Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie"

Transkript

1 Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT ZLÍNSKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1#

2 Filozofie P!edsednictví "R v Rad# EU Vydalo Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu v roce 2008 adresa: 46 Boulevard de la Cambre, 1000 Bruxelles tel.: , fax: Fotografie: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Uzáv$rka podklad%: V&echna práva vyhrazena. Reprodukce tohoto dokumentu, nebo jeho!ásti je mo'ná jen se souhlasem vydavatel%. Publikace je neprodejná. Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 2#

3 Obsah Úvod! 4 Vize o!eském p(edsednictví# 4 Premisa! 4 Filozofie konceptu! 4 Hlavní pilí"e navrhovan#ch aktivit! 4 Spole!né iniciativy! 5 Propagace regionální dimenze v Evrop$# 5 Plánované aktivity! 5 Seminá! ve V"boru region#! 6 Sout$" um$leck"ch d$l! 7 Speciální publikace! 8 Regionální webová stránka! 9 Regionální ve%e!e! 10 Individuální iniciativy! 11 Propagace Zlínského kraje v Evrop$# 11 Plánované aktivity! 11 Tematick" seminá!! 12 Filmov" festival Zlín v Bruselu! 13 # Organiza!ní poznámka! 14 Kalendá( aktivit 14 Operativní úvahy! 14 Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 3#

4 Úvod k p!edlo$enému konceptu VIZE O "ESKÉM P%EDSEDNICTVÍ Premisa P!edsednictví "R v Rad# EU p!edstavuje jednozna$n# unikátní p!íle!itost pro stát jako celek, ale také pro regionální a místní subjekty, které se mohou p!ímo vyjad!ovat k budoucímu integra$nímu procesu Evropské unie. Strategická hodnota této události se navíc zvy"uje o historick% okam!ik, proto!e práv# za$átek rou 2009 bude prvním obdobím, kdy nová Lisabonská smlouva vstoupí v platnost. V rámci $eského p!edsednictví se tedy uskute$ní v%znamn% p!elom od ukon$ení jednoho integra$ního cyklu EU k otev!ení zcela nové fáze Evropy. Filozofie konceptu Navrhovan% koncept je zalo!en an filozofii, která p!isuzuje integra$nímu procesu EU!ivotní sílu s vlastní identitou. V tomto sm#ru se tvorba budoucí Evropy odvíjí paraleln#, respektováním kulturní diverzity a vlastních zku"eností, tedy ka!dé individuální role, a to jak na centrální, tak na regionální úrovni. Regiony podporují evoluci integra$ního cyklu a zachovávají její kontinuitu díky své roli prost!edníka mezi evropskou dimenzí a kone$n%mi u!ivateli. P!isouzením v#t"í role region&m by tak bylo mo!né vytvo!it spole$nou politiku na evropské úrovni, je! by m#la pozitivní dopad také na místní komunitu. Hlavní pilí(e navrhovan"ch aktivit Na základ# informací obdr!en%ch od jednotliv%ch kraj&, v$etn# Asociace kraj& "R, mají navrhované inicitativy v Bruselu v rámci $eského p!edsednictví dvojí cíl: 1. trvalou propagaci $esk%ch kraj& na evropské úrovni prost!ednictvím akcí, je! by zanechaly dlouhodobou hodnotu mezi evropsk%mi partnery 2. zd&razn#ní klí$ov%ch témat pro regiony v perspektiv# EU, konkrétn# role, kterou regiony mohou sehrát ve spolupráci s národními a evropsk%mi vládními orgány v oblastech jako jsou p!eshrani$ní spolupráce, budoucnost politiky soudr!nosti, dokon$ení jednotného trhu a#podpora místním subjekt&m. Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 4#

5 Spole&né iniciativy &esk'ch region( v Bruselu PROPAGACE REGIONÁLNÍ DIMENZE V EVROP) Navrhované iniciativy se zam#!ují na podtr!ení p!idané hodnoty aktivit $esk%ch region& na evropské úrovni, jak z odborného, tak kulturního hlediska. Také se sna!í zv%"it informovanost Evropsk%ch institucí o problémech a pot!ebách $esk%ch kraj& v rámci svého aktivního zapojení do integra$ního procesu. spole$né iniciativy pro partnerství mezi $esk#mi kraji a Evropsk#mi institucemi Plánované aktivity Aktivity kancelá!e Zastoupení m&!eme seskupit do p#ti hlavních kapitol: Seminá! ve V%boru region& Sout#! um#leck%ch d#l se záv#re$n%m p!edstavením díla V%boru region& Publikace Vize Evropy o$ima $esk%ch region& Gastronomická propaga$ní ve$e!e Regionální okno na oficiálních webov%ch stránkách p!edsednictví Tento koncept Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je vytvo!en s úmyslem za$len#ní v%"e zmín#n%ch návrh& iniciativ do rámce Dn& $esk%ch region& ji! odsouhlasen%ch zastupitelsk%mi kancelá!emi v Bruselu. Tyto události jsou zam%"leny rovn#! jako dopl'kové aktivity k návrh&m zastoupení Pra!ského domu, Jiho$eského kraje a Karlovarského kraje v Bruselu. Jako návrhy mohou b%t iniciativy p!edm#tem integrace, modifikace $i aktualizace na základ# otev!ené diskuze se v"emi zainteresovan%mi stranami. Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 5#

