Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie"

Transkript

1 Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT ZLÍNSKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1#

2 Filozofie P!edsednictví "R v Rad# EU Vydalo Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu v roce 2008 adresa: 46 Boulevard de la Cambre, 1000 Bruxelles tel.: , fax: Fotografie: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Uzáv$rka podklad%: V&echna práva vyhrazena. Reprodukce tohoto dokumentu, nebo jeho!ásti je mo'ná jen se souhlasem vydavatel%. Publikace je neprodejná. Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 2#

3 Obsah Úvod! 4 Vize o!eském p(edsednictví# 4 Premisa! 4 Filozofie konceptu! 4 Hlavní pilí"e navrhovan#ch aktivit! 4 Spole!né iniciativy! 5 Propagace regionální dimenze v Evrop$# 5 Plánované aktivity! 5 Seminá! ve V"boru region#! 6 Sout$" um$leck"ch d$l! 7 Speciální publikace! 8 Regionální webová stránka! 9 Regionální ve%e!e! 10 Individuální iniciativy! 11 Propagace Zlínského kraje v Evrop$# 11 Plánované aktivity! 11 Tematick" seminá!! 12 Filmov" festival Zlín v Bruselu! 13 # Organiza!ní poznámka! 14 Kalendá( aktivit 14 Operativní úvahy! 14 Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 3#

4 Úvod k p!edlo$enému konceptu VIZE O "ESKÉM P%EDSEDNICTVÍ Premisa P!edsednictví "R v Rad# EU p!edstavuje jednozna$n# unikátní p!íle!itost pro stát jako celek, ale také pro regionální a místní subjekty, které se mohou p!ímo vyjad!ovat k budoucímu integra$nímu procesu Evropské unie. Strategická hodnota této události se navíc zvy"uje o historick% okam!ik, proto!e práv# za$átek rou 2009 bude prvním obdobím, kdy nová Lisabonská smlouva vstoupí v platnost. V rámci $eského p!edsednictví se tedy uskute$ní v%znamn% p!elom od ukon$ení jednoho integra$ního cyklu EU k otev!ení zcela nové fáze Evropy. Filozofie konceptu Navrhovan% koncept je zalo!en an filozofii, která p!isuzuje integra$nímu procesu EU!ivotní sílu s vlastní identitou. V tomto sm#ru se tvorba budoucí Evropy odvíjí paraleln#, respektováním kulturní diverzity a vlastních zku"eností, tedy ka!dé individuální role, a to jak na centrální, tak na regionální úrovni. Regiony podporují evoluci integra$ního cyklu a zachovávají její kontinuitu díky své roli prost!edníka mezi evropskou dimenzí a kone$n%mi u!ivateli. P!isouzením v#t"í role region&m by tak bylo mo!né vytvo!it spole$nou politiku na evropské úrovni, je! by m#la pozitivní dopad také na místní komunitu. Hlavní pilí(e navrhovan"ch aktivit Na základ# informací obdr!en%ch od jednotliv%ch kraj&, v$etn# Asociace kraj& "R, mají navrhované inicitativy v Bruselu v rámci $eského p!edsednictví dvojí cíl: 1. trvalou propagaci $esk%ch kraj& na evropské úrovni prost!ednictvím akcí, je! by zanechaly dlouhodobou hodnotu mezi evropsk%mi partnery 2. zd&razn#ní klí$ov%ch témat pro regiony v perspektiv# EU, konkrétn# role, kterou regiony mohou sehrát ve spolupráci s národními a evropsk%mi vládními orgány v oblastech jako jsou p!eshrani$ní spolupráce, budoucnost politiky soudr!nosti, dokon$ení jednotného trhu a#podpora místním subjekt&m. Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 4#

