Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter ISSUE N 16 SRPEN 2007"

Transkript

1 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Ocen#ní Europa Nostra 2008 za p"ísp#vek k zachovaní hmotného kulturního d#dictví za pomoci Evropské komise STRANA 4 OPEN DAYS 2007: OFICIÁLNÍ PROGRAM ZVE!EJN"N Více ne' 150 seminá"%, bilaterálních jednání a propaga!ních akcí: EU t$den region% a m#st 2007 je ro!níkem rekord% a Zlínsk$ kraj v Bruselu se pln# podílí na jeho organizaci STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zlínsk$ kraj v Bruselu pracuje na projektu SupPolicy, vytvá"í projektové internetové stránky a p"ipravuje budoucí akce, v!etn# dal&ího ro!níku Zlínského filmového festivalu v Bruselu STRANA 7 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Nezapome)te se podívat na ná& aktuální p"ehled v$zev k p"edkládání návrh% a nabídku pracovních míst Milí!tená"i, Srpen je skv#l$m m#sícem pro úklid v kancelá"i a ut"íd#ní archív%. Díky men&ímu po!tu sch%zek a ni'&í frekvenci zvon#ní telefonu se najde trocha!asu na tuto d%le'itou a!asto opomíjenou práci. Kdy' jsem d#lal po"ádek ve sv$ch dokumentech a uv#domil jsem si, a to je ur!it# docela z"ejmé i pro vn#j&ího pozorovatele, 'e angli!tina jako evropsk$ pracovní jazyk je na neustálém vzestupu.. Je&t# p"ed n#kolika lety bych m#l v rukou mno'ství dokument% ve francouz&tin#, tedy v dal&ím oficiálním jazyce EU. Nyní mám jen pár list%. To platí i pro mluven$ projev. EU má nyní 27!lensk$ch stát% a celkov# 23 oficiálních jazyk%. Skute!ností v&ak je, 'e situace je zcela opa!ná od novodobé Babylonské v#'e. Ve skute!nosti se jen ty nejd%le'it#j&í jednání tlumo!í. Ov&em na ni'&í úrovni, pokud se sejdou v jedné místnosti ú"edníci z Prahy, (íma, Lisabonu a Dublinu, je angli!tina nej!ast#j&í volbou. Je to tak správn# pro Evropu? Zdá se to b$t efektivní, ale n#kdy tak rodilí mluv!í získají nespravedlivou v$hodu. Je mnohem jednodu&&í obhajovat sv%j postoj b#hem diplomatické diskuze v mate"ském jazyce. Zárove) je i pro ty nejlep&í angli!tiná"e (nerodilé mluv!í)!asto velmi obtí'né rozum#t angli!tin# jiného nerodilého mluv!ího, nemluv# o r%zn$ch akcentech mezi Angli!any a Iry. Mo'ná Brusel p"estane akceptovat své mezinárodní prost"edí a p"estoupí na angli!tinu, jako by se stal evropsk$m Singapurem. Je z"ejmé, 'e 'ít v mnohojazy!ném m#st# není nev$hodou, naopak 'ivot je bohat&í a pest"ej&í. Jen je d%le'ité obhajovat i jiné jazyky a kultury. I my se na obhajob# podílíme, nap"íklad tím, 'e podporujeme zlínsk$ filmov$ festival v Bruselu a budeme v tom i nadále pokra!ovat. S pozdravem, "editel kancelá"e Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

2 NOVINKY Z BRUSELU Kulturní bohatství je jednou z nejd!le"it#j$ích slo"ek identity Evropské unie. Je to rovn#" faktor, kter% m!"e posílit ekonomick% rozvoj. To je d!vodem, pro& se na evropském poli odehrává n#kolik iniciativ zam#'en%ch na ochranu a zhodnocení tohoto strategického aktiva ve spole&ném vlastnictví. P'edstavujeme zde Ocen#ní Europa Nostra, která se pravideln# udílejí k identifikaci a propagaci dobré praxe v ochran# hmotného kulturního d#dictví, na zv%$ení v%m#ny znalostí a zku$eností v Evrop#, na podporu dal$ích budoucích iniciativ. Ocen#ní mohou rovn#" poskytovat malou dotaci pro 'adu iniciativ, jejich" v%sledkem je v%jime&n% úsp#ch v oblasti kulturního d#dictví. Strana 2 Ocen#ní Europa Nostra 2008: podpora ochrany kulturního d#dictví Europa Nostra byla zalo'ena v roce 1963 v kancelá"i Rady Evropy v Pa"í'i skupinou nevládních organizací, vedenou Italia Nostra z Itálie. V roce 2002, na základ# dlouholet$ch zku&eností ve ve"ejném rozpoznávání individuální nebo spole!né v$jime!nosti v oblasti kulturního d#dictví na evropské úrovni byla Europa Nostra vybrána jako cena Evropské unie za kulturní d#dictví, jako sou!ást programu EU Kultura Cena se brzy stala vlajkovou lodí programu za svou podporu aktivitám na uchování památek. Cíle tohoto ocen#ní jsou následující: podpora vysokého standardu ochraná"ské!innosti, stimulace p"eshrani!ní v$m#ny znalostí a dovedností a povzbuzení dal&í vzorové iniciativy v této oblasti. Nejlep&í v$sledky budou ocen#ny cenou Europa Nostra jako projekty evropské d%le'itosti a rovn#' obdr'í pen#'ní ocen#ní eur v ka'dé kategorii. Kategorie (otev"eny a' do 15. zá"í 2007) jsou následující: Ochrana Kategorie zahrnuje kvalitní práci v ochran# a zlep&ení kulturního d#dictví v následujících oblastech: jednotlivé budovy nebo skupiny budov v m#stském!i venkovském prost"edí; pr%myslové a technické stavby a místa; kulturní krajina: historické parky a zahrady, velké oblasti modelované krajiny, nebo oblasti kulturní, p"írodní a/nebo hospodá"ské jedine!nosti; archeologická nalezi&t#, v!etn# podvodní archeologie; um#lecké práce a sbírky: sbírky um#lecké a historické jedine!nosti nebo staro'itnosti. Oddaná slu$ba jednotlivc% &i organizací Je ur!ena jednotlivc%m a organizacím, jejich' p"ísp#vky po dlouhou dobu p"edstavují jedine!né v$sledky v ochran#, udr'ování a roz&i"ování kulturního d#dictví (vztahující se k oblastem zmín#n$m v$&e) v Evrop#. P"isp#vek by m#l b$t v evropském kontextu pova'ován za v$jime!n$. Vzd#lání, 'kolení a zvy'ování zájmu Speciální iniciativy spojené se vzd#láváním v oblasti kulturního d#dictví, se &koleními v ochran# památek a s programy na zv$&ení zájmu o kulturní d#dictví. Kritéria pro hodnocení zahrnují v$jime!nost vykonané práce a p"edb#'n# vedeného v$zkumu, stejn# jako respektování um#lecké, kulturní a sociální hodnoty, autenticity a integrity. Speciální pozornost bude v#nována rovn#' udr'itelnosti, interpretaci a prezentaci, vzd#lávací!innosti, financování a managementu, sociální odpov#dnosti. Polo'ky mohou b$t r%zné: malé i velké, místní nebo mezinárodní, je' demonstrují standard práce p"edstavující v$jime!nost v evropském kontextu. Kandidatury mohou b$t p"edlo'eny na standardizovaném formulá"i ze v&ech zemí EU. Pro více informací o ocen#ních m%$ete kontaktovat nás, nebo p(ímo: Ms Eléonore de Merode - Heritage Awards Coordinator - Europa Nostra Lange Voorhout 35, NL EC The Hague tel , fax