6 SEMINÁ$ VE V%BORU REGION& REGIONÁLNÍ DIMENZE A NOV" PREZIDENT EU NA"ASOVÁNÍ: b#hem Dn& $esk%ch region& UMÍST(NÍ: V%bor region& Popis Po ratifikaci Lisabonské smlouvy, je! se p!edpokládá p!ed koncem roku 2008, bude institucionální struktura Evropské unie modifikována a p!edpokládá se vyvo!ení stálého p!edsednictví trvajícího 2,5 roku. Zdá se nadmíru d&le!ité reflektovat dopad t#chto zm#n také na dialog mezi regiony a nov%m prezidentem EU: Jak by mohly regiony komunikovat s prezidentem EU, aby si obhájily a zárove' propagovaly legitimní pot!eby a úsilí t%kající se jejich role v Evrop#, budoucnosti politiky soudr!nosti, p!eshrani$ní spolupráce, dokon$ení vnit!ního trhu a#místního socio-ekonomického r&stu? V%m#na názor& mezi evropsk%mi regiony a partnersk%mi institucemi EU (VR, EP, EK) by mohla p!inést odpov#) v podob# inovativních zp&sob& pro vysp#lej"í spolupráci mezi regionální a evropskou úrovní. P!ínos pro zú$astn#né subjekty Seminá! by mohl ú$astník&m poskytnout p!íle!itost k upoutání pozornosti Evropsk%ch institucí a partner& na rizika podce'ování regionálních témat v evropském kontextu. Mo!nost zahájení konkrétních návrh&, nap!. vytvo!ení platformy V%boru region& pro komunikaci nebo alespo' monitorování institucionální komunikace mezi regiony a prezidentem EU, by pak mohla dát vysoké a trvalé zviditeln#ní $esk%ch region& mezi evropsk%mi partnery. Organiza!ní témata CÍLOVÁ SKUPINA: politici, ú!edníci a experti z $esk%ch a evropsk%ch region&, V%bor region&, $lenové a ú!edníci Evropsk%ch institucí a zástupci vlád $lensk%ch stát& ROZPO"ET: Náklady zahrnují p!ípravu a distribuci pozvánek a materiál&. Prostory mohou b%t poskytnuty zdarma V%borem region&. Dal"í náklady mohou zahrnovat mise!e$ník& do Bruselu, pop!. po!ádání recepce na záv#r seminá!e. PROPAGACE: oficiální webové stránky $eského p!edsednictví, stránky V%boru region& a spole$n% program p!edsednictví, regionální webové stránky, evropsk% tisk Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 6#

7 SOUT'( UM'LECK%CH D'L "E#TÍ REGIONÁLNÍ UM#LCI PRO EVROPU NA"ASOVÁNÍ: inaugurace b#hem Dn& $esk%ch region&, slavnostní ukon$ení v $ervnu UMÍST(NÍ: Evropská komise, V%bor region& Popis Ka!d% $esk% kraj zvolí jednoho místního um#lce (socha!, malí!, atd.), kter% poskytne vlastní originální dílo znázor'ující ideály a principy Evropské unie: mírov% dialog mezi komunitami, solidaritu, rovnost p!íle!itostí, svobodu, ob$anská práva a ochranu obyvatel, atd. Um#lecká díla z $esk%ch kraj& pak budou zp!ístupn#na ve!ejnosti p!i p!íle!itosti v%stavy uvnit! jedné z#evropsk%ch institucí (EK - Berlaymont). Mezinárodní porota slo!ená z vysok%ch p!edstavitel& "R, Evropsk%ch institucí a mezinárodních kulturních osobností bude hodnotit díla na základ# spole$n# dohodnut%ch kritérií. Vít#zné dílo bude formáln# darováno $esk%mi kraji V%boru region& u p!íle!itosti slavnostního aktu za p!ítomnosti místních zú$astn#n%ch um#lc&, zástupc& $esk%ch a Evropsk%ch institucí a mezinárodního tisku. Um#lecké dílo z&stane vystaveno v reprezentativních prostorách V%boru region& jako upomínka na zapojení $esk%ch kraj& do P!edsednictví "R v Rad# EU roku Sou$ástí akce bude rovn#! katalog p!edstavující zú$astn#né $eské um#lce a#jejich díla. P!ínos pro zú$astn#né subjekty Sout#! se zam#!uje na douhodobou propagaci kulturního bohatství $esk%ch kraj&. Originalita my"lenky také poskytuje v%znamn% image $esk%ch kraj& v Bruselu. Organiza!ní témata CÍLOVÁ SKUPINA: evropské regiony, V%bor region&, Evropské instituce, národní a#mezinárodní tisk ROZPO"ET: publikace katalogu, tvorba um#leck%ch d#l, logistika um#lc& (doprava do#bruselu a zp#t, ubytování). Prostory jsou poskytnuty Evropsk%mi institucemi zdarma. Dal"í náklady mohou zahrnovat p!ípadnou recepci ke slavnostnímu ukon$ení akce ve V%boru region&. PROPAGACE: oficiální webové stránky $eského p!edsednictví, stránky V%boru region&, spole$n% program p!edsednictví, regionální webové stránky, distribuce katalogu, evropsk% a $esk% tisk Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 7#