5 Spole&né iniciativy &esk'ch region( v Bruselu PROPAGACE REGIONÁLNÍ DIMENZE V EVROP) Navrhované iniciativy se zam#!ují na podtr!ení p!idané hodnoty aktivit $esk%ch region& na evropské úrovni, jak z odborného, tak kulturního hlediska. Také se sna!í zv%"it informovanost Evropsk%ch institucí o problémech a pot!ebách $esk%ch kraj& v rámci svého aktivního zapojení do integra$ního procesu. spole$né iniciativy pro partnerství mezi $esk#mi kraji a Evropsk#mi institucemi Plánované aktivity Aktivity kancelá!e Zastoupení m&!eme seskupit do p#ti hlavních kapitol: Seminá! ve V%boru region& Sout#! um#leck%ch d#l se záv#re$n%m p!edstavením díla V%boru region& Publikace Vize Evropy o$ima $esk%ch region& Gastronomická propaga$ní ve$e!e Regionální okno na oficiálních webov%ch stránkách p!edsednictví Tento koncept Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je vytvo!en s úmyslem za$len#ní v%"e zmín#n%ch návrh& iniciativ do rámce Dn& $esk%ch region& ji! odsouhlasen%ch zastupitelsk%mi kancelá!emi v Bruselu. Tyto události jsou zam%"leny rovn#! jako dopl'kové aktivity k návrh&m zastoupení Pra!ského domu, Jiho$eského kraje a Karlovarského kraje v Bruselu. Jako návrhy mohou b%t iniciativy p!edm#tem integrace, modifikace $i aktualizace na základ# otev!ené diskuze se v"emi zainteresovan%mi stranami. Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 5#

6 SEMINÁ$ VE V%BORU REGION& REGIONÁLNÍ DIMENZE A NOV" PREZIDENT EU NA"ASOVÁNÍ: b#hem Dn& $esk%ch region& UMÍST(NÍ: V%bor region& Popis Po ratifikaci Lisabonské smlouvy, je! se p!edpokládá p!ed koncem roku 2008, bude institucionální struktura Evropské unie modifikována a p!edpokládá se vyvo!ení stálého p!edsednictví trvajícího 2,5 roku. Zdá se nadmíru d&le!ité reflektovat dopad t#chto zm#n také na dialog mezi regiony a nov%m prezidentem EU: Jak by mohly regiony komunikovat s prezidentem EU, aby si obhájily a zárove' propagovaly legitimní pot!eby a úsilí t%kající se jejich role v Evrop#, budoucnosti politiky soudr!nosti, p!eshrani$ní spolupráce, dokon$ení vnit!ního trhu a#místního socio-ekonomického r&stu? V%m#na názor& mezi evropsk%mi regiony a partnersk%mi institucemi EU (VR, EP, EK) by mohla p!inést odpov#) v podob# inovativních zp&sob& pro vysp#lej"í spolupráci mezi regionální a evropskou úrovní. P!ínos pro zú$astn#né subjekty Seminá! by mohl ú$astník&m poskytnout p!íle!itost k upoutání pozornosti Evropsk%ch institucí a partner& na rizika podce'ování regionálních témat v evropském kontextu. Mo!nost zahájení konkrétních návrh&, nap!. vytvo!ení platformy V%boru region& pro komunikaci nebo alespo' monitorování institucionální komunikace mezi regiony a prezidentem EU, by pak mohla dát vysoké a trvalé zviditeln#ní $esk%ch region& mezi evropsk%mi partnery. Organiza!ní témata CÍLOVÁ SKUPINA: politici, ú!edníci a experti z $esk%ch a evropsk%ch region&, V%bor region&, $lenové a ú!edníci Evropsk%ch institucí a zástupci vlád $lensk%ch stát& ROZPO"ET: Náklady zahrnují p!ípravu a distribuci pozvánek a materiál&. Prostory mohou b%t poskytnuty zdarma V%borem region&. Dal"í náklady mohou zahrnovat mise!e$ník& do Bruselu, pop!. po!ádání recepce na záv#r seminá!e. PROPAGACE: oficiální webové stránky $eského p!edsednictví, stránky V%boru region& a spole$n% program p!edsednictví, regionální webové stránky, evropsk% tisk Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 6#

