18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2"

Transkript

1 18 zá$í Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita Palackého se p#ipojí k ERRIN 5 Organizace Open Days 2007 pokra$uje: p#e$t"te si zde o posledních novinkách 5 jako ka!d" rok i tento rok slaví Evropa 26. zá#í Evropsk" den jazyk$. Tento den je rovn%! p#íle!itostí p#ipomenout si nes&etné p#ínosy studia jazyk$, k nim! pat#í poznání nov"ch kultur, získání odli'ného pohledu na sv%t a lep'í vzájemné porozum%ní. Jazyky nejsou jen nástrojem sbli!ování národ$, n"br! umo!(ují té! jednotlivc$m pln% vyu!ívat v"hod jednotného trhu a cestovat &i pracovat v zahrani&í. V rámci leto'ního ro&níku evropského dne se v celé Evrop% uskute&ní mno!ství akcí, je! budou Evropany v'ech v%kov"ch skupin vyz"vat k poznávání nov"ch jazyk$. Programy EU v této oblasti se vskutku zam%#ují na v'echny v%kové skupiny: program Comenius je ur&en!ák$m základních a st#edních 'kol, Erasmus vysoko'kolsk"m student$m, Leonardo da Vinci student$m odborného vzd%lávání a pracujícím a Grundtvig v'em dosp%l"m. P#i rozhodování, kter" jazyk se u&it, je opravdu z &eho vybírat: jen EU má 23 ú#edních jazyk$ a dále &etné tzv. regionální &i men'inové jazyky. Bohatství jazyk$ umo!ní odhalit i akce Hledání jazykov"ch poklad$, v jejím! rámci milovníci jazyk$ z celé Evropy vybírají svá nejoblíben%j'í slova. Domnívám se,!e jazyky, krom% ohromného kulturní bohatství, mají rovn%! zásadní v"znam pro konkurenceschopnost podnik$. To m$!e b"t rovn%! poselství mlad"m generacím: v"znam jazyka jako základ pro nastartování úsp%'né profesní dráhy. Obsah: V!zvy k p#edkládání návrh% 6 Mattia Crosetto #editel Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Volná místa v Evrop" & kalendá# akcí 7 1

