Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007"

Transkript

1 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA 4 EVROPSKÁ POLITIKA A JEJÍ PROGRAMY Sedm' rámcov' program pro v'zkum a technologick' rozvoj: dal%í pokra!ování v prezentaci hlavních tematick'ch oblastí. V tomto!ísle se do!tete o doprav&. STRANA 5 KRÁTCE Z INSTITUCÍ Evropská komise odsouhlasila nová pravidla pro malou ve"ejnou pomoc do zem&d&lství. Od nyn&j%ka tento sektor m#$e profitovat z vy%%ích sazeb financování bez zdlouhav'ch procedur schvalování v Bruselu. P"e!t&te si zde o v%ech detailech. STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Nezapome(te se podívat na ná% p"ehled v'zev k p"edkládání návrh# zv&"ej(ovan'ch EK. Milí!tená"i, podívejme se na programovací období Strukturálních fond# v letech P"ípravy nové politiky soudr$nosti jsou ji$ v plném proudu. Mají za cíl dosa$ení vy%%ího r#stu a lep%í zam&stnanosti. V sou!asnosti se projednávají programy p"edstavující 90 % celkového rozpo!tu na politiku soudr$nosti. Stru!n& "e!eno, jsme na milníku politiky soudr$nosti pro období Jde v%ak i o milník v úsilí o modernizaci na%ich region#, o modernizaci na%í Unie. Dokumenty, které obsahují priority jednotliv'ch!lensk'ch stát# (národní strategické referen!ní rámce), byly Komisi zasílány do 5. b"ezna 2007, tedy ve lh#t& stanovené v p"edpisech o politice soudr$nosti. Komise nyní národní strategické rámce (NSRR) zkoumá. Programy na nové období budou v praxi napl(ovat priority EU t'kající se r#stu, zam&stnanosti a udr$itelného rozvoje. V'znamn& se bude investovat i do obnoviteln'ch zdroj# energie, do energetické ú!innosti a do infrastruktury evropského v'znamu. Dva NSRR Malty a )ecka ji$ byly dokon!eny a Komise vydala rozhodnutí o seznamu opera!ních program#, o orienta!ním ro!ním rozd&lení prost"edk# z jednotliv'ch fond# na dané programy i dal%ích hlediscích. Rozhodnutí Komise o NSRR Rakouska, Dánska a N&mecka budou p"ijata v nejbli$%ích dnech. Tento proces bude pokra!ovat i v kv&tnu,!ervnu a!ervenci. Pokud jde o opera!ní programy, Komise obdr$ela 311 dokument# z o!ekávaného celkového po!tu 441 (206 pro Evropsk' fond pro regionální rozvoj a 105 pro Evropsk' sociální fond). S pozdravem, "editel kancelá"e Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