3 Open Days 2007 Evropsk) t)den region% a m#st Kompletní program je p(ístupn) Strana 3 V%bor region! zve'ejnil jak elektronickou, tak ti$t#nou verzi programu Open Days na 'íjen Bude to rekordní ro&ník s více ne" 150 seminá'i a událostmi zaji$t#n%mi regionálními partnery. Zlínsk% kraj v Bruselu, partner Evropské sít# region! pro v%zkum a inovace (ERRIN), se na akci podílí organizací dvou seminá'!, bilaterálních setkání, stánkem v Kavárn# investor! a speciální recepcí pro evropské partnery v Rose House. Open Days 2007 Pát$ ro!ník Open Days nejd%le'it#j&í události zahrnující regionální kancelá"e v Bruselu se uskute!ní v Bruselu od 8. do 11. "íjna 2007 pod názvem Dosa'ení v$sledk% regiony jako zdroj r%stu a pracovních míst Událost je organizována V$borem region% a Generální "editelstvím Evropské komise pro regionální politiku, ve spolupráci s rekordním po!tem 212 region% a m#st ze 33 zemí. Tato akce spojuje "ídící subjekty, národní, místní a regionální politiky, politické experty a zástupce podnikatelsk$ch, bankovních a ob!ansk$ch spole!ností. V Bruselu se o!ekává a' ú!astník%. Zlínsk$ kraj v Bruselu organizuje dva tématické seminá"e se zam#"ením na nejlep&í zp%soby!erpání EU dotací: Seminá( 'íjna 2007, 9h00 Kancelá! West Midland v Bruselu EU financování znalostí a inovací u"ití strukturálních fond# a dal$ích program# Seminá( 'íjna 2007, 14h30 Zastoupení regionu Valencia v Bruselu Posílení regionálních inovací vyu"itím program# EU Seminá" se pokusí vysv#tlit, jak mohou b$t nové strukturální fondy a jiné tematické programy nejlépe vyu'ity k podpo"e regionálního rozvoje a hospodá"ské sout#'e a k posílení regionálních inovací. Workshop, za u'ití klastr% jako p"ípadové studie, prozkoumá, jak Evropská sí* region% pro v$zkum a inovace (ERRIN) m%'e dosáhnout strategického cíle - regionálního rozvoje, spojujícího implementaci regionálních, národních a evropsk$ch finan!ních program% a stav#t na zku&enostech p"edchozích program%. Round table, kterého se zú!astní experti ze soukromého finan!ního sektoru, bude rovn#' analyzovat zp%soby efektivního p"enesení zku&eností z minulé generace EU financování na nové evropské programy. Ob# setkání budou uvedena a následována bilaterálními jednáními regionálních zástupc% ze sít# ERRIN. Seminá" je koncipovan$ jako interaktivní trh pro v$m#nu projektov$ch nápad% a dobré praxe o vyu'ívání dota!ních program% EU k zaujetí investor%, na podporu klastr% a posílení spolupráce ve"ejného a soukromého sektoru. Pokusí se identifikovat p"íle'itosti mo'né budoucí spolupráce prost"ednictvím ERRIN a prozkoumá, jak by mohly regiony vyu'ívat programy k získání financí ze soukromého sektoru. Diskuze se povede rovn#' o r%zn$ch sektorech, které mohou spolupracovat p"i v$m#n# znalostí a p"i podpo"e inovací. (e!níkem za Zlínsk$ kraj bude pan Ing. Ji"í Ku!era, "editel RPIC-JVM Zlín, partner projektu Regionální inova!ní strategie (RIS). Pan Ku!era popí&e projekt RIS a jeho mo'n$ dopad na region, rovn#' v perspektiv# implementace strukturálních fond%. Pro více informací o Open Days 2007 nav$tivte stránky: onferences/od2007/index.cfm

