18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2"

Transkript

1 18 zá$í Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita Palackého se p#ipojí k ERRIN 5 Organizace Open Days 2007 pokra$uje: p#e$t"te si zde o posledních novinkách 5 jako ka!d" rok i tento rok slaví Evropa 26. zá#í Evropsk" den jazyk$. Tento den je rovn%! p#íle!itostí p#ipomenout si nes&etné p#ínosy studia jazyk$, k nim! pat#í poznání nov"ch kultur, získání odli'ného pohledu na sv%t a lep'í vzájemné porozum%ní. Jazyky nejsou jen nástrojem sbli!ování národ$, n"br! umo!(ují té! jednotlivc$m pln% vyu!ívat v"hod jednotného trhu a cestovat &i pracovat v zahrani&í. V rámci leto'ního ro&níku evropského dne se v celé Evrop% uskute&ní mno!ství akcí, je! budou Evropany v'ech v%kov"ch skupin vyz"vat k poznávání nov"ch jazyk$. Programy EU v této oblasti se vskutku zam%#ují na v'echny v%kové skupiny: program Comenius je ur&en!ák$m základních a st#edních 'kol, Erasmus vysoko'kolsk"m student$m, Leonardo da Vinci student$m odborného vzd%lávání a pracujícím a Grundtvig v'em dosp%l"m. P#i rozhodování, kter" jazyk se u&it, je opravdu z &eho vybírat: jen EU má 23 ú#edních jazyk$ a dále &etné tzv. regionální &i men'inové jazyky. Bohatství jazyk$ umo!ní odhalit i akce Hledání jazykov"ch poklad$, v jejím! rámci milovníci jazyk$ z celé Evropy vybírají svá nejoblíben%j'í slova. Domnívám se,!e jazyky, krom% ohromného kulturní bohatství, mají rovn%! zásadní v"znam pro konkurenceschopnost podnik$. To m$!e b"t rovn%! poselství mlad"m generacím: v"znam jazyka jako základ pro nastartování úsp%'né profesní dráhy. Obsah: V!zvy k p#edkládání návrh% 6 Mattia Crosetto #editel Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Volná místa v Evrop" & kalendá# akcí 7 1

