Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007"

Transkript

1 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA 4 EVROPSKÁ POLITIKA A JEJÍ PROGRAMY Sedm' rámcov' program pro v'zkum a technologick' rozvoj: dal%í pokra!ování v prezentaci hlavních tematick'ch oblastí. V tomto!ísle se do!tete o doprav&. STRANA 5 KRÁTCE Z INSTITUCÍ Evropská komise odsouhlasila nová pravidla pro malou ve"ejnou pomoc do zem&d&lství. Od nyn&j%ka tento sektor m#$e profitovat z vy%%ích sazeb financování bez zdlouhav'ch procedur schvalování v Bruselu. P"e!t&te si zde o v%ech detailech. STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Nezapome(te se podívat na ná% p"ehled v'zev k p"edkládání návrh# zv&"ej(ovan'ch EK. Milí!tená"i, podívejme se na programovací období Strukturálních fond# v letech P"ípravy nové politiky soudr$nosti jsou ji$ v plném proudu. Mají za cíl dosa$ení vy%%ího r#stu a lep%í zam&stnanosti. V sou!asnosti se projednávají programy p"edstavující 90 % celkového rozpo!tu na politiku soudr$nosti. Stru!n& "e!eno, jsme na milníku politiky soudr$nosti pro období Jde v%ak i o milník v úsilí o modernizaci na%ich region#, o modernizaci na%í Unie. Dokumenty, které obsahují priority jednotliv'ch!lensk'ch stát# (národní strategické referen!ní rámce), byly Komisi zasílány do 5. b"ezna 2007, tedy ve lh#t& stanovené v p"edpisech o politice soudr$nosti. Komise nyní národní strategické rámce (NSRR) zkoumá. Programy na nové období budou v praxi napl(ovat priority EU t'kající se r#stu, zam&stnanosti a udr$itelného rozvoje. V'znamn& se bude investovat i do obnoviteln'ch zdroj# energie, do energetické ú!innosti a do infrastruktury evropského v'znamu. Dva NSRR Malty a )ecka ji$ byly dokon!eny a Komise vydala rozhodnutí o seznamu opera!ních program#, o orienta!ním ro!ním rozd&lení prost"edk# z jednotliv'ch fond# na dané programy i dal%ích hlediscích. Rozhodnutí Komise o NSRR Rakouska, Dánska a N&mecka budou p"ijata v nejbli$%ích dnech. Tento proces bude pokra!ovat i v kv&tnu,!ervnu a!ervenci. Pokud jde o opera!ní programy, Komise obdr$ela 311 dokument# z o!ekávaného celkového po!tu 441 (206 pro Evropsk' fond pro regionální rozvoj a 105 pro Evropsk' sociální fond). S pozdravem, "editel kancelá"e Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

