizaci akcí ve Zlínském kraji v rámci projektu SupPolicy, zam"$ené na mezinárodní partnery, Evropskou komisi, partnerské regiony Zlínského kraje a dal!í zainteresované strany. Zp'tná vazba: Tato zpráva je v"nována v!em zú'astn"n(m stranám v kraji, které tímto #ádáme o poskytnutí komentá$e a zp"tné vazby. Krajsk( ú$ad Zlínského kraje a Místní pracovní skupina jsou prvními adresáty této #ádosti. P(íjemce : Peter Hunák Datum : 17. 'ervna 2008 Auto(i : Mattia Crosetto Martina Dlabajová Petra Jano!ková Barbora Szolonyová Dal$í zainteresované strany : Zástupci místní pracovní skupiny (MPS) Odd'lení : Odd"lení vn"j!ích vztah% Zahájení aktivit : 1. b$ezna 2008 Po&et stran (celkem) : 38 Koordináto(i : Region : Zlínsk( kraj (CZ) Ukon&ení aktivit : 31. kv"tna 2008 Jazyky : CZ a EN Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu the Rose House 46, Bd. de la Cambre, B1000 Brussels P(íjemce za Místní pracovní skupinu : Rita Le'bychová 2

3 OBSAH Institucionální zastoupení 4 P(ehled aktivit Události EU Spolupráce na úrovni EU Networking s!esk"mi partnery Networking s evropsk"mi partnery #lenství v EUREGHA Open Days 2008 Den otev(en)ch dve(í (JPOI) 2008 Organizace setkání a misí 18 P(ístup Koordinace a speciální setkání Setkání s p#edstaviteli Zlínského kraje Místní pracovní skupina Setkání s regionálními subjekty Koordina&ní sch*zky a dal$í aktivity Zastoupení Technická podpora opera&ním projekt*m 28 Hlavní úkoly P#edsednictví $R v Rad% EU Projekt SupPolicy Dal&í evropské projekty Informace a publicita 32 P(ístup Nástroje $trnáctidenní Newsletter Webové stránky Zastoupení Dal&í nástroje publicity Záv'ry 35 Sou&asn) stav Pou&ení a získané poznatky Budoucí aktivity Institucionální reprezentace Podpora kraje v Evrop% Technická podpora Informace a komunikace Program p(í$tího období 3

4 1 Institucionální zastoupení P(ehled aktivit B"hem období od za'átku b$ezna roku 2008 do konce kv"tna 2008 byla práce Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu pod hlavi'kou Institucionálního zastoupení zam"$ena na spolupráci s 'esk(mi partnery v Bruselu ('esk(mi regiony a Stál(m zastoupením )R p$i EU) v rámci p$íprav 'eského p$edsednictví v Rad" EU a organizaci spole'n(ch propaga'ních akcí, na p$ípravu Open Days 2008, Evropského t(dne region% a m"st, v'etn" programu oficiálních seminá$%, doprovodn(ch událostí a Kavárny investor% a na podporu Zlínského kraje v Evrop" pomocí institucionálních událostí, jako nap$. Journée Portes Ouvertes Interinstitutionnelle 2008 (JPOI 2008) p$ipravované V(borem region% na m"síc 'erven Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu dále pokra'ovalo v networkingov(ch aktivitách s evropsk(mi partnery v'. institucí EU a evropsk(ch region%, a rovn"# monitorovalo p$íle#itosti nov(ch partnerství. V(!e uvedenou 'innost lze shrnout do následujících hlavních v(sledk%: 1. zapojení kraje do p$íprav 'eského p$edsednictví v Bruselu i v kraji, spolupráce s 'esk(mi kraji a Stál(m zastoupením )R p$i EU 2. ú'ast Zlínského kraje na Open Days 2008 v rámci konglomerátu BIRTH 3. vstup Zlínského kraje v Bruselu jako plnoprávného 'lena do sít" EUREGHA, sdru#ující evropské regiony a instituce EU v partnerství subjekt% zam"$en(ch na oblast zdravotní pé'e 4. podíl Zlínského kraje na p$íprav" prvního 'eského národního plesu v Bruselu ()esk( ples 2008) a partnerství v rámci dal!ího ro'níku )eské Street Party B"hem tohoto 'tvrtletí pokra'ovalo Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu ve vytvá$ení kontakt% s institucemi EU, ú'astnilo se zasedání V(boru region%, hlavních událostí EU a partnersk(ch akcí v Bruselu. Události EU Region% v Evrop" se t(kají dva typy událostí: institucionální události, které mají p$ímé spojení s evropskou regionální politikou a t(den Open Days, hlavní událost EU s regionální dimenzí. Zlínsk( kraj v Bruselu monitoroval aktivity evropsk(ch institucí a ú'astnil se hlavních událostí mající regionální dosah. Informace uvedené ní#e poskytují detaily o následujících aktivitách: 1. ú'ast na hlavních akcích EU, se zvlá!tní 'ástí zam"$ující se na Open Days 2008 a JPOI networking s partnery EU ('esk(mi i evropsk(mi) 3. propagace kraje v Evrop" pomocí mezinárodních událostí, v'etn" 'esk(ch propaga'ních akcí v Bruselu V!echny tyto aktivity z%stávají rovn"# prioritami pro nadcházející 'tvrtletí. 4

