18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2"

Transkript

1 18 zá$í Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita Palackého se p#ipojí k ERRIN 5 Organizace Open Days 2007 pokra$uje: p#e$t"te si zde o posledních novinkách 5 jako ka!d" rok i tento rok slaví Evropa 26. zá#í Evropsk" den jazyk$. Tento den je rovn%! p#íle!itostí p#ipomenout si nes&etné p#ínosy studia jazyk$, k nim! pat#í poznání nov"ch kultur, získání odli'ného pohledu na sv%t a lep'í vzájemné porozum%ní. Jazyky nejsou jen nástrojem sbli!ování národ$, n"br! umo!(ují té! jednotlivc$m pln% vyu!ívat v"hod jednotného trhu a cestovat &i pracovat v zahrani&í. V rámci leto'ního ro&níku evropského dne se v celé Evrop% uskute&ní mno!ství akcí, je! budou Evropany v'ech v%kov"ch skupin vyz"vat k poznávání nov"ch jazyk$. Programy EU v této oblasti se vskutku zam%#ují na v'echny v%kové skupiny: program Comenius je ur&en!ák$m základních a st#edních 'kol, Erasmus vysoko'kolsk"m student$m, Leonardo da Vinci student$m odborného vzd%lávání a pracujícím a Grundtvig v'em dosp%l"m. P#i rozhodování, kter" jazyk se u&it, je opravdu z &eho vybírat: jen EU má 23 ú#edních jazyk$ a dále &etné tzv. regionální &i men'inové jazyky. Bohatství jazyk$ umo!ní odhalit i akce Hledání jazykov"ch poklad$, v jejím! rámci milovníci jazyk$ z celé Evropy vybírají svá nejoblíben%j'í slova. Domnívám se,!e jazyky, krom% ohromného kulturní bohatství, mají rovn%! zásadní v"znam pro konkurenceschopnost podnik$. To m$!e b"t rovn%! poselství mlad"m generacím: v"znam jazyka jako základ pro nastartování úsp%'né profesní dráhy. Obsah: V!zvy k p#edkládání návrh% 6 Mattia Crosetto #editel Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Volná místa v Evrop" & kalendá# akcí 7 1

2 Z Univer zity Pal acké ho v Olomouci do kancelá"e Zastoupení Olomouckého kraje Barbora Szolonyová promovala na Univerzit! Palackého v Olomouci. Poté získala své první pracovní zku"enosti v kraji, jak v soukromém, tak neziskovém sektoru. Nyní se p#ipojila k t$mu Zastoupení Olomouckého kraje k posílení vazby koordinátora mezi krajem a kancelá#í v Bruselu. Ní%e se vám p#edstaví sv$m p#íb!hem. Mgr. Barbora Szolony ová: Evropská dimenze!ivota v Olomouci P"ed #esti lety jsem se dlouho rozm$#lela, kter$ univerzitní obor bude v budoucnu perspektivní, praktick$, zajímav$ a netradi%ní; aby mohl %lov&k d&lat n&co, co neupadne do stereotypu, poznávat p"i tom nové lidi, realizovat nové projekty a nejlépe na mezinárodní úrovni. Stará dobrá Evropa v!dy nabízela ú!asné mo!nosti a s jistotou nezadr!itelné evropské integrace se rozhodnutí pro studia na kated"e Politologie a evropsk$ch studií Univerzity Palackého v Olomouci jevilo jako správné. D'le!it$m motiva%ním faktorem pro mnohé studenty tehdy p"edstavovaly také obrovské mo!nosti studia v zahrani%í. Zahrani%ní stá!e a dal#í nejr'zn&j#ích projekty nebyly na kated"e Politologie pouze nabízeny, ale p"ímo doporu%ovány! Díky tomuto zázemí jsem tedy m&la p"íle!itost získat nepostradatelné zku#enosti v rámci studia mezinárodních vztah' v USA a Francii. B&hem t&chto zahrani%ních pobyt' mi za%ínalo b$t jasné,!e mezinárodní prost"edí je pro m& to pravé. V#echny univerzitní obory jsou ale spojeny také s velkou dávkou teoretick$ch pou%ek, metod, fakt' a dat, kter$mi se ka!d$ úsp&#n$ absolvent musel prokousat. A ani teoretické metody fungování evropsk$ch institucí, ani hrozby nekone%né byrokracie EU m& neodradily od pomalého pronikání do mezinárodního prost"edí. Má mezinárodní pracovní zku#enost za%ala u! na univerzit& díky vzd&lávacímu programu Olomoucká letní #kola. Tento program, ur%en st"edo#kolsk$m student'm z celého sv&ta, funguje díky zázemí zdej#í univerzity ji! 14 let. Po n&kolika letech práce studentské poradkyn& jsem se dostala a! k vedení projektu a v té dob& jsem si uv&domila, kolik mo!ností mi tato práce nabízí, kolik zajímav$ch projekt' se na univerzit& rodí a jak svou prací mohu napomáhat druh$m. Po skon%ení studia jsem se za%ala poohlí!et po práci, ve které bych mohla uplatnit své akademické znalosti v oblasti politologie a evropsk$ch zále!itostí a zárove( vyu!ít znalostí prost"edí Univerzity Palackého, m&sta Olomouce jako takového i institucí a organizací, které se zde nacházejí. Nestála jsem ji! o objevování nov$ch zemí a nov$ch kultur díky mezinárodním aktivitám Univerzity Palackého mi tento adrenalin nechybí. Navíc se na mnoha mezinárodních projektech stále podílím. Cht&la jsem z'stat tam, kde to mám ráda, kde jsem doma a kde bych mohla sv$mi zku#enostmi pomoci nov$m v&cem. Po roce hledání a zkou#ení r'zn$ch projekt' jsem se dostala k práci pro Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu a myslím,!e je to nejlep#í práce, jaká m& zde mohla v mém oboru potkat. Pracuji v mezinárodním prost"edí, "e#ím projekty v evropském kontextu a zárove( touto prací mohu pomoci rozvoji Olomouckému regionu. Napomáháme vzniku nov$ch plán' a program', realizaci mnoha my#lenek lidí, kte"í mají chu) pracovat a kte"í v&dí,!e jim Evropská unie m'!e pomoci. Skepticismem toti! nov$m v&cem nepom'!eme, jen úsilí, práce, nápady a nad#ení jsou tím, co v mezinárodním prost"edí usp&je. Po krátké m&sí%ní zku#enosti musím "íci,!e práce pro Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu vy!aduje mnohem více ne! akademické znalosti a jazykovou vybavenost. Stejn& nezbytná je rovn&! schopnost net-workingu, cíleného sb&ru informací a jeho následné zpracovávání. I p"es komplexnost systému reprezentace jednotliv$ch kraj' p"i EU jsem p"íjemn& p"ekvapena zp'sobem, jak$m olomoucká reprezentace pracuje a zásadami, kter$mi se cel$ t$m "ídí: p"evládá v&cnost, vst"ícnost, ucelenost, analyti%nost, v#e zcela transparentn& a bez byrokratick$ch nezbytností! 2