2 NOVINKY Z BRUSELU Portes Ouvertes 2007 zmen&uje vzdálenost mezi institucemi EU a jejími obyvateli Strana 2 Portes Ouvertes 2007 je organizovaná evropsk'mi institucemi s hlavním cílem zmen%it mezeru mezi administrativou Spole!enství a obyvateli. V této perspektiv& se dot'ká %iroké ve"ejnosti, dovoluje si je seznámit s fungováním institucí EU, se zp#soby jejich práce a dokonce i s jejími budovami. B&hem Portes Ouvertes 2006 nav%tívilo VR a také stánky region#, které se zde ve stejnou dobu prezentovaly, více ne$ lidí. Jak se p"edpokládalo, náv%t&vníci byli hlavn& mladí lidé, jejich rodi!e a skupinky p"icházející z Bruselu, Belgie a mezinárodních komunit $ijících ve m&st&. Setkání ve V$boru region% Zlínsk' kraj, spole!n& s krajem Olomouck'm, byli doposud jedin'mi!esk'mi zástupci na Portes Ouvertes. To bylo d#vodem, pro! ostatní!eské kraje po$ádaly o koordinaci jejich ú!asti na této události Zlínské zastoupení. V d#sledku toho za!alo Zastoupení spolupracovat s VR na organiza!ních zále$itostech. Shrnujeme zde v'sledky na%í práce. B&hem setkání Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu zd#raznilo zájem!esk'ch kraj# mít k dispozici 4, ideáln& 5 stánk#, aby m&l ka$d' kraj dostatek prostoru zviditelnit se. D#le$ité je také rozmíst&ní stánk#. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu po$ádalo, aby!eské kraje dostaly stánky v hlavní "ad& v átriu 5. poschodí budovy J. Delorse, p"esn& naproti vchodu a baru. P"i vylou!ení chodby a roh#, tato pozice by m&la zaru!it dobrou viditelnost skloubenou s vhodn'm logistick'm "e%ením. Jeden název pro v&echny 'eské regiony Regiony budou rozpoznatelné podle nápisu na cedulích umíst&n'ch na stáncích. Nápis bude také pou$it v pase, kter' VR p"ipraví jako p"íru!ku pro náv%t&vníky budovy. B&hem setkání Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu sd&lilo, $e by!eské kraje cht&ly b't ozna!eny obecn'm názvem, nejlépe!eské kraje. Jména jednotliv'ch region# by pak byla napsána na bo!ních panelech stánk#. VR tento bod odsouhlasil se zd#razn&ním, $e letos budou v%echny panely pravd&podobn& ve francouzském jazyce. *eské kraje se vyjád"ily, $e se spole!n'm názvem souhlasí. VR dále zd#raznil, $e tento ro!ník JPOI 2007 (Journées Portes Ouvertes Interinstitutionnelle) je spojen s oslavami 50. v'ro!í EU od podpisu )ímsk'ch smluv. V ideálním p"ípad& by m&ly stánky tento mezník p"ipomínat. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu si dovolilo doporu!it, aby bylo na v%ech!esk'ch stáncích umíst&no logo 50. v'ro!í. Kancelá" také navrhla rozd&lení náklad# na tisk plakát# s oficiálním logem. Gastronomické speciality, propaga'ní p(edm)ty a folk VR otev"e barov' koutek v 5. pat"e budovy J. Delorse. Náv%t&vník#m zde budou k dispozici nealkoholické nápoje od 10h00 do 17h00. Jednotlivé kraje mohou rovn&$ na sv'ch stáncích nabízet gastronomické speciality, nápoje a cukrovinky. Zde se tedy p"ímo nabízí mo$nost propagace národních jídel *eské republiky. P"i vstupu do budovy V'boru region# obdr$í náv%t&vník pas, malého pr#vodce po stáncích v%ech zú!astn&n'ch region#. Náv%t&vníci, kte"í budou mít ve svém pasu v%echna razítka ú!astnících se region# obdr$í od VR odm&nu. Regiony jsou tedy vyzvány, aby p"inesly r#zné propraga!ní p"edm&ty a materiály (okolo 100 kus# za ka$d' region), které budou pou$ity jako ceny od VR. V'bor region# p"ipraví prostory pro p"edstavení hudebních kapel!i lidov'ch soubor# p"ed budovou J. Delorse. N&které regiony ji$ potvrdily ú!ast sv'ch hudebník# a tane!ník#, dokonce se o!ekává p"íjezd t"iceti!lenné skupiny!