2 NOVINKY Z BRUSELU Portes Ouvertes 2007 zmen&uje vzdálenost mezi institucemi EU a jejími obyvateli Strana 2 Portes Ouvertes 2007 je organizovaná evropsk'mi institucemi s hlavním cílem zmen%it mezeru mezi administrativou Spole!enství a obyvateli. V této perspektiv& se dot'ká %iroké ve"ejnosti, dovoluje si je seznámit s fungováním institucí EU, se zp#soby jejich práce a dokonce i s jejími budovami. B&hem Portes Ouvertes 2006 nav%tívilo VR a také stánky region#, které se zde ve stejnou dobu prezentovaly, více ne$ lidí. Jak se p"edpokládalo, náv%t&vníci byli hlavn& mladí lidé, jejich rodi!e a skupinky p"icházející z Bruselu, Belgie a mezinárodních komunit $ijících ve m&st&. Setkání ve V$boru region% Zlínsk' kraj, spole!n& s krajem Olomouck'm, byli doposud jedin'mi!esk'mi zástupci na Portes Ouvertes. To bylo d#vodem, pro! ostatní!eské kraje po$ádaly o koordinaci jejich ú!asti na této události Zlínské zastoupení. V d#sledku toho za!alo Zastoupení spolupracovat s VR na organiza!ních zále$itostech. Shrnujeme zde v'sledky na%í práce. B&hem setkání Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu zd#raznilo zájem!esk'ch kraj# mít k dispozici 4, ideáln& 5 stánk#, aby m&l ka$d' kraj dostatek prostoru zviditelnit se. D#le$ité je také rozmíst&ní stánk#. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu po$ádalo, aby!eské kraje dostaly stánky v hlavní "ad& v átriu 5. poschodí budovy J. Delorse, p"esn& naproti vchodu a baru. P"i vylou!ení chodby a roh#, tato pozice by m&la zaru!it dobrou viditelnost skloubenou s vhodn'm logistick'm "e%ením. Jeden název pro v&echny 'eské regiony Regiony budou rozpoznatelné podle nápisu na cedulích umíst&n'ch na stáncích. Nápis bude také pou$it v pase, kter' VR p"ipraví jako p"íru!ku pro náv%t&vníky budovy. B&hem setkání Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu sd&lilo, $e by!eské kraje cht&ly b't ozna!eny obecn'm názvem, nejlépe!eské kraje. Jména jednotliv'ch region# by pak byla napsána na bo!ních panelech stánk#. VR tento bod odsouhlasil se zd#razn&ním, $e letos budou v%echny panely pravd&podobn& ve francouzském jazyce. *eské kraje se vyjád"ily, $e se spole!n'm názvem souhlasí. VR dále zd#raznil, $e tento ro!ník JPOI 2007 (Journées Portes Ouvertes Interinstitutionnelle) je spojen s oslavami 50. v'ro!í EU od podpisu )ímsk'ch smluv. V ideálním p"ípad& by m&ly stánky tento mezník p"ipomínat. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu si dovolilo doporu!it, aby bylo na v%ech!esk'ch stáncích umíst&no logo 50. v'ro!í. Kancelá" také navrhla rozd&lení náklad# na tisk plakát# s oficiálním logem. Gastronomické speciality, propaga'ní p(edm)ty a folk VR otev"e barov' koutek v 5. pat"e budovy J. Delorse. Náv%t&vník#m zde budou k dispozici nealkoholické nápoje od 10h00 do 17h00. Jednotlivé kraje mohou rovn&$ na sv'ch stáncích nabízet gastronomické speciality, nápoje a cukrovinky. Zde se tedy p"ímo nabízí mo$nost propagace národních jídel *eské republiky. P"i vstupu do budovy V'boru region# obdr$í náv%t&vník pas, malého pr#vodce po stáncích v%ech zú!astn&n'ch region#. Náv%t&vníci, kte"í budou mít ve svém pasu v%echna razítka ú!astnících se region# obdr$í od VR odm&nu. Regiony jsou tedy vyzvány, aby p"inesly r#zné propraga!ní p"edm&ty a materiály (okolo 100 kus# za ka$d' region), které budou pou$ity jako ceny od VR. V'bor region# p"ipraví prostory pro p"edstavení hudebních kapel!i lidov'ch soubor# p"ed budovou J. Delorse. N&které regiony ji$ potvrdily ú!ast sv'ch hudebník# a tane!ník#, dokonce se o!ekává p"íjezd t"iceti!lenné skupiny!