7 SOUT'( UM'LECK%CH D'L "E#TÍ REGIONÁLNÍ UM#LCI PRO EVROPU NA"ASOVÁNÍ: inaugurace b#hem Dn& $esk%ch region&, slavnostní ukon$ení v $ervnu UMÍST(NÍ: Evropská komise, V%bor region& Popis Ka!d% $esk% kraj zvolí jednoho místního um#lce (socha!, malí!, atd.), kter% poskytne vlastní originální dílo znázor'ující ideály a principy Evropské unie: mírov% dialog mezi komunitami, solidaritu, rovnost p!íle!itostí, svobodu, ob$anská práva a ochranu obyvatel, atd. Um#lecká díla z $esk%ch kraj& pak budou zp!ístupn#na ve!ejnosti p!i p!íle!itosti v%stavy uvnit! jedné z#evropsk%ch institucí (EK - Berlaymont). Mezinárodní porota slo!ená z vysok%ch p!edstavitel& "R, Evropsk%ch institucí a mezinárodních kulturních osobností bude hodnotit díla na základ# spole$n# dohodnut%ch kritérií. Vít#zné dílo bude formáln# darováno $esk%mi kraji V%boru region& u p!íle!itosti slavnostního aktu za p!ítomnosti místních zú$astn#n%ch um#lc&, zástupc& $esk%ch a Evropsk%ch institucí a mezinárodního tisku. Um#lecké dílo z&stane vystaveno v reprezentativních prostorách V%boru region& jako upomínka na zapojení $esk%ch kraj& do P!edsednictví "R v Rad# EU roku Sou$ástí akce bude rovn#! katalog p!edstavující zú$astn#né $eské um#lce a#jejich díla. P!ínos pro zú$astn#né subjekty Sout#! se zam#!uje na douhodobou propagaci kulturního bohatství $esk%ch kraj&. Originalita my"lenky také poskytuje v%znamn% image $esk%ch kraj& v Bruselu. Organiza!ní témata CÍLOVÁ SKUPINA: evropské regiony, V%bor region&, Evropské instituce, národní a#mezinárodní tisk ROZPO"ET: publikace katalogu, tvorba um#leck%ch d#l, logistika um#lc& (doprava do#bruselu a zp#t, ubytování). Prostory jsou poskytnuty Evropsk%mi institucemi zdarma. Dal"í náklady mohou zahrnovat p!ípadnou recepci ke slavnostnímu ukon$ení akce ve V%boru region&. PROPAGACE: oficiální webové stránky $eského p!edsednictví, stránky V%boru region&, spole$n% program p!edsednictví, regionální webové stránky, distribuce katalogu, evropsk% a $esk% tisk Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 7#

8 SPECIÁLNÍ PUBLIKACE VIZE EVROPY O"IMA "ESK"CH REGION$ NA"ASOVÁNÍ: prezentace b#hem Dn& $esk%ch region& UMÍST(NÍ: Evropsk% parlament (p!ed dubnem 2009) Popis Ka!d% kraj poskytne dan% po$et fotografií a $lánk& místní komunity vztahujících se k Evrop# a cít#ní obyvatel v integra$ním procesu region&. P!ísp#vky mohou p!icházet z r&zn%ch oblastí regioálních subjekt&: krajské ú!ady (hejtmani, radní, zastupitelé), osobnosti z oblasti kultury, oby$ejní ob$ané, studenti, podnikatelé, atd. "lánky mohou b%t ve form# jednostránkového dokumentu, pouhého paragrafu $i dokonce v#ty. Zú$astn#n%m osobám bude ponechán vlastní zp&sob prezentace své vize. Speciální publikace by mohla b%t p!edstavena Evropsk%m institucím a partnersk%m subjekt&m u p!íle!itosti zvolené události jako p!ísp#vek $esk%ch region& k tvorb# takového sociálního a kulturního prost!edí, které je p!íznivé ke vzájemné integraci evropsk%ch komunit. P!ínos pro zú$astn#né subjekty Publikace by mohla p!edstavovat dlouhodobou propaga$ní bro!uru $esk%ch region& na evropské úrovni. Bylo by rovn#! u!ite$né "í!it evropské ideály uvnit! místní (regionální) spole$nosti a tímto zp&sobem také objasnit d&vody p!ítomnosti region& v Bruselu. Originalita my"lenky i zde poskytuje v%znamn% image $esk%ch kraj& v Bruselu. Organiza!ní témata CÍLOVÁ SKUPINA: místní subjekty, $eské a evropské regiony, Evropské instituce, evrop"tí partne!i ROZPO"ET: Náklady zahrnují p!ípravu a distribuci publikace. Prostory k p!edstavení publikace mohou b%t poskytnuty EP zdarma. Dal"í náklad m&!e p!edstavovat po!ádání recepce k zakon$ení události. PROPAGACE: oficiální webové stránky $eského p!edsednictví, stránky V%boru region& a spole$n% program p!edsednictví, regionální webové stránky, evropsk% tisk Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 8#

