srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES"

Transkript

1 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo konferenci EUREGHA, po$ádalo seminá$ o humanitární pomoci a AFO v Bruselu 5 14 srpen Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna do "ervna 2009, p#edsedala $eská republika Rad! Evropské unie pod mottem Evropa bez bariér. Toto období bylo spojeno s mnoh%mi událostmi, které po#ádaly r&zné subjekty, v"etn! kraj& $eské republiky zastoupen%ch v Bruselu, tedy i Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. Zorganizovali jsme jak akce v Bruselu, ve spolupráci se Stál%m zastoupením $eské republiky p#i EU a dal'ími "esk%mi kraji v Bruselu v rámci CzechRegu, tak v Olomouckém kraji, ve spolupráci s institucemi EU a dal'ími evropsk%mi partnery. Spole"nou koncepcí zastoupení "esk%ch kraj& v Bruselu byly Dny region& $R, tzv. CzechReg Days, kde Olomouck% kraj p&sobil jako koordinátor jedné ze 6 hlavních akcí Dvacítky: generace nové Evropy (angl. Twenties: generation new Europe). Olomouck% kraj v Bruselu dále uspo#ádal 2 v%znamné události v Olomouckém kraji Veletrh ICT a seminá# k humanitární pomoci a individuální kulturní akci Olomouckého kraje Academia film Olomouc v Bruselu P#ipome(te si spolu s námi na následujících stránkách toto velmi úsp!'né období. dále... V"zvy k p$edkládání návrh# 6 Mattia Crosetto #editel kancelá#e Olomouck% kraj v Bruselu Volná místa v Evrop% & kalendá$ akcí 7 1

2 CzechReg Days Dny kraj! "R ve V#boru region! Zastoupení!esk"ch kraj# v Bruselu definovala spole!n" program aktivit, které byly v první polovin$ roku 2009 realizovány ve V"boru region#. Tento koncept se setkal s úsp$chem nejen od evropsk"ch institucí a p%ímo od p%edsedy V"boru region# EU, pozitivní zp$tná vazba p%i&la také od partner# a ve%ejnosti. Tento koncept se navíc stal modelem k zapojení region# v budoucích p%edsednictvích. Program spole!n" ch aktivit Tematické události datum místo Politika soudr!nosti VR Budování mostu: regionální dimenze TEN-T VR Turismus & láze"ství: vytvá#ení siln$j%ího odv$tví VR Perspektivy p#eshrani&ní spolupráce v Evrop$ VR Znalostní regiony a Lisabonská strategie VR Kulturní událost "Dvacítky: generace nové Evropy EK VR P#ínos Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Kraje zapojené do CzechRegu Days Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu koordinovalo komunikaci mezi $esk#mi kraji a V#borem region! k tvorb% propaga$ních materiál! CzechReg Days, v$etn% grafického zpracování pozvánek, katalogu, plakát! a pozvánek kulturní akce Dvacítky (ti&t%ná i elektronická verze). Kancelá' Zastoupení v Bruselu rovn%( p'ispívala k redak$ní $innosti Newsletteru CzechReg Days, jeho( grafickou strukturu sama navrhla. 2