3 Vize budoucnosti Evropského v!zkumného prostoru: Evropská komise p"edstavila Zelenou knihu o perspektivách v!zkumu v EU Strana 3 Evropská komise zve!ejnila 4. dubna 2007 své plány ohledn" Evropského v#zkumného prostoru. Problémy EU v této oblasti, zp$sobené nedostate%n#mi investicemi, rozt!í&t"ností v#zkumu a pokra%ující globalizací v"dy a techniky, jsou popsány v zelené knize Evropsk# v#zkumn# prostor: nové perspektivy. Má-li EU dosáhnout cíl$ v oblasti hospodá!ství, sociálního v#voje a ochrany 'ivotního prost!edí tak, jak byly stanoveny v Lisabonské strategii pro r$st a zam"stnanost, musí zdokonalit cesty, jak#mi znalosti vznikají a jak jsou následn" vyu'ívány. Komisa" pro v&du a v'zkum Janez Poto!nik "ekl: Na%e budoucnost závisí na tom, zda se Evropa stane skute!nou znalostní spole!ností. Evropsk' v'zkumn' prostor je základem, na n&m$ takovou spole!nost musíme postavit. Zelená kniha vychází ze %esti hlavních zásad: 1. vhodná v$m)na odborn) zp%sobil$ch v$zkumn$ch pracovník% s vysokou úrovní mobility mezi institucemi, obory, odv&tvími a zem&mi; 2. v$zkumná infrastruktura sv)tové úrovn) vzájemn& propojené, provázané a dostupné pro v'zkumné t'my ze v%ech zemí Evropy a sv&ta, zejména díky nov'm generacím elektronické komunikace; 3. &pi'kové v$zkumné ústavy je$ budou ú!inn& spolupracovat v rámci partnerství ve"ejného a soukromého sektoru (tzv. PPP) a vytvo"í jádro v'zkumn'ch a inova!ních seskupení, v!etn& virtuálních komunit v'zkumník#; taková seskupení a v&decké komunity by se m&ly specializovat zejména na interdisciplinární oblasti a m&ly by b't schopny získávat dostate!né mno$ství personálních i finan!ních zdroj# tak, aby byly akceschopné; 4. ú'inné sdílení znalostí zejména mezi ve"ejn'm v'zkumem a pr#myslem, a také s %irokou ve"ejností. 5. vhodn) koordinované v$zkumné programy a priority sem pat"í i v'znamn' objem spole!n& plánovan'ch investic do ve"ejného v'zkumu na evropské úrovni; jejich sou!ástí jsou spole!né priority, koordinovaná realizace a spole!né hodnocení; 6. otev(ení Evropského v$zkumného prostoru sv)tu se zvlá%tním d#razem na sousední zem& a s v'raznou ochotou a v#lí "e%it globální problémy s partnersk'mi státy EU. Od chvíle, kdy Evropská rada na svém zasedání v Lisabonu v roce 2000 schválila koncepci Evropského v'zkumného prostoru, do%lo p"i jeho vytvá"ení k v'znamnému pokroku. Jedná se nap"íklad o z"ízení Evropské rady pro v'zkum, navrhovan' Evropsk' technologick' institut, zdokonalení koordinace v'zkumu s pomocí evropsk'ch technologick'ch platforem a sítí ERA-NET a o stanovení cíl# v oblasti v'zkumu a v'voje na úrovni!lensk'ch stát#. Stále v%ak zb'vá mnoho práce. V'zkumní pracovníci se nadále pot'kají s problémy ve svém kariérním r#stu, co$ jim brání v tom, aby v rámci v'zkumu p"echázeli v EU na jiná místa. Podnikatelská sféra nará$í p"i vytvá"ení partnersk'ch vztah# s akademickou obcí na potí$e, zvlá%+ jedná-li se o partnerství, v n&m$ jsou jednotlivé subjekty z r#zn'ch!lensk'ch stát#. Financování na úrovni!lensk'ch stát# a region# je i nadále z velké!ásti nekoordinované, a proto není dostate!n& efektivní. Existují zna!né rezervy ve vyu$ívání poznatk# v'zkumu. Touto problematikou se zab'vá dal%í dokument pojednávající o zdokonalování transferu znalostí mezi v'zkumn'mi ústavy a pr#myslovou sférou v rámci EU. I tento dokument byl v dubnu 2007 p"ijat. K dokumentu jsou p"ilo$eny zásady, je$ by m&ly v'zkumn'm ústav#m pomoci p"i ú!inn&j%ím navazování vztah# s pr#myslovou sférou. Jsou v nich uvedeny osv&d!ené postupy p"i správ& znalostí a du%evního vlastnictví a p"i jejich transferu. K problematice popsané v zelené knize bude do srpna 2007 probíhat ve"ejná konzultace. Její v'sledky budou vyu$ity p"i návrhu konkrétních opat"ení zam&"en'ch na rozvoj Evropského v'zkumného prostoru, je$ se mají za!ít realizovat od roku Pokud byste se cht&li zú!astnit, m#$ete nám zaslat své komentá"e a návrhy, které pak p"edlo$íme Evropské komisi.

4 EVROPSKÁ POLITIKA A JEJÍ PROGRAMY Strana 4 DOPRAVA (v'etn) letecké dopravy a programu Galileo) Rozpo'et: 4.1 miliard ( ) Doprava p"edstavuje jednu ze siln'ch stránek Evropy p"ísp&vek letecké dopravy k HDP Evropské unie!iní 2,6 % a letectví zaji%+uje 3,1 mil. pracovních míst. Pozemní doprava vytvá"í 11 % HDP. Evropské unie a zam&stnává asi 16 milion# osob. Doprava je ale zárove( odpov&dná za 25 % v%ech emisí CO 2 v EU. RP7 RP7: zít(ej&í odpov)di se rodí u* dnes Zvlá%tní sekce o inovaci: okénko v&nované p"íle$itostem v rámci nov'ch program# EU pro v'zkum a technologick' rozvoj. RP7 je zkratka pro sedm' rámcov' program v'zkumu a technologického rozvoje. Jedná se o základní nástroj EU pro financování v'zkumu v Evrop&, kter' platí od roku 2007 do roku Sedm' rámcov' program se skládá ze!ty" blok#!inností tvo"ících 4 konkrétní programy plus pátého specifického programu jaderného v'zkumu. V rámci programu Spolupráce se bude poskytovat podpora projekt#m mezinárodní spolupráce v rámci EU v 10 tématick'ch okruzích odpovídajících hlavním oblastem v&dy a v'zkumu:! Zdraví! Potraviny, zem&d&lství a biotechnologie! Informa!ní a komunika!ní technologie! Nanov&dy, nanotechnologie, materiály a nové v'robní technologie! Energetika!,ivotní prost"edí (v!etn& klimatick'ch zm&n)! Doprava (v!etn& letecké)! Spole!enskoekonomické v&dy a humanitní obory! Vesmír! Bezpe!nost V tomto zvlá%tním okénku vám ka$d'ch!trnáct dní popisujeme hlavní cíle a obsah!ty" specifick'ch program# spadajících do RP7. První!ást byla publikována v prvním!ísle Zpravodaje roku P(ínosy pro ob'any B&hem doby trvání sedmého rámcového programu budou na financování v'zkumu p"id&leny minimáln& 4 mld. eur za ú!elem v'voje bezpe!n&j%ích, zelen&j%ích a chyt"ej%ích evropsk'ch dopravních systém#, které budou slou$it v%em ob!an#m. V'zkum dopravy bude rovn&$ mít p"ím' dopad na dal%í v'znamné oblasti, jako je obchod, konkurence, zam&stnanost, $ivotní prost"edí, soudr$nost, energetika, bezpe!nost a vnit"ní trh. P(ínosy pro v$zkumníky Je nutné nákladov& efektivním zp#sobem vy"e%it r#zné politické, technologické a socioekonomické otázky, jako je ekologické a bezpe!né vozidlo budoucnosti, interoperabilita a intermodalita se zvlá%tním zam&"ením na vodní a $elezni!ní dopravu. P"i provád&ní evropsky-ch politik bude rovn&$ zásadním úkolem rozvíjet technologie pro podporu systému Galileo a jeho vyu$ití. B&hem trvání sedmého rámcového programu se p"edpokládá re%ení následujících oblastí: Letectví a letecká doprava (sní$ení emisí, práce na v'voji motor# a alternativních paliv, "ízení letecké dopravy, bezpe!nostní aspekty letecké dopravy, environmentáln& efektivní letectví) Udr$itelná pozemní doprava - $elezni!ní, silni!ní a vodní (v'voj!ist'ch a ú!inn'ch motor# a pohonn'ch hmot, sní$ení vlivu dopravy na klimatické zm&ny, intermodální regionální a národní doprava,!istá a bezpe!ná vozidla, v'stavba a údr$ba infrastruktury, integra!ní architektury. Podpora evropského systému globální satelitní navigace Galileo a EGNOS (slu$by p"esného ur!ování polohy a!asu, efektivní vyu$ití satelitní navigace). Krom& toho poskytnou v'zkumné!innosti v oblasti dopravy v rámci sedmého rámcového programu mal'm a st"edním podnik#m, podnik#m, které se pohybují v oblasti nejmodern&j%ích inovací, lep%í p"ístup k celoevropsk'm v'zkumn'm program#m a s nimi souvisejícím p"ínos#m.