5 11. b(ezen 2008 Oslavy devadesáti let Estonska V(bor region% 11. b$ezna 2008 hostil inauguraci v(stavy fotografií oslavujících 90 let estonské státnosti. Vybrané fotografie prezentovaly p$íb"h zrození, hájení a obnovy Estonské republiky. Ka#dá z 90 vystaven(ch fotografií zachycovala jeden rok Estonské republiky ( ). V(stava byla dopln"na bookletem, jen# p$ibli#uje historii Estonské republiky. Cílem projektu bylo zmapovat historii zalo#ení Estonska b"hem období nezávislosti a rovn"# v období komunistické a nacistické okupace. Vybrané fotografie pocházejí ze sbírek estonsk(ch filmov(ch archiv%, Estonského národního muzea, Akademické knihovny Univerzity v Talinu, Univerzitní knihovny v Tartu, Estonského ve$ejného rozhlasu, Estonského historického muzea, M"stského muzea Talin, Muzea Viljandi a ze soukrom(ch sbírek. Fotografie vyzdvihovaly události a klí'ové osobnosti, které byly p$ímo spjaty se zalo#ením, udr#ením nebo obnovou Estonské republiky. Prohlá!ení estonského ministra zahrani'ních v"cí, Urmase Paeta, bylo p$e'teno devítiletou estonskou dívkou, p$i neú'asti jak(chkoli politik% b(ezen EU-Brusel den otev(en)ch dve(í Evropské hnutí v Belgii, ve spolupráci se zastoupením Evropské komise v Bruselu, p$ipravilo na b$ezna 2008 dvoudenní cestu za objevením souvislostí mezi Bruselem a Evropskou unií. Na 150 prostor v!ech 'lensk(ch stát% EU bylo b"hem víkendu voln" p$ístupno ve$ejnosti k náv!t"v" a!iroké propagaci. Seznam otev$en(ch kancelá$í zahrnoval ambasády a knihovny, instituce EU a restaurace, ochody regionálních produkt% a gastronomick(ch specialit, um"lecké galerie a historické památky. Zlínsk( kraj v Bruselu se na akci podílel spoluprací s agenturou Czech Tourism, jen# p$ipravovala prezentaci )eské republiky a jejich kraj% ve sv(ch prostorách na Trone 60. Zlínsk( kraj v Bruselu poskytl propaga'ní materiály a dokumenty o kraji, jeho turistick(ch zajímavostech a historickém d"dictví. 04. duben 2008 Informa&ní den Concerto Informa'ní den CONCERTO se uskute'nil 4. dubna 2008 v budov" Charlemagne. Byl zam"$en na poskytnutí informací o této iniciativ" a plánovan(ch v(zvách k p$edkládání návrh% pro rok Cílem iniciativy je zv(!it podíl zelené energie (z obnoviteln(ch zdroj% energie) p$i sou'asném sní#ení poptávky a efektivn"j!ím $ízení energetiky. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu monitorovalo tuto událost a informovalo kraj prost$ednictvím pravidelné komunikace. 09. duben plenární zasedání V)boru region* Zástupci Zlínského kraje: Jano$ková Kancelá$ monitorovala práci V(boru region% p$i 74. plenárním zasedání. P$i této p$íle#itosti se uskute'nilo neformální setkání s zastupitelem Zlínského kraje, Bc. Ond$ejem Bene!íkem, které se zam"$ilo na 'eské p$edsednictví v Rad" EU a aktivní ú'ast Zlínského kraje na této jedine'né události. 10. duben 2008 Fórum Eurocities 2008 Zástupci Zlínského kraje: Crosetto V(bor region%, $editelství Evropské komise pro energetiku a dopravu (TREN), pro podnikání a pr%mysl (ENTR) a EUROCITIES spole'n" zorganizovali první evropské fórum na téma M"sta v budoucnosti. Udr#iteln( rozvoj, energetická efektivnost, respekt k #ivotnímu prost$edí a podpora ekonomického r%stu v m"stsk(ch oblastech byly hlavními tématy programu. Fórum se pokusilo vyzdvihnout, jak je pro m"sta budoucnosti nezbytné b(t udr#iteln(mi m"sty. Proto bylo zam"$eno na v(zvy, kter(m místní ú$ady 'elí v oblastech udr#itelného m"stského rozvoje, t(kajících se nap$íklad energetiky, mobility, dopravy a bydlení. Fórum rovn"# hostilo v(stavu na téma nejlep!í praxe evropsk(ch m"st a um"leckou a kulturní v(stavu na téma vody Aqua o'ima Chimo Serrano (region Valencia). 5