3 Bruselská kancelá" podporuje akademickou p'du: Univerzita U a Palackého v Olomouci se p"ipojila k iniciativ& ERRIN na podporu zam&stnanosti V$sledkem iniciativy Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu je vstup Univerzity Palackého v Olomouci do Sít! evropsk$ch region& pro v$zkum a inovace. Spolupráce s ERRIN m&%e poskytnout univerzit! nové p#íle%itosti pro mezinárodní projekty spolufinancované z fond& Evropské unie. Olomoucká univerzita se spojila s jednou z nejv&znamn'j!ích sítí EU v oblasti v&zkumu a inovací B&hem jara kancelá" Olomouckého kraje v Bruselu poskytla kraji p"íle!itost p"ipojit se k Síti evropsk$ch region' pro v$zkum a inovace (ERRIN). Partnerství by mohlo b$t u!ite%né pro rozvoj projekt' a iniciativ p"i spolupráci s dal#ími evropsk$mi regiony k podpo"e inovací na místní úrovni. Po pe%livém zkoumání aktivit v rámci ERRIN se Olomouck$ kraj rozhodl informovat Univerzitu Palackého v Olomouci o mo!nosti zapojení se do této iniciativy. Univerzita okam!it& vyu!ila této #ance a rozhodla se p"ipojit k síti ERRIN a získat tak obrovské mno!ství p"íle!itostí, jak najít nové partnery, sbírat informace %i nápady na nové projekty z celé Evropy. Vstup Univerzity Palackého v Olomouci do sít& bude oficiáln& oznámen Valné hromad& ERRIN b&hem t$dne Open Days 2007 v Bruselu. Krátké p$edstavení cíl% a aktivit ERRIN Sí) ERRIN vznikla v roce 2001 s podporou Evropské komise jako bruselská základna nabízející jedine%né p"íle!itosti pro zastupitelské kancelá"e v Bruselu, jejich! jednou z priorit je v$zkum a inovace s cílem zapojit tyto subjekty do oblasti evropského v$zkumu (ERA European Research Area). Za ú%elem zlep#ení koordinace a komunikace mezi zastupitelsk$mi kancelá"emi v Bruselu, ERRIN posilnila spolupráci a sou%innost mezi regiony v Evrop& a program v$zkumu a inovací v souladu s cíli lisabonské strategie. ERRIN seskupuje regionální tv'rce politik, odborníky a instituce EU. V roce 2006 partnerství ERRIN dovr#ilo sv'j proces v rámci pilotního projektu Generálního "editelství Evropské komise pro v$zkum s názvem Regions of knowledge a stalo se neziskovou organizací, je! nyní %ítá na 50 %len'. ERRIN podává ve#keré informace, které kraj pot"ebuje k navigování komplexního sv&ta v$zkumu a inovací EU a zlep#uje porozum&ní v "ad& otázek. Upozor(uje nap"íklad na v$zvy a p"eká!ky, kter$m se musí %elit na regionální úrovni, poskytuje p"íklady dobré praxe, zkoumá, jak pracují jednotlivé evropské regiony, jaké mezi nimi existují rozdíly a co lze u%init, aby se vytvo"ila pevn&j#í partnerství v rámci v$zkumu a inovací. ERRIN napomáhá obohacovat na#e znalosti o dopadu evropské politiky a finan%ních mechanismech regionálních subjekt', podporuje v&t#í pov&domí v evropsk$ch institucích o regionální dimenzi ve vytvá"ení evropské v$zkumné oblasti, p"iná#í pro kraj a jeho subjekty #ir#í mo!nosti k rozvoji a %erpání zku#eností stávájících %len' a realizaci projekt' na evropské úrovni. Dodnes se k ERRIN p"idalo 47 regionálních zastoupení, mezi n&! pat"í: Brusel (Belgie), Flandry (Belgie), Ji!ní Dánsko, Helsinky (Finsko), Aliance západního Finska, St"ední Pyreneje (Francie), Rhone Alps (Francie), Basse Normandie (Francie), Ile de France (Francie), Brémy (N&m.), Stuttgart (N&m.), region Eidhoven (Nizozemí), Univerzita aplikovan$ch v&d Fontys (Niz.), Abruzzo (It.), Fruili-Venezia Giulia (It.), Asociace hospodá"sk$ch komor Lombardia (It.), region Piemonte (It.), Asociace hospodá"sk$ch komor Piemonte (It.), Veneto (It.), Puglia (It.), Italské provincie, Liguria (It.), Toskánsko (It.), St"ední Norsko, Oslo (Norsko), Stavanger (Norsko), Severní Norsko, Lodz (Pol.), Baskicko (*p.), Cantabria (*p.). Navarra (*p.), Katalánsko (*p.), Andalusie (*p.), Fundacion Comundad Valencie (*p.), St"ední *védsko, Severní *védsko, Ji!ní *védsko, Západní *védsko, V$chodní *védsko, Mid Sweden (*v.), East Midlands (VB), North West (VB), Yorkshire (VB), South East (VB), South West (VB), West Midlands (VB) 3

