kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2"

Transkript

1 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém kraji: fotogalerie 4! Obsah: CZ PRES: Speciální zam$"ení na EU akce v kraji 2-4 Krátce z u 5 V#zvy k p"edkládání návrh% 6 Vá!ení "tená#i, Olomouck! kraj v u, ve spolupráci s Evropskou komisí, p"ipravil jedine#nou událost, která poskytla soukrom!m a ve"ejn!m subjekt$m p"íle%itost diskutovat o mo%nostech #erpání evropsk!ch fond$ na v!zkum. Dne 14. kv&tna se p"ímo v Olomouci uskute#nil Veletrh informa#ních a komunika#ních technologií pro spolehliv! a bezpe#n! v!zkum. Spektrum náv't&vník$ Veletrhu bylo velmi 'iroké a více ne% 50 % z nich byli zahrani#ní specialisté a odborníci. Krom& zástupc$ Evropské komise jsme na Veletrhu p"ivítali nap"íklad zástupce Bulharské akademie v&d, ICT specialisty italsk!ch finan#ních institucí, zástupce n&mecké devize spole#nosti Microsoft, 'pan&lské IT spole#nosti Atos Origin #i britské spole#nosti SingleImage specializující se na projekty ze 7. rámcového programu pro v&du a v!zkum. Z (eské republiky se Veletrhu aktivn& ú#astnili zástupci Palackého Univerzity v Olomouci, zástupci V&deckotechnick!ch park$, Krajské obchodní a hospodá"ské komory Olomouckého kraje, ale i soukrom!ch spole#ností jako NWT, OptoNet, Siemens apod. P"es vysokou specializovanost této oblasti si v dne'ní dob& jen st&%í dovedeme p"edstavit %ivot bez internetového p"enosu dat a informací, sofistikovan!ch sítí a webov!ch aplikací #i internetového bankovnictví. Na záv&r pova%uji za d$le%ité zmínit, %e tato událost, za jejím% ú#elem zástupci Evropské komise p"i'li p"ímo do Olomouckého kraje diskutovat mo%né financování místních projekt$, je jasnou demonstrací toho, jak m$%e kancelá" Zastoupení p"isp&t k rozvoji Olomouckého kraje. Mattia Crosetto!editel kancelá!e Olomouck" kraj v u Volná místa v Evrop$ & kalendá" akcí 7 1

2 P$edsednictví (R v Rad" EU Seminá$ o humanitární pomoci EU St!edo$kol$tí studenti v Olomouci m#li poprvé mo%nost diskutovat o humanitární pomoci &eské republiky a Evropské unie s odborníky. Zastoupení Olomouckého kraje v u uspo!ádalo dva seminá!e k tomuto tématu a hostem t#chto akcí byl zástupce ministerstva zahrani'ních vztah( Milan Konrád. 12. kv#ten 2009 EU seminá! v Olomouci Olomouc je krajem, kter! se dlouhodob" aktivn" anga#uje v rozvojové a humanitární pomoci. Na p$írodov"decké fakult" univerzity Palackého v Olomouci existuje obor rozvojová spolupráce, nicmén" mo#nost ke studiu p$ímo humanitární pomoci je limitovan"j%í. P$esto se pedagogové na Univerzit" Palackého sna#í o akreditování nového oboru zam"$eného v!hradn" na humanitární pomoc. P&vodní my%lenkou Zastoupení bylo uspo$ádat seminá$ k humanitární pomoci EU na úrovni univerzitního prost$edí. Velk! zájem v%ak vze%el ze strany st$edních %kol, proto Zastoupení provedlo pouze pr&zkum evropsk!ch univerzit vyu'ujících humanitární pomoc a byly s nimi pro UP navázány kontakty, ale samotné seminá$e k humanitární pomoci byly uspo$ádány na st$edních %kolách. Vybran!mi %kolami byly Gymnázium Hej'ín a Církevní Gymnázium n"meckého $ádu v Olomouci. Díky t"mto seminá$&m se studenti dozv"d"li o historii i sou'asném v!voji rozvojové a humanitární pomoci, jejich cílech a v!sledcích. Sou'ástí prezentace byla i ukázka praktick!ch úsp"%n!ch misí, které podpo$ila 'i se na nich podílela (eská republika 'i organizace, které v (eské republice p&sobí. Oba seminá$e byly velmi interaktivní s cílem co nejvíce studenty zapojit a nau'it je o humanitárních akcích a rozvojové spolupráci více p$em!%let. 2

