Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007"

Transkript

1 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N Více ne' 150 seminá"%, bilaterálních jednání a propaga!ních akcí: EU t$den region% a m#st 2007 je ro!níkem rekord% a Zlínsk$ kraj v Bruselu se pln# podílí na jeho organizaci STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zlínsk$ kraj v Bruselu pracuje na projektu SupPolicy, vytvá"í projektové internetové stránky a p"ipravuje budoucí akce, v!etn# dal&ího ro!níku Zlínského filmového festivalu v Bruselu STRANA 7 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Nezapome)te se podívat na ná& aktuální p"ehled v$zev k p"edkládání návrh% a nabídku pracovních míst Milí!tená"i, Srpen je skv#l$m m#sícem pro úklid v kancelá"i a ut"íd#ní archív%. Díky men&ímu po!tu sch%zek a ni'&í frekvenci zvon#ní telefonu se najde trocha!asu na tuto d%le'itou a!asto opomíjenou práci. Kdy' jsem d#lal po"ádek ve sv$ch dokumentech a uv#domil jsem si, a to je ur!it# docela z"ejmé i pro vn#j&ího pozorovatele, 'e angli!tina jako evropsk$ pracovní jazyk je na neustálém vzestupu.. Je&t# p"ed n#kolika lety bych m#l v rukou mno'ství dokument% ve francouz&tin#, tedy v dal&ím oficiálním jazyce EU. Nyní mám jen pár list%. To platí i pro mluven$ projev. EU má nyní 27!lensk$ch stát% a celkov# 23 oficiálních jazyk%. Skute!ností v&ak je, 'e situace je zcela opa!ná od novodobé Babylonské v#'e. Ve skute!nosti se jen ty nejd%le'it#j&í jednání tlumo!í. Ov&em na ni'&í úrovni, pokud se sejdou v jedné místnosti ú"edníci z Prahy, (íma, Lisabonu a Dublinu, je angli!tina nej!ast#j&í volbou. Je to tak správn# pro Evropu? Zdá se to b$t efektivní, ale n#kdy tak rodilí mluv!í získají nespravedlivou v$hodu. Je mnohem jednodu&&í obhajovat sv%j postoj b#hem diplomatické diskuze v mate"ském jazyce. Zárove) je i pro ty nejlep&í angli!tiná"e (nerodilé mluv!í)!asto velmi obtí'né rozum#t angli!tin# jiného nerodilého mluv!ího, nemluv# o r%zn$ch akcentech mezi Angli!any a Iry. Mo'ná Brusel p"estane akceptovat své mezinárodní prost"edí a p"estoupí na angli!tinu, jako by se stal evropsk$m Singapurem. Je z"ejmé, 'e 'ít v mnohojazy!ném m#st# není nev$hodou, naopak 'ivot je bohat&í a pest"ej&í. Jen je d%le'ité obhajovat i jiné jazyky a kultury. I my se na obhajob# podílíme, nap"íklad tím, 'e podporujeme zlínsk$ filmov$ festival v Bruselu a budeme v tom i nadále pokra!ovat. S pozdravem, "editel kancelá"e Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

