ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH#

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH#"

Transkript

1 Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Projekt Enspire EU schválen STRANA 3 Klimatick% summit OSN v Kodani Vá!ení "tená#i, Diskuze o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie jsou na evropské úrovni nyní zcela zmrazeny. Mohlo by se zdát,!e toto prohlá$ení má v%znam veskrze negativní bereme-li jej jako vyjád#ení politick%ch pochybností co! by v$ak STRANA 4 nebylo pravdivé vyhodnocení: situace je spí$e opa"ná a sm&#uje k Budoucnost kohezní politiky dal$ímu v%voji mezi zainteresovan%mi stranami. Za pojmem zamrzl% scéná# se toti! skr%vá rozhodnutí $védského p#edsednictví zorganizovat nové setkání k debat& o kohezní politice v Kirun&, m&st&, STRANA 5 Newsletter ISSUE N 03 které se nachází více ne! 140km severn& od polárního kruhu. ÚNOR Sem 2009 bylo KRÁTCE Z BRUSELU Konference 20 let spole"n& Evropa po roce 1989 V%stava +eské,v%carsko v Bruselu V%bor region' p#edstavil nov% ro"ník OPEN Days 2010 STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Nové v%zvy v oblasti v%zkumu a vzd&lání STRANA 7 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V EU Nezapome)te se podívat na ná$ kalendá# událostí v EU a nabídku pracovních míst pozváno n&kolik desítek delegát' z evropsk%ch institucí a "lensk%ch stát' EU, aby diskutovali regionální a teritoriální rozvoj v jednom z nejznám&j$ích ledov%ch hotel', které se dnes na sv&t& vyskytují. Diskuze delegací navázaly na jednotlivé body, dosa!ené b&hem p'lro"ního "eského p#edsednictví, a to zejména na záv&ry konference, která se uskute"nila v Mariánsk%ch lázních v dubnu Minist#i EU v té dob& zd'raznili p#ínos, kter% kohezní politika p#iná$í evropské integraci a vyzdvihli pot#ebu pokra"ovat v podpo#e jejích základních cíl', které se nacházejí ve Smlouv&. V Korin& potvrdil Pawe( Samecki, komisa# EU pro regionální politiku, tuto vizi a poukázal na fakt,!e kohezní politika je rozvojovou strategií, jejím! hlavním cílem je podpora dlouhodob& udr!itelného r'stu a prosperity v evropsk%ch Regionech prost#ednictvím odstra)ování bariér r'stu a usnad)ováním proces' strukturálních reforem. My tento p#ístup velmi vítáme, nebo* evropské Regiony tuto podporu a fondy EU bezesporu pot#ebují, zejména proto, aby vytvá#ely nové typy spolupráce a realizovaly sou"asné v%zvy: ekonomická a finan"ní krize, modernizace infrastruktury, stárnutí populace, intenzivní konkurenceschopnost, stejn& jako následky zm&ny klimatu. Z tohoto d'vodu je t#eba vyu!ívat teritoriálních v%hod evropsk%ch Region' zejména prost#ednictvím kohezní politiky, díky ní! zjistíme,!e integrovaná #e$ení mohou napomoci zv%$it celkovou konkurenceschopnost Evropy. S pozdravem, Newsletter ISSUE N 02 LEDEN 2009 Mattia Crosetto #editel kancelá#e Zlínského kraje v Bruselu