4 P"íle!itosti pro m&stské oblasti Pr'vodce evropsk$mi finan%ními nástroji M!sta, vesnice a metropolitní oblasti jsou motory ekonomického rozvoje. Na druhé stran! v"ak mají mnoho problém& se zaji"'ováním zdravého %ivotního prost#edí a vysoce kvalitních slu%eb pro své ob(any. To bylo také d&vodem, pro( se m!stská dimenze stala sou(ástí evropské politiky pro sociální soudr%nost a hospodá#sk$ r&st. Krom! strukturálních fond& se také #ada dal"ích program& zab$vá m!stsk$mi oblastmi. P#edstavujeme je v této sekci Va"eho Newsletteru. Po(ínaje (íslem 11 z (ervna 2007 se zam!#íme na nejvhodn!j"í p#íle%itosti, které EU nabízí na"emu kraji. Kapitola 8 M'sta a politika podpory podnikání v EU M&stské oblasti jsou místy intenzivní podnikatelské %innosti, mix lidí pracující v tisíci podnicích v nejr'zn&j#ích sektorech. Jejich aktivity se p"irozen& vzájemn& dopl(ují a vytvá"ejí ekonomick$ potenciál místních municipalit. K jeho plnému vyu!ití je velmi d'le!ité vytvá"et p"átelské prost"edí pro obchod, za%lenit specifické skupiny, jako nap". mladé podnikatele,!eny nebo %leny znev$hodn&n$ch skupin, v%etn& etnick$ch minorit. Obzvlá#t&!ivnostníci, malé a st"ední podniky a kulturní podniky jsou klí%ov$m zdrojem práce a!ivnou p'dou pro podnikatelské nápady. Podpora mal$ch a st"edních podnik' je poskytována komunitním programem pro podnikatele, tj. v sou%asnosti Rámcov$m programem pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). CIP Nov$ evropsk$ Program pro podnikání a inovace je financován z Programu pro konkurenceschopnost a inovace, podobn& jako Inteligentní energie pro Evropu a Program na podporu politiky ICT. CIP poskytuje dotace pro aktivity na zv$#ení konkurenceschopnosti a inovací, dokon%ení v$zkumn& orientovan$ch aktivit podporovan$ch 7. rámcov$m programem. Co se t$%e mal$ch a st"edních podnik', CIP spojuje aktivity, které byly d"íve zast"e#eny pod vícelet$m programem pro podniky a podnikání (MAP), programem LIFE- Environment (%ást environmentální technologie) a inova%ní aktivity, které byly d"íve implementovány v rámci Programu pro v$zkum a technologick$ rozvoj, stejn& jako pod programem Inteligentní energie pro Evropu. )ízení programu CIP je veden G+ pro podnikání a pr'mysl a rovn&! G+ pro ekonomické a finan%ní zále!itosti a G+ pro!ivotní prost"edí Evropské komise. Spole%n$ ka!doro%ní program je p"ijat a v$zvy k p"edkládání návrh' jsou spu#t&ny. Finan%ní nástroje, jen! jsou "ízeny Evropsk$m investi%ním fondem (EIF) v Lucemburku jsou dostupné prost"ednictvím finan%ních zprost"edkovatel', jako jsou banky a venture kapitálové fondy v r'zn$ch %lensk$ch státech a p"idru!en$ch zemích. Vhodné projekty Cílem CIP je pomoci mal$m a st"edním podnik'm se inovovat díky: p"ístupu k financím prost"ednictvím podílu soukrom$ch p"ím$ch investor' na riziku a odm&n& a poskytováním protiváhy %i spoluzáruky národním garan%ním rámc'm; posílení slu!eb na podporu podnikání a inovací; podpo"e pilotních projekt' zam&"en$ch na inovace, v%etn& eko-inovací; podpo"e politick$ch anal$z, rozvoje, koordinace a twinningu. Vhodní!adatelé V pr'b&hu let poskytne CIP podporu p"ibli!n& mal$ch a st"edních podnik' (SMEs) na investice do v#ech forem inovací a r'stu. Rozpo&et Na období bylo vy%len&no 3,6 miliard,. Pro venkovské projekty není vy%len&na!ádná specifická %ástka. Více relevantních dokument' a dal#í aktuální informace o programu naleznete na: y/cip/index_en.htm 4