2 Z Univer zity Pal acké ho v Olomouci do kancelá"e Zastoupení Olomouckého kraje Barbora Szolonyová promovala na Univerzit! Palackého v Olomouci. Poté získala své první pracovní zku"enosti v kraji, jak v soukromém, tak neziskovém sektoru. Nyní se p#ipojila k t$mu Zastoupení Olomouckého kraje k posílení vazby koordinátora mezi krajem a kancelá#í v Bruselu. Ní%e se vám p#edstaví sv$m p#íb!hem. Mgr. Barbora Szolony ová: Evropská dimenze!ivota v Olomouci P"ed #esti lety jsem se dlouho rozm$#lela, kter$ univerzitní obor bude v budoucnu perspektivní, praktick$, zajímav$ a netradi%ní; aby mohl %lov&k d&lat n&co, co neupadne do stereotypu, poznávat p"i tom nové lidi, realizovat nové projekty a nejlépe na mezinárodní úrovni. Stará dobrá Evropa v!dy nabízela ú!asné mo!nosti a s jistotou nezadr!itelné evropské integrace se rozhodnutí pro studia na kated"e Politologie a evropsk$ch studií Univerzity Palackého v Olomouci jevilo jako správné. D'le!it$m motiva%ním faktorem pro mnohé studenty tehdy p"edstavovaly také obrovské mo!nosti studia v zahrani%í. Zahrani%ní stá!e a dal#í nejr'zn&j#ích projekty nebyly na kated"e Politologie pouze nabízeny, ale p"ímo doporu%ovány! Díky tomuto zázemí jsem tedy m&la p"íle!itost získat nepostradatelné zku#enosti v rámci studia mezinárodních vztah' v USA a Francii. B&hem t&chto zahrani%ních pobyt' mi za%ínalo b$t jasné,!e mezinárodní prost"edí je pro m& to pravé. V#echny univerzitní obory jsou ale spojeny také s velkou dávkou teoretick$ch pou%ek, metod, fakt' a dat, kter$mi se ka!d$ úsp&#n$ absolvent musel prokousat. A ani teoretické metody fungování evropsk$ch institucí, ani hrozby nekone%né byrokracie EU m& neodradily od pomalého pronikání do mezinárodního prost"edí. Má mezinárodní pracovní zku#enost za%ala u! na univerzit& díky vzd&lávacímu programu Olomoucká letní #kola. Tento program, ur%en st"edo#kolsk$m student'm z celého sv&ta, funguje díky zázemí zdej#í univerzity ji! 14 let. Po n&kolika letech práce studentské poradkyn& jsem se dostala a! k vedení projektu a v té dob& jsem si uv&domila, kolik mo!ností mi tato práce nabízí, kolik zajímav$ch projekt' se na univerzit& rodí a jak svou prací mohu napomáhat druh$m. Po skon%ení studia jsem se za%ala poohlí!et po práci, ve které bych mohla uplatnit své akademické znalosti v oblasti politologie a evropsk$ch zále!itostí a zárove( vyu!ít znalostí prost"edí Univerzity Palackého, m&sta Olomouce jako takového i institucí a organizací, které se zde nacházejí. Nestála jsem ji! o objevování nov$ch zemí a nov$ch kultur díky mezinárodním aktivitám Univerzity Palackého mi tento adrenalin nechybí. Navíc se na mnoha mezinárodních projektech stále podílím. Cht&la jsem z'stat tam, kde to mám ráda, kde jsem doma a kde bych mohla sv$mi zku#enostmi pomoci nov$m v&cem. Po roce hledání a zkou#ení r'zn$ch projekt' jsem se dostala k práci pro Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu a myslím,!e je to nejlep#í práce, jaká m& zde mohla v mém oboru potkat. Pracuji v mezinárodním prost"edí, "e#ím projekty v evropském kontextu a zárove( touto prací mohu pomoci rozvoji Olomouckému regionu. Napomáháme vzniku nov$ch plán' a program', realizaci mnoha my#lenek lidí, kte"í mají chu) pracovat a kte"í v&dí,!e jim Evropská unie m'!e pomoci. Skepticismem toti! nov$m v&cem nepom'!eme, jen úsilí, práce, nápady a nad#ení jsou tím, co v mezinárodním prost"edí usp&je. Po krátké m&sí%ní zku#enosti musím "íci,!e práce pro Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu vy!aduje mnohem více ne! akademické znalosti a jazykovou vybavenost. Stejn& nezbytná je rovn&! schopnost net-workingu, cíleného sb&ru informací a jeho následné zpracovávání. I p"es komplexnost systému reprezentace jednotliv$ch kraj' p"i EU jsem p"íjemn& p"ekvapena zp'sobem, jak$m olomoucká reprezentace pracuje a zásadami, kter$mi se cel$ t$m "ídí: p"evládá v&cnost, vst"ícnost, ucelenost, analyti%nost, v#e zcela transparentn& a bez byrokratick$ch nezbytností! 2