2 Entrepreneurial Inspiration For The European Union Strana 2 Evropská unie pova!uje sektor malého a st#edního podnikání za páte# evropské ekonomiky a hybnou sílu inovací, zam&stnanosti a sociální integrace. V$ude ve sv&t& nar'stá pot#eba rozvinout podnikatelskou ekonomiku. Je$t& v minulém roce fungovalo v EU 23 milion' mal%ch a st#edních podnik', které vytvá#ely 80% nov%ch pracovních míst. Celoevropské pr'zkumy podnikatelského prost#edí v$ak ukazují,!e v EU klesá ochota a odvaha k soukromému podnikání (p#evá!n& k zakládání mal%ch a st#edních podnik'). Podnikatelská kultura, my$lení a inspirace jsou tak v EU zanedbávány. Jestli!e chceme propagovat podnikatelské my$lení, pot#ebujeme více inspirace. To je klí"ov% bod projektu ENSPIRE EU. Projekt ENSPIRE EU je schválen! INTERREG IV C je program Evropské unie podporující projekty meziregionální spolupráce. V rámci jeho 2. v$zvy k p%ekládání projektov$ch &ádostí bylo p%edlo&eno celkem 481 projekt'. V listopadu leto(ního roku se konalo finální zasedání hodnotící komise a ta rozhodla o schválení 74 nejlep(ích projekt'. Projekt ENSPIRE EU, do n)ho& je zapojen i Zlínsk$ kraj, je jedním z nich! Projektov% zám&r ENSPIRE EU iniciovalo South Denmark European Office. Cel% projekt je zalo!en na stávajících zku$enostech a pot#ebách partnersk%ch region' nezbytn%ch pro úsp&$né zlep$ení regionální rozvojové politiky podporující podnikatelské my$lení. Tento zám&r byl prezentován poprvé na konferenci ke 2. v%zv& p#edkládání projektov%ch zám&r' v rámci programu Interreg IV C ve francouzském Lille v #íjnu Tehdy se také poprvé se$li zástupci Zastoupení ZK v Bruselu, Krajského ú#adu Zlínského kraje Newsletter a zástupci ISSUE South Denmark N 03 European Office, aby prodiskutovali mo!né zapojení Zlínského ÚNOR kraje 2009 jako jednoho z partner'. Po návratu z Lille za"ala intenzivní práce na p#íprav& projektové!ádosti. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu bylo pov&#eno vedením komunikace s Leadpartnerem i prezentací projektového zám&ru na jednotliv%ch dot"en%ch odborech Krajského ú#adu Zlínského kraje. Cílem projektu je zv%$it evropskou podnikatelskou konkurenceschopnost a podpo#it regionální ekonomick% r'st prost#ednictvím podpory podnikatelského my$lení a podnikatelské kultury v regionech. V rámci projektu dojde k mezinárodní v%m&n& zku$eností a ke srovnání situace v oblasti podnikání znev%hodn&n%ch skupin mezi partnersk%mi regiony 12 zemí EU. V%m&na zku$eností se bude t%kat p#edev$ím zp'sob', jak%mi regionální ú#ady p#ispívají k podpo#e a rozvoji podnikatelského my$lení a podnikatelské kultury. V rámci projektu budou zmapovány zp'soby, jak%mi partnerské regiony podporují podnikatelského ducha regionu sm&rem k t#em hlavním cílov%m skupinám a organizace workshop' v jednotliv%ch partnersk%ch regionech s cílem v%m&ny informací, dobr%ch zku$eností a nápad'. Na základ& t&chto aktivit dojde k identifikaci nejlep$ích regionálních politik v oblasti podpory podnikatelského my$lení a podnikatelské kultury, budou analyzovány zku$enosti a p#íklady dobré praxe. Zlínsk% kraj byl v rámci projektu vybrán jako jeden z partner', kde se budou také realizovat pilotní aktivity a implementovat p#íklady dobré praxe pod vedením zku$en&j$ích partner'. ENSPIRE EU si klade za cíl vytvo#it politick% rámec pro inspira"ní aktivity t#em hlavním cílov%m skupinám: - Student'm a absolvent'm st#edních $kol - Znev%hodn&né skupin& za"ínajících podnikatel' - lidem, kte#í mají ztí!en% p#ístup k podnikání jako!eny - po mate#ské dovolené, imigranti "i t&lesn& posti!ení - Skupin& s obtí!n%m za"len&ním na trh práce (p#edev$ím dlouhodob& nezam&stnaní a lidé s nízkou kvalifikací) Cel% Newsletter projekt je plánován ISSUE N 02 na t#i roky a projektové aktivity za"nou ji! v lednu Zastoupení LEDEN Zlínského 2009 kraje v Bruselu bylo po!ádáno o dal$í sou"innost na realizaci projektu a stále koordinuje komunikaci mezi Zlínsk%m krajem a hlavním partnerem. Na Krajském ú#ad& Zlínského kraje jsou do projektu prozatím zapojeny odbor #ízení dota"ních program' a odbor $kolství, mláde!e a sportu, ale ji! te- je jasné,!e interdisciplinární zam&#ení projektu bude vy!adovat spolupráci mnoha dal$ích subjekt'. Mezi n& budou jist& pat#it instituce jako Obchodní a hospodá#ská komora, Ú#ad práce "i nap#íklad organizace Junior Achievement tak, aby byl zaji$t&n co nejjednodu$$í p#enos v%sledk' projektu do praxe.