8 SPECIÁLNÍ PUBLIKACE VIZE EVROPY O"IMA "ESK"CH REGION$ NA"ASOVÁNÍ: prezentace b#hem Dn& $esk%ch region& UMÍST(NÍ: Evropsk% parlament (p!ed dubnem 2009) Popis Ka!d% kraj poskytne dan% po$et fotografií a $lánk& místní komunity vztahujících se k Evrop# a cít#ní obyvatel v integra$ním procesu region&. P!ísp#vky mohou p!icházet z r&zn%ch oblastí regioálních subjekt&: krajské ú!ady (hejtmani, radní, zastupitelé), osobnosti z oblasti kultury, oby$ejní ob$ané, studenti, podnikatelé, atd. "lánky mohou b%t ve form# jednostránkového dokumentu, pouhého paragrafu $i dokonce v#ty. Zú$astn#n%m osobám bude ponechán vlastní zp&sob prezentace své vize. Speciální publikace by mohla b%t p!edstavena Evropsk%m institucím a partnersk%m subjekt&m u p!íle!itosti zvolené události jako p!ísp#vek $esk%ch region& k tvorb# takového sociálního a kulturního prost!edí, které je p!íznivé ke vzájemné integraci evropsk%ch komunit. P!ínos pro zú$astn#né subjekty Publikace by mohla p!edstavovat dlouhodobou propaga$ní bro!uru $esk%ch region& na evropské úrovni. Bylo by rovn#! u!ite$né "í!it evropské ideály uvnit! místní (regionální) spole$nosti a tímto zp&sobem také objasnit d&vody p!ítomnosti region& v Bruselu. Originalita my"lenky i zde poskytuje v%znamn% image $esk%ch kraj& v Bruselu. Organiza!ní témata CÍLOVÁ SKUPINA: místní subjekty, $eské a evropské regiony, Evropské instituce, evrop"tí partne!i ROZPO"ET: Náklady zahrnují p!ípravu a distribuci publikace. Prostory k p!edstavení publikace mohou b%t poskytnuty EP zdarma. Dal"í náklad m&!e p!edstavovat po!ádání recepce k zakon$ení události. PROPAGACE: oficiální webové stránky $eského p!edsednictví, stránky V%boru region& a spole$n% program p!edsednictví, regionální webové stránky, evropsk% tisk Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 8#

9 REGIONÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA OKNO REGION$ NA WEBOV"CH STRÁNKÁCH P%EDSEDNICTVÍ NA"ASOVÁNÍ: b#hem celého období P!edsednictví UMÍST(NÍ: oficiální stránky $eského p!edsednictví Popis Na oficiálních webov%ch stránkách k $eskému p!edsednictví by m#l b%t vyhrazen prostor pro#$eské regiony ke komunika$ním a propaga$ním cíl&m. Vyu!ití tohoto prostoru lze realizovat spole$nou koordinací. Virtuální prostor by mohl obsahovat: - jednostránkovou prezentaci ka!dého regionu s p!ím%m odkazem na vlastní webové stránky - program spole$n%ch aktivit organizovan%ch regiony jak v Bruselu, tak v jednotliv%ch krajích - program individuálních akcí - blog umo!'ující místním subjekt&m ú$astnit se regionálních aktivit organizovan%ch v#bruselu b#hem P!edsednictví Kraje by se také mohly pokusit propagovat speciální webové okno mezi sv%mi partnery v#bruselu a "kolami/uiverzitami v kraji. P!ínos pro zú$astn#né subjekty Oficiální webové stránky reprezentují jeden z hlavních zdroj& informací o aktivitách P!edsednictví b#hem tohoto období, jak pro institucionální subjekty, tak pro "irokou ve!ejnost. Mo!nost vyu!ití tohoto d&le!itého propaga$ního nástroje prost!ednictvím regionálního okna je jednozna$n# p!ínosem a v zájmu nejen region&, ale "R jako celku. Blog by mohl b%t dále u!ite$n% k podpo!e sní!ení mezery mezi místní komunitou a aktivitami evropsk%ch aktér&. Organiza!ní témata CÍLOVÁ SKUPINA: evrop"tí partne!i - sou$asní i potenciální, místní komunita, studenti a "iroká ve!ejnost obecn# ROZPO"ET: Realizace virtuálního prostoru by mohla b%t p!edem dohodnuta v rámci kontraktu "R se správcem sít# bez dodate$n%ch náklad&. Poskytování základních informací by nem#lo znamenat!ádné specifické náklady. Spravování blogu by mohlo b%t organizovano takov%m zp&sobem, aby zapojení lidského kapitálu bylo co nejmen"í. PROPAGACE: oficiální webové stránky $eského p!edsednictví, regionální webové stránky, evropsk% tisk Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 9#