3 Dvacítky: generace nové Evropy Spole$ná kulturní v#stava, Dvacítky byly nejd#le'it$j&í spole!nou kulturní událostí v rámci spole!ného programu!esk"ch kraj# v Bruselu u p%íle'itosti (eského p%edsednictví v Rad$ EU. "eské kraje, za koordinace Olomouckého kraje v Bruselu, vyzvaly mladé $eské um%lce narozené kolem roku 1989, aby ztvárnili své vize Evropy a její cesty od pádu (elezné opony do sou$asnosti a dal&ích dvacet let vize do budoucna. Ka(d# kraj vybral jedno um%lecké dílo, které ho reprezentovalo na spole$né v#stav% v hlavní budov% Evropské komise Berlaymont v Bruselu. Dvacítky se konaly pod zá%titou následujících osobností: Luc Van den Brande, p'edseda V#boru region! Ján Figel, eurokomisa' pro kulturu a vzd%lání Vladimír )pidla, eurokomisa' pro zam%stnanost a sociální v%ci Harmonogram akce: 18. b'ezna 2009 Vernisá( v Evropské komisi (budova Berlaymont) 16. b'ezna 10. dubna 2009 V#stava v budov% Berlaymont dubna 2009 V#stava ve V#boru region! 21. dubna 2009 Vyhlá&ení vít%zn#ch d%l a p'edání daru V#boru region! V"sledky Dvacítek Mezinárodní porota, v $ele s Katerinou Batzeli, p'edsedkyní V#boru pro kulturu a vzd%lání Evropského parlamentu, vybrala nejzda'ilej&í dílo, je( pak bylo jménem v&ech region! "eské republiky oficiáln% darováno V#boru region! a z!stane trvale vystaveno v jeho prostorách jako dar kraj! "eské republiky k 15 leté existenci V#boru a jako uznání jeho vytrvalé práce pro evropské regiony. Vyhlá&ena a ocen%na byla 3 nejlep&í díla a vít%zem se staly Hrani$ní kameny od Josefa Divína ze Zlínského kraje. Jeden z 20 kamen! byl symbolicky na míst% p'edám p'edsedou $eské delegace ve V#boru region! Pavlem Bémem p'edsedovi V#boru region! Van den Brandemu. Ve$er byl obohacen hudebním vystoupením p'ední sólistky Státní opery v Praze Pavlíny Seni$. Je zvlá&t$ d#le'ité, 'e tato v"stava, která byla k vid$ní ji' v Evropské komisi, je nyní zorganizována i ve V"boru region#, proto'e ka'dé z d$l t$chto mlad"ch um$lc# bylo vybráno jednotliv"mi kraji (eské republiky s cílem vyjád%it svou vlastní vizi Evropy... Luc Van den Brande p#edseda V'boru region( Slavnostní ve$er uzav'el Dny kraj! "R ve V#boru region! nejv%t&í kulturní akcí region! v rámci p'edsednictví. P'ipomenul si 20. v#ro$í pádu (elezné opony a podíval se o$ima mladé generace, nedot$ené 40letou historií "R za (eleznou oponou, na to, jak je vnímána nová Evropa a jak by mohla vypadat v budoucnu za 20 let. To v&e bylo skryto pod názvem Twenties/Dvacítky. 3

4 ICT veletrh o e-e bezpe$nosti ob$an! 14. kv%ten 2009 Veletrh s názvem ICT Fair for Trust and Security Research byla jednou z akcí v rámci P%edsednictví (R v Rad$ EU a jeho program byl p%ipraven ve spolupráci s Evropskou komisí a ICT odborníky z celé Evropské unie. Veletrh byl ur!en zejména v"zkumn"m centr#m, univerzitám, podnik#m, poskytovatel#m ICT slu'eb a ICT odborník#m, ale i kone!n"m u'ivatel#m. V Regionálním centru Olomouc, které cel" veletrh hostilo, se se&lo více ne' &est desítek odborník# a zájemc# o toto téma. Ú!astníci Spektrum náv&t%vník! Veletrhu bylo velmi &iroké a více ne( 50% ú$astník! byli zahrani$ní specialisté a odborníci. Krom% zástupc! Evropské komise jsme na Veletrhu p'ivítali nap'íklad zástupce Bulharské akademie v%d, ICT specialisty italsk#ch finan$ních institucí, zástupce n%mecké devize spole$nosti Microsoft, &pan%lské IT spole$nosti Atos Origin $i britské spole$nosti SingleImage specializující se na projekty ze 7. Rámcového programu pro v%du a v#zkum. Z "eské republiky se Veletrhu aktivn% ú$astnili zástupci Palackého Univerzity v Olomouci, zástupci V%decko-technick#ch park!, Krajské obchodní a hospodá'ské komory Olomouckého kraje, ale i soukrom#ch spole$ností jako NWT, OptoNet, Siemens apod. Zárove* zde byly prezentovány ji( realizované projekty Olomouckého kraje a Palackého Univerzity v Olomouci i úsp%&né zahrani$ní projekty financované ze 7. rámcového projektu pro v%du a v#zkum. Struktura veletrhu Sou$ástí programu byly také tematické diskusní sekce pod vedením zahrani$ních odborník!. První z nich byla zam%'ena na budoucnost internetov#ch a komunika$ních systém! a nové pot'eby v této oblasti. Druhá sekce se v%novala d!v%ryhodnosti e-slu(bám a nov#m internetov#m aplikacím v oblasti e-slu(eb. Do tohoto tématu spadají nap'íklad e-slu(by ve zdravotnictví (e- Health) nebo internetové aplikace v oblasti státní správy (e-government), jejich( vyu(ití neustále stoupá. Diskuze v rámci poslední tematické sekce se v%novala internetov#m aplikacím finan$ních institucí a bank, jejich po(adavk!m, ochran% a spolehlivosti. V t%chto tematick#ch sekcích byly prezentovány zku&enosti zahrani$ních partner! v jednotliv#ch oblastech ICT bezpe$nosti, nutné postupy, bezpe$ností hrozby i mo(nosti toho, jak jim p'edejít. Tyto tematické diskusní sekce poskytly v#born# základ k v#b%ru nov#ch partner! do budoucích projekt!. V"sledky V#sledky tohoto veletrhu mají mít dlouhodob# charakter formou spolupráce zú$astn%n#ch partner!, p'íprav% nov#ch mezinárodních projekt! v oblasti ICT a vzájemné v#m%ny informací a nápad!. K tomu by m%li slou(it webové stránky vytvo'ené IT odborníky Krajského ú'adu Olomouckého kraje, kde budou umíst%ny v&echny prezentované p'ísp%vky z veletrhu, informace k nov#m v#zvám Evropské komise v oblasti ICT a nové projektové zám%ry. 4