5 KRÁTCE Z INSTITUCÍ Projekty, sm"rnice a EU.doména... Zpravodajství z Evropy je bohaté na události a p!íle'itosti! Návrh projektu v rámci Visegrádské skupiny Slovenské kraje pozvaly Zlínsk' kraj k ú!asti na projektu Regiony Visegrádské skupiny v srdci Evropy. Strana 5 Hlavním cílem projektu je zalo$it spolupráci mezi kraji, které se budou projektu ú!astnit a propagovat je v Bruselu a v institucích EU. Projekt vlastn& umo$ní pravidelná m&sí!ní setkání, kde si kraje budou moci vzájemn& vym&nit své nápady a zku%enosti, promluví si o pot"ebách a problémech kraj# Visegrádské skupiny a budou moci propagovat svou kulturu. Krom& toho projekt zahrnuje!ty"i hlavní události, z nich$ ka$dá je doprovázena jinou propaga!ní akcí. Tento projekt m#$e po$ádat o podporu z Visegrádského fondu. Je mo$né, $e projekt bude podpo"en v rámci grantového schématu strategické projekty, s uzáv&rkou 15. kv&tna Setkání, kterého se bude ú!astnit i Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, se bude konat 18. dubna Hospodá(ská sout)*: Evropská Komise navrhuje zv$&it strop podpor de minimis v odv)tví zem)d)lství Evropská komise dnes p"ijala návrh na"ízení, jeho$ cílem je zv'%it strop podpor malého rozsahu (podpor de minimis ) v odv&tví zem&d&lství na na p"íjemce na dobu t"í let a maximální!ástku na!lensk' stát na 0,6 % hodnoty zem&d&lské produkce. Návrh také jasn&ji stanoví oblast p#sobnosti podpory de minimis. Návrh na"ízení dává!lensk'm stát#m v&t%í manévrovací prostor k p"id&lování podpor bez poru%ování pravidel hospodá"ské sout&$e. A$ dosud byla podpora v odv&tví zem&d&lství pova$ována podle na"ízení p"ijatého v "íjnu 2004 za podporu, která nenaru%uje hospodá"skou sout&$ a u ní$ ani nehrozí, $e by ji n&jak'm zp#sobem naru%ila. Tato podpora nep"esáhla!ástku na p"íjemce na dobu t"í let, ani strop 0,3 % hodnoty zem&d&lské produkce stanovené pro ka$d'!lensk' stát. Návrh na"ízení bude nyní projednán s!lensk'mi státy a poté uve"ejn&n v Ú"edním v&stníku, aby zú!astn&né t"etí strany mohly vznést p"ipomínky. Následn& budou!lenské státy o zn&ní návrhu znovu konzultovány. Po této rozsáhlé konzultaci a na základ& p"ijat'ch p"ipomínek Komise p"ijme kone!né na"ízení koncem roku. Rok po svém spu&t)ní pro &irokou ve(ejnost p(ekonává evropská doména.eu v&echna o'ekávání Podniky, ve"ejnoprávní subjekty i soukromé osoby velmi rychle vyu$ily p"íle$itost získat pro své internetové stránky adresu.eu a s ní i ochranu, kterou poskytují právní p"edpisy EU. Od dubna 2006 nabízí doména.eu spole!nou internetovou identitu pro více ne$ 450 milion# Evropan#,!ím$ posiluje image EU a pomáhá evropsk'm podnik#m. Zejména malé podniky a soukromé osoby tak mohly posílit svou p"ítomnost na internetu, zlep%it svou image a roz%í"it své p#sobení na zahrani!ních trzích. Nedávná studie ukazuje, $e vlastní doménu má v sou!asnosti tém&" p&tina evropsk'ch u$ivatel# internetu. V!ele jsou Dánsko a N&mecko, kde po!et registrovan'ch domén odpovídá 29% po!tu obyvatel. Nejv&t%í podíl na adresách v domén&.eu mají u$ivatelé internetu v N&mecku, kte"í si zaregistrovali více ne$ adres. Dal%ími v po"adí jsou Britové, jich$ je více ne$ , a Nizozemci, jejich$ po!et p"esahuje Doména.eu byla spu%t&na v návaznosti na rozhodnutí lisabonského summitu v roce 2000 dát Evropan#m internetovou identitu v rámci spolehliv'ch pravidel EU. Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu bylo mezi prvními u$ivateli.eu domény ve své adrese webov'ch stránek:

6 strana 6 V'zvy k p(edkládání návrh% Zdraví a ochrana spot(ebitele 2007 Média 2007 V'voj integrovan'ch magistersk'ch kurz# v oblasti problematiky spot"ebitel# Uzáv&rka: Opat"ení na podporu propagace a p"ístupu na trh: Audiovizuální slavnosti Uzáv&rka: Média 2007 Média 2007 Ob'anská spole'nost Ve(ejné zdraví Vzd)lání Vy&&í vzd)lání Vy&&í vzd)lání Vy&&í vzd)lání Nákladové programy RP7 Podpora implementace pilotních projekt# Uzáv&rka: Podpora nádrodní distribuce evropsk'ch film# a vzájemné spolupráce distributor# Uzáv&rky: ; ; Iniciativa radikálního násilí Uzáv&rka: r%zné *innost v oblasti ve"ejného zdraví ( ) Uzáv&rka: Spolupráce EU a Kanady v oblasti vysoko%kolského vzd&lávání, odborné p"ípravy a mláde$e Uzáv&rka: Erasmus Mundus Action 1 Uzáv&rka: Erasmus Mundus Action 3 Uzáv&rka: Erasmus Mundus Action 4 Uzáv&rka: Evropská spolupráce v oblasti v&deckého a technického v'zkumu Uzáv&rka: Zvlá%tní program Spolupráce, Nápady, Lidé, Kapacity Uzáv&rka: r%zné

7 Strana 7 Zlín Region in Brussels The Rose House 46, Boulevard de la Cambre B1000 Bruxelles Tel. (32) Fax (32) KALENDÁ" DUBEN Brusel, Den mlad'ch farmá"# v EU Jaká je budoucnost na%eho zem&d&lství? KV+TEN Brusel, Portes Ouvertes 2007 Mezinárodní den EU Oslavy Schumannova dne a propagace region# KV+TEN Neuhofen a St. Pölten, )ízení region# v Evrop& Konference organizovaná Rakouskou asociací regionálních management# KV+TEN Nova Gorica, 3. Ekonomické regionální fórum (EREF 2007) Volná místa v Evrop) Agentura EU pro základní práva "editel agentury Organiza!ní jednotka: správní rada *íslo místa: 2007/C74A/01 Stupe(: AD14 - "editel Místo: Víde(, Rakousko Doba trvání: 5 let Uzáv&rka: Info: Evropská investi'ní banka (EIB) Specialista na sociální rozvoj Místo: Lucemburk Organiza!ní jednotka: projektové "editelství, odbor $ivotního prost"edí *íslo místa: PJ07WWW01 Uzáv&rka: p"edb&$né oznámení Info: Rada Evropy Bezpe'nostní technik Asistent "editele úseku údr$by Organiza!ní jednotka: Generální "editelství administrativy Místo: /trasburk (Francie) Uzáv&rka: Info: ro!ník 4,!íslo 7 duben 2007 Uzáv)rka 'ísla: Redakce si vyhrazuje právo p"ísp&vky zkrátit, p"ípadn& stylisticky a jazykov& upravit. Za v&cnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vy!erpávající anal'zu dan'ch témat. Odkazy jsou ur!eny k usnadn&ní p"ístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovan'ch stránek neru!íme. Vydavatel: Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Redak'ní rada: Mattia Crosetto, Petra Jano%ková, Tina Sopková Grafick$ design: HAL9000Limited!2007