5 EU spustila debatu o m&stské mobilit& a ve"ejné doprav& s cílem zlep#it!ivotní prost"edí Doprava ve m&stech v Evrop& se stále pot$ká s mnoha problémy, pokud jde o plynulost provozu, zne%i#t&ní a bezpe%nost. V návaznosti na t$den mobility 2007 dnes Komise zahajuje debatu o m&stské mobilit&. Nová zelená kniha nazvaná Na cest& k nové kultu"e v m&stské mobilit& by m&la vést k zamy#lení nad zásadními otázkami, které si kladou v#echna evropská m&sta: - Jak odleh%it hlavním dopravním tepnám, ani! by tím utrp&li jejich ka!dodenní u!ivatelé? - jak sladit zv$#ení mobility s #etrn$m p"ístupem k!ivotnímu prost"edí a s nezávislostí na energii? - Jak p"esv&d%it ob%any,!e ch'ze a jízda na kole mohou b$t plnohodnotn$mi zp'soby dopravy? Prost"ednictvím této debaty by Komise ráda poskytla v#em zainteresovan$m stranám p"íle!itost, aby se pod&lily o své názory a nápady a ur%ily oblasti, v nich! by mohla b$t p"ínosem opat"ení EU. Období konzultací kon%í 15. b"ezna p"í#tího roku a bude následováno podzimním ak%ním plánem. Pokud si p"ejete získat více informací, m'!ete nav#tívit: Evropské dny pracovních p"íle!itostí Zam&stnavatelé a uchaze%i o práci z celé EU se setkají v Bruselu Belgická tenisová hv&zda a sv&tová jedni%ka Justine Henin byla 29. zá"í 2007 %estn$m hostem Evropského dne práce, hlavní události Evropsk$ch dn' pracovních p"íle!itostí. Cílem této události je poskytnout dal#í p"íle!itost Evropsk? pro tisíce parlament osob hledajících práci a zam&stnavatele, aby se mohli sejít. Krom& skute%ného dojednávání pracovních kontrakt', je t&chto #est dní bohat$m zdrojem informací o v$hodách a implikacích práce, studia a stá!í. Leto#ní Evropské dny pracovních p"íle!itostí, na jejich! organizaci se podílí té! evropsk$ portál pracovních míst EURES, probíhají v kontextu padesátého v$ro%í EU a Evropského roku rovn$ch p"íle!itostí pro v#echny. Více informací na: Open Days s 2007: poslední novinky y Kancelá" Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu dohodla n&kolik d'le!it$ch sch'zek pro prvního nám&stka olomouckého hejtmana Pavla Horáka. Evropsk? parlament B&hem Kavárny investor', místa sch'zek finan%ních investor' a politick$ch zástupc' region', bude mít pan Horák mo!nost osobního setkání s: - Janem Muehlfeitem, viceprezidentem spole%nosti Microsoft Europe a - Premem Kaniou, "editelem ve"ejného sektoru pro st"ední a v$chodní Evropu spole%nosti Cisco. Na jejich bilaterálním jednání budou diskutovat o mo!n$ch spole%n$ch iniciativách, rozvojov$ch projektech v kraji a investi%ních p"íle!itostech v olomouckém podnikatelském prost"edí. 5