3 Bruselská kancelá" podporuje akademickou p'du: Univerzita U a Palackého v Olomouci se p"ipojila k iniciativ& ERRIN na podporu zam&stnanosti V$sledkem iniciativy Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu je vstup Univerzity Palackého v Olomouci do Sít! evropsk$ch region& pro v$zkum a inovace. Spolupráce s ERRIN m&%e poskytnout univerzit! nové p#íle%itosti pro mezinárodní projekty spolufinancované z fond& Evropské unie. Olomoucká univerzita se spojila s jednou z nejv&znamn'j!ích sítí EU v oblasti v&zkumu a inovací B&hem jara kancelá" Olomouckého kraje v Bruselu poskytla kraji p"íle!itost p"ipojit se k Síti evropsk$ch region' pro v$zkum a inovace (ERRIN). Partnerství by mohlo b$t u!ite%né pro rozvoj projekt' a iniciativ p"i spolupráci s dal#ími evropsk$mi regiony k podpo"e inovací na místní úrovni. Po pe%livém zkoumání aktivit v rámci ERRIN se Olomouck$ kraj rozhodl informovat Univerzitu Palackého v Olomouci o mo!nosti zapojení se do této iniciativy. Univerzita okam!it& vyu!ila této #ance a rozhodla se p"ipojit k síti ERRIN a získat tak obrovské mno!ství p"íle!itostí, jak najít nové partnery, sbírat informace %i nápady na nové projekty z celé Evropy. Vstup Univerzity Palackého v Olomouci do sít& bude oficiáln& oznámen Valné hromad& ERRIN b&hem t$dne Open Days 2007 v Bruselu. Krátké p$edstavení cíl% a aktivit ERRIN Sí) ERRIN vznikla v roce 2001 s podporou Evropské komise jako bruselská základna nabízející jedine%né p"íle!itosti pro zastupitelské kancelá"e v Bruselu, jejich! jednou z priorit je v$zkum a inovace s cílem zapojit tyto subjekty do oblasti evropského v$zkumu (ERA European Research Area). Za ú%elem zlep#ení koordinace a komunikace mezi zastupitelsk$mi kancelá"emi v Bruselu, ERRIN posilnila spolupráci a sou%innost mezi regiony v Evrop& a program v$zkumu a inovací v souladu s cíli lisabonské strategie. ERRIN seskupuje regionální tv'rce politik, odborníky a instituce EU. V roce 2006 partnerství ERRIN dovr#ilo sv'j proces v rámci pilotního projektu Generálního "editelství Evropské komise pro v$zkum s názvem Regions of knowledge a stalo se neziskovou organizací, je! nyní %ítá na 50 %len'. ERRIN podává ve#keré informace, které kraj pot"ebuje k navigování komplexního sv&ta v$zkumu a inovací EU a zlep#uje porozum&ní v "ad& otázek. Upozor(uje nap"íklad na v$zvy a p"eká!ky, kter$m se musí %elit na regionální úrovni, poskytuje p"íklady dobré praxe, zkoumá, jak pracují jednotlivé evropské regiony, jaké mezi nimi existují rozdíly a co lze u%init, aby se vytvo"ila pevn&j#í partnerství v rámci v$zkumu a inovací. ERRIN napomáhá obohacovat na#e znalosti o dopadu evropské politiky a finan%ních mechanismech regionálních subjekt', podporuje v&t#í pov&domí v evropsk$ch institucích o regionální dimenzi ve vytvá"ení evropské v$zkumné oblasti, p"iná#í pro kraj a jeho subjekty #ir#í mo!nosti k rozvoji a %erpání zku#eností stávájících %len' a realizaci projekt' na evropské úrovni. Dodnes se k ERRIN p"idalo 47 regionálních zastoupení, mezi n&! pat"í: Brusel (Belgie), Flandry (Belgie), Ji!ní Dánsko, Helsinky (Finsko), Aliance západního Finska, St"ední Pyreneje (Francie), Rhone Alps (Francie), Basse Normandie (Francie), Ile de France (Francie), Brémy (N&m.), Stuttgart (N&m.), region Eidhoven (Nizozemí), Univerzita aplikovan$ch v&d Fontys (Niz.), Abruzzo (It.), Fruili-Venezia Giulia (It.), Asociace hospodá"sk$ch komor Lombardia (It.), region Piemonte (It.), Asociace hospodá"sk$ch komor Piemonte (It.), Veneto (It.), Puglia (It.), Italské provincie, Liguria (It.), Toskánsko (It.), St"ední Norsko, Oslo (Norsko), Stavanger (Norsko), Severní Norsko, Lodz (Pol.), Baskicko (*p.), Cantabria (*p.). Navarra (*p.), Katalánsko (*p.), Andalusie (*p.), Fundacion Comundad Valencie (*p.), St"ední *védsko, Severní *védsko, Ji!ní *védsko, Západní *védsko, V$chodní *védsko, Mid Sweden (*v.), East Midlands (VB), North West (VB), Yorkshire (VB), South East (VB), South West (VB), West Midlands (VB) 3

