Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007"

Transkript

1 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA 4 EVROPSKÁ POLITIKA A JEJÍ PROGRAMY Sedm' rámcov' program pro v'zkum a technologick' rozvoj: dal%í pokra!ování v prezentaci hlavních tematick'ch oblastí. V tomto!ísle se do!tete o doprav&. STRANA 5 KRÁTCE Z INSTITUCÍ Evropská komise odsouhlasila nová pravidla pro malou ve"ejnou pomoc do zem&d&lství. Od nyn&j%ka tento sektor m#$e profitovat z vy%%ích sazeb financování bez zdlouhav'ch procedur schvalování v Bruselu. P"e!t&te si zde o v%ech detailech. STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Nezapome(te se podívat na ná% p"ehled v'zev k p"edkládání návrh# zv&"ej(ovan'ch EK. Milí!tená"i, podívejme se na programovací období Strukturálních fond# v letech P"ípravy nové politiky soudr$nosti jsou ji$ v plném proudu. Mají za cíl dosa$ení vy%%ího r#stu a lep%í zam&stnanosti. V sou!asnosti se projednávají programy p"edstavující 90 % celkového rozpo!tu na politiku soudr$nosti. Stru!n& "e!eno, jsme na milníku politiky soudr$nosti pro období Jde v%ak i o milník v úsilí o modernizaci na%ich region#, o modernizaci na%í Unie. Dokumenty, které obsahují priority jednotliv'ch!lensk'ch stát# (národní strategické referen!ní rámce), byly Komisi zasílány do 5. b"ezna 2007, tedy ve lh#t& stanovené v p"edpisech o politice soudr$nosti. Komise nyní národní strategické rámce (NSRR) zkoumá. Programy na nové období budou v praxi napl(ovat priority EU t'kající se r#stu, zam&stnanosti a udr$itelného rozvoje. V'znamn& se bude investovat i do obnoviteln'ch zdroj# energie, do energetické ú!innosti a do infrastruktury evropského v'znamu. Dva NSRR Malty a )ecka ji$ byly dokon!eny a Komise vydala rozhodnutí o seznamu opera!ních program#, o orienta!ním ro!ním rozd&lení prost"edk# z jednotliv'ch fond# na dané programy i dal%ích hlediscích. Rozhodnutí Komise o NSRR Rakouska, Dánska a N&mecka budou p"ijata v nejbli$%ích dnech. Tento proces bude pokra!ovat i v kv&tnu,!ervnu a!ervenci. Pokud jde o opera!ní programy, Komise obdr$ela 311 dokument# z o!ekávaného celkového po!tu 441 (206 pro Evropsk' fond pro regionální rozvoj a 105 pro Evropsk' sociální fond). S pozdravem, "editel kancelá"e Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