3 Do projektu je zapojeno celkem 12 partner' z celé Evropy: Esbjerg Municipality, Dánsko Bussiness Development Agency, Vejle, Dánsko Krajsk% ú#ad Zlínského kraje, +eská republika Hampshire County Council - Economic Development, Velká Británie Chamber of Commerce Advancia, Ill De France, Francie Chamber of Commerce Sevilla, Region of Andalusia,,pan&lsko The Larnaca District Development Agency, Kypr North-West Regional Development Agency, Rumunsko Marshal Office of Lubuskie Region, Polsko Mid-Trandanubian Regional Development Agency, Ma-arsko Region Development Councill, Halland,,védsko Bussiness Support Centre, Slovinsko Strana 3 Klimatick$ summit OSN v Kodani Ve dnech prosince 2009 probíhá v dánské Kodani summit Organizace spojen$ch národ' tematicky zam)%en$ na boj proti klimatick$m zm)nám (COP 15). Nejd'le&it)j(ím cílem setkání je vytvo%ení dohody o otázkách globálního klimatu pro období od roku 2012, kdy kon*í platnost Kjótského protokolu. EU má eminentní zájem na tom, aby byly dohodnuty nejd'le&it)j(í prvky ambiciózní, Newsletter celosv)tové, ISSUE N 03 komplexní smlouvy, na jejím& základ) bude mo&né ÚNOR zastavit 2009 globální oteplování pod nebezpe*nou hranicí 2ºC. B&hem konference OSN v Kodani se Evropská unie bude sna!it prosadit p#ijetí ambiciózní dohody, která by m&la zabránit eskalaci globálního oteplování na katastrofální úrove). Vedoucí p#edstavitelé "lensk%ch stát' se na svém listopadovém setkání dohodli,!e uvolní prost#edky na fond, kter% by m&l rozvojov%m zemím pomoci v boji proti zm&n& klimatu. Konkrétní "ástka v$ak dosud nepadla. P#edseda Komise José Manuel Barroso uvedl,!e EU je odhodlána p#isp&t na boj proti zm&n& klimatu spravedliv%m dílem do roku 2020 by se celková v%$e náklad' v rozvojov%ch zemích m&la pohybovat okolo 100 miliard eur ro"n&. Prozatím Komise navrhuje, aby Unie do roku 2012 p#ispívala ve v%$i 5 7 miliard eur ro"n&. Na mezinárodní konferenci v Kodani se letos v prosinci budou zástupci jednotliv%ch zemí sna!it vypracovat dohodu, která nahradí Kjótsk% protokol, jen! byl rozvinut%mi zem&mi p#ijat v roce V tomto protokolu se signatá#ské zem& zavázaly sní!it objem emisí skleníkov%ch plyn' o 5 % v porovnání s hodnotami z roku Jako p#edvoj koda)ské konference ji! na dané téma prob&hlo n&kolik kol jednání, která se konala nap#. v Bonnu, Bankoku "i Barcelon&. Snahu sní!it emise skleníkov%ch plyn' dnes slibují i zem&, které!ivotní prost#edí zne"i$*ují velkou m&rou, jako nap#íklad +ína "i Spojené státy, a proto je podle Unie velmi pravd&pobné,!e se v Kodani poda#í dosáhnout v%znamné dohody. EU se ji! zavázala sní!it do roku 2020 emise o minimáln& 20 % hodnot z roku Pokud by se k závazku p#idaly i ostatní zem&, Unie by sv'j cíl zv%$ila na 30 %. Dosavadní závazek byl p#ijat v prosinci 2008 a p#edstavuje integrovanou strategii v oblasti energetiky a zm&ny klimatu a ambiciózní cíle do roku K zachování udr!itelné budoucnosti s energeticky ú"inné a nízkouhlíkové ekonomiky si EU stanovila tyto cíle: -sní!ení skleníkov%ch plyn' o 20 % (30 %, pokud bude dosa!eno mezinárodní dohody), -sní!ení Newsletter spot#eby ISSUE energie N 02 o 20 % prost#ednictvím zv%$ené energetické ú"innosti, LEDEN zabezpe"ení 20 % na$ich energetick%ch pot#eb z obnoviteln%ch zdroj'. P#edseda Komise Barroso se nedávno setkal se zástupci podnikatelského sektoru a vyzval je, aby v této oblasti za"ali jednat a ne"ekali na uzav#ení nové dohody: M!"eme jednat ji" dnes, proto"e ke zm#n# klimatu dochází práv# te$.