4 EVROPSKÁ POLITIKA A JEJÍ PROGRAMY PROGRAM KAPACITY Strana 4 Rozpo&et: *4.2 bilion% ( ) RP7 RP7: zít(ej'í odpov#di se rodí u$ dnes Zvlá&tní sekce o inovaci: okénko v#nované p"íle'itostem v rámci nov$ch program% EU pro v$zkum a technologick$ rozvoj. RP7 je zkratka pro sedm$ rámcov$ program v$zkumu a technologického rozvoje. Jedná se o základní nástroj EU pro financování v$zkumu v Evrop#, kter$ platí od roku 2007 do roku Sedm$ rámcov$ program se skládá ze!ty" blok%!inností tvo"ících 4 konkrétní programy plus pátého specifického programu jaderného v$zkumu. V rámci programu Spolupráce bude poskytnuta podpora projekt%m mezinárodní spolupráce v rámci EU v 10 tématick$ch okruzích odpovídajících hlavním oblastem v#dy a v$zkumu. Program My&lenky se zam#"uje na!innosti, které bude zavád#t Evropská rada pro v$zkum (ERV). ERV má b$t do zna!né míry autonomní organizací, která má na evropské úrovni rozvíjet vysoce kvalitní hrani!ní v$zkum opírající se o excelenci v Evrop#, která bude viditelná na mezinárodní úrovni. Program Lidé je ur!en jednotlivc%m, kte"í pracují, nebo by cht#li pracovat v oblasti v$zkumu a inovací. Program Kapacity usiluje o optimalizaci vyu'ití a v$voje v$zkumné infrastruktury p"i sou!asném roz&i"ování inova!ních kapacit mal$ch a st"edních podnik% tak, aby mohly v$sledky v$zkumu vyu'ívat ke svému prosp#chu. V tomto zvlá&tním okénku vám ka'd$ch!trnáct dní popisujeme hlavní cíle a obsah!ty" specifick$ch program% spadajících do RP7. První!ást byla publikována v prvním!ísle Zpravodaje roku Mezinárodní spolupráce Rozpo!et: 185 milion% + Na v$zkumn$ch programech EU se podílí více ne' 100 zemí z celého sv#ta. Tyto!innosti budou pokra!ovat v rámci programu Spolupráce, kter$ je sou!ástí sedmého rámcového programu. Tento program zahrnuje mezinárodní spolupráci v 10 tématick$ch okruzích i nap"í! t#mito okruhy. Tyto!innosti se budou realizovat ve spolupráci s programy Spolupráce, Lidé a Kapacity, které jsou sou!ástí sedmého rámcového programu. P(ínosy pro ob&any Mezinárodní v$zkum a v$voj p"isp#je k produkci globálních ve"ejn$ch statk% a pom%'e p"eklenout rozdíly mezi r%zn$mi zem#mi sv#ta. Ve sv#t# ji' existuje nemal$ objem v#deck$ch znalostí slou'ících ke zlep&ení 'ivota ob!an% rozvojov$ch zemí i Evropy. V p"ípadech, kdy to bude mo'né, bude rámcov$ program rovn#' p"ispívat ke spln#ní cíl% rozvoje pro p"í&tí tisíciletí do roku P(ínosy pro v)zkumníky V#t&í zapojení v$zkumn$ch pracovník% a v$zkumn$ch institucí z t"etích zemí v tématick$ch oblastech s p"íslu&n$mi omezeními u tématu bezpe!nosti s ohledem na jeho d%v#rn$ ráz. Tito pracovníci a instituce budou intenzivn# motivováni k tomu, aby tuto p"íle'itost vyu'ili, a to prost"ednictvím spolupráce na v$zkumn$ch projektech nebo stipendií. Zvlá&tní akce t$kající se spolupráce v ka'dé tematické oblasti v#nované zemím t"etího sv#ta v p"ípad# vzájemného zájmu o spolupráci na jednotliv$ch tématech, která budou vybrána na základ# v#decké a technické úrovn# a pot"eb doty!n$ch zemí. Tyto akce budou úzce propojeny s dvoustrann$mi dohodami o spolupráci nebo mnohostrann$mi rozhovory mezi EU a t#mito zem#mi!i skupinami zemí a budou slou'it jako p"ednostní nástroje pro uskute!)ování spolupráce mezi EU a t#mito zem#mi. Jedná se o akce zam#"ené nap". na zdraví, zem#d#lství, rybolov a 'ivotní prost"edí. P(ínosy pro SMEs Mezinárodní spolupráce v rámci sedmého rámcového programu povede k dal&í integraci EU do sv#tové ekonomiky, a pom%'e tak rozvíjet v$zkum a technologie v zemích, které budují své vlastní znalostní kapacity. To na jedné stran# p"isp#je k obohacení evropského v$zkumu o znalosti vytvo"ené jinde ve sv#t#, p"i!em' se na druhé stran# zv$&í pov#domí a kompetence spole!ností a firem v rozvojov$ch zemích v oblasti v#dy a technologií.