2 Z Univer zity Pal acké ho v Olomouci do kancelá"e Zastoupení Olomouckého kraje Barbora Szolonyová promovala na Univerzit! Palackého v Olomouci. Poté získala své první pracovní zku"enosti v kraji, jak v soukromém, tak neziskovém sektoru. Nyní se p#ipojila k t$mu Zastoupení Olomouckého kraje k posílení vazby koordinátora mezi krajem a kancelá#í v Bruselu. Ní%e se vám p#edstaví sv$m p#íb!hem. Mgr. Barbora Szolony ová: Evropská dimenze!ivota v Olomouci P"ed #esti lety jsem se dlouho rozm$#lela, kter$ univerzitní obor bude v budoucnu perspektivní, praktick$, zajímav$ a netradi%ní; aby mohl %lov&k d&lat n&co, co neupadne do stereotypu, poznávat p"i tom nové lidi, realizovat nové projekty a nejlépe na mezinárodní úrovni. Stará dobrá Evropa v!dy nabízela ú!asné mo!nosti a s jistotou nezadr!itelné evropské integrace se rozhodnutí pro studia na kated"e Politologie a evropsk$ch studií Univerzity Palackého v Olomouci jevilo jako správné. D'le!it$m motiva%ním faktorem pro mnohé studenty tehdy p"edstavovaly také obrovské mo!nosti studia v zahrani%í. Zahrani%ní stá!e a dal#í nejr'zn&j#ích projekty nebyly na kated"e Politologie pouze nabízeny, ale p"ímo doporu%ovány! Díky tomuto zázemí jsem tedy m&la p"íle!itost získat nepostradatelné zku#enosti v rámci studia mezinárodních vztah' v USA a Francii. B&hem t&chto zahrani%ních pobyt' mi za%ínalo b$t jasné,!e mezinárodní prost"edí je pro m& to pravé. V#echny univerzitní obory jsou ale spojeny také s velkou dávkou teoretick$ch pou%ek, metod, fakt' a dat, kter$mi se ka!d$ úsp&#n$ absolvent musel prokousat. A ani teoretické metody fungování evropsk$ch institucí, ani hrozby nekone%né byrokracie EU m& neodradily od pomalého pronikání do mezinárodního prost"edí. Má mezinárodní pracovní zku#enost za%ala u! na univerzit& díky vzd&lávacímu programu Olomoucká letní #kola. Tento program, ur%en st"edo#kolsk$m student'm z celého sv&ta, funguje díky zázemí zdej#í univerzity ji! 14 let. Po n&kolika letech práce studentské poradkyn& jsem se dostala a! k vedení projektu a v té dob& jsem si uv&domila, kolik mo!ností mi tato práce nabízí, kolik zajímav$ch projekt' se na univerzit& rodí a jak svou prací mohu napomáhat druh$m. Po skon%ení studia jsem se za%ala poohlí!et po práci, ve které bych mohla uplatnit své akademické znalosti v oblasti politologie a evropsk$ch zále!itostí a zárove( vyu!ít znalostí prost"edí Univerzity Palackého, m&sta Olomouce jako takového i institucí a organizací, které se zde nacházejí. Nestála jsem ji! o objevování nov$ch zemí a nov$ch kultur díky mezinárodním aktivitám Univerzity Palackého mi tento adrenalin nechybí. Navíc se na mnoha mezinárodních projektech stále podílím. Cht&la jsem z'stat tam, kde to mám ráda, kde jsem doma a kde bych mohla sv$mi zku#enostmi pomoci nov$m v&cem. Po roce hledání a zkou#ení r'zn$ch projekt' jsem se dostala k práci pro Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu a myslím,!e je to nejlep#í práce, jaká m& zde mohla v mém oboru potkat. Pracuji v mezinárodním prost"edí, "e#ím projekty v evropském kontextu a zárove( touto prací mohu pomoci rozvoji Olomouckému regionu. Napomáháme vzniku nov$ch plán' a program', realizaci mnoha my#lenek lidí, kte"í mají chu) pracovat a kte"í v&dí,!e jim Evropská unie m'!e pomoci. Skepticismem toti! nov$m v&cem nepom'!eme, jen úsilí, práce, nápady a nad#ení jsou tím, co v mezinárodním prost"edí usp&je. Po krátké m&sí%ní zku#enosti musím "íci,!e práce pro Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu vy!aduje mnohem více ne! akademické znalosti a jazykovou vybavenost. Stejn& nezbytná je rovn&! schopnost net-workingu, cíleného sb&ru informací a jeho následné zpracovávání. I p"es komplexnost systému reprezentace jednotliv$ch kraj' p"i EU jsem p"íjemn& p"ekvapena zp'sobem, jak$m olomoucká reprezentace pracuje a zásadami, kter$mi se cel$ t$m "ídí: p"evládá v&cnost, vst"ícnost, ucelenost, analyti%nost, v#e zcela transparentn& a bez byrokratick$ch nezbytností! 2