4 Budoucnost kohezní politiky: EU2020 musí reflektovat regionální otázky Strana 4 Dne 8. prosince 2009 se zástupci Zlínského kraje v Bruselu zú*astnili setkání expert' z oblasti kohezní politiky, kte%í spole*n) s regionálními zástupci ve V$boru region' diskutovali o budoucí agend) promítnuté do strategie EU2020 a jejích dopadech na kohezní politiku. Diskutovalo se zejména o absenci regionálních témat v tomto konzulta*ním dokumentu, kter$ je doslova alarmující, jak uvedl Michael Schneider (DE/EPP), p%edseda Komise pro teritoriální kohezní politiku ve V$boru region' a zpravodaj pro otázky t$kající se budoucnosti kohezní politiky. Na pozvání Michaela Schneidera se setkalo ve V%boru region' okolo 100 expert' na kohezní politiku z institucí EU, regionálních a místních autorit a jejich reprezentujících asociací. Hovo#ilo se o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013, zejména v rámci cíle konkurenceschopnost a zam&stnanost. V sou"asném rozpo"tovém období EU slou!í tento cíl (znám% také jako cíl 2 ) region'm k asistenci s ekonomick%m rozvojem prost#ednictvím ko-financování projekt' v oblasti inovací, podnikání, ochrany!ivotního prost#edí a lidsk%ch zdroj'. Setkání ve V%boru region' bylo sou"ástí konzultací pro p#ípravu názorové zprávy k budoucí kohezní politice, jeho! návrh p#ipravuje Schneider, státní tajemník pro evropské zále!itosti n&mecké zem& Sasko-Anhlatsko, jako zpravodaj V%boru region'. Michael Schneider ve svém projevu na setkání #ekl: Kohezní politika EU doposud v%znamn# a v rozsáhlém geografickém m#&ítku p&isp#la k implementaci Lisabonské strategie. To je hlavní d!vod, pro' na ni musí b%t kladen Newsletter adekvátní ISSUE d!raz p&i N 03 rozvoji nové strategie EU2020. Kohezní politika ÚNOR 2009 m!"e pomoci napojit tuto strategii na evropské regionální a municipalitní autority. Lambert van Nistelrooij (NL/EPP), "len v%boru pro regionální rozvoj v Evropském parlamentu, prohlásil: Lisabonská smlouva uvedla teritoriální kohezi jako základní cíl EU. V na$ich diskuzích o budoucí strategii EU musíme zd'raznit d'le!itou roli region' a m&st. Díky kombinaci vynikajícího p#ístupu na evropské úrovni s regionálních expert%z je cíl konkurenceschopnost mocn%m nástrojem adaptace Evropy na v%zvy 21. století. Podporuje na$e regiony a m&sta v posilování jejich inovace a v%zkumn%ch kapacit v oblastech s potenciálem budoucího rozvoje, jako jsou informa"ní a komunika"ní technologie nebo nanotechnologie. D'le!itou sou"ástí diskuze bylo také téma utvá#ení p#idané hodnoty. V této oblasti má kohezní politika velmi $irok% potenciál. Cíl 2 p#edstavuje adekvátní p#íklad tvorby této p#idané hodnoty EU, která musí b%t nadále podporována a formována na základ& zve#ej)ování úsp&$n%ch p#íklad' v konkrétních oblastech, stejn& jako u cíle 1, kter% je zam&#en na nejchud$í regiony v rámci EU. Pokud bude cíl 2 nále!it& implementován, bude schopen nabídnout ú"inná #e$ení následk' finan"ní krize, problém' se sni!ováním HDP, nezam&stnanosti, nedostatku inovací a pokroku atd. V p#edchozích m&sících po!ádala Evropská komise V%bor region' o vypracování tzv. názorové zprávy, která bude shrnutím klí"ov%ch my$lenek a návrh' pro budoucí sm&#ování kohezní politiky a p#isp&je k debat& o v%voji po roce Zpravodajem pro tuto oblast byl jmenován Michael Schneider, kter% bude p#i sou"asn%ch jednáních usilovat o sjednocení praktick%ch návrh', které V%bor region' navrhl za posledních n&kolik let a zformuje koherentní zprávu reprezentující zku$enosti a expert%zy evropsk%ch region' a m&st. Po sérii p#ípravn%ch jednání s asociacemi, které reprezentují evropské regionální Newsletter a municipální ISSUE N 02 autority, bude Schneider dne 26. února 2010 LEDEN 2009 prezentovat názorovou zprávu Komisi V%boru region' pro teritoriální kohezní politiku. Formální p#ijetí této zprávy se p#edpokládá na plenárním zasedání V%boru region' v polovin& dubna 2010.