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

únor 2009 Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU: konference TEN-T 2

únor 2009 Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU: konference TEN-T 2 04 únor 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: konference TEN-T 2!eské p"edsednictví: kalendá" dal#ích událostí Dn$ kraj$!r v u 3!eské p"edsednictví: Dvacítky mají p"esv%d&iv' plakát 4! Obsah:

Více

kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

kv$ten 2009 Vá!ení tená#i, Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského pedsednictví 2 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém

Více

leden 01 leden 2009 Vá$ení #tená%i, vlá!" zajímavé ánky: !eské p"edsednictví EU: originální vizuální identita !eské p"edsednictví:

leden 01 leden 2009 Vá$ení #tená%i, vlá! zajímavé ánky: !eské pedsednictví EU: originální vizuální identita !eské pedsednictví: 01 leden 2009 01 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: originální vizuální identita 2!eské p"edsednictví: role #esk$ch kraj% v Bruselu 3!eské p"edsednictví: Olomouck$ kraj v Bruselu se stal velvyslancem

Více

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N

Více

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení operaního programu #ivotní prost$edí 2 01 leden 2008 01 Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2 P$íru"ka pro dotace z EU 3-4 Networking v Bruselu: Slovinsko a VR, EP a nové

Více

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpoil Univerzitu Palackého v Olomouci 2 20 $íjen 2007 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2 Nová sekce na#eho newsletteru: P"íru$ka pro za$áte$níky: jak získat finan$ní pomoc z EU 3-4

Více

18 zá$í. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré p"íklady z 20 #lensk$ch stát% 2

18 zá$í. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré píklady z 20 #lensk$ch stát% 2 18 zá$í 2008 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré p"íklady z 20 #lensk$ch stát% 2 Partnerství v EUREGHA: Olomouck$ kraj pokra#uje ve sv$ch aktivitách 3 &eské p"edsednictví

Více

24 prosinec. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU p"edstavilo sv#j oficiální kalendá" ministersk$ch setkání 2

24 prosinec. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU pedstavilo sv#j oficiální kalendá ministersk$ch setkání 2 24 prosinec 2008 24 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU p"edstavilo sv#j oficiální kalendá" ministersk$ch setkání 2!eské p"edsednictví: Olomouck$ kraj v Bruselu pracuje na p"ípravách ICT veletrhu

Více

Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region" 2

Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region 2 10 kv$ten 2007 10 Zvlá" zajímavé #lánky: Olomouck kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy Vboru region" 2 Mise Olomouckého kraje do Bruselu a #trasburku: studijní pobyt v EU 3 Stá$ Mgr. Klímové

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

Kancelá" Kancelá" s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje

Kancelá Kancelá s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Olomouck! kraj Kancelá". Kancelá" s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje v okruhu institucí EU, mezi ne# pat"í p"edev$ím

Více

17 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3

17 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spolen!ch iniciativ 2-3 17 zá$í 2007 17 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3 Nová verze internetov!ch stránek Olomouckého kraje v Bruselu je spu#t$na 5 Obsah:

Více

02 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2. p"edsednictví: p"edstavení akce Dvacítky 3

02 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2. pedsednictví: pedstavení akce Dvacítky 3 02 leden 2009 02 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2!eské p"edsednictví: p"edstavení akce Dvacítky 3!eské p"edsednictví: spole$né internetové stránky $esk#ch kraj%

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT ZLÍNSKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Olomouck" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

11 #erven. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úsp"ch ve V!boru region# 2-3. OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4

11 #erven. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úspch ve V!boru region# 2-3. OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4 11 #erven 2008 11 Zvlá!" zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úsp"ch ve V!boru region# 2-3 OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4 EUREGHA ratifikovala %lenství Olomouckého kraje 5 Obsah: Témata &

Více

Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropsk"ch zemích a regionech 3

Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropskch zemích a regionech 3 16 srpen 2007 16 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropsk"ch zemích a regionech 3 EU p#íle$itosti pro m%stské oblasti: p#íru&ka k získání finan&ní

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 09 KV!TEN 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ STRANA 7 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V EU

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 09 KV!TEN 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ STRANA 7 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V EU SPECIÁLNÍ %ÍSLO ZAM#ENÉ NA %ESKÉ P#EDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU Dal&í speciální akce obrátila pozornost mezinárodní komunity na Zlínsk$ kraj v Bruselu K#iovatky Evropy meziregionální

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 6 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM"!ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 6 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Zlínsk& kraj v Bruselu dovr$il na konci února 2008 dal$í rok své innosti. P"et#te si o p"ípravách v&roní zprávy Zastoupení STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Novinky o