2 NOVINKY Z BRUSELU Portes Ouvertes 2007 zmen&uje vzdálenost mezi institucemi EU a jejími obyvateli Strana 2 Portes Ouvertes 2007 je organizovaná evropsk'mi institucemi s hlavním cílem zmen%it mezeru mezi administrativou Spole!enství a obyvateli. V této perspektiv& se dot'ká %iroké ve"ejnosti, dovoluje si je seznámit s fungováním institucí EU, se zp#soby jejich práce a dokonce i s jejími budovami. B&hem Portes Ouvertes 2006 nav%tívilo VR a také stánky region#, které se zde ve stejnou dobu prezentovaly, více ne$ lidí. Jak se p"edpokládalo, náv%t&vníci byli hlavn& mladí lidé, jejich rodi!e a skupinky p"icházející z Bruselu, Belgie a mezinárodních komunit $ijících ve m&st&. Setkání ve V$boru region% Zlínsk' kraj, spole!n& s krajem Olomouck'm, byli doposud jedin'mi!esk'mi zástupci na Portes Ouvertes. To bylo d#vodem, pro! ostatní!eské kraje po$ádaly o koordinaci jejich ú!asti na této události Zlínské zastoupení. V d#sledku toho za!alo Zastoupení spolupracovat s VR na organiza!ních zále$itostech. Shrnujeme zde v'sledky na%í práce. B&hem setkání Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu zd#raznilo zájem!esk'ch kraj# mít k dispozici 4, ideáln& 5 stánk#, aby m&l ka$d' kraj dostatek prostoru zviditelnit se. D#le$ité je také rozmíst&ní stánk#. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu po$ádalo, aby!eské kraje dostaly stánky v hlavní "ad& v átriu 5. poschodí budovy J. Delorse, p"esn& naproti vchodu a baru. P"i vylou!ení chodby a roh#, tato pozice by m&la zaru!it dobrou viditelnost skloubenou s vhodn'm logistick'm "e%ením. Jeden název pro v&echny 'eské regiony Regiony budou rozpoznatelné podle nápisu na cedulích umíst&n'ch na stáncích. Nápis bude také pou$it v pase, kter' VR p"ipraví jako p"íru!ku pro náv%t&vníky budovy. B&hem setkání Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu sd&lilo, $e by!eské kraje cht&ly b't ozna!eny obecn'm názvem, nejlépe!eské kraje. Jména jednotliv'ch region# by pak byla napsána na bo!ních panelech stánk#. VR tento bod odsouhlasil se zd#razn&ním, $e letos budou v%echny panely pravd&podobn& ve francouzském jazyce. *eské kraje se vyjád"ily, $e se spole!n'm názvem souhlasí. VR dále zd#raznil, $e tento ro!ník JPOI 2007 (Journées Portes Ouvertes Interinstitutionnelle) je spojen s oslavami 50. v'ro!í EU od podpisu )ímsk'ch smluv. V ideálním p"ípad& by m&ly stánky tento mezník p"ipomínat. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu si dovolilo doporu!it, aby bylo na v%ech!esk'ch stáncích umíst&no logo 50. v'ro!í. Kancelá" také navrhla rozd&lení náklad# na tisk plakát# s oficiálním logem. Gastronomické speciality, propaga'ní p(edm)ty a folk VR otev"e barov' koutek v 5. pat"e budovy J. Delorse. Náv%t&vník#m zde budou k dispozici nealkoholické nápoje od 10h00 do 17h00. Jednotlivé kraje mohou rovn&$ na sv'ch stáncích nabízet gastronomické speciality, nápoje a cukrovinky. Zde se tedy p"ímo nabízí mo$nost propagace národních jídel *eské republiky. P"i vstupu do budovy V'boru region# obdr$í náv%t&vník pas, malého pr#vodce po stáncích v%ech zú!astn&n'ch region#. Náv%t&vníci, kte"í budou mít ve svém pasu v%echna razítka ú!astnících se region# obdr$í od VR odm&nu. Regiony jsou tedy vyzvány, aby p"inesly r#zné propraga!ní p"edm&ty a materiály (okolo 100 kus# za ka$d' region), které budou pou$ity jako ceny od VR. V'bor region# p"ipraví prostory pro p"edstavení hudebních kapel!i lidov'ch soubor# p"ed budovou J. Delorse. N&které regiony ji$ potvrdily ú!ast sv'ch hudebník# a tane!ník#, dokonce se o!ekává p"íjezd t"iceti!lenné skupiny!