6 21. duben 2008 Oficiální vyhlá$ení v)zvy Eko-inovace Zástupci Zlínského kraje: Crosetto 21. dubna 2008 Evropská komise vyhlásila v(zvu k iniciativ" Eko-inovace pro rok 2008 v rámci programu konkurenceschopnost a inovace (CIP). Hlavní cíle, v(b"rové $ízení a základní administrativní nále#itosti byly vyjasn"ny kompetentním odborem Evropské komise. 24. duben 2008 Oficiální zahájení Open Days 2008 Eurokomisa$ka pro regionální politiku Danuta Hübner a p$edseda V(boru region% Luc Van den Brande p$edstavili 24. dubna 2008!est( ro'ník Evropského t(dne region% a m"st, Open Days, jen# se uskute'ní od 6. do 9. $íjna 2008 v Bruselu. Ve sv(ch oficiálních projevech p$edstavili své vize následujících Open Days a zd%raznili v(znam, kter( si tato událost vydobyla v evropském programu v Bruselu. Prezentace byla sledována evropsk(m tiskem. 08. kv'ten 2008 Cena EU za kulturní d'dictví 8. kv"tna 2008 oznámila Europa Nostra, ve spolupráci s Evropskou komisí, identitu!esti vít"z% pro rok 2008 Ceny Evropské unie pro kulturní d"dictví / Ocen"ní Europa Nostra.Ceny slou#í jako uznání za v(jime'né úsilí v oblasti památkové pé'e, v(zkumu a vzd"lávání a ka#dá z nich má hodnotu *. Vybrané vynikající projekty pocházejí z )eské republiky, +ecka, Nizozemí,,pan"lska a Rumunska. Tato ocen"ní budou oficiáln" p$edána 12. 'ervna 2008 v katedrále britského m"sta Durham b"hem slavnostního vyhlá!ení cen za evropské kulturní d"dictví European Heritage Awards. 08. kv'ten 2008 Vyhlá$ení sout'+e Juvenes Translatores 8. kv"tna 2008 Evropská komise vyhlásila druh( ro'ník sout"#e Juvenes Translatores (mladí p$ekladatelé). Sout"# je v"nována student%m!kol v!ech 'lensk(ch stát% EU a #áci si zde mohou ov"$it své znalosti cizích jazyk% a své p$ekladatelské schopnosti. U této p$íle#itosti EK p$edstavila své cíle, nápl& a podmínky ú'asti v sout"#i. 22. kv'ten 2008 Evropská cena M'sto zelen' Dne 22. kv"tna 2008 zahájila Evropská komise oficiáln" první ro'ník evropské ceny "Green Capital Award" ("M"sto zelen""), iniciativu, je# oslaví evropské m"sto, které je p$íkladem pro ostatní m"sta v p$ístupu k #ivotnímu prost$edí. Ceremonii byli p$ítomni Evropsk( komisa$ pro #ivotní prost$edí Stavros Dimas, Paddy Burke, primátor m"sta Dublinu a p$edseda Unie hlavních m"st EU a Juri Ratas, b(val( primátor m"sta Tallin a nyn"j!í místop$edseda estonského parlamentu, kter( je p%vodcem my!lenky tohoto ocen"ní, spolu s primátory a starosty dal!ích m"st, kte$í tuto iniciativu podporují. 22. kv'ten 2008 Konference p(ím'stsk)ch region* o CAP Sí- PURPLE zahrnující 13 p$ím"stsk(ch region% v Evrop" - Katalánii, Dublin, Flandry, Frankfurt n. Mohanem, Ile-de-France, Mazovia, MHAL (Maastricht, Hasselt, Aachen, a Liège), Nord-Pas de 6