10 REGIONÁLNÍ VE"E$E GASTRONOMICKÁ AKCE NA"ASOVÁNÍ: b#hem Dn& $esk%ch region& UMÍST(NÍ: V%bor region& Popis Po vzoru Oficiální recepce b#hem Open Days je tato akce koncipována se specifick%m cílem propagace regionálních gastronomick%ch specialit v Bruselu a místních, vysoce kvalifikovan%ch spole$ností (v%robc& piva a vína, agro-pr&mysl, tradi$ní a bio-farmá!ství, atd.). Zp&sob prezentace m&!e byt pojat jako gastronomická v%stava s cateringov%mi spole$nostmi p!icházejícími z region& a degustací nabízenou evropsk%m osobnostem (MEPs, $lenové VR, evrop"tí ú!edníci). Po ochutnávce tradi$ní kuchyn# - okomentované zú$astn#n%mi v%robci - by mohla porota slo!ená z osobností ocenit nejlep"í v%robek z následujících kategorií: - víno a /nebo pivo - s%r nebo jiné mlé$né v%robky - "unka/salám - atd. Je d&le!ité odli"it takovou akci od b#!né recepce nebo jiné party. Zde je specifick%m cílem propagace regionálních v%robc& a podmínkou organizace je tedy jednozna$ná identifikace produkt& b#hem události a zanechání stopy po ní. P!ínos pro zú$astn#né subjekty Akce je propaga$ní p!íle!itostí nabízenou $esk%mi kraji sv%m místním podnik&m v agrárním sektoru. Má ov"em také obecn% propaga$ní v%znam. Organiza!ní témata CÍLOVÁ SKUPINA: evrop"tí partne!i - sou$asní i potenciální, evrop"tí ú!edníci, místní subjekty (se specifickou vazbou na potravinov% sektor). ROZPO"ET: Událost by se m#la organizovat s aktivní ú$astí zainteresovan%ch podnik&, které by m#ly p!isp#t min. formou zaji"t#ní vlastních náklad& na misi do Bruselu a v%daj& na p!epravu potravin. Regiony by potom p!ispívaly na náklady cateringov%ch spole$ností a na náklady související se zaji"t#ním recepce (mimo prostor, je! jsou zdarma, se zde jedná o úklid, poji"t#ní, atd.). PROPAGACE: Oficiální webové stránky $eského p!edsednictví, regionální webové stránky, národní a regionální tisk Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 10#

11 Individuální iniciativy Zlínského kraje v Bruselu PROPAGACE ZLÍNSKÉHO KRAJE V EVROP) Ob# navrhované iniciativy Zlínského kraje v Bruselu jsou zalo!eny na zku"enostech nabit%ch b#hem n#kolika let reprezentace kraje p!i Evropské unii. Problematika nedostate$né infrastruktury, zvlá"t# v oblasti dopravy, vedla kraj ke zintenzivn#ní dialogu s Evropsk%mi institucemi v rámci programu TEN-T. Návrhy vzaly také v potaz partnerství mezi kancelá!í Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu a Bruselsk%m filmov%m festivalem vytvo!enou v roce 2007 Korespodují s celkovou filozofií sou$asného konceptu, je! se zam#!uje na realizaci trvalé propagace kraje v Evrop# a diskuzi klí$ov%ch témat s evropsk%mi partnery d&le!it%mi pro#zlínsk% kraj. priority Zlínského kraje zahrnují TEN-T Plánované aktivity Tematick% seminá! ve V%boru region& nebo prostorách partnerského regionu Filmov% festival Zlín v Bruselu Tyto aktivity by m#ly b%t pova!ovány za individuální, jeliko! specificky korespondují s prioritami Zlínského kraje, nicmén# jsou p!ístupné ke spolupráci v"em zainteresovan%m stranám, jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Filmov% festival Zlín v Bruselu je ji! nyní v%sledkem mezinárodního partnerství, na$asování je tedy podmín#no nastaven%m kalendá!em pravidelného konání Bruselského filmového festivalu v m#síci $ervnu. Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 11#

