ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH#

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH#"

Transkript

1 Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Projekt Enspire EU schválen STRANA 3 Klimatick% summit OSN v Kodani Vá!ení "tená#i, Diskuze o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie jsou na evropské úrovni nyní zcela zmrazeny. Mohlo by se zdát,!e toto prohlá$ení má v%znam veskrze negativní bereme-li jej jako vyjád#ení politick%ch pochybností co! by v$ak STRANA 4 nebylo pravdivé vyhodnocení: situace je spí$e opa"ná a sm&#uje k Budoucnost kohezní politiky dal$ímu v%voji mezi zainteresovan%mi stranami. Za pojmem zamrzl% scéná# se toti! skr%vá rozhodnutí $védského p#edsednictví zorganizovat nové setkání k debat& o kohezní politice v Kirun&, m&st&, STRANA 5 Newsletter ISSUE N 03 které se nachází více ne! 140km severn& od polárního kruhu. ÚNOR Sem 2009 bylo KRÁTCE Z BRUSELU Konference 20 let spole"n& Evropa po roce 1989 V%stava +eské,v%carsko v Bruselu V%bor region' p#edstavil nov% ro"ník OPEN Days 2010 STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Nové v%zvy v oblasti v%zkumu a vzd&lání STRANA 7 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V EU Nezapome)te se podívat na ná$ kalendá# událostí v EU a nabídku pracovních míst pozváno n&kolik desítek delegát' z evropsk%ch institucí a "lensk%ch stát' EU, aby diskutovali regionální a teritoriální rozvoj v jednom z nejznám&j$ích ledov%ch hotel', které se dnes na sv&t& vyskytují. Diskuze delegací navázaly na jednotlivé body, dosa!ené b&hem p'lro"ního "eského p#edsednictví, a to zejména na záv&ry konference, která se uskute"nila v Mariánsk%ch lázních v dubnu Minist#i EU v té dob& zd'raznili p#ínos, kter% kohezní politika p#iná$í evropské integraci a vyzdvihli pot#ebu pokra"ovat v podpo#e jejích základních cíl', které se nacházejí ve Smlouv&. V Korin& potvrdil Pawe( Samecki, komisa# EU pro regionální politiku, tuto vizi a poukázal na fakt,!e kohezní politika je rozvojovou strategií, jejím! hlavním cílem je podpora dlouhodob& udr!itelného r'stu a prosperity v evropsk%ch Regionech prost#ednictvím odstra)ování bariér r'stu a usnad)ováním proces' strukturálních reforem. My tento p#ístup velmi vítáme, nebo* evropské Regiony tuto podporu a fondy EU bezesporu pot#ebují, zejména proto, aby vytvá#ely nové typy spolupráce a realizovaly sou"asné v%zvy: ekonomická a finan"ní krize, modernizace infrastruktury, stárnutí populace, intenzivní konkurenceschopnost, stejn& jako následky zm&ny klimatu. Z tohoto d'vodu je t#eba vyu!ívat teritoriálních v%hod evropsk%ch Region' zejména prost#ednictvím kohezní politiky, díky ní! zjistíme,!e integrovaná #e$ení mohou napomoci zv%$it celkovou konkurenceschopnost Evropy. S pozdravem, Newsletter ISSUE N 02 LEDEN 2009 Mattia Crosetto #editel kancelá#e Zlínského kraje v Bruselu