9 REGIONÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA OKNO REGION$ NA WEBOV"CH STRÁNKÁCH P%EDSEDNICTVÍ NA"ASOVÁNÍ: b#hem celého období P!edsednictví UMÍST(NÍ: oficiální stránky $eského p!edsednictví Popis Na oficiálních webov%ch stránkách k $eskému p!edsednictví by m#l b%t vyhrazen prostor pro#$eské regiony ke komunika$ním a propaga$ním cíl&m. Vyu!ití tohoto prostoru lze realizovat spole$nou koordinací. Virtuální prostor by mohl obsahovat: - jednostránkovou prezentaci ka!dého regionu s p!ím%m odkazem na vlastní webové stránky - program spole$n%ch aktivit organizovan%ch regiony jak v Bruselu, tak v jednotliv%ch krajích - program individuálních akcí - blog umo!'ující místním subjekt&m ú$astnit se regionálních aktivit organizovan%ch v#bruselu b#hem P!edsednictví Kraje by se také mohly pokusit propagovat speciální webové okno mezi sv%mi partnery v#bruselu a "kolami/uiverzitami v kraji. P!ínos pro zú$astn#né subjekty Oficiální webové stránky reprezentují jeden z hlavních zdroj& informací o aktivitách P!edsednictví b#hem tohoto období, jak pro institucionální subjekty, tak pro "irokou ve!ejnost. Mo!nost vyu!ití tohoto d&le!itého propaga$ního nástroje prost!ednictvím regionálního okna je jednozna$n# p!ínosem a v zájmu nejen region&, ale "R jako celku. Blog by mohl b%t dále u!ite$n% k podpo!e sní!ení mezery mezi místní komunitou a aktivitami evropsk%ch aktér&. Organiza!ní témata CÍLOVÁ SKUPINA: evrop"tí partne!i - sou$asní i potenciální, místní komunita, studenti a "iroká ve!ejnost obecn# ROZPO"ET: Realizace virtuálního prostoru by mohla b%t p!edem dohodnuta v rámci kontraktu "R se správcem sít# bez dodate$n%ch náklad&. Poskytování základních informací by nem#lo znamenat!ádné specifické náklady. Spravování blogu by mohlo b%t organizovano takov%m zp&sobem, aby zapojení lidského kapitálu bylo co nejmen"í. PROPAGACE: oficiální webové stránky $eského p!edsednictví, regionální webové stránky, evropsk% tisk Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 9#

10 REGIONÁLNÍ VE"E$E GASTRONOMICKÁ AKCE NA"ASOVÁNÍ: b#hem Dn& $esk%ch region& UMÍST(NÍ: V%bor region& Popis Po vzoru Oficiální recepce b#hem Open Days je tato akce koncipována se specifick%m cílem propagace regionálních gastronomick%ch specialit v Bruselu a místních, vysoce kvalifikovan%ch spole$ností (v%robc& piva a vína, agro-pr&mysl, tradi$ní a bio-farmá!ství, atd.). Zp&sob prezentace m&!e byt pojat jako gastronomická v%stava s cateringov%mi spole$nostmi p!icházejícími z region& a degustací nabízenou evropsk%m osobnostem (MEPs, $lenové VR, evrop"tí ú!edníci). Po ochutnávce tradi$ní kuchyn# - okomentované zú$astn#n%mi v%robci - by mohla porota slo!ená z osobností ocenit nejlep"í v%robek z následujících kategorií: - víno a /nebo pivo - s%r nebo jiné mlé$né v%robky - "unka/salám - atd. Je d&le!ité odli"it takovou akci od b#!né recepce nebo jiné party. Zde je specifick%m cílem propagace regionálních v%robc& a podmínkou organizace je tedy jednozna$ná identifikace produkt& b#hem události a zanechání stopy po ní. P!ínos pro zú$astn#né subjekty Akce je propaga$ní p!íle!itostí nabízenou $esk%mi kraji sv%m místním podnik&m v agrárním sektoru. Má ov"em také obecn% propaga$ní v%znam. Organiza!ní témata CÍLOVÁ SKUPINA: evrop"tí partne!i - sou$asní i potenciální, evrop"tí ú!edníci, místní subjekty (se specifickou vazbou na potravinov% sektor). ROZPO"ET: Událost by se m#la organizovat s aktivní ú$astí zainteresovan%ch podnik&, které by m#ly p!isp#t min. formou zaji"t#ní vlastních náklad& na misi do Bruselu a v%daj& na p!epravu potravin. Regiony by potom p!ispívaly na náklady cateringov%ch spole$ností a na náklady související se zaji"t#ním recepce (mimo prostor, je! jsou zdarma, se zde jedná o úklid, poji"t#ní, atd.). PROPAGACE: Oficiální webové stránky $eského p!edsednictví, regionální webové stránky, národní a regionální tisk Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 10#