4 P"íle!itosti pro m&stské oblasti Pr'vodce evropsk$mi finan%ními nástroji M!sta, vesnice a metropolitní oblasti jsou motory ekonomického rozvoje. Na druhé stran! v"ak mají mnoho problém& se zaji"'ováním zdravého %ivotního prost#edí a vysoce kvalitních slu%eb pro své ob(any. To bylo také d&vodem, pro( se m!stská dimenze stala sou(ástí evropské politiky pro sociální soudr%nost a hospodá#sk$ r&st. Krom! strukturálních fond& se také #ada dal"ích program& zab$vá m!stsk$mi oblastmi. P#edstavujeme je v této sekci Va"eho Newsletteru. Po(ínaje (íslem 11 z (ervna 2007 se zam!#íme na nejvhodn!j"í p#íle%itosti, které EU nabízí na"emu kraji. Kapitola 8 M'sta a politika podpory podnikání v EU M&stské oblasti jsou místy intenzivní podnikatelské %innosti, mix lidí pracující v tisíci podnicích v nejr'zn&j#ích sektorech. Jejich aktivity se p"irozen& vzájemn& dopl(ují a vytvá"ejí ekonomick$ potenciál místních municipalit. K jeho plnému vyu!ití je velmi d'le!ité vytvá"et p"átelské prost"edí pro obchod, za%lenit specifické skupiny, jako nap". mladé podnikatele,!eny nebo %leny znev$hodn&n$ch skupin, v%etn& etnick$ch minorit. Obzvlá#t&!ivnostníci, malé a st"ední podniky a kulturní podniky jsou klí%ov$m zdrojem práce a!ivnou p'dou pro podnikatelské nápady. Podpora mal$ch a st"edních podnik' je poskytována komunitním programem pro podnikatele, tj. v sou%asnosti Rámcov$m programem pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). CIP Nov$ evropsk$ Program pro podnikání a inovace je financován z Programu pro konkurenceschopnost a inovace, podobn& jako Inteligentní energie pro Evropu a Program na podporu politiky ICT. CIP poskytuje dotace pro aktivity na zv$#ení konkurenceschopnosti a inovací, dokon%ení v$zkumn& orientovan$ch aktivit podporovan$ch 7. rámcov$m programem. Co se t$%e mal$ch a st"edních podnik', CIP spojuje aktivity, které byly d"íve zast"e#eny pod vícelet$m programem pro podniky a podnikání (MAP), programem LIFE- Environment (%ást environmentální technologie) a inova%ní aktivity, které byly d"íve implementovány v rámci Programu pro v$zkum a technologick$ rozvoj, stejn& jako pod programem Inteligentní energie pro Evropu. )ízení programu CIP je veden G+ pro podnikání a pr'mysl a rovn&! G+ pro ekonomické a finan%ní zále!itosti a G+ pro!ivotní prost"edí Evropské komise. Spole%n$ ka!doro%ní program je p"ijat a v$zvy k p"edkládání návrh' jsou spu#t&ny. Finan%ní nástroje, jen! jsou "ízeny Evropsk$m investi%ním fondem (EIF) v Lucemburku jsou dostupné prost"ednictvím finan%ních zprost"edkovatel', jako jsou banky a venture kapitálové fondy v r'zn$ch %lensk$ch státech a p"idru!en$ch zemích. Vhodné projekty Cílem CIP je pomoci mal$m a st"edním podnik'm se inovovat díky: p"ístupu k financím prost"ednictvím podílu soukrom$ch p"ím$ch investor' na riziku a odm&n& a poskytováním protiváhy %i spoluzáruky národním garan%ním rámc'm; posílení slu!eb na podporu podnikání a inovací; podpo"e pilotních projekt' zam&"en$ch na inovace, v%etn& eko-inovací; podpo"e politick$ch anal$z, rozvoje, koordinace a twinningu. Vhodní!adatelé V pr'b&hu let poskytne CIP podporu p"ibli!n& mal$ch a st"edních podnik' (SMEs) na investice do v#ech forem inovací a r'stu. Rozpo&et Na období bylo vy%len&no 3,6 miliard,. Pro venkovské projekty není vy%len&na!ádná specifická %ástka. Více relevantních dokument' a dal#í aktuální informace o programu naleznete na: y/cip/index_en.htm 4