2 NOVINKY Z BRUSELU Kulturní bohatství je jednou z nejd!le"it#j$ích slo"ek identity Evropské unie. Je to rovn#" faktor, kter% m!"e posílit ekonomick% rozvoj. To je d!vodem, pro& se na evropském poli odehrává n#kolik iniciativ zam#'en%ch na ochranu a zhodnocení tohoto strategického aktiva ve spole&ném vlastnictví. P'edstavujeme zde Ocen#ní Europa Nostra, která se pravideln# udílejí k identifikaci a propagaci dobré praxe v ochran# hmotného kulturního d#dictví, na zv%$ení v%m#ny znalostí a zku$eností v Evrop#, na podporu dal$ích budoucích iniciativ. Ocen#ní mohou rovn#" poskytovat malou dotaci pro 'adu iniciativ, jejich" v%sledkem je v%jime&n% úsp#ch v oblasti kulturního d#dictví. Strana 2 Ocen#ní Europa Nostra 2008: podpora ochrany kulturního d#dictví Europa Nostra byla zalo'ena v roce 1963 v kancelá"i Rady Evropy v Pa"í'i skupinou nevládních organizací, vedenou Italia Nostra z Itálie. V roce 2002, na základ# dlouholet$ch zku&eností ve ve"ejném rozpoznávání individuální nebo spole!né v$jime!nosti v oblasti kulturního d#dictví na evropské úrovni byla Europa Nostra vybrána jako cena Evropské unie za kulturní d#dictví, jako sou!ást programu EU Kultura Cena se brzy stala vlajkovou lodí programu za svou podporu aktivitám na uchování památek. Cíle tohoto ocen#ní jsou následující: podpora vysokého standardu ochraná"ské!innosti, stimulace p"eshrani!ní v$m#ny znalostí a dovedností a povzbuzení dal&í vzorové iniciativy v této oblasti. Nejlep&í v$sledky budou ocen#ny cenou Europa Nostra jako projekty evropské d%le'itosti a rovn#' obdr'í pen#'ní ocen#ní eur v ka'dé kategorii. Kategorie (otev"eny a' do 15. zá"í 2007) jsou následující: Ochrana Kategorie zahrnuje kvalitní práci v ochran# a zlep&ení kulturního d#dictví v následujících oblastech: jednotlivé budovy nebo skupiny budov v m#stském!i venkovském prost"edí; pr%myslové a technické stavby a místa; kulturní krajina: historické parky a zahrady, velké oblasti modelované krajiny, nebo oblasti kulturní, p"írodní a/nebo hospodá"ské jedine!nosti; archeologická nalezi&t#, v!etn# podvodní archeologie; um#lecké práce a sbírky: sbírky um#lecké a historické jedine!nosti nebo staro'itnosti. Oddaná slu$ba jednotlivc% &i organizací Je ur!ena jednotlivc%m a organizacím, jejich' p"ísp#vky po dlouhou dobu p"edstavují jedine!né v$sledky v ochran#, udr'ování a roz&i"ování kulturního d#dictví (vztahující se k oblastem zmín#n$m v$&e) v Evrop#. P"isp#vek by m#l b$t v evropském kontextu pova'ován za v$jime!n$. Vzd#lání, 'kolení a zvy'ování zájmu Speciální iniciativy spojené se vzd#láváním v oblasti kulturního d#dictví, se &koleními v ochran# památek a s programy na zv$&ení zájmu o kulturní d#dictví. Kritéria pro hodnocení zahrnují v$jime!nost vykonané práce a p"edb#'n# vedeného v$zkumu, stejn# jako respektování um#lecké, kulturní a sociální hodnoty, autenticity a integrity. Speciální pozornost bude v#nována rovn#' udr'itelnosti, interpretaci a prezentaci, vzd#lávací!innosti, financování a managementu, sociální odpov#dnosti. Polo'ky mohou b$t r%zné: malé i velké, místní nebo mezinárodní, je' demonstrují standard práce p"edstavující v$jime!nost v evropském kontextu. Kandidatury mohou b$t p"edlo'eny na standardizovaném formulá"i ze v&ech zemí EU. Pro více informací o ocen#ních m%$ete kontaktovat nás, nebo p(ímo: Ms Eléonore de Merode - Heritage Awards Coordinator - Europa Nostra Lange Voorhout 35, NL EC The Hague tel , fax