11 Individuální iniciativy Zlínského kraje v Bruselu PROPAGACE ZLÍNSKÉHO KRAJE V EVROP) Ob# navrhované iniciativy Zlínského kraje v Bruselu jsou zalo!eny na zku"enostech nabit%ch b#hem n#kolika let reprezentace kraje p!i Evropské unii. Problematika nedostate$né infrastruktury, zvlá"t# v oblasti dopravy, vedla kraj ke zintenzivn#ní dialogu s Evropsk%mi institucemi v rámci programu TEN-T. Návrhy vzaly také v potaz partnerství mezi kancelá!í Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu a Bruselsk%m filmov%m festivalem vytvo!enou v roce 2007 Korespodují s celkovou filozofií sou$asného konceptu, je! se zam#!uje na realizaci trvalé propagace kraje v Evrop# a diskuzi klí$ov%ch témat s evropsk%mi partnery d&le!it%mi pro#zlínsk% kraj. priority Zlínského kraje zahrnují TEN-T Plánované aktivity Tematick% seminá! ve V%boru region& nebo prostorách partnerského regionu Filmov% festival Zlín v Bruselu Tyto aktivity by m#ly b%t pova!ovány za individuální, jeliko! specificky korespondují s prioritami Zlínského kraje, nicmén# jsou p!ístupné ke spolupráci v"em zainteresovan%m stranám, jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Filmov% festival Zlín v Bruselu je ji! nyní v%sledkem mezinárodního partnerství, na$asování je tedy podmín#no nastaven%m kalendá!em pravidelného konání Bruselského filmového festivalu v m#síci $ervnu. Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 11#

12 TEMATICK% SEMINÁ$ PROJEKT TEN-T: SOU"ASN" STAV A MO$N" V"VOJ NA"ASOVÁNÍ: b#hem Dn& $esk%ch region& UMÍST(NÍ: V%bor region& nebo prostory partnersk%ch region& Popis Seminá! je navr!en k upoutání pozornosti institucí EU a partner& na stále chyb#jící prvky k#dokon$ení vnit!ního trhu. Téma jako dopravní infrastruktura, zvlá"t# v nov%ch $lensk%ch státech, je jedním z nich. Seminá! by se pokusil najít odpov#) na opakující se otázky typu: - Jaká je bilance investic v oblasti TEN-T po n#kolika letech implementace? - Jaké jsou v%sledky partnerství ve!ejného a soukromého sektoru (PPP) na tomto poli? - Existují nové modely k prozkoumání lep"í kombinace evropského, národního, regionálního a soukromého kapitálu na realizaci dopravních infrastruktur? - Je n#jaká mo!nost,!e dojde k modifikaci schemat koncesí na základ# za$len#ní místních orgán& k participaci na financování projektu? V%"e uvedené body lze doplnit dal"ími otázkami související s místní komunikací v rámci schematu TEN-T. P!ínos pro kraj Seminá! koresponduje s prioritami Zlínského kraje v kompletaci a roz"i!ování místního dopravního systému, se zvlá"tním zam#!ením na silni$ní infrastrukturu. V perspektiv# p!eshrani$ní spolupráce a s ohledem na d&le!itost t#chto témat lze rovn#! zvá!it návrh organizace semná!e spole$n# s Tren$ianskym krajem. Organiza!ní témata CÍLOVÁ SKUPINA: instituce EU, $eské a evropské regiony, Ministerstvo dopravy, místní subjekty a p!eshrani$ní partne!i ROZPO"ET: Prostory k uspo!ádání seminá!e mohou b%t poskytnuty zdarma VR nebo partnersk%m regionem. Dal"í náklady mohou zahrnovat po!ádání recepce po skon$ení seminá!e. PROPAGACE: oficiální webové stránky $eského p!edsednictví, stránky V%boru region& a spole$n% program p!edsednictví, regionální webové stránky, evropsk% tisk Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 12#