5 Zastoupení p'edsedalo setkání EUREGHA, 15. ledna 2009 Zastoupení Olomouckého kraje p%i EU p%edsedalo 15. ledna 2009 konferenci EUREGHA zam$%ené na priority ve zdravotnictví!eského p%edsednictví. Konference poskytla p'íle(itost získat p'ímé informace o hlavních tématech EU ve zdravotnictví: od práv pacient! po p'eshrani$ní spolupráci. Zvlá&tní pozornost bylo v%nována programu EU Tria v oblastech souvisejících se zdravotnictvím a specifick#m cíl!m $eského p'edsednictví. Celé setkání s p'edsednictvím moderoval Mattia Crosetto, 'editel Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu, hlavní organizátor této události. Dal&ím klí$ov#m 'e$níkem byl Francesco Ronfini z regionu Veneto v Bruselu, jen( p'edstavil organizaci EUREGHA, sí+ místních a regionálních ú'ad! zam%'enou na ve'ejné zdraví a paní Klaudie Faltysová ze Stálého zastoupení "eské republiky p'i Evropské unii, která hovo'ila za p'edsednictví. Konference se zú$astnilo více ne( $ty'icet ú$astník! z okruhu sít% EUREGHA. Olomouck# a Zlínsk# kraj jsou jedin#mi kraji z "eské republiky, které jsou $leny evropské sít% EUREGHA. Olomock# kraj v Bruselu byl pro první polovinu roku 2009 jmenován velvyslancem této sít% v!$i $eskému p'edsednictví. Academia film Olomouc v Bruselu, 1. duben 2009 Program Dn# kraj# (R v$novan" v"zkumu a inovacím byl zakon!en speciální prezentací Academia filmu Olomouc v Bruselu. Po úsp$&ném pilotním ro!níku 2007 se AFO vrátil do Bruselu s dv$ma!esk"mi populárn$-v$deck"mi dokumenty: Pan Parkinson a Worldstar. Nám%stek hejtmana Olomouckého kraje Radovan Ra&+ák p'edstavil Academia film Olomouc ve'ejnosti shromá(d%né v atriu V#boru region!. Dramaturg Jakub Korda p'edstavil AFO a vybrané filmy pro tento speciální ve$er. V publiku byly v#znamní hosté, jako nap'. $len EP Jan B'ezina, kter# rovn%( hovo'il o d!le(itosti AFO v Evrop%, Michel de Schaetzen, 'editel bruselského filmového festivalu, ú'edníci EK z G, pro audiovizuální tvorbu, informace, komunikaci a kulturu a dal&í zástupci EU. Náv&t%vníci, v$etn% dramaturga AFO, vyjád'ili plné uspokojení s organizací akce. Zastoupení vytvo#ilo pozvánky se speciálním grafikou zohled(ující logo 44. ro"níku festivalu AFO. Seminá' k humanitární pomoci, 12. kv%ten 2009 St%edo&kol&tí studenti v Olomouci m$li poprvé mo'nost diskutovat o humanitární pomoci (eské republiky a Evropské unie s odborníky. Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu uspo%ádalo dva seminá%e k tomuto tématu a hostem t$chto akcí byl zástupce ministerstva zahrani!ních vztah# Milan Konrád. P!vodní my&lenkou Zastoupení bylo uspo'ádat seminá' k humanitární pomoci EU na úrovni univerzitního prost'edí. Velk# zájem v&ak vze&el ze strany st'edních &kol, proto Zastoupení provedlo pouze pr!zkum evropsk#ch univerzit vyu$ujících humanitární pomoc a byly s nimi pro UP navázány kontakty, ale samotné seminá'e k humanitární pomoci byly uspo'ádány na st'edních &kolách. Vybran#mi &kolami byly Gymnázium Hej$ín a církevní Gymnázium n%meckého 'ádu v Olomouci. Díky t%mto seminá'!m se studenti dozv%d%li o historii i sou$asném v#voji rozvojové a humanitární pomoci, jejich cílech a v#sledcích. Sou$ástí prezentace byla i ukázka praktick#ch úsp%&n#ch misí, které podpo'ila $i se na nich podílela "eská republika $i organizace, které v "eské republice p!sobí. Oba seminá'e byly velmi interaktivní s cílem co nejvíce studenty zapojit a nau$it je o humanitárních akcích a rozvojové spolupráci více p'em#&let. 5