Více

22 listopad. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3. Zam!"eno na granty EU: dotace REC 4

22 listopad. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3. Zam!eno na granty EU: dotace REC 4 22 listopad 2008 22 Zvlá!" zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3 Zam!"eno na granty EU: dotace REC 4 Krátce z Bruselu: Czech Reg má nové logo! 5! Obsah: Témata & události z EU 2

Více

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tená"i, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tenái, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Speciální %íslo EVROPSK! PROJEKT SUPPOLICY Milí!tená"i, jak jist! víte, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln! zapojeno do realizace evropského projektu SupPolicy zam!"eného na inovace, jeho# se

Více

Newsletter ISSUE N 8 DUBEN 2010

Newsletter ISSUE N 8 DUBEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Komise vyhodnotila úsp$chy politiky soudr!nosti STRANA 3 Vá!ení "tená#i, regiony v Bruselu za"aly jednat o pen$zích. V nadcházející reform$ o regionální politice EU je v sázce 50

Více

listopad 2009 2 Vá!ení "tená#i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 V"zvy spolupráce Komise a V"boru region# EU 3

listopad 2009 2 Vá!ení tená#i, Zvlá!t zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 Vzvy spolupráce Komise a Vboru region# EU 3 Zvlá!t" zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 2 V"zvy spolupráce Komise a V"boru region# EU 3 Stá$istou na Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Obsah: 4 EU témata & události 2 Krátce

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU V%bor region$ zvolil nového p#edsedu, Luca Van den Brandeho STRANA 3 ZAM"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Evropská komise zve#ejnila nové v%zvy programu Marco Polo STRANA 4

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 5 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM"!ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 5 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Návrhy Zlínského kraje pro spolené aktivity esk'ch kraj( v rámci P"edsednictví #R v Rad$ EU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Propagace Zlínského kraje b$hem P"edsednictví

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 11 JUNE 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU !!!!!!

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 11 JUNE 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU !!!!!! SPECIÁL ZAM%&EN' NA ZLÍNSK' FILMOV' FESTIVAL V BRUSELU 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU Propagace Zlínského kraje v Evrop: speciální akce pro Film Festival Zlín Nedle 28. 6. 2009 Flagey

Více

Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010

Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010 Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Strategie EU pro Dunajsk$ region oficiáln' zahájena STRANA 4 Vá!ení "tená#i, Po dlouhém období konzultací mezi "lensk$mi státy, zkou%kách v Evropském

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Zlínsk% kraj v Brusel p"ekroil hranice: tentokrát hovo"íme o spolupráci s Treniansk%m krajem STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Spolené aktivity Zlína a Trenína STRANA

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

19!íjen. Vá"ení #tená!i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropsk"m institucím 2

19!íjen. Váení #tená!i, Zvlá!t zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropskm institucím 2 19!íjen 2009 19 Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského koridoru evropsk"m institucím 2 Seminá!e partnerství BIRTH b#hem Open Days 2009 3 Obsah: EU témata & události 2 Krátce z u 5 V"zvy

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3-4 ZAM"!ENO NA OPEN DAYS

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3-4 ZAM!ENO NA OPEN DAYS ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Open Days 2008 $est' ro!ník v!íslech STRANA 3-4 ZAM"!ENO NA OPEN DAYS Program delegace Zlínského kraje v obraze STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Evropa v na$em kraji projekt

Více

20 $íjen. Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2. Konference o územní. shrnutí a fotoreportá! 3-4

20 $íjen. Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2. Konference o územní. shrnutí a fotoreportá! 3-4 20 $íjen 2008 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2 Konference o územní soudr!nosti: shrnutí a fotoreportá! 3-4 Networking s partnery a institucemi EU 5! Obsah: Zam"#eno

Více

16 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporu"uje více spolupráce s partnery 2

16 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporuuje více spolupráce s partnery 2 16 srpen 2008 16 Zvlá!" zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporu"uje více spolupráce s partnery 2 EU sout#$ pro d#ti a mláde$ o jejich právech na ochranu 3 Nové projekty a programy EU: Digitální

Více

!ervenec 2009. Vá"ení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá!" zajímavé #lánky:

!ervenec 2009. Váení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropsk! parlament si zvolil svého nového p"edsedu: minulého polského p"edsedu vlády Buzka, jen# získal 555 hlas$ 2 %lenové EP hodnotili &eské p"edsednictví a se'li se s nov!m EU

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

Newsletter ISSUE N 14!ERVENEC 2009

Newsletter ISSUE N 14!ERVENEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU Zam"#eno na zahrani$ní mise Zlínského kraje organizované v úzké spolupráci se Zastoupením v Bruselu Vá!ení "tená#i, V tomto "ísle se dozvíte více o sou"asn$ch