3 Vize budoucnosti Evropského v!zkumného prostoru: Evropská komise p"edstavila Zelenou knihu o perspektivách v!zkumu v EU Strana 3 Evropská komise zve!ejnila 4. dubna 2007 své plány ohledn" Evropského v#zkumného prostoru. Problémy EU v této oblasti, zp$sobené nedostate%n#mi investicemi, rozt!í&t"ností v#zkumu a pokra%ující globalizací v"dy a techniky, jsou popsány v zelené knize Evropsk# v#zkumn# prostor: nové perspektivy. Má-li EU dosáhnout cíl$ v oblasti hospodá!ství, sociálního v#voje a ochrany 'ivotního prost!edí tak, jak byly stanoveny v Lisabonské strategii pro r$st a zam"stnanost, musí zdokonalit cesty, jak#mi znalosti vznikají a jak jsou následn" vyu'ívány. Komisa" pro v&du a v'zkum Janez Poto!nik "ekl: Na%e budoucnost závisí na tom, zda se Evropa stane skute!nou znalostní spole!ností. Evropsk' v'zkumn' prostor je základem, na n&m$ takovou spole!nost musíme postavit. Zelená kniha vychází ze %esti hlavních zásad: 1. vhodná v$m)na odborn) zp%sobil$ch v$zkumn$ch pracovník% s vysokou úrovní mobility mezi institucemi, obory, odv&tvími a zem&mi; 2. v$zkumná infrastruktura sv)tové úrovn) vzájemn& propojené, provázané a dostupné pro v'zkumné t'my ze v%ech zemí Evropy a sv&ta, zejména díky nov'm generacím elektronické komunikace; 3. &pi'kové v$zkumné ústavy je$ budou ú!inn& spolupracovat v rámci partnerství ve"ejného a soukromého sektoru (tzv. PPP) a vytvo"í jádro v'zkumn'ch a inova!ních seskupení, v!etn& virtuálních komunit v'zkumník#; taková seskupení a v&decké komunity by se m&ly specializovat zejména na interdisciplinární oblasti a m&ly by b't schopny získávat dostate!né mno$ství personálních i finan!ních zdroj# tak, aby byly akceschopné; 4. ú'inné sdílení znalostí zejména mezi ve"ejn'm v'zkumem a pr#myslem, a také s %irokou ve"ejností. 5. vhodn) koordinované v$zkumné programy a priority sem pat"í i v'znamn' objem spole!n& plánovan'ch investic do ve"ejného v'zkumu na evropské úrovni; jejich sou!ástí jsou spole!né priority, koordinovaná realizace a spole!né hodnocení; 6. otev(ení Evropského v$zkumného prostoru sv)tu se zvlá%tním d#razem na sousední zem& a s v'raznou ochotou a v#lí "e%it globální problémy s partnersk'mi státy EU. Od chvíle, kdy Evropská rada na svém zasedání v Lisabonu v roce 2000 schválila koncepci Evropského v'zkumného prostoru, do%lo p"i jeho vytvá"ení k v'znamnému pokroku. Jedná se nap"íklad o z"ízení Evropské rady pro v'zkum, navrhovan' Evropsk' technologick' institut, zdokonalení koordinace v'zkumu s pomocí evropsk'ch technologick'ch platforem a sítí ERA-NET a o stanovení cíl# v oblasti v'zkumu a v'voje na úrovni!lensk'ch stát#. Stále v%ak zb'vá mnoho práce. V'zkumní pracovníci se nadále pot'kají s problémy ve svém kariérním r#stu, co$ jim brání v tom, aby v rámci v'zkumu p"echázeli v EU na jiná místa. Podnikatelská sféra nará$í p"i vytvá"ení partnersk'ch vztah# s akademickou obcí na potí$e, zvlá%+ jedná-li se o partnerství, v n&m$ jsou jednotlivé subjekty z r#zn'ch!lensk'ch stát#. Financování na úrovni!lensk'ch stát# a region# je i nadále z velké!ásti nekoordinované, a proto není dostate!n& efektivní. Existují zna!né rezervy ve vyu$ívání poznatk# v'zkumu. Touto problematikou se zab'vá dal%í dokument pojednávající o zdokonalování transferu znalostí mezi v'zkumn'mi ústavy a pr#myslovou sférou v rámci EU. I tento dokument byl v dubnu 2007 p"ijat. K dokumentu jsou p"ilo$eny zásady, je$ by m&ly v'zkumn'm ústav#m pomoci p"i ú!inn&j%ím navazování vztah# s pr#myslovou sférou. Jsou v nich uvedeny osv&d!ené postupy p"i správ& znalostí a du%evního vlastnictví a p"i jejich transferu. K problematice popsané v zelené knize bude do srpna 2007 probíhat ve"ejná konzultace. Její v'sledky budou vyu$ity p"i návrhu konkrétních opat"ení zam&"en'ch na rozvoj Evropského v'zkumného prostoru, je$ se mají za!ít realizovat od roku Pokud byste se cht&li zú!astnit, m#$ete nám zaslat své komentá"e a návrhy, které pak p"edlo$íme Evropské komisi.