3 Vize budoucnosti Evropského v!zkumného prostoru: Evropská komise p"edstavila Zelenou knihu o perspektivách v!zkumu v EU Strana 3 Evropská komise zve!ejnila 4. dubna 2007 své plány ohledn" Evropského v#zkumného prostoru. Problémy EU v této oblasti, zp$sobené nedostate%n#mi investicemi, rozt!í&t"ností v#zkumu a pokra%ující globalizací v"dy a techniky, jsou popsány v zelené knize Evropsk# v#zkumn# prostor: nové perspektivy. Má-li EU dosáhnout cíl$ v oblasti hospodá!ství, sociálního v#voje a ochrany 'ivotního prost!edí tak, jak byly stanoveny v Lisabonské strategii pro r$st a zam"stnanost, musí zdokonalit cesty, jak#mi znalosti vznikají a jak jsou následn" vyu'ívány. Komisa" pro v&du a v'zkum Janez Poto!nik "ekl: Na%e budoucnost závisí na tom, zda se Evropa stane skute!nou znalostní spole!ností. Evropsk' v'zkumn' prostor je základem, na n&m$ takovou spole!nost musíme postavit. Zelená kniha vychází ze %esti hlavních zásad: 1. vhodná v$m)na odborn) zp%sobil$ch v$zkumn$ch pracovník% s vysokou úrovní mobility mezi institucemi, obory, odv&tvími a zem&mi; 2. v$zkumná infrastruktura sv)tové úrovn) vzájemn& propojené, provázané a dostupné pro v'zkumné t'my ze v%ech zemí Evropy a sv&ta, zejména díky nov'm generacím elektronické komunikace; 3. &pi'kové v$zkumné ústavy je$ budou ú!inn& spolupracovat v rámci partnerství ve"ejného a soukromého sektoru (tzv. PPP) a vytvo"í jádro v'zkumn'ch a inova!ních seskupení, v!etn& virtuálních komunit v'zkumník#; taková seskupení a v&decké komunity by se m&ly specializovat zejména na interdisciplinární oblasti a m&ly by b't schopny získávat dostate!né mno$ství personálních i finan!ních zdroj# tak, aby byly akceschopné; 4. ú'inné sdílení znalostí zejména mezi ve"ejn'm v'zkumem a pr#myslem, a také s %irokou ve"ejností. 5. vhodn) koordinované v$zkumné programy a priority sem pat"í i v'znamn' objem spole!n& plánovan'ch investic do ve"ejného v'zkumu na evropské úrovni; jejich sou!ástí jsou spole!né priority, koordinovaná realizace a spole!né hodnocení; 6. otev(ení Evropského v$zkumného prostoru sv)tu se zvlá%tním d#razem na sousední zem& a s v'raznou ochotou a v#lí "e%it globální problémy s partnersk'mi státy EU. Od chvíle, kdy Evropská rada na svém zasedání v Lisabonu v roce 2000 schválila koncepci Evropského v'zkumného prostoru, do%lo p"i jeho vytvá"ení k v'znamnému pokroku. Jedná se nap"íklad o z"ízení Evropské rady pro v'zkum, navrhovan' Evropsk' technologick' institut, zdokonalení koordinace v'zkumu s pomocí evropsk'ch technologick'ch platforem a sítí ERA-NET a o stanovení cíl# v oblasti v'zkumu a v'voje na úrovni!lensk'ch stát#. Stále v%ak zb'vá mnoho práce. V'zkumní pracovníci se nadále pot'kají s problémy ve svém kariérním r#stu, co$ jim brání v tom, aby v rámci v'zkumu p"echázeli v EU na jiná místa. Podnikatelská sféra nará$í p"i vytvá"ení partnersk'ch vztah# s akademickou obcí na potí$e, zvlá%+ jedná-li se o partnerství, v n&m$ jsou jednotlivé subjekty z r#zn'ch!lensk'ch stát#. Financování na úrovni!lensk'ch stát# a region# je i nadále z velké!ásti nekoordinované, a proto není dostate!n& efektivní. Existují zna!né rezervy ve vyu$ívání poznatk# v'zkumu. Touto problematikou se zab'vá dal%í dokument pojednávající o zdokonalování transferu znalostí mezi v'zkumn'mi ústavy a pr#myslovou sférou v rámci EU. I tento dokument byl v dubnu 2007 p"ijat. K dokumentu jsou p"ilo$eny zásady, je$ by m&ly v'zkumn'm ústav#m pomoci p"i ú!inn&j%ím navazování vztah# s pr#myslovou sférou. Jsou v nich uvedeny osv&d!ené postupy p"i správ& znalostí a du%evního vlastnictví a p"i jejich transferu. K problematice popsané v zelené knize bude do srpna 2007 probíhat ve"ejná konzultace. Její v'sledky budou vyu$ity p"i návrhu konkrétních opat"ení zam&"en'ch na rozvoj Evropského v'zkumného prostoru, je$ se mají za!ít realizovat od roku Pokud byste se cht&li zú!astnit, m#$ete nám zaslat své komentá"e a návrhy, které pak p"edlo$íme Evropské komisi.