5 Strana 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zá'í je velmi bohaté na bruselská jednání a události. V Evropské komisi za&nou jednání o Regionálním opera&ním programu (eské republiky, zástupci Lisabonské monitorovací platformy se op#t sejou k novému fóru v#novanému nejlep$ím politikám na podporu rozvoje mal%ch a st'edních podnik! a Evropsk% parlament si naplánoval dvoudenní plenární zasedání ve )trasburku. Bohat% program nám p'edur&il na$e podzimní a zimní aktivity. Jsme p'ipraveni za&ít pracovat! Projekt SupPolicy: Zlínsk) kraj v Bruselu pracuje na nov)ch stránkách a událostech Po setkání "ídícího v$boru, 13.!ervence 2007, pokra!uje implementace projektu SupPolicy. Zlínsk$ kraj v Bruselu v sou!asné dob# pracuje na vytvo"ení internetov$ch stránek projektu, které budou obsahovat v&echny informace o aktivitách partner%, dosa'en$ch v$sledcích a materiály ur!ené ve"ejnosti. Kancelá" nyní definuje strukturu stránek, grafické rozvr'ení a texty. Sou!asn# je na programu dne i organizace dal&ích projektov$ch aktivit. Workshop pro prezentaci prvních projektov$ch v$sledk% zainteresovan$m subjekt%m je na programu v zá"í Plán akce byl dohodnut u p"íle'itosti setkání ve Zlín# 14. srpna A kone!n#, Zlínsk$ kraj v Bruselu za!al p"ipravovat záv#re!nou konferenci SupPolicy, která koncem roku 2008 ur!it# velkou m#rou p"isp#je ke zviditelní Zlínského kraje v EU. Zlínsk) filmov) festival v Bruselu: organizace zdárn# pokra&uje První ro!ník Zlínského filmového festivalu v Bruselu, kter$ se konal v prosinci 2006, se setkal s úsp#chem. Pilotní iniciativa ukázala zájem o tuto kulturní akci v Evrop# a poukázala na mo'nost propagovat festival ve sv#t# z hlavního m#sta EU. Tato p"íjemná událost se zopakuje rovn#' v roce Zlínsk$ kraj v Bruselu ji' zapo!al s p"ípravami dal&ího ro!níku, kter$ se uskute!ní op#t v prosinci tohoto roku. Byl navázán kontakt s nejr%zn#j&ími kulturními organizacemi evropsk$ch komunit p"ítomn$ch v Bruselu. My&lenkou je zapojit ka'd$ rok jednu partnerskou komunitu a lépe tak informovat o festivalu, jeho cílech a ocen#ních. Cílovou skupinou z%stává mladá generace, p%sobící v Bruselu, z evropsk$ch st"edních a vy&&ích &kol. Jako i minul$ rok budou pozváni studenti z Evropské &koly v Bruselu, spole!n# s vybran$mi skupinami student% ze dvou ve"ejn$ch univerzit m#sta. Rovn#' za&leme pozvánky ú"edník%m evropsk$ch institucí,!len%m diplomatického kruhu EU a p"átel%m Zlínského kraje v Bruselu. Po!et ú!astník% se bude p"irozen# odvíjet i od místa konání. Také z toho d%vodu intenzivn# "e&íme, které kino!i divadlo bude nejvhodn#j&í pro tuto událost. Od zá"í p"ejde organizace do opera!ní fáze a v&echny detaily budou up"esn#ny. O v$voji událostí vás budeme informovat. Pr%myslová politika: EK se ptá 'iroké ve(ejnosti na radu Evropská komise spustila ve"ejné konzultace o mo'n$ch aktivitách EU k dosa'ení udr'itelné spot"eby a produkce a udr'itelné pr%myslové politiky. Cílem konzultace pomocí internetu je získat informace od ve"ejnosti a podnikatel%, na jejich' základ# Komise p"ipraví ak!ní plán pro uchopení v$zev. Ve"ejné konzultace se budou t$kat p#ti otázek: lep&í inovace, lep&í produkty;!ist&í produkce; rozum#j&í spot"eba a globální trhy. Komise se sna'í zam#"it své aktivity na klí!ové otázky 'ivotního prost"edí: klimatické zm#ny a vytvá"ení nízkouhli!ité ekonomiky; rizikové substance; udr'itelné a efektivní vyu'ívání p"írodních zdroj%, energie a materiál%.,iroká ve"ejnost a podnikatelé jsou vyz$váni k demonstraci sv$ch pohled% na diskutované aktivity vypln#ním dotazníku na následující adrese: Konzultace budou trvat do 23. zá"í 2007.

6 strana 6 V$zvy k p(edkládání návrh% Média 2007 Podpora nadnárodní distribuce evropsk$ch film% a vzájemné spolupráce distributor% Uzáv#rka: Civilní spole&nost Evropsk$ parlament granty politick$m stranám na EU úrovni Uzáv#rka: Civilní spole&nost Evropské politické fondy pilotní projekty Uzáv#rka: V$ro!ní cena Evropské unie za literaturu Uzáv#rka: Doprava RP7 Zvlá&tní akce kulturní spolupráce se t"etími zem#mi a v nich Uzáv#rka: Cena Evropské unie za sou!asnou architekturu Uzáv#rka: Podpora organizací a kulturních akcí, spolupráce a sítí Uzáv#rka: r%zná Pilotní projekty v programu transevropsk$ch sítí Bezpe!nost silnic Uzáv#rka: RP EK pro R&D Program v$zkumné infrastruktury FP7-INFRASTRUCTURES Uzáv#rka: RP7 Program Inteligentní energie Evropa Uzáv#rka: Program Cost Evropská spolupráce v oblasti v#deckého a technického v$zkumu Uzáv#rka:

7 strana 7 Zlín Region in Brussels The Rose House 46, Boulevard de la Cambre B1000 Bruxelles Tel. (32) Fax (32) KALENDÁ! ZÁ!Í evropská konference a v$stava o fotovoltaické solární energii EK a OSN Itálie, Milán Evropská podnikatelská platforma Ekonomick$ rozvoj a investi!ní p"íle'itosti Workshop V$bor region% Brusel, Belgie Spolupráce regionálních ú"ad% pro udr'iteln$ rozvoj Workshop V$bor region% Brusel, Belgie!ÍJEN Open Days 2007 Evropsk$ t$den region% a m#st Brusel, Belgie Volná místa v Evrop# Evropská komise Ú(edníci Generální "editelství pro 'ivotní prost"edí -íslo místa: COM/TA/EN/07/07 Stupe): pomocná síla Místo: Brusel (Belgie) Uzáv#rka: Info: Evropská agentura pro bezpe&nost letectví Expert elektrick)ch systém% Místo: Cologne (N#mecko) Stupe): pomocná síla -íslo místa: EASA/AD/2007/025 Uzáv#rka: Info: Evropská jednotka pro justi&ní spolupráci (Eurojust) Ú(edník personální odd#lení Stupe): pomocná síla Místo: Haag (Nizozemí) Uzáv#rka: Info: ro%ník 4, %íslo 16 srpen 2007 Uzáv#rka &ísla: Redakce si vyhrazuje právo p"ísp#vky zkrátit, p"ípadn# stylisticky a jazykov# upravit. Za v#cnou správnost odpovídá autor. Informace uvedené v této publikaci jsou obecné povahy a neobsahují vy!erpávající anal$zu dan$ch témat. Odkazy jsou ur!eny k usnadn#ní p"ístupu k informacím a za jejich aktuálnost a obsah odkazovan$ch stránek neru!íme. Vydavatel: Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Redak&ní rada: Mattia Crosetto, Petra Jano&ková Grafick) design: HAL9000Limited!2007