5 EU spustila debatu o m&stské mobilit& a ve"ejné doprav& s cílem zlep#it!ivotní prost"edí Doprava ve m&stech v Evrop& se stále pot$ká s mnoha problémy, pokud jde o plynulost provozu, zne%i#t&ní a bezpe%nost. V návaznosti na t$den mobility 2007 dnes Komise zahajuje debatu o m&stské mobilit&. Nová zelená kniha nazvaná Na cest& k nové kultu"e v m&stské mobilit& by m&la vést k zamy#lení nad zásadními otázkami, které si kladou v#echna evropská m&sta: - Jak odleh%it hlavním dopravním tepnám, ani! by tím utrp&li jejich ka!dodenní u!ivatelé? - jak sladit zv$#ení mobility s #etrn$m p"ístupem k!ivotnímu prost"edí a s nezávislostí na energii? - Jak p"esv&d%it ob%any,!e ch'ze a jízda na kole mohou b$t plnohodnotn$mi zp'soby dopravy? Prost"ednictvím této debaty by Komise ráda poskytla v#em zainteresovan$m stranám p"íle!itost, aby se pod&lily o své názory a nápady a ur%ily oblasti, v nich! by mohla b$t p"ínosem opat"ení EU. Období konzultací kon%í 15. b"ezna p"í#tího roku a bude následováno podzimním ak%ním plánem. Pokud si p"ejete získat více informací, m'!ete nav#tívit: Evropské dny pracovních p"íle!itostí Zam&stnavatelé a uchaze%i o práci z celé EU se setkají v Bruselu Belgická tenisová hv&zda a sv&tová jedni%ka Justine Henin byla 29. zá"í 2007 %estn$m hostem Evropského dne práce, hlavní události Evropsk$ch dn' pracovních p"íle!itostí. Cílem této události je poskytnout dal#í p"íle!itost Evropsk? pro tisíce parlament osob hledajících práci a zam&stnavatele, aby se mohli sejít. Krom& skute%ného dojednávání pracovních kontrakt', je t&chto #est dní bohat$m zdrojem informací o v$hodách a implikacích práce, studia a stá!í. Leto#ní Evropské dny pracovních p"íle!itostí, na jejich! organizaci se podílí té! evropsk$ portál pracovních míst EURES, probíhají v kontextu padesátého v$ro%í EU a Evropského roku rovn$ch p"íle!itostí pro v#echny. Více informací na: Open Days s 2007: poslední novinky y Kancelá" Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu dohodla n&kolik d'le!it$ch sch'zek pro prvního nám&stka olomouckého hejtmana Pavla Horáka. Evropsk? parlament B&hem Kavárny investor', místa sch'zek finan%ních investor' a politick$ch zástupc' region', bude mít pan Horák mo!nost osobního setkání s: - Janem Muehlfeitem, viceprezidentem spole%nosti Microsoft Europe a - Premem Kaniou, "editelem ve"ejného sektoru pro st"ední a v$chodní Evropu spole%nosti Cisco. Na jejich bilaterálním jednání budou diskutovat o mo!n$ch spole%n$ch iniciativách, rozvojov$ch projektech v kraji a investi%ních p"íle!itostech v olomouckém podnikatelském prost"edí. 5