12 TEMATICK% SEMINÁ$ PROJEKT TEN-T: SOU"ASN" STAV A MO$N" V"VOJ NA"ASOVÁNÍ: b#hem Dn& $esk%ch region& UMÍST(NÍ: V%bor region& nebo prostory partnersk%ch region& Popis Seminá! je navr!en k upoutání pozornosti institucí EU a partner& na stále chyb#jící prvky k#dokon$ení vnit!ního trhu. Téma jako dopravní infrastruktura, zvlá"t# v nov%ch $lensk%ch státech, je jedním z nich. Seminá! by se pokusil najít odpov#) na opakující se otázky typu: - Jaká je bilance investic v oblasti TEN-T po n#kolika letech implementace? - Jaké jsou v%sledky partnerství ve!ejného a soukromého sektoru (PPP) na tomto poli? - Existují nové modely k prozkoumání lep"í kombinace evropského, národního, regionálního a soukromého kapitálu na realizaci dopravních infrastruktur? - Je n#jaká mo!nost,!e dojde k modifikaci schemat koncesí na základ# za$len#ní místních orgán& k participaci na financování projektu? V%"e uvedené body lze doplnit dal"ími otázkami související s místní komunikací v rámci schematu TEN-T. P!ínos pro kraj Seminá! koresponduje s prioritami Zlínského kraje v kompletaci a roz"i!ování místního dopravního systému, se zvlá"tním zam#!ením na silni$ní infrastrukturu. V perspektiv# p!eshrani$ní spolupráce a s ohledem na d&le!itost t#chto témat lze rovn#! zvá!it návrh organizace semná!e spole$n# s Tren$ianskym krajem. Organiza!ní témata CÍLOVÁ SKUPINA: instituce EU, $eské a evropské regiony, Ministerstvo dopravy, místní subjekty a p!eshrani$ní partne!i ROZPO"ET: Prostory k uspo!ádání seminá!e mohou b%t poskytnuty zdarma VR nebo partnersk%m regionem. Dal"í náklady mohou zahrnovat po!ádání recepce po skon$ení seminá!e. PROPAGACE: oficiální webové stránky $eského p!edsednictví, stránky V%boru region& a spole$n% program p!edsednictví, regionální webové stránky, evropsk% tisk Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 12#

13 FILMOV% FESTIVAL ZLÍN V BRUSELU PROPAGACE KRAJE V EVROP# NA"ASOVÁNÍ: $erven 2009 UMÍST(NÍ: Bruselsk% filmov% festival (Flagey Centre) Popis Zlínsk% kraj je zapojen do propagace Mezinárodního festivalu film& pro d#ti a mláde! (MFF Zlín) na mezinárodní úrovni. Po první propaga$ní akci po!ádané v roce 2006 v Bruselu ve spolupráci se Stál%m zastoupením "R p!i EU, vyvinulo Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu spolupráci s Bruselsk%m filmov%m festivalem (BFF). Na bázi tohoto partnerství bude MFF Zlín zvlá"tním hostem BFF v pilotním ro$níku 2008 (MFF Zlín bude naoplátku hostit bruselsk% festival). Oficiální program BFF bude obsahovat ve$er v#novan% prezentaci vít#zného snímku v jedné z kategorií MFF Zlín. Dopl'kové aktivity (v%stava, recepce, tisková konference, prezentace filmov%ch tv&rc&, filmov%ch klapek,...) jsou rovn#! o$ekávány. Program události bude blí!e specifikován po zku"ebním ro$níku P!ínos pro kraj Událost dokonale koresponduje se zájmem kraje o mezinárodní propagaci Filmového festivalu Zlín. Akce by m#la také poskytovat v%znamn% image Zlínského kraje na evropské úrovni. Organiza!ní témata CÍLOVÁ SKUPINA: instituce EU a partne!i, kulturní a mediální prost!edky, $esk% a#evropsk% tisk, bruselská ve!ejnost ROZPO"ET: Náklady by zahrnovaly zaji"t#ní kopie filmu plánovaného k promítaní v#bruselu, dopravní náklady propaga$ních materiál& a osob do Bruselu a recepci b#hem události. Exkluzivní prostory jsou na základ# iniciativy partnerství realizované Zastoupením v Bruselu poskytnuty zdarma. "ást náklad& by m#la b%t hrazena také organizátory MFF Zlín. PROPAGACE: oficiální webové stránky $eského p!edsednictví, stránky V%boru region& a spole$n% program p!edsednictví, regionální webové stránky, oficiální program distribuovan% BFF, propaga$ní materiály obou festival&, evropsk% a $esk% tisk Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 13#

14 Organiza&ní poznámka pro efektivní ú&ast na P!edsednictví "R v Rad# EU KALENDÁ% AKTIVIT Rok 2009 bude zvlá"t# intenzivní pro instituce EU. Vedle rota$ního systému p!edsednictví v Rad# EU a vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, je pot!eba také zmínit,!e dv# z hlavních institucí - Evropsk% parlament a Evropská komise - budou v tomto období obnoveny. Kalendá! aktivit navrhovan%ch v Bruselu, zvlá"t# pak t#ch, je! po$ítají se zapojením Evropsk%ch institucí, by m#l tento bod vzít v úvahu. volba vhodného na$asování musí zohled%ovat agendu EU Operativní úvahy Volby do Evropského parlamentu jsou plánovány $lensk%mi státy EU na jaro Zku"enosti ukazují,!e poslední m#síce legislatury neobsahují!ádnou aktivitu $len& EP v Bruselu z#d&vodu jejich zapojení do volebních kampaní v domovsk%ch státech. Lze si jednodu"e p!edstavit,!e Evropsk% parlament bude uzav!en po b!eznu Pokud by Dny $esk%ch region& v Bruselu byly organizovány v m#síci dubnu 2009, z!ejm# by postrádaly ú$ast MEPs. Znovu zamyslení se nad na$asováním spole$n%ch iniciativ by eventuáln# umo!nilo identifikaci mo!n%ch alternativ. Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 14#