3 Bruselská kancelá" podporuje akademickou p'du: Univerzita U a Palackého v Olomouci se p"ipojila k iniciativ& ERRIN na podporu zam&stnanosti V$sledkem iniciativy Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu je vstup Univerzity Palackého v Olomouci do Sít! evropsk$ch region& pro v$zkum a inovace. Spolupráce s ERRIN m&%e poskytnout univerzit! nové p#íle%itosti pro mezinárodní projekty spolufinancované z fond& Evropské unie. Olomoucká univerzita se spojila s jednou z nejv&znamn'j!ích sítí EU v oblasti v&zkumu a inovací B&hem jara kancelá" Olomouckého kraje v Bruselu poskytla kraji p"íle!itost p"ipojit se k Síti evropsk$ch region' pro v$zkum a inovace (ERRIN). Partnerství by mohlo b$t u!ite%né pro rozvoj projekt' a iniciativ p"i spolupráci s dal#ími evropsk$mi regiony k podpo"e inovací na místní úrovni. Po pe%livém zkoumání aktivit v rámci ERRIN se Olomouck$ kraj rozhodl informovat Univerzitu Palackého v Olomouci o mo!nosti zapojení se do této iniciativy. Univerzita okam!it& vyu!ila této #ance a rozhodla se p"ipojit k síti ERRIN a získat tak obrovské mno!ství p"íle!itostí, jak najít nové partnery, sbírat informace %i nápady na nové projekty z celé Evropy. Vstup Univerzity Palackého v Olomouci do sít& bude oficiáln& oznámen Valné hromad& ERRIN b&hem t$dne Open Days 2007 v Bruselu. Krátké p$edstavení cíl% a aktivit ERRIN Sí) ERRIN vznikla v roce 2001 s podporou Evropské komise jako bruselská základna nabízející jedine%né p"íle!itosti pro zastupitelské kancelá"e v Bruselu, jejich! jednou z priorit je v$zkum a inovace s cílem zapojit tyto subjekty do oblasti evropského v$zkumu (ERA European Research Area). Za ú%elem zlep#ení koordinace a komunikace mezi zastupitelsk$mi kancelá"emi v Bruselu, ERRIN posilnila spolupráci a sou%innost mezi regiony v Evrop& a program v$zkumu a inovací v souladu s cíli lisabonské strategie. ERRIN seskupuje regionální tv'rce politik, odborníky a instituce EU. V roce 2006 partnerství ERRIN dovr#ilo sv'j proces v rámci pilotního projektu Generálního "editelství Evropské komise pro v$zkum s názvem Regions of knowledge a stalo se neziskovou organizací, je! nyní %ítá na 50 %len'. ERRIN podává ve#keré informace, které kraj pot"ebuje k navigování komplexního sv&ta v$zkumu a inovací EU a zlep#uje porozum&ní v "ad& otázek. Upozor(uje nap"íklad na v$zvy a p"eká!ky, kter$m se musí %elit na regionální úrovni, poskytuje p"íklady dobré praxe, zkoumá, jak pracují jednotlivé evropské regiony, jaké mezi nimi existují rozdíly a co lze u%init, aby se vytvo"ila pevn&j#í partnerství v rámci v$zkumu a inovací. ERRIN napomáhá obohacovat na#e znalosti o dopadu evropské politiky a finan%ních mechanismech regionálních subjekt', podporuje v&t#í pov&domí v evropsk$ch institucích o regionální dimenzi ve vytvá"ení evropské v$zkumné oblasti, p"iná#í pro kraj a jeho subjekty #ir#í mo!nosti k rozvoji a %erpání zku#eností stávájících %len' a realizaci projekt' na evropské úrovni. Dodnes se k ERRIN p"idalo 47 regionálních zastoupení, mezi n&! pat"í: Brusel (Belgie), Flandry (Belgie), Ji!ní Dánsko, Helsinky (Finsko), Aliance západního Finska, St"ední Pyreneje (Francie), Rhone Alps (Francie), Basse Normandie (Francie), Ile de France (Francie), Brémy (N&m.), Stuttgart (N&m.), region Eidhoven (Nizozemí), Univerzita aplikovan$ch v&d Fontys (Niz.), Abruzzo (It.), Fruili-Venezia Giulia (It.), Asociace hospodá"sk$ch komor Lombardia (It.), region Piemonte (It.), Asociace hospodá"sk$ch komor Piemonte (It.), Veneto (It.), Puglia (It.), Italské provincie, Liguria (It.), Toskánsko (It.), St"ední Norsko, Oslo (Norsko), Stavanger (Norsko), Severní Norsko, Lodz (Pol.), Baskicko (*p.), Cantabria (*p.). Navarra (*p.), Katalánsko (*p.), Andalusie (*p.), Fundacion Comundad Valencie (*p.), St"ední *védsko, Severní *védsko, Ji!ní *védsko, Západní *védsko, V$chodní *védsko, Mid Sweden (*v.), East Midlands (VB), North West (VB), Yorkshire (VB), South East (VB), South West (VB), West Midlands (VB) 3