13 FILMOV% FESTIVAL ZLÍN V BRUSELU PROPAGACE KRAJE V EVROP# NA"ASOVÁNÍ: $erven 2009 UMÍST(NÍ: Bruselsk% filmov% festival (Flagey Centre) Popis Zlínsk% kraj je zapojen do propagace Mezinárodního festivalu film& pro d#ti a mláde! (MFF Zlín) na mezinárodní úrovni. Po první propaga$ní akci po!ádané v roce 2006 v Bruselu ve spolupráci se Stál%m zastoupením "R p!i EU, vyvinulo Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu spolupráci s Bruselsk%m filmov%m festivalem (BFF). Na bázi tohoto partnerství bude MFF Zlín zvlá"tním hostem BFF v pilotním ro$níku 2008 (MFF Zlín bude naoplátku hostit bruselsk% festival). Oficiální program BFF bude obsahovat ve$er v#novan% prezentaci vít#zného snímku v jedné z kategorií MFF Zlín. Dopl'kové aktivity (v%stava, recepce, tisková konference, prezentace filmov%ch tv&rc&, filmov%ch klapek,...) jsou rovn#! o$ekávány. Program události bude blí!e specifikován po zku"ebním ro$níku P!ínos pro kraj Událost dokonale koresponduje se zájmem kraje o mezinárodní propagaci Filmového festivalu Zlín. Akce by m#la také poskytovat v%znamn% image Zlínského kraje na evropské úrovni. Organiza!ní témata CÍLOVÁ SKUPINA: instituce EU a partne!i, kulturní a mediální prost!edky, $esk% a#evropsk% tisk, bruselská ve!ejnost ROZPO"ET: Náklady by zahrnovaly zaji"t#ní kopie filmu plánovaného k promítaní v#bruselu, dopravní náklady propaga$ních materiál& a osob do Bruselu a recepci b#hem události. Exkluzivní prostory jsou na základ# iniciativy partnerství realizované Zastoupením v Bruselu poskytnuty zdarma. "ást náklad& by m#la b%t hrazena také organizátory MFF Zlín. PROPAGACE: oficiální webové stránky $eského p!edsednictví, stránky V%boru region& a spole$n% program p!edsednictví, regionální webové stránky, oficiální program distribuovan% BFF, propaga$ní materiály obou festival&, evropsk% a $esk% tisk Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 13#

14 Organiza&ní poznámka pro efektivní ú&ast na P!edsednictví "R v Rad# EU KALENDÁ% AKTIVIT Rok 2009 bude zvlá"t# intenzivní pro instituce EU. Vedle rota$ního systému p!edsednictví v Rad# EU a vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, je pot!eba také zmínit,!e dv# z hlavních institucí - Evropsk% parlament a Evropská komise - budou v tomto období obnoveny. Kalendá! aktivit navrhovan%ch v Bruselu, zvlá"t# pak t#ch, je! po$ítají se zapojením Evropsk%ch institucí, by m#l tento bod vzít v úvahu. volba vhodného na$asování musí zohled%ovat agendu EU Operativní úvahy Volby do Evropského parlamentu jsou plánovány $lensk%mi státy EU na jaro Zku"enosti ukazují,!e poslední m#síce legislatury neobsahují!ádnou aktivitu $len& EP v Bruselu z#d&vodu jejich zapojení do volebních kampaní v domovsk%ch státech. Lze si jednodu"e p!edstavit,!e Evropsk% parlament bude uzav!en po b!eznu Pokud by Dny $esk%ch region& v Bruselu byly organizovány v m#síci dubnu 2009, z!ejm# by postrádaly ú$ast MEPs. Znovu zamyslení se nad na$asováním spole$n%ch iniciativ by eventuáln# umo!nilo identifikaci mo!n%ch alternativ. Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 14#