15 Brusel, 2008 Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 15#

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Olomouck" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 5 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM"!ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 5 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Návrhy Zlínského kraje pro spolené aktivity esk'ch kraj( v rámci P"edsednictví #R v Rad$ EU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Propagace Zlínského kraje b$hem P"edsednictví

Více

Kancelá" Kancelá" s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje

Kancelá Kancelá s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Olomouck! kraj Kancelá". Kancelá" s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje v okruhu institucí EU, mezi ne# pat"í p"edev$ím

Více

únor 2009 Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU: konference TEN-T 2

únor 2009 Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU: konference TEN-T 2 04 únor 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: konference TEN-T 2!eské p"edsednictví: kalendá" dal#ích událostí Dn$ kraj$!r v u 3!eské p"edsednictví: Dvacítky mají p"esv%d&iv' plakát 4! Obsah:

Více

Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region" 2

Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region 2 10 kv$ten 2007 10 Zvlá" zajímavé #lánky: Olomouck kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy Vboru region" 2 Mise Olomouckého kraje do Bruselu a #trasburku: studijní pobyt v EU 3 Stá$ Mgr. Klímové

Více

kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

kv$ten 2009 Vá!ení tená#i, Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského pedsednictví 2 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tená"i, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tenái, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Speciální %íslo EVROPSK! PROJEKT SUPPOLICY Milí!tená"i, jak jist! víte, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln! zapojeno do realizace evropského projektu SupPolicy zam!"eného na inovace, jeho# se

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

leden 01 leden 2009 Vá$ení #tená%i, vlá!" zajímavé ánky: !eské p"edsednictví EU: originální vizuální identita !eské p"edsednictví:

leden 01 leden 2009 Vá$ení #tená%i, vlá! zajímavé ánky: !eské pedsednictví EU: originální vizuální identita !eské pedsednictví: 01 leden 2009 01 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: originální vizuální identita 2!eské p"edsednictví: role #esk$ch kraj% v Bruselu 3!eské p"edsednictví: Olomouck$ kraj v Bruselu se stal velvyslancem

Více

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení operaního programu #ivotní prost$edí 2 01 leden 2008 01 Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2 P$íru"ka pro dotace z EU 3-4 Networking v Bruselu: Slovinsko a VR, EP a nové

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

18 zá$í. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré p"íklady z 20 #lensk$ch stát% 2

18 zá$í. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré píklady z 20 #lensk$ch stát% 2 18 zá$í 2008 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré p"íklady z 20 #lensk$ch stát% 2 Partnerství v EUREGHA: Olomouck$ kraj pokra#uje ve sv$ch aktivitách 3 &eské p"edsednictví

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 11 JUNE 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU !!!!!!

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 11 JUNE 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU !!!!!! SPECIÁL ZAM%&EN' NA ZLÍNSK' FILMOV' FESTIVAL V BRUSELU 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU Propagace Zlínského kraje v Evrop: speciální akce pro Film Festival Zlín Nedle 28. 6. 2009 Flagey

Více

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N

Více

02 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2. p"edsednictví: p"edstavení akce Dvacítky 3

02 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2. pedsednictví: pedstavení akce Dvacítky 3 02 leden 2009 02 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2!eské p"edsednictví: p"edstavení akce Dvacítky 3!eské p"edsednictví: spole$né internetové stránky $esk#ch kraj%

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU V%bor region$ zvolil nového p#edsedu, Luca Van den Brandeho STRANA 3 ZAM"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Evropská komise zve#ejnila nové v%zvy programu Marco Polo STRANA 4

Více

listopad 2009 2 Vá!ení "tená#i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 V"zvy spolupráce Komise a V"boru region# EU 3

listopad 2009 2 Vá!ení tená#i, Zvlá!t zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 Vzvy spolupráce Komise a Vboru region# EU 3 Zvlá!t" zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 2 V"zvy spolupráce Komise a V"boru region# EU 3 Stá$istou na Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Obsah: 4 EU témata & události 2 Krátce

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010

Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010 Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Strategie EU pro Dunajsk$ region oficiáln' zahájena STRANA 4 Vá!ení "tená#i, Po dlouhém období konzultací mezi "lensk$mi státy, zkou%kách v Evropském

Více

Newsletter ISSUE N 8 DUBEN 2010

Newsletter ISSUE N 8 DUBEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Komise vyhodnotila úsp$chy politiky soudr!nosti STRANA 3 Vá!ení "tená#i, regiony v Bruselu za"aly jednat o pen$zích. V nadcházející reform$ o regionální politice EU je v sázce 50