2 Entrepreneurial Inspiration For The European Union Strana 2 Evropská unie pova!uje sektor malého a st#edního podnikání za páte# evropské ekonomiky a hybnou sílu inovací, zam&stnanosti a sociální integrace. V$ude ve sv&t& nar'stá pot#eba rozvinout podnikatelskou ekonomiku. Je$t& v minulém roce fungovalo v EU 23 milion' mal%ch a st#edních podnik', které vytvá#ely 80% nov%ch pracovních míst. Celoevropské pr'zkumy podnikatelského prost#edí v$ak ukazují,!e v EU klesá ochota a odvaha k soukromému podnikání (p#evá!n& k zakládání mal%ch a st#edních podnik'). Podnikatelská kultura, my$lení a inspirace jsou tak v EU zanedbávány. Jestli!e chceme propagovat podnikatelské my$lení, pot#ebujeme více inspirace. To je klí"ov% bod projektu ENSPIRE EU. Projekt ENSPIRE EU je schválen! INTERREG IV C je program Evropské unie podporující projekty meziregionální spolupráce. V rámci jeho 2. v$zvy k p%ekládání projektov$ch &ádostí bylo p%edlo&eno celkem 481 projekt'. V listopadu leto(ního roku se konalo finální zasedání hodnotící komise a ta rozhodla o schválení 74 nejlep(ích projekt'. Projekt ENSPIRE EU, do n)ho& je zapojen i Zlínsk$ kraj, je jedním z nich! Projektov% zám&r ENSPIRE EU iniciovalo South Denmark European Office. Cel% projekt je zalo!en na stávajících zku$enostech a pot#ebách partnersk%ch region' nezbytn%ch pro úsp&$né zlep$ení regionální rozvojové politiky podporující podnikatelské my$lení. Tento zám&r byl prezentován poprvé na konferenci ke 2. v%zv& p#edkládání projektov%ch zám&r' v rámci programu Interreg IV C ve francouzském Lille v #íjnu Tehdy se také poprvé se$li zástupci Zastoupení ZK v Bruselu, Krajského ú#adu Zlínského kraje Newsletter a zástupci ISSUE South Denmark N 03 European Office, aby prodiskutovali mo!né zapojení Zlínského ÚNOR kraje 2009 jako jednoho z partner'. Po návratu z Lille za"ala intenzivní práce na p#íprav& projektové!ádosti. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu bylo pov&#eno vedením komunikace s Leadpartnerem i prezentací projektového zám&ru na jednotliv%ch dot"en%ch odborech Krajského ú#adu Zlínského kraje. Cílem projektu je zv%$it evropskou podnikatelskou konkurenceschopnost a podpo#it regionální ekonomick% r'st prost#ednictvím podpory podnikatelského my$lení a podnikatelské kultury v regionech. V rámci projektu dojde k mezinárodní v%m&n& zku$eností a ke srovnání situace v oblasti podnikání znev%hodn&n%ch skupin mezi partnersk%mi regiony 12 zemí EU. V%m&na zku$eností se bude t%kat p#edev$ím zp'sob', jak%mi regionální ú#ady p#ispívají k podpo#e a rozvoji podnikatelského my$lení a podnikatelské kultury. V rámci projektu budou zmapovány zp'soby, jak%mi partnerské regiony podporují podnikatelského ducha regionu sm&rem k t#em hlavním cílov%m skupinám a organizace workshop' v jednotliv%ch partnersk%ch regionech s cílem v%m&ny informací, dobr%ch zku$eností a nápad'. Na základ& t&chto aktivit dojde k identifikaci nejlep$ích regionálních politik v oblasti podpory podnikatelského my$lení a podnikatelské kultury, budou analyzovány zku$enosti a p#íklady dobré praxe. Zlínsk% kraj byl v rámci projektu vybrán jako jeden z partner', kde se budou také realizovat pilotní aktivity a implementovat p#íklady dobré praxe pod vedením zku$en&j$ích partner'. ENSPIRE EU si klade za cíl vytvo#it politick% rámec pro inspira"ní aktivity t#em hlavním cílov%m skupinám: - Student'm a absolvent'm st#edních $kol - Znev%hodn&né skupin& za"ínajících podnikatel' - lidem, kte#í mají ztí!en% p#ístup k podnikání jako!eny - po mate#ské dovolené, imigranti "i t&lesn& posti!ení - Skupin& s obtí!n%m za"len&ním na trh práce (p#edev$ím dlouhodob& nezam&stnaní a lidé s nízkou kvalifikací) Cel% Newsletter projekt je plánován ISSUE N 02 na t#i roky a projektové aktivity za"nou ji! v lednu Zastoupení LEDEN Zlínského 2009 kraje v Bruselu bylo po!ádáno o dal$í sou"innost na realizaci projektu a stále koordinuje komunikaci mezi Zlínsk%m krajem a hlavním partnerem. Na Krajském ú#ad& Zlínského kraje jsou do projektu prozatím zapojeny odbor #ízení dota"ních program' a odbor $kolství, mláde!e a sportu, ale ji! te- je jasné,!e interdisciplinární zam&#ení projektu bude vy!adovat spolupráci mnoha dal$ích subjekt'. Mezi n& budou jist& pat#it instituce jako Obchodní a hospodá#ská komora, Ú#ad práce "i nap#íklad organizace Junior Achievement tak, aby byl zaji$t&n co nejjednodu$$í p#enos v%sledk' projektu do praxe.