6 V(ZVY k p"edkládání návrh' Media 2007 Podpora v$voje a p"ípravy produk%ních d&l fikce, kreativní dokumenty a animace Jednotlivé projekty, projektové soubory a projektové soubory 2. stupn& Uzáv&rka: ; Media 2007 Ob#anská spole#nost Ob#anská spole#nost Podpora nadnárodní distribuce evropsk$ch film' a vzájemné spolupráce distributor' Podpora mezinárodních obchodních zástupc' evropsk$ch filmov$ch d&l Uzáv&rka: Grant EP pro politické strany na Evropské úrovni Uzáv&rka: Mláde! v akci Podpora subjekt' %inn$ch na evropské úrovni v oblasti mláde!e Uzáv&rka: Ob#anská spole#nost Strukturální podpora evropsk$ch organizací zab$vajících se v$zkumem ve"ejné politiky Uzáv&rka: ! Program Kultura Program Kultura 7RP 7RP CIP Podpora organizací a kulturních akcí, spolupráce a sítí Uzáv&rka: r%zná Cena Evropské unie za literaturu Uzáv&rka: RP EK pro R&D speciální program Spolupráce informa%ní a komunika%ní technologie FP7-ICT Uzáv&rka: rámcov$ program EK pro v$zkum a rozvoj Program spolupráce zdraví Uzáv&rka: Podp'rné slu!by pro podniky a inovace Uzáv&rka: únor 2008 (oznamovací) Pozn.: V!zvy ozna"ené symbolem! jsou nov# vlo$ené. 6

7 Kalendá$ akcí Sv'tov& den standardu , Brusel Standardy a ob#ané: p$ísp'vek spole#nosti Událost se zam&"í na v$hody standardizace nap". p"i ochran& spot"ebitele a dostupnosti v#em. Na seznamu p"edná#ejících jsou mj. politici, experti, zástupci spot"ebitelsk$ch organizací a NGOs., Pro získání více informací nav#tivte stránku: ional/world_standards_day/2007_en.htm P$eshrani#ní oblasti , Lille Day to Day Europe Tato konference prost"ednictvím nejr'zn&j#ích praktick$ch zku#eností, panelov$ch diskuzí a tématick$ch workshop' vyzdvihne praktické projekty, jejich! v$sledkem se stane bílá kniha p"edstavující úkoly a formální nále!itosti pro budoucí p"eshrani%ní spolupráci v Evrop&. Více informací získáte na: Velké akce, kter&ch se ú#astní Kancelá$ v Bruselu: , Brusel T!den Open Days 2007 Seminá#e a události evropsk!ch region% a m"st , Brusel Konference 50 let legislativy EU v oblasti rovnosti &en a mu&% Volná místa v Evrop' Evropská chemická agentura V'deck& pracovník Juniorská pozice Pomocná síla Helsinky RE: ECHA/TA/2007/SC/AST3-4 Datum uzáv&rky: Informace: Satelitní centrum EU Ú$edník pro pomoc v plánování Zam&stnanci na dobu ur%itou Torrejon de Ardoz, *pan&lsko RE: EUSC/V06/2007 Datum uzáv&rky: Informace: Uzáv'rka #ísla: Redakce si vyhrazuje právo p"ísp&vky zkrátit, p"ípadn& stylisticky a jazykov& upravit. Za v&cnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vy%erpávající anal$zu dan$ch témat. Odkazy jsou ur%eny k usnadn&ní p"ístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovan$ch stránek neru%íme. Vydavatel: Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. Redakce: Mattia Crosetto, Petra Jano#ková!Grafick& design: HAL9000Limited, 2007

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení operaního programu #ivotní prost$edí 2 01 leden 2008 01 Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2 P$íru"ka pro dotace z EU 3-4 Networking v Bruselu: Slovinsko a VR, EP a nové

Více

17 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3

17 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spolen!ch iniciativ 2-3 17 zá$í 2007 17 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3 Nová verze internetov!ch stránek Olomouckého kraje v Bruselu je spu#t$na 5 Obsah:

Více

únor 2009 Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU: konference TEN-T 2

únor 2009 Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU: konference TEN-T 2 04 únor 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: konference TEN-T 2!eské p"edsednictví: kalendá" dal#ích událostí Dn$ kraj$!r v u 3!eské p"edsednictví: Dvacítky mají p"esv%d&iv' plakát 4! Obsah:

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

kv$ten 2009 Vá!ení tená#i, Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského pedsednictví 2 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém

Více

11 #erven. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úsp"ch ve V!boru region# 2-3. OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4

11 #erven. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úspch ve V!boru region# 2-3. OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4 11 #erven 2008 11 Zvlá!" zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úsp"ch ve V!boru region# 2-3 OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4 EUREGHA ratifikovala %lenství Olomouckého kraje 5 Obsah: Témata &