4 EVROPSKÁ POLITIKA A JEJÍ PROGRAMY Strana 4 DOPRAVA (v'etn) letecké dopravy a programu Galileo) Rozpo'et: 4.1 miliard ( ) Doprava p"edstavuje jednu ze siln'ch stránek Evropy p"ísp&vek letecké dopravy k HDP Evropské unie!iní 2,6 % a letectví zaji%+uje 3,1 mil. pracovních míst. Pozemní doprava vytvá"í 11 % HDP. Evropské unie a zam&stnává asi 16 milion# osob. Doprava je ale zárove( odpov&dná za 25 % v%ech emisí CO 2 v EU. RP7 RP7: zít(ej&í odpov)di se rodí u* dnes Zvlá%tní sekce o inovaci: okénko v&nované p"íle$itostem v rámci nov'ch program# EU pro v'zkum a technologick' rozvoj. RP7 je zkratka pro sedm' rámcov' program v'zkumu a technologického rozvoje. Jedná se o základní nástroj EU pro financování v'zkumu v Evrop&, kter' platí od roku 2007 do roku Sedm' rámcov' program se skládá ze!ty" blok#!inností tvo"ících 4 konkrétní programy plus pátého specifického programu jaderného v'zkumu. V rámci programu Spolupráce se bude poskytovat podpora projekt#m mezinárodní spolupráce v rámci EU v 10 tématick'ch okruzích odpovídajících hlavním oblastem v&dy a v'zkumu:! Zdraví! Potraviny, zem&d&lství a biotechnologie! Informa!ní a komunika!ní technologie! Nanov&dy, nanotechnologie, materiály a nové v'robní technologie! Energetika!,ivotní prost"edí (v!etn& klimatick'ch zm&n)! Doprava (v!etn& letecké)! Spole!enskoekonomické v&dy a humanitní obory! Vesmír! Bezpe!nost V tomto zvlá%tním okénku vám ka$d'ch!trnáct dní popisujeme hlavní cíle a obsah!ty" specifick'ch program# spadajících do RP7. První!ást byla publikována v prvním!ísle Zpravodaje roku P(ínosy pro ob'any B&hem doby trvání sedmého rámcového programu budou na financování v'zkumu p"id&leny minimáln& 4 mld. eur za ú!elem v'voje bezpe!n&j%ích, zelen&j%ích a chyt"ej%ích evropsk'ch dopravních systém#, které budou slou$it v%em ob!an#m. V'zkum dopravy bude rovn&$ mít p"ím' dopad na dal%í v'znamné oblasti, jako je obchod, konkurence, zam&stnanost, $ivotní prost"edí, soudr$nost, energetika, bezpe!nost a vnit"ní trh. P(ínosy pro v$zkumníky Je nutné nákladov& efektivním zp#sobem vy"e%it r#zné politické, technologické a socioekonomické otázky, jako je ekologické a bezpe!né vozidlo budoucnosti, interoperabilita a intermodalita se zvlá%tním zam&"ením na vodní a $elezni!ní dopravu. P"i provád&ní evropsky-ch politik bude rovn&$ zásadním úkolem rozvíjet technologie pro podporu systému Galileo a jeho vyu$ití. B&hem trvání sedmého rámcového programu se p"edpokládá re%ení následujících oblastí: Letectví a letecká doprava (sní$ení emisí, práce na v'voji motor# a alternativních paliv, "ízení letecké dopravy, bezpe!nostní aspekty letecké dopravy, environmentáln& efektivní letectví) Udr$itelná pozemní doprava - $elezni!ní, silni!ní a vodní (v'voj!ist'ch a ú!inn'ch motor# a pohonn'ch hmot, sní$ení vlivu dopravy na klimatické zm&ny, intermodální regionální a národní doprava,!istá a bezpe!ná vozidla, v'stavba a údr$ba infrastruktury, integra!ní architektury. Podpora evropského systému globální satelitní navigace Galileo a EGNOS (slu$by p"esného ur!ování polohy a!asu, efektivní vyu$ití satelitní navigace). Krom& toho poskytnou v'zkumné!innosti v oblasti dopravy v rámci sedmého rámcového programu mal'm a st"edním podnik#m, podnik#m, které se pohybují v oblasti nejmodern&j%ích inovací, lep%í p"ístup k celoevropsk'm v'zkumn'm program#m a s nimi souvisejícím p"ínos#m.