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tená"i, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

SUPPOLICY EVROPSK! PROJEKT. Speciální %íslo. Milí!tenái, Newsletter SPECIAL N 2 SRPEN 2008 STRANA 2 WORKSHOP SUPPOLICY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Speciální %íslo EVROPSK! PROJEKT SUPPOLICY Milí!tená"i, jak jist! víte, Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu je pln! zapojeno do realizace evropského projektu SupPolicy zam!"eného na inovace, jeho# se

Více

únor 2009 Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU: konference TEN-T 2

únor 2009 Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU: konference TEN-T 2 04 únor 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: konference TEN-T 2!eské p"edsednictví: kalendá" dal#ích událostí Dn$ kraj$!r v u 3!eské p"edsednictví: Dvacítky mají p"esv%d&iv' plakát 4! Obsah:

Více

b"ezen en 2009 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2

bezen en 2009 Vá&ení 'ten ái, Zvlá! zajímavé #lánky:!eské pedsednictví obrazem: konference o peshrani#ní spolupráci 2 S p e c i á l z a m!"en# n a D n y k r a j $ % R 06 b"ezen en 2009 06 Vá&ení 'ten á"i, Zvlá!" zajímavé #lánky: obrazem: konference o p"eshrani#ní spolupráci 2 obrazem: galerie ze dne inovací 3 obrazem:

Více

Kancelá" Kancelá" s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje

Kancelá Kancelá s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Olomouck! kraj Kancelá". Kancelá" s názvem Olomouck! kraj v Bruselu je institucionálním zastoupením Olomouckého kraje v okruhu institucí EU, mezi ne# pat"í p"edev$ím

Více

Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region" 2

Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy V!boru region 2 10 kv$ten 2007 10 Zvlá" zajímavé #lánky: Olomouck kraj vstoupil do Lisabonské monitorovací platformy Vboru region" 2 Mise Olomouckého kraje do Bruselu a #trasburku: studijní pobyt v EU 3 Stá$ Mgr. Klímové

Více

kv$ten 2009 Vá!ení "tená#i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2

kv$ten 2009 Vá!ení tená#i, Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského pedsednictví 2 09 kv$ten 2009 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o humanitární pomoci je první místní událostí!eského p"edsednictví 2 ICT veletrh v Olomouckém kraji: obsah, v#sledky a názory 3 ICT veletrh v Olomouckém

Více

18 zá$í. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré p"íklady z 20 #lensk$ch stát% 2

18 zá$í. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré píklady z 20 #lensk$ch stát% 2 18 zá$í 2008 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: Ocen!ní pro turistické destinace: dobré p"íklady z 20 #lensk$ch stát% 2 Partnerství v EUREGHA: Olomouck$ kraj pokra#uje ve sv$ch aktivitách 3 &eské p"edsednictví

Více

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení operaního programu #ivotní prost$edí 2 01 leden 2008 01 Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2 P$íru"ka pro dotace z EU 3-4 Networking v Bruselu: Slovinsko a VR, EP a nové

Více

srpen 2009 Vá!ení "tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES

srpen 2009 Vá!ení tená#i, V první polovin! tohoto roku, tj. od 1. ledna 53 Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Speciál Shrnutí aktivit Zastoupení v rámci CZ PRES Spole!ná kulturní v"stava Dvacítky: generace nové Evropy 3 ICT veletrh o e-bezpe!nosti ob!an# Evropy 4 Zastoupení Olomouckého kraje p$i EU p$edsedalo

Více

leden 01 leden 2009 Vá$ení #tená%i, vlá!" zajímavé ánky: !eské p"edsednictví EU: originální vizuální identita !eské p"edsednictví:

leden 01 leden 2009 Vá$ení #tená%i, vlá! zajímavé ánky: !eské pedsednictví EU: originální vizuální identita !eské pedsednictví: 01 leden 2009 01 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: originální vizuální identita 2!eské p"edsednictví: role #esk$ch kraj% v Bruselu 3!eské p"edsednictví: Olomouck$ kraj v Bruselu se stal velvyslancem

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 11 JUNE 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU !!!!!!

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 11 JUNE 2009 STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU !!!!!! SPECIÁL ZAM%&EN' NA ZLÍNSK' FILMOV' FESTIVAL V BRUSELU 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU Propagace Zlínského kraje v Evrop: speciální akce pro Film Festival Zlín Nedle 28. 6. 2009 Flagey

Více

22 listopad. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3. Zam!"eno na granty EU: dotace REC 4

22 listopad. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3. Zam!eno na granty EU: dotace REC 4 22 listopad 2008 22 Zvlá!" zajímavé #lánky: Dobrá praxe z Evropy: regionální ceny 2009 3 Zam!"eno na granty EU: dotace REC 4 Krátce z Bruselu: Czech Reg má nové logo! 5! Obsah: Témata & události z EU 2

Více

kv!ten 2009 Vá"ení #tená$i, 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

kv!ten 2009 Váení #tená$i, 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Návrh projektu z Olomouckého kraje v Bruselu a jeho partner! byl schválen k financování Visegrádsk"m fondem 3 Nová informa#ní iniciativa zastupující kancelá$e Olomouckého kraje

Více

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2

19 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se úastnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 19 $íjen 2007 19 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu se ú"astnil IV. workshopu Lisabonské monitorovací platformy 2 VR vydal studii o Evropském seskupení pro územní spolupráci 4 Aktivity Olomouckého

Více

24 prosinec. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU p"edstavilo sv#j oficiální kalendá" ministersk$ch setkání 2