3 Open Days 2007 Evropsk) t)den region% a m#st Kompletní program je p(ístupn) Strana 3 V%bor region! zve'ejnil jak elektronickou, tak ti$t#nou verzi programu Open Days na 'íjen Bude to rekordní ro&ník s více ne" 150 seminá'i a událostmi zaji$t#n%mi regionálními partnery. Zlínsk% kraj v Bruselu, partner Evropské sít# region! pro v%zkum a inovace (ERRIN), se na akci podílí organizací dvou seminá'!, bilaterálních setkání, stánkem v Kavárn# investor! a speciální recepcí pro evropské partnery v Rose House. Open Days 2007 Pát$ ro!ník Open Days nejd%le'it#j&í události zahrnující regionální kancelá"e v Bruselu se uskute!ní v Bruselu od 8. do 11. "íjna 2007 pod názvem Dosa'ení v$sledk% regiony jako zdroj r%stu a pracovních míst Událost je organizována V$borem region% a Generální "editelstvím Evropské komise pro regionální politiku, ve spolupráci s rekordním po!tem 212 region% a m#st ze 33 zemí. Tato akce spojuje "ídící subjekty, národní, místní a regionální politiky, politické experty a zástupce podnikatelsk$ch, bankovních a ob!ansk$ch spole!ností. V Bruselu se o!ekává a' ú!astník%. Zlínsk$ kraj v Bruselu organizuje dva tématické seminá"e se zam#"ením na nejlep&í zp%soby!erpání EU dotací: Seminá( 'íjna 2007, 9h00 Kancelá! West Midland v Bruselu EU financování znalostí a inovací u"ití strukturálních fond# a dal$ích program# Seminá( 'íjna 2007, 14h30 Zastoupení regionu Valencia v Bruselu Posílení regionálních inovací vyu"itím program# EU Seminá" se pokusí vysv#tlit, jak mohou b$t nové strukturální fondy a jiné tematické programy nejlépe vyu'ity k podpo"e regionálního rozvoje a hospodá"ské sout#'e a k posílení regionálních inovací. Workshop, za u'ití klastr% jako p"ípadové studie, prozkoumá, jak Evropská sí* region% pro v$zkum a inovace (ERRIN) m%'e dosáhnout strategického cíle - regionálního rozvoje, spojujícího implementaci regionálních, národních a evropsk$ch finan!ních program% a stav#t na zku&enostech p"edchozích program%. Round table, kterého se zú!astní experti ze soukromého finan!ního sektoru, bude rovn#' analyzovat zp%soby efektivního p"enesení zku&eností z minulé generace EU financování na nové evropské programy. Ob# setkání budou uvedena a následována bilaterálními jednáními regionálních zástupc% ze sít# ERRIN. Seminá" je koncipovan$ jako interaktivní trh pro v$m#nu projektov$ch nápad% a dobré praxe o vyu'ívání dota!ních program% EU k zaujetí investor%, na podporu klastr% a posílení spolupráce ve"ejného a soukromého sektoru. Pokusí se identifikovat p"íle'itosti mo'né budoucí spolupráce prost"ednictvím ERRIN a prozkoumá, jak by mohly regiony vyu'ívat programy k získání financí ze soukromého sektoru. Diskuze se povede rovn#' o r%zn$ch sektorech, které mohou spolupracovat p"i v$m#n# znalostí a p"i podpo"e inovací. (e!níkem za Zlínsk$ kraj bude pan Ing. Ji"í Ku!era, "editel RPIC-JVM Zlín, partner projektu Regionální inova!ní strategie (RIS). Pan Ku!era popí&e projekt RIS a jeho mo'n$ dopad na region, rovn#' v perspektiv# implementace strukturálních fond%. Pro více informací o Open Days 2007 nav$tivte stránky: onferences/od2007/index.cfm