3 Do projektu je zapojeno celkem 12 partner' z celé Evropy: Esbjerg Municipality, Dánsko Bussiness Development Agency, Vejle, Dánsko Krajsk% ú#ad Zlínského kraje, +eská republika Hampshire County Council - Economic Development, Velká Británie Chamber of Commerce Advancia, Ill De France, Francie Chamber of Commerce Sevilla, Region of Andalusia,,pan&lsko The Larnaca District Development Agency, Kypr North-West Regional Development Agency, Rumunsko Marshal Office of Lubuskie Region, Polsko Mid-Trandanubian Regional Development Agency, Ma-arsko Region Development Councill, Halland,,védsko Bussiness Support Centre, Slovinsko Strana 3 Klimatick$ summit OSN v Kodani Ve dnech prosince 2009 probíhá v dánské Kodani summit Organizace spojen$ch národ' tematicky zam)%en$ na boj proti klimatick$m zm)nám (COP 15). Nejd'le&it)j(ím cílem setkání je vytvo%ení dohody o otázkách globálního klimatu pro období od roku 2012, kdy kon*í platnost Kjótského protokolu. EU má eminentní zájem na tom, aby byly dohodnuty nejd'le&it)j(í prvky ambiciózní, Newsletter celosv)tové, ISSUE N 03 komplexní smlouvy, na jejím& základ) bude mo&né ÚNOR zastavit 2009 globální oteplování pod nebezpe*nou hranicí 2ºC. B&hem konference OSN v Kodani se Evropská unie bude sna!it prosadit p#ijetí ambiciózní dohody, která by m&la zabránit eskalaci globálního oteplování na katastrofální úrove). Vedoucí p#edstavitelé "lensk%ch stát' se na svém listopadovém setkání dohodli,!e uvolní prost#edky na fond, kter% by m&l rozvojov%m zemím pomoci v boji proti zm&n& klimatu. Konkrétní "ástka v$ak dosud nepadla. P#edseda Komise José Manuel Barroso uvedl,!e EU je odhodlána p#isp&t na boj proti zm&n& klimatu spravedliv%m dílem do roku 2020 by se celková v%$e náklad' v rozvojov%ch zemích m&la pohybovat okolo 100 miliard eur ro"n&. Prozatím Komise navrhuje, aby Unie do roku 2012 p#ispívala ve v%$i 5 7 miliard eur ro"n&. Na mezinárodní konferenci v Kodani se letos v prosinci budou zástupci jednotliv%ch zemí sna!it vypracovat dohodu, která nahradí Kjótsk% protokol, jen! byl rozvinut%mi zem&mi p#ijat v roce V tomto protokolu se signatá#ské zem& zavázaly sní!it objem emisí skleníkov%ch plyn' o 5 % v porovnání s hodnotami z roku Jako p#edvoj koda)ské konference ji! na dané téma prob&hlo n&kolik kol jednání, která se konala nap#. v Bonnu, Bankoku "i Barcelon&. Snahu sní!it emise skleníkov%ch plyn' dnes slibují i zem&, které!ivotní prost#edí zne"i$*ují velkou m&rou, jako nap#íklad +ína "i Spojené státy, a proto je podle Unie velmi pravd&pobné,!e se v Kodani poda#í dosáhnout v%znamné dohody. EU se ji! zavázala sní!it do roku 2020 emise o minimáln& 20 % hodnot z roku Pokud by se k závazku p#idaly i ostatní zem&, Unie by sv'j cíl zv%$ila na 30 %. Dosavadní závazek byl p#ijat v prosinci 2008 a p#edstavuje integrovanou strategii v oblasti energetiky a zm&ny klimatu a ambiciózní cíle do roku K zachování udr!itelné budoucnosti s energeticky ú"inné a nízkouhlíkové ekonomiky si EU stanovila tyto cíle: -sní!ení skleníkov%ch plyn' o 20 % (30 %, pokud bude dosa!eno mezinárodní dohody), -sní!ení Newsletter spot#eby ISSUE energie N 02 o 20 % prost#ednictvím zv%$ené energetické ú"innosti, LEDEN zabezpe"ení 20 % na$ich energetick%ch pot#eb z obnoviteln%ch zdroj'. P#edseda Komise Barroso se nedávno setkal se zástupci podnikatelského sektoru a vyzval je, aby v této oblasti za"ali jednat a ne"ekali na uzav#ení nové dohody: M!"eme jednat ji" dnes, proto"e ke zm#n# klimatu dochází práv# te$.