24 prosinec. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU pedstavilo sv#j oficiální kalendá ministersk$ch setkání 2 24 prosinec 2008 24 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU p"edstavilo sv#j oficiální kalendá" ministersk$ch setkání 2!eské p"edsednictví: Olomouck$ kraj v Bruselu pracuje na p"ípravách ICT veletrhu

Více

17 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3

17 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spolen!ch iniciativ 2-3 17 zá$í 2007 17 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská unie investuje do mladé generace: schválení nov!ch spole"n!ch iniciativ 2-3 Nová verze internetov!ch stránek Olomouckého kraje v Bruselu je spu#t$na 5 Obsah:

Více

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2

20 $íjen. Vá%ení #tená$i, Zvlá! zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpoil Univerzitu Palackého v Olomouci 2 20 $íjen 2007 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu podpo"il Univerzitu Palackého v Olomouci 2 Nová sekce na#eho newsletteru: P"íru$ka pro za$áte$níky: jak získat finan$ní pomoc z EU 3-4

Více

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007

Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2007 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Kancelá" Zlínského kraje v Bruselu organizuje pro v%echny!eské kraje zastoupené v Bruselu Portes Ouvertes 2007. Shrnujeme zde, jak pokro!ila na%e jednání... STRANA

Více

02 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: !eské p"edsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2. p"edsednictví: p"edstavení akce Dvacítky 3

02 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: !eské pedsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2. pedsednictví: pedstavení akce Dvacítky 3 02 leden 2009 02 Zvlá!" zajímavé #lánky:!eské p"edsednictví EU: shrnutí lednov#ch událostí 2!eské p"edsednictví: p"edstavení akce Dvacítky 3!eské p"edsednictví: spole$né internetové stránky $esk#ch kraj%

Více

Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010

Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010 Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Strategie EU pro Dunajsk$ region oficiáln' zahájena STRANA 4 Vá!ení "tená#i, Po dlouhém období konzultací mezi "lensk$mi státy, zkou%kách v Evropském

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 5 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM"!ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 5 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Návrhy Zlínského kraje pro spolené aktivity esk'ch kraj( v rámci P"edsednictví #R v Rad$ EU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Propagace Zlínského kraje b$hem P"edsednictví

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT ZLÍNSKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Zlínsk" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 6 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM"!ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 6 B!EZEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Zlínsk& kraj v Bruselu dovr$il na konci února 2008 dal$í rok své innosti. P"et#te si o p"ípravách v&roní zprávy Zastoupení STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Novinky o

Více

Newsletter ISSUE N 8 DUBEN 2010

Newsletter ISSUE N 8 DUBEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Komise vyhodnotila úsp$chy politiky soudr!nosti STRANA 3 Vá!ení "tená#i, regiony v Bruselu za"aly jednat o pen$zích. V nadcházející reform$ o regionální politice EU je v sázce 50

Více

Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropsk"ch zemích a regionech 3

Zvlá! zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropskch zemích a regionech 3 16 srpen 2007 16 Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropská komise cestovního ruchu podporuje rozvoj turismu ve v!ech evropsk"ch zemích a regionech 3 EU p#íle$itosti pro m%stské oblasti: p#íru&ka k získání finan&ní

Více

16 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporu"uje více spolupráce s partnery 2

16 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporuuje více spolupráce s partnery 2 16 srpen 2008 16 Zvlá!" zajímavé #lánky: V!zkum a politiky EU: EK doporu"uje více spolupráce s partnery 2 EU sout#$ pro d#ti a mláde$ o jejich právech na ochranu 3 Nové projekty a programy EU: Digitální

Více

18 zá$í. Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2

18 zá$í. Zvlá! zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zamstnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 18 zá$í 2007 18 Zvlá!" zajímavé #lánky: T!m Zastoupení se rozroste o novou zam"stnankyni p#icházející p#ímo z Univerzity Palackého v Olomouci 2 Kancelá# v Bruselu podporuje akademické prost#edí: Univerzita

Více

Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie

Filozofie P!edsednictví R v Rad# Evropské unie Filozofie P!edsednictví "R v Rad# Evropské unie KONCEPT OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU publikace 2 Brusel, leden 2008!eská verze Olomouck" kraj v Bruselu Koncept CZ PRES leden 2008# 1# Filozofie P!edsednictví

Více

zá!í 2009 Vá"ení #tená!i, U p!íle"itosti #védského p!edsednictví v Rad$ 53 Zvlá!" zajímavé #lánky:

zá!í 2009 Váení #tená!i, U p!íleitosti #védského p!edsednictví v Rad$ 53 Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Olomouck! kraj v Bruselu pracuje na Baltskojaderském koridoru 2 Zve"ejn#ní v!zev pro program EPSON 2013 4 Shrnutí networkingov!ch aktivit realizovan!ch zastoupením 5 Obsah: EU témata

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3-4 ZAM"!ENO NA OPEN DAYS

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3-4 ZAM!ENO NA OPEN DAYS ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Open Days 2008 $est' ro!ník v!íslech STRANA 3-4 ZAM"!ENO NA OPEN DAYS Program delegace Zlínského kraje v obraze STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Evropa v na$em kraji projekt

Více

19!íjen. Vá"ení #tená!i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropsk"m institucím 2

19!íjen. Váení #tená!i, Zvlá!t zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského. koridoru evropskm institucím 2 19!íjen 2009 19 Zvlá!t" zajímavé #lánky: P!edstavení Baltskojaderského koridoru evropsk"m institucím 2 Seminá!e partnerství BIRTH b#hem Open Days 2009 3 Obsah: EU témata & události 2 Krátce z u 5 V"zvy

Více

listopad 2009 2 Vá!ení "tená#i, Zvlá!t" zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 V"zvy spolupráce Komise a V"boru region# EU 3

listopad 2009 2 Vá!ení tená#i, Zvlá!t zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 Vzvy spolupráce Komise a Vboru region# EU 3 Zvlá!t" zajímavé #lánky: Komise p!edstavuje Strategii EU 2020 2 V"zvy spolupráce Komise a V"boru region# EU 3 Stá$istou na Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu Obsah: 4 EU témata & události 2 Krátce