5 20 let spole*n) Evropa po roce 1989 Strana 5 Zástupci Zlínského kraje v Bruselu m&li mo!nost zú"astnit se konference s názvem 20 let spole"n& Evropa po roce 1989 po#ádané spole"n& Stál%m zastoupením +eské republiky p#i EU a mezinárodní organizací Frankofonie. Konference byla zahájena krátk%m dokumentárním filmem s názvem Rodina Fárová, kter% nato"ila belgická fotografka Martine Francková. Film promítl 3 generace "esk%ch!en, které se vyjad#ují ke komunistické a porevolu"ní dob&. Úvodní slovo pronesla velvyslankyn& +R Milena Vicenová, která p#ivítala p#ítomné ú"astníky, zástupce jak "eské, tak belgické komunity a hovo#ila o paralelách v%voje +eské republiky, od dob komunismu po p#edsednictví +R v Rad& EU. Konference se mezi dal$ími v%znamn%mi osobnostmi ú"astnil také "esk% komi$a# pro sociální zále!itosti Vladimír,pidla, kter% se ve svém projevu v&noval otázkám instituciální dynamiky v%voje Evropské unie, p#ijetí nov%ch "lensk%ch stát' a jejich p#ínos pro unii. Zajímavé p#ísp&vky dále p#ednesli Maria Niculescu, velvyslankyn& a stálá zástupkyn& mezinárodní organizace Frankofonie p#i EU, Paul Demaret, profesor a rektor na College of Europe a Antony Todorov, profesor politick%ch v&d na Bulharské univerzit&. +eské,v$carsko v Bruselu Newsletter ISSUE N 03 ÚNOR 2009 Dne 3. prosince 2009 prob&hlo v galerii +eského centra v Bruselu slavnostního zahájení vernisá!e v%stavy fotografií s názvem +eské,v%carsko v Bruselu. Auto#i fotografií, Z. Patzelt a V. Sojka, znázor)ují +eské,v%carsko romantické, poetické i melancholické. +eské,v%carsko pat#í mezi nejvíce okouzlující p#írodní turistické cíle +eské republiky a získalo titul Evropské destinace nejvy$$í kvality pro rok Hlavní symbol parku, Prav"ická brána, se umístila mezi 77 nejatraktivn&j$ími p#írodními památkami celého sv&ta. V%stava v Bruselu má poukázat na p#ita!livost regionu a jeho bohatou a rozmanitou nabídku pro turisty z celé Evropy. V%znamná ocen&ní, kter%ch tato oblast dosáhla, potvrzují mimo#ádnost tohoto unikátního regionu a opodstat)ují jeho snahy o za"len&ní komplexu "eskosaského,v%carska na seznam UNESCO. V$bor region' p%edstavil nov$ ro*ník Open Days 2010 Generální tajemník V%boru region' Gerhard Stahl, vedoucí odd&lení pro organizaci aktivit p#i V%boru region' Wolfgang Petzold a #editel generálního #editelství Evropské komise pro regionální politiku Dirk Ahner p#edsedali prvním p#ípravám hlavního regionálního setkání na evropské úrovni. Akce Open Days 2010 se uskute"ní v Bruselu ve dnech s podtitulem Cíl 2020: konkurenceschopnost, spolupráce a soudr!nost pro v$echny regiony, bude tedy zam&#ena na tyto t#i hlavní témata: Konkurenceschopnost: 1. Inovace, regionální rozvoj a ekologick% ekonomick% r'st; 2. Newsletter ISSUE N 02 LEDEN 2009 Spolupráce: teritoriální a p#eshrani"ní spolupráce, Evropské uskupení pro teritoriální spolupráci a makro-regionální spolupráci; 3. Soudr!nost: integrovan% p#ístup k politikám, které ovliv)ují regionální a obecní úrove). Hlavní organiza"ní schéma bude navazovat na model ro"níku 2009, v kombinaci s n&kter%mi nov%mi prvky, zejména aktivitami v rámci V%boru region' a Evropské komise.

6 Strana 6 V%zvy k p%edkládání návrh' Zdraví Espon 2013 Program Atraktivita evropsk%ch region' a m&st pro obyvatele a turisty Uzáv&rka: r'zná Vyjád#ení zájm' smluvních agent' k do"asn%m zadáním (Evropská agentura medicíny, Lond%n) Uzáv&rka: Evropská centrální banka Vyjád#ení zájmu na sestavení seznamu poskytovatel' pracovních sil pro administrativu a sekretariát Uzáv&rka: Newsletter ISSUE N 03 ÚNOR 2009 Rozvoj anima"ních projekt', dokument' a dramat Program média Uzáv&rka: r'zná Vzd)lání Reforma vy$$ího vzd&lání prost#ednictvím mezinárodní univerzitní spolupráce Uzáv&rka: rámcov% program program Lidé, Call FP7-PEOPLE-2010-COFUND Uzáv&rka: rámcov% program program Lidé, Call FP7-PEOPLE-2010-ITN Uzáv&rka: ESPON 2013 Program Teritoriální spolupráce v transnacionálních oblastech p#es vnit#ní/vn&j$í hranice Lidé sedmého rámcového programu ES pro v%zkum, technick% rozvoj a demonstrace! Uzáv&rka: Uzáv&rka: r'zná Newsletter ISSUE N 02 LEDEN 2009

7 Strana 7 Zlín Region in Brussels The Rose House 46, Boulevard de la Cambre B1000 Bruxelles Tel. (32) Fax (32) KALENDÁ" PROSINEC! Právní zástupce (Strukturované a projektové finan*nictví) Newsletter ISSUE 2009 N 03 +íslo pracovního místa: JU09WWW10 ÚNOR 2009 EU Spojené národy Do"asn% poradce (3 roky) Konference na téma: Odd&lení obchodu Klimatické zm&ny Koda), Dánsko Místo v%konu práce: Lucemburk Uzáv&rka p#ihlá$ek: AER setkání Info: Institucionální v%zvy $pan&lského p#edsednictví Andalucia Office Brusel (Belgie) Závere"ná konference evropského Roku kreativity a inovací Evropská komise Stockholm (,védsko) LEDEN Do"asní agenti Setkání region' k baltskojaderskému Administrativní odd&lení koridoru Místo v%konu práce: Parma, Itálie Styria Office Uzáv&rka p#ihlá$ek: Brusel (Belgie) Info: Newsletter ISSUE N 02 LEDEN 2009 ro'ník 6, 'íslo 23 prosinec 2009 Uzáv)rka *ísla: Volná místa v Evrop) Evropská investi*ní banka Evropská investi*ní banka Credit Risk Measurement (Senior Officer) +íslo pracovního místa: RM09WWW13 Odd&lení obchodu Místo v%konu práce: Lucemburk Uzáv&rka p#ihlá$ek: Info: Evropsk$ ú%ad pro bezpe*nost potravin Podp'rní národní experti +íslo pracovního místa: SNE/Call 2010 Redakce si vyhrazuje právo p#ísp&vky zkrátit, p#ípadn& stylisticky a jazykov& upravit. Za v&cnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vy"erpávající anal%zu dan%ch témat. Odkazy jsou ur"eny k usnadn&ní p#ístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovan%ch stránek neru"íme. Vydavatel: Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Redak*ní rada: Mattia Crosetto, Petra Jano$ková Grafick$ design: HAL9000Limited!2007

Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region" 2

Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region 2 10 kv$ten 2007 10 Zvlá" zajímavé #lánky: Olomouck kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy Vboru region" 2 Mise Olomouckého kraje do Bruselu a #trasburku: studijní pobyt v EU 3 Stá$ Mgr. Klímové

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení operaního programu #ivotní prost$edí 2 01 leden 2008 01 Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2 P$íru"ka pro dotace z EU 3-4 Networking v Bruselu: Slovinsko a VR, EP a nové

Více

kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

kv$ten 2009 Vá!ení tená#i, Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského pedsednictví 2 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém

Více

listopad 2009 2 Vá!ení "tená#i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 V"zvy spolupráce Komise a V"boru region# EU 3

listopad 2009 2 Vá!ení tená#i, Zvlá!t zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 Vzvy spolupráce Komise a Vboru region# EU 3 Zvlá!t" zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 2 V"zvy spolupráce Komise a V"boru region# EU 3 Stá$istou na Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Obsah: 4 EU témata & události 2 Krátce

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

Newsletter ISSUE N 8 DUBEN 2010

Newsletter ISSUE N 8 DUBEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Komise vyhodnotila úsp$chy politiky soudr!nosti STRANA 3 Vá!ení "tená#i, regiony v Bruselu za"aly jednat o pen$zích. V nadcházející reform$ o regionální politice EU je v sázce 50

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tená"i, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tenái, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Speciální %íslo EVROPSK! PROJEKT SUPPOLICY Milí!tená"i, jak jist! víte, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln! zapojeno do realizace evropského projektu SupPolicy zam!"eného na inovace, jeho# se

Více

únor 2009 Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU: konference TEN-T 2

únor 2009 Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU: konference TEN-T 2 04 únor 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: konference TEN-T 2!eské p"edsednictví: kalendá" dal#ích událostí Dn$ kraj$!r v u 3!eské p"edsednictví: Dvacítky mají p"esv%d&iv' plakát 4! Obsah:

Více

Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010

Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010 Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Strategie EU pro Dunajsk$ region oficiáln' zahájena STRANA 4 Vá!ení "tená#i, Po dlouhém období konzultací mezi "lensk$mi státy, zkou%kách v Evropském

Více

leden 01 leden 2009 Vá$ení #tená%i, vlá!" zajímavé ánky: !eské p"edsednictví EU: originální vizuální identita !eské p"edsednictví:

leden 01 leden 2009 Vá$ení #tená%i, vlá! zajímavé ánky: !eské pedsednictví EU: originální vizuální identita !eské pedsednictví: 01 leden 2009 01 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: originální vizuální identita 2!eské p"edsednictví: role #esk$ch kraj% v Bruselu 3!eské p"edsednictví: Olomouck$ kraj v Bruselu se stal velvyslancem

Více

18 zá$í. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré p"íklady z 20 #lensk$ch stát% 2

18 zá$í. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré píklady z 20 #lensk$ch stát% 2 18 zá$í 2008 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré p"íklady z 20 #lensk$ch stát% 2 Partnerství v EUREGHA: Olomouck$ kraj pokra#uje ve sv$ch aktivitách 3 &eské p"edsednictví

Více

24 prosinec. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU p"edstavilo sv#j oficiální kalendá" ministersk$ch setkání 2

24 prosinec. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU pedstavilo sv#j oficiální kalendá ministersk$ch setkání 2 24 prosinec 2008 24 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU p"edstavilo sv#j oficiální kalendá" ministersk$ch setkání 2!eské p"edsednictví: Olomouck$ kraj v Bruselu pracuje na p"ípravách ICT veletrhu

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

Kancelá" Kancelá" s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje

Kancelá Kancelá s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Olomouck! kraj Kancelá". Kancelá" s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje v okruhu institucí EU, mezi ne# pat"í p"edev$ím

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3-4 ZAM"!ENO NA OPEN DAYS

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3-4 ZAM!ENO NA OPEN DAYS ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Open Days 2008 $est' ro!ník v!íslech STRANA 3-4 ZAM"!ENO NA OPEN DAYS Program delegace Zlínského kraje v obraze STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Evropa v na$em kraji projekt

Více

19!íjen. Vá"ení #tená!i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropsk"m institucím 2

19!íjen. Váení #tená!i, Zvlá!t zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropskm institucím 2 19!íjen 2009 19 Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského koridoru evropsk"m institucím 2 Seminá!e partnerství BIRTH b#hem Open Days 2009 3 Obsah: EU témata & události 2 Krátce z u 5 V"zvy

Více

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 11 JUNE 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU !!!!!!