4 EVROPSKÁ POLITIKA A JEJÍ PROGRAMY PROGRAM KAPACITY Strana 4 Rozpo&et: *4.2 bilion% ( ) RP7 RP7: zít(ej'í odpov#di se rodí u$ dnes Zvlá&tní sekce o inovaci: okénko v#nované p"íle'itostem v rámci nov$ch program% EU pro v$zkum a technologick$ rozvoj. RP7 je zkratka pro sedm$ rámcov$ program v$zkumu a technologického rozvoje. Jedná se o základní nástroj EU pro financování v$zkumu v Evrop#, kter$ platí od roku 2007 do roku Sedm$ rámcov$ program se skládá ze!ty" blok%!inností tvo"ících 4 konkrétní programy plus pátého specifického programu jaderného v$zkumu. V rámci programu Spolupráce bude poskytnuta podpora projekt%m mezinárodní spolupráce v rámci EU v 10 tématick$ch okruzích odpovídajících hlavním oblastem v#dy a v$zkumu. Program My&lenky se zam#"uje na!innosti, které bude zavád#t Evropská rada pro v$zkum (ERV). ERV má b$t do zna!né míry autonomní organizací, která má na evropské úrovni rozvíjet vysoce kvalitní hrani!ní v$zkum opírající se o excelenci v Evrop#, která bude viditelná na mezinárodní úrovni. Program Lidé je ur!en jednotlivc%m, kte"í pracují, nebo by cht#li pracovat v oblasti v$zkumu a inovací. Program Kapacity usiluje o optimalizaci vyu'ití a v$voje v$zkumné infrastruktury p"i sou!asném roz&i"ování inova!ních kapacit mal$ch a st"edních podnik% tak, aby mohly v$sledky v$zkumu vyu'ívat ke svému prosp#chu. V tomto zvlá&tním okénku vám ka'd$ch!trnáct dní popisujeme hlavní cíle a obsah!ty" specifick$ch program% spadajících do RP7. První!ást byla publikována v prvním!ísle Zpravodaje roku Mezinárodní spolupráce Rozpo!et: 185 milion% + Na v$zkumn$ch programech EU se podílí více ne' 100 zemí z celého sv#ta. Tyto!innosti budou pokra!ovat v rámci programu Spolupráce, kter$ je sou!ástí sedmého rámcového programu. Tento program zahrnuje mezinárodní spolupráci v 10 tématick$ch okruzích i nap"í! t#mito okruhy. Tyto!innosti se budou realizovat ve spolupráci s programy Spolupráce, Lidé a Kapacity, které jsou sou!ástí sedmého rámcového programu. P(ínosy pro ob&any Mezinárodní v$zkum a v$voj p"isp#je k produkci globálních ve"ejn$ch statk% a pom%'e p"eklenout rozdíly mezi r%zn$mi zem#mi sv#ta. Ve sv#t# ji' existuje nemal$ objem v#deck$ch znalostí slou'ících ke zlep&ení 'ivota ob!an% rozvojov$ch zemí i Evropy. V p"ípadech, kdy to bude mo'né, bude rámcov$ program rovn#' p"ispívat ke spln#ní cíl% rozvoje pro p"í&tí tisíciletí do roku P(ínosy pro v)zkumníky V#t&í zapojení v$zkumn$ch pracovník% a v$zkumn$ch institucí z t"etích zemí v tématick$ch oblastech s p"íslu&n$mi omezeními u tématu bezpe!nosti s ohledem na jeho d%v#rn$ ráz. Tito pracovníci a instituce budou intenzivn# motivováni k tomu, aby tuto p"íle'itost vyu'ili, a to prost"ednictvím spolupráce na v$zkumn$ch projektech nebo stipendií. Zvlá&tní akce t$kající se spolupráce v ka'dé tematické oblasti v#nované zemím t"etího sv#ta v p"ípad# vzájemného zájmu o spolupráci na jednotliv$ch tématech, která budou vybrána na základ# v#decké a technické úrovn# a pot"eb doty!n$ch zemí. Tyto akce budou úzce propojeny s dvoustrann$mi dohodami o spolupráci nebo mnohostrann$mi rozhovory mezi EU a t#mito zem#mi!i skupinami zemí a budou slou'it jako p"ednostní nástroje pro uskute!)ování spolupráce mezi EU a t#mito zem#mi. Jedná se o akce zam#"ené nap". na zdraví, zem#d#lství, rybolov a 'ivotní prost"edí. P(ínosy pro SMEs Mezinárodní spolupráce v rámci sedmého rámcového programu povede k dal&í integraci EU do sv#tové ekonomiky, a pom%'e tak rozvíjet v$zkum a technologie v zemích, které budují své vlastní znalostní kapacity. To na jedné stran# p"isp#je k obohacení evropského v$zkumu o znalosti vytvo"ené jinde ve sv#t#, p"i!em' se na druhé stran# zv$&í pov#domí a kompetence spole!ností a firem v rozvojov$ch zemích v oblasti v#dy a technologií.