7 Calais, Randstad, Rhône-Alpes, Jihov(chodní Anglii, Stockholm a West Midlands se zam"$ují na poskytování platformy k diskuzi o p$ím"stsk(ch dimenzích CAP v kontextu s kontrolou zdraví. Událost byla p$íle#itostí k prezentaci stanoviska PURPLE k budoucnosti zem"d"lství v EU. Prost$ednictvím této události ve V(boru region% cht"ly regiony PURPLE p$isp"t k diskuzi o evropské zem"d"lské politice. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu monitorovalo tuto událost. 26. kv'ten 2008 Cena European Global Energy Slavnostní gala ve'er pro vyhlá!ení vít"ze roku 2008 pro "Energy Globe Award", mezinárodní sout"#e, která se zam"$uje na ocen"ní nejinovativn"j!ích projekt% v oblasti obnovitelné energie a udr#itelného rozvoje, se uskute'nil v Evropském parlamentu za p$ítomnosti Hans-Gerta Poteringa, p$edsedy Evropského parlamentu, Kofi Anana, b(valého tajemníka Spole'nosti národ% a Michaela Gorba'ova, b(valého prezidenta Sov"tské svazu. Ceny v kategoriích vzduch, voda, ohe&, zem" a mláde# putovaly do zemí Rakousko, Mozambik,,pan"lsko, Peru a Ji#ní Afrika. Celkov(m vít"zem ceny «European Global Energy» se stal rakousk( projekt zam"$en( na produkci hydrogenu prost$ednictvím inovativních solárních bun"k. 7

8 Spolupráce na úrovni EU B"hem tohoto období pracoval Zlínsk( kraj v Bruselu ve t$ech hlavních sm"rech: 1. s 'esk(mi partnery, zejména v perspektiv" p$íprav 'eského p$edsednictví v Rad" EU (leden-'erven 2009); 2. s dal!ími regiony EU za specifick(m ú'elem, jako nap$. kulturní spolupráce nebo projektové iniciativy; 3. s národními a mezinárodními partnersk(mi institucemi v rámci propaga'ních akcí, jen# mohou zv(!it pov"domí!iroké ve$ejnosti o Zlínském kraji. Hmatatelné v(sledky byly získány i v tomto období. Zlínsk( kraj v Bruselu je pln" zapojen do p$íprav )eského p$edsednictví v Rad" EU. N"kolik z jeho návrh% bylo za'len"no do oficiálního programu aktivit na propagaci 'esk(ch kraj% v Bruselu. Kancelá$ je rovn"# koordinátorem 'esk(ch kraj% pro spole'nou kulturní akci, do ní# bude zapojena i Evropská komise a V(bor region%. Zlínsk( kraj byl je op"t pln" zapojen do organizace Open Days 2008 v konglomerátu BIRTH (Inova'ní regiony spole'n" pro zdraví). Díky kancelá$i Zastoupení je Zlínsk( kraj nyní 'lenem sít" EUREGHA, sdru#ující evropské regiony zam"$ené na v(m"nu informací a dobré praxe v oblasti zdravotní pé'e. Nejd%le#it"j!í události a akce, jich# se Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu ú'astnilo, jsou popsány na následujících stranách. Networking s &esk)mi partnery 10. b(ezen 2008 Setkání na Stálém zastoupení #R p(i EU Za ú'elem informování regionálních zastupujících kancelá$í o programu aktivit naplánovan(ch na období P$edsednictví )R v Rad" EU p$ipravilo Stálé zastoupení )R p$i EU briefing za p$ítomnosti zástupc% vlády zapojen(ch do realizace programu. B"hem jednání zástupci vlády p$edstavili hlavní body oficiálního programu, a rovn"# doprovodn(ch kulturních a propaga'ních událostí naplánovan(ch na leden a# 'erven P$edsednictví za'ne v Bruselu 1. ledna 2009 a v Praze 7. ledna 2009 koncertem a recepcí pro národní i evropské hosty. Hlavní program pak bude zahrnovat více ne# 200 setkání a konferencí. Program je inspirován dv"ma hlavními tématy: pádem #elezné opony v roce 1989 a Evropsk(m rokem kreativity a inovací. O záv"rech jednání informovalo Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu zasláním zápisu ze setkání. 12. b(ezen 2008 Setkání se zástupci EESC Zástupci Zlínského kraje v Bruselu se zú'astnili neformálního setkání s 'eskou delegací v Evropském hospodá$ském a sociálním v(boru, po$ádanou CEBRE, 'eskou podnikatelskou reprezentací v Bruselu. Setkání byla p$íle#itostí k networkingu a v(m"n" my!lenek pro budoucí spolupráci. 14. b(ezen 2008 Setkání se zástupcem Ústeckého kraje v Bruselu Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu p$ivítalo ve sv(ch prostorách dne 14. b$ezna 2008 pana Josefa Mudru, nového stálého zástupce Ústeckého kraje p$i Evropské unii. Hlavním cílem náv!t"vy bylo získání informací o organizacích a iniciativách regionálních zastupujících kancelá$í p$i EU. Pan Mudra proto nav!tívil n"které 'eské regiony na Trone 60 a v Rose House. Zástupci Zlínského kraje v Bruselu poskytli p$i této p$íle#itosti náhled do fungování Zastoupení v Bruselu, jeho priorit a b"#ících projekt%. Zvlá!tní pozornost byla v"nována specifick(m iniciativám, jako nap$. podpo$e p$i schvalování strukturálních fond%, asistence p$i projektov(ch návrzích 'i propagace kraje v Evrop". Setkání bylo ukon'eno v(m"nou návrh% a my!lenek ke spolupráci v budoucích spole'n(ch iniciativách Zlínského a Ústeckého kraje p$i EU. 8