Více

Olomouck! kraj v Bruselu V!ro"ní zpráva 2006-07

Olomouck! kraj v Bruselu V!roní zpráva 2006-07 Olomouck! kraj v Bruselu V!ro"ní zpráva 2006-07 B!ezen 2006 únor 2007 Pracovní verze Vydáno v Bruselu 1. b!ezen 2007 Rada Olomouckého kraje 15. 3. 2007 Strana 1 (celkem 44) D!vodová zpráva: P"ÍLOHY: -

Více

!ervenec 2009. Vá"ení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá!" zajímavé #lánky:

!ervenec 2009. Váení!tená#i, Ve dnech 14. - 17.!ervence 2009 se zvolení 53. Zvlá! zajímavé #lánky: Zvlá!" zajímavé #lánky: Evropsk! parlament si zvolil svého nového p"edsedu: minulého polského p"edsedu vlády Buzka, jen# získal 555 hlas$ 2 %lenové EP hodnotili &eské p"edsednictví a se'li se s nov!m EU

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 3 ÚNOR 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU V%bor region$ zvolil nového p#edsedu, Luca Van den Brandeho STRANA 3 ZAM"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Evropská komise zve#ejnila nové v%zvy programu Marco Polo STRANA 4

Více

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3

15 srpen. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po vhodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 15 srpen 2008 15 Zvlá!" zajímavé #lánky: Zdravotní pé!e a politiky EU: EK volá po v"hodn#j$ích pravidlech pro ob!any EU 3 Stá%e v Bruselu: paní Coufalová vypráví o své osobní zku$enosti 4 Nové projekty

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 24 PROSINEC 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 EVROPSKÉ POLITIKY A PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 24 PROSINEC 2007 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 EVROPSKÉ POLITIKY A PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Organizace Open Days 2008 ji za"ala Zlínsk% kraj v Bruselu pracuje na kandidatu#e STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU 21. prosinec 2007: bourání hranic po celé Evrop$, také

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 1 LEDEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY STRANA 4 PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Evropská komise a EIB schválily nov$ nástroj pro TEN projekty. STRANA 3 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY Spolupráce Evropa Asie: nová finan"ní iniciativa. STRANA 4 ZAM!"ENO

Více

11 #erven. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úsp"ch ve V!boru region# 2-3. OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4

11 #erven. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úspch ve V!boru region# 2-3. OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4 11 #erven 2008 11 Zvlá!" zajímavé #lánky: JPOI 2008: velk! úsp"ch ve V!boru region# 2-3 OP p$eshrani%ní spolupráce &R-Polsko 2007-13 4 EUREGHA ratifikovala %lenství Olomouckého kraje 5 Obsah: Témata &

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

20 $íjen. Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2. Konference o územní. shrnutí a fotoreportá! 3-4

20 $íjen. Zvlá! zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2. Konference o územní. shrnutí a fotoreportá! 3-4 20 $íjen 2008 20 Zvlá!" zajímavé #lánky: Konference o územní soudr!nosti: program 2 Konference o územní soudr!nosti: shrnutí a fotoreportá! 3-4 Networking s partnery a institucemi EU 5! Obsah: Zam"#eno

Více

Newsletter ISSUE N 14!ERVENEC 2009

Newsletter ISSUE N 14!ERVENEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 NOVINKY Z BRUSELU Zam"#eno na zahrani$ní mise Zlínského kraje organizované v úzké spolupráci se Zastoupením v Bruselu Vá!ení "tená#i, V tomto "ísle se dozvíte více o sou"asn$ch

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!"ENO NA NOVÉ PROGRAMY

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 7 DUBEN 2008 STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 4 ZAM!ENO NA NOVÉ PROGRAMY ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 NOVINKY Z BRUSELU Zlínsk% kraj v Brusel p"ekroil hranice: tentokrát hovo"íme o spolupráci s Treniansk%m krajem STRANA 3 NOVINKY Z BRUSELU Spolené aktivity Zlína a Trenína STRANA

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V"ZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 10 KV!TEN 2010 STRANA 2-3 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 VZVY K P#EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Ekonomick& %éf Evropské unie volá po ambiciózních strukturálních reformách STRANA 4 Nejvzdálen$j%í státy v srdci Evropy STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU Zahájení t&dne SME v Bruselu Oslava

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH#

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 STRANA 4 STRANA 5 KRÁTCE Z BRUSELU STRANA 6 V!ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH# Newsletter ISSUE N 23 PROSINEC 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-3 Projekt Enspire EU schválen STRANA 3 Klimatick% summit OSN v Kodani Vá!ení "tená#i, Diskuze o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie jsou

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2009. Milí!tená"i, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009

Newsletter ISSUE N 19!ÍJEN 2009. Milí!tenái, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-5 AKTIVITY ZASTOUPENÍ V BRUSELU B"HEM OPEN DAYS 2009 Milí!tená"i, Moment, kdy nám#stek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd ÚTER#, 6. 10. 2009 inkoustem zpe!etil Spole!né usnesení

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Newsletter ISSUE N 9 KV!TEN 2010

Newsletter ISSUE N 9 KV!TEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Konference Strategie EU pro Dunajsk$ region v Bulharsku STRANA 3 Johannes Hahn, eurokomisa# pro regionální politiku ke strategii EU k Podunají Vá!ení "tená#i, po Fóru o makro-regionální

Více

Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010

Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010 Newsletter ISSUE N 2 LEDEN 2010 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Spolupráce velkom$st k evropsko-st#edomo#skému partnerství STRANA 3-4 Erasmus Mundus Info Day Vá!ení "tená#i, Na následujících stránkách, v rubrice

Více

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spolenosti Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti P!edstavení Internet Projekt, a. s. Akciová spole"nost, zalo#ena 2001, "esk$ kapitál Orientace na náro"né implementace ecms/wcms Advanced Partner Open Text