4 EVROPSKÁ POLITIKA A JEJÍ PROGRAMY Strana 4 DOPRAVA (v'etn) letecké dopravy a programu Galileo) Rozpo'et: 4.1 miliard ( ) Doprava p"edstavuje jednu ze siln'ch stránek Evropy p"ísp&vek letecké dopravy k HDP Evropské unie!iní 2,6 % a letectví zaji%+uje 3,1 mil. pracovních míst. Pozemní doprava vytvá"í 11 % HDP. Evropské unie a zam&stnává asi 16 milion# osob. Doprava je ale zárove( odpov&dná za 25 % v%ech emisí CO 2 v EU. RP7 RP7: zít(ej&í odpov)di se rodí u* dnes Zvlá%tní sekce o inovaci: okénko v&nované p"íle$itostem v rámci nov'ch program# EU pro v'zkum a technologick' rozvoj. RP7 je zkratka pro sedm' rámcov' program v'zkumu a technologického rozvoje. Jedná se o základní nástroj EU pro financování v'zkumu v Evrop&, kter' platí od roku 2007 do roku Sedm' rámcov' program se skládá ze!ty" blok#!inností tvo"ících 4 konkrétní programy plus pátého specifického programu jaderného v'zkumu. V rámci programu Spolupráce se bude poskytovat podpora projekt#m mezinárodní spolupráce v rámci EU v 10 tématick'ch okruzích odpovídajících hlavním oblastem v&dy a v'zkumu:! Zdraví! Potraviny, zem&d&lství a biotechnologie! Informa!ní a komunika!ní technologie! Nanov&dy, nanotechnologie, materiály a nové v'robní technologie! Energetika!,ivotní prost"edí (v!etn& klimatick'ch zm&n)! Doprava (v!etn& letecké)! Spole!enskoekonomické v&dy a humanitní obory! Vesmír! Bezpe!nost V tomto zvlá%tním okénku vám ka$d'ch!trnáct dní popisujeme hlavní cíle a obsah!ty" specifick'ch program# spadajících do RP7. První!ást byla publikována v prvním!ísle Zpravodaje roku P(ínosy pro ob'any B&hem doby trvání sedmého rámcového programu budou na financování v'zkumu p"id&leny minimáln& 4 mld. eur za ú!elem v'voje bezpe!n&j%ích, zelen&j%ích a chyt"ej%ích evropsk'ch dopravních systém#, které budou slou$it v%em ob!an#m. V'zkum dopravy bude rovn&$ mít p"ím' dopad na dal%í v'znamné oblasti, jako je obchod, konkurence, zam&stnanost, $ivotní prost"edí, soudr$nost, energetika, bezpe!nost a vnit"ní trh. P(ínosy pro v$zkumníky Je nutné nákladov& efektivním zp#sobem vy"e%it r#zné politické, technologické a socioekonomické otázky, jako je ekologické a bezpe!né vozidlo budoucnosti, interoperabilita a intermodalita se zvlá%tním zam&"ením na vodní a $elezni!ní dopravu. P"i provád&ní evropsky-ch politik bude rovn&$ zásadním úkolem rozvíjet technologie pro podporu systému Galileo a jeho vyu$ití. B&hem trvání sedmého rámcového programu se p"edpokládá re%ení následujících oblastí: Letectví a letecká doprava (sní$ení emisí, práce na v'voji motor# a alternativních paliv, "ízení letecké dopravy, bezpe!nostní aspekty letecké dopravy, environmentáln& efektivní letectví) Udr$itelná pozemní doprava - $elezni!ní, silni!ní a vodní (v'voj!ist'ch a ú!inn'ch motor# a pohonn'ch hmot, sní$ení vlivu dopravy na klimatické zm&ny, intermodální regionální a národní doprava,!istá a bezpe!ná vozidla, v'stavba a údr$ba infrastruktury, integra!ní architektury. Podpora evropského systému globální satelitní navigace Galileo a EGNOS (slu$by p"esného ur!ování polohy a!asu, efektivní vyu$ití satelitní navigace). Krom& toho poskytnou v'zkumné!innosti v oblasti dopravy v rámci sedmého rámcového programu mal'm a st"edním podnik#m, podnik#m, které se pohybují v oblasti nejmodern&j%ích inovací, lep%í p"ístup k celoevropsk'm v'zkumn'm program#m a s nimi souvisejícím p"ínos#m.