4 P"íle!itosti pro m&stské oblasti Pr'vodce evropsk$mi finan%ními nástroji M!sta, vesnice a metropolitní oblasti jsou motory ekonomického rozvoje. Na druhé stran! v"ak mají mnoho problém& se zaji"'ováním zdravého %ivotního prost#edí a vysoce kvalitních slu%eb pro své ob(any. To bylo také d&vodem, pro( se m!stská dimenze stala sou(ástí evropské politiky pro sociální soudr%nost a hospodá#sk$ r&st. Krom! strukturálních fond& se také #ada dal"ích program& zab$vá m!stsk$mi oblastmi. P#edstavujeme je v této sekci Va"eho Newsletteru. Po(ínaje (íslem 11 z (ervna 2007 se zam!#íme na nejvhodn!j"í p#íle%itosti, které EU nabízí na"emu kraji. Kapitola 8 M'sta a politika podpory podnikání v EU M&stské oblasti jsou místy intenzivní podnikatelské %innosti, mix lidí pracující v tisíci podnicích v nejr'zn&j#ích sektorech. Jejich aktivity se p"irozen& vzájemn& dopl(ují a vytvá"ejí ekonomick$ potenciál místních municipalit. K jeho plnému vyu!ití je velmi d'le!ité vytvá"et p"átelské prost"edí pro obchod, za%lenit specifické skupiny, jako nap". mladé podnikatele,!eny nebo %leny znev$hodn&n$ch skupin, v%etn& etnick$ch minorit. Obzvlá#t&!ivnostníci, malé a st"ední podniky a kulturní podniky jsou klí%ov$m zdrojem práce a!ivnou p'dou pro podnikatelské nápady. Podpora mal$ch a st"edních podnik' je poskytována komunitním programem pro podnikatele, tj. v sou%asnosti Rámcov$m programem pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). CIP Nov$ evropsk$ Program pro podnikání a inovace je financován z Programu pro konkurenceschopnost a inovace, podobn& jako Inteligentní energie pro Evropu a Program na podporu politiky ICT. CIP poskytuje dotace pro aktivity na zv$#ení konkurenceschopnosti a inovací, dokon%ení v$zkumn& orientovan$ch aktivit podporovan$ch 7. rámcov$m programem. Co se t$%e mal$ch a st"edních podnik', CIP spojuje aktivity, které byly d"íve zast"e#eny pod vícelet$m programem pro podniky a podnikání (MAP), programem LIFE- Environment (%ást environmentální technologie) a inova%ní aktivity, které byly d"íve implementovány v rámci Programu pro v$zkum a technologick$ rozvoj, stejn& jako pod programem Inteligentní energie pro Evropu. )ízení programu CIP je veden G+ pro podnikání a pr'mysl a rovn&! G+ pro ekonomické a finan%ní zále!itosti a G+ pro!ivotní prost"edí Evropské komise. Spole%n$ ka!doro%ní program je p"ijat a v$zvy k p"edkládání návrh' jsou spu#t&ny. Finan%ní nástroje, jen! jsou "ízeny Evropsk$m investi%ním fondem (EIF) v Lucemburku jsou dostupné prost"ednictvím finan%ních zprost"edkovatel', jako jsou banky a venture kapitálové fondy v r'zn$ch %lensk$ch státech a p"idru!en$ch zemích. Vhodné projekty Cílem CIP je pomoci mal$m a st"edním podnik'm se inovovat díky: p"ístupu k financím prost"ednictvím podílu soukrom$ch p"ím$ch investor' na riziku a odm&n& a poskytováním protiváhy %i spoluzáruky národním garan%ním rámc'm; posílení slu!eb na podporu podnikání a inovací; podpo"e pilotních projekt' zam&"en$ch na inovace, v%etn& eko-inovací; podpo"e politick$ch anal$z, rozvoje, koordinace a twinningu. Vhodní!adatelé V pr'b&hu let poskytne CIP podporu p"ibli!n& mal$ch a st"edních podnik' (SMEs) na investice do v#ech forem inovací a r'stu. Rozpo&et Na období bylo vy%len&no 3,6 miliard,. Pro venkovské projekty není vy%len&na!ádná specifická %ástka. Více relevantních dokument' a dal#í aktuální informace o programu naleznete na: y/cip/index_en.htm 4