6 V)ZVY k p'edkládání návrh!! Program média Zdraví *ivotní prost#edí Rozvoj / distribuce / podpora / &kolení Uzáv%rka: Program Evropa pro ob$any: opat'ení 1 & 2 Uzáv%rka: Podpora evropsk#m spot'ebitelsk#m organizacím Uzáv%rka: Mláde( v akci Projekty podporující tvo'ivost a inovace v odv%tví mláde(e Uzáv%rka: P'ípravné akce do oblasti sportu Uzáv%rka: Program Spole$enství na ochranu d%tí vyu(ívajících internet Uzáv%rka: Program Evropa pro ob$any: akce 1, opat'ení 1.6 Uzáv%rka: Program Life+ V#zvy pro rok 2009 Uzáv%rka: Program CIP Pilotní projekt Koordinace metod integrace Rom! na celoevropské úrovni za$le*ování Rom! Uzáv%rka: Opat'ení v oblasti eko-inovací V#zvy pro rok 2009 Uzáv%rka: Pozn.: V#zvy ozna$ené symbolem! jsou nov% vlo(ené. 6

7 Kalendá# akcí Evropsk' bezpe&nostní v'zkum , Stockholm Konference O$ekává se, (e konference se zú$astní více ne( zástupc! v#zkumn#ch a pr!myslov#ch subjekt!, institucí EU, politik! a dal&ích podnikatel! zajímajících se o bezpe$nost ob$an! Evropy., Pro více informací: Evropsk' parlament , +trasburk Plenární zasedání Nov# Evropsk# parlament se setká ji( na svém druhém plenárním zasedání k prodiskutování d!le(it#ch témat, jak#m je nap'. slo(ení nové Evropské komise Evropské unie. Pro více informací: Velké akce, kter'ch se ú&astní Kancelá# v Bruselu: Brusel Evropské fórum kultury 2009 Brusel, Belgie Brusel Open Days 2009, Evropsk" t"den region# a m%st Brusel, Belgie Volná místa v Evrop% Organizace Fairtrade Mana!er pro nové trhy Odd%lení 'ízení operací v Evrop% Stupe*: práce na dobu neur$itou Bonn, N%mecko RE: New Markets Manager Uzáv%rka: Info: Organizace Fairtrade Globální mana!er produktu: bavlna Odd%lení globálního managementu Stupe*: práce na dobu ur$itou Bonn, N%mecko RE: Global product manager Uzáv%rka: Info: Uzáv$rka &ísla: Redakce si vyhrazuje právo p'ísp%vky zkrátit, p'ípadn% stylisticky a jazykov% upravit. Za v%cnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vy$erpávající anal#zu dan#ch témat. Odkazy jsou ur$eny k usnadn%ní p'ístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovan#ch stránek neru$íme. Vydavatel: Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. Redakce: Mattia Crosetto, Petra Jano&ková!Grafick' design: HAL9000Limited, 2007

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAV VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu str. 3 4. Pravidla str. 3-5 1- ze strany

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014

Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014 Minimální preventivní program na!kolní rok 2013-2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O "KOLE Název a adresa!koly, pro kterou platí tento MPP Jméno a p#íjmení #editele Telefon na #editele 226 802 622 E-mail na #editele

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH VZVA K PEDKLÁDÁNÍ VTVARNCH NÁVRH Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) oslovuje vtvarné umlce s poadavkem na zhotovení návrhu nového sochaského díla s konkrétním místem urení ( dále jen Památník

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více