4 Budoucnost kohezní politiky: EU2020 musí reflektovat regionální otázky Strana 4 Dne 8. prosince 2009 se zástupci Zlínského kraje v Bruselu zú*astnili setkání expert' z oblasti kohezní politiky, kte%í spole*n) s regionálními zástupci ve V$boru region' diskutovali o budoucí agend) promítnuté do strategie EU2020 a jejích dopadech na kohezní politiku. Diskutovalo se zejména o absenci regionálních témat v tomto konzulta*ním dokumentu, kter$ je doslova alarmující, jak uvedl Michael Schneider (DE/EPP), p%edseda Komise pro teritoriální kohezní politiku ve V$boru region' a zpravodaj pro otázky t$kající se budoucnosti kohezní politiky. Na pozvání Michaela Schneidera se setkalo ve V%boru region' okolo 100 expert' na kohezní politiku z institucí EU, regionálních a místních autorit a jejich reprezentujících asociací. Hovo#ilo se o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013, zejména v rámci cíle konkurenceschopnost a zam&stnanost. V sou"asném rozpo"tovém období EU slou!í tento cíl (znám% také jako cíl 2 ) region'm k asistenci s ekonomick%m rozvojem prost#ednictvím ko-financování projekt' v oblasti inovací, podnikání, ochrany!ivotního prost#edí a lidsk%ch zdroj'. Setkání ve V%boru region' bylo sou"ástí konzultací pro p#ípravu názorové zprávy k budoucí kohezní politice, jeho! návrh p#ipravuje Schneider, státní tajemník pro evropské zále!itosti n&mecké zem& Sasko-Anhlatsko, jako zpravodaj V%boru region'. Michael Schneider ve svém projevu na setkání #ekl: Kohezní politika EU doposud v%znamn# a v rozsáhlém geografickém m#&ítku p&isp#la k implementaci Lisabonské strategie. To je hlavní d!vod, pro' na ni musí b%t kladen Newsletter adekvátní ISSUE d!raz p&i N 03 rozvoji nové strategie EU2020. Kohezní politika ÚNOR 2009 m!"e pomoci napojit tuto strategii na evropské regionální a municipalitní autority. Lambert van Nistelrooij (NL/EPP), "len v%boru pro regionální rozvoj v Evropském parlamentu, prohlásil: Lisabonská smlouva uvedla teritoriální kohezi jako základní cíl EU. V na$ich diskuzích o budoucí strategii EU musíme zd'raznit d'le!itou roli region' a m&st. Díky kombinaci vynikajícího p#ístupu na evropské úrovni s regionálních expert%z je cíl konkurenceschopnost mocn%m nástrojem adaptace Evropy na v%zvy 21. století. Podporuje na$e regiony a m&sta v posilování jejich inovace a v%zkumn%ch kapacit v oblastech s potenciálem budoucího rozvoje, jako jsou informa"ní a komunika"ní technologie nebo nanotechnologie. D'le!itou sou"ástí diskuze bylo také téma utvá#ení p#idané hodnoty. V této oblasti má kohezní politika velmi $irok% potenciál. Cíl 2 p#edstavuje adekvátní p#íklad tvorby této p#idané hodnoty EU, která musí b%t nadále podporována a formována na základ& zve#ej)ování úsp&$n%ch p#íklad' v konkrétních oblastech, stejn& jako u cíle 1, kter% je zam&#en na nejchud$í regiony v rámci EU. Pokud bude cíl 2 nále!it& implementován, bude schopen nabídnout ú"inná #e$ení následk' finan"ní krize, problém' se sni!ováním HDP, nezam&stnanosti, nedostatku inovací a pokroku atd. V p#edchozích m&sících po!ádala Evropská komise V%bor region' o vypracování tzv. názorové zprávy, která bude shrnutím klí"ov%ch my$lenek a návrh' pro budoucí sm&#ování kohezní politiky a p#isp&je k debat& o v%voji po roce Zpravodajem pro tuto oblast byl jmenován Michael Schneider, kter% bude p#i sou"asn%ch jednáních usilovat o sjednocení praktick%ch návrh', které V%bor region' navrhl za posledních n&kolik let a zformuje koherentní zprávu reprezentující zku$enosti a expert%zy evropsk%ch region' a m&st. Po sérii p#ípravn%ch jednání s asociacemi, které reprezentují evropské regionální Newsletter a municipální ISSUE N 02 autority, bude Schneider dne 26. února 2010 LEDEN 2009 prezentovat názorovou zprávu Komisi V%boru region' pro teritoriální kohezní politiku. Formální p#ijetí této zprávy se p#edpokládá na plenárním zasedání V%boru region' v polovin& dubna 2010.