3 P$edsednictví (R v Rad" EU Veletrh ICT pro spolehliv! a bezpe'n! v!zkum Bezpe'nost a d(v#ra pat!í mezi nezbytné pilí!e, na kter"ch je spole'nost postavena. V dne$ní dob# hrají sí)ové infrastruktury, spolehlivost ICT systém( a d(v#ryhodnost poskytovan"ch slu%eb st#%ejní roli v dal$ím v"voji informa'ní spole'nosti. Proto dne 14. kv#tna 2009 uspo!ádal Olomouck" kraj a Zastoupení Olomouckého kraje v u mezinárodní veletrh informa'ních a komunika'ních technologií pro spolehliv" a bezpe'n" v"zkum. 14. kv#ten 2009 EU veletrh v Olomouci Úvodní projev nám!stka hejtmana OK Michaela Fischera Veletrh s názvem ICT Fair for Trust and Security Research byla jednou z akcí v rámci P$edsednictví (R v Rad" EU a jeho program byl p$ipraven ve spolupráci s Evropskou komisí a ICT odborníky z celé Evropské unie. Veletrh byl ur'en zejména v!zkumn!m centr&m, univerzitám, podnik&m, poskytovatel&m ICT slu#eb a ICT odborník&m, ale i kone'n!m u#ivatel&m. V Regionálním centru Olomouc, které cel! veletrh hostilo, se se%lo více ne# %est desítek odborník& a zájemc& o toto téma. Atrium Regionálního centra Olomouc poslou#ilo jako místo vzájemné v!m"ny my%lenek a nápad& na budoucí projekty a spole'né iniciativy, které byly p$ímo na míst" diskutovány se zástupci Evropské komise a mezinárodními partnery. Zárove) zde byly prezentovány ji# realizované projekty Olomouckého kraje a Palackého Univerzity v Olomouci i úsp"%né zahrani'ní projekty financované ze 7. rámcového projektu pro v"du a v!zkum. Sou'ástí programu byly také tematické diskusní sekce pod vedením zahrani'ních odborník&. První z nich byla zam"$ena na budoucnost internetov!ch a komunika'ních systém& a nové pot$eby v této oblasti. Druhá sekce se v"novala d&v"ryhodnosti e-slu#bám a nov!m internetov!m aplikacím v oblasti e-slu#eb. Do tohoto tématu spadají nap$íklad e-slu#by ve zdravotnictví (e-health) nebo internetové aplikace v oblasti státní správy (e-government), jejich# vyu#ití neustále stoupá. Diskuze v rámci poslední tematické sekce se v"novala internetov!m aplikacím finan'ních institucí a bank, jejich po#adavk&m, ochran" a spolehlivosti. V!sledky tohoto veletrhu mají mít dlouhodob! charakter formou spolupráce zú'astn"n!ch partner&, p$íprav" nov!ch mezinárodních projekt& v oblasti ICT a vzájemné v!m"ny informací a nápad&. K tomu by m"li slou#it webové stránky vytvo$ené IT odborníky Krajského ú$adu Olomouckého kraje, kde budou umíst"ny v%echny prezentované p$ísp"vky z veletrhu, informace k nov!m v!zvám Evropské komise v oblasti ICT a nové projektové zám"ry. For those who wish to know more: 3

4 Veletrh ICT pro spolehliv! a bezpe'n! v!zkum Fotogalerie Dopolední sekce - z prava: nám!stek hejtmana Olomouckého kraje, Michael Fisher, Zastoupení OK v u Martina Dlabajová, prorektor UP Michal Malacka, Projektov" mana#er VTP UP Martin $ímo, Evropská komise - DG INFSO, Jacques Bus Experti v oblasti ICT z celé Evropy se sjeli na Veletrh ICT do Olomouckého kraje Naho%e: Jacques Bus, vedoucí odd!l!ní Evropské komise odpovídá na dotazy ohledn! financování ICT projekt& ze zdroj& EU. Vpravo: Yves Paindaveine z DG INFSO a Paul Drath, Singleimage ltd. 4