9 18. b(ezna náv$t'va z MMR v Rose House Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR), Marie Barví$ová, která byla v té dob" na!kolení v rámci Stálého zastoupení )R p$i EU, projevila zájem setkat se také v rámci programu se zástupci Zlínského kraje v Bruselu k prozkoumání mo#n(ch iniciativ do budoucna. +editel kancelá$e Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Mattia Crosetto a Petra Jano!ková p$edstavili základní balí'ky 'inností Zastoupení v Bruselu a vy'lenili mo#né oblasti bli#!í spolupráce. Paní Barví$ová projevila velk( zájem zejména o informace v oblasti financování místních projekt% z Norského finan'ního mechanismu. Zástupci si vzájemn" vym"nili kontakty a Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu nabídlo pr%b"#né informování MMR v oblastech spole'ného zájmu. 28. b(ezen 2008 Setkání se Stál)m zastoupení #R p(i EU Zástupci Zlínského kraje: Jano$ková K hladkému pr%b"hu spole'né akce 'esk(ch subjekt% v Bruselu plánované na 4. dubna 2008 se zástupce Zlínského kraje v Bruselu se!el se zástupcem Tiskového odd"lení Stálého zastoupení )R p$i EU. Na setkání byly p$edány ve!keré organiza'ní detaily a dohodnuta spolusou'innost p$i organizaci akce v den jejího konání. 04. duben 2008 #esk) ples 2008 Dne 4. dubna 2008 se 'eské kraje v Bruselu zú'astnili prvního ro'níku )eského národního plesu v Bruselu. P$ítomnost kraj% byla obhajovaná jako p$íle#itost ke zviditeln"ní místních produkt% a turistick(ch zajímavostí. Rovn"# byla p$ipravena tombola s dárky kraj%, jen# slou#ila k dal!ímu zviditeln"ní 'esk(ch kraj% mezi ú'astníky. Zástupci Zlínského kraje v Bruselu se podíleli na organizaci této akce ve spolupráci se Stál(m zastoupením )R p$i EU a ostatními 'esk(mi regiony. P$ipravili za Zlínsk( kraj dar do tomboly v podob" me!ního vína z Krom"$í#sk(ch zámeck(ch sklep% s kv"tinovou dekorací, kter( byl na míst" p$edán v(herci $editelem Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, Mattiem Crosettem. 07. duben 2008 setkání Czech Reg )eské kraje v Bruselu se 6. dubna 2008 se!ly k prodiskutování t$í témat: 1. procesu otevírání a akreditace regionálních zastoupení v Bruselu; 2. období 'eského p$edsednictví v Rad" EU a 3. dal!ích propaga'ních akcí. Otázky vztahující se k registraci a akreditaci regionálních kancelá$í v Bruselu, v'etn" procesu získání pracovních povolení pro 'eské zam"stnance, nejsou snadno $e!itelné. Regiony musí jednat s místními ú$ady, belgickou policií a finan'ními ú$ady. Zástupkyn" Konzulátu )R v Belgii proto p$i!la s detailním vysv"tlením ur'en(m 'esk(m kraj%m t(kajícím se registra'ního procesu, jen# musí b(t dodr#en. Ú'astníci jednání zam"$ili svou pozornost i na koordinaci sv(ch aktivit pro )eské p$edsednictví v Rad" EU (spole'n(ch a individuálních akcí). Na záv"r si zú'astn"ní vym"nili informace o své ú'asti na Open Days duben 2008 V)stava Visegrádsk)ch region* ve V)boru region* Zlínsk( kraj v Bruselu spolupracuje s dal!ími 'esk(mi a slovensk(mi regiony na p$íprav" v(stavy V4 ve V(boru region%. V(stava, zapo'atá 17. dubna 2008, obsahuje obrazovou prezentaci v!ech region% zemí Visegrádské skupiny (V4), v'etn" turistick(ch a socio-ekonomick(ch informací o hlavních regionálních m"stech a kulturních zajímavostech. Pod vedením hlavního m"sta Bratislavy byla p$ipravena publikace ve form" katalogu z v(stavy, jen# byla b"hem inaugurace distribuována mezi v!echny ú'astníky. Byla zde po'etn" zastoupena i ve$ejnost, co# sv"d'í o vzr%stajícím zájmu mezinárodní komunity o kulturní d"dictví a ekonomickou dynamiku region% st$ední Evropy. 5. kv'ten 2008 Networking s partnery z &esk)ch kraj* Z iniciativy Jiho'eského kraje zorganizovaly 'eské kraje v Bruselu p$átelské setkání partnersk(ch region% v Bruselu. Setkání se konalo dne 5. kv"tna 2008 v Pra#ském dom" a bylo doprovázeno v(stavou grafik evropsk(ch m"st. Cílem akce bylo vzájemné p$edstavení partner% pro budoucí spole'né iniciativy. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu p$ipravilo prezentaci regionu, která byla 9