5 20 let spole*n) Evropa po roce 1989 Strana 5 Zástupci Zlínského kraje v Bruselu m&li mo!nost zú"astnit se konference s názvem 20 let spole"n& Evropa po roce 1989 po#ádané spole"n& Stál%m zastoupením +eské republiky p#i EU a mezinárodní organizací Frankofonie. Konference byla zahájena krátk%m dokumentárním filmem s názvem Rodina Fárová, kter% nato"ila belgická fotografka Martine Francková. Film promítl 3 generace "esk%ch!en, které se vyjad#ují ke komunistické a porevolu"ní dob&. Úvodní slovo pronesla velvyslankyn& +R Milena Vicenová, která p#ivítala p#ítomné ú"astníky, zástupce jak "eské, tak belgické komunity a hovo#ila o paralelách v%voje +eské republiky, od dob komunismu po p#edsednictví +R v Rad& EU. Konference se mezi dal$ími v%znamn%mi osobnostmi ú"astnil také "esk% komi$a# pro sociální zále!itosti Vladimír,pidla, kter% se ve svém projevu v&noval otázkám instituciální dynamiky v%voje Evropské unie, p#ijetí nov%ch "lensk%ch stát' a jejich p#ínos pro unii. Zajímavé p#ísp&vky dále p#ednesli Maria Niculescu, velvyslankyn& a stálá zástupkyn& mezinárodní organizace Frankofonie p#i EU, Paul Demaret, profesor a rektor na College of Europe a Antony Todorov, profesor politick%ch v&d na Bulharské univerzit&. +eské,v$carsko v Bruselu Newsletter ISSUE N 03 ÚNOR 2009 Dne 3. prosince 2009 prob&hlo v galerii +eského centra v Bruselu slavnostního zahájení vernisá!e v%stavy fotografií s názvem +eské,v%carsko v Bruselu. Auto#i fotografií, Z. Patzelt a V. Sojka, znázor)ují +eské,v%carsko romantické, poetické i melancholické. +eské,v%carsko pat#í mezi nejvíce okouzlující p#írodní turistické cíle +eské republiky a získalo titul Evropské destinace nejvy$$í kvality pro rok Hlavní symbol parku, Prav"ická brána, se umístila mezi 77 nejatraktivn&j$ími p#írodními památkami celého sv&ta. V%stava v Bruselu má poukázat na p#ita!livost regionu a jeho bohatou a rozmanitou nabídku pro turisty z celé Evropy. V%znamná ocen&ní, kter%ch tato oblast dosáhla, potvrzují mimo#ádnost tohoto unikátního regionu a opodstat)ují jeho snahy o za"len&ní komplexu "eskosaského,v%carska na seznam UNESCO. V$bor region' p%edstavil nov$ ro*ník Open Days 2010 Generální tajemník V%boru region' Gerhard Stahl, vedoucí odd&lení pro organizaci aktivit p#i V%boru region' Wolfgang Petzold a #editel generálního #editelství Evropské komise pro regionální politiku Dirk Ahner p#edsedali prvním p#ípravám hlavního regionálního setkání na evropské úrovni. Akce Open Days 2010 se uskute"ní v Bruselu ve dnech s podtitulem Cíl 2020: konkurenceschopnost, spolupráce a soudr!nost pro v$echny regiony, bude tedy zam&#ena na tyto t#i hlavní témata: Konkurenceschopnost: 1. Inovace, regionální rozvoj a ekologick% ekonomick% r'st; 2. Newsletter ISSUE N 02 LEDEN 2009 Spolupráce: teritoriální a p#eshrani"ní spolupráce, Evropské uskupení pro teritoriální spolupráci a makro-regionální spolupráci; 3. Soudr!nost: integrovan% p#ístup k politikám, které ovliv)ují regionální a obecní úrove). Hlavní organiza"ní schéma bude navazovat na model ro"níku 2009, v kombinaci s n&kter%mi nov%mi prvky, zejména aktivitami v rámci V%boru region' a Evropské komise.