5 Strana 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zá'í je velmi bohaté na bruselská jednání a události. V Evropské komisi za&nou jednání o Regionálním opera&ním programu (eské republiky, zástupci Lisabonské monitorovací platformy se op#t sejou k novému fóru v#novanému nejlep$ím politikám na podporu rozvoje mal%ch a st'edních podnik! a Evropsk% parlament si naplánoval dvoudenní plenární zasedání ve )trasburku. Bohat% program nám p'edur&il na$e podzimní a zimní aktivity. Jsme p'ipraveni za&ít pracovat! Projekt SupPolicy: Zlínsk) kraj v Bruselu pracuje na nov)ch stránkách a událostech Po setkání "ídícího v$boru, 13.!ervence 2007, pokra!uje implementace projektu SupPolicy. Zlínsk$ kraj v Bruselu v sou!asné dob# pracuje na vytvo"ení internetov$ch stránek projektu, které budou obsahovat v&echny informace o aktivitách partner%, dosa'en$ch v$sledcích a materiály ur!ené ve"ejnosti. Kancelá" nyní definuje strukturu stránek, grafické rozvr'ení a texty. Sou!asn# je na programu dne i organizace dal&ích projektov$ch aktivit. Workshop pro prezentaci prvních projektov$ch v$sledk% zainteresovan$m subjekt%m je na programu v zá"í Plán akce byl dohodnut u p"íle'itosti setkání ve Zlín# 14. srpna A kone!n#, Zlínsk$ kraj v Bruselu za!al p"ipravovat záv#re!nou konferenci SupPolicy, která koncem roku 2008 ur!it# velkou m#rou p"isp#je ke zviditelní Zlínského kraje v EU. Zlínsk) filmov) festival v Bruselu: organizace zdárn# pokra&uje První ro!ník Zlínského filmového festivalu v Bruselu, kter$ se konal v prosinci 2006, se setkal s úsp#chem. Pilotní iniciativa ukázala zájem o tuto kulturní akci v Evrop# a poukázala na mo'nost propagovat festival ve sv#t# z hlavního m#sta EU. Tato p"íjemná událost se zopakuje rovn#' v roce Zlínsk$ kraj v Bruselu ji' zapo!al s p"ípravami dal&ího ro!níku, kter$ se uskute!ní op#t v prosinci tohoto roku. Byl navázán kontakt s nejr%zn#j&ími kulturními organizacemi evropsk$ch komunit p"ítomn$ch v Bruselu. My&lenkou je zapojit ka'd$ rok jednu partnerskou komunitu a lépe tak informovat o festivalu, jeho cílech a ocen#ních. Cílovou skupinou z%stává mladá generace, p%sobící v Bruselu, z evropsk$ch st"edních a vy&&ích &kol. Jako i minul$ rok budou pozváni studenti z Evropské &koly v Bruselu, spole!n# s vybran$mi skupinami student% ze dvou ve"ejn$ch univerzit m#sta. Rovn#' za&leme pozvánky ú"edník%m evropsk$ch institucí,!len%m diplomatického kruhu EU a p"átel%m Zlínského kraje v Bruselu. Po!et ú!astník% se bude p"irozen# odvíjet i od místa konání. Také z toho d%vodu intenzivn# "e&íme, které kino!i divadlo bude nejvhodn#j&í pro tuto událost. Od zá"í p"ejde organizace do opera!ní fáze a v&echny detaily budou up"esn#ny. O v$voji událostí vás budeme informovat. Pr%myslová politika: EK se ptá 'iroké ve(ejnosti na radu Evropská komise spustila ve"ejné konzultace o mo'n$ch aktivitách EU k dosa'ení udr'itelné spot"eby a produkce a udr'itelné pr%myslové politiky. Cílem konzultace pomocí internetu je získat informace od ve"ejnosti a podnikatel%, na jejich' základ# Komise p"ipraví ak!ní plán pro uchopení v$zev. Ve"ejné konzultace se budou t$kat p#ti otázek: lep&í inovace, lep&í produkty;!ist&í produkce; rozum#j&í spot"eba a globální trhy. Komise se sna'í zam#"it své aktivity na klí!ové otázky 'ivotního prost"edí: klimatické zm#ny a vytvá"ení nízkouhli!ité ekonomiky; rizikové substance; udr'itelné a efektivní vyu'ívání p"írodních zdroj%, energie a materiál%.,iroká ve"ejnost a podnikatelé jsou vyz$váni k demonstraci sv$ch pohled% na diskutované aktivity vypln#ním dotazníku na následující adrese: Konzultace budou trvat do 23. zá"í 2007.