5 Dopravní sít" EU Nová regionální iniciativa z u V návaznosti na konferenci TEN-T p$ipravenou Zlínsk!m krajem v u, jen# se uskute'nila 18. února 2009 v rámci Dn& kraj& (R ve V!boru region&, pokra'ovaly konzultace k zelené knize o budoucnosti transevropsk!ch dopravních sítí p$i zapojení institucí EU. Generální $editel G* TREN Evropské komise, pan Reute, oznámil, #e v!sledky t"chto konzultací budou zve$ejn"ny p$ed koncem tohoto roku. *editel TEN projekt& pan Scheele oznámil, #e EK uva#uje o p$íprav" bílé knihy s návrhy na modifikaci sou'asného schématu TEN-T. Na základ" této mo#nosti pokra'ují zainteresované regiony v 'innosti. Spole'n" s partnery z Rakouska (region +t!rsko), Slovenska (Bratislava,,ilina), Itálie (Veneto a Friuli Venezia Giulia), a rovn"# z Polska (Opole, Malopolska, atd.) p$ipravuje Olomouck! kraj v u novou iniciativu zam"$enou na definování nového #elezni'ního koridoru EU spojujícího Baltské a Jaderské mo$e p$es Moravu, Slezsko a tedy i Olomouck! kraj. První multilaterální jednání se uskute'nilo 13. kv"tna 2009 v kancelá$i +t!rska a dal%í v!voj, zahrnující politickou iniciativu, je o'ekáván v 'ervnu. Návrh, podporovan! v%emi zainteresovan!mi regiony, bude p$edlo#en EK k mo#nému financováni. Journée Portes Ouvertes 2009 Den otev$en!ch dve$í ve V!boru region& Olomouck! kraj v u se 9. kv"tna 2009 zú'astnil se sv!m vlastním stánkem tradi'ního veletrhu region& EU ve V!boru region& v rámci oslav Dne Evropy. U p$íle#itosti Schumannova dne si evropské instituce p$ipomínají po'átky evropského integra'ního procesu prost$ednictvím dn& otev$en!ch dve$í, kdy zainteresovan!m ob'an&m prezentují svou 'innost. V!bor region& v#dy p$ipravuje veletrh pro vybranou skupinku region&, které si p$ejí propagovat své kulturní bohatství. Stejn" jako v minul!ch letech se akce zú'astnil i Olomouck! kraj, a sice se stánkem p$ipraven!m ve spolupráci se Zlínsk!m, Nitransk!m a Tren'iansk!m krajem, jen# byl zam"$en na Velkou Moravu. Stánek byl oficiáln" otev$en a p$edstaven ve$ejnosti b"hem speciálního p$ípitku 'í%í vína p$edsedou V!boru region&, panem Luc Van den Brandem. Stánky region& ve V!boru region& nav%tívilo na náv%t"vník&. Open Days 2009 P$ípravy ve V!boru region& za'aly Olomouck! kraj v u se 8. kv"tna 2009 zú'astnil prvního opera'ního setkání p$ipraveného V!borem region& za ú'elem p$ípravy Open Days, ro'níku 2009 nejd&le#it"j%í evropské události v"nované regionálním a m"stsk!m politikám v u. Cílem setkání bylo za'ít pracovat na p$íprav" oficiálního programu t!dne Open Days a definování podmínek ú'asti. V!bor region& stanovil úkoly, které je t$eba splnit v%emi partnersk!mi kraji a m"sty do 'ervna Partne$i BIRTH se rozhodli okam#it" reagovat a 11. kv"tna 2009 se se%li v kancelá$i Euroregion, sídle koordinátora z Ji#ního Tyrolska. Ú'astníci diskutovali o úkolech stanoven!ch V!borem region& a dohodli se na vnit$ní d"lb" práce. 5