Více

22 listopad. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3. Zam!"eno na granty EU: dotace REC 4

22 listopad. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3. Zam!eno na granty EU: dotace REC 4 22 listopad 2008 22 Zvlá!" zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3 Zam!"eno na granty EU: dotace REC 4 Krátce z Bruselu: Czech Reg má nové logo! 5! Obsah: Témata & události z EU 2

Více

STANOVY!eské numismatické spole"nosti ( zkratka!sn )

STANOVY!eské numismatické spolenosti ( zkratka!sn ) STANOVY!eské numismatické spole"nosti ( zkratka!sn )!l. I Úvodní ustanovení (1)!eská numismatická spole"nost (dále jen!ns) je sdru#ením ob"an$ ve smyslu právních p%edpis$ 1). (2) Sídlem!NS je Praha 10,

Více

17 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3

17 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spolen!ch iniciativ 2-3 17 zá$í 2007 17 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3 Nová verze internetov!ch stránek Olomouckého kraje v Bruselu je spu#t$na 5 Obsah:

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Zlínsk% kraj v Brusel p"ekroil hranice: tentokrát hovo"íme o spolupráci s Treniansk%m krajem STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Spolené aktivity Zlína a Trenína STRANA

Více

19!íjen. Vá"ení #tená!i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropsk"m institucím 2

19!íjen. Váení #tená!i, Zvlá!t zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropskm institucím 2 19!íjen 2009 19 Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského koridoru evropsk"m institucím 2 Seminá!e partnerství BIRTH b#hem Open Days 2009 3 Obsah: EU témata & události 2 Krátce z u 5 V"zvy

Více

Olomouck! kraj v Bruselu V!ro"ní zpráva 2006-07

Olomouck! kraj v Bruselu V!roní zpráva 2006-07 Olomouck! kraj v Bruselu V!ro"ní zpráva 2006-07 B!ezen 2006 únor 2007 Pracovní verze Vydáno v Bruselu 1. b!ezen 2007 Rada Olomouckého kraje 15. 3. 2007 Strana 1 (celkem 44) D!vodová zpráva: P"ÍLOHY: -

Více

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpoil Univerzitu Palackého v Olomouci 2 20 $íjen 2007 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2 Nová sekce na#eho newsletteru: P"íru$ka pro za$áte$níky: jak získat finan$ní pomoc z EU 3-4

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

20 $íjen. Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2. Konference o územní. shrnutí a fotoreportá! 3-4

20 $íjen. Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2. Konference o územní. shrnutí a fotoreportá! 3-4 20 $íjen 2008 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2 Konference o územní soudr!nosti: shrnutí a fotoreportá! 3-4 Networking s partnery a institucemi EU 5! Obsah: Zam"#eno

Více

zá!í 2009 Vá"ení #tená!i, U p!íle"itosti #védského p!edsednictví v Rad$ 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

zá!í 2009 Váení #tená!i, U p!íleitosti #védského p!edsednictví v Rad$ 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu pracuje na Baltskojaderském koridoru 2 Zve"ejn#ní v!zev pro program EPSON 2013 4 Shrnutí networkingov!ch aktivit realizovan!ch zastoupením 5 Obsah: EU témata

Více

16 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporu"uje více spolupráce s partnery 2

16 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporuuje více spolupráce s partnery 2 16 srpen 2008 16 Zvlá!" zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporu"uje více spolupráce s partnery 2 EU sout#$ pro d#ti a mláde$ o jejich právech na ochranu 3 Nové projekty a programy EU: Digitální

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3-4 ZAM"!ENO NA OPEN DAYS

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3-4 ZAM!ENO NA OPEN DAYS ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Open Days 2008 $est' ro!ník v!íslech STRANA 3-4 ZAM"!ENO NA OPEN DAYS Program delegace Zlínského kraje v obraze STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Evropa v na$em kraji projekt

Více

Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropsk"ch zemích a regionech 3

Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropskch zemích a regionech 3 16 srpen 2007 16 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropsk"ch zemích a regionech 3 EU p#íle$itosti pro m%stské oblasti: p#íru&ka k získání finan&ní

Více

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spolenosti Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti P!edstavení Internet Projekt, a. s. Akciová spole"nost, zalo#ena 2001, "esk$ kapitál Orientace na náro"né implementace ecms/wcms Advanced Partner Open Text

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $eskch Bud#jovicích P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích zpracováno v rámci projektu Bud#jovice kulturní kontaktní osoba: Ond!ej Ka%párek kasparek@artsmanagement.cz

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH#

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Projekt Enspire EU schválen STRANA 3 Klimatick% summit OSN v Kodani Vá!ení "tená#i, Diskuze o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie jsou

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 6 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM"!ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 6 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Zlínsk& kraj v Bruselu dovr$il na konci února 2008 dal$í rok své innosti. P"et#te si o p"ípravách v&roní zprávy Zastoupení STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Novinky o