6 strana 6 V$zvy k p(edkládání návrh% Média 2007 Podpora nadnárodní distribuce evropsk$ch film% a vzájemné spolupráce distributor% Uzáv#rka: Civilní spole&nost Evropsk$ parlament granty politick$m stranám na EU úrovni Uzáv#rka: Civilní spole&nost Evropské politické fondy pilotní projekty Uzáv#rka: V$ro!ní cena Evropské unie za literaturu Uzáv#rka: Doprava RP7 Zvlá&tní akce kulturní spolupráce se t"etími zem#mi a v nich Uzáv#rka: Cena Evropské unie za sou!asnou architekturu Uzáv#rka: Podpora organizací a kulturních akcí, spolupráce a sítí Uzáv#rka: r%zná Pilotní projekty v programu transevropsk$ch sítí Bezpe!nost silnic Uzáv#rka: RP EK pro R&D Program v$zkumné infrastruktury FP7-INFRASTRUCTURES Uzáv#rka: RP7 Program Inteligentní energie Evropa Uzáv#rka: Program Cost Evropská spolupráce v oblasti v#deckého a technického v$zkumu Uzáv#rka:

7 strana 7 Zlín Region in Brussels The Rose House 46, Boulevard de la Cambre B1000 Bruxelles Tel. (32) Fax (32) KALENDÁ! ZÁ!Í evropská konference a v$stava o fotovoltaické solární energii EK a OSN Itálie, Milán Evropská podnikatelská platforma Ekonomick$ rozvoj a investi!ní p"íle'itosti Workshop V$bor region% Brusel, Belgie Spolupráce regionálních ú"ad% pro udr'iteln$ rozvoj Workshop V$bor region% Brusel, Belgie!ÍJEN Open Days 2007 Evropsk$ t$den region% a m#st Brusel, Belgie Volná místa v Evrop# Evropská komise Ú(edníci Generální "editelství pro 'ivotní prost"edí -íslo místa: COM/TA/EN/07/07 Stupe): pomocná síla Místo: Brusel (Belgie) Uzáv#rka: Info: Evropská agentura pro bezpe&nost letectví Expert elektrick)ch systém% Místo: Cologne (N#mecko) Stupe): pomocná síla -íslo místa: EASA/AD/2007/025 Uzáv#rka: Info: Evropská jednotka pro justi&ní spolupráci (Eurojust) Ú(edník personální odd#lení Stupe): pomocná síla Místo: Haag (Nizozemí) Uzáv#rka: Info: ro%ník 4, %íslo 16 srpen 2007 Uzáv#rka &ísla: Redakce si vyhrazuje právo p"ísp#vky zkrátit, p"ípadn# stylisticky a jazykov# upravit. Za v#cnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vy!erpávající anal$zu dan$ch témat. Odkazy jsou ur!eny k usnadn#ní p"ístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovan$ch stránek neru!íme. Vydavatel: Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Redak&ní rada: Mattia Crosetto, Petra Jano&ková Grafick) design: HAL9000Limited!2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ PEDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ SPECIÁLN% ZAM%"ENO NA ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ V RAD% EU ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU Dn 22. - 24. 1. 2009 s v Luha"ovicích sjdou minist#i prác a sociálních v%cí z clé Evropy, aby zd prodiskutovali

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta Filozofická. Multikulturní partnerské vztahy. Krist!na Pavlová

Univerzita Pardubice. Fakulta Filozofická. Multikulturní partnerské vztahy. Krist!na Pavlová ! Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Multikulturní partnerské vztahy Krist!na Pavlová Bakalá"ská práce 2011! ABSTRAKT: Jméno: Krist!na Pavlová Název práce: Multikulturní partnerské vztahy Bakalá"ská

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Vzd lávání spot ebitelské ve ejnosti Pr vodce VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Spot ebitelsko ob anská sí 2005 Victoria Thoresen (ed.) Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Vol. 1. Vyšší vzdlání Spotebitelsko

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více