15 Brusel, 2008 Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 15#

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Olomouck" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tená"i, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tenái, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Speciální %íslo EVROPSK! PROJEKT SUPPOLICY Milí!tená"i, jak jist! víte, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln! zapojeno do realizace evropského projektu SupPolicy zam!"eného na inovace, jeho# se

Více

kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

kv$ten 2009 Vá!ení tená#i, Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského pedsednictví 2 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

17 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3

17 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spolen!ch iniciativ 2-3 17 zá$í 2007 17 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3 Nová verze internetov!ch stránek Olomouckého kraje v Bruselu je spu#t$na 5 Obsah:

Více

19!íjen. Vá"ení #tená!i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropsk"m institucím 2

19!íjen. Váení #tená!i, Zvlá!t zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropskm institucím 2 19!íjen 2009 19 Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského koridoru evropsk"m institucím 2 Seminá!e partnerství BIRTH b#hem Open Days 2009 3 Obsah: EU témata & události 2 Krátce z u 5 V"zvy

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpoil Univerzitu Palackého v Olomouci 2 20 $íjen 2007 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2 Nová sekce na#eho newsletteru: P"íru$ka pro za$áte$níky: jak získat finan$ní pomoc z EU 3-4

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spolenosti Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti P!edstavení Internet Projekt, a. s. Akciová spole"nost, zalo#ena 2001, "esk$ kapitál Orientace na náro"né implementace ecms/wcms Advanced Partner Open Text

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $eskch Bud#jovicích P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích zpracováno v rámci projektu Bud#jovice kulturní kontaktní osoba: Ond!ej Ka%párek kasparek@artsmanagement.cz

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH#

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Projekt Enspire EU schválen STRANA 3 Klimatick% summit OSN v Kodani Vá!ení "tená#i, Diskuze o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie jsou

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

!ervenec 2009. Vá"ení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá!" zajímavé #lánky:

!ervenec 2009. Váení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropsk! parlament si zvolil svého nového p"edsedu: minulého polského p"edsedu vlády Buzka, jen# získal 555 hlas$ 2 %lenové EP hodnotili &eské p"edsednictví a se'li se s nov!m EU

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní spole!nosti RAZZIA s.r.o se sídlem :Brno Je!ná 2101/26b identifika!ní!íslo: 26900254 spole!nost zapsaná v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddíl C, vlo#ka 43834 pro prodej

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Centralizované zadávání a elektronizace veejných zakázek v resortu MV Ministerstvo vnitra R, íjen 2012 1 Obsah prezentace A. Centralizované

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise a EIB schválily nov$ nástroj pro TEN projekty. STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Spolupráce Evropa Asie: nová finan"ní iniciativa. STRANA 4 ZAM!"ENO

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e:

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e: Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e: www.rehabps.com Základní kurz "A": Banská Bystrica 12.-14.10.2012 Miesto konania: Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotnickej univerzity, Sládkovicova

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod Peshraniní spolupráce pi nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze semináe v Žacléi z 10/2012 Ing. Karel Novotný e-mail: novotny@gemec.cz, GEMEC UNION a.s., Jívka 187, PS 542 13 Anotace Obecn prospšná

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014

Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014 Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O "KOLE Název a adresa!koly, pro kterou platí tento MPP Jméno a p#íjmení #editele Telefon na #editele 226 802 622 E-mail na #editele

Více

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e:

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e: Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Kolá!e: www.rehabps.com Základní kurz "A": Banská Bystrica 7.-9.6.2013 Miesto konania: Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotnickej univerzity, Sládkovicova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana VÝRO?NÍ ZPRÁVA rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA p?ísp?vková organizace Masarykova 1094/ 4 40746 Krásná Lípa www.komunitnicentrum.com Volfová Hana?editelka 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název:

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Bankovní regulace. Boril!opov

Bankovní regulace. Boril!opov Bankovní regulace Boril!opov Teorie regulace If it moves, tax it. If it still moves, regulate it. If it stops moving, subsidize it. Ronald Reagan 2 Teorie regulace!pro" regulovat?! D!le"ité je zvá"it p#ínosy

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice

Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice ve spolupráci s Mstským úadem Hluboká nad Vltavou, Masarykova

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více