10 b"hem setkání promítána ú'astník%m. Setkání bylo ukon'eno v(m"nou kontakt% a potvrzením zájmu spolupracovat na mo#n(ch spole'n(ch iniciativách. 30. kv'ten 2008 Jednání s &esk)mi kraji )eské kraje v Bruselu se zú'astnily dne 30. kv"tna 2008 ve V(boru region% neformálního setkání. Hlavním tématem programu byla p$íprava spole'ného kulturního programu pro období 'eského p$edsednictví v Rad" EU. Ú'astníci diskutovali o základních prvcích sout"#e: tématu, jejího názvu, v(b"ru um"lc%, podmínkách ú'asti a v(b"ru vít"zn(ch mistrovsk(ch d"l. Na základ" iniciativy Zlínského kraje v Bruselu byl navr#en název sout"#e Mysli 20: 20 let po a 20 let p$ed námi (angl. Think 20 : 20 years after 20 years ahead), kter( se vztahuje k 20 let%m uplynul(ch od pádu #elezné opony a podn"cuje p$edstavy o budoucí Evrop". )eské kraje se shodly na my!lence p$ípravy spole'ného dopisu ke vzbuzení zájmu mezi mlad(mi um"lci. Zlínsk( kraj v Bruselu p$ipraví návrh dopisu a p$edlo#í jej partner%m ke schválení. Dal!í setkání bylo naplánováno na pátek Networking s evropsk)mi partnery B"hem daného období zástupci Zlínského kraje v Bruselu navázali úzké kontakty s dal!ími regionálními zastoupeními v Bruselu. Zvlá!tní pozornost byla v"nována kandidatu$e na 'lenství v síti EUREGHA (Evropské regionální a místní zdravotní ú$ady). 6. b(ezen 2008 Kulturní událost propagovaná vládou Walesu Vláda Walesu, ve spolupráci s Mezinárodním domem literatury v Bruselu, p$ipravila originální p$edstavení herce Adriana Mecalfa, známého sv(mi interpretacemi po boku Catheriny Zeta-Jones a Jonathana Price. V Bruselu Adrian Mecalfe p$ednesl monolog prózy a poezie Thomase Dylana, slavného vel!ského autora. Iniciativa, které se zú'astnilo na 50 zástupc% z mnoh(ch region% EU, byla zam"$ena na podporu originální poezie v Evrop", a to práv" v roce 2008, jen# je Evropsk(m rokem mezikulturního dialogu. 17. b(ezen 2008 Kulturní akce regionu Valencia Kancelá$ regionu Valencia p$i EU zorganizovala dne 17. b$ezna 2008 v bruselské Královské konzervato$i, spolu se Charlemagne Orchestra, "Water Concert" /Vodní koncert/. Koncert byl $ízen znám(m dirigentem a zakladatelem Charlemagne orchestra Bartholomeus-Henrim Van de Veldem a byl rovn"# obohacen v(stupem tria Carlo Van Neste, které se skládá ze t$í mezinárodn" vyhlá!en(ch belgick(ch muzikant%: Sébastiena Lienarta (piáno), Noé Inuia (housle) a Alexandra Debruse (cello). P$i této p$íle#itosti prohlásil zakladatel Charlemagne orchestra, #e pro mezinárodního a evropského ducha zm"ní do budoucna název hudebního t"lesa na Charlemagne Orchestra for Europe. 10