Více

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N

Více

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpoil Univerzitu Palackého v Olomouci 2 20 $íjen 2007 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2 Nová sekce na#eho newsletteru: P"íru$ka pro za$áte$níky: jak získat finan$ní pomoc z EU 3-4

Více

24 prosinec. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU p"edstavilo sv#j oficiální kalendá" ministersk$ch setkání 2

24 prosinec. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU pedstavilo sv#j oficiální kalendá ministersk$ch setkání 2 24 prosinec 2008 24 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU p"edstavilo sv#j oficiální kalendá" ministersk$ch setkání 2!eské p"edsednictví: Olomouck$ kraj v Bruselu pracuje na p"ípravách ICT veletrhu

Více

Kancelá" Kancelá" s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje

Kancelá Kancelá s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Olomouck! kraj Kancelá". Kancelá" s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje v okruhu institucí EU, mezi ne# pat"í p"edev$ím

Více

Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropsk"ch zemích a regionech 3

Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropskch zemích a regionech 3 16 srpen 2007 16 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropsk"ch zemích a regionech 3 EU p#íle$itosti pro m%stské oblasti: p#íru&ka k získání finan&ní

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

leden 01 leden 2009 Vá$ení #tená%i, vlá!" zajímavé ánky: !eské p"edsednictví EU: originální vizuální identita !eské p"edsednictví:

leden 01 leden 2009 Vá$ení #tená%i, vlá! zajímavé ánky: !eské pedsednictví EU: originální vizuální identita !eské pedsednictví: 01 leden 2009 01 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: originální vizuální identita 2!eské p"edsednictví: role #esk$ch kraj% v Bruselu 3!eské p"edsednictví: Olomouck$ kraj v Bruselu se stal velvyslancem

Více

Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region" 2

Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region 2 10 kv$ten 2007 10 Zvlá" zajímavé #lánky: Olomouck kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy Vboru region" 2 Mise Olomouckého kraje do Bruselu a #trasburku: studijní pobyt v EU 3 Stá$ Mgr. Klímové

Více

18 zá$í. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré p"íklady z 20 #lensk$ch stát% 2

18 zá$í. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré píklady z 20 #lensk$ch stát% 2 18 zá$í 2008 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré p"íklady z 20 #lensk$ch stát% 2 Partnerství v EUREGHA: Olomouck$ kraj pokra#uje ve sv$ch aktivitách 3 &eské p"edsednictví

Více

02 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2. p"edsednictví: p"edstavení akce Dvacítky 3

02 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2. pedsednictví: pedstavení akce Dvacítky 3 02 leden 2009 02 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2!eské p"edsednictví: p"edstavení akce Dvacítky 3!eské p"edsednictví: spole$né internetové stránky $esk#ch kraj%

Více

zá!í 2009 Vá"ení #tená!i, U p!íle"itosti #védského p!edsednictví v Rad$ 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

zá!í 2009 Váení #tená!i, U p!íleitosti #védského p!edsednictví v Rad$ 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu pracuje na Baltskojaderském koridoru 2 Zve"ejn#ní v!zev pro program EPSON 2013 4 Shrnutí networkingov!ch aktivit realizovan!ch zastoupením 5 Obsah: EU témata

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

listopad 2009 2 Vá!ení "tená#i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 V"zvy spolupráce Komise a V"boru region# EU 3

listopad 2009 2 Vá!ení tená#i, Zvlá!t zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 Vzvy spolupráce Komise a Vboru region# EU 3 Zvlá!t" zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 2 V"zvy spolupráce Komise a V"boru region# EU 3 Stá$istou na Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Obsah: 4 EU témata & události 2 Krátce

Více

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tená"i, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tenái, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Speciální %íslo EVROPSK! PROJEKT SUPPOLICY Milí!tená"i, jak jist! víte, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln! zapojeno do realizace evropského projektu SupPolicy zam!"eného na inovace, jeho# se

Více

19!íjen. Vá"ení #tená!i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropsk"m institucím 2

19!íjen. Váení #tená!i, Zvlá!t zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropskm institucím 2 19!íjen 2009 19 Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského koridoru evropsk"m institucím 2 Seminá!e partnerství BIRTH b#hem Open Days 2009 3 Obsah: EU témata & události 2 Krátce z u 5 V"zvy

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3-4 ZAM"!ENO NA OPEN DAYS

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3-4 ZAM!ENO NA OPEN DAYS ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Open Days 2008 $est' ro!ník v!íslech STRANA 3-4 ZAM"!ENO NA OPEN DAYS Program delegace Zlínského kraje v obraze STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Evropa v na$em kraji projekt

Více

22 listopad. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3. Zam!"eno na granty EU: dotace REC 4

22 listopad. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3. Zam!eno na granty EU: dotace REC 4 22 listopad 2008 22 Zvlá!" zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3 Zam!"eno na granty EU: dotace REC 4 Krátce z Bruselu: Czech Reg má nové logo! 5! Obsah: Témata & události z EU 2