6 V(ZVY k p"edkládání návrh' Media 2007 Podpora v$voje a p"ípravy produk%ních d&l fikce, kreativní dokumenty a animace Jednotlivé projekty, projektové soubory a projektové soubory 2. stupn& Uzáv&rka: ; Media 2007 Ob#anská spole#nost Ob#anská spole#nost Podpora nadnárodní distribuce evropsk$ch film' a vzájemné spolupráce distributor' Podpora mezinárodních obchodních zástupc' evropsk$ch filmov$ch d&l Uzáv&rka: Grant EP pro politické strany na Evropské úrovni Uzáv&rka: Mláde! v akci Podpora subjekt' %inn$ch na evropské úrovni v oblasti mláde!e Uzáv&rka: Ob#anská spole#nost Strukturální podpora evropsk$ch organizací zab$vajících se v$zkumem ve"ejné politiky Uzáv&rka: ! Program Kultura Program Kultura 7RP 7RP CIP Podpora organizací a kulturních akcí, spolupráce a sítí Uzáv&rka: r%zná Cena Evropské unie za literaturu Uzáv&rka: RP EK pro R&D speciální program Spolupráce informa%ní a komunika%ní technologie FP7-ICT Uzáv&rka: rámcov$ program EK pro v$zkum a rozvoj Program spolupráce zdraví Uzáv&rka: Podp'rné slu!by pro podniky a inovace Uzáv&rka: únor 2008 (oznamovací) Pozn.: V!zvy ozna"ené symbolem! jsou nov# vlo$ené. 6

7 Kalendá$ akcí Sv'tov& den standardu , Brusel Standardy a ob#ané: p$ísp'vek spole#nosti Událost se zam&"í na v$hody standardizace nap". p"i ochran& spot"ebitele a dostupnosti v#em. Na seznamu p"edná#ejících jsou mj. politici, experti, zástupci spot"ebitelsk$ch organizací a NGOs., Pro získání více informací nav#tivte stránku: ional/world_standards_day/2007_en.htm P$eshrani#ní oblasti , Lille Day to Day Europe Tato konference prost"ednictvím nejr'zn&j#ích praktick$ch zku#eností, panelov$ch diskuzí a tématick$ch workshop' vyzdvihne praktické projekty, jejich! v$sledkem se stane bílá kniha p"edstavující úkoly a formální nále!itosti pro budoucí p"eshrani%ní spolupráci v Evrop&. Více informací získáte na: Velké akce, kter&ch se ú#astní Kancelá$ v Bruselu: , Brusel T!den Open Days 2007 Seminá#e a události evropsk!ch region% a m"st , Brusel Konference 50 let legislativy EU v oblasti rovnosti &en a mu&% Volná místa v Evrop' Evropská chemická agentura V'deck& pracovník Juniorská pozice Pomocná síla Helsinky RE: ECHA/TA/2007/SC/AST3-4 Datum uzáv&rky: Informace: Satelitní centrum EU Ú$edník pro pomoc v plánování Zam&stnanci na dobu ur%itou Torrejon de Ardoz, *pan&lsko RE: EUSC/V06/2007 Datum uzáv&rky: Informace: Uzáv'rka #ísla: Redakce si vyhrazuje právo p"ísp&vky zkrátit, p"ípadn& stylisticky a jazykov& upravit. Za v&cnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vy%erpávající anal$zu dan$ch témat. Odkazy jsou ur%eny k usnadn&ní p"ístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovan$ch stránek neru%íme. Vydavatel: Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. Redakce: Mattia Crosetto, Petra Jano#ková!Grafick& design: HAL9000Limited, 2007

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 21 LISTOPAD 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise, ve spolupráci s Evropskou investiční bankou, spustila novou iniciativu v oblasti mikroúvěrů. STRANA 4 STRUKTURÁLNÍ FONDY 2007-13, PRŮVODCE DOBROU

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V.

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI ÚVOD 1. Spole!nost vítá, "e se Zam#stnanci podílejí na jejích

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH VZVA K PEDKLÁDÁNÍ VTVARNCH NÁVRH Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) oslovuje vtvarné umlce s poadavkem na zhotovení návrhu nového sochaského díla s konkrétním místem urení ( dále jen Památník

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více