5 EU spustila debatu o m&stské mobilit& a ve"ejné doprav& s cílem zlep#it!ivotní prost"edí Doprava ve m&stech v Evrop& se stále pot$ká s mnoha problémy, pokud jde o plynulost provozu, zne%i#t&ní a bezpe%nost. V návaznosti na t$den mobility 2007 dnes Komise zahajuje debatu o m&stské mobilit&. Nová zelená kniha nazvaná Na cest& k nové kultu"e v m&stské mobilit& by m&la vést k zamy#lení nad zásadními otázkami, které si kladou v#echna evropská m&sta: - Jak odleh%it hlavním dopravním tepnám, ani! by tím utrp&li jejich ka!dodenní u!ivatelé? - jak sladit zv$#ení mobility s #etrn$m p"ístupem k!ivotnímu prost"edí a s nezávislostí na energii? - Jak p"esv&d%it ob%any,!e ch'ze a jízda na kole mohou b$t plnohodnotn$mi zp'soby dopravy? Prost"ednictvím této debaty by Komise ráda poskytla v#em zainteresovan$m stranám p"íle!itost, aby se pod&lily o své názory a nápady a ur%ily oblasti, v nich! by mohla b$t p"ínosem opat"ení EU. Období konzultací kon%í 15. b"ezna p"í#tího roku a bude následováno podzimním ak%ním plánem. Pokud si p"ejete získat více informací, m'!ete nav#tívit: Evropské dny pracovních p"íle!itostí Zam&stnavatelé a uchaze%i o práci z celé EU se setkají v Bruselu Belgická tenisová hv&zda a sv&tová jedni%ka Justine Henin byla 29. zá"í 2007 %estn$m hostem Evropského dne práce, hlavní události Evropsk$ch dn' pracovních p"íle!itostí. Cílem této události je poskytnout dal#í p"íle!itost Evropsk? pro tisíce parlament osob hledajících práci a zam&stnavatele, aby se mohli sejít. Krom& skute%ného dojednávání pracovních kontrakt', je t&chto #est dní bohat$m zdrojem informací o v$hodách a implikacích práce, studia a stá!í. Leto#ní Evropské dny pracovních p"íle!itostí, na jejich! organizaci se podílí té! evropsk$ portál pracovních míst EURES, probíhají v kontextu padesátého v$ro%í EU a Evropského roku rovn$ch p"íle!itostí pro v#echny. Více informací na: Open Days s 2007: poslední novinky y Kancelá" Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu dohodla n&kolik d'le!it$ch sch'zek pro prvního nám&stka olomouckého hejtmana Pavla Horáka. Evropsk? parlament B&hem Kavárny investor', místa sch'zek finan%ních investor' a politick$ch zástupc' region', bude mít pan Horák mo!nost osobního setkání s: - Janem Muehlfeitem, viceprezidentem spole%nosti Microsoft Europe a - Premem Kaniou, "editelem ve"ejného sektoru pro st"ední a v$chodní Evropu spole%nosti Cisco. Na jejich bilaterálním jednání budou diskutovat o mo!n$ch spole%n$ch iniciativách, rozvojov$ch projektech v kraji a investi%ních p"íle!itostech v olomouckém podnikatelském prost"edí. 5