6 Strana 6 V%zvy k p%edkládání návrh' Zdraví Espon 2013 Program Atraktivita evropsk%ch region' a m&st pro obyvatele a turisty Uzáv&rka: r'zná Vyjád#ení zájm' smluvních agent' k do"asn%m zadáním (Evropská agentura medicíny, Lond%n) Uzáv&rka: Evropská centrální banka Vyjád#ení zájmu na sestavení seznamu poskytovatel' pracovních sil pro administrativu a sekretariát Uzáv&rka: Newsletter ISSUE N 03 ÚNOR 2009 Rozvoj anima"ních projekt', dokument' a dramat Program média Uzáv&rka: r'zná Vzd)lání Reforma vy$$ího vzd&lání prost#ednictvím mezinárodní univerzitní spolupráce Uzáv&rka: rámcov% program program Lidé, Call FP7-PEOPLE-2010-COFUND Uzáv&rka: rámcov% program program Lidé, Call FP7-PEOPLE-2010-ITN Uzáv&rka: ESPON 2013 Program Teritoriální spolupráce v transnacionálních oblastech p#es vnit#ní/vn&j$í hranice Lidé sedmého rámcového programu ES pro v%zkum, technick% rozvoj a demonstrace! Uzáv&rka: Uzáv&rka: r'zná Newsletter ISSUE N 02 LEDEN 2009

7 Strana 7 Zlín Region in Brussels The Rose House 46, Boulevard de la Cambre B1000 Bruxelles Tel. (32) Fax (32) KALENDÁ" PROSINEC! Právní zástupce (Strukturované a projektové finan*nictví) Newsletter ISSUE 2009 N 03 +íslo pracovního místa: JU09WWW10 ÚNOR 2009 EU Spojené národy Do"asn% poradce (3 roky) Konference na téma: Odd&lení obchodu Klimatické zm&ny Koda), Dánsko Místo v%konu práce: Lucemburk Uzáv&rka p#ihlá$ek: AER setkání Info: Institucionální v%zvy $pan&lského p#edsednictví Andalucia Office Brusel (Belgie) Závere"ná konference evropského Roku kreativity a inovací Evropská komise Stockholm (,védsko) LEDEN Do"asní agenti Setkání region' k baltskojaderskému Administrativní odd&lení koridoru Místo v%konu práce: Parma, Itálie Styria Office Uzáv&rka p#ihlá$ek: Brusel (Belgie) Info: Newsletter ISSUE N 02 LEDEN 2009 ro'ník 6, 'íslo 23 prosinec 2009 Uzáv)rka *ísla: Volná místa v Evrop) Evropská investi*ní banka Evropská investi*ní banka Credit Risk Measurement (Senior Officer) +íslo pracovního místa: RM09WWW13 Odd&lení obchodu Místo v%konu práce: Lucemburk Uzáv&rka p#ihlá$ek: Info: Evropsk$ ú%ad pro bezpe*nost potravin Podp'rní národní experti +íslo pracovního místa: SNE/Call 2010 Redakce si vyhrazuje právo p#ísp&vky zkrátit, p#ípadn& stylisticky a jazykov& upravit. Za v&cnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vy"erpávající anal%zu dan%ch témat. Odkazy jsou ur"eny k usnadn&ní p#ístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovan%ch stránek neru"íme. Vydavatel: Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Redak*ní rada: Mattia Crosetto, Petra Jano$ková Grafick$ design: HAL9000Limited!2007

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ PEDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ SPECIÁLN% ZAM%"ENO NA ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ V RAD% EU ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU Dn 22. - 24. 1. 2009 s v Luha"ovicích sjdou minist#i prác a sociálních v%cí z clé Evropy, aby zd prodiskutovali

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ PES Nová sociální Evropa 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ EVROPA Zpráva pednesená na 7. kongresu PES v Portu Poulem Nyrupem Rasmussenem a Jacquesem Delorsem www.pes.org Strana evropských

Více

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010 PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU A SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010 2 Obsah OBSAH...3 1) SHRNUTÍ...4 2) CÍLE A PRINCIPY ZAHRANINÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ESKÉ REPUBLIKY...6 3) SRBSKO

Více

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Vzd lávání spot ebitelské ve ejnosti Pr vodce VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Spot ebitelsko ob anská sí 2005 Victoria Thoresen (ed.) Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Vol. 1. Vyšší vzdlání Spotebitelsko

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta Filozofická. Multikulturní partnerské vztahy. Krist!na Pavlová

Univerzita Pardubice. Fakulta Filozofická. Multikulturní partnerské vztahy. Krist!na Pavlová ! Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Multikulturní partnerské vztahy Krist!na Pavlová Bakalá"ská práce 2011! ABSTRAKT: Jméno: Krist!na Pavlová Název práce: Multikulturní partnerské vztahy Bakalá"ská

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010 PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU A VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010 2 Obsah OBSAH...3 1) SHRNUTÍ...4 2) CÍLE A PRINCIPY ZAHRANINÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ESKÉ REPUBLIKY...6

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více