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 11 JUNE 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU !!!!!! SPECIÁL ZAM%&EN' NA ZLÍNSK' FILMOV' FESTIVAL V BRUSELU 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU Propagace Zlínského kraje v Evrop: speciální akce pro Film Festival Zlín Nedle 28. 6. 2009 Flagey

Více

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpoil Univerzitu Palackého v Olomouci 2 20 $íjen 2007 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2 Nová sekce na#eho newsletteru: P"íru$ka pro za$áte$níky: jak získat finan$ní pomoc z EU 3-4

Více

22 listopad. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3. Zam!"eno na granty EU: dotace REC 4

22 listopad. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3. Zam!eno na granty EU: dotace REC 4 22 listopad 2008 22 Zvlá!" zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3 Zam!"eno na granty EU: dotace REC 4 Krátce z Bruselu: Czech Reg má nové logo! 5! Obsah: Témata & události z EU 2

Více

02 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2. p"edsednictví: p"edstavení akce Dvacítky 3

02 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2. pedsednictví: pedstavení akce Dvacítky 3 02 leden 2009 02 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2!eské p"edsednictví: p"edstavení akce Dvacítky 3!eské p"edsednictví: spole$né internetové stránky $esk#ch kraj%

Více

Newsletter ISSUE N 9 KV!TEN 2010

Newsletter ISSUE N 9 KV!TEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Konference Strategie EU pro Dunajsk$ region v Bulharsku STRANA 3 Johannes Hahn, eurokomisa# pro regionální politiku ke strategii EU k Podunají Vá!ení "tená#i, po Fóru o makro-regionální

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Olomouck" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT ZLÍNSKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010

Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010 Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Spolupráce velkom$st k evropsko-st#edomo#skému partnerství STRANA 3-4 Erasmus Mundus Info Day Vá!ení "tená#i, Na následujících stránkách, v rubrice

Více

zá!í 2009 Vá"ení #tená!i, U p!íle"itosti #védského p!edsednictví v Rad$ 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

zá!í 2009 Váení #tená!i, U p!íleitosti #védského p!edsednictví v Rad$ 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu pracuje na Baltskojaderském koridoru 2 Zve"ejn#ní v!zev pro program EPSON 2013 4 Shrnutí networkingov!ch aktivit realizovan!ch zastoupením 5 Obsah: EU témata

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU V%bor region$ zvolil nového p#edsedu, Luca Van den Brandeho STRANA 3 ZAM"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Evropská komise zve#ejnila nové v%zvy programu Marco Polo STRANA 4

Více

20 $íjen. Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2. Konference o územní. shrnutí a fotoreportá! 3-4

20 $íjen. Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2. Konference o územní. shrnutí a fotoreportá! 3-4 20 $íjen 2008 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2 Konference o územní soudr!nosti: shrnutí a fotoreportá! 3-4 Networking s partnery a institucemi EU 5! Obsah: Zam"#eno

Více

11 #erven. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úsp"ch ve V!boru region# 2-3. OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4

11 #erven. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úspch ve V!boru region# 2-3. OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4 11 #erven 2008 11 Zvlá!" zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úsp"ch ve V!boru region# 2-3 OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4 EUREGHA ratifikovala %lenství Olomouckého kraje 5 Obsah: Témata &

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 24 PROSINEC 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 EVROPSKÉ POLITIKY A PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 24 PROSINEC 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 EVROPSKÉ POLITIKY A PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Organizace Open Days 2008 ji za"ala Zlínsk% kraj v Bruselu pracuje na kandidatu#e STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU 21. prosinec 2007: bourání hranic po celé Evrop$, také

Více

Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2009. Milí!tená"i, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009

Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2009. Milí!tenái, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 AKTIVITY ZASTOUPENÍ V BRUSELU B"HEM OPEN DAYS 2009 Milí!tená"i, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009 inkoustem zpe!etil Spole!né usnesení

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 5 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM"!ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 5 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Návrhy Zlínského kraje pro spolené aktivity esk'ch kraj( v rámci P"edsednictví #R v Rad$ EU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Propagace Zlínského kraje b$hem P"edsednictví

Více

16 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporu"uje více spolupráce s partnery 2

16 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporuuje více spolupráce s partnery 2 16 srpen 2008 16 Zvlá!" zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporu"uje více spolupráce s partnery 2 EU sout#$ pro d#ti a mláde$ o jejich právech na ochranu 3 Nové projekty a programy EU: Digitální

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropsk"ch zemích a regionech 3

Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropskch zemích a regionech 3 16 srpen 2007 16 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropsk"ch zemích a regionech 3 EU p#íle$itosti pro m%stské oblasti: p#íru&ka k získání finan&ní

Více

17 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3

17 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spolen!ch iniciativ 2-3 17 zá$í 2007 17 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3 Nová verze internetov!ch stránek Olomouckého kraje v Bruselu je spu#t$na 5 Obsah:

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 6 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM"!ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 6 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Zlínsk& kraj v Bruselu dovr$il na konci února 2008 dal$í rok své innosti. P"et#te si o p"ípravách v&roní zprávy Zastoupení STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Novinky o

Více

Newsletter ISSUE N 14!ERVENEC 2009

Newsletter ISSUE N 14!ERVENEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU Zam"#eno na zahrani$ní mise Zlínského kraje organizované v úzké spolupráci se Zastoupením v Bruselu Vá!ení "tená#i, V tomto "ísle se dozvíte více o sou"asn$ch

Více

!ervenec 2009. Vá"ení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá!" zajímavé #lánky:

!ervenec 2009. Váení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropsk! parlament si zvolil svého nového p"edsedu: minulého polského p"edsedu vlády Buzka, jen# získal 555 hlas$ 2 %lenové EP hodnotili &eské p"edsednictví a se'li se s nov!m EU

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise a EIB schválily nov$ nástroj pro TEN projekty. STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Spolupráce Evropa Asie: nová finan"ní iniciativa. STRANA 4 ZAM!"ENO

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009

Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009 Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Kompletní seznam nového slo!ení Evropské komise STRANA 3-4 O"ima stá!istek: Jak p#e!ít Vá!ení "tená#i, Konec roku 2009 byl tady v Bruselu, #ekl

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Zlínsk% kraj v Brusel p"ekroil hranice: tentokrát hovo"íme o spolupráci s Treniansk%m krajem STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Spolené aktivity Zlína a Trenína STRANA

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

Special Edition. Newsletter SPECIAL N 3 PROSINEC 2007 STRANA 2 PARTNERSKÁ P#ÁNÍ STRANA 3 ZPRÁVY Z INSTITUCÍ EU

Special Edition. Newsletter SPECIAL N 3 PROSINEC 2007 STRANA 2 PARTNERSKÁ P#ÁNÍ STRANA 3 ZPRÁVY Z INSTITUCÍ EU Special Edition Milí tená"i, Ani si asto neuv"domujeme, jak#mi mnoha zp$soby nám EU pomáhá zlep%ovat na%e &ivotní podmínky. Internetové stránky Evropa a vy v roce 2007 p'edstavují deset nejd$le&it"j%ích

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

Olomouck! kraj v Bruselu V!ro"ní zpráva 2006-07

Olomouck! kraj v Bruselu V!roní zpráva 2006-07 Olomouck! kraj v Bruselu V!ro"ní zpráva 2006-07 B!ezen 2006 únor 2007 Pracovní verze Vydáno v Bruselu 1. b!ezen 2007 Rada Olomouckého kraje 15. 3. 2007 Strana 1 (celkem 44) D!vodová zpráva: P"ÍLOHY: -

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spolenosti Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti P!edstavení Internet Projekt, a. s. Akciová spole"nost, zalo#ena 2001, "esk$ kapitál Orientace na náro"né implementace ecms/wcms Advanced Partner Open Text

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality Závrený akt obsahuje seznam závazných protokol a nezávazných prohlášení Závrený akt KONFERENCE ZÁSTUPC VLÁD LENSKÝCH STÁT svolaná do Bruselu dne 30. záí 2003 s cílem pijmout spolenou dohodou Smlouvu o

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004)

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004) STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004) Praha 2004 1 Obsah Státní energetické koncepce (SEK): str.: Vize, cíle, nástroje SEK 3 Sumarizace

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

!!"#$%&'(!)*$+,-!.//012/! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asisten!ní kancelá" p"i EU www.zlinregioninbrussels.eu

!!#$%&'(!)*$+,-!.//012/! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asisten!ní kancelá pi EU www.zlinregioninbrussels.eu #$%&'()*$+,-.//012/ Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asistenní kancelá pi EU www.zlinregioninbrussels.eu 345%678,-$9987-:-;>87 Pracujeme na základ princip profesionality, otev#enosti,

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES)

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) DOPORUENÍ RADY ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Název projektu: INNOREF Název sub- projektu (postaí zkratka): Stra.S.S.E. Název organizace (projektového partnera): UP Olomouc Název vedoucího partnera projektu: Communita Montana

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

STANOVY!eské numismatické spole"nosti ( zkratka!sn )

STANOVY!eské numismatické spolenosti ( zkratka!sn ) STANOVY!eské numismatické spole"nosti ( zkratka!sn )!l. I Úvodní ustanovení (1)!eská numismatická spole"nost (dále jen!ns) je sdru#ením ob"an$ ve smyslu právních p%edpis$ 1). (2) Sídlem!NS je Praha 10,

Více

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4 21 listopad 2007 21 Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2 Příručka pro dotace z EU 3-4 Období českého předsednictví: v Bruselu byl představen oficiální program 5

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report) Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (Annual report) Hrádek nad Nisou, Chotyn, Rynoltice, Janovice v Podještdí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldichov v Hájích, Mníšek, Kryštofovo Údolí Výroní

Více