6 V$ZVY k p$edkládání návrh& Program Media Akce v oblasti eko-inovací V!zvy k p$edkládání návrh& na rok 2009 Uzáv"rka: Program Media P$ípravné akce MEDIA International Uzáv"rka: Program Media Kultura! Vzd&lání Podpora p$ípravy projekt& v!roby hrané filmy, tv&r'í dokumenty a animované filmy Uzáv"rka: r%zné Koopera'ní projekty a opat$ení; podpora kulturních t"les Uzáv"rka: r%zné Erasmus pro mladé podnikatele Uzáv"rka: Vzd&lání Vzd&lání Energetika Podpora evropské spolupráce v oblasti vzd"lávání a odborné p$ípravy Uzáv"rka: Program celo#ivotního u'ení - Erasmus University Charter Uzáv"rka: Inteligentní energie pro Evropu Uzáv"rka: Energetika Zdraví Granty a zakázky v oblastech dopravy a energetiky V!zvy k p$edkládání návrh& na rok 2009 Druh! ak'ní program Spole'enství v oblasti zdraví ( ) Spolupráce V!zvy k p$edkládání návrh& pro rok 2009 Uzáv"rka: Uzáv"rka: Pozn.: V!zvy ozna"ené symbolem Prio jsou nov# vlo$ené. 6

7 Kalendá' akcí Konference Osobní údaje ,, (Belgie) Evropská komise V návaznosti na sm"r udan! ICT veletrhem v Olomouci dá konference mo#nost podnikatel& vyjád$it své pohledy a polo#it otázky o nov!ch v!zvách v ochran" dat a pot$eb" efektivní strategie informa'ního managementu v EU., Pro více informací kontaktujte: Konference Udr(iteln) rozvoj & v)zkum , (Belgie) Budova Charlemagne Na této konferenci a workshopech bude mo#né získat pohled na cestu, jakou m&#e evropsk! v!zkum p$isp"t ke globálnímu udr#itelnému rozvoji. Konference je sou'ástí programu 'eského p$edsednictví. Více informací naleznete na: Velké akce, kter)ch se ú#astní Kancelá' v u: strukturovan# dialog EK-VR k p"edstavení ro!ní strategie Evropské komise na rok plenární zasedání V#boru region% Volná místa v Evrop" Ú'ad pro bezpe#nost potravin Externí experti V"decká rada Stupe): krátkodob! pracovní pom"r Parma, Itálie RE: EFSA/E/2009/001 Uzáv"rka: Info: Ú'ad pro bezpe#nost potravin Podp%rní národní experti Ocen"ní rizika & odd"lení komunikace o rizicích Stupe): práce na dobu ur'itou Parma, Itálie RE: SNE/2009 Uzáv"rka: Info: Uzáv&rka #ísla: Redakce si vyhrazuje právo p$ísp"vky zkrátit, p$ípadn" stylisticky a jazykov" upravit. Za v"cnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vy'erpávající anal!zu dan!ch témat. Odkazy jsou ur'eny k usnadn"ní p$ístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovan!ch stránek neru'íme. Vydavatel: Zastoupení Olomouckého kraje v u. Redakce: Mattia Crosetto, Petra Jano%ková Text str. 2 a 3: Barbora Szolonyová!Grafick) design: HAL9000Limited, 2007

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH#

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Projekt Enspire EU schválen STRANA 3 Klimatick% summit OSN v Kodani Vá!ení "tená#i, Diskuze o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie jsou

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ PEDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ SPECIÁLN% ZAM%"ENO NA ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ V RAD% EU ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU Dn 22. - 24. 1. 2009 s v Luha"ovicích sjdou minist#i prác a sociálních v%cí z clé Evropy, aby zd prodiskutovali

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

F3 A. Návrh projektu F3A-1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy

F3 A. Návrh projektu F3A-1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy Návrh projektu Podprogram: Zvýšení hospodárnosti ve využívání veejných prostedk na informaní zdroje a infrastrukturu výzkumu : c) Budování oborových informaních bran F3 A a) Cíle projektu, vcné vymezení

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Vzd lávání spot ebitelské ve ejnosti Pr vodce VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Spot ebitelsko ob anská sí 2005 Victoria Thoresen (ed.) Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Vol. 1. Vyšší vzdlání Spotebitelsko

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více