6 V(ZVY k p"edkládání návrh' Media 2007 Podpora v$voje a p"ípravy produk%ních d&l fikce, kreativní dokumenty a animace Jednotlivé projekty, projektové soubory a projektové soubory 2. stupn& Uzáv&rka: ; Media 2007 Ob#anská spole#nost Ob#anská spole#nost Podpora nadnárodní distribuce evropsk$ch film' a vzájemné spolupráce distributor' Podpora mezinárodních obchodních zástupc' evropsk$ch filmov$ch d&l Uzáv&rka: Grant EP pro politické strany na Evropské úrovni Uzáv&rka: Mláde! v akci Podpora subjekt' %inn$ch na evropské úrovni v oblasti mláde!e Uzáv&rka: Ob#anská spole#nost Strukturální podpora evropsk$ch organizací zab$vajících se v$zkumem ve"ejné politiky Uzáv&rka: ! Program Kultura Program Kultura 7RP 7RP CIP Podpora organizací a kulturních akcí, spolupráce a sítí Uzáv&rka: r%zná Cena Evropské unie za literaturu Uzáv&rka: RP EK pro R&D speciální program Spolupráce informa%ní a komunika%ní technologie FP7-ICT Uzáv&rka: rámcov$ program EK pro v$zkum a rozvoj Program spolupráce zdraví Uzáv&rka: Podp'rné slu!by pro podniky a inovace Uzáv&rka: únor 2008 (oznamovací) Pozn.: V!zvy ozna"ené symbolem! jsou nov# vlo$ené. 6

7 Kalendá$ akcí Sv'tov& den standardu , Brusel Standardy a ob#ané: p$ísp'vek spole#nosti Událost se zam&"í na v$hody standardizace nap". p"i ochran& spot"ebitele a dostupnosti v#em. Na seznamu p"edná#ejících jsou mj. politici, experti, zástupci spot"ebitelsk$ch organizací a NGOs., Pro získání více informací nav#tivte stránku: ional/world_standards_day/2007_en.htm P$eshrani#ní oblasti , Lille Day to Day Europe Tato konference prost"ednictvím nejr'zn&j#ích praktick$ch zku#eností, panelov$ch diskuzí a tématick$ch workshop' vyzdvihne praktické projekty, jejich! v$sledkem se stane bílá kniha p"edstavující úkoly a formální nále!itosti pro budoucí p"eshrani%ní spolupráci v Evrop&. Více informací získáte na: Velké akce, kter&ch se ú#astní Kancelá$ v Bruselu: , Brusel T!den Open Days 2007 Seminá#e a události evropsk!ch region% a m"st , Brusel Konference 50 let legislativy EU v oblasti rovnosti &en a mu&% Volná místa v Evrop' Evropská chemická agentura V'deck& pracovník Juniorská pozice Pomocná síla Helsinky RE: ECHA/TA/2007/SC/AST3-4 Datum uzáv&rky: Informace: Satelitní centrum EU Ú$edník pro pomoc v plánování Zam&stnanci na dobu ur%itou Torrejon de Ardoz, *pan&lsko RE: EUSC/V06/2007 Datum uzáv&rky: Informace: Uzáv'rka #ísla: Redakce si vyhrazuje právo p"ísp&vky zkrátit, p"ípadn& stylisticky a jazykov& upravit. Za v&cnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vy%erpávající anal$zu dan$ch témat. Odkazy jsou ur%eny k usnadn&ní p"ístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovan$ch stránek neru%íme. Vydavatel: Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. Redakce: Mattia Crosetto, Petra Jano#ková!Grafick& design: HAL9000Limited, 2007

17 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3

17 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spolen!ch iniciativ 2-3 17 zá$í 2007 17 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3 Nová verze internetov!ch stránek Olomouckého kraje v Bruselu je spu#t$na 5 Obsah:

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N

Více

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpoil Univerzitu Palackého v Olomouci 2 20 $íjen 2007 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2 Nová sekce na#eho newsletteru: P"íru$ka pro za$áte$níky: jak získat finan$ní pomoc z EU 3-4