5 KRÁTCE Z INSTITUCÍ Projekty, sm"rnice a EU.doména... Zpravodajství z Evropy je bohaté na události a p!íle'itosti! Návrh projektu v rámci Visegrádské skupiny Slovenské kraje pozvaly Zlínsk' kraj k ú!asti na projektu Regiony Visegrádské skupiny v srdci Evropy. Strana 5 Hlavním cílem projektu je zalo$it spolupráci mezi kraji, které se budou projektu ú!astnit a propagovat je v Bruselu a v institucích EU. Projekt vlastn& umo$ní pravidelná m&sí!ní setkání, kde si kraje budou moci vzájemn& vym&nit své nápady a zku%enosti, promluví si o pot"ebách a problémech kraj# Visegrádské skupiny a budou moci propagovat svou kulturu. Krom& toho projekt zahrnuje!ty"i hlavní události, z nich$ ka$dá je doprovázena jinou propaga!ní akcí. Tento projekt m#$e po$ádat o podporu z Visegrádského fondu. Je mo$né, $e projekt bude podpo"en v rámci grantového schématu strategické projekty, s uzáv&rkou 15. kv&tna Setkání, kterého se bude ú!astnit i Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, se bude konat 18. dubna Hospodá(ská sout)*: Evropská Komise navrhuje zv$&it strop podpor de minimis v odv)tví zem)d)lství Evropská komise dnes p"ijala návrh na"ízení, jeho$ cílem je zv'%it strop podpor malého rozsahu (podpor de minimis ) v odv&tví zem&d&lství na na p"íjemce na dobu t"í let a maximální!ástku na!lensk' stát na 0,6 % hodnoty zem&d&lské produkce. Návrh také jasn&ji stanoví oblast p#sobnosti podpory de minimis. Návrh na"ízení dává!lensk'm stát#m v&t%í manévrovací prostor k p"id&lování podpor bez poru%ování pravidel hospodá"ské sout&$e. A$ dosud byla podpora v odv&tví zem&d&lství pova$ována podle na"ízení p"ijatého v "íjnu 2004 za podporu, která nenaru%uje hospodá"skou sout&$ a u ní$ ani nehrozí, $e by ji n&jak'm zp#sobem naru%ila. Tato podpora nep"esáhla!ástku na p"íjemce na dobu t"í let, ani strop 0,3 % hodnoty zem&d&lské produkce stanovené pro ka$d'!lensk' stát. Návrh na"ízení bude nyní projednán s!lensk'mi státy a poté uve"ejn&n v Ú"edním v&stníku, aby zú!astn&né t"etí strany mohly vznést p"ipomínky. Následn& budou!lenské státy o zn&ní návrhu znovu konzultovány. Po této rozsáhlé konzultaci a na základ& p"ijat'ch p"ipomínek Komise p"ijme kone!né na"ízení koncem roku. Rok po svém spu&t)ní pro &irokou ve(ejnost p(ekonává evropská doména.eu v&echna o'ekávání Podniky, ve"ejnoprávní subjekty i soukromé osoby velmi rychle vyu$ily p"íle$itost získat pro své internetové stránky adresu.eu a s ní i ochranu, kterou poskytují právní p"edpisy EU. Od dubna 2006 nabízí doména.eu spole!nou internetovou identitu pro více ne$ 450 milion# Evropan#,!ím$ posiluje image EU a pomáhá evropsk'm podnik#m. Zejména malé podniky a soukromé osoby tak mohly posílit svou p"ítomnost na internetu, zlep%it svou image a roz%í"it své p#sobení na zahrani!ních trzích. Nedávná studie ukazuje, $e vlastní doménu má v sou!asnosti tém&" p&tina evropsk'ch u$ivatel# internetu. V!ele jsou Dánsko a N&mecko, kde po!et registrovan'ch domén odpovídá 29% po!tu obyvatel. Nejv&t%í podíl na adresách v domén&.eu mají u$ivatelé internetu v N&mecku, kte"í si zaregistrovali více ne$ adres. Dal%ími v po"adí jsou Britové, jich$ je více ne$ , a Nizozemci, jejich$ po!et p"esahuje Doména.eu byla spu%t&na v návaznosti na rozhodnutí lisabonského summitu v roce 2000 dát Evropan#m internetovou identitu v rámci spolehliv'ch pravidel EU. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu bylo mezi prvními u$ivateli.eu domény ve své adrese webov'ch stránek:

6 strana 6 V'zvy k p(edkládání návrh% Zdraví a ochrana spot(ebitele 2007 Média 2007 V'voj integrovan'ch magistersk'ch kurz# v oblasti problematiky spot"ebitel# Uzáv&rka: Opat"ení na podporu propagace a p"ístupu na trh: Audiovizuální slavnosti Uzáv&rka: Média 2007 Média 2007 Ob'anská spole'nost Ve(ejné zdraví Vzd)lání Vy&&í vzd)lání Vy&&í vzd)lání Vy&&í vzd)lání Nákladové programy RP7 Podpora implementace pilotních projekt# Uzáv&rka: Podpora nádrodní distribuce evropsk'ch film# a vzájemné spolupráce distributor# Uzáv&rky: ; ; Iniciativa radikálního násilí Uzáv&rka: r%zné *innost v oblasti ve"ejného zdraví ( ) Uzáv&rka: Spolupráce EU a Kanady v oblasti vysoko%kolského vzd&lávání, odborné p"ípravy a mláde$e Uzáv&rka: Erasmus Mundus Action 1 Uzáv&rka: Erasmus Mundus Action 3 Uzáv&rka: Erasmus Mundus Action 4 Uzáv&rka: Evropská spolupráce v oblasti v&deckého a technického v'zkumu Uzáv&rka: Zvlá%tní program Spolupráce, Nápady, Lidé, Kapacity Uzáv&rka: r%zné

7 Strana 7 Zlín Region in Brussels The Rose House 46, Boulevard de la Cambre B1000 Bruxelles Tel. (32) Fax (32) KALENDÁ" DUBEN Brusel, Den mlad'ch farmá"# v EU Jaká je budoucnost na%eho zem&d&lství? KV+TEN Brusel, Portes Ouvertes 2007 Mezinárodní den EU Oslavy Schumannova dne a propagace region# KV+TEN Neuhofen a St. Pölten, )ízení region# v Evrop& Konference organizovaná Rakouskou asociací regionálních management# KV+TEN Nova Gorica, 3. Ekonomické regionální fórum (EREF 2007) Volná místa v Evrop) Agentura EU pro základní práva "editel agentury Organiza!ní jednotka: správní rada *íslo místa: 2007/C74A/01 Stupe(: AD14 - "editel Místo: Víde(, Rakousko Doba trvání: 5 let Uzáv&rka: Info: Evropská investi'ní banka (EIB) Specialista na sociální rozvoj Místo: Lucemburk Organiza!ní jednotka: projektové "editelství, odbor $ivotního prost"edí *íslo místa: PJ07WWW01 Uzáv&rka: p"edb&$né oznámení Info: Rada Evropy Bezpe'nostní technik Asistent "editele úseku údr$by Organiza!ní jednotka: Generální "editelství administrativy Místo: /trasburk (Francie) Uzáv&rka: Info: ro!ník 4,!íslo 7 duben 2007 Uzáv)rka 'ísla: Redakce si vyhrazuje právo p"ísp&vky zkrátit, p"ípadn& stylisticky a jazykov& upravit. Za v&cnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vy!erpávající anal'zu dan'ch témat. Odkazy jsou ur!eny k usnadn&ní p"ístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovan'ch stránek neru!íme. Vydavatel: Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Redak'ní rada: Mattia Crosetto, Petra Jano%ková, Tina Sopková Grafick$ design: HAL9000Limited!2007