Více

!ervenec 2009. Vá"ení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá!" zajímavé #lánky:

!ervenec 2009. Váení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropsk! parlament si zvolil svého nového p"edsedu: minulého polského p"edsedu vlády Buzka, jen# získal 555 hlas$ 2 %lenové EP hodnotili &eské p"edsednictví a se'li se s nov!m EU

Více

16 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporu"uje více spolupráce s partnery 2

16 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporuuje více spolupráce s partnery 2 16 srpen 2008 16 Zvlá!" zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporu"uje více spolupráce s partnery 2 EU sout#$ pro d#ti a mláde$ o jejich právech na ochranu 3 Nové projekty a programy EU: Digitální

Více

Zvlá"# zajímavé!lánky: Propagace Olomouckého kraje na Open Days: Kavárna investor! a slavnostní otev"ení Trone 60 5

Zvlá# zajímavé!lánky: Propagace Olomouckého kraje na Open Days: Kavárna investor! a slavnostní otevení Trone 60 5 Speciální!íslo Open Days 2007 Zvlá"# zajímavé!lánky: Propagace Olomouckého kraje na Open Days: Kavárna investor! a slavnostní otev"ení Trone 60 5 P"idru#ené akce organizované p"ímo Zastoupením Olomouckého

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 11 JUNE 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU !!!!!!

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 11 JUNE 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU !!!!!! SPECIÁL ZAM%&EN' NA ZLÍNSK' FILMOV' FESTIVAL V BRUSELU 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU Propagace Zlínského kraje v Evrop: speciální akce pro Film Festival Zlín Nedle 28. 6. 2009 Flagey

Více

20 $íjen. Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2. Konference o územní. shrnutí a fotoreportá! 3-4

20 $íjen. Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2. Konference o územní. shrnutí a fotoreportá! 3-4 20 $íjen 2008 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2 Konference o územní soudr!nosti: shrnutí a fotoreportá! 3-4 Networking s partnery a institucemi EU 5! Obsah: Zam"#eno

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 6 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM"!ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 6 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Zlínsk& kraj v Bruselu dovr$il na konci února 2008 dal$í rok své innosti. P"et#te si o p"ípravách v&roní zprávy Zastoupení STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Novinky o

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 5 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM"!ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 5 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Návrhy Zlínského kraje pro spolené aktivity esk'ch kraj( v rámci P"edsednictví #R v Rad$ EU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Propagace Zlínského kraje b$hem P"edsednictví

Více

Newsletter ISSUE N 14!ERVENEC 2009

Newsletter ISSUE N 14!ERVENEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU Zam"#eno na zahrani$ní mise Zlínského kraje organizované v úzké spolupráci se Zastoupením v Bruselu Vá!ení "tená#i, V tomto "ísle se dozvíte více o sou"asn$ch

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

Newsletter ISSUE N 8 DUBEN 2010

Newsletter ISSUE N 8 DUBEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Komise vyhodnotila úsp$chy politiky soudr!nosti STRANA 3 Vá!ení "tená#i, regiony v Bruselu za"aly jednat o pen$zích. V nadcházející reform$ o regionální politice EU je v sázce 50

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT ZLÍNSKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Olomouck" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 09 KV!TEN 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ STRANA 7 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V EU

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 09 KV!TEN 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ STRANA 7 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V EU SPECIÁLNÍ %ÍSLO ZAM#ENÉ NA %ESKÉ P#EDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU Dal&í speciální akce obrátila pozornost mezinárodní komunity na Zlínsk$ kraj v Bruselu K#iovatky Evropy meziregionální

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010

Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010 Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Strategie EU pro Dunajsk$ region oficiáln' zahájena STRANA 4 Vá!ení "tená#i, Po dlouhém období konzultací mezi "lensk$mi státy, zkou%kách v Evropském

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise a EIB schválily nov$ nástroj pro TEN projekty. STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Spolupráce Evropa Asie: nová finan"ní iniciativa. STRANA 4 ZAM!"ENO

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 24 PROSINEC 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 EVROPSKÉ POLITIKY A PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 24 PROSINEC 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 EVROPSKÉ POLITIKY A PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Organizace Open Days 2008 ji za"ala Zlínsk% kraj v Bruselu pracuje na kandidatu#e STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU 21. prosinec 2007: bourání hranic po celé Evrop$, také

Více

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4 21 listopad 2007 21 Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2 Příručka pro dotace z EU 3-4 Období českého předsednictví: v Bruselu byl představen oficiální program 5

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU V%bor region$ zvolil nového p#edsedu, Luca Van den Brandeho STRANA 3 ZAM"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Evropská komise zve#ejnila nové v%zvy programu Marco Polo STRANA 4