11 Charlemagne Orchestra byl zalo#en v roce 1996 a nyní ho tvo$í sbor hudebník% z více ne# 20 zemí celého sv"ta. Orchestr ka#dou sezónu odehraje 6 koncert% v Královské konzervato$i v Bruselu pod vedením svého zakladatele a um"leckého $editele Bartholomeus-Henri Van de Veldeho. 15. duben 2008 Slovenská delegace v Rose House Dne 15. dubna 2008 Zlínsk( kraj v Bruselu p$ivítal náv!t"vu regionální delegace p$icházející z Tren'ianského kraje. Delegace, vedená $editelkou Tren'ianskeho kraje v Bruselu, Beatou Bálkovou, byla slo#ena z 'len% regionální rady a starost% v(znamn(ch m"st kraje. Po náv!t"v" V(boru region% byla tedy delegace uvítána v Rose House, vedlo se jednání zam"$ené na aktivity Zlínského kraje v Bruselu a p$íle#itosti k posílení spolupráce na EU úrovni. +editel Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Mattia Crosetto a Petra Jano!ková p$edstavili model Zastoupení, jeho misi a hlavní aktivity. Prezentace zahrnovala rovn"# shrnutí sou'asn(ch iniciativ v perspektiv" 'eského p$edsednictví v Rad" EU. Mo#ná spolupráce by se mohla t(kat oblasti civilní ochrany, cestovního ruchu, ochrany #ivotního prost$edí a podpory inovací na místní úrovni. Jednalo se rovn"# o aktivitách v oblasti zdravotní pé'e (konglomerát BIRTH, kontakty s EUREGHA, projekty). Náv!t"va byla zakon'ena vyjád$ením zájmu v!ech stran o udr#ení kontaktu pro potenciální budoucí iniciativy. 14. kv'ten 2008 AER seminá( spolupráce s kandidátsk)mi zem'mi Dne 14. kv"tna 2008 se Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu zú'astnilo pracovní snídan" zorganizované Asociací evropsk(ch region% v prostorách kantonu Sarajevo (kancelá$ Friuli Venezia Giulia v Bruselu). Jednání bylo zam"$eno p$edev!ím na prezentaci p$íle#itostí poskytovan(ch programy EU pro spolupráci s kandidátsk(mi a p$istupujícími zem"mi. +e'níky hlavního bloku byli Bernd Wild z Generálního $editelství pro roz!í$ení, kter( má na starosti IPA (nástroj p$edvstupní pomoci), a Helen Lund, dánská politi'ka a 'lenka V(boru region% (RELEX), jen# se zam"$ili na fungování nástroj% p$edvstupní pomoci a jejich ú'innost spojenou s p$eshrani'ní spoluprací s regiony z 'lensk(ch stát% EU. Helen Lund dále zd%raznila p$idanou hodnotu zapojení místních a regionálních orgán% (MRO) do procesu roz!í$ení. Setkání bylo ukon'eno v(m"nou názor% mezi ú'astníky o perspektivách spolupráce mezi 'lensk(mi státy a jejich regiony s kandidátsk(mi a p$istupujícími zem"mi a regiony kv'ten 2008 AER konference Evropa blízko a p(esto tak daleko Zástupci Zlínského kraje: Jano$ková Dvoudenní konference Asociace evropsk(ch region% na téma komunikace Evropy od region% po ob'any byla uvedena $editelem Zastoupení Hessenu v Bruselu Friendrichem von Heusingerem, kde se konference dne 22. kv"tna 2008 uskute'nila. První 'ást konference p$edstavila úsp"!né p$íklady vít"z% 1. ro'níku ceny AER pro komunikaci o Evrop", region% Extramadura, Korintsko, Sisak-Moslavina. Po první 'ásti prezentací prob"hla p$ehlídka úsp"!n(ch projekt%, která zahrnovala regiony Extramadura (ES), Sisak-Moslavina (HR), Vara#din (HR). Druhá 'ást konference dne 22. kv"tna zahrnovala názory regionálních noviná$% na Evropu, s podtitulem Evropa v regionálním 11