Více

Special Edition. Newsletter SPECIAL N 3 PROSINEC 2007 STRANA 2 PARTNERSKÁ P#ÁNÍ STRANA 3 ZPRÁVY Z INSTITUCÍ EU

Special Edition. Newsletter SPECIAL N 3 PROSINEC 2007 STRANA 2 PARTNERSKÁ P#ÁNÍ STRANA 3 ZPRÁVY Z INSTITUCÍ EU Special Edition Milí tená"i, Ani si asto neuv"domujeme, jak#mi mnoha zp$soby nám EU pomáhá zlep%ovat na%e &ivotní podmínky. Internetové stránky Evropa a vy v roce 2007 p'edstavují deset nejd$le&it"j%ích

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4

21 listopad. Vážení čtenáři, Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2. Příručka pro dotace z EU 3-4 21 listopad 2007 21 Zvlášť zajímavé články: Olomoucký kraj v Bruselu na výročním zasedání ERRIN 2 Příručka pro dotace z EU 3-4 Období českého předsednictví: v Bruselu byl představen oficiální program 5

Více

Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009

Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009 Newsletter ISSUE N 22 LISTOPAD 2009 ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 Kompletní seznam nového slo!ení Evropské komise STRANA 3-4 O"ima stá!istek: Jak p#e!ít Vá!ení "tená#i, Konec roku 2009 byl tady v Bruselu, #ekl

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII

ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PI EVROPSKÉ UNII KRAJSK! Ú"AD ZLÍNSKÉHO KRAJE #ESKÁ REPUBLIKA ZASTOUPENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE P"I EVROPSKÉ UNII Zastoupení a zaji!t"ní slu#eb technické podpory pro prosazování pot$eb a zájm% Zlínského kraje p$i EU ZPRÁVA O

Více

Anal#za!kolní webové prezentace

Anal#za!kolní webové prezentace Základní!kola Josefa Václava Myslbeka a Mate"ská!kola Ostrov. Anal#za!kolní webové prezentace Autor: Pracovi!t": Ing. Bc. Václav Nádvorník Jiho#eská univerzita v $esk%ch Bud"jovicích Pedagogická fakulta

Více

VYSOKÁ!KOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Olivie Valentová

VYSOKÁ!KOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Olivie Valentová VYSOKÁ!KOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Olivie Valentová Anal"za personálního #ízení mal"ch hotel$ Diplomová práce 2015 Anal"za personálního #ízení mal"ch hotel$ Diplomová práce Bc. Olivie Valentová

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

!!"#$%&'(!)*$+,-!.//012/! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asisten!ní kancelá" p"i EU www.zlinregioninbrussels.eu

!!#$%&'(!)*$+,-!.//012/! Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asisten!ní kancelá pi EU www.zlinregioninbrussels.eu #$%&'()*$+,-.//012/ Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu Technicko-asistenní kancelá pi EU www.zlinregioninbrussels.eu 345%678,-$9987-:-;>87 Pracujeme na základ princip profesionality, otev#enosti,

Více

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích

P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $eskch Bud#jovicích P!ílohy k dokumentu: Podklad pro projektov" zám#r p!ípravy Strategického plánu rozvoje kultury v $esk"ch Bud#jovicích zpracováno v rámci projektu Bud#jovice kulturní kontaktní osoba: Ond!ej Ka%párek kasparek@artsmanagement.cz

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Skupinová v!uka nadan!ch na Z" Úvoz v Brn#

Skupinová v!uka nadan!ch na Z Úvoz v Brn# Skupinová v!uka nadan!ch na Z" Úvoz v Brn#!! Co vedlo k vytvo$ení modelu skupin!! Skupinová v!uka specifikace, organizace, projevy nadan!ch!! Post$ehy z praxe!! Projekt Skupinovka II.!! MiniIQá%ek!! V!hledy

Více

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU

BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PÍRU#KA PRO $ADATELE A PÍJEMCE GRANTU BLOKOV! GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE P"ÍRU#KA PRO $ADATELE A P"ÍJEMCE GRANTU Postupy pro zaji%t&ní publicity Vá!ení p"átelé, rádi bychom Vás informovali o zp#sobu prezentace podpory v

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

STANOVY!eské numismatické spole"nosti ( zkratka!sn )

STANOVY!eské numismatické spolenosti ( zkratka!sn ) STANOVY!eské numismatické spole"nosti ( zkratka!sn )!l. I Úvodní ustanovení (1)!eská numismatická spole"nost (dále jen!ns) je sdru#ením ob"an$ ve smyslu právních p%edpis$ 1). (2) Sídlem!NS je Praha 10,

Více

CZECH SCHOOL OF CALIFORNIA

CZECH SCHOOL OF CALIFORNIA L E D E N 2 0 1 3 CZECH SCHOOL OF CALIFORNIA VYSV!D"ENÍ První semestr je úsp!"n! za námi, a tak se poslední lednovou sobotu rozdávala v #eské "kole vysv!d#ení a certifikáty. Ve t$íd! My!ák" se krom! vysv!d#ení

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Bankovní regulace. Boril!opov

Bankovní regulace. Boril!opov Bankovní regulace Boril!opov Teorie regulace If it moves, tax it. If it still moves, regulate it. If it stops moving, subsidize it. Ronald Reagan 2 Teorie regulace!pro" regulovat?! D!le"ité je zvá"it p#ínosy

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

Nové mapy!asu/new Maps of Time SONIC Praha - Kladno Acoustic Project

Nové mapy!asu/new Maps of Time SONIC Praha - Kladno Acoustic Project Nové mapy!asu/new Maps of Time SONIC Praha - Kladno Acoustic Project zvuková dílna s Johnem Grzinichem 9 16!íjna 2009 4+4 dny v pohybu, FAMU, Komunika"ní prostor #kolská 28, Nová budova Národního Musea,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta filozofická

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta filozofická UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta filozofická BAKALÁ!SKÁ PRÁCE 2010 Martin Komárek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY VZD!LÁVÁNÍ ZAM!STNANC" V SÍTI

Více