Více

Olomouck! kraj v Bruselu V!ro"ní zpráva 2006-07

Olomouck! kraj v Bruselu V!roní zpráva 2006-07 Olomouck! kraj v Bruselu V!ro"ní zpráva 2006-07 B!ezen 2006 únor 2007 Pracovní verze Vydáno v Bruselu 1. b!ezen 2007 Rada Olomouckého kraje 15. 3. 2007 Strana 1 (celkem 44) D!vodová zpráva: P"ÍLOHY: -

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010

Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010 Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Spolupráce velkom$st k evropsko-st#edomo#skému partnerství STRANA 3-4 Erasmus Mundus Info Day Vá!ení "tená#i, Na následujících stránkách, v rubrice

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH#

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Projekt Enspire EU schválen STRANA 3 Klimatick% summit OSN v Kodani Vá!ení "tená#i, Diskuze o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie jsou

Více

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spolenosti Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti P!edstavení Internet Projekt, a. s. Akciová spole"nost, zalo#ena 2001, "esk$ kapitál Orientace na náro"né implementace ecms/wcms Advanced Partner Open Text

Více

Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2009. Milí!tená"i, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009

Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2009. Milí!tenái, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 AKTIVITY ZASTOUPENÍ V BRUSELU B"HEM OPEN DAYS 2009 Milí!tená"i, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009 inkoustem zpe!etil Spole!né usnesení

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Zlínsk% kraj v Brusel p"ekroil hranice: tentokrát hovo"íme o spolupráci s Treniansk%m krajem STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Spolené aktivity Zlína a Trenína STRANA

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Special Edition. Newsletter SPECIAL N 3 PROSINEC 2007 STRANA 2 PARTNERSKÁ P#ÁNÍ STRANA 3 ZPRÁVY Z INSTITUCÍ EU

Special Edition. Newsletter SPECIAL N 3 PROSINEC 2007 STRANA 2 PARTNERSKÁ P#ÁNÍ STRANA 3 ZPRÁVY Z INSTITUCÍ EU Special Edition Milí tená"i, Ani si asto neuv"domujeme, jak#mi mnoha zp$soby nám EU pomáhá zlep%ovat na%e &ivotní podmínky. Internetové stránky Evropa a vy v roce 2007 p'edstavují deset nejd$le&it"j%ích

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009

Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009 Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Kompletní seznam nového slo!ení Evropské komise STRANA 3-4 O"ima stá!istek: Jak p#e!ít Vá!ení "tená#i, Konec roku 2009 byl tady v Bruselu, #ekl

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

Newsletter ISSUE N 9 KV!TEN 2010

Newsletter ISSUE N 9 KV!TEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Konference Strategie EU pro Dunajsk$ region v Bulharsku STRANA 3 Johannes Hahn, eurokomisa# pro regionální politiku ke strategii EU k Podunají Vá!ení "tená#i, po Fóru o makro-regionální

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 4 ÚNOR 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 4 ÚNOR 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU P"edány mezinárodní ceny RegioStars za inovativní regionální projekty STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise vyhlásila novou sout%' pro mladé lidi STRANA 4

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Název projektu: INNOREF Název sub- projektu (postaí zkratka): Stra.S.S.E. Název organizace (projektového partnera): UP Olomouc Název vedoucího partnera projektu: Communita Montana

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Bankovní regulace. Boril!opov

Bankovní regulace. Boril!opov Bankovní regulace Boril!opov Teorie regulace If it moves, tax it. If it still moves, regulate it. If it stops moving, subsidize it. Ronald Reagan 2 Teorie regulace!pro" regulovat?! D!le"ité je zvá"it p#ínosy

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

!!"#$%&'(!)*$+,-!.//012/! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asisten!ní kancelá" p"i EU www.zlinregioninbrussels.eu

!!#$%&'(!)*$+,-!.//012/! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asisten!ní kancelá pi EU www.zlinregioninbrussels.eu #$%&'()*$+,-.//012/ Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asistenní kancelá pi EU www.zlinregioninbrussels.eu 345%678,-$9987-:-;>87 Pracujeme na základ princip profesionality, otev#enosti,

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

!!"# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz

!!# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz !"!#$#!"%$& '(%%$&$$%!") !!"# $%&' ()$#**(+*'%,'(%-./ kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz Ing. Vladislav Milerski pedseda správní rady; 604 261 721; milerski@horak-ist.cz

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta filozofická

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta filozofická UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta filozofická BAKALÁ!SKÁ PRÁCE 2010 Martin Komárek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY VZD!LÁVÁNÍ ZAM!STNANC" V SÍTI

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Úvod do zdravotní politiky Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Zdravotní POLITIKA Zdravotní politika je výrazem zájmu státu na zdravotní stavu obyvatelstva. V eštin existuje

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012

Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012 PP.18/6/3 Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012 Proplácení poukázek Gastro Pass Způsob proplácení Název Doba Účtovaná výše poplatku splatnosti osobně poštou Bankovní převod Bankovní

Více