Více

zá!í 2009 Vá"ení #tená!i, U p!íle"itosti #védského p!edsednictví v Rad$ 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

zá!í 2009 Váení #tená!i, U p!íleitosti #védského p!edsednictví v Rad$ 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu pracuje na Baltskojaderském koridoru 2 Zve"ejn#ní v!zev pro program EPSON 2013 4 Shrnutí networkingov!ch aktivit realizovan!ch zastoupením 5 Obsah: EU témata

Více

Newsletter ISSUE N 9 KV!TEN 2010

Newsletter ISSUE N 9 KV!TEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Konference Strategie EU pro Dunajsk$ region v Bulharsku STRANA 3 Johannes Hahn, eurokomisa# pro regionální politiku ke strategii EU k Podunají Vá!ení "tená#i, po Fóru o makro-regionální

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise a EIB schválily nov$ nástroj pro TEN projekty. STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Spolupráce Evropa Asie: nová finan"ní iniciativa. STRANA 4 ZAM!"ENO

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spolenosti Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti P!edstavení Internet Projekt, a. s. Akciová spole"nost, zalo#ena 2001, "esk$ kapitál Orientace na náro"né implementace ecms/wcms Advanced Partner Open Text

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Olomouck! kraj v Bruselu V!ro"ní zpráva 2006-07

Olomouck! kraj v Bruselu V!roní zpráva 2006-07 Olomouck! kraj v Bruselu V!ro"ní zpráva 2006-07 B!ezen 2006 únor 2007 Pracovní verze Vydáno v Bruselu 1. b!ezen 2007 Rada Olomouckého kraje 15. 3. 2007 Strana 1 (celkem 44) D!vodová zpráva: P"ÍLOHY: -

Více

Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010

Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010 Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Spolupráce velkom$st k evropsko-st#edomo#skému partnerství STRANA 3-4 Erasmus Mundus Info Day Vá!ení "tená#i, Na následujících stránkách, v rubrice

Více

Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2009. Milí!tená"i, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009

Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2009. Milí!tenái, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 AKTIVITY ZASTOUPENÍ V BRUSELU B"HEM OPEN DAYS 2009 Milí!tená"i, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009 inkoustem zpe!etil Spole!né usnesení

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 24 PROSINEC 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 EVROPSKÉ POLITIKY A PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 24 PROSINEC 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 EVROPSKÉ POLITIKY A PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Organizace Open Days 2008 ji za"ala Zlínsk% kraj v Bruselu pracuje na kandidatu#e STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU 21. prosinec 2007: bourání hranic po celé Evrop$, také

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy, Seite 1 von 9 32002L0015 Official Journal L 080, 23/03/2002 P. 0035-0039 SMRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/15/ES ze dne 11. bezna 2002 o úprav pracovní doby osob vykonávajících mobilní innosti

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Special Edition. Newsletter SPECIAL N 3 PROSINEC 2007 STRANA 2 PARTNERSKÁ P#ÁNÍ STRANA 3 ZPRÁVY Z INSTITUCÍ EU

Special Edition. Newsletter SPECIAL N 3 PROSINEC 2007 STRANA 2 PARTNERSKÁ P#ÁNÍ STRANA 3 ZPRÁVY Z INSTITUCÍ EU Special Edition Milí tená"i, Ani si asto neuv"domujeme, jak#mi mnoha zp$soby nám EU pomáhá zlep%ovat na%e &ivotní podmínky. Internetové stránky Evropa a vy v roce 2007 p'edstavují deset nejd$le&it"j%ích

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009

Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009 Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Kompletní seznam nového slo!ení Evropské komise STRANA 3-4 O"ima stá!istek: Jak p#e!ít Vá!ení "tená#i, Konec roku 2009 byl tady v Bruselu, #ekl

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zvlá"# zajímavé!lánky: Propagace Olomouckého kraje na Open Days: Kavárna investor! a slavnostní otev"ení Trone 60 5

Zvlá# zajímavé!lánky: Propagace Olomouckého kraje na Open Days: Kavárna investor! a slavnostní otevení Trone 60 5 Speciální!íslo Open Days 2007 Zvlá"# zajímavé!lánky: Propagace Olomouckého kraje na Open Days: Kavárna investor! a slavnostní otev"ení Trone 60 5 P"idru#ené akce organizované p"ímo Zastoupením Olomouckého

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH#

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Projekt Enspire EU schválen STRANA 3 Klimatick% summit OSN v Kodani Vá!ení "tená#i, Diskuze o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie jsou

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Bankovní regulace. Boril!opov

Bankovní regulace. Boril!opov Bankovní regulace Boril!opov Teorie regulace If it moves, tax it. If it still moves, regulate it. If it stops moving, subsidize it. Ronald Reagan 2 Teorie regulace!pro" regulovat?! D!le"ité je zvá"it p#ínosy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4 21 listopad 2007 21 Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2 Příručka pro dotace z EU 3-4 Období českého předsednictví: v Bruselu byl představen oficiální program 5

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 6. 2010 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více