Více

24 prosinec. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU p"edstavilo sv#j oficiální kalendá" ministersk$ch setkání 2

24 prosinec. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU pedstavilo sv#j oficiální kalendá ministersk$ch setkání 2 24 prosinec 2008 24 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU p"edstavilo sv#j oficiální kalendá" ministersk$ch setkání 2!eské p"edsednictví: Olomouck$ kraj v Bruselu pracuje na p"ípravách ICT veletrhu

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

11 #erven. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úsp"ch ve V!boru region# 2-3. OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4

11 #erven. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úspch ve V!boru region# 2-3. OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4 11 #erven 2008 11 Zvlá!" zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úsp"ch ve V!boru region# 2-3 OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4 EUREGHA ratifikovala %lenství Olomouckého kraje 5 Obsah: Témata &

Více

Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010

Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010 Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Spolupráce velkom$st k evropsko-st#edomo#skému partnerství STRANA 3-4 Erasmus Mundus Info Day Vá!ení "tená#i, Na následujících stránkách, v rubrice

Více

!ervenec 2009. Vá"ení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá!" zajímavé #lánky:

!ervenec 2009. Váení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropsk! parlament si zvolil svého nového p"edsedu: minulého polského p"edsedu vlády Buzka, jen# získal 555 hlas$ 2 %lenové EP hodnotili &eské p"edsednictví a se'li se s nov!m EU

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 24 PROSINEC 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 EVROPSKÉ POLITIKY A PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 24 PROSINEC 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 EVROPSKÉ POLITIKY A PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Organizace Open Days 2008 ji za"ala Zlínsk% kraj v Bruselu pracuje na kandidatu#e STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU 21. prosinec 2007: bourání hranic po celé Evrop$, také

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2009. Milí!tená"i, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009

Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2009. Milí!tenái, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 AKTIVITY ZASTOUPENÍ V BRUSELU B"HEM OPEN DAYS 2009 Milí!tená"i, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009 inkoustem zpe!etil Spole!né usnesení

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

!!"#$%&'(!)*$+,-!.//012/! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asisten!ní kancelá" p"i EU www.zlinregioninbrussels.eu

!!#$%&'(!)*$+,-!.//012/! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asisten!ní kancelá pi EU www.zlinregioninbrussels.eu #$%&'()*$+,-.//012/ Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asistenní kancelá pi EU www.zlinregioninbrussels.eu 345%678,-$9987-:-;>87 Pracujeme na základ princip profesionality, otev#enosti,

Více

Mžete si k tomu vybrat nkterý z balík propaganích služeb (viz tabulka) nebo se s námi dohodnout na individuální podob vaší propagace.

Mžete si k tomu vybrat nkterý z balík propaganích služeb (viz tabulka) nebo se s námi dohodnout na individuální podob vaší propagace. Vážená paní, vážený pane, v souvislosti s konferencí Franchising & sít realitních kanceláí konanou dne 14.5.2009 Vám nabízíme možnost efektivn oslovit úastníky konference a posílit tak vaše image a znaku.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Název projektu: INNOREF Název sub- projektu (postaí zkratka): Stra.S.S.E. Název organizace (projektového partnera): UP Olomouc Název vedoucího partnera projektu: Communita Montana

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Newsletter ISSUE N 9 KV!TEN 2010

Newsletter ISSUE N 9 KV!TEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Konference Strategie EU pro Dunajsk$ region v Bulharsku STRANA 3 Johannes Hahn, eurokomisa# pro regionální politiku ke strategii EU k Podunají Vá!ení "tená#i, po Fóru o makro-regionální

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

ZÁ K O N Y. Vít?zství p?ichází... PRO VÁS. I PRO MU?E. P?EDSTAVENÍ PROJEKTU PRO PARTNERY P?EJÍT NA WEB STRÁNKU PARTNERSKÉHO PROGRAMU

ZÁ K O N Y. Vít?zství p?ichází... PRO VÁS. I PRO MU?E. P?EDSTAVENÍ PROJEKTU PRO PARTNERY P?EJÍT NA WEB STRÁNKU PARTNERSKÉHO PROGRAMU 20 ZÁ K O N Y ATRA K TIV ITY P?EDSTAVENÍ PROJEKTU PRO PARTNERY Vít?zství p?ichází... PRO VÁS. I PRO MU?E. Zákony Atraktivity je ucelený vzd?lávací online trénink pro mu?e. V jasné a p?ehledné form? jim

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní spole!nosti RAZZIA s.r.o se sídlem :Brno Je!ná 2101/26b identifika!ní!íslo: 26900254 spole!nost zapsaná v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddíl C, vlo#ka 43834 pro prodej

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Nejlepší metody v logistice

Nejlepší metody v logistice Nejlepší metody v logistice Nejlepsze praktyki w logistyce P o l s k ý l o g i s t i c k ý k o n g r e s Pozna / 10.-12. kvtna / 2006 LOGISTICS 2006 Pozna, 10. 12. kvtna 2006 Nejlepší metody v logistice

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více