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

kv$ten 2009 Vá!ení tená#i, Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského pedsednictví 2 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém

Více

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N

Více

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpoil Univerzitu Palackého v Olomouci 2 20 $íjen 2007 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2 Nová sekce na#eho newsletteru: P"íru$ka pro za$áte$níky: jak získat finan$ní pomoc z EU 3-4

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

17 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3

17 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spolen!ch iniciativ 2-3 17 zá$í 2007 17 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3 Nová verze internetov!ch stránek Olomouckého kraje v Bruselu je spu#t$na 5 Obsah:

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Olomouck" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tená"i, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tenái, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Speciální %íslo EVROPSK! PROJEKT SUPPOLICY Milí!tená"i, jak jist! víte, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln! zapojeno do realizace evropského projektu SupPolicy zam!"eného na inovace, jeho# se

Více

19!íjen. Vá"ení #tená!i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropsk"m institucím 2

19!íjen. Váení #tená!i, Zvlá!t zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropskm institucím 2 19!íjen 2009 19 Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského koridoru evropsk"m institucím 2 Seminá!e partnerství BIRTH b#hem Open Days 2009 3 Obsah: EU témata & události 2 Krátce z u 5 V"zvy

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

!ervenec 2009. Vá"ení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá!" zajímavé #lánky:

!ervenec 2009. Váení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropsk! parlament si zvolil svého nového p"edsedu: minulého polského p"edsedu vlády Buzka, jen# získal 555 hlas$ 2 %lenové EP hodnotili &eské p"edsednictví a se'li se s nov!m EU

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise a EIB schválily nov$ nástroj pro TEN projekty. STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Spolupráce Evropa Asie: nová finan"ní iniciativa. STRANA 4 ZAM!"ENO

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spolenosti Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti P!edstavení Internet Projekt, a. s. Akciová spole"nost, zalo#ena 2001, "esk$ kapitál Orientace na náro"né implementace ecms/wcms Advanced Partner Open Text

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Bankovní regulace. Boril!opov

Bankovní regulace. Boril!opov Bankovní regulace Boril!opov Teorie regulace If it moves, tax it. If it still moves, regulate it. If it stops moving, subsidize it. Ronald Reagan 2 Teorie regulace!pro" regulovat?! D!le"ité je zvá"it p#ínosy

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH#

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Projekt Enspire EU schválen STRANA 3 Klimatick% summit OSN v Kodani Vá!ení "tená#i, Diskuze o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie jsou

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009

Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009 Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Kompletní seznam nového slo!ení Evropské komise STRANA 3-4 O"ima stá!istek: Jak p#e!ít Vá!ení "tená#i, Konec roku 2009 byl tady v Bruselu, #ekl

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $eskch Bud#jovicích P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích zpracováno v rámci projektu Bud#jovice kulturní kontaktní osoba: Ond!ej Ka%párek kasparek@artsmanagement.cz

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV

Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Centralizované zadávání a elektronizace veejných zakázek v resortu MV Ministerstvo vnitra R, íjen 2012 1 Obsah prezentace A. Centralizované

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní spole!nosti RAZZIA s.r.o se sídlem :Brno Je!ná 2101/26b identifika!ní!íslo: 26900254 spole!nost zapsaná v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddíl C, vlo#ka 43834 pro prodej

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana

VÝRO?NÍ ZPRÁVA. rok 2014 O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA. www.komunitnicentrum.com. Volfová Hana VÝRO?NÍ ZPRÁVA rok 2014 "O KOSTKU PEST?EJ?Í?IVOT" KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA p?ísp?vková organizace Masarykova 1094/ 4 40746 Krásná Lípa www.komunitnicentrum.com Volfová Hana?editelka 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název:

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995

40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 40/1995 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 40/1995 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 1995 o regulaci reklamy

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více