5 KRÁTCE Z INSTITUCÍ Projekty, sm"rnice a EU.doména... Zpravodajství z Evropy je bohaté na události a p!íle'itosti! Návrh projektu v rámci Visegrádské skupiny Slovenské kraje pozvaly Zlínsk' kraj k ú!asti na projektu Regiony Visegrádské skupiny v srdci Evropy. Strana 5 Hlavním cílem projektu je zalo$it spolupráci mezi kraji, které se budou projektu ú!astnit a propagovat je v Bruselu a v institucích EU. Projekt vlastn& umo$ní pravidelná m&sí!ní setkání, kde si kraje budou moci vzájemn& vym&nit své nápady a zku%enosti, promluví si o pot"ebách a problémech kraj# Visegrádské skupiny a budou moci propagovat svou kulturu. Krom& toho projekt zahrnuje!ty"i hlavní události, z nich$ ka$dá je doprovázena jinou propaga!ní akcí. Tento projekt m#$e po$ádat o podporu z Visegrádského fondu. Je mo$né, $e projekt bude podpo"en v rámci grantového schématu strategické projekty, s uzáv&rkou 15. kv&tna Setkání, kterého se bude ú!astnit i Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, se bude konat 18. dubna Hospodá(ská sout)*: Evropská Komise navrhuje zv$&it strop podpor de minimis v odv)tví zem)d)lství Evropská komise dnes p"ijala návrh na"ízení, jeho$ cílem je zv'%it strop podpor malého rozsahu (podpor de minimis ) v odv&tví zem&d&lství na na p"íjemce na dobu t"í let a maximální!ástku na!lensk' stát na 0,6 % hodnoty zem&d&lské produkce. Návrh také jasn&ji stanoví oblast p#sobnosti podpory de minimis. Návrh na"ízení dává!lensk'm stát#m v&t%í manévrovací prostor k p"id&lování podpor bez poru%ování pravidel hospodá"ské sout&$e. A$ dosud byla podpora v odv&tví zem&d&lství pova$ována podle na"ízení p"ijatého v "íjnu 2004 za podporu, která nenaru%uje hospodá"skou sout&$ a u ní$ ani nehrozí, $e by ji n&jak'm zp#sobem naru%ila. Tato podpora nep"esáhla!ástku na p"íjemce na dobu t"í let, ani strop 0,3 % hodnoty zem&d&lské produkce stanovené pro ka$d'!lensk' stát. Návrh na"ízení bude nyní projednán s!lensk'mi státy a poté uve"ejn&n v Ú"edním v&stníku, aby zú!astn&né t"etí strany mohly vznést p"ipomínky. Následn& budou!lenské státy o zn&ní návrhu znovu konzultovány. Po této rozsáhlé konzultaci a na základ& p"ijat'ch p"ipomínek Komise p"ijme kone!né na"ízení koncem roku. Rok po svém spu&t)ní pro &irokou ve(ejnost p(ekonává evropská doména.eu v&echna o'ekávání Podniky, ve"ejnoprávní subjekty i soukromé osoby velmi rychle vyu$ily p"íle$itost získat pro své internetové stránky adresu.eu a s ní i ochranu, kterou poskytují právní p"edpisy EU. Od dubna 2006 nabízí doména.eu spole!nou internetovou identitu pro více ne$ 450 milion# Evropan#,!ím$ posiluje image EU a pomáhá evropsk'm podnik#m. Zejména malé podniky a soukromé osoby tak mohly posílit svou p"ítomnost na internetu, zlep%it svou image a roz%í"it své p#sobení na zahrani!ních trzích. Nedávná studie ukazuje, $e vlastní doménu má v sou!asnosti tém&" p&tina evropsk'ch u$ivatel# internetu. V!ele jsou Dánsko a N&mecko, kde po!et registrovan'ch domén odpovídá 29% po!tu obyvatel. Nejv&t%í podíl na adresách v domén&.eu mají u$ivatelé internetu v N&mecku, kte"í si zaregistrovali více ne$ adres. Dal%ími v po"adí jsou Britové, jich$ je více ne$ , a Nizozemci, jejich$ po!et p"esahuje Doména.eu byla spu%t&na v návaznosti na rozhodnutí lisabonského summitu v roce 2000 dát Evropan#m internetovou identitu v rámci spolehliv'ch pravidel EU. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu bylo mezi prvními u$ivateli.eu domény ve své adrese webov'ch stránek:

6 strana 6 V'zvy k p(edkládání návrh% Zdraví a ochrana spot(ebitele 2007 Média 2007 V'voj integrovan'ch magistersk'ch kurz# v oblasti problematiky spot"ebitel# Uzáv&rka: Opat"ení na podporu propagace a p"ístupu na trh: Audiovizuální slavnosti Uzáv&rka: Média 2007 Média 2007 Ob'anská spole'nost Ve(ejné zdraví Vzd)lání Vy&&í vzd)lání Vy&&í vzd)lání Vy&&í vzd)lání Nákladové programy RP7 Podpora implementace pilotních projekt# Uzáv&rka: Podpora nádrodní distribuce evropsk'ch film# a vzájemné spolupráce distributor# Uzáv&rky: ; ; Iniciativa radikálního násilí Uzáv&rka: r%zné *innost v oblasti ve"ejného zdraví ( ) Uzáv&rka: Spolupráce EU a Kanady v oblasti vysoko%kolského vzd&lávání, odborné p"ípravy a mláde$e Uzáv&rka: Erasmus Mundus Action 1 Uzáv&rka: Erasmus Mundus Action 3 Uzáv&rka: Erasmus Mundus Action 4 Uzáv&rka: Evropská spolupráce v oblasti v&deckého a technického v'zkumu Uzáv&rka: Zvlá%tní program Spolupráce, Nápady, Lidé, Kapacity Uzáv&rka: r%zné

7 Strana 7 Zlín Region in Brussels The Rose House 46, Boulevard de la Cambre B1000 Bruxelles Tel. (32) Fax (32) KALENDÁ" DUBEN Brusel, Den mlad'ch farmá"# v EU Jaká je budoucnost na%eho zem&d&lství? KV+TEN Brusel, Portes Ouvertes 2007 Mezinárodní den EU Oslavy Schumannova dne a propagace region# KV+TEN Neuhofen a St. Pölten, )ízení region# v Evrop& Konference organizovaná Rakouskou asociací regionálních management# KV+TEN Nova Gorica, 3. Ekonomické regionální fórum (EREF 2007) Volná místa v Evrop) Agentura EU pro základní práva "editel agentury Organiza!ní jednotka: správní rada *íslo místa: 2007/C74A/01 Stupe(: AD14 - "editel Místo: Víde(, Rakousko Doba trvání: 5 let Uzáv&rka: Info: Evropská investi'ní banka (EIB) Specialista na sociální rozvoj Místo: Lucemburk Organiza!ní jednotka: projektové "editelství, odbor $ivotního prost"edí *íslo místa: PJ07WWW01 Uzáv&rka: p"edb&$né oznámení Info: Rada Evropy Bezpe'nostní technik Asistent "editele úseku údr$by Organiza!ní jednotka: Generální "editelství administrativy Místo: /trasburk (Francie) Uzáv&rka: Info: ro!ník 4,!íslo 7 duben 2007 Uzáv)rka 'ísla: Redakce si vyhrazuje právo p"ísp&vky zkrátit, p"ípadn& stylisticky a jazykov& upravit. Za v&cnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vy!erpávající anal'zu dan'ch témat. Odkazy jsou ur!eny k usnadn&ní p"ístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovan'ch stránek neru!íme. Vydavatel: Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Redak'ní rada: Mattia Crosetto, Petra Jano%ková, Tina Sopková Grafick$ design: HAL9000Limited!2007

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V.

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI ÚVOD 1. Spole!nost vítá, "e se Zam#stnanci podílejí na jejích

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více