Více

kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

kv$ten 2009 Vá!ení tená#i, Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského pedsednictví 2 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

19!íjen. Vá"ení #tená!i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropsk"m institucím 2

19!íjen. Váení #tená!i, Zvlá!t zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropskm institucím 2 19!íjen 2009 19 Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského koridoru evropsk"m institucím 2 Seminá!e partnerství BIRTH b#hem Open Days 2009 3 Obsah: EU témata & události 2 Krátce z u 5 V"zvy

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tená"i, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tenái, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Speciální %íslo EVROPSK! PROJEKT SUPPOLICY Milí!tená"i, jak jist! víte, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln! zapojeno do realizace evropského projektu SupPolicy zam!"eného na inovace, jeho# se

Více

!ervenec 2009. Vá"ení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá!" zajímavé #lánky:

!ervenec 2009. Váení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropsk! parlament si zvolil svého nového p"edsedu: minulého polského p"edsedu vlády Buzka, jen# získal 555 hlas$ 2 %lenové EP hodnotili &eské p"edsednictví a se'li se s nov!m EU

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Olomouck" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise a EIB schválily nov$ nástroj pro TEN projekty. STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Spolupráce Evropa Asie: nová finan"ní iniciativa. STRANA 4 ZAM!"ENO

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spolenosti Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti P!edstavení Internet Projekt, a. s. Akciová spole"nost, zalo#ena 2001, "esk$ kapitál Orientace na náro"né implementace ecms/wcms Advanced Partner Open Text

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH#

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Projekt Enspire EU schválen STRANA 3 Klimatick% summit OSN v Kodani Vá!ení "tená#i, Diskuze o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie jsou

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009

Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009 Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Kompletní seznam nového slo!ení Evropské komise STRANA 3-4 O"ima stá!istek: Jak p#e!ít Vá!ení "tená#i, Konec roku 2009 byl tady v Bruselu, #ekl

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Bankovní regulace. Boril!opov

Bankovní regulace. Boril!opov Bankovní regulace Boril!opov Teorie regulace If it moves, tax it. If it still moves, regulate it. If it stops moving, subsidize it. Ronald Reagan 2 Teorie regulace!pro" regulovat?! D!le"ité je zvá"it p#ínosy

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $eskch Bud#jovicích P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích zpracováno v rámci projektu Bud#jovice kulturní kontaktní osoba: Ond!ej Ka%párek kasparek@artsmanagement.cz

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014

Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014 Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O "KOLE Název a adresa!koly, pro kterou platí tento MPP Jméno a p#íjmení #editele Telefon na #editele 226 802 622 E-mail na #editele

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana VÝRO?NÍ ZPRÁVA rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA p?ísp?vková organizace Masarykova 1094/ 4 40746 Krásná Lípa www.komunitnicentrum.com Volfová Hana?editelka 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název:

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Cena zdraví a bezpe ného životního prost edí 2011 byla p edána ministrem životního prost edí! Solární pumpy na vodu zvít zily v ekologické sout ži

Cena zdraví a bezpe ného životního prost edí 2011 byla p edána ministrem životního prost edí! Solární pumpy na vodu zvít zily v ekologické sout ži Tisková zpráva Cena zdraví a bezpeného životního prostedí 2011 byla pedána ministrem životního prostedí! Solární pumpy na vodu zvítzily v ekologické soutži Praha, 23.6.2011 - Již dvacátou prestižní Cenu

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta Filozofická. Multikulturní partnerské vztahy. Krist!na Pavlová

Univerzita Pardubice. Fakulta Filozofická. Multikulturní partnerské vztahy. Krist!na Pavlová ! Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Multikulturní partnerské vztahy Krist!na Pavlová Bakalá"ská práce 2011! ABSTRAKT: Jméno: Krist!na Pavlová Název práce: Multikulturní partnerské vztahy Bakalá"ská

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více