12 tisku most nebo blokáda? Debata byla moderována Johannesem Röhrigem, EU korespondentem pro stern. Druh( den, 23. kv"tna 2008, byla konference zahájena klí'ovou $e'í komisa$ky Danuty Hübner k roli region% v Plánu D, v n"m# Evropská komise vyvinula n"kolik strategií ke zlep!ení komunikace mezi ob'any. Plán D je pokusem stimulovat debatu na evropská témata mezi ob'any, aby se také oni za'lenili více do evropského d"ní a získali tak zp"tnou vazbu na to, jak m%#e Evropská unie lépe reagovat ne jejich pot$eby. Po klí'ové $e'i následovala trojice paralelních workshop%. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu se zú'astnilo workshopu s názvem «Zapojení regionálních médií do evropsk(ch témat». Workshop byl moderován Richardem Medicem, vedoucím Tiskového a komunika'ního odd"lení AER, a zam"$il se p$evá#n" na co nejlep!í mo#né zp%soby komunikace evropsk(ch témat ob'an%m a podporu zpravodajství EU v regionálních médiích. Konference byla ukon'ena spole'nou dohodou ú'astník% na tom, #e Evropské instituce mohou úsp"!n" zapojit ob'any do komunikace evropsk(ch témat jen v p$ípad", #e se jich bezprost$edn" dot(ká. 12

13 #lenství v EUREGHA V celé Evrop" je jednou z nejd%le#it"j!ích strategick(ch priorit ve$ejné zdraví, proto#e je to jednak nezbytn( faktor pro kvalitu #ivota ob'an%, jednak d%le#it( prvek k trvale udr#itelnému socioekonomickému rozvoji. Zdravotní systémy a politiky se stávají více propojené, ne# tomu bylo v minulosti. Je to zp%sobeno mnoh(mi faktory, mj. pohybem pacient% a odborník%, o'ekáváním ve$ejnosti,!í$ením nov(ch léka$sk(ch postup% a metod díky informa'ním technologiím a roz!í$ením Unie. Toto roz!í$ené propojení podn"cuje mnoho politick(ch otázek, v'etn" kvality a p$ístupu k p$eshrani'ní zdravotní pé'i; informa'ních po#adavk% pacient%, zdravotník% a politik%;!kály spolupráce ve zdravotních slu#bách a otázky srovnání národních politik s obecn(mi evropsk(mi závazky. Zlínsk( kraj v Bruselu klade na tato témata stále v"t!í d%raz a d%kazem je nap$. vytvo$ené partnerství s tématem zdravotní pé'e pro nadcházející Open Days (BIRTH Inova'ní regiony spole'n" pro zdraví). V kv"tnu 2008 Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu rovn"# podpo$ilo kandidaturu Zlínského kraje na 'lena EUREGHA (Evropské regionální a místní zdravotní ú$ady). Zástupci EUREGHA se rovn"# rozhodli jmenovat Zlínsk( kraj v Bruselu kontaktním místem EUREGHA pro )eskou republiku ve v!ech aktivitách její pracovní skupiny. Tímto p$isp"lo Zastoupení v Bruselu v(znamn" ke zv(!ení presti#e Zlínského kraje na Evropské úrovni. Obecn' o síti Sí- EUREGA byla vytvo$ena 30. ledna 2006 za podpory Evropské komise a V(boru region% a poskytuje ur'itou platformu k v(m"n" informací, názor%, my!lenek a zku!eností v oblasti zdravotní pé'e mezi regionálními orgány a Evropskou komisí. Sí- EUREGHA ji# dosáhla jist(ch zajímav(ch v(sledk%. Spolupracuje nap$. s Evropskou komisí, Generálním $editelstvím pro zdraví a ochranu spot$ebitele, v oblasti konzultací zdravotní pé'e. EUREGHA rovn"# p$ipravila n"kolik vysoce profilovan(ch konferencí, b"hem kter(ch m"li 'lenové sít" mo#nost vysv"tlit zástupc%m institucí EU sv%j postoj k témat%m souvisejících se zdravotní pé'í. Nyní, jako partner této mezinárodní sít", m%#e Zlínsk( kraj profitovat z informací a zku!eností dal!ích region% EU, navrhovat iniciativy a zapojit se do nov(ch projekt% spolufinancovan(ch Evropskou unií. 13

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH#

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Projekt Enspire EU schválen STRANA 3 Klimatick% summit OSN v Kodani Vá!ení "tená#i, Diskuze o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie jsou

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje

Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH Píspvková organizace Pardubického kraje OBSAH ÚVOD 3 Tabulka základních ukazatel... 5 HODNOCENÍ HLAVNÍ INNOSTI Oddlení služeb... 6 Hlavní pjovna Oddlení

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ PEDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ SPECIÁLN% ZAM%"ENO NA ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ V RAD% EU ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU Dn 22. - 24. 1. 2009 s v Luha"ovicích sjdou minist#i prác a sociálních v%cí z clé Evropy, aby zd prodiskutovali

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více